JKW-KABAB-14-PHA-022

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་གུ་རུ་དྲག་པོའི་སྨད་ལས་རྟ་མགྲིན་ལ་སྦྱར་སྐབས་ཁ་སྒྱུར།
Wylie title sgrub thabs snying po skor lnga'i gu ru drag po'i smad las rta mgrin la sbyar skabs kha sgyur JKW-KABAB-14-PHA-022.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 14, Text 22, Pages 773-774 (Folios 1a1 to 1b1)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. sgrub thabs snying po skor lnga'i gu ru drag po'i smad las rta mgrin la sbyar skabs kha sgyur. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 14: 773-774. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Liturgy - ngag 'don
Cycle སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ (sgrub thabs snying po skor lnga)
Parent Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-14-PHA-Karchag

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་གུ་རུ་དྲག་པོའི་སྨད་ལས་རྟ་མགྲིན་ལ་སྦྱར་སྐབས་ཁ་སྒྱུར། ཕོ་ཉ་སྐུལ་བར། པདྨ་དྲག་པོའི་འགུགས་བྱེད་སོགས་ལ། རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ཞེས་བསྒྱུར། ཟློག་པའི་སྐབས། པདྨ་དྲག་པོའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཞེས་པར། རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས༴ ཞེས་དང༌། རིགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་བླ་མ་དྲག་པོ་རྩལ༔ ཞེས་པར། རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཞེས་བསྒྱུར། དེས་མཚོན་ཏེ། རྟག་མཆོག་རོལ་པའི་ཤེས་རབ་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ སོགས་དང༌། རྟག་མཆོག་རོལ་པའི་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ནས༔ འཁོར་འདས་ཟིལ་གནོན་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ སོགས། རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོ་ནས༔ འཁོར་འདས་དབང་སྒྱུར་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ སོགས། རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནས༔ འཁོར་འདས་ཁྱབ་བདག་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ༔ སོགས། རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་ནས༔ འཁོར་འདས་ཀུན་ཁྱབ་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀ༔ སོགས། རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་བདེ་སྐྱོང་འཁོར་ལོ་ནས༔ འཁོར་འདས་རྩལ་འཆང་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ སོགས། པདྨ་ཁྲག་འཐུང་འཁོར་ལོའི་དབུས་ཕྱོགས་ནས༔ འཁོར་འདས་ལྷུན་གྲུབ་བུདྡྷ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ དེ་བཞིན་དུ། བཛྲ། རཏྣ། པདྨ། ཀརྨ། ལ་སྦྱར། པདྨ་ཁྲག་འཐུང་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ནས༔ །རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར། ཞེས་པ་སྒྱུར་མ་བསྒྱུར་གང་ཡང་རུང༌། ཟོར་འཕང་སྐབས། རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཞེས་བསྒྱུར་བ་ཙམ་གྱིས་འཐུས་ཤིང༌། སྔགས་རྟ་མགྲིན་སྒྲུབ་སྔགས་ལ་ཟློག་སྔགས་བཏགས།། །།
[edit]

__@#/__/sgrub thabs snying po skor lnga'i gu ru drag po'i smad las rta mgrin la sbyar skabs kha sgyur/__pho nya skul bar/__pad+ma drag po'i 'gugs byed sogs la/__rta mchog rol pa'i zhes bsgyur/__zlog pa'i skabs/__pad+ma drag po'i lha tshogs dbyings nas bzhengs:__zhes par/__rta mchog rol pa'i lha tshogs=__zhes dang*/__rigs kyi gtso bo bla ma drag po rtsal:__zhes par/__rta mchog he ru ka:__zhes bsgyur/__des mtshon te/__rtag mchog rol pa'i shes rab dkyil 'khor nas:__sogs dang*/__rtag mchog rol pa'i bde chen 'khor lo nas:__'khor 'das zil gnon 'jam dpal gshin rje'i gshed:__sogs/__rta mchog rol pa'i longs spyod 'khor lo nas:__'khor 'das dbang sgyur pad+ma he ru ka:__sogs/__rta mchog rol pa'i chos kyi 'khor lo nas:__'khor 'das khyab bdag yang dag he ru ka:__sogs/__rta mchog rol pa'i sprul pa'i 'khor lo nas:__'khor 'das kun khyab bla med he ru ka:__sogs/__rta mchog rol pa'i bde skyong 'khor lo nas:__'khor 'das rtsal 'chang badz+ra kI la ya:__sogs/__pad+ma khrag 'thung 'khor lo'i dbus phyogs nas:__'khor 'das lhun grub bud+d+ha rta mchog dpal:__de bzhin du/__badz+ra/__rat+na/__pad+ma/__karma/__la sbyar/__pad+ma khrag 'thung dkyil 'khor rab 'byams nas:__/rta mchog rol pa'i dkyil 'khor/__zhes pa sgyur ma bsgyur gang yang rung*/__zor 'phang skabs/__rta mchog rol pa'i dkyil 'khor lha tshogs rnams:__zhes bsgyur ba tsam gyis 'thus shing*/__sngags rta mgrin sgrub sngags la zlog sngags btags//__//

Footnotes

Other Information