JKW-KABAB-07-JA-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཟབ་མོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ།
Wylie title dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po'i zab mo bla ma'i sgrub pa JKW-KABAB-07-JA-010.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 7, Text 10, Pages 375-386 (Folios 1a to 6b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ར་མོ་ཤེལ་སྨན་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (ra mo shel sman, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po'i zab mo bla ma'i sgrub pa. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 7: 375-386. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor  ·  Revelations - gter ma  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ (dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-07-JA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-A-001
Colophon
  • Treasure colophon: ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་རྣམས་ལོ་ཙཱ་བ་བདག་གིས་མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་སུ་བཟུང་༔ ཉམས་སུ་བླངས༔ ཡི་གེར་བྲིས་ཏེ་རིན་པོ་ཆེ་སའི་གཏེར་དུ་སྦས་པའོ༔ མ་འོངས་པདྨས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ ལས་ཅན་དག་དང་འདི་འཕྲད་ནས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ རང་གཞན་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ༔
  • Treasure colophon: zhes bka' stsal pa rnams lo tsA ba bdag gis mi brjed pa'i gzungs su bzung :__nyams su blangs:__yi ger bris te rin po che sa'i gter du sbas pa'o:__ma 'ongs pad+mas byin brlabs pa'i:__las can dag dang 'di 'phrad nas:__bde ba chen po'i ye shes kyis:__rang gzhan don kun 'grub par shog:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__gsang rgya:__gtad rgya:__rgya rgya rgya:__gu h+ya sa ma ya:

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །དྷཱི༔ དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཟབ་མོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། ༡༢༣༤༥༦༧ བླ་མ་དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྤྱན་སྔར༔ གཉགས་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བདག་གིས་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་གྱི་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་ཞུས་པ༔ རྗེ་བཙུན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཁྱེད་ནི་དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྲུབ་པ་ལགས་ན༔ བྱིན་རླབས་བཙན་ཐབས་སུ་འབེབས་པ་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་བཀའ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ན༔ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དགྱེས་པའི་མདངས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ༔ ཀྱེ་རིགས་ཀྱི་བུ་ཉོན་ཅིག༔ བདག་གི་ངོ་བོ་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་དང་དབྱེར་མེད་ཅིང་༔ རྣམ་པ་བདུད་རྩི་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཚུལ་བསྟན་པ་ཡིན་པས༔ རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོའི་མཐར་ཐུག་པ་གདམས་པར་བྱའོ༔ ཞེས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མངོན་ཏུ་སྣང་བར་མཛད་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་གསུངས་སོ༔ དབང་ཐོབ་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག༔ མོས་གུས་རྩེ་གཅིག་སྐལ་ལྡན་གྱིས༔ བླ་མ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡི༔ རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་བསྒྲུབ་འདོད་ན༔ དབེན་པའི་གནས་སུ་བྱ་བ་གཏང་༔ དམ་ཚིག་རྟེན་དུ་བྲིས་སྐུ་དང་༔ དམ་རྫས་སྤོད་བཅས་རབ་སྦྱར་བའི༔ གཏོར་མ་རིན་ཆེན་འབར་བའི་དབྱིབས༔ ཕྱི་ནང་མཆོད་ཚོགས་དང་བཅས་བཤམ༔ བདེ་བའི་སྟན་འདུག་ངེས་འབྱུང་བསྐྱེད༔ མོས་གུས་དྲག་པོས་མཚམས་སྦྱར་ནས༔ སྦྱོར་དངོས་རྗེས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ དང་པོ་སྦྱོར་བ་སྔོན་འགྲོ་ནི༔ ན་མོ༔ བླ་མ་དཔལ་ལྡན་བདེ་བ་ཆེར༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཞན་དོན་འཆི་མེད་སྐུ་བསྒྲུབ་ཕྱིར༔ ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པར་བགྱི༔ ཧཱུྃ༔ གསང་སྔགས་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་ཀུན༔ རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཕ་མཐར་དེངས༔ རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གི་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ ཡེ་ཤེས་སྲུང་མཚམས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཨུ་ཙཊྚ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེ༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་དབང་མཆོག་སྐུར༔ མཆོད་རྫས་འདོད་ཡོན་བཅུད་དུ་སྐྱིལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིས༔ རྒྱུད་སྦྱང་ཕྱི་ནང་སྲུང་མཚམས་བཅད༔ བདག་གནས་ཡོ་བྱད་བྱིན་ཕབ་པས༔ མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤེལ༔ དངོས་གཞིའི་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་དང་རིག་པ་དབྱེར་མེད་པའི༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡེ་ཤེས་ལས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞིང་ཁམས་དང་༔ གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ དེ་དབུས་པདྨའི་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ རིག་པ་མི་འགྱུར་གཉུག་མའི་ལྷ༔ མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེ༔ དཀར་དམར་དམངས་ལྡན་བཅུ་དྲུག་ཉམས༔ རིན་ཆེན་རུས་པ་མེ་ཏོག་བརྒྱན༔ དར་གྱི་སྟོད་གཡོགས་སྟག་ཤམ་འཕྱང་༔ དྲིལ་བུ་གཡེར་ཁའི་དྲྭ་བས་སྤྲས༔ ཁྲོ་འཛུམ་རྗེས་ཆགས་སྤྱན་གསུམ་གཡོ༔ རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་རྡོ་རྗེས་མཚན༔ པདྨ་གསར་པའི་ཕྲེང་བས་བཅིངས༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་གཏོད༔ གཡོན་པས་དྲིལ་བུ་དཀུ་ལ་བརྟེན༔ སྦྱོར་ཡུམ་རིན་ཆེན་མཱ་མ་ཀཱི༔ ཤཱཀྱ་དེ་ཝཱི་ལྷ་མོའི་ཚུལ༔ གཞོན་སྒེག་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་ཡབ་ལ་འཁྱུད༔ གཡོན་པས་བདུད་རྩིའི་ཐོད་པ་སྟོབ༔ རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་བཅས་ཏེ༔ རྡོ་རྗེ་པདྨ་མཉམ་སྦྱོར་བའི༔ ཨ་ཧཾ་བདེ་བའི་སྒྲ་ཆེན་སྒྲོགས༔ ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེའི༔ རོལ་པ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲངས་བསམ༔ ཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འོད་ལུས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛ༔ ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཡེ་ཤེས་པ༔ དམ་ཚིག་འཁོར་ལོར་དབྱེར་མེད་བཞུགས༔ གཉིས་མེད་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་༔ གུས་པའི་བརྡ་ཡིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་མ་ཡཏིཥྛནྟུ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་མཆོད་ཉེར་སྤྱོད་ཀུན་བཟང་སྤྲིན༔ ནང་མཆོད་འདོད་ཡོན་རོལ་མོ་ཆེ༔ གསང་བ་རྨད་བྱུང་སྨན་གཏོར་རཀ༔ སྦྱོར་སྒྲོལ་བདེ་བའི་ཚོགས་མཆོད་འབུལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་སྟ་ན་གྷ་ན་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཁ་སྦྱོར་བདུད་རྩིའི་བདག་ཉིད་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་སྟོན༔ པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ལྷ་ལ་སེམས་བཟུང་གསལ་སྣང་འདོན༔ ཏིང་འཛིན་བརྟན་པར་གྱུར་པ་ན༔ ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་མའི་སྟེང་༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཧེ་རུ་ཀ༔ མཐིང་ནག་རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭཾ་གསོར༔ རང་འོད་ཡུམ་འཁྱུད་ཁྲོ་བོའི་ཉམས༔ དེ་ཡི་ཐུགས་ཀར་བདེ་སྟོང་གི༔ རང་གཟུགས་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་དབུས༔ ཟུང་འཇུག་ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུྃ༔ མཐའ་སྐོར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་མཚན༔ བཟླས་པས་སྔགས་ཕྲེང་བར་མེད་འཕྲོས༔ ཡབ་ཡུམ་ཞལ་དང་གསང་བར་བརྒྱུད༔ བར་མ་ཆད་པར་རབ་ཏུ་འཁོར༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ རོལ་པའི་འོད་ཀྱིས་དོན་གཉིས་བྱས༔ སྣང་གྲགས་ལྷ་དང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གཅིག་དྲིལ་གྱི༔ བཟླས་བརྗོད་འབུམ་ཕྲག་བཞི་རུ་བྱ༔ ཞལ་མཐོང་གསུང་ཐོས་བྱིན་རླབས་འབེབས༔ རིག་སྟོང་གཉུག་མའི་དོན་མཐོང་འགྱུར༔ དེ་ལྟར་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ལྷར༔ ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་ཅིང་ཏིང་འཛིན་བརྟན༔ བཟླས་བརྗོད་ཟབ་མོས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས༔ དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྩོལ་མེད་འབྱུང་༔ ཐུན་མཚམས་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ནི༔ ཅི་འབྱོར་བཟའ་བཏུང་ཚོགས་སུ་བཤམ༔ བདུད་རྩིས་བྲན་ཞིང་བྱིན་རླབས་འབུལ༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་རིག་རྩལ་རོལ་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཚོགས་རྫས་བག་ཆགས་གཟུང་འཛིན་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས༔ ཨཱ་ལས་པདྨ་བྷཉྫའི་སྣོད་ཡངས་པར༔ འབྲུ་གསུམ་འོད་ཞུ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེ༔ མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཁྲིགས་པའི་འཁོར་དང་བཅས༔ དམ་ཚིག་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས༔ དབང་སྐུར་བྱིན་ཕོབ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དཔག་མེད་འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འདིས༔ གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འཁོར་གྱི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་དགྱེས་པར་རོལ༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཉེས་ལྟུང་བྱང་བ་དང་༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་དགྲ་བགེགས་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཁ་སྦྱོར་བདེ་བ་ཆེས༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བར་པ་རྣལ་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་༔ ཐ་མ་ལྷག་མའི་བདུད་རྩིར་བསྔོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་འཆང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ གིང་དང་ལངྐ་གནས་ཡུལ་བདག༔ རྣལ་འབྱོར་ཚོགས་ཀྱི་ཕ་འབབས་ལོངས༔ རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧིཿ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ་དངོས་གྲུབ་གསོལ༔ ཨོཾ༔ བདེ་མཆོག་བདེ་སྤྱོད་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བདེ་ཆེན་སྐུ་བརྙེས་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ནོངས་པའི་ཚོགས་ཀུན་བཤགས་ཤིང་སྦྱང་༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཀློང་༔ ལྷ་སྔགས་མཚན་མའི་རྟོག་པ་ཐིམ༔ སླར་ཡང་ཁ་སྦྱོར་བདུད་རྩིའི་སྐུ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རོལ་པར་ཤར༔ ཨོཾ་ཨཱའ་ཧཱུྃ༔ ཧོ༔ དགེ་བ་འདི་ཡིས་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་སྐུ་ཐོབ་ནས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཆར་ཆེན་པོས༔ འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ དེ་ལྟར་ཚོགས་ཀྱིས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ དངོས་གྲུབ་གསོལ་ཞིང་མཐའ་གཉིས་བསལ༔ དགེ་ཚོགས་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་དང་༔ ཤིས་པ་བརྗོད་པས་མཐར་དབྱུང་ངོ་༔ དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རིམ་པ་སྟེ་དང་པོའོ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ནས་ཡང་ཟབ་མན་ངག་ནི༔ བླ་མ་དཔལ་ལྡན་བདེ་བ་ཆེ༔ སྤྱི་བོར་བསྒོམ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ༔ དབང་བླང་ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་བསྲེ༔ རང་ཉིད་བླ་མར་ལམ་གྱིས་གསལ༔ ལུས་སེམས་ཁོང་ཀློད་མཉམ་པར་བཞག༔ དེ་ཚེ་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཀུན༔ སྣང་ཙམ་ཉིད་ནས་རང་བཞིན་མེད༔ རང་བཞིན་མེད་ལས་ཅིར་ཡང་ཤར༔ ཅིར་སྣང་ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་ལྟར༔ བདེ་ཆེན་བླ་མའི་སྐུ་རུ་གསལ༔ དག་སྣང་བསྐྱེད་ཅིང་དབང་བཞི་བླང་༔ ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ཏེ་དགོངས་པ་བསྐྱང་༔ མིག་གི་ཡུལ་དུ་མཐོང་ཚད་གཟུགས༔ བླ་མའི་སྐུ་རུ་ལམ་ཤར་ཞིང་༔ སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་དོན་རྟོགས་ན༔ སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱར་གྲུབ་པ་ཡིན༔ དེ་བཞིན་ཕྱི་ནང་འབྱུང་བའི་སྒྲ༔ གྲགས་ཙམ་ཉིད་ནས་རང་བཞིན་མེད༔ རང་བཞིན་མེད་པས་ཅིར་ཡང་གྲགས༔ གྲགས་པའི་སྒྲ་ཀུན་བྲག་ཆ་ལྟར༔ གྲགས་སྟོང་བརྗོད་མེད་བླ་མའི་གསུང་༔ རང་གི་རླུང་དང་རོ་མཉམ་པར༔ རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས༔ བརྗོད་པའི་ངག་དང་འབྱུང་བའི་སྒྲ༔ རླུང་སྔགས་དབྱེར་མེད་རོལ་མོའི་སྤྲིན༔ གྲགས་སྟོང་ཟུང་འཇུག་དོན་རྟོགས་ན༔ གསུང་གི་ཕྱག་རྒྱ་གྲུབ་པ་ཡིན༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་རུང་༔ ཡུལ་ལ་སེམས་ཀྱིས་སྤྱོད་པའི་ཚེ༔ བདེ་བའི་རྣམ་པར་ཉམས་སུ་མྱོང་༔ མྱོང་ཙམ་ཉིད་ནས་རང་བཞིན་མེད༔ མེད་བཞིན་བདེ་བར་ལམ་གྱིས་འཆར༔ ཉམས་མྱོང་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟར༔ བདེ་སྟོང་འཛིན་མེད་བླ་མའི་ཐུགས༔ རང་གི་ཡིད་དང་དབྱེར་མེད་པར༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས༔ འགྲོ་འོང་གནས་པའི་རྟོག་པ་ཀུན༔ བདེ་མཆོག་དྲ་བ་ཆེན་པོར་སྡོམ༔ བདེ་ཆེན་ཟུང་འཇུག་དོན་རྟོགས་ན༔ ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་གྲུབ་པ་ཡིན༔ རྟོག་པའི་རང་བཞིན་སེམས་ཡིན་ཏེ༔ སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་གསལ་རིག་ཡིན༔ རིག་པ་གདོད་ནས་སྐྱེ་བ་མེད༔ སྐྱེ་མེད་ངང་ལས་ཅིར་ཡང་ཤར༔ ཤར་ཙམ་ཉིད་ནས་རང་སར་གྲོལ༔ རྟོག་པ་དང་ནི་མི་རྟོག་གཉིས༔ སྤྲིན་དང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་སྟེ༔ བཟང་ངན་སྔ་ཕྱི་མེད་པར་མཉམ༔ ཆོས་ཀུན་མཉམ་པའི་དོན་རིག་པ༔ དུས་གསུམ་སྤྲོས་པས་མ་བསླད་པའི༔ སེམས་བྲལ་རིག་སྟོང་རྗེན་པའི་ངང་༔ མ་བཅོས་མ་བསྒྱུར་གཉུག་མར་བཞག༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སྦྲུལ་མདུད་བཞིན་དུ་ངང་གིས་གྲོལ༔ རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་དོན་རྟོགས་ན༔ འོད་གསལ་བླ་མའི་རང་ཞལ་མཐོང་༔ ས་ལམ་སྤང་ཐོབ་བྲལ་བར་རྫོགས༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་འགྲུབ་པའོ༔ ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་བཅུད༔ གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་སྟོན་པའི་ལམ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག༔ མན་ངག་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོར་ཟུངས༔ དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་གི་རིམ་པ་སྟེ་གཉིས་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ མན་ངག་དོན་གྱི་དབང་བསྐུར་ནི༔ སློབ་མས་ཕྱག་བཙལ་མཎྜལ་ཕུལ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ བླ་མ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ སྐྱབས་གསོལ་སེམས་བསྐྱེད་སྡོམ་པ་བཟུང་༔ ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་དབྱེར་མེད་བརྟན༔ གཏོར་མ་ལྷར་གསལ་སྤྱི་བོར་བཞག༔ བརྡ་དོན་ངོ་སྤྲོད་དབང་བསྐུར་བྱ༔ ཨོཾ༔ གཏོར་མའི་རྣམ་པ་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བླ་མ་བདེ་བ་ཆེས༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མའི་ལུས་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་གསུང་དབང་བསྐུར༔ ཨཱཿ གཏོར་མའི་སྒྲ་དོན་སྔགས་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ གྲགས་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བླ་མ་བདེ་བ་ཆེས༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མའི་ངག་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ གསུང་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ སྙིང་གར་བཞག་ཅིང་ཐུགས་དབང་བསྐུར༔ ཧཱུྃ༔ གཏོར་མའི་རང་བཞིན་གསལ་ལ་འཛིན་པ་མེད༔ བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བླ་མ་བདེ་བ་ཆེས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ཡི་ཡིད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བཟུང་༔ ཧོཿ གཏོར་མའི་ངོ་བོ་གདོད་ནས་སྐྱེ་བ་མེད༔ རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བླ་མ་བདེ་བ་ཆེས༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མའི་རྒྱུད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧོཿ མཐར་ནི་སློབ་མར་གཉིས་མེད་བསྟིམ༔ ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ལ་རང་ངོ་བསྐྱང་༔ དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་བསམ༔ མཐའ་རྟེན་དངོས་གྲུབ་རྫས་ཀྱང་སྦྱིན༔ དབང་བསྐུར་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་ཀྱི༔ སྙིང་པོའི་བཅུད་བསྡུས་འདི་ཁོ་ན༔ ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་འཕོ་བའི་ལམ༔ ཟབ་རྒྱ་ཀུན་གྱི་བཅུད་དུ་ཟུངས༔ དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་དབང་བསྐུར་གྱི་རིམ་པ་སྟེ་གསུམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་རྣམས་ལོ་ཙཱ་བ་བདག་གིས་མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་སུ་བཟུང་༔ ཉམས་སུ་བླངས༔ ཡི་གེར་བྲིས་ཏེ་རིན་པོ་ཆེ་སའི་གཏེར་དུ་སྦས་པའོ༔ མ་འོངས་པདྨས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ ལས་ཅན་དག་དང་འདི་འཕྲད་ནས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ རང་གཞན་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ༔
[edit]

@#/__/d+hI:__dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po'i zab mo bla ma'i sgrub pa bzhugs so/__1234567___bla ma dpal bde ba chen po la phyag 'tshal lo:__o rgyan gyi mkhan po rdo rje 'chang gi sprul pa'i sku chen po de nyid kyi spyan sngar:__gnyags kyi lo tsA ba bdag gis rin po che gser gyi maN+Dal phul nas zhus pa:__rje btsun gu ru rin po che khyed ni dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po'i ye shes kyi sku dang gnyis su med par grub pa lags na:__byin rlabs btsan thabs su 'bebs pa bla ma dang yi dam dbyer med pa'i rnal 'byor khyad par can zhig bka' stsal du gsol:__zhes gsol ba btab pa na:__gu ru rin po che dgyes pa'i mdangs kyis bka' stsal pa:__kye rigs kyi bu nyon cig:__bdag gi ngo bo dus gsum gyi rgyal ba rnams dang dbyer med cing :__rnam pa bdud rtsi chen po'i ye shes grub pa mchog gi tshul bstan pa yin pas:__rnal 'byor zab mo'i mthar thug pa gdams par bya'o:__zhes zhal gyis bzhes te ye shes kyi sku mngon tu snang bar mdzad nas 'di skad ces gsungs so:__dbang thob dam tshig rnam par dag:__mos gus rtse gcig skal ldan gyis:__bla ma bde ba chen po yi:__rnal 'byor zab mo bsgrub 'dod na:__dben pa'i gnas su bya ba gtang :__dam tshig rten du bris sku dang :__dam rdzas spod bcas rab sbyar ba'i:__gtor ma rin chen 'bar ba'i dbyibs:__phyi nang mchod tshogs dang bcas bsham:__bde ba'i stan 'dug nges 'byung bskyed:__mos gus drag pos mtshams sbyar nas:__sbyor dngos rjes kyis bsgrub par bya:__sa ma ya:__dang po sbyor ba sngon 'gro ni:__na mo:__bla ma dpal ldan bde ba cher:__rtse gcig gus pas skyabs su mchi:__gzhan don 'chi med sku bsgrub phyir:__zab mo'i rnal 'byor bsgom par bgyi:__hU~M:__gsang sngags sgrub la bar gcod kun:__rgya mtsho chen po'i pha mthar dengs:__rdo rje hU~M gi ting 'dzin gyis:__ye shes srung mtshams lhun gyis grub:__oM sarba big+h+nAn u tsaT+Ta ya hU~M phaT:__hU~M hU~M hU~M:__hU~M:__rdo rje bdud rtsi bde ba che:__rig 'dzin bla ma'i lha tshogs kyis:__gnas 'dir byin phob dbang mchog skur:__mchod rdzas 'dod yon bcud du skyil:__oM AHhU~M badz+ra gu ru shrI ma hA su kha dz+nyA na A we sha ya a AH__ma hA su kha sarba pU dza sa ma ya AHhU~M:__de ltar skyabs 'gro sems bskyed kyis:__rgyud sbyang phyi nang srung mtshams bcad:__bdag gnas yo byad byin phab pas:__mthun rkyen phun sum tshogs par spel:__dngos gzhi'i las kyi rim pa ni:__hU~M:__dbyings dang rig pa dbyer med pa'i:__rdo rje bdud rtsi'i ye shes las:__bde ba chen po'i zhing khams dang :__gzhal yas khang chen mtshan nyid rdzogs:__de dbus pad+ma'i nyi zla'i steng :__rig pa mi 'gyur gnyug ma'i lha:__ma hA gu ru bde ba che:__dkar dmar dmangs ldan bcu drug nyams:__rin chen rus pa me tog brgyan:__dar gyi stod g.yogs stag sham 'phyang :__dril bu g.yer kha'i drwa bas spras:__khro 'dzum rjes chags spyan gsum g.yo:__ral pa'i thor tshugs rdo rjes mtshan:__pad+ma gsar pa'i phreng bas bcings:__phyag g.yas rdo rje thugs kar gtod:__g.yon pas dril bu dku la brten:__sbyor yum rin chen mA ma kI:__shAkya de wI lha mo'i tshul:__gzhon sgeg rin chen rus pas brgyan:__phyag g.yas gri gug yab la 'khyud:__g.yon pas bdud rtsi'i thod pa stob:__rdo rje'i skyil krung dang bcas te:__rdo rje pad+ma mnyam sbyor ba'i:__a haM bde ba'i sgra chen sgrogs:__phung po khams dang skye mched kun:__bde gshegs rgyal ba'i sku gsung thugs:__yon tan phrin las rmad po che'i:__rol pa chen po'i 'od zer gyis:__ye shes 'khor lo spyan drangs bsam:__hU~M:__o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:__khyed kyi rjes su bdag bsgrub kyi:__byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:__rdo rje'i ye shes byin chen phob:__'chi med bdud rtsi'i dbang mchog skur:__bde ba chen po'i dngos grub stsol:__'od lus 'grub par mdzad du gsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru shrI ma hA su kha badz+ra sa ma ya dza dza:__hU~M:__dbyings nas spyan drangs ye shes pa:__dam tshig 'khor lor dbyer med bzhugs:__gnyis med mnyam pa chen po'i ngang :__gus pa'i brda yis phyag 'tshal lo:__dzaHhU~M ba~M hoHsa ma yatiSh+Than+tu:__a ti pU hoH__a la la hoH__oM AHhU~M:__phyi mchod nyer spyod kun bzang sprin:__nang mchod 'dod yon rol mo che:__gsang ba rmad byung sman gtor raka:__sbyor sgrol bde ba'i tshogs mchod 'bul:__oM gu ru shrI ma hA su kha sarba pU dza ho:__ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta sta na g+ha na pU dza sa ma ya hoH__hU~M:__rdo rje snying po'i ye shes chos kyi sku:__kha sbyor bdud rtsi'i bdag nyid longs spyod rdzogs:__bde ba chen po'i rnam 'phrul mtha' yas ston:__pad+ma thod phreng rtsal la phyag 'tshal bstod:__lha la sems bzung gsal snang 'don:__ting 'dzin brtan par gyur pa na:__thugs kar pad+ma nyi ma'i steng :__ye shes sems dpa' he ru ka:__mthing nag rdo rje kha T+waM gsor:__rang 'od yum 'khyud khro bo'i nyams:__de yi thugs kar bde stong gi:__rang gzugs nyi zla kha sbyor dbus:__zung 'jug ting 'dzin sems dpa' hU~M:__mtha' skor sngags kyi phreng bas mtshan:__bzlas pas sngags phreng bar med 'phros:__yab yum zhal dang gsang bar brgyud:__bar ma chad par rab tu 'khor:__bde chen ye shes gzi byin bskyed:__rol pa'i 'od kyis don gnyis byas:__snang grags lha dang sngags kyi sgra:__dran rtog 'od gsal thig ler 'khyil:__oM AHhU~M badz+ra gu ru shrI ma hA su kha sarba sid+d+hi hU~M:__bsnyen sgrub las gsum gcig dril gyi:__bzlas brjod 'bum phrag bzhi ru bya:__zhal mthong gsung thos byin rlabs 'bebs:__rig stong gnyug ma'i don mthong 'gyur:__de ltar dam ye dbyer med lhar:__phyag mchod bstod cing ting 'dzin brtan:__bzlas brjod zab mos rgyud bskul nas:__dngos grub ye shes stsol med 'byung :__thun mtshams rjes kyi bya ba ni:__ci 'byor bza' btung tshogs su bsham:__bdud rtsis bran zhing byin rlabs 'bul:__hU~M:__ye shes rig rtsal rol pa'i 'od zer gyis:__tshogs rdzas bag chags gzung 'dzin bsregs gtor bkrus:__A las pad+ma b+hany+dza'i snod yangs par:__'bru gsum 'od zhu bdud rtsi'i bcud du 'khyil:__oM AHhU~M:__hU~M:__rtsa gsum kun 'dus gu ru bde ba che:__mkha' 'gro'i sprin phung 'khrigs pa'i 'khor dang bcas:__dam tshig tshogs kyi mchod par spyan 'dren gshegs:__dbang skur byin phob rdo rje'i ye shes skyed:__badz+ra sa ma ya dzaH__oM AHhU~M:__dpag med 'dod yon tshogs kyi mchod pa 'dis:__gu ru bde ba chen po'i thugs dam bskang :__'khor gyi mkha' 'gro'i tshogs rnams dgyes par rol:__dam tshig nyams chags nyes ltung byang ba dang :__gzung 'dzin 'khrul pa'i dgra bgegs dbyings su sgrol:__rdo rje bdud rtsi kha sbyor bde ba ches:__phrin las bzhi dang grub pa chen po brgyad:__ye shes phyag rgya mchog gi dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru shrI ma hA su kha sarba DA ki nI maN+Da la sa pa ri wA ra ga Na tsakra pU dza hoH__bar pa rnal 'byor longs spyod cing :__tha ma lhag ma'i bdud rtsir bsngo:__oM AHhU~M hrIM hrIM pheM pheM:__rdzu 'phrul shugs 'chang mkha' 'gro'i tshogs:__ging dang lang+ka gnas yul bdag:__rnal 'byor tshogs kyi pha 'babs longs:__rnam bzhi'i phrin las myur 'grub mdzod:__oM uts+tshiSh+ta ba liM ta khA hiH__mchod cing bstod la dngos grub gsol:__oM:__bde mchog bde spyod bdud rtsi'i dkyil 'khor nas:__bde chen sku brnyes pad+ma saM b+ha wa:__sku gsung thugs dang mnyam sbyor dngos grub stsol:__yon tan phrin las rdzogs par byin gyis rlobs:__sarba sid+d+hi pha la hU~M:__nongs pa'i tshogs kun bshags shing sbyang :__hU~M:__rdo rje lta bu'i ye shes klong :__lha sngags mtshan ma'i rtog pa thim:__slar yang kha sbyor bdud rtsi'i sku:__bde ba chen po'i rol par shar:__oM A' hU~M:__ho:__dge ba 'di yis mtha' yas sems can kun:__bde chen ye shes bla ma'i sku thob nas:__mchog dang thun mong dngos grub char chen pos:__'jig rten kun tu dge ba'i bkra shis shog:__de ltar tshogs kyis dgyes pa bskyed:__dngos grub gsol zhing mtha' gnyis bsal:__dge tshogs yongs su bsngo ba dang :__shis pa brjod pas mthar dbyung ngo :__dpal bde ba chen po'i bla ma sgrub pa'i rnal 'byor gyi rim pa ste dang po'o:__sa ma ya:__de nas yang zab man ngag ni:__bla ma dpal ldan bde ba che:__spyi bor bsgom zhing gsol ba gdab:__dbang blang thugs yid dbyer med bsre:__rang nyid bla mar lam gyis gsal:__lus sems khong klod mnyam par bzhag:__de tshe gzugs su snang ba kun:__snang tsam nyid nas rang bzhin med:__rang bzhin med las cir yang shar:__cir snang chu zla 'ja' tshon ltar:__bde chen bla ma'i sku ru gsal:__dag snang bskyed cing dbang bzhi blang :__thugs yid bsres te dgongs pa bskyang :__mig gi yul du mthong tshad gzugs:__bla ma'i sku ru lam shar zhing :__snang stong dbyer med don rtogs na:__sku yi phyag rgyar grub pa yin:__de bzhin phyi nang 'byung ba'i sgra:__grags tsam nyid nas rang bzhin med:__rang bzhin med pas cir yang grags:__grags pa'i sgra kun brag cha ltar:__grags stong brjod med bla ma'i gsung :__rang gi rlung dang ro mnyam par:__rdo rje'i bzlas par yongs su shes:__brjod pa'i ngag dang 'byung ba'i sgra:__rlung sngags dbyer med rol mo'i sprin:__grags stong zung 'jug don rtogs na:__gsung gi phyag rgya grub pa yin:__'dod pa'i yon tan gang yang rung :__yul la sems kyis spyod pa'i tshe:__bde ba'i rnam par nyams su myong :__myong tsam nyid nas rang bzhin med:__med bzhin bde bar lam gyis 'char:__nyams myong thams cad sgyu ma ltar:__bde stong 'dzin med bla ma'i thugs:__rang gi yid dang dbyer med par:__lhan cig skyes par yongs su shes:__'gro 'ong gnas pa'i rtog pa kun:__bde mchog dra ba chen por sdom:__bde chen zung 'jug don rtogs na:__thugs kyi phyag rgya grub pa yin:__rtog pa'i rang bzhin sems yin te:__sems kyi ngo bo gsal rig yin:__rig pa gdod nas skye ba med:__skye med ngang las cir yang shar:__shar tsam nyid nas rang sar grol:__rtog pa dang ni mi rtog gnyis:__sprin dang nam mkha' lta bu ste:__bzang ngan snga phyi med par mnyam:__chos kun mnyam pa'i don rig pa:__dus gsum spros pas ma bslad pa'i:__sems bral rig stong rjen pa'i ngang :__ma bcos ma bsgyur gnyug mar bzhag:__gzung 'dzin 'khrul pa thams cad kun:__sbrul mdud bzhin du ngang gis grol:__rig stong zung 'jug don rtogs na:__'od gsal bla ma'i rang zhal mthong :__sa lam spang thob bral bar rdzogs:__ye shes phyag rgya 'grub pa'o:__chos phung brgyad khri bzhi stong bcud:__gnas lugs mngon sum ston pa'i lam:__bde ba chen po'i rdo rje'i tshig:__man ngag kun gyi snying por zungs:__dpal bde ba chen po'i bla ma sgrub pa'i man ngag gi rim pa ste gnyis pa'o:__sa ma ya:__man ngag don gyi dbang bskur ni:__slob mas phyag btsal maN+Dal phul:__rdo rje bdud rtsi'i ye shes sku:__bla ma bde ba chen po yis:__snying po don gyi dkyil 'khor du:__byin gyis brlab par mdzad du gsol:__skyabs gsol sems bskyed sdom pa bzung :__ye shes dbab cing dbyer med brtan:__gtor ma lhar gsal spyi bor bzhag:__brda don ngo sprod dbang bskur bya:__oM:__gtor ma'i rnam pa lha dang gnyis su med:__snang stong zung 'jug bla ma bde ba ches:__skal ldan slob ma'i lus la dbang bskur bas:__sku yi phyag rgya chen po 'grub par shog:__ma hA ba liM ta kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__mgrin par bzhag cing gsung dbang bskur:__AH__gtor ma'i sgra don sngags dang gnyis su med:__grags stong zung 'jug bla ma bde ba ches:__skal ldan slob ma'i ngag la dbang bskur bas:__gsung gi phyag rgya chen po 'grub par shog:__ma hA ba liM ta wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__snying gar bzhag cing thugs dbang bskur:__hU~M:__gtor ma'i rang bzhin gsal la 'dzin pa med:__bde stong zung 'jug bla ma bde ba ches:__skal ldan bu yi yid la dbang bskur bas:__thugs kyi phyag rgya chen po 'grub par shog:__ma hA ba liM ta tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__slar yang gtor ma spyi bor bzung :__hoH__gtor ma'i ngo bo gdod nas skye ba med:__rig stong zung 'jug bla ma bde ba ches:__skal ldan slob ma'i rgyud la dbang bskur bas:__ye shes phyag rgya chen po mngon gyur shog:__ma hA ba liM ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hoH__mthar ni slob mar gnyis med bstim:__thugs yid bsres la rang ngo bskyang :__don gyi ye shes mngon gyur bsam:__mtha' rten dngos grub rdzas kyang sbyin:__dbang bskur bye ba bsam yas kyi:__snying po'i bcud bsdus 'di kho na:__yang dag ye shes 'pho ba'i lam:__zab rgya kun gyi bcud du zungs:__dpal bde ba chen po'i bla ma sgrub pa'i dbang bskur gyi rim pa ste gsum pa'o:__sa ma ya:__zhes bka' stsal pa rnams lo tsA ba bdag gis mi brjed pa'i gzungs su bzung :__nyams su blangs:__yi ger bris te rin po che sa'i gter du sbas pa'o:__ma 'ongs pad+mas byin brlabs pa'i:__las can dag dang 'di 'phrad nas:__bde ba chen po'i ye shes kyis:__rang gzhan don kun 'grub par shog:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__gsang rgya:__gtad rgya:__rgya rgya rgya:__gu h+ya sa ma ya:

Footnotes

Other Information