JKW-KABAB-02-KHA-042

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐོང་བཤགས་ཚོགས་གཉིས་ཆར་འབེབས།
Wylie title rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i skong bshags tshogs gnyis char 'bebs JKW-KABAB-02-KHA-042.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 42, Pages 279-282 (Folios 1a1 to 2b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i skong bshags tshogs gnyis char 'bebs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 279-282. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Confessions - bshags pa  ·  Mending Rituals - bskang chog  ·  Revelations - gter ma
Cycle རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ (rtsa gsum bde gshegs 'dus pa)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABUM-15-BA-012-002
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CA-022
Colophon

།ཅེས་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱི་བླཽ་གྲོས་གཞོན་ནུའི་ཆུ་གཏེར་བྱིན་རླབས་ཟླ་ཤེལ་གྱི་བདུད་རྩིས་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚིག་གི་ཀུ་མུད་འདིས་ཀྱང་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཟིལ་དངར་ཅིར་ཡང་འཇོ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཤུ་བྷ།།

ces rig 'dzin gyi btsun pa mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs kyi blau gros gzhon nu'i chu gter byin rlabs zla shel gyi bdud rtsis reg pa las byung ba'i tshig gi ku mud 'dis kyang dngos grub rnam pa gnyis kyi zil dngar cir yang 'jo ba'i rgyur gyur cig__/sarba dA shu b+ha//

[edit]
༄༅། །རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐོང་བཤགས་ཚོགས་གཉིས་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།ན་མོ་གུ་རུ་པདྨཱ་ཀ་རཱ་ཡ། འདིར་བླ་མ་རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་ཉམས་ཆག་བཤགས་པར་འདོད་པས། སྐབས་སུ་བབས་པ་ན་སྐོང་རྫས་ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསང༌། སྭ་བྷ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གནས་ཁང་བྷྲཱུཾ་ལས་འོད་གསལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་རོལ་འོག་མིན་པདྨ་དྲྭ་བའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་དབུས་སུ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྐོང་རྫས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་འཆར་བ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྤྲིན་ཆེན་པོར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་བརླབས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཧྲཱིཿ ཀ་དག་གཞི་དབྱིངས་གཉུག་མའི་གཤིས། །ལྷུན་གྲུབ་གཞི་སྣང་རིག་པའི་རྩལ། །ཟུང་འཇུག་ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང༌། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་སེམས། །སྟོང་ཉིད་ཤེས་རབ་སྙེམས་མ་ཡུམ། །དབྱེར་མེད་འོད་གསལ་ཐོད་ཕྲེང་ལྔ། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་མཚན་བརྒྱད་དང༌། །ཁྲག་འཐུང་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་སོགས། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་རོལ་ཅན། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་པདྨ་སྐྱེས། །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །མི་གནས་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུའི་གར། །དཔལ་ཆེན་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་ལ་སོགས། །ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་བདག་ཉིད་ཆེ། །འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མའི། །བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པའི་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ། །བདེ་སྟོང་ཉེ་རྒྱུའི་མཐར་སོན་པ། །མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །དབྱིངས་རིག་མི་འགྱུར་ཐིག་ལེ་ཆེ། །འབར་བའི་སྐུར་བཞེངས་དམ་ཚིག་ཅན། །རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར། །རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །སྣང་སྲིད་གདོད་ནས་པདྨ་འོད། །སྣོད་བཅུད་ཀུན་ཁྱབ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །དག་པ་རབ་འབྱམས་སྐུ་ཡི་གནས། །འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཧྲཱིཿ ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་དམ་རྫས་ནི། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་སོགས། །ལྷ་རྫས་ཕྱི་ཡི་མཆོད་པས་བསྐང༌། །རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཕྱག་བྱས་པའི། །རྣམ་འཕྲུལ་ཕ་མཐའ་ཡས་པའི་དཔྱིད། །རྡོ་རྗེའི་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་སོགས། །རང་བྱུང་ནང་གི་མཆོད་པས་བསྐང༌། །འཁོར་ལོ་བཞི་ཡི་བྷནྡྷ་རུ། །དགའ་མཆོག་ཁྱད་པར་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི། །ཡེ་ཤེས་འདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེས། །བདེ་བ་ཆེན་པོར་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །འོད་གསལ་དྷཱུ་ཏིའི་ཀ་པཱ་ལར། །གཉིས་སྣང་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་བ་ཡི། །རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དམར་ཆེན་པོས། །གཟུང་འཛིན་བྲལ་བར་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི། །དྭངས་མ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དངོས། །ཚོགས་དང་གཏོར་མའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས། །གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །བདེ་སྟོང་ཐིག་ལེར་མཉམ་སྦྱོར་བས། །གློ་བུར་རྟོག་ཚོགས་དབུ་མར་བསྒྲལ། །སྲིད་ཞིར་མི་གནས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །ལྷན་སྐྱེས་གསང་བའི་མཆོད་པས་བསྐང༌། །ཀ་དག་རིག་པ་བུམ་སྐུར་སྨིན། །ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞིའི་ཕ་མཐར་སོན། །ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས། །བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པས་བསྐང༌། །ཡོངས་གྲུབ་གཉུག་མའི་གཤིས་ལུགས་ལས། །ཀུན་བརྟགས་འཁྲུལ་པའི་གཞན་དབང་གིས། །བཅས་དང་རང་བཞིན་ཉམས་པའི་སྒྲིབ། །འཁོར་གསུམ་ལས་འདས་ངང་དུ་བཤགས། ཧྲཱིཿ དེ་ལྟར་བསྐངས་ཤིང་བཤགས་པའི་མཐུས། །རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷས། །དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །དགྱེས་པ་མཆོག་གིས་རྗེས་བཟུང་ཤོག །ངེས་འབྱུང་སྙིང་རྗེ་མོས་གུས་ཀྱིས། །ཟབ་མོའི་ལམ་གྱི་སྣོད་གྱུར་ནས། །སྨིན་དང་གྲོལ་བའི་བདུད་རྩི་ཡིས། །སྐུ་བཞིའི་ངལ་འཚོ་བསྟེན་གྱུར་ཅིག །བསྐྱེད་རིམ་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་པས། །སེམས་ཉིད་ལྷ་ཡི་སྐུར་བཞེངས་ནས། །དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོར་དབང་བསྒྱུར་བའི། །རྣམ་སྨིན་རིག་འཛིན་ཐོབ་པར་ཤོག །རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་འདུ་བ་དང༌། །ཞུ་བདེ་དབུ་མར་སྨིན་པ་ལས། །འཆི་མེད་འཇའ་ལུས་གཟུགས་འཆང་བ། །ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །འོད་གསལ་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ངང༌། །ཟུང་འཇུག་རིགས་ལྔའི་སྤྲིན་འཕྲོ་བ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྣམ་རོལ་ཅན། །ཕྱག་རྒྱའི་རིག་འཛིན་མངོན་གྱུར་ཤོག །མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ལ། །ཕྲིན་ལས་རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ། །ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གནས། །ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་ཉིད་གྱུར་ཅིག །མཐར་ཐུག་ཀ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ངང༌། །ཁ་སྦྱོར་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་དང༌། །གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་སྣང་བས། །དོན་གཉིས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །མདོར་ན་བདག་གཞན་འགྲོ་བ་ཀུན། །རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་དངོས། །འཆི་མེད་པདྨ་འོད་འབར་གྱི། །གོ་འཕང་ཚེ་འདིར་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱི་བླཽ་གྲོས་གཞོན་ནུའི་ཆུ་གཏེར་བྱིན་རླབས་ཟླ་ཤེལ་གྱི་བདུད་རྩིས་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚིག་གི་ཀུ་མུད་འདིས་ཀྱང་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཟིལ་དངར་ཅིར་ཡང་འཇོ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཤུ་བྷ།། །།
[edit]

@#/__/rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i skong bshags tshogs gnyis char 'bebs zhes bya ba bzhugs so//na mo gu ru pad+mA ka rA ya/__'dir bla ma rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams thugs dam bskang zhing nyams chag bshags par 'dod pas/__skabs su babs pa na skong rdzas las sngags kyis bsang*/__swa b+ha was sbyang*/__stong pa'i ngang las gnas khang b+h+rUM las 'od gsal lhan cig skyes pa'i ye shes kyi rnam rol 'og min pad+ma drwa ba'i zhing khams chen por gsal ba'i dbus su/__/phyi nang gsang ba'i skong rdzas 'dod pa'i yon tan rnam pa thams cad par 'char ba nam mkha' mdzod kyi 'khor lo'i sprin chen por gyur par bsams la/__nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas brlabs pa sngon du 'gro bas/__hrIH__ka dag gzhi dbyings gnyug ma'i gshis/__/lhun grub gzhi snang rig pa'i rtsal/__/zung 'jug kun bzang pad+ma 'byung*/__/chos kyi sku yi thugs dam bskang*/__/bde chen ye shes rdo rje sems/__/stong nyid shes rab snyems ma yum/__/dbyer med 'od gsal thod phreng lnga/__/longs spyod rdzogs sku'i thugs dam bskang*/__/gang 'dul sprul pa'i mtshan brgyad dang*/__/khrag 'thung rdo rje drag po sogs/__/sna tshogs gzugs kyi rnam rol can/__/sprul pa'i sku yi thugs dam bskang*/__/bla ma rgyal ba sras bcas kyi/__/mkhyen brtse nus pa'i ngo bo nyid/__/dpal ldan sangs rgyas pad+ma skyes/__/'chi med rig 'dzin thugs dam bskang*/__/mi gnas ye shes klong dgu'i gar/__/dpal chen sgrub sde brgyad la sogs/__/yi dam zhi khro'i bdag nyid che/__/'khor lo'i dbang phyug thugs dam bskang*/__/gnas gsum dpa' bo rnal 'byor ma'i/__/brtul zhugs spyod pa'i tshogs kyi rje/__/bde stong nye rgyu'i mthar son pa/__/mtsho skyes bla ma'i thugs dam bskang*/__/dbyings rig mi 'gyur thig le che/__/'bar ba'i skur bzhengs dam tshig can/__/rgyud gsum dregs pa'i 'khor los sgyur/__/rdo rje srin po'i thugs dam bskang*/__/snang srid gdod nas pad+ma 'od/__/snod bcud kun khyab thod phreng rtsal/__/dag pa rab 'byams sku yi gnas/__/'du 'bral med pa'i thugs dam bskang*/__/hrIH__thugs dam skong ba'i dam rdzas ni/__/dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i/__/me tog bdug spos mar me sogs/__/lha rdzas phyi yi mchod pas bskang*/__/rlung sems dbu mar phyag byas pa'i/__/rnam 'phrul pha mtha' yas pa'i dpyid/__/rdo rje'i rig ma bcu drug sogs/__/rang byung nang gi mchod pas bskang*/__/'khor lo bzhi yi b+han+d+ha ru/__/dga' mchog khyad par lhan skyes kyi/__/ye shes 'dud rtsi'i rgya mtsho ches/__/bde ba chen por thugs dam bskang*/__/'od gsal d+hU ti'i ka pA lar/__/gnyis snang dbyings su bsgral ba yi/__/rnam kun mchog ldan dmar chen pos/__/gzung 'dzin bral bar thugs dam bskang*/__/phung po khams dang skye mched kyi/__/dwangs ma ye shes lnga yi dngos/__/tshogs dang gtor ma'i longs spyod kyis/__/gnyis su med par thugs dam bskang*/__/bde stong thig ler mnyam sbyor bas/__/glo bur rtog tshogs dbu mar bsgral/__/srid zhir mi gnas phyag rgya che/__/lhan skyes gsang ba'i mchod pas bskang*/__/ka dag rig pa bum skur smin/__/lhun grub snang bzhi'i pha mthar son/__/zung 'jug rdo rje'i ye shes dbyings/__/bla med mchog gi mchod pas bskang*/__/yongs grub gnyug ma'i gshis lugs las/__/kun brtags 'khrul pa'i gzhan dbang gis/__/bcas dang rang bzhin nyams pa'i sgrib/__/'khor gsum las 'das ngang du bshags/__hrIH__de ltar bskangs shing bshags pa'i mthus/__/rtsa gsum rgya mtsho'i dkyil 'khor lhas/__/deng nas byang chub snying po'i bar/__/dgyes pa mchog gis rjes bzung shog__/nges 'byung snying rje mos gus kyis/__/zab mo'i lam gyi snod gyur nas/__/smin dang grol ba'i bdud rtsi yis/__/sku bzhi'i ngal 'tsho bsten gyur cig__/bskyed rim bsnyen sgrub mthar phyin pas/__/sems nyid lha yi skur bzhengs nas/__/dngos grub rgya mtshor dbang bsgyur ba'i/__/rnam smin rig 'dzin thob par shog__/rtsa rlung thig le'i 'du ba dang*/__/zhu bde dbu mar smin pa las/__/'chi med 'ja' lus gzugs 'chang ba/__/tshe dbang rig 'dzin 'grub gyur cig__/'od gsal rnam kun mchog ldan ngang*/__/zung 'jug rigs lnga'i sprin 'phro ba/__/sgyu 'phrul drwa ba'i rnam rol can/__/phyag rgya'i rig 'dzin mngon gyur shog__/mkha' khyab yid can rgya mtsho la/__/phrin las rgyal ba nyid kyi tshul/__/zag med yon tan kun gyi gnas/__/lhun grub rig 'dzin nyid gyur cig__/mthar thug ka dag chos dbyings ngang*/__/kha sbyor longs spyod rdzogs sku dang*/__/gang 'dul sprul pa'i skur snang bas/__/don gnyis yid bzhin 'grub par shog__/mdor na bdag gzhan 'gro ba kun/__/rtsa gsum dkyil 'khor rgya mtsho'i dngos/__/'chi med pad+ma 'od 'bar gyi/__/go 'phang tshe 'dir 'grub gyur cig__/ces rig 'dzin gyi btsun pa mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs kyi blau gros gzhon nu'i chu gter byin rlabs zla shel gyi bdud rtsis reg pa las byung ba'i tshig gi ku mud 'dis kyang dngos grub rnam pa gnyis kyi zil dngar cir yang 'jo ba'i rgyur gyur cig__/sarba dA shu b+ha//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]