JKW-KABAB-01-KA-019

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གཏེར་སྲུང་བདུད་བཙན་ཀླུ་གསུམ་གྱི་གསོལ་མཆོད།
Wylie title gter srung bdud btsan klu gsum gyi gsol mchod JKW-KABAB-01-KA-019.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 1, Text 19, Pages 649-650 (Folios 1a1 to 1b3)
Author གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་
Less details More details
Tertön གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje)
Citation Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje. Gter srung bdud btsan klu gsum gyi gsol mchod. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 1: 649-650. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Protector Rituals - gsol mchod  ·  Revelations - gter ma
Deity gter srung
Karchag page JKW-KABAB-Volume-01-KA-Karchag
Colophon

།ཞེས་པའང་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་སོ།། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།

zhes pa'ang 'gyur med rdo rjes so//__sarba dA mang+ga laM/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། གཏེར་སྲུང་བདུད་བཙན་ཀླུ་གསུམ་གྱི་གསོལ་མཆོད་ནི། ན་མཿཔདྨ་བཛྲཱ་ཡ། གཏེར་སྲུང་བདུད་བཙན་ཀླུ་གསུམ་མཆོད་པར་འདོད་པས་སྣོད་གཙང་མར་བདུད་བཤོས་རྩེ་གུག །བཙན་བཤོས་གྲུ་གསུམ་ཀླུ་བཤོས་ཟླུམ་པོ་སྦྲུལ་འཁྱུད་ཅན་རྣམས་སོ་སོའི་མཐུན་རྫས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་བཤམས་ལ། བསངས་སྦྱངས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་གྱིས་གཏེར་སྲུང་བདུད་བཙན་ཀླུ་གསུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སོ་སོའི་གནས་ནས་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམ་ལ། ཧཱུྃཿ ཁྲག་འཐུང་པདྨ་དྲག་པོ་ཡི། །སྤྱན་སྔར་ཁས་བླངས་དམ་ནོས་པའི། །གཏེར་སྲུང་བདུད་བཙན་ཀླུ་གསུམ་པོ། །དམ་ཚིག་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་བདུད་ཏྲི་མ་རཱ་དུ་ཛཿ ཨོཾ་ཤཱུ་ལ་རཱ་ཛཱ་ཡཾ་ཛཿ ཨོཾ་ནཱ་ག་དུ་ན་ཕུ་ཛཿ ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་པའི་བར་གྱིས་མཆོད། ཨོཾ་བདུད་ཏྲི་མ་རཱ་དུ་ཛཿས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། དེ་བཞིན་དུ། ཨོཾ་ཤཱུ་ལ་རཱ་ཛ་ཡཾ་ཛཿ ཨོཾ་ནཱ་ག་དུ་ན་ཕུ་ཛཿ ཞེས་སོ་སོའི་སྔགས་མཐར་གཏོར་སྔགས་བཏགས་པ་གསུམ་མམ་བདུན་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ་ལ་བསྟོད་པ་ནི། བྷྱོཿ བདུད་ཡུལ་ཁ་རག་མགོ་དགུ་ན༔ སྲོག་བདག་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ནི༔ འཁོར་དུ་བདུད་དམག་འབུམ་གྱིས་བསྐོར༔ དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག༔ དམ་ཉམས་རྣམས་ཀྱི་རྩ་བརྒྱུད་ཆོད༔ དགྲ་བོའི་བདུད་དུ་ཁྱོད་བསྐྱོས་ཀྱི༔ དགྲ་བོའི་སྲོག་ལ་ཧུར་ཐུམ་ཕོབ༔ བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛོད༔ བྷྱོཿ བཙན་ཡུལ་ཟངས་ཐང་དམར་པོ་ན༔ བཙན་རྗེ་ཡམ་ཤུད་དམར་པོ་ནི༔ འཁོར་དུ་བཙན་དམར་སྟོང་སྡེས་བསྐོར༔ སྤྲུལ་པ་མི་དམར་རྟ་དམར་འགྱེད༔ བདག་ལ་སྡང་བའི་དགྲ་བོ་འདིའི༔ སྲོག་རྩ་ཆོད་ལ་སྙིང་ཁྲག་འཐུང་༔ དུས་ལ་བབ་པོ་རྩལ་མ་ཞན༔ བྷྱོ༔ ཀླུ་ཡུལ་ན་ཁྲ་ཟེ་སྔོན་ན༔ ཀླུ་བདུད་མི་སྔོན་རྟ་སྔོན་ནི༔ འཁོར་དུ་ཀླུ་བདུད་འབུམ་གྱིས་བསྐོར༔ སྦལ་སྦྲུལ་སྡོམ་སྡིག་ཕོ་ཉར་འགྱེད༔ སྡིག་ཅན་དགྲ་བོ་ལས་ངན་ལ༔ ཀླུ་ནད་སྣ་ཚོགས་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ མཛེ་རིགས་བཅོ་བརྒྱད་ཕོ་བྲང་ཐོབ༔ བཞེས་ཤིག་ཐོགས་མེད་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་བསྟོད་ཅིང་བསྐུལ་ལ་གཏོར་མ་གཙང་སར་འབུལ་ལོ། །ཞེས་པའང་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་སོ།། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།
[edit]

@#/__gter srung bdud btsan klu gsum gyi gsol mchod ni/__na maHpad+ma badz+rA ya/__gter srung bdud btsan klu gsum mchod par 'dod pas snod gtsang mar bdud bshos rtse gug__/btsan bshos gru gsum klu bshos zlum po sbrul 'khyud can rnams so so'i mthun rdzas kyis brgyan pa bshams la/__bsangs sbyangs byin gyis brlab/__rang gi thugs ka'i hU~M gi 'od zer gyis gter srung bdud btsan klu gsum 'khor dang bcas pa so so'i gnas nas spyan drangs par bsam la/__hU~MH__khrag 'thung pad+ma drag po yi/__/spyan sngar khas blangs dam nos pa'i/__/gter srung bdud btsan klu gsum po/__/dam tshig gnas 'dir gshegs su gsol/__/oM bdud tri ma rA du dzaH__oM shU la rA dzA yaM dzaH__oM nA ga du na phu dzaH__zhes pas spyan drangs/__oM badz+ra ar+g+haM nas shap+da pra tIts+tsha swA hA zhes pa'i bar gyis mchod/__oM bdud tri ma rA du dzaHsa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__de bzhin du/__oM shU la rA dza yaM dzaH__oM nA ga du na phu dzaH__zhes so so'i sngags mthar gtor sngags btags pa gsum mam bdun gyis gtor ma phul la bstod pa ni/__b+h+yoH__bdud yul kha rag mgo dgu na:__srog bdag bdud kyi rgyal po ni:__'khor du bdud dmag 'bum gyis bskor:__dam tshig can gyi grogs mdzod cig:__dam nyams rnams kyi rtsa brgyud chod:__dgra bo'i bdud du khyod bskyos kyi:__dgra bo'i srog la hur thum phob:__bcol ba'i phrin las sgrub par mdzod:__b+h+yoH__btsan yul zangs thang dmar po na:__btsan rje yam shud dmar po ni:__'khor du btsan dmar stong sdes bskor:__sprul pa mi dmar rta dmar 'gyed:__bdag la sdang ba'i dgra bo 'di'i:__srog rtsa chod la snying khrag 'thung :__dus la bab po rtsal ma zhan:__b+h+yo:__klu yul na khra ze sngon na:__klu bdud mi sngon rta sngon ni:__'khor du klu bdud 'bum gyis bskor:__sbal sbrul sdom sdig pho nyar 'gyed:__sdig can dgra bo las ngan la:__klu nad sna tshogs char ltar phob:__mdze rigs bco brgyad pho brang thob:__bzhes shig thogs med phrin las mdzod:__ces bstod cing bskul la gtor ma gtsang sar 'bul lo/__/zhes pa'ang 'gyur med rdo rjes so//__sarba dA mang+ga laM/

Footnotes

Other Information