JKW-KABAB-05-CA-018

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་བཀའ་སྲུང་མཆོད་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
Wylie title dpal bka' 'dus kyi bka' srung mchod thabs shin tu bsdus pa JKW-KABAB-05-CA-018.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 18, Pages 265-273 (Folios 1a to 10a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (o rgyan gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal bka' 'dus kyi bka' srung mchod thabs shin tu bsdus pa. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 265-273. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Protector Rituals - gsol mchod  ·  Revelations - gter ma
Cycle དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ (dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-BA-021
Colophon

སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའི་གཏེར་མའོ།།

sprul sku o rgyan gling pa'i gter ma'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་བཀའ་སྲུང་མཆོད་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ༔

༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ བཀའི་སྲུང་མ་མཆོད་པ་ནི༔ དྲག་པོའི་སྣོད་དུ་ཤ་ཁྲག་གི་གཏོར་མ་བཤམ༔ འབྲུ་བཅུད་ཀྱི་སྐྱེམས་བླུགས༔ གཙང་མ་ཕུད་ཀྱིས་བྲན་ལ༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས༔ རང་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་གཙོ་འཁོར་བྲན་དང་ཕོ་ཉ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམས་ལ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ༔ སྤྲིན་ནག་འདུས་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ ལྷ་ཡི་དེད་དཔོན་ནག་པོ་ཆེ༔ སྲིང་མོ་ལྷ་མོ་དུང་སྐྱོང་མ༔ དཔལ་མགོན་འདུས་པའི་འཁོར་དང་བཅས་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་སྤྱན་སྔ་རུ༔ ཇི་ལྟར་ཞལ་བཞེས་གཡར་དམ་དགོངས༔ ལས་ལ་མ་གཡེལ་ད་ཚུར་བྱོན༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སརྦ་དུཥྟཱན་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿཞེས་སྤྱན་དྲང་༔ ན་མོ་ན་མཱ་མི༔ ཞེས་ཕྱག་འཚལ༔ སརྦ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཞེས་དམ་ལ་བཞག༔ ཧཱུྃ༔ མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་ལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ དགྱེས་པའི་ཐུགས་ཀྱིས་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མཆིས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀ་ལ་སརྦ་དུཥྟཱན་་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤབྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཞེས་དང་ཁྱད་པར་གཏོར་མས་མཆོད་ཅིང་༔ ཧཱུྃ༔ བྷནྡྷ་རིན་ཆེན་སྣོད་ཡངས་སུ༔ འབྲུ་སྣ་ལྔ་སྦྱར་གཏོར་མ་ནི༔ ཤ་ཁྲག་ཕུད་ཀྱིས་རབ་བརྒྱན་ཏེ༔ ནམ་མཁའ་མཉམ་པས་རབ་ཏུ་མཆོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སརྦ་དུཥྟཱན་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷུཉྫ་ཧོཿ རཀྟ་པཱི་པ་ཧོཿ ཧ་ཧ་ཧེ་ཧེ་ཧོ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སརྦ་ཀརྨ་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་ནས་བསྟོད་པ་ནི༔ རྔ་བརྡུང་ཞིང་དབྱངས་དང་བཅས་པས༔ ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་སྤྱི་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་ནག་པོ་ཆེ༔ མགོན་པོ་ཀུན་འདུས་དྲེགས་པའི་རྗེ༔ མཐིང་ནག་དབུ་དགུ་བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག༔ གཡས་ཀྱི་དང་པོས་རུ་མཚོན་འཕྱར༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ནི་རྟགས་སུ་བརྗིད༔ གཡོན་གྱི་དང་པོས་མེ་ལོང་སྟོན༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ དེ་འོག་གཉིས་ཀྱིས་མདའ་གཞུང་འགེངས༔ དགྲ་བོའི་སྙིང་ནས་འབིགས་པར་བྱེད༔ ལྷག་མ་ལྕགས་ཀྱུ་རྒྱུ་ཞགས་དང་༔ ཆུ་གྲི་གྲི་གུག་སྟྭ་རེ་འབར༔ ཐོ་བ་ཐོད་པ་གཡས་ན་བསྣམས༔ གཡོན་པས་དཔལ་མདུང་རལ་གྲི་དང་༔ ལྕགས་སྒྲོག་སྤར་ཤང་རྩེ་ལྔ་པ༔ མེ་ཐབས་ཐོག་མདེལ་སྟེང་དུ་གདེངས༔ ཞབས་བཞི་གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་བགྲད༔ ཁྱུང་སེང་སྟག་དོམ་འབྲུག་རྣམས་བརྫིས༔ སྤྲེའུ་སྲིན་པོའི་པགས་པ་དང་༔ དར་ནག་འཇོལ་བེར་སྟོད་གཡོགས་ཤིང་༔ དོམ་དང་སྟག་ལྤགས་སྨད་དཀྲིས་མཛད༔ རིན་ཆེན་སྦྲུལ་གྱིས་རབ་ཏུ་བརྒྱན༔ ཁམས་གསུམ་དྲེགས་པ་ཟིལ་གནོན་པར༔ གནམ་ལྕགས་མེ་འབར་མཚན་ཡང་གསོལ༔ གཉིས་མེད་མ་ནིང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ དྲག་མོའི་གཟུགས་ཅན་ཤངྒ་རི༔ སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་རལ་གཅིག་མ༔ མོ་རྒྱུད་ཤ་ཟ་ཀུན་གྱི་གཙོ༔ དུང་སྐྱོང་ལྷ་མོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་ཕྱོགས་མགོན་པོ་སྟག་ཞོན་ཆེ༔ ཙནྡན་བེང་ཆེན་ལྕགས་པར་བསྣམས༔ སྟག་ལ་ཞོན་ནས་དགྲ་བགེགས་འདུལ༔ ཞེ་སྡང་བདུད་འཇོམས་ཁྱེད་ལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ཕྱོགས་མགོན་པོ་གླང་ཞོན་ནག༔ རྩེ་གསུམ་བྷནྡྷ་ཁྲག་བཀང་བསྣམས༔ གླང་ལ་ཞོན་ནས་དགྲ་བགེགས་འདུལ༔ ང་རྒྱལ་བདུད་འཇོམས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་ཕྱོགས་མགོན་པོ་སེང་ཞོན་དམར༔ ཕྱག་གཉིས་ཟངས་གཞུ་ལྕགས་མདའ་འགེངས༔ སེང་གེ་ཞོན་ནས་དགྲ་བགེགས་འདུལ༔ འདོད་ཆགས་བདུད་འཇོམས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་ཕྱོགས་མགོན་པོ་རྟ་ཞོན་མཐིང་༔ རུ་དར་གཡོབ་ཅིང་ཐོད་ཕྲག་འཐུང་༔ རྟ་ལ་ཞོན་ནས་དགྲ་བགེགས་འདུལ༔ ཕྲག་དོག་བདུད་འཇོམས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་ལྷོའི་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་མཐིང་༔ གྲི་ཐོད་སྙིང་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་བསྣམས༔ སྒེག་པའི་ཉམས་ཀྱིས་དགྲ་བགེགས་འདུལ༔ དྲེགས་པའི་བདུད་འཇོམས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ནུབ་མགོན་པོ་གྲི་གུག་ནག༔ གྲི་གུག་གདེངས་ཤིང་བྷན་ཁྲག་འཐུང་༔ རྔམས་པའི་ཉམས་ཀྱིས་དགྲ་བགེགས་འདུལ༔ ལོག་འདྲེན་བདུད་འཇོམས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་བྱང་མགོན་པོ་ཏྲཀྴད་མཐིང་༔ ཙནྡན་བིང་ཆེན་རུ་མཚོན་འཕྱར༔ ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཀྱིས་དགྲ་བགེགས་འདུལ༔ དྲག་ཤུལ་བདུད་འཇོམས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་ཤར་མགོན་པོ་ཞང་བློན་ནག༔ ཁ་ཊྭཱཾ་རྩེ་གསུམ་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས༔ གཏུམ་པའི་ཉམས་ཀྱིས་དགྲ་བགེགས་འདུལ༔ ལོག་ལྟའི་བདུད་འཇོམ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ གཞན་ཡང་མགོན་པོའི་བཀའ་འཁོར་ན༔ ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་མ་ནིང་གི༔ རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པའི་སྡེ་དང་དཔུང་༔ བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཞེས་བསྟོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ལ་དམིགས་ནས༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སརྦ་དུཥྟན་ཨེ་ཛ་བྷྱོ༔ ཞེས་བཟླའོ༔ དེ་ནས་ཚོགས་དང་ཡོ་བྱད་ཆེན་པོས་ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་བཤགས་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་ལས་གྲུབ་དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་ཚོགས༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སྤྱི་དཔལ་ཁྲོ་བོའི་རྗེ༔ མ་མགོན་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་ཕྱིར་དབྱིངས་ནས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་པོར༔ དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་སྤུངས༔ ཏིང་འཛིན་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ མགོན་པོ་ཀུན་འདུས་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་སྦྲེང་བ་ནི༔ ལྷ་ཡི་ཞལ་ཟས་བས་ཀྱང་བཅུད་རེ་ཆེ༔ ཏིང་འཛིན་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ མ་མགོན་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རཀྟ་དམར་གྱི་ཨརྒྷཾ་འཁྱིལ་བ་ནི༔ ཕྱི་ཡི་རྒྱ་མཚོ་བས་ཀྱང་གཏིང་རེ་ཟབ༔ ཏིང་འཛིན་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ མ་མགོན་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཚོགས་དང་གཏོར་མའི་ཕུང་པོ་བཤམས་པ་ནི༔ རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་བས་ཀྱང་དཔངས་རེ་མཐོ༔ ཏིང་འཛིན་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ མ་མགོན་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཤེས་རབ་རིག་མས་བདེ་བའི་པདྨོ་སྦྱོར༔ ཐབས་ཀྱི་དཔའ་བོས་ཞིང་བཅུའི་སྲོག་རྩ་སྒྲོལ༔ ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཆེན་པོས༔ མ་མགོན་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྟེན་རྫས་མི་གཡོ་སྐོང་རྫས་སྐར་ལྟར་འཁྲུགས༔ སྒྲུབ་རྫས་མངའ་གསོལ་མཐུན་རྫས་ཚར་དུ་དངར༔ མཆོད་རྫས་སྤྲིན་གཏིབས་ལས་ཀྱི་དམ་རྫས་ཀྱིས༔ མ་མགོན་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཐུགས་དམ་བསྐངས་གྱུར་ནད་གདོན་བར་ཆད་སོལ༔ དགྲ་བགེགས་ཚར་ཆོད་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུས༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་འཁོར་སློབ་སྙན་གྲགས་སྤེལ༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ༔ ལྟ་བ་འཕང་དམའ་སྒོམ་པ་ལེ་ལོས་བསྒྲིབས༔ སྤྱོད་པ་རྩལ་ཆུང་འབྲས་བུ་རིང་དུ་གཡེལ༔ གསང་བའི་མན་ངག་ཟབ་མོའི་དོན་མ་རྟོགས༔ མ་མགོན་དམ་ཅན་ཐུགས་དང་འགལ་བ་ཀུན༔ བླ་མ་ཡི་དམ་སྤྱན་སྔར་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ བཀའ་སྲུང་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ༔ ཚངས་པར་སྩལ་ནས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་དེང་འདིར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་བཤགས་པར་བྱ༔ ཐུན་གཏོར་དང་ཕུད་སྐྱེམས་འབུལ་ཞིང་༔ ཧཱུྃ༔ ཕུད་ཀྱིས་གསོལ་ལོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔ གཏོར་མས་མཆོད་དོ་དྲེགས་པའི་གཙོ༔ རྔམས་ཤིང་དགྱེས་པས་འདི་བཞེས་ལ༔ གསོལ་མཆོད་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སྔོན་ཚེ་བཀོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ༔ རྡོ་རྗེ་འདུས་པས་དམ་ལ་བཞག༔ བར་དུ་སྤྲིན་ནག་འདུས་པའི་ཁྲོད༔ རིག་འཛིན་གཙོ་བོས་ཕྲིན་ལས་བསྐུལ༔ ཐ་མ་ཟ་ཧོར་བོད་ཡུལ་དུ༔ ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་གཉེར་གཏད་བཞིན༔ མ་མགོན་དམ་ཅན་འདུས་པའི་ཚོགས༔ ཐ་ཚིག་གཉན་པོ་དེང་འདིར་དགོངས༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུངས༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དབུ་འཕང་བསྟོད༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྡང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས༔ བསྟན་ལ་འཚེ་བྱེད་ཞིང་བཅུ་ཡི༔ སྙིང་ཁྲག་དམར་པོ་ཧུབ་ཀྱིས་དྲོངས༔ རིག་འཛིན་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་དང་༔ བསྟན་པ་མཆོད་པའི་སྦྱིན་བདག་གི༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཟློག༔ ཆགས་ཆེ་ཉམ་ང་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ ཡིད་མཐུན་མཁོ་དགུ་དབང་དུ་སྡུས༔ བསམ་པའི་དོན་ཀུན་འབད་མེད་སྒྲུབས༔ བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཅེས་ལས་ཀྱི་གཉེར་གཏད་དོ༔ མགོན་པོ་གནམ་ལྕགས་མེ་འབར་དམ་ཅན་འདུས་པའི་མཆོད་གསོལ་རྒྱུན་དུ་བྱ་བ་རྫོགས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའི་གཏེར་མའོ།། །།

[edit]

[¿ ]dpal bka' 'dus kyi bka' srung mchod thabs shin tu bsdus pa bzhugs so:__:___dpal chen bka' 'dus lha la phyag 'tshal lo:__bka'i srung ma mchod pa ni:__drag po'i snod du sha khrag gi gtor ma bsham:__'bru bcud kyi skyems blugs:__gtsang ma phud kyis bran la:__ra~M ya~M kha~M:__oM AHhU~M ha ho hrIH__zhes yang yang brjod pas byin gyis brlabs nas:__rang spyi dpal chen po'i thugs ka nas lcags kyu lta bu'i 'od zer 'phros pas dpal ye shes kyi mgon po 'dus pa'i lha tshogs gtso 'khor bran dang pho nya bsam gyis mi khyab pa dang bcas pa spyan drangs par bsams la:__hU~M hU~M:__yul gyi ming ni o rgyan yul:__sprin nag 'dus pa'i dur khrod nas:__lha yi ded dpon nag po che:__sring mo lha mo dung skyong ma:__dpal mgon 'dus pa'i 'khor dang bcas he ru ka dpal spyan snga ru:__ji ltar zhal bzhes g.yar dam dgongs:__las la ma g.yel da tshur byon:__oM shrI ma hA kA la sarba duSh+tAn sarba sa ma ya dzaHdzaHzhes spyan drang :__na mo na mA mi:__zhes phyag 'tshal:__sarba tiSh+Tha lhan:__zhes bzhugs su gsol:__sarba sa ma ya ho:__zhes dam la bzhag:__hU~M:__mgon po yab yum 'khor bcas la:__phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:__dgyes pa'i thugs kyis bzhes nas kyang :__las kyi dngos grub mchis par mdzod:__oM shrI ma hA ka la sarba duSh+tAn sa pa ri wA ra puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shab+da sarba pU dza pra tIts+tsha hoH__ma hA a mr-i ta rak+ta pU dza ho:__zhes dang khyad par gtor mas mchod cing :__hU~M:__b+han+d+ha rin chen snod yangs su:__'bru sna lnga sbyar gtor ma ni:__sha khrag phud kyis rab brgyan te:__nam mkha' mnyam pas rab tu mchod:__oM shrI ma hA kA la sarba duSh+tAn sa pa ri wA ra i daM ba liM ta b+huny+dza hoH__rak+ta pI pa hoH__ha ha he he ho hoH__sa ma ya sarba karma sid+d+hi ku ru swA hA:__de nas bstod pa ni:__rnga brdung zhing dbyangs dang bcas pas:__hU~M:__bcom ldan spyi dpal he ru ka'i:__thugs las sprul pa'i nag po che:__mgon po kun 'dus dregs pa'i rje:__mthing nag dbu dgu bco brgyad phyag:__g.yas kyi dang pos ru mtshon 'phyar:__ye shes lha ni rtags su brjid:__g.yon gyi dang pos me long ston:__legs nyes stangs 'dzin phrin las rdzogs:__de 'og gnyis kyis mda' gzhung 'gengs:__dgra bo'i snying nas 'bigs par byed:__lhag ma lcags kyu rgyu zhags dang :__chu gri gri gug s+t+wa re 'bar:__tho ba thod pa g.yas na bsnams:__g.yon pas dpal mdung ral gri dang :__lcags sgrog spar shang rtse lnga pa:__me thabs thog mdel steng du gdengs:__zhabs bzhi gyad kyi dor stabs bgrad:__khyung seng stag dom 'brug rnams brdzis:__spre'u srin po'i pags pa dang :__dar nag 'jol ber stod g.yogs shing :__dom dang stag lpags smad dkris mdzad:__rin chen sbrul gyis rab tu brgyan:__khams gsum dregs pa zil gnon par:__gnam lcags me 'bar mtshan yang gsol:__gnyis med ma ning he ru ka:__khro bo'i rgyal la phyag 'tshal bstod:__hU~M:__drag mo'i gzugs can shang+ga ri:__sngags kyi srung ma ral gcig ma:__mo rgyud sha za kun gyi gtso:__dung skyong lha mor phyag 'tshal bstod:__hU~M:__shar phyogs mgon po stag zhon che:__tsan+dan beng chen lcags par bsnams:__stag la zhon nas dgra bgegs 'dul:__zhe sdang bdud 'joms khyed la bstod:__hU~M:__lho phyogs mgon po glang zhon nag:__rtse gsum b+han+d+ha khrag bkang bsnams:__glang la zhon nas dgra bgegs 'dul:__nga rgyal bdud 'joms khyod la bstod:__hU~M:__nub phyogs mgon po seng zhon dmar:__phyag gnyis zangs gzhu lcags mda' 'gengs:__seng ge zhon nas dgra bgegs 'dul:__'dod chags bdud 'joms khyod la bstod:__hU~M:__byang phyogs mgon po rta zhon mthing :__ru dar g.yob cing thod phrag 'thung :__rta la zhon nas dgra bgegs 'dul:__phrag dog bdud 'joms khyod la bstod:__hU~M:__shar lho'i mgon po phyag bzhi mthing :__gri thod snying dang kha T+wAM bsnams:__sgeg pa'i nyams kyis dgra bgegs 'dul:__dregs pa'i bdud 'joms khyod la bstod:__hU~M:__lho nub mgon po gri gug nag:__gri gug gdengs shing b+han khrag 'thung :__rngams pa'i nyams kyis dgra bgegs 'dul:__log 'dren bdud 'joms khyod la bstod:__hU~M:__nub byang mgon po trak+shad mthing :__tsan+dan bing chen ru mtshon 'phyar:__khros pa'i nyams kyis dgra bgegs 'dul:__drag shul bdud 'joms khyod la bstod:__hU~M:__byang shar mgon po zhang blon nag:__kha T+wAM rtse gsum thod khrag bsnams:__gtum pa'i nyams kyis dgra bgegs 'dul:__log lta'i bdud 'jom khyod la bstod:__hU~M:_gzhan yang mgon po'i bka' 'khor na:__pho rgyud mo rgyud ma ning gi:__rgyud gsum dregs pa'i sde dang dpung :__bsam mi khyab la phyag 'tshal bstod:__zhes bstod cing thugs dam bskul ba la dmigs nas:__oM shrI ma hA kA la sarba duSh+tan e dza b+h+yo:__zhes bzla'o:__de nas tshogs dang yo byad chen pos thugs dam bskang zhing bshags pa ni:__hU~M:__ye shes las grub dpal ldan mgon po'i tshogs:__ma hA kA la spyi dpal khro bo'i rje:__ma mgon 'dus pa'i lha tshogs 'khor dang bcas:__thugs dam bskang phyir dbyings nas gzi byin bskyed:__dur khrod drag po'i gzhal yas khang chen por:__dgra bgegs bsgral ba'i 'dod yon phung por spungs:__ting 'dzin sngags dang phyag rgyas byin brlabs te:__mgon po kun 'dus lha tshogs thugs dam bskang :__bdud rtsi sman gyi mchod pa sbreng ba ni:__lha yi zhal zas bas kyang bcud re che:__ting 'dzin sngags dang phyag rgyas byin brlabs te:__ma mgon 'dus pa'i lha tshogs thugs dam bskang :__rak+ta dmar gyi ar+g+haM 'khyil ba ni:__phyi yi rgya mtsho bas kyang gting re zab:__ting 'dzin sngags dang phyag rgyas byin brlabs te:__ma mgon 'dus pa'i lha tshogs thugs dam bskang :__tshogs dang gtor ma'i phung po bshams pa ni:__ri rgyal lhun po bas kyang dpangs re mtho:__ting 'dzin sngags dang phyag rgyas byin brlabs te:__ma mgon 'dus pa'i lha tshogs thugs dam bskang :__shes rab rig mas bde ba'i pad+mo sbyor:__thabs kyi dpa' bos zhing bcu'i srog rtsa sgrol:__thabs shes dbyer med byang chub sems chen pos:__ma mgon 'dus pa'i lha tshogs thugs dam bskang :__rten rdzas mi g.yo skong rdzas skar ltar 'khrugs:__sgrub rdzas mnga' gsol mthun rdzas tshar du dngar:__mchod rdzas sprin gtibs las kyi dam rdzas kyis:__ma mgon 'dus pa'i lha tshogs thugs dam bskang :__thugs dam bskangs gyur nad gdon bar chad sol:__dgra bgegs tshar chod khams gsum dbang du sdus:__tshe bsod dpal 'byor 'khor slob snyan grags spel:__rnal 'byor bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod:__oM:__lta ba 'phang dma' sgom pa le los bsgribs:__spyod pa rtsal chung 'bras bu ring du g.yel:__gsang ba'i man ngag zab mo'i don ma rtogs:__ma mgon dam can thugs dang 'gal ba kun:__bla ma yi dam spyan sngar mthol lo bshags:__bka' srung 'khor dang bcas la bzod par gsol:__tshangs par stsal nas mchog dang thun mong gi:__dngos grub ma lus deng 'dir stsal du gsol:__zhes brjod cing yi ge brgya pas bshags par bya:__thun gtor dang phud skyems 'bul zhing :__hU~M:__phud kyis gsol lo chos skyong tshogs:__gtor mas mchod do dregs pa'i gtso:__rngams shing dgyes pas 'di bzhes la:__gsol mchod bcol ba'i phrin las mdzod:__sngon tshe bkod pa lhun grub tu:__rdo rje 'dus pas dam la bzhag:__bar du sprin nag 'dus pa'i khrod:__rig 'dzin gtso bos phrin las bskul:__tha ma za hor bod yul du:__o rgyan chen pos gnyer gtad bzhin:__ma mgon dam can 'dus pa'i tshogs:__tha tshig gnyan po deng 'dir dgongs:__sangs rgyas bstan pa khyod kyis srungs:__dkon mchog gsum gyi dbu 'phang bstod:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__sdang ba'i dgra dang gnod pa'i bgegs:__bstan la 'tshe byed zhing bcu yi:__snying khrag dmar po hub kyis drongs:__rig 'dzin bdag cag dpon slob dang :__bstan pa mchod pa'i sbyin bdag gi:__tshe bsod dpal 'byor gzi byin skyed:__nad gdon bar chad thams cad zlog:__chags che nyam nga dgra la sgyur:__yid mthun mkho dgu dbang du sdus:__bsam pa'i don kun 'bad med sgrubs:__bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod:__ces las kyi gnyer gtad do:__mgon po gnam lcags me 'bar dam can 'dus pa'i mchod gsol rgyun du bya ba rdzogs so:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__sprul sku o rgyan gling pa'i gter ma'o//__//

Footnotes

Other Information