JKW-KABAB-17-TSA-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
Wylie title lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi brgyud pa'i gsol 'debs JKW-KABAB-17-TSA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 17, Text 2, Pages 27-28 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi brgyud pa'i gsol 'debs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 17: 27-28. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་ (lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-17-TSA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: JKCL-KABUM-05-CA-017
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-LI-006
Colophon

ཅེས་པའང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དབེན་པའི་གནས་སུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa'ang blo gros mtha' yas kyis dben pa'i gnas su sbyar ba dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །སྲིད་གཞིའི་ཁྱབ་བདག་ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་མགོན། །རང་བྱུང་རིག་པ་སྐུར་སྨིན་རྡོ་རྗེ་སེམས། །རྩོལ་མེད་ཐེག་མཆོག་སྟོན་པ་དགའ་རབ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དགོངས་པས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཨ་ཏིའི་མཛོད་འཛིན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཞབས། །རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་ཐོབ་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ། །འཕོ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་བཞེངས་བི་མ་ལར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དགོངས་པས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གང་དེས་རྗེས་བཟུང་མི་སློབ་ལམ་མཐར་ཕྱིན། །འོད་གསལ་སྐུ་བརྙེས་ལྕེ་བཙུན་སེང་གེ་དབང༌། །གསང་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དཔལ་གྱི་བློ་གྲོས་མར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དགོངས་པས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བི་མ་ཡབ་སྲས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་གར། །ཁྱབ་བདག་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས། །རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དགོངས་པས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རིམ་པ་དབང་གིས་སྨིན་གྲོལ་གཅིག་ཅར་རྫོགས། །སེམས་སྦྱོང་ཉམས་ལེན་སྲིད་ཞིའི་འཆིང་ལས་གྲོལ། །སྒྲིབ་དག་ཚོགས་རྫོགས་མོས་གུས་ཚད་དུ་ཕྱིན། །བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །སྒོ་གསུམ་འཁྲུལ་པའི་གཞི་རྩ་དྲུངས་ནས་ཆོད། །ཀ་དག་རང་སྣང་རིས་མེད་མངོན་དུ་གྱུར། །ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞི་ཟད་སར་འཁྱོལ་ནས་ཀྱང༌། །གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་བྱང་ཆུབ་ཤོག །ཟག་པ་རང་ཟད་འབྱུང་བ་རང་སར་དེང༌། །དྲན་པ་རང་གྲོལ་ཟད་ཐལ་འོད་ཀྱི་ལུས། །སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་ཉིད་དང་མཉམ་གྱུར་ནས། །གྲོལ་བ་རྣམ་བཞིས་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཤོག། །།ཅེས་པའང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དབེན་པའི་གནས་སུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
[edit]

@#/__/lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi brgyud pa'i gsol 'debs bzhugs so/__/srid gzhi'i khyab bdag kun bzang gdod ma'i mgon/__/rang byung rig pa skur smin rdo rje sems/__/rtsol med theg mchog ston pa dga' rab la/__/gsol ba 'debs so dgongs pas byin gyis rlobs/__/a ti'i mdzod 'dzin 'jam dpal bshes gnyen zhabs/__/rig pa rtsal gyi dbang thob shrI siM ha/__/'pho chen rdo rje'i skur bzhengs bi ma lar/__/gsol ba 'debs so dgongs pas byin gyis rlobs/__/gang des rjes bzung mi slob lam mthar phyin/__/'od gsal sku brnyes lce btsun seng ge dbang*/__/gsang 'dzin mkha' 'gro dpal gyi blo gros mar/__/gsol ba 'debs so dgongs pas byin gyis rlobs/__/bi ma yab sras ye shes sgyu ma'i gar/__/khyab bdag 'od gsal sprul pa'i rdo rje'i zhabs/__/rab 'byams rtsa gsum rgyal ba'i dkyil 'khor la/__/gsol ba 'debs so dgongs pas byin gyis rlobs/__/rim pa dbang gis smin grol gcig car rdzogs/__/sems sbyong nyams len srid zhi'i 'ching las grol/__/sgrib dag tshogs rdzogs mos gus tshad du phyin/__/bla ma'i byin rlabs rgyud la 'jug par shog__/sgo gsum 'khrul pa'i gzhi rtsa drungs nas chod/__/ka dag rang snang ris med mngon du gyur/__/lhun grub snang bzhi zad sar 'khyol nas kyang*/__/gzhon nu bum sku'i dbyings su byang chub shog__/zag pa rang zad 'byung ba rang sar deng*/__/dran pa rang grol zad thal 'od kyi lus/__/seng ge dbang phyug nyid dang mnyam gyur nas/__/grol ba rnam bzhis 'khor ba dong sprugs shog/__//ces pa'ang blo gros mtha' yas kyis dben pa'i gnas su sbyar ba dge legs 'phel//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: