JKW-KABAB-06-CHA-019

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་གསོལ་འདེབས།
Wylie title kun mkhyen bla ma rdo rje 'chang chen po'i gsol 'debs JKW-KABAB-06-CHA-019.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 6, Text 19, Pages 189-190 (Folios 1a1 to 1b4)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ཇོ་མོ་སྨན་མོ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (jo mo sman mo, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. kun mkhyen bla ma rdo rje 'chang chen po'i gsol 'debs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 6: 189-190. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Supplications - gsol 'debs
Cycle མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ (mkha' 'gro gsang ba kun 'dus)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-06-CHA-Karchag
Colophon

།ཅེས་གོང་གི་ཤློ་ཀ་གཅིག་པོ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་དག་སྣང་དུ་བྱུང་བ་དང༌། ཞབས་བརྟན་སྔར་བརྩམས་ལ་ཕྱིས་གསོལ་འདེབས་སུ་སྒྱུར་བ་པོའང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཏེ། སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་རྗེ་བཙུན་བླ་མས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

ces gong gi sh+lo ka gcig po rje nyid kyi dag snang du byung ba dang*/__zhabs brtan sngar brtsams la phyis gsol 'debs su sgyur ba po'ang blo gros mtha' yas te/__skye ba kun tu rje btsun bla mas rjes su bzung ba'i rgyur gyur cig

[edit]
ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷཾ། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་རིག་པ་འཛིན། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་གཏེར། །པད་སྡོང་ལས་འཁྲུངས་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེར། །སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་སྙིང་དབུས་རྟག་བཞུགས་གསོལ། །ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ། །རིགས་གསུམ་རྣམ་ཐར་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་གཟུགས། །བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན། །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །བསམ་བཞིན་སྲིད་པར་བཟུང་ནས་བསྟན་དང་འགྲོའི། །རྒུད་པ་སེལ་ཞིང་བདེ་ལེགས་སྤེལ་བ་ལ། །འགྲན་ཟླ་ཀུན་བྲལ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་གཙོ། །རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང་བའི་མཛོད་ཆེན་ཐོབ། །ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དབང་བསྐུར་བརྙེས། །འཇིགས་བྲལ་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། །འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །སྲིད་ཞི་ཀུན་ཁྱབ་འོད་མི་འགྱུར་བ་དངོས། །གདོད་ནས་ཡོངས་གྲུབ་བྲལ་སྨིན་ཡོན་ཏན་མཛོད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་རོ་མཉམ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །རང་བྱུང་པདྨ་གླིང་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་རྫོགས། །ལྷུན་གྲུབ་དག་པའི་སྣང་བ་འབྱམས་སུ་ཀླས། །སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་ཀུན་བདག་ལོངས་སྤྱད་རྫོགས། །གར་དབང་འོད་གསལ་གླིང་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །ངོ་མཚར་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་ནོར་བུའི་དཔལ། །འདྲེན་མཛད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི། །བསྟན་པའི་མངའ་ཐང་སྤེལ་མཛད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྔགས་གླིང་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །གསོལ་འདེབས་བུ་ལ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །དབང་མཆོག་བསྐུར་ལ་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་ཕོབས། །སྐྱེ་ཀུན་རྗེས་བཟུང་གསང་གསུམ་ཕྲིན་ལས་དང༌། །དབྱེར་མེད་དོན་གཉིས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །ཅེས་གོང་གི་ཤློ་ཀ་གཅིག་པོ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་དག་སྣང་དུ་བྱུང་བ་དང༌། ཞབས་བརྟན་སྔར་བརྩམས་ལ་ཕྱིས་གསོལ་འདེབས་སུ་སྒྱུར་བ་པོའང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཏེ། སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་རྗེ་བཙུན་བླ་མས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

kun mkhyen bla ma rdo rje 'chang chen po'i gsol 'debs bzhugs so/__/oM swa sti sid+d+haM/__rdo rje 'chang chen rdo rje'i rig pa 'dzin/__/'jam dpal gzhon nu 'jam dbyangs mkhyen brtse'i gter/__/pad sdong las 'khrungs pad+ma'i rgyal tshab cher/__/snying nas gsol 'debs snying dbus rtag bzhugs gsol/__/phyogs dus rgyal ba'i sku gsung thugs rdo rje/__/rigs gsum rnam thar gcig tu bsdus pa'i gzugs/__/bka' drin gsum ldan khyab bdag 'khor lo'i mgon/__/'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang por gsol ba 'debs/__/bsam bzhin srid par bzung nas bstan dang 'gro'i/__/rgud pa sel zhing bde legs spel ba la/__/'gran zla kun bral mkhas shing grub pa'i gtso/__/rdo rje gzi brjid rtsal la gsol ba 'debs/__/sangs rgyas kun gyi gsang ba'i mdzod chen thob/__/zung 'jug ye shes rdo rje'i dbang bskur brnyes/__/'jigs bral slob dpon phyogs las rnam par rgyal/__/'od gsal sprul pa'i rdo rjer gsol ba 'debs/__/srid zhi kun khyab 'od mi 'gyur ba dngos/__/gdod nas yongs grub bral smin yon tan mdzod/__/sangs rgyas kun dang ro mnyam chos kyi sku/__/rang byung pad+ma gling par gsol ba 'debs/__/dgongs pa'i rtsal chen ngo bo nyid kyis rdzogs/__/lhun grub dag pa'i snang ba 'byams su klas/__/sku dang zhing khams kun bdag longs spyad rdzogs/__/gar dbang 'od gsal gling par gsol ba 'debs/__/ngo mtshar bka' babs bdun gyi nor bu'i dpal/__/'dren mdzad shing rta chen po mdo rgyud kyi/__/bstan pa'i mnga' thang spel mdzad sprul pa'i sku/__/o rgyan mdo sngags gling par gsol ba 'debs/__/gsol 'debs bu la thugs rje'i spyan gyis gzigs/__/dbang mchog bskur la ye shes byin chen phobs/__/skye kun rjes bzung gsang gsum phrin las dang*/__/dbyer med don gnyis mtha' ru phyin par shog__/ces gong gi sh+lo ka gcig po rje nyid kyi dag snang du byung ba dang*/__zhabs brtan sngar brtsams la phyis gsol 'debs su sgyur ba po'ang blo gros mtha' yas te/__skye ba kun tu rje btsun bla mas rjes su bzung ba'i rgyur gyur cig/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: