JKW-KABAB-13-PA-008

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་གི་མཆོད་ཕྲེང་ལྷན་ཐབས་སུ་སྦྱར་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱན།
Wylie title 'chi med mtsho skyes snying tig gi mchod phreng lhan thabs su sbyar ba sgyu 'phrul drwa ba'i rgyan JKW-KABAB-13-PA-008.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 13, Text 8, Pages 95-98 (Folios 1a1 to 2b5)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. 'chi med mtsho skyes snying tig gi mchod phreng lhan thabs su sbyar ba sgyu 'phrul drwa ba'i rgyan. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 13: 95-98. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Offering Substance Liturgies - mchod phreng
Cycle འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ ('chi med mtsho skyes snying tig)
Deity gu ru mtsho skyes rdo rje
Karchag page JKW-KABAB-Volume-13-PA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-THA-041
Colophon

རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང༌། །སོ་སྐྱེའི་ཚིག་སྦྱོར་མགལ་དུམ་གྱིས། །བསླད་འོས་མིན་ཀྱང་རྗེ་བླ་མ། །ཀུན་མཁྱེན་གསང་བའི་བདག་པོའི་བཀས། །མཆོད་ཕྲེང་སྦྱོར་ཅེས་རྗེས་གནང་ཕྱིར། །སྙོམ་ལས་པདྨ་གར་དབང་གིས། །བསྙེན་པའི་ཐུན་མཚམས་བྲིས་འདིས་ཀྱང༌། །རྩ་གསུམ་དགྱེས་པའི་རོལ་མོར་ཤོག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།

rdo rje'i tshig rkang rdo rje'i phreng/__/so skye'i tshig sbyor mgal dum gyis/__/bslad 'os min kyang rje bla ma/__/kun mkhyen gsang ba'i bdag po'i bkas/__/mchod phreng sbyor ces rjes gnang phyir/__/snyom las pad+ma gar dbang gis/__/bsnyen pa'i thun mtshams bris 'dis kyang/__/rtsa gsum dgyes pa'i rol mor shog__/sarba mang+ga laM/

[edit]
༄༅། འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་གི་མཆོད་ཕྲེང་ལྷན་ཐབས་སུ་སྦྱར་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

།ཐོག་མར་ཕྱི་མཆོད་ནི། དྭངས་བསིལ་རྙོགས་མེད་ཡི་གར་འོང༌། །ཡང་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ལྷ་ཡི་ཆུ། །སྒྲིབ་མེད་དག་པའི་མདུན་སར་འབུལ། །བྱིན་རླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་རྙོགས་མེད་ཀྱང༌། །འགྲོ་བའི་སྒྲིབ་གཉིས་བཀྲུ་བའི་ཕྱིར། །དག་བྱེད་གཙང་མའི་ཞབས་བསིལ་འབུལ། །བྱིན་རླབས་དབང་དང་༴ སྔགས་གོང་འོག་འགྲེས་སྦྱར་ཏེ་པཱདྱཾ་ཞེས་གཞུག ཡོངས་འདུས་མེ་ཏོག་མནྡཱ་ར། །པདྨ་ཨུཏྤལ་འཁྲི་ཤིང་སོགས། །ཆགས་མེད་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལ་འབུལ། །བྱིན་རླབས༴ པུཥྤེ་དྲི་ཞིམ་ཡིད་འཕྲོག་ནགས་ཀྱི་སྤོས། །ངད་བཟང་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ་པ། །ཀུན་ཏུ་མཁྱེན་པའི་ཤངས་ལ་འབུལ། །བྱིན་རླབས༴ དྷཱུ་པེ༴ རིན་ཆེན་ཉི་ཟླའི་སྒྲོན་མེ་དང༌། །རྩི་བཅུད་འབྲུ་ཡི་སྣང་གསལ་སོགས། །འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་ཐུགས་ལ་འབུལ། །བྱིན་རླབས༴ ཨཱ་ལོ་ཀེ༴ ག་བུར་ཙནྡན་གུར་གུམ་སོགས། །སིམ་པ་རབ་སྐྱེད་དྲི་ཡི་ཆབ། །འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་འབུལ། །བྱིན་རླབས༴ གནྡྷེ༴ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་བྱེ་བྲག་ནི། །སྦྱར་དང་རང་བྱུང་བཅུད་མཆོག་ལྡན། །བདེ་བ་དམ་པའི་ལྗགས་ལ་འབུལ། བྱིན་རླབས༴ ནི་བིདྱཱ༴ ལྷ་མི་དྲི་ཟའི་སྒྲ་སྙན་དང༌། །ཡན་ལག་འབུམ་ལྡན་བསྔགས་པའི་དབྱངས། །རྣམ་ཐར་བསམ་ཡས་སྙན་ལ་འབུལ། །བྱིན་རླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཤབྡ༴ ནང་མཆོད་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་མ། །སྣང་སྟོང་བདེ་ཆེན་རོལ་མོའི་ཚོགས། །ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ། །རྡོ་རྗེའི་སྤྱན་ལ་ཐིམ་གྱུར་ཅིག །སྔགས་ཐོག་མཐའ་སྔར་ལྟར་ལ། རཱུ་པ༴ སྣ་ཚོགས་སྒྲ་ཡི་རྡོ་རྗེ་མ། །གྲགས་སྟོང་བདེ་ཆེན་རོལ་མོའི་ཚོགས། །ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ། །རྡོ་རྗེའི་སྙན་ལ་ཐིམ་གྱུར་ཅིག །ཤབྡ༴ སྣ་ཚོགས་དྲི་ཡི་རྡོ་རྗེ་མ། །ཚོར་སྟོང་བདེ་ཆེན་རོལ་མོའི་ཚོགས། །ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ། །རྡོ་རྗེའི་ཤངས་ལ་ཐིམ་གྱུར་ཅིག །གནྡྷེ༴ སྣ་ཚོགས་རོ་ཡི་རྡོ་རྗེ་མ། །གསལ་སྟོང་བདེ་ཆེན་རོལ་མོའི་ཚོགས། །ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ། །རྡོ་རྗེའི་ལྗགས་ལ་ཐིམ་གྱུར་ཅིག །རཱ་ས༴ སྣ་ཚོགས་རེག་བྱའི་རྡོ་རྗེ་མ། །རིག་སྟོང་བདེ་ཆེན་རོལ་མོའི་ཚོགས། །ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཐིམ་གྱུར་ཅིག །སྤརྴེ༴ །སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་འབུལ་ཚིག་སོ་སོར་སྤྲོ་ན། ཨོཾ། རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག །རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་ཨ་མྲྀ་ཏ། ཞེ་སྡང་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་བཅུད། །གསལ་བའི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོར་བཞེས། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཨཱཿ རྒྱུད་དྲུག་འཁོར་བ་རྩད་ནས་བཅད། །འབྱུང་བའི་དྭངས་མ་འོད་དུ་གསལ། །འདོད་ཆགས་འགག་པ་མེད་པའི་བཅུད། །བདེ་བའི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོར་བཞེས། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི། ཧཱུྃ། ཚོགས་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་དཔལ་གྱི་བཤོས། །རྨད་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཡངས་པ་ཆེ། །གཏི་མུག་གནས་པ་མེད་པའི་བཅུད། །མི་རྟོག་དམ་ཚིག་ཆེན་པོར་བཞེས། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ གཏེར་གཞུང་དང་མཆོད་ཕྲེང་རྒྱས་བསྡུས་གང་བྱེད་ཀྱང་སྨན་མཆོད་གཤམ་དུ་སྦྱོར་རྒྱུའི་མཚན་དོན་ནི། སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དང༌། །མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། །གདམས་པའི་བཅུད་འཛིན་རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་ལ། །ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་དགྱེས་མཆོད་འབུལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ། །པདྨ་གར་གྱི་དབང་དང་མཆོག་གྱུར་གླིང༌། །དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱབ་བདག་དྲིན་ཅན་བླ་མ་ལ། །ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་དགྱེས་མཆོད་འབུལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རིག་འཛིན་ཕོ་མོའི་ཚོགས། །དབང་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་དྷཱ་ཀི་ཆོས་གཏེར་སྐྱོང༌། །འདུས་པ་ཆེན་པོའི་མཆོད་མགྲོན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་དགྱེས་མཆོད་འབུལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ཐིགས་གཏོར་ཕུལ་བའི་བདུད་རྩིའི་ལྷག་མ་གནས་གསུམ་དུ་ཐིག་ལེ་བྱ་ཞིང་ལྕེར་མྱང་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་སིངྔྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ སྦྱོར་སྒྲོལ་དོན་མཆོད་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། ཧྲཱིཿ སྣང་བ་ཡབ་ལ་སྟོང་པ་ཡུམ། །མཉམ་སྦྱོར་ཟག་མེད་དགའ་བ་ཆེ། །མི་འགྱུར་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་རོལ། །རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་གྱུར་ཅིག །མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿཧཱུྃ༔ ཐུགས་རྗེ་ངང་གིས་ཁྲོས་པ་ཡིས། །གཟུང་འཛིན་མཚན་མ་རྩད་ནས་བཅད། །འཁོར་འདས་ཡོངས་སྒྲོལ་དགོངས་སྤྱོད་མཆོག །རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་གྱུར་ཅིག །སྟ་ན་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཨ་ རང་རིག་རྒྱལ་པོ་སྤྱོད་ཡུལ་བྲལ། །འཁོར་གསུམ་ཀ་དག་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེ། །སྤང་བླང་མེད་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །འོད་གསལ་ཟང་ཐལ་ངང་དུ་རོལ། །དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་པཱུ་ཛ་ཧོཿ །རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང༌། །སོ་སྐྱེའི་ཚིག་སྦྱོར་མགལ་དུམ་གྱིས། །བསླད་འོས་མིན་ཀྱང་རྗེ་བླ་མ། །ཀུན་མཁྱེན་གསང་བའི་བདག་པོའི་བཀས། །མཆོད་ཕྲེང་སྦྱོར་ཅེས་རྗེས་གནང་ཕྱིར། །སྙོམ་ལས་པདྨ་གར་དབང་གིས། །བསྙེན་པའི་ཐུན་མཚམས་བྲིས་འདིས་ཀྱང༌། །རྩ་གསུམ་དགྱེས་པའི་རོལ་མོར་ཤོག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།

[edit]

@#/__'chi med mtsho skyes snying tig gi mchod phreng lhan thabs su sbyar ba sgyu 'phrul drwa ba'i rgyan ces bya ba bzhugs so/ /thog mar phyi mchod ni/__dwangs bsil rnyogs med yi gar 'ong*/__/yang lag brgyad ldan lha yi chu/__/sgrib med dag pa'i mdun sar 'bul/__/byin rlabs dbang dang dngos grub stsol/__/oM AHhU~M badz+ra gu ru d+he wa d+hA ki nI sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA/__/rdo rje'i sku la rnyogs med kyang*/__/'gro ba'i sgrib gnyis bkru ba'i phyir/__/dag byed gtsang ma'i zhabs bsil 'bul/__/byin rlabs dbang dang =__sngags gong 'og 'gres sbyar te pAd+yaM zhes gzhug__yongs 'dus me tog man+dA ra/__/pad+ma ut+pal 'khri shing sogs/__/chags med ye shes spyan la 'bul/__/byin rlabs=__puSh+pe dri zhim yid 'phrog nags kyi spos/__/ngad bzang zhing khams kun khyab pa/__/kun tu mkhyen pa'i shangs la 'bul/__/byin rlabs=__d+hU pe=__rin chen nyi zla'i sgron me dang*/__/rtsi bcud 'bru yi snang gsal sogs/__/'gyur med bde chen thugs la 'bul/__/byin rlabs=__A lo ke=__ga bur tsan+dan gur gum sogs/__/sim pa rab skyed dri yi chab/__/'chi med rdo rje'i sku la 'bul/__/byin rlabs=__gan+d+he=__bza' bca' btung ba'i bye brag ni/__/sbyar dang rang byung bcud mchog ldan/__/bde ba dam pa'i ljags la 'bul/__byin rlabs=__ni bid+yA=__lha mi dri za'i sgra snyan dang*/__/yan lag 'bum ldan bsngags pa'i dbyangs/__/rnam thar bsam yas snyan la 'bul/__/byin rlabs dbang dang dngos grub stsol/__/shab+da=__nang mchod rgyas par spro na/__sna tshogs gzugs kyi rdo rje ma/__/snang stong bde chen rol mo'i tshogs/__/ye shes rnam pa thams cad pa/__/rdo rje'i spyan la thim gyur cig__/sngags thog mtha' sngar ltar la/__rU pa=__sna tshogs sgra yi rdo rje ma/__/grags stong bde chen rol mo'i tshogs/__/ye shes rnam pa thams cad pa/__/rdo rje'i snyan la thim gyur cig__/shab+da=__sna tshogs dri yi rdo rje ma/__/tshor stong bde chen rol mo'i tshogs/__/ye shes rnam pa thams cad pa/__/rdo rje'i shangs la thim gyur cig__/gan+d+he=__sna tshogs ro yi rdo rje ma/__/gsal stong bde chen rol mo'i tshogs/__/ye shes rnam pa thams cad pa/__/rdo rje'i ljags la thim gyur cig__/rA sa=__sna tshogs reg bya'i rdo rje ma/__/rig stong bde chen rol mo'i tshogs/__/ye shes rnam pa thams cad pa/__/rdo rje'i sku la thim gyur cig__/spar+she=__/sman raka gtor gsum 'bul tshig so sor spro na/__oM/__rang byung gdod nas rnam par dag__/rtsa brgyad stong sbyar a mr-i ta/__zhe sdang skye ba med pa'i bcud/__/gsal ba'i dam tshig chen por bzhes/__/oM AHhU~M gu ru d+he wa d+hA ki nI sa pa ri wA ra sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi/__AH__rgyud drug 'khor ba rtsad nas bcad/__/'byung ba'i dwangs ma 'od du gsal/__/'dod chags 'gag pa med pa'i bcud/__/bde ba'i dam tshig chen por bzhes/__/oM AHhU~M gu ru d+he wa d+ha ki nI sa pa ri wA ra ma hA rak+ta khA hi/__hU~M/__tshogs chen lhun grub dpal gyi bshos/__/rmad byung ye shes yangs pa che/__/gti mug gnas pa med pa'i bcud/__/mi rtog dam tshig chen por bzhes/__/oM AHhU~M gu ru d+he wa d+hA ki nI sa pa ri wA ra ma hA ba liM ta pU dza hoH__gter gzhung dang mchod phreng rgyas bsdus gang byed kyang sman mchod gsham du sbyor rgyu'i mtshan don ni/__snang ba mtha' yas 'jig rten dbang phyug dang*/__/mtsho skyes rdo rje ye shes mkha' 'gro ma/__/gdams pa'i bcud 'dzin rje 'bangs grogs gsum la/__/zag med ye shes bdud rtsi'i dgyes mchod 'bul/__/sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi/__sprul pa'i rig 'dzin rdo rje gzi brjid rtsal/__/pad+ma gar gyi dbang dang mchog gyur gling*/__/dkyil 'khor khyab bdag drin can bla ma la/__/zag med ye shes bdud rtsi'i dgyes mchod 'bul/__/sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi/__sangs rgyas byang sems rig 'dzin pho mo'i tshogs/__/dbang chen yab yum d+hA ki chos gter skyong*/__/'dus pa chen po'i mchod mgron thams cad la/__/zag med ye shes bdud rtsi'i dgyes mchod 'bul/__/sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi/__zhes thigs gtor phul ba'i bdud rtsi'i lhag ma gnas gsum du thig le bya zhing lcer myang la/__oM AHhU~M sarba sing+ng+hi pha la ho:__sbyor sgrol don mchod rgyas par spro na/__hrIH__snang ba yab la stong pa yum/__/mnyam sbyor zag med dga' ba che/__/mi 'gyur dbu ma'i dbyings su rol/__/rtsa gsum lha tshogs dgyes gyur cig__/ma hA su kha a la la hoHhU~M:__thugs rje ngang gis khros pa yis/__/gzung 'dzin mtshan ma rtsad nas bcad/__/'khor 'das yongs sgrol dgongs spyod mchog__/rtsa gsum lha tshogs dgyes gyur cig__/sta na ga Na pU dza hoH__a _rang rig rgyal po spyod yul bral/__/'khor gsum ka dag khyab brdal che/__/spang blang med par lhun gyis grub/__/'od gsal zang thal ngang du rol/__/d+harma d+hA tu dz+nyA na pU dza hoH__/rdo rje'i tshig rkang rdo rje'i phreng*/__/so skye'i tshig sbyor mgal dum gyis/__/bslad 'os min kyang rje bla ma/__/kun mkhyen gsang ba'i bdag po'i bkas/__/mchod phreng sbyor ces rjes gnang phyir/__/snyom las pad+ma gar dbang gis/__/bsnyen pa'i thun mtshams bris 'dis kyang*/__/rtsa gsum dgyes pa'i rol mor shog__/sarba mang+ga laM/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]