དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀོད་པ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title dpal bka' 'dus kyi dkyil 'khor bkod pa JKW-KABAB-05-CA-029.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 29, Pages 461-472 (Folios 1a to 6b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, o rgyan gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal bka' 'dus kyi dkyil 'khor bkod pa. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 461-472. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Explanation of Maṇḍalas - maN+Dal bshad pa
Cycle དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ (dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-BA-031
Colophon

།འདིའང་ལྷ་ཐེམ་ཆེན་མོ་དང་བཀོད་པ་རབ་རྫོགས་ཀྱི་ལུང་ལས་གྲངས་ངེས་ཀྱི་སྡོམ་ཚིག་ཙམ་དུ་བཏུས་པའོ། །མངྒ་ལཾ།། །།

'di'ang lha them chen mo dang bkod pa rab rdzogs kyi lung las grangs nges kyi sdom tshig tsam du btus pa'o/__/mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ།།ན་མོ་གུ་རུ། དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀོད་པ་ནི། ཕྱི་རིན་ཆེན། ནང་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང༌། གཞི་དཀྱིལ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ལིང་ཚེ་ཉེར་གཅིག །ལིང་ཚེ་དབུས་མར་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་རྫོགས་རྟ་བབས་དང་བཅས་པ་ནི་བཀའ་འདུས་སྤྱི་དཔལ་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ། དེའི་དབུས་སུ་སྤྱི་དཔལ་ཡབ་ཡུམ། དེ་རྒྱབ་རྩིབས་བཞི་ལ། བཛྲ། རཏྣ། པདྨ། ཀརྨ་འདུས་པ་བཞི་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ལས་འཕྲོས་པའི་ལྷ་བཞི་བཞི་སྟེ་ཡབ་ཡུམ་ཉི་ཤུ། རྩིབས་མཆན་བཞི་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བུདྡྷ། འདུས་པ་བཞི་རང་རང་གི་འཁོར་བཞི་བཞི་སྟེ་ཡབ་ཡུམ་ཉི་ཤུ། དེ་རྒྱབ་མུ་ཁྱུད་ལ་རིགས་བསྡུས་པའི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་བཞི་བཅུ། དེ་རྒྱབ་ཁྱམས་ལ་སྐུ། གསུང༌། ཐུགས། ཡོན་ཏན། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་ཕྲག་རེ་རེ་སྟེ་ལྔ་བཅུ། འདོད་སྣམ་ལ་ཐུན་མོང་གི་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ལ་ནང་གསེས་ལྔ་ལྔར་ཕྱེ་བའི་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ། སྐྱེ་གནས་བཞི་སོགས་གནས་སུ་དག་པའི་ནང་གི་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་ཡབ་ཡུམ་ཉི་ཤུ། སྒོ་བཞིར་སྒོ་བ་ཡབ་ཡུམ་བཞི་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གཅིག་ཏུ་བརྩིས། གཞན་རྣམས་སོ་སོར་བགྲངས་པས་ལྷ་ཚོགས་སུམ་བརྒྱ་དང་སོ་བཞི། དེ་ལས་ཉི་མ་དང་ཟེར་གྱི་ཚུལ་དུ་རང་རང་གི་སྤྲུལ་གཞི་ཞི་བའི་ལྷ་སུམ་བརྒྱ་དང་སུམ་བཅུའི་ཚོགས་ཀྱང་་་་་ཁྲོ་བོའི་ཁྲག་འཐུང་རིགས་བཞི་དང༌། འདུས་པ་བཞི་སྤྲུལ་གཞི་གཅིག་པས་ཞི་བ་སུམ་བརྒྱ་དང་སུམ་བཅུར་གྲངས་ངེས་པར་མཛད་དོ། མཆན། སོ་སོའི་ནམ་མཁར་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་ལྟར་སྣང་བས་ན། རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞི་ཁྲོ་འདུས་པ་དྲུག་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིར་གྲངས་ངེས་པར་བཞག་པའོ། ༡༽ །དེ་ནས་ཡན་ལག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། ཤར་སྟོད་ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་དཔལ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ། རྩིབས་བཞིར་བུདྡྷ། རཏྣ། པདྨ། ཀརྨ་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ཡུམ། རྩིབས་མཆན་ལ་གནས་མ་བརྒྱད། ཁྱམས་ལ་ཡུལ་མ་བརྒྱད། སྒོ་བཞིར་སྒོ་མ་བཞི། འདོད་སྣམ་ལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་མོ་བརྒྱད། ཁོར་ཡུག་ལ་དབང་ཕྱུག་ཉེར་བརྒྱད་དེ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་དུ་ངེས་པའོ། ༢༽།ཤར་སྲིབས་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་ཡབ་ཡུམ། རྩིབས་བཞིར་འཇིགས་བྱེད་དགྲ་ནག །རྟ་མགྲིན། དོན་ཡོད་ཞགས་པ་རྣམས་ཡབ་ཡུམ། ཁྱམས་ཀྱི་ཕྱོགས་བཞིར་སོ་སོར་འབྲང་མ་སོགས་ལྷ་མོ་ཉི་ཤུ་རེ། སྒོ་བཞིར་སྒོ་མ་བཞི། འདོད་སྣམ་ལ་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉིས། ཤར་ནུབ་ཏུ་ཆོས་སྐྱོང་བྱ་རོག་གདོང་དང༌། ཨེ་ཀ་ཛ་ཊཱི་བཅས་ལྷ་ཚོགས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་དོ། ༣༽ །ཤར་དབུས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་ཕྱག་རྡོར་ཡབ་ཡུམ། འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཅུ་དང་གྲྭ་བཞིར་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སོགས་པའི་ཁྲོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་བཞི། མུ་ཁྱུད་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྱུང་ལྔ། སྒོ་བཞིར་སྒོ་མའི་ཁྱུང་བཞི། འདོད་སྣམ་ལ་མེ་ཏོག་མ་སོགས་མཆོད་པའི་ཁྱུང་བདུན། ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཕྱོགས་སྐྱོང་འདུལ་བའི་ཁྱུང་བཅུ། ཤར་ནུབ་ཏུ་ཀཱ་ལ་ནག་པོ་དང༌། ཙ་མུནྚི་བཅས་ལས། སྒོ་བཞིའི་ཁྱུང་དང༌། མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་རེ་རེ་དང༌། གཞན་རྣམས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་རེ་བགྲངས་པས་བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པའོ། ༤༽ །ཤར་སྨད་རྡོ་རྗེ་རྩལ་རྫོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་རྡོ་རྗེ་རྩལ་རྫོགས་ཡབ་ཡུམ། དེའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་རྩིབས་བརྒྱད་ལ་ཀིང་ཆེན་ཁྲོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད། ཁྱམས་ལ་མཆོད་པའི་ཀིང་མོ་བཅུ་གཉིས། སྒོ་བཞིར་ཀིང་བཞི། ཕྱིའི་ཤར་ནུབ་ཏུ་རྡོ་རྗེ་སྣ་ཡོན་མ་དང༌། ཤངྐ་ཏི་སྟེ་བཀའ་སྲུང་གཉིས། དྲིལ་བས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གོ ༥༽ །ལྷོ་སྟོད་རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་ཀུན་འདུས་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཡབ་ཡུམ། དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་པད་འདབ་ཉེར་གཅིག་ལ་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་གྱི་འཁོར་ལོ་ཉེར་གཅིག་སོ་སོའི་རིག་འཛིན། མུ་ཁྱུད་ལ་ཐུན་མོང་དང་ཁྱད་པར་གྱི་རིག་འཛིན་བཅུ། ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱམས་བཞི་ལ་སློབ་དཔོན་བཞི་རྣམས་སོ་སོའི་ཡབ་ཡུམ་དང་བཅས་པ། མཚམས་སུ་མཁའ་འགྲོ་བཞི། སྒོ་བཞིར་གིང་ཆེན་སྡེ་བཞི་བཅས་བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པའོ། ༦༽ །ལྷོ་སྲིབས་བདེ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ཡབ་ཡུམ། དེའི་ཕྱི་རོལ་ཐུགས། གསུང༌། སྐུ། དམ་ཚིག་འཁོར་ལོ་སྔོ། དམར། དཀར། ལྗང་བཞིར་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་མ་བཞི་ཡབ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཡབ་ཡུམ་དྲུག་རེ། ཁྱམས་ལ་སྒོ་མཚམས་མ་བརྒྱད། འདོད་སྣམ་ལ་མཆོད་ལྷ་བཅུ་དྲུག །ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཕྱོགས་སྐྱོང་བ་བརྒྱད་རྣམས་ལས༔ གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ། རྣལ་འབྱོར་མ་བཞི། དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཞེ་བརྒྱད། སྒོ་མཚམས་བརྒྱད་བཅས་རྩ་བའི་ལྷ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་པའོ། ༧༽ །ལྷོ་དཀྱིལ་འཇམ་དཔལ་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་གཤིན་རྗེ་ཡབ་ཡུམ། རྩིབས་བཞིར་གཤེད་ཆེན་བཞི། མུ་ཁྱུད་ལ་དུག་ལྔ་སེར་སྣ་དང་དྲུག །རྣམ་པར་དག་པའི་གཤིན་རྗེ་རིགས་དྲུག །དེའི་ཕྱིར་ཐོད་མཁར་བཅུ་གཉིས་ལ་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་གཤིན་རྗེ་བཅུ་གཉིས་བཅས་ཡུམ་དང་སྦྱོར་བ། སྒོ་བཞིར་སྒོ་བ་བཞི། ཁོར་ཡུག་ཏུ་གྲི་ཐོགས་གིང་བཞི། ཁྲམ་ཐོགས་བདུད་བཞི། ཤོ་ཐོགས་རྩིས་བཞི། སྲོག་གཅོད་བཤན་པ་བཞི་སྟེ་བཅུ་དྲུག །དྲིལ་བས་དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔའོ། ༨༽ །ལྷོ་སྨད་རཏྣ་རྩལ་རྫོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་རཏྣ་རྩལ་རྫོགས་ཡབ་ཡུམ། དེ་རྒྱབ་རྩིབས་བརྒྱད་ལ་གདོང་ཅན་མ་བཞི་དང༌། ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོ་བཞི། རྩིབས་མཆན་བརྒྱད་ལ་རྒྱན་ཅན་མ་བཞི་དང༌། གདོང་ཅན་བཞི། དེ་རྒྱབ་འདབ་བཅུ་ལ་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས། དེ་རྒྱབ་ཤར་ནུབ་ཏུ་ལྷག་རེ་བརྩིས་པའི་དྲུག་ཏུ་མ་མོ་ལྔ་རང་རང་གི་ཐབས་དང་བཅས་པ་དང༌། བཀའ་སྲུང་ཀཱ་ལ་ནག་པོ་ཡབ་ཡུམ། སྒོ་བཞིར་སྟག་སྐྱ་བོ་སོགས་བཞི། སྒོ་བཞི་ཀར་ཉུལ་བའི་སྤྲེའུ་སེར་པོ། ཁོར་ཡུག་ཏུ་ས་བདག་ཐེ་སེ་རྒྱལ་པོ་སོགས་ས་བདག་བཅུ་སྟེ་ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔའོ། ༩༽ །ནུབ་སྟོད་པདྨ་གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ། དེ་རྒྱབ་རྩིབས་ཉེར་གཅིག་ལ་ཟིལ་གནོན་གྱི་ཁྲོ་བོ་ཉེར་གཅིག་རང་རང་གི་ཡུམ་དང་བཅས་པ། ཁྱམས་ལ་གིང་དྲུག །སྒོ་བཞིར་སྒོ་མ་བཞི། ཁོར་ཡུག་ཏུ་མགོན་པོ་ཀཱ་ལ་ནག་པོ་སེང་གེ་ལ་ཞོན་པ་བཅས་ལྷ་ཚོགས་ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔའི་གྲངས་སུ་བཞག་ལ། མགོན་པོའི་འཁོར་དུ་ཁྱི་བརྒྱད། སྤྱང་བརྒྱད། མེ་འབྲུག་བརྒྱད། རླུང་འབྲུག་བརྒྱད་དང་བཅས་པའོ། ༡༠༽ །ནུབ་སྲིབས་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་ཡབ་ཡུམ། རྩིབས་བརྒྱད་གཽ་རྭི་བརྒྱད། མུ་ཁྱུད་རྣལ་འབྱོར་མ་བཅུ་གཅིག །གསེར་ཁྱམས་སངས་རྒྱས་རབ་བདུན་དང་བྱམས་པ། ཁྲག་ཁྱམས་དང་སྒོ་བཞིར་མཁའ་འགྲོ་སོ་གཉིས། ཁོར་ཡུག་ཏུ་དུད་སོལ་མ་མ་མོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་སྟེ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་སམ། གཙོ་བོའི་གཡས་གཡོན་གྱི་སྒྲོལ་ཡུམ་གཉིས་རྒྱབ་ཀྱི་སྦས་ཡུམ་བཅས་དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔའོ། ༡༡༽ །ནུབ་དཀྱིལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་གསང་བ་འདུས་པ་ཡབ་ཡུམ། དེ་རྒྱབ་རྩིབས་དྲུག་ལ་སངས་རྒྱས་རིགས་དྲུག །དེ་རྒྱབ་མུ་ཁྱུད་ལ་བྱང་སེམས་བཅུ་དྲུག་ཁྲོ་བོ། དེ་རྒྱབ་ཁྱམས་དང་སྒོ་ལ་ཁྲོ་བོ་བཅུ་གཅིག་བཅས་ཡབ་ཡུམ། འདོད་སྣམ་ལ་གཟུགས། སྒྲ། དྲི། རོའི་ལྷ་མོ་བཞི། ཁོར་ཡུག་ཏུ་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད། སྲུང་བའི་འཁོར་ལོའི་ཁྲོ་བོ་བཅུ་ཡབ་རྐྱང་རྣམས་དྲིལ་བས་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུའོ། ༡༢༽ །ནུབ་སྨད་པདྨ་རྩལ་རྫོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་པདྨ་རྩལ་རྫོགས་ཡབ་ཡུམ། དེ་རྒྱབ་པད་འདབ་ལྔ་ལ་ཚེ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ། དེ་རྒྱབ་མུ་ཁྱུད་ལ་སེམས་དཔའ་ཉི་ཤུ། དེ་རྒྱབ་ཁྱམས་ནང་མ་ལ་སངས་རྒྱས་དྲུག །ཕྱི་མར་ཚེ་དགུག་འཆིང་གི་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉིས། སྒོ་བཞིའི་ཕྱི་ནང་གདོང་ཅན་བརྒྱད། འདོད་སྣམ་ལ་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་སོ་གཉིས། ཁོར་ཡུག་ཏུ་བཀའ་སྲུང་མེ་སྦལ་དང༌། གཟའ་ཆེན་བདུན་བཅས་ལྷ་ཚོགས་དགུ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་དོ། ༡༣༽ །བྱང་སྟོད་ཡོན་ཏན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་ཆེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ། རྩིབས་བཞིར་ལུང་གི་ཧེ་རུ་ཀ་བཞི། རྩིབས་མཆན་ཁྲོ་བོ་མཆོག་བཞི། མུ་ཁྱུད་སྒྲོལ་བྱེད་བཞི་རྣམས་ཡབ་ཡུམ། གསེར་ཁྱམས་གོ་རཱི་བརྒྱད། ཁྲག་ཁྱམས་སེང་ཧ་བརྒྱད། ཤར་ནུབ་ཏུ་ལྷག་བཅས་སྤོར་བྱེད་དྲུག །སྒོ་བཞིར་མཐར་བྱེད་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད། ཁོར་ཡུག་ཅེ་སྤྱང་མ་བརྒྱད་ཕྱོགས་བཅུའི་ཁྲོ་བོ་བཅས་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་སོ། ༡༤༽ །བྱང་སྲིབས་ཀཱ་ལ་ཙཀྲའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡབ་ཡུམ། འདབ་བརྒྱད་ལ་བདེ་གཤེགས་བརྒྱད། མུ་ཁྱུད་ལ་དཔའ་བོ་བཞི་དང་སེམས་དཔའ་དྲུག་བཅས་ཡབ་ཡུམ་དེ་རྒྱབ་ཁོར་ཡུག་ལ་ལྷ་མོ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས། སྒོ་བཞི་ལ་སྒོ་བ་བཅུ་གཉིས། འདོད་སྣམ་ལ་མཆོད་ལྷ་བཅུ་གཉིས། ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ་དང༌། ཀླུ་བཅུ་སྲུང་བའི་ཁྲོ་བཅུ་སྡེ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི། གཞན་ཡང་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་དང་བཅས་པའོ། ༡༥༽ །བྱང་དཀྱིལ་ནོར་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་མཁའ་ཀློང་འཁྱིལ་པ་ཡབ་ཡུམ། མདུན་དང་འདབ་བརྒྱད་ལ་ནོར་ལྷ་རིགས་དགུ་ཡབ་ཡུམ། པད་མཚམས་བརྒྱད་ལ་ནོར་སྦྱིན་བརྒྱད་ཡབ་ཡུམ། མུ་ཁྱུད་ལ་ཚོགས་བདག་བཞི། གནོད་སྦྱིན་བཅུ་རྣམས་ཡབ་ཡུམ། གནོད་སྦྱིན་མོ་ཉེར་ལྔ། སྒོ་བཞིར་སྲུང་བ་མོ་བཞི་དང་ཤར་དུ་ལྷག་བཅས། ཁོར་ཡུག་ཏུ་མོན་མོ་དགུ། བྱ་རོག་བདུན། ཁྱི་བདུན་བཅས་ལྷ་ཚོགས་བརྒྱ་དང་བཅུ་བདུན་ནོ། ༡༦༽ །བྱང་སྨད་ཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་ཀརྨ་རྩལ་རྫོགས་ཡབ་ཡུམ། རྩིབས་དགུ་ལ་ཟིལ་གནོན་ལྔ་དང་གྱད་ཆེན་བཞི་ཡབ་ཡུམ། ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཕུབས་ཅན་བརྒྱ་ཕྲག །སྒོ་བཞིར་དམག་དཔོན་བཞི། ཁོར་ཡུག་ཏུ་ལས་སྣ་ཚོགས་པ་བཅུ། ཕུབས་ཅན་བཅོ་ལྔ། སྲུང་མ་གནོད་སྦྱིན་དམར་ནག་བཅས་ལྷ་ཚོགས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུའོ། ༡༧༽ །གྲྭ་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། ཤར་ལྷོ་རྦོད་གཏོང་མ་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ། རྩིབས་བཞི་དང་མདུན་དུ་རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་ལྔ། གཙོ་བོའི་གཡས་སུ་ཁམས་གསུམ་ཡུམ་མཆོག །གཡོན་དུ་ཉི་ཟླ་ཐོད་ཕྲེང༌། བར་ཁྱམས་ཆེན་མོའི་ནང་ངོས་སུ་ཕྱོགས་བཞིར་ཁྲོས་མ་བཞི་དང༌། དགྱེས་སྡེ་བཞི་མཚམས་བཞིར་སྦས་མ་བཞི། ཕྱི་ངོས་སུ་དམན་མོ་བཞི་བཅུ་རྩ་དྲུག །རོ་ཁམས་གསུམ། སྒོ་བཞིར་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་གིང་མོ་བཞི་སྟེ། སྲེད་པ་མ་མོ་ཁོ་ན་གཙོ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བྱས། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གཅིག་ཏུ་བགྲངས་པས་བདུན་ཅུ་རྩ་བཞིའོ། ༡༨༽ །ལྷོ་ནུབ་ཕྲིན་ལས་ཕུར་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ། མདུན་དང་རྩིབས་བཞིར་སྲས་མཆོག་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ། རྩིབས་བཅུར་ཁྲོ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་ཁྲ་ཐབས་བཅས་བཞི་བཅུ། སྒོ་བཞིར་སྒོ་མ་བཞི། འདོད་སྣམ་ལ་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བཞི། ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཤྭ་ན་མ་བཞི། རེ་མ་ཏཱི་བཞི། བསེ་མོ་བཞི་སྟེ་ཕུར་སྲུང་མ་མོ་བཅུ་གཉིས་དང༌། དེ་དག་གི་མིང་པོ་གིང་བཞི། བདུད་བཞི། དམག་དཔོན་བཞི་སྟེ་བཅུ་གཉིས། ཐམས་ཅད་བསྡོམས་པས་ལྷ་ཚོགས་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའོ། ༡༩༽ །ནུབ་བྱང་འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ཡབ་ཡུམ། རྩིབས་བཞིར་གཤིན་རྗེ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་སོགས་བཞི་ཡུམ་དང་བཅས་པ། གཙོ་བོའི་གཡས་གཡོན་དུ་མ་ཧཱ་དེ་བ་དང༌། ཨུ་མ་དེ་བཱི། བར་ཁྱམས་སུ་སྡེ་དཔོན་བཅུ་གཉིས་དང༌། སྟེང་འོག་གཉིས་སུ་བཞི་སྟེ་བཅུ་དྲུག །སྒོ་བཞིར་སྲོག་བདག་ཚངས་པ་སོགས་བཞི། ཁོར་ཡུག་ཏུ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དེ་བཞི་བཅུ་ཐམ་པའོ། ༢༠༽ །བྱང་ཤར་དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་སྟོབས་ལྡན་ནག་པོ་ཡབ་ཡུམ། རྩིབས་བཞིར་དྲེགས་ཆེན་འཆི་བདག་ནག་པོ་སོགས་བཞི། མུ་ཁྱུད་ལ་འཇིགས་བྱེད་བཅུ། སྒོ་བཞིར་ལི་བྱིན་ཧ་ར་ལེགས་སོགས་བཞི། ཁོར་ཡུག་ཏུ་སྡེ་བརྒྱད་དེ་ལྷ་ཚོགས་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཚོམ་བུ་ཉེར་གཅིག་གི་རྩ་བའི་ལྷ་གྲངས་ཐམས་ཅད་དྲིལ་བས་ཉིས་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་རྩ་ལྔའོ། ༢༡༽ །གཞི་དཀྱིལ་ཀྱི་ཁྱམས་ནང་མར་ཐུབ་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་དང༌། ཉན་ཐོས་ལྔ་སྡེ་སོགས་དགེ་འདུན་གྱི་ཚོགས། དེའི་ཕྱིར་དབང་ཕྱུག་ཉེར་བརྒྱད། ཁྱམས་བར་མར་སངས་རྒྱས་སྟོང༌། ཁྱམས་ཕྱི་མ་ཉན་ཐོས་མཆོག་བཅུ་སོགས། སྒོ་བཞིར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རིགས་བཞི། བཀའ་ཉན་རྒྱལ་ཆེན་སོ་སོའི་འཁོར་འབུམ་ཕྲག །ཁོར་ཡུག་ཏུ་གིང་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད། མཁའ་འགྲོ་སོ་གཉིས། འབར་མ་བརྒྱད་སོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་གསུངས་ཤིང༌། རྟ་བབས་བཞི་ལ་དང་པོར་འདོད་ཡོན་དྲུག་བདེ་ཆེན་གྱི་ལྷ་མོ་སྟེ་བདུན། གཉིས་པར་མ་རྨོས་ལོ། འདོད་འཇོའི་བ། གུར་གུམ་གྱི་རི། ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ། དཔག་བསམ་ཤིང༌། ཅང་ཤེས་རྟ། འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཏེ་དམ་རྫས་སྣ་བདུན། གསུམ་པར་ཉེ་བའི་རིན་ཆེན་བདུན། བཞི་བར་རྒྱལ་སྲིད་བདུན་བཅས་ཀྱིས་མཚན་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་ཀྱང༌། རྣལ་འབྱོར་པ་རབ་ཀྱིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁོ་ནས་བསྐྱེད་ཅིང་ལས་ཐམས་ཅད་བྱ། འབྲིང་གིས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་རྫོགས་སམ་གཙོ་བསྡུས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་ལྟ་བུ་དམིགས་རྟེན་ཅུང་ཟད་ལ་བརྟེན། ཐ་མས་སྤྲོས་པ་ཆེ་ན་རྡུལ་ཚོན། ཆུང་ན་རས་བྲིས། དེ་ལས་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཞལ་ཕྱག་རྫོགས་པའམ། འཁོར་ཕྱག་མཚན་དང༌། ཐིག་ལེ། ཡིག་འབྲུ་སོགས་འབྲི། ཐིག་ལེ་སོགས་སྐུ་མདོག་དང་མཐུན་པའམ། ཐམས་ཅད་གཙོ་བོའི་མདོག་ཏུ་བྱས་ཀྱང་གཏུབ་སྟེ། སོ་སོའི་འཁོར་རྣམས་གཙོ་བོའི་རིག་མདངས་ཏེ། ཉི་དང་ཟེར་བཞིན་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་རྫོགས། ཞེས་གསུངས་སོ། །འདིའང་ལྷ་ཐེམ་ཆེན་མོ་དང་བཀོད་པ་རབ་རྫོགས་ཀྱི་ལུང་ལས་གྲངས་ངེས་ཀྱི་སྡོམ་ཚིག་ཙམ་དུ་བཏུས་པའོ། །མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/dpal bka' 'dus kyi dkyil 'khor bkod pa bzhugs so//na mo gu ru/__dpal bka' 'dus kyi dkyil 'khor bkod pa ni/__phyi rin chen/__nang dur khrod kyi gzhal yas khang*/__gzhi dkyil gcig gi nang du ling tshe nyer gcig__/ling tshe dbus mar dkyil 'khor sgo rdzogs rta babs dang bcas pa ni bka' 'dus spyi dpal rtsa ba'i dkyil 'khor te/__de'i dbus su spyi dpal yab yum/__de rgyab rtsibs bzhi la/__badz+ra/__rat+na/__pad+ma/__karma 'dus pa bzhi la sku gsung thugs ye shes las 'phros pa'i lha bzhi bzhi ste yab yum nyi shu/__rtsibs mchan bzhi la sku gsung thugs bud+d+ha/__'dus pa bzhi rang rang gi 'khor bzhi bzhi ste yab yum nyi shu/__de rgyab mu khyud la rigs bsdus pa'i he ru ka yab yum bzhi bcu/__de rgyab khyams la sku/__gsung*/__thugs/__yon tan/__phrin las kyi khro bo yab yum bcu phrag re re ste lnga bcu/__'dod snam la thun mong gi mchod pa'i lha mo sku gsung thugs yon phrin las la nang gses lnga lngar phye ba'i nyi shu rtsa lnga/__skye gnas bzhi sogs gnas su dag pa'i nang gi mchod pa'i lha mo yab yum nyi shu/__sgo bzhir sgo ba yab yum bzhi ste/__de ltar na gtso bo yab yum gcig tu brtsis/__gzhan rnams so sor bgrangs pas lha tshogs sum brgya dang so bzhi/__de las nyi ma dang zer gyi tshul du rang rang gi sprul gzhi zhi ba'i lha sum brgya dang sum bcu'i tshogs kyang khro bo'i khrag 'thung rigs bzhi dang*/__'dus pa bzhi sprul gzhi gcig pas zhi ba sum brgya dang sum bcur grangs nges par mdzad do/__mchan/__so so'i nam mkhar 'ja' tshon shar ba ltar snang bas na/__rtsa ba'i dkyil 'khor zhi khro 'dus pa drug brgya dang drug cu rtsa bzhir grangs nges par bzhag pa'o/_1)__/de nas yan lag gi dkyil 'khor la/__shar stod yang dag thugs kyi dkyil 'khor gyi dbus su dpal chen po yang dag he ru ka yab yum/__rtsibs bzhir bud+d+ha/__rat+na/__pad+ma/___karma khrag 'thung yab yum/__rtsibs mchan la gnas ma brgyad/__khyams la yul ma brgyad/__sgo bzhir sgo ma bzhi/__'dod snam la bkra shis pa'i lha mo brgyad/__khor yug la dbang phyug nyer brgyad de drug cu rtsa brgyad du nges pa'o/__2)/shar sribs rdo rje phreng ba'i dkyil 'khor gyi dbus su rdo rje phreng ba yab yum/__rtsibs bzhir 'jigs byed dgra nag__/rta mgrin/__don yod zhags pa rnams yab yum/__khyams kyi phyogs bzhir so sor 'brang ma sogs lha mo nyi shu re/__sgo bzhir sgo ma bzhi/__'dod snam la mchod pa'i lha mo bcu gnyis/__shar nub tu chos skyong bya rog gdong dang*/__e ka dza TI bcas lha tshogs brgya dang brgyad do/__3)__/shar dbus phyag na rdo rje'i dkyil 'khor gyi dbus su phyag rdor yab yum/__'khor lo rtsibs bcu dang grwa bzhir bdud las rnam rgyal la sogs pa'i khro bo yab yum bcu bzhi/__mu khyud la sku gsung thugs yon tan phrin las kyi khyung lnga/__sgo bzhir sgo ma'i khyung bzhi/__'dod snam la me tog ma sogs mchod pa'i khyung bdun/__khor yug tu phyogs skyong 'dul ba'i khyung bcu/__shar nub tu kA la nag po dang*/__tsa mun+Ti bcas las/__sgo bzhi'i khyung dang*/__mgon po yab yum la re re dang*/__gzhan rnams yab yum gnyis re bgrangs pas brgyad cu tham pa'o/__4)__/shar smad rdo rje rtsal rdzogs kyi dkyil 'khor dbus su rdo rje rtsal rdzogs yab yum/__de'i phyi rol gyi rtsibs brgyad la king chen khro bo yab yum brgyad/__khyams la mchod pa'i king mo bcu gnyis/__sgo bzhir king bzhi/__phyi'i shar nub tu rdo rje sna yon ma dang*/__shang+ka ti ste bka' srung gnyis/__dril bas sum cu rtsa drug go__5)__/lho stod rig 'dzin bla ma'i dkyil 'khor gyi dbus su kun 'dus rig 'dzin rdo rje thod phreng rtsal yab yum/__de'i phyi rol tu pad 'dab nyer gcig la bka' 'dus dkyil gyi 'khor lo nyer gcig so so'i rig 'dzin/__mu khyud la thun mong dang khyad par gyi rig 'dzin bcu/__phyogs kyi khyams bzhi la slob dpon bzhi rnams so so'i yab yum dang bcas pa/__mtshams su mkha' 'gro bzhi/__sgo bzhir ging chen sde bzhi bcas brgyad cu tham pa'o/__6)__/lho sribs bde mchog gi dkyil 'khor dbus su 'khor lo sdom pa yab yum/__de'i phyi rol thugs/__gsung*/__sku/__dam tshig 'khor lo sngo/__dmar/__dkar/__ljang bzhir snying po'i rnal 'byor ma bzhi yab dang bcas pa dang*/__yul nyer bzhi'i dpa' bo dpa' mo yab yum drug re/__khyams la sgo mtshams ma brgyad/__'dod snam la mchod lha bcu drug__/khor yug tu phyogs skyong ba brgyad rnams las:__gtso bo yab yum/__rnal 'byor ma bzhi/__dpa' bo dpa' mo zhe brgyad/__sgo mtshams brgyad bcas rtsa ba'i lha drug cu rtsa gnyis su grangs nges pa'o/__7)__/lho dkyil 'jam dpal sku'i dkyil 'khor dbus gshin rje yab yum/__rtsibs bzhir gshed chen bzhi/__mu khyud la dug lnga ser sna dang drug__/rnam par dag pa'i gshin rje rigs drug__/de'i phyir thod mkhar bcu gnyis la phyogs skyong ba'i gshin rje bcu gnyis bcas yum dang sbyor ba/__sgo bzhir sgo ba bzhi/__khor yug tu gri thogs ging bzhi/__khram thogs bdud bzhi/__sho thogs rtsis bzhi/__srog gcod bshan pa bzhi ste bcu drug__/dril bas drug cu rtsa lnga'o/__8)__/lho smad rat+na rtsal rdzogs kyi dkyil 'khor dbus su rat+na rtsal rdzogs yab yum/__de rgyab rtsibs brgyad la gdong can ma bzhi dang*/__nam mkha'i rgyal po bzhi/__rtsibs mchan brgyad la rgyan can ma bzhi dang*/__gdong can bzhi/__de rgyab 'dab bcu la phyogs bcu'i sangs rgyas/__de rgyab shar nub tu lhag re brtsis pa'i drug tu ma mo lnga rang rang gi thabs dang bcas pa dang*/__bka' srung kA la nag po yab yum/__sgo bzhir stag skya bo sogs bzhi/__sgo bzhi kar nyul ba'i spre'u ser po/__khor yug tu sa bdag the se rgyal po sogs sa bdag bcu ste lnga bcu rtsa lnga'o/__9)__/nub stod pad+ma gsung gi dkyil 'khor dbus su rta mgrin yab yum/__de rgyab rtsibs nyer gcig la zil gnon gyi khro bo nyer gcig rang rang gi yum dang bcas pa/__khyams la ging drug__/sgo bzhir sgo ma bzhi/__khor yug tu mgon po kA la nag po seng ge la zhon pa bcas lha tshogs lnga bcu rtsa lnga'i grangs su bzhag la/__mgon po'i 'khor du khyi brgyad/__spyang brgyad/__me 'brug brgyad/__rlung 'brug brgyad dang bcas pa'o/__10)__/nub sribs dkyil 'khor dbus su dgyes pa rdo rje yab yum/__rtsibs brgyad gau rwi brgyad/__mu khyud rnal 'byor ma bcu gcig__/gser khyams sangs rgyas rab bdun dang byams pa/__khrag khyams dang sgo bzhir mkha' 'gro so gnyis/__khor yug tu dud sol ma ma mo'i tshogs dang bcas pa ste drug cu rtsa gnyis sam/__gtso bo'i g.yas g.yon gyi sgrol yum gnyis rgyab kyi sbas yum bcas drug cu rtsa lnga'o/__11)__/nub dkyil gsang ba 'dus pa'i dkyil 'khor gyi dbus su gsang ba 'dus pa yab yum/__de rgyab rtsibs drug la sangs rgyas rigs drug__/de rgyab mu khyud la byang sems bcu drug khro bo/__de rgyab khyams dang sgo la khro bo bcu gcig bcas yab yum/__'dod snam la gzugs/__sgra/__dri/__ro'i lha mo bzhi/__khor yug tu 'jig rten skyong ba bzhi bcu rtsa brgyad/__srung ba'i 'khor lo'i khro bo bcu yab rkyang rnams dril bas brgya dang sum cu'o/__12)__/nub smad pad+ma rtsal rdzogs kyi dkyil 'khor dbus su pad+ma rtsal rdzogs yab yum/__de rgyab pad 'dab lnga la tshe dpag med rigs lnga yab yum/__de rgyab mu khyud la sems dpa' nyi shu/__de rgyab khyams nang ma la sangs rgyas drug__/phyi mar tshe dgug 'ching gi lha mo bcu gnyis/__sgo bzhi'i phyi nang gdong can brgyad/__'dod snam la mchod pa'i lha mo so gnyis/__khor yug tu bka' srung me sbal dang*/__gza' chen bdun bcas lha tshogs dgu bcu rtsa brgyad do/__13)__/byang stod yon tan gyi dkyil 'khor dbus su che mchog yab yum/__rtsibs bzhir lung gi he ru ka bzhi/__rtsibs mchan khro bo mchog bzhi/__mu khyud sgrol byed bzhi rnams yab yum/__gser khyams go rI brgyad/__khrag khyams seng ha brgyad/__shar nub tu lhag bcas spor byed drug__/sgo bzhir mthar byed yab yum brgyad/___khor yug ce spyang ma brgyad phyogs bcu'i khro bo bcas bdun cu rtsa gnyis so/__14)__/byang sribs kA la tsakra'i dkyil 'khor dbus su dus kyi 'khor lo yab yum/__'dab brgyad la bde gshegs brgyad/__mu khyud la dpa' bo bzhi dang sems dpa' drug bcas yab yum de rgyab khor yug la lha mo bdun cu rtsa gnyis/__sgo bzhi la sgo ba bcu gnyis/__'dod snam la mchod lha bcu gnyis/__khor yug tu phyogs skyong bcu dang*/__klu bcu srung ba'i khro bcu sde brgya dang drug cu rtsa bzhi/__gzhan yang rten 'brel bcu gnyis kyi gzugs brnyan dang bcas pa'o/__15)__/byang dkyil nor lha'i dkyil 'khor gyi dbus su mkha' klong 'khyil pa yab yum/__mdun dang 'dab brgyad la nor lha rigs dgu yab yum/__pad mtshams brgyad la nor sbyin brgyad yab yum/__mu khyud la tshogs bdag bzhi/__gnod sbyin bcu rnams yab yum/__gnod sbyin mo nyer lnga/__sgo bzhir srung ba mo bzhi dang shar du lhag bcas/__khor yug tu mon mo dgu/__bya rog bdun/__khyi bdun bcas lha tshogs brgya dang bcu bdun no/__16)__/byang smad phrin las sna tshogs pa'i dkyil 'khor gyi dbus su karma rtsal rdzogs yab yum/__rtsibs dgu la zil gnon lnga dang gyad chen bzhi yab yum/__khor yug tu phubs can brgya phrag__/sgo bzhir dmag dpon bzhi/__khor yug tu las sna tshogs pa bcu/__phubs can bco lnga/__srung ma gnod sbyin dmar nag bcas lha tshogs brgya dang lnga bcu'o/__17)__/grwa bzhi'i dkyil 'khor la/__shar lho rbod gtong ma mo'i dkyil 'khor gyi dbus su bla med he ru ka yab yum/__rtsibs bzhi dang mdun du rtag pa'i rgyal mo lnga/__gtso bo'i g.yas su khams gsum yum mchog__/g.yon du nyi zla thod phreng*/__bar khyams chen mo'i nang ngos su phyogs bzhir khros ma bzhi dang*/__dgyes sde bzhi mtshams bzhir sbas ma bzhi/__phyi ngos su dman mo bzhi bcu rtsa drug__/ro khams gsum/__sgo bzhir rgyal chen bzhi'i ging mo bzhi ste/__sred pa ma mo kho na gtso che ba'i dbang du byas/__gtso bo yab yum gcig tu bgrangs pas bdun cu rtsa bzhi'o/__18)__/lho nub phrin las phur bu'i dkyil 'khor dbus su rdo rje gzhon nu yab yum/__mdun dang rtsibs bzhir sras mchog rigs lnga yab yum/__rtsibs bcur khro bcu yab yum khra thabs bcas bzhi bcu/__sgo bzhir sgo ma bzhi/__'dod snam la mchod pa'i lha mo bzhi/__khor yug tu shwa na ma bzhi/__re ma tI bzhi/__bse mo bzhi ste phur srung ma mo bcu gnyis dang*/__de dag gi ming po ging bzhi/__bdud bzhi/__dmag dpon bzhi ste bcu gnyis/__thams cad bsdoms pas lha tshogs brgyad cu rtsa bzhi'o/__19)__/nub byang 'jig rten mchod bstod kyi dkyil 'khor dbus su dregs pa kun 'dul yab yum/__rtsibs bzhir gshin rje ya ma rA dza sogs bzhi yum dang bcas pa/__gtso bo'i g.yas g.yon du ma hA de ba dang*/__u ma de bI/__bar khyams su sde dpon bcu gnyis dang*/__steng 'og gnyis su bzhi ste bcu drug__/sgo bzhir srog bdag tshangs pa sogs bzhi/__khor yug tu lha srin sde brgyad de bzhi bcu tham pa'o/__20)__/byang shar dmod pa drag sngags kyi dkyil 'khor dbus su stobs ldan nag po yab yum/__rtsibs bzhir dregs chen 'chi bdag nag po sogs bzhi/__mu khyud la 'jigs byed bcu/__sgo bzhir li byin ha ra legs sogs bzhi/__khor yug tu sde brgyad de lha tshogs nyi shu rtsa brgyad de/__de lta bu'i tshom bu nyer gcig gi rtsa ba'i lha grangs thams cad dril bas nyis stong nyis brgya dgu bcu rtsa lnga'o/__21)__/gzhi dkyil kyi khyams nang mar thub pa sum cu rtsa drug dang*/__nyan thos lnga sde sogs dge 'dun gyi tshogs/__de'i phyir dbang phyug nyer brgyad/__khyams bar mar sangs rgyas stong*/__khyams phyi ma nyan thos mchog bcu sogs/__sgo bzhir thugs rje chen po rigs bzhi/__bka' nyan rgyal chen so so'i 'khor 'bum phrag__/khor yug tu ging chen bco brgyad/__mkha' 'gro so gnyis/__'bar ma brgyad sogs bsam gyis mi khyab par gsungs shing*/__rta babs bzhi la dang por 'dod yon drug bde chen gyi lha mo ste bdun/__gnyis par ma rmos lo/__'dod 'jo'i ba/__gur gum gyi ri/__khrus kyi rdzing bu/__dpag bsam shing*/__cang shes rta/__'od kyi gzhal yas te dam rdzas sna bdun/__gsum par nye ba'i rin chen bdun/__bzhi bar rgyal srid bdun bcas kyis mtshan pa'o/__/de lta bu'i dkyil 'khor rnams kyang*/__rnal 'byor pa rab kyis ting nge 'dzin kho nas bskyed cing las thams cad bya/__'bring gis dkyil 'khor lha tshogs yongs rdzogs sam gtso bsdus kyi tshom bu lta bu dmigs rten cung zad la brten/__tha mas spros pa che na rdul tshon/__chung na ras bris/__de las gtso 'khor thams cad zhal phyag rdzogs pa'am/__'khor phyag mtshan dang*/__thig le/__yig 'bru sogs 'bri/__thig le sogs sku mdog dang mthun pa'am/__thams cad gtso bo'i mdog tu byas kyang gtub ste/__so so'i 'khor rnams gtso bo'i rig mdangs te/__nyi dang zer bzhin thig le gcig tu rdzogs/__zhes gsungs so/__/'di'ang lha them chen mo dang bkod pa rab rdzogs kyi lung las grangs nges kyi sdom tshig tsam du btus pa'o/__/mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information