bka' brgyad dregs pa kun 'dul

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ (bka' brgyad dregs pa kun 'dul)

5 Texts

པ་
3
44-56
བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས། དོན་གྱི་སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་སྟེར།
bka' brgyad dregs pa kun 'dul las/ don gyi smin byed snying po khrigs su bsdebs pa bde chen mchog ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
27
599
སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་གྲུབ་སྟེར།
sgrub chen bka' brgyad dregs pa kun 'dul gyi brgyud 'debs bde chen grub ster
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཏ་
28
601-618
བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས། ཕྲིན་ལས་ལམ་ཁྱེར་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།
bka' brgyad dregs pa kun 'dul las phrin las lam khyer bsdus pa bde chen snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
29
619-622
སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ཀྱི་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།
sgrub chen bka' brgyad dregs pa kun 'dul kyi mchod phreng cung zad rgyas par spros pa bde chen char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཏ་
30
623-643
བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས། དོན་གྱི་སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་སྟེར།
bka' brgyad dregs pa kun 'dul las don gyi smin byed snying po khrigs su bsdebs pa bde chen mchog ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)