JKW-KABAB-04-NGA-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྩ་གསུམ་ཚོགས་བསྡུས།
Wylie title rtsa gsum tshogs bsdus JKW-KABAB-04-NGA-007.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 4, Text 7, Pages 53 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, སངས་རྒྱས་བླ་མ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, sangs rgyas bla ma)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rtsa gsum tshogs bsdus. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 4: 53. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo  ·  Revelations - gter ma
Cycle རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ (rtsa gsum dril sgrub)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: JKCL-KABUM-05-CA-045
Colophon

ཞེས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།

zhes chos kyi blo gros pas so

[edit]
རྩ་གསུམ་ཚོགས་བསྡུས་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རབས་འབྱམས་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །འདོད་ཡོན་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་མཆོད་པ་འབུལ། །དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །གཉིས་འཛིན་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་རུས། །དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་ཤྲཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་བ་སུ་དེ་བ་ནི་དྷི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ། ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཨ། ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

rtsa gsum tshogs bsdus ni/__ra~M ya~M kha~M/__oM AHhU~M/__hU~M hrIH__rabs 'byams rtsa gsum dkyil 'khor lha tshogs rnams/__/'dod yon tshogs la spyan 'dren gshegs su gsol/__/phyi nang gsang ba bla med mchod pa 'bul/__/dam tshig nyams chag nyes ltung mthol zhing bshags/__/gnyis 'dzin dgra bgegs bsgral ba'i sha khrag rus/__/dgyes par bzhes la mchog thun dngos grub stsol/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki ni shrI d+harma pA la ba su de ba ni d+hi pa ti sa pa ri wA ra sarba ga Na tsakra pU dza ho/__oM badz+ra sa twa a/__oM uts+tshiSh+ta ba liM ta khA hi/__zhes chos kyi blo gros pas so//__//__

Footnotes

Other Information