JKW-KABAB-03-GA-011

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨན་མཆོད།
Wylie title bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i sman mchod JKW-KABAB-03-GA-011.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 3, Text 11, Pages 227 (Folios 1a1 to 1a6)
Author མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation Karmapa, 15th. bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i sman mchod. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 3: 227. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  medicinal pills ritual - sman mchod
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ (bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-03-GA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-THA-031
Colophon

།ཞེས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨན་མཆོད་མཚན་དོན་སྦྱར་བ་འདི་འང་སྨན་སྒྲུབ་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་ཆེད་དཔལ་ཀརྨ་པས་བྲིས།།

zhes bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i sman mchod mtshan don sbyar ba 'di 'ang sman sgrub skabs nyer mkho'i ched dpal karma pas bris

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །འོད་མཚན་སྟོང་འབར་མཆི་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་རྣམ་སྣང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །ཨོ་རྒྱན་བླ་མ་བདེ་ཆེན་སྤྲུལ་པའི་སྐུར། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བོད་འབངས་སྐྱོངས་བའི་མ་གཅིག་མཚོ་རྒྱལ་ཞབས། །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་འཇམ་མགོན་ཁྲི་སྲོང་རྗེ། །གུ་རུའི་ཐུགས་སྲས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ། །གཏེར་ཆེན་བླ་མ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང༌། །འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་པདྨ་གར་དབང་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྨོན་ལམ་ལས་སད་སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་མཛོད། །བཀའ་བབ་ལུང་ཟིན་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་མཆོག །ཆོས་བདག་བརྒྱུད་འཛིན་རིམ་པར་བྱོན་རྣམས་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྙིགས་དུས་སྐྱབས་གཅིག་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ། །རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་སྲུང་མར་བཅས་རྣམས་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞེས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨན་མཆོད་མཚན་དོན་སྦྱར་བ་འདི་འང་སྨན་སྒྲུབ་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་ཆེད་དཔལ་ཀརྨ་པས་བྲིས།། །།
[edit]

@#/__/'od mtshan stong 'bar mchi med chos kyi sku/__/nges pa lnga ldan rnam snang longs spyod rdzogs/__/o rgyan bla ma bde chen sprul pa'i skur/__/sman mchod 'bul lo dbang dang dngos grub stsol/__/bod 'bangs skyongs ba'i ma gcig mtsho rgyal zhabs/__/bka' drin mnyam med 'jam mgon khri srong rje/__/gu ru'i thugs sras ye shes rol pa rtsal/__/sman mchod 'bul lo dbang dang dngos grub stsol/__rigs kun khyab bdag rdo rje gzi brjid rtsal/__/gter chen bla ma mchog gyur bde chen gling*/__/'khor lo'i mgon po pad+ma gar dbang la/__/sman mchod 'bul lo dbang dang dngos grub stsol/__/smon lam las sad smin grol bdud rtsi'i mdzod/__/bka' bab lung zin bstan pa'i sgron me mchog__/chos bdag brgyud 'dzin rim par byon rnams la/__/sman mchod 'bul lo dbang dang dngos grub stsol/__/snyigs dus skyabs gcig mtsho skyes rdo rje 'chang*/__/yid bzhin nor bu bla ma'i dkyil 'khor pa/__/rab 'byams rtsa gsum srung mar bcas rnams la/__/sman mchod 'bul lo dbang dang dngos grub stsol/__/zhes bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i sman mchod mtshan don sbyar ba 'di 'ang sman sgrub skabs nyer mkho'i ched dpal karma pas bris//__//

Footnotes

Other Information