JKW-KABAB-09-TA-011

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཞི་བྱེད་སྐོར་བདུན་ཀྱི་ལས་ཚོགས་སྦྱིན་སྲེག །བྱབས་ཁྲུས། བྱད་དཀྲོལ། འཆི་བསླུ་རྣམས་གསལ་བར་བཀོད་པ་མུ་ཏིག་ཆུན་པོ།
Wylie title zhi byed skor bdun kyi las tshogs sbyin sreg byabs khrus byad dkrol 'chi bslu rnams gsal bar bkod pa mu tig chun po JKW-KABAB-09-TA-011.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 9, Text 11, Pages 219-240 (Folios 1a to 11b6)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ལྷ་དབང་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས་, མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (lha dbang rgya mtsho blo gros, mchog gyur gling pa)
Citation 'jam mgon kong sprul. zhi byed skor bdun kyi las tshogs sbyin sreg byabs khrus byad dkrol 'chi bslu rnams gsal bar bkod pa mu tig chun po. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 9: 219-240. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Practices - las tshogs
Cycle ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་ (zhi byed lha mo bdun)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-09-TA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-BI-062
Colophon

།ཅེས་པ་འདིའང་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་གིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa 'di'ang khyab bdag 'khor lo'i mgon po kun mkhyen bla ma rin po che'i gsung gis rjes su gnang ba ltar/__pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel

[edit]
༁ྃ༔ ཞི་བྱེད་སྐོར་བདུན་གྱི་ལས་ཚོགས་སྦྱིན་སྲེག །བྱབས་ཁྲུས། བྱད་དཀྲོལ། འཆི་བསླུ་རྣམས་གསལ་བར་བཀོད་པ་མུ་ཏིག་ཆུན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཞུགས་སོ། ཐུགས་རྗེ་ཟླ་བའི་འཛུམ་ཟེར་གྱིས། །འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་བཅོམ་ཞིང༌། །བདེ་ལེགས་དཔལ་སྟེར་བླ་མ་དང༌། །རིག་པའི་ལྷ་མོར་གུས་པས་འདུད། ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྔོན་ཏུ་སོང་བའི་རྣལ་འབྱོར་པས་རང་གཞན་ལ་ཕན་གདགས་པའི་ཆེད་དུ་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ལག་ཏུ་བླང་བ་ལ། ལྷ་མོ་བདུན་སྤྱིར་འཇུག་པ། སྲུང་འཁོར། ཁྲུས་ཆོག །སྦྱིན་སྲེག །རླུང་འཁོར། སཱཙྪ་བཅས་རྣམ་གྲངས་ལྔ་དང༌། སོ་སོའི་སྒོམ་གྱྀ་ལས་ཚོགས་རེ་རེ་བཞིན་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་འདིར་ཉེ་བར་མཁོ་བ། སྤྱི་ལ་གཅེས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་དང་བྱབ་ཁྲུས། བྱེ་བྲག་བྱད་དཀྲོལ་དང་འཆི་བསླུ་བཅས་རྣམས་གྲངས་བཞི་པོ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ལས། དང་པོ་སྦྱིན་སྲེག་ནི། བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁ་སྐོང་དང༌། ནད་གདོན་སོགས་ཞི་བ་ལ་ཆེད་དུ་བསྔགས་ཤིང་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་སྟེ། དེ་ལ་མེ་ཐབ་ཀྱི་སྟེགས་བུ་གྲུ་བཞི་པའི་སྟེང་དུ་རྡུལ་ཚོན་དཀར་པོས་ཐབ་ཁུང་ཇི་ཙམ་འཚམས་པའི་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བ་ལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལྟེ་བར་རྡོ་རྗེས་མཚན་པ། དེ་རྒྱབ་མཆུ་དང་ཁ་ཁྱེར་ལ་སོར་གཉིས་པའང་བཞི་པའི་ཟླུམ་སྐོར་རིམ་པ་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་དང་བཅས་པ། དེ་རྒྱབ་གྲྭ་བཞིར་ཟླ་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་རེ་རེ་མགོ་ཕྱིར་བསྟན་ཏུ་བྲིས་ལ་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་བཤམ། ཚེར་མ་དང་སྲོག་ཆགས་མེད་པའི་ཤིང་ཁ་ཁྱེར་སྟེང་ནས་ཟླུམ་པོར་བརྩིག །འཕྲལ་མགྱོགས་ལྟ་བུར་བྲིས་ཐབ་མི་འགྲུབ་ན་ཐབ་སྟེགས་དཀར་པོ་ཟླུམ་པོའི་དབུས་སུ་ཚོམ་བུ་དཀར་པོ་གཅིག་བཀོད། དེ་སྟེང་ཤིང་བརྩེགས་པའི་ཕྱག་ལེན་ཀྱང་སྣང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་མཆོད་རྫས་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད། འབུལ་གཏོར་དཀར་ཟླུམ་རྒྱན་ལྡན། གཡས་ཕྱོགས་སུ་བསྲེག་རྫས་ཡམ་ཤིང་བ་ལུ་སོགས་འོ་མ་ཅན་གྱི་ཤིང་མཐེའུ་ཆུང་གི་ཚད་སོར་བཅུ་གཉིས་པ་སྦྲང་འོ་མ་མར་ཁུས་ཉུག་པ། མར་དཀར་གྱི་ཁུ་བ། ཏིལ་དཀར་པོ་བཅས་བཀོད། མདུན་དུ་མེ་ཡོལ་དང༌། བསང་ཆུ་རྡོར་དྲིལ་དགང་བླུགས་རྣམས་བཞག །སློབ་དཔོན་ཆས་གོས་དཀར་པོས་འཇམ་པའི་སྟན་ལ་ཁ་ཤར་དུ་ཕྱོགས་པས་འཁོད། ཆོ་ག་དངོས་ལ། བདག་བསྐྱེད་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་བཟླས་པ་བཅས་གྲུབ་ནས། བསང་ཆུ་འཁྱིལ་པའི་སྔགས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབ། སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་དམ་ཚིག་གསུམ་དྲན་པར་བྱས་ལ་རྡོར་དྲིལ་བཟུང༌། མཆོད་རྫས་རྣམས་ལས་བྱང་ལྟར་བྱིན་བརླབ། བསྲེག་རྫས་ལ་བསང་ཆུ་བྲན། རྡོ་རྗེ་རྩེ་གཅིག་པའི་ཕྱག་རྒྱས་རེག་ལ། ཨོཾ་ཨོཾ་སྭཱ་ཧཱས་རྫས་བཀྲུ། ཡམ་ཤིང་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿསྭཱ་ཧཱ། མར་ཁུ་ལ། ཨོཾ་ཤྲིཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིལ་ལ། ཨོཾ་ཛྲིཾ་སྭཱ་ཧཱ། སྤྱི་ལ། ཨོཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་རེ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རྫས་རྣམས་རང་རང་གི་མིང་ཡིག་དང་པོ་ཐིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་བསྲེག་རྫས་སོ་སོའི་རྣམ་པར་གསལ་བར་གྱུར། འོག་ནས་འབྱུང་བའི་ཡམ་ཤིང་སོགས་ཀྱི་སྔགས་ལན་གསུམ་གསུམ་བརྗོད་ལ་བྱིན་བརླབ། ཨོཾ་ཨགྣེ་ཛྭ་ལ་རཾ། ཞེས་མེ་དུ་བ་མེད་པས་གཡས་སུ་བསྐོར་ནས་སྦར། ཧཱུྃ་བརྗོད་ཅིང་རླུང་གཡབ་གྱིས་མེ་སྦར། ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བླུགས་གཟར་གྱིས་མར་ཁུའི་ཐིགས་པ་བླུགས་ལ་གསོ། །ཐབ་ལ་བསང་ཆུ་བྲན། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་གི་མདུན། ཧཱུྃ་ལས་ཞི་བའི་ཐབ་ཁུང་ནི། །ཚད་དང་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས། །མེ་ཕུང་དཀར་གསལ་འབར་བའི་དབུས། །པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ་སྐུ་མདོག་དཀར༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པ་ནི༔ སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱས་ཨུཏྤ་ལ༔ འཁོར་ལོ་སྤྱན་གྱིས་མཚན་པ་བསྣམས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ ཤིན་ཏུ་ཞི་ཞིང་སྒེག་པའི་ཉམས༔ ཞབས་ཟུང་སེམས་མའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ ནད་ཀྱི་གདུང་བ་ཀུན་སེལ་བའི༔ ཟླ་བ་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཐུགས་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔ ཨོཾ༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་སོགས་ནས། མཆོད་བསྟོད་རྫོགས་པའི་བར་ལས་བྱང་ལྟར་བྱས་ལ། ལྷ་མོ་ཅུང་ཟད་འཛུམ་པའི་ལྗགས་དང་གཟར་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ལ་རཾ་ཡིག་གིས་མཚན་པར་གྱུར། ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་སོགས་བསྙེན་སྔགས། ལན་བདུན་དང༌། མར་ཁུ་བླུགས་གཟར་བདུན་གྱིས་བཀང་བའི་དགང་གཟར་གྱི་ཟག་མཆུ་ལས་བབ་པའི་མར་ཁུ་བདུད་རྩིའི་དྭངས་མར་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བས་དགྱེས་ཤིང་ཚིམ་པར་བསམས་ལ། སྒྲུབ་སྔགས་ལན་གསུམ་གྱིས་འབུལ། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་བར་ཆད་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། ཅེས་གསོལ་ལ་མེ་པྲ་བརྟག །དམིགས་བསལ་ནད་གདོན་ཞི་བ་ལྟ་བུ་ལ། སྡིག་སྒྲིབ་ཅེས་པའི་མལ་དུ་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཅེས་བསྒྱུར་བ་སོགས་འགྲེ། དེ་ནས་བསྲེག་རྫས་ཡམ་ཤིང༌། ལྷ་སྔགས་དང༌། ཨོཾ་བོ་དྷི་པྲྀཀྵ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ གཟི་བརྗིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེས་འགྲེས་ཏེ། མར་ཁུ། ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ འབྱོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཏིལ། ཨོཾ་སརྦ་པཱ་པཾ་ད་ཧ་ན་བཛྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། སྡིག་སྒྲིབ་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་སོགས། བརྒྱ་རྩ་རེའི་གྲངས་སམ་ཁྱད་པར་ཏིལ་ལ་གྲངས་བཟུང་སྟེ་བཟླས་པ་འབུམ་ཕྲག་ལ་ཁ་བསྐོང་སྦྱིན་བསྲེག་ཁྲི་འགྲོ་བ་དགོས་ཤིང༌། དེའང་བསྙེན་པའི་ཁ་སྐོང་ལ་བསྙེན་སྔགས། སྒྲུབ་པའི་ཁ་སྐོང་དང་དམིགས་བསལ་ནད་ཞི་བ་སོགས་བསྒྲུབ་སྔགས་སྦྱོར་དགོས་སོ། །འདི་ཙམ་གཞུང་གི་དངོས་བསྟན་ཡིན་ལ་བགེགས་ཞི་བ་ལ་ཡུངས་ཀར་སོགས་ཞི་བའི་རྫས་གཞན་ཡང་སོ་སོའི་སྔགས་སམ་སྒྲུབ་སྔགས་ལ་ལས་བཅོལ་བཏགས་པས་འབུལ་རུང་བར་མངོན། མཐར་ཡུངས་ཀར་ལ་སྒྲུབ་སྔགས་བཟླས་པ་ཐབ་ཏུ་འཐོར་ལ་དགང་བླུགས་སྐབས་ལྟར་ཕྲིན་ལས་གསོལ། དེ་ནས་གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་དགང་བླུགས་འབུལ་ལ་ཕྲིན་ལས་གསོལ། དེ་ལྟར་བསྲེག་རྫས་བདུད་རྩིའི་དྭངས་མ་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་བཞེས་ཏེ་མཉེས་ཤིང་ཚིམས་ནས་འབར་བའི་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་ཟླ་བ་ལྟ་བུས་བདག་གཞན་གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སངས་ཀྱིས་བསལ་བར་མོས། །དེ་ནས་ལས་བྱང་ལྟར་གཏོང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད། གཏོར་འབུལ་འདོད་གསོལ། ནོངས་བཤགས་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། ཨོཾ་ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། །སོགས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་འབར་བའི་རྣམ་པར་གྱུར་པར་མོས་ལ་མེ་རང་ཞིར་བཞག་པའི་ཐལ་བ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོར་དོར། དེ་ནས་བདག་བསྐྱེད་ལ་དམིགས་ཏེ་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་བསྡུ་ལྡངས་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་བར་ལས་བྱང་ལྟར་བྱའོ། །འདིར་ལྷ་སྔགས་རྣམས་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ་ལ་མཚོན་པ་ཡིན་གྱི། ལྷ་མོ་གཞན་རྣམས་ལ་སྤྱི་ཁོག་འདི་ཉིད་ལ་ལྷ་སྔགས་ཀྱི་འབྱིན་འཇུག་བྱས་པས་འགྲུབ། སྤྱན་མའི་སྦྱིན་སྲེག་འདི་རྨི་ལམ་ངན་པ་སེལ་བ་ལའང་དམིགས་སུ་བསྔགས་པས་དེ་ལྟར་བྱེད་ན་འདོད་གསོལ་ཁ་བསྒྱུར་བ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་བྱབ་ཁྲུས་ནི། བུམ་པ་མཆོད་གཏོར་སོགས་ལས་བྱང་དབུར་སྨོས་པ་ལྟར་བཀོད། འདི་ཉིད་ནད་པ་སོགས་ལ་སྒེར་དུ་བྱེད་ན་ཞི་དྲག་གི་སྦྱོང་ཆས་སོགས་ཀྱང་བསྡོགས། ཕྲིན་ལས་ལྟར་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་བྱས་ལ་བུམ་པ་བསྒྲུབ། བཟླས་པ་ཅི་མང་དང༌། མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་འོད་ཞུ་བྱ། དེ་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་མདུན་དུ་བོས་ལ། ཞི་བ་དང༌། ཞི་དྲག་ཕྱེད་མ་དང༌། དྲག་པོའི་སྦྱང་བ་རྣམས་ཀྱི་མཐར་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་ལ་བཀའ་བསྒོ། །དྲག་སྔགས་ཡུངས་ཐུན་སོགས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད། དབང་གི་མཐའ་རྟེན་དུ་སྦྱོར་སྐབས་དེ་དག་མི་དགོས་སོ། །དེ་ནས་བཀྲུ་བྱབ་སྲུང་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྤེལ་བའི་ཆོ་ག་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་དུ་སྒོམས་ཤིག །སློབ་དཔོན་རིག་པའི་ལྷ་མོ་སོ་སོར་ཁ་བསྒྱུར། ཆེ་གེ་མོར་གསལ་བའི་ཕྱག་ན་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་གང་བ་བསྣམས་ཏེ་སྤྱི་བོ་ནས་བླུགས་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་རྒྱུ་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང༌། འབྲས་བུ་ནད་གདོན་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཕུ་ཆུ་དྲག་པོས་ཐལ་བ་བདས་པ་བཞིན་བཀྲུས་ཏེ་ལུས་ཤེལ་དཀར་བུམ་པ་རྡུལ་མེད་པ་ལྟར་དག་ཅིང་གཙང་ལ་འོད་གསལ་བར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། རྣམ་བུམ་གྱིས་ཁྲུས་བྱེད་བཞིན་པས། ཧཱུྃ༔ བུམ་པ་བཟང་པོ་ཆེ་བའི་མཆོག༔ ཕྱི་ནི་རྒྱན་ལྡན་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ ནང་བཅུད་ལྷ་སྔགས་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་ཡོངས་གང་བས༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་ཁྲུས་བགྱིས་པས༔ ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱ་སྙོམས་འཇུག་གི༔ སྒྲིབ་པའི་དྲི་མ་ཀུན་དག་ནས༔ སྒོ་གསུམ་མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་གྱི༔ སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབྲས་ཞི་བར་ཤོག༔ སོ་སོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔགས་ཤམ་དུ། རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། སརྦ་པཱ་པཾ་སྡིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེས་འགྲེས་ཏེ། སརྦ་བིགྷྣཱན་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ༴ སརྦ་རོ་ག་ནད་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ༴ སརྦ་དུཥྟཾ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཛྭ་ར་རིམས་ཐམས་ཅད༴ སརྦ་ཨུ་པ་དྲ་བྃ་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད༴ སརྦ་གྲ་ཧ་གདོན་ཐམས་ཅད༴ སརྦ་ཨ་ཀཱ་ལ་མྲྀ་ཏྱུ་དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ཐམས་ཅད༴ སརྦ་དུ་སྭཔྣཾ་རྨི་ལམ་ངན་པ་ཐམས་ཅད༴ སརྦ་དུརྣི་མིཏྟ་མཚན་མ་ངན་པ་ཐམས་ཅད༴ སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལ་སེམས་ཀྱི་གཡེང་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད༴ གཞན་ཡང་བྱད་ཁ་རྦོད་གཏོང༌། ཆག་ཆེ་ཉམ་ང༌། བཀྲ་མི་ཤིས་པ་དང་སྐལ་བ་ངན་པ། སྒོ་གསུམ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དང༌། བསྡུ་ན་སྔགས་ཤམ་དུ། སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ནད་གདོན་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སྦྱར། གྲངས་གསོག་ན་གོང་གི་ཚིགས་བཅད་དང་སྔགས་ཤམ་བསྡུས་པ་འདི་ཉིད་བདུན་ནས་བརྒྱ་རྩའི་བར་གསོག །མཐར་བུམ་ཆུ་ཁོང་དུ་བླུད། དེ་ནས་བྱབ་པ་ནི། ལག་གཡས་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་ཀུ་ཤ་སྒྲོ་མདོངས་ཅན་ཐོགས་ལ། སློབ་དཔོན་རིག་པའི་ལྷ་མོ་ཆེ་གེ་མོར་གསལ་བའི་ཕྱག་གཡས་དག་བྱེད་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྩ་མཆོག་རྨ་བྱའི་མདོངས་ཐིག་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཨོཾ། སོགས་ས་བོན་སོ་སོར་ཁ་བསྒྱུར། ཡིག་དཀར་པོ་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་ཁྲུས་ཀྱིས་མ་དག་པའི་ལྷག་མ་སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་གྲིབ་དང་མི་གཙང་བ་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ནག་འུབ་ཀྱིས་དེད་ནས་ཁྲུས་ཆུའི་ནང་དུ་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བ་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བདེ་སངས་ཀྱིས་སོང་བར་མོས་ཤིག །ཧོཿ དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་བདེན་སྟོབས་དང་༔ རིག་པའི་རྒྱལ་མོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མའི་སྒོ་གསུམ་གྱི༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་བྱང་གྱུར་ཅིག༔ བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས་ཤམ་དུ། སརྦ་པཱ་པཾ་སྡིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སོགས་གོང་སྨོས་ཁྲུས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྨོས་པའི་སྔགས་རྣམས་མཐའ་བསྒྱུར་ལ་བརྗོད་ཅིང་རྒྱས་བསྡུས་དང་གྲངས་གང་བྱེད་ཀྱང་དེ་དང་མཚུངས། སྔགས་རེ་རེ་བཞིན་སྒྲོ་མདོངས་ཀྱིས་ཁྲུས་ཆུའི་ནང་དུ་བྱབ་ཅིང་སྤྲུགས་པའི་ཚུལ་བྱ། གདུགས་དཀར་དང་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ་ལ་གླུད་བསྔོ་དགོས་པ་སྐབས་འདིར་སྦྱར། དཀྱུས་སུ། ན་མོ། །རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ༴ ཆོས་ཀྱི་བཀའ༴ དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ༴ གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་གཟུངས་སྔགས་སྙིང་པོ་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བཀའ༴ ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་ཀྱང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་ཆེ་གེ་མོའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བཀའ་བདེན༴ བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མའམ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ལོག་པར་འདྲེན་པ་ཐམས་ཅད་སའི་ཕྱོགས་འདིར་མ་གནས་པར་གཞན་དུ་དེངས་ཤིག །གལ་ཏེ་མི་འགྲོ་ན་ཁྲོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་མགོ་བོ་ཚལ་པ་བརྒྱར་འགས་པར་འགྱུར་ཏ་རེ། ཞེས་བདེན་སྟོབས་བརྗོད། སུམྦྷ་ནི་སོགས་དྲག་སྔགས་རོལ་མོ་ཡུངས་ཐུན་གུ་གུལ་དུད་པས་བསྐྲད་ལ། ཁྲུས་ཆུ་འདོར་དུ་གཞུག །སྲུང་བ་ནི། སློབ་དཔོན་རིག་པའི་ལྷ་མོ་ཆེ་གེ་མོར་གསལ་བའི་ཕྱག་གི་རྡོ་རྗེ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་ཞུ་ལུགས་སུ་གཡོགས་པས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ཕྱིན་ཆད་སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་བགེགས་དང་བར་གཅོད་གང་གིས་ཀྱང་ཚུགས་པའི་སྐབས་མེད་པར་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དམ་ཚིག་མཆོག༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ ལུས་ངག་ཡིད་ལ་རྒྱས་གཏབ་པས༔ མི་མཐུན་ཚོགས་ཀུན་སྲུང་གྱུར་ཅིག༔ གནས་བདུན་ཏུ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་ཚུལ་དུ་རེག་ལ། སྔགས་མཐར། སརྦ་པཱ་པཾ་སྡིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་ཏུ་སྦྱར་ཏེ་བསྲུང༌། མེ་ཏོག་འཐོར་ཅིང་ཤིས་པ་བརྗོད། བྱབ་ཁྲུས་རྐྱང་པའི་སྐབས་བདག་བསྐྱེད་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་བསྡུ་ལྡངས་སོགས་བྱའོ། །གསུམ་པ་གཙུག་ཏོར་གྱི་ལས་སྦྱོར་བྱད་གདོན་འགྲོལ་བ་ལ་ཆོ་ག་ནི། སྟེགས་བུར་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པར་སྤོས་ཆུས་བཀང༌། གུར་གུམ། གི་ཝཾ། ཙནྡན་དཀར་པོ། །ཡུངས་ཀར། ཤུ་དག་རྣམས་སྦྱར་བ་བླུགས་དར་དཀར་གྱི་མགུལ་ཆིངས་ཁ་རྒྱན་གཟུང་རྡོར་བཅས་པ་བཀོད། མཆོད་གཏོར། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་རྣམས་བཤམ། ལས་བྱང་གི་སྐྱབས་སེམས་ནས་བརྩམས་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་ཡན་སོང་བ་དང༌། བུམ་བསྐྱེད་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པར་བྱ། སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཀྱིས་ཐུན་གྱི་དངོས་གཞིར་བྱ། མཐར་གཏོར་མ་འབུལ་ཞིང་མཆོད་བསྟོད་འདོད་དོན་གསོལ། ནོངས་པ་བཤགས། བུམ་ལྷ་འོད་ཞུ་བྱ། འདི་ཁོ་ན་ཆེད་དུ་བསྒྲུབ་ན། ཐུན་བཞི་ལ་སོགས་པ་བཅད་དེ་ཞག་གསུམ་མམ་བདུན་སོགས་སྔགས་གྲངས་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་འགྲོ་ངེས་པར་བསྒྲུབ། དེའི་སྐབས་སུ་གོང་གི་རྫས་རྣམས་དང་བུམ་ཆུ་རིལ་བུར་དྲིལ་བ་དང༌། གུ་གུལ་སོགས་དྲི་ལྡན་གྱི་རྫས་རྣམས་ཀྱང་འདུ་བྱས་ལ་སྔགས་བཏབ་སྟེ་བསྒྲུབས་ནས་རྐེར་གདགས་པ་དང༌། ཁོང་དུ་བཏང་བ་དང༌། བདུག་པ་བྱ་སྟེ། གཞུང་ལས། གཞན་ཡང་བུམ་ཆུ་འཐོར་འཐུང་དང་༔ རིལ་བུར་བགྱིས་ཏེ་བཏང་བ་དང་༔ དྲི་རྫས་ལ་བཏབ་བདུག་པས་ཀྱང་༔ བྱད་ཁྲོལ་གདོན་བྱེར་རྦོད་གཏོང་ཟློག༔ ནད་དང་གནོད་པ་ཀུན་ཞིར་འགྱུར། ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་བྱད་དཀྲོལ་དངོས་ལ། ཚོན་སྐུད་སྣ་ལྔ་འདོམ་གང་ལས་མི་ཐུང་བ་བསྒྲུབ་བྱའི་གྲངས་མཉམ། གྲི་གསར་པ་མི་ལག་མ་སོང་བ། དྲག་པོའི་ཤིང་གི་མེ་ཧོམ་ཟུར་གསུམ། བསྲེག་རྫས་སྤོས་དང་འབྲུ་སྣ་ཡུངས་ཀར་ནས་གླུད་གཏོར་ཆངས་བུ་ཁྲུས་གཞོང་རྣམས་འདུ་བྱ། བསྒྲུབ་བྱ་མདུན་ཏུ་ཙོག་པུར་བཀོད། ཡན་ལག་ལྔ་པོ་ཚོན་སྐུད་སྣ་ལྔས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བསྡོམས་ལ། འོ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སྔོན་གྱི་ལས་དང་འཕྲལ་གྱི་རྐྱེན་ལས་གྱུར་པའང་རུང་སྟེ་གཟུགས་ཅན་མི་དང་གཟུགས་མེད་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་ཀྱིས་གདུག་ཅིང་རྩུབ་པའི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པས་བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་རྦད་འདྲེ་གཏོང་བ་དང༌། རིག་སྔགས་དམོད་མོ་མནན་སྲེག་འཕང་བའི་སྦྱོར་བ་ལ་སོགས་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བཅིང་བ་རྣམ་པ་ལྔས་བཅིངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་སྦྲུལ་རིགས་ལྔའི་ཞགས་པས་བཅིངས་ཏེ་གཡོ་འགུལ་མི་ནུས་པར་བསྡམས་པ་ལ། སློབ་དཔོན་རིག་པའི་ལྷ་མོ་གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་མོ་ཅུང་ཟད་ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཅན་ཏུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་མོ་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཞགས་པ་ཐོགས་པ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟ་བུ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་གསུམ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གིས་བཀུག་སྟེ་ཚོན་སྐུད་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱ་བྱས་ལ། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ༴ གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་གཟུངས་སྔགས་སྙིང་པོ་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོངས་ཀྱང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བཀའ༴ ཁྱད་པར་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་གཙུག་ཏོར་གདུག་དཀར་མོ་ཅན་གྱི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། བསྲུང་བྱ་འདི་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་གཟུགས་ཅན་མི་དང་གཟུགས་མེད་ལྷ་འདྲེའི་བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་རིག་སྔགས་དམོད་པའི་སྦྱོར་བ་ངན་པ་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ཚོན་སྐུད་སྣ་ལྔའི་བཅིང་པ་འདི་ལ་ཁུག་ནས་ཐིམ་པར་གྱུར་ཅིག །སྒྲུབ་སྔགས་ཤམ་དུ། བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་སྥོ་ཊ་བྃཿ བཛྲ་གྷནྡྷེ་ཧོཿ ལན་གསུམ་ཀྱིས་བཀུག །གྲི་མེ་དང་ཆུ་དང་ཤུར་བ་ཐོགས་ལ། གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་མོའི་རིག་པ་དང་ཕྱག་རྒྱའི་མཐུ་དང༌། སངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཅས་པའི་བྱིན་རླབས་ནུས་སྟོབས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རལ་གྲི་མེ་འབར་བས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་གསུམ་བྱ་བྱེད་དང་བཅས་པ་ལ་ཕས་རྒོལ་བྱད་མའི་རིགས་སྔགས་དམོད་པ་རྫས་དང་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་སོགས་པས་བྱད་དུ་བཅུག་པའི་འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷག་མ་མེད་པར་དུམ་བུར་བཅད་ཅིང་གཏུབས་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བདེ་འབོལ་གྱིས་སོང་བར་སྒོམས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་རལ་གྲི་མེ་འབར་བ༔ ཕྱིར་ཟློག་ཆེན་མོའི་རིག་སྔགས་དང་༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ནུས་སྟོབས་རྫོགས༔ ཕྲིན་ལས་རྩལ་ཤུགས་འཆང་བ་དང་༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་༔ རྩ་གསུམ་སྲུང་མའི་བྱིན་རླབས་སྟོབས༔ སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་འཛིན་མཐུས༔ ཕས་རྒོལ་རིག་སྔགས་བྱད་སྟེམས་དང་༔ རྫས་དང་འཁྲུལ་འཁོར་དམོད་པའི་དབལ༔ ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་ཤ་ཟའི་གདོན༔ སྡེ་བརྒྱད་གདུག་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི༔ ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྒྱས་ལུས་བཅིངས་པའི༔ འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་བཅད་པར་བགྱི༔ སྔགས་ཀྱི་ནུས་པས་ངག་བཅིངས་པའི༔ འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་བཅད་པར་བགྱི༔ ཏིང་འཛིན་སྦྱོར་བས་ཡིད་བཅིངས་པའི༔ འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་བཅད་པར་བགྱི༔ དམོད་པས་བྱ་བ་བཅིངས་པ་ཡི༔ འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་བཅད་པར་བགྱི༔ རྫས་ཀྱིས་བྱེད་པ་བཅིངས་པ་ཡི༔ འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་བཅད་པར་བགྱི༔ སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་མཐར། སརྦ་བནྡྷ་ཀ་ཀོ་དྷ་བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ་ཙྪིནྡྷ་ཙྪིནྡྷ་ད་ཧ་ད་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཞེས་བཟླ་བཞིན་པས་བྱད་ཐག་ཚོན་སྐུད་དུམ་བུ་མང་དུ་བཅད། དེ་ནས་མེ་ཧོམ་སྦར་ལ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ མེ་ཕུང་དྲག་ཏུ་འབར་བའི་ཀློང་༔ པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ གཙུག་གཏོར་ཆེན་མོ་སྐུ་མདོག་དཀར༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པ་ནི༔ སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱས་གདུགས་དཀར་སྒྲེང་༔ རྔམས་བརྗིད་ཁྲོས་པའི་ཆས་ལྡན་གསལ༔ ཡེ་ཤེས་ཉི་ཟླའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་འཇིགས་པ་འཕྲོག༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཐུགས་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གཉིས་མེད་ཐིམ༔ རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་ལས་བྱང་ལྟར་སྤྱན་འདྲེན་བཞུགས་གསོལ་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་མཆོད་བསྟོད་བཅས་བྱ། བསྡུ་ན་གོང་གི་འཕྲོས་སུ། དབང་ལྷས་དབང་བསྐུར་རིགས་ཀྱི་བདག༔ རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དབུར་བརྒྱན་གྱུར༔ ཅེས་པ་ཙམ་གྱི་འཕྲོས་སུ་བསྲེག་རྫས་དང་བྱད་ཐག་དུམ་བུར་གཏུབས་པ་རྣམས་བསྲེས་ཏེ་རིམ་བཞིན་ཕུལ་ལ། ཧཱུྃ འབར་བ་མེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ཕྱིར་ཟློག་ཆེ༔ སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་ནུས་སྟོབས་རྫོགས༔ ཕས་རྒོལ་རིག་སྔགས་ཚར་བཅད་པའི༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ༔ ཡེ་ཤེས་རྔམས་པའི་མཐུ་རྩལ་སྐྱེད༔ བྱད་མ་རྦོད་གཏོང་འབྱུང་པོ་ཡིས༔ བསྒྲུབ་བྱའི་སྒོ་གསུམ་བྱ་བྱེད་ལ༔ བཅིངས་པ་རྣམ་ལྔའི་འཆིང་བ་ཀུན༔ རྗེས་ཤུལ་ལྷག་མ་མེད་པར་བཞེས༔ རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་མེ་ཡིས་བསྲེག༔ སྟོབས་རྩལ་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་དུ། སརྦ་བནྡྷ་ཀ་ཀོ་དྷ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཧ་ན་ཧ་ན་ད་ཧ་ད་ཧ་ཛྭ་ལ་རྃ་བྷསྨིཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཅེས་པའི་སྔགས་རེ་དང་རྫས་རེ་སྤྲད་ལ་ལན་གྲངས་ཅི་མང་བསྲེག །དེ་ལྟར་ཕུལ་བས་བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་གི་གནོད་པ་དང་དེ་ལས་གྱུར་པའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་རྗེས་ཤུལ་ལྷག་མེད་དུ་བསྲེག་པར་གྱུར། ཅེས་མོས། བཛྲ་མུ༔ མེ་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་རང་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་མེ་ལྕེ་དང་འོད་ཟེར་རྣོན་པོས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་འཚེ་བའི་བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ལ་སོགས་པའི་བག་ཆགས་ཕྲ་མོ་རྣམས་ཀྱང་སྦྱངས་བར་བྱས་པའི་མོས་པས་མེ་ཐབ་ཀྱི་ཁར་ལན་བདུན་འགོང་མཛོད། ཅེས་ལན་བདུན་མེ་ཐབ་ཁར་མཆོངས་སུ་གཞུག །དེ་ནས་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པའི་ཆུས་བཀྲུ་བྱབ་གོང་སྨོས་ལྟར་ཚར་གྲངས་སྐབས་བསྟུན་བྱ། གླུད་གཏོར་ཆངས་བུ་ཁྲུས་ཆུ་རྣམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྲན་ལ། ཨ་ཀཱ་རོའི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ། གཏོར་མ་ཁྲུས་ཆུ་རྣམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཚིམས་པར་བྱེད་པའི་ནུས་ལྡན་དུ་གྱུར་པར་མོས༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་ཨཱ་ཀར་ཥ་ཡ་ཛཿ ཅེས་མགྲོན་འགུགས། སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཥེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གྲྀ་ཧ་ཎེ་དཾ་བཾ་ལྱཱེ་དི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོ། །བདེན་སྟོབས་བཀའ་བསྒོ་གོང་ལྟར་ལ། ཐམས་ཅད་ལན་ཆགས་གླུད་ཀྱི་གཏོར་མ་འདིས་ཚིམས་པར་གྱིས་ལ་སའི་ཕྱོགས་འདིར་མ་གནས་པར་སོགས་བརྗོད་ལ་ཕྱིར་བསྐྲད། གླུད་གཏོར་ཁྲུས་ཆུ་རྒྱང་རིང་དུ་བསྐྱལ། དེ་ནས་སྲུང་བ་བྱས་ལ་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་པ་ནི། ནམ་མཁའ་མེད་པར་གྱུར་ན་ཡང་༔ སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མེད་མི་སྲིད༔ ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་གིས་བཤད་པའི༔ རིག་སྔགས་བསླུ་བ་མི་སྲིད་ན༔ འདོད་ཆགས་བྲལ་བས་བྱས་པ་ཡི༔ གསང་སྔགས་སྦྱོར་བས་བསླུ་བ་ནི༔ མ་བྱུང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ༔ སྔགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་མི་བསླུ་ཞིང་༔ ཏིང་འཛིན་ནུས་པ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་གསུམ་གྱི༔ བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས༔ བྱད་ཕུར་རྨོད་པའི་སྦྱོར་བ་ལས༔ དེང་ནས་རྟག་ཏུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག༔ ཛ་ཡ་ཛ་ཡ་སུ་ཛ་ཡ༔ ཞེས་དང༌། ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་སྤེལ། འདི་ཉིད་སྒེར་དུ་བྱེད་སྐབས། བདག་བསྐྱེད་ལ་དམིགས་པའི་མཆོད་བསྟོད་ནས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་བར་རྗེས་ཆོག་ལས་བྱང་ལྟར་བྱའོ། །བཞི་པ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་ལས་སྦྱོར་གསུམ་དུ་གསུངས་པའི་ཐོག་མར་འཆི་བསླུ་ནི། གཤམ་དུ་བྱབ་ཁྲུས་སྦྲེལ་སྐབས་དེའི་ཆས་བུམ་པ་སོགས་བཀོད། བདག་བསྐྱེད་བུམ་སྒྲུབ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བྱ་དགོས་ལ། འཆི་བསླུ་རྐྱང་པ་བྱེད་སྐབས་བདག་བསྐྱེད་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ཀྱང་ཆོག་མོད། ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་མདུན་བསྐྱེད་དང་འབྲེལ་ན་ལེགས་པས་དེ་ལྟར་ན། གཞི་སྟེང་མཎྜལ་ལ་འབྲུའི་ཚོམ་བུ་གཅིག་བཀོད་པའི་སྟེང་དུ་ཚེ་འབྲང༌། གཡས་སུ་ཚེ་རིལ། གཡོན་ཏུ་ཚེ་ཆང༌། རྒྱབ་ཏུ་མདའ་དར། མདུན་ཏུ་འབུལ་གཏོར་དཀར་ཟླུམ། ཕྱི་མཆོད་ཕྲེང་ཚར་དུ་བཀོད། འཆི་བསླུའི་ཆས་ངར་གླུད། ཆང་བུ་ལོ་གྲངས་སམ་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཚར་གང་བྱེད་ཀྱི་གྲངས། འབྲུ་སྣ་སོགས་གླུད་ཆས་སྤྱི་ལྟར་ཅི་འཛོམ་འདུ་བྱ། དེ་ནས་ལས་བྱང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ནས་བརྩམ། བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པའི་བར་བཏང༌། སླར་མདུན་བསྐྱེད་ལ་དམིགས་པའི་ཕྲིན་ལས་མངོན་རྟོགས་ནས་བརྩམ་མཆོད་སྟོད་ཡན་གྲུབ་པ་དང་སྒྲུབ་པའི་བཟླས་པ་ཅི་ནུས། མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་ཀྱང་ཉེར་གཅིག་ལས་མི་ཉུང་བ་བཟླ། མཐར་གཏོར་འབུལ་མཆོད་བསྟོད་ཚེ་འགུགས། སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་སྐབས་བསྟུན་གྲུབ་ནས། གླུད་ཡས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། ཆབ་བྲན། ཐལ་མོ་ཁོང་སྟོང་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཤཱཀ་ཐུབ་ཐུགས་ཀར་སྟེང་ཨ་དཀར་པོའི། །འོད་ཀྱིས་དངོས་འཛིན་ཉེས་སྐྱོན་སྟོང་པར་སྦྱངས། ཨོཾ་སྭཱ་བྷཱ་བ་ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷརྨ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། ལན་གསུམ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་རེ་རེ་བཀྲོལ་ནས་སེ་གོལ་གཏོགས་པ་འགྲེ། བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་མཆོག་རྒྱ་ཆེ་བ། །སྟོང་གསུམ་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་ཁྃ་ཡིག་ལས། །ངར་གྱི་མི་ཆེན་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྫོགས། །གཅིག་ལས་བརྒྱ་སྟོང་བྱེ་བ་དུང་ཕྱུར་འཕྲོ། །མི་བས་གླུད་བཟང་ལྷ་ཡི་བུ་ཕོ་འདྲ། །ལན་ཆགས་བགེགས་རིགས་སོ་སོའི་ཡིད་མཐུན་པའི། །མཁོ་རྒུའི་ལོངས་སྤྱོད་འབྱོར་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། རིན་ཆེན་སྒྲོམ་བུའི་རྒྱ་དཔྲལ་བར་བསྐོར་ལ། རྣམ་སྣང་ཕྱག་རྒྱའི་ཨོཾ་དཀར་འོད་ཟེར་གྱིས། །ཟད་མེད་ནམ་མཁའི་མཛོད་ཀྱི་སྤྲིན་དུ་གྱུར། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤཱ་མུ་ཁེ་བྷྱ༔སརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། བདུད་རྩི་ཐབ་སྦྱོར་ཕྱག་རྒྱ་ཁའི་ཐད་དུ་བསྐོར་ལ། བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་ཧྲཱིཿདམར་འོད་ཟེར་གྱིས། །དུག་ལྔའི་ནད་འཇོམས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ། རྒྱ་ཆེན་ཤུགས་ལྡན་གྱྀ་ཕྱག་རྒྱ་སྙིང་གར་བཅས་ལ། རིན་འབྱུང་ཕྱག་རྒྱའི་ཏྲཱྃ་སེར་འོད་ཟེར་གྱི། །འདོད་ཡོན་རྣམ་ལྔའི་འོད་དང་ཆར་འབེབས་གྱུར། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཨོཾ་སམྦྷར་སམྦྷར་ཧཱུྃ། ཡེ་ཤེས་སྐར་མདའི་ཕྱག་རྒྱ་བྱས་ལ། དོན་གྲུབ་ཕྱག་རྒྱའི་ཧཱ་ལྗང་འོད་ཟེར་གྱིས། །འཐབ་རྩོད་ཕམ་རྒྱལ་མེད་པ་ཐོབ་པར་གྱུར། །ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ས་མནྟ་སྥ་ར་ཎ་རསྨི་བྷ་བ་ས་མ་ཡ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་དུ་རུ་དུ་རུ་ཧྲི་ད་ཡ་ཛྭ་ལ་ནི་ཧཱུྃ། དབང་བསྒྱུར་འཁོར་ལོའི་ཕྱག་རྒྱ་སྤྱི་བོར་བསྐོར་ལ། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཛཿདམར་འོད་ཟེར་གྱིས། །མགྲོན་རྣམས་བདག་གི་དབང་འདུས་ལས་སྒྲུབ་གྱུར། །ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ་གྲ་ཧེ་ཤྭ་རི་པྲ་བྷ་ཛྱོ་ཏི་ནི་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ལས་གསུམ་གསུམ་མོ། །སྤྲོ་ན། བདག་གི་བསམ་པའི་སོགས་བདེན་སྟོབས་ཁ་བསྒྱུར་ཅན་བརྗོད། མདུན་དུ་བགེགས་ཆེན་སྡེ་བཞི་ལ། །འཆི་བདག་འབྱུང་པོ་ཕྱོགས་བཅུའི་གདོན། །ཤ་ཟ་ཡི་དྭགས་རྒྱལ་བསེན་སོགས། །ཚེ་རབས་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས། །ཚེ་སྲོག་བར་དུ་གཅོད་བྱེད་པའི། །ལན་ཆགས་གླུད་ཀྱི་བདག་པོ་རྣམས། །དཔག་མེད་ཁྲོམ་ཚོགས་བཞིན་དུ་གསལ། །ཅེས་མགྲོན་གསལ་བཏབ་ནས་བསྔོ་བ་ལ་འཇུག་ཀྱང་ཆོག །སྤྱི་མཐུན་ལྟར་ཅུང་ཟད་སྤྲོ་ན། ཧཱུྃ། འཇིགས་པའི་ཧཱུྃ་སྒྲ་ངེས་སྒྲོག་ཅིང༌། །བགེགས་རྣམས་མ་ལུས་འཇོམས་བྱེད་པ། །དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ་བའི་ལྷ། །བགེགས་ཀྱི་དགྲ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་འགུགས་བྱེད་ན། །གཟུགས་ཅན་རྣམས་ལ་སྨོས་ཅི་དགོས། །སེམས་མེད་པར་ཡང་འགུགས་བྱེད་ན། །སེམས་དང་ལྡན་པ་སྨོས་ཅི་དགོས། །འདི་རུ་གནོད་བྱེད་དགུག་ཏུ་གསོལ། །ན་མོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་ཀྱི༴ རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི༴ ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བཀའ་བདེན༴ བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུས་བསྲུང་བྱའི་ཚེ་སྲོག་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་གདོན་བགེགས་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་གླུད་ཀྱི་གཏོར་མ་ལེན་པའི་སླད་དུ་འདིར་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་བགེགས་འགུགས། བདེ་གཤེགས་རིན་ཆེན་མང་དང་གཟུགས་མཛེས་དང༌། །འབྱམས་ཀླས་འཇིགས་ཀུན་བྲལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཨོཾ་སཾ་བྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུྃ། ལན་གསུམ་མམ་བདུན་གྱིས་བསྔོས་ལ། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་སྟེ༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་ཅིང་སྤྲུལ༔ ཉོན་ཅིག་བགེགས་དང་ལོག་པར་འདྲེན༔ ཚེ་ལ་རྐུ་བའི་འབྱུང་པོ་དང་༔ སྲོག་ལ་རྔམས་པའི་འཆི་བདག་བདུད༔ བླ་ལ་གདུང་བའི་ཕྱོགས་བཅུའི་གདོན༔ དཔལ་ལ་ཆགས་པའི་ཡི་དྭགས་དང་༔ མ་མོ་ཐེའུ་བྲང་ལ་སོགས་པ༔ དུས་མིན་འཆི་བྱེད་བར་ཆད་ཀུན༔ མི་ལས་དགའ་བའི་གླུད་གཏོར་ཁྱེར༔ ནོར་ལས་ལྷག་པའི་འདོད་ཡོན་ལོངས༔ ལན་ཆགས་བུ་ལོན་བྱང་བར་གྱིས༔ དགའ་ཞིང་བྱམས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ལ༔ ཕྱིན་ཆད་འཁོར་འདིར་གནོད་མ་བྱེད༔ ཞི་དང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་སྩོལ༔ ཅེས་ལོ་གྲངས་སམ་བརྒྱ་རྩ་ལ་སོགས་གྲངས་དུ་དགོས་བསག །མཐར། ཧཱུྃ༔ ཉོན་ཅིག་ལོག་འདྲེན་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས༔ ཚེ་དང་སྲོག་ལ་བར་གཅོད་ཀུན༔ གནས་འདིར་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ འདས་ན་རྡུལ་བཞིན་བརླག་པར་འགྱུར༔ ཅེས་དང༌། ན་མོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན༴ དགེ་འདུན༴ རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི༴ ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། བསྲུང་བྱའི་ཚེ་སྲོག་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་བསྔོས་པའི་གླུད་གཏོར་གྱིས་ཚིམ་པར་གྱིས་ལ་སོ་སོ་རང་རང་གི་གནས་སུ་དེངས་ཤིག །ཅེས་དང་དྲག་སྔགས་རོལ་མོ་སོགས་ཀྱིས་བསྐྲད། གླུད་གཏོར་ཆུ་བོ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ངམ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲོང་ཟད་པའི་མཐར་བསྐྱལ། ལས་བྱང་ལྟར། ཧཱུྃ། སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་སོགས་བརྗོད་ལ་སྲུང་འཁོར་བརྟན་པོར་བསྒོམ། བསྲུང་བྱ་མདུན་ཏུ་འཁོད་པའམ་དམིགས་པས་ཁྱབ་པར་བྱས་ལ་ཚེ་འགུགས་གྱེར། སྒྲུབ་སྔགས་བརྗོད་ལ་ཚེ་རིལ་ཆང་སྦྱིན་ཅིང་རྒྱས་གདབ། ཤིས་བརྗོད་བྱ། དེ་ནས་རྗེས་ཆོག་ལས་བྱང་ལྟར་ཚང་བར་བཏང་ངོ༌། །འདིའི་སྒོ་ནས་བཀྲུ་བྱབ་བྱེད་ན། གོང་དུ་སྨོས་པའི་ཆོ་ག་ལྟར་ལ། གླུད་གཏོར་ཆང་བུ་རྣམས་ཀྱང་ཉེ་བར་བསྡོགས། བཀྲུ་བྱབ་གཉིས་སོང་བའི་གླུད་དང་ཆང་བུ་ཁྲུས་ཆུ་རྣམས་སྔགས་དྲུག་ཕྱག་དྲུག་ཚིགས་བཅད་བོར་བའི་སྔགས་རྒྱ་ཙམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ། བདེན་སྟོབས་ཀྱིས་མགྲོན་འགུགས། བསྔོ་བ་ཚིགས་བཅད་ཚར་གཅིག་གམ་གསུམ་ཙམ་གྱིས་མཐར་བདེན་བརྗོད་བཅས་ཕྱིར་བསྐྲད། སྲུང་བ་དང་ཤིས་བརྗོད་བྱ། དབང་གི་མཐའ་རྟེན་དུ་བཀྲུ་བྱབ་འཆི་བསླུ་སྦྲེལ་བ་ལའང་འདི་ལྟར་བྱ་དགོས་སོ། །ཡང་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་སྦྱིན་སྲེག་བྱེད་ན། ཐབ་དང་བུད་ཤིང་བསྲེག་རྫས། ཆོ་ག་སྤྱིའི་ལག་ལེན་གོང་དུ་ལས་སྤྱིར་བཤད་པ་ཉིད་ལྷ་སྔགས་ཁ་བསྒྱུར་བ་ཙམ་གྱིས་འགྲུབ་ལ། དགང་བླུགས་ཕྲིན་བཅོལ་སྐབས། རང་དོན་ཡིན་ན། རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་གི་དང༌། གཞན་ཡིན་ན། བསྲུང་བྱའམ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོའི་ཞེས་ཁ་བསྒྱུར་ལ། ཚེ་སྲོག་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། ཅེས་སྦྱར། བསྲེག་རྫས་མར་ཁུ། ཡམས་ཤིང༌། ཏིལ་རྣམས་ལ། ཨོཾ་ཨགྣེ་དེ་བ་མ་ཧཱ་མ་ཡཱུ་རཱི་སརྦ་མྲྀ་ཏཾ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སྔགས་ཁོ་ནས་བརྒྱ་རྩ་སོགས་འབུལ་ཞིང་ཕྲིན་བཅོལ་ཡང་བཤད་མ་ཐག་པའི་གཤམ། འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བཏགས་པ་དང་དམིགས་པའི་སྐབས། འོད་ཟེར་ཟླ་ཤེལ་བདུ་རྩིའི་རང་བཞིན་གྱིས་དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མུན་པ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་བཞིན་སངས་ཀྱིས་བསལ་བར་མོས་པ་རྣམས་ཁྱད་པར་རོ། །ཟུག་རྔུས་ཉེན་པའི་ལུས་ཅན་མཐའ་ཡས་པ། །འདི་དང་གཏན་ཏུ་བདེ་བ་སྦྱིན་པའི་མཐུ། །རྒྱལ་ཀུན་ཕྲིན་ལས་གཅིག་བསྡོམས་ཅི་འདྲ་བ། །དེ་འདྲར་གྱུར་ནས་ཀུན་ཕན་བཙས་སུ་ཤོག །ཅེས་པ་འདིའང་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་གིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

\u0f01\u0f83:__zhi byed skor bdun gyi las tshogs sbyin sreg__/byabs khrus/__byad dkrol/__'chi bslu rnams gsal bar bkod pa mu tig chun po zhes bya ba zhugs so/__thugs rje zla ba'i 'dzum zer gyis/__/'jigs dang sdug bsngal kun bcom zhing*/__/bde legs dpal ster bla ma dang*/__/rig pa'i lha mor gus pas 'dud/__zhi byed lha mo bdun gyi bsnyen sgrub sngon tu song ba'i rnal 'byor pas rang gzhan la phan gdags pa'i ched du las kyi sbyor ba lag tu blang ba la/__lha mo bdun spyir 'jug pa/__srung 'khor/__khrus chog__/sbyin sreg__/rlung 'khor/__sAts+tsha bcas rnam grangs lnga dang*/__so so'i sgom gy-i las tshogs re re bzhin gsungs pa rnams kyi nang nas 'dir nye bar mkho ba/__spyi la gces pa'i sbyin sreg dang byab khrus/__bye brag byad dkrol dang 'chi bslu bcas rnams grangs bzhi po bklag chog tu bkod pa las/__dang po sbyin sreg ni/__bsnyen sgrub kyi kha skong dang*/__nad gdon sogs zhi ba la ched du bsngags shing las myur du 'grub par byed pa ste/__de la me thab kyi stegs bu gru bzhi pa'i steng du rdul tshon dkar pos thab khung ji tsam 'tshams pa'i zlum por bskor ba la pad+ma 'dab brgyad lte bar rdo rjes mtshan pa/__de rgyab mchu dang kha khyer la sor gnyis pa'ang bzhi pa'i zlum skor rim pa gnyis rdo rje'i phreng ba dang bcas pa/__de rgyab grwa bzhir zla phyed rdo rje re re mgo phyir bstan tu bris la me tog dkar po bsham/__tsher ma dang srog chags med pa'i shing kha khyer steng nas zlum por brtsig__/'phral mgyogs lta bur bris thab mi 'grub na thab stegs dkar po zlum po'i dbus su tshom bu dkar po gcig bkod/__de steng shing brtsegs pa'i phyag len kyang snang*/__slob dpon gyi g.yon phyogs su mchod rdzas chu gnyis nyer spyod/__'bul gtor dkar zlum rgyan ldan/__g.yas phyogs su bsreg rdzas yam shing ba lu sogs 'o ma can gyi shing mthe'u chung gi tshad sor bcu gnyis pa sbrang 'o ma mar khus nyug pa/__mar dkar gyi khu ba/__til dkar po bcas bkod/__mdun du me yol dang*/__bsang chu rdor dril dgang blugs rnams bzhag__/slob dpon chas gos dkar pos 'jam pa'i stan la kha shar du phyogs pas 'khod/__cho ga dngos la/__bdag bskyed lha'i rnal 'byor bzlas pa bcas grub nas/__bsang chu 'khyil pa'i sngags kyis byin brlab/__sngags dang phyag rgyas dam tshig gsum dran par byas la rdor dril bzung*/__mchod rdzas rnams las byang ltar byin brlab/__bsreg rdzas la bsang chu bran/__rdo rje rtse gcig pa'i phyag rgyas reg la/__oM oM swA hAs rdzas bkru/__yam shing la/__oM AHswA hA/__mar khu la/__oM shriM swA hA/__til la/__oM dz+riM swA hA/__spyi la/__oM ku ru ku ru swA hA/__lan gsum re/__stong pa'i ngang las rdzas rnams rang rang gi ming yig dang po thig les brgyan pa las byung ba'i ye shes kyi bdud rtsi'i rang bzhin bsreg rdzas so so'i rnam par gsal bar gyur/__'og nas 'byung ba'i yam shing sogs kyi sngags lan gsum gsum brjod la byin brlab/__oM ag+ne dz+wa la raM/__zhes me du ba med pas g.yas su bskor nas sbar/__hU~M brjod cing rlung g.yab gyis me sbar/__oM ag+na ye swA hA/__zhes blugs gzar gyis mar khu'i thigs pa blugs la gso/__/thab la bsang chu bran/__a mr-i tas bsang*/__swa b+hA bas sbyang*/__stong pa'i ngang las rang gi mdun/__hU~M las zhi ba'i thab khung ni/__/tshad dang mtshan nyid yongs su rdzogs/__/me phung dkar gsal 'bar ba'i dbus/__/pad+ma zla ba'i gdan gyi steng :__sangs rgyas spyan ma sku mdog dkar:__phyag g.yas mchog sbyin g.yon pa ni:__skyabs sbyin phyag rgyas ut+pa la:__'khor lo spyan gyis mtshan pa bsnams:__dar dang rin chen rgyan gyis mdzes:__shin tu zhi zhing sgeg pa'i nyams:__zhabs zung sems ma'i skyil krung bzhugs:___nad kyi gdung ba kun sel ba'i:__zla ba bdud rtsi'i 'od zer 'phro:__gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan:__rdo rje gsum du byin gyis brlabs:__thugs nas 'phros pa'i 'od zer gyis:__ye shes sems dpa' spyan drangs gyur:__oM:_ye shes dbyings las sogs nas/__mchod bstod rdzogs pa'i bar las byang ltar byas la/__lha mo cung zad 'dzum pa'i ljags dang gzar bu gnyis kyi kha la raM yig gis mtshan par gyur/__oM ru ru s+phu ru sogs bsnyen sngags/___lan bdun dang*/__mar khu blugs gzar bdun gyis bkang ba'i dgang gzar gyi zag mchu las bab pa'i mar khu bdud rtsi'i dwangs mar drangs te gsol bas dgyes shing tshim par bsams la/__sgrub sngags lan gsum gyis 'bul/__bdag cag dpon slob 'khor dang bcas pa'i sdig sgrib bar chad mi mthun phyogs thams cad zhi ba'i phrin las mdzad du gsol/__ces gsol la me pra brtag__/dmigs bsal nad gdon zhi ba lta bu la/__sdig sgrib ces pa'i mal du nad gdon bar chad ces bsgyur ba sogs 'gre/__de nas bsreg rdzas yam shing*/__lha sngags dang*/__oM bo d+hi pr-ik+Sha ya swA hA:__gzi brjid phun sum tshogs pa la bar du gcod pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__des 'gres te/__mar khu/__oM ag+na ye swA hA:__'byor pa phun sum tshogs pa la bar du gcod pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__til/__oM sarba pA paM da ha na badz+rA ya swA hA/__sdig sgrib bar chad mi mthun pa'i phyogs thams cad sogs/__brgya rtsa re'i grangs sam khyad par til la grangs bzung ste bzlas pa 'bum phrag la kha bskong sbyin bsreg khri 'gro ba dgos shing*/__de'ang bsnyen pa'i kha skong la bsnyen sngags/__sgrub pa'i kha skong dang dmigs bsal nad zhi ba sogs bsgrub sngags sbyor dgos so/__/'di tsam gzhung gi dngos bstan yin la bgegs zhi ba la yungs kar sogs zhi ba'i rdzas gzhan yang so so'i sngags sam sgrub sngags la las bcol btags pas 'bul rung bar mngon/__mthar yungs kar la sgrub sngags bzlas pa thab tu 'thor la dgang blugs skabs ltar phrin las gsol/__de nas gong du smos pa ltar dgang blugs 'bul la phrin las gsol/__de ltar bsreg rdzas bdud rtsi'i dwangs ma dgyes pa chen pos bzhes te mnyes shing tshims nas 'bar ba'i 'od zer dkar po zla ba lta bus bdag gzhan gyi sdig sgrib nad gdon bar chad thams cad sangs kyis bsal bar mos/__/de nas las byang ltar gtong rag gi mchod bstod/__gtor 'bul 'dod gsol/__nongs bshags yig brgya brjod/__oM khyed kyis sems can don kun mdzad/__/sogs kyis ye shes pa gshegs/__dam tshig pa 'bar ba'i rnam par gyur par mos la me rang zhir bzhag pa'i thal ba chu klung chen por dor/__de nas bdag bskyed la dmigs te mchod bstod nongs bshags bsdu ldangs bsngo smon shis pa brjod pa'i bar las byang ltar bya'o/__/'dir lha sngags rnams sangs rgyas spyan ma la mtshon pa yin gyi/__lha mo gzhan rnams la spyi khog 'di nyid la lha sngags kyi 'byin 'jug byas pas 'grub/__spyan ma'i sbyin sreg 'di rmi lam ngan pa sel ba la'ang dmigs su bsngags pas de ltar byed na 'dod gsol kha bsgyur ba tsam gyis chog pa yin no/__/gnyis pa byab khrus ni/__bum pa mchod gtor sogs las byang dbur smos pa ltar bkod/__'di nyid nad pa sogs la sger du byed na zhi drag gi sbyong chas sogs kyang bsdogs/__phrin las ltar bdag bskyed bzlas pa dang bcas pa byas la bum pa bsgrub/__bzlas pa ci mang dang*/__mchod bstod nongs bshags 'od zhu bya/__de nas bsgrub bya mdun du bos la/__zhi ba dang*/__zhi drag phyed ma dang*/__drag po'i sbyang ba rnams kyi mthar bden stobs brjod la bka' bsgo/__/drag sngags yungs thun sogs kyis bgegs bskrad/__dbang gi mtha' rten du sbyor skabs de dag mi dgos so/__/de nas bkru byab srung gsum gyi sgo nas mi mthun pa'i phyogs thams cad zhi zhing bde legs kyi yon tan spel ba'i cho ga bsgrub pa yin pas dmigs pa 'di ltar du sgoms shig__/slob dpon rig pa'i lha mo so sor kha bsgyur/__che ge mor gsal ba'i phyag na rin po che'i bum pa ye shes bdud rtsi'i chu rgyun gyis gang ba bsnams te spyi bo nas blugs pas khyed rang rnams kyi tshe 'khor ba thog ma med pa nas bsags pa'i rgyu sdig sgrib nyes ltung*/__'bras bu nad gdon bar chad mi mthun pa'i phyogs thams cad phu chu drag pos thal ba bdas pa bzhin bkrus te lus shel dkar bum pa rdul med pa ltar dag cing gtsang la 'od gsal bar gyur pa'i mos pa mdzod/__rnam bum gyis khrus byed bzhin pas/__hU~M:_bum pa bzang po che ba'i mchog:__phyi ni rgyan ldan mtshan nyid rdzogs:__nang bcud lha sngags dbyer med pa'i:__ye shes bdud rtsis yongs gang bas:__skal ldan khyod la khrus bgyis pas:__nyon mongs shes bya snyoms 'jug gi:__sgrib pa'i dri ma kun dag nas:__sgo gsum mi mthun 'gal rkyen gyi:__sdug bsngal rgyu 'bras zhi bar shog:__so so'i bsnyen sgrub kyi sngags sham du/__rgyas par spro na/__sarba pA paM sdig pa dang sgrib pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__des 'gres te/__sarba big+h+nAn bgegs thams cad shAn+tiM=__sarba ro ga nad thams cad shAn+tiM ku=__sarba duSh+taM gdug pa can thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__sarba dz+wa ra rims thams cad=__sarba u pa dra ba~M nye bar 'tshe ba thams cad=__sarba gra ha gdon thams cad=__sarba a kA la mr-i t+yu dus ma yin par 'chi ba thams cad=__sarba du swap+naM rmi lam ngan pa thams cad=__sarba durni mit+ta mtshan ma ngan pa thams cad=__sarba tsit+ta ku la sems kyi g.yeng ba ngan pa thams cad=__gzhan yang byad kha rbod gtong*/__chag che nyam nga*/__bkra mi shis pa dang skal ba ngan pa/__sgo gsum la gnod cing 'tshe ba'i mi mthun pa'i phyogs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA/__zhes dang*/__bsdu na sngags sham du/__sdig sgrib nyes ltung nad gdon bar chad mi mthun pa'i phyogs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__zhes sbyar/__grangs gsog na gong gi tshigs bcad dang sngags sham bsdus pa 'di nyid bdun nas brgya rtsa'i bar gsog__/mthar bum chu khong du blud/__de nas byab pa ni/__lag g.yas rdo rje dang bcas ku sha sgro mdongs can thogs la/__slob dpon rig pa'i lha mo che ge mor gsal ba'i phyag g.yas dag byed bkra shis pa'i rtsa mchog rma bya'i mdongs thig dang bcas pa'i dbus su zla ba'i dkyil 'khor la oM/__sogs sa bon so sor kha bsgyur/__yig dkar po sngags phreng dang bcas pa las ye shes kyi rlung byung*/__khyed rang rnams la phog pas khrus kyis ma dag pa'i lhag ma sdig sgrib nad gdon grib dang mi gtsang ba ci mchis pa thams cad nag 'ub kyis ded nas khrus chu'i nang du gzugs brnyan shar ba la sib sib thim pas lus ngag yid gsum bde sangs kyis song bar mos shig__/hoH__dkon mchog rtsa gsum bden stobs dang :__rig pa'i rgyal mo'i byin rlabs kyis:__skal ldan slob ma'i sgo gsum gyi:__mi mthun phyogs kun byang gyur cig:__bsnyen sgrub sngags sham du/__sarba pA paM sdig pa dang sgrib pa thams cad a pa nA ye swA hA:__zhes sogs gong smos khrus kyi skabs su smos pa'i sngags rnams mtha' bsgyur la brjod cing rgyas bsdus dang grangs gang byed kyang de dang mtshungs/__sngags re re bzhin sgro mdongs kyis khrus chu'i nang du byab cing sprugs pa'i tshul bya/__gdugs dkar dang rma bya chen mo la glud bsngo dgos pa skabs 'dir sbyar/__dkyus su/__na mo/__/rig 'dzin rtsa brgyad kyi dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang*/__sangs rgyas kyi bka'=__chos kyi bka'=__dge 'dun gyi bka'=__gsang sngags rig sngags gzungs sngags snying po phyag rgya ting nge 'dzin gyi bka'=__chos nyid gdod nas stong kyang chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bka' bden pa dang*/__khyad par rig pa'i rgyal mo che ge mo'i lha tshogs 'khor dang bcas pa'i bka' bden=__bden pa chen po'i byin rlabs kyis rdo rje'i slob ma'am/__sbyin pa'i bdag po'i lus ngag yid gsum la gnod cing 'tshe bar byed pa'i gdon bgegs 'byung po log par 'dren pa thams cad sa'i phyogs 'dir ma gnas par gzhan du dengs shig__/gal te mi 'gro na khro bo ye shes kyi rdo rje me rab tu 'bar bas khyed rnams kyi mgo bo tshal pa brgyar 'gas par 'gyur ta re/__zhes bden stobs brjod/__sum+b+ha ni sogs drag sngags rol mo yungs thun gu gul dud pas bskrad la/__khrus chu 'dor du gzhug__/srung ba ni/__slob dpon rig pa'i lha mo che ge mor gsal ba'i phyag gi rdo rje las rdo rje phra mo dpag tu med pa 'phros/__khyed rang rnams kyi lus la rdo rje'i go khrab zhu lugs su g.yogs pas sgo gsum rdo rje'i rang bzhin tu byin gyis brlabs te phyin chad sdig sgrib nad gdon bgegs dang bar gcod gang gis kyang tshugs pa'i skabs med par gyur par mos shig__/hU~M:_sangs rgyas kun gyi dam tshig mchog:__ye shes rdo rje'i phyag rgya yis:__lus ngag yid la rgyas gtab pas:__mi mthun tshogs kun srung gyur cig:__gnas bdun tu rdo rje rgya gram gyi tshul du reg la/__sngags mthar/__sarba pA paM sdig pa dang sgrib pa thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__de bzhin tu sbyar te bsrung*/__me tog 'thor cing shis pa brjod/__byab khrus rkyang pa'i skabs bdag bskyed mchod bstod nongs bshags bsdu ldangs sogs bya'o/__/gsum pa gtsug tor gyi las sbyor byad gdon 'grol ba la cho ga ni/__stegs bur rin po che'i bum par spos chus bkang*/__gur gum/__gi waM/__tsan+dan dkar po/__/yungs kar/__shu dag rnams sbyar ba blugs dar dkar gyi mgul chings kha rgyan gzung rdor bcas pa bkod/__mchod gtor/__chu gnyis nyer spyod rnams bsham/__las byang gi skyabs sems nas brtsams bdag bskyed bzlas pa yan song ba dang*/__bum bskyed mchod bstod rgyas par bya/__sgrub pa'i sngags kyis thun gyi dngos gzhir bya/__mthar gtor ma 'bul zhing mchod bstod 'dod don gsol/__nongs pa bshags/__bum lha 'od zhu bya/__'di kho na ched du bsgrub na/__thun bzhi la sogs pa bcad de zhag gsum mam bdun sogs sngags grangs 'bum phrag gcig 'gro nges par bsgrub/__de'i skabs su gong gi rdzas rnams dang bum chu ril bur dril ba dang*/__gu gul sogs dri ldan gyi rdzas rnams kyang 'du byas la sngags btab ste bsgrubs nas rker gdags pa dang*/__khong du btang ba dang*/__bdug pa bya ste/__gzhung las/__gzhan yang bum chu 'thor 'thung dang :__ril bur bgyis te btang ba dang :__dri rdzas la btab bdug pas kyang :__byad khrol gdon byer rbod gtong zlog:__nad dang gnod pa kun zhir 'gyur/__ces gsungs so/__/de nas byad dkrol dngos la/__tshon skud sna lnga 'dom gang las mi thung ba bsgrub bya'i grangs mnyam/__gri gsar pa mi lag ma song ba/__drag po'i shing gi me hom zur gsum/__bsreg rdzas spos dang 'bru sna yungs kar nas glud gtor changs bu khrus gzhong rnams 'du bya/__bsgrub bya mdun tu tsog pur bkod/__yan lag lnga po tshon skud sna lngas rgya gram du bsdoms la/__'o khyed rang rnams la sngon gyi las dang 'phral gyi rkyen las gyur pa'ang rung ste gzugs can mi dang gzugs med lha 'dre rnams kyis gdug cing rtsub pa'i bsam sbyor ngan pas byad kha phur kha rbod gtong rbad 'dre gtong ba dang*/__rig sngags dmod mo mnan sreg 'phang ba'i sbyor ba la sogs pas lus ngag yid gsum bcing ba rnam pa lngas bcings pa thams cad rnam pa sbrul rigs lnga'i zhags pas bcings te g.yo 'gul mi nus par bsdams pa la/__slob dpon rig pa'i lha mo gtsug tor gdugs dkar mo cung zad khros pa'i nyams can tu gsal ba'i thugs ka nas sprul pa'i khro mo lcags kyu dang zhags pa thogs pa nyi zer gyi rdul lta bu 'phros/__khyed rang rnams kyi sgo gsum la gnod cing 'tshe bar byed pa'i byad phur rbod gtong rig sngags kyi sbyor ba ngan pa thams cad skad cig gis bkug ste tshon skud la thim par mos shig__/lcags kyu'i phyag rgya byas la/__na mo/__rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang*/__sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun gyi bka'=__gsang sngags rig sngags gzungs sngags snying po phyag rgya ting nge 'dzin gyi bka' bden pa dang*/__chos nyid gdod nas stongs kyang chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bka'=__khyad par rig pa'i rgyal mo gtsug tor gdug dkar mo can gyi lha tshogs 'khor dang bcas pa'i bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis/__bsrung bya 'di rnams kyi lus ngag yid gsum la gnod cing 'tshe bar byed pa'i gzugs can mi dang gzugs med lha 'dre'i byad phur rbod gtong chag che nyam nga rig sngags dmod pa'i sbyor ba ngan pa ci mchis pa thams cad tshon skud sna lnga'i bcing pa 'di la khug nas thim par gyur cig__/sgrub sngags sham du/__badz+ra aM ku sha dzaH__badz+ra pA sha hU~M:__badz+ra s+pho Ta ba~MH__badz+ra g+han+d+he hoH__lan gsum kyis bkug__/gri me dang chu dang shur ba thogs la/__gtsug tor gdugs dkar mo'i rig pa dang phyag rgya'i mthu dang*/__sangs rgyas sras dang bcas pa'i byin rlabs nus stobs gcig tu bsdus pa ye shes kyi ral gri me 'bar bas/__khyed rang rnams kyi sgo gsum bya byed dang bcas pa la phas rgol byad ma'i rigs sngags dmod pa rdzas dang 'khrul 'khor la sogs pas byad du bcug pa'i 'ching ba thams cad lhag ma med par dum bur bcad cing gtubs pas lus ngag yid gsum bde 'bol gyis song bar sgoms shig__/hU~M:__ye shes ral gri me 'bar ba:__phyir zlog chen mo'i rig sngags dang :__sangs rgyas kun gyi nus stobs rdzogs:__phrin las rtsal shugs 'chang ba dang :__dkon mchog gsum gyi bden pa dang :__rtsa gsum srung ma'i byin rlabs stobs:__sngags dang phyag rgya ting 'dzin mthus:__phas rgol rig sngags byad stems dang :__rdzas dang 'khrul 'khor dmod pa'i dbal:__lha klu gnod sbyin sha za'i gdon:__sde brgyad gdug pa'i tshogs rnams kyi:__lha yi phyag rgyas lus bcings pa'i:__'ching ba thams cad bcad par bgyi:__sngags kyi nus pas ngag bcings pa'i:__'ching ba thams cad bcad par bgyi:__ting 'dzin sbyor bas yid bcings pa'i:__'ching ba thams cad bcad par bgyi:__dmod pas bya ba bcings pa yi:__'ching ba thams cad bcad par bgyi:__rdzas kyis byed pa bcings pa yi:__'ching ba thams cad bcad par bgyi:__sgrub sngags kyi mthar/__sarba ban+d+ha ka ko d+ha b+hin+d+ha b+hin+d+ha ts+tshin+d+ha ts+tshin+d+ha da ha da ha hU~M hU~M phaT phaT:__zhes bzla bzhin pas byad thag tshon skud dum bu mang du bcad/__de nas me hom sbar la/__stong pa'i ngang las ye shes kyi:__me phung drag tu 'bar ba'i klong :__pad+ma zla ba'i gdan gyi steng :__gtsug gtor chen mo sku mdog dkar:__phyag g.yas mchog sbyin g.yon pa ni:__skyabs sbyin phyag rgyas gdugs dkar sgreng :__rngams brjid khros pa'i chas ldan gsal:__ye shes nyi zla'i 'od zer gyis:__byad phur rbod gtong 'jigs pa 'phrog:__gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan:__rdo rje gsum du byin gyis brlabs:__thugs nas 'phros pa'i 'od zer gyis:__ye shes spyan drangs gnyis med thim:__rgyas par spro na las byang ltar spyan 'dren bzhugs gsol dbang bskur rgyas gdab mchod bstod bcas bya/__bsdu na gong gi 'phros su/__dbang lhas dbang bskur rigs kyi bdag:__rnam par snang mdzad dbur brgyan gyur:__ces pa tsam gyi 'phros su bsreg rdzas dang byad thag dum bur gtubs pa rnams bsres te rim bzhin phul la/__hU~M__'bar ba me yi dkyil 'khor du:__rdo rje gtsug tor phyir zlog che:__sangs rgyas rnams ni thams cad kyi:__byin rlabs dbang bskur nus stobs rdzogs:__phas rgol rig sngags tshar bcad pa'i:__thugs rje thugs dam dus la bab:__ye shes rngams pa'i mthu rtsal skyed:__byad ma rbod gtong 'byung po yis:__bsgrub bya'i sgo gsum bya byed la:__bcings pa rnam lnga'i 'ching ba kun:__rjes shul lhag ma med par bzhes:__rdo rje ye shes me yis bsreg:__stobs rtsal phrin las yongs rdzogs mdzod:__sgrub sngags kyi sham du/__sarba ban+d+ha ka ko d+ha kha kha khA hi khA hi:__ha na ha na da ha da ha dz+wa la ra~M b+hasmiM ku ru hU~M hU~M phaT phaT:__ces pa'i sngags re dang rdzas re sprad la lan grangs ci mang bsreg__/de ltar phul bas byad phur rbod gtong gi gnod pa dang de las gyur pa'i nad gdon bar chad thams cad rjes shul lhag med du bsreg par gyur/__ces mos/__badz+ra mu:__me lha ye shes pa rang bzhin chos kyi dbyings su gshegs/__dam tshig pa rab tu 'bar ba'i me lce dang 'od zer rnon pos khyed rang rnams la nye bar 'tshe ba'i byad phur rbod gtong la sogs pa'i bag chags phra mo rnams kyang sbyangs bar byas pa'i mos pas me thab kyi khar lan bdun 'gong mdzod/__ces lan bdun me thab khar mchongs su gzhug__/de nas rnam rgyal bum pa'i chus bkru byab gong smos ltar tshar grangs skabs bstun bya/__glud gtor changs bu khrus chu rnams lhan cig tu bran la/__a kA ro'i sngags rgya lan gsum gyis byin brlab/__gtor ma khrus chu rnams bdud rtsi'i rgya mtsho 'dod pa'i yon tan lnga dang ldan pa bgegs rigs lan chags thams cad tshims par byed pa'i nus ldan du gyur par mos:__sarba big+h+nAn A kar Sha ya dzaH__ces mgron 'gugs/__sarba big+h+nAn na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu She b+h+yaHsarba thA khaM ut+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM gr-i ha Ne daM baM l+yA+e di swA hA:__zhes pa lan gsum gyis bsngo/__/bden stobs bka' bsgo gong ltar la/__thams cad lan chags glud kyi gtor ma 'dis tshims par gyis la sa'i phyogs 'dir ma gnas par sogs brjod la phyir bskrad/__glud gtor khrus chu rgyang ring du bskyal/__de nas srung ba byas la bden stobs brjod pa ni/__nam mkha' med par gyur na yang :__sngags kyi dngos grub med mi srid:__lha dang drang srong gis bshad pa'i:__rig sngags bslu ba mi srid na:__'dod chags bral bas byas pa yi:__gsang sngags sbyor bas bslu ba ni:__ma byung 'byung bar mi 'gyur ro:__sngags dang rten 'brel mi bslu zhing :__ting 'dzin nus pa bsam mi khyab:__dkon mchog gsum dang rtsa gsum gyi:__bden pa chen po'i mthu stobs kyis:__byad phur rmod pa'i sbyor ba las:__deng nas rtag tu rgyal gyur cig:__dza ya dza ya su dza ya:__zhes dang*/__shis brjod rgyas par spel/__'di nyid sger du byed skabs/__bdag bskyed la dmigs pa'i mchod bstod nas bkra shis kyi bar rjes chog las byang ltar bya'o/__/bzhi pa rma bya chen mo'i las sbyor gsum du gsungs pa'i thog mar 'chi bslu ni/__gsham du byab khrus sbrel skabs de'i chas bum pa sogs bkod/__bdag bskyed bum sgrub gong du bshad pa ltar bya dgos la/__'chi bslu rkyang pa byed skabs bdag bskyed kho na la brten kyang chog mod/__cung zad rgyas par spro na mdun bskyed dang 'brel na legs pas de ltar na/__gzhi steng maN+Dal la 'bru'i tshom bu gcig bkod pa'i steng du tshe 'brang*/__g.yas su tshe ril/__g.yon tu tshe chang*/__rgyab tu mda' dar/__mdun tu 'bul gtor dkar zlum/__phyi mchod phreng tshar du bkod/__'chi bslu'i chas ngar glud/__chang bu lo grangs sam brgya rtsa sogs tshar gang byed kyi grangs/__'bru sna sogs glud chas spyi ltar ci 'dzom 'du bya/__de nas las byang gi brgyud 'debs nas brtsam/__bdag bskyed bzlas pa'i bar btang*/__slar mdun bskyed la dmigs pa'i phrin las mngon rtogs nas brtsam mchod stod yan grub pa dang sgrub pa'i bzlas pa ci nus/__mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs kyang nyer gcig las mi nyung ba bzla/__mthar gtor 'bul mchod bstod tshe 'gugs/__srung ma'i gtor 'bul skabs bstun grub nas/__glud yas byin gyis brlab pa ni/__chab bran/__thal mo khong stong snying gar bzhag la/__shAka thub thugs kar steng a dkar po'i/__/'od kyis dngos 'dzin nyes skyon stong par sbyangs/__oM swA b+hA ba shud+d+ha sarba d+harma swA b+hA wa bi shud+d+ho\u0f85haM/__lan gsum la phyag rgya re re bkrol nas se gol gtogs pa 'gre/__b+h+rU~M las rin chen snod mchog rgya che ba/__/stong gsum tsam gyi nang du kha~M yig las/__/ngar gyi mi chen phung khams skye mched rdzogs/__/gcig las brgya stong bye ba dung phyur 'phro/__/mi bas glud bzang lha yi bu pho 'dra/__/lan chags bgegs rigs so so'i yid mthun pa'i/__/mkho rgu'i longs spyod 'byor pa bsam mi khyab/__rin chen sgrom bu'i rgya dpral bar bskor la/__rnam snang phyag rgya'i oM dkar 'od zer gyis/__/zad med nam mkha'i mdzod kyi sprin du gyur/__na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shA mu khe b+h+ya:sarba thA khaM ut+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hA/__bdud rtsi thab sbyor phyag rgya kha'i thad du bskor la/__bdud rtsi 'khyil ba'i hrIHdmar 'od zer gyis/__/dug lnga'i nad 'joms ye shes bdud rtsir gyur/__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da li ha na ha na hU~M phaT/__rgya chen shugs ldan gy-i phyag rgya snying gar bcas la/__rin 'byung phyag rgya'i trA~M ser 'od zer gyi/__/'dod yon rnam lnga'i 'od dang char 'bebs gyur/__na maHsarba ta thA ga ta a wa lo ki te oM sam+b+har sam+b+har hU~M/__ye shes skar mda'i phyag rgya byas la/__don grub phyag rgya'i hA ljang 'od zer gyis/__/'thab rtsod pham rgyal med pa thob par gyur/__/oM dz+nyA na a ba lo ki te sa man+ta s+pha ra Na rasmi b+ha ba sa ma ya ma hA ma Ni du ru du ru hri da ya dz+wa la ni hU~M/__dbang bsgyur 'khor lo'i phyag rgya spyi bor bskor la/__phyag na rdo rje'i dzaHdmar 'od zer gyis/__/mgron rnams bdag gi dbang 'dus las sgrub gyur/__/na maHsa man+ta bud+d+hA nAM gra he shwa ri pra b+ha dz+yo ti ni ma hA sa ma ya swA hA/__las gsum gsum mo/__/spro na/__bdag gi bsam pa'i sogs bden stobs kha bsgyur can brjod/__mdun du bgegs chen sde bzhi la/__/'chi bdag 'byung po phyogs bcu'i gdon/__/sha za yi dwags rgyal bsen sogs/__/tshe rabs 'khor ba thog med nas/__/tshe srog bar du gcod byed pa'i/__/lan chags glud kyi bdag po rnams/__/dpag med khrom tshogs bzhin du gsal/__/ces mgron gsal btab nas bsngo ba la 'jug kyang chog__/spyi mthun ltar cung zad spro na/__hU~M/__'jigs pa'i hU~M sgra nges sgrog cing*/__/bgegs rnams ma lus 'joms byed pa/__/dngos grub ma lus stsol ba'i lha/__/bgegs kyi dgra la phyag 'tshal bstod/__/nam mkha' stong pa 'gugs byed na/__/gzugs can rnams la smos ci dgos/__/sems med par yang 'gugs byed na/__/sems dang ldan pa smos ci dgos/__/'di ru gnod byed dgug tu gsol/__/na mo/__/sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun kyi=__rtsa gsum zhi khro rab 'byams kyi=__lha sngags ting 'dzin rten 'brel bslu ba med pa'i bden pa dang*/__khyad par rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i lha tshogs 'khor dang bcas pa'i bka' bden=__bden pa chen po'i mthus bsrung bya'i tshe srog la bar du gcod pa'i gdon bgegs kyi rigs su gyur pa thams cad glud kyi gtor ma len pa'i slad du 'dir mchis par gyur cig__/dzaHhU~M ba~M hoH_zhes lan gsum gyis bgegs 'gugs/__bde gshegs rin chen mang dang gzugs mdzes dang*/__/'byams klas 'jigs kun bral la phyag 'tshal lo/__/na maHsarba ta thA ga ta a ba lo ki te oM saM b+ha ra sam+b+ha ra hU~M/__lan gsum mam bdun gyis bsngos la/__hU~M:__nga ni rig pa'i rgyal mo ste:__'khor 'das thams cad bskyed cing sprul:__nyon cig bgegs dang log par 'dren:__tshe la rku ba'i 'byung po dang :__srog la rngams pa'i 'chi bdag bdud:__bla la gdung ba'i phyogs bcu'i gdon:__dpal la chags pa'i yi dwags dang :__ma mo the'u brang la sogs pa:__dus min 'chi byed bar chad kun:__mi las dga' ba'i glud gtor khyer:__nor las lhag pa'i 'dod yon longs:__lan chags bu lon byang bar gyis:__dga' zhing byams pa'i sems bskyed la:__phyin chad 'khor 'dir gnod ma byed:__zhi dang bkra shis bde legs stsol:__ces lo grangs sam brgya rtsa la sogs grangs du dgos bsag__/mthar/__hU~M:__nyon cig log 'dren bgegs kyi tshogs:__tshe dang srog la bar gcod kun:__gnas 'dir ma 'dug gzhan du dengs:__'das na rdul bzhin brlag par 'gyur:__ces dang*/__na mo/__/sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden=__dge 'dun=__rtsa gsum zhi khro rab 'byams kyi=__lha sngags ting 'dzin rten 'brel bslu ba med pa'i bden pa dang*/__khyad par rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i lha tshogs 'khor dang bcas pa'i bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis/__bsrung bya'i tshe srog la bar du gcod pa'i gdon bgegs 'byung po'i rigs su gyur pa thams cad bsngos pa'i glud gtor gyis tshim par gyis la so so rang rang gi gnas su dengs shig__/ces dang drag sngags rol mo sogs kyis bskrad/__glud gtor chu bo chen po'i gzhung ngam lho phyogs kyi grong zad pa'i mthar bskyal/__las byang ltar/__hU~M/__steng 'og phyogs mtshams sogs brjod la srung 'khor brtan por bsgom/__bsrung bya mdun tu 'khod pa'am dmigs pas khyab par byas la tshe 'gugs gyer/__sgrub sngags brjod la tshe ril chang sbyin cing rgyas gdab/__shis brjod bya/__de nas rjes chog las byang ltar tshang bar btang ngo*/__/'di'i sgo nas bkru byab byed na/__gong du smos pa'i cho ga ltar la/__glud gtor chang bu rnams kyang nye bar bsdogs/__bkru byab gnyis song ba'i glud dang chang bu khrus chu rnams sngags drug phyag drug tshigs bcad bor ba'i sngags rgya tsam gyis byin brlab/__bden stobs kyis mgron 'gugs/__bsngo ba tshigs bcad tshar gcig gam gsum tsam gyis mthar bden brjod bcas phyir bskrad/__srung ba dang shis brjod bya/__dbang gi mtha' rten du bkru byab 'chi bslu sbrel ba la'ang 'di ltar bya dgos so/__/yang 'di la brten nas sbyin sreg byed na/__thab dang bud shing bsreg rdzas/__cho ga spyi'i lag len gong du las spyir bshad pa nyid lha sngags kha bsgyur ba tsam gyis 'grub la/__dgang blugs phrin bcol skabs/__rang don yin na/__rnal 'byor pa bdag gi dang*/__gzhan yin na/__bsrung bya'am/__sbyin pa'i bdag po'i zhes kha bsgyur la/__tshe srog la bar du gcod pa'i dus ma yin pa'i 'chi ba'i 'jigs pa thams cad zhi ba'i phrin las mdzad du gsol/__ces sbyar/__bsreg rdzas mar khu/__yams shing*/__til rnams la/__oM ag+ne de ba ma hA ma yU rI sarba mr-i taM shAn+tiM ku ru swA hA:__zhes sngags kho nas brgya rtsa sogs 'bul zhing phrin bcol yang bshad ma thag pa'i gsham/__'jigs pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__zhes btags pa dang dmigs pa'i skabs/__'od zer zla shel bdu rtsi'i rang bzhin gyis dus ma yin par 'chi ba'i 'jigs pa bag chags dang bcas pa mun pa la nyi ma shar ba bzhin sangs kyis bsal bar mos pa rnams khyad par ro/__/zug rngus nyen pa'i lus can mtha' yas pa/__/'di dang gtan tu bde ba sbyin pa'i mthu/__/rgyal kun phrin las gcig bsdoms ci 'dra ba/__/de 'drar gyur nas kun phan btsas su shog__/ces pa 'di'ang khyab bdag 'khor lo'i mgon po kun mkhyen bla ma rin po che'i gsung gis rjes su gnang ba ltar/__pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel//__//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: