JKW-KABAB-03-GA-030

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་ལས། གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་འབེབས།
Wylie title rtsa gsum spyi 'dus snying thig las gsol 'debs byin rlabs myur 'bebs JKW-KABAB-03-GA-030.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 3, Text 30, Pages 561-562 (Folios 1a to 1b2)
Author ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation shAkya shrI. rtsa gsum spyi 'dus snying thig las gsol 'debs byin rlabs myur 'bebs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 3: 561-562. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་ (rtsa gsum spyi 'dus snying thig)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-03-GA-Karchag
Colophon

།ཅེས་པ་འདི་ཡང་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབས་གནས་གངས་མཐོན་མཐིང་རི་པའི་རྒྱལ་མོའི་འདབ་ཞོལ་ཤེལ་ཕུག་ཆུ་ཤིང་རྫོང་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་ཙཱ་རི་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་དང༌། དད་ལྡན་རྫོང་དཔོན་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་པས་བསྐུལ་ངོར་ཤཱཀྱ་ཤྲིས་ཐུན་སེང་ཁར་བྲིས་པ་དགེ་མངྒ་ལཾ།།

ces pa 'di yang rje btsun rin po che'i sgrubs gnas gangs mthon mthing ri pa'i rgyal mo'i 'dab zhol shel phug chu shing rdzong du sgrub pa'i skabs su tsA ri o rgyan bstan 'dzin dang*/__dad ldan rdzong dpon gsang sngags bstan 'dzin pas bskul ngor shAkya shris thun seng khar bris pa dge mang+ga laM

[edit]
༄༅། །རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་ལས། གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་འབེབས་བཞུགས་སོ། ཨེ་མ་ཧོཿ ཐོག་མའི་མགོན་པོ་ཆོས་སྐུ་འོད་དཔག་མེད། །ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང༌། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། །ཀ་དག་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མཆོག་མཚོ་རྒྱལ་མ། །རྫོགས་ཆེན་ཆོས་ཟད་མྱང་བན་ཏིང་འཛིན་བཟང༌། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཞབས། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། །ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཟབ་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ་དང༌། །བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཞབས། །བཀྲ་དྲིན་མཉམ་མེད་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། །ཆོས་ཟབ་མངོན་སངས་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཡི་དམ་དྲག་པོ་མཁའ་འགྲོ་སེང་གེའི་གདོང༌། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས། །སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་རྩ་གསུམ་རོལ་པ་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། །བར་ཆད་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྒོ་གསུམ་སྣང་ཞེན་རྩ་གསུམ་རོལ་པར་ཤར། །རླུང་སྔགས་རྒྱུ་བ་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །སེམས་བྱུང་རྟོག་ཚོགས་ཀ་དག་ཀློང་དུ་གྲོལ། །རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ཡང་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབས་གནས་གངས་མཐོན་མཐིང་རི་པའི་རྒྱལ་མོའི་འདབ་ཞོལ་ཤེལ་ཕུག་ཆུ་ཤིང་རྫོང་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་ཙཱ་རི་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་དང༌། དད་ལྡན་རྫོང་དཔོན་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་པས་བསྐུལ་ངོར་ཤཱཀྱ་ཤྲིས་ཐུན་སེང་ཁར་བྲིས་པ་དགེ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/rtsa gsum spyi 'dus snying thig las/__gsol 'debs byin rlabs myur 'bebs bzhugs so/__e ma hoH__thog ma'i mgon po chos sku 'od dpag med/__/nges pa lnga ldan longs sku spyan ras gzigs/__/'khor ba dong sprugs sprul sku pad+ma 'byung*/__/snying nas gsol ba 'debs so thugs rje che/__/ka dag rtsal chen rdzogs par byin gyis rlobs/__/gnas gsum mkha' 'gro'i gtso mchog mtsho rgyal ma/__/rdzogs chen chos zad myang ban ting 'dzin bzang*/__/'jam dpal dbyangs dngos khri srong lde'u btsan zhabs/__/snying nas gsol ba 'debs so thugs rje che/__/lhun grub snang bzhi mthar phyin byin gyis rlobs/__/zab gter sgo 'byed 'ja' tshon snying po dang*/__/bka' babs bdun ldan mkhyen brtse'i dbang po'i zhabs/__/bkra drin mnyam med rtsa ba'i bla ma la/__/snying nas gsol ba 'debs so thugs rje che/__/chos zab mngon sangs rgyas par byin gyis rlobs/__/yi dam drag po mkha' 'gro seng ge'i gdong*/__/dpa' bo mkha' 'gro chos skyong srung ma'i tshogs/__/snang srid rnam dag rtsa gsum rol pa la/__/snying nas gsol ba 'debs so thugs rje che/__/bar chad g.yul las rgyal bar byin gyis rlobs/__/sgo gsum snang zhen rtsa gsum rol par shar/__/rlung sngags rgyu ba dbu ma'i dbyings su thim/__/sems byung rtog tshogs ka dag klong du grol/__/rtsa gsum rgyal ba'i go 'phang thob par shog__/ces pa 'di yang rje btsun rin po che'i sgrubs gnas gangs mthon mthing ri pa'i rgyal mo'i 'dab zhol shel phug chu shing rdzong du sgrub pa'i skabs su tsA ri o rgyan bstan 'dzin dang*/__dad ldan rdzong dpon gsang sngags bstan 'dzin pas bskul ngor shAkya shris thun seng khar bris pa dge mang+ga laM//__//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]