JKW-KABAB-08-NYA-030

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་གཟུང་འཛིན་རང་གྲོལ།
Wylie title zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i smin byed kyi cho ga gzung 'dzin rang grol JKW-KABAB-08-NYA-030.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 8, Text 30, Pages 599-631 (Folios 1a to 17a5)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (rgya ston pad+ma dbang phyug, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i smin byed kyi cho ga gzung 'dzin rang grol. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 8: 599-631. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ (bla ma bde mchog 'khor lo)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-08-NYA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CHA-041
Colophon

།ཅེས་ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའི་གནང་བ་སྩལ་བ་ལྟར་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་ཇི་ལྟ་བར་བཀླག་པས་ཆོག་པའི་ཁྲིགས་སུ་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཆེན་པོར་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces khyab bdag gter chen bla ma rin po ches bka'i gnang ba stsal ba ltar pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis rje nyid kyi phyag bzhes ji lta bar bklag pas chog pa'i khrigs su rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i sgrub gnas chen por bsdebs pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་གཟུང་འཛིན་རང་གྲོལ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁཱ་ཡ། བདེ་མཆོག་བདུད་རྩིས་རྣམ་ཤེས་དྲི་བཀྲུས་ནས། །ཡེ་ཤེས་སྲོག་གི་ཟུངས་སྟེར་སྲིད་དང་ཞིའི། །ཁྱབ་བདག་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཞབས། །རྟག་དུ་བསྙེན་ནོ་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་ཀྱི། །སྨིན་བྱེད་རྒྱུད་ལུང་ཟབ་མོའི་གསང༌། །འབྲེལ་བས་གྲོལ་བའི་བཅུད་མཆོག་འདི། །འབད་མེད་རྣམ་གྲོལ་གསོས་སུ་ལོངས། །ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་བདེ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པའི་གང་ཟག་སྐལ་བ་མཆོག་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་དག་གིས། ཐོག་མར་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་འཇུག་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ས་བོན་གདབ་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་གཉིས། སྦྱོར་བ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་གཤོམ། དངོས་གཞི་དབང་གི་ལས་རིམས་སོ། །དང་པོ་ནི། དབེན་པའི་གནས་སུ་སྟེགས་བུའི་སྟེང་དུ་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རམ་མཎྜལ་ལ་ཚོམ་བུ་དམར་པོ་གཙོ་བོ་བཀོད་པའི་ཁར་མཉྫིའི་སྟེང་བུམ་པ་སོ་ལྔའི་བཅུད་ལྡན་ཆིངས་དམར་ཁ་རྒྱན་དང་བཅས་པ་བཀོད་པའི་མདུན་ཏུ་གཙོ་འཁོར་ལྷ་ཙག་བདུན་པོ་དང་དབང་ཕྲེང་དམར་པོ་མེ་ལོང་བཅས། རྒྱབ་ཏུ་གསང་དབང་ཐོད་པར་ཆང་ལ་བདུད་རྩི་དང་མངར་གསུམ་སྦྱར་བ་དང་རིག་མའི་གཟུགས་བརྙན། གཡས་སུ་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་ཆས་ལྡན། གཡོན་ཏུ་ཚེའི་འབྲང་རྒྱས། ཐོད་སྣོད་མཚན་ལྡན་ཏུ་ཚེ་ཆང་དང་བཅུད་ལེན་གྱི་རིལ་བུའམ་ཚེ་རིལ་སྤྱི་འགྲོ་བཞག །སྨན་རག་གཏོར་གསུམ། ཕྱི་མཆོད་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་བཤམ། ལས་བུམ། དུང་ཞལ། མིག་དར་མེ་ཏོག །སྔོན་གཏོར། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་གཏོར་འབུལ་སོགས་ཉེར་མཁོའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཀྱང་ཚོགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ། ཐོག་མར་དབང་དོན་སྒྲུབ་མཆོད་ནི། བརྒྱུད་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ལས་བྱང་ལྟར་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་དུ་བསྒྲུབ། བཟླས་པའི་དབུར་ཛབ྄་ཁང་ཕྱེས་ལ་བདག་མདུན་གཉིས་ཀར་ཏིང་འཛིན་གྱི་རིམ་པ་གསལ་བཏབ་ལ་བསྙན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་གྱི་བཟླས་པ་རྣམས་བྱ། རྣམ་བུམ་དུུ་འང་གསལ་གདབ་སྤྱི་མཐུན་བྱས་ལ་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་མཐར་མཆོད་བསྟོད་དང་བུམ་ལྷ་འོད་ཞུ་ཟིན་ནས། སྨན་དབང་གི་ཆེད་དུ་གཏེར་གཞུང་གཤམ་གསལ་སྨན་སྒྲུབ་ལས་སྐབས་འདིར་ཁྲོལ་སྒྲུབ་མ་འགྲུབ་ཀྱང་ཆོག་པས་ཕྱེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་རིམ་དམིགས་བཟླས་དབབ་བསྐྱིལ་བཅས་པ་དང༌། ཚེ་དབང་གི་ཆེད་དུ་གཏེར་གཞུང་ཚེ་སྒྲུབ་ལྷ་བསྐྱེད་ལས་རིམ་དམིགས་བཟླས་བཅས་གྲུབ་ནས་མཆོད་བསྟོད་འབུལ་ཞིང་ཚེ་འགུགས་གྱེར། ལས་བུམ་རྟ་མགྲིན་དང་འཁྱིལ་པ་གང་རུང་གིས་བསྒྲུབ། བཀའ་སྲུང་ལ་གཏོར་མ་འབུལ། ཚོགས་རྫས་བྱིན་རླབས་ནས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཚོགས་མཆོད་བྱ། ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་གི་བཤགས་པ་དང་ལས་བྱང་ལྟར་བྱིན་དབབ་ཅིང་མཆོད་བསྟོད་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས་སྨན་གྱི་དངོས་གྲུབ་གཞུང་ལྟར་བླང༌། བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་ལ་སློབ་མ་གཞུག་པར་གནང་བ་ནོད་དོ། །དེ་ནས་དབང་དངོས་ལ་གཉིས། འཇུག་པའི་ཆོ་ག་དང༌། དབང་བསྐུར་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལའང་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལས་ཐོག་མར་ལས་བུམ་གྱི་ཆུས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱི་རོལ་དུ་ཁྲུས་བྱ། བགེགས་གཏོར་བཏང་ལ་བཀའ་བསྒོ་ཞིང་དྲག་སྔགས་རོལ་མོ་ཡུངས་ཐུན་གྱིས་བསྐྲད་ལ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་རྣམས་ལས་བྱང་ལྟར་བྱ། མཚམས་སྦྱོར་དང་སྔགས་སྤྱི་མཐུན་གྱིས་མིག་དར་མེ་ཏོག་སྦྱིན། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་ལ་ཆོས་བཤད་སྤྱི་འགྲོ་དང་ཁྱད་པར། དེའང་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ལ་མངའ་དབང་སྒྱུར་བ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་འདུལ་བའི་སླད་དུ་གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དུས་གསུམ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བསྐོར་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་ཡང་བཅུད་ལམ་ཟབ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཚུལ་མཐའ་ཡས་པ་བསྟན་པར་མཛད་པ་ལས། སྐབས་སུ་བབས་པ། བླ་མ་ཉིད་ཡི་དམ་གྱི་རྣམ་པར་སྒོམ་པའི་ཐབས་མཆོག །ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་མཐར་ཐུག །བསྐྱེད་རྫོགས་ཀུན་གྱི་དམར་བྱང་སྙིང་པོ་འདི་ནི། བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་བཛྲ་ཉིད་ཚེ་ལམ་གྱི་གྲོགས་མཆོག་མནྡཱ་ར་བ་དང་བཅས་ཏེ་བྲག་ཕུག་མཱ་ར་ཏི་ཀར་འཆི་མེད་ཚེའི་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ། ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན། ལོངས་སྐུ་དཔལ་ལྡན་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག །སྤྲུལ་སྐུ་ལྷན་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་བྱུང་བདེ་ཆེན་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས། རྒྱུད་དང་གདམས་པའི་གསང་མཛོད་གཏད་པས་སྐུ་གསུམ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པར་གྱུར། ཕྱིས་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་དུས་སུ་མངའ་བདག་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་ལྡེས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར། བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་ཆོས་བཀའ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྨིན་གྲོལ་གདམས་པ་མཐའ་ཡས་པ་སྩལ། མཐར་གདམས་ངག་ཟབ་མོའི་གཞུང་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་དུ་ཕྱེས་ནས་རྒྱས་པ་བདེ་མཆོག་དམར་པོ་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྐོར་ལྷོ་བྲག་སྲིན་མོ་སྦར་རྗེས་སུ་སྦས་པ་མངའ་བདག་སྐུ་སྤྲུལ་ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་སྤྱན་དྲངས། འབྲིང་པོ་གསང་མཆོག་མཐར་ཐུག་གི་སྐོར་གཙང་གི་བྱང་རུ་མཚམས་སུ་སྦས་པ་ལོ་ཆེན་བེ་རོ་ཙ་ནའི་སྐྱེ་བ་ཨ་ཡ་བོན་པོ་ལྷ་འབུམ་མམ་གུ་རུ་རྣོན་རྩེས་སྤྱན་དྲངས། བསྡུས་པ་ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་བཅུད་འདྲིལ་འདི་ཉིད་གངས་བར་ཕུག་མོ་ཆེར་སྦས་པ་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ། གངས་བར་ཕུག་མོ་ཆེར་སྦས་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང་༔ གཏེར་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་ཅེས་བྱ་འབྱུང་༔ ཞེས་པ་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བསྟན་པ་ལྟར་པདྨ་གསུང་གི་བཀའ་བབས་ལོ་ཙཱ་བ་ངན་ལམ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ། བྱར་སྨད་དུ་རྒྱའི་རིགས་ལས་འཁྲུངས་ཤིང་མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀར་མཁས་པས་སྟོན་པར་གྲགས་པ་རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་ལ་ཁ་བྱང་བབས་ཤིང་ལུང་བསྟན་གྱིས་བསྐུལ་ཏེ། ཨེ་ཡུལ་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཁ་སྟོད་གངས་བར་རྡོ་རྗེའི་ཕུག་མོ་ཆེ་ཞེས་པའི་བྲག་སྐྱིབས་ཆེན་མོའི་སྒོ་དྲུང་ཕ་ཝཾ་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་རྟགས་ཅན་ནས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གྱི་ཆོས་དང་བསྟན་སྲུང་གུར་མགོན་གྱི་རྒྱ་གཞུང་དྲེགས་པ་ཟིལ་གནོན་སྐོར་མན་ངག་ལེ་ཚན་ལྔ། དམ་རྫས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱྀ་རིལ་བུ་བཅས་སྤྱན་དྲངས། འགྲོ་དོན་ཅི་རིགས་མཛད་ཅིང་གུར་མགོན་གྱི་སྐོར་རྣམས་ཡར་ལུང་ཀླུ་བའི་བླ་མ་རྣམས་བརྒྱུད་དེ་དེང་སང་ས་སྐྱའི་གུར་མགོན་གཞུང་པོད་མེ་འབར་མར་བཞུགས་པ་ཡིན་ཅིང༌། བླ་མ་བདེ་མཆོག་གི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་ལུང་བྱང་ལྟར་གནས་དེ་ཉིད་དུ་ཡང་གཏེར་གྱི་རྒྱས་བཏབ་པ་ཕྱིས་རབ་ཚེས་ས་སྟག་ལོའི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོས་ཁྱབ་བདག་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་གཏེར་དཔེ་དངོས་སུ་བསྟན་ཅིང་བརྡ་སྤྲོད་མཛད་པའི་རྗེས་ཐོག་ཏུ་གཏེར་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་མངོན་ཏུ་སྣང་བས་དབང་དང་གདམས་ངག་རྫོགས་པར་གནང༌། དེ་འཕྲལ་ཚིག་བརྒྱུད་ཡི་གེ་རིས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ། ཆུ་རྟ་མགོ་ཟླའི་ཉེར་ལྔར་དོན་བརྒྱུད་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་གཅིག་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ངད་པ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཁ་རླངས་མ་ཡལ་བའི་ཟབ་ཆོས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་བགྱི་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས་ཐོག་མར་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་དམིགས་ཏེ་ཞིང་ཁམས་འབུལ་བར་ཞུ། ཞེས་པས་མཚམས་སྦྱར་ལ་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཐ་མ་དད་པ་ལ་མི་ཕྱེད་དད་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་ཐལ་མོ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པས་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། དགའ་ཆེན་སྟོན་པ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྱབ་བདག་པདྨ་བཛྲ་རྩལ༔ བདག་ལ་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ནས༔ སྨིན་གྲོལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས་གསང་བ་ཟབ་མོའི་སྣོད་དང་ལྡན་པར་རིག་ནས་གནང་བ་སྩལ་ཞིང་དམ་ཚིག་བསྒྲག་པ་ཡིན་པས་འདི་ལ་སྙན་གཏོད་འཚལ། ལེགས་འོངས་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ ཟབ་མོའི་སྨིན་གྲོལ་དོན་གཉེར་ན༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་སྲུངས༔ འདའ་དཀའ་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་བོར་ཅིག༔ བདུད་རྩིའི་དམ་ཆུ་སྦྱིན་ལ། བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་ཋ་ཋ་ཋ༔ དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་ཆུ་ནན་དེ་ཉིད་ལྕེའི་དབང་པོ་བརྒྱུད་སྙིང་གའི་མི་ཤིག་པའི་ཐིག་ལེ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཏེ་དམ་ཚིག་སྲུང་བ་དང་ཉམས་པའི་ཁེ་ཉེན་གྱི་དབང་པོ་བྱེད་པ་ཡིན་པས་ཇི་སྐད་བསྒོས་པ་ལས་འདའ་བར་མི་བགྱིད་དོ་སྙམ་པས་ཐ་ཚིག་གི་བྲོ་བོར་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ས་མ་ཡ་ཨི་དཾ་རཀྵ་མི༔ དབང་གི་སྣོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་རྒྱུད་རྣམ་པར་སྦྱང་བའི་སླད་དུ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚོགས་བསགས་རྣམས་རིམ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་འདུན་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད་ཅིག །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་བཞུགས་པ་ལ་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་སྐྱབས་སུ་མཆི་བར་བགྱིའོ་སྙམས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ན་མོ༔ བླ་མ་འཁོར་ལོ་བདེ་བའི་མཆོག༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་ལ༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། ནམ་མཁས་ཁྱབ་པའི་མར་གྱུར་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལས་བསྒྲལ་ནས་གཏན་བདེའི་གོ་འཕང་བླ་མ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་འགོད་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་ཟབ་མོ་ནོད་ལ་གྲོལ་བྱེད་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་སྨོན་འཇུག་གི་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ སེམས་བསྐྱེད་མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་ཀུན༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར༔ བདེ་ཆེན་པདྨ་བཛྲ་གྱི༔ རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་བསྒོམ་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་ཐོབ་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོག་གསུམ་བསྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ། །གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས། །ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི། །ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས། །མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །དག་པ་མཐའ་བཞིའི་དྲི་མ་མེད། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ། །དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ། །ཚེ་རབས་བགྲངས་པའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། ལན་གསུམ། དབང་གི་ཡེ་ཤེས་པ་རང་རྒྱུད་ལ་གནས་པའི་གཞིའམ་རྩ་བར་གྱུར་པ་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པས་བསྡུས་པ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་བསྲུང་དགོས་པས་དམ་བཅའ་རྣམ་གསུམ་བརྟན་པོར་བཟུང་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་ཅི་འདྲ། །དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་གྱུར་ཅིག །སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་བསམ་ཡས་པ། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བདག་གིས་སྤྱད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དམ་པ་དང༌། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འདི། །སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་སྤངས་ན། །རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བྱིན་རླབས་མཛོད། །དུས་ངན་ཐ་མའི་འཇིག་རྟེན་འདིར། །སངས་རྒྱས་མཛད་དཀའ་བདག་གིས་བསྒྲུབ། །བྱང་ཆུབ་སྤྱད་དཀའ་བདག་གིས་སྤྱོད། །རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །བདག་ཅག་བསམ་པ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ལན་གསུམ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱི་འཇུག་གི་རིམ་པ་གྲུབ་ནས། ནང་འཇུག་གི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་བདེ་བ་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཚད་མེད་པ་བཞིའི་རང་བཞིན་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ཤར་སྒོ་ནས་དྲངས་ཤིང་བཀུག་སྟེ་གཙོ་བའི་མདུན་དུ་ཕྱིན་པར་མོས་ཤིག །ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ སེང་གེས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་དང་པདྨ་ཟླ་བ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་བརྩིགས་པའི་གདན་ལ་འཁོད་པར་མོས་ཤིག །བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ དེ་ནས་ནང་འཇུག་གི་དངོས་གཞི་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་ཡིན་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་གནད་ལེགས་པར་གཅུན། སེམས་རྣམ་པར་རྟོག་པས་མ་གཡེང་བར་དམིགས་པ་ལ་ཡིད་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏོད་ཅིག །བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་པ་ལ་མོས་གུས་དྲག་ཏུ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གློག་གི་མེ་ལྕེ་ལྟ་བུ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ལ་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་གདོས་བཅས་རྣམ་སྨིན་གྱི་ཕུང་པོ་བསྲེགས་ནས་སྟོང་པར་སྦྱངས། ལུས་སེམས་རྡུལ་དང་བྲལ་བའི་དྭངས་མ་ཧཱུྃ་ཡིག་དམར་པོར་གྱུར་པ་བླ་མ་བདེ་བ་མཆོག་གི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་འོད་དུ་ཞུ། ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་བའི་མཁའ་གསང་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གོང་བུར་གྱུར། དེ་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་ཁྱེད་རང་རྣམས་བདེ་མཆོག་པདྨ་བཛྲ་རྩལ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་པདྨ་རཱ་གའི་མདངས་འོད་འཚེར་བ། ཁྲོ་ཞིང་ཆགས་པའི་ཉམས་ཅན། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་ལྗགས་འདྲིལ་བ། སྨ་ར་སྨིན་མ་དབུ་སྐྲ་གནག་སྣུམ་ལས་མེ་འོད་འཕྲོ་བ། རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་ཀྱི་རྩེ་མོར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་གཡོན་ངོས་སུ་ཟླ་བ་ཚེས་པས་བརྒྱན་པ། ཞིང་སྤགས་དང་གླང་ཀོས་སྟོད་གཡོགས་ཤིང་སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་འཕྱང་བ། ཐོད་པ་སྐམ་རློན་སྦྲུལ་རིགས་ལྔ་དང་རིན་པོ་ཆེ་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པ། ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རྡོར་དྲིལ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་བ་ཡུམ་མཎྜཱ་ར་བ་དམར་གསལ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པ་ལ་འཁྱུད་པ། ཞབས་བརྐྱང་བསྐུམ་འདོར་ཐབས་ཚུལ་གྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་འགྱིང་བའི་སྐུའི་གནས་ལྔར་ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔ། དེ་དག་གི་ཐུགས་ཀ་དང་ནོར་བུའི་རྩེ་མོ་བརླ་གཡས་གཡོན་རྣམས་སུ་བཀའ་བབས་ཀྱི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བརྒྱད། སྙིང་གའི་ནང་སྐོར་གྱི་རྩ་འདབ་བཞི་ལ་རིགས་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་མ། སྨིན་མཚམས་ལ་སོགས་པའི་གནས་ཉེར་བཞིར་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི། ཡན་ལག་བཞི་ལ་སྒོ་མཚམས་བརྒྱད། གཞན་ཡང་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་ཏིལ་གོང་ཁ་ཕྱེ་བ་ལྟ་བུར་གསལ་བར་གྱུར། མཁའ་གསང་ནས་ཕྱུངས། ཕྱི་རོལ་དུ་སྔར་བཤམས་པའི་དབང་སྟེགས་ཀྱི་གདན་ལ་འཁོད་པའི་གནས་གསུམ་དུ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་འབྲུ་གསུམ་དཀར་དམར་མཐིང་གའི་མདངས་ཅན་གྱིས་མཚན་པ་དང་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ཡིག་ཉི་མ་ལྟར་འབར་བ། དེ་རྣམས་དང་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའི་དབྱིབས་ཅན་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་གང་བ་འཕྲོས། མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། དེ་རྣམས་ཀྱི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ནུས་མཐུ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་ཐམས་ཅད་ཕྱག་རྒྱ་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་ཆར་ཆེན་འབབ་པ་ལྟར་བྱོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་ཏེ་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་བདེ་ཆེན་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་ཕེབ་པར་མོས་ཤིག །འབེབས་རྫས་དང་ཌཱ་དྲིལ་དབྱངས་ཀྱིས་བསྐུལ་ཏེ་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་མཐར། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རང་བཞིན་སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་ནས༔ བླ་མ་བདེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ གནས་འདིར་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ༔ སྟྭམ་བྷ་ཡ་སྟྭམ་བྷ་ཡ༔ ར་ར་ར་ར༔ ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཧ་ཛྷཻཾཿ ཞེས་དྲག་ཏུ་བརྗོད་ལ་དབབ། ཡེ་ཤེས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་སྒོ་གསུམ་ལ་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་རྡོ་རྗེ་མགོར་བཞག །སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་དེ་ཉིད་ཚེ་རབས་ནས་འབྲེལ་བའི་ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་ཕོག་པར་ཤོག་ཅིག་སྙམ་པས་སློབ་དཔོན་གྱིས་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་ཏེ་འདོར་འཚལ། ཧོཿ བླ་མ་བདེ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བདག་གིས་རིག་པའི་མེ་ཏོག་འབུལ༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ རཏྣ་མཱ་ལ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ དེ་ལྟར་དོར་བའི་མེ་ཏོག་བླ་མའི་དབུ་གཙུག་ཏུ་བབས་པ་སླར་ཡང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་དབང་རྟགས་ཅོད་པན་གྱི་ཚུལ་དུ་བཅིངས་པར་མོས་ཤིག །པུཥྤེ་མ་ལ་གྲྀ་ཧྞ་ཧོ༔ སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ལྟ་བུ་འཕྲོས་ཏེ་མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་མིག་དར་དང་ལྷན་ཅིག་བསལ་བར་མོས་ཤིག །ཛྙཱ་ན་ཙཀྵུ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་དག་པའི་མིག་ཐོབ་པས་སློབ་དཔོན་དང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ལ་གནས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་མཐོང་བར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད་ཅིག །དེ་རྣམས་ཀྱིས་ནང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོས་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ལགས། ཞུགས་པ་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བའི་ཐོག་མར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་སངས་རྒྱས་ལ། །མཆོད་ཆེན་ཇི་ལྟར་སྩལ་བ་ལྟར། །བདག་ཀྱང་བསྐྱབ་པའི་དོན་གྱི་ཕྱིར། །ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་དེང་བདག་སྩོལ། །ལན་གསུམ། དབང་དངོས་ལ་སྦྱང་གཞིའི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པར་སྦྱོང་བྱེད་རྣམ་གྲངས་བཞིར་བཞུགས་པ་ལས། དང་པོ་བུམ་པའི་དབང་གི་སླད་དུ་དམིགས་འདུན་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས། བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པར་གྱུར། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་སོགས་བརྗོད། རྡོ་རྗེ་ཅན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ལ༔ འགྲཽ་བ་སྐྱོབས་པའི་ཆེད་དུ་དབང་༔ ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཇི་ལྟར་སྩལ༔ དེ་ལྟར་འདི་ལའང་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་པ་མཛད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ཤིས་པ་བརྗོད་དེ། བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྙིང་ལ་གནས། །ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་རིགས་ཀུན་གྱི་ནི་བདག་པོ་མཆོག །མ་ལུས་སེམས་ཅན་སྐྱེད་བྱེད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྟེ། །དེས་ནི་དེང་ཁྱོད་དབང་བསྐུར་མཆོག་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །སྲིད་པ་གསུམ་འབར་སྐུ་ནི་རྗེས་ཆགས་དུལ་བར་ལྡན། །འོད་ཟེར་སྔོན་པོ་སྟོང་ལྡན་ཉི་མ་བརྒྱ་སྟོང་ལྡན། །རྣམ་མང་སྐུ་དང་ཆ་ལུགས་རྗེས་ཆགས་སེམས་དཔར་ལྡན། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དེ་དང་སྔགས་པ་ལྷན་ཅིག་གར་བྱེད་ཤོག །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ། སེམས་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་བླངས། ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད། རིགས་ཀྱི་ཡུམ་ལྔས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཆུས་བཀང་བའི་བུམ་པ་ཐོགས་ཏེ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། རྣམ་བུམ་ཐོགས་ལ། ཨོཾ་ མཁའ་ཁྱབ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས༔ བཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་བཟུང་ནས་ནི༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པདྨ་བཛྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཨོཾ་ཨཱཿཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཞེས་བུམ་ཆུ་འཐོར་འཐུང་བྱ། དེས་བུམ་དབང་དངོས་གཞི་སོང་ནས་རྗེས་འབྲེལ་དུ་ལྷ་སྒོམ་བཟླས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ནུས་པ། རྒྱུད་ལ་འཇོག་པའི་སླད་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་རྣམས་རིམ་པར་བསྐུར་བའི་ཐོག་མར། སློབ་དཔོན་བདེ་མཆོག་པདྨ་བཛྲའི་སྐུ་དང་གནས་སོ་སོའི་ལྷ་རྣམས་ལས་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་པ་རེ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་དང་གནས་སོ་སོར་ཐིམ་པས་སྣང་སྟོང་སྐུའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་མོས་ཤིག །ཙཀླི་རྣམས་སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ བདེ་མཆོག་འབར་བའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ པདྨ་བཛྲ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་པདྨ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཧཱུྃ༔ བྱིན་རླབས་ཀློང་ཡངས་ཕོ་བྲང་ནས༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བཛྲ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཧཱུྃ༔ བཀོད་པ་ཚད་མེད་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་ཕུང་པོ་རང་གྲོལ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩཱ་མི༔ ཧཱུྃ༔ ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་ཕོ་བྲང་ནས༔ དཔལ་ཆེན་རིག་འཛིན་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚོགས་ཡུལ་རྟོག་པ་རང་གྲོལ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཧཱུྃ༔ ཚད་མེད་བཞི་ལྡན་ཕོ་བྲང་ནས༔ བདེ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་དྷཱ་ཀི་ནཱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཧཱུྃ༔ ཉེར་བཞིའི་ཡུལ་གྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡོན་ཏན་རྩལ་རྫོགས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཱི་ར་ཡོ་གི་ནཱི་སརྦ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཧཱུྃ༔ དུར་ཁྲོད་གནས་བརྒྱད་ཕོ་བྲང་ནས༔ སྒོ་མཚམས་སྐྱོང་བའི་ཕོ་ཉ་མོས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་གཟེར་བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་བཏབ་སྟེ་ཐ་མལ་གྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྣང་སྟོང་ལྷའི་འཁོར་ལོར་འཆར་བ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས་ཤིག །སློབ་དཔོན་དང་ཁྱེད་རང་གཉིས་ཀ་བདེ་མཆོག་པདྨ་བཛྲ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་དང་ཧཱུྃ་ཆེན་ཀ་རའི་ཐུགས་ཀློང་དུ་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་དམར་པོ་མེ་འོད་འཕྲོ་བ་རེ་གསལ་ཐོབ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་གྱི་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་གི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་མཐར་འཁོད། བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྔགས་ཕྲེང་ལས་སྔགས་ཕྲེང་བར་མ་ཆད་དུ་བྱུང༌། ཕྱི་ནང་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དང་གསང་བའི་གནས་ནས་སྙིང་གར་བརྒྱུད་དེ་མགལ་མེ་ལྟར་འཁོར་བའི་འོད་ཟེར་དང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་གྱིས་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་འབར་ཞིང་དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པར་གྱུར་པར་མོས་ལ་བསྙེན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་པདྨ་བཛྲ་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། སླར་ཡང་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་སྲོག་གི་མཐར་འཁོད་པ་ལས་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བདེ་ཆེན་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་ཏེ་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ། ལྷ་རྣམས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་བའི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་སྤྲུལ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས། མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་རྣམས་མཆོད་ཅིང་བྱིན་རླབས་དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་རང་ལ་ཐིམ། འོད་ཟེར་སླར་འཕྲོས་པས་སྣོད་དང་བཅུད་དུ་འཛིན་པའི་སྣང་ཞེན་སྦྱངས་ནས་སྣང་གྲགས་རྟོག་ཚོགས་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་རང་བཞིན་ཏུ་གྱུར། །གྲགས་སྟོང་གསུང་གི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་མོས་ལ་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པདྨ་བཛྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོའི་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས། ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མོས་ལ་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། ལྟེ་བའི་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་གསེར་མདོག་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས། རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མོས་ལ་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ གསུམ། མགྲིན་པའི་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས། དབང་གི་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བསམས་ལ་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་པཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ གསུམ། ཐུགས་ཀའི་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་སྔོན་པོ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས། དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བསམས་ལ་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་བཛྲ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ གསུམ། གསང་བའི་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་ལྗང་གུ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས། ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མོས་ལ་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་ཀརྨ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ གསུམ། སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག་ལ། ཨཱཿ ལྷ་སྔགས་དབྱེར་མེད་བཀོད་པ་དང་༔ བདེ་ཆེན་སྤྲོ་བསྡུའི་བཟླས་པ་ཡིས༔ འགྱུ་བའི་རླུང་ཁམས་སྔགས་སུ་དག༔ གསུང་གི་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ དེང་ཕྱིན་ཆད་སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱི་གཟེར་དང་འཕྲོ་འདུ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཟེར་བརྟན་གཡོའི་སྒྲ་སྐད་ཀུན་ལ་བཏབ་སྟེ་ཐ་མལ་གྱི་སྒྲ་གྲགས་ཐམས་ཅད་གྲགས་སྟོང་གསུང་གི་འཁོར་ལོར་འཆར་བ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས་ཤིག །མེ་ལོང་བསྟན་ལ། སྣང་གྲགས་རྟོག་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་གདོད་ནས་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་བ་རང་སེམས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་མདངས་མེ་ལོང་དྭངས་པ་ལ་ཤར་བའི་གཟུགས་བརྙན་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པའི་དཔེས་མཚོན་པར་གྱིས་ལ། རང་རིག་ཀ་དག་གཉུག་མ་ཆོས་ཉིད་མ་བཅོས་པའི་རང་ངོ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ འདི་ལྟར་སྣང་ཞིང་གྲགས་པ་ཀུན༔ གསལ་སྟོང་མེ་ལོང་གཟུགས་བརྙན་ལྟར༔ ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་དགོངས་པ་མི་འགྱུར་བའི་གཟེར་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྟོགས་ཚོགས་ཀུན་ལ་བཏབ་སྟེ་དྲན་རྟོག་རང་ག་མའི་འཕྲོ་འདུ་ཐམས་ཅད་རིག་སྟོང་ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་འཆར་བ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས་ཤིག །ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་དབང་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་འཕེལ་ཞིང་བརྟན་པར་གྱུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། མེ་ཏཽག་འཐོར་ལ་ཤིས་བརྗོད་ཡེ་དྷར། སུ་པྲ་ཏིཥྛ་རྣམས་ཀྱིས་བརྟན་པར་བྱ། དེ་ལྟར་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ བརྟན་གཡོའི་སྣང་ཞེན་དྲི་མ་དག༔ ཕྱི་ནང་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་མངོན་དུ་འགྱུར༔ ཅེས་དག་པ་བརྗོད། དེས་སྨིན་བྱེད་བུམ་པའི་དབང་འཁོར་དང་བཅས་པ་སོང་ནས། དེ་ཉིད་ལམ་དུ་ཁྱེར་བ་སྣང་སྟོང་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ལ་བསླབ་དགོས་པས་གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་འཆད་པ་ལ། སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་ཟུར་གསལ་ཁྲིད་ཡིག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་སྔོན་འགྲོ་ནས་བཟུང༌། རྟེན་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ཁྲིད་རྫོགས་ཀྱི་བར་གོ་བརྡའ་འཕྲོད་པར་དལ་བུས་བཀླག །བསྡུ་ན་ལས་བྱང་གི་གསལ་བརྟན་དག་གསུམ་ཙམ་དག་ཅིང་གསལ་བར་བརྗོད་དོ། །གཉིས་པ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། བླ་མ་བདེ་མཆོག་པདྨ་བཛྲ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་དགའ་བའི་སྒྲ་དང་བདེ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་སྐུ་ལ་ཐིམ། ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་མེས་ཞུ་བ་གཞིར་གནས་ཀྱི་བྱང་སེམས་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་མཁའ་གསང་ནས་ཧཱུྃ་ཡིག་དམར་པོའི་རྣམ་པར་སྤྲོས། ཐོད་པའི་དམ་རྫས་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཏེ་འོད་དུ་ཞུ། བདེ་ཆེན་ཆགས་པའི་དམར་མདངས་འབར་བཞིན་པ་དེ་ཉིད་ལྗགས་ཐོག་ཏུ་སྩལ་བར་མོས་ཤིག །ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་ཐོགས་ལ། ཨཱཿ ཞུ་བདེས་དྲངས་པའི་བྱང་སེམས་ཧཱུྃ༔ དམར་གསལ་ཆགས་པའི་མདངས་འོད་འཚེར༔ རྩ་ཁམས་རླུང་ལ་དབྱེར་མེད་ཐིམ༔ མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པདྨ་བཛྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཏགས་པ་བརྗོད་ལ་སྦྱིན། གསང་རྫས་ཀྱིས་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་བདེ་བ་འབར། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཀྱི་རོལ་རྩལ་དུ་རྟོགས། སེམས་བྱུང་གི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཉིད་ཀྱི་ཀློང་དུ་ཐིམ། ཉམས་མྱོང་བསམ་བརྗོད་དཔེ་ལས་འདས་པའི་གསལ་སྟོང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་མོས་ཤིག །དེ་ལྟར་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བས༔ རླུང་དང་རྟོག་པའི་དྲི་མ་དག༔ བདག་བྱིན་བརླབ་སོགས་བསྒོམ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་མངོན་དུ་འགྱུར༔ དེས་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་སོང་ནས་དེ་ཉིད་ལམ་དུ་ཁྱེར་བ་བརྟེན་པ་རྫོགས་པའི་རིམ་པའི་ཁྲིད་སྟོན་པ་ལ། ཞེས་པ་ལྟ་བུས་མཚམས་སྦྱར་ནས་ཁྲིད་ཡིག་གམ་གཞུང་ཚིག་རྐྱང་བ་གང་རུང་གི་བདག་བྱིན་རླབས། སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ། ཛ་ལནྡྷ་རའི་ཁྲིད་རྣམས་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གི་སླད་དུ། རིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་གཟུགས་དང་ལང་ཚོའི་མཛེས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱུང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་མོ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་གཏད་པར་མོས་ཤིག །རིག་ཙཀ་བྱིན་ལ། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཆུ་སྐྱེས་ནི༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བའི་གནས༔ སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ བདེ་བ་དམ་པ་མྱོང་བར་གྱིས༔ ཀརྨ་མུ་དྲ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཁྱེད་རང་རྣམས་བདེ་མཆོག་པདྨ་བཛྲ། རིག་མ་མནྡཱ་ར་བ། མཁའ་གསང་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨ་ཧཱུྃ་དང་ཨཱཿས་མཚན་པ། ཐབས་འདི་ལས་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་བྱའོ་སྙམ་པ་སྟེ་འདུ་ཤེས་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་ཡས་བབས་དང་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བཞིའི་མཐར་འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་བྱས། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་མི་ཤིགས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་རྣམ་པར་ཤངས་བུག་གཡས་ནས་སྤྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྣ་བུག་གཡོན་ནས་ཞུགས་ཏེ་སྙིང་གར་ཟླ་བའི་གདན་ལ་འཁོད། དེ་ལས་བདེ་སྟོང་གི་འོད་ཟེར་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང༌། ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བས་ཁྱབ། དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད་ཅིག །དེ་ལྟར་གསུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བས། ཟག་བཅས་ཐིག་ལེའི་དྲི་མ་དག༔ ཕོ་ཉའི་ཡེ་ཤེས་བསྒོམ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་འགྱུར༔ དེས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་སོང་ནས། དེ་ཉིད་ལམ་དུ་ཁྱེར་བའི་ཁྲིད་སྟོན་པ་ནི། སོགས་མཚམས་སྦྱར་ནས་ནོར་བུ་འགེངས་པའི་རིམ་པ་བསྟན། བཞི་པ་ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེས་ངོ་སྤྲོད་པ་ལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་གནད་དྲང་པོར་བསྲང༌། རླུང་རོ་ལན་གསུམ་བསལ། སྙིང་གར་ཟླ་བའི་གདན་ལ་འཁོད་པའི་ཧཱུྃ་ཡིག་དཀར་དམར་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད། མཐར་དེའང་མི་དམིགས་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་ཡལ་བར་མོས་ལ་ཟུང་འཇུག་བློ་འདས་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་བསྐྱང་འཚལ། ཧོཿ ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་གཟུང་འཛིན་ཀུན༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་ངང་༔ སྤང་བླང་བསལ་བཞག་བྲལ་བར་བསྐྱང་༔ ཡང་དག་ངེས་དོན་རྟོགས་པར་གྱིས༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་ངོ་སྤྲད་ལ་དར་ཅིག་མཉམ་པར་བཞག །དེ་ལྟར་བཞི་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་པའི་དྲི་མ་དག༔ བསམ་མི་ཁྱབ་པ་བསྒོམ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་ཉིད་སྐུ་མངོན་དུ་འགྱུར༔ དེས་བཞི་པའི་དབང་བསྐུར་བ་སོང་ནས། དེ་ཉིད་ལམ་དུ་ཁྱེར་བའི་ཁྲིད་སྟོན་པ་ནི། དེས་མཚམས་སྦྱར་ནས་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་རིམ་པ་དང་རྗེས་ཀྱི་ཁྲིད་བཅས་མཐར་དབྱུང༌། དེ་དག་གིས་བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་གདམས་ངག་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་དང་བཅས་སྨིན་གྲོལ་ཚངས་སྤྲུགས་སུ་གྲུབ་པ་སྟེ་ཕན་ཡོན་ཀྱང་གཞུང་ལས། དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་དབང་བསྐུར་བས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བྱིན་རླབས་འཇུག༔ ལམ་གྱི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག༔ འབྲས་བུའི་ཡེ་ཤེས་མྱུར་སྨིན་འགྱུར༔ ཅེས་གསུངས་སོ། །བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་རིམ་ལྔ་ལ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བཀའ་སྔོན་དུས་བཞུགས་ཀྱང་དེང་སང་རྒྱུན་མེད་འདིའི་མཆོག་དབང་སྐབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་དང་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱང་བཞུགས་པ་བཅས་བཀའ་གཏེར་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་ཤིན་ཏུ་གལ་པོ་ཆེ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །ཡན་ལག་གི་དབང་བསྐུར་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ ཁྱབ་བདག་པདྨ་བཛྲ་རྩལ༔ བདེ་བ་མཆོག་གི་ཧེ་རུ་ཀས༔ བདུད་རྩི་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བའི་དབང་བསྐུར་སྩོལ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སོགས༴ ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད། ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསང༌། ཤུུ་ནྱཱ་ཏཱས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཁྱེད་རང་རྣམས་གང་དུ་གནས་པའི་གོ་སར་པདྨ་ཉི་མ་དྲེགས་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་སེམས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཧཱུྃ་དམར་པོ། །དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་ཁྱེད་རང་རྣམས་བདེ་མཆོག་པདྨ་བཛྲ་རྩལ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཁྲོ་འཛུམ་ཆགས་པའི་ཉམས་ཅན། རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་དང་བསྒོ་བའི་གོས་གསུམ་ཐོད་སྦྲུལ་རུས་པ་དང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་རྣམ་འགྱུར་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་བས་ཡུམ་མནྡཱ་ར་བ་དམར་གསལ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པ་ལ་འཁྱུད་པ། ཞབས་བརྐྱང་བསྐུམ་ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་འབར་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པའི་སྐུའི་གནས་རྣམས་སུ་ལུས་དཀྱིལ་ལྷ་ཚོགས་མ་འདྲེས་པར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ཡིག་དང་བཅས་པ། དེ་རྣམས་དང་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་བླ་མ་བདེ་བ་མཆོག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་ནམ་མཁའ་གང་བ་ཙམ་དུ་བྱོན་པ་ཁྱེད་རང་ལ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པདྨ་བཛྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ༔ སྟྭམ་བྷ་ཡ་སྟྭམ་བྷ་ཡ༔ ར་ར་ར་ར༔ ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཧ་ཛྷཻཾཿ ཅེས་དབབ་མཐར། ཏིཥྛ་བཛྲ་བརྗོད་ལ་བརྟན། བདུད་རྩིའི་ཕོ་བྲང་བླ་མ་བདེ་མཆོག་པདྨ་བཛྲ་རྩལ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་བཞི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོབ། དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི་གསང་བ་གསུམ་དང་དབྱེར་མེད་པར་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །སྨན་གྱྀ་ཕོ་བྲང་ཐོགས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསང་བ་མཆོག་གི་དགྱེས་པ་ན༔ ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་རྟག་ཏུ་བཞུགས༔ དོན་དམ་བདུད་རྩི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་འོད་གསལ་དབྱིངས༔ ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ རྟགས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ སྣོད་བཅུད་རིགས་ལྔའི་རོལ་པར་ཤར༔ རྫས་ཀྱི་བདུད་རྩི་རྣམ་པ་ལྔ༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་བཅུད་དུ་འཁྱིལ༔ རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ཡི༔ བདུད་རྩི་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ རྟགས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྣང་སྟོང་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རྫས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔ བདེ་ཆེན་གསང་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡེ་ཤེས་གསུམ་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ དོན་གྱི་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔ བློ་འདས་བཞི་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ སྣང་གྲགས་ལྷ་དང་སྔགས་སུ་སྨིན༔ རྟོག་ཚོགས་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་གྲོལ༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པདྨ་བཛྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཞེས་བཏགས་པའི་ཛབ྄་དབྱངས་དང༌། ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་གནས་གསུམ་དུ་བཞག༔ ཕོ་བྲང་ཞལ་ཕྱེས་ལ། ལྷ་ཚོགས་གནས་གསུམ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ འབྲུ་གསུམ་འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་བྱུང་༔ རང་གི་གནས་གསུམ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པདྨ་བཛྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་དགོངས་པའི་རྩལ་བསྐྱེད། ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་བདུད་རྩིར་ཞུ་བ་དམ་ཚིག་རྫས་དང་དབྱེར་མེད་པར་གྱུར། ཅེས་མོས་ལ་བདུད་རྩི་སྦྱིན་ལ་མྱང་དུ་གཞུག །དེའང་གཞུང་ལས། དབང་འདི་ལན་ཅིག་འབྲེལ་པས་ཀྱང་༔ མི་མཐུན་ཀུན་ཞི་ཡེ་ཤེས་འཕེལ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གདུང་འཛིན་པའི༔ རྡོ་རྗེའི་རིགས་སུ་ངེས་པར་འགྱུར༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལགས་སོ། །ཡན་ལག་གཉིས་པ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཡི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་ཟློས། རྣལ་འབྱོར་མ་དཔལ་དགྱེས་རོལ་པའི༔ ཁྱབ་བདག་པདྨ་བཛྲ་རྩལ༔ བདག་ལ་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ནས༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དབང་མཆོག་སྩོལ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སོགས། སྡོམ་གསུམ་ཚུལ་བཞིན་བཟུང་བའི་བློས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས༔ རིག་པ་འཛིན་པ་བདག་གིས་ནི༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ སོ་སོར་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རིག་འཛིན་ནང་གི་སྡོམ་པའི་ཚོགས༔ མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་ལ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད། བསང་སྦྱང་༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཁྱེད་རང་རྣམས་གང་དུ་གནས་པའི་གོ་སར་པདྨ་ཉི་མ་དྲེགས་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་རང་སེམས་ཧཱུྃ་ཡིག་དམར་པོ། །དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་ཁྱེད་རང་རྣམས་བདེ་མཆོག་པདྨ་བཛྲ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཁྲོ་འཛུམ་ཆགས་པའི་ཉམས་ཅན། ཕྱག་གཡས་པདྨ་དམར་པོ་དང་གཡོན་ཚེ་བུམ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་བས་ཡུམ་མནྡཱ་ར་བ་དམར་གསལ་པདྨའི་གྲི་གུག་དང་བདུད་རྩིའི་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ལ་འཁྱུད་པ། རྒྱན་ཆ་ལུགས་རྣམ་འགྱུར་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་ཞབས་བརྐྱང་བསྐུམ་གྱིས་བཞུགས་པའི་སྐུ་ལ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་དང་བཅས་པར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་དང་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ཡིག་གིས་མཚན་པ། དེ་རྣམས་དང་སློབ་དཔོན་གྱི་གནས་གསུམ་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་བདེ་མཆོག་པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབས་པ་བཞིན་བྱོན་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ཅེས་སྤོས་རོལ་དང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པདྨ་བཛྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ༔ སྟྭམ་བྷ་ཡ་སྟྭམ་བྷ་ཡ༔ ར་ར་ར་ར༔ ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཧ་ཛྷཻཾཿ ཅེས་ཚེ་སྔགས་ཀྱི་གཤམ་དུ་འབེབས་སྔགས་བཏགས་པས་བྱིན་དབབ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བཏན་པར་བྱ། དེ་ནས་ཚེ་བཅུད་བསྡུ་བའི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་དང་ཁྱེད་རང་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་དང་མཁའ་གསང་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་དང་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་གྲངས་མེད་པ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས། རང་གི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད། བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་ཐིག་ལེའི་རྣམ་པར་བསྡུས་ཏེ་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་ཞུགས་སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧྲཱིཿ འཆི་མེད་གཉུག་མའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ པདྨ་བཛྲ་བདེ་བའི་མཆོག༔ རིགས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་རྣལ་འབྱོར་མ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་ཀུན༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སྦྱོར་འཕྲོ་འདུ་ལས༔ བདེ་ཆེན་འབར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི༔ འོད་ཟེར་ཕོ་ཉ་ཕྱོགས་བཅུར་སྤྲོས༔ བླ་ཚེ་འཐོར་དང་ཡར་བ་ཁུག༔ སྲོག་ཚེ་ཉམས་དང་རྒུད་པ་གསོས༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་སྡུས༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པདྨ་བཛྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སཱ་ཧཱ༔ ཚེ་འབྲང་ཐོགས་ལ། ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་བདེ་མཆོག་པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ་རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་སྐུ་ལས་འཆི་མེད་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་རྒྱུན་བྱུང་སྟེ་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་བས་འགྱུར་མེད་སྐུའི་ཚེ་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཚེ་འབྲང་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧྲཱིཿ པདྨ་བཛྲ་བདེ་ཆེན་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ གསང་བའི་ཡུམ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ དབྱེར་མེད་རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས༔ མི་འགྱུར་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པདྨ་བཛྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ སྐུ་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་འཆི་མེད་ཚེའི་དབང་མཆོག་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཤེས་རབ་དབྱིངས་ཀྱི་བནྡྷའི་སྣོད་དུ་ཐབས་མཆོག་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་བཅུད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དུ་བསྐྱིལ་བར་མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་མྱོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་འགག་མེད་གསུང་གི་ཚེ་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཚེ་ཆང་མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་ཁར་སྦྱིན་ལ། ཧྲཱིཿ ཨེ་དབྱིངས་པདྨ་བྷཉྫའི་སྣོད་མཆོག་ཏུ༔ ཝཾ་ཡིག་འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་བདུད་རྩིར་བསྐྱིལ༔ དབྱེར་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ འགག་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཿ གསུང་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་འཆི་མེད་ཚེའི་དབང་མཆོག་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་འདུས་པའི་འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་བཅུད་ལེན་རིལ་བུའི་གཟུགས་སུ་ཤར་བ་སྙིང་གར་གཏུགས་ཤིང་ཁོང་དུ་བསྟིམ་པས་སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་འཁྲུལ་མེད་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཚེ་རིལ་སྙིང་གར་བཞག་ཅིང་མྱང་དུ་གཞུག་ལ། ཧྲཱིཿ སྲིད་ཞིའི་དྭངས་མ་བདེ་ཆེན་བཅུད་ཀྱིས་ལེན༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཚེ་དང་ལང་ཚོའི་དཔལ༔ མི་ཤིགས་སྙིང་པོའི་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་པས༔ འོད་གསལ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཐུགས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་འཆི་མེད་ཚེའི་དབང་མཆོག་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་འཆི་མེད་ཚེའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས། ལུས་ཀྱི་ནང་དྭངས་བཅུད་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་གྱིས་གང་བ་ཐམས་ཅད་གཉུག་མ་མི་ཤིག་པའི་ཐིག་ལེའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། གདོད་ནས་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་བྲལ་བས་ཅིས་ཀྱང་མི་ཕྱེད་མི་ཤིགས་པ་འགྱུར་མེད་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་པར་མོས་ཤིག །ཚེ་མདའ་རྒྱ་གྲམ་བཞག་ལ། ཨཱཿ སྣང་གྲགས་རྟོག་གསུམ་དྭངས་མའི་བཅུད༔ རྩ་སྲོག་ཐིག་ལེའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་བློ་ལས་འདས༔ སྐྱེ་མེད་གཉུག་མའི་རྒྱས་གདབ་བོ༔ བཛྲ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་རྒྱས་གདབ་ལ་མཉམ་པར་བཞག །མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་སྤེལ། དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་རྨད་བྱུང་སྙིང་པོའི་བཅུད་འདྲིལ་གྱི་རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་ཡན་ལག་བཅས་ལེགས་པར་གྲུབ་པས། །སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ལ་དམ་ཚིག་བསྒྲག་གཟུང༌། གཏང་རག་ལུས་འབུལ་དགེ་བསྔོ་བཅས་བྱས་པས་དབང་བསྐུར་རྫོགས། རྗེས་ཕྲིན་ལས་རྗེས་རིམ་ཚོགས་ལ་རོལ་ཅིང་ལྷག་མ་བཏང་བ་ནས་དགེ་བསྔོ་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་ཡང་གཞུང་དངོས་དང་གསང་བ་སྤྱིའི་འགྲོས་བཞིན་བྱས་པས་ལེགས་པར་གྲུབ་པོ། །འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཟབ་ཆོས་བྱེ་བའི་བཅུད། །སྔོན་མེད་གདམས་པའི་བདུད་རྩི་ལེགས་མྱང་བའི། །སྐལ་བཟང་ལྡན་པས་འཛིན་མའི་ཁྱོན་ཁེངས་ཏེ། །མཁའ་སྤྱོད་གྲོང་ཁྱེར་ཤིན་ཏུ་མཛེས་བྱད་ཤོག །ཅེས་ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའི་གནང་བ་སྩལ་བ་ལྟར་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་ཇི་ལྟ་བར་བཀླག་པས་ཆོག་པའི་ཁྲིགས་སུ་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཆེན་པོར་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
[edit]

@#/__/zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i smin byed kyi cho ga gzung 'dzin rang grol ces bya ba bzhugs so//__na mo gu ru shrI ma hA su khA ya/__bde mchog bdud rtsis rnam shes dri bkrus nas/__/ye shes srog gi zungs ster srid dang zhi'i/__/khyab bdag pad+ma he ru ka dpal zhabs/__/rtag du bsnyen no rdo rje'i byin chen phob/__/bla ma yi dam dbyer med kyi/__/smin byed rgyud lung zab mo'i gsang*/__/'brel bas grol ba'i bcud mchog 'di/__/'bad med rnam grol gsos su longs/__/zab mo bla ma'i thugs sgrub dpal bde mchog 'khor lo'i rim pa gnyis kyis bde chen phyag rgya chen po'i dngos grub bsgrub par 'dod pa'i gang zag skal ba mchog gis khyad par du byas pa dag gis/__thog mar dkyil 'khor chen por 'jug cing ye shes kyi sa bon gdab par bya ste/__de la gnyis/__sbyor ba yo byad kyi gshom/__dngos gzhi dbang gi las rims so/__/dang po ni/__dben pa'i gnas su stegs bu'i steng du ras bris kyi dkyil 'khor ram maN+Dal la tshom bu dmar po gtso bo bkod pa'i khar many+dzi'i steng bum pa so lnga'i bcud ldan chings dmar kha rgyan dang bcas pa bkod pa'i mdun tu gtso 'khor lha tsag bdun po dang dbang phreng dmar po me long bcas/__rgyab tu gsang dbang thod par chang la bdud rtsi dang mngar gsum sbyar ba dang rig ma'i gzugs brnyan/__g.yas su sman gyi pho brang chas ldan/__g.yon tu tshe'i 'brang rgyas/__thod snod mtshan ldan tu tshe chang dang bcud len gyi ril bu'am tshe ril spyi 'gro bzhag__/sman rag gtor gsum/__phyi mchod rnams spyi ltar bsham/__las bum/__dung zhal/__mig dar me tog__/sngon gtor/_tshogs kyi yo byad gtor 'bul sogs nyer mkho'i yo byad rnams kyang tshogs par bya'o/__/gnyis pa la/__thog mar dbang don sgrub mchod ni/__brgyud 'debs sngon du 'gro bas las byang ltar bdag mdun dbyer med du bsgrub/__bzlas pa'i dbur dzaba? khang phyes la bdag mdun gnyis kar ting 'dzin gyi rim pa gsal btab la bsnyan sgrub las sbyor gyi bzlas pa rnams bya/__rnam bum du+u 'ang gsal gdab spyi mthun byas la bzlas pa ci 'grub mthar mchod bstod dang bum lha 'od zhu zin nas/__sman dbang gi ched du gter gzhung gsham gsal sman sgrub las skabs 'dir khrol sgrub ma 'grub kyang chog pas phye sgrub kyi las rim dmigs bzlas dbab bskyil bcas pa dang*/__tshe dbang gi ched du gter gzhung tshe sgrub lha bskyed las rim dmigs bzlas bcas grub nas mchod bstod 'bul zhing tshe 'gugs gyer/__las bum rta mgrin dang 'khyil pa gang rung gis bsgrub/__bka' srung la gtor ma 'bul/__tshogs rdzas byin rlabs nas phyi nang gsang ba'i tshogs mchod bya/__ye shes sku mchog gi bshags pa dang las byang ltar byin dbab cing mchod bstod sngon tu 'gro bas sman gyi dngos grub gzhung ltar blang*/__bdag nyid dkyil 'khor du 'jug pa'i phyir rig pa'i me tog dor la slob ma gzhug par gnang ba nod do/__/de nas dbang dngos la gnyis/__'jug pa'i cho ga dang*/__dbang bskur dngos so/__/dang po la'ang phyi nang gnyis las thog mar las bum gyi chus slob ma rnams la phyi rol du khrus bya/__bgegs gtor btang la bka' bsgo zhing drag sngags rol mo yungs thun gyis bskrad la srung 'khor bsgom pa rnams las byang ltar bya/__mtshams sbyor dang sngags spyi mthun gyis mig dar me tog sbyin/__sems bskyed gsal btab la chos bshad spyi 'gro dang khyad par/__de'ang phyogs bcu dus gsum gyi rgyal ba sras dang bcas pa thams cad kyi sku gsung thugs yon tan phrin las mi zad pa rgyan gyi 'khor lo la mnga' dbang sgyur ba o rgyan gyi slob dpon chen po pad+ma 'byung gnas de nyid kyis phyogs dang ris su ma chad pa'i gdul bya mtha' yas pa 'dul ba'i slad du gsang chen rdo rje theg pa'i chos kyi 'khor lo dus gsum rgyun chad med par bskor ba thams cad kyi snying po'i yang bcud lam zab bla ma sgrub pa'i thabs tshul mtha' yas pa bstan par mdzad pa las/__skabs su babs pa/__bla ma nyid yi dam gyi rnam par sgom pa'i thabs mchog__/thugs sgrub bye ba phrag brgya'i mthar thug__/bskyed rdzogs kun gyi dmar byang snying po 'di ni/__badz+ra gu ru pad+ma badz+ra nyid tshe lam gyi grogs mchog man+dA ra ba dang bcas te brag phug mA ra ti kar 'chi med tshe'i rig 'dzin sgrub pa'i skabs su/__chos sku kun bzang rdo rje 'chang chen/__longs sku dpal ldan 'khor lo bde mchog__/sprul sku lhan skyes rdo rje rnal 'byor ma rnams kyis rang byung bde chen gsang ba'i dkyil 'khor du bcug nas dbang bskur cing byin gyis brlabs/__rgyud dang gdams pa'i gsang mdzod gtad pas sku gsum he ru ka dang dbyer mi phyed par gyur/__phyis gangs can bod kyi gdul bya 'dul ba'i dus su mnga' bdag chos rgyal khri ldes gsol ba btab pa'i ngor/__bla ma bde mchog 'khor lo'i chos bka' zab cing rgya che ba'i smin grol gdams pa mtha' yas pa stsal/__mthar gdams ngag zab mo'i gzhung rgyas 'bring bsdus gsum du phyes nas rgyas pa bde mchog dmar po gsang ba yongs rdzogs kyi skor lho brag srin mo sbar rjes su sbas pa mnga' bdag sku sprul nyang nyi ma 'od zer gyis spyan drangs/__'bring po gsang mchog mthar thug gi skor gtsang gi byang ru mtshams su sbas pa lo chen be ro tsa na'i skye ba a ya bon po lha 'bum mam gu ru rnon rtses spyan drangs/__bsdus pa zab don snying po'i bcud 'dril 'di nyid gangs bar phug mo cher sbas pa ste/__ji skad du/__gangs bar phug mo cher sbas gter kha 'di:__mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung :__gter ston pad+ma dbang phyug ces bya 'byung :__zhes pa rdo rje'i lung gis bstan pa ltar pad+ma gsung gi bka' babs lo tsA ba ngan lam rgyal ba mchog dbyangs kyi rnam 'phrul/__byar smad du rgya'i rigs las 'khrungs shing mdo sngags gnyis kar mkhas pas ston par grags pa rgya ston pad+ma dbang phyug la kha byang babs shing lung bstan gyis bskul te/__e yul rig pa'i 'byung gnas kyi kha stod gangs bar rdo rje'i phug mo che zhes pa'i brag skyibs chen mo'i sgo drung pha waM dbang phyug gi mtshan rtags can nas bla rdzogs thugs gsum gyi chos dang bstan srung gur mgon gyi rgya gzhung dregs pa zil gnon skor man ngag le tshan lnga/__dam rdzas bdud rtsi sman gy-i ril bu bcas spyan drangs/__'gro don ci rigs mdzad cing gur mgon gyi skor rnams yar lung klu ba'i bla ma rnams brgyud de deng sang sa skya'i gur mgon gzhung pod me 'bar mar bzhugs pa yin cing*/__bla ma bde mchog gi chos skor rnams lung byang ltar gnas de nyid du yang gter gyi rgyas btab pa phyis rab tshes sa stag lo'i sa ga zla ba'i tshes bcur ye shes kyi mkha' 'gros khyab bdag sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la gter dpe dngos su bstan cing brda sprod mdzad pa'i rjes thog tu gter ston pad+ma dbang phyug nyid kyi sku mngon tu snang bas dbang dang gdams ngag rdzogs par gnang*/__de 'phral tshig brgyud yi ge ris su gtan la phab/__chu rta mgo zla'i nyer lngar don brgyud smin grol gyi gdams pa kho bo cag la gcig rdzogs kyi bka' drin stsal ba ste/__de ltar byin rlabs kyi ngad pa dang mkha' 'gro'i kha rlangs ma yal ba'i zab chos khyad par du 'phags pa bla ma bde mchog 'khor lo'i dkyil 'khor du smin byed kyi rim pa bgyi ba la 'jug pa dang dngos gzhi gnyis su yod pa las thog mar 'jug pa'i chos rnams zhu ba'i yon tu dmigs te zhing khams 'bul bar zhu/__zhes pas mtshams sbyar la maN+Dal 'bul du gzhug__/bla ma dang dkyil 'khor gyi gtso bo tha ma dad pa la mi phyed dad pa'i gdung shugs drag pos thal mo me tog dang bcas pas gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos/__dga' chen ston pa he ru ka:__khyab bdag pad+ma badz+ra rtsal:__bdag la brtse bas nyer dgongs nas:__smin grol byin gyis brlab tu gsol:__lan gsum/__de ltar gsol ba btab pa las gsang ba zab mo'i snod dang ldan par rig nas gnang ba stsal zhing dam tshig bsgrag pa yin pas 'di la snyan gtod 'tshal/__legs 'ongs skal ldan rigs kyi bu:__zab mo'i smin grol don gnyer na:__rtsa ba yan lag dam tshig srungs:__'da' dka' rdo rje'i bro bor cig:__bdud rtsi'i dam chu sbyin la/__badz+ra a mr-i ta u da ka Tha Tha Tha:__dam tshig rdo rje'i chu nan de nyid lce'i dbang po brgyud snying ga'i mi shig pa'i thig le dang ro gcig tu 'dres te dam tshig srung ba dang nyams pa'i khe nyen gyi dbang po byed pa yin pas ji skad bsgos pa las 'da' bar mi bgyid do snyam pas tha tshig gi bro bor ba 'di'i rjes zlos/__sa ma ya i daM rak+Sha mi:__dbang gi snod rung du sgrub pa rgyud rnam par sbyang ba'i slad du skyabs 'gro sems bskyed tshogs bsags rnams rim par 'byung ba yin pas 'dun pa 'di ltar du mdzod cig__/dpal ldan bla ma 'khor lo bde mchog yab yum dkon mchog kun 'dus kyi ngo bo rtsa gsum rab 'byams rgya mtsho'i bdag nyid can du bzhugs pa la bdag gzhan sems can thams cad deng nas byang chub ma thob kyi bar du sgo gsum gus pa chen pos skyabs su mchi bar bgyi'o snyams pas 'di'i rjes zlos/__na mo:__bla ma 'khor lo bde ba'i mchog:__dkon mchog gsum gyi ngo bo nyid:__rtsa gsum rgya mtsho'i bdag nyid la:__byang chub bar du skyabs su mchi:__lan gsum/__nam mkhas khyab pa'i mar gyur 'gro ba mtha' dag 'khor ba sdug bsngal gyi rgya mtsho chen po las bsgral nas gtan bde'i go 'phang bla ma 'khor lo bde mchog gi sku dang ye shes la 'god par bya/__de'i ched du smin byed kyi dbang zab mo nod la grol byed lam gyi rim pa tshul bzhin nyams su len par bgyi'o snyam du smon 'jug gi sems bskyed pa 'di'i rjes zlos/__hoH__sems bskyed mkha' khyab 'gro ba kun:__sku dang ye shes mchog thob phyir:__bde chen pad+ma badz+ra gyi:__rnal 'byor zab mo bsgom par bgyi:_lan gsum/__rgyun bshags yan lag brgyad pa'i ting nge 'dzin rnams re re bzhin gsal thob la 'di'i rjes zlos/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo/__/mchog gsum bsten pa'i zhing gyur la/__/gnyis med yid kyis skyabs su mchi/__/dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i/__/dag pa'i mchod pa bzhes su gsol/__/dngos grub chu bo gcod pa'i gegs/__/nyes byas ma lus bshags par bgyi/__/phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos/__/ma chags spyod la rjes yi rang*/__/dag pa mtha' bzhi'i dri ma med/__/rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do/__/bde gshegs dbang phyug sems can la/__/dgos pa gsum phyir lus 'bul lo/__/tshe rabs bgrangs pa'i las rnams kun/__/bsdus te byang chub chen por bsngo/__lan gsum/__dbang gi ye shes pa rang rgyud la gnas pa'i gzhi'am rtsa bar gyur pa dam tshig dang sdom pa spyi dang khyad par lhag pas bsdus pa rnams tshul bzhin tu bsrung dgos pas dam bca' rnam gsum brtan por bzung ba 'di'i rjes zlos/__oM/__bde bar gshegs pa khyed ci 'dra/__/de 'dra kho nar bdag gyur cig__/spyod pa rmad byung bsam yas pa/__/'gro la phan phyir bdag gis spyad/__/byang chub sems mchog dam pa dang*/__/sku gsung thugs kyi phyag rgya 'di/__/srog gi phyir yang mi spangs na/__/rdo rje rgyal pos byin rlabs mdzod/__/dus ngan tha ma'i 'jig rten 'dir/__/sangs rgyas mdzad dka' bdag gis bsgrub/__/byang chub spyad dka' bdag gis spyod/__/rdo rje rnal 'byor dkyil 'khor du/__/bdag cag bsam pa 'grub gyur cig__/lan gsum/__de rnams kyis dkyil 'khor phyi 'jug gi rim pa grub nas/__nang 'jug gi slad du slob dpon bde ba mchog gi thugs ka nas tshad med pa bzhi'i rang bzhin 'od zer lcags kyu lta bu 'phros/__khyed rang rnams dkyil 'khor chen po'i shar sgo nas drangs shing bkug ste gtso ba'i mdun du phyin par mos shig__/dzaHhU~M ba~M hoH__seng ges btegs pa'i rin po che'i khri dang pad+ma zla ba nyi ma'i dkyil 'khor rnams brtsigs pa'i gdan la 'khod par mos shig__/badz+ra sa ma ya s+t+wa~M:__de nas nang 'jug gi dngos gzhi ye shes pa dbab pa yin pas lus ngag yid gsum gyi gnad legs par gcun/__sems rnam par rtog pas ma g.yeng bar dmigs pa la yid rtse gcig tu gtod cig__/bla ma yi dam dbyer med pa la mos gus drag tu byas pa'i rkyen gyis slob dpon gyi thugs ka nas bde ba chen po'i 'od zer glog gi me lce lta bu 'phros/__khyed rang rnams kyi lus la reg pa tsam gyis gdos bcas rnam smin gyi phung po bsregs nas stong par sbyangs/__lus sems rdul dang bral ba'i dwangs ma hU~M yig dmar por gyur pa bla ma bde ba mchog gi zhal du zhugs/__thugs kar 'od du zhu/__yab yum sbyor ba'i mkha' gsang du byang chub sems kyi gong bur gyur/__de las skad cig gis khyed rang rnams bde mchog pad+ma badz+ra rtsal sku mdog dmar po pad+ma rA ga'i mdangs 'od 'tsher ba/__khro zhing chags pa'i nyams can/__zhal gcig phyag gnyis spyan gsum mche ba gtsigs shing ljags 'dril ba/__sma ra smin ma dbu skra gnag snum las me 'od 'phro ba/__ral pa'i thor tshugs kyi rtse mor yid bzhin nor bu dang g.yon ngos su zla ba tshes pas brgyan pa/__zhing spags dang glang kos stod g.yogs shing stag gi pags pa'i sham thabs 'phyang ba/__thod pa skam rlon sbrul rigs lnga dang rin po che rus pa'i rgyan gyis spras pa/__phyag gnyis kyis rdor dril thugs kar bsnol ba yum maN+DA ra ba dmar gsal gri thod 'dzin pa la 'khyud pa/__zhabs brkyang bskum 'dor thabs tshul gyis ye shes kyi me 'bar ba'i dbus na 'gying ba'i sku'i gnas lngar thod phreng rigs lnga/__de dag gi thugs ka dang nor bu'i rtse mo brla g.yas g.yon rnams su bka' babs kyi rig 'dzin chen po brgyad/__snying ga'i nang skor gyi rtsa 'dab bzhi la rigs bzhi'i rnal 'byor ma/__smin mtshams la sogs pa'i gnas nyer bzhir dpa' bo dang rnal 'byor ma nyi shu rtsa bzhi/__yan lag bzhi la sgo mtshams brgyad/__gzhan yang phung khams skye mched thams cad rtsa gsum rgyal ba zhi khro til gong kha phye ba lta bur gsal bar gyur/__mkha' gsang nas phyungs/__phyi rol du sngar bshams pa'i dbang stegs kyi gdan la 'khod pa'i gnas gsum du rdo rje gsum gyi ngo bo 'bru gsum dkar dmar mthing ga'i mdangs can gyis mtshan pa dang thugs srog hU~M yig nyi ma ltar 'bar ba/__de rnams dang slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer lcags kyu'i dbyibs can nam mkha'i dbyings gang ba 'phros/__mkha' khyab tu bzhugs pa'i rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi thugs dam bskul/__de rnams kyi gsang ba gsum gyi byin rlabs nus mthu ye shes chen po'i gzi byin thams cad phyag rgya yig 'bru phyag mtshan gyi rnam par char chen 'bab pa ltar byon/__khyed rang rnams kyi spyi bo nas zhugs te snying gar thim pas bde chen mchog tu mi 'gyur ba'i ye shes rgyud la pheb par mos shig__/'bebs rdzas dang DA dril dbyangs kyis bskul te tshig bdun gsol 'debs mthar/__hU~M hrI:__rang bzhin sku gsum zhing khams nas:__bla ma bde mchog he ru ka:__yi dam mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__gnas 'dir ye shes byin chen phob:__oM AHhU~M gu ru d+he wa d+hA ki nI dz+nyA na A be sha ya a AH___ma hA gu ru shri he ru ka dz+nyA na sa twa A be sha ya:__s+t+wam b+ha ya s+t+wam b+ha ya:__ra ra ra ra:__tsA la ya tsA la ya hU~M AHha dz+haiMH__zhes drag tu brjod la dbab/__ye shes pa'i byin rlabs kyi rgyun sgo gsum la brtan par byas par mos shig__/tiSh+Tha badz+ra/__zhes rdo rje mgor bzhag__/sngar byin pa'i me tog gi phreng ba de nyid tshe rabs nas 'brel ba'i lhag pa'i lha la phog par shog cig snyam pas slob dpon gyis sku'i dkyil 'khor du 'di'i rjes zlos dang bcas te 'dor 'tshal/__hoH__bla ma bde chen he ru ka'i:___rdo rje'i sku yi dkyil 'khor du:__bdag gis rig pa'i me tog 'bul:__thugs rjes dgongs te bzhes su gsol:__rat+na mA la pra tIts+tsha ho:__de ltar dor ba'i me tog bla ma'i dbu gtsug tu babs pa slar yang khyed rang rnams kyi spyi bor dbang rtags cod pan gyi tshul du bcings par mos shig__/puSh+pe ma la gr-i h+Na ho:__slob dpon gyi thugs ka nas ye shes kyi 'od zer gser gyi thur ma lta bu 'phros te ma rig pa'i sgrib g.yogs mig dar dang lhan cig bsal bar mos shig__/dz+nyA na tsak+Shu pra be sha ya phaT:__de ltar ye shes dag pa'i mig thob pas slob dpon dang khyed rang rnams kyi lus la gnas pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams mngon sum bzhin du mthong bar gyur pa'i mos pa mdzod cig__/de rnams kyis nang ye shes kyi dkyil 'khor du 'jug pa'i chos legs par grub pa lags/__zhugs pa la mngon par dbang bskur ba'i thog mar zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__byang chub rdo rje sangs rgyas la/__/mchod chen ji ltar stsal ba ltar/__/bdag kyang bskyab pa'i don gyi phyir/__/nam mkha'i rdo rje deng bdag stsol/__/lan gsum/__dbang dngos la sbyang gzhi'i rim pa dang mthun par sbyong byed rnam grangs bzhir bzhugs pa las/__dang po bum pa'i dbang gi slad du dmigs 'dun 'di bzhin tu mdzod/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros gdan gsum tshang ba'i dbang gi lha nam mkha' gang bar spyan drangs/__badz+ra sa mA dza:__thugs ka nas sprul pa'i lha mo rnams kyis mchod cing bstod par gyur/__oM sarba ta thA ga ta ar+g+haM nas/__shab+da pra tIts+tsha swA hA:__chos sku nam mkha' sogs brjod/__rdo rje can gyis sangs rgyas la:__'grau ba skyobs pa'i ched du dbang :__yon tan 'byung gnas ji ltar stsal:__de ltar 'di la'ang stsal du gsol:__ces gsol ba btab pas de bzhin gshegs pa rnams kyis dgongs pa mdzad/__byang chub sems dpa' rnams kyis shis pa brjod de/__bkra shis gang zhig sems can kun gyi snying la gnas/__/thams cad bdag nyid rigs kun gyi ni bdag po mchog__/ma lus sems can skyed byed bde ba chen po ste/__/des ni deng khyod dbang bskur mchog la bkra shis shog__/srid pa gsum 'bar sku ni rjes chags dul bar ldan/__/'od zer sngon po stong ldan nyi ma brgya stong ldan/__/rnam mang sku dang cha lugs rjes chags sems dpar ldan/__/he ru ka dpal de dang sngags pa lhan cig gar byed shog__/ces brjod cing me tog gi char dbab/__sems ma rnams kyis rdo rje'i glu blangs/__khro bo khro mo rnams kyis bgegs bskrad/__rigs kyi yum lngas rdo rje bdud rtsi'i chus bkang ba'i bum pa thogs te mngon par dbang bskur bar gyur/__rnam bum thogs la/__oM __mkha' khyab rgyal ba sras bcas kyis:__bkra shis bum pa bzung nas ni:__ye shes bdud rtsis dbang bskur bas:__tha mal snang zhen dag par shog:__oM AHhU~M pad+ma badz+ra ma hA su kha sarba sid+d+hi hrIHha ha hU~M hU~M phaT:__hrIHhU~M trA~M oM AHka la sha a b+hi Shiny+tsA mi:__zhes bum chu 'thor 'thung bya/__des bum dbang dngos gzhi song nas rjes 'brel du lha sgom bzlas ting nge 'dzin gyi nus pa/__rgyud la 'jog pa'i slad du sku gsung thugs kyi dbang rnams rim par bskur ba'i thog mar/__slob dpon bde mchog pad+ma badz+ra'i sku dang gnas so so'i lha rnams las lha sku phyag rgya gnyis pa re 'phros/__khyed rang rnams kyi lus dang gnas so sor thim pas snang stong sku'i ye shes bskyed par mos shig__/tsakli rnams spyi bo la sogs pa'i gnas rnams su bzhag la/__hU~M:___bde mchog 'bar ba'i pho brang nas:__pad+ma badz+ra yab yum gyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__sku dang ye shes yongs rdzogs shog:__oM pad+ma badz+ra kA ya a b+hi Shiny+tsA mi:__hU~M:_byin rlabs klong yangs pho brang nas:__bla ma rig 'dzin yab yum gyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rdo rje'i ye shes mngon gyur shog:__oM ma hA gu ru badz+ra d+harma kA ya a b+hi Shiny+tsA mi:__hU~M:__bkod pa tshad med pho brang nas:__thod phreng rigs lnga yab yum gyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__nyon mongs phung po rang grol shog:__oM badz+ra gu ru thod phreng rtsal sarba kA ya a b+hi Shi ny+tsA mi:__hU~M:__lha dang dbyer med pho brang nas:__dpal chen rig 'dzin yab yum gyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__tshogs yul rtog pa rang grol shog:__oM badz+ra ma hA gu ru sarba kA ya a b+hi Shiny+tsA mi:__hU~M:__tshad med bzhi ldan pho brang nas:__bde chen rigs bzhi'i d+hA ki nIs:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__dga' bzhi'i ye shes mngon gyur shog:__oM d+hA ki nI sarba kA ya a b+hi Shiny+tsA mi:__hU~M:__nyer bzhi'i yul gyi pho brang nas:__dpa' bo mkha' 'gro yab yum gyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__yon tan rtsal rdzogs dbang thob shog:__oM bI ra yo gi nI sarba kA ya a b+hi Shiny+tsA mi:__hU~M:__dur khrod gnas brgyad pho brang nas:__sgo mtshams skyong ba'i pho nya mos:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__phrin las mthar phyin dbang thob shog:__oM karma d+hA ki nI sarba kA ya a b+hi Shiny+tsA mi:__deng phyin chad lha sku phyag rgya'i gzer brtan g.yo kun la btab ste tha mal gyi dngos po thams cad snang stong lha'i 'khor lor 'char ba la brtson par gyis shig__/slob dpon dang khyed rang gnyis ka bde mchog pad+ma badz+ra gsal ba'i thugs kar rdo rje thod phreng dang hU~M chen ka ra'i thugs klong du nyi zla'i gwa'u kha sbyor gyi lte bar hU~M dmar po me 'od 'phro ba re gsal thob/__slob dpon gyi thugs srog sa bon gyi mthar sngags phreng gi phreng bas bskor ba las sngags phreng gnyis pa 'phros/__zhal nas thon/__khyed rang rnams kyi zhal nas zhal du zhugs/__thugs srog hU~M yig gi mthar 'khod/__bzlas pa'i rkyen gyis sngags phreng las sngags phreng bar ma chad du byung*/__phyi nang yab yum rnams kyi zhal dang gsang ba'i gnas nas snying gar brgyud de mgal me ltar 'khor ba'i 'od zer dang bde ba chen po'i gzi byin gyis zag pa med pa'i bde ba 'bar zhing dngos grub ye shes brtan par gyur par mos la bsnyen sngags kyi rjes zlos/___oM pad+ma badz+ra hU~M:__lan gsum/__slar yang slob dpon gyi thugs ka'i sngags phreng las sgrub pa'i sngags phreng gnyis pa 'phros/__zhal nas thon/__khyed rang rnams kyi zhal du zhugs/__thugs srog gi mthar 'khod pa las bzlas pa'i rkyen gyis bde chen 'od zer dpag tu med pa 'phros te lus kyi dkyil 'khor thams cad la khyab/__lha rnams snyoms par zhugs pa'i bde ba'i sgra dang 'od zer sprul pa bsam gyis mi khyab pa 'phros/__mkha' khyab kyi rtsa gsum rgyal ba rab 'byams rnams mchod cing byin rlabs dwangs bcud thams cad bsdus te rang la thim/__'od zer slar 'phros pas snod dang bcud du 'dzin pa'i snang zhen sbyangs nas snang grags rtog tshogs lha sngags chos sku'i rang bzhin tu gyur/__/grags stong gsung gi ye shes bskyed par mos la sgrub pa'i sngags kyi rjes zlos/__oM AHhU~M pad+ma badz+ra ma hA su kha sarba sid+d+hi hrIHha ha hU~M hU~M phaT:__lan gsum/__de nas khyed rang rnams kyi spyi bo'i bud+d+ha thod phreng rtsal gyi thugs srog sngags phreng dang bcas pa las 'od zer dkar po mkha' khyab tu 'phros/__zhi ba'i phrin las thams cad lhun gyis grub par mos la rjes zlos/__oM bud+d+ha thod phreng rtsal sarba shAn+tiM ku ru swA hA:__lan gsum/___lte ba'i rat+na thod phreng rtsal gyi thugs srog sngags phreng dang bcas pa las 'od zer gser mdog mkha' khyab tu 'phros/__rgyas pa'i phrin las thams cad lhun gyis grub par mos la rjes zlos/__oM rat+na thod phreng rtsal sarba puSh+tiM ku ru oM:__gsum/__mgrin pa'i pad+ma thod phreng rtsal gyi thugs srog sngags phreng dang bcas pa las 'od zer dmar po mkha' khyab tu 'phros/__dbang gi phrin las thams cad lhun gyis grub par bsams la rjes zlos/__oM pad+ma thod phreng rtsal sarba pA shaM ku ru ho:__gsum/__thugs ka'i rdo rje thod phreng rtsal gyi thugs srog sngags phreng dang bcas pa las 'od zer sngon po mkha' khyab tu 'phros/__drag po'i phrin las thams cad lhun gyis grub par bsams la rjes zlos/__oM badz+ra thod phreng rtsal sarba mA ra ya phaT:__gsum/__gsang ba'i karma thod phreng rtsal gyi thugs srog sngags phreng dang bcas pa las 'od zer ljang gu mkha' khyab tu 'phros/__phrin las thams cad lhun gyis grub par mos la rjes zlos/__oM karma thod phreng rtsal sarba karma ku ru ku ru hU~M:__gsum/__sngags phreng mgrin par bzhag la/__AH__lha sngags dbyer med bkod pa dang :__bde chen spro bsdu'i bzlas pa yis:__'gyu ba'i rlung khams sngags su dag:__gsung gi ye shes 'grub par shog:__wA ka dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa AH__deng phyin chad snying po sngags kyi gzer dang 'phro 'du phrin las kyi gzer brtan g.yo'i sgra skad kun la btab ste tha mal gyi sgra grags thams cad grags stong gsung gi 'khor lor 'char ba la brtson par gyis shig__/me long bstan la/__snang grags rtog gsum gyis bsdus pa'i chos thams cad sna tshogs su snang yang gdod nas skye 'gag gnas gsum dang bral ba rang sems stong pa nyid kyi rang mdangs me long dwangs pa la shar ba'i gzugs brnyan rang bzhin ma grub pa'i dpes mtshon par gyis la/__rang rig ka dag gnyug ma chos nyid ma bcos pa'i rang ngo la mnyam par bzhag pas thugs kyi ye shes bskyed par mos shig__/hU~M:__'di ltar snang zhing grags pa kun:__gsal stong me long gzugs brnyan ltar:__chos nyid don gyi dbang bskur bas:__thugs kyi ye shes 'grub par shog:__tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__deng phyin chad dgongs pa mi 'gyur ba'i gzer 'khor 'das kyi rtogs tshogs kun la btab ste dran rtog rang ga ma'i 'phro 'du thams cad rig stong thugs kyi 'khor lor 'char ba la brtson par gyis shig__/nam mkhar bzhugs pa'i dbang lha rnams kyang khyed rang rnams la thim pas dbang gi ye shes 'phel zhing brtan par gyur ba'i mos pa mdzod/__me taug 'thor la shis brjod ye d+har/__su pra tiSh+Tha rnams kyis brtan par bya/__de ltar bum pa'i dbang bskur bas:__brtan g.yo'i snang zhen dri ma dag:__phyi nang bskyed rim bsgom la dbang :__'bras bu sprul sku mngon du 'gyur:__ces dag pa brjod/__des smin byed bum pa'i dbang 'khor dang bcas pa song nas/__de nyid lam du khyer ba snang stong bskyed pa'i rim pa la bslab dgos pas grol byed khrid kyi rim pa 'chad pa la/__sogs kyis mtshams sbyar nas rgyas par spro na zur gsal khrid yig gi lo rgyus dang sngon 'gro nas bzung*/__rten bskyed rim gyi khrid rdzogs kyi bar go brda' 'phrod par dal bus bklag__/bsdu na las byang gi gsal brtan dag gsum tsam dag cing gsal bar brjod do/__/gnyis pa gsang ba'i dbang bskur ba la dmigs pa 'di ltar mdzod/__bla ma bde mchog pad+ma badz+ra yab yum snyoms par zhugs pa'i dga' ba'i sgra dang bde ba'i 'od zer gyis rgyal ba sras dang bcas pa spyan drangs te sku la thim/__chags pa chen po'i mes zhu ba gzhir gnas kyi byang sems dang ro gcig tu 'dres pa mkha' gsang nas hU~M yig dmar po'i rnam par spros/__thod pa'i dam rdzas dang ro gcig tu 'dres te 'od du zhu/__bde chen chags pa'i dmar mdangs 'bar bzhin pa de nyid ljags thog tu stsal bar mos shig__/thod pa'i bdud rtsi thogs la/__AH__zhu bdes drangs pa'i byang sems hU~M:__dmar gsal chags pa'i mdangs 'od 'tsher:__rtsa khams rlung la dbyer med thim:__mi rtog ye shes mngon gyur shog:__oM AHhU~M pad+ma badz+ra ma hA su kha sarba sid+d+hi hrIHha ha hU~M hU~M phaT:__oM AHhU~M:__btags pa brjod la sbyin/__gsang rdzas kyis rtsa khams thams cad la khyab pas bde ba 'bar/__chos thams cad rang gi sems kyi rol rtsal du rtogs/__sems byung gi rtog tshogs thams cad sems nyid kyi klong du thim/__nyams myong bsam brjod dpe las 'das pa'i gsal stong rnam par mi rtog pa'i ye shes rgyud la skyes par mos shig__/de ltar gsang ba'i dbang bskur bas:__rlung dang rtog pa'i dri ma dag:__bdag byin brlab sogs bsgom la dbang :__'bras bu longs sku mngon du 'gyur:__des gsang ba'i dbang bskur song nas de nyid lam du khyer ba brten pa rdzogs pa'i rim pa'i khrid ston pa la/__zhes pa lta bus mtshams sbyar nas khrid yig gam gzhung tshig rkyang ba gang rung gi bdag byin rlabs/__sna tshogs rdo rje/__dza lan+d+ha ra'i khrid rnams 'chad do/__/gsum pa shes rab ye shes kyi dbang gi slad du/__rigs kyi mtshan nyid yongs su rdzogs shing gzugs dang lang tsho'i mdzes pa phul du phyung ba'i phyag rgya mo byin gyis brlabs pa gtad par mos shig__/rig tsaka byin la/__hU~M:__rdo rje btsun mo'i chu skyes ni:__bde chen ye shes 'byung ba'i gnas:__snyoms par 'jug pa'i sbyor ba yis:__bde ba dam pa myong bar gyis:__karma mu dra dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__khyed rang rnams bde mchog pad+ma badz+ra/__rig ma man+dA ra ba/__mkha' gsang rdo rje dang pad+ma hU~M dang AHsa mtshan pa/__thabs 'di las bde chen lhan cig skyes pa'i ye shes mngon tu bya'o snyam pa ste 'du shes gsum dang ldan pa'i rnal 'byor gyis snyoms par zhugs pas yas babs dang mas brtan gyi dga' bzhi'i mthar 'pho 'gyur med pa'i bde chen gyi ye shes mngon tu byas/__slob dpon gyi thugs ka nas mi shigs pa'i bde ba chen po'i thig le hU~M yig gi rnam par shangs bug g.yas nas spros/__khyed rang rnams kyi sna bug g.yon nas zhugs te snying gar zla ba'i gdan la 'khod/__de las bde stong gi 'od zer dkar la dmar ba'i mdangs can dpag tu med pas lus kyi nang thams cad gang*/__zag pa med pa'i bde bas khyab/__dpal he ru ka yab yum gyi sku gsung thugs kyis byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzod cig__/de ltar gsum pa'i dbang bskur bas/__zag bcas thig le'i dri ma dag:__pho nya'i ye shes bsgom la dbang :__'bras bu chos sku mngon du 'gyur:__des shes rab ye shes kyi dbang bskur ba song nas/__de nyid lam du khyer ba'i khrid ston pa ni/__sogs mtshams sbyar nas nor bu 'gengs pa'i rim pa bstan/__bzhi pa tshig dbang rin po ches ngo sprod pa la/__khyed rang rnams lus gnad drang por bsrang*/__rlung ro lan gsum bsal/__snying gar zla ba'i gdan la 'khod pa'i hU~M yig dkar dmar 'od zer 'phro ba la sems rtse gcig tu gtad/__mthar de'ang mi dmigs pa stong pa nyid kyi ngang du yal bar mos la zung 'jug blo 'das chen po'i dgongs pa bskyang 'tshal/__hoH__khams gsum snod bcud gzung 'dzin kun:__bsam gyis mi khyab ye shes ngang :__spang blang bsal bzhag bral bar bskyang :__yang dag nges don rtogs par gyis:__d+harma d+hA tu dz+nyA na a AH__zhes rdo rje'i tshig gis ngo sprad la dar cig mnyam par bzhag__/de ltar bzhi pa'i dbang bskur bas:__gzung 'dzin rtog pa'i dri ma dag:__bsam mi khyab pa bsgom la dbang :__'bras bu nyid sku mngon du 'gyur:__des bzhi pa'i dbang bskur ba song nas/__de nyid lam du khyer ba'i khrid ston pa ni/__des mtshams sbyar nas bsam mi khyab pa'i rim pa dang rjes kyi khrid bcas mthar dbyung*/__de dag gis bla ma bde mchog 'khor lo'i rtsa ba'i dbang bskur gdams ngag khrid kyi rim pa dang bcas smin grol tshangs sprugs su grub pa ste phan yon kyang gzhung las/__de ltar tshul bzhin dbang bskur bas:__rtsa gsum rgya mtsho'i byin rlabs 'jug:__lam gyi sa bon rgyud la bzhag:__'bras bu'i ye shes myur smin 'gyur:__ces gsungs so/__/bde mchog dril bu rim lnga la byin rlabs kyi bka' sngon dus bzhugs kyang deng sang rgyun med 'di'i mchog dbang skabs byin rlabs kyi don thams cad tshang ba dang nye brgyud kyang bzhugs pa bcas bka' gter chu bo gcig 'dres shin tu gal po che rtogs par bya'o/__/yan lag gi dbang bskur gnyis kyi dang po bdud rtsi sman gyi dbang bskur ba zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos/__hoH__khyab bdag pad+ma badz+ra rtsal:__bde ba mchog gi he ru kas:__bdud rtsi gsang ba'i dkyil 'khor du:__smin cing grol ba'i dbang bskur stsol:__lan gsum/__rgyud dag par bya ba'i slad du rgyun bshags yan lag brgyad pa 'di'i rjes zlos/__rdo rje slob dpon sogs=__ye shes dbab pa dmigs pa 'di bzhin tu mdzod/__las sngags kyis bsang*/__shu+u n+yA tAs sbyang*/__stong pa'i ngang las khyed rang rnams gang du gnas pa'i go sar pad+ma nyi ma dregs pa'i gdan gyi steng du sems nyid kyi ngo bo hU~M dmar po/__/de yongs su gyur pa las skad cig gis khyed rang rnams bde mchog pad+ma badz+ra rtsal sku mdog dmar po khro 'dzum chags pa'i nyams can/__ral pa'i thor tshugs dang bsgo ba'i gos gsum thod sbrul rus pa dang dar dang rin po che'i rgyan dang rnam 'gyur thams cad yongs su rdzogs pa/__phyag gnyis kyis rdo rje dang dril bu thugs kar bsnol bas yum man+dA ra ba dmar gsal gri thod 'dzin pa la 'khyud pa/__zhabs brkyang bskum ye shes me 'od 'bar ba'i klong na bzhugs pa'i sku'i gnas rnams su lus dkyil lha tshogs ma 'dres par gsal ba'i gnas gsum 'bru gsum thugs srog hU~M yig dang bcas pa/__de rnams dang slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer dpag tu med pa 'phros/__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi thugs rgyud bskul/__thams cad kyang bla ma bde ba mchog gi sku gsung thugs kyi phyag rgya yig 'bru phyag mtshan gyi rnam par nam mkha' gang ba tsam du byon pa khyed rang la thim pas rgyud byin gyis brlabs par mos shig__/oM AHhU~M pad+ma badz+ra ma hA su kha sarba sid+d+hi hrIHha ha hU~M hU~M phaT:__badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHTha:__oM AHhU~M gu ru d+he wa d+hA ki nI dz+nyA na A be sha ya a AH___ma hA gu ru shri he ru ka dz+nyA na sa twa A be sha ya:__s+t+wam b+ha ya s+t+wam b+ha ya:__ra ra ra ra:__tsA la ya tsA la ya hU~M AHha dz+haiMH__ces dbab mthar/__tiSh+Tha badz+ra brjod la brtan/__bdud rtsi'i pho brang bla ma bde mchog pad+ma badz+ra rtsal rten dang brten pa'i dkyil 'khor yongs su rdzogs pa gsal ba khyed rang rnams kyi spyi bor spyan drangs shing byin gyis brlabs pa la brten nas dbang bzhi yongs su rdzogs pa thob/__dpal chen he ru ka'i gsang ba gsum dang dbyer med par dngos grub rnam pa gnyis la dbang thob par mos shig__/sman gy-i pho brang thogs la/__oM AHhU~M gsang ba mchog gi dgyes pa na:__thams cad bdag nyid rtag tu bzhugs:__don dam bdud rtsi chos kyi sku:__bsam gyis mi khyab 'od gsal dbyings:__chos kyi bdud rtsi longs spyod rdzogs:__kha sbyor bde chen ye shes sku:__rtags kyi bdud rtsi sprul pa'i sku:__snod bcud rigs lnga'i rol par shar:__rdzas kyi bdud rtsi rnam pa lnga:__rtsa ba yan lag bcud du 'khyil:__rten dang brten par bcas pa yi:__bdud rtsi gsang ba'i dkyil 'khor ches:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__mchog thun dngos grub yongs rdzogs shog:__rtags kyi bdud rtsis dbang bskur bas:__snang stong bum pa'i dbang thob shog:__rdzas kyi bdud rtsis dbang bskur bas:__bde chen gsang ba'i dbang thob shog:__chos kyi bdud rtsis dbang bskur bas:__ye shes gsum pa'i dbang thob shog:__don gyi bdud rtsis dbang bskur bas:__blo 'das bzhi pa'i dbang thob shog:__snang grags lha dang sngags su smin:__rtog tshogs 'od gsal dbyings su grol:__mthong thos dran reg thams cad kun:__he ru ka dang dbyer med shog:__oM AHhU~M pad+ma badz+ra ma hA su kha sarba sid+d+hi hrIHha ha hU~M hU~M phaT:__badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHTha:__zhes btags pa'i dzaba? dbyangs dang*/__kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__zhes brjod cing gnas gsum du bzhag:__pho brang zhal phyes la/__lha tshogs gnas gsum bdud rtsi'i rgyun:__'bru gsum 'od kyi rnam par byung :__rang gi gnas gsum thim pa yis:__mchog thun dngos grub thob par bsam:__oM AHhU~M pad+ma badz+ra ma hA su kha sarba sid+d+hi hrIHha ha hU~M hU~M phaT:__ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu badz+ra a mr-i ta hU~M hU~M hU~M:__zhes brjod cing dgongs pa'i rtsal bskyed/__lha tshogs rnams snyoms par zhugs te bdud rtsir zhu ba dam tshig rdzas dang dbyer med par gyur/__ces mos la bdud rtsi sbyin la myang du gzhug__/de'ang gzhung las/__dbang 'di lan cig 'brel pas kyang :__mi mthun kun zhi ye shes 'phel:__he ru ka dpal gdung 'dzin pa'i:__rdo rje'i rigs su nges par 'gyur:__ces gsungs pa lags so/__/yan lag gnyis pa bkra shis tshe yi dbang bskur zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i zlos/__rnal 'byor ma dpal dgyes rol pa'i:__khyab bdag pad+ma badz+ra rtsal:__bdag la brtse bas nyer dgongs nas:__tshe dang ye shes dbang mchog stsol:__lan gsum/__rgyud dag par bya ba'i slad du rgyun bshags yan lag brgyad pa 'di'i rjes zlos/__rdo rje slob dpon sogs/__sdom gsum tshul bzhin bzung ba'i blos 'di'i rjes zlos/__bde gshegs sras bcas bdag la dgongs:__rig pa 'dzin pa bdag gis ni:__byang chub snying por mchis kyi bar:__so sor thar dang byang chub sems:__rig 'dzin nang gi sdom pa'i tshogs:__ma lus yongs su bzung bar bgyi:__lan gsum/__ye shes pa dbab pa la dmigs pa 'di bzhin tu mdzod/__bsang sbyang :__stong pa'i ngang las khyed rang rnams gang du gnas pa'i go sar pad+ma nyi ma dregs pa'i gdan gyi steng du rang sems hU~M yig dmar po/__/de yongs su gyur pa las skad cig gis khyed rang rnams bde mchog pad+ma badz+ra sku mdog dmar po khro 'dzum chags pa'i nyams can/__phyag g.yas pad+ma dmar po dang g.yon tshe bum thugs kar bsnol bas yum man+dA ra ba dmar gsal pad+ma'i gri gug dang bdud rtsi'i thod pa 'dzin pa la 'khyud pa/__rgyan cha lugs rnam 'gyur thams cad yongs su rdzogs shing zhabs brkyang bskum gyis bzhugs pa'i sku la lus dkyil gyi lha tshogs dang bcas par gsal ba'i gnas gsum yig 'bru gsum dang thugs srog hU~M yig gis mtshan pa/__de rnams dang slob dpon gyi gnas gsum nas 'phros pa'i 'od zer gyis rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi thugs rgyud bskul/__thams cad kyang bde mchog pad+ma tshe dpag med kyi rnam par kha char bu yug 'tshubs pa bzhin byon nas khyed rang rnams la dbyer med du thim par mos shig__/ces spos rol dang*/__oM AHhU~M pad+ma badz+ra ma hA su kha sarba sid+d+hi hrIHha ha hU~M hU~M phaT:__badz+ra dz+nyA na A yu She sA hA:__oM AHhU~M gu ru d+he wa d+hA ki nI dz+nyA na A be sha ya a AH___ma hA gu ru shri he ru ka dz+nyA na sa twa A be sha ya:__s+t+wam b+ha ya s+t+wam b+ha ya:__ra ra ra ra:__tsA la ya tsA la ya hU~M AHha dz+haiMH__ces tshe sngags kyi gsham du 'bebs sngags btags pas byin dbab/__tiSh+Tha badz+ras btan par bya/__de nas tshe bcud bsdu ba'i slad du slob dpon dang khyed rang lhar gsal ba'i thugs ka dang mkha' gsang nas bde ba chen po'i 'od zer dang sprul pa'i pho nya grangs med pa phyogs bcur 'phros pas/__rang gi bla tshe chad nyams yar ba dang 'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud thams cad/__bdud rtsi 'od zer thig le'i rnam par bsdus te ba spu'i bu ga nas zhugs snying ga'i mi shigs pa'i thig le la thim par mos shig__/mda' dar g.yab la/_hrIH__'chi med gnyug ma'i pho brang nas:__pad+ma badz+ra bde ba'i mchog:__rigs kyi yum chen rnal 'byor ma:__gtso 'khor sprul par bcas pa kun:__thugs dam bskul lo dbyings nas bzhengs:__yab yum mnyam sbyor 'phro 'du las:__bde chen 'bar ba'i cho 'phrul gyi:__'od zer pho nya phyogs bcur spros:__bla tshe 'thor dang yar ba khug:__srog tshe nyams dang rgud pa gsos:__'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud sdus:__tshe dang ye shes dngos grub stsol:__oM AHhU~M pad+ma badz+ra ma hA su kha sarba sid+d+hi hrIHha ha hU~M hU~M phaT:__badz+ra dz+nyA na A yu She sA hA:__tshe 'brang thogs la/__tshe'i 'brang rgyas bde mchog pad+ma tshe dpag med yab yum rtsa gsum tshe lha rab 'byams kyis bskor ba khyed rang rnams kyi spyi bor spyan drangs shing byin gyis brlabs pas sku las 'chi med bdud rtsi 'od zer rgyun byung ste lus thams cad gang bas 'gyur med sku'i tshe dbang thob par mos shig__/tshe 'brang spyi bor bzhag la/__hrIH__pad+ma badz+ra bde chen tshe yi lha:__gsang ba'i yum mchog rdo rje rnal 'byor ma:__dbyer med rtsa gsum tshe lha rab 'byams kyis:__mi 'gyur tshe dang ye shes dngos grub stsol:__oM AHhU~M pad+ma badz+ra ma hA su kha sarba sid+d+hi hrIHha ha hU~M hU~M phaT:__badz+ra dz+nyA na A yu She sA hA:__kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__sku mi zad pa rgyan gyi 'khor lo'i 'chi med tshe'i dbang mchog lha dang gnyis su med pa thob par gyur cig__/shes rab dbyings kyi ban+d+ha'i snod du thabs mchog bde ba chen po 'khor 'das kyi tshe bcud bdud rtsi'i rgyun du bskyil bar mgrin par bzhag cing myong ba la brten nas 'gag med gsung gi tshe dbang thob par mos shig__/tshe chang mgrin par bzhag cing khar sbyin la/__hrIH__e dbyings pad+ma b+hany+dza'i snod mchog tu:__waM yig 'khor 'das tshe bcud bdud rtsir bskyil:__dbyer med byang chub sems kyis dbang bskur bas:__'gag med tshe dang ye shes dngos grub stsol:__wA ka dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa aH__gsung mi zad pa rgyan gyi 'khor lo'i 'chi med tshe'i dbang mchog lha dang gnyis su med pa thob par gyur cig__/srid zhi'i dwangs bcud yongs rdzogs 'dus pa'i 'chi med rtag pa dam pa'i bcud len ril bu'i gzugs su shar ba snying gar gtugs shing khong du bstim pas snying dbus mi shigs pa'i thig le dang ro gcig tu gyur te 'khrul med thugs kyi tshe dbang thob par mos shig__/tshe ril snying gar bzhag cing myang du gzhug la/__hrIH__srid zhi'i dwangs ma bde chen bcud kyis len:__rdo rje sems dpa'i tshe dang lang tsho'i dpal:__mi shigs snying po'i thig ler ro gcig pas:__'od gsal tshe dang ye shes dngos grub stsol:__tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__thugs mi zad pa rgyan gyi 'khor lo'i 'chi med tshe'i dbang mchog lha dang gnyis su med pa thob par gyur cig__/de ltar 'chi med tshe'i dbang bskur ba la brten nas/__lus kyi nang dwangs bcud bdud rtsi 'od zer gyis gang ba thams cad gnyug ma mi shig pa'i thig le'i dbyings su thim/__gdod nas skye 'gag gnas gsum bral bas cis kyang mi phyed mi shigs pa 'gyur med chos nyid kyi phyag rgyas btab par mos shig__/tshe mda' rgya gram bzhag la/__AH__snang grags rtog gsum dwangs ma'i bcud:__rtsa srog thig le'i dbyings su thim:__mi 'gyur mi shigs blo las 'das:__skye med gnyug ma'i rgyas gdab bo:__badz+ra kA wA tsi dz+nyA na a a a:__zhes rgyas gdab la mnyam par bzhag__/me tog 'thor zhing shis brjod rgyas par spel/__de ltar na de dag rnams kyi sgo nas zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo rmad byung snying po'i bcud 'dril gyi rtsa ba'i dbang bskur yan lag bcas legs par grub pas/__/sogs kyis mtshams sbyar la dam tshig bsgrag gzung*/__gtang rag lus 'bul dge bsngo bcas byas pas dbang bskur rdzogs/__rjes phrin las rjes rim tshogs la rol cing lhag ma btang ba nas dge bsngo shis brjod kyi bar yang gzhung dngos dang gsang ba spyi'i 'gros bzhin byas pas legs par grub po/__/'brel tshad don ldan zab chos bye ba'i bcud/__/sngon med gdams pa'i bdud rtsi legs myang ba'i/__/skal bzang ldan pas 'dzin ma'i khyon khengs te/__/mkha' spyod grong khyer shin tu mdzes byad shog__/ces khyab bdag gter chen bla ma rin po ches bka'i gnang ba stsal ba ltar pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis rje nyid kyi phyag bzhes ji lta bar bklag pas chog pa'i khrigs su rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i sgrub gnas chen por bsdebs pa dge legs 'phel//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: