JKW-KABAB-11-DA-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས། ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་དབང་གི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབེབས།
Wylie title kun bzang thugs gter las yang dag zhi khro phur gsum gyi dbang gi cho ga grub gnyis bdud rtsi'i rgyun 'bebs JKW-KABAB-11-DA-010.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 11, Text 10, Pages 217-302 (Folios 1a to 43b5)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (byang chub gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. kun bzang thugs gter las yang dag zhi khro phur gsum gyi dbang gi cho ga grub gnyis bdud rtsi'i rgyun 'bebs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 11: 217-302. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་ (yang dag zhi khro phur gsum)
Parent Cycle ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ (kun bzang thugs gter)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-11-DA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-SHA-021
Colophon
  • Author colophon: །ཅེས་པའང་ཁྱབ་བདག་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དཔལ་ཆེན་པོ་དང་དབྱེར་མ་མཆིས་པ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཉེ་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་དང་ལྡན་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བཀའི་གནང་བ་སྩལ་བ་ལྟར། དུས་ཞབས་ཀྱི་རིག་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་བརྙན་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་བཛྲ་ཙིཏྟ་ཀོ་ཊིའི་སྒྲུབ་གནས་དཔལ་ཆེན་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བཅོས་བསླད་མེད་པ་ལ་རྣམ་གསལ་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
  • Editor colophon: སླར་༢༠༠༨ ལོར་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བསྒྱུར་བའོ།།
  • Author colophon: ces pa'ang khyab bdag kun mkhyen bla ma dpal chen po dang dbyer ma mchis pa rdo rje gzi brjid rtsal gyi zhal snga nas nye brgyud byin rlabs dang ldan gyis rjes su bzung zhing bka'i gnang ba stsal ba ltar/__dus zhabs kyi rig pa 'dzin pa'i gzugs brnyan pad+ma gar gyi dbang phyug blo gros mtha' yas pa'i sdes badz+ra tsit+ta ko Ti'i sgrub gnas dpal chen rnam par rol pa'i pho brang du gter gzhung rdo rje'i gsung bcos bslad med pa la rnam gsal mtshams sbyor gyis legs par brgyan pa dge legs 'phel
  • Editor colophon: slar 2008_lor phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bsgyur ba'o
[edit]
༄༅། །ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས། ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་དབང་གི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛཱ་ཡ། །གདོད་ནས་རང་བྱུང་ཀུན་བཟང་ཧེ་རུ་ཀ །ཡང་དག་བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་གཟི་བྱིན་གྱིས། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ཉེ་ལམ་སྣང་མཛད་པ། །བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་ཞབས་ལ་འདུད། །རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཁ་ཚང་དོན་འདྲིལ་ཞིང༌། །འགྲན་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བྱིན་གཟི་ཅན། །ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །འཇུག་འདོད་སྐལ་བཟང་རྣམས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་སྤེལ། དཔལ་ཀུན་བཟང་ཧེ་རུ་ཀ་ཡང་ཕུར་སྒྲགས་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་དགོད་པ་ལ་དོན་གསུམ། སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བའི་ལས་རིམ། དངོས་གཞི་སྒྲུབ་མཆོད་དང་དབང་བསྐུར། རྗེས་མཇུག་སྡུད་པའི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལའང་གསུམ། ས་ཆོག །སྟ་གོན། དཀྱིལ་འཁོར་དབང་རྫས་བཀོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཏེར་གཞུང་ལས་ས་ཆོག་དང་ཐིག་ཚོན་གྱི་བྱ་བ་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཀྱང་འདིར་སྒྲུབ་གནས་རྙིང་པ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྡུལ་ཚོན་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ལ་བྱ་བའི་ཆོ་ག་བསྡུས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་སྟེགས་བུར་ཚོམ་བུ་གཅིག་བཀོད་པའི་མདུན་དུ་དཀར་ཟླུམ་དང་ཕྱི་མཆོད་དཀར་གཏོར་བཅས་བཤམ། བདག་བསྐྱེད་མདོར་བསྡུས་པ་ནི། ཐོག་མར་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་བཏང༌། ཚད་མེད་བཞི་སྤྱི་ལྟར་གསལ་བཏབ་ལ། འཁོར་འདས་རང་རིག་དངོས་དང་བྲལ༔ རྣམ་དག་སྟོང་ཆེན་གོམས་པར་སྦྱངས༔ དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས༔ རབ་གཟིར་མ་རྣམས་དྲང་བའི་ཕྱིར༔ འོད་གསལ་སྙིང་རྗེས་ཡོངས་ཁྱབ་གྱུར༔ སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་རབ་གོམས་པས༔ ཐོག་མར་བདག་ཉིད་རྟོགས་གོམས་བསྒྲལ༔ དེ་ཉིད་ངང་ལས་ཡེ་ཤེས་ནི༔ སྐྱེ་མེད་རང་གསལ་ཡེ་གནས་ངང་༔ སྤྲོས་བསྡུས་འགྲོ་བ་ཐུགས་རྗེས་བསྒྲལ༔ གསལ་འགྲིབ་བྲལ་བར་བརྟན་གྱུར་ནས༔ སྣོད་ནི་ཆོས་དབྱིངས་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་ཆོས་རྫོགས་བསྒོམ༔ བཅུད་ནི་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་དུ༔ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པར་བསྒོམ༔ ཡིད་བཞིན་གཏེར་ལྡན་རིན་ཆེན་ཁྲི༔ མི་འཇིགས་སྟོབས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་དང་༔ དབང་བཅུ་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་གདན༔ མ་ཆགས་སྐྱོན་བྲལ་པདྨ་དང་༔ ཉི་ཟླ་རང་གསལ་འོད་ལྡན་བསྒོམ༔ དེ་སྟེང་སྐྱེ་མེད་ཡི་གེ་ལས༔ འགགས་མེད་ཆོས་སྐུ་རྒྱལ་མཆོག་ནི༔ ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་སྐུ་མདོག་མཐིང་༔ གཡས་དཀར་གཅིག་ཤོས་དམར་བའི་མདངས༔ རྣམ་ཐར་སྐུ་གསུམ་དབུ་གསུམ་མོ༔ ཕྱག་དྲུག་ཡེ་ཤེས་དྲུག་ལྡན་པའི༔ རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ༔ དྲིལ་བུ་པདྨ་རལ་གྲིའོ༔ དང་པོ་མཉམ་བཞག་ཐབས་ཤེས་ལྡན༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་༔ ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཡུམ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཐིང་གའི་མདོག༔ ཡེ་ཤེས་ཡབ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ དབྱིངས་རྟགས་དྲིལ་བུ་འཛིན་པའོ༔ ཞི་བའི་ཚུལ་དགུ་རབ་ལྡན་ཅིང་༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་འབར་བ་བསྒོམ༔ ནང་རྟགས་ཕྱི་རུ་བརྡ་བསྟན་པས༔ ཆོས་ཉིད་རང་རྩལ་གོ་བའི་དོན༔ ཐུན་མོང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི༔ མཚན་དཔེས་རབ་བརྒྱན་མ་འདྲེས་གསལ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ རང་རྩལ་གདོད་ནས་དབང་བྱིན་ལྡན༔ བསྐུར་ཐོབ་མཚན་མའི་སྤྱོད་ཡུལ་བྲལ༔ གསལ་བར་གྱུར་ཚེ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་༔ གཤེགས་བཞུགས་མི་མངའ་མཉམ་ཉིད་རྟོགས༔ བཞུགས་གསོལ་བརྟན་པར་གནས་ཤེས་བྱ༔ དབྱིངས་རིག་རང་གྲོལ་ཕྱག་བཙལ་ཞིང་༔ འདོད་ཡོན་མ་སྤངས་ཡེ་ཤེས་རྒྱན༔ རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་ཕྱི་མཆོད་ཡིན༔ དག་པའི་རྫས་ལྔ་དུག་གསུམ་སོགས༔ རང་སྣང་མཉམ་ཉིད་རིག་པར་གྲོལ༔ གནས་ལུགས་གཙང་སྨེ་འཛིན་རྟོག་མེད༔ རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ནང་མཆོད་དོ༔ ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་བསྟོད་པ་ཡིན༔ རང་ལུགས་མཉམ་བཞག་བཅོས་མེད་དོ༔ བརྗོད་མེད་སྔགས་སྒྲ་ཆེན་པོར་བཤད༔ ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སྔགས་བཀོད་ལ༔ སྐྱོན་བཅུ་སྤངས་ལ་བཟླས་པ་བྱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བྷོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ ཞེས་བཟླས་པ་བརྒྱ་རྩ་ཙམ་དང་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུའི་དམིགས་པ་སྤྱི་མཐུན་བྱ། ཁྲོ་བོར་གནས་བསྒྱུར་བ་ནི། བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་ཀུན༔ ཀུན་བཟང་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ ཁྲོ་བ་ཅན་ལ་ཁྲོ་བ་ཡིས༔ གདུལ་ཕྱིར་ཁྲོ་བོའི་སྐུར་སྟོན་པར༔ ཧེ་ནི་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་སྒྲ༔ རུ་ནི་དབྱིངས་སུ་སྡུད་པའི་དོན༔ ཀ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཆེན་པོ༔ ཀུན་ཁྱབ་རང་སྣང་དཔལ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ རང་བྱུང་དུར་ཁྲོད་གཞལ་ཡས་སུ༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཁྲོ་རྒྱལ་ཧེ་རུ་ཀ༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ཞལ༔ རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭྃ་རྔེའུ་ཆུང་གཡས༔ དྲིལ་བུ་དུང་དམར་རྒྱུ་ཞགས་གཡོན༔ ཞབས་བཞི་དྲེགས་པ་ཕོ་མོ་མནན༔ ཁྲོ་མོ་ཡུམ་དང་གཉིས་མེད་རོལ༔ དཔལ་གྱི་ཆས་བརྒྱད་སྐུ་ལ་བརྒྱན༔ འབར་བའི་གར་དགུས་རབ་ཏུ་བརྗིད༔ ཁྲོ་བོའི་ཚུལ་ཅན་ཁྲོས་པ་ཡིས༔ འཇིག་རྟེན་གསུམ་དག་སྲེག་བྱེད་ན༔ སངས་རྒྱས་ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་པ་ཡིས༔ ཁམས་གསུམ་ཡོངས་སྒྲོལ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ང་ནི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བདག༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྫོགས་བྱིན་དང་ལྡན༔ འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་རང་དབང་སྒྱུར༔ ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་ཡེ་ཤེས་སེམས༔ ཛྙཱ་ན་པཉྩ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ཨ་ར་ལ་ལི༔ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཏིཥྛ་བཛྲ༔ སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ སྤྲོས་མེད་རྟོག་བྲལ་མཁའ་དབྱིངས་དག་པ་ལས༔ སྐྱེ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མངའ་བ༔ འགྲོ་དོན་རང་བྱུང་བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་དུ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཐུགས་ཀར་སྔགས་འཁོར་དང་སྤྲོ་བསྡུའི་ཏིང་འཛིན་གསལ་གདབ་ལ། ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་བཟླས་ལ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་གིས་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ། ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་ཀྱིས་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷར་ལྡང༌། དཀར་གཏོར། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ། བྷུ་མི་པ་ཏི་ས་པཱ་རི་བཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་མགྲོན་བཀུག །བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ས་བདག་ལྷ་ཀླུ་འཁོར་དང་བཅས༴ གཏོར་མ་དམ་པ་འདི་བཞེས་ལ༔ བདག་གིས་བསྒྲུབ་པ་མ་ཐོན་བར༔ ཁྱེད་ལ་གནས་འདི་བདག་འཚལ་གྱིས༔ ཅི་བདེ་བར་ནི་གཞན་དུ་བཟུར༔ ཅེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་ལ་དཀར་གཏོར་ཕྱི་རོལ་དུ་འབུལ། བསྡུ་ན་ས་ཆོག་དེ་ཙམ་གྱིས་འཐུས། ཅུང་ཟད་སྤྲོ་ན། ས་ལྷའི་གཏོར་མཆོད་རྣམས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང་སྦྱང༌། ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང་༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ཡངས་སུ༔ ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པ་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས་ཤཔྡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་འཕྲོས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རླུང་ཆུར་གྱུར་ཏེ་མཚན་འཛིན་གྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་ནས་ཆོས་ཉིད་དག་པ་ཆེན་པོར་གྱུར། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས་སའི་ལྷ་མོ་གསེར་མདོག་བུམ་པ་བསྣམས་ཤིང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པ་མདུན་ཏུ་སྤྱན་དྲངས༔ སྐྱོབ་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྤྱོད་པའི་ཚུལ་དང་ཁྱད་པར་དང་༔ ས་དང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ལ༔ ལྷ་མོ་ཁྱེད་ནི་དཔང་གྱུར་གཤེགས༔ ཞེས་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་པའི་ལག་གཡས་ས་ལ་བརྡབ་པས་ས་གས་ནས་ལྷ་མོ་འཛུམ་མདངས་བཅས་བྱོན་པར་བསམས་ལ། ཨ་ཀཱ་རོ་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཨོཾ་པྲྀ་ཐཱི་བཱི་དེ་བི་ས་པ་རི་བཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྔགས་ཐོགས་མཐའ་དེས་འགྲེས་ཏེ། ཨརྒྷཾ་གྱི་གནས་སུ། པཱ་དྱཾ་ནས། ཤཔྡའི་བར་སྦྱར་བ་དང༌། ཨོཾ་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་ས་ཡི་ལྷ༔ གསེར་མདོག་གསེར་གྱི་བུམ་པ་བསྣམས༔ རྒྱན་རྣམས་ཀུན་གྱིས་རབ་བརྒྱན་པའི༔ ལྷ་མོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པས་དགྱེས་ནས་སྒྲུབ་པ་པོ་ཅི་བགྱིའི་བཀའ་སྩོལ་ཅིག་ཅེས་བརྗོད་པར་བསམས་ལ། ཇི་ལྟར་ཆེ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཡིས༔ དཔུང་བཞི་བདུད་ཀྱི་སྡེ་བཏུལ་ནས༔ རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་ཀྱི་དཔུང་ཚུགས་པ༔ ངེས་པར་བྱ་ཕྱིར་དཀྱིལ་འཁོར་བྲི༔ དེ་ཕྱིར་དཔང་གྱུར་ལྷ་མོས་ཀྱང་༔ ས་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་ལྷ་མོས་ཀྱང༌། ཁྱོད་ནི་སློབ་དཔོན་དམ་པ་ཡིན༔ སེམས་ཅན་དོན་ཕྱིར་དཀྱིལ་འཁོར་བྲིས༔ ཞེས་གནང་བ་སྩལ་ནས་འོད་དུ་གྱུར་ཏེ་ས་ལ་ཐིམ་པས་ས་གཞི་བདེ་ལེགས་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ཨོཾ་རཏྣ་མཎྜ་ལ་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཟངས་སམ་སེང་ལྡེང་གི་ཕུར་བུ་ཟླ་གམ་ཐོགས་ལ། ཕུར་བུ་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་སྐུ་སྨད་ཕུར་པའི་དབལ་ཅན་ཏུ་གྱུར། ཧྲཱིཿཧཱུྃ་པ་ཤང་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཞེས་སྟེག་བུའི་དབུས་སུ་གདབ། ཕུར་བུ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་དམར་པོས་ས་གཞི་ཁྱབ་པས་དབང་དུ་གྱུར། ཅེས་མོས། ལག་པ་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་པ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་མོས་པ་ས་ལ་བསྣུན་ཏེ། ཨོཾ་བཛྲ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཀྲོ་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སྔགས་ལན་གསུམ། ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ དངོས་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་སྟོང་པའི་ངང་དུ་སྦྱང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤུུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧྃ༔ ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་སྦྱང་ངོ༌།

།གཉིས་པ་སྟ་གོན་ལ་བཞི། ལྷ། བུམ་པ། ཡོ་བྱད། སློབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པའོ། །དང་པོ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞི་ལ་དྲི་བཟང་དང་བདུད་རྩི་ལྔ་སྦྱར་བས་དབུས་སུ་ཐིག་ལེ་གྲུ་བཞི་ཆ་གཅིག །དེ་མདུན་དེ་ལས་ཆུང་ཙམ་གཅིག་བཀོད་པའི་སྟེང་དུ། རུ་ལུ་དང༌། ཀཱི་ལ་ཡ་བརྗོད་ལ་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་བཀོད། ཕྱི་མཆོད་གཡས་བསྐོར་དང༌། རྒྱབ་མདུན་སྨན་གཏོར་རཀྟ་བཤམ། ལས་བྱང་ལྟར་མཆོད་པ་རྣམས་བྱིན་བརླབ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ས་གཞི་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པའི་དབུས་དང་མདུན་ཏུ་པདྨ་ཉི་མ་དྲེགས་པ་ཕོ་མོའི་གདན་རྣམས་གྲུབ་པར་གྱུར། ཧེ་ནི་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་སྒྲ༔ རུ་ནི་དབྱིངས་སུ་སྡུད་པའི་དོན༔ ཀ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཆེན་པོ༔ ཀུན་ཁྱབ་རང་སྣང་དཔལ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ རང་བྱུང་དུར་ཁྲོད་གཞལ་ཡས་སུ༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཁྲོ་རྒྱལ་ཧེ་རུ་ཀ༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ཞལ༔ རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭཱྃ་རྔེའུ་ཆུང་གཡས༔ དྲིལ་བུ་དུང་དམར་རྒྱུ་ཞགས་གཡོན༔ ཞབས་བཞི་དྲེགས་པ་ཕོ་མོ་མནན༔ ཁྲོ་མོ་ཡུམ་དང་གཉིས་མེད་རོལ༔ དཔལ་གྱི་ཆས་བརྒྱད་སྐུ་ལྔ་བརྒྱན༔ འབར་བའི་གར་དགུས་རབ་ཏུ་བརྗིད༔ མདུན་ཏུ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ནི༔ བརྗིད་གསལ་ཚམ་རྔམས་འབར་བའི་སྐུ༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ག༔ རྩེ་དགུ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་དང་༔ མེ་དཔུང་འབར་བ་ཁ་ཊྭཱྃ་འཛིན༔ ཕུར་བུ་རབ་ཏུ་དྲིལ་ཞིང་འདེབས༔ སྐུ་སྨད་ཕུར་བུ་དྲག་པོའི་དབལ༔ རབ་འབར་གནམ་ལྕགས་ངར་ལྡན་རྣོ༔ རྐེད་པ་རྒྱ་མདུད་ཆུ་སྲིན་ཁ༔ ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་དབང་དུ་བྱེད༔ སྐུ་ལ་དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱད་གསོལ༔ དཔལ་གྱི་ཆས་བརྒྱད་གར་དགུས་བརྗིད༔ རལ་པ་མེ་དཔུང་རྒྱ་མདུད་འཁྱིལ༔ སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་སུམ་སྤྲུལ་དང་༔ ཕོ་ཉ་མང་པོ་སྐུ་ལ་འཕྲོ༔ དུག་གསུམ་བསྒྲལ་བའི་ཨེ་དཀྱིལ་དུ༔ བཟོད་པར་དཀའ་བའི་སྐུ་མཆོག་གསལ༔ ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ངང་ལས་གཟུགས་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་བཞེངས་ཏེ་བྱོན་པར་གྱུར། ཅེས་གསལ་གཏབ་ལ་ལས་བྱང་ལྟར་སྤྱན་འདྲེན། བཞུགས་གསོལ། བརྟན་པར་བྱ་བ། ཕྱག་དང༌། མཆོད་པ་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང༌། བསྟོད་པའི་བར་གྲུབ་ན་སྙན་གསན་དབབ་པ་ནི། སྤོས་དང་རྡོར་དྲིལ་ཐོགས་ལ། མགོན་པོ་ཀུན་མཁྱེན་བདག་ཉིད་ཅན༔ གཅིག་དང་དུ་མ་ཡོངས་བྲལ་ཕྱིར༔ མ་ལུས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ ཁྱེད་རྣམས་ལ་ནི་མཆོད་པ་དང་༔ ཁམས་གསུམ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བྱ་ཞིང་༔ རང་བཞིན་མཉམ་པར་སྦྱར་བའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་ཅན་བདག་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི༔ ལས་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བགྱིད༔ ཐུགས་རྗེས་ཉེ་བར་དགོངས་མཛད་དེ༔ དཀྱིལ་འཁོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ནི༔ ས་གཞི་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་མཛོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་རྗེས་སུ་གནང་བར་མོས། གཉིས་པ་ནི། རྩ་གཞུང་དུ་སློབ་མ་སྟ་གོན་གྱི་རྗེས་སུ་བཤད་ཀྱང་དོན་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ཅིང་སྤྱི་ལྟར་འདིར་བླང་ན་སྟབས་བདེ་བས་རྣམ་རྒྱལ་མགུལ་ཆིངས་མཐིང་ག །ལས་བུམ་ལྗང་གུ། བུམ་མཚན་རྡོར་དྲིལ་དང་རྒྱ་གྲམ་ལྡན་པ། བུམ་རྫས་སོ་ལྔའི་བཅུད་ལྡན། ཁ་རྒྱན་གཟུངས་ཐག་དང་བཅས་པ། མཆོད་གཏོར་རྣམས་ལེགས་པར་བཤམས་ལ་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་བྱ། བུམ་པ་བསང་སྦྱང༌། ཆོས་རྣམས་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་༔ བྷྲཱུྃ་ལས་བྱུང་བའི་བུམ་པ་ནི༔ རང་བྱུང་དུར་ཁྲོད་གཞལ་ཡས་སུ༔ སོགས་ལྷ་བསྐྱེད་གོང་གསལ་ལྷ་སྟ་གོན་སྐབས་ལྟར་ལ། བཟོད་པར་དཀའ་བའི་སྐུ་མཆོག་གསལ༔ ལས་བུམ་ནང་དུ་པད་ཉིའི་སྟེང་༔ ལས་བྱེད་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་ནི༔ ལྗང་ནག་རྒྱ་གྲམ་དྲིལ་བུ་འཛིན༔ ཁྲོ་བོའི་ཆ་ལུགས་རྫོགས་པར་གསལ༔ ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་སྲས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཁྲོ་རྒྱལ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས། ཧཱུྃ་ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་སོགས་སྤྱན་འདྲེན། བཞུགས་གསོལ། བརྟན་པར་བྱ་བ། ཕྱག་འཚལ། མཆོད་པ་སྤྲུལ་པ་རྒྱན། སྨན་གཏོར་རཀྟ་སྔགས་ཙམ། བསྟོད་པ་ཤྭ་ལོ་ཀ་གསུམ་བཅས་ལས་བྱང་ལྟར། ཧཱུྃ་ འཇིགས་པའི་ཧཱུྃ་སྒྲ་སོགས་བྱས་ལ་གཟུངས་ཐག་བླངས་ཏེ། རང་སྲོག་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གཟུངས་ཐག་ལ། །འཁྲིལ་ཏེ་བུམ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། །དེ་དག་སྐུ་ལས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །བབས་པས་བུམ་ཆུར་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་གྱུར། ཅེས་པའི་ཏིང་འཛིན་དང་ལྡན་པས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ ཞེས་པ་ཅི་འགྲུབ་དང༌། ལས་བུམ་ལ་དམིགས་ཏེ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜལ་ལཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྒྱ་རྩ་ཙམ་བཟླས་ལ་སྔགས་ཙམ་གྱིས་མཆོད། བུམ་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བུམ་ཆུ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར། གསུམ་པ་ནི། འོག་ནས་འབྱུང་བའི་དབང་རྫས་ཚང་བ་འདུ་བྱས་ལ་སྟེགས་བུར་བཀོད། དབང་རྫས་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་༔ སྐུ་གཟུགས་ལ་སོགས་ཕན་ནུས་ཆས༔ ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ རང་འོད་ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ མཚན་རྫོགས་དར་དང་རིན་ཆེན་བརྒྱན༔ ཐོད་སྐུ་ལ་སོགས་ཁྲོ་དབང་ཆས༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ རང་མདངས་གནས་ཡུལ་སྒོ་སྐྱོང་སོགས༔ ཕུར་བུ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ ཀུན་ཀྱང་གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན༔ དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་བརྗིད༔ གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གཉིས་མེད་ཐིམ༔ ཞེས་པ་ཙམ་གྱིས་གསལ་གདབ། སྤྱན་འདྲེན་ནས་བསྟོད་པའི་བར་བུམ་བསྐྱེད་ལྟར་བྱས་ལ། ཞི་བ་སྤྱི་སྔགས། རུ་ལུ། ཀཱི་ལ་འབྲུ་དགུ་རྣམས་ཉེར་གཅིག་ཙམ་རེ་བཟླས་པའི་མཐར། ལྷ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་དབང་རྫས་སོ་སོའི་རྣམ་པར་གྱུར། ཅེས་མོས་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་ཏེ། སུ་པྲ་ཏིཥྛས་རབ་གནས་བྱའོ།

།བཞི་པ་ནི། སྟ་གོན་རྫས་བཞི་བཞི་བསྣོལ་རྣམས་འདུ་བྱས་ལ་དབང་བསྐུར་བར་འོས་པའི་སློབ་མ་རྣམས་བོས། ལས་བུམ་གྱི་ཆུས་སྒོ་དྲུང་དུ་ཁྲུས་བྱ། ལས་བྱང་ལྟར་བཀའ་བསྒོ་ཞིང་བགེགས་བསྐྲད། ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་གྱི་སྲུང་འཁོར་གྱིས་བཅིངས་ནས་མདུན་དུ་འཁོད་པ་ལ་མཎྜལ་དཀྱེ་བསྡུ་དང་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། བློ་བཅོས་པའི་ཆོས་བཤད་རྒྱས་བསྡུས་ཇི་ལྟར་འོས་པ་སྔོན་དུ་སོང་ནས། དེ་ལ་འདིར་གསན་པར་བྱ་བ་སྐབས་སུ་བབས་པ་ནི། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱལ་བ་མཆོག་དེས་ཆོས་སྐུ་དགོངས་པའི་ངང༌། ལོངས་སྐུ་བརྡའི་ཚུལ། སྤྲུལ་སྐུ་སྒྲ་ཚིག་ཐ་སྙད་ཀྱི་སྒོ་ནས། གདུལ་བྱ་འཕགས་པ་དང་སོ་སྐྱེའི་དབང་པོ་དང་འཚམས་པར་ཆོས་སྒོར་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོ་ཚད་མེད་པ་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གདུལ་ཡུལ་དབང་པོའི་རིམ་པའི་རིགས་སུ་བསྡུ་ན། ཀུན་འབྱུང་འདྲེན་པའི་ཐེག་པ་གསུམ། དཀའ་ཐུབ་རིགས་བྱེད་ཀྱི་ཐེག་པ་གསུམ། དབང་སྒྱུར་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་གསུམ་སྟེ་ཐེག་རིམ་དགུར་གྲགས་པ་ལས་འདིར་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དབང་སྒྱུར་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ནང་གསེས་བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྟོན་པའི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་གསུམ་དུ་བཞུགས་པའི་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡོ་གར་གྲགས་པ་ཡིན། དེ་ལའང་ཏནྟྲ་ཆེན་པོ་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་བཞུགས་པའི་ནང་ཚན་སྒྲུབ་པ་ལག་ལེན་དུ་སྟོན་པ་རོལ་པའི་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་བྱེ་བྲག་ཐུགས་ཀྱི་ཏནྟྲ་ཧེ་རུ་ཀ་རོལ་པའི་རྒྱུད་དཔལ་ཁྲག་འཐུང་གལ་པོ་ཆེའི་རྒྱུད་སོགས་ལས་བསྟན་པ་དཔལ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་དང་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པ་རོལ་པའི་རྒྱུད་ལས་བསྟན་པ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་སྦྲགས་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་སྨིན་བྱེད་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ཡིན། དེའང་ཧེ་རུ་ཀའི་གལ་པོ་ལས་སློབ་མ་མཆོག་གི་རིགས་ཅན་ལ་ཡེ་ཤེས། འབྲིང་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན། ཐ་མའི་རིགས་ཅན་ལ་གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྐལ་བ་དང་འཚམས་པའི་དབང་བསྐུར་ནས་དེ་དང་དེའི་མན་ངག་རྣམས་སྟོན་པར་གསུངས་པ་ལས། དེང་སང་ཁྱབ་ཆེ་བ་ཕྱི་མའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བསྒྲུབ་པ་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས་སྐབས་འདིར་སྦྱོར་བ་སློབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པའི་ཆོས་རྣམས་སྒྲུབ་པར་བགྱི་བ་ཡིན་པས་ཐོག་མར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་དམིགས་ཏེ་ཞིང་ཁམས་འབུལ་འཚལ། ཅེས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །དེ་ལ་ཐོག་མར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་མ་སྐྱེས་ན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྣོད་དུ་མི་རུང་བས་འདི་ལྟར་རང་རང་གི་ཕ་མ་དྲིན་ཅན་ཤ་སྟགས་སུ་གྱུར་པའི་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་ལ་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་པས་ཁྱབ་པར་བྱས་ལ་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས། །ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡིན་མོད་ཀྱང༌། །རྟོག་པའི་དབང་གིས་འཁོར་བ་ལས། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། ལན་གསུམ། འཁོར་འདས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཟོད་མ་ཉིད་ནས་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དམིགས་བསམ་འགྲོ་འོང་གི་སྤྲོས་པ་ཀུན་དང་བྲལ་བའི་དོན་ལ་བློ་བཞག་སྟེ་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨེ་མའོ་ངོ་མཚར་རྨད་ཀྱི་ཆོས། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང༌། །སྐྱེ་བ་མེད་ལས་ཐམས་ཅད་སྐྱེས། །སྐྱེས་པ་ཉིད་ནས་སྐྱེ་བ་མེད། །ཨེ་མའོ་ངོ་མཚར་རྨད་ཀྱི་ཆོས། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས༴ འགག་པ་མེད་ལ་ཐམས་ཅད་འགགས། །འགགས་པ་ཉིད་ནས་འགག་པ་མེད། །ཨེ་མའོ་ངོ་མཚར༴ །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས༴ །གནས་པ་མེད་ལ་ཐམས་ཅད་གནས། །གནས་པ་ཉིད་ནས་གནས་པ་མེད། །ཨེ་མའོ་ངོ་མཚར༴ །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས༴ །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཐམས་ཅད་དམིགས། །དམིགས་པ་ཉིད་ནས་དམིགས་པ་མེད། །ཨེ་མའོ་ངོ་མཚར༴ །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས༴ །འགྲོ་འོང་མེད་ལས་འགྲོ་དང་འོང༌། །འགྲོ་འོང་ཉིད་ནས་འགྲོ་འོང་མེད། ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་བོན་གྲུང་པོར་ཐེབས་པར་གྱུར་པ་ལ་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ཡིན་པས་འདི་ལ་སྙན་གཏོད་འཚལ། ཨེ་མ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལས༔ རང་གིས་རྣམ་རྟོག་ལས་ཀྱིས་འཁྲུལ༔ སྣ་ཚོགས་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང་༔ གནས་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ༔ བདག་དང་བདག་གིར་སོ་སོར་འཛིན༔ སུས་ཀྱང་མ་བཅིངས་བཅིང་མེད་དེ༔ བཅིང་བར་བྱ་བ་ཡོད་མ་ཡིན༔ བཅིངས་མེད་རྣམ་པར་གྲོལ་མེད་པའི༔ ཡེ་ནས་ལྷུན་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཆོས༔ ཁྱེད་ལ་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བྱ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་མཛད་པའི་ཚུལ༔ བུ་ཡིས་བློ་གྲོས་འདི་གྱིས་ཤིག༔ ཅེས་གདམས། དེ་ནས་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པའི་སླད་དུ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་པོ་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོ་ལ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་པ་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པའི་སྤྱན་སྔར་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི་ཞིང་སྡོམ་པ་མཐའ་དག་ཡང་དག་པར་བཟུང་བ་དང༌། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་ལྟུང་གི་ཚོགས་རྣམས་སྙིང་ནས་བཤགས་ཤིང་རང་གཞན་གྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅི་མཆིས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང༌། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་དང་བསམ་པ་ལས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་སྨོན་པ་དང་འཇུག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་རྣམས་གསལ་ཐོབ་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛད་པར་ཞུ། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ༔ རྟག་ཏུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ རྣལ་འབྱོར་སྔགས་བདག་ཧེ་རུ་ཀ༔ འཁོར་ལོར་བཞུགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན༔ དེ་རྣམས་ལ་ཡང་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ དཀྱིལ་འཁོར་བདག་པོར་གྱུར་པ་ནི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དངོས་པོ་མཆོག༔ ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སློབ་དཔོན་ལ༔ རྟག་པར་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཙོ་བོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ནི༔ བདག་ལ་ཡང་དག་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ༔ ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་པར༔ བདག་གིས་སྡོམ་པ་མ་ལུས་བཟུང་༔ བདག་གིས་སྡིག་པ་ཅི་བགྱིས་པ༔ བགྱིད་དུ་ཡང་ནི་སྩལ་བ་དང་༔ རྗེས་སུ་ཡི་རང་གང་ལགས་པ༔ བདེ་གཤེགས་སྤྱན་སྔར་མཆིས་ནས་གང་༔ དུས་གསུམ་སྡིག་པ་བགྱིས་པ་རྣམས༔ ཁྱེད་ལ་མ་ལུས་སོ་སོར་བཤགས༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་འཕགས་པའི་ཚོགས༔ སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལ་སོགས་པའི༔ དགེ་བ་བགྱིས་དང་བགྱིད་སྩལ་བ༔ ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་རྗེས་ཡི་རང་༔ སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཐེག་ཆེན་ཆོས༔ བྱང་སེམས་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ༔ དད་པས་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ སེམས་ཅན་མ་ལུས་སྲིད་པར་ལྷུང་༔ འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་བྱའི་ཕྱིར༔ བདག་གིས་དེ་རིང་ཉིད་དུ་ནི༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ་བྱ། དེ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་མ་དག་པའི་ཕུང་པོ་སྦྱང་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་བསྒྲུབས་ནས་སྲུང་བའི་གོ་ཆ་བགོ་བ་ཡིན་པས་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད་ཅིག །སློབ་དཔོན་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་མེ་སྤྲོས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གདོས་བཅས་མ་དག་པས་དངོས་པོ་བསྲེགས། རླུང་བྱུང་སྟེ་གཏོར། ཆུ་བོའི་རྒྱུན་གྱིས་བཀྲུས་ཏེ་སྟོང་པར་གྱུར་པའི་ངང་ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཧཱུྃ་ཡིག་དཀར་གསལ་དུ་གྱུར། དེ་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་ཁྱེད་རང་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་ཅིང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པ། ཞབས་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གྱིས་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས་པའི་གནས་གསུམ་དུ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་འབྲུ་གསུམ་དཀར་དམར་མཐིང་གས་མཚན་པ་དང་ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་ཀྱིས་གཏམས་པས་ཚེ་བསྲུང་ཞིང་བར་ཆད་གང་གིས་ཀྱང་གླགས་མི་རྙེད་པར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་རཀྴ་ཧཾ༔ ཨོཾ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ལ་གནས་གསུམ་དང་སྤྱི་བོར་རྡོ་རྗེས་རེག་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར། དེ་ལྟར་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་དྷཱུ་པེ་དྷཱུ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་པུཥྤེ་པུ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱི༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་གནྡྷེ་གན། ཞེས་བཞི་བསྣོལ་གྱིས་མཆོད། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་མཚན་མ་བརྟག་པའི་སླད་དུ་སོ་ཤིང་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་སོ་ལ་འདྲུད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ལ་མཎྜལ་ཉིད་གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་རིགས་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མོས་པ་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་དོར་ཤིག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་འདོར་དུ་གཞུག །དེ་ལྟར་དོར་བའི་སོ་ཤིང་གི་རྩེ་མོ་སྟེང་དུ་བསྟན་ན་དངོས་གྲུབ་རབ། ཕྱོགས་བཞིར་བསྟན་ན་འབྲིང༌། འོག་ཏུ་བསྟན་ན་ས་སྤྱོད། མཚམས་བཞིར་དངོས་གྲུབ་ཐ་མ་འགྲུབ་པར་གསུངས་སོ། །རྨི་ལམ་གསལ་ཞིང་ཕྱི་ནང་གི་དྲི་མ་དག་པར་བྱེད་པའི་ཆུ་འདིས་ཁ་ལན་གསུམ་དུ་བཤལ་ཏེ་ལྷག་མ་རྒྱབ་ཏུ་དོར་བས་ཉེས་པའི་སྐྱོན་རྣམས་སང་གིས་དག་པར་མོས་ཤིག །ཙན་དན་གྱི་ཕྱེ་མ་སྦྱར་བའི་དུང་ཆུ་ལ། ཨོཾ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བཟླས་པ་སྦྱིན། གསང་བ་ཟབ་མོའི་གནས་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་ཅིང་སྤྲོ་བ་སྐྱེད་པ་འདི་ལ་གསན་འཚལ། ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་རུ༔ བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་མང་པོ་ཀུན༔ ཟབ་མོ་དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་ཙམ་གྱིས༔ དག་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསུངས༔ དེས་ན་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཡིན༔ བཟང་ངན་གྱི་ལྟས་རྨི་ལམ་གྱི་སྒོ་ནས་སྟོན་པར་བྱེད་དགོས་པས་དེ་ཉིད་མི་འཁྲུགས་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་དག་བྱེད་རྩྭ་མཆོག་ཀུ་ཤའི་ཕོན་པོ་ཆེ་བ་སྟན་དང་ཆུང་བ་སྔས་ཀྱི་དོན་ཏུ་ཟུང་ཞིག །ཧྲཱིཿཧཱྃ༔ ཞེས་པས་ཀུ་ཤ་ལག་པ་གཡོན་ཏུ་སྦྱིན། སྐུད་པ་སྔོན་པོ་སུམ་བསྒྲིལ་མདུད་པ་གསུམ་བཏབ་པ་ལ། ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ མ་ཧཱ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྟཱཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཅེས་ལན་གསུམ་གྱིས་སྔགས་ལ། སྲུང་བའི་སྐུད་པ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱི་དཔུང་པ་གཡོན་དང་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་གཡས་སུ་བཅིངས་པས་ཁམས་ཉམས་པ་སོགས་སྒོ་གསུམ་གྱི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བསྲུང་བར་བྱས་པའི་མོས་པ་གྱིས་ཤིག །ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ མ་ཧཱ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྟཱཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རཀྴ༔ ཞེས་བཟླ་ཞིང་འཆིང༌། རྨི་ལམ་བྱུང་ན་སྨྲ་བར་གདམས་པ་ནི། བུ་ཀྱེ་ཀུ་ཤའི་སྟན་དག་ལ༔ སེང་གེའི་སྟབས་ཀྱིས་ཉལ་བར་བྱོས༔ རྨི་ལམ་མཚན་མ་གང་མཐོང་བ༔ བུ་ཁྱོད་ནངས་པར་འདྲི་བྱེད་པས༔ ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་གསལ་པོར་ཤོད༔ དེ་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་མ་སྟ་གོན་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་གྲུབ་པ་ལགས་པས་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བར་ཞུ། བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་སོགས་བརྗོད་ལ་སློབ་མ་རྣམས་གྲོལ། སློབ་དཔོན་གྱིས་སྟ་གོན་ལྷ་ལ་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་བྱ། ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། རྡོར་དྲིལ་དང་སྤོས་ཐོགས་ལ། མགོན་པོ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེ་ལྡན་དགོངས༔ ཁྱེད་རྣམས་ལ་ནི་མཆོད་པ་དང་༔ འདི་ཞེས་བྱ་བ་རྗེས་བཟུང་ཕྱིར༔ དཀྱིལ་འཁོར་ནངས་པར་འབྲི་བར་འཚལ༔ ཡེ་ཤེས་ཅན་གྱིས་རྗེས་བཟུང་ནས༔ བྱིན་རླབས་དམ་པ་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་བཏབ། མཎྜལ་ཨུཏྟིཥྛ༔ ཞེས་པའི་སྔགས་རྒྱས་ནམ་མཁར་བཏེགས། བསྔོ་སྨོན་རྒྱས་པས་གྲུབ་བོ། །ནངས་པར་སློབ་མ་རྣམས་རྨི་ལམ་གྱི་མཚན་མ་ངན་ན། རྡོ་རྗེ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་རྒྱ་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཡཀྴ་ཀྲོ་དྷ་ས་མ་ཡ་དྷི་སྟྭཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་པས་བསྲུང་བར་བཤད་དོ།

།གསུམ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་དང་དབང་རྫས་བཀོད་པ་ནི། སྟེགས་བུའི་སྟེང་དུ་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲམ། མེད་ན་སྟ་གོན་སྐབས་ལྟར་ཚོམ་བུ་གཉིས་བཀོད་པའི་མཎྜལ་གྱི་སྟེང་རྐང་གསུམ་ཁར་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་འབྲུས་བཀང་བའི་དུས་སུ་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཐོད་སྐུ། གཡས་གཡོན་ཏུ་སྔགས་བྱང་དང་མར་མེ། དེ་སྟེང་འཕྲུལ་སྟེགས་ལ་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ། ཞི་བའི་ཕན་དབང་ཆས། ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ། ཞི་ལྷ་ཚངས་བའམ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་ཙཀ །དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔ། དབུ་རྒྱན། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། ཅོད་པན། རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ། རྒྱལ་མཚན། གདུགས། བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་རྣམས་དང༌། ནུས་དབང་ཆས། གླེགས་བམ། ཕྲེང་བ། རྒྱ་གྲམ། དུང༌། ཕྱག་ཤིང་འཁོར་ལོ། །རིགས་ལྔའི་ཕྱག་མཚན་ཕྱོགས་བསྡུས་རྣམས་དངོས་སམ་ཙཀ་ལི་གང་འབྱོར་སྟེང་འོག་གང་བདེར་བཀོད། དེ་བཞིན་དུ་ཁྲོ་དབང་གི་ཆས། ཐོད་སྐམས་དབུ་རྒྱན། རྡོར་དྲིལ། ཁ་ཊཱྃ། རྔེའུ་ཆུང༌། ཐོད་ཁྲག །རྒྱུ་ཞགས། ཁྱུང༌། ཁྲག་ཞག་ཐལ་གསུམ། ཐོད་པ་ཚར་གསུམ། སྦྲུལ་ཆུན། གླང་ཞིང་སྟག་ཤམ། རྡོ་རྗེའི་གཤོག་པ། ཁྲོ་ཆུང༌། རལ་པ་མཐིང་ནག །མེ་ཕུང༌། ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔའི་སྐུ་ཙཀ །ཐོད་པ་བདུད་རྩི་ལྔས་བཀང་བ་རྣམས་དང༌། མདུན་ཏུ་སྲས་མཆོག་ཕུར་བུ་དར་ནག་གི་ཅོད་པན་ཅན། ཉུངས་གུལ་རཀྟ། ཕྲེང་བ་དང་འདོད་ཡོན་ལྔ། ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་རལ་གྲི་མནན་སྲེག་འཕང་གསུམ་ཆས། རིགས་ལྔའི་ཕྱག་མཚན་དྲིལ་བུ་བཅས་ཕྱོགས་བསྡུས། རྒྱབ་ངོས་སུ་གསང་དབང་ཐོད་ཆང་བདུད་རྩི་ལྔའི་སྣོད། རིག་ཙཀ །ཟངས་ལྕགས་སྣོད་དུ་མགོན་པོའི་གཏོར་མ་དཔུང་རོང་ཐེབས་ཀྱུས་བསྐོར་བ་དང༌། མ་མོའི་གཏོར་མ་གྲུ་གསུམ་གཅིག་ལ་འཁོར་རང་འདྲ་གསུམ་དང་ཐེབས་ཀྱུས་བསྐོར་བ། གཉིས་ཀ་ཤ་ཁྲག་གི་རྒྱན་དང་དར་གདུགས་མཐིང་ནག་གིས་སྦྲམ་པ་བཅས་གོ་རིམ་ལེགས་པར་བཀོད། ཞི་དྲག་གི་མཆོད་པ་བསྐོར་བཤམ། སྨན་གཏོར་རཀྟ། དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱན་རྫས་རྣམས་ཀྱང་མཛེས་ཤིང་བརྗིད་པར་བཤམ། མཆོད་གཏོར་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་སོགས་ཉེར་མཁོའི་ཆས་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱའོ། །རྩ་བའི་གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དབང་དོན་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པ་དང༌། དབང་བསྐུར་བ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། གསོལ་འདེབས་ཀྱིས་ཐོག་དྲངས་ལ། ལས་བྱང་ལྟར་ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་གྱི་སེམས་བསྐྱེད། བགེགས་གཏོར་སྤྱི་འགྲོ་བཏང་ལ་ལས་བྱང་ལྟར་བགེགས་བསྐྲད་ཅིང་མཚམས་བཅད། དེ་ནས་སྤོས་བཏུལ་ཞིང་རོལ་མོ་དབྱངས་བཅས་ཏེ་བྱིན་དབབ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆོས་སྐུ་དག་པའི་ངོ་བོ་ལས༔ སྐུ་གཉིས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་ནས་ནི༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ ང་ལ་འདི་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དུས་གསུམ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས༔ ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་རྣམ་དག་ཀྱང་༔ བདག་གི་སློབ་མ་དབང་བསྐུར་ཕྱིར༔ དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་བརྗོད་ལ་སྔར་ནམ་མཁར་བཏེགས་པའི་སྟ་གོན་གྱི་ལྷ་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་དང་དབང་རྫས་ལ་བསྟིམ། དེ་ནས་ལས་བྱང་གི་ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་དྲང་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་བར་བཏང་ལ་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ། དངོས་གཞི་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དགོངས་པས་ཐོག་མར་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་བཏང་ལ་ཞི་སྔགས་ཅི་འགྲུབ་བཟླ། དེ་ཉིད་ཁྲོ་བོར་གནས་བསྒྱུར་བའི་བསྐྱེད་ཆོག་དང་བསྟིམ་མཆོད་བསྟོད་སྨོན་ལམ་བཤགས་པ་དང་བཅས་པ་སོང་ནས། ཛབ྄་ཁང་ཕྱེས་ལ་ཆུན་དྲིལ་ཏུ་བཟླས་པ་ཉིད་ཇི་ཙམ་ནུས་པ་བྱས་ལ་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་འབུལ། ཆོས་སྲུང་གཏོར་འབུལ་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་རཀྴ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དང་ལྷ་མོ་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོའི་ཕྲིན་ལས་བཏང་སྟེ་མཆོད་བསྟོད་བཟླས་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་ནས་ལས་བྱང་ལྟར་ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནས་བསྟབ་པའི་བར་དུ་བཏང༌། དེ་ནས་རིགས་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བ་ནི། རྡོར་དྲིལ་འཛིན་ཅིང་འབྲུ་འཐོར་བཞིན་པས། ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཨོཾ་སྭཱ་ཨཱྃཿཧཱཿ ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེ༔ དེ་ཉིད་དུ་ནི་མཉམ་སྦྱོར་བས༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བདག་སྦྱོར་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཧཱུྃ་ཧོཿ བདག་དང་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྣམས་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར༔ གནང་བ་ཞུ་བ་ནི་ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཕོ་བྲང་སྙིང་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བདག་གི་སློབ་མ་གཞུག་པར་བགྱི༔ བཟོད་པར་མཛད་དེ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ལྷ་རྣམས་དགྱེས་ཤིང་འཛུམ་པ་དང་བཅས་པས། ཀྱེ་ཧོ་འགྲོ་བའི་དཔལ་མགོན་གྱིས༔ བདེ་དགའ་རྒྱ་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ འགྲོ་ཀུན་མྱུར་དུ་དྲོངས་ཤིག་བུ༔ ཞེས་གནང་བ་སྩལ་བར་གྱུར༔ ཅེས་མོས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོལ་བས་བསྒྲིབ་བོ། །གཉིས་པ་སློབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གསུམ། འཇུག་པའི་ཆོ་ག །དབང་གི་དངོས་གཞི། རྗེས་ཕན་ཡོན་བརྗོད་པ་ལ་སོགས་པར། དང་པོ་ནི། སྔར་སྟ་གོན་བྱས་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱི་རོལ་དུ་ཁྲུས་བྱ། ཕྱག་བཅས་གྲལ་ལ་འཁོད་དེ་མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྡུ་བྱས་ལ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། ཆོས་བཤད་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་དང༌། བྱེ་བྲག་ཏུ། འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པ་སྔ་འགྱུར་གསང་སྔགས་རྙིང་མ་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡི་དམ་སྒྲུབ་སྡེ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པའི་ནང་ཚན་ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཡིན། འདི་ཉིད་ཡོ་ག་རྣམ་པ་གསུམ་ལས་རྒྱུད་མ་ཧཱ་ཡོ་ག །དེ་ལའང་བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ཤས་ཆེ་ཆུང་གི་དབང་ལས་ནང་གསེས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བའི་ནང་ཚན། བསྐྱེད་རིམ་སྤྲོས་པ་ཤས་ཆུང་ཞིང་ཤེས་རབ་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་ཁམས་ཐིག་ལེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཙོར་བྱེད་ཅིང་བདེ་སྟོང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཚུལ་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་མ་ཧཱའི་ཨ་ནུ་ཡིན་ཅིང༌། སྔགས་གསར་མ་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མ་རྒྱུད་རིགས་དྲུག་གི་ནང་ཚན་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་རིགས་བདེ་མཆོག་དགྱེས་རྡོར་སོགས་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ཅིང་རྒྱ་བོད་མཁས་གྲུབ་ཀུན་གྱིས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་ཐུགས་དམ་གསང་བའི་ལྷ་མཆོག་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་པ་འདི་ལ། ཟླ་གམ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ། ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་པ། བཅོ་བརྒྱད་པ། དགུ་མ། གཅིག་མ་སོགས་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་བསྡུས་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་མང་དུ་མཆིས་ཤིང༌། བོད་ཀྱི་ལྗོངས་འདིར་ཡང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་མཛད་ལས་གནུབས་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོས་ཞུས་ཏེ་མཆོག་གི་གྲུབ་པ་བརྙེས། དེ་ནས་བརྩམས་ཏེ་བཀའ་མའི་རིང་སྲོལ་བར་མ་ཆད་དུ་བྱོན་པ་དང༌། གཏེར་མའི་ཕྱོགས་སུའང་རྣམ་གྲངས་འགའ་ཞིག་མཆིས་པ་ལས། འདི་ནི་དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་དང་ཐ་དད་མེད་པ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་རྗེ་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང༌། གྲོགས་མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ། འབངས་དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་གསུམ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཐུགས་དམ་ལྷག་པའི་ལྷར་སྩལ། མཚོ་རྒྱལ་དང་ནམ་སྙིང་གཉིས་ཀྱིས་མ་འོངས་པའི་གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་བཞིན་ལ་སྟོད་དཔལ་མོ་དཔལ་ཐང་གི་ལྷ་མཚོ་སྲིན་མཚོའི་ནུབ་ཕྱོགས་བྱ་མང་པོའི་ཕུག་པར་གུ་རུའི་ཕྱག་མཚན་མཐོང་གྲོལ་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་དང་ལྷན་ཅིག་གསང་བའི་གཏེར་དུ་སྦས་པ་ཕྱིས་འདུལ་བའི་དུས་སུ་སོན་པ་ན་གནུབས་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་མང་པོ་བྱང་ཆུབ་གླིང་གི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཟབ་ཆོས་རྣམས་བཟང་ཐུགས་གཏེར་འཁོར་འདས་རང་གྲོལ་དུ་གྲགས་པ་འདི་ལ་སྐོར་ཚོ་ཆེན་པོ་ལྔར་བཞུགས་པ་ལས། འདིར་ནང་གཏེར་ར་སྐོར་ལ་དམ་ཆོས་སྒྲོན་མ་རྣམ་དྲུག་ཏུ་མཆིས་པའི་ནང་ནས་ཐུགས་དམ་ཡང་གསང་གསལ་བའི་སྒྲོན་མ་ཞེས་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན། དེའང་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་སྔོན་དུས་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་དར་རྒྱས་སུ་གྱུར་མོད། དེང་སང་དུས་ཀྱི་དབང་གིས་གཏེར་རྙིང་ཕལ་མོ་ཆེའི་རྒྱུན་ཆད་ཅིང་དཔེ་ཙམ་ཡང་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པར་གྱུར་པ་ལ། རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ཉིད་གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་བཞེས་པར་ལུང་བསྟན་པའི་བཅུ་གསུམ་གྱི་རྩེ་མོར་ཕེབས་པ་བཀའ་བབས་ངོ་མཚར་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་དག་སྣང་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབས་ཏེ་སྐལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་སྤེལ་ནས་བསྟན་པའི་མེ་རོ་སླར་ཡང་གསོ་བར་མཛད་པའི་སྨིན་བྱེད་ཁྱད་པར་ཅན་བསྒྲུབ་པ་ལ་བདག་ཉིད་ཀྱིས་བགྱི་བར་འོས་པ་རྣམས་གྲུབ། ཁྱེད་རང་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་ལྷ་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པའི་ཆེད་དུ་འཇུག་པ་དང༌། ཞུགས་ནས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས། ཐོག་མར་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་བ་ཞུ། ཞེས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །རིགས་དང་སྐལ་བ་བརྟག་པའི་སླད་དུ། བུ་ཁྱོད་འདིར་འོང་ཅི་ལ་དགའ༔ ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་ཏུ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བདག་ནི་སྐལ་བཟང་ཐེག་ཆེན་ལའོ༔ དེ་ནས་མཚམས་སྦྱོར་སྤྱི་མཐུན་བྱས་ལ། དར་རས་དམར་པོའི་མིག་དར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་འཆིང༌། ཨཱ་ཁཾ་བཱི་ར་ཧཱུྃ༔ གིས་མེ་ཏོག་གཏད། ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་ཕྱག་གི་རྡོ་རྗེས་དྲངས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་གཉན་པོའི་སྒོ་དྲུང་དུ་ཁྲིད་པར་མོས་ཤིག །སྔོན་ལས་མ་རིག་མི་དགེ་བས༔ འཁོར་བར་ལྟུང་གྱུར་སེམས་ཅན་དག༔ ལས་དང་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་བཟུང་ནས༔ བླ་མེད་གནས་སུ་དྲང་བར་བྱ༔ ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དད་པ་ཆེན་པོས་ཁྱེད་རང་རྣམས་གཙོ་བོའི་མདུན་དུ་དྲངས་ནས་འབོད་པར་མོས་ལ་ཕྱག་ཐལ་མོ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སེམས་གཙོ་ཁྱོད་ལ་འདུད༔ ཐར་པ་ཆེན་པོ་བདག་འདོད་དེ༔ དེ་ཉིད་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་དང་༔ མགོན་པོ་དཔའ་བོར་སྐྱབས་སོང་ཞིང་༔ ཐེག་ཆེན་ཁང་པར་གཞུག་པ་དང་༔ མཁྱེན་རབ་ཡེ་ཤེས་བདག་ལ་སྩོལ༔ ལན་གསུམ། སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡོ་རྗེའི་ཕྱེད་གཏད་ལ། བུ་འདིར་ཤོག་ཅིག་ཅི་བདེ་བའི༔ ལས་སྤྱོད་ཁྱད་པར་འགྲོ་བ་དང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་རྫོགས་བྱའི་ཕྱིར༔ ཐེག་མཆོག་བླ་མེད་དབང་བསྐུར་སྦྱིན༔ ཅེས་རང་གི་མདུན་དུ་དྲང༌། ལུས་འབུལ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྟོགས་པ་མངོན་གྱུར། ད་ལྟའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ། མ་འོངས་པའི་སངས་རྒྱས་འཕགས་སྐྱེའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་ལུས་འབུལ་བའི་མོས་པས་ཐལ་མོ་སྤྱི་བོ་སྨིན་མཚམས་སྙིང་ག་རྣམས་སུ་སྦྱོར་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཙ་སྠཱ་ནཱ་ཡ༔ གུ་རུ་པཱུ་ཙ་སྠཱ་ནཱ་ཡ༔ སཾ་གྷཱ་ཡ་པཱུ་ཙ་སྠཱ་ནཱ་ཡ༔ ཨཱཏྨ་ནཾ་ནིརྱཱ་ཏ་ཡཱ་མི༔ བར་གཅོད་ཀྱི་བགེགས་བསྐྲད་པའི་སྔོན་འགྲོ་ཚེ་མི་ཡར་བར་སྲུང་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་ཡི་གེ་བྷྲཱུྃ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་དཔྲལ་བར་ཞུགས་པས་དུང་ཁང་ཟླ་གམ་དམར་པོའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གནམ་སྒོ་གཅིག་པར་གྱུར་པའི་ནང་དུ་ཧཱུྃ་ཡིག་ལ་ཚེའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འདུས་ཏེ་ཧཱུྃ་ཀ་ར་སྔོན་པོ་ཚེའི་བུམ་པ་བསྣམས་པར་གྱུར། གནམ་སྒོ་ལ་ཁྲོ་བོ་མི་གཡོ་བ་ལྗང་ནག་རལ་གྲི་དང་སྡིག་མཛུབ་ཅན་གྱིས་བསྲུང་བར་གྱུར། བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཛ༔ བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿབཛྲ་རཀྴ༔ བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་ཨཱརྻ་ཨ་ཙ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་པས་ཚེ་སྲུང༌།

བགེགས་བསྐྲད་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བྷི་ཤྭ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊཿ ཧ་ལ་ཧ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་པས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས། །བདུད་བགེགས་ལོག་པར་འདྲེན་པ་ཐམས་ཅད་སྡིགས་བསྐྲད་བརླག་པར་གྱུར། །ན་མོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཞི་ཁྲོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུས། འདིར་འདུས་པའི་སློབ་བུ་རྣམས་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་འདིར་མ་གནས་པར་དེངས་ཤིག །ཅེས་དང༌། ཧཱུྃ་བཞི་པའི་དྲག་སྔགས་རོལ་མོ་གུ་གུལ་ཡུངས་ཐུན་གྱིས་བསྐྲད། སྒྲིབ་པ་བྲལ་བ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱི་ལག་པ་གཡས་ཀྱི་སོར་མོ་ལྔ་ལ། མ་སུརྻ་མཎྜ་ལ། ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེའི་སྟེང་དུ། ཧཱུྃ་ཨོཾ་སྭཱ་ཨཱཾ་ཧཱ། གཡོན་གྱི་སོར་མོ་ལྔ་ལ། ཨ་ཙནྡྲ་མཎྜ་ལ། ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེའི་སྟེང་དུ། མཱུཾ་ལཱཾ་མཱཾ་པཱཾ་ཏཱཾ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པ་རྣམས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བཅུར་གྱུར། སུུ་ར་ཏ་སྟྭྃ། ཞེས་ཐལ་མོ་སྦྱར། བཛྲ་ཨཉྫ་ལི་ཧོ༔ སོར་མོ་བསྣོལ། བཛྲ་བྷནྡྷ་བྃ༔ ཕྱག་རྒྱ་བསྡམས་པས། རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བར་བསམ། །ན་མོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཞི་ཁྲོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུས། སློབ་བུ་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དང༌། ལྟ་བ་དམན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱིས་ཕོངས་པ་དང༌། བག་ཆགས་ངན་པའི་སྒྲིབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱག་རྒྱའི་འོད་ཟེར་འདིས་དྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །བཛྲ་བནྡྷ་ཏྲ་ཐཱཿ ཞེས་པའི་སྔགས་ལན་མང་དུ་བརྗོད་ཅིང་ཐལ་མོ་སྤྲུགས་པས། རིགས་ལྔའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སློབ་བུའི་སྒྲིབ་པ་མཐའ་དག་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས། དུང་ཁང་གི་ཁྲོ་བོ་གཉིས་ཀྱང་ཞུ་ལུགས་སུ་ཐིམ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སློབ་མའི་ལུས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་གསེར་ཞུན་ལྟ་བུའི་འོད་ཕུང་དུ་གྱུར། །དེ་ནས་ལྷར་བསྐྱེད་ཅིང་བརླབ་པ་ནི། ཨཱ་ཞེས་བརྗོད་པས་འོད་དེ་ཨ་ཡིག་མཐིང་གར་གྱུར། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུས་དོན་གཉིས་བྱས་ཏེ་འདུས་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་པར་གྱུར། སླར་ཡང་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་མཐྀང་ཁ། ཞལ་གསུམ་གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ནག །ཕྱག་དྲུག་དང་པོ་གཉིས་མཉམ་བཞག་གི་ཕྱག་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། གཡས་འོག་མ་གཉིས་ཀྱིས་འཁོར་ལོ་དང་རིན་པོ་ཆེ། གཡོན་འོག་མས་པདྨ་དང་རལ་གྲི་བསྣམས་པ། ཡུམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་མཐིང་སྔོན་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ། ཞི་བའི་ཚུལ་དགུ་དང་ལྡན་ཅིང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་བཞུགས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ། །མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། །ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་གསལ་བར་གྱུར། རྡོ་རྗེ་གོ་ཆའི་ཕྱག་རྒྱ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། བཛྲ་ཀ་བ་ཙི་རཀྵཱ་ཧཾ། ཞེས་གོ་བགོ །མཛུབ་མོ་གཡས་སུ་ཏྲུྃ་ལས་ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་གནོད་སྦྱིན་ནག་པོ་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་མཆེ་བ་དང་སྡིགས་མཛུབ། གཡོན་དུ་ཨོཾ་ལས་ཁྲོ་བོ་མི་འཆི་ཐབ་སྦྱོར་དམར་པོ་རྒྱ་གྲམ་དང་སྡིགས་འཛུབ་ཅན་དུ་གསལ། ཨོཾ་ཏྲུྃ། ཞེས་ལྟེ་བ། སྙིང་ཁ །ལྟག་པ། དཔྲལ་བ། སྤྱི་བོ་རྣམས་སུ་མཛུབ་མོ་བསྣོལ་བས་རེག་ལ། གནས་རྣམས་སུ་ཁྲོ་བོ་གཉིས་པོ་ཟུང་རེ་ཞབས་བསྣོལ་ནས་ཕྱིར་གཟིགས་ཏེ་སྲུང་བའི་ལས་མཛད་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་བརྒྱུད་བྱུང་བས་བསྲུང་ཞིང་བརྟན་པར་གྱུར། ཅེས་ལུས་བསྲུང༌། དེ་ནས་དམ་ཚིག་སྦྱིན་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེས་སངས་རྒྱས་ལ༔ མཆོད་ཆེན་ཇི་ལྟར་མཛད་པ་ལྟར༔ བདག་ཀྱང་རབ་ཏུ་བསྒྲལ་སླད་དུ༔ ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་བདག་ལ་སྩོལ༔ གསུམ། ཐོད་པར་བདུད་རྩི་ལྔ་ཆང་དང་སྦྱར་བ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་འབྲུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་གསལ་བར་གྱུར། སངས་རྒྱས་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ གསང་བ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་ལས་བྱུང་༔ ཁམས་གསུམ་ཀུན་གྱིས་ཕྱག་བྱས་པ༔ དབང་བསྐུར་གནང་བ་ཆེན་པོ་སྦྱིན༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་པའི་སྲིན་ལག་གིས་སློབ་མའི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིག་ལེ་བཀོད་ལ། ས་མ་ཡ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུྃ་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བསྡུས་ནས་ཐིམ་པ་ལས་དཔྲལ་བར་རྣམ་སྣང་དཀར་པོ་འཁོར་ལོ་འཛིན་པ། མགྲིན་པར་སྣང་མཐའ་དམར་པོ་པདྨ་འཛིན་པ། ཐུགས་ཀར་མི་བསྐྱོད་པ་སྔོན་པོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱས་བཏབ་པས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དམ་ཚིག་ཐོབ་པར་གྱུར། དམ་ཚིག་དབབ་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་སྙིང་གར་བཞག་ལ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང་བ་འདི༔ དམ་ཉམས་དམ་འདྲེས་མེད་པ་ལ༔ ནམ་ཡང་སྨྲ་བར་མ་བྱེད་ཅིག༔ ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སྟོན་བྱེད་པ༔ ང་ལ་བརྙས་དང་སྨད་མི་རུང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་རྟག་གནས་ཤིང་༔ མ་ལུས་སེམས་ཅན་དོན་གྱིས་ཤིག༔ ཆུ་ནན་བྱ་བ་ནི། དུང་ཞལ་དུ་ཙན་དན་དཀར་དམར་སྦྱར་བའི་ཆུ་ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་དུང་ཆུ་ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་གནོད་སྦྱིན་ཏུ་གྱུར། ཨེ་ཧྱེ་ཧི། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླ། ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ཆུའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་གྱུར། འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་དམྱལ་བའི་ཆུ༔ དམ་ཚིག་འདས་ན་སྲེག་པར་བྱེད༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོར་འགྱུར༔ རྡོ་རྗེའི་ཆུ་འདི་བཏུང་བར་གྱིས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཡཀྴ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་རྡོ་རྗེས་ལྕེ་ལ་ལན་གསུམ་བཞག །ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་ལ་དམིགས་ཏེ། བདུད་རྩི་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཨཱ༔ གསུམ། ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བདུད་རྩིར་གྱུར། །དེ་ལྟ་བས་ན་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས༔ དམ་ཚིག་འདི་དག་བསྲུང་བར་གྱིས༔ དམ་ཚིག་བསྲུང་ན་དངོས་གྲུབ་པས༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་འཐུངས་ཤིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨུ་ད་ཀ་ཧཱུྃ་ཐཱ༔ དེ་ལྟར་དམ་ཚིག་གི་ཆུ་ནན་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་བབས་ནས་དམ་ཚིག་མ་བསྲུང་ན་ལྕགས་སྡིག་མགོ་དགུ་པར་གྱུར་ཏེ། སྙིང་ཁྲག་འཇིབས་ནས་དམྱལ་བར་སྐྱེ་ལ། བསྲུང་ན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་གྱུར་ནས་བྱིན་གྱིས་རློབ་ཅིང་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། དམ་ཚིག་བསྒྲག་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་པའི་ཕྱག་གཡས་སློབ་མའི་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སེམས་ཉིད་ཀྱིས༔ རྟག་ཏུ་དོག་པ་མེད་གྱིས་ལ༔ འདོད་པ་ལྔ་ཡི་ཡོན་ཏན་སྤྱོད༔ གཞན་ཡང་སྟོང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན༔ ཤེས་རབ་དབྱིངས་དང་འདོད་ཡོན་གཞན༔ རབ་འབྲིང་ཐ་མ་ཐམས་ཅད་སྤྱོད༔ གཞན་ཡང་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་དང་༔ སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་དམ་ལ་གནོད༔ བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྱིས་དེ་དྲོངས་ལ༔ སྙིང་གི་ཁྲག་ཆེན་བཏུང་བར་གྱིས༔ འདི་ལ་མི་བྱ་ཅི་ཡང་མེད༔ སེམས་ཉིད་ཐེག་པར་རབ་ངེས་ན༔ ཉོན་མོངས་འདོད་ལྔ་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱང་༔ པདྨ་ལ་ནི་འདམ་བཞིན་ཏེ༔ བྱས་ལ་མི་སོགས་ཚོགས་གྱུར་ཏེ༔ ཚུལ་ཁྲིམས་སྡོམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས༔ ཞེས་བསྒྲག །མེ་ཏོག་དོར་བ་ནི། མཎྜལ་རིགས་ལྔའི་ཕྱག་མཚན་ཅན་བཀོད་ལ། རིགས་བརྟག་པའི་སླད་དུ་སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་འབྲེལ་བའི་རིགས་ཀྱི་ལྷ་གང་ཡིན་པ་ལ་ཕོག་པར་ཤོག་ཅིག་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་ཏེ་མཎྜལ་རིགས་ལྔའི་ལྷ་བཞུགས་པ་ལ་དམིགས་ཏེ་འབུལ་བར་ཞུ། མེ་ཏོག་དབྱིབས་མཛེས་ཕྲེང་བ་འདི༔ སྔོན་ཚེ་ཡེ་ཤེས་བསྙེན་པའི་ལྷ༔ ཐུགས་རྗེས་བཟུང་བར་དགོངས་ནས་ཀྱང་༔ འབྲེལ་པ་བཞིན་དུ་འབབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་བཛྲ་ཧོཿ ཞེས་དོར་བས། དབུས་སུ་བབས་ན་རྡོ་རྗེ། ཤར་བདེ་གཤེགས། ལྷོ་རིན་ཆེན། ནུབ་པདྨ། བྱང་ལས་ཀྱི་རིགས་སུ་ངོ་སྤྲད། སྐབས་འདིར་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་གཞུང་གི་དགོངས་པ་དངོས་ནི། མེ་ཏོག་ཕོག་པའི་ལྷ་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་སྤྲོས་ཏེ་སློབ་མ་ལ་བསྟིམ་ཞིང་འབེབས་སྔགས་བརྗོད་ལ་བརྟན་པར་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་འཐུས་པས་དེ་ལྟར་རམ། སྤྲོས་པ་ལ་དགའ་ན་བཀའ་མ་སྤྱི་ལུགས་ལྟར་བྱས་ཀྱང་འགལ་བ་མེད་ཅིང་རྣམ་པ་གསལ་བས་དེ་ལྟར་ན། དེ་ནས་ལྷ་དབབ་པ་ཡིན་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་དྲང་པོར་བསྲང༌། རླུང་ཁ་སྦྱོར་དུ་འཆིངས། །སེམས་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར་སྔར་ཆུ་ནན་གྱི་ཡེ་ཤེས་པ་སྙིང་གི་ནང་དུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དཀར་པོ་རྒྱན་ཆ་ལུགས་ཕྱག་མཚན་བཅས་གསལ་ཞིང་འོད་འཕྲོ་བར་བཞུགས་པ་ལ་དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏོད་ཅིག །སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་པ་དང་འོག་མིན་གྱི་དབྱིངས་ནས་དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་ཙམ་དུ་སྤྱན་དྲངས། སྤོས་དང་རོལ་མོ་འཁྲོལ་ལ། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་དུས་ལ་བབ། །ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་དུས་ལ་བབ། །མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ། །བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི་དུས་ལ་བབ། །དབང་མཆོག་བསྐུར་བའི་དུས་ལ་བབ། །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དུས་ལ་བབ། །མཐུ་ཆེན་བདུད་འདུལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བྱིན་ཆེན་བྱིན་ཕོབ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །དབང་ཆེན་དབང་སྐུར་བཅོམ་ལྡན་འདས། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །མ་མོ་གསང་བ་ལྷུན་གྲུབ་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །བདག་ཅག་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་ས་མ་ཡ༔ ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བྷ་ག་ཝཱན༔ མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀཱ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཛཿཛཿ ཞེས་དྲག་ཏུ་བརྗོད། ནམ་མཁའ་གང་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སློབ་མའི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་སྙིང་གའི་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ ཞེས་བརྗོད། སྔར་ཕུལ་བའི་མེ་ཏོག་མགོར་བཞག་ལ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱའོ། །མིག་དབྱེ་བ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་འདྲ་བ་འཕྲོས། སློབ་བུའི་མ་རིག་པའི་ལིང་ཐོག་བསལ་ནས་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་དང་ལྡན་པར་མོས་ཤིག །གསེར་ཐུར་ཐོགས་ལ། དེ་རིང་དད་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཏིང་འཛིན་ལྡན་པར་བྱ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རིགས་སུ་འཁྲུངས༔ སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས༔ དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པར་བྱེད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཀྵུཿཔྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་གདོང་གཡོགས་བསལ།

དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་པ་ནི། ཕྱག་ཤིང་གིས་མཚོན་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་པོ་འདི་ལ་ལྟོས༔ ཤེས་རབ་རྣམ་གསུམ་རབ་ཏུ་བསྐྱེད༔ ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ནི་རབ་ཏུ་སྐྱེ༔ བདེ་བར་གཤེགས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་གྱུར༔ འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་ཐམས་ཅད་ལ༔ བུ་བཞིན་སྙིང་རྗེ་ཀུན་ལ་སྐྱེད༔ གསང་བའི་ཆོས་ལ་དད་པར་གྱིས༔ ཞེས་ལྟ་བར་བསྐུལ། རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བཞུགས་ཚུལ་དང་རྣམ་པར་དག་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། གཞལ་ཡས་གྲུ་བཞིར་བྱུང་བ་ནི༔ ཚད་མེད་བཞི་དག་རྣམ་དག་རྟགས༔ སྒོ་བཞི་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི༔ རྟ་བབས་ཡང་དག་སྤོང་བ་བཞི༔ དྲྭ་བ་ཕྱེད་འཕྱངས་དྲྭ་བས་སྤྲས༔ ཉོན་མོངས་ཆེ་ཆུང་དག་པའོ༔ ཀ་བ་འཕགས་ལམ་རྣམ་པ་བརྒྱད༔ ཕ་གུ་ལ་སོགས་ཚུལ་ཁྲིམས་སོ༔ འོད་ལྔ་རྣམ་དག་ལྷ་མོ་དང་༔ རྒྱལ་མཚན་ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་ལྡན་པ༔ ཕྱི་ནང་བདུད་ལས་རྒྱལ་བའོ༔ བུམ་པ་དཔག་བསམ་ཤིང་བརྒྱད་ལྡན༔ བྱང་སེམས་ཐུགས་རྗེ་ཡོངས་ཁྱབ་རྟགས༔ དུར་ཁྲོད་འཇིགས་སུ་རུང་བས་བསྐོར༔ བདག་འཛིན་དངོས་པོ་འཇོམས་ཕྱིར་རོ༔ རྡོ་རྗེ་ར་བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར༔ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་འཁོར་ལོ་བསྐོར༔ ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་འབར་བ་ནི༔ འཁོར་བའི་ཉེས་རྒྱུ་སྲེག་པའི་རྟགས༔ ཕོ་བྲང་ཟླ་གམ་བྱུང་བ་ནི༔ སྣང་སེམས་དབང་དུ་བྱེད་པའོ༔ གཙོ་བོ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ནི༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་པའི༔ ཐ་སྙད་གཉིས་བསྡུས་དག་པའི་བརྡ༔ ལྷ་གཅིག་པར་ནི་བསྟན་པ་ཡང་༔ ཆོས་རྣམས་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ཡིན༔ ཞི་ཁྲོ་སྤྲུལ་གར་སྣང་བ་ནི༔ རྟོག་འདུལ་གཉེན་པོ་འགག་མེད་འཆར༔ འགྲོ་དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའོ༔ ཐམས་ཅད་མ་ལུས་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོག༔ མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་གྱིས༔ དེ་ལྟར་ན་ཞི་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང་ཁྲོ་བོ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ །སྲས་མཆོག་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་བཞིན་ཏུ་མཇལ་བར་མོས་ལ་དད་སྤྲོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྐྱེད་ཅིག །སྐབས་འདིར་སྒྱུ་འཕྲུལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རིགས་གང་ལ་བབས་པའི་གསང་མཚན་གདགས་པར་སྣང་བས། དབུས་སུ་བབས་ན། རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་རྩལ། དེ་བཞིན་ཏུ་སྦྱར་ཏེ། ཡང་དག །ཐུགས་མཆོག །འགྱུར་མེད། དྲག་པོ་སོགས་དང༌། ཤར་དུ་སྐུ་མཆོག །བདེ་གཤེགས། ལྷུན་གྲུབ། བཻ་རོ་ཙ་ན། ལྷོར་ཡོན་ཏན་གཏེར་འབྱུང༌། དཔལ་མཆོག །རིན་ཆེན་སྙིང་པོ། །ནུབ་ཏུ་གསུང་མཆོག །མྱུ་གུ །དབང་ཕྱུག །མ་ཆགས་པདྨ། དྲི་མེད། བྱང་དུ། ལས་རབ། ཁྱུང་གཤོག །ཐོགས་མེད། བདུད་འཇོམས་སོགས་དང༌། མོ་རྣམས་ལ་དབུས་སུ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཕྱུག་རྩལ། ཞེས་པས་མཚོན་ནས་གདགས་ཏེ། གསང་བའི་མཚན་འདི་ཉིད་མ་བརྗེད་པར་གྱིས་ཤིག །མ་འོངས་པར་རིགས་དེ་རྣམས་སུ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚེ་སྲིད་པ་གསུམ་དུ་མངོན་པར་གྲགས་ཤིང་གདུལ་བྱ་རིགས་ཅན་སོ་སོའི་དོན་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་ལྷ་བསྒོམ་པར་ནན་ཏན་ཏུ་གདམས་པ་འདི་ལ་གསན་འཚལ། རང་གི་ལྷ་ནི་འབྲས་བུ་ཡི༔ གཞི་ཡི་མཆོག་ཏུ་ནན་ཏན་བྱ༔ སྐལ་བ་མཉམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི༔ གཉེར་ན་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡི༔ ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་ངེས༔ དད་མེད་ཉམས་ན་ཕུང་འགྱུར་བས༔ དད་པས་སྒྲིམས་ཏེ་ལྷ་མཆོག་གཉེར༔ བདག་ཉིད་ལྷ་དང་མཉམ་སྦྱོར་བས༔ ཡོན་ཏན་ཆུང་ཡང་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་གལ་ཆེ། ཡོན་འབུལ་བའང་གཞུང་ལས། དེ་ནས་དད་ལྡན་སློབ་བུ་ཡིས༔ དབང་ཕྱུག་མཉེས་པར་མཆོད་པ་བྱ༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་འདོད་པ་ཡིས༔ འདི་ལ་ཤིན་ཏུ་ནན་ཏན་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ལྟོས་མེད་དུ་འབུལ་བའི་མོས་པས་མཎྜལ་ཞིག་འབུལ་བར་ཞུ། དེ་ལྟར་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཀྱང༌། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བར་ལེགས་ཞུགས་པས༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིར་གཤེགས་པ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ཏུ་ཞུགས་པ་ཡིན༔ ཅེས་དང༌། དེ་ལྟར་གསང་སྔགས་དམ་ཐོབ་པས༔ ཚོགས་ཀྱི་ལམ་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱ༔ ཞེས་གསུངས་ཏེ་དེ་དག་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོས་ལགས་སོ། །གཉིས་པ་ཞུགས་པ་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བཞི། ཕྱི་ཕན་པ། ནང་ནུས་པ། གསང་བ་ཟབ་མོའི་དབང༌། བཀའ་སྲུང་གི་སྲོག་ཆུ་བསྲེ་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས། ཐོག་མར་ཕྱི་དབང་ལའང་གསུམ། ཞི་བའི་ཕན་དབང་བཅུ། ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་དབང༌། སྲས་མཆོག་ཕུར་བུའི་དབང་གསུམ་རིམ་པར་འབྱུང་བ་ལས། དང་པོ་ཞི་བའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་དོན་ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་ཉིད༔ བརྩེ་བར་དགོངས་ནས་བདག་ལ་ཡང་༔ དབང་བསྐུར་གནང་བ་ཆེན་པོ་ཉིད༔ དེ་རིང་རབ་གནས་མཛད་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། ཁྱེད་རང་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷོ་སྒོའི་ནང་ངོས་སུ་དབང་སྟེགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་སྟེང་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པས་འཁོད་པར་གྱུར་པ་ལ་དབང་གི་ལས་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བགེགས་ཐམས་ཅད་བསྐྲད་པར་མོས་ཤིག །རོལ་མོ་ཡུངས་ཐུན། བི་ཤྭ་བཛྲ༴ སུམ་བྷ་ནིའི་སྔགས་བརྗོད། དབང་རྫས་རྣམས་བཀུར་སྟི་དང་བཅས་རིམ་པར་གདན་དྲངས་ཏེ། དེའང་བདེ་གཤེགས་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་ཕན་ནུས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའི་ཐོག་མར་ཕྱི་ཕན་པའི་དབང་བཅུ་ལས་དང་པོ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་གི་སླད་དུ་འདུན་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་མཆེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱོན་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་ཆོས་དང་རྟོག་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་དེ་རྣམས་རང་གར་འཛིན་པའི་དྲི་མ་དག་ནས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་བའི་ནུས་པ་དངོས་སུ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །གཙོ་བོའི་སྐུ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཡིད་ཆོས་རང་རིག་མ་སྐྱེས་པ༔ ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་རང་བཞིན་པས༔ ཏིང་འཛིན་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བས༔ རིགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་བྱེད་པོར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ༔ ཨ་ཨཱ༔ འཁོར་ལྷ་གཞན་རྣམས་མགོར་བཞག་ལ། རྟོག་ཚོགས་སེམས་ཕྱིར་མ་སྐྱེས་པས༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བས༔ ལས་རྣམས་བྱེད་པར་དབང་བསྐུར་རོ༔ རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་ཡན་ལག་ནི༔ རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལྔ་རུ་གྲགས༔ སྐྱེ་མཆེད་ཁམས་ནི་མང་པོ་ཀུན༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་༔ ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་སྤྲུལ་པའི་ཚོགས༔ ས་ཆུ་སྤྱན་དང་མཱ་མ་ཀི༔ མེ་རླུང་གོས་དཀར་སྒྲོལ་མ་སྟེ༔ ནམ་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ༔ ཐམས་ཅད་མ་ལུས་རྒྱལ་བའི་ཞིང་༔ ཡེ་ནས་རང་ལ་གནས་པ་ཡིས༔ འགྲོ་དོན་བྱེད་པར་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་དྷྲི་ཀ་མཱུྃ་དྷཱ་ཏྭཱི་ཤྭ་རི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ༔ ཨ་ཨཱ༔བརྗོད།

གཉིས་པ་སྙིང་པོ་ལྔ་གནས་ལྔར་བཞག་པས་ཁམས་བདུད་རྩི་ལྔའི་དྲི་མ་དག་ནས་མི་ཟད་རྒྱན་འཁོར་ལྔ་མངོན་ཏུ་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བདེ་གཤེགས་མ་ལུས་རྒྱལ་བ་ཡི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་མཆོག༔ ཕྲིན་ལས་ཐུགས་རྗེ་ལྡན་པའི་ཕྱིར༔ སྙིང་པོ་ལྔ་ལྡན་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཀ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་པཱུ་ཛ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛྲ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ གསུམ་པ་དབུ་རྒྱན་མགོར་བསྐོན་པས་རིན་པོ་ཆེའི་ཁང་བུ་ལྔ་ལྡན་དུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །ཚོགས་བརྒྱད་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ དུག་ལྔ་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ་བའི་ཕྱིར༔ རིགས་མཆོག་ཕྱག་རྒྱ་ལྔར་ལྡན་པས༔ སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྲུབ་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རཏྣ་མུ་ཀ་ཏ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཏྲཱྃ་ཏྲཱྃ་ཏྲཱྃ་ཏྲཱྃ་ཏྲཱྃ༔ བཞི་པ་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་བུམ་ཆུ་མགོ་བོའི་གནས་ལྔར་གཏིགས་པས་རྩ་གནས་ཐིག་ལེས་གང་བ་ལ་ཐིམ་སྟེ་ཉོན་མོངས་པ་ལྔའི་དྲི་མ་དག་ནས་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཀུན་རྫོགས་ཤིང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཆུས་རབ་གང་བའི༔ ཆོས་དབྱིངས་དག་པའི་བུམ་པ་འདིས༔ གཟུང་འཛིན་དག་པར་དབང་བསྐུར་རོ༔ བཛྲ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བུདྡྷ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རཏྣ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ པདྨ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཀརྨ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཐལ་མོ་བསྣོལ་ཏེ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ སློབ་དཔོན་གྱི་ལག་པ་གཡས་གཡོན་གྱི་སོར་མོ་རྣམས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བཅུར་གྱུར་པའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་མཐིང་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་གུའི་རྒྱུན་རིམ་པར་བབས། མགོ་བོའི་གནས་ལྔར་ཐིམ་པས་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག་སྟེ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ནུས་པ་དངོས་སུ་ཐོབ་པའི་རྟགས་སུ་རིགས་ལྔ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་བྱད་ཅན་དབུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཁང་བུའི་སྙིང་པོ་ལ་བཞུགས་པར་མོས་ཤིག །ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མགོ་བོའི་གནས་ལྔར་རིམ་པར་བཞག་ལ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭཱ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨཱ་དརྴ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭཱ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ས་མཱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭཱ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱ་བིཀྵ་ཎ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭཱ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀྲྀ་ཏྱ་ནུཥྛ་ན་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭཱ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། རྣམས་སྦྱར་ལ་དབང་བསྐུར། ལྔ་པ་ཕྲེང་བ་དྲྭ་མིག་ཅན་མགོར་བཅིངས་པ་ཐིག་ལེ་སོ་གཉིས་ལ་ཐིམ་སྟེ་གཟུངས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོགས་འབྲས་བུའི་ཆོས་རྣམས་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི་ནུས་པ་དངོས་སུ་ཐོབ་པར་མོས། ཏྲཱྃ༔ གཟུངས་དང་ཏིང་འཛིན་རྒྱུ་འབྲས་ཆོས༔ བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་རྣམས་ཤེས་རབ་རྒྱན༔ མི་འཇིགས་སྟོབས་དང་དབང་ཕྱུག་དང་༔ འབྲས་བུ་རྫོགས་པར་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་རཏྣ་མཱ་ལེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱྃ༔ དྲུག་པ་དར་དམར་མཐིང་གི་ཅོད་པན་མགོ་བོའི་གཡོན་ཏུ་འཕུར་ཅིང་དཔྱངས་པ་རྩ་རོ་ཀྱང་གཉིས་ལ་ཐིམ་སྟེ་གདུག་པ་ཅན་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཅིང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་དབང་བྱེད་པའི་ནུས་པ་དངོས་སུ་སྐྱེས་པར་མོས་ཤིག །ཧྲཱིཿཧཱུྃ༔ ཅོད་པན་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཆོག༔ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་མངའ་བརྙེས་ཤིང༔ ཁམས་གསུམ་གདུག་པ་འདུལ་བ་དང་༔ དོན་གཉིས་བྱེད་པར་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་གུ་ཡ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བདུན་པ་གོ་ཆ་ལུས་ལ་བཀོན་པས་ལུས་རྩ་དྲྭ་བས་ཁེབས་པ་ལ་ཐིམ་སྟེ་བདུད་བཞི་ལ་སོགས་ཕས་རྒོལ་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་དངོས་སུ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག༔ ཧཱུྃ༔ མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ནི༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡ་ལད་དེ༔ ཁྱབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་དྲན་པ་ཉིད༔ དབང་མཆོག་དམ་པ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བརྒྱད་པ་རྒྱལ་མཚན་ལག་ཏུ་གཏད་པ་གསང་བའི་དབང་པོ་ལ་ཐིམ་པས་ལོག་པར་ལྟ་བ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཅིང་མཐའ་གཉིས་རྒྱལ་བའི་ནུས་པ་དངོས་སུ་སྐྱེས་པར་མོས། ཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཆེ༔ ལོག་པར་ལྟ་བ་ཟིལ་གནོན་མཚན༔ ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ༔ ཡོན་ཏན་མངོན་གྱུར་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀེ་ཏུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དགུ་པ་གདུགས་སྤྱི་བོར་ཕུབ་པ་ཀླད་པ་བདེ་ཆེན་གྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ཐིམ་སྟེ་ཉོན་མོངས་པའི་གདུང་བ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ནུས་པ་དངོས་སུ་སྐྱེད་པར་མོས། ཧཱུྃ༔ གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྟོག་བྲལ་བ༔ རྨོངས་སོགས་སེམས་ཕྱིར་རང་བཞིན་སྟོང་༔ ལོག་ཤེས་རྒྱུ་འབྲས་མེས་གདུངས་ལ༔ ཐུགས་རྗེས་སྐྱོབ་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་རཏྣ་ཚཱ་ཏྲཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བཅུ་པ་བཟའ་བཏུང་ཁར་བྱིན་པ་ལྕེ་ལ་གནས་པའི་རོ་འབབས་པ་ལ་ཐིམ་སྟེ་འདོད་ཡོན་རྣམ་ལྔ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རྒྱན་དུ་རིག་ནས་མ་སྤངས་པར་སྤྱོད་པའི་ནུས་པ་དངོས་སུ་ཐོབ་པར་མོས། ཨོཾ༔ བཟའ་དང་བཅའ་དང་བཏུང་ལ་སོགས༔ རང་སེམས་རྣམ་དག་རྒྱན་ཡིན་ཕྱིར༔ གཉིས་མེད་རོལ་པར་དབང་བསྐུར་རོ༔ བདུད་རྩི་ཡིད་བཞིན་སྐུ་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀ་མ་ལ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་རྣམས་ཀྱིས་བདེ་གཤེགས་ཞི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཕན་པའི་དབང་བཅུ་གྲུབ་ནས་གཉིས་པ་ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་ཕན་དབང་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་ཕུལ་འཚལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ༔ ཁྲོ་ལ་ཁྲོས་པས་ཞི་མཛད་པ༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོ་དཔལ་རྔམས་པའི་ཚོགས༔ འབར་བའི་བྱིན་རླབས་རྨད་པོ་ཆེ༔ དེ་ཉིད་དུ་ནི་བདག་ལ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ས་མ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་གསོལ་བ་གཏབ་པ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་གྱི་ཚོགས་ཕཊ་ཡིག་གི་རྣམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། སློབ་མའི་ལུས་ངག་གི་སྒྲིབ་པ་རྣམས་དག་པར་བྱས། སླར་ཡང་དང་བའི་དད་པས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཆེན་པོ་ནི༔ འཇིག་རྟེན་འབྱམས་ཀླས་མ་ལུས་ཀུན༔ རྒྱལ་བའི་ཞིང་དུ་སྦྱོར་མཛད་པས༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བདག་སྦྱོར་ཅིག༔ ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སློབ་དཔོན་ཧེ་རུ་ཀའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་སློབ་མ་ལ་ཕོག་པས་གདོས་བཅས་འོད་ཕུང་དུ་སྦྱངས། དེ་ཉིད་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་ནག་ཏུ་གྱུར། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་དེ༔ འགྲོ་ཀུན་ཐར་པའི་ཞིང་དུ་དྲངས༔ བདེ་ཆེན་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན༔ སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ༔ སློབ་མ་ཧཱུྃ་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་སློབ་དཔོན་གྱི་སྣ་བུག་གཡོན་ནས་དྲངས་ཏེ་ནང་དུ་ཞུགས་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང༌། ལྷན་སྐྱེས་སོགས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །ཡུམ་གྱི་མཁར་བབས། ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ནམ་མཁའ་གང་བའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་དག་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་བ་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར༔ ཧཱུྃ༔ གཉིས་མེད་དབྱིངས་ལས་བྷཱ་གར་གསལ༔ ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལ་གནས་པ་ལ༔ ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་རོ༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ ཞེས་དབང་བསྐུར་བ་ཙམ་གྱིས་མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་བྲལ། དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་གནས་མཐོང༌། མཁའ་གསང་གི་སྦུབས་ནས་ཕྱིར་ཐོན་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ་ཕཊ་ཛ༔ ཧཱུྃ་ཡིག་དེ་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུར་གྱུར་པ་ནི། སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་འབར་བ་ཆེན་པོ། གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བཞི་དྲེགས་པ་ཕོ་མོ་དང་པད་ཉིའི་གདན་ལ་འགྱིང་ཞིང་རང་འོད་ཀྱི་ཡུམ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་སྐུར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་གསལ་བའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། །ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་གསལ་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་བྱིན་རླབས་ལས༔ རིགས་དེས་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཞེས་བྱ༔ ཕྱིན་ཆད་འགྲོ་བའི་དོན་བྱའི་ཕྱིར༔ བསྐུལ་བའི་ས་ལ་བཞག་པར་བྱའོ༔ འབྲུ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། གདོད་ནས་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ལ་ཐིམ། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཟེར་གྱིས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། །སྒོ་གསུམ་གྱི་དྲི་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྱང༌། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་གྱུར་པའི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོ་བསྐྱེད་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཞེས་བརྗོད་དུ་གཞུག །གནས་གསུམ་དུ་རྡོ་རྗེ་བཞག་ལ། ཡོངས་ལ་དབང་བསྐུར་དབང་གི་མཆོག༔ གང་ལ་མ་ཆགས་འདོད་རྒུར་སྒྱུར༔ གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཕོ་བྲང་དུ༔ སྤང་ལེན་མེད་པར་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཏིཥྛ་བཛྲ༔

དེ་ལྟར་ཁྱེད་རང་དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་སུ་མི་ཕྱེད་པ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱར་གྲུབ་པ་ལ་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་རྣམས་རིམ་པར་སྦྱིན་པའི་ཐོག་མར། བནྡྷ་སྐུ་བརྙན་གྱིས་སྤྲས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་གྲུབ་པ་གཅིག་པུ་དངོས་སུ་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་བཞག་པ་ཙམ་གྱིས་སྐུའི་དབང་ཐོབ། ལུས་སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དངོས་སུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །ཐོད་སྐུ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ མཚན་མ་སྤྲོས་བྲལ་བྷནྡྷའི་རྫས་མཆོག་འདི༔ སྐྱེས་མཆོག་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡི་རྫས་ཡིན་ཏེ༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་སྐུ་རུ་བསྒོམས་བྱས་ནས༔ སྐུ་མཆོག་རྣམ་དག་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ༔ མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཙིཏྟ་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་ལ་ས་བོན་སྔགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོར་བ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་སུ་གསལ་བ་མགྲིན་པར་བཞག་པས་གསུང་གི་དབང་ཐོབ། ངག་གྲགས་སྟོང་གཞོམ་མེད་ནཱ་དའི་རང་སྒྲར་གྱུར་པར་མོས། སྔགས་བྱང་མགྲིན་པར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་གསང་ཆེན་མཆོག༔ དེ་ལ་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་གསལ༔ འབྲུ་བརྒྱད་འོད་ཟེར་སྔགས་སྒྲར་ལྡན༔ གསུང་མཆོག་གསང་སྔགས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ རཏྣ་ཨཥྟ་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དྭངས་གསལ་མར་མེ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་ལྔའི་རང་བཞིན་སྙིང་གར་བཞག་པས་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ༔ ཡིད་རིག་སྟོང་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པར་མོས་ཤིག །མར་མེ་སྤར་བ་སྙིང་གར་གཏུགས་ལ། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་གསང་བའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ མ་འགགས་རང་གསལ་ཡེ་ཤེས་བདེ་སྟོང་འབར༔ ཀུན་གཞི་གནས་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་སྤྱན༔ ཐུགས་མཆོག་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་སྐུར་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་གསོལ་བས་ཐོད་པའི་ཁང་བུར་བཞུགས་པའི་ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་ལུས་ཀྱི་ནང་གང༌། དུག་ལྔ་དང་ཕུང་པོ་ལྔའི་དྲི་མ་སྦྱངས། ཡེ་ཤེས་ལྔ་མངོན་དུ་བྱས། ཆུ་ཞབས་ཡར་འཁྱིལ་བས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་གཟི་བརྗིད་འབར་བར་མོས་ཤིག །ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་བཀོན་ལ། དབུ་རྒྱན་མི་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ དུག་ལྔ་རྣམ་དག་སྐུ་ལྔར་གསལ༔ རིགས་མཆོག་ཕྱག་རྒྱ་ལྔར་ལྡན་པས༔ འཁོར་འདས་བདག་པོར་དབང་བསྐུར་རོ༔ བཛྲ་བུདྡྷ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་གྱིས་བསྐུལ་བས་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་སངས་རྒྱས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་མེས་ཞུ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ་སྤྱན་མ་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཐོགས་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱིས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང༌། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར། ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མངོན་ཏུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །རྣམ་བུམ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་བུམ་ཆུ་སྦྱིན་ལ། བུམ་པས་དབང་བསྐུར་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ དུག་ལྔའི་བག་ཆགས་སྦྱང་བྱ་ཞིང་༔ ཚོགས་བརྒྱད་རང་གནས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཆུས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གཡས་དང་གཡོན་གྱི་ཕྱག་དྲུག་ལ་ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཕྱག་མཚན་རྣམས་རིམ་པར་གཏད་ཅིང་མངའ་གསོལ་བས་དོན་རྟགས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེས་གདུལ་བྱ་ཕྱོགས་མེད་དུ་འདུལ་བའི་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭཱྃ་རྔེའུ་ཆུང་རྣམས་ལག་གཡས་དང༌། དྲིལ་བུ་སོགས་གཡོན་དུ་རིམ་པར་གཏད་ལ། རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་རིག་པ་འཛིན༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་ལས༔ ཐུགས་མཆོག་རྟོགས་པ་རིག་པའི་དབང་༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པར་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་པྲ་ཛྙཱ་ས་མ་ཡོ་ག་བཛྲ་ཏིཥྛ་གནྡྷེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཁ་ཊྭཱྃ་དུག་གསུམ་འཇོམས་པའི་རྟགས༔ རྩེ་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་གསལ༔ རྣམ་ཐར་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར༔ སྐུ་གསུམ་འགྲོ་དོན་བྱེད་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཁ་ཊྭཱྃ་ག་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃཿ རྔེའུ་ཆུང་ཐབས་ཤེས་ལྡན་པའི་རྫས༔ སྟོང་ཉིད་གསང་བའི་སྔགས་སྒྲ་ཡིས༔ སྟོང་ཁམས་སྐྱེ་མེད་དོན་ལ་སྦྱོར༔ མཁའ་འགྲོ་མ་ལུས་དབང་སྡུད་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་གཱིརྟི་མུ་ར་ཙེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དུང་ཆེན་བདག་འཛིན་རྩད་ནས་བཅད༔ རཀྟ་ཆགས་བྲལ་བདེ་སྟོང་དོན༔ མ་ཚོགས་དམ་ལ་སྡུད་པའི་རྫས༔ འདོད་སྲེད་ཞེན་པ་རང་དག་ཤོག༔ བྷནྡྷ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རྒྱུ་ཕྲེང་ཐུགས་རྗེ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུན༔ རྗེས་ཆགས་འཁོར་བ་མ་ལུས་འདྲེན༔ སྣ་ཚོགས་ཆོས་ཀུན་རོ་གཅིག་འཆིང་༔ རྒྱུ་འབྲས་ཆོས་ལ་དབང་སྒྱུར་ཤོག །ཨོཾ་བཛྲ་བ་སུ་ཏ་མཱ་ལ་པཱ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཁྱུང་ཆེན་སྤྲུལ་པའི་ཁྲ་ཐབས་ཀྱིས༔ ཉོན་མོངས་འཁྲུལ་པ་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ ཆོས་ཉིད་ལྟ་བའི་མཁའ་ལ་ལྡིང་༔ ཐོགས་མེད་སྤྲུལ་པས་འགྲོ་འདུལ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ག་རུ་ཎ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་བརྒྱད་གནས་སོ་སོར་བགོས་པས་དུག་ལྔ་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་ཅིང་སྲིད་གསུམ་ཆམ་ལ་འབེབས་པའི་མཐུ་སྟོབས་རྫོགས་པར་མོས་ཤིག །ཐལ་རཀ་ཞག་གསུམ་གྱི་རྟགས་གདབ་ལ། ཞག་གི་ཟོ་རིས་དོན་དམ་བཅུད་ཀྱི་རྟགས༔ རཀྟའི་ཐིག་ལེ་ཐུགས་རྗེ་ཆགས་པའི་རྟགས༔ ཐལ་ཆེན་ཚོམ་བུ་དོན་དམ་སྤྲོས་བྲལ་རྟགས༔ གིང་དང་མ་མོ་དབང་སྡུད་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ མ་ཧཱ་ཏིག་ན་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི༔ ཐོད་པ་ཚར་གསུམ་ཕྲེང་བ་བཀོན་ལ། ཐོད་སྐམ་ཆོས་སྐུ་ར་རི་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ རློན་པ་སྤྲུལ་སྐུ་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བརྒྱན༔ སྐུ་གསུམ་ངོ་བོར་འགྱུར་བར་ཤོག༔ མ་ཧཱ་ཀ་པཱ་ལ་བྷཱནྡྷ་མཱ་ལེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྦྲུལ་རིགས་བཞིའི་ཆུན་པོ་ཡན་ལག་རྣམས་སུ་བརྒྱན་ལ། སྦྲུལ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་ཆུན་འཁོར་འདིས༔ ཞེ་སྡང་གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་དུ༔ མཉེན་ལྕུགས་འཁྲིལ་བ་སྐུ་ཡི་རྒྱན༔ ཀླུ་རིགས་གདུག་པ་འདུལ་བྱེད་ཤོག༔ མ་ཧཱ་ནཱ་ག་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ༔ ཞིང་གླང་སྟོད་དང་སྟག་ལྤགས་སྨད་དུ་བགོས་ལ། གཏི་མུག་ཟིལ་གནོན་གླང་ཆེན་ཀོ་བ་དང་༔ འདོད་ཆགས་རྣམས་དག་ཞིང་གི་ཡ་བ་ཀོར༔ དཔའ་གཏུམ་ཚམ་རྔམ་སྟག་གི་ཤམ་ཐབས་ཀྱིས༔ དུག་གསུམ་དབང་སྡུད་ཟིལ་གནོན་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེའི་གཤོགས་པས་དཔུང་པ་གཡས་གཡོན་ཏུ་བརྒྱན་པས་ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བས་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པར་མོས་ཤིག

།འདི་ཕྱིན་གྱི་དབང་རྫས་རྣམས་ཚིག་དང་མཐུན་པར་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃ༔ ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་རྡོ་རྗེའི་གཤོག་པ་འདི༔ ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་ལྟ་བའི་གནམ་འཕངས་བཅད༔ སྲིད་གསུམ་སྐྱོད་བྱེད་རླུང་གི་རང་བཞིན་འདིས༔ མ་ལུས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་དབང་ལྡན་ཤོག༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཁྲོ་ཆུང་ཚོན་གང་བ་ཐུགས་ཀར་བཀོད་པས་སྟོང་སྲོག་རང་རིག་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་བཅད་དེ་བརྗིད་པའི་བཀའ་ནན་ཆེན་པོས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་དབང་ཆེན་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཡེ་ཤེས་གཅིག་གི་ངང་ལ་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ འདུལ་ཐབས་བྱེ་བྲག་ཐ་དད་བསྟན་པའི་ཕྱིར༔ རྟགས་ཀྱི་ཁྲོ་ཆུང་ཚོན་གང་རབ་འབར་བས༔ བཀའ་ནན་ཆེན་པོས་འགྲོ་བ་འདུལ་བྱེད་ཤོག༔ མཐིང་ནག་རལ་པའི་ཆུན་འཕྱང་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པས་བདུད་བཞིའི་དཔུང་ཚོགས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་དབང་ཐོབ་པར་མོས། ཧཱུྃ༔ མཐིང་ནག་རལ་པའི་ཆུན་འཕྱངས་ལྡན༔ ཁྱུང་གི་གཤོག་པས་ཀླུ་རྣམས་ཟིལ་གནོན་ལྟར༔ སྲིད་གསུམ་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པའི་ཅོད་པན་མཆོག༔ ཆེ་མཆོག་བདུད་བཞི་ཟིལ་གནོན་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཧྲཱིཿཧཱུྃ༔ འབར་བ་མེའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ཕུང་ཆེན་པོས་གཟུང་འཛིན་གྱི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་བསྲེག་པར་མོས། ཧཱུྃ༔ རབ་འབར་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོ༔ འཁྱིལ་ཞིང་དུག་ལྔའི་རྒྱ་མཚོ་སྐེམ༔ ཀློང་ཡངས་ཡེ་ཤེས་བསྐལ་པའི་མེ༔ རྡོ་རྗེ་མེ་ཡི་དབང་ལྡན་ཤོག༔ ཛྭ་ལ་རཾ༔ དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི་གར་གྱི་ཉམས་དགུ་ཁྱེད་རང་ལ་འཕོས་ཏེ། དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་རྫོགས་པར་མོས་ཤིག །འདི་ལ་དམིགས་པ་མ་གཏོགས་དབང་རྫས་མི་དགོས། དཔའ་སྒེག་འཇིགས་སུ་རུང་པའི་སྐུ་མངའ་ཞིང་༔ དགོད་གཤེ་འཇིགས་བྱེད་གསུང་དང་ལྡན༔ སྙིང་རྗེ་རྔམ་དང་ཞི་བྱེད་ཐུགས་ཀྱི་མཆོག༔ གར་དགུ་དཔལ་གྱི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག༔ དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་ལས་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྐར་མདའ་ཆད་པ་ལྟར་འཕྲོས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །སྐུ་ཙཀ་རྣམས་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། རིགས་ལྔའི་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ སྲས་དང་སྤྲུལ་པ་ལས་བྱེད་མ་མོའི་ཚོགས༔ ཀུན་ཀྱང་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཕྱག་རྒྱ་མ་བཀོད་རྫོགས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཧཱུྃ་ཧ་ཧེ་ཕཊབྷྱོ༔ ཨེ་ཨ་རལླི་ཛཿཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གཞུང་ལས་གསང་སྔགས་རྒྱས་འབྲིང་གང་མོས་བརྗོད་པར་གསུངས་པས་སྤྲོ་ན་ཁྲག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱིས་སྔགས་དང༌། བསྡུ་ན་ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་ཨ་རལླི་ཛཿཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔བརྗོད། །བདུད་རྩི་ལྔ་ལག་ཏུ་གཏད་པ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པས་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྦྱངས༔ ཐུན་མོང་དང་མཆོག་གིས་བསྡུས་པའི་དངོས་གྲུབ་མཐའ་དག་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པར་མོས་ཤིག །གདོད་ནས་དབང་བའི་དམ་རྫས་རྣམ་པ་ལྔ༔ བྱང་སེམས་ཚད་ནད་སེལ་ཅིང་བློ་གསལ་བྱེད༔ དྲི་ཆེན་དུག་ནད་སེལ་ཅིང་ཚེ་རིང་འགྱུར༔ མཱཾ་ས་ཀླུ་ནད་སེལ་ཅིང་མཐུ་སྟོབས་ཆེ༔ རཀྟ་མདངས་ལེགས་གྲང་བ་སེལ༔ དྲི་ཆུས་གཉན་ནད་སེལ་ཅིང་དབྱངས་སྙན་བྱེད༔ དུག་ལྔ་འཇོམས་ཕྱིར་སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་རྫས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨ་མྲྀ་ཏ་པཉྩ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་དག་གིས་ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་ཕན་དབང་གྲུབ་ནས། གསུམ་པ་སྲས་མཆོག་ཕུར་བུའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། ཕུར་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་ལག་ཏུ་གཏད་པ་ཙམ་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདུད་འདུལ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཆེན་པོ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་འཕྲོས་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་ཐིམ་པས་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་རྩོལ་བ་མེད་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། སྣང་སྲིད་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་རང་བཞིན་དུ་རྟོགས་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་རློབས་པའི་མཐུ་སྟོབས་རྫོགས། ཁམས་གསུམ་དུས་གཅིག་ཏུ་སྒྲོལ་ནུས་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །སྲས་ཕུར་མགོར་བཞག་ཅིང་ཐལ་མོའི་བར་དུ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས༔ གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་སྐུ་སྤྲུལ་པ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ༔ ཡུམ་ཆེན་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མ༔ དབུ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་མཚོན་ཆ་འཛིན༔ རྐེད་པ་རྒྱ་མདུད་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ རྩེ་མོ་ཟུར་གསུམ་དབལ་དང་ལྡན༔ བདུད་འདུལ་ཕུར་བུའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཨ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་བཅུ་ཁྲ་ཐབས་ལས་བྱེད་དང་བཅས་པ་སྤྲོས་ཏེ་ལུས་ཀྱི་གནས་རྣམས་སུ་ཐིམ་པས་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ཇི་ལྟར་བརྩམས་པ་ཐོགས་མེད་དུ་འགྲུབ་པའི་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །སྤོམ་ཕུར་འཛོམ་ན་དང་མེད་ན་གཙོ་ཕུར་ཉིད་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ སྐུ་ལས་བསྐྱེད་པའི་ཁྲོ་རྒྱལ་བཅུ༔ ཡུམ་དང་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་དང་༔ ཕོ་ཉ་ཕྱག་བརྙན་ལས་བྱེད་ཚོགས༔ སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿམོ་ཧཱ་གྷཱ་ཏ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་གརྫ་གརྫ་ཧ་ན་ཧ་ན་ད་ཧ་ད་ཧ་པ་ཙ་པ་ཙ་བནྡྷ་བནྡྷ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་ཚིནྡ་ཚིནྡ་བྷིནྡ་བྷིནྡ་སྥོ་ཊ་སྥོ་ཊ་མཱ་ར་སེ་ན་པྲ་མཱརྡྷ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བྱུག་བདུག་བྲབ་གསུམ་གྱི་རྫས་རྣམས་གཏད་པས་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་བུ་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་འདུལ་བའི་དབང་ཐོབ་པར་མོས༔ ཡུང་གུལ་རཀྟ་རྣམས་གཏད་ལ། ཡུངས་ཀར་རྒྱལ་པོ་གུར་གུལ་སྦྱར་མ་དང་༔ རཀྟ་དམ་རྫས་འདི་དག་གིས༔ ཐུགས་དམ་སྐུལ་དང་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་པ་དང་༔ དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་འདུལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྤྱོད་ཡུལ་ལ་མངའ་དབང་བསྐུར་བས་བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས་བཟླས་སོགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པ་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་རྩལ་རྫོགས་པར་མོས། ཕྲེང་བ་དང་བཟའ་བཏུང་སོགས་མཚོན་བྱེད་གཏད་ལ། བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་དང་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་དང་༔ བྲོ་གར་བཟའ་བཏུང་གོས་རྒྱན་སོགས༔ འཕགས་པ་མཆོད་དང་འགྲོ་ཀུན་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་ཡུལ་ཀུན་གྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨ་བྷི་ཙརྱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་རྗེས་གནང་བྱིན་པས་དྲག་ཤུལ་གྱི་ལས་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་གདུག་པ་ཅན་ཚར་གཅོད་པའི་མཐུ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཐོབ་པར་མོས། ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་རལ་གྲི་དཔལ་འབར་ཟོར་གཏོར་རྣམས་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ ཁྱོད་ནི་དྲག་པོའི་བུ་མཆོག་སྟེ༔ མཐུ་སྟོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིས༔ དགུག་དང་བཅིངས་གཟིར་བསྐྲད་པ་དང་༔ རྨུགས་རེངས་རྨོངས་དང་མནན་པ་དང་༔ སྲེགས་བསད་འཕང་བའི་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ ཁྱོད་ཀྱིས་མངོན་སྤྱོད་ལས་གྱིས་ཤིག༔ ཨ་མུ་ཀ་མཱ་ར་ཡ༔ དེ་ལྟ་བུའི་དབང་བསྐུར་རྫོགས་པ་ལ་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པར་རྗེས་སུ་གནང་བ་དང་མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་ལུང་བསྟན་སྩོལ་བར་མོས། གཞན་ཡང་ཆོས་ཉིད་གདིང་ལྡན་པས༔ ཏིང་འཛིན་ལས་སུ་རུང་གྱིས་ལ༔ མི་བྱ་བ་ནི་གང་ཡང་མེད༔ མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་དཔལ་མགོན་གྱིས༔ རྫོགས་སངས་རྒྱས་སུ་ད་ལུང་བསྟན༔ དེ་ལྟར་ཕྱི་ཕན་པའི་དབང་རྣམས་རྫོགས་པས་ཁྱེད་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གདུང་འཛིན་པར་གྱུར་པ་ལ་མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་དྷཱུ་པེ་དྷཱུ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་པུཥྤེ་པུ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱི༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་གནྡྷེ་གན། ཞེས་བཞི་བསྣོལ་དང༌། སརྦ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིངྟ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་གྱིས་མཆོད། ཡེ་དྷར་དང་ཤིས་བརྗོད་ཤློ་ཀ་གཅིག་ཙམ་བྱས་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར། གཉིས་པ་ནང་ནུས་འཇུག་པའི་དབང་ལྔ་བསྐུར་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། ཁྱེད་རང་སྐད་ཅིག་གིས་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའི་རྣ་བ་གཉིས་སུ་གཞལ་ཡས་ཁང་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་པད་ཟླའི་གདན་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཡབ་ཡུམ་ལ་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་སེམས་དཔའ་བཞི་དང་སྒོ་བ་བཞི་རྣམས་ཡུམ་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བ་གསལ་ཐོབ། དེ་རྣམས་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་ཁྱེད་རང་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐུར་ལམ་གྱིས་གྱུར་པ་ལ་རྒྱུད་ཀྱི་གླེགས་བམ་གཏད་པས་ཉན་ཅིང་ཐོས་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །གླེགས་བམ་སྦྱིན་ལ། ཏྲཱྃ༔ གསང་བ་གསང་ཆེན་གསང་མཆོག་གང་༔ གསང་བ་ཀུན་ལ་མཉན་པར་བྱ༔ གསང་བའི་དོན་ཉིད་རྟོགས་པ་ལས༔ གཞན་དུ་སྨྲ་བར་བྱ་བ་མིན༔ རཏྣ་སཾ་བྷ་ཝ་ཏྲཱྃ༔ ཁྱེད་རང་གི་སྙིང་གི་ནང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་པད་ཟླའི་གདན་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་སེམས་དཔའ་བཞི་དང་སྒོ་བ་བཞི་རྣམས་ཡུམ་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བ་གསལ་ཐོབ། དེ་རྣམས་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་ཁྱེད་རང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུར་ལམ་གྱིས་གྱུར་པ་ལ་ཕྲེང་བ་གཏད་པས་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་སྒྲུབ་པས་འགྲུབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་ཏུ་གྱུར་པར་མོས། ཕྲེང་བ་སྦྱིན་ལ། ཨོཾ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཆེན་པོ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་བཟུང་༔ རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཉེས་མཆོད་ལ༔ རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞི་ཁྲོ་གཉིས་དང་སྤྱི་བསྡུས་ཀྱི་སྔགས་བརྗོད། ཁྱེད་རང་གི་ལག་པའི་མཐིལ་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་པད་ཟླའི་གདན་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཡབ་ཡུམ་ལ་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་སེམས་དཔའ་བཞི་དང་སྒོ་བ་བཞི་རྣམས་ཡུམ་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བ་གསལ་ཐོབ། དེ་རྣམས་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་ཁྱེད་རང་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུར་ལམ་གྱིས་གྱུར་པ་ལ་རྒྱ་གྲམ་གཏད་པས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་སྒྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་གྱུར་པར་མོས། སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་གཏད་ལ། ཨོཾ༔ ཁྱོད་ནི་རྡོ་རྗེ་ལས་ཡིན་གྱིས༔ ལས་རྣམས་མ་ལུས་ཀུན་གྱིས་ཤིག༔ ཕོ་ཉ་མང་པོའི་འདུ་འཕྲོ་ཀུན༔ ཁྱོད་ཀྱི་དགོས་པ་བྱེད་པ་ཡིན༔ བཛྲ་ཀརྨ་ཨ་མོ་གྷ་ཧཱ༔ ཁྱེད་རང་གི་ལྕེའི་སྟེང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་པད་ཟླའི་གདན་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཡབ་ཡུམ་ལ་པདྨ་རིགས་ཀྱི་སེམས་དཔའ་བཞི་དང་སྒོ་བ་བཞི་རྣམས་ཡུམ་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བ་གསལ་ཐོབ། དེ་རྣམས་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་ཁྱེད་རང་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་སྐུར་ལམ་གྱིས་གྱུར་པ་ལ་འཆད་པའི་ཆས་རྣམས་བྱིན་པས་ཐེག་པ་མཐའ་དག་འཆད་ཅིང་སྤེལ་བའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་གྱུར་པར་མོས། དུང༌། ཕྱག་ཤིང༌། འཁོར་ལོ་རྣམས་གཏད་ལ། ཨོཾ༔ ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བླ་མེད་ཀྱིས༔ དད་ལྡན་སྐྱེས་བུ་ངོམ་པར་བྱོས༔ རབ་འབྲིང་ཐ་མའི་བློ་ཅན་ལ༔ མཐུན་པར་གསང་སྒྲོགས་གཞན་དུ་མིན༔ བཛྲ་དྷརྨ་ཧྲཱིཿ ཁྱེད་རང་གི་མགོ་བོ་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་ལྔ་ལ་གཞལ་ཡས་ཁང་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་པད་ཟླའི་གདན་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ལ་སོ་སོའི་རིགས་ཀྱི་སེམས་དཔའ་བཞི་དང་སྒོ་བ་བཞི་རྣམས་ཡུམ་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བ་གསལ་ཐོབ། དེ་རྣམས་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་ཁྱེད་རང་རིགས་ཀྱི་བདག་པོའི་སྐུར་གྱུར་པ་ཉིད་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །སྟེང་དུ་གདུགས་ཕུབ་གཡས་གཡོན་ཏུ་རྒྱལ་མཚན་བ་དན་བསྒྲེང༌། མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབེབས་ཤིང་རོལ་མོ་བསྒྲག །ཤིས་པ་བརྗོད་ཅིང་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ༴ སོགས་ཀྱིས་ཤིས་པ་བརྗོད། ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏའི་སྔགས་ཀྱིས་རྣམ་བུམ་ཆུ་འཐོར། ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་གི་རང་བཞིན་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་ཕྱག་ཏུ་གཏད་པས་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོའི་གོ་འཕང་མངོན་ཏུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །བཛྲ་གྷཱཎྜེ་དྷ་ར་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་རྡོར་དྲིལ་ལག་ཏུ་སྦྱིན། ཁྱེད་རང་གི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ། །མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། །ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་མཐིང་ག །ལྟེ་བར་ཏྲཱྃ་སེར་པོ། །གསང་བར་ཧཱ་ལྗང་གུ་རྣམས་འོད་འབར་བས་མཚན་པར་གྱུར། ཨོཾ༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞི་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཆེ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་བྱེད་པ་པོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་སྦྱིན་པ་སྤྱོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཏིཥྛ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་སྤྲོ་ཞིང་སྡུད་པའི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོར་གྱུར་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་མོས་ཤིག

།དེ་ནས་ཞི་བའི་རྩ་སྔགས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ ཞེས་བརྗོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཁྱེད་རང་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་མཐིང་མདོག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ་ཞི་བའི་ཚུལ་དགུ་དང་ལྡན་ཅིང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ། ཞབས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་འོད་ཕུང་འབར་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་ཤིང་རང་སྣང་གི་ཡུམ་དང་བཅས་པའི་སྐུར་གྱུར་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་དྲུག་གི་ཕྱག་མཚན་རྣམས་གཏད་ཅིང་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །ཞི་བའི་ཕྱག་མཚན་དྲུག་གཡས་གཡོན་ཏུ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་མི་གནས་དྲིལ་བུ་དང་༔ ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་མ་གོས་པདྨ་དང་༔ དབང་སྒྱུར་འཁོར་ལོ་ཐོགས་མེད་རལ་གྲི་ཡིས༔ སྐུ་ལྔ་མངོན་གྱུར་དབྱིངས་སུ་རང་གྲོལ་ཤོག༔ བཛྲ་གྷཱནྚེཙཀྲ་རཏྣ་པདྨ་ཁཌྒ་དྷ་ར་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་དྷཱུ་པེ་དྷཱུ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་པུཥྤེ་པུ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱི༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་གནྡྷེ་གན༔ ཞེས་བཞི་བསྣོལ་དང༌། སརྦ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིངྟ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་གྱིས་མཆོད། དེ་ལྟར་དད་པ་ཅན་ལ་ཕན་པའི་དབང་དང༌། བརྩོན་འགྲུས་ཅན་ལ་ནུས་པའི་དབང་རྣམས་རིམ་བཞིན་བསྐུར་བའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་གཞུང་ཉིད་ལས། དེ་ལྟར་ཕན་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ དུས་འདི་ཕྱིན་ཆད་རྒྱལ་བའི་སྲས༔ ངན་སོང་ཐམས་ཅད་མེད་པ་དང་༔ ཚེ་རིང་བདེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས༔ མཐོ་རིས་ཐར་པའི་བདག་པོར་འགྱུར༔ ནུས་པ་ལྔ་དང་རོལ་པ་ཡི༔ དབང་མཆོག་ཐོབ་པའི་བུ་དེ་ཉིད༔ ཐམས་ཅད་ལས་ཀུན་ཐོགས་མེད་ཅིང་༔ དངོས་གྲུབ་ཀུན་ལ་དབང་བྱེད་པའི༔ དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཉིད་དུ་ངེས༔ ལྷ་མིག་ལ་སོགས་མངོན་བྱས་ནས༔ ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་བཅས་པ་ཡི༔ རིག་འཛིན་ས་ལ་རབ་གནས་ནས༔ འཇིགས་མེད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོར་སྦྱོར༔ ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། དབང་གི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའང་འདི་ལ་གསན་པས་ཁྱབ་སྟེ༔ ལྷག་པ་གཟུགས་བརྙན་དཀྱིལ་འཁོར་དེར༔ ཕན་པའི་དབང་བཅུས་ལས་སྒྲིབ་སྦྱངས༔ ཕུང་ཁམས་ལྷ་ཡི་དལ་དུ་བྱས༔ རྩ་ཁམས་ལས་བྱེད་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ནུས་པའི་དབང་ཐོབ་འཇུག་པའི་ལས༔ ཐོགས་མེད་དོན་གཉིས་ནུས་པར་བྱས༔ སྦྱོར་བའི་ལམ་ལ་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ བསྐྱེད་རིམ་བྱེ་བ་ཀུན་ལ་དབང་༔ སྤྲུལ་སྐུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ༔ གསུམ་པ་སྤྱོད་རིག་མཉམ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ཟབ་མོའི་དབང་ལའང་གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་དང་པོ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཚན་ལྡན་གྱི་རིག་མ་དང་ཞིང་ཁམས་འབུལ་བར་མོས་ལ་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། སློབ་དཔོན་དམ་པ་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྒྱལ་བ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ༔ ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ གསང་གསུམ་དམ་པའི་དབང་མཆོག་དག༔ དེ་རིང་བདག་ལ་སྩལ་བར་མཛོད༔ ཁྱོད་ཞབས་པདྨོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ དོན་ཆེན་ཟབ་མོ་ཉོན་མོངས་འཇོམས༔ དེ་རིང་བདག་ལ་དབབ་པར་ཞུ༔ ལན་གསུམ། ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་མཐོང་བརྡར་གདོང་གཡོགས་བཅིང་མཛོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སློབ་དཔོན་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་གཟུངས་མ་ཡུམ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་མའི་སྐུར་གྱུར། ཡབ་ཀྱི་གསང་གནས་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི་བུམ་པར་ཉི་མ་ལ་ཨོཾ་དཀར་པོ་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ཟླ་གམ་དམར་པོའི་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ཟེའུ་འབྲུར་ཟླ་བ་ལ་ཨཱ༔དམར་པོས་མཚན་པར་གྱུར། ཧཱུྃ་བཛྲ་ཨོཾ་ཕཊ༔ ཨེ་པདྨ་མཎྜ་ལ་ཨཱཾཿ སྦྱོར་བའི་བརྡས་ཕན་ཚུན་བསྣོལ་མར་བསྐུལ། ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡཱ་མི༔ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡ་ཨ་ཧཾ༔ ཕྱག་རྒྱ་བཞིས་དྲང་འཁྱུད་སྤྲད་ནས་སྙོམས་པར་ཞུགས༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ བསྐྱོད་ཅིང་བསྐྱོད་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་པཱུ་ཛ་བཛྲ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾཿ བྱང་སེམས་ཨཱཾཿགིས་བསྡུས་ཤིང་ཧཱུྃ་གིས་བསྐུལ་ནས་ཕཊ་ཀྱིས་ཡུམ་གྱིས་གསང་བར་ཕབ། མཁའ་ནང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་བདེ་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་ལ་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ་བས་ཚིམས་པར་གྱུར། ཧཱུྃ༔ བསྙེན་པ་དང་ནི་ཉེ་བསྙེན་དང་༔ སྒྲུབ་པ་དང་ནི་སྒྲུབ་ཆེན་པོས༔ ཡུམ་གྱི་པདྨའི་ད་ལ་རུ༔ བདེ་བ་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲོ༔ སངས་རྒྱས་ད་ལ་མ་ལུས་ལ༔ དགེས་མཉམ་མཆོག་གི་སྦྱིན་པས་བསྟིམ༔ ཌཱ་ཀི་པཱུ་ཙ་ཧོཿ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་མཁའ་གསང་གི་བྱང་སེམས་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེའི་འོད་ཟེར་འབར་བར་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་དང་སྦྱར་ཏེ་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་ཁྱེད་རང་གི་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བྱིན་པར་མོས་ཤིག །བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུ༔ རྡོ་རྗེའི་ལམ་ནས་པདྨོར་འཁྱིལ༔ ཁྱོད་ཀྱི་ལྕེ་ལ་བཞག་པར་བྱ༔ སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་བཟུང་བར་གྱིས༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛྲ་སཏྭ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཞེས་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་བྱིན་ལ་མྱང་དུ་གཞུག །དེ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད། བྱང་སེམས་རྡོ་རྗེའི་འོད་ཟེར་ཅན༔ སློབ་བུའི་ལྕེ་ལ་བྱིན་པ་ཡིས༔ ངག་གི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་དག༔ སྙིང་གར་བབས་པས་འདབ་བཞི་ལ༔ གནས་པའི་འགྲོ་དྲུག་སྙིང་པོ་སྦྱངས༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་སྐུ་རུ་གྱུར༔ ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་ལྟེ་བར་འཕྲོས༔ སྲིད་རྩའི་མ་རིག་བག་ཆགས་སྦྱངས༔ དབུ་མའི་ལམ་ཞུགས་གྱེན་དུ་འཕྲོས༔ ཀླད་པའི་ཧཾ་ལ་ཕོགས་པས་ཞུ༔ དེས་སྦྱངས་ལུས་ཀྱང་ཞུ་གྱུར་ཏེ༔ ཟླ་འོད་ལྟ་བུར་གནས་པ་དེ༔ ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས་ཧེ་རུ་ཀར་གྱུར་པར་མོས་ལ་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོ་བསྐྱེད་དེ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾཿ སྤྲོ་ན་དོན་དེ་ཚིག་ལྷུག་པས་དཀྲོལ་ལ་བརྡ་སྤྲད། ལུས་དཀྱིལ་མཐོང་བའི་བརྡར་གདོང་གཡོག་སོལ། བཛྲ་ཙཀྵུཿཔྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ སླར་ཡང་བདུད་རྩི་ལྔ་ཆང་དང་སྦྱར་བ་བྱིན་ལ། རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་དམ་རྫས་མཆོག༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་ཕྱིར༔ དེ་ནས་སྤང་དང་བླང་མེད་པར་༔ རིག་འཛིན་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་ཕྱིར་རོལ༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་ཡུཿཛྙཱ་ན་མཱཾ་ས་རཀྟ་ཀུ་ཀུ་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བླང་དོར་མེད་པ་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་བདུད་རྩི་ལྔ་ལ་རྟག་ཏུ་བསྟེན་པར་བྱོས་ཤིག །གསང་དབང་གི་རྟོགས་པར་བརྗོད་པའང་འདི་ལྟ་སྟེ། སྟེང་སྒོའི་གདམས་ངག་སྤྱོད་པར་དབང་༔ བྱང་སེམས་བདེ་བའི་ད་ལ་མཐོང་༔ ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་སྲབ་པར་བྱས༔ མཐོང་བའི་ལམ་ཞེས་བྱ་བའོ༔ དང་པོའི་ས་ལ་མཐར་ཕྱིན་ཏོ༔ སློབ་དཔོན་ཉིད་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་གནས་གྱུར་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མགྲིན་གཅིག་པས་ལུང་བསྟན་སྩོལ་བར་མོས་ཤིག །ཆོས་གོས་ཕྱག་རྒྱ་སོགས་སྤྱི་མཚུངས་བྱས་ལ། འདི་ལྟར་ངས་ལུང་བསྟན་པ་སྟེ༔ བཅོམ་ལྡན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ སྲིད་པའི་ངན་འགྲོ་རྣམས་ལས་བཏོན༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷུར་བྷུ་ཝ་སྭ༔ རྣམ་གསུམ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས༔ དེས་ནི་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པའོ༔

དེ་ནས་མི་འཇིགས་པའི་རྒྱ་བཅས་དབུགས་དབྱུང་བ་ནི། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ངོ་བོ་ཉིད་དུ་ཁྱོད་གྱུར་ཏོ༔ ཁམས་གསུམ་བདག་པོར་ཁྱོད་གྱུར་ཏོ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་ཁྱོད་གྱུར་ཏོ༔ བདུད་དང་མུ་སྟེགས་ཐམས་ཅད་ལས༔ རྒྱལ་བར་གྱུར་པ་ཁྱོད་ཡིན་ནོ༔ གྲོང་ཁྱེར་ལས་ཀྱང་གྲོང་ཁྱེར་ཏེ༔ མྱ་ངན་འདས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ༔ རྣལ་འབྱོར་སྣོད་ལྡན་ཁྱོད་ཞུགས་སོ༔ སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་འདི་ཡིན༔ འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མ་བྱེད་ཅིག༔ དེས་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་བཅས་འགྲུབ་པ་ལགས། གཉིས་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། སྔོན་གྱི་སངསས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ ཇི་ལྟར་མཁྱེན་ཅིང་ཐུགས་ཆུད་པ༔ དེ་ཡི་རྗེས་སུ་བདག་དད་ན༔ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་བདག་ལ་སྩོལ༔ གསུམ། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྣོད་ལྡན་དུ་རིག་ནས་མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་རིག་མ་སྦྱིན་ཅིང་གནང་བ་སྩོལ་བར་མོས། ཀྱེ་ཧོཿ སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་༔ ཤེས་རབ་མ་ནི་བསྟེན་པས་གྲུབ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་༔ ཤེས་རབ་སྤང་དུ་མི་རུང་སྟེ༔ ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས༔ ཁྱོད་ཀྱིས་འདོད་ཆགས་མ་སྤོངས་ཤིག༔ རིག་མས་དྲི་བ་འདི་ལྟར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །བུ་ཁྱོད་ཚུར་ཤོག་རྡོ་རྗེ་ཅན༔ དྲི་ཆེན་དྲི་ཆུ་ཟ་ནུས་སམ༔ རཀྟ་ག་བུར་མཱཾ་ས་དང་༔ བུད་མེད་དད་པས་བསྟེན་ནུས་སམ༔ པདྨར་འོ་བྱེད་མི་གོམ་མམ༔ སྨྲོས་ཤིག་སྣོད་ལྡན་ངང་ཚུལ་ཅན༔ ཅེས་དྲིས་པ་ན། སྤྲོ་བ་ཆེན་པོས་ལན་བཏབ་པར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཤེས་རབ་དད་པས་བདག་བསྟེན་ནོ༔ དྲི་ཆེན་ལ་སོགས་བདུད་རྩི་ལྔ༔ རྟག་པ་དད་པས་བདག་བསྟེན་བགྱིད༔ ཅེས་ལན་བཏབ་པ་ལ་དགྱེས་ནས་ལུས་གཅེར་བུར་ཕྱུངས་ཏེ་གསང་བའི་ཆུ་སྐྱེས་ངོམས་བཞིན་ཏུ་འདི་ལྟར་རྗེས་སུ་གདམས་པར་མོས་ཤིག །རྨད་བྱུང་ང་ཡི་པདྨ་འདི༔ བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ལྡན༔ རྟག་ཏུ་རིམ་བཞིན་འདི་ལ་སྤྱོད༔ འདི་དང་ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་ལོ༔ པདྨ་འདི་ནི་ཆོས་དབྱིངས་ཡིན༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདི་ལས་བྱུང་༔ སེམས་ཅན་ཁམས་ནི་རྣམ་པར་གྲོལ༔ ནང་གི་རྩ་ཡི་འཁོར་ལོ་ལ༔ པདྨ་ཞེས་ནི་རབ་ཏུ་གསུངས༔ པདྨ་ནང་གི་ནམ་མཁའ་ཞེས༔ འབྱུང་བ་ལྔ་པོ་རང་བཞིན་གནས༔ ལྟེ་བ་དང་ནི་གེ་སར་བྱས༔ པདྨ་བརྒྱད་ཀྱིས་རྣམ་པར་བརྒྱན༔ ཟེའུ་འབྲུ་དབུས་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན༔ དེ་ཉིད་བདུད་རྩི་དམ་པ་སྟེ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོའོ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བལྟས་པའི་བདེ་བ་སྐྱེས༔ དེ་ནས་ཁྱེད་རང་དང་ཤེས་རབ་མའི་ལག་གཡས་གཡོན་གཉིས་བསྣོལ་མར་འཇུས་ཤིང་བཅངས་པར་མོས་ཤིག །གཟུགས་བརྙན་སོགས་ལག་ཏུ་གཏད་ལ། ཤེས་རབ་དམ་པ་འདི་ཡིས་ནི༔ ཁྱོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་བྱེད་པས༔ དད་པས་རྟག་ཏུ་བསྟེན་པར་གྱིས༔ འདི་དང་རྟག་ཏུ་རོལ་མོ་གྱིས༔ དེ་ནི་ཤེར་དབང་བསྐུར་བའོ༔ སྒོམ་པའི་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན༔ ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པའོ༔ དེ་ནས་ཡས་བབ་ཀྱི་དགའ་བ་སྐྱེད་ཅིང་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་ངོས་བཟུང་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། ཁྱེད་རང་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་གཟུངས་མ་ཡུམ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་མའི་སྐུར་གྱུར། ཡབ་ཀྱི་གསང་གནས་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི་བུམ་པར་ཉི་མ་ལ་ཨོཾ་དཀར་པོ་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ཟླ་གམ་དམར་པོའི་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ཟེའུ་འབྲུར་ཟླ་བ་ལ་ཨཱ༔དམར་པོས་མཚན་པར་གྱུར། ཧཱུྃ་བཛྲ་ཨོཾ་ཕཊ༔ ཨེ་པདྨ་མཎྜ་ལ་ཨཱཾཿ སྦྱོར་བའི་བརྡས་ཕན་ཚུན་བསྣོལ་མར་བསྐུལ། ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡཱ་མི༔ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡ་ཨ་ཧཾ༔ ཕྱག་རྒྱ་བཞིས་དྲང་འཁྱུད་སྤྲད་ནས་སྙོམས་པར་ཞུགས༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་དལ་བུ་ཡིས༔ རོལ་པས་བྱང་སེམས་སྤྱི་བོ་ནས༔ གཡོ་བ་དགའ་བ་ཞེས་བྱ་ནས༔ གསང་བར་ཕྱིན་པ་མཆོག་དགའོ༔ དེ་ནས་རྡོ་རྗེར་ཕྱིན་གྱུར་དུས༔ དགུག་དང་བསྡམ་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ ཡེ་ཤེས་གསལ་བར་བསྐྱེད་པ་དེ༔ རང་བཞིན་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ༔ ཇི་ཙམ་གནས་པར་བསྒོམས་བྱས་པས༔ དངོས་པོར་གནས་པ་འདི་དག་ཀུན༔ ནོར་བུ་ཀུན་ད་ལྟར་དཀར་ཞིང་༔ ཡུལ་ལ་དངོས་པོར་མི་འཛིན་པའོ༔ གལ་ཏེ་མཁའ་རུ་ལྷུང་གྱུར་ན༔ བྲལ་བའི་དགའ་བ་ཞེས་བྱའོ༔ བདུད་རྩི་ཐིག་ལེ་རབ་མཆོག་དེ༔ རྡོ་རྗེ་ལྕེ་ཡིས་བླང་བར་བྱ༔ དེ་ཟོས་དབང་མཆོག་ཐོབ་གྱུར་པ༔ རྒྱུ་ཡི་མཐར་ཕྱིན་ལམ་ཡིན་ཅིང་༔ བཅུ་གཅིག་ས་ལ་ཕྱིན་ཞེས་བྱ༔ ཡིད་ཀྱི་ཉེས་པ་དག་བྱས་ཏེ༔ ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པར་འགྱུར༔ ཇི་སྐད་གསུངས་པའི་དབང་དོན་རྣམས་ཉམས་སུ་བསྟར་ཏེ་ཡུམ་ལ་ཅི་འབྱོར་གྱི་གཏང་རག་ཕུལ་ཏེ་ཕྱག་བྱས་ཞབས་ལ་གཏུགས་པར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨེ་མ་ཤེས་རབ་ཡུམ་མཆོག་མ༔ བདེ་མཆོག་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་བྱེད་མ༔ གཡོ་བ་ལྔ་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ འཛིན་བཞི་བཅུ་དྲུག་རྟོགས་པའི་ཐབས༔ ཡུམ་མཆོག་མ་ཡིས་གནང་བར་མཛོད༔ རང་རིག་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ནི༔ སྐད་ཅིག་རྟོགས་པའི་ཐབས་མཆོག་དག༔ སྐྱེད་བཞི་ཡུམ་དང་རྒྱལ་པོ་ཡབ༔ བདག་ལ་སྨན་པ་འོད་གསལ་བ༔ རྒྱལ་བའི་སྐུ་དང་བཀའ་དྲིན་གཅིག་ཧོཿ དབང་གི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའང་འདི་ལྟ་སྟེ༔ བྷ་ག་ཡུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་རྟོགས༔ འོག་སྒོའི་དབང་དང་གདམས་ངག་དབང་༔ ཤེས་རབ་དང་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ཤེས་སྒྲིབ་གཏན་ནས་དག་པའི་རྒྱུ༔ བརྟུལ་ཞུགས་ཤེས་རབ་ལྡན་ལ་བསྐུར༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལགས་སོ། །གསུམ་པ་མཐར་ཕྱིན་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ ཇི་ལྟར་མཁྱེན་ཅིང་ཐུགས་ཆུད་པ༔ དེ་ཡི་རྗེས་སུ་བདག་དད་ན༔ བདེ་ཆེན་མཐར་ཐུག་དབང་བསྐུར་སྩོལ༔ གསུམ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྣོད་ལྡན་དུ་རིག་ནས་མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་རིག་མ་སྦྱིན་ཅིང་གནང་བ་སྩོལ་བར་མོས། ཀྱེ་ཧོཿ སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་༔ ཤེས་རབ་མ་ནི་བསྟེན་པས་གྲུབ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་༔ ཤེས་རབ་སྤང་དུ་མི་རུང་སྟེ༔ ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས༔ ཁྱོད་ཀྱིས་འདོད་ཆགས་མ་སྤོངས་ཤིག༔ རིག་མས་དྲི་བ་འདི་ལྟར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །བུ་ཁྱོད་ཚུར་ཤོག་རྡོ་རྗེ་ཅན༔ དྲི་ཆེན་དྲི་ཆུ་ཟ་ནུས་སམ༔ རཀྟ་ག་བུར་མཱཾ་ས་དང་༔ བུད་མེད་དད་པས་བསྟེན་ནུས་སམ༔ པདྨར་འོ་བྱེད་མི་གོམ་མམ༔ སྨྲོས་ཤིག་སྣོད་ལྡན་ངང་ཚུལ་ཅན༔ ཅེས་དྲིས་པ་ན། སྤྲོ་བ་ཆེན་པོས་ལན་བཏབ་པར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཤེས་རབ་དད་པས་བདག་བསྟེན་ནོ༔ དྲི་ཆེན་ལ་སོགས་བདུད་རྩི་ལྔ༔ རྟག་པ་དད་པས་བདག་བསྟེན་བགྱིད༔ ཅེས་ལན་བཏབ་པ་ལ་དགྱེས་ནས་ལུས་གཅེར་བུར་ཕྱུངས་ཏེ་གསང་བའི་ཆུ་སྐྱེས་ངོམས་བཞིན་ཏུ་འདི་ལྟར་རྗེས་སུ་གདམས་པར་མོས་ཤིག །རྨད་བྱུང་ང་ཡི་པདྨ་འདི༔ བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ལྡན༔ རྟག་ཏུ་རིམ་བཞིན་འདི་ལ་སྤྱོད༔ འདི་དང་ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་ལོ༔ པདྨ་འདི་ནི་ཆོས་དབྱིངས་ཡིན༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདི་ལས་བྱུང་༔ སེམས་ཅན་ཁམས་ནི་རྣམ་པར་གྲོལ༔ ནང་གི་རྩ་ཡི་འཁོར་ལོ་ལ༔ པདྨ་ཞེས་ནི་རབ་ཏུ་གསུངས༔ པདྨ་ནང་གི་ནམ་མཁའ་ཞེས༔ འབྱུང་བ་ལྔ་པོ་རང་བཞིན་གནས༔ ལྟེ་བ་དང་ནི་གེ་སར་བྱས༔ པདྨ་བརྒྱད་ཀྱིས་རྣམ་པར་བརྒྱན༔ ཟེའུ་འབྲུ་དབུས་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན༔ དེ་ཉིད་བདུད་རྩི་དམ་པ་སྟེ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོའོ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བལྟས་པའི་བདེ་བ་སྐྱེས༔ དེ་ནས་ཁྱེད་རང་དང་ཤེས་རབ་མའི་ལག་གཡས་གཡོན་གཉིས་བསྣོལ་མར་འཇུས་ཤིང་བཅངས་པར་མོས་ཤིག །གཟུགས་བརྙན་སོགས་ལག་ཏུ་གཏད་ལ། ཤེས་རབ་དམ་པ་འདི་ཡིས་ནི༔ ཁྱོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་བྱེད་པས༔ དད་པས་རྟག་ཏུ་བསྟེན་པར་གྱིས༔ འདི་དང་རྟག་ཏུ་རོལ་མོ་གྱིས༔ སྔོན་ཆད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་མ་མཐོང་བའི་བརྡར་གདོང་གཡོགས་འཆིང༌། འབྲུ་གསུམ། དེ་ནས་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བ་བཞིའི་མཐར་དོན་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ངོ་སྤྲད་པ་ཡིན་པས་དམིགས་པ་འདི་རྣམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒོམས་ཤིག །ཁྱེད་རང་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་གཟུངས་མ་ཡུམ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་མའི་སྐུར་གྱུར། ཡབ་ཀྱི་གསང་གནས་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི་བུམ་པར་ཉི་མ་ལ་ཨོཾ་དཀར་པོ་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ཟླ་གམ་དམར་པོའི་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ཟེའུ་འབྲུར་ཟླ་བ་ལ་ཨཱ༔དམར་པོས་མཚན་པར་གྱུར། ཧཱུྃ་བཛྲ་ཨོཾ་ཕཊ༔ ཨེ་པདྨ་མཎྜ་ལ་ཨཱཾཿ སྦྱོར་བའི་བརྡས་ཕན་ཚུན་བསྣོལ་མར་བསྐུལ། ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡཱ་མི༔ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡ་ཨ་ཧཾ༔ ཕྱག་རྒྱ་བཞིས་དྲང་འཁྱུད་སྤྲད་ནས་སྙོམས་པར་ཞུགས༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་དལ་བུ་ཡིས༔ དབང་པོ་གཉིས་སྦྱོར་བདེ་བ་སྐྱེད༔ དེ་ཉིད་རོ་ལ་མ་ཆགས་པར༔ སྒོ་གསུམ་འཁྲུལ་འཁོར་བལྟེམས་བྱས་ཏེ༔ བྱང་སེམས་རང་གི་གནས་སུ་ཟློག༔ གླིང་བཞི་རི་རབ་གཞི་ལ་བསྡུ༔ རྒྱ་མཚོ་བྲག་ཆེན་ངོས་ལ་སྦྱར༔ དར་ཆེན་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་དུ་ཕྱར༔ ཉི་ཟླ་འགྱུར་མེད་གཏོད་ལ་མནན༔ གྱི་ལིང་མགྱོགས་པ་བཙོན་དུ་བཟུང་༔ ཧིཀ་ཅེས་རྩེ་ནས་སྤྲུལ་པར་དྲངས༔ ནམ་ལངས་ཉམས་དག་འབྱུང་བ་ཡིན༔ ཧཱུྃ་ཞེས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་དྲངས༔ ཉི་ཤར་བདེ་གསལ་འོད་ཟེར་འབྱུང་༔ ཧིག་གིས་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོར་དྲངས༔ རོ་བརྒྱའི་ཟས་ཀྱིས་ཚིམ་པ་འདྲ༔ སིབ་ཅེས་བདེ་ཆེན་ཧྃ་ལ་དབུལ༔ རི་བོ་རྩེར་ཕྱིན་ཞེས་པའོ༔ ཡུམ་དང་བྲལ་ལ་རྣམ་གྲོལ་གྱིས༔ རྩ་རྣམས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པར་བྱ༔ བུམ་པའི་འཁོར་ལོས་བརྟན་པར་བྱ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཉམ་སྦྱོར་ལས་སྐྱེས་པའི་ཐིག་ལེའི་བདེ་བ་མ་ཉམས་པར་རླུང་དང་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་གྱེན་དུ་ལྡོག་པས་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བཞི་ཉམས་སུ་མྱོང༌། དགྲམ་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་གྱིས་རྩ་གནས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པས་མཐར་ཐུག་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མངོན་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་ངོ་སྤྲད་སྩོལ་བར་མོས་ཤིག །ཨེ་མ་ཧོ་ངོ་མཚར་རྨད་ཀྱི་ཆོས༔ བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་དབྱིངས༔ བུ་ཡིས་སྨྲོས་ཤིག་ཇི་ལྟ་བ༔ བདེ་བའི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བུ༔ རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང་༔ བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་འདི༔ བསམ་རྒྱུ་བྲལ་ཕྱིར་རྟོགས་པར་དཀའ༔ ཤེས་རབ་ཐབས་ལ་བརྟེན་པས་འགྲུབ༔ བདེ་བ་མེད་ལས་ཡོངས་སུ་བདེ༔ བདེ་ཆེན་ཉིད་ནས་སྨྲ་བསམ་བྲལ༔ སྟོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཅན༔ བདེ་ལ་མ་ཞེན་བདེ་མ་བྲལ༔ བློ་འདས་བསམ་བརྗོད་བྲལ་བ་དེ༔ མཐར་ཕྱིན་ཆོས་སྐུ་ཞེས་སུ་བརྗོད༔ དེ་ཡི་ངང་ལས་མ་ཡེངས་པར༔ འཛིན་པས་མ་བཅིང་གསལ་བར་བསྒོམ༔ གང་སྤྱོད་དེ་ལས་མ་འདས་པར༔ བློ་བྲལ་སྐྱོངས་ཤིག་སྐལ་བ་ཅན༔ དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་བའི་བརྡར་གདོང་གཡོགས་སོལ། བཛྲ་ཙཀྵུཿཔྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ དེའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའང་འདི་ལྟ་སྟེ། སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོག །མཐར་ཕྱིན་ལམ་ཞེས་དེ་ལ་བརྗོད༔ སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྲལ་བདེ་ཆེན་ལམ༔ ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་ལྟ་སྒོམ་དབང་༔ རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ས་ཞེས་བྱ༔ རིགས་ཅན་བློ་རབ་མཆོག་ལ་བསྐུར༔ བདེ་ཆེན་སྐུ་ཡི་དབང་ཞེས་བྱ༔ ཤེས་རབ་ཐུགས་ལ་གསང་དབང་གསུང་༔ ཕན་དབང་ཡོན་ཏན་ནུས་དབང་ཕྲིན་ལས་སོ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལགས་སོ། །འདི་ལྟ་བུའི་ཟབ་མོའི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའི་བླ་མ་དང་ཕྱག་རྒྱ་ལ་ཇི་ལྟར་བཀུར་བའི་ཚུལ་ཡང་གཞུང་ཉིད་ལས། དེ་ལྟའི་དབང་མཆོག་བླ་མ་ལས༔ བྱུང་ཕྱིར་རྒྱལ་སྲས་མཛེས་པ་དེས༔ ལུས་ཀྱིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བཀུར༔ ངག་གིས་སྐྱོན་སྦ་ཡོན་ཏན་བསྒྲག༔ སེམས་ནི་རྟག་ཏུ་དུལ་བྱས་ལ༔ ཡུམ་དང་རྒྱལ་པོ་ཐུན་མོང་བསྐུར༔ སྲོག་ལུས་མན་ཆད་རྫས་རྣམས་ཀྱིས༔ རྒྱལ་བ་མཆོད་པས་སངས་རྒྱས་མཉམ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཅིས་ཀྱང་བསྒྲུབ་དགོས་སོ༔ དེ་རིང་ཕན་ཆད་བུ་ཁྱོད་ཀྱི༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ང་ཡིན་པས༔ ང་ཡིས་ཇི་སྐད་བསྒོ་བ་བཞིན༔ ཁྱོད་ཀྱིས་ངེས་པར་བྱ་དགོས་སོ༔ དེ་ལྟར་བསྒོས་པའི་བཀའ་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་གསུམ། དབང་འདི་དག་ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིར་རྫོགས་པ་ཡི༔ སྐུ་གསུང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཐུགས༔ མ་ལུས་བདག་ཉིད་ཞལ་མཐོང་བ༔ དབང་བསྐུར་མཆོག་ཉིད་དམ་པ་ཡི༔ སེམས་ཉིད་སངས་རྒྱས་ངོ་བོའི་ཕྱིར༔ ལམ་དག་གཞན་ན་ཡོད་མ་ཡིན༔ རྨོངས་པས་གཞན་ནས་རྙེད་མི་འགྱུར༔ འདི་ལྟར་ངེས་པའི་བུ་དག་གིས༔ ཡུམ་དང་སྒེག་མོ་ལ་སོགས་པ༔ དེ་ཉིད་བྱིན་གྱིས་རློབས་པར་འགྱུར༔ ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་རང་རིག་གིས༔ སངས་རྒྱས་ཉིད་དང་སྤྱོད་ཡུལ་གཅིག༔ དེ་ལ་སོགས་པ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཡོན་ཏན་དཔག་གིས་ལང་མི་འགྱུར༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལགས་པས་ཐུགས་ལ་གཅག་པར་ཞུ། དེ་ལྟར་རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས། བཞི་པ་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྲུང་མ་ཁྱད་པར་ཅན་རཀྴ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་སྲོག་ཆུ་བསྲེ་བ་ལ་ཐོག་མར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་མཛོད། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་བ་དང་༔ གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི༔ སྲོག་གི་དབང་མཆོག་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ།

དེ་ནས་རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་ཐོབ་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། སོགས་སྤྱི་ལྟར་གྱིས་རྒྱུད་སྦྱང༌། དེ་ནས་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ལྷ་འདི་ལྟར་གསལ་ཐོབ། སློབ་དཔོན་དང་ཁྱེད་རང་གཉིས་ཀ་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་མཐིང་ནག་འབར་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བརྗིད་ཅན་ཞལ་གསུམ་གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ག །ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭཱྃ་རྔེའུ་ཆུང༌། གཡོན་གསུམ་དྲིལ་བུ་བྷན་དམར་རྒྱུ་ཞགས་བསྣམས་པ། ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཡུམ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རི་མ་ཁ་ཊྭཱྃ་ཐོད་ཁྲག་འཛིན་པ་ལ་འཁྱུད་པ། གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན་ཅིང་དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་བཞི་འདོར་ཐབས་ཀྱིས་དྲེགས་པ་ཕོ་མོ་དང་པད་ཉིའི་གདན་ལ་འགྱིང་པ། ཡེ་ཤེས་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་གསལ་བར་གྱུར་པའི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོ་སྐྱེད་ཅིག །མདུན་གྱི་གཏོར་མ་སྔར་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་ཉིད་སླར་གསལ་འདེབས་བསྐྱར་ནས་བྱ་བ་ལགས་པས་འདུན་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད། གཏོར་མ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ནི༔ ནག་པོ་ཆེན་པོ་གཟི་བརྗིད་ཅན༔ སྐུ་ལ་མཐའ་བེར་བརྩེགས་མ་གསོལ༔ སྟག་གི་གོང་ལག་འབར་བས་སྤྲས༔ དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱད་སྦྲུལ་གྱིས་བརྒྱན༔ ཞབས་ལ་ལྕགས་ཀྱི་འབོའུ་གསོལ༔ དགྲ་བགེགས་བསྒྱེལ་བའི་སྟེང་ན་བསྒྲད༔ ཕྱག་གཡས་ཁ་ཊྭཱྃ་རྩེ་གསུམ་གསོར༔ གཡོན་པས་ཐོད་ཁྲག་ཞལ་དུ་རྔུབས༔ རལ་པ་ཐོར་ཅོག་གྱེན་དུ་བརྫེས༔ ཞལ་བསྒྲད་མཆེ་གཙིགས་སྨ་ར་སེར༔ རྡོ་རྗེ་སྲིན་མོ་ཡུམ་ཉིད་གཡོན༔ ལས་བྱེད་སྲིན་པོ་བདུད་ཚོགས་བཅས༔ སྟེང་ན་མཁའ་ལྡིང་འོག་ན་གཅན་ཟན་ཚོགས༔ ཀུན་ཀྱང་རྔམ་པའི་སྒྲ་སྒྲོགས་པའི༔ ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་གྱིས༔ འོག་མིན་གནས་ནས་མགོན་པོའི་ཚོགས༔ སྤྱན་དྲངས་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ༔ ཧཱུྃ་ དད་པ་དང་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས། །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་སྤྱན་འདྲེན་ན། །ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དབང་གིས་ནི། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་བྷུར་ཀུར་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་རཀ་མོ་ཀྲོ་ཏཱི་ཤྭ་རཱི༔ ས་མ་ཡ་ཧྲིཾ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ སླར་ཡང་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས། རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་མི་བསྐྱོད་པས་རྒྱས་བཏབ་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་སརྦ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱྃ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་པོས་སྔགས་བརྗོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བར་བསམས་ལ། རྡོ་རྗེ་སྨེ་བརྩེགས་དམ་ཚིག་གི་སྔགས། ཨོཾ་བྷུ་རུ་ཀུ་རུ་ཨི་ཙི་ཀྱི་བྱི་ཨུ་ཙུསྨ་ཀྲོ་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བྷུར་ཀི་ཕཊ༔ ཞེས་པ་ཅུང་ཟད་བཟླ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་མགོན་པོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ་པས་ལུས་ཀྱི་གཟི་བརྗིད་བཟོད་པར་དཀའ་བ་ཉི་མ་འབུམ་གྱི་འོད་ལྟར་འབར་བར་མོས། གཏོར་མ་ལག་ཏུ་གཏད་ལ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བ་དང༌། །གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར། །རཀྴ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡི། །སྐུ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་གུ་ཎ་ཧྲྀ་ད་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཡང་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་མགོན་པོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཐུགས་སྲོགས་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས། སློབ་མའི་ཁར་ཞུགས་ནས་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ་པས་ངག་ལ་ནུས་པ་དང་མཐུ་སྟོབས་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བར་མོས། གཏོར་མར་བདུད་རྩི་བླུགས་པའི་ཞམ་ཆུ་སྦྱིན། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བ་དང༌། །གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར། །རཀྴ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡི། །གསུང་གི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་གུ་ཎ་ཧྲྀ་ད་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ སླར་མོས་གུས་བྱས་པས་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་ཞབས་ཀྱུ་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་གུ་ཎ་ཧྲྀ་ད་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ཅེས་རྗེས་ཟློས་གསུམ་བྱར་གཞུག །ཡང་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་མགོན་པོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་ཐོད་ཁྲག་གི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། །ཁྱེད་རང་གི་ཐུགས་སྲོག་ལ་ཐིམ་པས་བདེ་སྟོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་མོས་ཤིག །གཏོར་མ་ལག་ཏུ་གཏད། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བ་དང༌། །གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར། །རཀྴ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡི། །ཐུགས་ཀྱི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་གུ་ཎ་ཧྲྀ་ད་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ དེས་དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲོག་གཏད་པ་གྲུབ་ནས༔ དཔལ་ལྷ་མོ་ནག་མོའི་སྲོག་ཆུ་བསྲེ་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད༔ སློབ་དཔོན་དང་ཁྱེད་རང་རྣམས་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི་གསལ་སྣང་དང་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོས་འཁོད་པའི་མདུན་དུ་གཏོར་སྣོད་ར་ལས་རཀྟཱའི་མཚོ༔ རཾ་ལས་མེ་རླུང་འཁྲུགས་པའི་དཀྱིལ་དུ༔ ཏི་ར་བྃ༔ མི་རོ་རྟ་རོ་བཅལ་དུ་བཀྲམ་པའི་སྟེང་དུ་གཏོར་མ་འདི་ཉིད༔ མ་ལས་ལྷ་མོ་ནག་མོ་ནི༔ མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ༔ སྐུ་སྟོད་གླང་ལྤགས་རློན་པ་བསྣམས༔ རྒྱ་བོང་ག་དམར་ཆིབས་སུ་ཆིབས༔ སྐུ་སྨད་རེ་ལྡེའི་ཤམ་བུ་ཅན༔ ཕྱག་གཡས་གཅོད་བྱེད་ཀརྟ་རི༔ གཡོན་པས་ནེའུ་ལེའི་རྐྱལ་པ་བསྣམས༔ སྙིང་ནང་ཟླ་སྟེང་མ་ནག་པོ༔ མི་ལྤགས་རློན་པའི་སློད་སྟན་ལ༔ ཐོད་པ་སྔ་རུ་ཕྱི་རུ་བྱས༔ རུ་སྦལ་ལྤགས་པ་ནག་པོས་གཡོགས༔ སྔ་ཤད་བདུད་ཀྱི་ཁྲམ་བམ་བཀལ༔ ཕྱི་ཤད་ནད་ཀྱི་རྐྱལ་པ་བཏགས༔ སྦྲུལ་དང་སེང་གེས་སྙན་ལ་བརྒྱན༔ སྤྱི་བོར་ཟླ་ཚེས་ལྟེ་བར་ཉི་མས་བརྒྱན༔ འདོད་ཁམས་དབང་བྱེད་ནག་མོར་བསྒོམ༔ ཟླ་གམ་གསུམ་ལ་དྲེལ་རྟའི་སྟེང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་གསུམ༔ རོ་ཁ་མ་དང་ནམ་གྲུ་མ༔ ཙ་མུན་ཏྲི་དང་རྣམ་གསུམ་མོ༔ མཐིང་ནག་སྔོན་མོ་སྨུག་ནག་མ༔ ཁྲམ་དང་རྡོ་རྗེ་ཐོད་དབྱུག་འཛིན༔ རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་གཙོ་དང་མཐུན༔ ཁྱམས་ལ་གདུག་པའི་སྲིན་མོ་བདུན༔ ཅེ་སྤྱང་གཟུགས་འཛིན་རྔམ་ཞིང་རྒྱུག༔ གཞན་ཡང་གདུག་པའི་འཁོར་ཚོགས་བཅས༔ སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་པའི་ཐུགས་སྲོག་ལས༔ འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔ བྷྱོ༔ ཁྱོད་ཀྱི་སྤྱི་བོའི་གཙུག་རུམ་ནས༔ ཉི་མ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ༔ ནག་མོ་མི་བཟད་ཆོ་འཕྲུལ་ཅན༔ དུས་ལ་བབས་ཀྱིས་ད་ཚུར་བྱོན༔ ནག་མོ་ཏིང་ལཾ་མ་མ་དུན་བྷྱོ༔ རོ་ཁ་ནམ་གྲུ་ཙ་མུན་ཏྲི༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཞེས་པས་དྲང་ཞིང་བསྟིམ། དུ་ན་བྷྱོ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛ༔ ཨེ་ཨ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཛ༔ ཞེས་ཟིལ་གྱིས་མནན། ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་མོ་ནག་མོ་དུན༔ ས་མ་ཡ་ནན༔ པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་བ་ལིན་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་སྐྱེམས་འབུལ། སླར་ཡང་དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར༔ རིགས་བདག་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀས་དབུ་བརྒྱན༔ ཧེ་རུ་ཀ་ས་མ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ལྷ་མོ་འཁོར་བཅས་ལ་དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩི་སྦྱིན་ཅིང་སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་བསྐུལ་བར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཀུ་རུ་ཀུ་སུ་ས་མ་ཡ་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲི་ཏ༔ ས་མ་ཡ༔ ཨི་དན་ཏེ་ན་ར་ཀན༔ སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་མོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ་པས་ལུས་ཀྱི་གཟི་བརྗིད་བཟོད་པར་དཀའ་བ་ཉི་མ་འབུམ་གྱི་འོད་ལྟར་འབར་བར་མོས། གཏོར་མ་ལག་ཏུ་གཏད་ལ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བ་དང༌། །གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར། །དཔལ་ལྡན་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོ་ཡི། །སྐུ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག མ་མ་ཏྲག་རག་ཤ་སྙིང་ཁ་རག་རེ་མ་ཏི༔ རོ་ཁ་མ༔ ནམ་གྲུ་མ༔ ཙ་མུན་ཏྲི་ཙིཏྟ་སྲོག་དུང་དུང་༔ ཛཿཛཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཡང་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་མོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས། སློབ་མའི་ཁར་ཞུགས་ནས་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ་པས་ངག་ལ་ནུས་པ་དང་མཐུ་སྟོབས་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བར་མོས། གཏོར་མར་བདུད་རྩི་བླུགས་པའི་ཞམ་ཆུ་སྦྱིན། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བ་དང༌། །གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར། །དཔལ་ལྡན་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོ་ཡི། །གསུང་གི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག མ་མ་ཏྲག་རག་ཤ་སྙིང་ཁ་རག་རེ་མ་ཏི༔ རོ་ཁ་མ༔ ནམ་གྲུ་མ༔ ཙ་མུན་ཏྲི་ཙིཏྟ་སྲོག་དུང་དུང་༔ ཛཿཛཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ སླར་མོས་གུས་བྱས་པས་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་ཞབས་ཀྱུ་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། མ་མ་ཏྲག་རག་ཤ་སྙིང་ཁ་རག་རེ་མ་ཏི༔ རོ་ཁ་མ༔ ནམ་གྲུ་མ༔ ཙ་མུན་ཏྲི་ཙིཏྟ་སྲོག་དུང་དུང་༔ ཛཿཛཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ཅེས་རྗེས་ཟློས་གསུམ་བྱར་གཞུག །ཡང་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་མོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་ཕྱག་མཚན་གྲི་གུག་དང་ནེའུ་ལེའི་རྐྱལ་པའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། །ཁྱེད་རང་གི་ཐུགས་སྲོག་ལ་ཐིམ་པས་བདེ་སྟོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་མོས་ཤིག །གཏོར་མ་ལག་ཏུ་གཏད། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བ་དང༌། །གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར། །དཔལ་ལྡན་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོ་ཡི། །ཐུགས་ཀྱི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག མ་མ་ཏྲག་རག་ཤ་སྙིང་ཁ་རག་རེ་མ་ཏི༔ རོ་ཁ་མ༔ ནམ་གྲུ་མ༔ ཙ་མུན་ཏྲི་ཙིཏྟ་སྲོག་དུང་དུང་༔ ཛཿཛཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ དེས་དཔལ་ལྡན་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲོག་གཏད་པ་གྲུབ་པ་ལགས། གཏོར་མ་གཉིས་ཁ་གསོས་ལ། དེ་ནས་གཏོར་འབུལ་མཆོད་བསྟོད་ཕྲིན་ལས་གསོལ་བ་རྣམས་དཔོན་སློབ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནང་བར་ཞུ། ཞེས་བརྡ་སྦྱར་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། གཏོར་མའི་མ་དག་པ་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་ཡྃ་རྃ་ཀྃ་ཨ་རྣམས་སྤྲོས་པ་ལས་རླུང་མེ་ཐོད་སྒྱེད་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཀ་པཱ་ལ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔར་གྱུར། རླུང་གིས་མེ་སྦར། ཐོད་པའི་དམ་རྫས་ཞུ་ཞིང་ཁོལ་བས་དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩིར་གྱུར་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བཀུག་སྟེ་ཐིམ། དམ་ཡེ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་འདོད་ཡོན་གྱི་རོལ་མོ་ཅིར་ཡང་འཆར་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། །ཨོཾ་བྷུར་ཀུར་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་རཀ་མོ་ཀྲོ་ཏཱི་ཤྭ་རི་ཀྲོ་ཏ་ཡག་ཤ་རཀྴ་ཙིཏྟ་ཛྭ་ལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ། མ་མ་ཏྲག་རཀྴ་སྙིང་ཁ་རག་རེ་མ་ཏི༔ རོ་ཁ་མ༔ ནམ་གྲུ་མ༔ ཙ་མུནྟྲི་ས་པཱ་རི་བ་ར་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་བ་ལིནྟ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་འབུལ། ཨོཾ་བྷུར་ཀུར་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀཱ་ལཱི་ས་པཱ་རི་བཱ་ར་མ་ཧཱ་ཤྨ་ཤཱ་ན་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ །རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ། །དཔལ་མགོན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དང༌། །རང་བྱུང་རྒྱལ་མོ་ནམ་གྲུ་མ། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།

ཕྲིན་བཅོལ་ནི། དཔལ་རཀྴ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ། ལྷ་མོ་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོ། །འཁོར་གཡོག་སྤྲུལ་པའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་དམ་པ་འདི་བཞེས་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུངས། དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་བསྟོད། དགེ་འདུན་དང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང༌། འཇིག་རྟེན་གྱིརྒུད་པ་སོལ། སེམས་ཅན་གྱི་ཕན་བདེ་སྤེལ། རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྡོང་གྲོགས་མཛོད། སྔགས་འཆང་རྣམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ། སྡང་བའི་དགྲ་ཐུལ། གནོད་པའི་བགེགས་ཆོམས། ཁྱད་པར་དམ་ཚིག་འདིར་འདུས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་བ་དང༌། མཐུན་རྐྱེན་སྨོན་པའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང༌། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅྀག །གཏོར་མ་ལ་དཔལ་འབར་བཙུགས་པ་ཐོགས་ནས་བཀའ་བསྒོ་བ་ནི། དཔལ་མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་རཀྴ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ། ལྷ་མོ་འདོད་པ་ཁམས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་ལྕམ་དྲལ་སྤྲུལ་པ་བཀའ་སྡོད་བྲན་གཡོག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། །ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། དཔལ་ཆེན་རྡོརྗེ་གཞོན་ནུ། མཁའ་འགྲོ་བདེ་བའི་འཁོར་ལོ། སྤྲུལ་སྐུ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ། སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན། རོ་ལངས་བདེ་བའི་བློ་གྲོས། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བ། རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཆེན་ཀ་ར། རིག་འཛིན་པྲ་བྷ་ཧསྟི། ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང༌། དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། །གཏེར་སྟོན་བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་དཔལ་རྒྱལ་མཚན། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་སོགས་པ་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བཀའ་བསྒོས་པའི་ཐ་ཚིག་དྲན་པར་མཛད་ལ། རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་རིག་པ་འཛིན་པ་འདི་ལ་ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་ཏུ་འགྲོགས་ཤིང་ཐར་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་གེགས་དང་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང༌། ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པའི་སྡོང་གྲོགས་གཡེལ་བ་མེད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཅེས་བརྗོད་ཅིང་གཏོར་མ་ལག་ཏུ་གཏད། དེ་ནས་མཚམས་སྦྱོར་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་ཐོག་དྲང་བའམ། བསྡུ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་ཤེས་རབ་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ ཉོན་མོངས་བདག་འཛིན་རྣམ་རྟོག་ཀུན་སྤངས་ནས༔ བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་དོན་ལ་རབ་གོམས་པའི༔ བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པ་སྐར་ལྟར་འཕྲོ་བ་ཡིས༔ ཟ་བྱེད་བདུད་དང་ལོག་རྟོག་ཀུན་བཏུལ་ནས༔ བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་འགོད་པ་ཡི༔ བཀྲ་ཤིས༴ ཞི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ རྒྱུད་དྲུག་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན་བསྒྲལ་ཏེ༔ བླ་མེད་མི་གནས་ས་ལ་འགོད་པ་ཡི༔ བཀྲ་ཤིས༴ བཀའ་གསང་རྨད་བྱུང་བསྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་གྱི༔ ཐུགས་དམ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་བསྐངས་བ་ཡི༔ བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག༔ ཅེས་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པ་བྱས་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་རོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་དབང་དང་ཆོ་གའི་མཇུག་དོན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མངའ་རིས་ལ་སྟོད་ཀྱི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་དཔལ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཟབ་གཏེར་ལས་བྱོན་པའི་ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་འཁོར་འདས་རང་གྲོལ་གྱི་ནང་གཏེར་རྭ་སྐོར་སྒྲོན་མ་རྣམ་པ་དྲུག་གི་གཉིས་པ་ཐུགས་དམ་ཡང་གསང་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལས། ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གཅིག་ཏུ་གྲིལ་བའི་དབང་བསྐུར་ངོ་མཚར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱོར་ལ། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་དམ་ཚིག་ཁས་བླང༌། དེ་ནས་གཞུང་ཉིད་ལས། ཇི་སྐད་དུ། དེ་ནས་རིགས་ཀྱི་བུ་མཆོག་དེས༔ རྒྱལ་སྲིད་དང་ནི་རང་གི་ལུས༔ བུ་དང་ཆུང་མ་ནོར་གྱི་དབྱིག༔ རབ་ཏུ་གཅེས་དང་ཡིད་འཐད་དབུལ༔ དབང་ཕྱུག་ལོངས་སྤྱོད་ལྔས་མཆོད་ན༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་མཆོད་པ་ཡིན༔ ཉེ་བའི་ད་ལ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་འགྱུར༔ དེས་ན་སློབ་དཔོན་མཆོད་པ་བརྩམ༔ སློབ་དཔོན་མཉེས་པར་མ་བྱས་ཤིང་༔ དབང་རྣམས་ཐོབ་པར་མ་བྱས་ན༔ ཉན་པ་ལ་སོགས་རྩོམ་པ་རྣམས༔ འབྲས་བུ་མེད་ཅིང་བརླག་པར་འགྱུར༔ དེས་ན་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་བྱ༔ ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ཐུགས་ལ་ངེས་པས་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའི་གཏང་རག་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཡོན་རྣམས་འབུལ་པའི་འདུན་པས་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། ཞེས་འབུལ་དུ་གཞུག །སླར་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ་ཞིང་དགེ་བསྔོ་བྱས་ལ་སློབ་མ་རང་གནས་སུ་བཏང་ངོ༌། །གཉིས་པ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཚོགས་ལ་རོལ་ཅིང་ལྷག་ཆོག་བཏང༌། ཆོས་སྐྱོང་གཏོར་འབུལ་དང་གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད། ནོངས་བཤགས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས་བསྟིམ་གང་འོས། དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ། བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡངས་གོ་བསྒོ། །ལུས་བསྲུང༌། བསྔོ་སྨོན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཤིས་བརྗོད་རྣམས་ལས་བྱང་ལྟར་བྱས་པས་འགྲུབ་བོ། །ཕན་ནུས་རོལ་པ་ཟབ་མོའི་དབང་གིས་སྨིན། །རྒྱུ་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣལ་འབྱོར་མཐའ་རུ་ཕྱིན། སངས་རྒྱས་བདེ་ཆེན་ཀུན་འདུས་རང་རིག་པ། །ཡང་དག་གྲུབ་པ་གཅིག་པུ་མངོན་གྱུར་ཅིག །མཆོག་སྒྲུབ་གཙོར་བཏོན་བདུད་འདུལ་ཀཱི་ལ་ཡའི། །ཕྲིན་ལས་ཞར་བྱུང་གྲུབ་པའི་ངོ་མཚར་ཅན། །ལམ་སྲོལ་མཆོག་འདི་རྣམ་འདྲེན་ལྔ་པ་ཡིས། །ཆོས་རྔ་སྒྲོག་པ་དེ་སྲིད་དར་རྒྱས་ཤོག །ཅེས་པའང་ཁྱབ་བདག་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དཔལ་ཆེན་པོ་དང་དབྱེར་མ་མཆིས་པ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཉེ་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་དང་ལྡན་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བཀའི་གནང་བ་སྩལ་བ་ལྟར། དུས་ཞབས་ཀྱི་རིག་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་བརྙན་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་བཛྲ་ཙིཏྟ་ཀོ་ཊིའི་སྒྲུབ་གནས་དཔལ་ཆེན་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བཅོས་བསླད་མེད་པ་ལ་རྣམ་གསལ་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། སླར་༢༠༠༨ ལོར་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བསྒྱུར་བའོ།། །།

[edit]

@#/__/kun bzang thugs gter las/__yang dag zhi khro phur gsum gyi dbang gi cho ga grub gnyis bdud rtsi'i rgyun 'bebs zhes bya ba bzhugs so//__na mo gu ru shrI he ru ka ma hA kro d+ha rA dzA ya/__/gdod nas rang byung kun bzang he ru ka__/yang dag bde chen dgyes pa'i gzi byin gyis/__/byang chub mchog gi nye lam snang mdzad pa/__/bla ma yi dam dbyer med zhabs la 'dud/__/rgyud lung man ngag kha tshang don 'dril zhing*/__/'gran bral rdo rje'i tshig rkang byin gzi can/__/yang dag zhi khro phur gsum dkyil 'khor du/__/'jug 'dod skal bzang rnams kyi dga' ston spel/__dpal kun bzang he ru ka yang phur sgrags ma'i dkyil 'khor du dbang bskur ba'i cho ga bklags pas grub pa dgod pa la don gsum/__sngon tu 'gro ba'i las rim/__dngos gzhi sgrub mchod dang dbang bskur/__rjes mjug sdud pa'i bya ba'o/__/dang po la'ang gsum/__sa chog__/sta gon/__dkyil 'khor dbang rdzas bkod pa'o/__/dang po ni/__gter gzhung las sa chog dang thig tshon gyi bya ba sogs rgyas par gsungs kyang 'dir sgrub gnas rnying pa dang dkyil 'khor rdul tshon mi 'grub pa'i phyogs la bya ba'i cho ga bsdus pa'i dbang du byas te stegs bur tshom bu gcig bkod pa'i mdun du dkar zlum dang phyi mchod dkar gtor bcas bsham/__bdag bskyed mdor bsdus pa ni/__thog mar rgyun bshags yan lag brgyad pa btang*/__tshad med bzhi spyi ltar gsal btab la/__'khor 'das rang rig dngos dang bral:__rnam dag stong chen goms par sbyangs:__de ltar ma rtogs sdug bsngal gyis:__rab gzir ma rnams drang ba'i phyir:__'od gsal snying rjes yongs khyab gyur:__stong nyid snying rje rab goms pas:__thog mar bdag nyid rtogs goms bsgral:__de nyid ngang las ye shes ni:__skye med rang gsal ye gnas ngang :__spros bsdus 'gro ba thugs rjes bsgral:__gsal 'grib bral bar brtan gyur nas:__snod ni chos dbyings gzhal yas khang :__sum cu rtsa bdun chos rdzogs bsgom:__bcud ni ye shes rang gsal du:__kun bzang rdo rje 'dzin par bsgom:__yid bzhin gter ldan rin chen khri:__mi 'jigs stobs dang rdzu 'phrul dang :__dbang bcu phrin las thogs med gdan:__ma chags skyon bral pad+ma dang :__nyi zla rang gsal 'od ldan bsgom:__de steng skye med yi ge las:__'gags med chos sku rgyal mchog ni:__chos nyid mi 'gyur sku mdog mthing :__g.yas dkar gcig shos dmar ba'i mdangs:__rnam thar sku gsum dbu gsum mo:__phyag drug ye shes drug ldan pa'i:__rdo rje 'khor lo rin po che:__dril bu pad+ma ral gri'o:__dang po mnyam bzhag thabs shes ldan:__zhabs gnyis rdo rje skyil mo krung :__thabs shes zung 'jug dbyer med pa'i:__chos dbyings kun tu bzang mo yum:__zhal gcig phyag gnyis mthing ga'i mdog:__ye shes yab dang mnyam par sbyor:__dbyings rtags dril bu 'dzin pa'o:__zhi ba'i tshul dgu rab ldan cing :__dar dang rin chen rgyan gyis brgyan:__ye shes 'od zer 'bar ba bsgom:__nang rtags phyi ru brda bstan pas:__chos nyid rang rtsal go ba'i don:__thun mong thun mong ma yin pa'i:__mtshan dpes rab brgyan ma 'dres gsal:__ye shes lnga dang sku gsung thugs:__rang rtsal gdod nas dbang byin ldan:__bskur thob mtshan ma'i spyod yul bral:__gsal bar gyur tshe spyan drangs shing :__gshegs bzhugs mi mnga' mnyam nyid rtogs:__bzhugs gsol brtan par gnas shes bya:__dbyings rig rang grol phyag btsal zhing :__'dod yon ma spangs ye shes rgyan:__rgyun mi chad pa'i phyi mchod yin:__dag pa'i rdzas lnga dug gsum sogs:__rang snang mnyam nyid rig par grol:__gnas lugs gtsang sme 'dzin rtog med:__rgyu las byung ba nang mchod do:__yon tan rab rdzogs bstod pa yin:__rang lugs mnyam bzhag bcos med do:__brjod med sngags sgra chen por bshad:__thugs kar ye shes sngags bkod la:__skyon bcu spangs la bzlas pa bya:__oM AHhU~M sarba ta thA ga ta kA ya wA ka tsit+ta b+ho d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M A:__zhes bzlas pa brgya rtsa tsam dang 'od zer spro bsdu'i dmigs pa spyi mthun bya/__khro bor gnas bsgyur ba ni/__bde gshegs rgyal ba ma lus kun:__kun bzang ngang las ma g.yos kyang :__khro ba can la khro ba yis:__gdul phyir khro bo'i skur ston par:__he ni ye shes gsal ba'i sgra:__ru ni dbyings su sdud pa'i don:__ka ni byang chub sems chen po:__kun khyab rang snang dpal chen yab yum bsgom:__oM badz+ra ma hA shrI he ru ka hU~M:__ma hA kro d+hI shwa ri sa ma ya s+t+wa~M:__rang byung dur khrod gzhal yas su:___zhal gsum phyag drug khro rgyal he ru ka:_g.yas dkar g.yon dmar dbus mthing zhal:__rdo rje kha T+wa~M rnge'u chung g.yas:__dril bu dung dmar rgyu zhags g.yon:__zhabs bzhi dregs pa pho mo mnan:__khro mo yum dang gnyis med rol:__dpal gyi chas brgyad sku la brgyan:__'bar ba'i gar dgus rab tu brjid:__khro bo'i tshul can khros pa yis:__'jig rten gsum dag sreg byed na:__sangs rgyas thugs rje khros pa yis:__khams gsum yongs sgrol smos ci dgos:__hU~M hU~M hU~M:__nga ni ye shes lnga yi bdag:__sku gsung thugs rdzogs byin dang ldan:__'khor 'das kun la rang dbang sgyur:__che ba'i che mchog ye shes sems:__dz+nyA na pany+tsa hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M:__oM AHhU~M:__dz+nyA na sa twa tsit+ta hU~M:__oM e h+ye hi:__badz+ra a ra la li:__hrIM hrIM hrIM:__oM AHhU~M kA ya wA ka tsit+ta tiSh+Tha badz+ra:__sarba pU dza ho:__spros med rtog bral mkha' dbyings dag pa las:__skye med rdo rje'i sku gsung thugs mnga' ba:__'gro don rang byung bcom ldan thugs rje'i lha:__'du 'bral med pa'i ngang du phyag 'tshal bstod:__thugs kar sngags 'khor dang spro bsdu'i ting 'dzin gsal gdab la/__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__zhes sum brgya tsam bzlas la/__hU~M hU~M hU~M gis 'od gsal du bsdu/__phaT phaT phaT kyis thun mtshams kyi lhar ldang*/__dkar gtor/__ra~M ya~M kha~M gis bsang*/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod zab cing rgya che ba'i nang du gtor ma bdud rtsi'i rgya mtsho kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M ho:__lan gsum gyis byin brlab/__b+hu mi pa ti sa pA ri bA ra badz+ra sa mA dzaHsa mgron bkug__/b+hU mi pa ti sa pa ri bA ra oM a kA ro sogs lan gsum gyis gtor ma phul/__sa bdag lha klu 'khor dang bcas=__gtor ma dam pa 'di bzhes la:__bdag gis bsgrub pa ma thon bar:__khyed la gnas 'di bdag 'tshal gyis:__ci bde bar ni gzhan du bzur:__ces phrin las bcol la dkar gtor phyi rol du 'bul/__bsdu na sa chog de tsam gyis 'thus/__cung zad spro na/__sa lha'i gtor mchod rnams/__ra~M ya~M kha~M gis bsang sbyang*/__thams cad stong nyid nam mkha'i ngang :__b+h+rU~M las rin chen snod yangs su:__oM las phyi nang mchod pa'i tshogs:__so so'i lha mo'i rol pa bcas:__rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:__oM badz+ra ar+g+haM sogs nas shap+da AHhU~M:__gsum gyis byin brlab/__bdag gi thugs ka nas ra~M ya~M kha~M 'phros pas ye shes kyi me rlung chur gyur te mtshan 'dzin gyi dngos po thams cad sbyangs nas chos nyid dag pa chen por gyur/__slar yang thugs ka'i 'od zer gyis sa'i lha mo gser mdog bum pa bsnams shing rin po che'i rgyan gyis spras pa mdun tu spyan drangs:__skyob pa sangs rgyas thams cad kyi:__spyod pa'i tshul dang khyad par dang :__sa dang pha rol phyin pa la:__lha mo khyed ni dpang gyur gshegs:__zhes rdo rje dang bcas pa'i lag g.yas sa la brdab pas sa gas nas lha mo 'dzum mdangs bcas byon par bsams la/__a kA ro lan gsum gyis gtor ma phul/__oM pr-i thI bI de bi sa pa ri bA ra badz+ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA:__sngags thogs mtha' des 'gres te/__ar+g+haM gyi gnas su/__pA d+yaM nas/__shap+da'i bar sbyar ba dang*/__oM ye shes rin chen sa yi lha:__gser mdog gser gyi bum pa bsnams:__rgyan rnams kun gyis rab brgyan pa'i:__lha mo khyod la phyag 'tshal bstod:__ces mchod cing bstod pas dgyes nas sgrub pa po ci bgyi'i bka' stsol cig ces brjod par bsams la/__ji ltar che mchog rdo rje yis:__dpung bzhi bdud kyi sde btul nas:__rgyal srid chos kyi dpung tshugs pa:__nges par bya phyir dkyil 'khor bri:__de phyir dpang gyur lha mos kyang :__sa yi dngos grub stsal du gsol:__lan gsum brjod pas lha mos kyang*/__khyod ni slob dpon dam pa yin:__sems can don phyir dkyil 'khor bris:__zhes gnang ba stsal nas 'od du gyur te sa la thim pas sa gzhi bde legs dang ldan par gyur/__oM rat+na maN+Da la sid+d+hi ku ru sa ma ya s+t+waM:__zangs sam seng ldeng gi phur bu zla gam thogs la/__phur bu dbang chen rta mgrin sku smad phur pa'i dbal can tu gyur/__hrIHhU~M pa shang ku ru hoH__zhes steg bu'i dbus su gdab/__phur bu las 'phros pa'i 'od zer dmar pos sa gzhi khyab pas dbang du gyur/__ces mos/__lag pa rdo rje thogs pa hU~M gis mtshan par mos pa sa la bsnun te/__oM badz+ra ha na ha na kro ta hU~M phaT:__sngags lan gsum/__thugs ka nas 'od zer 'phros:__dngos 'dzin thams cad chos nyid stong pa'i ngang du sbyang bar gyur:__oM ma hA shu+u n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85ha~M:__lan gsum brjod pas sbyang ngo*/__/gnyis pa sta gon la bzhi/__lha/__bum pa/__yo byad/__slob ma lhag par gnas pa'o/__/dang po ni/__dkyil 'khor gyi gzhi la dri bzang dang bdud rtsi lnga sbyar bas dbus su thig le gru bzhi cha gcig__/de mdun de las chung tsam gcig bkod pa'i steng du/__ru lu dang*/__kI la ya brjod la me tog gi tshom bu che chung gnyis bkod/__phyi mchod g.yas bskor dang*/__rgyab mdun sman gtor rak+ta bsham/__las byang ltar mchod pa rnams byin brlab/__dkyil 'khor gyi sa gzhi dwangs shing thogs pa med pa'i dbus dang mdun tu pad+ma nyi ma dregs pa pho mo'i gdan rnams grub par gyur/__he ni ye shes gsal ba'i sgra:__ru ni dbyings su sdud pa'i don:__ka ni byang chub sems chen po:__kun khyab rang snang dpal chen yab yum bsgom:__oM badz+ra ma hA shrI he ru ka hU~M:__ma hA kro d+hI shwa ri sa ma ya s+t+wa~M:__rang byung dur khrod gzhal yas su:__zhal gsum phyag drug khro rgyal he ru ka:__g.yas dkar g.yon dmar dbus mthing zhal:__rdo rje kha T+wA~M rnge'u chung g.yas:__dril bu dung dmar rgyu zhags g.yon:__zhabs bzhi dregs pa pho mo mnan:__khro mo yum dang gnyis med rol:__dpal gyi chas brgyad sku lnga brgyan:__'bar ba'i gar dgus rab tu brjid:__mdun tu rdo rje gzhon nu ni:__brjid gsal tsham rngams 'bar ba'i sku:__g.yas dkar g.yon dmar dbus mthing ga:__rtse dgu rdo rje rtse lnga dang :__me dpung 'bar ba kha T+wA~M 'dzin:__phur bu rab tu dril zhing 'debs:__sku smad phur bu drag po'i dbal:__rab 'bar gnam lcags ngar ldan rno:__rked pa rgya mdud chu srin kha:__khams gsum zil gnon dbang du byed:__sku la dur khrod chas brgyad gsol:__dpal gyi chas brgyad gar dgus brjid:__ral pa me dpung rgya mdud 'khyil:__sprul pa yang sprul sum sprul dang :__pho nya mang po sku la 'phro:__dug gsum bsgral ba'i e dkyil du:__bzod par dka' ba'i sku mchog gsal:__thugs ka'i hU~M las 'od zer 'phros pas chos dbyings skye ba med pa'i ngang las gzugs sku ye shes kyi 'khor lor bzhengs te byon par gyur/__ces gsal gtab la las byang ltar spyan 'dren/__bzhugs gsol/__brtan par bya ba/__phyag dang*/__mchod pa rgyas bsdus gang rung*/__bstod pa'i bar grub na snyan gsan dbab pa ni/__spos dang rdor dril thogs la/__mgon po kun mkhyen bdag nyid can:__gcig dang du ma yongs bral phyir:__ma lus bdag la dgongs su gsol:__khyed rnams la ni mchod pa dang :__khams gsum yongs su bzung bya zhing :__rang bzhin mnyam par sbyar ba'i phyir:__rdo rje can bdag dkyil 'khor gyi:__las rnams yongs su rdzogs par bgyid:__thugs rjes nye bar dgongs mdzad de:__dkyil 'khor byin gyis brlabs nas ni:__sa gzhi yongs su bzung bar mdzod:__oM badz+ra sa ma ya s+t+waM:__zhes gsol ba btab pas rjes su gnang bar mos/__gnyis pa ni/__rtsa gzhung du slob ma sta gon gyi rjes su bshad kyang don la khyad par med cing spyi ltar 'dir blang na stabs bde bas rnam rgyal mgul chings mthing ga__/las bum ljang gu/__bum mtshan rdor dril dang rgya gram ldan pa/__bum rdzas so lnga'i bcud ldan/__kha rgyan gzungs thag dang bcas pa/__mchod gtor rnams legs par bshams la mchod pa byin rlabs bya/__bum pa bsang sbyang*/__chos rnams mi dmigs stong pa'i ngang :__b+h+rU~M las byung ba'i bum pa ni:__rang byung dur khrod gzhal yas su:__sogs lha bskyed gong gsal lha sta gon skabs ltar la/__bzod par dka' ba'i sku mchog gsal:__las bum nang du pad nyi'i steng :__las byed bdud rtsi 'khyil pa ni:__ljang nag rgya gram dril bu 'dzin:__khro bo'i cha lugs rdzogs par gsal:__thugs ka'i hU~M las 'od zer 'phros pas dpal chen yang dag he ru ka sras mchog rdo rje gzhon nu khro rgyal bdud rtsi 'khyil pa dang bcas pa spyan drangs/__hU~M _ye shes spyan gyis sogs spyan 'dren/__bzhugs gsol/__brtan par bya ba/__phyag 'tshal/__mchod pa sprul pa rgyan/__sman gtor rak+ta sngags tsam/__bstod pa shwa lo ka gsum bcas las byang ltar/__hU~M _'jigs pa'i hU~M sgra sogs byas la gzungs thag blangs te/__rang srog sngags kyi 'od zer gzungs thag la/__/'khril te bum pa'i lha tshogs thugs rgyud bskul/__/de dag sku las byang sems bdud rtsi'i rgyun/__/babs pas bum chur dbyer med ro gcig gyur/__ces pa'i ting 'dzin dang ldan pas/__oM AHhU~M sarba ta thA ga ta kA ya wA ka tsit+ta bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M A:__zhes pa ci 'grub dang*/__las bum la dmigs te/__oM badz+ra kro d+ha a mr-i ta kuN+Dal lI ha na ha na hU~M phaT:__ces brgya rtsa tsam bzlas la sngags tsam gyis mchod/__bum lha 'od du zhu nas bum chu dang dbyer med du gyur/__gsum pa ni/__'og nas 'byung ba'i dbang rdzas tshang ba 'du byas la stegs bur bkod/__dbang rdzas mi dmigs stong pa'i ngang :__sku gzugs la sogs phan nus chas:__kun bzang rdor sems yab yum dang :__rang 'od zhi ba'i lha tshogs rnams:__mtshan rdzogs dar dang rin chen brgyan:__thod sku la sogs khro dbang chas:__dpal chen khrag 'thung yab yum dang :__rang mdangs gnas yul sgo skyong sogs:__phur bu badz+ra kI la ya:__kun kyang gar dgu'i nyams dang ldan:__dpal dang dur khrod chas kyis brjid:__gnas gsum 'bru gsum 'od zer gyis:__ye shes spyan drangs gnyis med thim:__zhes pa tsam gyis gsal gdab/__spyan 'dren nas bstod pa'i bar bum bskyed ltar byas la/__zhi ba spyi sngags/__ru lu/__kI la 'bru dgu rnams nyer gcig tsam re bzlas pa'i mthar/__lha rnams 'od du zhu nas dbang rdzas so so'i rnam par gyur/__ces mos la me tog 'thor te/__su pra tiSh+Thas rab gnas bya'o/__/bzhi pa ni/__sta gon rdzas bzhi bzhi bsnol rnams 'du byas la dbang bskur bar 'os pa'i slob ma rnams bos/__las bum gyi chus sgo drung du khrus bya/__las byang ltar bka' bsgo zhing bgegs bskrad/__kun rdzob dang don dam gyi srung 'khor gyis bcings nas mdun du 'khod pa la maN+Dal dkye bsdu dang sems bskyed gsal gdab/__blo bcos pa'i chos bshad rgyas bsdus ji ltar 'os pa sngon du song nas/__de la 'dir gsan par bya ba skabs su babs pa ni/__bdag cag gi ston pa bla na med pa'i rgyal ba mchog des chos sku dgongs pa'i ngang*/__longs sku brda'i tshul/__sprul sku sgra tshig tha snyad kyi sgo nas/__gdul bya 'phags pa dang so skye'i dbang po dang 'tshams par chos sgor rab 'byams rgya mtsho tshad med pa gsungs pa thams cad kyang gdul yul dbang po'i rim pa'i rigs su bsdu na/__kun 'byung 'dren pa'i theg pa gsum/__dka' thub rigs byed kyi theg pa gsum/__dbang sgyur thabs kyi theg pa gsum ste theg rim dgur grags pa las 'dir rnal 'byor chen po dbang sgyur thabs kyi theg pa la nang gses bskyed rdzogs rdzogs pa chen po ston pa'i rgyud lung man ngag gtso bor gyur pa gsum du bzhugs pa'i dang po bskyed pa ma hA yo gar grags pa yin/__de la'ang tan+t+ra chen po sde bco brgyad du bzhugs pa'i nang tshan sgrub pa lag len du ston pa rol pa'i rgyud sde lnga'i bye brag thugs kyi tan+t+ra he ru ka rol pa'i rgyud dpal khrag 'thung gal po che'i rgyud sogs las bstan pa dpal yang dag he ru ka dang phrin las phur pa rol pa'i rgyud las bstan pa badz+ra kI la ya sbrags te sgrub pa'i smin byed sgrub pa'i skabs su babs pa yin/__de'ang he ru ka'i gal po las slob ma mchog gi rigs can la ye shes/__'bring la ting nge 'dzin/__tha ma'i rigs can la gzugs brnyan gyi dkyil 'khor du skal ba dang 'tshams pa'i dbang bskur nas de dang de'i man ngag rnams ston par gsungs pa las/__deng sang khyab che ba phyi ma'i dbang du byas nas bsgrub pa la sbyor dngos rjes gsum las skabs 'dir sbyor ba slob ma lhag par gnas pa'i chos rnams sgrub par bgyi ba yin pas thog mar zhu ba'i yon tu dmigs te zhing khams 'bul 'tshal/__ces maN+Dal 'bul du gzhug__/de la thog mar theg pa chen po'i blo ma skyes na rdo rje theg pa'i snod du mi rung bas 'di ltar rang rang gi pha ma drin can sha stags su gyur pa'i mkha' khyab kyi sems can mtha' dag la byams pa dang snying rje tshad med pas khyab par byas la kun rdzob byang chub mchog tu sems bskyed pa 'di'i rjes zlos mdzod/__/bdag dang mtha' yas sems can rnams/__/ye nas sangs rgyas yin mod kyang*/__/rtog pa'i dbang gis 'khor ba las/__/byang chub mchog tu sems bskyed do/__lan gsum/__'khor 'das kyis bsdus pa'i chos thams cad gzod ma nyid nas skye 'gag gnas gsum dmigs bsam 'gro 'ong gi spros pa kun dang bral ba'i don la blo bzhag ste don dam byang chub mchog tu sems bskyed pa 'di'i rjes zlos/__e ma'o ngo mtshar rmad kyi chos/__/rdzogs pa'i sangs rgyas kun gyi gsang*/__/skye ba med las thams cad skyes/__/skyes pa nyid nas skye ba med/__/e ma'o ngo mtshar rmad kyi chos/__/rdzogs pa'i sangs rgyas=__'gag pa med la thams cad 'gags/__/'gags pa nyid nas 'gag pa med/__/e ma'o ngo mtshar=__/rdzogs pa'i sangs rgyas=__/gnas pa med la thams cad gnas/__/gnas pa nyid nas gnas pa med/__/e ma'o ngo mtshar=__/rdzogs pa'i sangs rgyas=__/dmigs pa med la thams cad dmigs/__/dmigs pa nyid nas dmigs pa med/__/e ma'o ngo mtshar=__/rdzogs pa'i sangs rgyas=__/'gro 'ong med las 'gro dang 'ong*/__/'gro 'ong nyid nas 'gro 'ong med/__lan gsum/__de ltar sangs rgyas kyi sa bon grung por thebs par gyur pa la gnang ba sbyin pa yin pas 'di la snyan gtod 'tshal/__e ma bde gshegs snying po las:__rang gis rnam rtog las kyis 'khrul:__sna tshogs lus dang longs spyod dang :__gnas dang sdug bsngal la sogs pa:__bdag dang bdag gir so sor 'dzin:__sus kyang ma bcings bcing med de:__bcing bar bya ba yod ma yin:__bcings med rnam par grol med pa'i:__ye nas lhun rdzogs sangs rgyas chos:__khyed la rab tu bstan par bya:__dus gsum sangs rgyas thams cad kyis:__'gro la phan phyir mdzad pa'i tshul:__bu yis blo gros 'di gyis shig:__ces gdams/__de nas rgyud rnam par dag pa'i slad du/__mdun gyi nam mkhar macom ldan 'das dpal chen po zhi ba dang khro bo la rtsa gsum rgyal ba sras dang bcas pas bskor te bzhugs pa dang slob dpon lhan cig pa'i spyan sngar bdag gzhan sems can thams cad deng nas byang chub snying po la mchis kyi bar du skyabs su mchi zhing sdom pa mtha' dag yang dag par bzung ba dang*/__thog ma med pa nas bsags pa'i sdig ltung gi tshogs rnams snying nas bshags shing rang gzhan gyi dge ba'i rtsa ba ci mchis pa la rjes su yi rang ba dang*/__theg chen thun mong ma yin pa'i yul dang bsam pa las skyabs su 'gro zhing smon pa dang 'jug pa'i bdag nyid can gyi sems bskyed pa rnams gsal thob la 'di'i rjes zlos lan gsum mdzad par zhu/__sangs rgyas chos dang dge 'dun la:__rtag tu bdag ni skyabs su mchi:__rnal 'byor sngags bdag he ru ka:__'khor lor bzhugs pa'i bdag nyid can:__de rnams la yang skyabs su mchi:__dkyil 'khor bdag por gyur pa ni:__byang chub sems kyi dngos po mchog:__khyad par du yang slob dpon la:__rtag par bdag ni skyabs su mchi:__gtso bo 'khor dang bcas pa yi:__rnal 'byor 'khor bcas thams cad kyang :__byang chub sems dpa' thams cad ni:__bdag la yang dag dgongs su gsol:__bdag gis dus 'di nas bzung ste:__ji srid byang chub ma thob par:__bdag gis sdom pa ma lus bzung :__bdag gis sdig pa ci bgyis pa:__bgyid du yang ni stsal ba dang :__rjes su yi rang gang lags pa:__bde gshegs spyan sngar mchis nas gang :__dus gsum sdig pa bgyis pa rnams:__khyed la ma lus so sor bshags:__sangs rgyas byang sems 'phags pa'i tshogs:__so so skye bo la sogs pa'i:__dge ba bgyis dang bgyid stsal ba:__thams cad la yang rjes yi rang :__sangs rgyas rnams dang theg chen chos:__byang sems 'phags pa'i dge 'dun la:__dad pas bdag ni skyabs su mchi:__sems can ma lus srid par lhung :__'gro ba rnams la phan bya'i phyir:__bdag gis de ring nyid du ni:__byang chub mchog tu sems bskyed do:__lan gsum bya/__de nas khyed rang rnams kyis ma dag pa'i phung po sbyang zhing ye shes kyi phyag rgyar bsgrubs nas srung ba'i go cha bgo ba yin pas dmigs pa 'di ltar mdzod cig__/slob dpon nyid lhar gsal ba'i thugs ka nas ye shes me spros te khyed rang rnams kyi gdos bcas ma dag pas dngos po bsregs/__rlung byung ste gtor/__chu bo'i rgyun gyis bkrus te stong par gyur pa'i ngang las rnam par shes pa hU~M yig dkar gsal du gyur/__de las skad cig gis khyed rang dpal rdo rje sems dpa' sku mdog dkar po phyag gnyis rdo rje dril bu 'dzin cing dar dang rin po che'i rgyan gyis spras pa/__zhabs skyil mo krung gyis pad zla'i gdan la bzhugs pa'i gnas gsum du sangs rgyas thams cad kyi rdo rje gsum gyi ngo bo 'bru gsum dkar dmar mthing gas mtshan pa dang lus la rdo rje'i go khrab kyis gtams pas tshe bsrung zhing bar chad gang gis kyang glags mi rnyed par mos shig__/oM AHhU~M badz+ra rak+sha haM:__oM b+h+rU~M:__zhes brjod la gnas gsum dang spyi bor rdo rjes reg la me tog 'thor/__de ltar sgo gsum rdo rje gsum du byin gyis brlabs pa la phyi nang gi mchod pa rnams kyis mnga' gsol bar mos shig__/oM shrI badz+ra rA ga d+hU pe d+hU/__oM shrI badz+ra rA ga puSh+pe pu/__oM shrI badz+ra rA ga A lo ke hrI:__oM shrI badz+ra rA ga gan+d+he gan/__zhes bzhi bsnol gyis mchod/__dngos grub kyi mtshan ma brtag pa'i slad du so shing mtshan nyid dang ldan pa 'di nyid khyed rang rnams kyis so la 'drud pa'i tshul gyis la maN+Dal nyid gdod nas grub pa'i rigs lnga'i dkyil 'khor du mos pa la sngags 'di'i rjes zlos dang bcas dor shig__/oM AHhU~M swA hA/__zhes 'dor du gzhug__/de ltar dor ba'i so shing gi rtse mo steng du bstan na dngos grub rab/__phyogs bzhir bstan na 'bring*/__'og tu bstan na sa spyod/__mtshams bzhir dngos grub tha ma 'grub par gsungs so/__/rmi lam gsal zhing phyi nang gi dri ma dag par byed pa'i chu 'dis kha lan gsum du bshal te lhag ma rgyab tu dor bas nyes pa'i skyon rnams sang gis dag par mos shig__/tsan dan gyi phye ma sbyar ba'i dung chu la/__oM hrIHswA hA:__zhes bzlas pa sbyin/__gsang ba zab mo'i gnas las phyir mi ldog cing spro ba skyed pa 'di la gsan 'tshal/__tshe rabs thog ma med pa ru:__bsags pa'i sdig sgrib mang po kun:__zab mo dkyil 'khor mthong tsam gyis:__dag par the tshom med par gsungs:__des na skal ba bzang po yin:__bzang ngan gyi ltas rmi lam gyi sgo nas ston par byed dgos pas de nyid mi 'khrugs par bya ba'i slad du dag byed rtswa mchog ku sha'i phon po che ba stan dang chung ba sngas kyi don tu zung zhig__/hrIHhA~M:__zhes pas ku sha lag pa g.yon tu sbyin/__skud pa sngon po sum bsgril mdud pa gsum btab pa la/__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:dang*/__oM badz+ra kI li kI la ya hU~M phaT:dang*/__oM badz+ra shrI he ru ka badz+ra kI la ya:__ma hA tsaN+Da sarba duSh+tAM hU~M hU~M phaT:__oM AHhU~M:__ces lan gsum gyis sngags la/__srung ba'i skud pa skyes pa rnams kyi dpung pa g.yon dang bud med rnams kyi g.yas su bcings pas khams nyams pa sogs sgo gsum gyi bar chad thams cad bsrung bar byas pa'i mos pa gyis shig__/oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:dang*/__oM badz+ra kI li kI la ya hU~M phaT:dang*/__oM badz+ra shrI he ru ka badz+ra kI la ya:__ma hA tsaN+Da sarba duSh+tAM hU~M hU~M phaT:__oM AHhU~M rak+sha:__zhes bzla zhing 'ching*/__rmi lam byung na smra bar gdams pa ni/__bu kye ku sha'i stan dag la:__seng ge'i stabs kyis nyal bar byos:__rmi lam mtshan ma gang mthong ba:__bu khyod nangs par 'dri byed pas:__khyed kyis nga la gsal por shod:__de rnams kyis slob ma sta gon gyi rim pa rnams grub pa lags pas dge ba byang chub tu bsngo bar zhu/__bsod nams 'di yis sogs brjod la slob ma rnams grol/__slob dpon gyis sta gon lha la mchod bstod mdor bsdus bya/__yig brgya brjod/__rdor dril dang spos thogs la/__mgon po kun mkhyen brtse ldan dgongs:__khyed rnams la ni mchod pa dang :__'di zhes bya ba rjes bzung phyir:__dkyil 'khor nangs par 'bri bar 'tshal:__ye shes can gyis rjes bzung nas:__byin rlabs dam pa mdzad du gsol:__zhes gsol ba lan gsum btab/__maN+Dal ut+tiSh+Tha:__zhes pa'i sngags rgyas nam mkhar btegs/__bsngo smon rgyas pas grub bo/__/nangs par slob ma rnams rmi lam gyi mtshan ma ngan na/__rdo rje gnod sbyin gyi rgya dang*/__oM badz+ra yak+sha kro d+ha sa ma ya d+hi s+t+waM hU~M phaT:__ces pas bsrung bar bshad do/__/gsum pa dkyil 'khor dang dbang rdzas bkod pa ni/__stegs bu'i steng du ras bris kyi dkyil 'khor bkram/__med na sta gon skabs ltar tshom bu gnyis bkod pa'i maN+Dal gyi steng rkang gsum khar rin po che'i snod 'brus bkang ba'i dus su dpal chen po'i thod sku/__g.yas g.yon tu sngags byang dang mar me/__de steng 'phrul stegs la rnam rgyal bum pa/__zhi ba'i phan dbang chas/__kun bzang yab yum/__zhi lha tshangs ba'am rigs lnga yab yum gyi sku tsaka__/dpa' bo 'bru lnga/__dbu rgyan/__rin chen phreng ba/__cod pan/__rdo rje'i go khrab/__rgyal mtshan/__gdugs/__bza' bca' btung ba rnams dang*/__nus dbang chas/__glegs bam/__phreng ba/__rgya gram/__dung*/_phyag shing 'khor lo/__/rigs lnga'i phyag mtshan phyogs bsdus rnams dngos sam tsaka li gang 'byor steng 'og gang bder bkod/__de bzhin du khro dbang gi chas/__thod skams dbu rgyan/__rdor dril/__kha TA~M/__rnge'u chung*/__thod khrag__/rgyu zhags/__khyung*/__khrag zhag thal gsum/__thod pa tshar gsum/__sbrul chun/__glang zhing stag sham/__rdo rje'i gshog pa/__khro chung*/__ral pa mthing nag__/me phung*/__khrag 'thung rigs lnga'i sku tsaka__/thod pa bdud rtsi lngas bkang ba rnams dang*/__mdun tu sras mchog phur bu dar nag gi cod pan can/__nyungs gul rak+ta/__phreng ba dang 'dod yon lnga/__lcags kyu zhags pa ral gri mnan sreg 'phang gsum chas/__rigs lnga'i phyag mtshan dril bu bcas phyogs bsdus/__rgyab ngos su gsang dbang thod chang bdud rtsi lnga'i snod/__rig tsaka__/zangs lcags snod du mgon po'i gtor ma dpung rong thebs kyus bskor ba dang*/__ma mo'i gtor ma gru gsum gcig la 'khor rang 'dra gsum dang thebs kyus bskor ba/__gnyis ka sha khrag gi rgyan dang dar gdugs mthing nag gis sbram pa bcas go rim legs par bkod/__zhi drag gi mchod pa bskor bsham/__sman gtor rak+ta/__dkyil 'khor rgyan rdzas rnams kyang mdzes shing brjid par bsham/__mchod gtor tshogs kyi yo byad sogs nyer mkho'i chas rnams tshogs par bya'o/__/rtsa ba'i gnyis pa la gnyis/__dbang don dkyil 'khor sgrub pa dang*/__dbang bskur ba dngos so/__/dang po ni/__gsol 'debs kyis thog drangs la/__las byang ltar kun rdzob don dam gyi sems bskyed/__bgegs gtor spyi 'gro btang la las byang ltar bgegs bskrad cing mtshams bcad/__de nas spos btul zhing rol mo dbyangs bcas te byin dbab pa ni/__hU~M:__chos sku dag pa'i ngo bo las:__sku gnyis rnam par sprul nas ni:__sems can kun gyi don gyi phyir:__nga la 'di la byin gyis rlobs:__dus gsum bde bar gshegs pa rnams:__ngo bo nyid kyis rnam dag kyang :__bdag gi slob ma dbang bskur phyir:__dkyil 'khor 'di la byin gyis rlobs:__zhes brjod la sngar nam mkhar btegs pa'i sta gon gyi lha rnams dkyil 'khor dang dbang rdzas la bstim/__de nas las byang gi tshogs zhing spyan drang pa nas brtsams te mchod pa byin rlabs bar btang la tshad med bzhi bsgom/__dngos gzhi bdag mdun dbyer med kyi dgongs pas thog mar zhi ba'i phrin las btang la zhi sngags ci 'grub bzla/__de nyid khro bor gnas bsgyur ba'i bskyed chog dang bstim mchod bstod smon lam bshags pa dang bcas pa song nas/__dzaba? khang phyes la chun dril tu bzlas pa nyid ji tsam nus pa byas la mchod bstod mdor bsdus 'bul/__chos srung gtor 'bul spyi dang*/__khyad par rak+sha ma hA kA la dang lha mo rang byung rgyal mo'i phrin las btang ste mchod bstod bzlas pas thugs rgyud bskul/__de nas las byang ltar tshogs byin rlabs nas bstab pa'i bar du btang*/__de nas rigs pa'i me tog dor ba ni/__rdor dril 'dzin cing 'bru 'thor bzhin pas/__oM badz+ra sa ma ya hU~M oM swA A~MHhAH__ye shes rgyal po sku gsung thugs:__yon tan phrin las rmad po che:__de nyid du ni mnyam sbyor bas:__phyag rgya chen por bdag sbyor cig:__oM badz+ra sa ma ya s+t+waM hU~M hoH__bdag dang dkyil 'khor pa'i sku gsung thugs yon tan phrin las rnams gnyis su med par gyur:__gnang ba zhu ba ni thal mo sbyar la/__de bzhin gshegs pa thams cad kyi:__pho brang snying po dkyil 'khor 'dir:__bdag gi slob ma gzhug par bgyi:__bzod par mdzad de dgongs su gsol:__zhes gsol ba btab pas lha rnams dgyes shing 'dzum pa dang bcas pas/__kye ho 'gro ba'i dpal mgon gyis:__bde dga' rgya chen dkyil 'khor du:__'gro kun myur du drongs shig bu:__zhes gnang ba stsal bar gyur:__ces mos la dkyil 'khor yol bas bsgrib bo/__/gnyis pa slob ma la dbang bskur ba la gsum/__'jug pa'i cho ga__/dbang gi dngos gzhi/__rjes phan yon brjod pa la sogs par/__dang po ni/__sngar sta gon byas pa'i slob ma rnams la phyi rol du khrus bya/__phyag bcas gral la 'khod de me tog bkye bsdu byas la/__sems bskyed gsal gdab/__chos bshad ji ltar rigs pa dang*/__bye brag tu/__'dir skabs su babs pa snga 'gyur gsang sngags rnying ma zab mo gter gyi phyogs la yi dam sgrub sde chen po brgyad du grags pa'i nang tshan yang dag thugs kyi sgrub pa yin/__'di nyid yo ga rnam pa gsum las rgyud ma hA yo ga__/de la'ang bskyed rdzogs rdzogs pa chen po'i rnal 'byor shas che chung gi dbang las nang gses rnam pa gsum du dbye ba'i nang tshan/__bskyed rim spros pa shas chung zhing shes rab rdzogs pa'i rim pa khams thig le byang chub kyi sems gtsor byed cing bde stong rnam par mi rtog pa'i tshul du nyams su len pa ma hA'i a nu yin cing*/__sngags gsar ma la yongs su grags pa'i ma rgyud rigs drug gi nang tshan dpal he ru ka'i rigs bde mchog dgyes rdor sogs dang ngo bo gcig cing rgya bod mkhas grub kun gyis phyag rgya chen po'i mchog sgrub pa'i thugs dam gsang ba'i lha mchog nyi zla ltar grags pa 'di la/__zla gam drug cu rtsa brgyad pa/__lnga bcu nga brgyad pa/__bco brgyad pa/__dgu ma/__gcig ma sogs sgrub thabs rgyas bsdus kyi bka' srol mang du mchis shing*/__bod kyi ljongs 'dir yang slob dpon chen po rdo rje hU~M mdzad las gnubs nam mkha'i snying pos zhus te mchog gi grub pa brnyes/__de nas brtsams te bka' ma'i ring srol bar ma chad du byon pa dang*/__gter ma'i phyogs su'ang rnam grangs 'ga' zhig mchis pa las/__'di ni dpal chen yang dag he ru ka dang tha dad med pa o rgyan gyi gu ru rin po ches rje mnga' bdag khri srong*/__grogs mkha' 'gro mtsho rgyal/__'bangs dge slong nam mkha'i snying po gsum la thun mong ma yin pa'i thugs dam lhag pa'i lhar stsal/__mtsho rgyal dang nam snying gnyis kyis ma 'ongs pa'i gdul bya'i don du gu ru rin po che'i bka' bzhin la stod dpal mo dpal thang gi lha mtsho srin mtsho'i nub phyogs bya mang po'i phug par gu ru'i phyag mtshan mthong grol gnam lcags rdo rje dang lhan cig gsang ba'i gter du sbas pa phyis 'dul ba'i dus su son pa na gnubs nam mkha'i snying po'i rnam 'phrul mang po byang chub gling gi gter ston chen po dpal gyi rgyal mtshan gyis spyan drangs pa'i zab chos rnams bzang thugs gter 'khor 'das rang grol du grags pa 'di la skor tsho chen po lngar bzhugs pa las/__'dir nang gter ra skor la dam chos sgron ma rnam drug tu mchis pa'i nang nas thugs dam yang gsang gsal ba'i sgron ma zhes yang phur sbrags ma'i dkyil 'khor du dbang bskur ba yin/__de'ang zab chos 'di nyid sngon dus yongs su grags shing dar rgyas su gyur mod/__deng sang dus kyi dbang gis gter rnying phal mo che'i rgyun chad cing dpe tsam yang shin tu dkon par gyur pa la/__rgyal sras mchog grub rgyal po nyid gter ston rkyang pa'i skye ba bcu gsum bzhes par lung bstan pa'i bcu gsum gyi rtse mor phebs pa bka' babs ngo mtshar bdun gyi mnga' bdag gter ston grub thob thams cad kyi rgyal po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la dag snang nye brgyud kyi bka' babs te skal ldan gyi gdul bya rnams la spel nas bstan pa'i me ro slar yang gso bar mdzad pa'i smin byed khyad par can bsgrub pa la bdag nyid kyis bgyi bar 'os pa rnams grub/__khyed rang slob ma rnams kyi ngo skal du gyur pa lha dang skal ba mnyam pa'i ched du 'jug pa dang*/__zhugs nas mngon par dbang bskur ba gnyis su yod pa las/__thog mar 'jug pa'i chos rnams zhu ba'i yon tu dmigs te maN+Dal 'bul ba zhu/__zhes maN+Dal 'bul du gzhug__/rigs dang skal ba brtag pa'i slad du/__bu khyod 'dir 'ong ci la dga':__zhes dris pa'i lan tu 'di'i rjes zlos mdzod/__bdag ni skal bzang theg chen la'o:__de nas mtshams sbyor spyi mthun byas la/__dar ras dmar po'i mig dar/__oM AHhU~M gis 'ching*/__A khaM bI ra hU~M:__gis me tog gtad/__las kyi rdo rjes phyag gi rdo rjes drangs te dkyil 'khor gnyan po'i sgo drung du khrid par mos shig__/sngon las ma rig mi dge bas:__'khor bar ltung gyur sems can dag:__las dang thugs rjes rjes bzung nas:__bla med gnas su drang bar bya:__sa ma ya dzaHdzaH__bla ma dkyil 'khor gyi gtso bo tha mi dad pa chen pos khyed rang rnams gtso bo'i mdun du drangs nas 'bod par mos la phyag thal mo me tog dang bcas te gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__rdo rje sems gtso khyod la 'dud:__thar pa chen po bdag 'dod de:__de nyid dbang dang dngos grub dang :__mgon po dpa' bor skyabs song zhing :__theg chen khang par gzhug pa dang :__mkhyen rab ye shes bdag la stsol:__lan gsum/__slob dpon gyis rdo rje'i phyed gtad la/__bu 'dir shog cig ci bde ba'i:__las spyod khyad par 'gro ba dang :__sku gsung thugs ni rdzogs bya'i phyir:__theg mchog bla med dbang bskur sbyin:__ces rang gi mdun du drang*/__lus 'bul ba ni/__sangs rgyas thams cad kyi sku gsung thugs yon tan phrin las kyi ye shes thob par bya ba'i phyir/__'das pa'i sangs rgyas rtogs pa mngon gyur/__da lta'i sangs rgyas dpal ldan bla ma/__ma 'ongs pa'i sangs rgyas 'phags skye'i dge 'dun rnams la lus 'bul ba'i mos pas thal mo spyi bo smin mtshams snying ga rnams su sbyor la sngags 'di'i rjes zlos mdzod/__oM sarba ta thA ga ta pU tsa s+thA nA ya:__gu ru pU tsa s+thA nA ya:__saM g+hA ya pU tsa s+thA nA ya:__At+ma naM nir+yA ta yA mi:__bar gcod kyi bgegs bskrad pa'i sngon 'gro tshe mi yar bar srung ba la dmigs pa 'di ltar mdzod/__slob dpon gyi thugs ka'i hU~M yig las yi ge b+h+rU~M 'phros/__khyed rang rnams kyi dpral bar zhugs pas dung khang zla gam dmar po'i gzhal yas khang gnam sgo gcig par gyur pa'i nang du hU~M yig la tshe'i dngos po thams cad 'dus te hU~M ka ra sngon po tshe'i bum pa bsnams par gyur/__gnam sgo la khro bo mi g.yo ba ljang nag ral gri dang sdig mdzub can gyis bsrung bar gyur/__b+h+rU~M badz+ra A yu She hU~M dza:__badz+ra kro ta hU~M kA ra hU~M:__hrIHbadz+ra rak+sha:__badz+ra kro ta Ar+Ya a tsa la hU~M phaT:__ces pas tshe srung*/__bgegs bskrad pa ni/__hU~M hU~M hU~M b+hi shwa badz+ra kro ta dz+wa la maN+Da la hU~M phaT phaTaH__ha la ha la hU~M phaT:__ces pas sprul pa'i khro tshogs bsam gyis mi khyab pa 'phros/__/bdud bgegs log par 'dren pa thams cad sdigs bskrad brlag par gyur/__/na mo dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/__dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang*/__chos nyid rnam par dag pa'i bden pa dang*/__chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/__zhi khro sgyu 'phrul rnam par rol pa'i lha tshogs rnams kyi bden pa dang*/__sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/__bden pa chen po'i mthus/__'dir 'dus pa'i slob bu rnams la gnod cing 'tshe ba'i 'byung po thams cad 'dir ma gnas par dengs shig__/ces dang*/__hU~M bzhi pa'i drag sngags rol mo gu gul yungs thun gyis bskrad/__sgrib pa bral ba ni/__slob dpon gyi lag pa g.yas kyi sor mo lnga la/__ma sur+Ya maN+Da la/__nyi ma'i dkyil 'khor re re'i steng du/__hU~M oM swA AM hA/__g.yon gyi sor mo lnga la/__a tsan+d+ra maN+Da la/__zla ba'i dkyil 'khor re re'i steng du/__mUM lAM mAM pAM tAM rnams kyis mtshan pa rnams rigs lnga yab yum bcur gyur/__su+u ra ta s+t+wa~M/__zhes thal mo sbyar/__badz+ra any+dza li ho:__sor mo bsnol/__badz+ra b+han+d+ha ba~M:__phyag rgya bsdams pas/__rigs lnga yab yum mnyam par sbyor bar bsam/__/na mo dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/__dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang*/__chos nyid rnam par dag pa'i bden pa dang*/__chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/__zhi khro sgyu 'phrul rnam par rol pa'i lha tshogs rnams kyi bden pa dang*/__sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/__bden pa chen po'i mthus/__slob bu 'di rnams kyi rgyud la yod pa'i las dang nyon mongs pa shes bya'i sgrib pa dang*/__lta ba dman pa dang*/__chos kyis phongs pa dang*/__bag chags ngan pa'i sgrib pa la sogs pa thams cad phyag rgya'i 'od zer 'dis dral bar gyur cig__/badz+ra ban+d+ha tra thAH__zhes pa'i sngags lan mang du brjod cing thal mo sprugs pas/__rigs lnga'i sbyor mtshams nas byang chub sems kyi 'od zer 'phros pas slob bu'i sgrib pa mtha' dag bsregs shing sbyangs/__dung khang gi khro bo gnyis kyang zhu lugs su thim pa'i rkyen gyis slob ma'i lus 'od du zhu nas gser zhun lta bu'i 'od phung du gyur/__/de nas lhar bskyed cing brlab pa ni/__A zhes brjod pas 'od de a yig mthing gar gyur/__de las 'od zer 'phro 'dus don gnyis byas te 'dus pa las rdo rje sngon po rtse lnga par gyur/__slar yang 'od zer 'phro 'dus yongs su gyur pa las kun bzang rdo rje sems dpa' sku mdog mth-ing kha/__zhal gsum g.yas dkar g.yon dmar dbus mthing nag__/phyag drug dang po gnyis mnyam bzhag gi phyag rgyas rdo rje dang dril bu 'dzin pa/__g.yas 'og ma gnyis kyis 'khor lo dang rin po che/__g.yon 'og mas pad+ma dang ral gri bsnams pa/__yum kun tu bzang mo mthing sngon rdo rje dang dril bu 'dzin pas 'khyud pa/__zhi ba'i tshul dgu dang ldan cing dar dang rin po che'i rgyan gyis brgyan pa/__zhabs rdo rje dang pad+ma'i skyil mo krung gis pad+ma dang zla ba'i gdan la bzhugs shing ye shes kyi 'od zer 'phro ba'i dpral bar oM dkar po/__/mgrin par AHdmar po/__/thugs kar hU~M sngon po rdo rje gsum gyi rang bzhin du gsal bar gyur/__rdo rje go cha'i phyag rgya spyi bor bzhag la/__badz+ra ka ba tsi rak+ShA haM/__zhes go bgo__/mdzub mo g.yas su tru~M las khro bo rdo rje gnod sbyin nag po phyag gnyis kyis mche ba dang sdigs mdzub/__g.yon du oM las khro bo mi 'chi thab sbyor dmar po rgya gram dang sdigs 'dzub can du gsal/__oM tru~M/__zhes lte ba/__snying kha__/ltag pa/__dpral ba/__spyi bo rnams su mdzub mo bsnol bas reg la/__gnas rnams su khro bo gnyis po zung re zhabs bsnol nas phyir gzigs te srung ba'i las mdzad pa'i thugs ka nas rdo rje lu gu brgyud byung bas bsrung zhing brtan par gyur/__ces lus bsrung*/__de nas dam tshig sbyin par gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__byang chub rdo rjes sangs rgyas la:__mchod chen ji ltar mdzad pa ltar:__bdag kyang rab tu bsgral slad du:__nam mkha'i rdo rje bdag la stsol:__gsum/__thod par bdud rtsi lnga chang dang sbyar ba la/__oM AHhU~M badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHThA:__sangs rgyas thams cad kyi rdo rje gsum gyi rang bzhin 'bru gsum gyi rnam par gsal bar gyur/__sangs rgyas dag ni thams cad kyi:__gsang ba rdo rje gsum las byung :__khams gsum kun gyis phyag byas pa:__dbang bskur gnang ba chen po sbyin:__phyag g.yas rdo rje dang bcas pa'i srin lag gis slob ma'i gnas gsum du thig le bkod la/__sa ma ya oM AHhU~M:__gnas gsum du oM A hU~M dkar dmar mthing gsum gyis mtshan pa las 'od zer 'phros/__de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs kyi byin rlabs bsdus nas thim pa las dpral bar rnam snang dkar po 'khor lo 'dzin pa/__mgrin par snang mtha' dmar po pad+ma 'dzin pa/__thugs kar mi bskyod pa sngon po rdo rje 'dzin pa rnams kyis rgyas btab pas rdo rje gsum gyi dam tshig thob par gyur/__dam tshig dbab pa ni/__rdo rje snying gar bzhag la/__sangs rgyas kun gyi gsang ba 'di:__dam nyams dam 'dres med pa la:__nam yang smra bar ma byed cig:__theg pa chen po ston byed pa:__nga la brnyas dang smad mi rung :__sku gsung thugs la rtag gnas shing :__ma lus sems can don gyis shig:__chu nan bya ba ni/__dung zhal du tsan dan dkar dmar sbyar ba'i chu las sngags kyis bsang*/__swa b+hA bas sbyang*/__stong pa'i ngang las dung chu khro bo rdo rje gnod sbyin tu gyur/__e h+ye hi/__dzaHhU~M ba~M ho:__oM badz+ra yak+Sha hU~M:__zhes bzla/__lha 'od du zhu ba chu'i rdul phra rab tu gyur/__'di ni khyod kyi dmyal ba'i chu:__dam tshig 'das na sreg par byed:__rdo rje khro bo chen por 'gyur:__rdo rje'i chu 'di btung bar gyis:__oM badz+ra yak+sha hU~M:__zhes rdo rjes lce la lan gsum bzhag__/thod pa'i bdud rtsi la dmigs te/__bdud rtsi dpal rdo rje sems dpa'i skur gyur/__oM badz+ra sa twa A:__gsum/__lha 'od du zhu nas bdud rtsir gyur/__/de lta bas na bu khyod kyis:__dam tshig 'di dag bsrung bar gyis:__dam tshig bsrung na dngos grub pas:__rdo rje bdud rtsi'i chu 'thungs shig:__oM badz+ra u da ka hU~M thA:__de ltar dam tshig gi chu nan snying gi dkyil du babs nas dam tshig ma bsrung na lcags sdig mgo dgu par gyur te/__snying khrag 'jibs nas dmyal bar skye la/__bsrung na rdo rje sems dpar gyur nas byin gyis rlob cing dngos grub rnam gnyis bde blag tu 'grub par 'gyur ro/__dam tshig bsgrag pa ni/__rdo rje dang bcas pa'i phyag g.yas slob ma'i spyi bor bzhag la/__thabs dang shes rab sems nyid kyis:__rtag tu dog pa med gyis la:__'dod pa lnga yi yon tan spyod:__gzhan yang stong khams thams cad na:__shes rab dbyings dang 'dod yon gzhan:__rab 'bring tha ma thams cad spyod:__gzhan yang dam tshig nyams pa dang :__skye bo gang zhig dam la gnod:__brtul zhugs can gyis de drongs la:__snying gi khrag chen btung bar gyis:__'di la mi bya ci yang med:__sems nyid theg par rab nges na:__nyon mongs 'dod lnga kun spyod kyang :__pad+ma la ni 'dam bzhin te:__byas la mi sogs tshogs gyur te:__tshul khrims sdom pa phun sum tshogs:__zhes bsgrag__/me tog dor ba ni/__maN+Dal rigs lnga'i phyag mtshan can bkod la/__rigs brtag pa'i slad du sngar byin pa'i me tog de nyid khyed rang rnams kyi tshe rabs sngon nas 'brel ba'i rigs kyi lha gang yin pa la phog par shog cig snyam pas 'di'i rjes zlos dang bcas te maN+Dal rigs lnga'i lha bzhugs pa la dmigs te 'bul bar zhu/__me tog dbyibs mdzes phreng ba 'di:__sngon tshe ye shes bsnyen pa'i lha:__thugs rjes bzung bar dgongs nas kyang :__'brel pa bzhin du 'bab par shog:__oM pra tIts+tsha badz+ra hoH__zhes dor bas/__dbus su babs na rdo rje/__shar bde gshegs/__lho rin chen/__nub pad+ma/__byang las kyi rigs su ngo sprad/__skabs 'dir ye shes pa dbab pa gzhung gi dgongs pa dngos ni/__me tog phog pa'i lha dpal chen po'i ye shes kyi sku spros te slob ma la bstim zhing 'bebs sngags brjod la brtan par byas pa tsam gyis 'thus pas de ltar ram/__spros pa la dga' na bka' ma spyi lugs ltar byas kyang 'gal ba med cing rnam pa gsal bas de ltar na/__de nas lha dbab pa yin pas khyed rang rnams lus drang por bsrang*/__rlung kha sbyor du 'chings/__/sems gzhan du ma yengs par sngar chu nan gyi ye shes pa snying gi nang du rdo rje sems dpa' dkar po rgyan cha lugs phyag mtshan bcas gsal zhing 'od 'phro bar bzhugs pa la dmigs pa rtse gcig tu gtod cig__/slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros pas dkyil 'khor pa dang 'og min gyi dbyings nas dpal chen yang dag zhi khro phur gsum gyi lha tshogs nam mkha' gang ba tsam du spyan drangs/__spos dang rol mo 'khrol la/__'phags mchog thugs rje'i dus la bab/__/khyad par bstan pa'i dus la bab/__/mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab/__/byin gyis rlob pa'i dus la bab/__/dbang mchog bskur ba'i dus la bab/__/dngos grub stsol ba'i dus la bab/__/mthu chen bdud 'dul bcom ldan 'das/__/byin chen byin phob bcom ldan 'das/__/dbang chen dbang skur bcom ldan 'das/__/dngos grub mchog stsol bcom ldan 'das/__/ma mo gsang ba lhun grub dkyil 'khor 'dir/__/bdag cag las kyi 'bras bu mchis par mdzod/__sarba ta thA ga ta badz+ra sa ma ya:__e h+ye hi b+ha ga wAn:__ma hA ka ru Ni kA dr-i sh+ya ho:__sa ma ya hU~M dzaHdzaH__zhes drag tu brjod/__nam mkha' gang ba'i lha tshogs thams cad slob ma'i spyi bo nas zhugs snying ga'i rdo rje sems dpa' la sib sib thim par gyur/__A be sha ya a A:__zhes brjod/__sngar phul ba'i me tog mgor bzhag la/__tiSh+Tha badz+ras brtan par bya'o/__/mig dbye ba ni/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer gser gyi thur ma 'dra ba 'phros/__slob bu'i ma rig pa'i ling thog bsal nas dag pa ye shes kyi spyan dang ldan par mos shig__/gser thur thogs la/__de ring dad pa'i shugs kyis ni:__dkyil 'khor ting 'dzin ldan par bya:__sangs rgyas kun gyi rigs su 'khrungs:__sngags dang phyag rgyas byin gyis brlabs:__dngos grub thams cad phun sum tshogs:__dam tshig mchog tu gyur par byed:__oM badz+ra tsak+ShuHpra be sha ya phaT:__ces gdong g.yogs bsal/__dkyil 'khor bstan pa ni/__phyag shing gis mtshon te/__dkyil 'khor bzang po 'di la ltos:__shes rab rnam gsum rab tu bskyed:__khyod kyi thugs ni rab tu skye:__bde bar gshegs pas byin gyis brlabs:__dngos grub thams cad mngon du gyur:__'gro ba rigs drug thams cad la:__bu bzhin snying rje kun la skyed:__gsang ba'i chos la dad par gyis:__zhes lta bar bskul/__rten dang brten par bcas pa'i dkyil 'khor gyi bzhugs tshul dang rnam par dag pa 'di lta ste/__gzhal yas gru bzhir byung ba ni:__tshad med bzhi dag rnam dag rtags:__sgo bzhi dran pa nyer bzhag bzhi:__rta babs yang dag spong ba bzhi:__drwa ba phyed 'phyangs drwa bas spras:__nyon mongs che chung dag pa'o:__ka ba 'phags lam rnam pa brgyad:__pha gu la sogs tshul khrims so:__'od lnga rnam dag lha mo dang :__rgyal mtshan phyogs mtshams brgyad ldan pa:__phyi nang bdud las rgyal ba'o:__bum pa dpag bsam shing brgyad ldan:__byang sems thugs rje yongs khyab rtags:__dur khrod 'jigs su rung bas bskor:__bdag 'dzin dngos po 'joms phyir ro:__rdo rje ra bas yongs su bskor:__rdo rje theg pa'i 'khor lo bskor:__ye shes me 'od 'bar ba ni:__'khor ba'i nyes rgyu sreg pa'i rtags:__pho brang zla gam byung ba ni:__snang sems dbang du byed pa'o:__gtso bo kun bzang yab yum ni:__dbyings dang ye shes la sogs pa'i:__tha snyad gnyis bsdus dag pa'i brda:__lha gcig par ni bstan pa yang :__chos rnams ngo bo gcig pa yin:__zhi khro sprul gar snang ba ni:__rtog 'dul gnyen po 'gag med 'char:__'gro don rgyun chad med pa'o:__thams cad ma lus dkyil 'khor mchog:__mtshan nyid yongs su shes par gyis:__de ltar na zhi ba bcom ldan 'das dpal rdo rje sems dpa' dang khro bo yang dag he ru ka__/sras mchog badz+ra kI la ya'i dkyil 'khor pa thams cad mngon sum bzhin tu mjal bar mos la dad spro rgya chen po skyed cig__/skabs 'dir sgyu 'phrul pa rnams kyis rigs gang la babs pa'i gsang mtshan gdags par snang bas/__dbus su babs na/__rdo rje snying po rtsal/__de bzhin tu sbyar te/__yang dag__/thugs mchog__/'gyur med/__drag po sogs dang*/__shar du sku mchog__/bde gshegs/__lhun grub/__bai ro tsa na/__lhor yon tan gter 'byung*/__dpal mchog__/rin chen snying po/__/nub tu gsung mchog__/myu gu__/dbang phyug__/ma chags pad+ma/__dri med/__byang du/__las rab/__khyung gshog__/thogs med/__bdud 'joms sogs dang*/__mo rnams la dbus su rdo rje dbyings phyug rtsal/__zhes pas mtshon nas gdags te/__gsang ba'i mtshan 'di nyid ma brjed par gyis shig__/ma 'ongs par rigs de rnams su 'tshang rgya ba'i tshe srid pa gsum du mngon par grags shing gdul bya rigs can so so'i don byed par 'gyur ro/__/de nas lha bsgom par nan tan tu gdams pa 'di la gsan 'tshal/__rang gi lha ni 'bras bu yi:__gzhi yi mchog tu nan tan bya:__skal ba mnyam pa'i ye shes ni:__gnyer na nges par 'byung ba yi:__ya mtshan chen po 'byung bar nges:__dad med nyams na phung 'gyur bas:__dad pas sgrims te lha mchog gnyer:__bdag nyid lha dang mnyam sbyor bas:__yon tan chung yang 'grub par 'gyur:__ces gsungs pa'i don bzhin nyams su len pa gal che/__yon 'bul ba'ang gzhung las/__de nas dad ldan slob bu yis:__dbang phyug mnyes par mchod pa bya:__dbang dang dngos grub 'dod pa yis:__'di la shin tu nan tan bya'o/__/zhes gsungs pas lus longs spyod thams cad ltos med du 'bul ba'i mos pas maN+Dal zhig 'bul bar zhu/__de ltar dkyil 'khor du zhugs pa'i yon tan kyang*/__sgyu 'phrul drwa bar legs zhugs pas:__phyogs bcu dus bzhir gshegs pa yi:__dkyil 'khor kun tu zhugs pa yin:__ces dang*/__de ltar gsang sngags dam thob pas:__tshogs kyi lam pa zhes kyang bya:__zhes gsungs te de dag ni dkyil 'khor du 'jug pa'i chos lags so/__/gnyis pa zhugs pa la mngon par dbang bskur ba la bzhi/__phyi phan pa/__nang nus pa/__gsang ba zab mo'i dbang*/__bka' srung gi srog chu bsre ba rnams su yod pa las/__thog mar phyi dbang la'ang gsum/__zhi ba'i phan dbang bcu/__khro bo rol pa'i dbang*/__sras mchog phur bu'i dbang gsum rim par 'byung ba las/__dang po zhi ba'i dbang bskur zhu ba'i don tu gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__dpal ldan sangs rgyas kun bdag nyid:__brtse bar dgongs nas bdag la yang :__dbang bskur gnang ba chen po nyid:__de ring rab gnas mdzad du gsol:__lan gsum/__khyed rang rnams dkyil 'khor lho sgo'i nang ngos su dbang stegs pad+ma 'dab ma brgyad pa'i steng kun bzang rdo rje sems dpa'i rnam pas 'khod par gyur pa la dbang gi las la bar du gcod pa'i bgegs thams cad bskrad par mos shig__/rol mo yungs thun/__bi shwa badz+ra=__sum b+ha ni'i sngags brjod/__dbang rdzas rnams bkur sti dang bcas rim par gdan drangs te/__de'ang bde gshegs zhi ba'i sgo nas phan nus kyi dbang bskur ba'i thog mar phyi phan pa'i dbang bcu las dang po sku phyag rgya'i dbang gi slad du 'dun pa 'di ltar du mdzod/__dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi sku las ye shes kyi sku mar me gcig las gnyis mched kyi tshul du byon nas khyed rang rnams kyi yid chos dang rtog tshogs rnams la thim pas de rnams rang gar 'dzin pa'i dri ma dag nas sku dang ye shes rang snang ba'i nus pa dngos su thob par mos shig__/gtso bo'i sku spyi bor bzhag la/__yid chos rang rig ma skyes pa:__kun bzang yab yum rang bzhin pas:__ting 'dzin phyag rgyas dbang bskur bas:__rigs rnams kun gyi byed por shog:__oM AHhU~M sarba ta thA ga ta kA ya wA ka tsit+ta:__bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M:__a A:__'khor lha gzhan rnams mgor bzhag la/__rtog tshogs sems phyir ma skyes pas:__thabs dang shes rab rang bzhin la:__ting 'dzin phyag rgyas dbang bskur bas:__las rnams byed par dbang bskur ro:__rdo rje phung po'i yan lag ni:__rdzogs pa'i sangs rgyas lnga ru grags:__skye mched khams ni mang po kun:__byang chub sems dpa'i dkyil 'khor dang :__khro bo khro mo sprul pa'i tshogs:__sa chu spyan dang mA ma ki:__me rlung gos dkar sgrol ma ste:__nam mkha' dbyings kyi dbang phyug ma:__thams cad ma lus rgyal ba'i zhing :__ye nas rang la gnas pa yis:__'gro don byed par dbang bskur ro:__hU~M badz+ra d+h+ri ka mU~M d+hA twI shwa ri a b+hi Shiny+tsa hU~M:__oM AHhU~M sarba ta thA ga ta kA ya wA ka tsit+ta:__bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M:__a A:brjod/__gnyis pa snying po lnga gnas lngar bzhag pas khams bdud rtsi lnga'i dri ma dag nas mi zad rgyan 'khor lnga mngon tu byed pa'i nus pa thob par mos shig__/oM AHhU~M:swA hA:__oM bde gshegs ma lus rgyal ba yi:__sku gsung thugs dang yon tan mchog:__phrin las thugs rje ldan pa'i phyir:__snying po lnga ldan dbang thob shog:__oM sarba ta thA ga ta ma hA ka ya wA ka tsit+ta pU dza a nu rA ga Na badz+ra At+ma ko\u0f85haM:__gsum pa dbu rgyan mgor bskon pas rin po che'i khang bu lnga ldan du gyur par mos shig__/tshogs brgyad rnam dag ye shes lnga:__dug lnga dbyings su sgrol ba'i phyir:__rigs mchog phyag rgya lngar ldan pas:__sku lnga lhun grub dbang thob shog:__rat+na mu ka ta oM hU~M trA~M hrIHAH__trA~M trA~M trA~M trA~M trA~M:__bzhi pa bum pa spyi bor bzhag cing bum chu mgo bo'i gnas lngar gtigs pas rtsa gnas thig les gang ba la thim ste nyon mongs pa lnga'i dri ma dag nas ye shes lnga'i dbang thob par mos shig__/che ba'i yon tan kun rdzogs shing :__byang chub sems chus rab gang ba'i:__chos dbyings dag pa'i bum pa 'dis:__gzung 'dzin dag par dbang bskur ro:__badz+ra ka la sha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__bud+d+ha ka la sha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__rat+na ka la sha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__pad+ma ka la sha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__karma ka la sha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__thal mo bsnol te/__oM hU~M trA~M hrIHAH__slob dpon gyi lag pa g.yas g.yon gyi sor mo rnams rigs lnga yab yum bcur gyur pa'i sbyor mtshams nas byang chub sems kyi rgyun mthing dkar ser dmar ljang gu'i rgyun rim par babs/__mgo bo'i gnas lngar thim pas rnam shes tshogs brgyad ma spangs gnas su dag ste ye shes lnga'i nus pa dngos su thob pa'i rtags su rigs lnga sprul sku'i cha byad can dbu rgyan rin po che'i khang bu'i snying po la bzhugs par mos shig__/lag pa'i phyag rgya mgo bo'i gnas lngar rim par bzhag la/__oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swA b+hA ba At+ma ko\u0f85haM/__oM ma hA A dar+sha dz+nyA na badz+ra swA b+hA ba At+ma ko\u0f85haM/__oM ma hA sa mA tA dz+nyA na badz+ra swA b+hA ba At+ma ko\u0f85haM/__oM ma hA pra t+ya bik+Sha Na dz+nyA na badz+ra swA b+hA ba At+ma ko\u0f85haM/__oM ma hA kr-i t+ya nuSh+Tha na dz+nyA na badz+ra swA b+hA ba At+ma ko\u0f85haM/__rnams sbyar la dbang bskur/__lnga pa phreng ba drwa mig can mgor bcings pa thig le so gnyis la thim ste gzungs dang ting nge 'dzin sogs 'bras bu'i chos rnams la mnga' brnyes pa'i nus pa dngos su thob par mos/__trA~M:__gzungs dang ting 'dzin rgyu 'bras chos:__byang chub phyogs rnams shes rab rgyan:__mi 'jigs stobs dang dbang phyug dang :__'bras bu rdzogs par dbang bskur ro:__oM rat+na mA le a b+hi Shiny+tsa trA~M:__drug pa dar dmar mthing gi cod pan mgo bo'i g.yon tu 'phur cing dpyangs pa rtsa ro kyang gnyis la thim ste gdug pa can zil gyis gnon cing chos kyi rgyal srid la dbang byed pa'i nus pa dngos su skyes par mos shig__/hrIHhU~M:__cod pan thabs dang shes rab mchog:__chos kyi rgyal srid mnga' brnyes shing:__khams gsum gdug pa 'dul ba dang :__don gnyis byed par dbang bskur ro:__oM sarba ta thA ga ta ma hA gu ya badz+ra sa ma ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__bdun pa go cha lus la bkon pas lus rtsa drwa bas khebs pa la thim ste bdud bzhi la sogs phas rgol gang gis kyang mi tshugs pa'i nus pa dngos su thob par mos shig:__hU~M:__mi shigs rdo rje ye shes ni:__sangs rgyas kun gyi ya lad de:__khyab pa'i tshul gyis dran pa nyid:__dbang mchog dam pa sbyin par bya:__oM badz+ra rak+Sha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__brgyad pa rgyal mtshan lag tu gtad pa gsang ba'i dbang po la thim pas log par lta ba zil gyis gnon cing mtha' gnyis rgyal ba'i nus pa dngos su skyes par mos/__hU~M:__sku gsung thugs kyi bdag nyid che:__log par lta ba zil gnon mtshan:__thams cad tshar gcod ye shes rgyal:__yon tan mngon gyur dbang bskur ro:__oM badz+ra ke tu a b+hi Shiny+tsa hU~M:__dgu pa gdugs spyi bor phub pa klad pa bde chen gyi 'khor lo la thim ste nyon mongs pa'i gdung ba las skyob pa'i nus pa dngos su skyed par mos/__hU~M:__gnyis med ye shes rtog bral ba:__rmongs sogs sems phyir rang bzhin stong :__log shes rgyu 'bras mes gdungs la:__thugs rjes skyob pa'i dbang bskur ro:__oM rat+na tshA traM a b+hi Shiny+tsa hU~M:__bcu pa bza' btung khar byin pa lce la gnas pa'i ro 'babs pa la thim ste 'dod yon rnam lnga chos nyid kyi rgyan du rig nas ma spangs par spyod pa'i nus pa dngos su thob par mos/__oM:__bza' dang bca' dang btung la sogs:__rang sems rnam dag rgyan yin phyir:__gnyis med rol par dbang bskur ro:__bdud rtsi yid bzhin sku 'grub shog:__oM badz+ra ka ma la a b+hi Shiny+tsa hU~M:__de rnams kyis bde gshegs zhi ba'i dkyil 'khor du phan pa'i dbang bcu grub nas gnyis pa khro bo rol pa'i phan dbang rnams zhu ba'i yon tu dmigs te maN+Dal phul 'tshal/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__oM:__khro la khros pas zhi mdzad pa:__thugs rje khro dpal rngams pa'i tshogs:__'bar ba'i byin rlabs rmad po che:__de nyid du ni bdag la stsol:__oM badz+ra kro ta sa ma ya hU~M:__oM badz+ra kro d+hA sa ma ya s+t+waM:__oM badz+ra kro d+ha sa ma ya phaT:__ces gsol ba gtab pa la/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer gyi tshogs phaT yig gi rnam pa dpag tu med pa 'phros/__slob ma'i lus ngag gi sgrib pa rnams dag par byas/__slar yang dang ba'i dad pas thun mong ma yin pa'i gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__oM:__sngon gyi thugs dam chen po ni:__'jig rten 'byams klas ma lus kun:__rgyal ba'i zhing du sbyor mdzad pas:__phyag rgya chen por bdag sbyor cig:__ces gsol ba btab pas slob dpon he ru ka'i thugs ka nas 'od zer 'phros slob ma la phog pas gdos bcas 'od phung du sbyangs/__de nyid hU~M yig mthing nag tu gyur/__hU~M:__nga ni snying rje'i bdag nyid de:__'gro kun thar pa'i zhing du drangs:__bde chen rgyal ba'i dkyil 'khor bstan:__saM ha ra Na hU~M:__slob ma hU~M du gyur pa de nyid slob dpon gyi sna bug g.yon nas drangs te nang du zhugs pas sku gsung thugs kyi dkyil 'khor mthong*/__lhan skyes sogs kyi sgrib pa dag__/yum gyi mkhar babs/__yab yum snyoms par zhugs pa'i bde ba'i 'od zer gyis nam mkha' gang ba'i sangs rgyas rnams kyi thugs rgyud bskul/__de dag yab yum sbyor ba mdzad pa'i byang chub sems kyi chu rgyun gyis dbang bskur bar gyur:__hU~M:__gnyis med dbyings las b+hA gar gsal:__yum gyi mkha' la gnas pa la:__phyogs bcu'i sangs rgyas thams cad kyis:__byang chub sems kyis dbang bskur ro:__bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M A:__zhes dbang bskur ba tsam gyis ma rig pa'i sgrib g.yogs bral/__dag pa ye shes kyi rang gnas mthong*/__mkha' gsang gi sbubs nas phyir thon par mos shig__/hU~M phaT dza:__hU~M yig de nyid skad cig gis dpal chen po'i skur gyur pa ni/__sku mdog mthing nag 'bar ba chen po/__g.yas dkar g.yon dmar dbus mthing ba'i zhal gsum phyag drug zhabs bzhi dregs pa pho mo dang pad nyi'i gdan la 'gying zhing rang 'od kyi yum dang mnyam par sbyor ba'i skur gyur/__oM badz+ra shrI he ru ka hU~M:__de ltar gsal ba'i spyi bor oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__/thugs kar hU~M sngon po rdo rje gsum gyi rang bzhin du gsal bar gyur/__oM AHhU~M:__yi ge 'bru gsum byin rlabs las:__rigs des rgyal ba'i sras zhes bya:__phyin chad 'gro ba'i don bya'i phyir:__bskul ba'i sa la bzhag par bya'o:__'bru gsum las 'od zer dkar dmar mthing gsum dpag tu med pa 'phros/__gdod nas bzhugs pa'i rgyal ba sras dang bcas pa rnams kyi thugs rgyud bskul/__sku gsung thugs kyi byin rlabs thams cad 'od zer gyi rnam par bsdus nas gnas gsum 'bru gsum la thim/__de las byung ba'i zer gyis lus kyi nang thams cad khyab/__/sgo gsum gyi dri ma bag chags dang bcas pa byang*/__sangs rgyas thams cad kyi sku gsung thugs kyi gsang ba mi zad pa rgyan gyi 'khor lo dang dbyer mi phyed pa'i dbang dang byin rlabs thams cad thob par gyur pa'i nga rgyal brtan po bskyed la sngags 'di'i rjes zlos/__oM sarba ta thA ga ta kA ya wA ka tsit+ta badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__zhes brjod du gzhug__/gnas gsum du rdo rje bzhag la/__yongs la dbang bskur dbang gi mchog:__gang la ma chags 'dod rgur sgyur:__gnyis su med pa'i pho brang du:__spang len med par dbang bskur ro:__oM AHhU~M:__tiSh+Tha badz+ra:__de ltar khyed rang dpal chen yang dag he ru ka rgyu 'bras gnyis su mi phyed pa rdo rje gsum gyi phyag rgyar grub pa la mtshan ma rdzas kyi dbang bskur rnams rim par sbyin pa'i thog mar/__ban+d+ha sku brnyan gyis spras pa 'di nyid kyi dpal chen po yang dag grub pa gcig pu dngos su gsal ba spyi bor bzhag pa tsam gyis sku'i dbang thob/__lus snang stong chu zla lta bu ye shes kyi sku dngos su gyur par mos shig__/thod sku spyi bor bzhag la/__hU~M:__mtshan ma spros bral b+han+d+ha'i rdzas mchog 'di:__skyes mchog sgrub pa po yi rdzas yin te:__bcom ldan dpal chen sku ru bsgoms byas nas:__sku mchog rnam dag phyag rgya'i dbang bskur ro:__oM badz+ra ma hA shrI he ru ka:__ma hA kro d+hi shwa ri a b+hi Shiny+tsa hU~M:__tsit+ta rin chen zur brgyad la sa bon sngags phreng gis bskor ba rang byung rdo rje'i sngags su gsal ba mgrin par bzhag pas gsung gi dbang thob/__ngag grags stong gzhom med nA da'i rang sgrar gyur par mos/__sngags byang mgrin par bzhag la/__hU~M:__rgyal ba kun gyi gsang chen mchog:__de la rin chen zur brgyad gsal:__'bru brgyad 'od zer sngags sgrar ldan:__gsung mchog gsang sngags dbang bskur ro:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__rat+na aSh+ta dz+nyA na sa twa a b+hi Shiny+tsa hU~M:__dwangs gsal mar me ye shes rnam lnga'i rang bzhin snying gar bzhag pas thugs kyi dbang thob:__yid rig stong rdo rje lta bu'i dgongs pa'i rtsal chen rdzogs par mos shig__/mar me spar ba snying gar gtugs la/__hU~M:__dpal chen yab yum gsang ba'i ye shes dbyings:__ma 'gags rang gsal ye shes bde stong 'bar:__kun gzhi gnas 'gyur ye shes gsal ba'i spyan:__thugs mchog spros bral chos skur dbang bskur ro:__oM badz+ra A lo ke dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__thod skam dbu rgyan gsol bas thod pa'i khang bur bzhugs pa'i khrag 'thung rigs lnga yab yum mnyam par sbyor ba'i byang chub sems kyi chu rgyun gyis lus kyi nang gang*/__dug lnga dang phung po lnga'i dri ma sbyangs/__ye shes lnga mngon du byas/__chu zhabs yar 'khyil bas rigs lnga yab yum sngar las lhag pa'i gzi brjid 'bar bar mos shig__/thod skam dbu rgyan bkon la/__dbu rgyan mi 'gyur ye shes lnga:__dug lnga rnam dag sku lngar gsal:__rigs mchog phyag rgya lngar ldan pas:__'khor 'das bdag por dbang bskur ro:__badz+ra bud+d+ha rat+na pad+ma karma he ru ka a b+hi Shiny+tsa hU~M:__slob dpon gyi thugs ka'i hU~M gi 'od zer gyis bskul bas zla ba la gnas pa'i sangs rgyas rigs lnga yab yum rjes su chags pa'i mes zhu ba'i byang chub sems kyi bdud rtsis gang ba'i bum pa spyan ma la sogs pa'i lha mo rnams kyis thogs te khyed rang gi spyi bo nas dbang bskur bas byang chub sems kyi rdul phra rab kyis lus thams cad gang*/__zag pa dang bcas pa'i phung po gnas gyur/__zag med ye shes kyi sku mngon tu gyur par mos shig__/rnam bum spyi bor bzhag cing bum chu sbyin la/__bum pas dbang bskur ye shes lnga:__dug lnga'i bag chags sbyang bya zhing :__tshogs brgyad rang gnas thob bya'i phyir:__byang chub sems chus dbang bskur ro:__oM sarba ta thA ga ta ka la sha a b+hi She ka te sa ma ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__g.yas dang g.yon gyi phyag drug la ye shes sprul pa'i phyag mtshan rnams rim par gtad cing mnga' gsol bas don rtags zung du 'brel ba'i phrin las rmad po ches gdul bya phyogs med du 'dul ba'i dbang thob par mos shig__/rdo rje kha T+wA~M rnge'u chung rnams lag g.yas dang*/__dril bu sogs g.yon du rim par gtad la/__rdo rje dril bu rig pa 'dzin:__dbyings dang ye shes dbyer med las:__thugs mchog rtogs pa rig pa'i dbang :__'du 'bral med par dbang bskur ro:__oM pra dz+nyA sa ma yo ga badz+ra tiSh+Tha gan+d+he a b+hi Shiny+tsa hU~M:__kha T+wA~M dug gsum 'joms pa'i rtags:__rtse gsum sku gsung thugs su gsal:__rnam thar gsum dang ldan pa'i phyir:__sku gsum 'gro don byed par shog:__oM badz+ra kha T+wA~M ga a b+hi Shiny+tsa hU~MH__rnge'u chung thabs shes ldan pa'i rdzas:__stong nyid gsang ba'i sngags sgra yis:__stong khams skye med don la sbyor:__mkha' 'gro ma lus dbang sdud shog:__oM badz+ra gIrti mu ra tse a b+hi Shiny+tsa hU~M:__dung chen bdag 'dzin rtsad nas bcad:__rak+ta chags bral bde stong don:__ma tshogs dam la sdud pa'i rdzas:__'dod sred zhen pa rang dag shog:__b+han+d+ha a mr-i ta rak+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__rgyu phreng thugs rje thabs kyi rgyun:__rjes chags 'khor ba ma lus 'dren:__sna tshogs chos kun ro gcig 'ching :__rgyu 'bras chos la dbang sgyur shog__/oM badz+ra ba su ta mA la pA sha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__khyung chen sprul pa'i khra thabs kyis:__nyon mongs 'khrul pa dbyings su sgrol:__chos nyid lta ba'i mkha' la lding :__thogs med sprul pas 'gro 'dul shog:__oM badz+ra ga ru Na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__dur khrod kyi chas brgyad gnas so sor bgos pas dug lnga ma spangs gnas su dag__/khams gsum dbang du sdud cing srid gsum cham la 'bebs pa'i mthu stobs rdzogs par mos shig__/thal raka zhag gsum gyi rtags gdab la/__zhag gi zo ris don dam bcud kyi rtags:__rak+ta'i thig le thugs rje chags pa'i rtags:__thal chen tshom bu don dam spros bral rtags:__ging dang ma mo dbang sdud don rtogs shog:__ma hA tig na rak+ta kiM ni ri ti:__thod pa tshar gsum phreng ba bkon la/__thod skam chos sku ra ri longs spyod rdzogs:__rlon pa sprul sku bcom ldan 'das:__dus gsum sangs rgyas kun gyis brgyan:__sku gsum ngo bor 'gyur bar shog:__ma hA ka pA la b+hAn+d+ha mA le a b+hi Shiny+tsa hU~M:__sbrul rigs bzhi'i chun po yan lag rnams su brgyan la/__sbrul chen rigs bzhi'i chun 'khor 'dis:__zhe sdang gdug pa 'dul phyir du:__mnyen lcugs 'khril ba sku yi rgyan:__klu rigs gdug pa 'dul byed shog:__ma hA nA ga hu lu hU~M:__zhing glang stod dang stag lpags smad du bgos la/__gti mug zil gnon glang chen ko ba dang :__'dod chags rnams dag zhing gi ya ba kor:__dpa' gtum tsham rngam stag gi sham thabs kyis:__dug gsum dbang sdud zil gnon shog:__oM AHhU~M:__rdo rje'i gshogs pas dpung pa g.yas g.yon tu brgyan pas thabs shes zung du 'brel bas 'khor 'das thams cad zil gyis gnon par mos shig__/'di phyin gyi dbang rdzas rnams tshig dang mthun par sbyin la/__hU~M:__khams gsum zil gnon rdo rje'i gshog pa 'di:__thabs shes zung 'brel lta ba'i gnam 'phangs bcad:__srid gsum skyod byed rlung gi rang bzhin 'dis:__ma lus zil gyis gnon pa'i dbang ldan shog:__ye shes sems dpa' khro chung tshon gang ba thugs kar bkod pas stong srog rang rig chos sku'i dbyings su bcad de brjid pa'i bka' nan chen pos 'gro ba 'dul ba'i dbang chen thob par mos shig__/ye shes gcig gi ngang la ma g.yos kyang :__'dul thabs bye brag tha dad bstan pa'i phyir:__rtags kyi khro chung tshon gang rab 'bar bas:__bka' nan chen pos 'gro ba 'dul byed shog:__mthing nag ral pa'i chun 'phyang spyi bor bcings pas bdud bzhi'i dpung tshogs zil gyis gnon pa'i dbang thob par mos/__hU~M:__mthing nag ral pa'i chun 'phyangs ldan:__khyung gi gshog pas klu rnams zil gnon ltar:__srid gsum yon tan rdzogs pa'i cod pan mchog:__che mchog bdud bzhi zil gnon dbang thob shog:__hrIHhU~M:__'bar ba me'i chas kyis brgyan pas ye shes kyi me phung chen pos gzung 'dzin gyi bag chags thams cad bsreg par mos/__hU~M:__rab 'bar 'od zer phyogs bcur 'phro:__'khyil zhing dug lnga'i rgya mtsho skem:__klong yangs ye shes bskal pa'i me:__rdo rje me yi dbang ldan shog:__dz+wa la raM:__dpal chen he ru ka'i gar gyi nyams dgu khyed rang la 'phos te/__dpal chen po'i sku gsung thugs kyi che ba'i yon tan mtha' dag lhun gyis rdzogs par mos shig__/'di la dmigs pa ma gtogs dbang rdzas mi dgos/__dpa' sgeg 'jigs su rung pa'i sku mnga' zhing :__dgod gshe 'jigs byed gsung dang ldan:__snying rje rngam dang zhi byed thugs kyi mchog:__gar dgu dpal gyi sku thob shog:__dpal chen po'i sku las gtso 'khor rnams kyi ye shes kyi phyag rgya skar mda' chad pa ltar 'phros te khyed rang rnams la thim pas lha tshogs rnams dang gnyis su med par gyur par mos shig__/sku tsaka rnams spyi bor bzhag la/__rigs lnga'i khrag 'thung yab yum dang :__sras dang sprul pa las byed ma mo'i tshogs:__kun kyang dpal chen he ru ka:__phyag rgya ma bkod rdzogs pa'i dbang thob shog:__hU~M ha he phaTab+h+yo:__e a ral+li dzaHa b+hi Shiny+tsa hU~M:__gzhung las gsang sngags rgyas 'bring gang mos brjod par gsungs pas spro na khrag 'thung lnga bcu rtsa brgyad kyis sngags dang*/__bsdu na oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__e a ral+li dzaHa b+hi Shiny+tsa hU~M:brjod/__/bdud rtsi lnga lag tu gtad pa la longs spyod pas gnyis su 'dzin pa'i rnam par rtog pa sbyangs:__thun mong dang mchog gis bsdus pa'i dngos grub mtha' dag bde blag tu 'grub par mos shig__/gdod nas dbang ba'i dam rdzas rnam pa lnga:__byang sems tshad nad sel cing blo gsal byed:__dri chen dug nad sel cing tshe ring 'gyur:__mAM sa klu nad sel cing mthu stobs che:__rak+ta mdangs legs grang ba sel:__dri chus gnyan nad sel cing dbyangs snyan byed:__dug lnga 'joms phyir sku lnga lhun gyis grub:__ye shes lnga ldan rdzas kyi dbang bskur ro:__oM AHhU~M:__a mr-i ta pany+tsa a b+hi Shiny+tsa hU~M:__de dag gis khro bo rol pa'i phan dbang grub nas/__gsum pa sras mchog phur bu'i dbang bskur ba la/__phur pa byin gyis brlabs shing lag tu gtad pa tsam gyis dkyil 'khor gyi bdud 'dul kI la ya chen po las ye shes kyi sku gnyis pa 'phros te khyed rang la thim pas dpal chen rdo rje gzhon nu'i sku gsung thugs yon tan phrin las dang bcas pa rtsol ba med par lhun gyis grub/__snang srid rdo rje phur bu'i rang bzhin du rtogs rdzas kyi phur pa ye shes khro bo chen por byin gyis rlobs pa'i mthu stobs rdzogs/__khams gsum dus gcig tu sgrol nus pa'i dbang mchog thob par mos shig__/sras phur mgor bzhag cing thal mo'i bar du gtad la/__hU~M:__dpal chen sku gsung thugs kyi dngos:__gdug pa 'dul phyir sku sprul pa:__bcom ldan rdo rje gzhon nu'i sku:__yum chen 'khor lo rgyas 'debs ma:__dbu gsum phyag drug mtshon cha 'dzin:__rked pa rgya mdud gzhal yas khang :__rtse mo zur gsum dbal dang ldan:__bdud 'dul phur bu'i dbang thob shog:__oM hrIHa:__oM badz+ra kI li kI la ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__dpal chen po'i sku las sprul pa'i khro bcu khra thabs las byed dang bcas pa spros te lus kyi gnas rnams su thim pas phrin las rnam bzhi ji ltar brtsams pa thogs med du 'grub pa'i dbang thob par mos shig__/spom phur 'dzom na dang med na gtso phur nyid gtad la/__hU~M:__sku las bskyed pa'i khro rgyal bcu:__yum dang sprul pa yang sprul dang :__pho nya phyag brnyan las byed tshogs:__sprul pa'i dkyil 'khor dbang thob shog:__oM badz+ra kI li kI la ya dzaHhU~M ba~M hoHmo hA g+hA ta ya sarba big+h+nAn gardza gardza ha na ha na da ha da ha pa tsa pa tsa ban+d+ha ban+d+ha hu lu hu lu tiSh+Tha tiSh+Tha tshin+da tshin+da b+hin+da b+hin+da s+pho Ta s+pho Ta mA ra se na pra mAr+d+ha na hU~M phaT:__byug bdug brab gsum gyi rdzas rnams gtad pas mtshan ma rdzas kyi phur bu gzi byin bskyed pa la brten nas dgra bgegs gdug pa can 'dul ba'i dbang thob par mos:__yung gul rak+ta rnams gtad la/__yungs kar rgyal po gur gul sbyar ma dang :__rak+ta dam rdzas 'di dag gis:__thugs dam skul dang gzi byin bskyed pa dang :__dgra bgegs gdug pa 'dul ba'i dbang thob shog:__sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:__a b+hi Shiny+tsa hU~M:__spyod yul la mnga' dbang bskur bas bsnyen sgrub sngags bzlas sogs thun mong ma yin pa'i brtul zhugs spyod pa la 'jigs pa med pa'i rtsal rdzogs par mos/__phreng ba dang bza' btung sogs mtshon byed gtad la/__bsnyen cing sgrub dang A li kA li dang :__bro gar bza' btung gos rgyan sogs:__'phags pa mchod dang 'gro kun bsgral ba'i phyir:__brtul zhugs spyod yul kun gyi dbang thob shog:__a b+hi tsar+ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__mngon spyod kyi rjes gnang byin pas drag shul gyi las rab 'byams kyis gdug pa can tshar gcod pa'i mthu thogs pa med pa thob par mos/__lcags kyu zhags pa ral gri dpal 'bar zor gtor rnams gtad la/__hU~M:__khyod ni drag po'i bu mchog ste:__mthu stobs phun sum tshogs pa yis:__dgug dang bcings gzir bskrad pa dang :__rmugs rengs rmongs dang mnan pa dang :__sregs bsad 'phang ba'i sbyor ba yis:__khyod kyis mngon spyod las gyis shig:__a mu ka mA ra ya:__de lta bu'i dbang bskur rdzogs pa la don gnyis sgrub par rjes su gnang ba dang mthar thug byang chub chen por lung bstan stsol bar mos/__gzhan yang chos nyid gding ldan pas:__ting 'dzin las su rung gyis la:__mi bya ba ni gang yang med:__mtha' yas 'gro ba'i dpal mgon gyis:__rdzogs sangs rgyas su da lung bstan:__de ltar phyi phan pa'i dbang rnams rdzogs pas khyed rang sangs rgyas kyi gdung 'dzin par gyur pa la mchod pa'i bye brag rnams kyis mchod cing mnga' gsol bar mos shig__/oM shrI badz+ra rA ga d+hU pe d+hU/__oM shrI badz+ra rA ga puSh+pe pu/__oM shrI badz+ra rA ga A lo ke hrI:__oM shrI badz+ra rA ga gan+d+he gan/__zhes bzhi bsnol dang*/_sarba pany+tsa rak+ta ba ling+ta kha raM khA hi/__zhes sman raka gtor gsum gyis mchod/__ye d+har dang shis brjod sh+lo ka gcig tsam byas la me tog 'thor/__gnyis pa nang nus 'jug pa'i dbang lnga bskur ba la dmigs pa 'di ltar mdzod/__khyed rang skad cig gis kun bzang rdo rje sems dpa' yab yum du gsal ba'i rna ba gnyis su gzhal yas khang 'khor lo rtsibs bzhi pad zla'i gdan dang bcas pa'i steng du rin chen 'byung gnas yab yum la rin chen rigs kyi sems dpa' bzhi dang sgo ba bzhi rnams yum dang bcas pas bskor ba gsal thob/__de rnams snyoms par zhugs te 'od du zhu ba las khyed rang rin chen 'byung gnas kyi skur lam gyis gyur pa la rgyud kyi glegs bam gtad pas nyan cing thos pa'i skal ba can tu gyur par mos shig__/glegs bam sbyin la/__trA~M:__gsang ba gsang chen gsang mchog gang :__gsang ba kun la mnyan par bya:__gsang ba'i don nyid rtogs pa las:__gzhan du smra bar bya ba min:__rat+na saM b+ha wa trA~M:__khyed rang gi snying gi nang du gzhal yas khang 'khor lo rtsibs bzhi pad zla'i gdan dang bcas pa'i steng du rdo rje sems dpa' yab yum rdo rje rigs kyi sems dpa' bzhi dang sgo ba bzhi rnams yum dang bcas pas bskor ba gsal thob/__de rnams snyoms par zhugs te 'od du zhu ba las khyed rang rdo rje sems dpa'i skur lam gyis gyur pa la phreng ba gtad pas yi dam gyi lha sgrub pas 'grub pa'i skal pa can tu gyur par mos/__phreng ba sbyin la/__oM dus gsum rgyal ba'i sras chen po:__sku gsung thugs kyi rdo rje bzung :__rgyal ba thams cad mnyes mchod la:__rgyal ba kun dang mnyam par sbyor:__oM AHhU~M:__zhi khro gnyis dang spyi bsdus kyi sngags brjod/__khyed rang gi lag pa'i mthil du gzhal yas khang 'khor lo rtsibs bzhi pad zla'i gdan dang bcas pa'i steng du don yod grub pa yab yum la las kyi rigs kyi sems dpa' bzhi dang sgo ba bzhi rnams yum dang bcas pas bskor ba gsal thob/__de rnams snyoms par zhugs te 'od du zhu ba las khyed rang don yod grub pa yab yum gyi skur lam gyis gyur pa la rgya gram gtad pas sangs rgyas rnams kyi phrin las rnam bzhi sgrub pa'i skal ba can du gyur par mos/__sna tshogs rdo rje gtad la/__oM:__khyod ni rdo rje las yin gyis:__las rnams ma lus kun gyis shig:__pho nya mang po'i 'du 'phro kun:__khyod kyi dgos pa byed pa yin:__badz+ra karma a mo g+ha hA:__khyed rang gi lce'i steng du gzhal yas khang 'khor lo rtsibs bzhi pad zla'i gdan dang bcas pa'i steng du snang ba mtha' yas yab yum la pad+ma rigs kyi sems dpa' bzhi dang sgo ba bzhi rnams yum dang bcas pas bskor ba gsal thob/__de rnams snyoms par zhugs te 'od du zhu ba las khyed rang snang ba mtha' yas kyi skur lam gyis gyur pa la 'chad pa'i chas rnams byin pas theg pa mtha' dag 'chad cing spel ba'i skal ba can du gyur par mos/__dung*/__phyag shing*/__'khor lo rnams gtad la/__oM:__chos kyi bdud rtsi bla med kyis:__dad ldan skyes bu ngom par byos:__rab 'bring tha ma'i blo can la:__mthun par gsang sgrogs gzhan du min:__badz+ra d+harma hrIH__khyed rang gi mgo bo la sogs pa'i yan lag lnga la gzhal yas khang 'khor lo rtsibs bzhi pad zla'i gdan dang bcas pa'i steng du rgyal ba rigs lnga yab yum la so so'i rigs kyi sems dpa' bzhi dang sgo ba bzhi rnams yum dang bcas pas bskor ba gsal thob/__de rnams snyoms par zhugs te 'od du zhu ba las khyed rang rigs kyi bdag po'i skur gyur pa nyid rin po che'i khri la bzhugs su gsol/__/steng du gdugs phub g.yas g.yon tu rgyal mtshan ba dan bsgreng*/__me tog gi char 'bebs shing rol mo bsgrag__/shis pa brjod cing sku khrus gsol bar mos shig__/oM phun sum tshogs pa=__sogs kyis shis pa brjod/__a b+hi She ka ta'i sngags kyis rnam bum chu 'thor/__thabs shes zung 'jug gi rang bzhin rdo rje dang dril bu phyag tu gtad pas rdo rje rgyal po'i go 'phang mngon tu gyur par mos shig__/badz+ra g+hAN+De d+ha ra a AH__zhes rdor dril lag tu sbyin/__khyed rang gi dpral bar oM dkar po/__/mgrin par AHdmar po/__/thugs kar hU~M mthing ga__/lte bar trA~M ser po/__/gsang bar hA ljang gu rnams 'od 'bar bas mtshan par gyur/__oM:__phyogs bcu dus bzhi thams cad kyi:__sku gsung thugs kyi rdo rje che:__dkyil 'khor kun gyi byed pa po:__dkyil 'khor kun gyi sbyin pa spyod:__oM sarba ta thA ga ta kA ya wA ka tsit+ta badz+ra tiSh+Tha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__dkyil 'khor rab 'byams spro zhing sdud pa'i khyab bdag chen por gyur pa'i skal ba dang ldan par mos shig__/de nas zhi ba'i rtsa sngags/__oM AHhU~M sarba ta thA ga ta kA ya wA ka tsit+ta bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M A:__zhes brjod pa tsam gyis khyed rang rigs thams cad kyi khyab bdag kun bzang rdo rje sems dpa' mthing mdog zhal gsum phyag drug pa zhi ba'i tshul dgu dang ldan cing dar dang rin po ches brgyan pa/__zhabs rdo rje skyil krung gis 'od phung 'bar ba'i klong na bzhugs shing rang snang gi yum dang bcas pa'i skur gyur pa la ye shes drug gi phyag mtshan rnams gtad cing mnga' gsol bar mos shig__/zhi ba'i phyag mtshan drug g.yas g.yon tu gtad la/__hU~M:__mi 'gyur rdo rje mi gnas dril bu dang :__yid bzhin rin chen ma gos pad+ma dang :__dbang sgyur 'khor lo thogs med ral gri yis:__sku lnga mngon gyur dbyings su rang grol shog:__badz+ra g+hAn+Tetsakra rat+na pad+ma khaD+ga d+ha ra a b+hi Shiny+tsa hU~M:__oM shrI badz+ra rA ga d+hU pe d+hU:__oM shrI badz+ra rA ga puSh+pe pu:__oM shrI badz+ra rA ga A lo ke hrI:__oM shrI badz+ra rA ga gan+d+he gan:__zhes bzhi bsnol dang*/_sarba pany+tsa rak+ta ba ling+ta kha raM khA hi:__zhes sman raka gtor gsum gyis mchod/__de ltar dad pa can la phan pa'i dbang dang*/__brtson 'grus can la nus pa'i dbang rnams rim bzhin bskur ba'i phan yon kyang gzhung nyid las/__de ltar phan pa'i dbang bskur bas:__dus 'di phyin chad rgyal ba'i sras:__ngan song thams cad med pa dang :__tshe ring bde ba phun sum tshogs:__mtho ris thar pa'i bdag por 'gyur:__nus pa lnga dang rol pa yi:__dbang mchog thob pa'i bu de nyid:__thams cad las kun thogs med cing :__dngos grub kun la dbang byed pa'i:__dbang phyug chen po nyid du nges:__lha mig la sogs mngon byas nas:__lus dang longs spyod bcas pa yi:__rig 'dzin sa la rab gnas nas:__'jigs med kun tu bzang por sbyor:__ces gsungs pa yin la/__dbang gi rtogs pa brjod pa'ang 'di la gsan pas khyab ste:__lhag pa gzugs brnyan dkyil 'khor der:__phan pa'i dbang bcus las sgrib sbyangs:__phung khams lha yi dal du byas:__rtsa khams las byed dkyil 'khor du:__nus pa'i dbang thob 'jug pa'i las:__thogs med don gnyis nus par byas:__sbyor ba'i lam la mthar phyin nas:__bskyed rim bye ba kun la dbang :__sprul sku thob pa'i rgyu yin no:__gsum pa spyod rig mnyam pa'i brtul zhugs can rjes su bzung ba zab mo'i dbang la'ang gsum du yod pa'i dang po gsang ba'i dbang bskur zhu ba'i yon tu mtshan ldan gyi rig ma dang zhing khams 'bul bar mos la maN+Dal 'bul bar zhu/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__slob dpon dam pa he ru ka:__rgyal ba 'khor dang bcas pa la:__lus ngag yid kyis phyag 'tshal lo:__gsang gsum dam pa'i dbang mchog dag:__de ring bdag la stsal bar mdzod:__khyod zhabs pad+mo'i bka' drin gyis:__sangs rgyas kun gyi byang chub sems:__don chen zab mo nyon mongs 'joms:__de ring bdag la dbab par zhu:__lan gsum/__lus kyi dkyil 'khor ma mthong brdar gdong g.yogs bcing mdzod/__oM AHhU~M:__slob dpon dpal he ru ka dang gzungs ma yum kro d+hI shwa ri ma'i skur gyur/__yab kyi gsang gnas hU~M las rdo rje rtse lnga pa'i bum par nyi ma la oM dkar po yum gyi mkha' zla gam dmar po'i dbus su pad+ma 'dab ma brgyad pa'i ze'u 'brur zla ba la A:dmar pos mtshan par gyur/__hU~M badz+ra oM phaT:__e pad+ma maN+Da la AMH__sbyor ba'i brdas phan tshun bsnol mar bskul/__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__a nu rA ga yA mi:__a nu rA ga ya a haM:__phyag rgya bzhis drang 'khyud sprad nas snyoms par zhugs:__dzaHhU~M ba~M hoH__bskyod cing bskyod pas bde ba chen po'i ye shes nyams su myong bar byas/__hU~M hU~M hU~M bo d+hi tsit+ta pU dza badz+ra:__oM sarba ta thA ga ta a nu rA ga Na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haMH__byang sems AMHgis bsdus shing hU~M gis bskul nas phaT kyis yum gyis gsang bar phab/__mkha' nang sangs rgyas thams cad 'dus pa'i bde chen thugs kyi dkyil 'khor pa la mnyes pa'i mchod pa phul bas tshims par gyur/__hU~M:__bsnyen pa dang ni nye bsnyen dang :__sgrub pa dang ni sgrub chen pos:__yum gyi pad+ma'i da la ru:__bde ba thugs kyi dkyil 'khor spro:__sangs rgyas da la ma lus la:__dges mnyam mchog gi sbyin pas bstim:__DA ki pU tsa hoH__byang chub sems kyi 'od zer gyis de bzhin gshegs pa rnams kyi dbang dang byin rlabs thams cad bsdus te mkha' gsang gi byang sems la thim pas rdo rje'i 'od zer 'bar bar gyur pa de nyid thod pa'i bdud rtsi dang sbyar te mtheb srin gyis khyed rang gi lce thog tu byin par mos shig__/bde chen byang chub sems kyi chu:__rdo rje'i lam nas pad+mor 'khyil:__khyod kyi lce la bzhag par bya:__snying gi dkyil du bzung bar gyis:__bo d+hi tsit+ta badz+ra satwa a b+hi Shiny+tsa A:__zhes thod pa'i bdud rtsi mtheb srin gyis byin la myang du gzhug__/de la dmigs pa 'di ltar du mdzod/__byang sems rdo rje'i 'od zer can:__slob bu'i lce la byin pa yis:__ngag gi nyes pa thams cad dag:__snying gar babs pas 'dab bzhi la:__gnas pa'i 'gro drug snying po sbyangs:__ye shes sems dpa'i sku ru gyur:__thugs ka'i 'od zer lte bar 'phros:__srid rtsa'i ma rig bag chags sbyangs:__dbu ma'i lam zhugs gyen du 'phros:__klad pa'i haM la phogs pas zhu:__des sbyangs lus kyang zhu gyur te:__zla 'od lta bur gnas pa de:__hU~M zhes brjod pas he ru kar gyur par mos la nga rgyal brtan po bskyed de sngags 'di'i rjes zlos/__oM shrI he ru ka ma hA su kha swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haMH__spro na don de tshig lhug pas dkrol la brda sprad/__lus dkyil mthong ba'i brdar gdong g.yog sol/__badz+ra tsak+ShuHpra be sha ya phaT:__slar yang bdud rtsi lnga chang dang sbyar ba byin la/__rdo rje bdud rtsi'i dam rdzas mchog:__ye shes lnga yi rang bzhin phyir:__de nas spang dang blang med par :__rig 'dzin dngos grub bsgrub phyir rol:__oM bo d+hi tsit+ta a yuHdz+nyA na mAM sa rak+ta ku ku sid+d+hi ku ru a b+hi Shiny+tsa hU~M:__deng nas bzung ste blang dor med pa mnyam pa chen po'i brtul zhugs kyis bdud rtsi lnga la rtag tu bsten par byos shig__/gsang dbang gi rtogs par brjod pa'ang 'di lta ste/__steng sgo'i gdams ngag spyod par dbang :__byang sems bde ba'i da la mthong :__shes bya'i sgrib pa srab par byas:__mthong ba'i lam zhes bya ba'o:__dang po'i sa la mthar phyin to:__slob dpon nyid mchog gi sprul pa'i skur gnas gyur pa dang sangs rgyas thams cad mgrin gcig pas lung bstan stsol bar mos shig__/chos gos phyag rgya sogs spyi mtshungs byas la/__'di ltar ngas lung bstan pa ste:__bcom ldan kun tu bzang po dang :__dus gsum sangs rgyas thams cad kyis:__srid pa'i ngan 'gro rnams las bton:__oM sarba ta thA ga ta b+hur b+hu wa swa:__rnam gsum sangs rgyas rnams kyis gsungs:__des ni lung bstan thob pa'o:__de nas mi 'jigs pa'i rgya bcas dbugs dbyung ba ni/__dus gsum sangs rgyas thams cad kyi:__ngo bo nyid du khyod gyur to:__khams gsum bdag por khyod gyur to:__byang chub sems dpar khyod gyur to:__bdud dang mu stegs thams cad las:__rgyal bar gyur pa khyod yin no:__grong khyer las kyang grong khyer te:__mya ngan 'das pa'i grong khyer du:__rnal 'byor snod ldan khyod zhugs so:__sangs rgyas 'grub pa'i rgyu 'di yin:__'di la the tshom ma byed cig:__des gsang ba'i dbang bskur lung bstan dbugs dbyung bcas 'grub pa lags/__gnyis pa shes rab ye shes kyi dbang bskur zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__sngon gyi sangasas rgyas thams cad kyis:__ji ltar mkhyen cing thugs chud pa:__de yi rjes su bdag dad na:__shes rab ye shes bdag la stsol:__gsum/__de ltar gsol ba btab pas snod ldan du rig nas mtshan nyid ldan pa'i rig ma sbyin cing gnang ba stsol bar mos/__kye hoH__sngon gyi rgyal ba rnams kyis kyang :__shes rab ma ni bsten pas grub:__rigs kyi bu mchog khyed kyis kyang :__shes rab spang du mi rung ste:__ye shes skye ba'i rgyu yin pas:__khyod kyis 'dod chags ma spongs shig:__rig mas dri ba 'di ltar byas par mos shig__/bu khyod tshur shog rdo rje can:__dri chen dri chu za nus sam:__rak+ta ga bur mAM sa dang :__bud med dad pas bsten nus sam:__pad+mar 'o byed mi gom mam:__smros shig snod ldan ngang tshul can:__ces dris pa na/__spro ba chen pos lan btab par mos la 'di'i rjes zlos/__shes rab dad pas bdag bsten no:__dri chen la sogs bdud rtsi lnga:__rtag pa dad pas bdag bsten bgyid:__ces lan btab pa la dgyes nas lus gcer bur phyungs te gsang ba'i chu skyes ngoms bzhin tu 'di ltar rjes su gdams par mos shig__/rmad byung nga yi pad+ma 'di:__bde ba thams cad yang dag ldan:__rtag tu rim bzhin 'di la spyod:__'di dang nam yang mi 'bral lo:__pad+ma 'di ni chos dbyings yin:__sangs rgyas thams cad 'di las byung :__sems can khams ni rnam par grol:__nang gi rtsa yi 'khor lo la:__pad+ma zhes ni rab tu gsungs:__pad+ma nang gi nam mkha' zhes:__'byung ba lnga po rang bzhin gnas:__lte ba dang ni ge sar byas:__pad+ma brgyad kyis rnam par brgyan:__ze'u 'bru dbus nas 'byung ba yin:__de nyid bdud rtsi dam pa ste:__sangs rgyas kun gyi snying po'o:__zhes gsungs pa la bltas pa'i bde ba skyes:__de nas khyed rang dang shes rab ma'i lag g.yas g.yon gnyis bsnol mar 'jus shing bcangs par mos shig__/gzugs brnyan sogs lag tu gtad la/__shes rab dam pa 'di yis ni:__khyod kyi ye shes skyed byed pas:__dad pas rtag tu bsten par gyis:__'di dang rtag tu rol mo gyis:__de ni sher dbang bskur ba'o:__sgom pa'i lam zhes bya ba yin:__sa bcu pa la gnas pa'o:__de nas yas bab kyi dga' ba skyed cing dpe'i ye shes ngos bzung ba'i slad du dmigs pa 'di ltar mdzod/__khyed rang dpal he ru ka dang gzungs ma yum kro d+hI shwa ri ma'i skur gyur/__yab kyi gsang gnas hU~M las rdo rje rtse lnga pa'i bum par nyi ma la oM dkar po yum gyi mkha' zla gam dmar po'i dbus su pad+ma 'dab ma brgyad pa'i ze'u 'brur zla ba la A:dmar pos mtshan par gyur/__hU~M badz+ra oM phaT:__e pad+ma maN+Da la AMH__sbyor ba'i brdas phan tshun bsnol mar bskul/__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__a nu rA ga yA mi:__a nu rA ga ya a haM:__phyag rgya bzhis drang 'khyud sprad nas snyoms par zhugs:__dzaHhU~M ba~M hoH__'du shes gsum ldan dal bu yis:__rol pas byang sems spyi bo nas:__g.yo ba dga' ba zhes bya nas:__gsang bar phyin pa mchog dga'o:__de nas rdo rjer phyin gyur dus:__dgug dang bsdam pa'i sbyor ba yis:__ye shes gsal bar bskyed pa de:__rang bzhin dag pa'i ye shes so:__ji tsam gnas par bsgoms byas pas:__dngos por gnas pa 'di dag kun:__nor bu kun da ltar dkar zhing :__yul la dngos por mi 'dzin pa'o:__gal te mkha' ru lhung gyur na:__bral ba'i dga' ba zhes bya'o:__bdud rtsi thig le rab mchog de:__rdo rje lce yis blang bar bya:__de zos dbang mchog thob gyur pa:__rgyu yi mthar phyin lam yin cing :__bcu gcig sa la phyin zhes bya:__yid kyi nyes pa dag byas te:__zung 'jug ye shes rtogs par 'gyur:__ji skad gsungs pa'i dbang don rnams nyams su bstar te yum la ci 'byor gyi gtang rag phul te phyag byas zhabs la gtugs par mos la 'di'i rjes zlos/__e ma shes rab yum mchog ma:__bde mchog ye shes bskyed byed ma:__g.yo ba lnga la ye shes lnga:__'dzin bzhi bcu drug rtogs pa'i thabs:__yum mchog ma yis gnang bar mdzod:__rang rig gsal ba'i ye shes ni:__skad cig rtogs pa'i thabs mchog dag:__skyed bzhi yum dang rgyal po yab:__bdag la sman pa 'od gsal ba:__rgyal ba'i sku dang bka' drin gcig hoH__dbang gi rtogs pa brjod pa'ang 'di lta ste:__b+ha ga yum gyi dkyil 'khor mthong :__dbyings dang ye shes gnyis med rtogs:__'og sgo'i dbang dang gdams ngag dbang :__shes rab dang ni ye shes kyi:__shes sgrib gtan nas dag pa'i rgyu:__brtul zhugs shes rab ldan la bskur:__ces gsungs pa lags so/__/gsum pa mthar phyin bde ba chen po'i dbang bskur zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__sngon gyi sangs rgyas thams cad kyis:__ji ltar mkhyen cing thugs chud pa:__de yi rjes su bdag dad na:__bde chen mthar thug dbang bskur stsol:__gsum/__zhes gsol ba btab pas snod ldan du rig nas mtshan nyid ldan pa'i rig ma sbyin cing gnang ba stsol bar mos/__kye hoH__sngon gyi rgyal ba rnams kyis kyang :__shes rab ma ni bsten pas grub:__rigs kyi bu mchog khyed kyis kyang :__shes rab spang du mi rung ste:__ye shes skye ba'i rgyu yin pas:__khyod kyis 'dod chags ma spongs shig:__rig mas dri ba 'di ltar byas par mos shig__/bu khyod tshur shog rdo rje can:__dri chen dri chu za nus sam:__rak+ta ga bur mAM sa dang :__bud med dad pas bsten nus sam:__pad+mar 'o byed mi gom mam:__smros shig snod ldan ngang tshul can:__ces dris pa na/__spro ba chen pos lan btab par mos la 'di'i rjes zlos/__shes rab dad pas bdag bsten no:__dri chen la sogs bdud rtsi lnga:__rtag pa dad pas bdag bsten bgyid:__ces lan btab pa la dgyes nas lus gcer bur phyungs te gsang ba'i chu skyes ngoms bzhin tu 'di ltar rjes su gdams par mos shig__/rmad byung nga yi pad+ma 'di:__bde ba thams cad yang dag ldan:__rtag tu rim bzhin 'di la spyod:__'di dang nam yang mi 'bral lo:__pad+ma 'di ni chos dbyings yin:__sangs rgyas thams cad 'di las byung :__sems can khams ni rnam par grol:__nang gi rtsa yi 'khor lo la:__pad+ma zhes ni rab tu gsungs:__pad+ma nang gi nam mkha' zhes:__'byung ba lnga po rang bzhin gnas:__lte ba dang ni ge sar byas:__pad+ma brgyad kyis rnam par brgyan:__ze'u 'bru dbus nas 'byung ba yin:__de nyid bdud rtsi dam pa ste:__sangs rgyas kun gyi snying po'o:__zhes gsungs pa la bltas pa'i bde ba skyes:__de nas khyed rang dang shes rab ma'i lag g.yas g.yon gnyis bsnol mar 'jus shing bcangs par mos shig__/gzugs brnyan sogs lag tu gtad la/__shes rab dam pa 'di yis ni:__khyod kyi ye shes skyed byed pas:__dad pas rtag tu bsten par gyis:__'di dang rtag tu rol mo gyis:__sngon chad bde ba chen po'i ye shes ma mthong ba'i brdar gdong g.yogs 'ching*/__'bru gsum/__de nas mas brtan gyi dga' ba bzhi'i mthar don gyi lhan skyes ye shes ngo sprad pa yin pas dmigs pa 'di rnams rtse gcig tu sgoms shig__/khyed rang dpal he ru ka dang gzungs ma yum kro d+hI shwa ri ma'i skur gyur/__yab kyi gsang gnas hU~M las rdo rje rtse lnga pa'i bum par nyi ma la oM dkar po yum gyi mkha' zla gam dmar po'i dbus su pad+ma 'dab ma brgyad pa'i ze'u 'brur zla ba la A:dmar pos mtshan par gyur/__hU~M badz+ra oM phaT:__e pad+ma maN+Da la AMH__sbyor ba'i brdas phan tshun bsnol mar bskul/__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__a nu rA ga yA mi:__a nu rA ga ya a haM:__phyag rgya bzhis drang 'khyud sprad nas snyoms par zhugs:__dzaHhU~M baM hoH__'du shes gsum ldan dal bu yis:__dbang po gnyis sbyor bde ba skyed:__de nyid ro la ma chags par:__sgo gsum 'khrul 'khor bltems byas te:__byang sems rang gi gnas su zlog:__gling bzhi ri rab gzhi la bsdu:__rgya mtsho brag chen ngos la sbyar:__dar chen nam mkha'i dkyil du phyar:__nyi zla 'gyur med gtod la mnan:__gyi ling mgyogs pa btson du bzung :__hika ces rtse nas sprul par drangs:__nam langs nyams dag 'byung ba yin:__hU~M zhes chos kyi 'khor lor drangs:__nyi shar bde gsal 'od zer 'byung :__hig gis longs spyod 'khor lor drangs:__ro brgya'i zas kyis tshim pa 'dra:__sib ces bde chen ha~M la dbul:__ri bo rtser phyin zhes pa'o:__yum dang bral la rnam grol gyis:__rtsa rnams yongs su khyab par bya:__bum pa'i 'khor los brtan par bya:__zhes gsungs pa ltar mnyam sbyor las skyes pa'i thig le'i bde ba ma nyams par rlung dang 'khrul 'khor gyi stobs kyis gyen du ldog pas mas brtan gyi dga' bzhi nyams su myong*/__dgram pa'i 'khrul 'khor gyis rtsa gnas kun la khyab pas mthar thug lhan cig skyes pa'i ye shes mi 'gyur ba'i bde ba chen po mngon tu gyur pa la rdo rje'i tshig gis ngo sprad stsol bar mos shig__/e ma ho ngo mtshar rmad kyi chos:__bde ba'i ye shes thig le'i dbyings:__bu yis smros shig ji lta ba:__bde ba'i ngo bo ji lta bu:__rdzogs pa'i sangs rgyas kun gyi gsang :__bsam mi khyab pa'i ye shes 'di:__bsam rgyu bral phyir rtogs par dka':__shes rab thabs la brten pas 'grub:__bde ba med las yongs su bde:__bde chen nyid nas smra bsam bral:__stong nyid ye shes snying po can:__bde la ma zhen bde ma bral:__blo 'das bsam brjod bral ba de:__mthar phyin chos sku zhes su brjod:__de yi ngang las ma yengs par:__'dzin pas ma bcing gsal bar bsgom:__gang spyod de las ma 'das par:__blo bral skyongs shig skal ba can:__don dam ye shes kyi dkyil 'khor mthong ba'i brdar gdong g.yogs sol/__badz+ra tsak+ShuHpra be sha ya phaT:__de'i rtogs pa brjod pa'ang 'di lta ste/__sku dang ye shes dkyil 'khor mchog__/mthar phyin lam zhes de la brjod:__sgrib pa kun bral bde chen lam:__a ti yo ga'i lta sgom dbang :__rdo rje 'dzin pa'i sa zhes bya:__rigs can blo rab mchog la bskur:__bde chen sku yi dbang zhes bya:__shes rab thugs la gsang dbang gsung :__phan dbang yon tan nus dbang phrin las so:__zhes gsungs pa ltar lags so/__/'di lta bu'i zab mo'i dbang bskur thob pa'i bla ma dang phyag rgya la ji ltar bkur ba'i tshul yang gzhung nyid las/__de lta'i dbang mchog bla ma las:__byung phyir rgyal sras mdzes pa des:__lus kyis phun sum tshogs par bkur:__ngag gis skyon sba yon tan bsgrag:__sems ni rtag tu dul byas la:__yum dang rgyal po thun mong bskur:__srog lus man chad rdzas rnams kyis:__rgyal ba mchod pas sangs rgyas mnyam:__zhes gsungs pa ltar cis kyang bsgrub dgos so:__de ring phan chad bu khyod kyi:__he ru ka dpal nga yin pas:__nga yis ji skad bsgo ba bzhin:__khyod kyis nges par bya dgos so:__de ltar bsgos pa'i bka' tshul bzhin bsgrub par bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs gsum/__dbang 'di dag legs par thob pa'i phan yon kyang rdo rje'i gsung las/__phyogs bcu dus bzhir rdzogs pa yi:__sku gsung yon tan phrin las thugs:__ma lus bdag nyid zhal mthong ba:__dbang bskur mchog nyid dam pa yi:__sems nyid sangs rgyas ngo bo'i phyir:__lam dag gzhan na yod ma yin:__rmongs pas gzhan nas rnyed mi 'gyur:__'di ltar nges pa'i bu dag gis:__yum dang sgeg mo la sogs pa:__de nyid byin gyis rlobs par 'gyur:__thams cad mkhyen pa'i rang rig gis:__sangs rgyas nyid dang spyod yul gcig:__de la sogs pa bsam mi khyab:__yon tan dpag gis lang mi 'gyur:__ces gsungs pa ltar lags pas thugs la gcag par zhu/__de ltar rtsa ba'i dbang bskur legs par grub nas/__bzhi pa zab chos 'di nyid kyi srung ma khyad par can rak+sha ma hA kA la lcam dral gyi srog chu bsre ba la thog mar zhu ba'i yon tu dmigs te maN+Dal 'bul mdzod/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__sangs rgyas bstan pa srung ba dang :__gdug pa'i dgra bgegs bsgral ba'i phyir:__dpal ldan mgon po lcam dral gyi:__srog gi dbang mchog stsal du gsol:__lan gsum/__de nas rgyud dag par bya ba'i slad du rgyun bshags yan lag brgyad pa'i ting nge 'dzin re re bzhin gsal thob la 'di'i rjes zlos/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__sogs spyi ltar gyis rgyud sbyang*/__de nas gnyen po stobs kyi lha 'di ltar gsal thob/__slob dpon dang khyed rang gnyis ka skad cig gis dpal chen he ru ka mthing nag 'bar ba chen po'i gzi brjid can zhal gsum g.yas dkar g.yon dmar dbus mthing ga__/phyag drug gi g.yas gsum rdo rje kha T+wA~M rnge'u chung*/__g.yon gsum dril bu b+han dmar rgyu zhags bsnams pa/__phyag dang po gnyis kyis yum kro d+hi shwa ri ma kha T+wA~M thod khrag 'dzin pa la 'khyud pa/__gar dgu'i nyams dang ldan cing dpal dang dur khrod chas kyis brgyan pa/__zhabs bzhi 'dor thabs kyis dregs pa pho mo dang pad nyi'i gdan la 'gying pa/__ye shes me 'bar ba'i dbus na gsal bar gyur pa'i nga rgyal brtan po skyed cig__/mdun gyi gtor ma sngar bsgrubs zin pa nyid slar gsal 'debs bskyar nas bya ba lags pas 'dun pa 'di ltar du mdzod/__gtor ma ma hA kA la ni:__nag po chen po gzi brjid can:__sku la mtha' ber brtsegs ma gsol:__stag gi gong lag 'bar bas spras:__dur khrod chas brgyad sbrul gyis brgyan:__zhabs la lcags kyi 'bo'u gsol:__dgra bgegs bsgyel ba'i steng na bsgrad:__phyag g.yas kha T+wA~M rtse gsum gsor:__g.yon pas thod khrag zhal du rngubs:__ral pa thor cog gyen du brdzes:__zhal bsgrad mche gtsigs sma ra ser:__rdo rje srin mo yum nyid g.yon:__las byed srin po bdud tshogs bcas:__steng na mkha' lding 'og na gcan zan tshogs:__kun kyang rngam pa'i sgra sgrogs pa'i:__thugs ka'i hU~M las 'od zer gyis:__'og min gnas nas mgon po'i tshogs:__spyan drangs gnyis su med par thim:__hU~M _dad pa dang dang ni dam tshig gis/__/dpal ldan mgon po spyan 'dren na/__/thugs rje thugs dam dbang gis ni/__/bstan pa bsrung phyir gshegs su gsol/__/oM b+hur kur ma hA kA la raka mo kro tI shwa rI:__sa ma ya hriM dza:__dzaHhU~M ba~M hoH__sa ma ya s+t+waM:__slar yang dpal he ru ka'i dkyil 'khor pa rnams kyis dbang bskur cing byin gyis brlabs/__rigs kyi bdag po mi bskyod pas rgyas btab par gyur/__oM AHhU~M badz+ra a mr-i ta e h+ye hi sarba maN+Da la hU~M:__a b+hi Shiny+tsa mA~M hU~M hrIHTha:__bdag nyid dpal chen pos sngags brjod pas thugs dam bskul bar bsams la/__rdo rje sme brtsegs dam tshig gi sngags/__oM b+hu ru ku ru i tsi kyi byi u tsusma kro ta hU~M phaT:__oM b+hur ki phaT:__zhes pa cung zad bzla/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__mdun bskyed mgon po'i thugs rgyud bskul/__de las ye shes kyi sku gnyis pa 'phros/__khyed rang gi snying ga'i hU~M la thim pas lus kyi gzi brjid bzod par dka' ba nyi ma 'bum gyi 'od ltar 'bar bar mos/__gtor ma lag tu gtad la/__/sangs rgyas bstan pa bsrung ba dang*/__/gdug pa'i dgra bgegs bsgral ba'i phyir/__/rak+sha ma hA kA la yi/__/sku yi dbang mchog thob par shog__oM ma hA kA la gu Na hr-i da hU~M phaT:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__yang slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__mdun bskyed mgon po'i thugs rgyud bskul/__thugs srogs sngags phreng dang bcas pa las bdud rtsi'i rgyun babs/__slob ma'i khar zhugs nas snying ga'i hU~M la thim pas ngag la nus pa dang mthu stobs bskal pa'i me ltar 'bar bar mos/__gtor mar bdud rtsi blugs pa'i zham chu sbyin/__/sangs rgyas bstan pa bsrung ba dang*/__/gdug pa'i dgra bgegs bsgral ba'i phyir/__/rak+sha ma hA kA la yi/__/gsung gi dbang mchog thob par shog__oM ma hA kA la gu Na hr-i da hU~M phaT:__wA ka a b+hi Shiny+tsa oM:__slar mos gus byas pas thugs ka'i sngags phreng las sngags phreng gnyis pa 'phros/__zhal nas thon/__khyed rang rnams kyi zhal du zhugs te thugs srog hU~M yig gi zhabs kyu la thim par mos la sngags 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__oM ma hA kA la gu Na hr-i da hU~M phaT:ces rjes zlos gsum byar gzhug__/yang slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__mdun bskyed mgon po'i thugs rgyud bskul/__de'i thugs ka nas ye shes kyi rang bzhin phyag mtshan gyi rnam pa kha T+wAM ga dang thod khrag gi tshogs dpag tu med pa 'phros/__/khyed rang gi thugs srog la thim pas bde stong zung du 'jug pa'i rtogs pa khyad par can rgyud la skyes par mos shig__/gtor ma lag tu gtad/__/sangs rgyas bstan pa bsrung ba dang*/__/gdug pa'i dgra bgegs bsgral ba'i phyir/__/rak+sha ma hA kA la yi/__/thugs kyi dbang mchog thob par shog__oM ma hA kA la gu Na hr-i da hU~M phaT:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa oM:__des dpal nag po chen po'i sku gsung thugs kyi srog gtad pa grub nas:__dpal lha mo nag mo'i srog chu bsre ba la dmigs pa 'di ltar du mdzod:__slob dpon dang khyed rang rnams dpal chen he ru ka'i gsal snang dang nga rgyal brtan pos 'khod pa'i mdun du gtor snod ra las rak+tA'i mtsho:__raM las me rlung 'khrugs pa'i dkyil du:__ti ra ba~M:__mi ro rta ro bcal du bkram pa'i steng du gtor ma 'di nyid:__ma las lha mo nag mo ni:__mthing nag zhal gcig phyag gnyis ma:__sku stod glang lpags rlon pa bsnams:__rgya bong ga dmar chibs su chibs:__sku smad re lde'i sham bu can:__phyag g.yas gcod byed karta ri:__g.yon pas ne'u le'i rkyal pa bsnams:__snying nang zla steng ma nag po:__mi lpags rlon pa'i slod stan la:__thod pa snga ru phyi ru byas:__ru sbal lpags pa nag pos g.yogs:__snga shad bdud kyi khram bam bkal:__phyi shad nad kyi rkyal pa btags:__sbrul dang seng ges snyan la brgyan:__spyi bor zla tshes lte bar nyi mas brgyan:__'dod khams dbang byed nag mor bsgom:__zla gam gsum la drel rta'i steng :__sku gsung thugs kyi sprul pa gsum:__ro kha ma dang nam gru ma:__tsa mun tri dang rnam gsum mo:__mthing nag sngon mo smug nag ma:__khram dang rdo rje thod dbyug 'dzin:__rgyan dang cha lugs gtso dang mthun:__khyams la gdug pa'i srin mo bdun:__ce spyang gzugs 'dzin rngam zhing rgyug:__gzhan yang gdug pa'i 'khor tshogs bcas:__sprin ltar gtibs pa'i thugs srog las:__'od 'phros ye shes spyan drangs gyur:__b+h+yo:_khyod kyi spyi bo'i gtsug rum nas:__nyi ma zla ba'i 'od zer 'phro:__nag mo mi bzad cho 'phrul can:__dus la babs kyis da tshur byon:__nag mo ting laM ma ma dun b+h+yo:__ro kha nam gru tsa mun tri:__dzaHhU~M ba~M ho:__zhes pas drang zhing bstim/__du na b+h+yo sa ma ya dzaHdza:__e a ral+li hrIM dza:__zhes zil gyis mnan/__shrI he ru ka ma mo nag mo dun:__sa ma ya nan:__pany+tsa a mr-i ta khA hi:__ma hA ba lin ta khA hi:__ma hA rak+ta khA hi:__zhes skyems 'bul/__slar yang dbang gi lha rnams kyis dbang bskur:__rigs bdag dpal he ru kas dbu brgyan:__he ru ka sa ma ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__lha mo 'khor bcas la dam tshig gi bdud rtsi sbyin cing sngon gyi dam bca' bskul bar bsams la/__oM AHhU~M:__ku ru ku su sa ma ya ma hA pany+tsa a mri ta:__sa ma ya:__i dan te na ra kan:__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__mdun bskyed lha mo'i thugs rgyud bskul/__de las ye shes kyi sku gnyis pa 'phros/__khyed rang gi snying ga'i hU~M la thim pas lus kyi gzi brjid bzod par dka' ba nyi ma 'bum gyi 'od ltar 'bar bar mos/__gtor ma lag tu gtad la/__/sangs rgyas bstan pa bsrung ba dang*/__/gdug pa'i dgra bgegs bsgral ba'i phyir/__/dpal ldan rang byung rgyal mo yi/__/sku yi dbang mchog thob par shog__ma ma trag rag sha snying kha rag re ma ti:__ro kha ma:__nam gru ma:__tsa mun tri tsit+ta srog dung dung :__dzaHdzaHhU~M hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__yang slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__mdun bskyed lha mo'i thugs rgyud bskul/__thugs srog sngags phreng dang bcas pa las bdud rtsi'i rgyun babs/__slob ma'i khar zhugs nas snying ga'i hU~M la thim pas ngag la nus pa dang mthu stobs bskal pa'i me ltar 'bar bar mos/__gtor mar bdud rtsi blugs pa'i zham chu sbyin/__/sangs rgyas bstan pa bsrung ba dang*/__/gdug pa'i dgra bgegs bsgral ba'i phyir/__/dpal ldan rang byung rgyal mo yi/__/gsung gi dbang mchog thob par shog__ma ma trag rag sha snying kha rag re ma ti:__ro kha ma:__nam gru ma:__tsa mun tri tsit+ta srog dung dung :__dzaHdzaHhU~M hU~M:__wA ka a b+hi Shiny+tsa oM:__slar mos gus byas pas thugs ka'i sngags phreng las sngags phreng gnyis pa 'phros/__zhal nas thon/__khyed rang rnams kyi zhal du zhugs te thugs srog hU~M yig gi zhabs kyu la thim par mos la sngags 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__ma ma trag rag sha snying kha rag re ma ti:__ro kha ma:__nam gru ma:__tsa mun tri tsit+ta srog dung dung :__dzaHdzaHhU~M hU~M:ces rjes zlos gsum byar gzhug__/yang slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__mdun bskyed lha mo'i thugs rgyud bskul/__de'i thugs ka nas ye shes kyi rang bzhin phyag mtshan gyi rnam pa phyag mtshan gri gug dang ne'u le'i rkyal pa'i tshogs dpag tu med pa 'phros/__/khyed rang gi thugs srog la thim pas bde stong zung du 'jug pa'i rtogs pa khyad par can rgyud la skyes par mos shig__/gtor ma lag tu gtad/__/sangs rgyas bstan pa bsrung ba dang*/__/gdug pa'i dgra bgegs bsgral ba'i phyir/__/dpal ldan rang byung rgyal mo yi/__/thugs kyi dbang mchog thob par shog__ma ma trag rag sha snying kha rag re ma ti:__ro kha ma:__nam gru ma:__tsa mun tri tsit+ta srog dung dung :__dzaHdzaHhU~M hU~M:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa oM:__des dpal ldan rang byung rgyal mo'i sku gsung thugs kyi srog gtad pa grub pa lags/_gtor ma gnyis kha gsos la/__de nas gtor 'bul mchod bstod phrin las gsol ba rnams dpon slob lhan cig tu gnang bar zhu/__zhes brda sbyar la/__ra~M ya~M kha~M/__gtor ma'i ma dag pa bsregs gtor bkrus/__rang gi thugs ka'i sa bon las ya~M ra~M ka~M a rnams spros pa las rlung me thod sgyed kyi steng du ka pA la yangs shing rgya che ba'i nang du oM AHhU~M las sha lnga bdud rtsi lngar gyur/__rlung gis me sbar/__thod pa'i dam rdzas zhu zhing khol bas dam tshig gi bdud rtsir gyur pa'i 'od zer gyis ye shes kyi bdud rtsi bkug ste thim/__dam ye gnyis su med pa'i bdud rtsi'i rgya mtsho 'dod yon gyi rol mo cir yang 'char bar gyur/__oM AHhU~M/__/oM b+hur kur ma hA kA la raka mo kro tI shwa ri kro ta yag sha rak+sha tsit+ta dz+wa la:__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi:__ma hA ba liM ta khA hi:__ma hA rak+ta khA hi:__lan gsum/__ma ma trag rak+sha snying kha rag re ma ti:__ro kha ma:__nam gru ma:__tsa mun+t+ri sa pA ri ba ra pany+tsa a mr-i ta khA hi:__ma hA ba lin+ta khA hi:__ma hA rak+ta khA hi:__lan gsum gyis 'bul/__oM b+hur kur ma hA kA la shrI de bI kA lI sa pA ri bA ra ma hA sh+ma shA na ar+g+haM nas/__shap+da pra tIts+tsha swA hA:__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi:__ma hA rak+ta khA hi:__/rgyal ba'i bstan srung yongs kyi gtso/__/dpal mgon ma hA kA la dang*/__/rang byung rgyal mo nam gru ma/__/'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod/__phrin bcol ni/__dpal rak+sha ma hA kA la/__lha mo rang byung rgyal mo/__/'khor g.yog sprul pa'i tshogs dang bcas pa rnams kyis mchod sbyin gyi gtor ma dam pa 'di bzhes la/__sangs rgyas kyi bstan pa srungs/__dkon mchog dbu 'phang bstod/__dge 'dun dang chos kyi rgyal srid skyong*/__'jig rten gyirgud pa sol/__sems can gyi phan bde spel/__rnal 'byor pa rnams kyi sdong grogs mdzod/__sngags 'chang rnams kyi phrin las sgrub/__sdang ba'i dgra thul/__gnod pa'i bgegs choms/__khyad par dam tshig 'dir 'dus pa rnams kyi phyi nang gsang ba'i 'gal rkyen zhi ba dang*/__mthun rkyen smon pa'i legs tshogs thams cad 'phel zhing rgyas pa dang*/__mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa myur du 'grub pa'i phrin las mdzod c-ig__/gtor ma la dpal 'bar btsugs pa thogs nas bka' bsgo ba ni/__dpal mgon po legs ldan tshogs kyi bdag po rak+sha ma hA kA la/__lha mo 'dod pa khams kyi dbang phyug ma lcam dral sprul pa bka' sdod bran g.yog 'khor dang bcas pa khyed rnams kyis/__chos sku kun tu bzang po/__/longs sku rdo rje sems dpa'/__dpal chen rdorje gzhon nu/__mkha' 'gro bde ba'i 'khor lo/__sprul sku dga' rab rdo rje/__slob dpon 'jam dpal bshes gnyen/__ro langs bde ba'i blo gros/__slob dpon sangs rgyas gsang ba/__rdo rje hU~M chen ka ra/__rig 'dzin pra b+ha hasti/__o rgyan pad+ma thod phreng*/__dge slong nam mkha'i snying po/__/gter ston byang chub gling pa dpal rgyal mtshan/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la sogs pa rtsa ba dang brgyud par bcas pa'i dpal ldan bla ma dam pa rnams kyis ji ltar bka' bsgos pa'i tha tshig dran par mdzad la/__rdo rje'i slob ma rig pa 'dzin pa 'di la lus dang grib ma bzhin tu 'grogs shing thar pa dang byang chub sgrub pa'i gegs dang bar chad thams cad las srung zhing skyob pa dang*/__ji ltar 'dod pa'i dngos grub rnam pa gnyis bde blag tu 'grub pa'i sdong grogs g.yel ba med par mdzad du gsol/__ces brjod cing gtor ma lag tu gtad/__de nas mtshams sbyor spyi ltar byas la zhal nas gsungs pa'i tshigs su bcad pas thog drang ba'am/__bsdu na/__byang chub sems mchog shes rab ting 'dzin gyis:__nyon mongs bdag 'dzin rnam rtog kun spangs nas:__bdag nyid chen po'i don la rab goms pa'i:__bkra shis des kyang deng 'dir bde legs shog:__rdo rje sems dpa'i sprul pa skar ltar 'phro ba yis:__za byed bdud dang log rtog kun btul nas:__bla med byang chub mchog la 'god pa yi:__bkra shis=__zhi rgyas dbang dang mngon spyod phrin las kyis:__rgyud drug sems can ma lus kun bsgral te:__bla med mi gnas sa la 'god pa yi:__bkra shis=__bka' gsang rmad byung bsgrub pa'i dkyil 'khor du:__rdo rje slob dpon mched dang lcam dral gyi:__thugs dam chen po yongs su bskangs ba yi:__bkra shis des kyang deng 'dir bde legs shog:__ces shis brjod rgyas pa byas la me tog 'thor ro/__/gsum pa rjes kyi bya ba la dbang dang cho ga'i mjug don gnyis las/__dang po ni/__de ltar na de dag rnams kyi sgo nas mnga' ris la stod kyi gter ston chen po dpal rgyal mtshan gyi zab gter las byon pa'i kun bzang thugs gter 'khor 'das rang grol gyi nang gter rwa skor sgron ma rnam pa drug gi gnyis pa thugs dam yang gsang gsal ba'i sgron me las/__yang dag zhi khro phur gsum gcig tu gril ba'i dbang bskur ngo mtshar byin rlabs kyi gzi byin chen po dang ldan pa nyid legs par grub pa yin pas sogs kyis mtshams sbyor la/__gtso bos ji ltar sogs dam tshig khas blang*/__de nas gzhung nyid las/__ji skad du/__de nas rigs kyi bu mchog des:__rgyal srid dang ni rang gi lus:__bu dang chung ma nor gyi dbyig:__rab tu gces dang yid 'thad dbul:__dbang phyug longs spyod lngas mchod na:__dkyil 'khor thams cad mchod pa yin:__nye ba'i da la smos ci dgos:__nyes pa thams cad dag par 'gyur:__des na slob dpon mchod pa brtsam:__slob dpon mnyes par ma byas shing :__dbang rnams thob par ma byas na:__nyan pa la sogs rtsom pa rnams:__'bras bu med cing brlag par 'gyur:__des na dbang mchog thob par bya:__zhes gsungs pa'i don thugs la nges pas dbang bskur thob pa'i gtang rag ji skad bshad pa'i yon rnams 'bul pa'i 'dun pas maN+Dal 'bul bar zhu/__zhes 'bul du gzhug__/slar lus longs spyod 'bul zhing dge bsngo byas la slob ma rang gnas su btang ngo*/__/gnyis pa ni/__slob dpon gyis tshogs la rol cing lhag chog btang*/__chos skyong gtor 'bul dang gtang rag mchod bstod/__nongs bshags/__mdun bskyed kyi ye shes pa gshegs bstim gang 'os/__dkyil 'khor bsdu/__bdag bskyed bsdu ldangs go bsgo/__/lus bsrung*/__bsngo smon thun mong ma yin pa dang*/__shis brjod rnams las byang ltar byas pas 'grub bo/__/phan nus rol pa zab mo'i dbang gis smin/__/rgyu lam 'bras bu'i rnal 'byor mtha' ru phyin/__sangs rgyas bde chen kun 'dus rang rig pa/__/yang dag grub pa gcig pu mngon gyur cig__/mchog sgrub gtsor bton bdud 'dul kI la ya'i/__/phrin las zhar byung grub pa'i ngo mtshar can/__/lam srol mchog 'di rnam 'dren lnga pa yis/__/chos rnga sgrog pa de srid dar rgyas shog__/ces pa'ang khyab bdag kun mkhyen bla ma dpal chen po dang dbyer ma mchis pa rdo rje gzi brjid rtsal gyi zhal snga nas nye brgyud byin rlabs dang ldan gyis rjes su bzung zhing bka'i gnang ba stsal ba ltar/__dus zhabs kyi rig pa 'dzin pa'i gzugs brnyan pad+ma gar gyi dbang phyug blo gros mtha' yas pa'i sdes badz+ra tsit+ta ko Ti'i sgrub gnas dpal chen rnam par rol pa'i pho brang du gter gzhung rdo rje'i gsung bcos bslad med pa la rnam gsal mtshams sbyor gyis legs par brgyan pa dge legs 'phel/__slar 2008_lor phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bsgyur ba'o//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: