དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱིས་ལས་སྦྱོར།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title dpal bka' 'dus kyi rnal 'byor rgyun gyis las sbyor JKW-KABAB-05-CA-022.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 22, Pages 315-335 (Folios 1a to 11a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (o rgyan gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ (ye shes mtsho rgyal)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal bka' 'dus kyi rnal 'byor rgyun gyis las sbyor. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 315-335. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Activity Practices - las tshogs
Cycle དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ (dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-BA-022
Colophon
  • Treasure colophon: དེ་ལྟ་བུའི་ཕྲིན་ལས་འདི་ནི་རྣལ་འབྱོར་པས་རྒྱུན་དུ་བརྩམ་པར་བྱ་བ་སྟེ༔ བཀའ་འདུས་རྩ་བའི་རྒྱུད་དང་༔ ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ལུང་ལྔ་ལས་པདྨས་བཏུས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཟ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་དུ་བཤད༔ བོད་དུ་བསྒྱུར་ནས་ཇོ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་ལ་གཏད་དེ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་དུ་སྦས་པའོ༔ མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་སྤྲུལ་སྐུའི་དོན་དུ་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཐ་ཐ༔
  • Revealer colophon: སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པས་ཡར་ཀླུང་ཤེལ་བྲག་པདྨ་བརྩེགས་པའི་ཕུག་པ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ།།
  • Treasure colophon: de lta bu'i phrin las 'di ni rnal 'byor pas rgyun du brtsam par bya ba ste:__bka' 'dus rtsa ba'i rgyud dang :__phrin las kyi lung lnga las pad+mas btus te shin tu bsdus pa za hor gyi yul du bshad:__bod du bsgyur nas jo mo mtsho rgyal la gtad de rin po che'i gter du sbas pa'o:__ma 'ongs skal ldan sprul sku'i don du shog:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__gtad rgya:__zab rgya:__gsang rgya:__rgya rgya rgya:__tha tha:_
  • Revealer colophon: sprul sku o rgyan gling pas yar klung shel brag pad+ma brtsegs pa'i phug pa nas spyan drangs pa'o
[edit]
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་བཞུགས་སོ༔

ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ རྣལ་འབྱོར་པས་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་ནི༔ བཀའ་འདུས་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས༔ བར་ཆད་སེལ་དང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྒྲུབ་དང་༔ ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་ཚེ་དང་བཀྲ་ཤིས་སྒྲུབ༔ སྒྲུབ་པ་རྣམ་ལྔས་རྒྱུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་བཙལ༔ ཞེས་གསུངས་པས༔ དང་པོ་བར་ཆད་གཏོར་མས་ཟློག་པའི་ལས་ནི༔ ཨེ་ཁྲོམ་ཉེར་གཅིག་ལ་དམར་གཏོར་ཤ་ཁྲག་ཟོར་རྫས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་བཤམ༔ མ་ཊཱཾ་རུ་དྲ་ཛཿ པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊཿ ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཿ མ་ཊཱཾ་གི་ཁོག་པ་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་གི་དབུས་སུ་དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དྲག་ཤུལ་ཁྲོས་པའི་ཉམས་འགྱུར་མི་བཟད་པ་སྐད་ཅིག་གིས་བཀྲ་ལམ་གྱིས་གསལ་བར་བསྐྱེད་ལ༔ སྤྱན་འདྲེན་སོགས་ལས་རིམ་བསྟོད་པ་བཅས་བྱ༔ དགྲ་བགེགས་ཚོགས་སུ་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་དང་དམར་གཏོར་ཐུན་རྫས་བཅས་ཕུལ་ལ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོཿ དབུས་ཕྱོགས་ཆོས་དབྱིངས་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ བཟློག་བསྒྱུར་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབས༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཤར་སྟོད་བྱམས་པ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ བཟློག་བསྒྱུར་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབས༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཤར་སྲིབ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ བཟློག་བསྒྱུར་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབས༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཤར་དབུས་དགའ་བ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས༴ བཟློག་བསྒྱུར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཤར་སྨད་བཏང་སྙོམས་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ རྡོ་རྗེ་རྩལ་རྫོགས་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས༴ བཟློག་བསྒྱུར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ལྷོ་སྟོད་སྦྱིན་པས་བསྡུ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས༴ བཟློག་བསྒྱུར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ལྷོ་སྲིབ་ངག་སྙན་སྨྲ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས༴ བཟློག་བསྒྱུར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ལྷོ་དཀྱིལ་དོན་མཐུན་འཇུག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ འཇམ་དཔལ་སྐུའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས༴ བཟློག་བསྒྱུར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ལྷོ་སྨད་དོན་སྤྱོད་བསྡུ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ རཏྣ་རྩལ་རྫོགས་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས༴ བཟློག་བསྒྱུར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ནུབ་སྟོད་འདོད་པ་ཟག་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ པདྨ་གསུང་གི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས༴ བཟློག་བསྒྱུར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ནུབ་སྲིབ་མ་རིག་ཟག་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས༴ བཟློག་བསྒྱུར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ནུབ་དཀྱིལ་སྲེད་པ་ཟག་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ གསང་བ་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས༴ བཟློག་བསྒྱུར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ནུབ་སྨད་ལྟ་བ་ཟག་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ པདྨ་རྩལ་རྫོགས་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས༴ བཟློག་བསྒྱུར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ བྱང་སྟོད་ཆོས་ཀུན་སྟོང་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཆེ་མཆོག་ཡོན་ཏན་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས༴ བཟློག་བསྒྱུར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ བྱང་སྲིབ་མཚན་མ་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས༴ བཟློག་བསྒྱུར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ བྱང་དཀྱིལ་སྨོན་པ་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ མཁའ་ཀློང་འཁྱིལ་བའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས༴ བཟློག་བསྒྱུར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ བྱང་སྨད་འདུ་མི་བྱེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཀརྨ་རྩལ་རྫོགས་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས༴ བཟློག་བསྒྱུར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཤར་ལྷོ་ལུས་དྲན་ཉེར་གཞག་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ མ་མོ་རྦོད་གཏོང་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས༴ བཟློག་བསྒྱུར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ལྷོ་ནུབ་ཚོར་དྲན་ཉེར་གཞག་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས༴ བཟློག་བསྒྱུར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ནུབ་བྱང་སེམས་དྲན་ཉེར་གཞག་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས༴ བཟློག་བསྒྱུར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ བྱང་ཤར་ཆོས་དྲན་ཉེར་གཞག་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས༴ བཟློག་བསྒྱུར༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ གཞན་ཡང་ཕྱི་ནང་བར་ཁྱམས་ཐམས་ཅད་ནས༔ རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ བཟློག་བསྒྱུར་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབས༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་དགྲ་ལ་ཟློག༔ གདོན་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དགྲ་ལ༴ རྐྱེན་ངན་ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་དགྲ་ལ་༴ གློ་བུར་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་དགྲ་ལ༴ ཡེ་འདྲོག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ༴ གཤིས་ངན་གུམ་པ་བཅུ་གསུམ༴ དུས་མིན་འཆི་བ་བཅོ་བརྒྱད༴ འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག༴ ཡས་ཀྱི་བདུད་དུ་གཡོས་པ༴ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལངས་པ༴ ལྟག་པའི་བདུད་དུ་བབས་པ༴ དཔྲལ་བའི་གཤེད་དུ་འཁོར་བ༴ ནང་པ་ཆོས་ཀྱི་བདེན་ཚིག༴ ཕྱི་པ་མུ་སྟེགས་ངན་སྔགས༴ བར་པ་བོན་གྱི་གསེར་ཛོ༴ ཀླ་ཀློ་གདུག་པའི་དམོད་མོ༴ བཙུན་པས་བར་བུ་སྦུབས་པ༴ སྔགས་པས་ཕུར་ཐུན་གཟིར་བ༴ འཇིག་རྟེན་ཕལ་པའི་དམོད་མཐུ༴ ཕོ་བརྒྱས་མདའ་ལྟར་བསོར་བ༴ མོ་བརྒྱས་བལ་ལྟར་གཡེང་བ༴ མི་ཁ་བྲ་མཆུ་རྣོན་པོ༴ ཤར་ཕྱོགས་ཇིང་དུར་གཡོ་འཁྲུགས༴ ལྷོ་ཕྱོགས་ལྷ་མིན་དཔུང་ཆེན༴ ནུབ་ཕྱོགས་གདོལ་པའི་རྩུབ་འགྱུར༴ བྱང་ཕྱོགས་ཧོར་སོགས་འཇིག་པ༔ ས་ལ་གཏད་ཁྲམ་མནན་པ༴ ཆུ་ལ་ཀླུ་གཏད་བསྒྱུར་བ༴ མེ་ལ་སྦྱིན་སྲེག་བགྱིས་པ༴ རླུང་ལ་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ༴ ལྷ་ཡི་སྐོས་སུ་བཏབ་པ༴ རྒྱལ་པོའི་སྨྱོ་འབོགས་ཆོ་འཕྲུལ༴ གཤིན་རྗེའི་ཁྲམ་ལ་ཐེབས་པ༴ མ་མོའི་ནད་རྐྱལ་འགྱེད་པ༴ བདུད་ཀྱི་ཞགས་པས་འཆིང་བ༴ གཟའ་ཡིས་ཧུར་ཐུམ་གཏོང་བ༴ བཙན་གྱིས་གློ་བུར་གཟེར་ཐབས༴ གནོད་སྦྱིན་གདུག་པའི་ཐིབ་གནོན་དགྲ་ལ་ཟློག༴ ཀླུ་ཡིས་ཁ་རླངས་དུག་སྦྱོར༴ ཐེའུ་རང་ཐིག་ལེ་བརྐུ་བ༴ དམ་སྲི་འབྱུང་པོའི་གཡོ་འཁྲུགས༴ གནམ་གྱི་འཇུ་ཐག་ཆད་པ༴ ས་ཡི་རྟེན་ཕུར་བུད་པ༴ ཕྱི་རོལ་དུས་ཀྱི་འཁྲུགས་པ༴ སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་རྒུད་པ༴ ནང་དུ་ཁ་སྨྲས་འཁོན་འཛིང་༴ བཅུད་ཀྱི་དབང་ཐང་ཉམས་པ༴ གསང་བ་ཏིང་འཛིན་གཡེལ་བ༴ གཟུང་འཛིན་རྣམ་རྟོག་ཐམ་ཅད་དགྲ་ལ་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་སརྦ་དུཥྟན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ མ་ཧཱ་ཤ་རཱི་རཾ་བྷྱོ་ཟློག༔ བདུད་པྲ་མཱ་ར་ཡ་རྦད་ནན༔ ཁ་ལ་ཛ་མ་ལི་རྦད་ནན༔ ར་ཙ་དུ་ལིང་ཤག་རྦད་ནན༔ ཤིག་ཤིག་དུཾ་དུཾ་རྦད་ནན༔ ཁྲོཾ་ཁྲོཾ་བྷྱོ་རྦད་ནན༔ རྨུག་རྨུག་རྦད་ནན༔ ཏིར་ཏིར་རྦད་ནན༔ ཚལ་པ་ཚལ་པ་རྦད་ནན༔ ཨཿདེ་བ་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཡ༔ཡ་མ་རཱ་ཙ་ས་མ་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ མཿམ་མ་རུ་རུུ་ ས་མ་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ དུ་ན་དུ་ན་རུ་དྲ་ས་མ་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ རུཿརཱ་ཧུ་ལ་ས་མ་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཙ༔ཙནྟྲི་ན་ས་མ་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཤཿཡཀྵ་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ནཿནཱ་ག་ཕུ༔ཏྲ་ས་མ་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ སརྦ་རོ་ག་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ སརྦ་གྲ་ཧ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ སརྦ་དུཥྟཱན་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ སརྦ་བྷཱི་མ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ སརྦ་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ སརྦ་ཨ་བ་ཀཱ་ར་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག་བྷྱོ་ཟློག་ཅིག༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་ཐལ་མོ་བརྡབ༔ གཏོར་མ་དགྲ་ཕྱོགས་སུ་འཕང་༔ དེས་ནི་ནད་གདོན་བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཟུག་པ་སོགས་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་འཕྲལ་དུ་བཟློག་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ༔ གཉིས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་པ་ནི༔ རྒྱས་པར་སྨན་འབུམ་ཆེན་མོ་སྦྱོར་བ་བརྒྱ་རྩ་དང་༔ འབྲིང་དུ་ལས་བྱང་ལག་ཁྲིད་དང་བཅས་པ་ལྟར་བྱ༔ འདིར་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆིག་སྒྲུབ་བྱེད་དམ༔ ནུས་པ་ཐོབ་པ་ཚོགས་ཀྱང་རུང་༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཚམས་བཅད༔ ཤ་ལྔ༔ བདུད་རྩི་ལྔ༔ རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་སྨན་སྐྱོབས་ཁྲོལ་བུ་རྣམས་རིགས་ལྔར་ཕྱེ་བའམ་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ཏེ་དལ་གྱི་དབུས་སུ་བཞག༔ ཀུཎྜ་ལཱིས་ཁྲུས་ཆུ་འཐོར༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་ལ༔ སྨན་སྤྱི་དཔལ་ཁྲོ་བོ་རིགས་གཅིག་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་ལྗང་གུ་ཁྲོ་བ་དང་ཆགས་པའི་ཉམས་རྒྱས་པ༔ སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་དང་བདུད་རྩིའི་བྷནྡྷ་བསྣམས་པས་ཡུམ་རང་འདྲ་ལ་འཁྲིལ་ཞིང་དུར་ཁྲོད་འཇིགས་པའི་ཆས་ཅན་པད་ཉི་དྲེགས་པའི་གདན་ལ་བཞེངས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འོད་འཕྲོ་བར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ་བི་ཤུདྡྷེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པས་སྦྱང་༔ ཡབ་ཡུམ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་སྒྲ་དང་འོད་དང་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་འཁོར་འདས་ཀྱི་སྨན་བཅུད་ཐམས་ཅད་འདུས་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཞེས་བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་འབུམ་བཟླས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ སྐབས་སུ་སྨན་སྲུང་སྤྱན་དྲང་༔ དམ་བཅོལ༔ བར་ཆད་ཀྱི་བགེགས་ཚར་ཐག་བཅད༔ བྱིན་དབབ་བོ༔ རྟགས་བྱུང་ནས་དངོས་གྲུབ་བླངས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་སྨན་གྱི་གོང་བུར་གྱུར་པར་བསམ༔ སླར་ཡང་སྨན་གྱི་གོང་བུ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་གཟུགས་སྐུ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་འགོ་བས་འགྲོ་དོན་བྱེད་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བཏགས༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧོ་ས་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཞེས་བཙག༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཛ་གད་པྲ་བ་ས་ཧཱུྃ༔ ཞེས་རིན་ཆེན་ཆང་ཆུས་སྦོལཿ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བི་ཤུདྡྷེ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཆུ་སྣས་སྦོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སཾ་ཤོ་དྷ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ མདངས་ཕྱུངས༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཏྣ་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱཿ རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་བརྡར༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པྲ་བརྡྷཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ སྣོད་དུ་གཞལ་ལ་བླུགས༔ ཐོད་པ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་བུམ་པར་བཙལ༔ དལ་གྱི་དབུས་སུ་མངའ་དབུལ༔ བཀའ་འདུས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གཞུང་བསྲངས་ལ༔ བསྙེན་པའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ན༔ ཧཱུྃ༔ སྙིང་པོ་རང་བྱུང་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི༔ གཏུམ་མོའི་མེ་འབར་ཡེ་ཤེས་འོད་རླུང་འཁྲུགས༔ བདེ་སྟོང་བྷནྡྷ་རབ་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བར༔ ཤ་ལྔའི་རི་བོ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ནི༔ རྒྱ་ཁྱོན་དབྱིངས་མཉམ་ཞུ་ཞིང་ཁོལ་པའི་ཀློང་༔ ཁྲག་འཐུང་ཉེར་གཅིག་རྗེས་ཆགས་དཀྱིལ་འཁོར་འབར༔ སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་རིགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་བདག༔ བདུད་རྩི་བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་སྐུ་རུ་བཞེངས༔ སྐུ་མདོག་ལྗང་ནག་འོད་ཟེར་བྱེ་བ་འཕྲོ༔ ཕྱག་མཚན་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཡབ་དང་ཡུམ༔ ཐམས་ཅད་ཁྲོ་ཞིང་རྗེས་ཆགས་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་རོལ་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ འཁོར་དང་མྱ་ངན་འདས་པའི་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ ཁབ་ལེན་རྡོ་ཡིས་ལྕགས་ཕྱེ་ཇི་བཞིན་དུ༔ རང་དབང་མེད་པར་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་པོ༔ ལྔ་ལྡན་འོད་ཟེར་འབར་བའི་རྣམ་པར་བསྡུས༔ ཡབ་ཀྱི་ཞལ་ཞུགས་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལ་འཁྱིལ༔ དྭངས་མ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏུ་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཞེས་བཟླ༔ སྟོང་ཕྲག་གི་མཚམས་སུ་མཆོད་པ་སོགས་བྱ། ཀུཎྜ་ལཱིའི་སྔགས་ཆུས་ཁྲུས་བྱ༔ སྨན་གྱི་རིག་འཛིན་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བདག་ཅག་སྐལ་ལྡན་སྒྲུབ་པ་པོས༔ ལོངས་སྤྱོད་དུར་ཁྲོད་རྫས་ལ་བརྟེན༔ སྡོང་བུ་དུར་ཁྲོད་རས་ལས་གཏམས༔ ཚིལ་ཆེན་མར་ཁུ་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ༔ བླ་མེད་དོན་རྫོགས་འདུས་པ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དམ་ཅན་མ་གཡེལ་དམ་ལ་འདུས༔ སྨན་གྱི་སྲུང་མ་དམ་ཚིག་ཅན༔ བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་དྲིས་མཚོན་ཏེ༔ ལེབ་རྒན་དར་ཀྱིས་གཡབ་འདོར་ན༔ ལས་ལ་མ་གཡེལ་ད་ཚུར་སྤྱོན༔ ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཅིག༔ གཙང་དང་སྨེ་བའི་རྟོག་པ་ཀུན༔ བདེ་བ་ཆེན་པོར་རྣམ་དག་པའི༔ གཟི་བྱིན་སྐྱེད་ལ་འོད་ཟེར་སྤྲོས༔ བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ནུས་པ་སྡུས༔ རྟགས་དང་མཚན་མ་མངོན་དུ་སྟོན༔ སྒྲུབ་པ་པོ་ཡི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བིདྱཱ་དྷ་ར་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ དྲི་དང་འོད་སོགས་རྟགས་བྱུང་ནས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཡབ་ཡུམ་གསང་སྒོར་རབ་ཏུ་བསྐྱིལ༔ རྟགས་མཚན་ཆེས་ཆེར་གསལ་བ་ན༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ གསང་སྒོ་དབྱེ་ཞིང་དབབ་པ་ཡིས༔ དམ་ཚིག་རྫས་དང་འདྲེས་པ་ལས༔ སྲིད་པ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ བདུད་རྩིའི་དྲི་རོ་ནུས་པས་ཁྱབ༔ ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ བདེ་བ་ཆེན་པོ་བདུད་རྩིའི་བདག༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་སྐུ་རུ་བསམ༔ ཕོ་བྲང་རང་གི་སྤྱི་བོར་བླང་༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མཎྜ་ལ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་རང་ལ་ཐིམ༔ ལྷ་ཚོགས་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ་བར་བསམ༔ དེ་ནས་སློབ་མའི་གནས་གསུམ་བཞག༔ ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་དོན་རྫོགས་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་བཅུད༔ རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་སྨན་གྱི་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱིས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རྒྱ་འཕྲོལ་ལ༔ ཨོཾ་བི་ཤུདྡྷེ་ཀརྨ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཁ་ཕྱེ་ལ༔ ཨོཾ་སརྦ་བ་ཊཱ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོ༔ ཕུད་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔ དེ་ནས་རྣལ་འབྱོར་པས་མྱང་༔ སློབ་མ་ལ་སྦྱིན༔ སླར་ཡང་དལ་གྱི་དབུས་སུ་བཞག་ལ༔ ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་མཆོད་པ་དང་༔ འགྲོ་བའི་ཉོན་མོངས་གདུང་བ་ཞི་བ་དང་༔ རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་སླད་དུ༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་གྲུབ༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་དགྱེས་པའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དམ་ལ་འདུས༔ དྲེགས་པའི་ལྷ་སྲིན་ཚོགས་རྣམས་བཀའ་ལ་ཉོན༔ ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིའི་རྫས་ལ་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ༔ དབང་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་ཡེ་ཤེས་སྟིམས༔ བྱིན་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་ཕོབས་མཐུ་ནུས་སྤོར༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་སྟོན༔ ཐམས་ཅད་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེ་ཏིཥྠ་ཨོཾ༔ ཞེས་གླུ་གར་རོལ་མོས་མངའ་གསོལ་ཞིང་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་བཙལ་ལ་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་གྱི་དངོས་གྲུབ་རྒྱས་པར་བྱའོ༔ ཁ་དོག་མཐོང་བས་ལུས་སྒྲིབ་དག༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལང་ཚོ་རྒྱས༔ དྲི་ལ་བསྣོམས་པས་ངག་སྒྲིབ་དག༔ ནུས་པ་འབར་ཞིང་དབང་དུ་འདུ༔ རོ་ལ་མྱང་བས་ཡིད་སྒྲིབ་དག༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་འཆར༔ དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་དང་མཉམ༔ མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ གསུམ་པ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པ་རྒྱུན་གྱི་མེ་མཆོད་ནི༔ ལས་དང་མཐུན་པའི་ས་ལ་སྟེགས་བུ་བྱ༔ ཐབ་དང་བུད་ཤིང་བརྩིག༔ མཆོད་རྫས་དང་བསྲེག་རྫས་རྣམས་ལ་ཀུཎྜ་ལཱིའི་ཁྲུས་ཆུ་གཏོར༔ ཧཱུྃ༔ རིན་པོ་ཆེ་དང་ཐོད་པའི་སྣོད་ཡངས་སུ༔ མཆོད་རྫས་བསྲེག་རྫས་ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་འཕྲོ༔ སྤྱི་དཔལ་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་དང་༔ ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་རྫས་སུ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད༔ ཐབ་ཏུ་མེ་སྦར་ཞིང་རླུང་གཡབ་ལ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་ལྷོ་མཚམས་ལ་མངའ་མཛད་པའི༔ ཨགྣི་རཱ་ཛས་མེ་སྤོར་ལ༔ ནུབ་བྱང་རླུང་ལྷའི་མཁའ་འགྲོ་མས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རླུང་གཡོབས་ཤིག༔ ཛྭ་ལ་རྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་འབར་བའི་དབུས་སུ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ཕྲིན་ལས་དང་མཐུན་པའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བར་བསྐྱེད་ཅིང་སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་བསྟོད་བྱ༔ དགང་བླུགས་སྦྱར་ཞིང་མར་ཁུ་ཕུལ༔ ཧཱུྃ༔ ཐབས་ཀྱི་དགང་གཟར་བདེ་བ་ཆེ༔ ཤེས་རབ་སྟོང་ཉིད་བླུགས་གཟར་གྱིས༔ གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་དུ་འབུལ༔ སྔགས་ཀྱི་མཐར༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་ཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་ན་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་ཡམ་ཤིང་ཕུལ༔ དེ་ནས་ཞི་བ་ལ་ཏིལ་དང་༔ མེ་ཏོག་དཀར་པོ་དང་༔ ཡུངས་ཀར་སོགས་ཕུལ་ལ༔ ཨོཾ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརྗོད༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོའི༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་གདོན་བགེགས་སོགས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་མཛད་གསོལ༔ ཞེས་འདོད་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ་བོ༔ རྒྱས་པ་ལ་རིན་ཆེན༔ འབྲུ་སྣ༔ དར་ཟབ༔ ཟས་མཆོག་སོགས་ཕུལ་ལ༔ བྷྲཱུྃ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོའི༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སོགས༔ མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་རྒྱས་པར་མཛོད༔ དབང་ལ་རྡོ་ཁབ་ལེན༔ ལན་ཚྭ༔ མེ་ཏོག་དམར་པོ༔ སེ་འབྲུ༔ ཆང་སོགས་ཕུལ༔ ཧྲཱིཿབཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོའི༔ ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ དབང་འདུས་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ༔ དྲག་པོར་དུག་ཁྲག་དང་ཐུན་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཕུལ༔ ཧཱུྃ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོའི༔ དགྲ་བགེགས་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཀུན༔ ཚར་གཅོད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ བརྒྱ་སྟོང་སོགས་ཕུལ་ལ་ལས་མཛད་པར་བསམ༔ གཏང་རག་དང་ཚོགས་ཀྱིས་མཆོད༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད༔ གསང་བ་ཟབ་མོའི་ཆོ་ག་ལ༔ ལྷག་ཆད་འགལ་འཁྲུལ་བཟོད་པར་བཞེས༔ ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས༔ སླར་ཡང་དུས་སུ་འབྱོན་མཛད་གསོལ༔ བཛྲ་མུ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བསམས་ལ༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾཿ ཞེས་བརྗོད༔ སྨོན་ལམ་དང་བཀྲ་ཤིས་བྱའོ༔ དེས་ནི་ལས་གང་བརྩམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་བོ༔ རྒྱས་པར་སྲིད་པ་མེའི་ལས་རྒྱུད་དང་ལས་ཆེན་ཉེར་ལྔའི་གཟེར་ཁ་ལྟར་བྱའོ༔ བཞི་པ་སྣོད་བཅུད་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་བྱིན་ཆགས་པར་བྱེད་པར་རབ་ཏུ་གནས་པ་ནི༔ རྒྱ་ཆེར་ལས་རིམ་ཞེ་བདུན་པ་དང་༔ ཁ་བསྒྱུར་ཉེར་ལྔ་ལྟར་རོ༔ འདིར་མདོར་བསྡུས་པ་ནི༔ བདག་ཉིད་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བུམ་པར་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་བསྐྱེད༔ ཁྲུས་ཀྱི་བུམ་པར་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་ལྗང་ནག་རྒྱ་གྲམ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ་བསྐྱེད་ལ་སྔགས་བཟླ༔ དེ་ནས་རྟེན་གྱི་མདུན་དུ་གཏོར་མ་བཤམས་ལ་བགེགས་ལ་སྦྱིན་ཞིང་བསྐྲད༔ སྲུང་འཁོར་གྱིས་མཚམས་བཅད༔ ཁྲུས་གསོལ་ཏེ༔ ཨོཾ༔ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྱི་བུམ་པ་ནི༔ དྲི་མེད་ཡིད་འོང་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་རབ་གང་བས༔ རྒྱལ་བའི་རྟེན་ལ་དག་བྱེད་ཁྲུས་ཆབ་འདི་གསོལ་བས༔ འགྲོ་ཀུན་ལས་དང་ཉོན་མོངས་སྒྲིབ་པ་དག་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཧཱུྃ༔ རས་དཀར་འཇམ་ཞིང་དྲི་བཟང་ལྡན་པ་ཡིས༔ རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་མཆོག་ཕྱི་བར་བགྱི༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བི་ཤོ་དྷཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཀྲ་ཤིས་བརྗོད༔ དེ་ནས་རྟེན་བསྐྱེད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་ཉེར་གཅིག་གི༔ འབར་བ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་འཕྲོས་རྟེན་རྣམས་ཧཱུྃ་དུ་གྱུར༔ ཞལ་དུ་ཞུགས་ནས་སྐུ་བརྒྱུད་ཡུམ་གྱི་མཁར༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་སྤྲིན་ཧཱུྃ་ལས་རང་གནས་སྤྲོས༔ ཡོངས་གྱུར་པདྨ་ཉི་མ་དྲེགས་པའི་སྟེང་༔ སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཁྲག་འཐུང་རྩ་བའི་ལྷ༔ མཐིང་ནག་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ དུར་ཁྲོད་ཆས་ཅན་ཁྲོ་ཞིང་རྗེས་སུ་ཆགས༔ འབར་བའི་གར་དགུས་ཚར་གཅོད་རྗེས་སུ་འཛིན༔ བདེ་ཆེན་ཉམས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་ཀློང་༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མཚན་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་པདྨ་ལས༔ མ་ལུས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཡི་དམ་ལྷ༔ རྟེན་མཆོག་འདི་ལ་དགོངས་ཏེ་མྱུར་དུ་གཤེགས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བྱིན་རློབས་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ དགའ་བའི་ལྕགས་ཀྱུས་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཡ་ཛ༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཞགས་པས་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ༔ ཟུང་འཇུག་ཏིང་འཛིན་སྒྲོག་གིས་སྥོ་ཊ་བྃ༔ འོད་གསལ་དྲི་མེད་དྲིལ་བུས་གྷཎྜེ་ཧོ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེས༔ མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་རྒྱས་གདབ་བོ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཞེས་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་པ་ལ་ཧེ་རུ་ཀ་འདུས་པས་དབང་བསྐུར་བར་བསམས་ལ༔ ཨོཾཿ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི༔ དྲི་མེད་དག་པའི་བདུད་རྩི་ཡིས༔ ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རུ༔ བཀྲ་ཤིས་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ སྤྱན་དབྱེ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་བའི་རྟེན་ལ་སྒྲིབ་པ་མི་མངའ་ཡང་༔ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་དོན་སླད་དུ༔ གསེར་གྱི་ཐུར་མས་རྒྱལ་བའི་སྤྱན་དབྱེ་བས༔ འགྲོ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཙཀྵུཿབི་ཤོ་དྷ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ། དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ་བ་སླར་ཡང་རྟེན་གྱི་རྣམ་པར་བཞེངས་པ་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་དང་༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པས་མངའ་གསོལ་བར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ༔ རྒྱལ་བའི་རྟེན་ལ་ཉོན་མོངས་མི་མངའ་ཡང་༔ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་དོན་སླད་དུ༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པའི་མཐུས༔ འགྲོ་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་བཀྲ་ཤིས་ལྡན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ན་མོ༔ ཨོཾ༔ རྒྱལ་བའི་རྟེན་ལ་གཟུང་འཛིན་མི་མངའ་ཡང་༔ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་དོན་སླད་དུ༔ ཇི་ལྟར་འོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཕུལ་བ་ཡིས༔ འགྲོ་ཀུན་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་བི་ཤྭ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཨོཾ༔ རྒྱལ་བའི་རྟེན་ལ་སྲེད་པ་མི་མངའ་ཡང་༔ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་དོན་སླད་དུ༔ སྭ་སྟི་ཀ་ཡི་ཞལ་ཟས་ཕུལ་བ་ཡིས༔ འགྲོ་ཀུན་ཏིང་འཛིན་ཟས་ཀྱིས་འཚོ་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་སྭ་སྟི་ཀ་ན་བིདྱ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཨོཾཿ རྒྱལ་བའི་རྟེན་ལ་སྐྱེ་འཇིག་མི་མངའ་ཡང་༔ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་དོན་སླད་དུ༔ བརྟན་པར་བཞུགས་པའི་གསང་སྔགས་ཕུལ་བ་ཡིས༔ འགྲོ་ཀུན་དོན་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་དང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱ༔ དགའ་སྟོན་ལ་ལོངས་སྤྱོད༔ དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ་བོ༔ ཁྱད་པར་དུ༔ ཨོཾ༔ རྟེན་མཆོག་འདི་རྣམས་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་རབ་ཏུ་གནས་པ་ཡིས༔ ཉི་ལྟར་ཞལ་དྲོ་ཟླ་ལྟར་འོད་གསལ་ཞིང་༔ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་དུ་ཤོག༔ ཅེས་བྱའོ༔ གང་ཞིག་རྟེན་ལ་ཡེ་ཤེས་པ༔ རབ་ཏུ་བསྟིམ་ཞིང་རབ་གནས་པས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཀུན༔ འགྲོ་ལ་མངོན་སུམ་སྦྱིན་པར་འགྱུར༔ ཞེས་སོ༔ ལྔ་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་ནི་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱོར་བ་ལས༔ ཁྱད་པར་གྱི་ཏིང་འཛིན་ནི༔ ཧཱུྃ༔ སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་ལྟེ་བའི་དབུས༔ ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ ཚེ་ཡི་སྙིང་པོས་བསྐོར་བ་ལས༔ འོད་ཟེར་དྲྭ་བ་རབ་ཏུ་འཕྲོས༔ ཕར་སྤྲོས་རྒྱལ་བ་མཉེས་མཆོད་ཕུལ༔ ཚུར་འདུས་འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་ཐིམ༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དབང་གྲུབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྐབས་སུ་ཚེ་འབྲང་དང་༔ ཚེ་ཆང་དང་༔ ཚེའི་རིལ་བུ་བཤམས་ལ་ཕོ་ཉ་བཏང་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབས༔ སྤྲུལ་པ་སྤྲོ་བའི་དུས་ལ་བབས༔ མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབས༔ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ཉེར་གཅིག་གི༔ ཐུགས་ནས་སྤྲོས་པའི་ཕོ་ཉ་ནི༔ དཀར་སེར་དམར་ལྗང་མགྱོགས་མའི་ཚོགས༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཚེ་བུམ་འཛིན་པ་ཡིས༔ ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ༔ བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འབྱུང་བའི་ཁམས་ནས་དྭངས་བཅུད་སྡུས༔ ཕྱོགས་སྐྱོང་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག་ལ༔ འཆི་མེད་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་སྟིམས༔ རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་མཆོག་ལུས་ལ་སྟིམས༔ སྙིང་པོ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཚེ་བྷྲཱུྃ༔ གཡུ་བྷྲཱུྃ༔ བིནྡྷུ་བྷྲཱུྃ་ཚེ་ནྲྀ་ཁུག་ཛ༔ཛ༔ རྟགས་བྱུང་ན༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཚེ་ཡི་བདག༔ གསང་བ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ༔ སྐལ་ལྡན་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་ནས་ཚེའི་འོད་ཟེར་འབྲུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པས་རང་ལ་ཐིམ་པས་དཔལ་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ཐོབ་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ༔ སྐུ་ཡི་སྙིང་པོ་བདེ་གཤེགས་ཚེ༔ དཀར་ལ་འཚེར་བའི་ཨོཾ་དུ་འདུས༔ སྤྱི་བོར་ཐིམ་པས་ལུས་སྒྲིབ་དག༔ མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ཐོབ་ཤོག༔ ཀཱ་ཡ་ཨཱ་ཡུར་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཨཱཿ གསུང་གི་སྙིང་པོ་པདྨའི་ཚེ༔ དམར་ལ་དྭངས་པའི་ཨཱཿརུ་འདུས༔ མགྲིན་པར་ཐིམ་པས་ངག་སྒྲིབ་དག༔ འགགས་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ཐོབ་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་ཨཱ་ཡུར་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེའི་ཚེ༔ མཐིང་ལ་འདྲིལ་བའི་ཧཱུྃ་དང་འདུས༔ སྙིང་གར་ཐིམ་པས་ཡིད་སྒྲིབ་དག༔ སྐྱེ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ཐོབ་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨཱ་ཡུར་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཚེ་འབྲང་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྫས་རོལ་པས་ཚེའི་གེགས་དང་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི༔ ཧེ་རུ་ཀའི་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་ཕྲིན་ལས་འདི་ནི་རྣལ་འབྱོར་པས་རྒྱུན་དུ་བརྩམ་པར་བྱ་བ་སྟེ༔ བཀའ་འདུས་རྩ་བའི་རྒྱུད་དང་༔ ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ལུང་ལྔ་ལས་པདྨས་བཏུས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཟ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་དུ་བཤད༔ བོད་དུ་བསྒྱུར་ནས་ཇོ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་ལ་གཏད་དེ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་དུ་སྦས་པའོ༔ མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་སྤྲུལ་སྐུའི་དོན་དུ་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཐ་ཐ༔ སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པས་ཡར་ཀླུང་ཤེལ་བྲག་པདྨ་བརྩེགས་པའི་ཕུག་པ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ།། །།

[edit]

[¿ ]dpal bka' 'dus kyi rnal 'byor rgyun gyi las sbyor bzhugs so:_zhi khro yongs rdzogs bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i lha la phyag 'tshal lo:__rnal 'byor pas rgyun gyi las sgrub pa'i rim pa ni:__bka' 'dus rtsa ba'i rgyud las:__bar chad sel dang dngos grub mchog sgrub dang :__phrin las myur 'grub tshe dang bkra shis sgrub:__sgrub pa rnam lngas rgyun gyi phrin las btsal:__zhes gsungs pas:__dang po bar chad gtor mas zlog pa'i las ni:__e khrom nyer gcig la dmar gtor sha khrag zor rdzas kyis brgyan pa bsham:__ma TAM ru dra dzaH__pra be sha ya phaTaH__A be sha ya aH__ma TAM gi khog pa dur khrod chen po'i pho brang gi dbus su dpal bka' 'dus kyi rten dang brten par bcas pa'i dkyil 'khor drag shul khros pa'i nyams 'gyur mi bzad pa skad cig gis bkra lam gyis gsal bar bskyed la:__spyan 'dren sogs las rim bstod pa bcas bya:__dgra bgegs tshogs su bsgral ba'i sha khrag dang dmar gtor thun rdzas bcas phul la:__hU~M b+h+yoH__dbus phyogs chos dbyings rol pa'i dkyil 'khor nas:__spyi dpal chen po'i lha tshogs dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs sha khrag gtor ma 'di bzhes la:__bzlog bsgyur drag po'i phrin las dus la babs:__hU~M b+h+yo:__shar stod byams pa chen po'i dkyil 'khor nas:__yang dag thugs kyi lha tshogs dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs sha khrag gtor ma 'di bzhes la:__bzlog bsgyur drag po'i phrin las dus la babs:__hU~M b+h+yo:__shar srib snying rje chen po'i dkyil 'khor nas:__rdo rje phreng ba'i lha tshogs dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs sha khrag gtor ma 'di bzhes la:__bzlog bsgyur drag po'i phrin las dus la babs:__hU~M b+h+yo:__shar dbus dga' ba chen po'i dkyil 'khor nas:__phyag na rdo rje'i lha tshogs dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs=__bzlog bsgyur=__hU~M b+h+yo:__shar smad btang snyoms chen po'i dkyil 'khor nas:__rdo rje rtsal rdzogs lha tshogs dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs=__bzlog bsgyur=__hU~M b+h+yo:__lho stod sbyin pas bsdu ba'i dkyil 'khor nas:__rdo rje thod phreng lha tshogs dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs=__bzlog bsgyur=__hU~M b+h+yo:__lho srib ngag snyan smra ba'i dkyil 'khor nas:__bde mchog 'khor lo'i lha tshogs dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs=__bzlog bsgyur=__hU~M b+h+yo:__lho dkyil don mthun 'jug pa'i dkyil 'khor nas:__'jam dpal sku'i lha tshogs dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs=__bzlog bsgyur=__hU~M b+h+yo:__lho smad don spyod bsdu ba'i dkyil 'khor nas:__rat+na rtsal rdzogs lha tshogs dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs=__bzlog bsgyur=__hU~M b+h+yo:__nub stod 'dod pa zag med dkyil 'khor nas:__pad+ma gsung gi lha tshogs dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs=__bzlog bsgyur=__hU~M b+h+yo:__nub srib ma rig zag med dkyil 'khor nas:__dgyes pa rdo rje'i lha tshogs dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs=__bzlog bsgyur=__hU~M b+h+yo:__nub dkyil sred pa zag med dkyil 'khor nas:__gsang ba 'dus pa'i lha tshogs dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs=__bzlog bsgyur=__hU~M b+h+yo:__nub smad lta ba zag med dkyil 'khor nas:__pad+ma rtsal rdzogs lha tshogs dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs=__bzlog bsgyur=__hU~M b+h+yo:__byang stod chos kun stong nyid dkyil 'khor nas:__che mchog yon tan lha tshogs dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs=__bzlog bsgyur=__hU~M b+h+yo:__byang srib mtshan ma med pa'i dkyil 'khor nas:__dus kyi 'khor lo'i lha tshogs dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs=__bzlog bsgyur=__hU~M b+h+yo:__byang dkyil smon pa med pa'i dkyil 'khor nas:__mkha' klong 'khyil ba'i lha tshogs dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs=__bzlog bsgyur=__hU~M b+h+yo:__byang smad 'du mi byed pa'i dkyil 'khor nas:__karma rtsal rdzogs lha tshogs dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs=__bzlog bsgyur=__hU~M b+h+yo:__shar lho lus dran nyer gzhag dkyil 'khor nas:__ma mo rbod gtong lha tshogs dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs=__bzlog bsgyur=__hU~M b+h+yo:__lho nub tshor dran nyer gzhag dkyil 'khor nas:__phur pa phrin las lha tshogs dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs=___bzlog bsgyur=__hU~M b+h+yo:__nub byang sems dran nyer gzhag dkyil 'khor nas:__'jig rten mchod bstod lha tshogs dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs=__bzlog bsgyur=__hU~M b+h+yo:__byang shar chos dran nyer gzhag dkyil 'khor nas:__dmod pa drag sngags lha tshogs dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs=__bzlog bsgyur=__hU~M b+h+yo:__gzhan yang phyi nang bar khyams thams cad nas:__rtsa gsum chos srung rgya mtsho dbyings nas bzhengs:__dgra bgegs sha khrag gtor ma 'di bzhes la:__bzlog bsgyur drag po'i phrin las dus la babs:__hU~M b+h+yo:__nad rigs bzhi brgya rtsa bzhi dgra la zlog:__gdon rigs sum brgya drug cu dgra la zlog:__bgegs rigs stong phrag brgyad cu dgra la=__rkyen ngan nyi khri chig stong dgra la =__glo bur dgu bcu rtsa gcig dgra la=__ye 'drog sum brgya drug cu=__gshis ngan gum pa bcu gsum=__dus min 'chi ba bco brgyad=__'jigs pa chen po bcu drug=__yas kyi bdud du g.yos pa=__mas kyi sri ru langs pa=__ltag pa'i bdud du babs pa=___dpral ba'i gshed du 'khor ba=__nang pa chos kyi bden tshig=__phyi pa mu stegs ngan sngags=__bar pa bon gyi gser dzo=__kla klo gdug pa'i dmod mo=__btsun pas bar bu sbubs pa=__sngags pas phur thun gzir ba=__'jig rten phal pa'i dmod mthu=__pho brgyas mda' ltar bsor ba=__mo brgyas bal ltar g.yeng ba=__mi kha bra mchu rnon po=__shar phyogs jing dur g.yo 'khrugs=__lho phyogs lha min dpung chen=__nub phyogs gdol pa'i rtsub 'gyur=__byang phyogs hor sogs 'jig pa:__sa la gtad khram mnan pa=__chu la klu gtad bsgyur ba=__me la sbyin sreg bgyis pa=__rlung la 'khor lo bskor ba=__lha yi skos su btab pa=__rgyal po'i smyo 'bogs cho 'phrul=__gshin rje'i khram la thebs pa=__ma mo'i nad rkyal 'gyed pa=__bdud kyi zhags pas 'ching ba=__gza' yis hur thum gtong ba=__btsan gyis glo bur gzer thabs=__gnod sbyin gdug pa'i thib gnon dgra la zlog=__klu yis kha rlangs dug sbyor=__the'u rang thig le brku ba=_dam sri 'byung po'i g.yo 'khrugs=__gnam gyi 'ju thag chad pa=__sa yi rten phur bud pa=__phyi rol dus kyi 'khrugs pa=__snod kyi 'jig rten rgud pa=__nang du kha smras 'khon 'dzing =__bcud kyi dbang thang nyams pa=__gsang ba ting 'dzin g.yel ba=__gzung 'dzin rnam rtog tham cad dgra la zlog:__bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:__bsgyur ro mi mthun phyogs kun dgra la sgyur:__zlog sgyur bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod/__oM badz+ra tsaN+Da ma hA shrI he ru ka sarba kro d+ha sarba duSh+tan ta ka ha na da ha pa tsa hU~M b+h+yo hU~M phaT:__ma hA sha rI raM b+h+yo zlog:__bdud pra mA ra ya rbad nan:__kha la dza ma li rbad nan:__ra tsa du ling shag rbad nan:__shig shig duM duM rbad nan:__khroM khroM b+h+yo rbad nan:__rmug rmug rbad nan:__tir tir rbad nan:__tshal pa tshal pa rbad nan:__aHde ba rA dza sa ma ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__ya:ya ma rA tsa sa ma ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__maHma ma ru ru+u _sa ma ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__du na du na ru dra sa ma ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__ruHrA hu la sa ma ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__tsa:tsan+t+ri na sa ma ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__shaHyak+Sha rA dza sa ma ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__naHnA ga phu:tra sa ma ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__sarba ro ga b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__sarba gra ha b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__sarba big+h+nAn b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__sarba duSh+tAn b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__sarba b+hI ma b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__sarba mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__sarba a ba kA ra b+h+yo b+h+yo zlog zlog b+h+yo zlog cig:__ces brjod cing thal mo brdab:__gtor ma dgra phyogs su 'phang :__des ni nad gdon byad phur rbod gtong zug pa sogs mi mthun pa'i rkyen dang bar chad thams cad 'phral du bzlog par the tshom med do:__gnyis pa mchog gi dngos grub sgrub pa'i las kyi khyad par bdud rtsi sman gyi sgrub pa ni:__rgyas par sman 'bum chen mo sbyor ba brgya rtsa dang :__'bring du las byang lag khrid dang bcas pa ltar bya:__'dir rnal 'byor pa chig sgrub byed dam:__nus pa thob pa tshogs kyang rung :__phyi nang gsang ba'i mtshams bcad:__sha lnga:__bdud rtsi lnga:__rtsa ba dang yan lag gi sman skyobs khrol bu rnams rigs lngar phye ba'am gcig tu spungs te dal gyi dbus su bzhag:__kuN+Da lIs khrus chu 'thor:__dkyil 'khor yongs rdzogs kyi gzhung bsrang la:__sman spyi dpal khro bo rigs gcig bdud rtsi 'khyil ba ljang gu khro ba dang chags pa'i nyams rgyas pa:__sna tshogs rdo rje dang bdud rtsi'i b+han+d+ha bsnams pas yum rang 'dra la 'khril zhing dur khrod 'jigs pa'i chas can pad nyi dregs pa'i gdan la bzhengs shing ye shes kyi me 'od 'phro bar bsams la:__oM badz+ra tsaN+Da a mr-i ta kuN+Da li shud+d+he shud+d+he bi shud+d+he swA hA:__zhes pas sbyang :__yab yum rjes su chags pa'i sgra dang 'od dang gzi brjid kyis 'khor 'das kyi sman bcud thams cad 'dus par bsams la/__oM badz+ra tsaN+Da a mr-i ta kuN+Da lI hU~M hrIHThA:__zhes brgya stong khri 'bum bzlas pas byin gyis brlab:__skabs su sman srung spyan drang :__dam bcol:__bar chad kyi bgegs tshar thag bcad:__byin dbab bo:__rtags byung nas dngos grub blangs la ye shes kyi lha sman gyi gong bur gyur par bsam:__slar yang sman gyi gong bu chos kyi dbyings las gzugs sku rdul phra rab tu 'go bas 'gro don byed par bsams la:__oM sarba pany+tsa a mr-i ta ha na ha na hU~M phaT:__ces brjod cing btags:__oM sarba pany+tsa a mr-i ta ho sa ya hU~M hrIHThA:__zhes btsag:__oM sarba pany+tsa a mr-i ta dza gad pra ba sa hU~M:__zhes rin chen chang chus sbolaH__oM sarba pany+tsa a mr-i ta bi shud+d+he hU~M phaT:__chu snas sbol:__oM sarba pany+tsa a mr-i ta saM sho d+ha ya hU~M phaT:__mdangs phyungs:__oM sarba pany+tsa a mr-i ta rat+na tsit+ta hU~M hrIHThAH__rin chen sna tshogs brdar:__oM sarba pany+tsa a mr-i ta pra bar+d+hA ya hU~M hrIHThA:__snod du gzhal la blugs:__thod pa kha sbyor gyi bum par btsal:__dal gyi dbus su mnga' dbul:__bka' 'dus yongs rdzogs kyi gzhung bsrangs la:__bsnyen pa'i skabs su babs pa na:__hU~M:__snying po rang byung bdud rtsi'i dkyil 'khor ni:__gtum mo'i me 'bar ye shes 'od rlung 'khrugs:__bde stong b+han+d+ha rab tu rgya che bar:__sha lnga'i ri bo bdud rtsi'i rgya mtsho ni:__rgya khyon dbyings mnyam zhu zhing khol pa'i klong :__khrag 'thung nyer gcig rjes chags dkyil 'khor 'bar:__spyi dpal chen po rigs rnams kun gyi bdag:__bdud rtsi bde chen dgyes pa'i sku ru bzhengs:__sku mdog ljang nag 'od zer bye ba 'phro:__phyag mtshan sangs rgyas byang sems yab dang yum:__thams cad khro zhing rjes chags he ru ka:__thabs dang shes rab rol pa'i 'od zer gyis:__'khor dang mya ngan 'das pa'i bdud rtsi'i bcud:__khab len rdo yis lcags phye ji bzhin du:__rang dbang med par bdud rtsi'i sprin chen po:__lnga ldan 'od zer 'bar ba'i rnam par bsdus:__yab kyi zhal zhugs yum gyi mkha' la 'khyil:__dwangs ma bde chen ye shes srog tu rdzogs:__oM AHhU~M sarba ma hA su kha shrI he ru ka hU~M phaT:__badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHThA:__zhes bzla:__stong phrag gi mtshams su mchod pa sogs bya/__kuN+Da lI'i sngags chus khrus bya:__sman gyi rig 'dzin bskul ba ni:__hU~M:__bdag cag skal ldan sgrub pa pos:__longs spyod dur khrod rdzas la brten:__sdong bu dur khrod ras las gtams:__tshil chen mar khu rgya mtshor 'khyil:__bla med don rdzogs 'dus pa yi:__dkyil 'khor lha tshogs thugs dam bskang :__dam can ma g.yel dam la 'dus:__sman gyi srung ma dam tshig can:__bdud rtsi sman gyi dris mtshon te:__leb rgan dar kyis g.yab 'dor na:__las la ma g.yel da tshur spyon:__thams cad chos kyi dbyings su gcig:__gtsang dang sme ba'i rtog pa kun:__bde ba chen por rnam dag pa'i:__gzi byin skyed la 'od zer spros:__bdud rtsi sman gyi nus pa sdus:__rtags dang mtshan ma mngon du ston:__sgrub pa po yi phrin las mdzod:__oM sarba a mr-i ta bid+yA d+ha ra hrIM hrIM pheM pheM sid+d+hi sid+d+hi ku ru hU~M:__dri dang 'od sogs rtags byung nas:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta kuN+Da lI hU~M hrIHThA:__yab yum gsang sgor rab tu bskyil:__rtags mtshan ches cher gsal ba na:__oM sarba pany+tsa a mr-i ta pra be sha ya phaT A be sha ya hU~M hrIHThA:__gsang sgo dbye zhing dbab pa yis:__dam tshig rdzas dang 'dres pa las:__srid pa gsum po thams cad kun:__bdud rtsi'i dri ro nus pas khyab:__khams gsum sems can thams cad kun:__bde ba chen po bdud rtsi'i bdag:__dpal chen khrag 'thung sku ru bsam:__pho brang rang gi spyi bor blang :__oM AHhU~M ma hA su kha a mr-i ta maN+Da la dzaHhU~M ba~M hoH__ye shes 'od zer rang la thim:__lha tshogs bdud rtsir 'khyil bar bsam:__de nas slob ma'i gnas gsum bzhag:__hU~M:__bla med don rdzogs 'dus pa'i dkyil 'khor du:__snang srid 'khor 'das thams cad bsdus pa'i bcud:__rtsa brgyad yan lag stong sbyar sman gyi dbang :__skal ldan lus ngag yid kyis thob par shog:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta kA ya wA ka tsit+ta a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M:__rgya 'phrol la:__oM bi shud+d+he karma pra be sha ya phaT:__kha phye la:__oM sarba ba TA ma hA su kha ho:__phud kyis dkyil 'khor lha tshogs mchod:__de nas rnal 'byor pas myang :__slob ma la sbyin:__slar yang dal gyi dbus su bzhag la:__hU~M:__dus gsum bde gshegs thams cad mchod pa dang :__'gro ba'i nyon mongs gdung ba zhi ba dang :__rnal 'byor grub pa'i rtsal chen rdzogs slad du:__bde chen bdud rtsi'i ye shes rab tu grub:__dpal chen khrag 'thung dgyes pa'i gzi byin skyed:__ma mo mkha' 'gro chos skyong dam la 'dus:__dregs pa'i lha srin tshogs rnams bka' la nyon:__thams cad bdud rtsi'i rdzas la bkra shis stsol:__dbang chen rnams kyis dbang bskur ye shes stims:__byin chen rnams kyis byin phobs mthu nus spor:__dngos grub mchog stsol grub pa'i rtags mtshan ston:__thams cad dge zhing bkra shis bde legs mdzod:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta A yur puN+ye tiSh+tha oM:__zhes glu gar rol mos mnga' gsol zhing rin po che'i snod du btsal la mthong thos dran reg thams cad bde chen gyi dngos grub rgyas par bya'o:__kha dog mthong bas lus sgrib dag:__tshe dang bsod nams lang tsho rgyas:__dri la bsnoms pas ngag sgrib dag:__nus pa 'bar zhing dbang du 'du:__ro la myang bas yid sgrib dag:__bde chen ye shes rtsol med 'char:__dpal chen he ru ka dang mnyam:__mchog thun phrin las thams cad 'grub:__ces gsungs so:__gsum pa phrin las myur du 'grub pa rgyun gyi me mchod ni:__las dang mthun pa'i sa la stegs bu bya:__thab dang bud shing brtsig:__mchod rdzas dang bsreg rdzas rnams la kuN+Da lI'i khrus chu gtor:__hU~M:__rin po che dang thod pa'i snod yangs su:__mchod rdzas bsreg rdzas ye shes 'od zer 'phro:__spyi dpal lha tshogs thugs dam bskul ba dang :__phrin las myur du 'grub pa'i rdzas su gyur:__oM AHhU~M sarba pU dza ku ru ku ru hU~M:__zhes brjod:__thab tu me sbar zhing rlung g.yab la:__hU~M:__shar lho mtshams la mnga' mdzad pa'i:__ag+ni rA dzas me spor la:__nub byang rlung lha'i mkha' 'gro mas:__ye shes chen po'i rlung g.yobs shig:__dz+wa la ra~M hU~M hU~M:__zhes brjod cing 'bar ba'i dbus su dkyil 'khor yongs rdzogs phrin las dang mthun pa'i 'od zer 'phro bar bskyed cing spyan 'dren mchod bstod bya:__dgang blugs sbyar zhing mar khu phul:__hU~M:__thabs kyi dgang gzar bde ba che:__shes rab stong nyid blugs gzar gyis:__gnyis med byang chub sems kyi rgyun:__dkyil 'khor lha tshogs zhal du 'bul:__sngags kyi mthar:__oM ag+na ye dz+nyA na a mr-i ta hU~M:__zhes brjod:__oM dz+nyA na dz+wa la na hU~M:__zhes pas yam shing phul:__de nas zhi ba la til dang :__me tog dkar po dang :__yungs kar sogs phul la:__oM shAn+tiM ku ru swA hA:__zhes brjod:__dpal chen bka' 'dus lha tshogs kyis:__bdag cag rnal 'byor sgrub pa po'i:__nad gdon sdig sgrib gdon bgegs sogs:__mi mthun phyogs kun zhi mdzad gsol:__zhes 'dod don la gsol ba gdab bo:__rgyas pa la rin chen:__'bru sna:__dar zab:__zas mchog sogs phul la:__b+h+rU~M puSh+tiM ku ru oM:__dpal chen bka' 'dus lha tshogs kyis:__bdag cag rnal 'byor sgrub pa po'i:__tshe bsod dpal 'byor ye shes sogs:__mthun rkyen legs tshogs rgyas par mdzod:__dbang la rdo khab len:__lan tshwa:__me tog dmar po:__se 'bru:__chang sogs phul:__hrIHbA shaM ku ru ho:__dpal chen bka' 'dus lha tshogs kyis:__bdag cag rnal 'byor sgrub pa po'i:__khams gsum snod bcud thams cad kun:__dbang 'dus phrin las mdzad du gsol:__drag por dug khrag dang thun rdzas sna tshogs phul:__hU~M mA ra ya phaT:__dpal chen bka' 'dus lha tshogs kyis:__bdag cag rnal 'byor sgrub pa po'i:__dgra bgegs nad gdon bar chad kun:__tshar gcod drag po'i phrin las mdzod:__brgya stong sogs phul la las mdzad par bsam:__gtang rag dang tshogs kyis mchod:__yi ge brgya pa brjod:__gsang ba zab mo'i cho ga la:__lhag chad 'gal 'khrul bzod par bzhes:__ye shes chos kyi dbyings su gshegs:__slar yang dus su 'byon mdzad gsol:__badz+ra mu:__dzaHhU~M ba~M hoHsa dam tshig pa rang la thim pas ye shes kyi gzi byin 'bar bar bsams la:__shrI he ru ka At+ma ko\u0f85haMH__zhes brjod:__smon lam dang bkra shis bya'o:__des ni las gang brtsam pa myur du 'grub bo:__rgyas par srid pa me'i las rgyud dang las chen nyer lnga'i gzer kha ltar bya'o:__bzhi pa snod bcud bkra shis shing byin chags par byed par rab tu gnas pa ni:__rgya cher las rim zhe bdun pa dang :__kha bsgyur nyer lnga ltar ro:__'dir mdor bsdus pa ni:__bdag nyid spyi dpal chen po'i ting nge 'dzin gyis bum par dkyil 'khor yongs rdzogs bskyed:__khrus kyi bum par bdud rtsi 'khyil pa ljang nag rgya gram dang zhags pa 'dzin pa bskyed la sngags bzla:__de nas rten gyi mdun du gtor ma bshams la bgegs la sbyin zhing bskrad:__srung 'khor gyis mtshams bcad:__khrus gsol te:__oM:__phun sum tshogs pa bkra shis dpal gyi bum pa ni:__dri med yid 'ong bdud rtsi'i rgyun gyis rab gang bas:__rgyal ba'i rten la dag byed khrus chab 'di gsol bas:__'gro kun las dang nyon mongs sgrib pa dag gyur cig:__oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka te sa ma ya shrI hU~M:__ras dkar 'jam zhing dri bzang ldan pa yis:__rgyal ba rnams kyi rten mchog phyi bar bgyi:__oM sarba ta thA ga ta bi sho d+hA ya swA hA:__bkra shis brjod:__de nas rten bskyed pa ni:__hU~M:__bdag nyid dpal chen dkyil 'khor nyer gcig gi:__'bar ba chen po thugs kyi cho 'phrul las:__ye shes 'od 'phros rten rnams hU~M du gyur:__zhal du zhugs nas sku brgyud yum gyi mkhar:__byang chub sems sprin hU~M las rang gnas spros:__yongs gyur pad+ma nyi ma dregs pa'i steng :__spyi dpal chen po khrag 'thung rtsa ba'i lha:__mthing nag rdo rje dril 'dzin yum dang sbyor:__dur khrod chas can khro zhing rjes su chags:__'bar ba'i gar dgus tshar gcod rjes su 'dzin:__bde chen nyams rgyas ye shes me phung klong :__zhi khro rab 'byams rgyal ba'i sprin phung 'phro:__gnas gsum oM AHhU~M mtshan 'od zer gyis:__nam mkha' gang ba'i ye shes spyan drangs gyur:__hU~M:__bde gshegs rdo rje rin chen pad+ma las:__ma lus rgyal ba sras bcas yi dam lha:__rten mchog 'di la dgongs te myur du gshegs:__ye shes chen pos byin rlobs gzi byin skyed:__oM sarba ta thA ga ta e h+ye hi:__dga' ba'i lcags kyus aM ku sha ya dza:__ye shes chen po'i zhags pas pA sha hU~M:__zung 'jug ting 'dzin sgrog gis s+pho Ta ba~M:__'od gsal dri med dril bus g+haN+De ho:__sangs rgyas kun gyi sku gsung thugs rdo rjes:__mi phyed rdo rje gsum du rgyas gdab bo:__oM sarba ta thA ga ta kA ya wA ka tsit+ta dzaHhU~M ba~M ho:__zhes ye shes pa dang dbyer med pa la he ru ka 'dus pas dbang bskur bar bsams la:__oMH__byang chub sems kyi rang bzhin ni:__dri med dag pa'i bdud rtsi yis:__khams gsum chos kyi rgyal po ru:__bkra shis chen po'i dbang bskur ro:__oM sarba ta thA ga ta a b+hi Shiny+tsa oM:__spyan dbye ba ni:__hU~M:__rgyal ba'i rten la sgrib pa mi mnga' yang :__'gro ba sems can yongs kyi don slad du:__gser gyi thur mas rgyal ba'i spyan dbye bas:__'gro kun ye shes spyan dang ldan par shog:__oM dz+nyA na tsak+ShuHbi sho d+ha ya swA hA:__mchod cing bstod la/__dpal he ru ka bde ba chen po'i thig ler 'khyil ba slar yang rten gyi rnam par bzhengs pa la bde bar gshegs pa dang :__byang chub sems dpa' sems ma dang :__sems can thams cad kyis mchod cing bstod pas mnga' gsol bar bsams la:__oM:__rgyal ba'i rten la nyon mongs mi mnga' yang :__'gro ba sems can yongs kyi don slad du:__kun bzang mchod pas mchod cing bstod pa'i mthus:__'gro rnams bde skyid bkra shis ldan par shog:__oM sarba pU dza na mo:__oM:__rgyal ba'i rten la gzung 'dzin mi mnga' yang :__'gro ba sems can yongs kyi don slad du:__ji ltar 'os pa'i yo byad phul ba yis:__'gro kun bsod nams ye shes tshogs rdzogs shog:__oM sarba bi shwa pU dza ho:__oM:__rgyal ba'i rten la sred pa mi mnga' yang :__'gro ba sems can yongs kyi don slad du:__swa sti ka yi zhal zas phul ba yis:__'gro kun ting 'dzin zas kyis 'tsho bar shog:__oM swa sti ka na bid+ya pU dza hoH__oMH__rgyal ba'i rten la skye 'jig mi mnga' yang :__'gro ba sems can yongs kyi don slad du:__brtan par bzhugs pa'i gsang sngags phul ba yis:__'gro kun don du brtan par bzhugs su gsol:__oM su pra tiSh+Tha badz+rA ya swA hA:___rten 'brel snying po dang bkra shis rgya chen po bya:__dga' ston la longs spyod:__dge ba bsngo zhing smon lam gdab bo:__khyad par du:__oM:__rten mchog 'di rnams dpal chen he ru ka'i:__ye shes chen pos rab tu gnas pa yis:__nyi ltar zhal dro zla ltar 'od gsal zhing :__'gro ba sems can yongs kyi dpal du shog:__ces bya'o:__gang zhig rten la ye shes pa:__rab tu bstim zhing rab gnas pas:__mchog dang thun mong dngos grub kun:__'gro la mngon sum sbyin par 'gyur:__zhes so:__lnga pa rdo rje'i tshe sgrub pa ni las thams cad la sbyor ba las:__khyad par gyi ting 'dzin ni:__hU~M:__spyi dpal chen po'i thugs ka ru:__rdo rje rgya gram lte ba'i dbus:__nyi zla kha sbyor hU~M gis mtshan:__tshe yi snying pos bskor ba las:__'od zer drwa ba rab tu 'phros:__phar spros rgyal ba mnyes mchod phul:__tshur 'dus 'khor 'das tshe bcud thim:__rdo rje'i tshe dbang grub par gyur:__oM badz+ra a yu She swA hA:__skabs su tshe 'brang dang :__tshe chang dang :__tshe'i ril bu bshams la pho nya btang ba ni:__hU~M:__dam tshig chen po'i dus la babs:__sprul pa spro ba'i dus la babs:__mthu rtsal dbyung ba'i dus la babs:__tshe yi dngos grub stsal du gsol:__dpal chen khrag 'thung nyer gcig gi:__thugs nas spros pa'i pho nya ni:__dkar ser dmar ljang mgyogs ma'i tshogs:__lcags kyu tshe bum 'dzin pa yis:__phyogs bcu'i zhing khams thams cad khyab:__bde gshegs sras bcas thugs dam bskang :__'byung ba'i khams nas dwangs bcud sdus:__phyogs skyong lag nas tshe khug la:__'chi med sgrub pa'i rdzas la stims:__rnal 'byor sgrub mchog lus la stims:__snying po tshe yi dngos grub stsol:__oM tshe b+h+rU~M:__g.yu b+h+rU~M:__bin+d+hu b+h+rU~M tshe nr-i khug dza:dza:__rtags byung na:__he ru ka dpal tshe yi bdag:__gsang ba gsum gyi dkyil 'khor nas:__mi 'gyur mi shigs rdo rje'i tshe:__skal ldan bdag la stsal du gsol:__zhes gsol ba btab pas lha tshogs rnams kyi gnas gsum nas tshe'i 'od zer 'bru gsum gyi rnam pas rang la thim pas dpal chen po'i rdo rje'i tshe thob par bsams la:__oM:__sku yi snying po bde gshegs tshe:__dkar la 'tsher ba'i oM du 'dus:__spyi bor thim pas lus sgrib dag:__mi 'gyur rdo rje'i tshe thob shog:__kA ya A yur sid+d+hi oM:__AH__gsung gi snying po pad+ma'i tshe:__dmar la dwangs pa'i AHru 'dus:__mgrin par thim pas ngag sgrib dag:__'gags med rdo rje'i tshe thob shog:__wA ka A yur sid+d+hi AH__hU~M:__thugs kyi snying po rdo rje'i tshe:__mthing la 'dril ba'i hU~M dang 'dus:__snying gar thim pas yid sgrib dag:__skye med rdo rje'i tshe thob shog:__tsit+ta A yur sid+d+hi hU~M:__tshe 'brang spyi bor bzhag cing dngos grub tshe rdzas rol pas tshe'i gegs dang bar chad thams cad zhi:__he ru ka'i rdo rje'i tshe thob par 'gyur ro:__de lta bu'i phrin las 'di ni rnal 'byor pas rgyun du brtsam par bya ba ste:__bka' 'dus rtsa ba'i rgyud dang :__phrin las kyi lung lnga las pad+mas btus te shin tu bsdus pa za hor gyi yul du bshad:__bod du bsgyur nas jo mo mtsho rgyal la gtad de rin po che'i gter du sbas pa'o:__ma 'ongs skal ldan sprul sku'i don du shog:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__gtad rgya:__zab rgya:__gsang rgya:__rgya rgya rgya:__tha tha:__sprul sku o rgyan gling pas yar klung shel brag pad+ma brtsegs pa'i phug pa nas spyan drangs pa'o//__//

Footnotes

Other Information