JKW-KABAB-02-KHA-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་འཆད་ཚུལ།
Wylie title 'jam dpal sgyu 'phrul drwa ba'i rgyud la brten nas sgrub brgyud shing rta brgyad kyi lam srol 'chad tshul JKW-KABAB-02-KHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 1, Pages 1-7 (Folios 1a to 4a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'jam dpal sgyu 'phrul drwa ba'i rgyud la brten nas sgrub brgyud shing rta brgyad kyi lam srol 'chad tshul. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 1-7. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Tantras - rgyud
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Colophon

།ཞེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་གནའ་བོའི་དུས་ཀྱི་མཁས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་དང༌། རང་གི་རྟོག་པ་ལ་ཤར་བ་ལྟར་བྲིས་པའོ། །མངྒ་ལཾ།།

zhes pa'ang many+dzu g+ho Shas gna' bo'i dus kyi mkhas shing dngos grub brnyes pa rnams kyi rdo rje'i gsung dang rang gi rtog pa la shar ba ltar bris pa'o/__/mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་འཆད་ཚུལ་བཞུགས་སོ།། ༄༅། །ཨོཾ་སྭ་སྟི། །འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་ངེས་གསང་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པའི་ལམ་སྲོལ་ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་ཚུལ་ལ། ༡༽ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་དགོངས་པ་ནི། ༈ །གཞི་ཀ་དག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་གཞི་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་དབྱེར་མེད་འདུས་མ་བྱས་པ་རང་བྱུང་བ། ༈ །ལམ་ཁྲེགས་ཆོད་ཤེས་རབ་ཐོད་རྒལ་ཡེ་ཤེས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་མེ་བོ་ཆེ། དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་འོད་ཆེན་པོ་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ། དེ་ཉིད་གོང་ནས་གོང་དུ་རྣམ་པར་འཕེལ་ཞིང་སྣང་བར་བྱེད་པ་ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ། སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་མཐར་ཕྱིན་པ་རིག་པ་ཚད་ཕེབས། དེ་ཉིད་ནང་གསལ་དུ་ཐིམ་པ་ལམ་མེ་བ་ཆོས་ཉིད་ཟད་པ། ༈ །འབྲས་བུ་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ་གྲུབ་པའི་མར་མེ་ལྟ་བུ་ནང་གསལ་ཆོས་སྐུས་མཚོན་པའི་རྟེན་སྐུ་ལྔ། བརྟེན་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ། མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་སྒྲོན་མེ་ལྟ་བུ་དང་བཅས་པའོ། ༢༽ །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ནི། ཇོ་བོའི་ལམ་སྒྲོན་ལས། །ཆུང་ངུ་འབྲིང་དང་ཆེ་ཞེས་པའི། །སྐྱེས་བུ་དེ་ནི་གསུམ་ཞེས་བྱ། །ཞེས་པ་ནི། ༈ །སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ༌། ལྷའི་ཐེག་པ། ཚངས་པའི་ཐེག་པ་སོགས་མངོན་མཐོའི་ཐེག་པ་སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཚུལ་གྱིས། །འགྲོ་བའི་དོན་ལ་རྟོག་པ་པོ། ༈ །སྐྱེས་བུ་འབྲིང་མྱང་འདས་ཀྱི་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་ཉན་རང་དང་ཐུན་མོང་པའི་ལམ་བདེན་བཞི་དང༌། རྟེན་འབྲེལ་སོགས་ལ་བརྟེན་རང་རང་གི་ངེས་འབྱུང་ལ། ༈ །མཐར་ཐུག་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ། ཐེག་པ་གཅིག་གི་འབྲས་བུར་གནས། ༣༽ གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ། བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོས། སྣང་བ་གསུམ་གྱི་ལམ་གྱི་གཞི་བཅས་ཏེ། ཉམས་བླངས་མ་ལུས་རྒྱུད་གསུམ་དག་གིས་ཤེས། ཞེས་པ་ནི། མ་དག་པའི་སྣང་བ་རྣམ་པར་༡༽ཤེས་པའི་ཉམས་ཀྱི་སྣང་བ་ཆོས་༢༽ཉིད་དག་པའི་སྣང་བ་འདས་༣༽། ཀུན་བཞི་རྒྱུ་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་༡༽འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་ལམ་ཐབས་རྒྱུད་ཚུལ་འཆང་༢༽ཤཱི་ལའི་སྒྲ་ལས་ཚུལ་དང་སྡོམ་པ་དོན་གཅིག་པས་བུམ་དབང་གི་ལམ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པས་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཞེན་ལྷར་བསྡོམ་པ་སོགས། བ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྲས་བུའི་རྒྱུད་ཆོས་སྐུ་རྣམ་པར་༣༽རྟོག་མེད་གཟུགས་སྐུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། ༤༽ མངའ་བདག་མར་པ་དང༌། ༥༽ མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོའི་བཀའ་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱག་ཆེན་དང༌། ཆོས་དྲུག་ནི། ༈ །དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ལམ་དང་ནི། །འབྲས་བུ་སྐྱེ་བའི་རིམ་པའོ། །ཞེས་པ་ལས་གཞི་སེམས་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང༌། སྦས་དོན་དུ་ལུས་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་བསྟན་པ། འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཨ་ལས་བྱུང༌། །ཨ་ནི་ཡིག་འབྲུ་ཀུན་གྱི་མཆོག །དོན་ཆེན་ཡི་གེ་དམ་པ་ཡིན། །ཁོང་ནས་འབྱུང་བ་སྐྱེ་བ་མེད། །ཚིག་ཏུ་བརྗོད་པ་སྤངས་པ་སྟེ། །བརྗོད་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱུ་ཡི་མཆོག །ཚིག་ཀུན་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད། ༈ །གྲོལ་ལམ་ཆོས་དྲུག་གི་དང་པོ་གཏུམ་མོ། མཆོད་པ་ཆེན་པོ་འདོད་ཆགས་ཆེ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགའ་བར་བྱེད་༡༽། གཉིས་པ་སྒྱུ་ལུས་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་ཞེ་སྡང་ཆེ། །ཉོན་མོངས་ཀུན་གྱི་དགྲ་ཆེ་བ་༢༽། །གསུམ་པ་འོད་གསལ། མཆོད་པ་ཆེན་པོ་གཏི་མུག་ཆེ། །གཏི་མུག་བློ་སྟེ་གཏི་མུག་སེལ་༣༽ །བཞི་པ་རྨི་ལམ། མཆོད་པ་ཆེན་པོ་ཁྲོ་བ་ཆེ། །ཁྲོ་བ་ཆེན་པོ་དགྲ་ཆེ་བ་༤༽། །ཞེས་རྩ་བའི་ཆོས་བཞི་དངོས་སུ་བསྟན་ཅིང༌། ཡན་ལག་འཕོ་བ་༥༽བར་དོ་ཤུགས་ལ་བསྟན། ཐབས་ལམ། མཆོད་པ་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་ཆེ། །ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་བྱེད། ༈ །འབྲས་བུ་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ། འདོད་པ་ཆེན་པོ་བདེ་བ་ཆེ། །དགའ་བ་ཆེན་པོ་མགུ་བ་༡༽ཆེ། །ལོངས་སྐུ། །གཟུགས་ཆེ་ལུས་ཀྱང་ཆེ་བ་སྟེ། །ཁ་དོག་ཆེ་ཞིང་ལུས་བོང་ཆེ། །མིང་ཡང་ཆེ་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བ། །དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ཡངས་པ་༢༽ཡིན། ཆོས་སྐུ། ཤེས་རབ་མཚོན་ཆེན་འཆང་བ་སྟེ། །ཉོན་མོངས་ལྕགས་ཀྱུ་ཆེ་བའི་༣༽མཆོག །སྤྲུལ་སྐུ། གྲགས་ཆེན་སྙན་གྲགས་ཆེན་པོ་སྟེ། །སྣང་བ་ཆེན་པོ་གསལ་བ་ཆེ། །མཁས་པ་སྐྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་འཆང༌། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་དོན་སྒྲུབ་པ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་དགའ་བས་དགའ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་མིག་འཕྲུལ་ཅན༢༽། ༦༽ ༨༽དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་དང༌། རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ནི། །ལམ་གྱི་གནད་དང་ཐ་སྙད་གཅིག་པས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པ་པོ། །ཞེས་སོགས་གོང་འོག་འཁྲུགས་པ་སྡེབས་པ་གུད་དུ་གསལ་བ་དང༌། ༧༽ དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ནི། །རྣལ་འབྱོར་གསུམ་གྱི་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་མཚོན་པ་སྟེ། །བྱ་བ་གཞི་༡༽སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་བྱེད་པའི་ལམ་སྡུག་བསྔལ་༢༽ཞི། །གསུམ་སེལ་མཐའ་ཡས་གཅིག་ཅར། ཐོད་རྒལ། རིམ་འཇུག་གིས་གྲོལ་བ་གསུམ་ཐོབ། །བྱ་བྲལ་འབྲས་བུའི་རྣལ་འབྱོར། ཉོན་མོངས། ཤེས་བྱ། སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་༣༽པ་ཀུན་ལས་ངེས་པར་གྲོལ། བ་ཞི་བའི་སྐུ། མཁའ་ལྟར་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་གནས། །ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པར་བསྟན་ཏོ། ༈ །སྔ་འགྱུར་གཏེར་མའི་ཕྱོགས་རྣམས་ལས་ལུང་དྲངས་པ་ལྟར། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནི། །དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐུ་གསང་འདུས། སངས་རྒྱས་ལོངས་སྐུ་ཐོད་ཕྲེང་ལྔ། པདྨ་༡༽སྐྱེས། །སྤྲུལ་སྐུ་པད་༢༽འབྱུང༌། ཀུན་མཁྱེན་༣༽བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད། ཡེ་ཤེས་མཛོད་འཛིན་པ། པདྨ་༣༽སཾ་བྷ། པདྨ་རྒྱལ་༤༽པོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་༥༽སྣ་ཚོགས་འཆང༌། །ཉི་མ་འོད་ཟེར་༥༽ ཆེ་བ་སངས་རྒྱས་༦༽ གཉིས་པ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་རིག་སྔགས་༧༽འཆང་༨༽། །རྒྱུ་རིག་སྔགས་འཛིན་པ་སེང་གེ་སྒྲ་༩༽སྒྲོག །འབྲས་བུ་བརྟུལ་ཞུགས་འཆོལ་བའི་རྩལ་འཆང་བ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད། །ཞེས་པས་བསྟན་ཚུལ་རྩ་བར་བྱས་ནས། གཏེར་བྱོན་རྣམ་ཐར་རྣམས་དང་གུང་སྤྲོས་ཏེ་རྒྱ་ཆེར་འཆད་དུ་ཡོད་དོ། །ཞེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་གནའ་བོའི་དུས་ཀྱི་མཁས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་དང༌། རང་གི་རྟོག་པ་ལ་ཤར་བ་ལྟར་བྲིས་པའོ། །མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/'jam dpal sgyu 'phrul drwa ba'i rgyud la brten nas sgrub brgyud shing rta brgyad kyi lam srol 'chad tshul bzhugs so//__@#/__/oM swa sti/__/'jam dpal mtshan brjod kyi nges gsang la brten nas grub pa'i lam srol ji ltar 'chad pa'i tshul la/__1)__rdzogs pa chen po man ngag sde'i dgongs pa ni/__!__/gzhi ka dag nam mkha' lta bu dang de las byung ba'i gzhi snang lhun grub dbyer med 'dus ma byas pa rang byung ba/__!__/lam khregs chod shes rab thod rgal ye shes zung du 'jug pa'i me bo che/__dbyings rig dbyer med 'od chen po chos nyid mngon sum/__de nyid gong nas gong du rnam par 'phel zhing snang bar byed pa nyams snang gong 'phel/__sku dang ye shes kyi lam gyi snang ba mthar phyin pa rig pa tshad phebs/__de nyid nang gsal du thim pa lam me ba chos nyid zad pa/__!__/'bras bu 'gro ba'i ched du grub pa'i mar me lta bu nang gsal chos skus mtshon pa'i rten sku lnga/__brten pa ye shes lnga/__mdzad pa phrin las sgron me lta bu dang bcas pa'o/__2)__/byang chub lam gyi rim pa ni/__jo bo'i lam sgron las/__/chung ngu 'bring dang che zhes pa'i/__/skyes bu de ni gsum zhes bya/__/zhes pa ni/__!__/skyes bu chung ngu*/__lha'i theg pa/__tshangs pa'i theg pa sogs mngon mtho'i theg pa sna tshogs thabs tshul gyis/__/'gro ba'i don la rtog pa po/__!__/skyes bu 'bring myang 'das kyi theg pa gsum gyi nang tshan nyan rang dang thun mong pa'i lam bden bzhi dang*/__rten 'brel sogs la brten rang rang gi nges 'byung la/__!__/mthar thug skyes bu chen po'i lam/__theg pa gcig gi 'bras bur gnas/__3)__gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa/__bla ma sa skya pa chen pos/__snang ba gsum gyi lam gyi gzhi bcas te/__nyams blangs ma lus rgyud gsum dag gis shes/__zhes pa ni/__ma dag pa'i snang ba rnam par 1)shes pa'i nyams kyi snang ba chos 2)nyid dag pa'i snang ba 'das 3)/__kun bzhi rgyu rgyud ye shes 1)'khor 'das gnyis med lam thabs rgyud tshul 'chang 2)shI la'i sgra las tshul dang sdom pa don gcig pas bum dbang gi lam bskyed pa'i rim pas tha mal gyi snang zhen lhar bsdom pa sogs/__ba/__phyag rgya chen po 'bras bu'i rgyud chos sku rnam par 3)rtog med gzugs sku lhun gyis grub/__4)__mnga' bdag mar pa dang*/__5)__mkhas grub khyung po'i bka' brgyud las byung ba'i phyag chen dang*/__chos drug ni/__!__/dngos po'i gnas lugs lam dang ni/__/'bras bu skye ba'i rim pa'o/__/zhes pa las gzhi sems dngos po'i gnas lugs phyag rgya chen po dang*/__sbas don du lus dngos po'i gnas lugs bstan pa/__'di ltar sangs rgyas bcom ldan 'das/__/rdzogs pa'i sangs rgyas a las byung*/__/a ni yig 'bru kun gyi mchog__/don chen yi ge dam pa yin/__/khong nas 'byung ba skye ba med/__/tshig tu brjod pa spangs pa ste/__/brjod pa kun gyi rgyu yi mchog__/tshig kun rab tu gsal bar byed/__!__/grol lam chos drug gi dang po gtum mo/__mchod pa chen po 'dod chags che/__/sems can thams cad dga' bar byed 1)/__gnyis pa sgyu lus mchod pa chen po zhe sdang che/__/nyon mongs kun gyi dgra che ba 2)/__/gsum pa 'od gsal/__mchod pa chen po gti mug che/__/gti mug blo ste gti mug sel 3)__/bzhi pa rmi lam/__mchod pa chen po khro ba che/__/khro ba chen po dgra che ba 4)/__/zhes rtsa ba'i chos bzhi dngos su bstan cing*/__yan lag 'pho ba 5)bar do shugs la bstan/__thabs lam/__mchod pa chen po chags pa che/__/chags pa thams cad sel bar byed/__!__/'bras bu skye ba'i rim pa/__bde ba chen po'i sku/__'dod pa chen po bde ba che/__/dga' ba chen po mgu ba 1)che/__/longs sku/__/gzugs che lus kyang che ba ste/__/kha dog che zhing lus bong che/__/ming yang che zhing rgya che ba/__/dkyil 'khor chen po yangs pa 2)yin/__chos sku/__shes rab mtshon chen 'chang ba ste/__/nyon mongs lcags kyu che ba'i 3)mchog__/sprul sku/__grags chen snyan grags chen po ste/__/snang ba chen po gsal ba che/__/mkhas pa skyu 'phrul chen po 'chang*/__/sgyu 'phrul chen po don sgrub pa/__/sgyu 'phrul chen po dga' bas dga'/__/sgyu 'phrul chen po mig 'phrul can2)/__6)__8)dpal dus kyi 'khor lo'i sbyor ba yan lag drug dang*/__rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub ni/__/lam gyi gnad dang tha snyad gcig pas/__sangs rgyas thams cad skyed pa po/__/zhes sogs gong 'og 'khrugs pa sdebs pa gud du gsal ba dang*/__7)__dam chos sdug bsngal zhi byed ni/__/rnal 'byor gsum gyi gzhi lam 'bras gsum mtshon pa ste/__/bya ba gzhi 1)sdug bsngal gsum gyi byed pa'i lam sdug bsngal 2)zhi/__/gsum sel mtha' yas gcig car/__thod rgal/__rim 'jug gis grol ba gsum thob/__/bya bral 'bras bu'i rnal 'byor/__nyon mongs/__shes bya/__snyoms 'jug gi sgrib 3)pa kun las nges par grol/__ba zhi ba'i sku/__mkha' ltar mnyam pa nyid la gnas/__/zhes pa rnams kyis rim par bstan to/__!__/snga 'gyur gter ma'i phyogs rnams las lung drangs pa ltar/__o rgyan rin po che sku gsum gyi rnam par thar pa ni/__/dpal ldan chos sku gsang 'dus/__sangs rgyas longs sku thod phreng lnga/__pad+ma 1)skyes/__/sprul sku pad 2)'byung*/__kun mkhyen 3)blo ldan mchog sred/__ye shes mdzod 'dzin pa/__pad+ma 3)saM b+ha/__pad+ma rgyal 4)po sgyu 'phrul 5)sna tshogs 'chang*/__/nyi ma 'od zer 5)__che ba sangs rgyas 6)_gnyis pa shAkya seng ge rig sngags 7)'chang 8)/__/rgyu rig sngags 'dzin pa seng ge sgra 9)sgrog__/'bras bu brtul zhugs 'chol ba'i rtsal 'chang ba rdo rje gro lod/__/zhes pas bstan tshul rtsa bar byas nas/__gter byon rnam thar rnams dang gung spros te rgya cher 'chad du yod do/__/zhes pa'ang many+dzu g+ho Shas gna' bo'i dus kyi mkhas shing dngos grub brnyes pa rnams kyi rdo rje'i gsung dang*/__rang gi rtog pa la shar ba ltar bris pa'o/__/mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information