Table of Texts in the Kabab

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All Texts in KABUM

670 texts cataloged so far in the KABAB.

 fulltitlefulltitletibvolumenumberpagenumbersbeginfoliolineendfoliolinearchivistnotes
JKW-KABAB-01-KA-001rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po'i bka' babs kyi dkar chag mdor bsdus su bkod pa nyung ngu rnam gsalརྫོང་སར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་བཀའ་བབས་ཀྱི་དཀར་ཆག་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ།11-881a144b3
JKW-KABAB-01-KA-002bka' babs bdun gyi gsang mdzod thun mong gdul bya'i snang ngor ji tsam bzhugs pa'i dkar chag ngo mtshar nor bu'i phreng baབཀའ་བབས་བདུན་གྱི་གསང་མཛོད་ཐུན་མོང་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་ཇི་ཙམ་བཞུགས་པའི་དཀར་ཆག་ངོ་མཚར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།189-2071a60a5
JKW-KABAB-01-KA-003rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i bka' babs smin grol gyi brgyud yig gser ldan dal 'babརྫོང་སར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་བཀའ་བབས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བརྒྱུད་ཡིག་གསེར་ལྡན་དལ་འབབ།1209-3201a56b5
JKW-KABAB-01-KA-004rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po'i bka' babs kyi smin grol dkyus gcig tu 'bog pa'i bca' bsham bya tshul mthong bas don rtogsརྫོང་སར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་བཀའ་བབས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་འབོག་པའི་བཅའ་བཤམ་བྱ་ཚུལ་མཐོང་བས་དོན་རྟོགས།1321-3781a29b6
JKW-KABAB-01-KA-005kun mkhyen bla ma 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i 'khrungs rabs rags bsdus kyi gsol 'debs ngo mtshar dpal skyedཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་འཁྲུངས་རབས་རགས་བསྡུས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ངོ་མཚར་དཔལ་སྐྱེད།1379-3831a3a6
JKW-KABAB-01-KA-006'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i rnam thar snying por dril baའཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།1385-3951a6a3
JKW-KABAB-01-KA-007kun mkhyen bla ma rdo rje 'chang chen po 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i rnam thar nyung ngur bsdus paཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ།1397-4031a4a3
JKW-KABAB-01-KA-008'khor lo'i dbang phyug 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po la bsngags pa drang gtam bden tshig rdo rje'i rol moའཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ལ་བསྔགས་པ་དྲང་གཏམ་བདེན་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་རོལ་མོ།1405-4161a6b3
JKW-KABAB-01-KA-009smin gling rdor sems brgyud 'debsསྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས་བརྒྱུད་འདེབས།1417-4181a11b2This is a slightly different version from the one found in the Terdzo and has been augmented to include subsequent lineage holders.
JKW-KABAB-01-KA-010rdor sems thugs kyi sgrub pa'i sngon 'gro'i ngag 'don dang rdor sems thugs kyi sgrub pa'i bsnyen pa'i rim pa ngag 'don chu 'babs su bkod pa sogsརྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་དང་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་པའི་རིམ་པ་ངག་འདོན་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་སོགས།1419-4481a15b5The following works are included under this title:
 1. rdor sems thugs kyi sgrub pa'i sngon 'gro'i ngag 'don (420-424)
 2. rdor sems thugs kyi sgrub pa'i bsnyen pa'i rim pa ngag 'don chu 'babs su bkod pa (424-433)
 3. rdor sems thugs kyi sgrub pa'i bsnyen pa gtong lugs (433-436)
 4. rgyal tho bsdus pa (436-437)
 5. dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i myong grol ril bu'i sgrub thabs ngag 'don snying por dril ba gzhan phan mkha' khyab (437-443)
JKW-KABAB-01-KA-011dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i bsnyen sgrub phrin las kyi cho ga rnam grol lam bzangདཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྣམ་གྲོལ་ལམ་བཟང༌།1449-5521a52b5
JKW-KABAB-01-KA-012rdor sems thugs kyi sgrub pa'i slob ma rjes 'dzin gyi cho ga bklags chog tu bkod pa phrin las rab rgyasརྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སློབ་མ་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།1553-5831a16a3
JKW-KABAB-01-KA-013dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa dang 'brel ba'i spros bcas sgrub mchod rgyas par bya ba'i lag len rnam grol snye maདཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་ལག་ལེན་རྣམ་གྲོལ་སྙེ་མ།1585-6041a10b5
JKW-KABAB-01-KA-014zab chos rig 'dzin thugs thig las byin 'bebs dngos grub char 'bebsཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ལས༔ བྱིན་འབེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།1605-6061a11b5
JKW-KABAB-01-KA-015smin gling rdor sems kyi rus sbyong ngag 'donསྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས་ཀྱི་རུས་སྦྱོང་ངག་འདོན།1607-6181a6b3
JKW-KABAB-01-KA-016dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i cho ga'i yan lag sAts+tsha rab gnas dang sgrub pa'i ngag 'don snying por dril baདཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪ་རབ་གནས་དང་སྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།1619-6291a6a2
JKW-KABAB-01-KA-017dam can spyi'i gtor ma'i cho ga nyung ngur bsdus paདམ་ཅན་སྤྱིའི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ།1631-6461a8b2
JKW-KABAB-01-KA-018sngags srung ma'i gtor 'bul khyer bdeསྔགས་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་ཁྱེར་བདེ།1647-6481a11b6
JKW-KABAB-01-KA-019gter srung bdud btsan klu gsum gyi gsol mchodགཏེར་སྲུང་བདུད་བཙན་ཀླུ་གསུམ་གྱི་གསོལ་མཆོད།1649-6501a11b3
JKW-KABAB-02-KHA-001'jam dpal sgyu 'phrul drwa ba'i rgyud la brten nas sgrub brgyud shing rta brgyad kyi lam srol 'chad tshulའཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་འཆད་ཚུལ།21-71a4a2
JKW-KABAB-02-KHA-002spong ba bsam gtan pa la gdams pa'i gtam lam rim bdud rtsi snying poསྤོང་བ་བསམ་གཏན་པ་ལ་གདམས་པའི་གཏམ་ལམ་རིམ་བདུད་རྩི་སྙིང་པོ།29-421a17b1There are two texts included under this title:
 • spong ba bsam gtan pa la gdams pa'i gtam lam rim bdud rtsi snying po (10-14)
 • spong ba bsam gtan pa la gdams pa'i gtam lam rim bdud rtsi'i snying po'i 'grel chung tshig don rab gsal (14-42)
 • JKW-KABAB-02-KHA-003bum dbang gi lam khyer dang rjes su 'brel ba'i rdo rje'i thol glu snang stong zung 'jugབུམ་དབང་གི་ལམ་ཁྱེར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག།243-441a11b3
  JKW-KABAB-02-KHA-004gsang dbang lam khyer dang rjes su 'brel ba'i rdo rje'i thol glu gsal stong zung 'jugགསང་དབང་ལམ་ཁྱེར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག།245-461a1b2
  JKW-KABAB-02-KHA-005sher dbang gi lam khyer dang rjes su 'brel ba'i rdo rje'i thol glu bde stong zung 'jugཤེར་དབང་གི་ལམ་ཁྱེར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག།2471a11a6
  JKW-KABAB-02-KHA-006bzhi pa'i dbang dang rjes su 'brel ba rdo rje'i thol glu rig stong zung 'jugབཞི་པའི་དབང་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག།249-501a11b1
  JKW-KABAB-02-KHA-007rnal 'byor chen po dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu dkyil 'khor gsum ldanརྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ལྡན།251-521a11b6
  JKW-KABAB-02-KHA-008rjes su rnal 'byor dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu bde stong bdud rtsi'i rlabs phrengརྗེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བདེ་སྟོང་བདུད་རྩིའི་རླབས་ཕྲེང༌།253-541a11b5
  JKW-KABAB-02-KHA-009zung 'jug rdzogs pa chen po'i rdo rje'i thol glu bya bral gnyug ma'i rgyanཟུང་འཇུག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བྱ་བྲལ་གཉུག་མའི་རྒྱན།255-561a11b6
  JKW-KABAB-02-KHA-010dpal gsang ba snying po'i bshad rgyun gyi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs shing rtaདཔལ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་བཤད་རྒྱུན་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཤིང་རྟ།257-591a12a1
  JKW-KABAB-02-KHA-011dpal rdo rje sems dpa' la yang snying gi sgo nas bsngags pa'i rdo rje'i thol glu gsang bdag bzhad pa'i dbyangs snyanདཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་སྙིང་གི་སྒོ་ནས་བསྔགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གསང་བདག་བཞད་པའི་དབྱངས་སྙན།261-621a11b4
  JKW-KABAB-02-KHA-012'jam dpal sgyu 'phrul drwa ba'i rgyud las rdo rje'i tshig gi dum bu zhig don cung zad rgyas par bkral ba grub pa'i zhal lungའཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱུད་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་ཞིག་དོན་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཀྲལ་བ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང༌།263-781a8b4
  JKW-KABAB-02-KHA-013rnal 'byor gsum gyi rdo rje'i thol glu 'od gsal snang baརྣལ་འབྱོར་གསུམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འོད་གསལ་སྣང་བ།279-811a12a1
  JKW-KABAB-02-KHA-014'od gsal rang bzhin rdzogs pa chen po'i lam gyi rim pa dang 'brel bar rdo rje'i thol glu ye shes grub paའོད་གསལ་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བར་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ།283-991a9a3
  JKW-KABAB-02-KHA-015blo sbyong don bdun ma'i gsol 'debs yid kyi bdud rtsiབློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་གསོལ་འདེབས་ཡིད་ཀྱི་བདུད་རྩི།2101-1021a11b4
  JKW-KABAB-02-KHA-016jo bo bka' gdams pa'i gzhung gdams man ngag mtha' dag gi brjod bya mdor bsdus pa'i glu dbyangs phan bde'i shing rtaཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་གཞུང་གདམས་མན་ངག་མཐའ་དག་གི་བརྗོད་བྱ་མདོར་བསྡུས་པའི་གླུ་དབྱངས་ཕན་བདེའི་ཤིང་རྟ།2103-1051a12a4
  JKW-KABAB-02-KHA-017bi tsa tu rA spra ra sA s+saM rA bA sti zhen pa bzhi bral gyi nyams dbyangs snying gi bdud rtsiབི་ཙ་ཏུ་རཱ་སྤྲ་ར་སཱ་སྶཾ་རཱ་བཱ་སྟི། ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཉམས་དབྱངས་སྙིང་གི་བདུད་རྩི།2107-1081a11b1
  JKW-KABAB-02-KHA-018spros bral shes kyi pha rol tu phyin pa'i rdo rje'i thol glu 'od gsal dbu ma'i sgra dbyangsསྤྲོས་བྲལ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འོད་གསལ་དབུ་མའི་སྒྲ་དབྱངས།2109-1111a12a2
  JKW-KABAB-02-KHA-019theg pa chen po'i lam gyi rim pa'i smon lam rnam grol dga' stonཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་སྨོན་ལམ་རྣམ་གྲོལ་དགའ་སྟོན།2113-1161a12b3
  JKW-KABAB-02-KHA-020gzhan stong dbu ma'i rnam bzhag snying por dril baགཞན་སྟོང་དབུ་མའི་རྣམ་བཞག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།2117-1251a5a3
  JKW-KABAB-02-KHA-021rje btsun blo bzang grags pa'i lta grub kyi bzhed tshul mdo tsamརྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་བཞེད་ཚུལ་མདོ་ཙམ།2127-1321a3b6
  JKW-KABAB-02-KHA-022tshar chen chos kyi rgyal po la lam zab bla ma'i rnal 'byor dang 'brel bar gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i glu byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebsཚར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ལམ་ཟབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས།2133-1361a12b2
  JKW-KABAB-02-KHA-023dpal kye rdo rje'i rgyud gsum gyi nyer mkho'i yig cha ngos 'dzinདཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་ཉེར་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ངོས་འཛིན།2137-1401a12b4
  JKW-KABAB-02-KHA-024lam 'dus kyi go don rag rim 'ga' zhig phal skad du go bder bris paལམ་འདུས་ཀྱི་གོ་དོན་རག་རིམ་འགའ་ཞིག་ཕལ་སྐད་དུ་གོ་བདེར་བྲིས་པ།2141-1501a5b5
  JKW-KABAB-02-KHA-025kha sbyor bdun ldan rgyal ba rdo rje 'chang sogsཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་སོགས།2151-1521a11b5
  JKW-KABAB-02-KHA-026rje btsun sa skya pa yab sras kyis bzhed pa'i lta ba'i rnam bzhag 'khrul med du ston pa tshig don gyi sa bonརྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་བཞེད་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་བཞག་འཁྲུལ་མེད་དུ་སྟོན་པ་ཚིག་དོན་གྱི་ས་བོན།2153-1651a7a2
  JKW-KABAB-02-KHA-027'od gsal phyag rgya chen po'i shing rta chen po rnams la gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i thol glu nges don dpyid kyi thig leའོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག་ལེ།2167-1741a4b3
  JKW-KABAB-02-KHA-028sgrub rgyud snying po'i grub pa'i rnal 'byor rnams la gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i thol glu zab don rol moསྒྲུབ་རྒྱུད་སྙིང་པོའི་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཟབ་དོན་རོལ་མོ།2175-1811a4a3
  JKW-KABAB-02-KHA-029'od gsal phyag rgya chen po'i lam gyi rim pa dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu nges don grub paའོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་གྲུབ་པ།2183-2001a9b4
  JKW-KABAB-02-KHA-030zab don snying po'i rdo rje'i thol glu pra Ni d+ha grub pa'i lam bzangཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་པྲ་ཎི་དྷ་གྲུབ་པའི་ལམ་བཟང༌།2201-2021a11b
  JKW-KABAB-02-KHA-031grub pa'i dbang phyug brtson 'grus bzang po'i nang gi rnam par thar pa la bsngags pa rdo rje'i thol glu rig pa 'dzin pa'i me togགྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོའི་ནང་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་བསྔགས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རིག་པ་འཛིན་པའི་མེ་ཏོག།2203-2041a11b4
  JKW-KABAB-02-KHA-032zab don bsdus pa'i rdo rje'i thol glu nges don them skasཟབ་དོན་བསྡུས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་ཐེམ་སྐས།2205-2081a12b1
  JKW-KABAB-02-KHA-033grags stong rdo rje'i thol glu sgyu ma'i mchod sprinགྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྒྱུ་མའི་མཆོད་སྤྲིན།2209-2101a11b2
  JKW-KABAB-02-KHA-034shes rab kyi pha rol tu phyin pa dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu spros bral sgra dbyangsཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྤྲོས་བྲལ་སྒྲ་དབྱངས།2211-2121a11b1
  JKW-KABAB-02-KHA-035zab mo bdud kyi bcod yul dang 'brel ba'i brtul zhugs lam khyer gyi rdo rje'i thol glu 'khor 'das rang grolཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་བཅོད་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལམ་ཁྱེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འཁོར་འདས་རང་གྲོལ།2213-2231a6a5
  JKW-KABAB-02-KHA-036na tsha lam khyer gyi rdo rje'i thol glu chos nyid grub pa'i bdud rtsiན་ཚ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཆོས་ཉིད་གྲུབ་པའི་བདུད་རྩི།2225-2271a12a2
  JKW-KABAB-02-KHA-037re dog gnyis 'dzin bral ba'i rdo rje'i thol glu phung po mchod sbyin nor bu'i 'khri shingརེ་དོག་གཉིས་འཛིན་བྲལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཕུང་པོ་མཆོད་སྦྱིན་ནོར་བུའི་འཁྲི་ཤིང༌།2229-2301a11b4
  JKW-KABAB-02-KHA-038zla ba sgra gcan la zhugs pa'i rtogs pa brjod pa'i rdo rje'i thol glu grub pa'i rna rgyanཟླ་བ་སྒྲ་གཅན་ལ་ཞུགས་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གྲུབ་པའི་རྣ་རྒྱན།2231-2321a11b5
  JKW-KABAB-02-KHA-039dpal ldan kun dga' grol mchog blo gsal rgya mtsho'i sde'i zhal snga nas rtsa ba'i khrid brgya'i rnam grangs rje nyid kyis 'grel pa ya mtshan 'phrul gyi lde'u mig ltar brjod paདཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེའི་ཞལ་སྔ་ནས་རྩ་བའི་ཁྲིད་བརྒྱའི་རྣམ་གྲངས་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་ཡ་མཚན་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེའུ་མིག་ལྟར་བརྗོད་པ།2233-2591a114a2
  JKW-KABAB-02-KHA-040snga 'gyur rdo rje theg pa'i brgyud pa gsum gyi bla ma la gsol ba 'debs pa byin rlabs char 'bebsསྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་གྱི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།2261-2621a11b2
  JKW-KABAB-02-KHA-041rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i las byang dngos grub char 'bebsརྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།2263-2771a8a5
  JKW-KABAB-02-KHA-042rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i skong bshags tshogs gnyis char 'bebsརྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐོང་བཤགས་ཚོགས་གཉིས་ཆར་འབེབས།2279-2821a12b5
  JKW-KABAB-02-KHA-043pad+ma 'od du bgrod pa'i smon lam rig pa 'dzin pa'i shing rtaཔདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ།22831a11a6
  JKW-KABAB-02-KHA-044rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i shis brjod dge legs char 'bebsརྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཤིས་བརྗོད་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས།2285-2861a11b4
  JKW-KABAB-02-KHA-045rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i bdag 'jug gi cho ga ye shes char 'bebsརྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བདག་འཇུག་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས།2287-2991a7a1
  JKW-KABAB-02-KHA-046rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i dbang gi mtshams sbyor ye shes snang ba'i sprin mdzesརྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་སྤྲིན་མཛེས།2301-3161a8b5
  JKW-KABAB-02-KHA-047'gro 'dul 'phags pa'i thugs tig las sems nyid ngal gso rtsa ba'i phrin lasའགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཏིག་ལས༔ སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས།2317-3401a12b3
  JKW-KABAB-02-KHA-048'gro 'dul 'phags pa'i thugs tig las rtsa ba'i dbang bklag chog tu bkod pa gzhan phan thugs rje'i bcud sbyinའགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། རྩ་བའི་དབང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གཞན་ཕན་ཐུགས་རྗེའི་བཅུད་སྦྱིན།2341-3721a16b6
  JKW-KABAB-02-KHA-049bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi cha lag khrus kyi cho ga zla ba'i bdud rtsiབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆ་ལག་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི།2373-3881a8b3
  JKW-KABAB-02-KHA-050bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi phrin las 'bring poབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ།2389-4191a16a1
  JKW-KABAB-02-KHA-051bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las phrin las snying po'i rnal 'byorབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར།2421-4301a5b1
  JKW-KABAB-02-KHA-052bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las rgyun gyi rnal 'byor bkol byangབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བཀོལ་བྱང༌།2431-4351a3a2
  JKW-KABAB-02-KHA-053gsol 'debs bar chad lam selགསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ།2437-4421a13b3
  JKW-KABAB-02-KHA-054thugs sgrub bar chad kun sel gyi skong ba bsdus pa g.yu zhal maཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྐོང་བ་བསྡུས་པ་གཡུ་ཞལ་མ།2443-4451a12a6
  JKW-KABAB-02-KHA-055tshe 'gugsཚེ་འགུགས།2447-4491a12a1
  JKW-KABAB-02-KHA-056o rgyan rin po ches gsungs pa'i smon lamཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ།2451-4531a12a1
  JKW-KABAB-02-KHA-057bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi don dbang 'bring po dang bsdus pa'i cho ga snying po'i snang baབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་དོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་བསྡུས་པའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོའི་སྣང་བ།2445-4881a22b2
  JKW-KABAB-02-KHA-058bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi bsnyen sgrub zin bris mdor bsdus su bkod pa sA la chen po'i sa bonབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་སཱ་ལ་ཆེན་པོའི་ས་བོན།2489-5021a7b4
  JKW-KABAB-02-KHA-059nor sgrub rin chen bum bzang gi brgyud 'debs don 'dus snying poནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་དོན་འདུས་སྙིང་པོ།25031a11a6
  JKW-KABAB-02-KHA-060'gugs pa'i lhan thabsའགུགས་པའི་ལྷན་ཐབས།2505-5061a11b1
  JKW-KABAB-02-KHA-061bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi nor sgrub rin chen bum bzangབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང༌།2507-5491a22a6
  JKW-KABAB-02-KHA-062bla ma nor lha'i skong ba phywa g.yang dngos grub 'khyil paབླ་མ་ནོར་ལྷའི་སྐོང་བ་ཕྱྭ་གཡང་དངོས་གྲུབ་འཁྱིལ་པ།2551-5521a11b5
  JKW-KABAB-02-KHA-063bla ma nor lha'i bsangs mchod dgos 'dod sprin phungབླ་མ་ནོར་ལྷའི་བསངས་མཆོད་དགོས་འདོད་སྤྲིན་ཕུང༌།2553-5561a22b4The Karchag attributes this text to Khyentse Wangpo, rather than Kongtrul.
  JKW-KABAB-02-KHA-064thugs sgrub bar chad kun sel las bla ma nor lha'i las tshogs rnams khol phyungs gsal byed kyis brgyan pa rin chen spungs paཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བླ་མ་ནོར་ལྷའི་ལས་ཚོགས་རྣམས་ཁོལ་ཕྱུངས་གསལ་བྱེད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ།2557-5721a8b4
  JKW-KABAB-02-KHA-065thugs sgrub bar chad kun sel las rig 'dzin rak+sha thod phreng gi phrin las dang dbang bskur bklags chog tu bkod pa bdud 'joms zhun thigsཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་འཇོམས་ཞུན་ཐིགས།2573-5991a14a2
  JKW-KABAB-02-KHA-066thugs sgrub bar chad kun sel las rig 'dzin rak+sha thod phreng gi srung zlog las rim khyer bder bkod pa bdud 'joms rdo rje'i go mtshonཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་གི་སྲུང་ཟློག་ལས་རིམ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེའི་གོ་མཚོན།2601-6271a14a6
  JKW-KABAB-02-KHA-067bzlog pa'i phrin las bcol ba rgyas paབཟློག་པའི་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་རྒྱས་པ།2629-6321a12b3
  JKW-KABAB-03-GA-001bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las 'phags ma sgrol ma'i sgrub thabs 'jigs pa kun selབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ།31-211a11a6
  JKW-KABAB-03-GA-002rje btsun sgrol ma 'jigs pa kun sel gyi phrin las dbang bskur dang bcas pa'i cho ga byin rlabs char 'bebsརྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།323-481a13b5
  JKW-KABAB-03-GA-003sgrol ma'i dbang gi skabs 'khor gyi lha bskyed rgyas paསྒྲོལ་མའི་དབང་གི་སྐབས་འཁོར་གྱི་ལྷ་བསྐྱེད་རྒྱས་པ།349-511a12a2
  JKW-KABAB-03-GA-004sgrol ma 'jigs pa kun sel dang 'brel ba'i maN+Dal gyi cho ga bkra shis char 'bebsསྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་དང་འབྲེལ་བའི་མཎྜལ་གྱི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབེབས།353-821a15b3
  JKW-KABAB-03-GA-005rje btsun sgrol ma'i thugs dam gnad nas bskul ba'i gsol 'debs sogsརྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་སོགས།383-891a4a2This is a collection of short texts from different authors and revealers arranged by Khyentse Wangpo.
  JKW-KABAB-03-GA-006bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las lo rgyus shel gyi phreng baབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ལོ་རྒྱུས་ཤེལ་གྱི་ཕྲེང་བ།391-1221a16b5
  JKW-KABAB-03-GA-007bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las yid bzhin nor bu lta bu'i man ngag bcu gsumབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་མན་ངག་བཅུ་གསུམ།3123-1751a17a2
  JKW-KABAB-03-GA-008thugs sgrub yid bzhin nor bu'i brgyud pa'i gsol 'debs grub gnyis dpyid sterཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་གྲུབ་གཉིས་དཔྱིད་སྟེར།3177-1781a11b3
  JKW-KABAB-03-GA-009bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las phrin las dgos 'dod kun 'byungབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང༌།3179-2121a17b2
  JKW-KABAB-03-GA-010bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las phrin las 'bring po bsam don kun 'grubབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ།3213-2261a7b4
  JKW-KABAB-03-GA-011bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i sman mchodབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨན་མཆོད།32271a11a6
  JKW-KABAB-03-GA-012bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las gsol 'debs bsam pa lhun grubབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ།3229-2361a4b1
  JKW-KABAB-03-GA-013bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las bka' srung mchod pa'i phrin las mdor bsdus snying por dril baབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། བཀའ་སྲུང་མཆོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།3237-2381a11b5
  JKW-KABAB-03-GA-014thugs sgrub yid bzhin nor bu las yid bzhin nor bu lta bu'i man ngag bcu gsum spyi la 'jug pa'i las byang gi thog mtha'i spar khab bsam don myur 'grubཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་མན་ངག་བཅུ་གསུམ་སྤྱི་ལ་འཇུག་པའི་ལས་བྱང་གི་ཐོག་མཐའི་སྤར་ཁབ་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ།3239-2461a4b6
  JKW-KABAB-03-GA-015thugs sgrub yid bzhin nor bu las gu ru hor sog dmag bzlog che mchog drag po'i khyad par gyi phrin las las tshogs dang bcas pa yid bzhin rdo rje'i rdzong chenཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། གུ་རུ་ཧོར་སོག་དམག་བཟློག་ཆེ་མཆོག་དྲག་པོའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡིད་བཞིན་རྡོ་རྗེའི་རྫོང་ཆེན།3247-2851a20a1
  JKW-KABAB-03-GA-016thugs sgrub yid bzhin nor bu las gu ru sman gyi bla ma'i khyad par gyi phrin las las tshogs dang bcas pa yid bzhin sman gyi nor buཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། གུ་རུ་སྨན་གྱི་བླ་མའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡིད་བཞིན་སྨན་གྱི་ནོར་བུ།3287-2971a6a2
  JKW-KABAB-03-GA-017bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las rtsa ba'i dbang bskur rgyas pa'i cho ga bklag chog tu bkod pa yid bzhin dpal 'byungབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་འབྱུང༌།3299-3691a36a6
  JKW-KABAB-03-GA-018bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las rtsa ba'i dbang bskur 'bring po'i cho ga bklags chog tu bkod pa yid bzhin dpal 'barབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་འབྲིང་པོའི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་འབར།3369-4111a22a2
  JKW-KABAB-03-GA-019bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las smin byed bsdus pa byin rlabs gtor ma'i dbang bskur ba'i tshul yid bzhin dpal sterབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། སྨིན་བྱེད་བསྡུས་པ་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་སྟེར།3413-4261a7b6
  JKW-KABAB-03-GA-020bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las 'chi med tshe'i dbang skur ba'i lag len yid bzhin dpal 'dzinབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། འཆི་མེད་ཚེའི་དབང་སྐུར་བའི་ལག་ལེན་ཡིད་བཞིན་དཔལ་འཛིན།3427-4401a7b5
  JKW-KABAB-03-GA-021gter gsar 'khor ba dong sprugs brgyud 'debsགཏེར་གསར་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་བརྒྱུད་འདེབས།34411a11a4
  JKW-KABAB-03-GA-022'phags pa thugs rje chen po 'khor ba dong sprugs kyi bsnyen sgrub phrin las dang bcas pa gzhan phan mkha' khyabའཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ།3443-4621a10b6
  JKW-KABAB-03-GA-023rje btsun sgrol ma'i snying tig las rtsa ba'i rdo rje'i tshig rkangརྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ རྩ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང༌།3463-4701a4b1
  JKW-KABAB-03-GA-024rgyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol ma'i sgrub thabs rgyun khyer snying por dril baརྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།3471-4811a6a2
  JKW-KABAB-03-GA-025'phags ma sgrol ma'i tshogs mchod shin tu bsdus pa dngos grub snying poའཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཚོགས་མཆོད་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ།3483-4841a11b1
  JKW-KABAB-03-GA-026'phags ma sgrol ma la rtsa sngags dang sbyar ba'i sgo nas gsol ba 'debs pa don kun grub pa'i dbyangs snyanའཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།3485-4861a11b4
  JKW-KABAB-03-GA-027rgyud sde bzhi dang 'brel ba'i sgrol ma'i don dbang snying po bsdus pa'i zin thoརྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོལ་མའི་དོན་དབང་སྙིང་པོ་བསྡུས་པའི་ཟིན་ཐོ།3487-4891a12a4
  JKW-KABAB-03-GA-028rgyud sde bzhi dang 'brel ba'i rje btsun sgrol ma'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa phrin las kun khyabརྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ།3491-5201a15b2
  JKW-KABAB-03-GA-029rgyud sde bzhi dang 'brel ba'i rje btsun sgrol ma'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa bklag chog tu bkod pa grub gnyis 'dod dgu'i dpal sbyinརྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྦྱིན།3521-5591a20a2
  JKW-KABAB-03-GA-030rtsa gsum spyi 'dus snying thig las gsol 'debs byin rlabs myur 'bebsརྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་ལས། གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་འབེབས།3561-5621a1b2
  JKW-KABAB-03-GA-031rtsa gsum spyi 'dus snying tig las phrin las ye shes lam bzangརྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལམ་བཟང༌།3563-5761a7b6
  JKW-KABAB-03-GA-032rtsa gsum spyi 'dus snying thig gi zur 'debs ye shes sgyu 'phrul drwa baརྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་གི་ཟུར་འདེབས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ།3577-5811a13a4
  JKW-KABAB-03-GA-033rtsa gsum chos srung rgya mtsho'i bskang bshags dang gtor bsngo bcas nye bar bsdus pa dngos grub mchog sbyinརྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་བསྐང་བཤགས་དང་གཏོར་བསྔོ་བཅས་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན།3583-5861a12b3
  JKW-KABAB-03-GA-034rtsa gsum spyi 'dus snying thig las/ dbang gi cho ga tshe dbang dang bcas pa 'chi med ye shes chu rgyunརྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་ལས། དབང་གི་ཆོ་ག་ཚེ་དབང་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཆུ་རྒྱུན།3587-6141a14b6
  JKW-KABAB-03-GA-035rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba las 'dod rgu'i sprin gyi ting 'dzinརྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན།3615-6251a6a1
  JKW-KABAB-03-GA-036'phags ma nor rgyun yab yum gyi rgyun khyer snying po dril baའཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོ་དྲིལ་བ།3627-6301a12b4
  JKW-KABAB-03-GA-037pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i zab gter rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba las bcom ldan 'das ma nor rgyun yab yum gyi phrin las 'dod rgu'i sprin gyi ting 'dzin chen po dang 'brel ba'i phrin dbang las tshogs kyi gsal byed zur rgyan nor bu rmad du byung ba'i char rgyunཔདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྲིན་དབང་ལས་ཚོགས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་ཟུར་རྒྱན་ནོར་བུ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆར་རྒྱུན།3631-6781a24b1
  JKW-KABAB-04-NGA-001rtsa gsum chos srung rgya mtsho'i tshogs la gsol ba 'debs pa byin rlabs sprin phungརྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང༌།41-41a12b3
  JKW-KABAB-04-NGA-002dkyil 'khor spyi yi sa chog mdor bsdusདཀྱིལ་འཁོར་སྤྱི་ཡི་ས་ཆོག་མདོར་བསྡུས།45-61a11b6
  JKW-KABAB-04-NGA-003byin 'bebs thugs rje'i lcags kyuབྱིན་འབེབས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ།47-81a11b4
  JKW-KABAB-04-NGA-004rtsa gsum dril sgrub kyi phrin las snying gi nor buརྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་གི་ནོར་བུ།49-291a11a4
  JKW-KABAB-04-NGA-005rtsa gsum rgya mtshor sman mchod 'bul ba'i tshul bdud rtsi'i sprin phungརྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོར་སྨན་མཆོད་འབུལ་བའི་ཚུལ་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང༌།431-331a12a3
  JKW-KABAB-04-NGA-006rtsa gsum gtor bsngos nyung bsdus phrin las nor bu'i rol mtshoརྩ་གསུམ་གཏོར་བསྔོས་ཉུང་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུའི་རོལ་མཚོ།435-521a9b1
  JKW-KABAB-04-NGA-007rtsa gsum tshogs bsdusརྩ་གསུམ་ཚོགས་བསྡུས།4531a11a4
  JKW-KABAB-04-NGA-008slob dpon rin po che pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs pa bsam don myur 'grubསློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ།4551a11a2
  JKW-KABAB-04-NGA-009tshogs glu DA ki dgyes rolཚོགས་གླུ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་རོལ།4571a11a4
  JKW-KABAB-04-NGA-010nyams chags sdig sgrib thams cad bshags pa'i rgyal po na rak dong sprugsཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས།459-731a8a4This is included in the yang gter section of the collection and so it is cataloged as such. However, the individual treasures from which parts of the text are drawn from are not necessarily yang gter themselves.
  JKW-KABAB-04-NGA-011smon lam rdo rje'i rgya mdudསྨོན་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད།475-791a13a6This text is included in the yang gter section of the collection and so it is cataloged as such. However, the text itself is not necessarily a yang gter.
  JKW-KABAB-04-NGA-012rtsa gsum dril bsgrub kyi bsnyen yig nyung gsal snying por dril baརྩ་གསུམ་དྲིལ་བསྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།481-861a13b4
  JKW-KABAB-04-NGA-013rtsa gsum dril sgrub kyi don dbang gi mtshams sbyor nyung ngur bsdus pa smin byed snying po'i nor buརྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོའི་ནོར་བུ།487-1041a9b4
  JKW-KABAB-04-NGA-014rtsa gsum dril sgrub kyi tshe dbang snying por dril ba 'chi med grub pa'i nor buརྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ནོར་བུ།4105-1161a6b2
  JKW-KABAB-04-NGA-015mtha' rten bkra shis rtags rdzas dang rgyal srid sna bdun sbyin pa'i tshigམཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་རྫས་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་སྦྱིན་པའི་ཚིག།4117-1181a11b1
  JKW-KABAB-04-NGA-016rtsa gsum dril sgrub kyi las bzhi'i sbyin sreg grub gnyis dpal sterརྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར།4119-1481a15b2
  JKW-KABAB-04-NGA-017rtsa gsum dril sgrub kyi las bzhi'i sbyin sreg bsdus pa grub gnyis dpal sbyin stonརྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་བསྡུས་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྦྱིན་སྟོན།4149-1651a9a3We are awaiting the input for this text.
  JKW-KABAB-04-NGA-018yang gter rtsa gsum dril sgrub dang rjes 'brel gshin por phan gdags pa'i cho ga thugs rje'i mchil rnonཡང་གཏེར་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་དང་རྗེས་འབྲེལ་གཤིན་པོར་ཕན་གདགས་པའི་ཆོ་ག་ཐུགས་རྗེའི་མཆིལ་རྣོན།4167-1831a18a6
  JKW-KABAB-04-NGA-019rtsa gsum zhi khro spyi'i sgrub pa chen po'i khog dbub khyer bder bkod pa gcig shes kun grolརྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་སྤྱིའི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ།4185-2371a27a1
  JKW-KABAB-04-NGA-020bdud rtsi sman gyi sgrub pa mdor bsdus su bya tshul 'chi med rtag pa'i bcud lenབདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་པ་མདོར་བསྡུས་སུ་བྱ་ཚུལ་འཆི་མེད་རྟག་པའི་བཅུད་ལེན།4239-2471a5a3
  JKW-KABAB-04-NGA-021rten gsum rab tu gnas pa'i cho ga snying por dril ba dge legs char 'bebsརྟེན་གསུམ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས།4249-2611a11a1
  JKW-KABAB-04-NGA-022mtha' rten bkra shis rdzas brgyad dang sna bdun 'bul tshigམཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་དང་སྣ་བདུན་འབུལ་ཚིག4271-2751a13a5
  JKW-KABAB-04-NGA-023rtsa gsum dril sgrub zhal thang 'bring po'i bkod yigརྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཞལ་ཐང་འབྲིང་པོའི་བཀོད་ཡིག།4277-2831a14a6
  JKW-KABAB-04-NGA-024yang gter rtsa gsum dril sgrub kyi zin bris nor bu'i 'od zerཡང་གཏེར་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར།4285-3131a15a6
  JKW-KABAB-04-NGA-025rtsa gsum dril sgrub kyi tshogs dmigs zin brisརྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་དམིགས་ཟིན་བྲིས།4315-3191a13a4
  JKW-KABAB-04-NGA-026bla rdzogs thugs gsum 'dus pa'i zab don kun 'dril yid bzhin nor bu mthong ba rang grolབླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ།4321-4911a86a1
  JKW-KABAB-04-NGA-027yang gter thugs rje chen po pad+ma rgyal po'i brgyud pa'i gsol 'debsཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།4493-4941a11b2
  JKW-KABAB-04-NGA-028bla rdzogs thugs gsum 'dus pa'i zab don kun 'dril yid bzhin nor bu mthong ba rang grol gyi las byang ye shes snang baབླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་ལས་བྱང་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།4495-5251a16a6
  JKW-KABAB-04-NGA-029yang gter thugs rje chen po pad+ma zhi khro'i rgyun gyi rnal 'byor pad+ma snang ba'i rgyanཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པདྨ་སྣང་བའི་རྒྱན།4527-5371a6a5
  JKW-KABAB-04-NGA-030yang gter thugs rje chen po pad+ma rgyal po'i dbang bskur gyi zin bris mthong gsal sgron meཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་གསལ་སྒྲོན་མེ།4539-5551a9a3
  JKW-KABAB-04-NGA-031yang gter thugs rje chen po pad+ma rgyal po'i dbang bskur gyi zin bris dang rjes su mthun pa'i cho ga bklag chog tu bkod pa byin rlabs rgyun 'bebsཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཟིན་བྲིས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་རྒྱུན་འབེབས།4557-6601a52b1
  JKW-KABAB-04-NGA-032yang gter thugs rje chen po pad+ma'i rgyal po'i don dbang 'bring po dang gtor dbang bsdus pa khol phyung bklags chog tu bkod paཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་རྒྱལ་པོའི་དོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་གཏོར་དབང་བསྡུས་པ་ཁོལ་ཕྱུང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ།4661-6721a6b5
  JKW-KABAB-04-NGA-033bla rdzogs thugs gsum 'dus pa'i zab don kun 'dril yid bzhin nor bu mthong ba rang grol las rim pa gnyis pa rdzogs pa chen po sems nyid gcer mthong gi khridབླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས་རིམ་པ་གཉིས་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་གཅེར་མཐོང་གི་ཁྲིད།4673-6971a13a5
  JKW-KABAB-05-CA-001pad+ma mkha' 'gro ma rigs byed rtsal gyi man ngag khams gsum dbang du byed pa'i rtog paཔདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་མན་ངག་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་རྟོག་པ།51-541a27b4
  JKW-KABAB-05-CA-002rong zom pad+ma mkha' 'gro'i brgyud 'debsརོང་ཟོམ་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་བརྒྱུད་འདེབས།5551a11a6
  JKW-KABAB-05-CA-003pad+ma mkha' 'gro ma rigs byed rtsal gyi bsnyen sgrub phrin las kyi byang bu dbang bskur dang bcas pa bde chen dgyes pa'i dbyangs snyanཔདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན།557-981a21b3
  JKW-KABAB-05-CA-004pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi bsang mchod pad+ma'i drwa baཔདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསང་མཆོད་པདྨའི་དྲྭ་བ།599-1011a12a4
  JKW-KABAB-05-CA-005pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi bskang ba bde chen sprin gyi rol moཔདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྐང་བ་བདེ་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།5103-1091a4a3
  JKW-KABAB-05-CA-006pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi tshe sgrubཔདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ།5111-1121a11b5
  JKW-KABAB-05-CA-007rong zom pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi sbyin sreg gi cho ga srid gsum dbang du byed pa'i lcags kyuརོང་ཟོམ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།5113-1201a4b1
  JKW-KABAB-05-CA-008pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi bsnyen sgrub las gsum gyi tshul mdor bsdus su bshad pa ut+pal dmar po'i phreng baཔདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་སུ་བཤད་པ་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ།5121-1371a9a2
  JKW-KABAB-05-CA-009dpal bka' 'dus kyi rig 'dzin brgyud pa'i gsol 'debs 'bring poདཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་འབྲིང་པོ།5139-1591a11a4
  JKW-KABAB-05-CA-010dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i brgyud pa'i gsol 'debs bsdus paདཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ།5161-1621a11b3
  JKW-KABAB-05-CA-011dpal bka' 'dus kyi phrin las nar ma rin chen snying poདཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནར་མ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ།5163-1921a15b5
  JKW-KABAB-05-CA-012dpal bka' 'dus kyi phrin las nar ma rin chen snying po'i zur 'debs rin chen phra tshomདཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནར་མ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་ཟུར་འདེབས་རིན་ཆེན་ཕྲ་ཚོམ།5193-2051a7a3
  JKW-KABAB-05-CA-013dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i las byang gi mchod phreng cung zad spros paདཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ལས་བྱང་གི་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་པ།5207-2091a12a2
  JKW-KABAB-05-CA-014bka' 'dus smon lamབཀའ་འདུས་སྨོན་ལམ།52111a11a6
  JKW-KABAB-05-CA-015bka' 'dus bkra shisབཀའ་འདུས་བཀྲ་ཤིས།5213-2141a11b1
  JKW-KABAB-05-CA-016dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i las byang bde chen rnam par rol pa'i dga' stonདཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ལས་བྱང་བདེ་ཆེན་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན།5215-2531a20a3
  JKW-KABAB-05-CA-017dpal bka' 'dus las snying po'i nyams len rgyun gyi rnal 'byorདཔལ་བཀའ་འདུས་ལས་སྙིང་པོའི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།5255-2641a5b2
  JKW-KABAB-05-CA-018dpal bka' 'dus kyi bka' srung mchod thabs shin tu bsdus paདཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་བཀའ་སྲུང་མཆོད་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།5265-2731a10a1
  JKW-KABAB-05-CA-019dpal bka' 'dus kyi skong bsdus rin chen sil maདཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་སྐོང་བསྡུས་རིན་ཆེན་སིལ་མ།5275-2841a5b1
  JKW-KABAB-05-CA-020dpal bka' 'dus kyi snying po don gyi dbang bzhiདཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བཞི།5285-2941a5b3
  JKW-KABAB-05-CA-021dpal bka' 'dus kyi snying po don gyi thugs khridདཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐུགས་ཁྲིད།5295-3131a10a3
  JKW-KABAB-05-CA-022dpal bka' 'dus kyi rnal 'byor rgyun gyis las sbyorདཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱིས་ལས་སྦྱོར།5315-3351a11a6
  JKW-KABAB-05-CA-023dpal bka' 'dus kyi dbang don bdag 'jug gi cho ga ye shes bcud 'bebsདཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་དབང་དོན་བདག་འཇུག་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་བཅུད་འབེབས།5337-3471a6a4
  JKW-KABAB-05-CA-024dpal bka' 'dus las snying po don gyi dbang bzhi mtshams sbyor phyag len gyis brgyan pa rgyud lung rgya mtsho'i bcud thigདཔལ་བཀའ་འདུས་ལས་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བཞི་མཚམས་སྦྱོར་ཕྱག་ལེན་གྱིས་བརྒྱན་པ་རྒྱུད་ལུང་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་ཐིག།5349-3831a18a6
  JKW-KABAB-05-CA-025dpal bka' 'dus kyi lha dbang bkol byangདཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ལྷ་དབང་བཀོལ་བྱང༌།5385-3941a15b3
  JKW-KABAB-05-CA-026bka' 'dus kyi tshom bu tshogs su sgrub pa'i las thoབཀའ་འདུས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཐོ།5395-4401a23
  JKW-KABAB-05-CA-027bka' 'dus sgrub chen bzlas pa'i skabs su dzab bskul rgyas paབཀའ་འདུས་སྒྲུབ་ཆེན་བཟླས་པའི་སྐབས་སུ་ཛབ྄་བསྐུལ་རྒྱས་པ།5441-4451a13a1
  JKW-KABAB-05-CA-028sgrub chen gyi gtong thun spyi khyab lha'i tam+bu ra'i dbyangs snyanསྒྲུབ་ཆེན་གྱི་གཏོང་ཐུན་སྤྱི་ཁྱབ་ལྷའི་ཏམྦུ་རའི་དབྱངས་སྙན།5447-4601a7b6
  JKW-KABAB-05-CA-029dpal bka' 'dus kyi dkyil 'khor bkod paདཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀོད་པ།5461-4721a6b5
  JKW-KABAB-05-CA-030dpal bka' 'dus kyi bsnyen bsgrub bya tshul mdor bsdus snying po rin chen do shalདཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་བསྙེན་བསྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོ་རིན་ཆེན་དོ་ཤལ།5473-4801a4b5
  JKW-KABAB-05-CA-031dpal bka' 'dus kyi cha lag rnal 'byor rgyun gyi las sbyor las rim pa gnyis pa mchog gi dngos grub bsgrub pa bdud rtsi sman gyi lag len ngag 'don khrigs su bsdebs pa'i rin chen snying po'i bum bzangདཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལས། རིམ་པ་གཉིས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པའི་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་བུམ་བཟང༌།5481-5171a19a3
  JKW-KABAB-05-CA-032dpal bka' 'dus kyi mchog gi phrin las dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabs bde chen sgrub pa'i bcud lenདཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་བཅུད་ལེན།5519-5531a18a5
  JKW-KABAB-05-CA-033dpal bka' 'dus kyi tshogs sgrub sman sgrub sbrel ma'i skabs nyer mkho'i gtong thun rnams phyogs gcig tu bkod pa rin chen lha'i sil snyanདཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་སྨན་སྒྲུབ་སྦྲེལ་མའི་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་གཏོང་ཐུན་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་ལྷའི་སིལ་སྙན།5550-5901a18b5
  JKW-KABAB-05-CA-034dpal bka' 'dus kyi cha lag rnal 'byor rgyun gyi las sbyor las/_rim pa gsum pa phrin las myur du 'grub byed las bzhi'i me mchod lag len ngag 'don khrigs su bsdebs pa rin chen 'od kyi phreng baདཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལས། རིམ་པ་གསུམ་པ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་བྱེད་ལས་བཞིའི་མེ་མཆོད་ལག་ལེན་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རིན་ཆེན་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ།5591-6091a10a3
  JKW-KABAB-05-CA-035dpa' bka' 'dus kyi phrin las sbyin sreg gi cho ga bde chen ye shes rab 'barདཔའ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར།5611-6381a14b5
  JKW-KABAB-05-CA-036dpal bka' 'dus la brten pa'i rab gnas kyi cho ga mdor bsdus ye shes char 'bebsདཔལ་བཀའ་འདུས་ལ་བརྟེན་པའི་རབ་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས།5639-6571a10a1
  JKW-KABAB-05-CA-037dpal bka' 'dus kyi cha lag rnal 'byor rgyun gyi las sbyor las/ rim pa dang po bar chad bzlog pa dmar chen gtor ma'i las rim gyi lag len ngag 'don khrigs su bsdebs pa rin chen rtse mo brgya pa'i rdo rje/དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལས། རིམ་པ་དང་པོ་བར་ཆད་བཟློག་པ་དམར་ཆེན་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་གྱི་ལག་ལེན་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རིན་ཆེན་རྩེ་མོ་བརྒྱ་པའི་རྡོ་རྗེ།5659-6851a14a4
  JKW-KABAB-05-CA-038bka' 'dus sman sgrub gtor zlog bcas kyi zin thoབཀའ་འདུས་སྨན་སྒྲུབ་གཏོར་ཟློག་བཅས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ།5687-7101a12b3
  JKW-KABAB-06-CHA-001mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi sgrub mchod bcas bshams tho dang 'don zin kun gsal me longམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་བཅས་བཤམས་ཐོ་དང་འདོན་ཟིན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང༌།61-221a11b6
  JKW-KABAB-06-CHA-002chos spyod kyi rim pa thar lam rab gsalཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་རིམ་པ་ཐར་ལམ་རབ་གསལ།623-471a13a6
  JKW-KABAB-06-CHA-003slob dpon sangs rgyas gnyis pa'i gsol 'debs le'u bdun maསློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ།649-881a20b2I'm unclear on the specifics of this text. I'm not sure whether or not it's a rediscovery of Zangpo Drakpa's original Le'u bdun ma. And if so was it rediscovered by Khyentse or Chogling? Or is it included here as a preliminary service meant to be included with the mkha' 'gro gsang 'dus practices.
  JKW-KABAB-06-CHA-004snga 'gyur rig 'dzin brgyud pa'i gsol 'debs spyi 'groསྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྤྱི་འགྲོ།689-901a11b3
  JKW-KABAB-06-CHA-005kun mkhyen bla ma 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i rnam thar gsol 'debs bkra shis 'khyil pa'i sgra dbyangsཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པའི་སྒྲ་དབྱངས།691-961a13b5
  JKW-KABAB-06-CHA-006dpal ldan bla ma la gsol ba 'debs pa kun tu bzang po'i sgra dbyangsདཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྒྲ་དབྱངས།697-991a12a3
  JKW-KABAB-06-CHA-007sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen gling pa'i rnam thar gsol 'debs bkra shis 'khyil pa'i dbyangs snyanསྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པའི་དབྱངས་སྙན།6101-1051a13a3
  JKW-KABAB-06-CHA-008mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las brgyud pa'i gsol 'debs pad+ma'i rgyud mangsམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་པདྨའི་རྒྱུད་མངས།6107-1091a12a3
  JKW-KABAB-06-CHA-009mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las sngon 'gro dang bcas pa'i rim gnyis rgyun gyi rnal 'byorམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། སྔོན་འགྲོ་དང་བཅས་པའི་རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།6111-1361a13b3This text entry also includes a second text, The mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi lam rim smon lam 'og min bgrod pa'i them skas by 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros, which can be found on pages 130-136.
  JKW-KABAB-06-CHA-010mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i phrin lasམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཕྲིན་ལས།6137-1631a14a1
  JKW-KABAB-06-CHA-011mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las dpa' bo dpa' mo'i sgrub thabsམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས།6165-1681a12b3
  JKW-KABAB-06-CHA-012sman gyi brgyud mchodསྨན་གྱི་བརྒྱུད་མཆོད།6169-1701a11b1
  JKW-KABAB-06-CHA-013dzab khang dbye baཛབ྄་ཁང་དབྱེ་བ།6171-1721a11b5
  JKW-KABAB-06-CHA-014mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las phag mo'i nye bsnyenམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། ཕག་མོའི་ཉེ་བསྙེན།6173-1741a11b2
  JKW-KABAB-06-CHA-015mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las bka' srung mched gsum gtor 'bul rgyun khyerམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། བཀའ་སྲུང་མཆེད་གསུམ་གཏོར་འབུལ་རྒྱུན་ཁྱེར།6175-1761a11b2
  JKW-KABAB-06-CHA-016rgyun gyi tshogs skong mdor bsdusརྒྱུན་གྱི་ཚོགས་སྐོང་མདོར་བསྡུས།6177-1831a13a6
  JKW-KABAB-06-CHA-017rdo rje phag mo gsang ba kun 'dus kyi tshogs mchod nyer bsdusརྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་ཉེར་བསྡུས།6185-1861a11b1
  JKW-KABAB-06-CHA-018mkha' 'gro gsang 'dus kyi tshogs shin tu bsdus pa 'bum ther bsags skabs lta bur grangs gsogsམཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་འབུམ་ཐེར་བསགས་སྐབས་ལྟ་བུར་གྲངས་གསོགས།61871a11a3
  JKW-KABAB-06-CHA-019kun mkhyen bla ma rdo rje 'chang chen po'i gsol 'debsཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་གསོལ་འདེབས།6189-1901a11b4
  JKW-KABAB-06-CHA-020mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/_rdzogs chen ma rgyud mkha' 'gro gsang ba lam khyer kyi bstod bskul khol du phyung baམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ཀྱི་བསྟོད་བསྐུལ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ།6191-2021a6b1
  JKW-KABAB-06-CHA-021mkha' 'gro gsang ba kun 'dus la sbyar rgyu'i chad thoམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལ་སྦྱར་རྒྱུའི་ཆད་ཐོ།6203-2041a11b5
  JKW-KABAB-06-CHA-022mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i mchod skongམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་མཆོད་སྐོང༌།6205-2861a41b5
  JKW-KABAB-06-CHA-023mkha' 'gro gsang ba kun 'dus mchod skong bye brag pa drug gi skabs su spyan 'dren mchod bstod mdor bsdus bya ba tshan gnyisམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་མཆོད་སྐོང་བྱེ་བྲག་པ་དྲུག་གི་སྐབས་སུ་སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་བྱ་བ་ཚན་གཉིས།6287-2881a11b4
  JKW-KABAB-06-CHA-024'byung lnga'i skong ba'i las bye brag pa rnams la 'dod gsol rgyas par bya baའབྱུང་ལྔའི་སྐོང་བའི་ལས་བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ལ་འདོད་གསོལ་རྒྱས་པར་བྱ་བ།6289-2921a12b1
  JKW-KABAB-06-CHA-025mchod bstod nongs bshags mdor bsdusམཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་མདོར་བསྡུས།62931a11a5
  JKW-KABAB-06-CHA-026mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las mkha' 'gro yongs rdzogs mchod cing thugs dam skong ba'i mdos kyi cho ga mkha' dbyings rol pa'i rgyanམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། མཁའ་འགྲོ་ཡོངས་རྫོགས་མཆོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་མཁའ་དབྱིངས་རོལ་པའི་རྒྱན།6295-3091a8a5
  JKW-KABAB-06-CHA-027mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi mdos skong mdor bsdusམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་མདོས་སྐོང་མདོར་བསྡུས།6311-3121a11b6
  JKW-KABAB-06-CHA-028mkha' 'gro'i smre bshagsམཁའ་འགྲོའི་སྨྲེ་བཤགས།6313-3161a12b2
  JKW-KABAB-06-CHA-029mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i tshe sgrubམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཚེ་སྒྲུབ།6317-3351a20a3
  JKW-KABAB-06-CHA-030mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i nor sgrubམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ནོར་སྒྲུབ།6337-3571a21a5
  JKW-KABAB-06-CHA-031mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i dbang sdudམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དབང་སྡུད།6359-3801a11b3
  JKW-KABAB-06-CHA-032mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i zor lasམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟོར་ལས།6381-4141a17b1
  JKW-KABAB-06-CHA-033mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las phag mo 'dus pa'i dbang bskurམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། ཕག་མོ་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར།6415-4421a14b4
  JKW-KABAB-06-CHA-034mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i gtor dbangམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གཏོར་དབང༌།6443-4461a12b6
  JKW-KABAB-06-CHA-035mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i zab khridམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟབ་ཁྲིད།6447-4971a26a2
  JKW-KABAB-06-CHA-036mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i rtsa ba'i phrin las 'bring po bde chen grub pa'i myur lamམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པའི་མྱུར་ལམ།6409-5171a10a6
  JKW-KABAB-06-CHA-037mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las bdag nyid dkyil 'khor du 'jug pa'i cho ga bde chen bdud rtsi'i bum bzangམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང༌།6519-5351a18a1
  JKW-KABAB-06-CHA-038mkha' 'gro gsang 'dus kyi phag mo khros ma'i bdud rtsi ril bu bsgrub pa'i ngag 'donམཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་ཕག་མོ་ཁྲོས་མའི་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་བསྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན།6537-5381a11b6
  JKW-KABAB-06-CHA-039mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi 'pho rdzas bsdu ba'i rim paམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་འཕོ་རྫས་བསྡུ་བའི་རིམ་པ།6539-5401a11b3
  JKW-KABAB-06-CHA-040mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las byang dbang dang sgrub chen sogs la nye bar mkho ba'i zur 'debs rat+na'i chun poམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས་བྱང་དབང་དང་སྒྲུབ་ཆེན་སོགས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཟུར་འདེབས་རཏྣའི་ཆུན་པོ།6541-5611a11a3
  JKW-KABAB-06-CHA-041mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las sgrub pa chen po'i khog dbub lhan skyes grub pa mchog gi dga' stonམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན།6563-6221a30b4
  JKW-KABAB-06-CHA-042mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las dam rdzas bdud rtsi sman gyi sgrub thabs khrigs su bkod pa bde chen bdud rtsi'i myur lamམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། དམ་རྫས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་མྱུར་ལམ།6623-6671a23a5
  JKW-KABAB-07-JA-001mkha' 'gro gsang ba kun 'das kyi smin grol 'bogs pa'i bklag chog DA kI'i 'dzum zerམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་བཀླག་ཆོག་ཌཱ་ཀཱིའི་འཛུམ་ཟེར།71-2641a132b2
  JKW-KABAB-07-JA-002mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las gnas lung gi cho ga lhan skyes thugs rje'i pho nyaམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། གནས་ལུང་གི་ཆོ་ག་ལྷན་སྐྱེས་ཐུགས་རྗེའི་ཕོ་ཉ།7265-2851a11a1
  JKW-KABAB-07-JA-003mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las las bzhi'i sbyin sreg rab 'byams phrin las snang ba'i nyin byedམཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་རབ་འབྱམས་ཕྲིན་ལས་སྣང་བའི་ཉིན་བྱེད།7287-3101a12b1
  JKW-KABAB-07-JA-004drang srong dri med kun tu dge ba zhi ba'i sgo nas 'chi med rdo rje'i srog sgrub pa'i man ngag rig pa 'dzin pa'i snying tig tshe dbang dang bcas paདྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ཀུན་ཏུ་དགེ་བ་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྙིང་ཏིག་ཚེ་དབང་དང་བཅས་པ།7311-3391a15a1
  JKW-KABAB-07-JA-005sngags rgod lok+t+ri'i rgyun khyer snying po drang srong dmod pa mtshon cha'i 'khor loསྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲིའི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོ་དྲང་སྲོང་དམོད་པ་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ།7341-3551a8a6
  JKW-KABAB-07-JA-006phyag rdor dregs 'dul sogs kyi gter srung ldang lha mchod paཕྱག་རྡོར་དྲེགས་འདུལ་སོགས་ཀྱི་གཏེར་སྲུང་ལྡང་ལྷ་མཆོད་པ།7357-3581a11b2
  JKW-KABAB-07-JA-007drang srong dri med kun tu dge ba'i tshe sgrub dag snang ma'i khyad par gyi bka' srung 'chi med tsaN+DI kA mchod paདྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་དག་སྣང་མའི་ཁྱད་པར་གྱི་བཀའ་སྲུང་འཆི་མེད་ཙཎྜཱི་ཀཱ་མཆོད་པ།7359-3601a11b4
  JKW-KABAB-07-JA-008drang srong khros pa'i gtor bzlog bcud phurདྲང་སྲོང་ཁྲོས་པའི་གཏོར་བཟློག་བཅུད་ཕུར།7361-3721a6b4
  JKW-KABAB-07-JA-009drang srong zhi ba'i gtor 'bul 'dod gsolདྲང་སྲོང་ཞི་བའི་གཏོར་འབུལ་འདོད་གསོལ།73731a11a4
  JKW-KABAB-07-JA-010dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po'i zab mo bla ma'i sgrub paདཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཟབ་མོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ།7375-3861a6b6
  JKW-KABAB-07-JA-011dpal bde ba chen po rdo rje'i bdud rtsi'i zab mo bla ma sgrub pa'i brgyud 'debsདཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་ཟབ་མོ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས།73871a11a5
  JKW-KABAB-07-JA-012dpal bde ba chen po rdo rje'i bdud rtsi'i zab mo bla ma sgrub pa'i las byang bde chen bdud rtsi'i zegs maདཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་ཟབ་མོ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་ལས་བྱང་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ།7389-3961a4b6
  JKW-KABAB-07-JA-013dpal rdo rje bdud rtsi las bde ba chen po bla ma'i sgrub thabs kyi dbang bskur yang zab bdud rtsi'i bcud thigsདཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་ཟབ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཐིགས།7397-4091a7a1
  JKW-KABAB-07-JA-014rdo rje bdud rtsi gsang ba chen po'i man ngag snying thig zab moརྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་ཟབ་མོ།7411-4941a42b4
  JKW-KABAB-07-JA-015dpal rdo rje bdud rtsi'i sngags kyi srung ma'i sgrub thabsདཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།7495-5141a10b5
  JKW-KABAB-07-JA-016dpal rdo rje bdud brtsi'i brgyud 'debsདཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་བརྩིའི་བརྒྱུད་འདེབས།7515-5161a11b2
  JKW-KABAB-07-JA-017rdo rje bdud rtsi gsang ba chen po'i man ngag snying tig zab mo'i las byang bklag chog tu bkod pa bdud rtsi'i sprin phungརྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་ཏིག་ཟབ་མོའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང༌།7517-5291a7a3
  JKW-KABAB-07-JA-018dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po rtsa ba dang yan lag gi dbang bskur yongs rdzogs dkyus gcig tu bkod pa dri med zla ba'i bsil zerདཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དབང་བསྐུར་ཡོངས་རྫོགས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་དྲི་མེད་ཟླ་བའི་བསིལ་ཟེར།7531-6001a35b2
  JKW-KABAB-07-JA-019dpal rdo rje bdud rtsi'i yan lag las sgrub pa'i lha gsum gyi byin rlabs bya ba'i tshul bklag chog tu bkod paདཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡན་ལག་ལས་སྒྲུབ་པའི་ལྷ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་བྱ་བའི་ཚུལ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ།7601-6191a10a4
  JKW-KABAB-07-JA-020dpal rdo rje bdud rtsi'i bka' srung e ka dzA Ti'i srog gtad kyi yi ge srog gi thig leདཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བཀའ་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིའི་སྲོག་གཏད་ཀྱི་ཡི་གེ་སྲོག་གི་ཐིག་ལེ།7621-6301a5b3
  JKW-KABAB-07-JA-021dpal rdo rje bdud rtsi rigs bzhi yongs rdzogs la brten nas bdud rtsi sgrub pa'i khog dbub rdo rje nyi ma'i snang baདཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་རིགས་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་ཁོག་དབུབ་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་སྣང་བ།7631-6711a21a5
  JKW-KABAB-07-JA-022dpal rdo rje bdud rtsi'i yan lag gi sgrub pa rnam gsum lag tu len pa'i zin bris mthong bas go 'byedདཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡན་ལག་གི་སྒྲུབ་པ་རྣམ་གསུམ་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་བས་གོ་འབྱེད།7673-6831a6a4
  JKW-KABAB-07-JA-023dpal rdo rje bdud rtsi'i snying thig las bka' srung ma mo sngags kyi srung ma'i gsol phrin 'khrugs skong mdos chog dang bcas pa dkyus gcig tu gsar bkod ma mo'i mkha' 'gro'i dgyes tshaདཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བཀའ་སྲུང་མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་གསོལ་ཕྲིན་འཁྲུགས་སྐོང་མདོས་ཆོག་དང་བཅས་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་གསར་བཀོད་མ་མོའི་མཁའ་འགྲོའི་དགྱེས་ཚལ།7685-7161a16b6
  JKW-KABAB-07-JA-024dpal rdo rje bdu rtsi'i phrin las kyi kha skong las bzhi mchog lnga'i sbyin sreg gi cho ga grub gnyis 'od zer 'khyil baདཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུ་རྩིའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ལས་བཞི་མཆོག་ལྔའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་འོད་ཟེར་འཁྱིལ་བ།7717-7411a13a2
  JKW-KABAB-07-JA-025sman bla longs sku gtso 'khor lnga'i sgrub thabs dngos grub kyi bang mdzod kha 'phang bklag chog tu bkod paསྨན་བླ་ལོངས་སྐུ་གཙོ་འཁོར་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བང་མཛོད་ཁ་འཕང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ།7743-7681a13b2
  JKW-KABAB-07-JA-026zhang blon sde dgu'i gtor bsngosཞང་བློན་སྡེ་དགུའི་གཏོར་བསྔོས།7769-7701a11b5
  JKW-KABAB-07-JA-027sman bla longs sku'i sgrub thabs dang 'brel ba'i dbang bskur bla ma'i gsung bzhin bkod pa dngos grub sgo 'byedསྨན་བླ་ལོངས་སྐུའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་བསྐུར་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འབྱེད།7771-7861a8b3
  JKW-KABAB-08-NYA-001bla ma sku gsum bde gshegs 'dus pa'i zab tig mthong ba rang grolབླ་མ་སྐུ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཟབ་ཏིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ།81-821a41b4
  JKW-KABAB-08-NYA-002bla ma bstan gnyis skor gsum gyi snying po zab tig mthong ba rang grol gyi spros med sgrub pa'i phrin lasབླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོ་ཟབ་ཏིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་སྤྲོས་མེད་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས།883-941a6b5
  JKW-KABAB-08-NYA-003bla ma bstan gnyis skor gsum gyi snying po'i don dbang bklags chog tu bkod pa bdud rtsi'i thigs paབླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོའི་དོན་དབང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ།895-1131a10a1
  JKW-KABAB-08-NYA-004bla ma bstan gnyis skor gsum gyi don dbang gi zur byang rin chen phreng baབླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་དོན་དབང་གི་ཟུར་བྱང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ།8115-1311a18a2
  JKW-KABAB-08-NYA-005bla ma bstan gnyis skor gsum gyi zab tig spros med bsnyen pa'i nyams len gsal bar byed pa ye shes me longབླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་ཟབ་ཏིག་སྤྲོས་མེད་བསྙེན་པའི་ཉམས་ལེན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང༌།8133-1491a18a3
  JKW-KABAB-08-NYA-006zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu sku gsum 'od kyi snying poཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྐུ་གསུམ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ།8151-1901a20b2
  JKW-KABAB-08-NYA-007dri med bla sgrub brgyud 'debsདྲི་མེད་བླ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འདེབས།81911a11a6
  JKW-KABAB-08-NYA-008zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu sku gsum 'od kyi snying po'i phrin las gter gzhung las khol du phyung baཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྐུ་གསུམ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་ཕྲིན་ལས་གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ།8193-2111a10a6
  JKW-KABAB-08-NYA-009zab lam thugs sgrub yid bzhin nor bu'i mchod phrengཟབ་ལམ་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མཆོད་ཕྲེང༌།8223-2251a2a3
  JKW-KABAB-08-NYA-010zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i dbang gi cho ga bklag chog tu bkod pa rnam grol rig pa'i snying poཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབང་གི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྣམ་གྲོལ་རིག་པའི་སྙིང་པོ།8227-2571a16a3
  JKW-KABAB-08-NYA-011yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i gdams pa ye shes 'od kyi snying poཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ།8259-3441a43b2
  JKW-KABAB-08-NYA-012yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i brgyud pa'i gsol 'debsཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།8345-3461a11b2
  JKW-KABAB-08-NYA-013yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i phrin las khol phyungs bklag chog tu bkod pa phan bde'i snying poཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཕྲིན་ལས་ཁོལ་ཕྱུངས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕན་བདེའི་སྙིང་པོ།8347-3671a11a4
  JKW-KABAB-08-NYA-014yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i sgrub khog gsal bar bsdebs pa ye shes rol pa'i snying poཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་ཁོག་གསལ་བར་བསྡེབས་པ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་སྙིང་པོ།8369-4011a17a5
  JKW-KABAB-08-NYA-015yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i don dbang zur phyung du bkod pa bdud rtsi'i snying poཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་དོན་དབང་ཟུར་ཕྱུང་དུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།8403-4161a7b4
  JKW-KABAB-08-NYA-016yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i gnas lung gi cho ga ye shes 'od kyi lcags kyuཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གནས་ལུང་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ལྕགས་ཀྱུ།8417-4401a12b2
  JKW-KABAB-08-NYA-017yang zab rgyal ba mtsho'i gdams pa ye shes 'od kyi snying po'i bsnyen yig mdor dril du bkod pa zab gsal bdud rtsi'i snying poཡང་ཟབ་རྒྱལ་བ་མཚོའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་བསྙེན་ཡིག་མདོར་དྲིལ་དུ་བཀོད་པ་ཟབ་གསལ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།8441-4581a9b1
  JKW-KABAB-08-NYA-018phyag rgya chen po'i dmar khrid ye shes rang grolཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཡེ་ཤེས་རང་གྲོལ།8459-4661a4b1
  JKW-KABAB-08-NYA-019zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i rim gnyis snying po bsdus pa bde chen ye shes mthong grolཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རིམ་གཉིས་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ།8467-5131a24a2
  JKW-KABAB-08-NYA-020zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i sngon 'gro'i ngag 'don zung 'jug grub pa'i srol 'byedཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་སྲོལ་འབྱེད།8515-5261a6b2
  JKW-KABAB-08-NYA-021bla ma bde mchog 'khor lo'i brgyud pa'i gsol 'debsབླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།8527-5281a11b2
  JKW-KABAB-08-NYA-022zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i las byang khol du phyung ba bde chen ye shes mthong grolཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་ལས་བྱང་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ།8529-5461a9b4
  JKW-KABAB-08-NYA-023bla ma bde mchog 'khor lo'i las byang gi mdzes rgyan nor bu'i me tog spel ba'i rgyan phrengབླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་ལས་བྱང་གི་མཛེས་རྒྱན་ནོར་བུའི་མེ་ཏོག་སྤེལ་བའི་རྒྱན་ཕྲེང༌།8547-5721a13b4
  JKW-KABAB-08-NYA-024bla ma bde mchog 'khor lo'i bstod pa'i lhan thabsབླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བསྟོད་པའི་ལྷན་ཐབས།85731a11a6
  JKW-KABAB-08-NYA-025phyag bzhi pa'i gsol mchod mdor bsdusཕྱག་བཞི་པའི་གསོལ་མཆོད་མདོར་བསྡུས།8575-5771a12a1
  JKW-KABAB-08-NYA-026ma gcig dud sol lha mo'i gtor chog mdor bsdus phrin las yongs 'dusམ་གཅིག་དུད་སོལ་ལྷ་མོའི་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་འདུས།8579-5831a13a1
  JKW-KABAB-08-NYA-027bla ma bde mchog 'khor lo'i sngags donབླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྔགས་དོན།8585-5881a12b4
  JKW-KABAB-08-NYA-028gtor ma'i bca' thabsགཏོར་མའི་བཅའ་ཐབས།85891a11a4
  JKW-KABAB-08-NYA-029bla ma bde mchog 'khor lo'i bdag 'jug ye shes snang ba myur 'drenབླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བདག་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་མྱུར་འདྲེན།8591-5981a14b3
  JKW-KABAB-08-NYA-030zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i smin byed kyi cho ga gzung 'dzin rang grolཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་གཟུང་འཛིན་རང་གྲོལ།8599-6311a17a5
  JKW-KABAB-08-NYA-031zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i rim pa gnyis kyi khrid yig dag cing gsal ba zung 'jug myur lamཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་དག་ཅིང་གསལ་བ་ཟུང་འཇུག་མྱུར་ལམ།8633-6911a30a5
  JKW-KABAB-08-NYA-032bla ma bde mchog 'khor lo'i sgrub khog grub gnyis mdzod brgya'i lde'u migབླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཁོག་གྲུབ་གཉིས་མཛོད་བརྒྱའི་ལྡེའུ་མིག།8693-7331a21a2
  JKW-KABAB-08-NYA-033bla ma bde mchog 'khor lo las mchog gi las sbyor bdud rtsi sman gyi lag len 'dus gsal du bkod pa bde ba chen po'i myur lamབླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ལས། མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མྱུར་ལམ།8735-7551a11a5
  JKW-KABAB-08-NYA-034bla ma bde mchog 'khor lo'i mchog gi sbyin sreg lhan skyes ye shes dpal bskyedབླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་མཆོག་གི་སྦྱིན་སྲེག་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བསྐྱེད།8757-7731a9a4
  JKW-KABAB-09-TA-001zhi byed bdun gyi man ngag bdud rtsi'i bum paཞི་བྱེད་བདུན་གྱི་མན་ངག་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ།91-431a22a4
  JKW-KABAB-09-TA-002zhi byed lha mo bdun gyi brgyud 'debsཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས།9451a11a5
  JKW-KABAB-09-TA-003zhi byed lha mo sangs rgyas spyan ma'i phrin las 'byung 'khrugs nad kun sel ba'i sman mchogཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་ཕྲིན་ལས་འབྱུང་འཁྲུགས་ནད་ཀུན་སེལ་བའི་སྨན་མཆོག947-561a5b3
  JKW-KABAB-09-TA-004zhi byed lha mo ri khrod ma'i phrin las gnyan rims kun 'jomsཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་རི་ཁྲོད་མའི་ཕྲིན་ལས་གཉན་རིམས་ཀུན་འཇོམས།957-661a5b4
  JKW-KABAB-09-TA-005zhi byed lha mo 'od zer can ma'i phrin las gdon bgegs chom rkun gyi gshed maཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་ཕྲིན་ལས་གདོན་བགེགས་ཆོམ་རྐུན་གྱི་གཤེད་མ།967-761a5b4
  JKW-KABAB-09-TA-006zhi byed lha mo gdugs dkar mo'i phrin las byad phur gzhom pa'i me lceཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་གདུགས་དཀར་མོའི་ཕྲིན་ལས་བྱད་ཕུར་གཞོམ་པའི་མེ་ལྕེ།977-861a5b3
  JKW-KABAB-09-TA-007zhi byed lha mo sher phyin dkar mo'i phrin las sdug bsngal mun pa sel ba'i 'od zerཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་ཤེར་ཕྱིན་དཀར་མོའི་ཕྲིན་ལས་སྡུག་བསྔལ་མུན་པ་སེལ་བའི་འོད་ཟེར།987-961a5b3
  JKW-KABAB-09-TA-008zhi byed lha mo sgrol ma dkar mo'i phrin las 'jigs brgyad sgrol ba'i gru chenཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་ཕྲིན་ལས་འཇིགས་བརྒྱད་སྒྲོལ་བའི་གྲུ་ཆེན།997-1051a5a4
  JKW-KABAB-09-TA-009zhi byed lha mo rma bya chen mo'i phrin las dus min 'chi ba 'joms pa'i bdud rtsiཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་ཕྲིན་ལས་དུས་མིན་འཆི་བ་འཇོམས་པའི་བདུད་རྩི།9107-1171a6a2
  JKW-KABAB-09-TA-010zhi byed lha mo bdun gyi dbang bskur ba'i cho ga'i gsal byed yid 'ong zla ba'i bdud rtsi nag 'gros su bkod paཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་གྱི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་གའི་གསལ་བྱེད་ཡིད་འོང་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ།9119-2181a50b1
  JKW-KABAB-09-TA-011zhi byed skor bdun kyi las tshogs sbyin sreg byabs khrus byad dkrol 'chi bslu rnams gsal bar bkod pa mu tig chun poཞི་བྱེད་སྐོར་བདུན་ཀྱི་ལས་ཚོགས་སྦྱིན་སྲེག །བྱབས་ཁྲུས། བྱད་དཀྲོལ། འཆི་བསླུ་རྣམས་གསལ་བར་བཀོད་པ་མུ་ཏིག་ཆུན་པོ།9219-2401a11b6
  JKW-KABAB-09-TA-012glang chen bcas chog rab tu zab paགླང་ཆེན་བཅས་ཆོག་རབ་ཏུ་ཟབ་པ།9241-2471a4a6
  JKW-KABAB-09-TA-013yak+Sha dzam b+ha la'i sgrub thabs kyi man ngag rin chen gter spungsཡཀྵ་ཛམ་བྷ་ལའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས།9249-2841a18b5
  JKW-KABAB-09-TA-014gnod sbyin dzam b+ha la nag po'i srog gi 'khor lo reg pas nor sdud pa bcas chog yid bzhin nor bu'i man ngagགནོད་སྦྱིན་ཛམ་བྷ་ལ་ནག་པོའི་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་རེག་པས་ནོར་སྡུད་པ་བཅས་ཆོག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མན་ངག།9285-3161a16b1
  JKW-KABAB-09-TA-015rdo rje'i nor lha yak+Sha dzam+b+ha la nag po'i brgyud pa'i gsol 'debs dbyig gi nga roརྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ནག་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དབྱིག་གི་ང་རོ།9317-3181a11b2
  JKW-KABAB-09-TA-016rdo rje'i nor lha yak+Sha dzam+b+ha la chen po'i sgrub thabs phrin las kyi byang bu 'dod dgu rin chen char 'bebsརྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་འདོད་དགུ་རིན་ཆེན་ཆར་འབེབས།9319-3461a14b6
  JKW-KABAB-09-TA-017yak+Sha dzaM b+ha la'i gter srung mchod pa'i rim paཡཀྵ་ཛཾ་བྷ་ལའི་གཏེར་སྲུང་མཆོད་པའི་རིམ་པ།9347-3481a11b2
  JKW-KABAB-09-TA-018rdo rje'i nor lha yak+Sha dzam+b+ha la chen po'i srog dbang bskur ba'i cho ga rin chen chu 'dzinརྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ཆེན་པོའི་སྲོག་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་རིན་ཆེན་ཆུ་འཛིན།9349-3701a11b6
  JKW-KABAB-09-TA-019dpal rta mgrin dpa' bo gcig pa'i man ngag gnam lcags me'i 'khor loདཔལ་རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་མན་ངག་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོ།9371-3931a12a2
  JKW-KABAB-09-TA-020rta mgrin dpa' bo gcig pa gnam lcags me'i 'khor lo'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa gdon bgegs kun 'jomsརྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གདོན་བགེགས་ཀུན་འཇོམས།9395-4171a12a1
  JKW-KABAB-09-TA-021o rgyan gyi mkhan po pad+ma saM b+ha ba'i thugs bcud 'phags ma sgrol ma'i man ngag 'jigs pa kun skyobཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་སཾ་བྷ་བའི་ཐུགས་བཅུད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་མན་ངག་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ།9419-4551a19a2
  JKW-KABAB-09-TA-022yang gter sgrol ma 'jigs pa kun skyobs kyi phrin las dbang bskur dang bcas pa kun dga'i zla zerཡང་གཏེར་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཀུན་དགའི་ཟླ་ཟེར།9457-4791a12a1
  JKW-KABAB-09-TA-023sgrol ma 'jigs pa kun skyobs dang 'brel ba'i mchod sbyin mdos kyi cho ga nyes pa kun skyobསྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་དང་འབྲེལ་བའི་མཆོད་སྦྱིན་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཉེས་པ་ཀུན་སྐྱོབ།9481-5681a44b2
  JKW-KABAB-09-TA-024dpal gsang ba'i bdag po rdo rje me 'bar gyi rnal 'byor gsum dril snying poདཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་དྲིལ་སྙིང་པོ།9569-5781a5b6
  JKW-KABAB-09-TA-025yang gter gsang bdag rdo rje me 'bar gyi bla ma brgyud pa la gsol ba 'debs pa byin rlabs sprin chenཡང་གཏེར་གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཆེན།9579-5801a11b2
  JKW-KABAB-09-TA-026dpal gsang ba'i bdag po rdo rje'i me 'bar gyi phrin las dbang chog dang bcas pa rdo rje'i zhun thigsདཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེའི་མེ་འབར་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞུན་ཐིགས།9581-5971a9a5
  JKW-KABAB-09-TA-027sgrub chen bka' brgyad dregs pa kun 'dul gyi brgyud 'debs bde chen grub sterསྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་གྲུབ་སྟེར།95991a11a5
  JKW-KABAB-09-TA-028bka' brgyad dregs pa kun 'dul las phrin las lam khyer bsdus pa bde chen snying poབཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས། ཕྲིན་ལས་ལམ་ཁྱེར་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།9601-6181a9b1
  JKW-KABAB-09-TA-029sgrub chen bka' brgyad dregs pa kun 'dul kyi mchod phreng cung zad rgyas par spros pa bde chen char 'bebsསྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ཀྱི་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།9619-6221a12b2
  JKW-KABAB-09-TA-030bka' brgyad dregs pa kun 'dul las don gyi smin byed snying po khrigs su bsdebs pa bde chen mchog sterབཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས། དོན་གྱི་སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་སྟེར།9623-6431a11a5
  JKW-KABAB-10-THA-001dpal rdo rje phag mo dkar mo'i sgrub thabs ye shes 'khor lo zhes bya ba gsang ba chen po'i thugs tigདཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་གསང་བ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག།101-931a47a2
  JKW-KABAB-10-THA-002yang gter phag mo dkar mo'i thugs tig ye shes 'khor lo'i brgyud 'debsཡང་གཏེར་ཕག་མོ་དཀར་མོའི་ཐུགས་ཏིག་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོའི་བརྒྱུད་འདེབས།10951a11a6
  JKW-KABAB-10-THA-003yang gter phag dkar gsang chen thugs tig gi phrin las kyi byang bu bde chen bcud 'bebsཡང་གཏེར་ཕག་དཀར་གསང་ཆེན་ཐུགས་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་བདེ་ཆེན་བཅུད་འབེབས།1097-1341a18b1
  JKW-KABAB-10-THA-004yang gter phag dkar gsang chen thugs tig gi dbang bskur gyi cho ga lhan skyes ye shes sbyin pa'i 'dod 'joཡང་གཏེར་ཕག་དཀར་གསང་ཆེན་ཐུགས་ཏིག་གི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སྦྱིན་པའི་འདོད་འཇོ།10135-2031a35a1
  JKW-KABAB-10-THA-005yang zab rtsa gsum snying po'i skor las bla ma drag po pad+ma gtum po'i sgrub thabs dregs pa tshar gcodཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས། བླ་མ་དྲག་པོ་པདྨ་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དྲེགས་པ་ཚར་གཅོད།10205-2131a5a4
  JKW-KABAB-10-THA-006yang zab rtsa gsum snying po'i skor las bla ma drag po pad+ma gtum po'i sgrub thabs dbang chog dang bcas pa dregs pa kun 'jomsཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས་བླ་མ་དྲག་པོ་པདྨ་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་འཇོམས།10215-2291a8a1
  JKW-KABAB-10-THA-007gu ru zhi drag gi cha lag khyung chen rigs lnga'i sgrub thabs gdug pa kun 'dulགུ་རུ་ཞི་དྲག་གི་ཆ་ལག་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ།10231-2401a5b3
  JKW-KABAB-10-THA-008rigs lnga'i khyung sgrub gdug pa kun 'dul gyi phrin las dbang chog dang bcas pa dug lnga'i stobs 'jomsརིགས་ལྔའི་ཁྱུང་སྒྲུབ་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་དུག་ལྔའི་སྟོབས་འཇོམས།10241-2531a7a2
  JKW-KABAB-10-THA-009rdzogs chen kun bzang snying thig las rigs bdag tshe sgrub ye shes srog tig thun mong ma yin paརྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་སྙིང་ཐིག་ལས། རིགས་བདག་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ།10255-2631a5a1
  JKW-KABAB-10-THA-010tshe sgrub ye shes srog tig gi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa'i cho ga dngos grub sgo 'byedཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འབྱེད།10265-2801a8b3
  JKW-KABAB-10-THA-011rta mgrin yid bzhin 'bar ba las rig 'dzin tshe yi sgrub thabs gsang ba rmad byungརྟ་མགྲིན་ཡིད་བཞིན་འབར་བ་ལས། རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་གསང་བ་རྨད་བྱུང༌།10281-2891a5a6
  JKW-KABAB-10-THA-012tshe sgrub gsang ba rmad byung gi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa'i cho ga dgos pa rmad byungཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་རྨད་བྱུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་དགོས་པ་རྨད་བྱུང༌།10291-3091a10a1
  JKW-KABAB-10-THA-013nyang gter gu ru mtsho skyes rdo rje'i tshe sgrub 'chi med bdud rtsi'i bum pa dbang bskur bcas bklag chog tu bsdebs pa bdud rtsi'i chu rgyunཉང་གཏེར་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་དབང་བསྐུར་བཅས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན།10311-3741a32b6
  JKW-KABAB-10-THA-014thugs rje chen po 'gro 'dul las bum pa'i gzungs khrus cho gaཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། བུམ་པའི་གཟུངས་ཁྲུས་ཆོ་ག།10375-3901a8b1
  JKW-KABAB-10-THA-015nyang gter thugs rje chen po 'gro 'dul las nang sgrub kyi phrin las bltas chog tu bkod pa dri med shel dkar phreng baཉང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་བ།10391-4211a16a2
  JKW-KABAB-10-THA-016nyang gter thugs rje chen po 'gro 'dul las dbang gi lag khrid gsal bar bkod pa dri med pad dkar sdong buཉང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། དབང་གི་ལག་ཁྲིད་གསལ་བར་བཀོད་པ་དྲི་མེད་པད་དཀར་སྡོང་བུ།10423-4801a29b5
  JKW-KABAB-10-THA-017thugs rje chen po 'gro 'dul las tshe sgrub chen moཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཆེན་མོ།10481-4941a7b4
  JKW-KABAB-10-THA-018srid pa ma mo sgang shar gyi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen rang sgraསྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་རང་སྒྲ།10495-4961a11b6
  JKW-KABAB-10-THA-019srid pa ma mo sgang shar gyi phrin las khrigs bsdebs rnam gsal du bkod pa bde chen char 'bebsསྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་བསྡེབས་རྣམ་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།10497-5531a29a5
  JKW-KABAB-10-THA-020srid pa ma mo sgang shar gyi rgyun gyi phrin las snying por dril ba bde chen thig leསྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་རྒྱུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ།10555-5691a8a3
  JKW-KABAB-10-THA-021srid pa ma mo sgang shar gyi dkyil 'khor chen por dbang bskur ba'i cho ga gsal bar bkod pa bde chen rol mtshoསྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་གསལ་བར་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ།10571-6471a38a3
  JKW-KABAB-11-DA-001gu ru rin po che'i las byang yid bzhin nor buགུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ལས་བྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།111-431a22a1
  JKW-KABAB-11-DA-002kun bzang thugs gter las bla sgrub byin rlabs sgron ma'i brgyud 'debsཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྒྲོན་མའི་བརྒྱུད་འདེབས།11451a11a6
  JKW-KABAB-11-DA-003kun bzang thugs gter las bla sgrub byin rlabs sgron me'i las byang yid bzhin nor bu bklag chog tu bkod pa zab lam sgo 'byedཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྒྲོན་མེའི་ལས་བྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཟབ་ལམ་སྒོ་འབྱེད།1147-841a18b5
  JKW-KABAB-11-DA-004kun bzang thugs gter gyi gter srung spu gri rnam gsum ging chen bcas pa'i gtor chog mdor bsdusཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་གྱི་གཏེར་སྲུང་སྤུ་གྲི་རྣམ་གསུམ་གིང་ཆེན་བཅས་པའི་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས།1185-921a4b3
  JKW-KABAB-11-DA-005kun bzang thugs gter las bla sgrub kyi dbang chog rin chen bum bzang bklags chog tu bkod pa rin chen mdzes pa'i phra tshomཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས། བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་ཆོག་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་ཕྲ་ཚོམ།1193-1521a30b2
  JKW-KABAB-11-DA-006kun bzang thugs gter las bla sgrub byin rlabs sgron me las 'byung ba'i don dbang bskur ba'i tshul nor bu'i sgron meཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྒྲོན་མེ་ལས་འབྱུང་བའི་དོན་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ནོར་བུའི་སྒྲོན་མེ།11153-1631a6a3
  JKW-KABAB-11-DA-007kun bzang thugs gter las yang dag zhi khro phur gsum gyi brgyud 'debsཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས།11165-1661a11b3
  JKW-KABAB-11-DA-008kun bzang thugs gter las yang dag zhi khro phur gsum gyi phrin las kyi byang bu grub gnyis nor bu'i rgya mtshoཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས། ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་གྲུབ་གཉིས་ནོར་བུའི་རྒྱ་མཚོ།11167-2061a20b1
  JKW-KABAB-11-DA-009kun bzang thugs gter gyi bka' srung ma mgon lcam dral gtor chog mdor bsdusཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་གྱི་བཀའ་སྲུང་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས།11207-2161a5b5
  JKW-KABAB-11-DA-010kun bzang thugs gter las yang dag zhi khro phur gsum gyi dbang gi cho ga grub gnyis bdud rtsi'i rgyun 'bebsཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས། ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་དབང་གི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབེབས།11217-3021a43b5
  JKW-KABAB-11-DA-011kun bzang thugs gter las yang dag gi cha lag tshe sgrub gsang ba yang khol gyi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa 'chi med bcud ldanཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་ཡང་དག་གི་ཆ་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་ཡང་ཁོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་བཅུད་ལྡན།11303-3261a12b4
  JKW-KABAB-11-DA-012dpal rta mchog rol pa bde gshegs dregs pa kun sgrol gyi phrin las dang mngon rtogs khrigs su bsdebs paདཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དང་མངོན་རྟོགས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ།11327-3751a25a2
  JKW-KABAB-11-DA-013bdud rtsi lag mchodབདུད་རྩི་ལག་མཆོད།11377-3801a12b4
  JKW-KABAB-11-DA-014rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi lhag ma dang bro rabsརྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་ལྷག་མ་དང་བྲོ་རབས།11381-3921a6b4
  JKW-KABAB-11-DA-015dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi gtor ma'i las rimདཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་གཏོར་མའི་ལས་རིམ།11393-3991a4a4
  JKW-KABAB-11-DA-016dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi bde gshegs nus mthu dril ba'i drag sngags gcod byed spu gri'i man ngag gsal byed sgron meདཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་བདེ་གཤེགས་ནུས་མཐུ་དྲིལ་བའི་དྲག་སྔགས་གཅོད་བྱེད་སྤུ་གྲིའི་མན་ངག་གསལ་བྱེད་སྒྲོན་མེ།11401-4141a7b5
  JKW-KABAB-11-DA-017dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi dkyil 'khor rtsa ba'i bstod pa rngams chen 'gying gluདཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྩ་བའི་བསྟོད་པ་རྔམས་ཆེན་འགྱིང་གླུ།11415-4271a7a6
  JKW-KABAB-11-DA-018bde gshegs dregs pa kun sgrol gyi bskul baབདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་བསྐུལ་བ།11429-4421a7b6
  JKW-KABAB-11-DA-019dpal rta mgrin bde gshegs dregs pa kun sgrol gyi sgrub thabs man ngag gi shog drilདཔལ་རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་གི་ཤོག་དྲིལ།11443-4551a7a6
  JKW-KABAB-11-DA-020dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi rten gtorདཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་རྟེན་གཏོར།11457-4681a6b3
  JKW-KABAB-11-DA-021dpal rta mgrin bde gshegs 'dus pa dregs pa kun sgrol gyi drag bsnyen lugs gsum gyi gdams paདཔལ་རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དྲག་བསྙེན་ལུགས་གསུམ་གྱི་གདམས་པ།11469-4741a3b4
  JKW-KABAB-11-DA-022dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi drag sngags spu gri'i thems yigདཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དྲག་སྔགས་སྤུ་གྲིའི་ཐེམས་ཡིག11475-4791a3a2
  JKW-KABAB-11-DA-023dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi sreg pa me'i lasདཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྲེག་པ་མེའི་ལས།11485-4921a4b6
  JKW-KABAB-11-DA-024dpal rta mchog rol pa dregs pa kun sgrol gyi bsnyen sgrub las gsum gyi phrin las khrigs su bsdebs pa dbang chen rngams pa'i bzhad sgraདཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་དབང་ཆེན་རྔམས་པའི་བཞད་སྒྲ།11493-5761a42b6
  JKW-KABAB-11-DA-025dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi smin byed lag len rnam gsal du bkod pa dbang chen rol pa'i gzi brjidདཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྨིན་བྱེད་ལག་ལེན་རྣམ་གསལ་དུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་གཟི་བརྗིད།11577-6191a22a1
  JKW-KABAB-11-DA-026dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol las dregs pa bco brgyad kyi rjes gnang gi yi ge dbang gi be conདཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་ལས། དྲེགས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྗེས་གནང་གི་ཡི་གེ་དབང་གི་བེ་ཅོན།11621-6461a13b4
  JKW-KABAB-11-DA-027rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi las byang gi 'don 'grigs phyogs mtshonརྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་ལས་བྱང་གི་འདོན་འགྲིགས་ཕྱོགས་མཚོན།11599-6051a4a6
  JKW-KABAB-12-NA-001bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i las byang le'u gsum pa gu ru badz+ra b+ho Tas gnam lcags 'bar ba'i brag logs rta mgrin sgrub phug mkha' 'gro'i gsang mdzod chen mo nas gdan drangs paབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལས་བྱང་ལེའུ་གསུམ་པ་གུ་རུ་བཛྲ་བྷོ་ཊས་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་བྲག་ལོགས་རྟ་མགྲིན་སྒྲུབ་ཕུག་མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་ཆེན་མོ་ནས་གདན་དྲངས་པ།121-391a20a2
  JKW-KABAB-12-NA-002mkha' 'gro sde lnga'i mchod bstod zur bkol bla ma'i thugs sgrub gsang ba 'dus pa'i las byang gi lhan thabs su sbyar baམཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་མཆོད་བསྟོད་ཟུར་བཀོལ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལས་བྱང་གི་ལྷན་ཐབས་སུ་སྦྱར་བ།1241-421a11b6
  JKW-KABAB-12-NA-003bla ma bka' brgyad 'dus pa'i dbang bskur chen mo bklags chog tu bkod pa rin chen dbyig gi rdzing buབླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་ཆེན་མོ་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་དབྱིག་གི་རྫིང་བུ།1243-1031a31a6
  JKW-KABAB-12-NA-004bla ma bka' brgyad 'dus pa'i don dbang bskur ba'i yi ge rin chen dbyig gi snying poབླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པའི་དོན་དབང་བསྐུར་བའི་ཡི་གེ་རིན་ཆེན་དབྱིག་གི་སྙིང་པོ།12105-1191a8a2
  JKW-KABAB-12-NA-005rdzogs chen snying po hU~M skor las bla ma yi dam mkha' 'gro gsum gyi sgrub thabs dang phrin las gung bsdebs pa ye shes rol pa'i snying poརྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཕྲིན་ལས་གུང་བསྡེབས་པ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་སྙིང་པོ།12121-1551a18a4
  JKW-KABAB-12-NA-006rdzogs pa chen po hU~M skor las smin byed dbang lnga mthar chags su bskur ba'i lag len ye shes rol pa'i chu rgyunརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས། སྨིན་བྱེད་དབང་ལྔ་མཐར་ཆགས་སུ་བསྐུར་བའི་ལག་ལེན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།12157-2121a28b3
  JKW-KABAB-12-NA-007rdzogs pa chen po hU~M skor snying thig gi khrid 'chad thabs mdor bsdusརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་སྙིང་ཐིག་གི་ཁྲིད་འཆད་ཐབས་མདོར་བསྡུས།12213-2161a12b2
  JKW-KABAB-12-NA-008rdzogs pa chen po snying po hU~M gi skor las rang byung nyams len khrid kyi sngon 'groརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་གི་སྐོར་ལས། རང་བྱུང་ཉམས་ལེན་ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ།12217-2491a17a6There are two texts included under this title:
 • rang byung nyams len khrid kyi sngon 'gro (217-238)
 • khrid kyi dngos gzhi thod rgal za 'og gur khyim (238-249)
 • JKW-KABAB-12-NA-009rdzogs chen hU~M skor las bar do'i ma yigརྫོགས་ཆེན་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས། བར་དོའི་མ་ཡིག12251-2631a7a3
  JKW-KABAB-12-NA-010rdzogs chen hU~M skor las gcod yul snang ba lam khyer dang zhi byed rin chen phra bkod gtum mo dran chog me 'bar 'od gsal shes bya bum 'jug bcasརྫོགས་ཆེན་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས། གཅོད་ཡུལ་སྣང་བ་ལམ་ཁྱེར་དང་ཞི་བྱེད་རིན་ཆེན་ཕྲ་བཀོད་གཏུམ་མོ་དྲན་ཆོག་མེ་འབར་འོད་གསལ་ཤེས་བྱ་བུམ་འཇུག་བཅས།12265-2821a9b3There are four texts included under this title:
 • gcod yul snang ba lam khyer (265-271)
 • zhi byed rin chen phra bkod (271-277)
 • gtum mo dran chog me 'bar (278-280)
 • 'od gsal shes bya bum 'jug (280-282)
 • JKW-KABAB-12-NA-011rdzogs chen chig chod kun grol gyi skor kun grol them byang nas lung bstan gtad rgya'i bar chos tshan bco lnga dkyus gcig tu bkod paརྫོགས་ཆེན་ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་གྱི་སྐོར་ཀུན་གྲོལ་ཐེམ་བྱང་ནས་ལུང་བསྟན་གཏད་རྒྱའི་བར་ཆོས་ཚན་བཅོ་ལྔ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ།12283-4141a66b4
  JKW-KABAB-12-NA-012rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i don gyi phrin las khrigs su bsdebs pa thos grol ye shes sgra dbyangsརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཐོས་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་སྒྲ་དབྱངས།12415-4411a14a6
  JKW-KABAB-12-NA-013rdzogs pa chen po chig chod kun grol las dbang bzhi'i brda khrid bklags chog tu bkod pa gnas lugs gcer mthongརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་ལས། དབང་བཞིའི་བརྡ་ཁྲིད་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གནས་ལུགས་གཅེར་མཐོང༌།12443-4611a10a3
  JKW-KABAB-12-NA-014rdzogs pa chen po gcig chod kun grol las sngon 'gro dngos gzhi rjes kyi khrid rim mdor bsdus pa 'ching ba kun grolརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་ལས། སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་མདོར་བསྡུས་པ་འཆིང་བ་ཀུན་གྲོལ།12463-4941a16b4
  JKW-KABAB-12-NA-015thugs rje chen po yi ge drug pa'i gsol 'debs kyi sgrub thabs byin rlabs canཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་ཅན།12495-5041a5b4
  JKW-KABAB-12-NA-016thugs rje chen po yi ge drug pa'i gsol 'debs sgrub thabs dang 'brel ba'i rig gtad kyi cho ga mchog dman snying gi bdud rtsiཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་གསོལ་འདེབས་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་གཏད་ཀྱི་ཆོ་ག་མཆོག་དམན་སྙིང་གི་བདུད་རྩི།12505-5161a6b6
  JKW-KABAB-12-NA-017jo bo thugs rje chen po'i smyung gnas kyi cho ga'i khrid yig gsal ba'i sgron meཇོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྨྱུང་གནས་ཀྱི་ཆོ་གའི་ཁྲིད་ཡིག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།12517-5631a24a4
  JKW-KABAB-12-NA-018thugs rje chen po don gsal sgron me las brgyud pa'i gsol 'debsཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།12565-5661a11b4
  JKW-KABAB-12-NA-019thugs rje chen po don gsal sgron me las las byang rin chen phreng baཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས། ལས་བྱང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ།12567-5871a11a1
  JKW-KABAB-12-NA-020thugs rje chen po don gsal sgron me las dbang bskur gyi rim pa dkyus gcig tu bkod pa mthong chog sgron meཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས། དབང་བསྐུར་གྱི་རིམ་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་མཐོང་ཆོག་སྒྲོན་མེ།12589-6531a33a1
  JKW-KABAB-12-NA-021dpal rta mgrin gnyen po lha lnga snyan brgyud snying po'i yang zhunདཔལ་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔ་སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་པོའི་ཡང་ཞུན།12655-6671a7a1
  JKW-KABAB-12-NA-022snyan brgyud rta mgrin gnyen po lha lnga'i phrin las dbang bskur dang bcas pa gdug pa kun 'jomsསྙན་བརྒྱུད་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔའི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས།12669-6941a13b5
  JKW-KABAB-12-NA-023tshe g.yang 'gugs pa'i phrin las khrigs su bsdebs pa tshe bsod 'dod rgu'i dpal sterཚེ་གཡང་འགུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཚེ་བསོད་འདོད་རྒུའི་དཔལ་སྟེར།12695-7131a10a4
  JKW-KABAB-12-NA-024tshe g.yang 'gug pa la sbyar rgyu'i bsang mchod 'dod rgu'i sprin phungཚེ་གཡང་འགུག་པ་ལ་སྦྱར་རྒྱུའི་བསང་མཆོད་འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་ཕུང༌།12715-7171a12a1
  JKW-KABAB-12-NA-025tshe g.yang 'gugs pa'i dbang gi mtshams sbyor nyung nguཚེ་གཡང་འགུགས་པའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུ༌།12719-7331a8a4
  JKW-KABAB-13-PA-001grol thig zhi khro'i brgyud 'debs byin rlabs char 'bebsགྲོལ་ཐིག་ཞི་ཁྲོའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།131-21a11b1
  JKW-KABAB-13-PA-002grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde zhi khro'i bskyed rdzogs kyi phrin las khrigs su bsdebs pa 'od gsal snying poགྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ། ཞི་ཁྲོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འོད་གསལ་སྙིང་པོ།133-531a26a3
  JKW-KABAB-13-PA-003dam pa rigs brgya'i lha dbang gi bkol byangདམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་ལྷ་དབང་གི་བཀོལ་བྱང༌།1355-571a12a5
  JKW-KABAB-13-PA-004grol tig zhi khro'i dbang bskur gyi cho ga sdig sgrib rgyun gcodགྲོལ་ཏིག་ཞི་ཁྲོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་སྡིག་སྒྲིབ་རྒྱུན་གཅོད།1359-711a7a1
  JKW-KABAB-13-PA-005pad+ma'i zhal gdams grol thig mthong ba rang grol las chos nyid klong bshagsཔདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས། ཆོས་ཉིད་ཀློང་བཤགས།1373-751a12a5
  JKW-KABAB-13-PA-006'chi med mtsho skyes snying tig gi brgyud pa'i gsol 'debs sgyu 'phrul rol moའཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་མོ།1377-781a11b3
  JKW-KABAB-13-PA-007'chi med mtsho skyes snying tig las rtsa ba'i sgrub thabs sgyu 'phrul drwa baའཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལས། རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ།1379-941a8b4
  JKW-KABAB-13-PA-008'chi med mtsho skyes snying tig gi mchod phreng lhan thabs su sbyar ba sgyu 'phrul drwa ba'i rgyanའཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་གི་མཆོད་ཕྲེང་ལྷན་ཐབས་སུ་སྦྱར་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱན།1395-981a12b5
  JKW-KABAB-13-PA-009'chi med mtsho skyes snying tig rtsa ba yan lag dang bcas pa'i skong ba sgyu 'phrul rnam par bkod pa'i sprin phungའཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་རྩ་བ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་སྐོང་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་བཀོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང༌།1399-1081a5b3
  JKW-KABAB-13-PA-010rtsa gsum skong bshags nyer bsdus kun bzang mchod sprinརྩ་གསུམ་སྐོང་བཤགས་ཉེར་བསྡུས་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན།131091a11a4
  JKW-KABAB-13-PA-011'chi med mtsho skyes snying tig las smin byed rtsa ba'i dbang bzhi bklag chog tu bkod pa ye shes bdud rtsi'i char rgyunའཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལས། སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་བཞི་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན།13111-1271a9a6
  JKW-KABAB-13-PA-012'chi med mtsho skyes snying tig las smin byed rtsa ba'i dbang bzhiའཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལས། སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་བཞི།13129-1301a11b6
  JKW-KABAB-13-PA-013'chi med 'phags ma'i snying thig gi brgyud pa'i gsol 'debs tshe dbang bcud 'dzinའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཚེ་དབང་བཅུད་འཛིན།13131-1321a11b4
  JKW-KABAB-13-PA-014'chi med 'phags ma'i snying thig las phrin las ye shes snang baའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།13133-1511a10a3
  JKW-KABAB-13-PA-015'chi med 'phags ma'i snying tig las rgyun gyi rnal 'byor phyag rgya gcig paའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ།13153-1601a4b2
  JKW-KABAB-13-PA-016'phags ma'i snying thig gi sman mchodའཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྨན་མཆོད།131611a11a5
  JKW-KABAB-13-PA-017'chi med 'phags ma'i snying thig gi tshogs grangs bsogsའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཚོགས་གྲངས་བསོགས།13163-1641a11b3
  JKW-KABAB-13-PA-018sgrol dkar mchod phreng cung zad rgyas paསྒྲོལ་དཀར་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ།13165-1661a11b2
  JKW-KABAB-13-PA-019'chi med 'phags ma snying tig gi skong ba rin chen phreng mdzesའཆི་མེད་འཕགས་མ་སྙིང་ཏིག་གི་སྐོང་བ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས།13167-1721a13b4
  JKW-KABAB-13-PA-020'chi med 'phags ma'i snying tig las smin byed rtsa ba'i dbang chog ye shes thig leའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་ཆོག་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ།13173-1951a12a4
  JKW-KABAB-13-PA-021'chi med 'phags ma'i snying tig las thun mong tshe yi rjes gnangའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཐུན་མོང་ཚེ་ཡི་རྗེས་གནང༌།13197-2001a2b4
  JKW-KABAB-13-PA-022'chi med 'phags ma'i snying tig las yang zab tshe yi byin rlabsའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡང་ཟབ་ཚེ་ཡི་བྱིན་རླབས།13201-2061a3b4
  JKW-KABAB-13-PA-023tshe 'gugsཚེ་འགུགས།13207-2081a11b5This content was drawn from another treasure, likely Chogling's Tshe sgrub rdo rje'i phreng ba, though it doesn't seem to correlate with the texts from this cycle found in the Terdzo.
  JKW-KABAB-13-PA-024'chi med 'phags ma'i snying tig gi bdag 'jug ngag 'don ye shes dwangs bcudའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་བདག་འཇུག་ངག་འདོན་ཡེ་ཤེས་དྭངས་བཅུད།13209-2171a5a6
  JKW-KABAB-13-PA-025'chi med 'phags ma'i snying thig las rtsa ba'i smin byed bklag chog tu bkod pa ye shes bdud rtsi'i chu rgyunའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྩ་བའི་སྨིན་བྱེད་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན།13219-2691a26a6This is the primary empowerment (rtsa dbang) for this cycle.
  JKW-KABAB-13-PA-026'chi med 'phags ma'i snying tig las thun mong tshe'i rjes gnang bya ba'i tshul gsal bar bkod paའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཐུན་མོང་ཚེའི་རྗེས་གནང་བྱ་བའི་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་པ།13271-2871a9a5This is the succinct empowerment (dbang bsdus) for this cycle.
  JKW-KABAB-13-PA-027'chi med 'phags ma'i snying thig las yang zab tshe'i byin rlabs kyi phyag len gsal bar bkod pa ye shes thig leའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡང་ཟབ་ཚེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ།13289-3071a10a2This is the middle-length empowerment (dbang 'bring) for this cycle.
  JKW-KABAB-13-PA-028'chi med 'phags ma'i snying thig gi sbyin sreg cho ga ye shes rab tu rgyas paའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྦྱིན་སྲེག་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ།13309-3271a10a2
  JKW-KABAB-13-PA-029'chi med 'phags ma'i snying tig gi dngos grub len pa'i bzlas dmigsའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་དངོས་གྲུབ་ལེན་པའི་བཟླས་དམིགས།13329-3301a11b2This text also includes a brief accounting of the contents of this cycle.
  JKW-KABAB-13-PA-030'chi med 'phags ma'i snying thig gi rgyun gyi rnal 'byor phyag rgya gcig pa dang 'brel ba'i bskyed rdzogs kyi khrid mdor bsdus 'chi med grub pa'i zil dngarའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཟིལ་དངར།13331-3731a22a5
  JKW-KABAB-13-PA-031dgongs gter 'phags ma'i snying thig gi bsnyen sgrub ji ltar bya ba'i zin bris zla zer bdud rtsi'i thig leདགོངས་གཏེར་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཟིན་བྲིས་ཟླ་ཟེར་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ།13375-3911a9a3
  JKW-KABAB-13-PA-032'chi med 'phags ma'i snying tig gi bsnyen sgrub las brtsams pa'i dris lan cung zadའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་བརྩམས་པའི་དྲིས་ལན་ཅུང་ཟད།13393-4001a14b2
  JKW-KABAB-13-PA-033'chi med 'phags ma'i snying thig gi bsnyen sgrub las gsum gyi bzlas dmigsའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་བཟླས་དམིགས།13401-4041a12b4
  JKW-KABAB-13-PA-034'phags ma'i snying tig gi gtor ma'i pra khrid 'chi med 'dod pa 'jo ba'i dga' stonའཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་གཏོར་མའི་པྲ་ཁྲིད་འཆི་མེད་འདོད་པ་འཇོ་བའི་དགའ་སྟོན།13405-4201a8b6This text includes material from Chogling's Yongs rdzogs 'chi med snying thig, which is part of the Tshe sgrub rdo rje'i phreng ba cycle.
  JKW-KABAB-13-PA-035dgongs gter 'chi med 'phags ma'i snying thig gi sgrub khog ye shes gter mdzodདགོངས་གཏེར་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྒྲུབ་ཁོག་ཡེ་ཤེས་གཏེར་མཛོད།13421-4771a29a5
  JKW-KABAB-13-PA-036'chi med 'phags ma'i snying thig gi cha lag rnam rgyal ma rig lnga'i stong mchod kyi brgyud 'debs 'chi med rtag pa'i dbyangs snyanའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་རྣམ་རྒྱལ་མ་རིག་ལྔའི་སྟོང་མཆོད་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་རྟག་པའི་དབྱངས་སྙན།13479-4801a11b4
  JKW-KABAB-13-PA-037'chi med 'phags ma'i snying thig gi cha lag gtsug tor rnam par rgyal ma'i gzungs sgrub dang mchod pa'i cho ga bltas gsal du bkod pa dri med nor buའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་སྒྲུབ་དང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བལྟས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་དྲི་མེད་ནོར་བུ།13481-5081a14b5
  JKW-KABAB-13-PA-038tshe lha rnam gsum la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor 'chi med grub pa'i gseng lamཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ།13509-5161a4b2
  JKW-KABAB-13-PA-039bla ma tshe lha rnam gsum gyi rnal 'byor dang rjes su 'brel bar tshogs gnyis spel ba'i cho ga 'chi med grub pa'i dga' stonབླ་མ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་ཚོགས་གཉིས་སྤེལ་བའི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན།13517-5401a12b5
  JKW-KABAB-13-PA-040maN+Dal rgyas pa tshom bu so bdun maམཎྜལ་རྒྱས་པ་ཚོམ་བུ་སོ་བདུན་མ།13541-5431a12a1
  JKW-KABAB-13-PA-041'phags ma sgrol ma la rtsa sngags dang sbyar ba'i sgo nas gsol ba 'debs pa don kun grub pa'i dbyangs snyanའཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།13545-5461a11b6
  JKW-KABAB-13-PA-042'chi med tshe lha rnam gsum gyi bstod paའཆི་མེད་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བསྟོད་པ།13547-5551a5a5
  JKW-KABAB-13-PA-043bcom ldan 'das mgon po tshe dang ye shes dpag tu med pa la bstod pa 'chi med zla gzhon gsar pa'i rol moབཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་ཟླ་གཞོན་གསར་པའི་རོལ་མོ།13557-5661a5b6
  JKW-KABAB-13-PA-044'phags ma gtsug tor rnam rgyal la bstod pa 'chi med grub pa sprin gyi rol moའཕགས་མ་གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པ་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།13567-5761a5b1
  JKW-KABAB-13-PA-045rje btsun sgrol ma dkar mo yid bzhin 'khor lo la bstod pa 'chi med sprin dkar 'dzum pa'i rol moརྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་སྤྲིན་དཀར་འཛུམ་པའི་རོལ་མོ།13577-5851a5a4
  JKW-KABAB-13-PA-046'chi med 'phags ma'i snying tig las bla sgrub byin rlabs snying poའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ།13587-6891a52a4
  JKW-KABAB-14-PHA-001'chi med 'phags ma'i snying thig gi bla sgrub byin rlabs snying po'i brgyud 'debs byin rlabs snang baའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྣང་བ།141-21a11b4
  JKW-KABAB-14-PHA-002'chi med 'phags ma'i snying thig las bla sgrub byin rlabs snying po'i las byang bklag chog tu bsdebs pa byin rlabs bcud 'drenའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད་འདྲེན།143-201a9b5
  JKW-KABAB-14-PHA-003'chi med 'phags ma'i snying thig las bla sgrub byin rlabs snying po'i bshags skong gi lag len dang 'don 'grigs khrigs su bkod paའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བཤགས་སྐོང་གི་ལག་ལེན་དང་འདོན་འགྲིགས་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ།1421-401a10b5
  JKW-KABAB-14-PHA-004'chi med 'phags ma'i snying thig las bla sgrub byin rlabs snying po'i dbang bskur bltas chog tu bkod pa byin rlabs bcud 'bebsའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་དབང་བསྐུར་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད་འབེབས།1441-801a20b1
  JKW-KABAB-14-PHA-005'chi med 'phags ma'i snying thig las bla sgrub byin rlabs snying po'i rdo rje tshe'i dbang zab mo khol du phyung ba byin rlabs srog 'tshoའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་དབང་ཟབ་མོ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་བྱིན་རླབས་སྲོག་འཚོ།1481-891a5a4
  JKW-KABAB-14-PHA-006'chi med 'phags ma'i snying thig las bla sgrub byin rlab snying po'i sgrub chen gyi lag len 'dus gsal du bkod pa bde chen nyin byed 'dren pa'i shing rtaའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབ་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ལག་ལེན་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་ཉིན་བྱེད་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ།1491-1431a27a4
  JKW-KABAB-14-PHA-007'chi med 'phags ma'i snying thig las bla sgrub byin rlabs snying po'i sman sgrub kyi ngag 'don gsal bar bkod pa 'pho med bdud rtsi'i bcud lenའཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་ངག་འདོན་གསལ་བར་བཀོད་པ་འཕོ་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན།14145-1931a50a4
  JKW-KABAB-14-PHA-008'phags ma'i snying thig gi cha lag bi ma'i bla sgrub byin rlabs snying po'i lam yongs rdzogs kyi khrid yig byin rlabs bdud rtsi'i snang baའཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་བི་མའི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།14195-3741a90b1
  JKW-KABAB-14-PHA-009dgongs gter grub thob chen po'i thugs thig gi brgyud pa'i gsol 'debsདགོངས་གཏེར་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།143751a11a6
  JKW-KABAB-14-PHA-010grub thob chen po'i thug tig las phrin las ye shes snying poགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུག་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ།14377-3891a7a3Revealed by Khyentse Wangpo at the age of fifteen.
  JKW-KABAB-14-PHA-011grub thob chen po'i thugs tig las tshe sgrub 'chi med snying poགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་སྙིང་པོ།14391-3961a3b1
  JKW-KABAB-14-PHA-012grub thob chen po'i thugs tig las smin byed kyi lag len khrigs su bsdebs pa legs bshad snying poགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ལག་ལེན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།14397-4291a17a3
  JKW-KABAB-14-PHA-013grub thob chen po'i thugs tig las tshe sgrub 'chi med snying po'i mtshams sbyor bdud rtsi'i snying poགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་སྙིང་པོའི་མཚམས་སྦྱོར་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།14431-4411a6a6
  JKW-KABAB-14-PHA-014grub thob chen po'i thugs tig las man ngag rdo rje'i tshig rkangགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང༌།14443-4461a2b5
  JKW-KABAB-14-PHA-015grub thob chen po'i thugs tig las bka' bab lnga ldan gyi man ngag rdo rje'i tshig rkang gi khrid rim bcud bsdus zab gsang rdo rje'i mdud grolགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། བཀའ་བབ་ལྔ་ལྡན་གྱི་མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་ཁྲིད་རིམ་བཅུད་བསྡུས་ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེའི་མདུད་གྲོལ།14447-5231a39a2
  JKW-KABAB-14-PHA-016grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lngaགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ།14525-6461a61b5
  JKW-KABAB-14-PHA-017grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma zhi ba'i phrin las bklag chog tu bkod pa bka' gter bdud rtsi'i nying khuགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བཀའ་གཏེར་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།14647-6781a16b2
  JKW-KABAB-14-PHA-018grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma drag po'i phrin las dbang drag rdo rje'i me charགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དབང་དྲག་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར།14679-7041a13b3
  JKW-KABAB-14-PHA-019grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i yi dam zhi ba 'gro 'dul 'phags pa'i sgrub thabs kun phan bdud rtsi'i 'ja' zerགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་ཡི་དམ་ཞི་བ་འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩིའི་འཇའ་ཟེར།14647-7281a42b5
  JKW-KABAB-14-PHA-020grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i yi dam khro bo rta mchog rol pa'i sgrub thabs bklag chog tu bkod pa dbang chen thugs kyi thig leགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ།14729-7501a11
  JKW-KABAB-14-PHA-021grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i rdo rje phag mo'i sgrub thabs bklag chog tu bkod pa bde chen mchog gi gseng lamགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་གསེང་ལམ།14751-7711a11a6
  JKW-KABAB-14-PHA-022sgrub thabs snying po skor lnga'i gu ru drag po'i smad las rta mgrin la sbyar skabs kha sgyurསྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་གུ་རུ་དྲག་པོའི་སྨད་ལས་རྟ་མགྲིན་ལ་སྦྱར་སྐབས་ཁ་སྒྱུར།14773-7741a11b1
  JKW-KABAB-15-BA-001grub thob chen po'i thugs thig gi sgrub thabs snying po skor lnga'i brgyud pa'i gsol 'debs bde chen snying poགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།151-21a11b2
  JKW-KABAB-15-BA-002grub thob chen po'i thug tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma zhi ba'i las byang mtsho skyes grub pa'i gsang lamགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུག་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་ཞི་བའི་ལས་བྱང་མཚོ་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་གསང་ལམ།153-271a13a2
  JKW-KABAB-15-BA-003bshags skong khol phyungsབཤགས་སྐོང་ཁོལ་ཕྱུངས།1529-331a13a1
  JKW-KABAB-15-BA-004grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma drag po'i las byang rgyal gdon kun 'jomsགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་དྲག་པོའི་ལས་བྱང་རྒྱལ་གདོན་ཀུན་འཇོམས།1535-531a10a4
  JKW-KABAB-15-BA-005grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i thugs rje chen po'i las byang snying rje'i lang tshoགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལས་བྱང་སྙིང་རྗེའི་ལང་ཚོ།1555-731a10a1
  JKW-KABAB-15-BA-006grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma rta mgrin gyi las byang gar dbang bzhad pa'i sgra dbyangsགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་རྟ་མགྲིན་གྱི་ལས་བྱང་གར་དབང་བཞད་པའི་སྒྲ་དབྱངས།1575-961a11b5
  JKW-KABAB-15-BA-007grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i rdo rje phag mo'i las byang bde stong bdud rtsi'i dpal sbyinགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ལས་བྱང་བདེ་སྟོང་བདུད་རྩིའི་དཔལ་སྦྱིན།1597-1171a11a6
  JKW-KABAB-15-BA-008sgrub thabs snying po skor lnga'i dbang mthar chags su bskur ba'i cho ga grub gnyis dga' stonསྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་དབང་མཐར་ཆགས་སུ་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་དགའ་སྟོན།15119-2461a64b2
  JKW-KABAB-15-BA-009grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i gdams pa'i sa bcad zin thor bkod pa ngo mtshar snying poགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་གདམས་པའི་ས་བཅད་ཟིན་ཐོར་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་སྙིང་པོ།15247-2601a7b5
  JKW-KABAB-15-BA-010grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i smin grol gyi sa bcad zin thor spel baགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ས་བཅད་ཟིན་ཐོར་སྤེལ་བ།15261-2731a7a4
  JKW-KABAB-15-BA-011grub thob chen po'i thugs thig las khrag 'thung bde gshegs 'dus paགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས༔ ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ།15275-3741a50b2
  JKW-KABAB-15-BA-012dur khrod brgyad kyi byin 'bebs 'grol byangདུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱི་བྱིན་འབེབས་འགྲོལ་བྱང༌།15375-3791a13a5
  JKW-KABAB-15-BA-013grub thob chen po'i thugs tig las khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i las byang bklags chog tu bkod pa dngos grub kun 'dusགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས།15381-4061a13b5
  JKW-KABAB-15-BA-014grub thob chen po'i thugs thig las khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i rgyun kyi rnal 'byor khrag 'thung thugs kyi thig leགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུན་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཁྲག་འཐུང་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ།15407-4111a3a6
  JKW-KABAB-15-BA-015grub thob chen po'i thugs tig las yi dam bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i bskang bshags dpal chen dgyes pa'i bzhad sgraགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བསྐང་བཤགས་དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ།15413-4171a13a5
  JKW-KABAB-15-BA-016grub thob chen po'i thugs tig las khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i rgyun gyi rnal 'byor dngos grub dpal sterགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར།15419-4241a13b4
  JKW-KABAB-15-BA-017grub thob bka' brgyad kyi rgyun gyi rnal 'byor dngos grub rgya mtshoགྲུབ་ཐོབ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།15425-4371a7a6
  JKW-KABAB-15-BA-018grub thob chen po'i thugs tig las yi dam bka' brgyad bde gshegs kun 'dus kyi rdo rje'i lam yongs su rdzogs pa'i smon lam mi shig rdo rje'i dbyangs snyanགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྨོན་ལམ་མི་ཤིག་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སྙན།15439-4431a13a2
  JKW-KABAB-15-BA-019grub thob chen po'i thugs tig las khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i dbang bskur bklags chog tu bkod pa byin rlabs bcud 'dusགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས་ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད་འདུས།15445-5011a29a3
  JKW-KABAB-15-BA-020grub thob chen po'i thugs tig las khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i tshom bu tshogs sgrub kyi lag len gsal bar bkod pa rig 'dzin dgyes pa'i rol moགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་རིག་འཛིན་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།15503-5411a20a3
  JKW-KABAB-15-BA-021grub thob chen po'i thugs tig las khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i sman sgrub lag len 'dus gsal du bkod pa bdud rtsi'i zhun thigsགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྨན་སྒྲུབ་ལག་ལེན་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་ཞུན་ཐིགས།15543-5891a24a1
  JKW-KABAB-15-BA-022grub thob chen po'i thugs thig las khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i srung zlog gi las rim gsal bar bkod pa khro chen stobs 'dusགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྲུང་ཟློག་གི་ལས་རིམ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཁྲོ་ཆེན་སྟོབས་འདུས།15591-6311a21a6
  JKW-KABAB-15-BA-023grub thob chen po'i thugs thig las khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i rgyud lung gi tshig 'grel mdor bsdus pa legs bshad sgo 'byedགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལུང་གི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་པ་ལེགས་བཤད་སྒོ་འབྱེད།15633-6721a20b6
  JKW-KABAB-15-BA-024khrag 'thung bde gshegs 'dus pa las rim lnga'i khrid yig zab lam snying poཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། རིམ་ལྔའི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྙིང་པོ།15673-6951a12a6
  JKW-KABAB-16-MA-001rtsa gsum 'od gsal snying tig las sngon 'gro zab lam sgo 'byed sogs gter gzhung chos tshan so brgyad dkyus gcig tu bkod paརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། སྔོན་འགྲོ་ཟབ་ལམ་སྒོ་འབྱེད་སོགས་གཏེར་གཞུང་ཆོས་ཚན་སོ་བརྒྱད་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ།161-1991a100a1Phuntsok Namgyal's Karchag entry for the contents of this text: རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། སྔོན་འགྲོ་ཟབ་ལམ་སྒོ་འབྱེད། གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་ལམ། བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང༌། ཕྱི་སྒྲུབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ། ཕྱི་སྒྲུབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཕྲིན་ལས་འཆི་མེད་སྲོག་སྒྲུབ། ཡན་ལག་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། སྐོང་བཤགས་འོད་གསལ་ཐོལ་གླུ། ཐུན་མོང་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ། དབང་བཞི་ཡེ་ཤེས་དཔལ་སྟེར། གཏོར་དབང་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར། བྱིན་རླབས་བརྡ་ཡི་དབང་བཞི། ལྷ་དབང་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས། ནང་སྒྲུབ་པདྨའི་དྲྭ་བ། གསང་སྒྲུབ་འོད་གསལ་དྲྭ་བ། ཡང་གསང་བླ་མ་དྲག་པོ་ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ། རིག་འཛིན་རྩ་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་དྲྭ་བ། རྩ་གསུམ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུང་གི་དུམ་བུ། མན་ངག་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང༌། ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྲུབ་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ། ཞི་བའི་ལས་མཛད་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ། རྒྱས་པའི་ལས་མཛད་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ། དབང་གི་ལས་མཛད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ། དྲག་པོའི་ལས་མཛད་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ། རྡོ་རྗཻ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་སྒྲུབ་པ། འཇམ་དཔལ་འཆི་བདག་ཟིལ་གནོན། འཆི་མེད་དབང་ཆེན་འདུས་པ། འཆི་མེད་དབང་ཆེན་འདུས་པའི་སྨིན་བྱེད་བྱིན་རླབས་སྣང་བ། ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ། ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་དབང་ཆོག །བདུད་རྩི་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ། ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ། ཕུར་པ་འདུས་པའི་དབང་ཆོག །ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ།་་་་འདི་ཕབ་འཕྲོ་ལུས་པའི་ཁ་སྐོང་དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེས་ཕབ་པའི་ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་དང་དབང་ཆོག་བཅས་ཡིན་ཟུར་དུ་བཞུགས། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དྲྭ་བ། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དྲྭ་བའི་དབང་བཞི་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དྲྭ་བའི་བྱིན་འབེབས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ། ཕག་མོ་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ། ཕག་མོ་དཀར་མོའི་ཚེ་སྒྲུབ། བཀའ་སྲུང་མཆོད་གསོལ་རྡོ་རྗེའི་དྲྭ་བ་་་་འདི་ཡི་སྲོག་དབང་དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེས་ཕབ་པ་ཟུར་དུ་ཡོད། བཅས་ཆོས་ཚན་སོ་དགུ་ཚན་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའམ་གར་དབང་འོད་གསལ་གླིང་པས་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ནས་ཕྱུང་བ།
  JKW-KABAB-16-MA-002rtsa gsum 'od gsal snying thig las sngon 'gro zab lam sgo 'byed kyi bla ma'i rnal 'byor zab lam snying poརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། སྔོན་འགྲོ་ཟབ་ལམ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་ལམ་སྙིང་པོ།16201-2051a13a4
  JKW-KABAB-16-MA-003rtsa gsum 'od gsal snying thig las phyi sgrub rdo rje thod phreng gi rgyun gyi rnal 'byorརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྱི་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།16207-2101a12b1
  JKW-KABAB-16-MA-004rtsa gsum 'od gsal snying thig las nang sgrub pad+ma drwa ba thugs rje chen po'i rgyun khyerརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ནང་སྒྲུབ་པདྨ་དྲྭ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།16209-2111a12a5
  JKW-KABAB-16-MA-005rtsa gsum 'od gsal snying thig las yang gsang bla ma drag po'i rgyun khyerརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡང་གསང་བླ་མ་དྲག་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།16213-2151a12a4
  JKW-KABAB-16-MA-006rtsa gsum 'od gsal snying thig las rdo rje rnam par 'joms pa'i rgyun khyer 'od gsal snang baརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་འོད་གསལ་སྣང་བ།16217-2201a12b4
  JKW-KABAB-16-MA-007rtsa gsum 'od gsal snying tig las tshe sgrub 'chi med drwa ba'i phrin las mi shigs dpal sterརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དྲྭ་བའི་ཕྲིན་ལས་མི་ཤིགས་དཔལ་སྟེར།16221-2391a10a4
  JKW-KABAB-16-MA-008dgongs gter 'od gsal snying thig las bla ma rtsa gsum spyi dang bye brag gi smin lam dbang gi phreng ba 'jug bde dkyus gcig tu bkod pa smin grol ye shes bdud rtsi'i gsang mdzodདགོངས་གཏེར་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་མ་རྩ་གསུམ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་སྨིན་ལམ་དབང་གི་ཕྲེང་བ་འཇུག་བདེ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་སྨིན་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་གསང་མཛོད།16241-6381a199b3
  JKW-KABAB-16-MA-009rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungsརྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།16639-6451a4b6
  JKW-KABAB-16-MA-010rtsa gsum 'od gsal snying tig las phur pa 'dus pa'i dril sgrubརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ།16647-6611a8a5
  JKW-KABAB-16-MA-011rtsa gsum 'od gsal snying tig las phur pa 'dus pa'i dril sgrub kyi dbang chogརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་ཆོག།16663-6681a3b3
  JKW-KABAB-16-MA-012rtsa gsum 'od gsal snying thig gi kha skong phur pa 'dus pa'i dril sgrub kyi dbang bskur bklag chog tu bkod pa rdo rje bdud rtsi'i bum bzangརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་ཁ་སྐོང་ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང༌།16669-6891a11a2
  JKW-KABAB-16-MA-013rtsa gsum 'od gsal snying tig las phag mo dkar mo'i phrin las khrigs su bsdebs pa ye shes snang ba'i rgyanརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕག་མོ་དཀར་མོའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་རྒྱན།16691-7051a8a1
  JKW-KABAB-16-MA-014rtsa gsum 'od gsal snying tig las phag mo dkar mo shes rab gsal byed kyi rgyun khyer snying por dril baརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕག་མོ་དཀར་མོ་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།16707-7091a12a1
  JKW-KABAB-16-MA-015rtsa gsum 'od gsal snying tig las phag mo'i me mchod phrin las snang ba'i rgyanརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕག་མོའི་མེ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་སྣང་བའི་རྒྱན།16711-7181a14b5
  JKW-KABAB-16-MA-016phag mo dkar mo'i sbyin sreg skabs lha bskyedཕག་མོ་དཀར་མོའི་སྦྱིན་སྲེག་སྐབས་ལྷ་བསྐྱེད།16719-7211a12a1
  JKW-KABAB-16-MA-017rtsa gsum 'od gsal snying thig las phag dkar ye shes gsal byed kyi smin byed kyi cho ga byin rlabs snang ba'i rgyanརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕག་དཀར་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་བྱིན་རླབས་སྣང་བའི་རྒྱན།16723-7341a6b2
  JKW-KABAB-16-MA-018rtsa gsum 'od gsal snying thig gi rdo rje phag mo bde chen dkar mo'i tshe dbang gi rim paརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་བདེ་ཆེན་དཀར་མོའི་ཚེ་དབང་གི་རིམ་པ།16735-7451a6a2
  JKW-KABAB-16-MA-019rtsa gsum 'od gsal snying thig las bka' srung gsol mchod rdo rje'i drwa ba'i phrin las rgyas par spros pa rdo rje'i sgra dbyangsརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། བཀའ་སྲུང་གསོལ་མཆོད་རྡོ་རྗེའི་དྲྭ་བའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ་དབྱངས།16747-7571a6a4
  JKW-KABAB-16-MA-020rtsa gsum 'od gsal snying thig gi bka' srung spyi yi gsol mchod phrin las 'dod dgu'i rgyanརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་སྤྱི་ཡི་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་འདོད་དགུའི་རྒྱན།16759-7621a12b3
  JKW-KABAB-16-MA-021rtsa gsum 'od gsal snying thig las bka' srung gsol mchod rdo rje'i drwa ba'i srog dbang rdo rje'i rgya canརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། བཀའ་སྲུང་གསོལ་མཆོད་རྡོ་རྗེའི་དྲྭ་བའི་སྲོག་དབང་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་ཅན།16763-7651a12a2
  JKW-KABAB-16-MA-022rtsa gsum 'od gsal snying thig gi bka' srung lcam dral dril sgrub kyi srog dbangརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་ལྕམ་དྲལ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྲོག་དབང༌།16767-7771a6a5
  JKW-KABAB-16-MA-023rtsa gsum 'od gsal snying thig las rgyud lung man ngag gi dgongs don 'dus gsal du bshad pa 'od gsal ye shes nyin byedརྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། །རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་དགོངས་དོན་འདུས་གསལ་དུ་བཤད་པ་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཉིན་བྱེད།16779-8191a21a1
  JKW-KABAB-17-TSA-001rdzogs pa chen po man ngag sde'i bcud phur man ngag thams cad kyi rgyal po klong lnga'i yi ge dum bu gsum paརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ལྔའི་ཡི་གེ་དུམ་བུ་གསུམ་པ།171-261a13b4
  JKW-KABAB-17-TSA-002lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi brgyud pa'i gsol 'debsལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།1727-281a11b2
  JKW-KABAB-17-TSA-003lce btsun chen po bi ma'i zab tig gi brgyud 'debs grub gnyis char 'bebsལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་གྲུབ་གཉིས་ཆར་འབེབས།1729-311a12a2
  JKW-KABAB-17-TSA-004lce btsun chen po bi ma la'i zab tig gi sngon 'gro'i ngag 'don chu 'babs su bkod pa ye shes gsang rdzogsལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་རྫོགས།1733-421a5b3
  JKW-KABAB-17-TSA-005rdo rje sems dpa' gsang ba dri med kyi rgyud las ru tra'i smre bshagsརྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་གསང་བ་དྲི་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་རུ་ཏྲའི་སྨྲེ་བཤགས།1743-481a3b6
  JKW-KABAB-17-TSA-006lce btsun snying thig gi sngon 'gro'i ngag 'don ye shes lam bzangལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཡེ་ཤེས་ལམ་བཟང༌།1749-801a16b6
  JKW-KABAB-17-TSA-007lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi 'pho ba'i brgyud 'debs 'od gsal rang grolལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་འཕོ་བའི་བརྒྱུད་འདེབས་འོད་གསལ་རང་གྲོལ།1781-821a11b4
  JKW-KABAB-17-TSA-008lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi 'pho ba'i ngag 'don 'od gsal mchog sterལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་འཕོ་བའི་ངག་འདོན་འོད་གསལ་མཆོག་སྟེར།1783-881a3b3
  JKW-KABAB-17-TSA-009lce btsun snying gi thig le las 'pho ba ma sgom sangs rgyasལྕེ་བཙུན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། འཕོ་བ་མ་སྒོམ་སངས་རྒྱས།1789-901a11b5
  JKW-KABAB-17-TSA-010rtsa ba'i dam tshig gi rim paརྩ་བའི་དམ་ཚིག་གི་རིམ་པ།1791-971a14a6
  JKW-KABAB-17-TSA-011gsang ba don gyi phrin las khrigs su bsdeb pa ye shes lam bzangགསང་བ་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབ་པ་ཡེ་ཤེས་ལམ་བཟང༌།1799-1121a7b3
  JKW-KABAB-17-TSA-012lce btsun snying tig gi kha skong bum pa sgrub paལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་གི་ཁ་སྐོང་བུམ་པ་སྒྲུབ་པ།171131a11a3
  JKW-KABAB-17-TSA-013lce btsun snying tig gi tshogs mchodལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་གི་ཚོགས་མཆོད།17115-1221a4b1
  JKW-KABAB-17-TSA-014ru zung bzhi'i skong bshags mdor bsdus bya tshul ye shes rab snangརུ་ཟུང་བཞིའི་སྐོང་བཤགས་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་རབ་སྣང༌།17123-1331a6a4
  JKW-KABAB-17-TSA-015lce btsun chen po bi ma la'i zab tig gi nye brgyud skong ba dad pa'i gdung dbyangsལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་ཉེ་བརྒྱུད་སྐོང་བ་དད་པའི་གདུང་དབྱངས།17135-1391a13a2
  JKW-KABAB-17-TSA-016lce btsun snying tig gi bka' srung rgyun gtor phrin las thogs medལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་གི་བཀའ་སྲུང་རྒྱུན་གཏོར་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད།17141-1461a3b4
  JKW-KABAB-17-TSA-017lce btsun chen po bi ma'i zab tig gi smin khrid nyams len byed pa'i skabsལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྨིན་ཁྲིད་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་སྐབས།17147-1481a11b3
  JKW-KABAB-17-TSA-018lce btsun chen po bi ma la'i snying thig gi smin byed lag len gsal bar bkod pa gser 'gyur rtsi mchogལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་བྱེད་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་གསེར་འགྱུར་རྩི་མཆོག།17149-1761a14b2
  JKW-KABAB-17-TSA-019rdzogs pa chen po lce btsun snying tig gi dbang chog bdud rtsi'i gru charརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་གི་དབང་ཆོག་བདུད་རྩིའི་གྲུ་ཆར།17177-2281a26b5
  JKW-KABAB-17-TSA-020rdzogs pa chen po man ngag sde'i bcud phur lce btsun chen po bi ma la'i zab tig gi khrid yig snying po'i bcud dril thig le gsang rdzogsརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་ཁྲིད་ཡིག་སྙིང་པོའི་བཅུད་དྲིལ་ཐིག་ལེ་གསང་རྫོགས།17229-2961a34b2
  JKW-KABAB-17-TSA-021rdzogs pa chen po man ngag sde'i bcud phur man ngag thams cad kyi rgyal po klong lnga'i yi ge dum bu gsum pa lce btsun chen po'i bI ma la'i zab tig gi bshad khrid chu 'babs su bkod pa snying po'i bcud dril ye shes thig leརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ལྔའི་ཡི་གེ་དུམ་བུ་གསུམ་པ་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བཱི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་བཤད་ཁྲིད་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་སྙིང་པོའི་བཅུད་དྲིལ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ།17297-4211a63a3
  JKW-KABAB-17-TSA-022rdzogs pa chen po lce btsun snying tig gi sngon 'gro'i khrid yig rig 'dzin zhal lungརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང༌།17423-5291a54a4
  JKW-KABAB-17-TSA-023'od gsal rdzogs pa chen po yang gsang bla na med pa spyi'i khyad par gyi khrid yig lam bzang ye shes snying poའོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་སྤྱིའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ལམ་བཟང་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ།17531-7141a92b2
  JKW-KABAB-17-TSA-024rdzogs pa chen po lce btsun snying thig las khrid kyi zin bris bla ma'i dgongs rgyanརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་ལས། ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་དགོངས་རྒྱན།17715-7461a16b6
  JKW-KABAB-17-TSA-025lce btsun snying tig zab khrid dpal ldan bla ma'i zhal lung bslad med yid la gang zin gyi zin thoལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་ཟབ་ཁྲིད་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བསླད་མེད་ཡིད་ལ་གང་ཟིན་གྱི་ཟིན་ཐོ།17747-7951a25a1
  JKW-KABAB-18-TSHA-001tshe sgrub bai ro'i thugs tig gsang ba'i rgya canཚེ་སྒྲུབ་བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་གསང་བའི་རྒྱ་ཅན།181-71a4a5
  JKW-KABAB-18-TSHA-002tshe sgrub bai ro'i thugs tig gi brgyud 'debsཚེ་སྒྲུབ་བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་།189-101a11b3
  JKW-KABAB-18-TSHA-003bai ro'i thugs tig dran pa tshe sgrub kyi phrin las dbang bskur gyi cho ga bklags chog tu bkod pa tshe dbang g.yung drung 'khyil baབཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་དྲན་པ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཚེ་དབང་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་བ།1811-391a15a4
  JKW-KABAB-18-TSHA-004zab gsang 'chi med snyan brgyud DA ki nI seng gdong gzhad pa'i snying thigཟབ་གསང་འཆི་མེད་སྙན་བརྒྱུད་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སེང་གདོང་གཞད་པའི་སྙིང་ཐིག།1841-441a12b1
  JKW-KABAB-18-TSHA-005byin rlabs bla ma'i thugs sgrub kyi phrin las khrigs su bsdebs paབྱིན་རླབས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ།1845-511a4a6
  JKW-KABAB-18-TSHA-006'chi med tsaN+Da li'i brgyud 'debsའཆི་མེད་ཙཎྜ་ལིའི་བརྒྱུད་འདེབས།18531a11a4
  JKW-KABAB-18-TSHA-007pad+ma tshe yi snying tig las 'chi med mkha' 'gro'i gdams paཔདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཏིག་ལས། འཆི་མེད་མཁའ་འགྲོའི་གདམས་པ།1855-661a6b1
  JKW-KABAB-18-TSHA-008pad+ma tshe yi snying thig las 'chi med grub pa'i brgyud bskulཔདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བརྒྱུད་བསྐུལ།1867-691a12a5
  JKW-KABAB-18-TSHA-009pad+ma tshe'i snying tig las tshe yum tsaN+Da lI'i dbang gi cho ga bdud rtsi'i zil thigsཔདྨ་ཚེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཚེ་ཡུམ་ཙཎྜ་ལཱིའི་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་ཐིགས།1871-841a7b4
  JKW-KABAB-18-TSHA-010grub chen mi tra'i snying thig las tshe sgrub ye shes snying poགྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ།1885-881a12b5
  JKW-KABAB-18-TSHA-011mi tra'i tshe dkar dmar gyi brgyud 'debs 'chi med mchog sbyinམི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་དམར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན།18891a11a6
  JKW-KABAB-18-TSHA-012mi tra'i tshe sgrub kyi rgyun khyer ye shes grub paམི་ཏྲའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ།1891-941a12b4
  JKW-KABAB-18-TSHA-013mi tra'i tshe sgrub tshogs mchodམི་ཏྲའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཚོགས་མཆོད།1895-961a11b1
  JKW-KABAB-18-TSHA-014tshe 'gugsཚེ་འགུགས།1897-981a11b2
  JKW-KABAB-18-TSHA-015dag snang mi tra'i tshe dkar phyi sgrub kyi tshe dbangདག་སྣང་མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་ཕྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང༌།1899-1031a13a5
  JKW-KABAB-18-TSHA-016grub chen mi tra'i snying thig las tshe sgrub ye shes snying po'i nang sgrubགྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་ནང་སྒྲུབ།18105-1101a13b1
  JKW-KABAB-18-TSHA-017dag snang mi tra'i tshe dkar nang sgrub kyi tshe dbangདག་སྣང་མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང༌།18111-1211a6a4
  JKW-KABAB-18-TSHA-018sku gsum bla ma'i rnal 'byor ye shes char 'bebsསྐུ་གསུམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས།18123-1321a5b2
  JKW-KABAB-18-TSHA-019bla ma'i rnal 'byor ye shes char 'bebs kyi smin byed ye shes bcud sbyinབླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་བཅུད་སྦྱིན།18133-1371a13a3
  JKW-KABAB-18-TSHA-020snang ba mtha' yas la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor bde chen lam bzangསྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང༌།18139-1421a12b6
  JKW-KABAB-18-TSHA-021gsung rdo rje snang ba mtha' yas kyi rnal 'byor dang 'brel ba'i smon lam phan bde'i dga' stonགསུང་རྡོ་རྗེ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན།18143-1451a12a4
  JKW-KABAB-18-TSHA-022thugs rje chen po la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor grub gnyis lam bzangཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་གཉིས་ལམ་བཟང༌།18147-1501a12b3
  JKW-KABAB-18-TSHA-023'phags mchog thugs rje chen po'i rnal 'byor dang 'brel ba'i smon lam skal bzang dga' stonའཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་སྐལ་བཟང་དགའ་སྟོན།18151-1531a12a3
  JKW-KABAB-18-TSHA-024rje btsun pad+mA ka ra la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor rig pa 'dzin pa'i lam bzangརྗེ་བཙུན་པདྨཱ་ཀ་ར་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རིག་པ་འཛིན་པའི་ལམ་བཟང༌།18155-1591a13a1
  JKW-KABAB-18-TSHA-025'chi med pad+mA ka ra'i rnal 'byor dang 'brel ba'i gsol 'debs smon lam dang bcas pa grub gnyis dga' stonའཆི་མེད་པདྨཱ་ཀ་རའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་གྲུབ་གཉིས་དགའ་སྟོན།18161-1631a12a6
  JKW-KABAB-18-TSHA-026bla ma sku gsum dril sgrub khyer bde byin rlabs snying poབླ་མ་སྐུ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཁྱེར་བདེ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ།18165-1671a12a1
  JKW-KABAB-18-TSHA-027sku gsum bla ma'i las byang snying po'i mdzes rgyanསྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ལས་བྱང་སྙིང་པོའི་མཛེས་རྒྱན།18169-1711a12a2
  JKW-KABAB-18-TSHA-028chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi bla sgrub kyi brgyud 'debs ye shes bdud rtsi'i dga' stonཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན།181731a11a6
  JKW-KABAB-18-TSHA-029'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi rnal 'byor ye shes snang ba rgyas paའཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པ།18175-1841a5b5
  JKW-KABAB-18-TSHA-030'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi byin rlabs dbang gi cho ga bdud rtsi'i sprin chenའཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན།18185-1891a13a3
  JKW-KABAB-18-TSHA-031'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi byin rlabs dbang gi cho ga bdud rtsi'i sprin chen gyi mtshams sbyorའཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར།18191-2081a19b2
  JKW-KABAB-18-TSHA-032yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi brgyud 'debs byin rlabs char 'bebsཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།18209-2101a11b3
  JKW-KABAB-18-TSHA-033klong chen snying gi thig le las yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya canཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན།18211-2141a12b4
  JKW-KABAB-18-TSHA-034yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi rjes chog tshogs kyi mchod pa bsod nams sprin gyi rol moཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་རྗེས་ཆོག་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།18215-2211a14a5
  JKW-KABAB-18-TSHA-035yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi smin byed ye shes mchog sbyinཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན།18223-2261a12b3
  JKW-KABAB-18-TSHA-036yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can las myong grol ril bu'i sgrub thabsཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ལས། མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས།18223-2281a13b6
  JKW-KABAB-18-TSHA-037yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi bsnyen yig grub gnyis shing rtaཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བསྙེན་ཡིག་གྲུབ་གཉིས་ཤིང་རྟ།18229-2361a14b5
  JKW-KABAB-18-TSHA-038'od gsal rdo rje snying po'i rig 'dzin brgyud pa'i skong bshags DA ki'i thol gluའོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་སྐོང་བཤགས་ཌཱ་ཀིའི་ཐོལ་གླུ།18237-2411a13a1
  JKW-KABAB-18-TSHA-039rdo rje'i lha mo bcu drug gi mchod phreng mdor bsdus pa rdo rje sgra ma'i mchod sprinརྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གི་མཆོད་ཕྲེང་མདོར་བསྡུས་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་མཆོད་སྤྲིན།18243-2441a11b1
  JKW-KABAB-18-TSHA-040rdzogs pa chen po klong chen snying gi thig le'i yang gsang bla ma'i sgrub pa 'od gsal thig le'i rgya can gyi bshags skong dang bdag 'jug gi rim pa 'od gsal snang ba'i rgyanརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བཤགས་སྐོང་དང་བདག་འཇུག་གི་རིམ་པ་འོད་གསལ་སྣང་བའི་རྒྱན།18245-2901a23b4
  JKW-KABAB-18-TSHA-041klong chen snying thig gi bla sgrub thig le'i rgya can gyi smin byed ye shes mchog sbyin gyi mtshams sbyor nyung ngur bkod pa bde chen thig leཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུར་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ།18291-3061a8b2
  JKW-KABAB-18-TSHA-042klong chen snying gi thig le'i yang gsang bla ma'i sgrub pa 'od gsal thig le'i rgya can gyi smin byed ye shes mchog sbyin bklags chog tu bkod pa ye shes gsal ba'i mdzes rgyanཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་མཛེས་རྒྱན།18307-3401a117b2
  JKW-KABAB-18-TSHA-043klong chen snying gi thig le las rgyal ba rig 'dzin gyi srog 'khor dpal gyi gdu buཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རྒྱལ་བ་རིག་འཛིན་གྱི་སྲོག་འཁོར་དཔལ་གྱི་གདུ་བུ།18341-3501a5b5
  JKW-KABAB-18-TSHA-044rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor gyi brgyud 'debs bde chen char 'bebsརྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།183511a11a6
  JKW-KABAB-18-TSHA-045rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma mchod pa'i cho ga gzhan phan gyi phrin las dang bcas pa bde chen lam bzangརྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་གཞན་ཕན་གྱི་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང༌།18353-4071a28a2
  JKW-KABAB-18-TSHA-046rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma mchod pa'i cho ga dang 'brel ba'i khyad par gyi phrin las bde chen snying poརྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།18409-4261a9b1
  JKW-KABAB-18-TSHA-047rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma mchod pa'i khyad par gyi phrin las bde chen snying po'i tshe'i dbang bskur mtshams sbyor dang bcas pa bde chen bcud lenརྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོའི་ཚེའི་དབང་བསྐུར་མཚམས་སྦྱོར་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་བཅུད་ལེན།18427-4351a5a3
  JKW-KABAB-18-TSHA-048rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma mchod pa'i cho ga bde chen lam bzang gi bsnyen sgrub bya tshul bde chen shing rtaརྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་བདེ་ཆེན་ཤིང་རྟ།18437-4571a11a4
  JKW-KABAB-18-TSHA-049sku gsum rig 'dus zab tig las brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs thig leསྐུ་གསུམ་རིག་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཐིག་ལེ།18459-4601a11b3
  JKW-KABAB-18-TSHA-050sku gsum rigs 'dus zab tig las phrin las bde chen thig leསྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ།18461-4791a10a4
  JKW-KABAB-18-TSHA-051sku gsum rigs 'dus zab tig las skong bshags dngos grub thig leསྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། སྐོང་བཤགས་དངོས་གྲུབ་ཐིག་ལེ།18481-4841a12b5
  JKW-KABAB-18-TSHA-052sku gsum rigs 'dus zab tig las rnam dag zhing du skye ba'i smon lam kun dga'i thig leསྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། རྣམ་དག་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ་ཀུན་དགའི་ཐིག་ལེ།18485-4881a12b5
  JKW-KABAB-18-TSHA-053sku gsum rigs 'dus zab tig las dbang chog bde chen bum bzangསྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། དབང་ཆོག་བདེ་ཆེན་བུམ་བཟང༌།18489-5051a9a3
  JKW-KABAB-18-TSHA-054sku gsum rigs 'dus zab tig las rtsa ba'i dbang bskur rgyas pa bde chen bum bzang bklag chog tu bkod pa ngo mtshar mchog gi snang baསྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པ་བདེ་ཆེན་བུམ་བཟང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་མཆོག་གི་སྣང་བ།18507-5721a33b1
  JKW-KABAB-18-TSHA-055sku gsum rigs 'dus zab tig las snying po don gyi gtor dbang gi mtshams sbyor mdor bsdus pa bde chen myu guསྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། སྙིང་པོ་དོན་གྱི་གཏོར་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་མྱུ་གུ།18573-5881a8b3
  JKW-KABAB-18-TSHA-056bla sgrub sku gsum rigs 'dus zab tig dang 'brel ba'i rdo rje theg pa'i gso sbyong rdor sems zhal lung nyung ngur bsdus pa bdud rtsi'i thig leབླ་སྒྲུབ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གསོ་སྦྱོང་རྡོར་སེམས་ཞལ་ལུང་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ།18589-6201a16b1
  JKW-KABAB-19-DZA-001'jam dpal gshin rje'i thugs tig slob dpon 'jam dpal bshes gnyen gyi dgongs pa'oའཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག །སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་དགོངས་པའོ།191-181a9b4
  JKW-KABAB-19-DZA-002'jam dpal gshin rje'i thugs tig las sngon 'gro'i rnal 'byor snying poའཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྔོན་འགྲོའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།1919-231a13a1
  JKW-KABAB-19-DZA-003'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa mthu stobs me 'barའཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མཐུ་སྟོབས་མེ་འབར།19251a11a6
  JKW-KABAB-19-DZA-004'jam dpal gshin rje'i thugs tig las rgyun gyi rnal 'byor snying poའཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།1927-331a4a2
  JKW-KABAB-19-DZA-005'jam dpal gshin rje'i thugs tig las phrin las kyi rim pa gsal bar bkod pa ye shes gsang ba'i 'khor loའཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་འཁོར་ལོ།1935-491a8a3
  JKW-KABAB-19-DZA-006snyan brgyud 'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi smin grol 'bogs pa'i lag len phyag rgya gsang ba'i bcud 'dusསྙན་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་ལག་ལེན་ཕྱག་རྒྱ་གསང་བའི་བཅུད་འདུས།1951-721a11b3
  JKW-KABAB-19-DZA-007'jam dpal gshin rje'i thugs tig las gtor zlog gi las rim ye shes 'bar ba'i mtshon chaའཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས་གཏོར་ཟློག་གི་ལས་རིམ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་མཚོན་ཆ།1973-891a9a1
  JKW-KABAB-19-DZA-008snyan brgyud 'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi rnam bshad snying por dril ba zil gnon grub pa'i dgongs gsalསྙན་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟིལ་གནོན་གྲུབ་པའི་དགོངས་གསལ།1991-2011a56a5
  JKW-KABAB-19-DZA-009rta mchog rol pa'i snying tig slob dpon nA gardzu na'i dgongs pa'oརྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག །སློབ་དཔོན་ནཱ་གརྫུ་ནའི་དགོངས་པའོ།19203-2191a9a4
  JKW-KABAB-19-DZA-010snyan brgyud rta mchog rol pa'i brgyud 'debsསྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས།192211a11a5
  JKW-KABAB-19-DZA-011rta mchog rol pa'i snying tig las dbang chen tshe sgrub zab mo'i rgyun gyi rnal 'byor snying poརྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག་ལས། དབང་ཆེན་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།19223-2291a4a2
  JKW-KABAB-19-DZA-012snyan brgyud rta mchog rol pa'i snying thig gi phrin las dang dbang bskur bklag chog tu bsdebs pa rta mchog dgyes pa'i bzhad sgraསྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་རྟ་མཆོག་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ།19231-2641a17b6
  JKW-KABAB-19-DZA-013snyan brgyud rta mchog rol pa'i phrin las snying por dril baསྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།19265-2721a4b5
  JKW-KABAB-19-DZA-014snyan brgyud rta mgrin skong ba dngos grub char 'bebsསྙན་བརྒྱུད་རྟ་མགྲིན་སྐོང་བ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།19273-2741a11b3
  JKW-KABAB-19-DZA-015dpal chen yang dag zab tig rdo rje hU~M ka ra'i dgongs pa'oདཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག །རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཀ་རའི་དགོངས་པའོ།19275-2961a11b5
  JKW-KABAB-19-DZA-016dpal chen yang dag zab tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa bde chen char 'bebsདཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།192971a11a4
  JKW-KABAB-19-DZA-017dpal chen yang dag zab tig las rgyun gyi rnal 'byor snying poདཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།19299-3051a4a2
  JKW-KABAB-19-DZA-018yang dag rgyun khyerཡང་དག་རྒྱུན་ཁྱེར།19307-3081a11b1
  JKW-KABAB-19-DZA-019snyan brgyud yang dag zab tig gi smin grol 'bogs pa'i lag len bde chen gsang ba'i bcud 'dusསྙན་བརྒྱུད་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་ལག་ལེན་བདེ་ཆེན་གསང་བའི་བཅུད་འདུས།19309-3311a12a4
  JKW-KABAB-19-DZA-020yang phur sbrags ma'i zab tigཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག།19333-3351a12a5
  JKW-KABAB-19-DZA-021snyan brgyud yang phur sbrags ma'i zab tig gi phrin las byang bu grub gnyis yongs 'duསྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་བྱང་བུ་གྲུབ་གཉིས་ཡོངས་འདུ།19357-3761a10b6
  JKW-KABAB-19-DZA-022snyan brgyud yang phur zab tig las rgyun gyi rnal 'byor dngos grub mchog sbyinསྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་ཟབ་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན།19377-3921a8b2
  JKW-KABAB-19-DZA-023snyan brgyud yang phur sbrag ma'i zab tig gi dbang gi lag len grub gnyis bcud 'bebsསྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་དབང་གི་ལག་ལེན་གྲུབ་གཉིས་བཅུད་འབེབས།19393-4151a12a6
  JKW-KABAB-19-DZA-024snyan brgyud yang phur sbrags ma'i gtor bzlog bdud las rnam rgyalསྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་གཏོར་བཟློག་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ།19417-4291a7a4
  JKW-KABAB-19-DZA-025snyan brgyud yang phur zab tig las 'gal rkyen zlog byed drag po gtor ma'i las rim mthu stobs rdo rje'i thog charསྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་ཟབ་ཏིག་ལས། འགལ་རྐྱེན་ཟློག་བྱེད་དྲག་པོ་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་མཐུ་སྟོབས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ཆར།19431-4731a22a2
  JKW-KABAB-19-DZA-026snyan brgyud yang phur sbrag ma'i zab tig gi rnam bshad snying por dril ba grub gnyis 'dod 'jo'i dga' tshalསྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་འཇོའི་དགའ་ཚལ།19475-6871a107a6
  JKW-KABAB-19-DZA-027snyan brgyud yang phur sbrag ma'i zab tig gi rdzogs rim gud sbasསྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྫོགས་རིམ་གུད་སྦས།19689-6941a3b2
  JKW-KABAB-19-DZA-028snyan brgyud yang phur sbrags ma'i zab tig gi rdzogs rim gud sbas kyi dmigs khrid zab gsang DA ka'i thugs tig mchog gi ye shes grub pa'i gseng lamསྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྫོགས་རིམ་གུད་སྦས་ཀྱི་དམིགས་ཁྲིད་ཟབ་གསང་ཌཱ་ཀའི་ཐུགས་ཏིག་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ།19695-7351a21a5
  JKW-KABAB-20-WA-001yon tan bdud rtsi'i mchog tig slob dpon bi ma la'i dgongs pa'oཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཏིག །སློབ་དཔོན་བི་མ་ལའི་དགོངས་པའོ།201-241a12b2
  JKW-KABAB-20-WA-002snyan brgyud bdud rtsi mchog tig gi brgyud 'debsསྙན་བརྒྱུད་བདུད་རྩི་མཆོག་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས།20251a11a5
  JKW-KABAB-20-WA-003snyan brgyud bdud rtsi'i mchog tig gi phrin las dang dbang bskur ba'i cho ga bltas chog tu bkod pa bde mchog bdud rtsi'i yang zhunསྙན་བརྒྱུད་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་མཆོག་བདུད་རྩིའི་ཡང་ཞུན།2027-651a20a4
  JKW-KABAB-20-WA-004phrin las phur pa'i gnad tig slob dpon pra b+ha hasti'i dgongs pa'oཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག །སློབ་དཔོན་པྲ་བྷ་ཧསྟིའི་དགོངས་པའོ།2067-831a9a4
  JKW-KABAB-20-WA-005rdo rje phur pa rtsa ba'i rgyud kyi dum buརྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ།2085-931a5a2
  JKW-KABAB-20-WA-006phur pa rtsa dum rgyud kyi bklags thabs phrin las mchog grubཕུར་པ་རྩ་དུམ་རྒྱུད་ཀྱི་བཀླགས་ཐབས་ཕྲིན་ལས་མཆོག་གྲུབ།2095-961a11b5
  JKW-KABAB-20-WA-007snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa phrin las char 'bebsསྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཕྲིན་ལས་ཆར་འབེབས།20971a11a5
  JKW-KABAB-20-WA-008phrin las phur pa'i gnad tig las sngon 'gro'i rnal 'byor snying poཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ལས། སྔོན་འགྲོའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།2099-1021a12b6
  JKW-KABAB-20-WA-009phrin las phur pa'i gnad tig las rgyun gyi rnal 'byor snying poཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།20103-1081a3b6
  JKW-KABAB-20-WA-010snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi phrin las kyi byang bu khrigs su bsdebs pa phrin las rnam par rol pa'i dga' stonསྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན།20109-1251a9a2
  JKW-KABAB-20-WA-011snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tig gi las byang phrin las rnam rol mdzes par byed pa'i rgyanསྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན།20127-1391a7a2
  JKW-KABAB-20-WA-012snyan brgyud phur pa'i tshe sgrub kyi dmigs bzlas gter gzhung las khol phyungསྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དམིགས་བཟླས་གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་ཕྱུང༌།20141-1421a11b1
  JKW-KABAB-20-WA-013snyan brgyud phur pa'i gnad tig las bskyed rim srid pa phur bu'i phrin las khrigs su bsdebs pa las rigs grub pa'i srol 'byedསྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ལས། བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ལས་རིགས་གྲུབ་པའི་སྲོལ་འབྱེད།20143-1671a13a1
  JKW-KABAB-20-WA-014snyan brgyud phur pa'i skong ba bdud las rnam rgyalསྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་སྐོང་བ་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ།20169-1731a13a5
  JKW-KABAB-20-WA-015snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tig gi smin grol 'bogs pa'i lag len phrin las gsang ba'i bcud 'dusསྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་ལག་ལེན་ཕྲིན་ལས་གསང་བའི་བཅུད་འདུས།20175-2011a14a5
  JKW-KABAB-20-WA-016na mo gu ru badz+ra ku mA ra ya/ snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi bsnyen sgrub nyams su len pa la sogsན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ཡ། སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་སོགས།20203-2111a15a1
  JKW-KABAB-20-WA-017snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi gtor bzlog phrin las rdo rje'i thog 'bebs dgra bgegs kun 'jomsསྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་གཏོར་བཟློག་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་འབེབས་དགྲ་བགེགས་ཀུན་འཇོམས།20213-2471a18a2
  JKW-KABAB-20-WA-018snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi las bzhi'i sbyin sreg mdor bsdus phrin las myur 'grubསྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།20249-2791a16a4
  JKW-KABAB-20-WA-019snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi mnan pa rdo rje'i ri rabསྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་མནན་པ་རྡོ་རྗེའི་རི་རབ།20281-3011a11a4
  JKW-KABAB-20-WA-020snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tig gi smad las drag po'i srung zlog bsad pa'i las rim khyer bder bkod pa srid pa thal 'byin rdo rje'i mtshon charསྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་སྨད་ལས་དྲག་པོའི་སྲུང་ཟློག་བསད་པའི་ལས་རིམ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་སྲིད་པ་ཐལ་འབྱིན་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་ཆར།20303-3431a21a1
  JKW-KABAB-20-WA-021snyan brgyud phur pa'i gdab kha la nye bar mkho ba'i zur 'debs cung zad bkod paསྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གདབ་ཁ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཟུར་འདེབས་ཅུང་ཟད་བཀོད་པ།20345-3601a8b6
  JKW-KABAB-20-WA-022snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tig gi sa bcadསྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ས་བཅད།20361-3641a12b4
  JKW-KABAB-20-WA-023rdo rje phur pa'i gnad tig gi khrid kyi zin bris bla ma'i man ngag ye shes snang baརྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་མན་ངག་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།20365-4321a34b2
  JKW-KABAB-20-WA-024srid pa ma mo'i gnad tig slob dpon d+ha na saM skrI ta'i dgongs pa'oསྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག། སློབ་དཔོན་དྷ་ན་སཾ་སྐྲཱི་ཏའི་དགོངས་པའོ།20433-4511a10a3
  JKW-KABAB-20-WA-025snyan brgyud ma mo'i gnad tig gi brgyud 'debs bde chen char 'bebsསྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།20453-4541a11b1
  JKW-KABAB-20-WA-026snyan brgyud ma mo'i gnad tig gi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs rol moསྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་རོལ་མོ།20455-4561a11b1
  JKW-KABAB-20-WA-027snyan brgyud srid pa ma mo'i gnad tig las rgyun gyi rnal 'byor snying poསྙན་བརྒྱུད་སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།20457-4611a3a4
  JKW-KABAB-20-WA-028srid pa ma mo'i gnad tig gi phrin las dang dbang bskur ba'i lag len bklags chog tu bkod pa ma mo dgyes pa'i dga' tshalསྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བའི་ལག་ལེན་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་མ་མོ་དགྱེས་པའི་དགའ་ཚལ།20463-4941a16b2
  JKW-KABAB-20-WA-029snyan brgyud ma mo'i bskang ba mngon rdzogs dgyes gluསྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་བསྐང་བ་མངོན་རྫོགས་དགྱེས་གླུ།20495-4991a13a4
  JKW-KABAB-20-WA-030snyan brgyud ma mo'i mdos kyi las 'grigsསྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་མདོས་ཀྱི་ལས་འགྲིགས།20501-5031a12a3
  JKW-KABAB-20-WA-031sgo dbyeསྒོ་དབྱེ།205051a11a6
  JKW-KABAB-20-WA-032bden bzhi dang rten 'brel gyi rnam gzhag tshig gi sa bonབདེན་བཞི་དང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚིག་གི་ས་བོན།20507-5301a12b1
  JKW-KABAB-20-WA-033theg pa'i rnam dbye gsal bar byed pa'i gtam legs bshad ngo mtshar chu gterཐེག་པའི་རྣམ་དབྱེ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་གཏམ་ལེགས་བཤད་ངོ་མཚར་ཆུ་གཏེར།20531-6641a67b2
  JKW-KABAB-21-ZHA-001bla ma'i thugs sgrub rdo rje dral rtsal las zhal gdams lam rim ye shes snying poབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲལ་རྩལ་ལས། ཞལ་གདམས་ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ།211-621a31b4
  JKW-KABAB-21-ZHA-002zhal gdams lam rim ye shes snying po'i bsdus donཞལ་གདམས་ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་བསྡུས་དོན།2163-871a13a5
  JKW-KABAB-21-ZHA-003bla ma'i thugs sgrub rdo rje drag rtsal las zhal gdams lam rim ye shes snying po'i 'grel pa ye shes snang ba rab tu rgyas paབླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་ལས། ཞལ་གདམས་ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ།2189-5691a241a1
  JKW-KABAB-21-ZHA-004las 'phro gter brgyud kyi rnam bshad nyung gsal ngo mtshar rgya mtshoལས་འཕྲོ་གཏེར་བརྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ཉུང་གསལ་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོ།21571-6371a34a2
  JKW-KABAB-22-ZA-001gsang 'grel phyogs bcu'i mun sel gyi spyi don 'od gsal snying poགསང་འགྲེལ་ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་སེལ་གྱི་སྤྱི་དོན་འོད་གསལ་སྙིང་པོ།221-2431a122a5
  JKW-KABAB-22-ZA-002sgyu 'phrul drwa ba rtsa ba'i rgyud kyi mchan 'grel nyi zla'i snying poསྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ་ཉི་ཟླའི་སྙིང་པོ།22243-5271a242a6
  JKW-KABAB-22-ZA-003dpal sgrub pa chen po bka' brgyad kyi spyi don rnam par bshad pa dngos grub snying poདཔལ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ།22529-7311a102a4
  JKW-KABAB-22-ZA-004theg pa rim dgu'i smon lam rdo rje'i tshig rkangཐེག་པ་རིམ་དགུའི་སྨོན་ལམ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང༌།22733-7341a11b1
  JKW-KABAB-22-ZA-005sdom pa gsum gyi smon lam don gnyis ngal bsoསྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་སྨོན་ལམ་དོན་གཉིས་ངལ་བསོ།22735-7371a12a4
  JKW-KABAB-22-ZA-006rgyun gyi dam bca' smon lam chen mo phan bde'i sa bonརྒྱུན་གྱི་དམ་བཅའ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཕན་བདེའི་ས་བོན།22739-7411a12a4
  JKW-KABAB-22-ZA-007theg pa chen po'i lam gyi rim pa'i smon lam rnam grol dga' stonཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་སྨོན་ལམ་རྣམ་གྲོལ་དགའ་སྟོན།22743-7461a12b3
  JKW-KABAB-22-ZA-008theg pa rim dgu'i smon lam shin tu bsdus pa don gnyis chu skyesཐེག་པ་རིམ་དགུའི་སྨོན་ལམ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་དོན་གཉིས་ཆུ་སྐྱེས།22747-7481a11b1
  JKW-KABAB-22-ZA-009bkra shis kyi tshigs su bcad pa sde tshan dgu dkyus gcig tu bkod paབཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྡེ་ཚན་དགུ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ།22749-7561a14b2