JKW-KABAB-02-KHA-025

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་སོགས།
Wylie title kha sbyor bdun ldan rgyal ba rdo rje 'chang sogs JKW-KABAB-02-KHA-025.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 25, Pages 151-152 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. kha sbyor bdun ldan rgyal ba rdo rje 'chang sogs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 151-152. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Supplications - gsol 'debs
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Colophon

།ཅེས་པའང་ལྕགས་ཕག་སྣྲོན་ཟླ་བའི་ཤེར་ཕྱོགས་ཀྱི་བཟང་པོ་དང་པོར་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་དཱ་རི་དྲྭ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྒྲ་བསྒྱུར་ལོ་ཙཱ་ཕུག་གི་སྒོ་འདབས་སུ་གང་ཤར་རྩེ་གཅིག་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་གེགས་མེད་པར་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏུ་གསོལ། །སརྦ་དཱ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces pa'ang lcags phag snron zla ba'i sher phyogs kyi bzang po dang por rgyal khams nyul ba'i dA ri drwa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos sgra bsgyur lo tsA phug gi sgo 'dabs su gang shar rtse gcig pas gsol ba btab pa de de bzhin du gegs med par 'grub par byin gyis brlabs tu gsol/__/sarba dA sid+d+hi rastu

[edit]
༄༅ །ཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །གསང་བ་མཆོག་གིས་དགྱེས་པ་བདག་མེད་མ། །གང་དེས་རྗེས་བཟུང་གྲུབ་ཆེན་བིརྺ་པ། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཌོམྦྷི་ཧེ་རུ་ཀ །རིམ་བརྒྱུད་བཤད་སྲོལ་གསལ་མཛད་དཔའ་བོའི་མཚན། །གངས་ཅན་བསྟན་པའི་སྣང་བྱེད་འབྲོག་མའི་ཞབས། །རྒྱུན་བཞིའི་གདམས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ས་སྐྱ་པ། །རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་ངོར་ཆེན་ཡབ་སྲས་སོགས། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མར་བཅས། །བུ་གཅིག་པ་ལ་བརྩེ་བའི་མ་བཞིན་དུ། །མྱུར་དུ་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་རབ་གཟིགས་ནས། །ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་གནས་འདི་མྱུར་འགྲུབ་མཛོད། ༈ །རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་དང༌། །དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་བཅས་ཀྱི། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བརྒྱར་འཕེལ་བ་ཡིས། །འགྲོ་ཀུན་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཁྱད་པར་མཚན་ཙམ་ཐོས་པའི་རྣ་ལུང་དུ། །གྲངས་མེད་བསྐལ་པའི་བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པ། །སྙིང་པོ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཟབ་མོ། །བཤད་པས་ཕྱོགས་བརྒྱར་འཕེལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མདོ་སྔགས་སྤྱི་དོན་བློ་གྲོས་རབ་རྒྱས་ཤིང༌། །མཚན་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་རྒྱུད་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད། །བཤད་ཐབས་བདུན་གྱིས་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྒྱུ་རིགས་སྤང་བྱ་རྐྱེན་ལ་ལྟོས་པ་ཡིས། །གཞི་དོན་རྒྱུད་ལ་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་དང༌། །སྤྱོད་དང་ལྟ་བ་རིམ་མཐར་བསླབ་པ་ཡིས། །བསླབ་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྨིན་བྱེད་དབང་གིས་སྨིན་ནས་དམ་ཚིག་དག །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གྲུབ་པའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱིས། །ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཕ་མཐར་སོན་པ་ལས། །འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཐབས་ཤེས་གཉིས་མེད་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་དང༌། །སྟོང་ཉིད་མཁའ་ཁྱབ་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་གུར། །བདེ་སྟོང་ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་སྦྱོར་བ་ཡི། །བཤད་པས་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །མདོར་ན་དཔལ་ལྡན་དགེས་པ་རྡོ་རྗེ་ཡི། །བཤད་སྲོལ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང༌། །སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་པ་ལམ་འབྲས་ལྷུར་ལེན་པས། །དོན་གཉིས་གྲུབ་པའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ལྕགས་ཕག་སྣྲོན་ཟླ་བའི་ཤེར་ཕྱོགས་ཀྱི་བཟང་པོ་དང་པོར་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་དཱ་རི་དྲྭ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྒྲ་བསྒྱུར་ལོ་ཙཱ་ཕུག་གི་སྒོ་འདབས་སུ་གང་ཤར་རྩེ་གཅིག་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་གེགས་མེད་པར་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏུ་གསོལ། །སརྦ་དཱ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

@#__/kha sbyor bdun ldan rgyal ba rdo rje 'chang*/__/gsang ba mchog gis dgyes pa bdag med ma/__/gang des rjes bzung grub chen bir+Wa pa/__/rnal 'byor dbang phyug Dom+b+hi he ru ka__/rim brgyud bshad srol gsal mdzad dpa' bo'i mtshan/__/gangs can bstan pa'i snang byed 'brog ma'i zhabs/__/rgyun bzhi'i gdams pa'i rgya mtsho sa skya pa/__/rgyal bas lung bstan ngor chen yab sras sogs/__/rtsa brgyud bla ma yi dam dkyil 'khor lha/__/dpa' bo mkha' 'gro chos skyong srung mar bcas/__/bu gcig pa la brtse ba'i ma bzhin du/__/myur du ye shes spyan gyis rab gzigs nas/__/ji ltar smon pa'i gnas 'di myur 'grub mdzod/__!__/rdo rje 'chang dngos rnal 'byor dbang phyug dang*/__/dpal ldan sa skya yab sras brgyud bcas kyi/__/bshad sgrub bstan pa phyogs brgyar 'phel ba yis/__/'gro kun bde skyid 'byung bar byin gyis rlobs/__/khyad par mtshan tsam thos pa'i rna lung du/__/grangs med bskal pa'i bsod nams las grub pa/__/snying po dgyes pa rdo rje'i rgyud zab mo/__/bshad pas phyogs brgyar 'phel bar byin gyis rlobs/__/mdo sngags spyi don blo gros rab rgyas shing*/__/mtshan tsam gyis kyang rgyud don khong du chud/__/bshad thabs bdun gyis smra ba'i dbang phyug tu/__/phyogs las rnam par rgyal bar byin gyis rlobs/__/rgyu rigs spang bya rkyen la ltos pa yis/__/gzhi don rgyud la sgro 'dogs chod pa dang*/__/spyod dang lta ba rim mthar bslab pa yis/__/bslab gsum rnam par dag par byin gyis rlobs/__/smin byed dbang gis smin nas dam tshig dag__/mchog dang thun mong grub pa'i mngon rtogs kyis/__/lam gyi rim pa'i pha mthar son pa las/__/'bras bu myur du 'grub par byin gyis rlobs/__/thabs shes gnyis med dgyes pa rdo rje dang*/__/stong nyid mkha' khyab mkha' 'gro rdo rje gur/__/bde stong yang dag ye shes sbyor ba yi/__/bshad pas phyogs kun khyab pa'i bkra shis shog__/mdor na dpal ldan dges pa rdo rje yi/__/bshad srol 'jig rten kun tu rgyas pa dang*/__/snying po'i sgrub pa lam 'bras lhur len pas/__/don gnyis grub pa'i dge mtshan rgyas gyur cig__/ces pa'ang lcags phag snron zla ba'i sher phyogs kyi bzang po dang por rgyal khams nyul ba'i dA ri drwa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos sgra bsgyur lo tsA phug gi sgo 'dabs su gang shar rtse gcig pas gsol ba btab pa de de bzhin du gegs med par 'grub par byin gyis brlabs tu gsol/__/sarba dA sid+d+hi rastu//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]