JKW-KABAB-16-MA-022

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་ལྕམ་དྲལ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྲོག་དབང༌།
Wylie title rtsa gsum 'od gsal snying thig gi bka' srung lcam dral dril sgrub kyi srog dbang JKW-KABAB-16-MA-022.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 16, Text 22, Pages 767-777 (Folios 1a to 6a5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. rtsa gsum 'od gsal snying thig gi bka' srung lcam dral dril sgrub kyi srog dbang. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 16: 767-777. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Protector Entrustment Rituals- srog gtad
Cycle རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ (rtsa gsum 'od gsal snying tig)
Deity bka' srung
Karchag page JKW-KABAB-Volume-16-MA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-HUNG-011
Colophon

།ཅེས་པའང་རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས་སྐྱབས་མཆོག་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ཕུལ་བའི་ཚེ་ཁོ་བོའི་རྣམ་རྟོག་གི་རང་གཟུགས་འདི་དག་ཀྱང་ཀུན་གཟིགས་བླ་མའི་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་ལུང་ཁྲོལ་བས་གཟུ་ལུམ་གྱི་ནོངས་པ་མེད་སྙམ་ཀྱིས་ཁ་སྐོང་འཇུག་བདེའི་ཚུལ་དུ་མང་དུ་ཐོས་པའི་གྲོང་སྔགས་རྒན་པོ་པདྨ་གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཁ་བཞི་ལྷོ་ཡི་སྨན་ལྗོངས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འགྲམ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་དགའ་འཁྱིལ་དུ་བྲིས་པའི་ཡི་གེའི་བྱེད་པོ་སྔགས་སྟོན་སྤོང་བ་པ་འཇིགས་མེད་སྐལ་བཟང་གིས་དད་གུས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་ཡོན་གྱིས་གསོས་སྨན་དུ་སྨོན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག།

ces pa'ang rtsa gsum 'od gsal snying thig gi smin grol yongs rdzogs skyabs mchog 'jam mgon bla ma'i mchog sprul rin po che dang/__zhe chen rab 'byams sprul sku la phul ba'i tshe kho bo'i rnam rtog gi rang gzugs 'di dag kyang kun gzigs bla ma'i rdo rje'i bka' lung khrol bas gzu lum gyi nongs pa med snyam kyis kha skong 'jug bde'i tshul du mang du thos pa'i grong sngags rgan po pad+ma gar dbang mdo sngags gling pa 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer gyis kha bzhi lho yi sman ljongs kyi bye brag spa gro skyer chu'i gtsug lag khang gi nye 'gram phun tshogs bkra shis dga' 'khyil du bris pa'i yi ge'i byed po sngags ston spong ba pa 'jigs med skal bzang gis dad gus kyis bgyis pa bstan 'gro'i dpal yon gyis gsos sman du smon pa bzhin 'grub par gyur cig

[edit]
༄༅། །རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་ལྕམ་དྲལ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྲོག་དབང་བྱ་ཚུལ་བཞུགས།།

ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང་གཙང་མའི་ངོགས། བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རྗེའི་གཟུགས་སྟོང་མ་འདྲེས་པས། །སྐལ་བཟང་དབང་པོའི་དཔྱིད་གྱུར་ཆོས་ཀྱི་སྒོ། །རབ་འབྱམས་འབྱེད་པའི་དེད་དཔོན་མཆོག་ལ་དད། །རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་ལྕམ་དྲལ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྲོག་དབང་བྱ་བ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ་གཤོམ་བཀོད། དངོས་གཞི་སྒྲུབ་ཐབས། རྗེས་དབང་གི་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གནས་དབེན་པར་ཉེར་དགུ་སོགས་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ། དྲག་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱི་འགྲོའམ་མཎྜལ་འབྲུ་ནག་གི་ཚོམ་བུ་གསུམ་ཕྲེང་ཚར་དུ་བཀོད་པའི་སྟེང་གཏོར་མ་དཔུང་རོང་གྲུ་གསུམ། གཡས་སུ་གྲུ་གསུམ་གཡས་དཀྱུས། གཡོན་དུ་དམར་གཏོར་རྩེ་བཅད་བཅས་ལ་ཐེབས་སྐྱུ་ཤ་ཁྲག་ཤས་སྣས་བརྒྱན་ཅིང༌། དར་གདུགས་སྐུ་ཙག་གིས་སྤྲས་པ་དང༌། མགོན་པོ་མ་ནིང༌། གཟའ། སྔགས་སྲུང་གི་སྐུ་ཙཀ །སྔགས་བྱང༌། ཕྱག་མཚན་རྣམས་དང༌། གཆོད་གཏོར་སྨན་རག་ཉེར་སྤྱོད་གསེར་སྐྱེམས་སོགས་འདུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། བདག་བསྐྱེད་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་རྩ་གསུམ་གང་རུང་ཞིག་གིས་བསྐྱེད་བཟླས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནི། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་གནས་ཁང་དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་ཞིང་ཁམས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབས་པ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་སྤྱན་གཟིགས་མཐུན་རྫས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྲིད་ཞིའི་འདོད་ཡོན་གྱི་རྣམ་པ་མཁོ་རྒུ་ཚང་བ། བཟང་རྒུས་འབྱོར་པ། མཛེས་རྒུས་རྒྱན་པ། ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་བདེ་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་འཆར་བས་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བར་གྱུར། ན་མ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿ སརྦ་ཐ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ་གིས་རྒྱས་པར་སྤེལ། ཕྲིན་ལས་དངོས་ལ་གཏེར་གཞུང་ལྟར། ཧཱུྃ༔ རང་མདུན་ཁྲག་མཚོ་སོགས་ནས་མཆོད་པའི་བར་བཏང༌། མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ལྗགས་རྡོ་རྗེའི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀེ་ཏ་ཀེ་ཏ་རཱ་ཧུ་ལ་མ་མ་ཏྲག་རཀྵ། ཨཿཡཿམཿདུཿརུཿཙཿཤཿན་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨི་དམ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་མཐར། དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་དཔལ་མགོན་མ་ནིང་ནག་པོ༔ ཁྱབ་འཇུག་དུག་གི་སྤུ་གྲི། མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་ལྕམ་དྲལ་ཕོ་ཉ་འཁོར་དང་བཅས་པས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་བཞེས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་སོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་གསོལ། མདུན་བསྐྱེད་ཐུགས་ཀར་སོགས་བཟླས་པ་དང༌། སྐོང་བཤགས་བསྟོད་ཕྲིན་བཅས་བྱས་མཐར། ལས་བུམ་སྒྲུབ་བཟླས་བྱ། གསུམ་པ་རྗེས་དབང་གི་རིམ་པ་ལ་རིག་མེ་དོར། སློབ་མའི་བྱ་བ་ཁྲུས་དང་ཕྱག་བྱས་ནས་གྲལ་དུ་འཁོད། བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་སྤྱི་ལྟར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། སློབ་དཔོན་གྱིས། དེ་ལ་འདིར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་མྱུར་ལམ་གྱི་གསང་བ་ཟབ་མོའི་ཤིང་རྟས་འཛམ་གླིང་གི་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་དུས་སུ་སོན་པ་ན། སྔོན་གྱི་སྐྱེ་བར་གསང་སྔགས་འཆོལ་བར་སྤྱོད་པ་དང་ལོག་པའི་བསམ་སྦྱོར་ཅན་གྱི་མ་ཧཱ་རུ་ཏྲ་སྡེ་གསུམ་གྱི་དཔུངས་བཅས་ཏེ་འཇིག་རྟེན་ཕུང་བཤིག་ལ་སྦྱོར་བའི་བརླང་པོའི་སྤྱོད་པ་ཆེར་འབྱིན་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྟོབས་བཅུའི་ཡེ་ཤེས་སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྣམ་པར་བཞེངས་ཏེ། མ་ཧཱ་དེ་ཝ་ལ་སོགས་པའི་ཕོ་རྒྱུད་ཞེ་སྡང་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡིག་བསྐྲད་རྔམས་གཟིར་སྒྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཚར་བཅད། དེ་དག་གི་ཆུང་མ་འདོད་ཆགས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ཆགས་ཐབས་ཀྱི་སྦྱོར་བས་དབང་དུ་བསྡུས། འཁོར་དུ་གཏོགས་པའི་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རང་དབང་མེད་པར་བྲན་དུ་བཀོལ་ནས་བཀའ་བརྩིགས་ཕྱག་རྒྱ་གཉན་པོའི་ཟིལ་འོག་ཏུ་བཅུག་སྟེ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་བདེ་འཇམ་ལ་བཀོད། མི་སྲུན་པའི་ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་དེ་དག་སླར་ཐུགས་རྗེ་བྱམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་གསོས་ཏེ། གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མེལ་ཚེས་སྐྱོང་ཞིང༌། རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོའི་བྲན་དང་འབངས་སུ་གཏད། དེ་བཞིན་ཁས་བླངས་ཤིང་དམ་བཅས་པ་ལས། ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་དྲེགས་ཅན་མཐའ་དག་གི་སྤྱི་མེས་གསང་སྔགས་གཉན་གྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་སྲུང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། ངོ་བོ་གདོད་མའི་མགོན་པོ་སྟང་དཔྱལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་དང་གཉིས་སུ་མེད་ཀྱང་རྣམ་པ་བསྟན་པའི་བཀའ་སྲུང་མཐུ་སྟོབས་དྲག་རྩལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་གཞན་ལས་མྱུར་ཞིང༌། ཡེ་ཤེས་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲེགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བསྒྱུར་བ་འཆོལ་བའི་ཁྲོ་རྒྱལ་དཔལ་མགོན་མ་ནིང་ནག་པོ། ཁྱབ་འཇུག་དུག་གི་སྤུ་གྲི། སྔགས་སྲུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མ་མོ་རྣམས་གཅིག་དྲིལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྔ་ན་མ་བྱོན་པ་རྡོ་རྗེ་དྲྭ་བའི་སྲོག་དབང་གསན་པའི་ཆེད་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། བླ་མ་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོར་མོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བླ་མ་རྗེ༔ དཀྱིལ་འཁོར་བདག་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བསྟན་པ་གཉན་པོ་སྲུང་བའི་ཕྱིར༔ དམ་ཅན་ལྕམ་དྲལ་བདག་ལ་སྩོལ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་དག་ཅིང་བསགས་སྦྱང་གི་ཕྱིར་བླ་མ་དཔལ་ཆེན་པོ་ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་རབ་འབྱམས་དང་བཅས་པའི་སྤྱན་སྔར་རྒྱུན་བཤགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོག་གསུམ་བརྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ། །གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་འཕྲུལ་པའི། །དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་བགེགས། །ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི། །ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས། །མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །དག་པ་མཐའ་བཞི་དྲི་མ་མེད། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ། །དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ། །ཚེ་རབ་བགྲང་བའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། ལན་གསུམ། ཁྱེད་རྣམས་གཉན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ལྷ་འདི་ལྟར་དུ་གསལ་ཐོབ་མཛོད། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོར་དག་པའི་དབུས་སུ་པཾ་ལས་པདྨ་དང་རཾ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ། ཡེ་ཤེས་ལྔའི་འོད་ཟེར་མཆོག་ཏུ་འབར་བ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། སློབ་མ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་མཐིང་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་རྩེ་ལྔ་རྩེ་གསུམ་པ་དང༌། གཡོན་གསུམ་ཐོད་པ་ཁྲག་གི་གང་བ་འཛིན་པ། དབྱིངས་ཕྱུག་མ་སྔོན་མོ་ཁ་ཊྭཱཾ་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པ། ཞབས་བཞི་གཡོན་བརྐྱང་གི་དྲེགས་པ་ཕོ་མོའི་གདན་ལ་གནས་པ། དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་ཅན། གར་གྱི་ཉམས་དགུ་དང་ལྡན་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྐུ་ཅན་བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བསྒོམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པ་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཐིམ་པར་བསམ་ལ། ཌཱ་དྲིལ་སྤོས་རོལ་དང་བཅས་ཏེ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རི་ཧཱུྃ༔ ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་ཨཱཿ ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་པས་བྱིན་དབབ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ། དབང་དངོས་ལ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་དཔལ་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་རྣམས་རིམ་པར་བྱོན་ཏེ་དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་མཐུན་པའི་གྲོགས་སུ་གཏད་པར་མོས་མཛོད། མ་ནིང་གི་སྐུ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ གདུག་པའི་རུ་ཏྲ་འཇོམས་པའི་ཕྱིར༔ ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་ནག་པོ་ཆེ༔ ལྷ་ཆེན་དཔལ་འབར་ཁྱོད་ལ་གཏད༔ སྒྲུབ་ཅིང་བསྟན་པ་སྲུང་བར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ སྔགས་སྲུང་གི་སྐུ་གཏད་ལ། བྷྱོ༔ སྟོང་པ་བདག་མེད་དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ༔ སྣང་སྲིད་མ་མོའི་རྗེ་བཙན་ཏེ༔ རྣལ་འབྱོར་དམ་ལྡན་སྐྱོང་བའི་མ༔ ཨེ་ཀ་ཙ་ཏི་ཁྱོད་ལ་གཏད༔ ཨོཾ་མ་མ་ཏྲཀ་རཀྵ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཁྱབ་འཇུག་གཏད་ལ། ཏྲི༔ སྲིད་ཞི་འཆོལ་བ་སྲིན་པོའི་གཟུགས༔ གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་སྟོབས་པོ་ཆེ༔ གསང་བདག་དཔའ་བོ་བཀའ་སྡོད་མཆོག༔ ཁྱབ་འཇུག་དྲང་སྲོང་ཁྱེད་ལ་གཏད༔ ཨོཾ་ཀེ་ཏ་རཱ་ཧུ་ལ་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ དེ་དག་གིས་དཔལ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་གྱི་སྐུའི་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ལ་དབང་བའི་རྗེས་སུ་གནང་བའོ། སློབ་དཔོན་ཧེ་རུ་ཀའི་ཟིལ་གྱིས་དཔལ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་བསྐུལ་བས་མདུན་བསྐྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་སྲོག་ལས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བྱུང་སྟེ་སློབ་མ་དཔལ་ཆེན་པོ་གསལ་བའི་ལྟེ་བ་ནས་ཞུགས་ཏེ་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་གི་ཞབས་ཀྱུར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །སྔགས་བྱང་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ མ་ལུས་དྲེགས་པའི་སྲོག་ཆེན་པོ༔ རང་རང་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བར་ཤར༔ བཟླས་པའི་ལས་ཀུན་སྒྲུབ་བྱེད་པའི༔ དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་སྦྱིན་གྱིས་ལོངས༔ སརྦ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ དེས་དཔལ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་གྱི་གསུང་གི་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ལ་དབང་བའི་རྗེས་སུ་གནང་བའོ། །ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་གཟུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྲོས་ནས་སྙིང་གར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ཕྱག་མཚན་རྣམས་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྟེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ༔ རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱག་གི་ཚུལ༔ རུ་མཚོན་སྙིང་གར་གཏད་པ་ཡིས༔ ལོག་འདྲེན་ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་ཤོག༔ ཙིཏྟ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ དེས་དཔལ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ལ་དབང་བའི་རྗེས་སུ་གནང་བའོ། །གཏོར་མ་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་ཡོངས་རྫོགས་སུ་གསལ་བ་སློབ་མའི་ལག་ཏུ་གཏད་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་ལྷའི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པས། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང༌། དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི་བཀའ་སྡོད་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་མ་ནིང་ནག་པོ། ཁྱབ་འཇུག་དུག་གི་སྤུ་གྲི། ཡུམ་ཆེན་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊི། འཁོར་གྱི་ལས་བྱེད་དྲེག་པའི་དཔུང་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། སྤྲུལ་སྐུ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ། སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན། རིག་འཛིན་ཤྲཱི་སིང་ཧ། མཁས་པ་ཛྙཱ་ན་སུ་ཏྲ། པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲ། ཨོ་རྒྱན་པདྨ་སམ་བྷ་ཝ། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙཱ་ན། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས། ཁྱབ་བདག་བླ་མ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ། འཇམ་མགོན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བར་བྱོན་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུངས། དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟོད། དགེ་འདུན་དང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས། སྣོད་ཀྱི་དགེ་བཅུ་སྒྲུབས། བཅུད་ཀྱི་ཕན་བདེ་སྤེལ། གདུག་པ་ཅན་གྱི་གཉའ་ནོན། དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་སྡོང་གྲོགས་མཛོད། ཐར་འདོད་ཀྱི་རེ་བ་སྐོང༌། ཕན་སེམས་ཅན་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་སློབ་མ་འདིའི་སྡང་བའི་དགྲ་ཐུལ། གནོད་པའི་བགེགས་ཆོམས། ནད་དང་ཉེར་འཚེ་སོལ། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་སྤེལ། དཔལ་དང་གྲགས་པ་སྒྲུབས། དབང་ཕྱུག་དང་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད། ཆོས་ནོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་སྤེལ། མངའ་རིས་དང་ཆོས་སྲིད་སྐྱོངས། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བསམ་པ་སྒྲུབས། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རེ་བ་སྐོངས། མདོར་ན་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་འགྲོགས་ཏེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་བསམ་སྦྱོར་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་གཡེལ་མེད་དུ་སྒྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག །ཅེས་ལས་ཀྱི་གཉེར་གཏད་རྗེས། གཏོར་མ་བདུད་རྩིས་བཤལ་བའི་ཆུ་སློབ་མ་ལ་བྱིན་ཏེ་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་སྙིང་འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པས་ལྟེ་བ་ནས་ཞུགས་པ་དང་སྲོག་སྙིང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བསམས་ལ་མཉམ་ཉིད་ལྟ་བས་རྒྱས་གདབ་ཅིང༌། དམ་ཚིག་ཁས་བླང་གཏང་རག་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱ་ཞིང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་བསྐང་བཤག་གཏོར་མ་འབུལ་བ་སོགས་བྱས་གྲུབ་པའོ། །དབྱིངས་རིག་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་དགོངས་པའི་གཏེར། །འགག་མེད་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་གྱི་སྤྲིན་ཕྲེང་ལས། །བྱིན་རླབས་གློག་གི་ཟློས་གར་ཡིན་རློམས་གྱིས། །ཟབ་ལམ་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས། །དད་དམ་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་བསམ་སྦྱོར་གྱིས། །མཆོག་གི་བསྟན་ལ་ཞབས་ཏོག་ཞུས་པའི་དགེས། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །དགེ་བའི་བཤེས་གྱུར་དེ་ཡི་རྣམ་ཐར་སྤྱོད། །གཞན་ཕན་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱལ་ཀུན་དང༌། །གཅིག་གྱུར་ཐུགས་སྲས་མཐུ་བོའི་ངང་ཚུལ་གྱིས། །མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་སྒྲོལ་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་སྦྱིན། །སྲིད་ཞིའི་ཉེར་འཚེའི་དཔལ་དུ་བདག་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས་སྐྱབས་མཆོག་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ཕུལ་བའི་ཚེ་ཁོ་བོའི་རྣམ་རྟོག་གི་རང་གཟུགས་འདི་དག་ཀྱང་ཀུན་གཟིགས་བླ་མའི་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་ལུང་ཁྲོལ་བས་གཟུ་ལུམ་གྱི་ནོངས་པ་མེད་སྙམ་ཀྱིས་ཁ་སྐོང་འཇུག་བདེའི་ཚུལ་དུ་མང་དུ་ཐོས་པའི་གྲོང་སྔགས་རྒན་པོ་པདྨ་གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཁ་བཞི་ལྷོ་ཡི་སྨན་ལྗོངས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འགྲམ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་དགའ་འཁྱིལ་དུ་བྲིས་པའི་ཡི་གེའི་བྱེད་པོ་སྔགས་སྟོན་སྤོང་བ་པ་འཇིགས་མེད་སྐལ་བཟང་གིས་དད་གུས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་ཡོན་གྱིས་གསོས་སྨན་དུ་སྨོན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག། །།

[edit]

@#/__/rtsa gsum 'od gsal snying thig gi bka' srung lcam dral dril sgrub kyi srog dbang bya tshul bzhugs//kun mkhyen ye shes me long gtsang ma'i ngogs/__brtse chen thugs rje'i gzugs stong ma 'dres pas/__/skal bzang dbang po'i dpyid gyur chos kyi sgo/__/rab 'byams 'byed pa'i ded dpon mchog la dad/__/rtsa gsum 'od gsal snying thig gi bka' srung lcam dral dril sgrub kyi srog dbang bya ba la gsum/__sbyor ba gshom bkod/__dngos gzhi sgrub thabs/__rjes dbang gi tshul bshad pa'o/__/dang po ni/__gnas dben par nyer dgu sogs dus khyad par can la/__drag po'i dkyil 'khor spyi 'gro'am maN+Dal 'bru nag gi tshom bu gsum phreng tshar du bkod pa'i steng gtor ma dpung rong gru gsum/__g.yas su gru gsum g.yas dkyus/__g.yon du dmar gtor rtse bcad bcas la thebs skyu sha khrag shas snas brgyan cing*/__dar gdugs sku tsag gis spras pa dang*/__mgon po ma ning*/__gza'/__sngags srung gi sku tsaka__/sngags byang*/__phyag mtshan rnams dang*/__gachod gtor sman rag nyer spyod gser skyems sogs 'du bya'o/__/gnyis pa ni/__bdag bskyed 'od gsal snying thig gi rtsa gsum gang rung zhig gis bskyed bzlas sngon du 'gro bas/__mchod pa byin rlabs ni/__a mr-i tas bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las gnas khang dur khrod drag po'i zhing khams bsam gyis mi khyabs pa phyi nang gsang ba'i mchod pa spyan gzigs mthun rdzas la sogs pa thams cad srid zhi'i 'dod yon gyi rnam pa mkho rgu tshang ba/__bzang rgus 'byor pa/__mdzes rgus rgyan pa/__ngo bo ye shes sgyu ma'i rang bzhin bde ba'i rnam pa thams cad pa 'char bas nam mkha'i khams gang bar gyur/__na ma sarba ta thA ga ta b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaH__sarba tha khaM ut+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hA:__lan gsum/__badz+ra s+pha ra Na khaM gis rgyas par spel/__phrin las dngos la gter gzhung ltar/__hU~M:__rang mdun khrag mtsho sogs nas mchod pa'i bar btang*/__mgon po lcam dral 'khor dang bcas pa'i ljags rdo rje'i sbu gus gtor ma'i bcud drangs te gsol bar gyur:__oM shrI ma hA kA la ke ta ke ta rA hu la ma ma trag rak+Sha/__aHyaHmaHduHruHtsaHshaHna sarba sa ma ya i dam ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__lan gsum mthar/__dpal ye shes kyi mgon po dpal mgon ma ning nag po:__khyab 'jug dug gi spu gri/__ma mo sngags kyi srung ma lcam dral pho nya 'khor dang bcas pas mchod sbyin gyi gtor ma rgya chen po 'di bzhes la sangs rgyas kyi bstan pa srung sogs kyis phrin las gsol/__mdun bskyed thugs kar sogs bzlas pa dang*/__skong bshags bstod phrin bcas byas mthar/__las bum sgrub bzlas bya/__gsum pa rjes dbang gi rim pa la rig me dor/__slob ma'i bya ba khrus dang phyag byas nas gral du 'khod/__bgegs bskrad srung 'khor spyi ltar sngon du 'gro bas/__slob dpon gyis/__de la 'dir rdo rje theg pa'i myur lam gyi gsang ba zab mo'i shing rtas 'dzam gling gi gdul bya 'dul ba'i dus su son pa na/__sngon gyi skye bar gsang sngags 'chol bar spyod pa dang log pa'i bsam sbyor can gyi ma hA ru tra sde gsum gyi dpungs bcas te 'jig rten phung bshig la sbyor ba'i brlang po'i spyod pa cher 'byin pa'i tshe sangs rgyas kun gyi stobs bcu'i ye shes srid zhi'i spyi dpal he ru ka yab yum gyi rnam par bzhengs te/__ma hA de wa la sogs pa'i pho rgyud zhe sdang can thams cad sdig bskrad rngams gzir sgrol ba'i phrin las kyi tshar bcad/__de dag gi chung ma 'dod chags can thams cad ma chags thabs kyi sbyor bas dbang du bsdus/__'khor du gtogs pa'i lha srin dregs pa'i tshogs thams cad rang dbang med par bran du bkol nas bka' brtsigs phyag rgya gnyan po'i zil 'og tu bcug ste 'jig rten gyi khams thams cad bde 'jam la bkod/__mi srun pa'i lha srin gdug pa can de dag slar thugs rje byams pa'i ting nge 'dzin gyis rjes su bzung nas gsos te/__gsang sngags kyi bstan pa rin po che mel tshes skyong zhing*/__rig 'dzin rnal 'byor pho mo'i bran dang 'bangs su gtad/__de bzhin khas blangs shing dam bcas pa las/__kun gyi gtso bo dregs can mtha' dag gi spyi mes gsang sngags gnyan gyi bstan pa spyi dang khyad par 'od gsal rdzogs pa chen po'i bka' srung thun mong ma yin pa/__ngo bo gdod ma'i mgon po stang dpyal gyi ye shes dang gnyis su med kyang rnam pa bstan pa'i bka' srung mthu stobs drag rtsal gyi phrin las gzhan las myur zhing*/__ye shes las dang 'jig rten gyi dregs pa can thams cad dbang du bsgyur ba 'chol ba'i khro rgyal dpal mgon ma ning nag po/__khyab 'jug dug gi spu gri/__sngags srung ye shes kyi ma mo rnams gcig dril gyi phrin las snga na ma byon pa rdo rje drwa ba'i srog dbang gsan pa'i ched du maN+Dal phul/__bla ma spyi dpal chen por mos pas gsol ba btab pa 'di'i rjes zlos mdzod/__he ru ka dpal bla ma rje:__dkyil 'khor bdag po dgongs su gsol:__bstan pa gnyan po srung ba'i phyir:__dam can lcam dral bdag la stsol:__lan gsum/__rgyud dag cing bsags sbyang gi phyir bla ma dpal chen po tshogs kyi zhing rab 'byams dang bcas pa'i spyan sngar rgyun bshags 'di'i rjes zlos mdzod/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo/__/mchog gsum brten pa'i zhing gyur la/__/gnyis med yid kyis skyabs su mchi/__/dngos 'byor yid kyis rnam 'phrul pa'i/__/dag pa'i mchod pa bzhes su gsol/__/dngos grub chu bo gcod pa'i bgegs/__/nyes byas ma lus bshags par bgyi/__/phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos/__/ma chags spyod la rjes yi rang*/__/dag pa mtha' bzhi dri ma med/__/rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do/__/bde gshegs dbang phyug sems can la/__/dgos pa gsum phyir lus 'bul lo/__/tshe rab bgrang ba'i las rnams kun/__/bsdus te byang chub chen por bsngo/__lan gsum/__khyed rnams gnyan po stobs kyi lha 'di ltar du gsal thob mdzod/__oM swa b+hA wa sogs/__'khor 'das kyi chos thams cad 'od gsal gyi rdo rje srung ba'i 'khor lo chen por dag pa'i dbus su paM las pad+ma dang raM las nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du hU~M las rdo rje hU~M gis mtshan pa/__ye shes lnga'i 'od zer mchog tu 'bar ba yongs su gyur pa las/__slob ma bcom ldan 'das che mchog he ru ka sku mdog mthing nag mthing dkar dmar ba'i zhal gsum phyag drug gi g.yas gsum rdo rje rtse dgu rtse lnga rtse gsum pa dang*/__g.yon gsum thod pa khrag gi gang ba 'dzin pa/__dbyings phyug ma sngon mo kha T+wAM dang thod pa 'dzin pa dang snyoms par 'jug pa/__zhabs bzhi g.yon brkyang gi dregs pa pho mo'i gdan la gnas pa/__dur khrod rol pa'i chas can/__gar gyi nyams dgu dang ldan pa/__de bzhin gshegs pa thams cad kyi bdag nyid du rnam par dag pa'i sku can bskal pa'i me dpung 'bar ba'i klong na bzhugs pa'i gnas gsum 'bru gsum gyis mtshan pa las 'od zer 'phros pas rang bzhin gyi gnas nas bsgom pa dang 'dra ba'i ye shes kyi 'khor lo bsam gyi mi khyab pa spyan drangs nas thim par bsam la/__DA dril spos rol dang bcas te/__oM badz+ra kro d+ha ma hA shrI he ru ka hU~M phaT:__ma hA kro d+hi shwa ri hU~M:__dz+nyA na a be sha ya A AH__zhes yang yang brjod pas byin dbab/__tiSh+Tha badz+ras brtan par bya/__dbang dngos la/__mdun bskyed kyi dpal mgon po lcam dral rnams rim par byon te dgyes pa'i tshul gyis mthun pa'i grogs su gtad par mos mdzod/__ma ning gi sku gtad la/__hU~M:__gdug pa'i ru tra 'joms pa'i phyir:__che ba'i che mchog nag po che:__lha chen dpal 'bar khyod la gtad:__sgrub cing bstan pa srung bar mdzod:__oM shrI ma hA kA la sarba sa ma ya hU~M b+h+yo hU~M:__sngags srung gi sku gtad la/__b+h+yo:__stong pa bdag med dbyings kyi yum:__snang srid ma mo'i rje btsan te:__rnal 'byor dam ldan skyong ba'i ma:__e ka tsa ti khyod la gtad:__oM ma ma traka rak+Sha sa ma ya hU~M b+h+yo hU~M:__khyab 'jug gtad la/__tri:__srid zhi 'chol ba srin po'i gzugs:__gnyis med ye shes stobs po che:__gsang bdag dpa' bo bka' sdod mchog:__khyab 'jug drang srong khyed la gtad:__oM ke ta rA hu la sarba sa ma ya ho:__de dag gis dpal mgon lcam dral gyi sku'i mthu stobs nus pa la dbang ba'i rjes su gnang ba'o/__slob dpon he ru ka'i zil gyis dpal mgon lcam dral bskul bas mdun bskyed rnams kyi thugs srog las sngags kyi phreng ba byung ste slob ma dpal chen po gsal ba'i lte ba nas zhugs te snying ga'i hU~M gi zhabs kyur thim par mos shig__/sngags byang gtad la/__hU~M:__ma lus dregs pa'i srog chen po:__rang rang sngags kyi phreng bar shar:__bzlas pa'i las kun sgrub byed pa'i:__dngos grub 'byung gnas sbyin gyis longs:__sarba wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__des dpal mgon lcam dral gyi gsung gi mthu stobs nus pa la dbang ba'i rjes su gnang ba'o/__/thugs ye shes kyi rang gzugs phyag mtshan gyi rnam par spros nas snying gar thim par mos shig__/phyag mtshan rnams gtad la/__hU~M:__rdo rje'i srog ste ye shes che:__rnam pa thams cad phyag gi tshul:__ru mtshon snying gar gtad pa yis:__log 'dren tshar gcod rjes 'dzin shog:__tsit+ta badz+ra sa ma ya hU~M:__des dpal mgon lcam dral gyi thugs kyi mthu stobs nus pa la dbang ba'i rjes su gnang ba'o/__/gtor ma mgon po lcam dral yongs rdzogs su gsal ba slob ma'i lag tu gtad la/__slob dpon gyi lha'i nga rgyal la gnas pas/__dus gsum rgyal ba'i bstan srung*/__dpal chen he ru ka'i bka' sdod dpal ye shes kyi mgon po ma ning nag po/__khyab 'jug dug gi spu gri/__yum chen e ka dza Ti/__'khor gyi las byed dreg pa'i dpung tshogs dang bcas pa rnams kyis chos sku kun tu bzang po/__longs sku rdo rje sems dpa'/__sprul sku dga' rab rdo rje/__slob dpon 'jam dpal bshes gnyen/__rig 'dzin shrI sing ha/__mkhas pa dz+nyA na su tra/__paN chen bi ma mi tra/__o rgyan pad+ma sam b+ha wa/__mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal/__lo chen bai ro tsA na/__kun mkhyen klong chen rab 'byams/__khyab bdag bla ma 'od gsal sprul pa'i rdo rje/__'jam mgon yon tan rgya mtsho/__paN chen chos kyi rgya mtsho/__'khor lo'i mgon po pad+ma ye shes rdo rje'i bar byon pa'i bka' brgyud par bcas pa'i bla ma dam pa rnams kyi bka' dang dam las ma 'da' bar/__spyir sangs rgyas kyi bstan pa srungs/__dkon mchog gi dbu 'phang bstod/__dge 'dun dang chos kyi rgyal srid skyongs/__snod kyi dge bcu sgrubs/__bcud kyi phan bde spel/__gdug pa can gyi gnya' non/__dam tshig can gyi sdong grogs mdzod/__thar 'dod kyi re ba skong*/__phan sems can gyi phrin las sgrubs/__khyad par rdo rje slob ma 'di'i sdang ba'i dgra thul/__gnod pa'i bgegs choms/__nad dang nyer 'tshe sol/__tshe dang bsod nams spel/__dpal dang grags pa sgrubs/__dbang phyug dang gzi byin bskyed/__chos nor dang longs spyod spel/__mnga' ris dang chos srid skyongs/__dngos grub kyi bsam pa sgrubs/__phrin las kyi re ba skongs/__mdor na byang chub ma thob kyi bar du lus dang grib ma bzhin du 'grogs te phun sum tshogs pas bsam sbyor thams cad yid bzhin du 'grub pa'i phrin las g.yel med du sgrub par mdzod cig__/ces las kyi gnyer gtad rjes/__gtor ma bdud rtsis bshal ba'i chu slob ma la byin te srung ma rnams kyi srog snying 'od zer bdud rtsi'i rnam pas lte ba nas zhugs pa dang srog snying gcig tu 'dres par bsams la mnyam nyid lta bas rgyas gdab cing*/__dam tshig khas blang gtang rag sogs spyi ltar bya zhing*/__slob dpon gyi bskang bshag gtor ma 'bul ba sogs byas grub pa'o/__/dbyings rig 'od gsal ye shes dgongs pa'i gter/__/'gag med thugs rje'i rtsal gyi sprin phreng las/__/byin rlabs glog gi zlos gar yin rloms gyis/__/zab lam gser gyi phreng ba gcig tu bsdus/__/dad dam lhag bsam zol med bsam sbyor gyis/__/mchog gi bstan la zhabs tog zhus pa'i dges/__/tshe rabs kun tu bla ma 'jam pa'i dbyangs/__/dge ba'i bshes gyur de yi rnam thar spyod/__/gzhan phan phrin las rgya mtsho'i rgyal kun dang*/__/gcig gyur thugs sras mthu bo'i ngang tshul gyis/__/mkha' khyab 'gro sgrol phan bde'i dga' ston sbyin/__/srid zhi'i nyer 'tshe'i dpal du bdag gyur cig__/ces pa'ang rtsa gsum 'od gsal snying thig gi smin grol yongs rdzogs skyabs mchog 'jam mgon bla ma'i mchog sprul rin po che dang*/__zhe chen rab 'byams sprul sku la phul ba'i tshe kho bo'i rnam rtog gi rang gzugs 'di dag kyang kun gzigs bla ma'i rdo rje'i bka' lung khrol bas gzu lum gyi nongs pa med snyam kyis kha skong 'jug bde'i tshul du mang du thos pa'i grong sngags rgan po pad+ma gar dbang mdo sngags gling pa 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer gyis kha bzhi lho yi sman ljongs kyi bye brag spa gro skyer chu'i gtsug lag khang gi nye 'gram phun tshogs bkra shis dga' 'khyil du bris pa'i yi ge'i byed po sngags ston spong ba pa 'jigs med skal bzang gis dad gus kyis bgyis pa bstan 'gro'i dpal yon gyis gsos sman du smon pa bzhin 'grub par gyur cig/__//_______

Footnotes[edit]

Other Information[edit]