JKW-KABAB-15-BA-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།
Wylie title grub thob chen po'i thugs thig gi sgrub thabs snying po skor lnga'i brgyud pa'i gsol 'debs bde chen snying po JKW-KABAB-15-BA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 15, Text 1, Pages 1-2 (Folios 1a1 to 1b2)
Author མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Karmapa, 15th. grub thob chen po'i thugs thig gi sgrub thabs snying po skor lnga'i brgyud pa'i gsol 'debs bde chen snying po. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 15: 1-2. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ (sgrub thabs snying po skor lnga)
Parent Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-15-BA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-GA-038
Colophon

།ཅེས་འདི་ཉེར་མཁོའི་ཆ་རྐྱེན་དུ། །སྡོམ་བརྩོན་བླ་མ་འཇམ་ཚུལ་ངོར། །འཇམ་མགོན་ཉི་ཟླ་ཟུང་གི་འབངས། །མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེས་སྦྱར་བ་དགེ།

ces 'di nyer mkho'i cha rkyen du/__/sdom brtson bla ma 'jam tshul ngor/__/'jam mgon nyi zla zung gi 'bangs/__/mkha' khyab rdo rjes sbyar ba dge

[edit]
༄༅། །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། །གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། །མཁའ་ཁྱབ་ཞིང་གི་མགོན་པོ་སྣང་མཐའ་ཡས། །འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་སྤྱན་རས་གཟིགས། །གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྟ་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དོན་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་སྩོལ། །སྐུ་ལྔ་རིགས་བརྒྱའི་གར་མཁན་པདྨ་འབྱུང༌། །བདེ་ཆེན་དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་ཐང་སྟོང་རྗེ། །ཁྱབ་བདག་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དོན་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་སྩོལ། །གསང་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་འཛིན་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །པདྨ་གར་དབང་གཡུང་དྲུང་གླིང་པའི་ཞབས། །གདམས་པའི་བཀའ་བབས་ཆོས་བདག་རིམ་བྱོན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །བླ་མ་ཞི་ཁྲོ་འགྲོ་འདུལ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །རྟ་མཆོག་དབང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡུམ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གཞན་ཡང་ཕྱོགས་དུས་བདེ་གཤེགས་བླ་མ་ལྷ། །མཁའ་འགྲོ་དཔལ་མགོན་དམ་ཅན་བདུན་རྫོགས་དང༌། །གནས་གཏེར་སྐྱོང་མཛད་སྲུང་མ་རྒྱ་མཚོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་གྲུབ་གཉིས་སྩོལ། །རྟོག་བཞིའི་ཀུན་རྟོག་ཀུན་བཟང་ཀློང་དུ་ཐིམ། །རྣམ་ཤེས་དྲི་མ་ཡེ་ཤེས་ཉི་མས་བཅོམ། །སྤྱོད་ཡུལ་ལམ་བྱེད་དབང་རྫོགས་དམ་ཚིག་གཙང༌། །འབྲས་བུ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་མཆོག་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་འདི་ཉེར་མཁོའི་ཆ་རྐྱེན་དུ། །སྡོམ་བརྩོན་བླ་མ་འཇམ་ཚུལ་ངོར། །འཇམ་མགོན་ཉི་ཟླ་ཟུང་གི་འབངས། །མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེས་སྦྱར་བ་དགེ། །།
[edit]

@#/__/grub thob chen po'i thugs thig gi sgrub thabs snying po skor lnga'i brgyud pa'i gsol 'debs bde chen snying po zhes bya ba bzhugs/__/gu ru d+he wa d+hA ki nI pad+ma sid+d+hi hU~M/___/mkha' khyab zhing gi mgon po snang mtha' yas/__/'gro 'dul thugs rje'i gter chen spyan ras gzigs/__/gar gyi dbang phyug rta mchog rgyal po la/__/gsol ba 'debs so don brgyud byin rlabs stsol/__/sku lnga rigs brgya'i gar mkhan pad+ma 'byung*/__/bde chen dngos grub mchog brnyes thang stong rje/__/khyab bdag 'od gsal sprul pa'i rdo rje la/__/gsol ba 'debs so don brgyud byin rlabs stsol/__/gsang ba rgya mtsho'i mdzod 'dzin rdo rje 'chang*/__/pad+ma gar dbang g.yung drung gling pa'i zhabs/__/gdams pa'i bka' babs chos bdag rim byon la/__/gsol ba 'debs so byin rlabs dngos grub stsol/__/byin rlabs dngos grub kun bdag dkyil 'khor lha/__/bla ma zhi khro 'gro 'dul spyan ras gzigs/__/rta mchog dbang chen rdo rje phag mo yum/__/gsol ba 'debs so byin rlabs dngos grub stsol/__/gzhan yang phyogs dus bde gshegs bla ma lha/__/mkha' 'gro dpal mgon dam can bdun rdzogs dang*/__/gnas gter skyong mdzad srung ma rgya mtsho la/__/gsol ba 'debs so mchog thun grub gnyis stsol/__/rtog bzhi'i kun rtog kun bzang klong du thim/__/rnam shes dri ma ye shes nyi mas bcom/__/spyod yul lam byed dbang rdzogs dam tshig gtsang*/__/'bras bu bde chen snying po mchog 'grub shog__/ces 'di nyer mkho'i cha rkyen du/__/sdom brtson bla ma 'jam tshul ngor/__/'jam mgon nyi zla zung gi 'bangs/__/mkha' khyab rdo rjes sbyar ba dge/__//

Footnotes

Other Information