JKW-KABAB-19-DZA-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས།
Wylie title snyan brgyud rta mchog rol pa'i brgyud 'debs JKW-KABAB-19-DZA-010.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 19, Text 10, Pages 221 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ནཱ་གརྫུ་ན་ (Nāgārjuna)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. snyan brgyud rta mchog rol pa'i brgyud 'debs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 19: 221. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག་ (rta mchog rol pa'i snying tig)
Deity rta mgrin
Karchag page JKW-KABAB-Volume-19-DZA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-LA-028
Colophon

།ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces pa'ang 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ།བདེ་ལྡན་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད། །ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་དཔལ། །གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ནཱ་གརྫུ་ན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་གཔུང་མཐར་བྱེད་ཤོག །སྣང་སྲིད་དབང་བསྒྱུར་པདྨ་རྒྱལ་པོ་དང༌། །སྙན་བརྒྱུད་བཀའ་བབས་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །ཆོས་བདག་སྐྱེས་མཆོག་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་གཔུང་མཐར་བྱེད་ཤོག །ཡི་དམ་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དང༌། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོངས་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་སོགས། །པདྨ་གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་གཔུང་མཐར་བྱེད་ཤོག །གཞི་ཡི་རིགས་སད་ལམ་གྱི་བགྲོད་པ་ཡིས། །སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་དག་པར་ཤར། །རྟ་སྐད་ཐེངས་གསུམ་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ནས། །འབྲས་བུ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་མངོན་གྱུར་ཤོག །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།
[edit]

@#/__snyan brgyud rta mchog rol pa'i brgyud 'debs bzhugs so/bde ldan dang po'i sangs rgyas 'od dpag med/__/longs spyod yongs rdzogs dbang chen rta mchog dpal/__/grub pa'i rig 'dzin nA gardzu na la/__/gsol ba 'debs so bdud gapung mthar byed shog__/snang srid dbang bsgyur pad+ma rgyal po dang*/__/snyan brgyud bka' babs pad+ma mdo sngags gling*/__/chos bdag skyes mchog brgyud par bcas pa la/__/gsol ba 'debs so bdud gapung mthar byed shog__/yi dam dbang chen rta mchog rol pa dang*/__/mkha' 'gro chos skyongs nor lha gter bdag sogs/__/pad+ma gsung gi dkyil 'khor rab 'byams la/__/gsol ba 'debs so bdud gapung mthar byed shog__/gzhi yi rigs sad lam gyi bgrod pa yis/__/snang srid thams cad gdod nas dag par shar/__/rta skad thengs gsum dgongs pa mngon gyur nas/__/'bras bu rta mchog rol pa mngon gyur shog__/ces pa'ang 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//

Footnotes

Other Information