JKW-KABAB-09-TA-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གནོད་སྦྱིན་ཛམ་བྷ་ལ་ནག་པོའི་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་རེག་པས་ནོར་སྡུད་པ་བཅས་ཆོག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མན་ངག།
Wylie title gnod sbyin dzam b+ha la nag po'i srog gi 'khor lo reg pas nor sdud pa bcas chog yid bzhin nor bu'i man ngag JKW-KABAB-09-TA-014.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 9, Text 14, Pages 285-316 (Folios 1a to 16b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (bal po a hU~M 'bar, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gnod sbyin dzam b+ha la nag po'i srog gi 'khor lo reg pas nor sdud pa bcas chog yid bzhin nor bu'i man ngag. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 9: 285-316. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Wealth Rituals - nor sgrub
Cycle བལ་པོའི་ཡཀྴ་ཛཾ་ནག་ (bal po'i yak+sha dzam nag)
Deity dzaM nag
Karchag page JKW-KABAB-Volume-09-TA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-WI-031
Colophon
  • Treasure colophon: ནོར་བདག་གནོད་སྦྱིན་ཛམྦྷ་ལའི༔ སྲོག་གི་འཁོར་ལོའི་མན་ངག་འདི༔ རཏྣ་རྩལ་ཆེན་འདུས་པ་དང་༔ ཡཀྵ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་དོན༔ ཨོ་རྒྱན་མཁན་པོ་བདག་གིས་བསྡུས༔ མངའ་བདག་རྗེ་བློན་འགའ་ལ་གདམས༔ རང་རང་ཉམས་ལོངས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབས༔ མ་འོངས་འགྲོ་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར༔ སྤ་གྲོ་ཅལ་གྱི་བྲག་སོགས་པའི༔ གཏེར་གནས་གསུམ་དུ་ཕྱག་རྒྱས་ཐོབ༔ སོ་སོའི་སྨོན་ལམ་མཐའ་བཙན་པས༔ དུས་བབས་འགྲོ་དོན་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གུཧྱ༔ ཨྠིྀ༔
  • Revealer colophon: གཏེར་སྟོན་བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་གིས་སྤ་གྲོ་ཅལ་གྱི་བྲག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ། །འདི་དང་གུ་རུ་ཇོ་ཚེའི་ཟང་ཡག་བྲག་གི་གཏེར་དཔེ་གཉིས་ཕལ་ཆེར་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པས་ཞུ་དག་ལེགས་པར་བགྱིས་སོ། །མངྒ་ལཾ།།
  • Treasure colophon: nor bdag gnod sbyin dzam+b+ha la'i:__srog gi 'khor lo'i man ngag 'di:__rat+na rtsal chen 'dus pa dang :__yak+Sha rtsa ba'i rgyud kyi don:__o rgyan mkhan po bdag gis bsdus:__mnga' bdag rje blon 'ga' la gdams:__rang rang nyams longs dngos grub sgrubs:__ma 'ongs 'gro la phan pa'i phyir:__spa gro cal gyi brag sogs pa'i:__gter gnas gsum du phyag rgyas thob:__so so'i smon lam mtha' btsan pas:__dus babs 'gro don spyod par shog:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__zab rgya:__guh+ya:__a+thi+-i:
  • Revealer colophon: gter ston bal po a hU~M gis spa gro cal gyi brag nas spyan drangs pa'o/__/'di dang gu ru jo tshe'i zang yag brag gi gter dpe gnyis phal cher shin tu mthun pas zhu dag legs par bgyis so/__/mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༁ྃ༔ གནོད་སྦྱིན་ཛམ་བྷ་ལ་ནག་པོའི་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་རེག་པས་ནོར་སྡུད་པ་བཅས་ཆོག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མན་ངག་བཞུགས་སོ༔ གསང་བདག་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་༔ ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད༔ འདོད་པ་བསྒྲུབ་ཅིང་ལོངས་སྤྱོད་སྟེར༔ གནོད་སྦྱིན་ཛཾ་ལ་ནག་པོ་ཡི༔ སྲོག་འཁོར་བཅའ་ཆོག་གསང་བའི་གནད༔ ཕྱི་རབས་དབུལ་ཕོངས་གང་ཟག་རྣམས༔ བསོད་ནམས་བསྐྱེད་ཅིང་མི་ནོར་སྤེལ༔ ཅི་བསམ་འགྲུབ་པའི་སྲོག་འཁོར་འདི༔ རྫས་དང་བཅས་ནས་སུས་འཆང་བ༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དག་དང་མཚུངས༔ ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཐུགས་ལ་ཆོངས༔ འདི་དང་སུ་འཕྲད་དགོས་འདོད་འབྱུང་༔ དེ་ཕྱིར་ཕྱི་རབས་དོན་དུ་སྦོས༔ ཨྠིྀ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཛམྦྷ་ལ་གསང་བ་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་འདི་ལ་དོན་གཉིས་ཏེ༔ ལོ་རྒྱུས་དང་༔ གདམས་ངག་དངོས་སོ༔ དང་པོ་ནི༔ དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་གནས་སུ༔ འཁོར་མཁའ་འགྲོ་མ་དང་གནོད་སྦྱིན་དང་དྲི་ཟའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་སོ༔ དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་རིན་པོ་ཆེ་ཟུར་བརྒྱད་པའི་ནང་ནས༔ རིན་པོ་ཆེ་རྩལ་ཆེན་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ༔ ནོར་ལྷ་གནོད་སྦྱིན་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་བཅུད་ཕྱུང་སྟེ༔ དེའང་ལེའུ་སུམ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་བདུན་ཡོད་པ༔ རྒྱུད་གཞན་བས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཅིག་གསུངས་སོ༔ རྒྱུད་དེ་ཉིད་ཀྱི་བཅུད་བསྡུས་ཤིང་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ༔ ཛམྦྷ་ལ་ནག་པོ་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་བསྒྲུབ་མི་དགོས་ཏེ་བཅས་པས་འགྲུབ་པའི་མན་ངག་འདི་ཉིད་མར་གྱི་ཞུན་ལྟ་བུར་གྱུར་པས༔ མཁའ་འགྲོ་མ་ཁྱོད་ཀྱིས་མིའི་ལོ་ཀ་ཛམྦཱུ་པྲྀཀྵའི་གླིང་དུ་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་ཅིང་ལས་དང་སྐལ་བར་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་དངོས་གྲུབ་འདི་གཏོད་ཅིག༔ དེའང་ཡང་གསང་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་འདི་ནི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དངོས་དང་འདྲ་སྟེ༔ འདི་ནི་གནོད་སྦྱིན་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་གི་གནད་ཡི་གེ་འབྲུ་ཐུས་སུ་ཕྱུང་བ་ཡིན་པས༔ ཟས་ནོར་དབང་དུ་སྡུད་པའི་མན་ངག༔ དྲེགས་པ་ནོར་སྡུད་འཁོར་ལོ༔ བཅས་པས་འགྲུབ་པ༔ རང་བྱུང་གནད་ཀྱི་ཡི་གེ༔ སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་བསྒྲུབ་མི་དགོས་པའི་མན་ངག༔ དངོས་གྲུབ་སྡུད་པ་གནད་ཀྱི་ཡི་གེ༔ མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་འདི་ནི་འགྲོ་བ་གང་གི་ལུས་ལ་བཅངས་སམ༔ ཁྱིམ་ན་གནས་སམ༔ ཕྱོགས་སུ་ཞལ་བསྟན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་རང་དབང་མེད་པར་འདུ་ཞིང་ཚོགས་པར་འགྱུར་ཏེ༔ དཔེར་ན་རྡོ་ཁབ་ལེན་ལ་ལྕགས་འདུ་བ་བཞིན་དུ་གང་རེག་པ་དེ་ཉིད་རང་དབང་མེད་པར་འདུའོ༔ དེ་བས་ན་དངོས་གྲུབ་འདུ་བ་གནད་ཀྱི་ཡི་གེ༔ སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་འདི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁྱད་མེད་དོ༔ འདི་ནི་རང་གི་ཁྱིམ་དུ་གནས་པའམ༔ དཔེ་བཞུགས་སམ༔ ཕྱོགས་སུ་བསྟན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཡོ་བྱད་བདུན་འགྱུར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་ནུས་ན༔ བཅའ་གཞི་རྫོགས་པར་བྱས་ཏེ༔ རང་གི་བང་མཛོད་དུ་གཏེར་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་སྦས་ན༔ འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྟ་དང་གླང་པོ་དང་༔ འབྲུ་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་༔ ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་རང་དབང་མེད་པར་བདག་གི་དབང་དུ་མི་འདུ་མི་སྲིད་དོ༔ ཞེས་གསུངས་ཏེ་མཁའ་འགྲོ་མ་ག་ཎ་སིདྡྷི་ལ་གནང་ངོ་༔ མཁའ་འགྲོ་མ་ཚོགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་དྷ་ན་སཾ་བྷོ་ལ་བཤད་དེ༔ དྷ་ན་སཾ་བྷོས་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་ཚོགས་འཁོར་ལན་བཅུ་གསུམ་བཏང་༔ གསེར་གྱི་གཞོང་པ་གཡུས་བཀང་ནས་ཕུལ༔ དེས་རྒྱལ་པོ་གུ་རུ་དེ་བ་ལ་གནང་སྟེ༔ གསེར་སྲང་ལྔ་བཅུའི་མཎྜལ་བྱས་ཏེ་ཕུལ༔ དེས་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་བདག་ལ་གནང་༔ བདག་གིས་རྒྱལ་པོ་མགུ་ངེས་པའི་སྲོག་བཟུང་༔ མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཐམས་པའི་ཚེ་བསྲིངས་སོ༔ འདི་ལ་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བོ༔ སྐལ་ལྡན་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ལས་ཅན་གཅིག་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་གཏེར་དུ་སྦས་སོ༔ ལོ་རྒྱུས་སོ༔ ཨྠིྀ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཉིས་པ་གདམས་ངག་དངོས་ལ་བཞི་སྟེ༔ བཅའ་ཐབས་ཀྱི་ཞལ་གདམས༔ རྫས་ཀྱི་གནད་ཡིག༔ འཁོར་ལོའི་བྲི་ཡིག༔ སྒྲུབ་ཐབས་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པའོ༔ དང་པོ་ནི༔ རབ་མཚན་ལྡན་གྱི་ཐོད་པ༔ དེ་ལྟར་མ་རྙེད་ན་རྫའམ་ཟངས་ཀྱི་གྭའུ་ཅི་རིགས་པ་ཞིག་བྱས་ལ༔ གྭའུ་དེའི་ནང་ཏུ་རྟེན་འབྲེལ་གནད་ཀྱི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་རྫས་དང་འཁོར་ལོའི་བཅའ་ག་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི༔ འཁོར་ལོ་བྲི་ཡིག་དཔེ་ཆུང་ལྟར་བྲི་སྟེ༔ དེ་ཡང་འཁོར་ལོ་འདི་སྔོན་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་གནས་སུ༔ དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེས་གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་དྲེགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་ཤངས་བུག་གཡས་ནས་འོད་ཟེར་མཐིང་ག་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་དྲངས༔ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་རཏྣ་ཟུར་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་རང་དབང་མེད་པར་བསྡུས་ཏེ༔ རང་དབང་མེད་པ་དབང་དུ་བསྡུས་པའི་སྲོག་སྔགས་དེ་རྣམས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དྲིལ་ནས༔ རང་བྱུང་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་རུ་བསྐོར་རོ༔ སླར་ཡང་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་ནས༔ འོད་ཟེར་ཁ་དོག་དམར་པོ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་ཕྱུང་སྟེ༔ ཤངས་བུག་གཡས་ཀྱི་སྒོར་འཁོར་ལོ་འདི་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་བཀོད༔ རྒྱན་ལྡན་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་ཡི་གེ་འབྲུ་ཐུས་སུ་བྲིས༔ གནད་ཀྱི་ཡི་གེ་རང་བྱུང་དུ་བཀོད༔ དོན་མ་ནོར་བ་འདི་ཅི་ལྟ་བུར་ཕྱུང་ནས་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་གཏད་པ་ཡིན་པས༔ འདི་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་བྲིའོ༔ སྔགས་ཀྱི་བཅའ་གཞི་བཀོད་པ་འཁོར་ལོའི་བྲི་ཡིག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བྲི༔ མཁས་བླུན་གང་གིས་ཀྱང་རང་བཟོ་མི་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་གནད་ཆེའོ༔ དེའང་གཟའ་སྐར་ཤིན་ཏུ་བཟང་བའི་ཉི་ཤར་ནས་སྔགས་པས་ཤར་རམ་བྱང་དུ་ཁ་བལྟས་ལ༔ རང་གསང་བདག་ཏུ་བསྐྱེད༔ མདུན་དུ་གནོད་སྦྱིན་ཛམྦྷ་ལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས༔ མཆོད་བསྟོད་གཏོར་མ་འབུལ་བ་དང་༔ བཟླས་པས་ཐུགས་མཉེས་པར་བསམ༔ དེ་ནས་སོ་སོའི་སྲོག་ཡི་གེའི་རྣམ་པར་བྱུང་བ་བྲི་གཞི་ལ་ལམ་ལམ་འཆར་བར་བསམས་ལ༔ དར་གོས་ནག་པོ་ལ་གསེར་གྱིས་བྲི༔ སྔགས་པས་ཀྱང་ལུས་ལྷའི་ཏིང་འཛིན༔ ངག་སྔགས་བཟླ་བ༔ སེམས་གཡེང་བ་སྤངས་ཏེ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བྲི༔ བྲིས་བསུབ་མི་བྱ༔ མཚོན་རྩེ་མི་གཏོད༔ གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྤཽས་སྦྱོར་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བཏུལ༔ ཁ་བརྡ་བཟང་པོ་བྱ༔ བྲིས་གྲུབ་པ་དང་གནད་ཀྱི་རྫས་ཀྱིས་བྱུག༔ རབ་གནས་མདོར་བསྡུས་བྱས་ལ༔ གོང་གི་སྣོད་དུ་རྫས་ཁྲོལ་བུ་མང་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཅུག་ནས་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་བོ༔ བཅའ་ཐབས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་ ཨྠིྀ༔ ས་ཡ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཉིས་པ་རྟེན་འབྲེལ་རྫས་ཀྱི་གནད་བསྟན་པ་ནི༔ ༡ས་བཅུད་བསྡུ་བ་གསེར་དང་གཡུ་་་་་རྙེད་ཚད། ༢རྩི་བཅུད་བསྡུ་བ་ག་བུར་མར་་་འབྲི། ༣མེ་བཅུད་བསྡུ་བ་ཟངས་དང་མཚལ་་་་་རྙེད་ཚད། ༤རླུང་བཅུད་བསྡུ་བ་གོས་དར་ཟབ་་་་་རྙེད་ཚད། ༥རྡོ་བཅུད་བསྡུ་བ་གཡུ་དངུལ་ལྕགས་་་་རྙེད་ཚད། ༦མི་བཅུད་བསྡུ་བ་བྱང་སེམས་གཉིས་་་་་་གཙང་མ། ༧ལྷ་ཡི་བླ་ཆགས་ཤེལ་གྱི་རྡོ༔ ༨མི་ཡི་བླ་ཆགས་གྲུ་དམར་གཡུ་་་་་རྙེད་ཚད། ༩ལྷ་འདྲེའི་བླ་ཆགས་ཕ་བོང་རྡོ་་་་་་་ཕ་བོང་ལོང་བུ། ༡༠དགྲ་བླའི་བླ་ཆགས་ཁྲབ་རྙིང་བྱང་་་་་ཁྲབ་རྙིང་མའི་བྱང་བུ། ༡༡ས་ཞག་བསྡུ་བ་ཞིང་བཟང་ས༔ ༡༢རིན་ཆེན་མདངས་འཕྲོག་བྲག་བཟང་རྡོ༔་་་་་བྲག་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་འདྲ་བའི། ༡༣འབྲུ་ཡི་གཡང་འགུགས་ཕྱུག་པོའི་ནས་་་་་་་ཕྱུག་པོ་ཆེ་རྒུའི་འབྲུ། ༡༤གཡང་གི་བླ་འགུགས་ཟས་ནོར་ཕུད་་་་་གཡང་རྟེན་གང་རྙེད། ༡༥ཕྱུག་པོའི་དཔལ་འཕྲོག་གཅེས་ཕྲུག་སྐྲ་་་་་་ཡ་རབ་བུ་ཚའི་སྐྲ། ༡༦དཀོར་མཛོད་བཅུད་སྡུད་རྒྱ་ཐབས་ས༔ ༡༧མི་འཁོར་གནས་པ་བཀྲ་ཤིས་ས་་་་་་་་་མི་འཕན་དར་ཁང་ས་མཛོད་ས། ༡༨ཕྱུགས་ཀྱི་གཡང་བཟུང་རྟ་ཕྱུགས་སྤུ་་་་་་་རྟ་ལུག་གནག་གསུམ། ༡༩འཕེན་མོའི་དཔལ་དགུག་གོས་དང་དྲི་ ་་་་་་བུད་མེད་བུ་མང་པོ་སྐྱེས་ནས་མ་ཤི་བའི་གོས་དང་དྲི་མ་ནུ་ཞོ། ༢༠ཟས་ཀྱི་བཅུད་སྡུད་རྒྱ་ཐབ་དྲེག་་་་་་སྡེ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ༢༡གཡང་གི་བླ་འགུགས་གཡང་ཅན་དུ་མ་་་་་ནོར་སྣ་ཚོགས་གཡང་རྟེན་དུམ་བུ། ༢༢དམུ་གཡང་ཞགས་སུ་ཡོ་ལང་ཕུད་་་་་་་་སྟོན་མོ་ཆེན་པོའི་ཟས་ཕུད། ༢༣ཕོ་ཡི་སྲོག་བཟུང་བུ་ལྔའི་མདིལ༔ ༢༤མོ་ཡི་དཔལ་སྒུལ་ཕྱུག་མོའི་ཁྲག༔ བཟང་དྲུག་ཙན་དན་ཨ་ག་རུ༔ ༢༥དྲི་བཟང་རྒྱུན་མཆོད་རྫས་དང་བསྲེ་་་་་་་་བཟང་དྲུག་སོགས་ཀྱི་སྟེང་ག་བུར། ཤུ་དག །ཤིང་ཚྭ་སྤོས་དཀར། སྤང་སྤོས། ལ་ཕུག །གོ་སྙོད། སྟོང་ཀུན་རྣམས་སྦྱར་བ་གནོད་སྦྱིན་རྒྱུན་མཆོད་ཀྱི་སྤོས་སོ། རིན་ཆེན་གསེར་དང་མཚལ་དག་དང་༔ བྱང་སེམས་དཀར་དམར་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ ལེགས་པར་ཚོགས་པས་བྱུགས་པ་དང་༔ སྲོག་འཁོར་དག་གི་ནང་དུ་བསྟུམ༔ རྫའམ་ཟངས་ཀྱི་གྭའུ་རུ༔ འདབ་བརྒྱད་པདྨའི་འཁོར་ལོ་ལ༔ མཁའ་འགྲོའི་འཕྲུལ་ཡིག་དགུ་བསྐོར་ཅན༔ སྟེང་དུ་ཆར་འབེབས་འཁོར་ལོ་དང་༔ འོག་ཏུ་མཚོ་བསྐྱིལ་འཁོར་ལོ་གཉིས༔ སྟེང་དང་འོག་ཏུ་ཁ་སྦྱར་བྱ༔ བར་དུ་རྫས་དང་འཁོར་ལོ་གཞུག༔ བཅུ་དྲུག་ཕྲག་གཉིས་རྩིབས་བརྒྱད་དང་༔ རྩིབས་བརྒྱད་པདྨས་རྣམ་བརྒྱན་པའི༔ སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་ལེགས་བྲིས་ལ༔ རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱས་པ་གཞུག༔ མི་ཟད་གཏེར་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ དེ་ནི་རྫས་ཀྱི་གནད་ཡིག་གོ༔ ཨྠིྀ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གསུམ་པ་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་ཆེ༔ བྲི་བའི་ཐབས་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ༔ རང་ངམ་ལྷ་བཟོ་མཁས་་་་་་་་་ཞལ་ལྷ་བཟོ་གཞན་ཡིན་ན་དབང་བསྐུར་ཞིང་དམ་ཚིག་ཕོག་ལ་གསོ་སྦྱོང་དང་ལྡན་པས་བྲི། ཆོ་ག་རྣམས་སྔགས་པ་རང་གིས་བྱའོ་པ་ཡིས༔ དར་ནག་གམ་ནི་མཐིང་ཤོག་ལ༔ ཛཾ་ལ་ནག་པོ་ནོར་གྱི་ལྷ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་སྐུ་མདོག་ནག༔ སྤྱན་གསུམ་མཆེ་བཞི་རབ་ཏུ་གཙིགས༔ ཞལ་གདངས་ལྗགས་འདྲིལ་ཁྲོ་གཉེར་བསྡུས༔ མིའུ་ཐུང་ཁྲོ་འགྱིང་གསུས་ཁྱིམ་ཅན༔ ཡན་ལག་སྦོམ་ལ་སྐུ་ཤ་རྒྱས༔ མཚན་མ་དམར་པོ་གྱེན་དུ་འགྲེང་༔ དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡི་དབུ་རྒྱན་ལ༔ རིན་པོ་ཆེ་ཡི་རྩེ་བྲན་ཅན༔ སྟག་ཤམ་སྦྲུལ་གྱི་སྐེ་རགས་བཅིངས༔ སྙན་ཆ་མགུལ་ཆུ་ཕྱག་གདུབ་དང་༔ ཞབས་གདུབ་སྐེ་རགས་སྐེད་རྒྱན་རྣམས༔ མུ་ཏིག་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་རིགས༔ རྒྱན་དང་ཙར་ཙར་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ ཕྱག་གཡས་དང་པོ་ཐོ་ཆེན་འཕྱར༔ གཡོན་གྱི་དང་པོས་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས༔ གཡས་ཀྱི་འོག་མར་ཀ་པཱ་ལ༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་གང་བ་ལས༔ དགོས་འདོད་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་འབེབས༔ གཡོན་གྱི་འོག་མས་ནེ་རྐྱལ་ནི༔ ཁ་ནས་རིན་ཆེན་སྐྱུགས་པ་འཛིན༔ པདྨ་བུམ་བསྣོལ་ཉི་མའི་སྟེང་༔ གཡས་བསྐུམ་གནོད་སྦྱིན་སེར་པོ་གནོན༔ གཡོན་བརྐྱངས་མཐར་བྱེད་དམར་མོ་བརྗིས༔ གནོད་སྦྱིན་ཕོ་བརྒྱད་གཡས་སུ་སྟེ༔ གནོད་སྦྱིན་མོ་བརྒྱད་གཡོན་དུའོ༔ བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་སྟེང་དུ་ནི༔ སྣ་བདུན་གཏེར་བུམ་ཞབས་སུ་བྲི༔ དེ་ལྟར་བསྐོར་ལ་དགོད་པར་བྱ༔ ལྷ་མོ་ཕྱུགས་ལྷ་ལྗང་གུ་ནི༔ གཙོ་བོའི་མཆན་ཁུང་གཡོན་དུ་དགོད༔ དེ་ལྟ་བུ་ཡི་ཛམ་ལ་ལ༔ དར་སྣ་ལྔ་ཡི་ཅོད་པན་འཕྱང་༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་ནང་དུ་གཞུག༔ ལྟོ་བར་མུ་ཁྱུད་བཅུ་བཞི་བསྐོར༔ དེ་ནི་ཕྱི་དབྱིབས་ཀྱི་ཙཀྲ་འབྲི་བའི་རིམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ནས་ནང་སྔགས་ཀྱི་ཙཀྲ་ཡི་གེ་དགོད་པའི་རིམ་པ་ནི༔ ལྟེ་བའི་མུ་ཁྱུད་ནང་སྐོར་གྱི་དབུས་སུ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བརྩེགས་མར་བྲི༔ དེའི་མདུན་ནས༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧེ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལཱི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ༔ ཞེས་གཡས་སྐོར་དུ་བྲིའོ༔ ༼༡༽ དེའི་ཕྱི་རིམ་མུ་ཁྱུད་གཅིག་བསྐོར་ལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཧཱུྃ་ཛཿ ཞེས་བྲི༔ ༼༢༽ དེའི་ཕྱི་རིམ་གྱི་མུ་ཁྱུད་ལ་པདྨ་འདབ་མ་བཞིར་བཅད༔ མདུན་དུ་ཧ་བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཧཱུྃ་ཛཿ གཡས་སུ༔ རི་རཏྣ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཧཱུྃ་ཛ༔ སྟེང་དུ༔ ནི་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཧཱུྃ་ཛཿ གཡོན་དུ༔ ས་ཀརྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཧཱུྃ་ཛཿ རྩིབས་ཀྱི་མཆན་བཞི་ལ༔ ར་བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ཧཱུྃ་ཛ༔ ཙ་རཏྣ་ཌཱ་ཀི་ཧཱུྃ་ཛ༔ ཧྲཱིཿཔདྨ་ཌཱ་ཀི་ཧཱུྃ་ཛ༔ ཡ་ཀརྨ་ཌ་ཀི་ཧཱུྃ་ཛཿ ཞེས་སོ་སོར་བྲིའོ༔ ༼༣༽ ཡང་དེའི་ཕྱིར་མུ་ཁྱུད་གཅིག་བསྐོར་ལ༔ དབུའི་ངོས་ནས་མགོ་ནང་དུ་བསྟན་པས༔ ཨོཾ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཅི་རིགས་བྲིའོ༔ ༼༤༽ ཡང་མུ་ཁྱུད་གཅིག་བསྐོར་ལ༔ དེ་ལ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་པ་གཅིག་དགོད༔ དེ་ལ་སྔགས་མགོ་ཕྱིར་བསྟན་གྱིས་དབུའི་ངོས་དང་པོ་ལ་ཛཾ༔ གཉིས་པ་ལ་བྷ༔ གསུམ་པ་ལ་ལ༔ བཞི་པ་ལ་ཛ༔ ལྔ་པ་ལ་ལེན༔ དྲུག་པ་ལ་དྲཱ༔ བདུན་པ་ལ་ཡ༔ བརྒྱད་པ་ལ་སྭཱ་ཧཱ་བྲིའོ༔ གོང་རས་ལ་སྔགས་མགོ་དབུ་ངོས་ནས་ནང་དུ་བསྟན་ལ༔ གཡོན་སྐོར་དུ་དབུས་ཀྱི་ངོས་ནས་དང་པོ་ལ་ཨོཾ༔ གཉིས་པ་ལ་བཻཾ༔ གསུམ་པ་ལ་བཻ༔ བཞི་པ་ལ་ཤྲ༔ ལྔ་པ་ལ་མ༔ དྲུག་པ་ལ་ཎཱ༔ བདུན་པ་ལ་ཡ༔ བརྒྱད་པ་ལ་སྭཱ་ཧཱ་བྲིའོ༔ ༼༥༽ ཡང་མུ་ཁྱུད་གཅིག་བསྐོར་ལ༔ དབུའི་ངོས་ནས་སྔགས་མགོ་ནང་དུ་བསྟན་ལ༔ ཨོཾ་ཛམླུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མུ་ཁྱུད་དེའི་དབུས་ནས་སྔགས་མགོ་ཕྱིར་བསྟན་ལ༔ ཨོཾ་ཨིནྡྲཱ་ཎི་མུ་ཁཾ་བྷྲ་མ་རཱི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སྔགས་མགོ་མཇུག་སྤྲད་ལ་བྲིའོ༔ ༼༦༽ ཡང་མུ་ཁྱུད་གཅིག་བསྐོར་ལ༔ འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཅུ་དྲུག་པ་གཅིག་དགོད༔ དེ་ལ་འདོམ་གྱི་ངོས་ནས་སྔགས་མགོ་ཕྱིར་བསྟན་ལ༔ རྩིབས་དང་པོ་ལ་ཨོཾ༔ གཉིས་པ་ལ་ཡ་ག༔ གསུམ་པ་ལ་ཥ༔ བཞི་པ་ལ་ཀཱ༔ ལྔ་པ་ལ་ལ༔ དྲུག་པ་ལ་ཛ༔ བདུན་པ་ལ་ལེན༔ བརྒྱད་པ་ལ་དྲྭ༔ དགུ་པ་ལ་ཡ༔ བཅུ་པ་ལ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཅུ་གཅིག་པ་ལ་མ༔ བཅུ་གཉིས་པ་ལ་ཎྜ༔ བཅུ་གསུམ་པ་ལ་ལ༔ བཅུ་བཞི་པ་ལ་པཱུ་ཛཿ བཅོ་ལྔ་པ་ལ་བ་ལིཾ་ཏ༔ བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ཁཱ་ཧི་བྲིའོ༔ གོང་རས་ལ༔ མཆན་འོག་གཡས་ནས་སྔགས་མགོ་ནང་དུ་བསྟན་ལ༔ དང་པོ་ལ་ཨོཾ་བཛྲ༔ གཉིས་པ་ལ་ས་ཀ་ར༔ གསུམ་པ་ལ་ནི་རགྷ༔ བཞི་པ་ལ་ཤ་ར་དྷ་ན༔ ལྔ་པ་ལ་བ་སུ༔ དྲུག་པ་ལ་དྷ་རཱི༔ བདུན་པ་ལ་དུང་༔ བརྒྱད་པ་ལ་འདུས༔ དགུ་པ་ལ་འདུས༔ བཅུ་པ་ལ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཅུ་གཅིག་པ་ལ་མི་སྙིང་༔ བཅུ་གཉིས་པ་ལ་སྒུལ་སྒུལ༔ བཅུ་གསུམ་པ་ལ་མི་འགྲམ༔ བཅུ་བཞི་པ་ལ་ཆོག་ཆོག༔ བཅོ་ལྔ་པ་ལ་མི་སྙིང་དཀྲུགས་དཀྲུགས༔ བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ཛ་ཛ༔ ཞེས་བྲིའོ༔ ༼༧༽ ཡང་མུ་ཁྱུད་གཅིག་བསྐོར༔ དེ་ལ་རེའུ་མིག་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞི་བཅད་ལ༔ སྔགས་མགོ་འདོམ་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕྱིར་བསྟན་པས༔ དང་པོ་ལ་ཨོཾ༔ གཉིས་པ་ལ་བཛྲ༔ གསུམ་པ་ལ་ཡ་ཀ༔ བཞི་པ་ལ་ཥ༔ ལྔ་པ་ལ་ཛཾ༔ དྲུག་པ་ལ་བྷ༔ བདུན་པ་ལ་ལ༔ བརྒྱད་པ་ལ་ཛ༔ དགུ་པ་ལ་ལེན༔ བཅུ་པ་ལ་དྲཱ༔ བཅུ་གཅིག་པ་ལ་ཡ༔ བཅུ་གཉིས་པ་ལ་མ༔ བཅུ་གསུམ་པ་ལ་ཧཱ༔ བཅུ་བཞི་པ་ལ་ཡ་ཀ༔ བཅོ་ལྔ་པ་ལ་ཥ༔ བཅུ་དྲུག་པ་ལ་སེ༔ བཅུ་བདུན་པ་ནཱ༔ བཅོ་བརྒྱད་པ་ལ་པ༔ བཅུ་དགུ་པ་ལ་ཏཱ༔ ཉི་ཤུ་པ་ལ་ཡ༔ ཉེར་གཅིག་པ་ལ་ས༔ ཉེར་གཉིས་པ་ལ་རྦ༔ ཉེར་གསུམ་པ་ལ་སིད༔ ཉེར་བཞི་པ་ལ་དྷི༔ ཉེར་ལྔ་པ་ལ་ན༔ ཉེར་དྲུག་པ་ལ་ན༔ ཉེར་བདུན་པ་ལ་ཥེ༔ ཉེར་བརྒྱད་པ་ལ་དྷ༔ ཉེར་དགུ་པ་ལ་ཁཱ༔ སུམ་ཅུ་པ་ལ་ཧི༔ སོ་གཅིག་པ་ལ་ས༔ སོ་གཉིས་པ་ལ་རྦ༔ སོ་གསུམ་པ་ལ་སིད༔ སོ་བཞི་པ་ལ་དྷི༔ སོ་ལྔ་པ་ལ་ཕ༔ སོ་དྲུག་པ་ལ་ལ༔ སོ་བདུན་པ་ལ་ཨཱཿ སོ་བརྒྱད་པ་ལ་ཡུ༔ སོ་དགུ་པ་ལ་ཥི༔ བཞི་བཅུ་པ་ལ་སིད༔ ཞེ་གཅིག་པ་ལ་དྷི༔ ཞེ་གཉིས་པ་ལ་ཡཱ༔ ཞེ་གསུམ་པ་ལ་ཡ༔ ཞེ་བཞི་པ་ལ་ཨཿ ཞེ་ལྔ་པ་ལ་བྷི༔ ཞེ་དྲུག་པ་ལ་ཥིཉྩཱ༔ ཞེ་བདུན་པ་ལ་ཡ༔ ཞེ་བརྒྱད་པ་ལ་ས༔ ཞེ་དགུ་པ་ལ་མ༔ ལྔ་བཅུ་པ་ལ་ཡ༔ ང་གཅིག་པ་ལ་ཛ༔ ང་གཉིས་པ་ལ་བྷྱོ༔ ང་གསུམ་པ་ལ་བྷྱོ༔ ང་བཞི་པ་ལ་བྷྱོ༔ ཞེས་བྲིའོ༔ ༼༨༽ ཡང་མུ་ཁྱུད་གཅིག་བསྐོར་ལ༔ དབུས་ཀྱི་མགོ་ངོས་ནས་སྔགས་ཕྱིར་བསྟན་པས༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཡཀྵ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ཡ་ལ༔ ཨཱ་པ་ར་ཙིཏྟ་མཱ་ར་དུནྟི་རཏྣ་འུབ་འུབ༔ ཀི་ཀཾ་རཱ་ཛ་དའི་སྣོད་ཁོངས་ཁོངས༔ མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཡ་ཙཱི་ཡ་ཙཱི་རྦད༔ ཨུ་ཙུཥྨ་ས་གཞན་ལས་ཆོད་ཆོད༔ བྷོ་ག་ཧོཿཤིགས་ཀྱིས་ཐོངས་ཐུན་ཏྲི་ཐུན་ཏྲི༔ པཱ་ཤ་ཡ་བཛྲ་ཧྲྀ་ཏྲི་ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་ས་མ་ཡ༔ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛ་ཛ་བྷྱོ་བྷྱོ་སིདྡྷི་ཕོབ་ཕོབ༔ ཅེས་བྲིའོ༔ ༼༩༽ ཡང་མུ་ཁྱུད་གཅིག་བསྐོར་ལ༔ ཙཀྲ་རྩིབས་བཅུ་དྲུག་པའི་དབུའི་ངོས་ནས་སྔགས་མགོ་ཕྱིར་བསྟན་གྱིས་རྩིབས་དང་པོ་ལ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་བྷ་དྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ གཉིས་པ་ལ༔ ཨོཾ་ཙནྟཱ་ཀཱནྟྱཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ གསུམ་པ་ལ༔ ཨོཾ་པུརྞ་བྷ་དྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཞི་པ་ལ༔ ཨོཾ་དཏྟཱ་ཡཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལྔ་པ་ལ་ཨོཾ་དྷ་ན་དཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ དྲུག་པ་ལ༔ ཨོཾ་སུ་དཏྟཱ་ཡཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ བདུན་པ་ལ༔ ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ བརྒྱད་པ་ལ༔ ཨོཾ་ཨཱརྻཱ་ཡཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ དགུ་པ་ལ༔ ཨོཾ་ཀེ་ལི་མ་ལི་ནི་སྭཱ་ཧཱ༔ བཅུ་པ་ལ༔ ཨོཾ་སུ་བྷ་དྲཱ་ཡཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཅུ་གཅིག་པ་ལ༔ ཨོཾ་པི་ཙི་ཀུཎྜ་ལི་ནི་སྭཱ་ཧཱ༔ བཅུ་གཉིས་པ་ལ༔ ཨོཾ་གུཔྟཱ་ཡཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཅུ་གསུམ་པ་ལ༔ ཨོཾ་མུ་ཁེནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཅུ་བཞི་པ་ལ༔ ཨོཾ་དཻ་བྱཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཅོ་ལྔ་པ་ལ༔ ཨོཾ་ཙ་རནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཅུ་དྲུག་པ་ལ༔ ཨོཾ་སྭ་ར་སྭ་ཏྱཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བྲིའོ༔ འཁོར་ལོའི་བར་མཚམས་གོང་རས་ལ༔ ཨོཾ་རཏྣ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཞེས་པ་ཁོ་ན་སྔགས་མགོ་ནང་དུ་བསྟན་ལ་བྲིའོ༔ ༼༡༠༽ ཡང་མུ་ཁྱུད་གཅིག་བསྐོར་ལ་རྩིབས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བཅད༔ དབུའི་ངོས་ནས་སྔགས་མགོ་ཕྱིར་བསྟན་གྱིས༔ རྩིབས་དང་པོ་ལ༔ ཨོཾ་བྷཻ་བཛྲ་ཡོ་བྷི་ཛ་ཡེ་ཨུ་གེ་སུ་གེ་པ་ནི་པ་ཏྲ་བྷ་ནི་ཏི༔ ཞེས་བྲི༔ གཉིས་པ་ལ༔ ཨོཾ་མུ་བྷེ་ཧ་མུ་བྷེ་པྲ་སཱ་ར་པྲ་སཱ་ར་དཱ་པ་ཏི༔ གསུམ་པ་ལ༔ པྲ་ཧཀྵེ་མ་ནི་མུ་ནི་མུ་ནི་གུ་ར་ཎི་གུ་ར་ཎི་སུ་ར་ཎི་སུ་ར་ཎི་ཨ་ཁེ་མུ་ཁཾ༔ བཞི་པ་ལ༔ མུ་རི་གེ་མུ་རི་གེ་ས་མ་ཏི་གུ་ར་གུ་རཱ་ཡ༔ ལྔ་པ་ལ༔ སྭ་སྟི་བ་ལ་བ་ཏཱི་བ་ལ་བ་ཏཱི༔ དྲུག་པ་ལ༔ མུ་ལེ་མུ་ལེ་ཀེ་ཤེ་ཀེ་ཤེ་ཙུརྞ་ཙུརྞ༔ བདུན་པ་ལ༔ ཨོཾ་བྷ་ལ་ལཱ་ཀ་ར་ཀ་ར་སྭཱ་ཧཱ༔ བརྒྱད་པ་ལ༔ ནིརྒཉྫ་ནིརྒཉྫ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཕ་ལ་ཧོ༔ དགུ་པ་ལ༔ རཏྣ་པུཎྱེ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ན་མོ་ཧི་ཧི་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ བཅུ་པ་ལ༔ ནཱ་ནཱ་ཥེ་དྷ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ དྷ་ན་སི་བྷོ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཛཿ བཅུ་གཅིག་པ་ལ༔ ཨོཾ་ཙཀྲ་རཏྣ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཏཱ་རཏྣ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ བཅུ་གཉིས་པ་ལ༔ ཨོཾ་ཝསྟི་རཏྣ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཧསྟི་རཏྣ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ བཅུ་གསུམ་པ་ལ༔ ཨོཾ་ཏུ་རཾ་ག་ཨ་ཤྭ་རཏྣ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་རཏྣ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ བཅུ་བཞི་པ་ལ༔ ཨོཾ་གྷཱ་ཏ་རཏྣ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་དྷ་ནཾ་མེ་དྷི་ཧྲཱི་ཧཱུྃ༔ བཅོ་ལྔ་པ་ལ༔ དྷ་ཧེ་ཧེ་ཏུ་བྷི་ཧ་ཀ་ནཱི་བ་ཧ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧེ་ཀི་ན་ཛ་ཧ་ཧུ་བྷ་ཧ་ལི་བ་ཧེ་ན་ཧེ༔ བཅུ་དྲུག་པ༔ ཨོཾ་བྷ་ཧ་ར་སཱི་ཨུཏྟ་ར་མ་ཎི་བྷ་དྲེ་དོ་ར་ཨེ་ཕ་ལ་སིདྡྷི་ཕྲེཾ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞིས་བྲིའོ༔ ༼༡༡༽ ཡང་མུ་ཁྱུད་གཅིག་ལ་རྩིབས་བཞིར་བཅད༔ སྔགས་མགོ་ཕྱིར་བསྟན་གྱིས་འདོམས་ངོས་སུ༔ ཨོཾ་དྷྲྀཥྟ་རཱཥྟཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ གཡས་སུ༔ ཨོཾ་བཻ་རུ་ཌྷ་ཀཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྟེང་དུ༔ ཨོཾ་བི་རཱུ་པཱཀྵ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ གཡོན་དུ༔ ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་གྲངས་མང་བ་དང་༔ བར་རྣམས་སུ༔ བདག་ཆེ་གེ་མོ་ལ་ཟས་ནོར་གོས་སོགས་འདི་ཞེས་བྱ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག༔ ཅེས་བྱ་བ་བྲིའོ༔ ༼༡༢༽ ཡང་མུ་ཁྱུད་གཅིག་བསྐོར་ལ་ནོར་ལྷ་སྤྱིའི་གཟུངས་དང་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོས་བསྐོར༔ འདོད་གསོལ་དང་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བྲི༔ ༼༡༣༽ དེའི་ཕྱིར་ནོར་བུ་འོད་ཕྲེང་གིས་བསྐོར༔ ༼༡༤༽ དེ་ནི་ཙཀྲའི་སྔགས་དགོད་པའི་རིམ་པའོ༔ ཨྠིྀ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ བཞི་པ་འཁོར་ལོ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་དང་ཕན་ཡོན་ནི༔ ཚེས་གྲངས་བརྒྱད་དམ་དུས་བཟང་ལ་རབ་གནས་བྱས་ཏེ་ཟངས་ཀྱི་གྭའུར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ སྟེང་དུ་འདོད་པ་ཆར་འབེབས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གདུགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཕུབ༔ འོག་ཏུ་དངོས་གྲུབ་མཚོ་བསྐྱིལ་གྱི་འཁོར་ལོ་གདན་དུ་བཏིང་༔ སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་རྫས་དང་བཅས་པ་འདི་བྷནྡྷ་བཟང་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཛཾ་ནག་ཏུ་བསྐྱེད༔ རང་ཉིད་ཡི་དམ་གང་ཡིན་ནམ༔ ཡང་ན་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཌཱ་ཀི་དང་བཅས་པར་བསྒོམ༔ ཉ་དང་ཚེས་བརྒྱད་གནམ་སྟོང་དང་༔ ཉི་ཤུ་གསུམ་ལ་གཏོར་མ་དང་༔ དྲི་བཟང་དང་གསེར་དང་ཟས་ནོར་རང་གང་འདོད་ཀྱིས་མཆོད་ནས་གཱའུ་བང་མཛོད་ཀྱི་དབུས་སུ་སྦ༔ ཡང་ན་རང་གིས་ལུས་ལ་བཅང་ངོ་༔ རྒྱུན་དུ་ཡི་གེ་བཅུ་པ་ནི༔ བརྒྱ་ཚོ་རེ་ནི་མ་ཆགས་ན༔ བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་འགྱུར་ཞིང་༔ ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་སྤྲིན་ལྟར་འདུ༔ ཅི་བསམ་འདོད་རྒུ་ལྷུན་གྲུབ་འབྱུང་༔ གཏེར་བདག་ཆེན་པོར་འདིས་འགྱུར་རོ༔ ས་མ་ཡ༔ སྲོག་འཁོར་བཅས་ཆོག་ནོར་བུ་འདི༔ ཕྱི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུར་བསྒྲུབ་པ་དང་གཅིག༔ ནང་གྲོགས་པོ་ལྟར་བསྟེན་པ་དང་གཉིས༔ གསང་བ་བཀའ་འོག་གི་འབངས་ལྟར་བསྟེན་པ་དང་གསུམ༔ ཡང་གསང་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་བཞི་ལས༔ འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་གསང་བཅུད་དུ་བསྡུས་པ༔ གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲོག་སྙིང་ཡི་གེ་འབྲུ་ཐུས་སུ་ཕྱུང་བ༔ ཡང་གསང་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའོ༔ ས་མ་ཡ༔ ནོར་བདག་གནོད་སྦྱིན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་གསུངས་གྱུར་ཀྱང་༔ ཐམས་ཅད་ཡན་ལག་ཙམ་དུ་བཤད༔ སྙིང་དང་འདྲ་བའི་གནད་ཕྱུང་འདི༔ སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་ཁོ་ན་ཡིན༔ མན་ངག་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་འདི༔ བཅས་པས་འགྲུབ་སྟེ་བསྒྲུབ་མི་དགོས༔ ཛཾ་ནག་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་ལ༔ ཆེ་འབྲིང་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བཤད༔ དེ་ལའང་གང་དང་གང་ཞེ་ན༔ གཙོ་བོ་རྐྱང་པའི་སྲོག་འཁོར་དང་༔ གཙོ་འཁོར་སྦྲགས་པའི་སྲོག་འཁོར་དང་༔ ལས་སྔགས་གནད་ཡིག་དང་བཅས་པའི༔ སྲོག་འཁོར་དང་ནི་གསུམ་ཡིན་ནོ༔ སྙིང་དང་འདྲ་སྟེ་སྲོག་བས་ཕངས༔ རེ་རེ་ལ་ཡང་ཡོན་ཏན་ནི༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཡོད་གྱུར་ཀྱང་༔ ཁྱད་པར་བྱེ་བྲག་འདི་ལྟར་རོ༔ གཙོ་བོ་རྐྱང་པའི་སྲོག་འཁོར་ལ༔ ཡོན་ཏན་ཇི་ལྟར་ཆེ་གྱུར་ཀྱང་༔ གཡོག་འཁོར་མེད་པའི་རྒྱལ་པོ་འདྲ༔ ཕྱི་ཡི་སྲོག་འཁོར་དག་ཏུ་བསྟན༔ གཙོ་འཁོར་སྦྲགས་པའི་འཁོར་ལོ་ལ༔ ཡོན་ཏན་བྱེ་བྲག་མང་གྱུར་ཀྱང་༔ རྫས་དང་མན་ངག་མ་མཛོམས་ན༔ དམག་མི་ལག་ཆ་མེད་པ་འདྲ༔ ནང་གི་སྲོག་འཁོར་དག་ཏུ་བསྟན༔ གཙོ་འཁོར་སྦྲགས་པའི་འཁོར་ལོ་ནི༔ རྫས་སྔགས་གནད་ཡིག་བཅས་པ་ཡི༔ རིན་ཆེན་སྲོག་འཁོར་མན་ངག་འདི༔ དམག་མི་གོ་མཚོན་ཐོགས་པ་འདྲ༔ དེས་ན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དངོས༔ གསང་བའི་སྲོག་འཁོར་ཞེས་བྱ་སྟེ༔ ཁྱད་པར་རྫས་ཀྱི་མན་ངག་རྣམས༔ རིན་ཆེན་སྲོག་འཁོར་མ་ཡིན་པ༔ གཞན་དུ་གབ་སྟེ་གསུངས་པ་མེད༔ རྟེན་འབྲེལ་གནད་ཀྱི་ནུས་པ་ཅན༔ ཉེར་ལྔའི་རྫས་ཀྱི་མན་ངག་དང་༔ རིན་ཆེན་སྲོག་འཁོར་འབྲེལ་བ་གཅེས༔ རྫས་དང་འཁོར་ལོ་བཅའ་ག་རྣམས༔ ཚང་བས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འདྲ༔ རྩིབས་བརྒྱད་བཅུ་དྲུག་རེའུ་མིག་དང་༔ སྔགས་རིགས་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ནི༔ གཙོ་བོ་རྐྱང་པའི་སྲོག་འཁོར་ཡིན༔ དེ་ཡི་ཕྱི་རིམ་རྩིབས་བཅུ་དྲུག༔ གནོད་སྦྱིན་ཕོ་བརྒྱད་མོ་བརྒྱད་ཀྱི༔ སྲོག་འཁོར་བཀོད་དེ་བྲི་བ་ནི༔ གཙོ་འཁོར་སྦྲགས་པའི་སྲོག་འཁོར་ཡིན༔ འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་དག་ལ་ཡང་༔ ལས་སྔགས་གནད་ཡིག་བཅས་པ་རྣམས༔ མ་ནོར་རྫོགས་པར་བཀོད་པ་ནི༔ རིན་ཆེན་སྲོག་འཁོར་ཞེས་བྱ་སྟེ༔ དཔེར་ན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འདྲ༔ སྲོག་འཁོར་བཅས་ཆོག་ནོར་བུ་འདི༔ ཐབ་ལ་བཅུག་ན་ཟས་ཚོགས་འདུ༔ མཛོད་དུ་བཅུག་ན་ཟས་ནོར་འདུ༔ ར་བར་བཅུག་ན་རྟ་ནོར་འདུ༔ རྒྱབ་ཡོལ་ལ་བཅུག་འཁོར་སློབ་མང་༔ བང་བར་བཅུག་ན་འབྲུ་འཕེལ་འགྱུར༔ དུར་སར་བཅུག་ན་རིགས་རྒྱུད་འཕེལ༔ བུད་མེད་ལ་བཏགས་ཁྱེའུ་སྐྱེ༔ མཁར་ལ་བཅུག་ན་ཁ་དྲག་འགྱུར༔ རྟེན་ལ་བཅུག་ན་རབ་གནས་ལེགས༔ བྷནྡྷ་བཟང་པོའི་ནང་བཅུག་ན༔ ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་ཉིད་དང་མཚུངས༔ ཅི་འདོད་གསོལ་བ་གང་བཏབ་འབྱུང་༔ ལུས་ལ་བཅངས་ན་མི་ནོར་སྡུད༔ འདི་བཞུགས་གནས་སམ་ས་ཕྱོགས་སུ༔ ཡོ་བྱད་བརྒྱ་འགྱུར་འཕེལ་བར་འགྱུར༔ དེ་ཕྱིར་སྐལ་ལྡན་སྐྱེས་བུ་རྣམས༔ སྙིང་དང་མིག་ལས་གཅེས་པར་ཟུངས༔ འཁོར་ལོ་བསྒྲུབ་ཅིང་འཆང་བ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པའི་རིམ་པའོ༔ ཨྠིྀ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རཏྣ་རྩལ་ཆེན་འདུས་རྒྱུད་ནས༔ བཅུད་ཕྱུང་ཛཾ་ནག་སྲོག་འཁོར་འདི༔ བསྒྲུབ་མི་དགོས་པའི་འཁོར་ལོའི་གནད༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་བདག་གིས་བཏོན༔ ཕྱི་རབས་སྐལ་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་པ༔ མཆོག་སྒྲུབ་དོན་གཉེར་སྙིང་གི་བུས༔ དམ་ཚིག་མཆོད་སྦྱིན་ཚོགས་ལ་འབད༔ གཡོ་སྒྱུ་རྣམ་སྨིན་དཀོར་ལ་འཛེམ༔ གློ་སྙིང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཁོལ༔ སེར་སྣ་སྤོངས་ལ་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབས༔ མཐུན་རྐྱེན་གཏེར་བདག་ཆེན་པོ་ཡིས༔ སྒྲུབ་པ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་སྔ་རུ༔ ཁས་བླངས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་འབྱུང་༔ དུས་གནད་བཞི་ལ་གསེར་གཟུངས་འདོན༔ ཨྠིྀ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ལྷ་ཀླུ་མི་ཡི་ནོར་བུ་དང་༔ གནོད་སྦྱིན་གཏེར་གྱི་བུམ་བཟང་ལྟར༔ བཅས་ཤིང་བཅངས་དང་རིག་པ་ཡི༔ འབྱོར་པ་དམུ་གཡང་མཚོ་དང་འཕྲད༔ དངོས་གྲུབ་གཏེར་ཁ་རྡོལ་བའི་ཐབས༔ ནོར་ལྷ་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་འདི༔ རྗེ་གཅིག་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་དང་༔ སྔགས་འཆང་བདུད་འཇོམས་རྩལ་ལ་གཏད༔ ལག་ཏུ་ལོངས་ལ་མངའ་ཐང་སྤེལ༔ གཞན་ལ་མ་བསྟན་ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས༔ སྤ་གྲོ་ཅལ་གྱི་བྲག་ལ་སྦོས༔ གཏེར་བདག་བྲག་བཙན་དམར་པོར་གཏོད༔ སྐལ་ལྡན་དོན་དུ་སྨོན་ལམ་ཐོབ༔ མ་འོངས་འགྲོ་ལ་ཕན་པར་འགྱུར༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཁ་ཐམ༔ གུཧྱ༔ གཏེར་སྟོན་སྔགས་འཆང་བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར་གྱིས་སྤ་གྲོ་རྩལ་གྱི་བྲག་དམར་པོའི་ནུབ་ཕྱོགས་མེ་ལྕེ་མཆེད་པ་འདྲ་བ་ནས་མེ་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོའི་སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཉ་ལ་སྤྱན་དྲངས་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད། གན་སྟོན་འབུམ་དར་སོགས་ལ་གནང༌། དེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་སེའི་སྒོམ་པ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་དག་པར་བྲིས་པའོ། ༈ །ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ནག་པོ་སྲོག་གི་འཁོར་ལོའི་མན་ངག་གནད་ཀྱི་ཟིན་ཏིག་ཆིག་བརྒྱུད་མ་བཞུགས་སོ༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཛཾ་ལ་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་འདི་ཉིད་གསེར་གྱིས་བྲིས་ནས་གང་ལ་བཏགས་ཀྱང་བསམ་པ་འགྲུབ༔ རྩ་སྔགས་ཡི་གེ་བཅུ་པ་འདི་གསེར་གྱིས་བྲིས་ལ་རྡོ་ཕ་ཝཾ་ལོང་བུ་ལ་དྲིལ༔ རི་བོང་སྙིང་གི་ནང་དུ་བཅུག་ལ་དེ་ནོར་ལྷའི་སྲོག་གི་ཙཀྲས་དྲིལ༔ དེ་དར་སྣ་ལྔས་དྲིལ་ལ་ལུས་ལ་དྲོད་དང་མ་བྲལ་བར་བཅང་བར་བྱའོ༔ ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད་དོ༔ འཁོར་ལོ་གསུམ་པོ་འདི་སྲོག་འཁོར་གང་གི་ནང་དུའང་མེད་པས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་ཡིན་པས་རིན་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་དུ་སྦས་སོ༔ གཞན་ལ་གསང་ངོ་༔ མ་གསང་གསང་སྔགས་སྤེལ་ན་དངོས་གྲུབ་ཡལ་བར་འགྲོ་བས་གསང་ཐུབ་པར་བྱའོ༔ ཐུགས་ཀྱི་ཡང་གཏེར་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་འདི་རྣམས་ལས་ཟབ་པ་བོད་ན་མེད་དོ༔ འདི་ལ་དམ་པར་བྱའོ༔ མཁའ་འགྲོ་མའི་འཕྲུལ་ཡིག་དགུ་སྐོར་ཞེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ༔ ཡིག་གེ་རེ་རེས་ཀྱང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་མང་པོ་སྨྲ་ནུས་པ་ཡིན་པས༔ མཁའ་འགྲོ་མའི་ཡི་གེ་བོད་ཀྱི་སྒྲར་བསྒྱུར་མ་བཏུབ་པ་རྣམས་རྒྱ་གར་རང་གི་སྒྲ་ཁོ་ནར་བྲིའོ༔ ཕོ་འཁོར་ནང་གི་འདབ་མ་ལ་འཕྲུལ་གྱི་ཡི་གེ་སོ་ལྔས་ཕོ་དབང་དུ་སྡུད༔ ཕྱིའི་རྩིབས་བརྒྱད་ལ་གནོད་སྦྱིན་བརྒྱད་ཀྱི་སྔགས་བྲི༔ ལྟེ་བ་ལ་སྐྱེས་པ་ཕོ་རིགས་ཀྱི་ལག་ནས་ཟས་ནོར་གོས་གསུམ་སྡུས་ཟེར་བ་བྲི༔ གི་ཝཾ་དང་བྱང་སེམས་ཀྱིས་བྱུགས༔ འདབ་བརྒྱད་སེར་པོ་གོང་རས་སྔོན་པོ་བྱ༔ དེ་རྒྱབ་མུ་ཁྱུད་དཔེའུ་རས་ལྟར་བསྐོར༔ ཨོཾ་ཁུག་སོགས་བྲི་བ་དང་༔ གཞན་ཡང་གང་འདོད་མིང་སྤེལ་བྲི༔ མོ་འཁོར་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལ༔ འཕྲུལ་ཡིག་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་གྱིས་མོ་རྣམས་དབང་དུ་སྡུད༔ ཕྱིའི་པད་འདབ་བརྒྱད་ལ་གནོད་སྦྱིན་མོ་རྣམས་ཀྱི་སྔགས་བྲི༔ ལྟེ་བ་ལ་ཟ་མ་མོའི་ལག་ནས་ཟས་ནོར་གོས་གསུམ་སྡུས༔ ཞེས་པ་བྲི༔ སིདྡྷཱུ་ར་དང་པད་ཁྲག་གུར་གུམ་གྱིས་བྱུགས༔ པདྨ་དམར་པོ་གོང་རས་སྔོན་པོ་བྱ༔ དེ་རྒྱབ་མུ་ཁྱུད་གཅིག་བསྐོར་ལ༔ ས་མ་ཏི་སོགས་བྲི་བ་དང་༔ གཞན་ཡང་གང་འདོད་མིང་སྤེལ་བྲིའོ༔ ས་མ་ཡ༔ གནོད་སྦྱིན་ཛཾ་ལའི་སྲོག་སྒྲུབ་ལས༔ ཤིན་ཏུ་གསང་བ་བཀའ་འོག་གི་འབངས་ལྟར་སྒྲུབ་པ་འདི་ལ༔ དང་པོ་གང་ནས་འབྱུང་བའི་སྲོག་འཁོར་རྫས་དང་བཅའ་གཞི་ཚོགས་པ་དང་༔ དེ་ནས་ཛཾ་བྷ་ལའི་སྐུ་གཟུགས་གཅིག་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བྱས་ན་བཟང་༔ མེད་ན་འདགས་ལ་རིན་པོ་ཆེ་བརྡལ་བ་དང་༔ བཟང་དྲུག་ཀླ་རྩི་སོགས་དང་༔ གོང་ནས་འབྱུང་བའི་འཁོར་ལོའི་རྫས་ཀྱང་བསྲེས་ལ་བཅའ༔ ནང་དུ་གཟུངས་དང་ཤིང་ཏོག་བིལ་བ་གཞུག༔ རྟེན་བབྲེལ་སྙིང་པོས་རབ་གནས་བྱ༔ དེ་ནས་ཡུལ་དེའི་ཕྱུག་པོ་གཅིག་ལས་ནས་བྲེ་གང་བླངས་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་བླུགས༔ མཎྜལ་གྱི་དབུས་སུ་མཉྫའི་ཁར་བཞག་ལ༔ དེའི་སྟེང་དུ་སྲོག་འཁོར་གྭའུ་དང་སྐུ་གཟུགས་རྟེན་དང་བཅས་པ་བཞག༔ མདའ་བྱ་རྒོད་མ་མེས་མ་བཤུར་བ་་་་་་་་་མི་སྤུན་ལྔ་ཡོད་པའི་དོང་བ་ནས་མདའ་གཅིག་བླངས་ནའང་ཉན་ནོ། ཚིགས་གསུམ་རྣོ་བའི་མདེའུ་དང་ལྡན་པ་གཅིག་གི་མགུལ་དུ་མི་ཕྱུག་པོའི་གཡུ༔ རྟ་སྔོན་པོའི་སྤུ་རྡོག་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས༔ དར་སྣ༔ ཟབ་ཆེན་མཐོ་གང་དང་༔ ཁྱེད་པར་ལུག་ནག་པོའི་སྙིང་གི་ནང་དུ་ཨ་རུ་ར་གདོང་ལྔ་པ་ཞིག་གཞུག༔ ཨ་རུ་རའི་ནང་དུ་རྩ་སྔགས་མཚལ་གྱིས་བྲིས་པ་གཞུག༔ སྙིང་དང་ཨ་རུ་ར་དར་ནག་ནང་དུ་བསྟུམ༔ མདའི་མགུལ་དུ་བཏགས་ལ་མནྜལ་གྱི་དབུས་གཟུག་གོ༔ ཨྠིྀ༔ ས་མ་ཡ༔ སྒྲུབ་པའི་དུས་ཀྱི་གནས་ཀྱི་བྱང་ཤར་ནས་ཁ་བསྟན་ལ་བསྙེན་པ་ཁྲི་བྱ༔ ཚེས་གཅིག་ནས་ཉའི་བར་དུ་བསྒྲུབ༔ སྲོད་འཁོར་ཉལ་དུས་ལ་བཟླས་པ་མི་བྱ༔ སྔགས་ཀྱི་ཚིག་པར་མི་བཅད་པར་བྱའོ༔ དྲག་ན་གནོད་སྦྱིན་ཐམས་ཅད་འཁྲུགས་ཏེ༔ དང་པོ་སྒྲུབ་པ་པོ་དགོངས་པ་མཐོ་འཚམ་པར་འོང་སྲིད་ཀྱང་༔ དེ་ནས་དགོངས་པ་ལས་གཡོ་མ་ནུས་ན་དེས་ལས་མྱུར་རོ༔ གནོད་སྦྱིན་ནག་པོའི་སྲོག་ཏིག་གི་སྔགས་འདི་ལ་རྒྱུན་དུ་བགྲང་ངོ་༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཡཀྵ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཨ་པ་ར་ཛི་ཏ་མཱ་ར་དུནྟིཾ་རཏྣ་འུབ་འུབ༔ ཤཾ་ཀ་རཱ་ཛ་ངའི་སྣོད་ཁོངས་ཁོངས༔ མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་སིདྡྷི་ཏི་ལ་ཙཱི་ཡ་ཙཱི་ཡ་ཛ་ཛ༔ ཨུུ་ཙུཥྨས་གཞན་ལས་ཆོད་ཆོད༔ སཾ་བྷོ་ཛ་ཤིགས་ཀྱིས་ཐོངས༔ ཐུཾ་ཏྲི་ཐུཾ་ཏྲི༔ ཏྲི་ཤུུ་ལ་བཛྲ་ཏྲི་ཏྲི༔ ཡཀྵ་ནག་པོ་ས་མ་ཡ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛ་ཛ༔བྷྱོ་བྷྱོ༔ བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཆར་ཆེན་པོ་ཕོབ་ཅིག༔ ཨོཾ་བ་སུ་དྷ་རཱི་སྡུད་དུ་སྡུད་དུ་མ་མ་ཀུུ་ན་ཀུུ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་སྐྱིལ་ཅིག༔ ཅེས་བཟླའོ༔ གྲུབ་པའི་རྟགས་ནི༔ ཁང་པ་འཚེག་པ༔ འོད་འཇའ་ཚོན་རིས་སུ་འཁྱུགས་པ༔ ཟས་དྲི་ཞིམ་པ༔ བུ་མོ་བཟང་མོས་ཟས་བྱིན་པ༔ ཁྲོམ་མང་པོས་བཀུར་སྟི་བྱས་པ༔ གཏེར་རྙེད་པ༔ བཙས་མ་བརྔས་པ༔ ཕྱུགས་འདེད་པ༔ མེ་ཏོག་གི་གླིང་དུ་ཕྱིན་པ༔ ཁྲབ་གྱོན་པ༔ རྟ་སྔོན་ཞོན་པ་སོགས་བྱུང་ན་བཟང་ངོ་༔ དུས་ནི་གཟའ་སྐར་བཟང་པོ་ལ་བྱ༔ ལན་གསུམ་བྱའོ༔ ལན་གསུམ་བྱས་ན་ངེས་པར་འགྱུར་རོ༔ ཨྠིྀ༔ ས་མ་ཡ༔ གཏོར་མ་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་འབྲུ་སྣའི་ཆན་དང་ཁ་ཟས་བཟང་རྒུའི་ཕུད་བཏུང་བ་དང་བཅས་པ་བཤམས་ལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བྱིན་བརླབ༔ ཨ་ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁ་ཧི༔ ཞེས་ལྔའམ་བདུན་གྱིས་འབུལ༔ མཆོད་ཡོན་ལ་སོགས་པས་མཆོད༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་ཕྱོགས་གཏེར་གྱི་གཞལ་ཡས་ནས༔ དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ཛམ་བྷ་ལ༔ ནོར་ལྷ་བྱེ་བའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ༔ བདུད་རྩི་མཆོག་གི་མཆོད་ཡོན་དང་༔ མེ་ཏོག་ལ་སོགས་ཉེར་སྤྱོད་ཚོགས༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་དང་བཅས་པའི༔ འདོད་ཡོན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་བར་ཆད་སོལ༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་སྙན་གྲགས་སྤེལ༔ འཛད་མེད་འབྲུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་དང་༔ གནོད་སྦྱིན་གཏེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་བསྟོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ༔ གཏོར་མ་མཛོད་ཕུག་སོགས་གཙང་སར་གཤེགས༔ ཡང་ན་རང་གི་དངོས་གྲུབ་ཏུ་རོལ༔ ཕྱིར་མི་གཏོང་བ་གནད་དོ༔ ཚོགས་མཆོད་འབུལ་ན༔ ཚེས་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་དུས་བཟང་པོར་དཀར་མངར་ལ་དུུ་ལ་ཕུག་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་གཏོར་དང་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བཤམས་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ ཚོགས་ཕུད་ཆ་ལྔ་བྱས་ལ༔ དང་པོ་བླ་མ་མི་བསྐྱོད་པ་ལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་བཛྲ་ཨཀྵོ་བྷྱཿསརྦ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཞེས་ཕུལ༔ གཉིས་པ་ཡི་དམ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ནི་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་ཀཱ་མ་སོགས་ཀྱིས་ཕུལ༔ གསུམ་པ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ལ། ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་ཀཱ་མ་སོགས་ཀྱིས་ཕུལ༔ བཞི་པ་ནོར་ལྷ་གཙོ་བོ་ལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཀཱ་མ་སོགས་ཀྱིས་ཕུལ༔ ལྔ་པ་འཁོར་རྣམས་ལ༔ ཨོཾ་ཡཀྵ་བ་སུ་དེ་བ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཾ་ཛཿ སརྦ་ཀཱ་མ་སོགས་ཀྱིས་ཕུལ༔ དེ་ནས་རང་གིས་དངོས་གྲུབ་ཏུ་རོལ་པའི་ལྷག་མའི་ཆང་བུ༔ ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷུཉྫ་ཧོཿ ཞེས་སྦྱིན་ནོཿ མེ་མཆོད་འབུལ་ན༔ རྒྱས་པའི་ཐབ་ཏུ་འབྲས་བུས་ཕྱུག་པའི་དྲི་བཟང་ཤིང་གི་བུད་ཤིང་བརྩིགས་ལ་མེ་སྦར་བའི་དབུས་སུ་ནོར་ལྷ་འཁོར་བཅས་སྐད་ཅིག་གིས་བསྐྱེད་ལ་མཆོད་བསྟོད་བྱ༔ བསྲེག་རྫས་རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་དར་ཟབ་ཕྱེ་ཕུར་སོགས་དང་༔ ཁྱད་པར་རང་འདོད་པའི་ནོར་སྣ་ཕངས་མེད་དུ་ཕུལ་བས༔ ཟག་པ་མེད་པའི་བདུད་རྩི༔ མཁོ་རྒུའི་ལོངས་སྤྱོད༔ རྒྱན་ཕྲེང་ན་བཟའ་སོགས་སྤྲིན་ཕུང་ལྟར་གྱུར་ནས་གནོད་སྦྱིན་འཁོར་བཅས་ཐུགས་མཉེས་ཤིང་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་ཆར་བཞིན་དུ་འབེབས་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ སརྦ་རཏྣ་བ་སུ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་སོགས་ཅི་ནུས་ཕུལ༔ མཐར་ཡེ་ཤེས་པ་རང་དམ་སྲོག་འཁོར་ལ་བསྟིམ༔ དམ་ཚིག་པ་མེ་འབར་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ལས་འོད་ཟེར་མཁའ་ལ་སྤྲིན་བཞིན་དུ་ཆགས་པའི་གསེབ་ནས་འདོད་རྒུའི་ཆར་ཆེན་པོ་བབས་པས་རང་གི་གནས་ཁང་བང་མཛོད་ཡུལ་ཕྱོགས་སོགས་ཕྱུར་བུར་ཁེངས་པར་བསམ་མོ༔ དེ་རྣམས་ནི་ཐུན་མོང་དུ་གཅེས་པའི་ཟབ་གནད་དོ༔ ཨྠིྀ༔ ས་མ་ཡ༔ ཁྱད་པར་སྟེང་འོག་གི་འཁོར་ལོ་འབྲི་བའི་ཟབ་གནད་ནི༔ དང་པོ་སྟེང་འདོད་པ་ཆར་འབེབས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི་དར་རས་སེར་པོ་གྲུ་བཞི་པ་ལ་ལྟེ་བར༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་མུ་ཁྱུད་ལ་འདབ་མ་བརྒྱད་དུ་བྱས་ཏེ༔ མདུན་ནས་བརྩམས་ཏེ་གནོད་སྦྱིན་ཕོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྔགས་བྲི༔ དེའི་གོང་རས་བར་མཚམས་བརྒྱད་དུ་ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་སྔགས་བྲི༔ དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤམ་དུ༔ སརྦ་རཏྣ་བ་སུ་སིདྡྷི་མ་ཧཱ་བརྵ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་ཨཱཿ ཞེས་སྤེལ༔ དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཡེ་དྷརྨཱ་འདོད་གསོལ་བཀྲ་ཤིས་གང་འཐད་བྲི༔ ཨོཾ་ཨིནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ སོགས་སོ། །དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གསེར་སྤྲིན་སེར་པོ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའི་གསེབ་ནས་འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབས་པའི་རྣམ་པ་བྲི༔ རྫས་ཀྱིས་བྱུགས༔ རབ་ཏུ་གནས༔ སྲོག་འཁོར་ཆེན་མོའི་སྟེང་དུ་གདུགས་ཕུབ་པ་ལྟར་དགྲམ་མོ༔ གཉིས་པ་འོག་དངོས་གྲུབ་མཚོ་བསྐྱིལ་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི༔ དར་རས་སྔོན་པོའི་ཟླུམ་པོའི་ལྟེ་བར༔ ཨོཾ་བ་སུ་དྷཱ་རི་ཎྱཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེའི་ཕྱིར་མུ་ཁྱུད་པད་འདབ་བརྒྱད་ལ་གནོད་སྦྱིན་མོ་བརྒྱད་སྔགས༔ པད་མཚམས་སུ་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་སྔགས༔་་་་་་་ཨོཾ་ཕུཿཨཱའ་ནནྟ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ་སོགས། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤམ་དུ༔ སརྦ་རཏྣ་བ་སུ་སིདྡྷི་མ་ཧཱ་སརྦ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་སོགས་གོང་ལྟར༔ དེའི་ཕྱི་རོལ་དུ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་སྔོ་མེ་རེ་འཁྱིལ་བའི་རྦ་རླབས་ལས་འདོད་རྒུའི་གཏེར་ཁ་རྡོལ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བྲི༔ རྫས་ཀྱིས་བྱུགས༔ རབ་ཏུ་གནས༔ སྲོག་འཁོར་ཆེན་མོའི་གདན་དུ་བྱའོ༔ ཨྠིྀ༔ ས་མ་ཡ༔ ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་གི་སྒྲུབ་པའི་ཟབ་གནད་ལ༔ དང་པོ་ཕྱི་སྒྲུབ་ནི་ཆུ་སྦྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་པ་སྟེ༔ སྲོག་འཁོར་ཡོད་ན་མདུན་གྱི་སྟེགས་མཐོ་བར་བཞག༔ རང་གི་མདུན་དུ་ཟངས་གཞོང་གི་ནང་དུ་སྐུའམ་བཤོས་བུ་ནོར་བུའི་དབྱིབས་ཅན་བཤམས་ལ་ཛམྦྷ་ལ་དངོས་སུ་གསལ་བར༔ བདག་ཉིད་གསང་བའི་བདག་པོའི་ཕྱག་གཡས་པའི་མཐིལ་དུ་ཟླ་བ་ལ་བྃ་ཡིག་གིས་མཚན་པ་ལས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བབས་པས་གནོད་སྦྱིན་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དགྱེས་པར་བསམ་ལ༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཨིནྡྲ་ཎི་མུ་ཁཾ་བྷྲ་མ་ར་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཛམླཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ བྃ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་སོགས་ཀྱིས་ཆུ་རྒྱུན་བར་མ་ཆད་པར་སྦྲེང༔ ཛམྦྷ་ལའི་ཞལ་དང་ནོར་སྐྱུགས་དང་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཚུན་ཆད་ནས་འདོད་རྒུའི་ཆར་ཆེན་པོ་བབས་པར་བསམ༔ མཆོད་བསྟོད་ཀྱང་བྱ༔ མཐར་ཡེ་ཤེས་པ་རང་ངམ་རྟེན་ལ་བསྟིམ༔ དམ་ཚིག་པ་འོད་དུ་ཞུ་བའི་ཆུ་འདོད་རྒུའི་བདུད་རྩིར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དངོས་གྲུབ་བླང་༔ ཁྱིམ་དང་མཛོད་དང་ཞིང་ལྷས་སོགས་སུ་འཐོར་བར་བྱའོ༔ གཉིས་པ་ནང་གི་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་པ་སྟེ༔ འབྲུ་དཀར་བཟང་པོ་སྣ་ལྔ་རྗེན་འཐག་གི་ཕྱེ་ལ༔ རིན་པོ་ཆེ་ལྔ༔ སྙིང་པོ་ལྔ༔ མེ་ཏོག་ལྔ༔་་་་་་་་་དུག་རིགས་མིན་པའི་མེ་ཏོག་དཀར་སེར་དམར་སྔོ་ཁྲ་བོའོ། སྤོས་ལྔ་་་་་་ཙནྡན་ཨ་གར་སིཧླ་སྤོས་དཀར་སྤང་སྤོས། སྣུམ་ལྔ་་་་་་ཏིལ་མར་འབྲུ་མར་རྩ་མར་ཞུན་མར་ཤིང་ཏོག་གི་མར་དྲི་ལྔ། རོ་ལྔ་ལན་་་་་ཚྭ་མ་གཏོགས་པ། གཞན་ཡང་ཁ་ཟས་དང་སྤོད་ཀྱི་རིགས་གཙང་མ་རྣམས་ཆུ་སྣ་ལྔས་བྲན་་་་་ཆར་ཆུ་མཚོ་ཆུ་གངས་ཆུ་ཆུ་ཀླུང་ཆུ་མིག་འཕེན་བཟང་གི་ཆུ། མར་ཁུས་བརྫིས་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་གས་ཆག་མེད་པར་གཏོར་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཟུར་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་དུ་ནོར་བུ་འབར་བའི་རྣམ་པར་བཞེངས༔ རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ བྲིས་སྐུ་གཟུགས༔ དར་གདུགས་དབུབ༔ ཁ་ཟས་བཟང་རྒུའི་ཕུད་ཀྱིས་བསྐོར༔ རྟེན་གྱི་མདུན་དུ་མཆོད་ཚོགས་དང་བཅས་ཏེ་བཤམ༔ རང་གསང་བདག་གི་ས་མ་དྷཱི་ལ་གནས་པས་གཏོར་མ་འདོད་རྒུའི་གཏེར་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ དེའི་སྟེང་དུ་གནོད་སྦྱིན་འཁོར་བཅས་བསྐྱེད་ལ་ལན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་སོགས་དབུལ༔ མཆོད་བསྟོད་དང་བཀྲ་ཤིས་གསོལ༔ དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དམིགས་པ་གོང་ལྟར་བྱས་ལ༔ མཐར་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་གཏོར་མ་ལ་ཐིམ་པས་འདོད་རྒུ་འབྱུང་བའི་ནོར་བུར་བསམས་ལ་དངོས་གྲུབ་བླང་༔ མཛོད་ཀྱི་ཕུག་ཏུ་བཞག༔ ཟས་ནོར་གང་བྱུང་གི་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་བོ༔ གསུམ་པ་གསང་སྒྲུབ་ནི་གྭའུ་ལེགས་པོའི་ནང་དུ་སྲོག་འཁོར་དཀོར་ཆ་དང་བཅས་པ་བཅུག་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་བོ༔ བཞི་པ་ཡང་གསང་ནི་ཐོད་པ་ལ་བརྟེན་པ་སྟེ༔ དཔལ་ཅན་གྱི་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་ནི་རང་བྱུང་མིའི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་སྟེ༔ དེ་ལྟ་བུ་རྟེན་འབྲེལ་དགེ་མཚན་དང་བཅས་རྙེད་ན་བགེགས་བསལ་ཞིང་ཁྲུས་བྱ༔ དྲི་བཟང་དང་འཁོར་ལོའི་རྫས་ཀྱི་འདག་པས་ནང་དུ་བྱུགས༔ དེའི་ནང་དུ་སྲོག་འཁོར་གཞུག༔ དཀོར་ཆ་དང་ཟས་ནོར་གོས་ཕུད་ཀྱིས་ཁེངས་པར་གཏམས༔ བསྙེན་སྒྲུབ་རྟགས་ཐོན་པར་བྱས་ལ་དར་སྣས་དྲིལ་ཏེ་མིས་མ་མཐོང་བར་མཛོད་ཀྱི་སྙིང་པོར་བཅུག་ལ་སྐབས་སུ་མཆོད་བསྟོད་མངའ་དབུལ་བྱས་ལ་གསོལ་བ་གདབ་བོ༔ དེ་རྣམས་སོ་སོའི་དུས་གནད་ཀྱི་ངེས་པ་ནི༔ ལོ་གཅིག་ལ་མཚོན་ན་སྟོན་དུས་ཆུ་སྦྱིན༔ དགུན་གཏོར་མ་བསྒྲུབ༔ དཔྱིད་གྭའུ་དང་༔ དབྱར་ཐོད་པ་བསྒྲུབ་བོ༔ ཟླ་བ་རེ་རེ་བཞིན་ཚེས་གཅིག༔ བརྒྱད༔ བཅུ༔ བཅོ་ལྔ་རྣམས་ལ་ཆུ་སྦྱིན་སོགས་རིམ་པར་བྱ༔ ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་ནམ་ལངས་ཆུ་སྦྱིན༔ ཉི་ཤར་གཏོར་མ་འབུལ༔ སྔ་དྲོ་གྭ་འུ་བསྒྲུབ༔ དགོངས་མོ་དབང་གི་དུས་སུ་ཐོད་པ་བསྒྲུབ་བོ༔ སོ་སོའི་ཕན་ཡོན་གྱི་ཁྱད་པར་ནི༔ ཆུ་སྦྱིན་གྱིས་འབྱོར་པ་ཡུན་རིང་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབྱུང་༔ ཁྱད་པར་གྱི་དམ་ཚིག་ཀྱང་ཡིན་པས་མ་ཆག་པར་བྱ༔ གཏོར་མས་ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་བློ་བུར་དུ་འཕེལ༔ གྭའུས་འབྱོར་པ་དམུ་གཡང་གི་མཚོ་ཆེན་པོ་བརྡོལ༔ ཐོད་པ་གང་དུ་བཞུགས་པའི་གནས་དེ་ཉིད་གནོད་སྦྱིན་ནག་པོའི་ཕོ་བྲང་དངོས་དང་ཁྱད་པར་མེད་པས་དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་ཟད་མི་ཤེས་པ་ངང་གིས་འདུ་བར་འགྱུར་རོ༔ དེས་ན་སྒྲུབ་པ་པོ་དད་བརྩོན་ལྡན་པས་ཆུ་སྦྱིན་རྒྱུན་དུ་གཏོང་ཞིང་༔ གཞན་རྣམས་དུས་དུས་སུ་རྟགས་ཐོན་པར་ཉམས་སུ་བླང་༔ འབྱོར་པ་ཅི་བྱུང་ཡང་སེར་སྣས་མ་བཅིངས་པར་བླ་མ་དང་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ༔ རང་གཞན་གྱིས་ཕོངས་མེད་དུ་ལོངས་སྤྱོད༔ ཁྱད་པར་དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པ་རྣམས་ལ་གཏན་པ་མེད་པའི་སྦྱིན་གཏོང་ལ་བརྩོན་པས༔ ཚེ་འདིར་ཚེ་རིང་༔ ནད་ཉུང་༔ འབྱོར་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་འགྲོ༔ ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུའང་གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་འབད་མེད་དུ་འབྱུང་ཞིང་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ༔ སྒྲུབ་པའི་གནད་ཡིག་འདི་གཞན་དུ་མ་བསྟན་པས་ཤིན་ཏུ་གསང་བར་གདམས་སོ༔ ཨྠིྀ༔ ས་མ་ཡ༔ ནོར་བདག་གནོད་སྦྱིན་ཛམྦྷ་ལའི༔ སྲོག་གི་འཁོར་ལོའི་མན་ངག་འདི༔ རཏྣ་རྩལ་ཆེན་འདུས་པ་དང་༔ ཡཀྵ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་དོན༔ ཨོ་རྒྱན་མཁན་པོ་བདག་གིས་བསྡུས༔ མངའ་བདག་རྗེ་བློན་འགའ་ལ་གདམས༔ རང་རང་ཉམས་ལོངས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབས༔ མ་འོངས་འགྲོ་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར༔ སྤ་གྲོ་ཅལ་གྱི་བྲག་སོགས་པའི༔ གཏེར་གནས་གསུམ་དུ་ཕྱག་རྒྱས་ཐོབ༔ སོ་སོའི་སྨོན་ལམ་མཐའ་བཙན་པས༔ དུས་བབས་འགྲོ་དོན་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གུཧྱ༔ ཨྠིྀ༔ གཏེར་སྟོན་བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་གིས་སྤ་གྲོ་ཅལ་གྱི་བྲག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ། །འདི་དང་གུ་རུ་ཇོ་ཚེའི་ཟང་ཡག་བྲག་གི་གཏེར་དཔེ་གཉིས་ཕལ་ཆེར་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པས་ཞུ་དག་ལེགས་པར་བགྱིས་སོ། །མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

\u0f01\u0f83:_gnod sbyin dzam b+ha la nag po'i srog gi 'khor lo reg pas nor sdud pa bcas chog yid bzhin nor bu'i man ngag bzhugs so:__gsang bdag phyag na rdo rje dang :__DA ki'i tshogs la phyag 'tshal 'dud:__'dod pa bsgrub cing longs spyod ster:__gnod sbyin dzaM la nag po yi:__srog 'khor bca' chog gsang ba'i gnad:__phyi rabs dbul phongs gang zag rnams:__bsod nams bskyed cing mi nor spel:__ci bsam 'grub pa'i srog 'khor 'di:__rdzas dang bcas nas sus 'chang ba:__yid bzhin nor bu dag dang mtshungs:__ye shes mtsho rgyal thugs la chongs:__'di dang su 'phrad dgos 'dod 'byung :__de phyir phyi rabs don du sbos:__a+thi+-i__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__dzam+b+ha la gsang ba srog gi 'khor lo 'di la don gnyis te:__lo rgyus dang :__gdams ngag dngos so:__dang po ni:__dpal phyag na rdo rje lcang lo can gyi gnas su:__'khor mkha' 'gro ma dang gnod sbyin dang dri za'i tshogs rnams kyis bskor nas bzhugs so:__de'i tshe de'i dus na dpal phyag na rdo rje'i thugs rin po che zur brgyad pa'i nang nas:__rin po che rtsal chen 'dus pa'i rgyud ces bya ba:__nor lha gnod sbyin thams cad 'dus pa'i bcud phyung ste:__de'ang le'u sum brgya bdun cu don bdun yod pa:__rgyud gzhan bas khyad par 'phags pa cig gsungs so:__rgyud de nyid kyi bcud bsdus shing snying por dril ba:__dzam+b+ha la nag po srog gi 'khor lo zhes bya ba bsgrub mi dgos te bcas pas 'grub pa'i man ngag 'di nyid mar gyi zhun lta bur gyur pas:__mkha' 'gro ma khyod kyis mi'i lo ka dzam+bU pr-ik+Sha'i gling du don phyin ci ma log cing las dang skal bar ldan pa zhig la dngos grub 'di gtod cig:__de'ang yang gsang srog gi 'khor lo 'di ni yid bzhin nor bu dngos dang 'dra ste:__'di ni gnod sbyin rnams kyi srog gi gnad yi ge 'bru thus su phyung ba yin pas:__zas nor dbang du sdud pa'i man ngag:__dregs pa nor sdud 'khor lo:__bcas pas 'grub pa:__rang byung gnad kyi yi ge:__srog gi 'khor lo bsgrub mi dgos pa'i man ngag:__dngos grub sdud pa gnad kyi yi ge:__man ngag thams cad kyi yang snying 'di ni 'gro ba gang gi lus la bcangs sam:__khyim na gnas sam:__phyogs su zhal bstan pa tsam gyis kyang 'dzam bu gling gi zas nor longs spyod thams cad rang dbang med par 'du zhing tshogs par 'gyur te:__dper na rdo khab len la lcags 'du ba bzhin du gang reg pa de nyid rang dbang med par 'du'o:__de bas na dngos grub 'du ba gnad kyi yi ge:__srog gi 'khor lo 'di yid bzhin gyi nor bu rin po che dang khyad med do:__'di ni rang gi khyim du gnas pa'am:__dpe bzhugs sam:__phyogs su bstan pa tsam gyis kyang yo byad bdun 'gyur 'phel zhing rgyas par nus na:__bca' gzhi rdzogs par byas te:__rang gi bang mdzod du gter chen por byin gyis brlabs te sbas na:__'dzam bu gling gi rta dang glang po dang :__'bru dang rin po che dang :__zas nor longs spyod thams cad rang dbang med par bdag gi dbang du mi 'du mi srid do:__zhes gsungs te mkha' 'gro ma ga Na sid+d+hi la gnang ngo :__mkha' 'gro ma tshogs kyi dngos grub kyis d+ha na saM b+ho la bshad de:__d+ha na saM b+hos mkha' 'gro ma la tshogs 'khor lan bcu gsum btang :__gser gyi gzhong pa g.yus bkang nas phul:__des rgyal po gu ru de ba la gnang ste:__gser srang lnga bcu'i maN+Dal byas te phul:__des o rgyan pad+ma bdag la gnang :__bdag gis rgyal po mgu nges pa'i srog bzung :__mi lo lnga bcu thams pa'i tshe bsrings so:__'di la yon tan bsam gyis mi khyab bo:__skal ldan nyams su len pa'i las can gcig dang 'phrad par shog:__ces smon lam btab ste gter du sbas so:__lo rgyus so:__a+thi+-i:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gnyis pa gdams ngag dngos la bzhi ste:__bca' thabs kyi zhal gdams:__rdzas kyi gnad yig:__'khor lo'i bri yig:__sgrub thabs phan yon dang bcas pa'o:__dang po ni:__rab mtshan ldan gyi thod pa:__de ltar ma rnyed na rdza'am zangs kyi gwa'u ci rigs pa zhig byas la:__gwa'u de'i nang tu rten 'brel gnad kyi nus pa dang ldan pa'i rdzas dang 'khor lo'i bca' ga ji ltar bya ba ni:__'khor lo bri yig dpe chung ltar bri ste:__de yang 'khor lo 'di sngon lcang lo can gyi gnas su:__dpal phyag na rdo rjes gnod sbyin nor lha dregs pa'i tshogs rnams kyi srog shangs bug g.yas nas 'od zer mthing ga lcags kyu lta bus drangs:__phyag na rdo rje'i thugs rat+na zur brgyad pa'i nang du rang dbang med par bsdus te:__rang dbang med pa dbang du bsdus pa'i srog sngags de rnams dngos grub kyi tshul du dril nas:__rang byung srog gi 'khor lo ru bskor ro:__slar yang 'od zer gyi rnam par sprul nas:__'od zer kha dog dmar po 'ja' tshon lta bur phyung ste:__shangs bug g.yas kyi sgor 'khor lo 'di nyid mngon sum du bkod:__rgyan ldan srog gi 'khor lo yi ge 'bru thus su bris:__gnad kyi yi ge rang byung du bkod:__don ma nor ba 'di ci lta bur phyung nas mkha' 'gro ma la gtad pa yin pas:__'di kho na bzhin du bri'o:__sngags kyi bca' gzhi bkod pa 'khor lo'i bri yig ji lta ba bzhin du bri:__mkhas blun gang gis kyang rang bzo mi bya ba shin tu gnad che'o:__de'ang gza' skar shin tu bzang ba'i nyi shar nas sngags pas shar ram byang du kha bltas la:__rang gsang bdag tu bskyed:__mdun du gnod sbyin dzam+b+ha la 'khor dang bcas pa spyan drangs:__mchod bstod gtor ma 'bul ba dang :__bzlas pas thugs mnyes par bsam:__de nas so so'i srog yi ge'i rnam par byung ba bri gzhi la lam lam 'char bar bsams la:__dar gos nag po la gser gyis bri:__sngags pas kyang lus lha'i ting 'dzin:__ngag sngags bzla ba:__sems g.yeng ba spangs te rtse gcig tu bri:__bris bsub mi bya:__mtshon rtse mi gtod:__gnod sbyin gyi spaus sbyor rgyun mi 'chad par btul:__kha brda bzang po bya:__bris grub pa dang gnad kyi rdzas kyis byug:__rab gnas mdor bsdus byas la:__gong gi snod du rdzas khrol bu mang po dang lhan cig tu bcug nas tshul bzhin bsgrub bo:__bca' thabs kyi zhal gdams _a+thi+-i:__sa ya ya:__rgya rgya rgya:__gnyis pa rten 'brel rdzas kyi gnad bstan pa ni:__1sa bcud bsdu ba gser dang g.yu rnyed tshad/__2rtsi bcud bsdu ba ga bur mar 'bri/__3me bcud bsdu ba zangs dang mtshal rnyed tshad/__4rlung bcud bsdu ba gos dar zab rnyed tshad/__5rdo bcud bsdu ba g.yu dngul lcags rnyed tshad/__6mi bcud bsdu ba byang sems gnyis gtsang ma/__7lha yi bla chags shel gyi rdo:__8mi yi bla chags gru dmar g.yu rnyed tshad/__9lha 'dre'i bla chags pha bong rdo pha bong long bu/__10dgra bla'i bla chags khrab rnying byang khrab rnying ma'i byang bu/__11sa zhag bsdu ba zhing bzang sa:__12rin chen mdangs 'phrog brag bzang rdo: brag rin chen spungs pa 'dra ba'i/__13'bru yi g.yang 'gugs phyug po'i nas phyug po che rgu'i 'bru/__14g.yang gi bla 'gugs zas nor phud g.yang rten gang rnyed/__15phyug po'i dpal 'phrog gces phrug skra ya rab bu tsha'i skra/__16dkor mdzod bcud sdud rgya thabs sa:__17mi 'khor gnas pa bkra shis sa mi 'phan dar khang sa mdzod sa/__18phyugs kyi g.yang bzung rta phyugs spu rta lug gnag gsum/__19'phen mo'i dpal dgug gos dang dri _ bud med bu mang po skyes nas ma shi ba'i gos dang dri ma nu zho/__20zas kyi bcud sdud rgya thab dreg sde pa thams cad kyi/__21g.yang gi bla 'gugs g.yang can du ma nor sna tshogs g.yang rten dum bu/__22dmu g.yang zhags su yo lang phud ston mo chen po'i zas phud/__23pho yi srog bzung bu lnga'i mdil:__24mo yi dpal sgul phyug mo'i khrag:__bzang drug tsan dan a ga ru:__25dri bzang rgyun mchod rdzas dang bsre bzang drug sogs kyi steng ga bur/__shu dag__/shing tshwa spos dkar/__spang spos/__la phug__/go snyod/__stong kun rnams sbyar ba gnod sbyin rgyun mchod kyi spos so/__rin chen gser dang mtshal dag dang :__byang sems dkar dmar a mr-i ta:__legs par tshogs pas byugs pa dang :__srog 'khor dag gi nang du bstum:__rdza'am zangs kyi gwa'u ru:__'dab brgyad pad+ma'i 'khor lo la:__mkha' 'gro'i 'phrul yig dgu bskor can:__steng du char 'bebs 'khor lo dang :__'og tu mtsho bskyil 'khor lo gnyis:__steng dang 'og tu kha sbyar bya:__bar du rdzas dang 'khor lo gzhug:__bcu drug phrag gnyis rtsibs brgyad dang :__rtsibs brgyad pad+mas rnam brgyan pa'i:__srog gi 'khor lo legs bris la:__rab tu gnas par byas pa gzhug:__mi zad gter du byin gyis brlab:__de ni rdzas kyi gnad yig go:__a+thi+-i:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gsum pa srog gi 'khor lo che:__bri ba'i thabs ni 'di lta ste:__rang ngam lha bzo mkhas zhal lha bzo gzhan yin na dbang bskur zhing dam tshig phog la gso sbyong dang ldan pas bri/__cho ga rnams sngags pa rang gis bya'o pa yis:__dar nag gam ni mthing shog la:__dzaM la nag po nor gyi lha:__zhal gcig phyag bzhi sku mdog nag:__spyan gsum mche bzhi rab tu gtsigs:__zhal gdangs ljags 'dril khro gnyer bsdus:__mi'u thung khro 'gying gsus khyim can:__yan lag sbom la sku sha rgyas:__mtshan ma dmar po gyen du 'greng :__dbu skra dmar ser sprin ltar gtibs:__thod skam lnga yi dbu rgyan la:__rin po che yi rtse bran can:__stag sham sbrul gyi ske rags bcings:__snyan cha mgul chu phyag gdub dang :__zhabs gdub ske rags sked rgyan rnams:__mu tig rin po che yi rigs:__rgyan dang tsar tsar lu gu rgyud:__phyag g.yas dang po tho chen 'phyar:__g.yon gyi dang pos rgyal mtshan bsgrengs:__g.yas kyi 'og mar ka pA la:__yid bzhin nor bus gang ba las:__dgos 'dod dngos grub char ltar 'bebs:__g.yon gyi 'og mas ne rkyal ni:__kha nas rin chen skyugs pa 'dzin:__pad+ma bum bsnol nyi ma'i steng :__g.yas bskum gnod sbyin ser po gnon:__g.yon brkyangs mthar byed dmar mo brjis:__gnod sbyin pho brgyad g.yas su ste:__gnod sbyin mo brgyad g.yon du'o:__bkra shis rtags brgyad steng du ni:__sna bdun gter bum zhabs su bri:__de ltar bskor la dgod par bya:__lha mo phyugs lha ljang gu ni:__gtso bo'i mchan khung g.yon du dgod:__de lta bu yi dzam la la:__dar sna lnga yi cod pan 'phyang :__ye shes me phung nang du gzhug:__lto bar mu khyud bcu bzhi bskor:__de ni phyi dbyibs kyi tsakra 'bri ba'i rim pa'o:__sa ma ya:__de nas nang sngags kyi tsakra yi ge dgod pa'i rim pa ni:__lte ba'i mu khyud nang skor gyi dbus su:__oM AHhU~M brtsegs mar bri:__de'i mdun nas:__oM badz+ra pA Ni tsaN+Da ma hA ro Sha Na hU~M phaT:__oM badz+ra b+hA ra he kro d+hI kA lI ha ri ni sa A be sha ya:__zhes g.yas skor du bri'o:__(1)_de'i phyi rim mu khyud gcig bskor la:__oM badz+ra DA ki nI hU~M dzaH__zhes bri:__(2)__de'i phyi rim gyi mu khyud la pad+ma 'dab ma bzhir bcad:__mdun du ha badz+ra DA ki nI hU~M dzaH__g.yas su:__ri rat+na DA ki nI hU~M dza:__steng du:__ni pad+ma DA ki nI hU~M dzaH__g.yon du:__sa karma DA ki nI hU~M dzaH__rtsibs kyi mchan bzhi la:__ra badz+ra DA ki hU~M dza:__tsa rat+na DA ki hU~M dza:__hrIHpad+ma DA ki hU~M dza:__ya karma Da ki hU~M dzaH__zhes so sor bri'o:__(3)__yang de'i phyir mu khyud gcig bskor la:__dbu'i ngos nas mgo nang du bstan pas:__oM yak+Sha dzam+b+ha la dza len+d+rA ya kA ya wA ka tsit+ta sid+d+hi hU~M:__zhes ci rigs bri'o:__(4)__yang mu khyud gcig bskor la:__de la 'khor lo rtsibs brgyad pa gcig dgod:__de la sngags mgo phyir bstan gyis dbu'i ngos dang po la dzaM:__gnyis pa la b+ha:__gsum pa la la:__bzhi pa la dza:__lnga pa la len:__drug pa la drA:__bdun pa la ya:__brgyad pa la swA hA bri'o:__gong ras la sngags mgo dbu ngos nas nang du bstan la:__g.yon skor du dbus kyi ngos nas dang po la oM:__gnyis pa la baiM:__gsum pa la bai:__bzhi pa la shra:__lnga pa la ma:__drug pa la NA:__bdun pa la ya:__brgyad pa la swA hA bri'o:__(5)___yang mu khyud gcig bskor la:__dbu'i ngos nas sngags mgo nang du bstan la:__oM dzam+lu~M swA hA:__oM AHhU~M:__oM AHhU~M:__oM AHhU~M:__mu khyud de'i dbus nas sngags mgo phyir bstan la:__oM in+d+rA Ni mu khaM b+h+ra ma rI swA hA:__zhes sngags mgo mjug sprad la bri'o:__(6)__yang mu khyud gcig bskor la:__'khor lo rtsibs bcu drug pa gcig dgod:__de la 'dom gyi ngos nas sngags mgo phyir bstan la:__rtsibs dang po la oM:__gnyis pa la ya ga:__gsum pa la Sha:__bzhi pa la kA:__lnga pa la la:__drug pa la dza:__bdun pa la len:__brgyad pa la drwa:__dgu pa la ya:__bcu pa la swA hA:__bcu gcig pa la ma:__bcu gnyis pa la N+Da:__bcu gsum pa la la:__bcu bzhi pa la pU dzaH____bco lnga pa la ba liM ta:__bcu drug pa la khA hi bri'o:__gong ras la:__mchan 'og g.yas nas sngags mgo nang du bstan la:__dang po la oM badz+ra:__gnyis pa la sa ka ra:__gsum pa la ni rag+ha:__bzhi pa la sha ra d+ha na:__lnga pa la ba su:__drug pa la d+ha rI:__bdun pa la dung :__brgyad pa la 'dus:__dgu pa la 'dus:__bcu pa la swA hA:___bcu gcig pa la mi snying :__bcu gnyis pa la sgul sgul:__bcu gsum pa la mi 'gram:__bcu bzhi pa la chog chog:__bco lnga pa la mi snying dkrugs dkrugs:__bcu drug pa la dza dza:__zhes bri'o:__(7)__yang mu khyud gcig bskor:__de la re'u mig lnga bcu rtsa bzhi bcad la:__sngags mgo 'dom kyi ngos nas phyir bstan pas:__dang po la oM:__gnyis pa la badz+ra:__gsum pa la ya ka:__bzhi pa la Sha:__lnga pa la dzaM:__drug pa la b+ha:__bdun pa la la:__brgyad pa la dza:__dgu pa la len:__bcu pa la drA:__bcu gcig pa la ya:__bcu gnyis pa la ma:__bcu gsum pa la hA:__bcu bzhi pa la ya ka:__bco lnga pa la Sha:__bcu drug pa la se:__bcu bdun pa nA:__bco brgyad pa la pa:__bcu dgu pa la tA:__nyi shu pa la ya:__nyer gcig pa la sa:__nyer gnyis pa la rba:__nyer gsum pa la sid:__nyer bzhi pa la d+hi:__nyer lnga pa la na:__nyer drug pa la na:__nyer bdun pa la She:__nyer brgyad pa la d+ha:__nyer dgu pa la khA:__sum cu pa la hi:__so gcig pa la sa:__so gnyis pa la rba:__so gsum pa la sid:__so bzhi pa la d+hi:__so lnga pa la pha:__so drug pa la la:__so bdun pa la AH__so brgyad pa la yu:__so dgu pa la Shi:__bzhi bcu pa la sid:__zhe gcig pa la d+hi:__zhe gnyis pa la yA:___zhe gsum pa la ya:__zhe bzhi pa la aH__zhe lnga pa la b+hi:__zhe drug pa la Shiny+tsA:__zhe bdun pa la ya:__zhe brgyad pa la sa:__zhe dgu pa la ma:__lnga bcu pa la ya:__nga gcig pa la dza:__nga gnyis pa la b+h+yo:__nga gsum pa la b+h+yo:__nga bzhi pa la b+h+yo:__zhes bri'o:__(8)__yang mu khyud gcig bskor la:__dbus kyi mgo ngos nas sngags phyir bstan pas:__oM dzam+b+ha la dza len+d+rA ya badz+ra ma hA yak+Sha ma hA kA ya la:__A pa ra tsit+ta mA ra dun+ti rat+na 'ub 'ub:__ki kaM rA dza da'i snod khongs khongs:__ma hA rA dza sid+d+hi sid+d+hi ya tsI ya tsI rbad:__u tsuSh+ma sa gzhan las chod chod:__b+ho ga hoHshigs kyis thongs thun tri thun tri:__pA sha ya badz+ra hr-i tri yak+Sha kA la sa ma ya:__hrIM hrIM dza dza b+h+yo b+h+yo sid+d+hi phob phob:__ces bri'o:__(9)_yang mu khyud gcig bskor la:__tsakra rtsibs bcu drug pa'i dbu'i ngos nas sngags mgo phyir bstan gyis rtsibs dang po la:__oM ma Ni b+ha drA ya swA hA:__gnyis pa la:__oM tsan+tA kAn+t+yai swA hA:__gsum pa la:__oM pur+Na b+ha drA ya swA hA:__bzhi pa la:__oM dat+tA yai swA hA:__lnga pa la oM d+ha na dA ya swA hA:__drug pa la:__oM su dat+tA yai swA hA:__bdun pa la:__oM bai shra ma NA ya swA hA:__brgyad pa la:__oM Ar+YA yai swA hA:__dgu pa la:__oM ke li ma li ni swA hA:__bcu pa la:__oM su b+ha drA yai swA hA:__bcu gcig pa la:__oM pi tsi kuN+Da li ni swA hA:__bcu gnyis pa la:__oM gup+tA yai swA hA:__bcu gsum pa la:__oM mu khen+d+rA ya swA hA:__bcu bzhi pa la:__oM dai byai swA hA:__bco lnga pa la:__oM tsa ran+d+rA ya swA hA:__bcu drug pa la:__oM swa ra swa t+yai swA hA:__zhes bri'o:__'khor lo'i bar mtshams gong ras la:__oM rat+na sid+d+hi hU~M zhes pa kho na sngags mgo nang du bstan la bri'o:__(10)__yang mu khyud gcig bskor la rtsibs bcu drug tu bcad:__dbu'i ngos nas sngags mgo phyir bstan gyis:__rtsibs dang po la:__oM b+hai badz+ra yo b+hi dza ye u ge su ge pa ni pa tra b+ha ni ti:__zhes bri:__gnyis pa la:__oM mu b+he ha mu b+he pra sA ra pra sA ra dA pa ti:__gsum pa la:__pra hak+She ma ni mu ni mu ni gu ra Ni gu ra Ni su ra Ni su ra Ni a khe mu khaM:__bzhi pa la:__mu ri ge mu ri ge sa ma ti gu ra gu rA ya:__lnga pa la:__swa sti ba la ba tI ba la ba tI:__drug pa la:__mu le mu le ke she ke she tsur+Na tsur+Na:__bdun pa la:__oM b+ha la lA ka ra ka ra swA hA:__brgyad pa la:__nirgany+dza nirgany+dza sid+d+hi sid+d+hi pha la pha la ho:__dgu pa la:__rat+na puN+ye sid+d+hi hU~M:__na mo hi hi sid+d+hi sid+d+hi hU~M:__bcu pa la:__nA nA She d+ha sid+d+hi hU~M:__d+ha na si b+ho sid+d+hi sid+d+hi hU~M dzaH__bcu gcig pa la:__oM tsakra rat+na sid+d+hi pha la hU~M:__oM ma hA tA rat+na sid+d+hi pha la hU~M:__bcu gnyis pa la:__oM wasti rat+na sid+d+hi pha la hU~M:__oM hasti rat+na sid+d+hi pha la hU~M:__bcu gsum pa la:__oM tu raM ga a shwa rat+na sid+d+hi pha la hU~M:__oM ma Ni rat+na sid+d+hi pha la hU~M:__bcu bzhi pa la:__oM g+hA ta rat+na sid+d+hi pha la hU~M:__hU~M d+ha naM me d+hi hrI hU~M:__bco lnga pa la:__d+ha he he tu b+hi ha ka nI ba ha sid+d+hi pha la hU~M:__hU~M b+h+yo he ki na dza ha hu b+ha ha li ba he na he:__bcu drug pa:__oM b+ha ha ra sI ut+ta ra ma Ni b+ha dre do ra e pha la sid+d+hi phreM Ni swA hA:__zhis bri'o:__(11)__yang mu khyud gcig la rtsibs bzhir bcad:__sngags mgo phyir bstan gyis 'doms ngos su:__oM d+hr-iSh+ta rASh+tA ya swA hA:__g.yas su:__oM bai ru D+ha kA ya swA hA:__steng du:_oM bi rU pAk+Sha ya swA hA:__g.yon du:__oM bai shra ma NA na ya swA hA:__zhes grangs mang ba dang :__bar rnams su:__bdag che ge mo la zas nor gos sogs 'di zhes bya ba'i dngos grub stsol cig:__ces bya ba bri'o:__(12)__yang mu khyud gcig bskor la nor lha spyi'i gzungs dang A li kA li rten 'brel snying pos bskor:__'dod gsol dang smon lam bkra shis rgyas par bri:_(13)__de'i phyir nor bu 'od phreng gis bskor:__(14)__de ni tsakra'i sngags dgod pa'i rim pa'o:__a+thi+-i:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__bzhi pa 'khor lo ji ltar sgrub pa'i thabs dang phan yon ni:__tshes grangs brgyad dam dus bzang la rab gnas byas te zangs kyi gwa'ur bzhugs su gsol:__steng du 'dod pa char 'bebs kyi 'khor lo gdugs kyi tshul du phub:__'og tu dngos grub mtsho bskyil gyi 'khor lo gdan du bting :__srog gi 'khor lo rdzas dang bcas pa 'di b+han+d+ha bzang por bzhugs su gsol:__dzaM nag tu bskyed:__rang nyid yi dam gang yin nam:__yang na phyag na rdo rje DA ki dang bcas par bsgom:__nya dang tshes brgyad gnam stong dang :__nyi shu gsum la gtor ma dang :__dri bzang dang gser dang zas nor rang gang 'dod kyis mchod nas gA'u bang mdzod kyi dbus su sba:__yang na rang gis lus la bcang ngo :__rgyun du yi ge bcu pa ni:__brgya tsho re ni ma chags na:__bsam pa yid bzhin 'grub 'gyur zhing :__zas nor longs spyod sprin ltar 'du:__ci bsam 'dod rgu lhun grub 'byung :__gter bdag chen por 'dis 'gyur ro:__sa ma ya:__srog 'khor bcas chog nor bu 'di:__phyi rgyal po lta bur bsgrub pa dang gcig:__nang grogs po ltar bsten pa dang gnyis:__gsang ba bka' 'og gi 'bangs ltar bsten pa dang gsum:__yang gsang srog gi 'khor lo bskor ba dang bzhi las:__'di ni shin tu yang gsang bcud du bsdus pa:__gnod sbyin nor lha thams cad kyi srog snying yi ge 'bru thus su phyung ba:__yang gsang srog gi 'khor lo bskor ba'o:__sa ma ya:__nor bdag gnod sbyin sgrub pa'i thabs:__bsam gyis mi khyab gsungs gyur kyang :__thams cad yan lag tsam du bshad:__snying dang 'dra ba'i gnad phyung 'di:__srog gi 'khor lo kho na yin:__man ngag srog gi 'khor lo 'di:__bcas pas 'grub ste bsgrub mi dgos:__dzaM nag srog gi 'khor lo la:__che 'bring rnam pa gsum du bshad:__de la'ang gang dang gang zhe na:__gtso bo rkyang pa'i srog 'khor dang :__gtso 'khor sbrags pa'i srog 'khor dang :__las sngags gnad yig dang bcas pa'i:__srog 'khor dang ni gsum yin no:__snying dang 'dra ste srog bas phangs:__re re la yang yon tan ni:__bsam gyis mi khyab yod gyur kyang :__khyad par bye brag 'di ltar ro:__gtso bo rkyang pa'i srog 'khor la:__yon tan ji ltar che gyur kyang :__g.yog 'khor med pa'i rgyal po 'dra:__phyi yi srog 'khor dag tu bstan:__gtso 'khor sbrags pa'i 'khor lo la:__yon tan bye brag mang gyur kyang :__rdzas dang man ngag ma mdzoms na:__dmag mi lag cha med pa 'dra:__nang gi srog 'khor dag tu bstan:__gtso 'khor sbrags pa'i 'khor lo ni:__rdzas sngags gnad yig bcas pa yi:__rin chen srog 'khor man ngag 'di:__dmag mi go mtshon thogs pa 'dra:__des na yid bzhin nor bu dngos:__gsang ba'i srog 'khor zhes bya ste:__khyad par rdzas kyi man ngag rnams:__rin chen srog 'khor ma yin pa:__gzhan du gab ste gsungs pa med:__rten 'brel gnad kyi nus pa can:__nyer lnga'i rdzas kyi man ngag dang :__rin chen srog 'khor 'brel ba gces:__rdzas dang 'khor lo bca' ga rnams:__tshang bas yid bzhin nor bu 'dra:__rtsibs brgyad bcu drug re'u mig dang :__sngags rigs phreng bas bskor ba ni:__gtso bo rkyang pa'i srog 'khor yin:__de yi phyi rim rtsibs bcu drug:__gnod sbyin pho brgyad mo brgyad kyi:__srog 'khor bkod de bri ba ni:__gtso 'khor sbrags pa'i srog 'khor yin:__'dab ma bcu drug dag la yang :__las sngags gnad yig bcas pa rnams:__ma nor rdzogs par bkod pa ni:__rin chen srog 'khor zhes bya ste:__dper na yid bzhin nor bu 'dra:__srog 'khor bcas chog nor bu 'di:__thab la bcug na zas tshogs 'du:__mdzod du bcug na zas nor 'du:__ra bar bcug na rta nor 'du:__rgyab yol la bcug 'khor slob mang :__bang bar bcug na 'bru 'phel 'gyur:__dur sar bcug na rigs rgyud 'phel:__bud med la btags khye'u skye:__mkhar la bcug na kha drag 'gyur:__rten la bcug na rab gnas legs:__b+han+d+ha bzang po'i nang bcug na:__nor bu bsam 'phel nyid dang mtshungs:__ci 'dod gsol ba gang btab 'byung :__lus la bcangs na mi nor sdud:___'di bzhugs gnas sam sa phyogs su:__yo byad brgya 'gyur 'phel bar 'gyur:__de phyir skal ldan skyes bu rnams:__snying dang mig las gces par zungs:__'khor lo bsgrub cing 'chang ba phan yon dang bcas pa'i rim pa'o:__a+thi+-i:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__rat+na rtsal chen 'dus rgyud nas:__bcud phyung dzaM nag srog 'khor 'di:__bsgrub mi dgos pa'i 'khor lo'i gnad:__pad+ma 'byung gnas bdag gis bton:__phyi rabs skal ldan rnal 'byor pa:__mchog sgrub don gnyer snying gi bus:__dam tshig mchod sbyin tshogs la 'bad:__g.yo sgyu rnam smin dkor la 'dzem:__glo snying dkon mchog gsum la khol:__ser sna spongs la byang chub sgrubs:__mthun rkyen gter bdag chen po yis:__sgrub pa sangs rgyas spyan snga ru:__khas blangs the tshom med par 'byung :__dus gnad bzhi la gser gzungs 'don:__a+thi+-i:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__lha klu mi yi nor bu dang :__gnod sbyin gter gyi bum bzang ltar:__bcas shing bcangs dang rig pa yi:__'byor pa dmu g.yang mtsho dang 'phrad:__dngos grub gter kha rdol ba'i thabs:__nor lha srog gi 'khor lo 'di:__rje gcig mnga' bdag yab sras dang :__sngags 'chang bdud 'joms rtsal la gtad:__lag tu longs la mnga' thang spel:__gzhan la ma bstan lho yi phyogs:__spa gro cal gyi brag la sbos:__gter bdag brag btsan dmar por gtod:__skal ldan don du smon lam thob:__ma 'ongs 'gro la phan par 'gyur:__zhes gsungs so:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__kha tham:__guh+ya:__gter ston sngags 'chang bal po a hU~M 'bar gyis spa gro rtsal gyi brag dmar po'i nub phyogs me lce mched pa 'dra ba nas me pho 'brug gi lo'i ston zla ra ba'i nya la spyan drangs 'gro don rgya cher mdzad/__gan ston 'bum dar sogs la gnang*/__de nas rim par brgyud pa se'i sgom pa rin chen rgyal mtshan dpal bzang pos dag par bris pa'o/__!__/yak+Sha dzam+b+ha la nag po srog gi 'khor lo'i man ngag gnad kyi zin tig chig brgyud ma bzhugs so:__bcom ldan 'das rdo rje 'dzin la phyag 'tshal lo:__dzaM la srog gi 'khor lo 'di nyid gser gyis bris nas gang la btags kyang bsam pa 'grub:__rtsa sngags yi ge bcu pa 'di gser gyis bris la rdo pha waM long bu la dril:__ri bong snying gi nang du bcug la de nor lha'i srog gi tsakras dril:__de dar sna lngas dril la lus la drod dang ma bral bar bcang bar bya'o:__yon tan bsam gyis mi khyab pa yod do:__'khor lo gsum po 'di srog 'khor gang gi nang du'ang med pas shin tu zab pa yin pas rin chen thugs kyi gter du sbas so:__gzhan la gsang ngo :__ma gsang gsang sngags spel na dngos grub yal bar 'gro bas gsang thub par bya'o:__thugs kyi yang gter srog gi 'khor lo 'di rnams las zab pa bod na med do:__'di la dam par bya'o:__mkha' 'gro ma'i 'phrul yig dgu skor zhes kyang bya ste:__yig ge re res kyang sngags kyi sgra mang po smra nus pa yin pas:__mkha' 'gro ma'i yi ge bod kyi sgrar bsgyur ma btub pa rnams rgya gar rang gi sgra kho nar bri'o:__pho 'khor nang gi 'dab ma la 'phrul gyi yi ge so lngas pho dbang du sdud:__phyi'i rtsibs brgyad la gnod sbyin brgyad kyi sngags bri:__lte ba la skyes pa pho rigs kyi lag nas zas nor gos gsum sdus zer ba bri:__gi waM dang byang sems kyis byugs:__'dab brgyad ser po gong ras sngon po bya:__de rgyab mu khyud dpe'u ras ltar bskor:__oM khug sogs bri ba dang :__gzhan yang gang 'dod ming spel bri:__mo 'khor pad+ma 'dab brgyad la:__'phrul yig sum cu so gsum gyis mo rnams dbang du sdud:__phyi'i pad 'dab brgyad la gnod sbyin mo rnams kyi sngags bri:__lte ba la za ma mo'i lag nas zas nor gos gsum sdus:__zhes pa bri:__sid+d+hU ra dang pad khrag gur gum gyis byugs:__pad+ma dmar po gong ras sngon po bya:__de rgyab mu khyud gcig bskor la:__sa ma ti sogs bri ba dang :__gzhan yang gang 'dod ming spel bri'o:__sa ma ya:__gnod sbyin dzaM la'i srog sgrub las:__shin tu gsang ba bka' 'og gi 'bangs ltar sgrub pa 'di la:__dang po gang nas 'byung ba'i srog 'khor rdzas dang bca' gzhi tshogs pa dang :__de nas dzaM b+ha la'i sku gzugs gcig rin po che las byas na bzang :__med na 'dags la rin po che brdal ba dang :__bzang drug kla rtsi sogs dang :__gong nas 'byung ba'i 'khor lo'i rdzas kyang bsres la bca':__nang du gzungs dang shing tog bil ba gzhug:__rten babrel snying pos rab gnas bya:__de nas yul de'i phyug po gcig las nas bre gang blangs la rin po che'i snod du blugs:__maN+Dal gyi dbus su many+dza'i khar bzhag la:__de'i steng du srog 'khor gwa'u dang sku gzugs rten dang bcas pa bzhag:__mda' bya rgod ma mes ma bshur ba mi spun lnga yod pa'i dong ba nas mda' gcig blangs na'ang nyan no/__tshigs gsum rno ba'i mde'u dang ldan pa gcig gi mgul du mi phyug po'i g.yu:__rta sngon po'i spu rdog rin chen sna tshogs:__dar sna:__zab chen mtho gang dang :__khyed par lug nag po'i snying gi nang du a ru ra gdong lnga pa zhig gzhug:__a ru ra'i nang du rtsa sngags mtshal gyis bris pa gzhug:__snying dang a ru ra dar nag nang du bstum:__mda'i mgul du btags la man+Dal gyi dbus gzug go:__a+thi+-i:__sa ma ya:__sgrub pa'i dus kyi gnas kyi byang shar nas kha bstan la bsnyen pa khri bya:__tshes gcig nas nya'i bar du bsgrub:__srod 'khor nyal dus la bzlas pa mi bya:__sngags kyi tshig par mi bcad par bya'o:__drag na gnod sbyin thams cad 'khrugs te:__dang po sgrub pa po dgongs pa mtho 'tsham par 'ong srid kyang :__de nas dgongs pa las g.yo ma nus na des las myur ro:__gnod sbyin nag po'i srog tig gi sngags 'di la rgyun du bgrang ngo :__oM dzam+b+ha la dza len+d+rA ya kA ya wA ka tsit+ta sid+d+hi hU~M:__oM dzam+b+ha la dza len+d+rA ya swA hA:___oM badz+ra ma hA yak+Sha ma hA kA la a pa ra dzi ta mA ra dun+tiM rat+na 'ub 'ub:__shaM ka rA dza nga'i snod khongs khongs:__ma hA rA dza sid+d+hi ti la tsI ya tsI ya dza dza:__u+u tsuSh+mas gzhan las chod chod:__saM b+ho dza shigs kyis thongs:__thuM tri thuM tri:__tri shu+u la badz+ra tri tri:__yak+Sha nag po sa ma ya hrIM hrIM dza dza:b+h+yo b+h+yo:__bdag la dngos grub kyi char chen po phob cig:__oM ba su d+ha rI sdud du sdud du ma ma ku+u na ku+u na ye swA hA:__bdag la dngos grub kyi rgya mtsho chen po skyil cig:__ces bzla'o:__grub pa'i rtags ni:__khang pa 'tsheg pa:__'od 'ja' tshon ris su 'khyugs pa:__zas dri zhim pa:__bu mo bzang mos zas byin pa:__khrom mang pos bkur sti byas pa:__gter rnyed pa:__btsas ma brngas pa:__phyugs 'ded pa:__me tog gi gling du phyin pa:__khrab gyon pa:__rta sngon zhon pa sogs byung na bzang ngo :__dus ni gza' skar bzang po la bya:__lan gsum bya'o:__lan gsum byas na nges par 'gyur ro:__a+thi+-i:__sa ma ya:__gtor ma ni rin po che'i snod du 'bru sna'i chan dang kha zas bzang rgu'i phud btung ba dang bcas pa bshams la:__oM AHhU~M gis byin brlab:__a yak+Sha kA la dzam+b+ha la dza len+d+rA ya swA hA pU dza ba liM ta kha kha khA hi kha hi:__zhes lnga'am bdun gyis 'bul:__mchod yon la sogs pas mchod:__hU~M:__byang phyogs gter gyi gzhal yas nas:__dpal ldan mgon po dzam b+ha la:__nor lha bye ba'i tshogs bcas la:__mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal:__bdud rtsi mchog gi mchod yon dang :__me tog la sogs nyer spyod tshogs:__bza' bca' btung ba dang bcas pa'i:__'dod yon gtor ma 'di bzhes la:__bdag cag rnal 'byor bar chad sol:__tshe dang bsod nams snyan grags spel:__'dzad med 'bru nor longs spyod dang :__gnod sbyin gter gyi dngos grub stsol:__oM shrI yak+Sha dzam+b+ha la sid+d+hi pha la ho:__zhes bstod cing phrin las bcol:__gtor ma mdzod phug sogs gtsang sar gshegs:__yang na rang gi dngos grub tu rol:__phyir mi gtong ba gnad do:__tshogs mchod 'bul na:__tshes brgyad la sogs pa'i dus bzang por dkar mngar la du+u la phug la sogs pa'i tshogs gtor dang mchod pa rgya cher bshams la byin gyis brlab:__tshogs phud cha lnga byas la:__dang po bla ma mi bskyod pa la:__oM gu ru badz+ra ak+Sho b+h+yaHsarba kA ma gu Na ga Na pU dza hoH__zhes phul:__gnyis pa yi dam phyag na rdo rje la:__oM badz+ra pA ni tsaN+Da ma hA ro Sha Na hU~M phaT:__sarba kA ma sogs kyis phul:__gsum pa dpa' bo mkha' 'gro la/__oM ba~M badz+ra wA rA hI ha ri ni sa ra tsa hri ya sarba sid+d+hi hU~M:__sarba kA ma sogs kyis phul:__bzhi pa nor lha gtso bo la:__oM badz+ra yak+Sha dzam+b+ha la dza len+d+rA ya swA hA:__sarba kA ma sogs kyis phul:__lnga pa 'khor rnams la:__oM yak+Sha ba su de ba sarba sid+d+hi hrIM dzaH__sarba kA ma sogs kyis phul:__de nas rang gis dngos grub tu rol pa'i lhag ma'i chang bu:__oM uts+tshiSh+ta ba liM ta b+huny+dza hoH__zhes sbyin noH__me mchod 'bul na:__rgyas pa'i thab tu 'bras bus phyug pa'i dri bzang shing gi bud shing brtsigs la me sbar ba'i dbus su nor lha 'khor bcas skad cig gis bskyed la mchod bstod bya:__bsreg rdzas rin chen 'bru sman dar zab phye phur sogs dang :__khyad par rang 'dod pa'i nor sna phangs med du phul bas:__zag pa med pa'i bdud rtsi:__mkho rgu'i longs spyod:__rgyan phreng na bza' sogs sprin phung ltar gyur nas gnod sbyin 'khor bcas thugs mnyes shing 'dod rgu'i dngos grub char bzhin du 'bebs par bsams la:__oM dzam+b+ha la dza len+d+rA ya swA hA:___oM ag+na ye sarba pU dza sa ma ya ho:__sarba rat+na ba su sid+d+hi sdus sdus puSh+tiM ku ru swA hA:__zhes brgya rtsa brgyad sogs ci nus phul:__mthar ye shes pa rang dam srog 'khor la bstim:__dam tshig pa me 'bar ba rab tu rgyas pa las 'od zer mkha' la sprin bzhin du chags pa'i gseb nas 'dod rgu'i char chen po babs pas rang gi gnas khang bang mdzod yul phyogs sogs phyur bur khengs par bsam mo:__de rnams ni thun mong du gces pa'i zab gnad do:__a+thi+-i:__sa ma ya:__khyad par steng 'og gi 'khor lo 'bri ba'i zab gnad ni:__dang po steng 'dod pa char 'bebs kyi 'khor lo ni dar ras ser po gru bzhi pa la lte bar:__oM dzam+b+ha la dza len+d+rA ya swA hA:__de'i phyi rol gyi mu khyud la 'dab ma brgyad du byas te:__mdun nas brtsams te gnod sbyin pho brgyad kyi sngags bri:__de'i gong ras bar mtshams brgyad du lha chen brgyad kyi sngags bri:__de thams cad kyi sham du:__sarba rat+na ba su sid+d+hi ma hA bar+Sha A be sha ya A be sha ya A AH__zhes spel:__de'i phyi rol tu A li kA li ye d+harmA 'dod gsol bkra shis gang 'thad bri:__oM in+d+rA ya swA hA:__sogs so/__/de'i phyi rol tu gser sprin ser po kha dog sna tshogs pa'i 'od zer 'phro ba'i gseb nas 'dod rgu'i char 'bebs pa'i rnam pa bri:__rdzas kyis byugs:__rab tu gnas:__srog 'khor chen mo'i steng du gdugs phub pa ltar dgram mo:__gnyis pa 'og dngos grub mtsho bskyil kyi 'khor lo ni:__dar ras sngon po'i zlum po'i lte bar:__oM ba su d+hA ri N+yai swA hA:__de'i phyir mu khyud pad 'dab brgyad la gnod sbyin mo brgyad sngags:__pad mtshams su klu chen brgyad kyi sngags: oM phuHA' nan+ta ya swA hA sogs/__thams cad kyi sham du:__sarba rat+na ba su sid+d+hi ma hA sarba puSh+tiM ku ru puSh+tiM ku ru hU~M hU~M:__de'i phyi rol tu A li kA li sogs gong ltar:__de'i phyi rol du rgya mtsho chen po sngo me re 'khyil ba'i rba rlabs las 'dod rgu'i gter kha rdol ba'i rnam pa can du bri:__rdzas kyis byugs:__rab tu gnas:__srog 'khor chen mo'i gdan du bya'o:__a+thi+-i:__sa ma ya:__thun mong ma yin pa phyi nang gsang ba yang gsang gi sgrub pa'i zab gnad la:__dang po phyi sgrub ni chu sbyin la brten nas bsgrub pa ste:__srog 'khor yod na mdun gyi stegs mtho bar bzhag:__rang gi mdun du zangs gzhong gi nang du sku'am bshos bu nor bu'i dbyibs can bshams la dzam+b+ha la dngos su gsal bar:__bdag nyid gsang ba'i bdag po'i phyag g.yas pa'i mthil du zla ba la ba~M yig gis mtshan pa las bdud rtsi'i chu rgyun dpag tu med pa babs pas gnod sbyin 'khor bcas thugs dgyes par bsam la:__oM dzam+b+ha la dza len+d+rA ya swA hA:__oM in+d+ra Ni mu khaM b+h+ra ma ra swA hA:__oM dzam+lU~M swA hA:__ba~M badz+ra a mr-i ta u da ka hU~M hU~M:__zhes brgya rtsa brgyad sogs kyis chu rgyun bar ma chad par sbreng:__dzam+b+ha la'i zhal dang nor skyugs dang ba spu'i khung bu tshun chad nas 'dod rgu'i char chen po babs par bsam:__mchod bstod kyang bya:__mthar ye shes pa rang ngam rten la bstim:__dam tshig pa 'od du zhu ba'i chu 'dod rgu'i bdud rtsir bsams la:__oM dzam+b+ha la sarba sid+d+hi pha la hU~M:__zhes dngos grub blang :__khyim dang mdzod dang zhing lhas sogs su 'thor bar bya'o:__gnyis pa nang gi gtor ma la brten nas bsgrub pa ste:__'bru dkar bzang po sna lnga rjen 'thag gi phye la:__rin po che lnga:__snying po lnga:__me tog lnga: dug rigs min pa'i me tog dkar ser dmar sngo khra bo'o/__spos lnga tsan+dan a gar sih+la spos dkar spang spos/__snum lnga til mar 'bru mar rtsa mar zhun mar shing tog gi mar dri lnga/__ro lnga lan tshwa ma gtogs pa/__gzhan yang kha zas dang spod kyi rigs gtsang ma rnams chu sna lngas bran char chu mtsho chu gangs chu chu klung chu mig 'phen bzang gi chu/__mar khus brdzis la rin po che'i snod gas chag med par gtor ma rin po che zur brgyad kyi steng du nor bu 'bar ba'i rnam par bzhengs:__rgyan gyis brgyan:__bris sku gzugs:__dar gdugs dbub:__kha zas bzang rgu'i phud kyis bskor:__rten gyi mdun du mchod tshogs dang bcas te bsham:__rang gsang bdag gi sa ma d+hI la gnas pas gtor ma 'dod rgu'i gter chen por byin gyis brlab:__de'i steng du gnod sbyin 'khor bcas bskyed la lan brgya rtsa brgyad sogs dbul:__mchod bstod dang bkra shis gsol:__dngos grub stsol ba'i dmigs pa gong ltar byas la:__mthar lha 'od du zhu nas gtor ma la thim pas 'dod rgu 'byung ba'i nor bur bsams la dngos grub blang :__mdzod kyi phug tu bzhag:__zas nor gang byung gi phud kyis mchod cing gsol ba gdab bo:__gsum pa gsang sgrub ni gwa'u legs po'i nang du srog 'khor dkor cha dang bcas pa bcug la tshul bzhin du bsgrub bo:__bzhi pa yang gsang ni thod pa la brten pa ste:__dpal can gyi thod pa mtshan ldan ni rang byung mi'i nor bu zhes bya ste:__de lta bu rten 'brel dge mtshan dang bcas rnyed na bgegs bsal zhing khrus bya:__dri bzang dang 'khor lo'i rdzas kyi 'dag pas nang du byugs:__de'i nang du srog 'khor gzhug:__dkor cha dang zas nor gos phud kyis khengs par gtams:__bsnyen sgrub rtags thon par byas la dar snas dril te mis ma mthong bar mdzod kyi snying por bcug la skabs su mchod bstod mnga' dbul byas la gsol ba gdab bo:__de rnams so so'i dus gnad kyi nges pa ni:__lo gcig la mtshon na ston dus chu sbyin:__dgun gtor ma bsgrub:__dpyid gwa'u dang :__dbyar thod pa bsgrub bo:__zla ba re re bzhin tshes gcig:__brgyad:__bcu:__bco lnga rnams la chu sbyin sogs rim par bya:__nyin zhag gcig gi nam langs chu sbyin:__nyi shar gtor ma 'bul:__snga dro gwa 'u bsgrub:__dgongs mo dbang gi dus su thod pa bsgrub bo:__so so'i phan yon gyi khyad par ni:__chu sbyin gyis 'byor pa yun ring du rgyun mi 'chad par 'byung :__khyad par gyi dam tshig kyang yin pas ma chag par bya:__gtor mas zas nor longs spyod blo bur du 'phel:__gwa'us 'byor pa dmu g.yang gi mtsho chen po brdol:__thod pa gang du bzhugs pa'i gnas de nyid gnod sbyin nag po'i pho brang dngos dang khyad par med pas dpal 'byor longs spyod zad mi shes pa ngang gis 'du bar 'gyur ro:__des na sgrub pa po dad brtson ldan pas chu sbyin rgyun du gtong zhing :__gzhan rnams dus dus su rtags thon par nyams su blang :__'byor pa ci byung yang ser snas ma bcings par bla ma dang dge 'dun la phul:__rang gzhan gyis phongs med du longs spyod:__khyad par dbul zhing phongs pa rnams la gtan pa med pa'i sbyin gtong la brtson pas:__tshe 'dir tshe ring :__nad nyung :__'byor pa gong nas gong du 'gro:__tshe rabs thams cad du'ang gnod sbyin nor lha'i byin rlabs kyis 'byor pa chen po 'bad med du 'byung zhing bsod nams kyi tshogs rdzogs par 'gyur ro:__sgrub pa'i gnad yig 'di gzhan du ma bstan pas shin tu gsang bar gdams so:__a+thi+-i:__sa ma ya:__nor bdag gnod sbyin dzam+b+ha la'i:__srog gi 'khor lo'i man ngag 'di:__rat+na rtsal chen 'dus pa dang :__yak+Sha rtsa ba'i rgyud kyi don:__o rgyan mkhan po bdag gis bsdus:__mnga' bdag rje blon 'ga' la gdams:__rang rang nyams longs dngos grub sgrubs:__ma 'ongs 'gro la phan pa'i phyir:__spa gro cal gyi brag sogs pa'i:__gter gnas gsum du phyag rgyas thob:__so so'i smon lam mtha' btsan pas:__dus babs 'gro don spyod par shog:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__zab rgya:__guh+ya:__a+thi+-i:__gter ston bal po a hU~M gis spa gro cal gyi brag nas spyan drangs pa'o/__/'di dang gu ru jo tshe'i zang yag brag gi gter dpe gnyis phal cher shin tu mthun pas zhu dag legs par bgyis so/__/mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information