JKW-KABAB-03-GA-025

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཚོགས་མཆོད་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ།
Wylie title 'phags ma sgrol ma'i tshogs mchod shin tu bsdus pa dngos grub snying po JKW-KABAB-03-GA-025.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 3, Text 25, Pages 483-484 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'phags ma sgrol ma'i tshogs mchod shin tu bsdus pa dngos grub snying po. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 3: 483-484. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo  ·  Revelations - gter ma
Cycle རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ (rgyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol ma)
Deity sgrol ma
Karchag page JKW-KABAB-Volume-03-GA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABUM-15-BA-009-003
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CHI-033
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/essence-of-accomplishment-tara-tsok
Colophon

ཞེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ།

zhes pa'ang many+dzu g+ho Shas bris pa dge

[edit]
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཚོགས་མཆོད་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རཱེ་ཡེ། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་ལྷ་ལ་ཚོགས་མཆོད་འབུལ་བར་འདོད་ན་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་དམ་རྫས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་རྣམས་བསང་ཆུ་དང་བདུད་རྩི་བྲན་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཡེ་ཤེས་རིག་རྩལ་མེ་རླུང་ཆུས། །ཚོགས་རྫས་དངོས་འཛིན་བསྲེག་གཏོར་སྦྱངས། །བྷནྡྷའི་སྣོད་དུ་བདུ་རྩིའི་བཅུད། །འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་ཕུང་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཧྲཱིཿ འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ནས། །ལས་རབ་བཀོད་པ་ལོངས་སྐུའི་ཞིང༌། །གནས་གསུམ་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ་རྣལ་འབྱོར་མ། །རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས། །ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས། །ལོངས་སྤྱོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་མཉེས་མཆོད་འབུལ། །སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ། །མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་གུ་རུ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཞེས་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། ལྷག་མ་བསྡུས་ཏེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿས་བརླབས། ཕེཾ་ཞེས་པས་མགྲོན་དགུག ཨོཾ་ཨུཥྩི་ཊ་བྷ་ལིངྟ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་བསྔོས། རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །རྨད་བྱུང་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཡིས། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ནས། །དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ། རྗེས་སུ་མཆོད་བསྟོད། འདོད་གསོལ། ནོངས་བཤགས། ཚོགས་མགྲོན་རྣམས་རྟེན་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས་དང༌། མེད་ན་གཤེགས་གསོལ། བསྔོ་སྨོན། བཀྲ་ཤིས་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ། །།
[edit]

@#/__/'phags ma sgrol ma la rtsa sngags dang sbyar ba'i sgo nas gsol ba 'debs pa don kun grub pa'i dbyangs snyan zhes bya ba bzhugs so//__oM tA re tut+tA re tu re swA hA/__/oM gyis thar dang 'dod rgu'i nor ster/__/dpal dang g.yang sogs skal ba bzang pos/__/srid zhir sman mdzad gsang ba gsum bdag__/mchog sbyin 'phags ma yum la 'dud do/__/tA re thugs bskyed rin chen gru bos/__/'khor ba ngan song sdug bsngal mtsho las/__/mkha' mnyam yid can rtag tu sgrol ba'i/__/rje btsun sgrol ma yum la 'dud do/__/tut+tA re zhes byin rlabs bdud rtsis/__/'jigs bcas rgud pa'i tsha gdung bsal nas/__/phan bde'i pad+mo rgyas par mdzad pa'i/__/gdung ba skyob ma yum la 'dud do/__/tu re khyod zhabs dran pa'i mod nas/__/gang 'dul mtshan dang sku yi bkod pas/__/bdag lta'i phongs pa kun las srung ba'i/__/thugs rje myur ma yum la 'dud do/__/swA hA phrin las rdzogs ldan sprin gyis/__/dge legs nor bu'i gru char 'bebs pas/__/khams gsum 'gro kun dbugs 'byin stsol ba'i/__/yid bzhin 'khor lo yum la 'dud do/__/mdor na sras bcas rgyal ba yongs kyi/__/ye shes gcig bsdus 'phags ma khyod la/__/snying nas gus pas gsol ba 'debs so/__/byang chub bar du rjes su zungs shig__/dam chos sgrub pa'i 'gal rkyen zhi zhing*/__/tshe bsod dpal 'byor rig dang brtse ba'i/__/mthun rkyen ma lus phun sum tshogs pas/__/don gnyis 'grub par byin gyis rlobs shig__/ces pa'ang lhag pa'i lha mo 'di nyid la gcig tu gus pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos snying nas dad pas gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par gyur cig__/dus gsum rgyal ba sras bcas skyed pa'i yum/__/bcom ldan rje btsun 'phags ma sgrol ma dang*/__/dbyer med bla ma sangs rgyas kun 'dus la/__/sgo gsum rtse gcig gus pas gsol ba 'debs/__/'chi med rdo rje bde ba'i ye shes kyis/__/smin cing grol nas don gnyis myur 'grub shog__/ces 'jam dpal bstan dar sogs dad ldan rnams kyi ngor blo gros mtha' yas kyis spel ba dge legs 'phel//

Footnotes

Other Information