བླ་མ་སྐུ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཁྱེར་བདེ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title bla ma sku gsum dril sgrub khyer bde byin rlabs snying po JKW-KABAB-18-TSHA-026.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 26, Pages 165-167 (Folios 1a1 to 2a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bla ma sku gsum dril sgrub khyer bde byin rlabs snying po. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 165-167. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
Colophon

ཞེས་པའང་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྷས་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།།

zhes pa'ang rig 'dzin gyi btsun pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i lhas mdor bsdus snying por dril te sbyar ba'i dge bas 'gro kun sku gsum bla ma'i go 'phang myur du thob pa'i rgyur gyur cig___/mang+ga laM//

[edit]
།བླ་མ་སྐུ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཁྱེར་བདེ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་བཞུགས། ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ འདིར་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་གྱི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཤིན་ཏུ་མདོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཉམས་སུ་བླང་བ་ནི། །བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་བར། །དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །སེམས་བསྐྱེད་མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་ཏུ། །སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་པར་བགྱི། །ལན་གསུམ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་གཟོད་ནས་འོད་གསལ་ངང༌། །ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྣམ་རོལ་ལས། །སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང༌། །ཡིད་འཕྲོག་ངོ་མཚར་བཀོད་པ་འབྱམས་ཀླས་དབུས། །སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་བདག་ཉིད་པདྨ་འབྱུང༌། །སྐུ་མདོག་དཀར་དམར་ཁྲོ་འཛུམ་གཞོན་ནུའི་ཚུལ། །ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་པས་ཐོད་བུམ་དང༌། །མཆན་ཁུང་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་རྩེ་གསུམ་བསྣམས། །དབུ་ལ་རབ་མཛེས་ཤེའུའི་སྙན་ཞུ་དང༌། །སྐུ་ལ་གསང་ཕོད་སྣམ་སྦྱར་ཟབ་བེར་གསོལ། །ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་པད་ཟླར་རོལ། །སྣང་སྟོང་འོད་ལྔ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་དཀྱིལ་ན། །རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་སྤྲོ། །སྤྱི་བོར་རིགས་བདག་བླ་མ་འོད་དཔག་མེད། །དམར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་སྟེང༌། །འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ལྷུང་བཟེད་འཛིན། །མཚན་དཔེའི་དཔལ་འབར་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསོལ། །སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་བཞུགས། །ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །རབ་དཀར་ཞི་འཛུམ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། །ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པས་པད་དཀར་བསྣམས། །དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་རྫོགས་ཕྱེད་སྐྱིལ་རོལ། །དེ་ཡི་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་དབུས། །ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོའི་མཐར། །སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད། །གསང་གསུམ་བྱིན་རླབས་ལྷ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་གྱི། །རྣམ་པར་ཆར་བཞིན་བབས་ནས་རང་ལ་ཐིམ། །སྒྲིབ་དག་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཐོབ། །སླར་ཡང་འོད་འཕྲོས་འགྲོ་དྲུག་སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱངས། །སྣང་བ་ལྷ་ལ་གྲགས་པ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ། །དྲན་རྟོག་བློ་འདས་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་ངང༌། །མ་ཡེངས་མི་བསྒོམ་ཆོས་སྐུའི་རང་ཞལ་བལྟ། ཨོཾ་ཨཱ་མི་དྷེ་ཝ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཀུན། །སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ནས། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་དངོས་གྲུབ་དང༌། །ཕན་བདེའི་དཔལ་ལ་རོལ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་ཅི་ཤེས་བྱའོ། །ཞེས་པའང་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྷས་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

/bla ma sku gsum dril sgrub khyer bde byin rlabs snying po bzhugs/__na mo gu ru b+h+yaH__'dir bla ma sku gsum gyi dril sgrub shin tu mdor bsdus pa'i tshul gyis nyams su blang ba ni/__/bdag sogs 'gro kun deng nas byang chub bar/__/dkon mchog rtsa ba gsum la skyabs su mchi/__/sems bskyed mkha' khyab 'gro ba kun don tu/__/sku gsum bla ma'i go 'phang bsgrub par bgyi/__/lan gsum/__oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA ba At+ma ko\u0f85haM/__'khor 'das chos kun gzod nas 'od gsal ngang*/__/zung 'jug sgyu 'phrul drwa ba'i rnam rol las/__/snod bcud thams cad pad+ma 'od kyi zhing*/__/yid 'phrog ngo mtshar bkod pa 'byams klas dbus/__/skad cig dran rdzogs bdag nyid pad+ma 'byung*/__/sku mdog dkar dmar khro 'dzum gzhon nu'i tshul/__/phyag g.yas rdo rje g.yon pas thod bum dang*/__/mchan khung g.yon na kha T+wAM rtse gsum bsnams/__/dbu la rab mdzes she'u'i snyan zhu dang*/__/sku la gsang phod snam sbyar zab ber gsol/__/zhabs gnyis rdo rje'i skyil krung pad zlar rol/__/snang stong 'od lnga 'khrugs pa'i klong dkyil na/__/rab 'byams rtsa gsum rgya mtsho'i sprin phung spro/__/spyi bor rigs bdag bla ma 'od dpag med/__/dmar gsal zhal gcig phyag gnyis mnyam gzhag steng*/__/'chi med bdud rtsis gang ba'i lhung bzed 'dzin/__/mtshan dpe'i dpal 'bar chos gos rnam gsum gsol/__/skyabs kun 'dus pa'i bdag nyid chen por bzhugs/__/thugs kar ye shes sems dpa' spyan ras gzigs/__/rab dkar zhi 'dzum zhal gcig phyag gnyis pa/__/phyag g.yas mchog sbyin g.yon pas pad dkar bsnams/__/dar dang rin chen rgyan rdzogs phyed skyil rol/__/de yi thugs kar pad zla'i gdan gyi dbus/__/ting 'dzin sems dpa' hrIHyig dmar po'i mthar/__/sngags kyi phreng bas bskor las 'od zer 'phros/__/rab 'byams phyogs bcu'i rgyal ba sras bcas mchod/__/gsang gsum byin rlabs lha sngags phyag mtshan gyi/__/rnam par char bzhin babs nas rang la thim/__/sgrib dag dbang dang dngos grub ma lus thob/__/slar yang 'od 'phros 'gro drug sgrib gnyis sbyangs/__/snang ba lha la grags pa sngags kyi sgra/__/dran rtog blo 'das 'od gsal gnyug ma'i ngang*/__/ma yengs mi bsgom chos sku'i rang zhal blta/__oM A mi d+he wa hrIH__oM ma Ni pad+me hU~M/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M/__ci nus bzlas mthar/__/dge ba 'di yis bdag sogs sems can kun/__/sku gsum bla ma'i go 'phang myur thob nas/__/'jig rten 'jig rten 'das pa'i dngos grub dang*/__/phan bde'i dpal la rol pa'i bkra shis shog__/ces sogs bsngo smon ci shes bya'o/__/zhes pa'ang rig 'dzin gyi btsun pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i lhas mdor bsdus snying por dril te sbyar ba'i dge bas 'gro kun sku gsum bla ma'i go 'phang myur du thob pa'i rgyur gyur cig___/mang+ga laM//__//__

Footnotes

Other Information