JKW-KABAB-10-THA-018

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་རང་སྒྲ།
Wylie title srid pa ma mo sgang shar gyi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen rang sgra JKW-KABAB-10-THA-018.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 10, Text 18, Pages 495-496 (Folios 1a1 to 1b6)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ར་ཤག་ཆེན་པོ་ཆོས་འབར་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (ra shag chen po chos 'bar, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. srid pa ma mo sgang shar gyi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen rang sgra. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 10: 495-496. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་ (srid pa ma mo sgang shar)
Deity ma mo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-10-THA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-KHI-040
Colophon

།ཅེས་པའང་པདྨ་གར་དབང་རྩལ་གྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །

ces pa'ang pad+ma gar dbang rtsal gyis bgyis pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་རང་སྒྲ་བཞུགས་སོ། །བདེ་ཆེན་དབྱིངས་ཀྱི་སྤྱི་དཔལ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ། །འཁོར་འདས་ཀློང་ཆུབ་སྲིད་པ་བདེ་འགྲོ་ཡུམ། །གསང་བདག་རྡོར་སེམས་ལྷ་མོ་ཡིད་འོང་མ། །མཛེས་ལྡན་གྲུབ་ལྡན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གྲགས་ལྡན་མཆོག་སྐྱོང་དྷ་ན་སཾ་སྐྲྀ་ཏ། །མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྗེ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་འབྲོག་མི་དཔལ་ཡེ་ཤེས། །ར་ཤག་ཆོས་འབར་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གུ་རུབ་ལོ་ཙཱ་བ། །ཉི་མ་སེང་གེ་ཇོ་སྲས་རྩིང་པོ་དང༌། །གཡུ་ཐོག་མགོན་པོ་གནུབས་སྟོན་ལྷ་རྗེ་དང༌། །དྷརྨ་རཱ་ཛ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཡེ་ཤེས་གཟུངས་དང་མེས་སྟོན་ཡབ་སྲས་གཉིས། །ཐང་སྟོན་ཇོ་ཡེས་རྡོར་སེང་རྩ་བརྒྱད་པ། །ཆོས་དཔལ་བཟང་པོ་པཎ་ཆེན་བློ་གྲོས་བཟང༌། །སྤ་སྟོན་ནམ་རིམ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གར་དབང་ཞིག་གླིང་བླ་ཆེན་སོག་ཟློག་པ། །གཞན་ཕན་རྡོ་རྗེ་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །གཏེར་བདག་གླིང་པ་རིན་ཆེན་རྣམ་པར་རྒྱལ། །མང་ཐོས་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །སྤང་སྟོན་ཀུན་བཟང་པདྨ་ཚེ་དབང་རྩལ། །སྒྲོལ་སྟོན་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང༌། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྟག་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་རྣམ་ལྔ་ཆོས་སྐུའི་མཁའ། །ཡེ་ཤེས་རྗེ་མོ་བཅུ་བཞི་ལོངས་སྐུའི་ཀློང༌། །དམན་མོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་སྤྲུལ་སྐུའི་རྩལ། །སྲིད་པ་མ་རྒྱུད་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དབང་དང་རིམ་གཉིས་ལས་སྐྱེས་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །གཟུང་འཛིན་མཚན་མ་མ་སྤངས་དབྱིངས་སུ་དག །རང་བྱུང་ལྟ་བ་མཁའ་དང་ཀློང་དགུ་པོ། །དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་གཏན་ལ་ཕེབ་པར་ཤོག །རང་བཞིན་གཞི་དང་ལམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ། །ཟུང་འབྲེལ་སྒོམ་པས་རྟོག་ཚོགས་ལྷ་སྐུར་ཤར། །ལྷ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་དབྱིངས་ཉིད་དུ། །མཐར་ཕྱིན་ལྷུན་གྲུབ་འཁོར་ལོར་བྱང་ཆུབ་ཤོག །མ་འགགས་སྣ་ཚོགས་སྤྱོད་པས་ལྟ་བ་རྟོགས། །རང་གསལ་སྤྱོད་པས་སྒོམ་པ་ཚད་ལ་ཕེབ། །མཐུན་འཇུག་ཐབས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་འགྲོ་བ་འདུལ། །ཕྲིན་ལས་བཞི་ལ་མངའ་དབང་བརྙེས་པར་ཤོག །ཐུན་མོང་རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གོ་འཕང་འགྲུབ། །མཐར་ཐུག་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ལྔ། །མཁའ་ཀློང་དབྱེར་མེད་ངང་དུ་སངས་རྒྱས་ནས། །ཁམས་གསུམ་སྒྲོལ་མཛད་ཐུགས་རྗེའི་བདག་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་པདྨ་གར་དབང་རྩལ་གྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །
[edit]

@#/__/srid pa ma mo sgang shar gyi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen rang sgra bzhugs so/__/bde chen dbyings kyi spyi dpal mngon rdzogs rgyal/__/'khor 'das klong chub srid pa bde 'gro yum/__/gsang bdag rdor sems lha mo yid 'ong ma/__/mdzes ldan grub ldan rnams la gsol ba 'debs/__/grags ldan mchog skyong d+ha na saM skr-i ta/__/mkha' 'gro'i tshogs rje pad+ma thod phreng rtsal/__/ye shes mtsho rgyal 'brog mi dpal ye shes/__/ra shag chos 'bar zhabs la gsol ba 'debs/__/rdo rje dbang phyug gu rub lo tsA ba/__/nyi ma seng ge jo sras rtsing po dang*/__/g.yu thog mgon po gnubs ston lha rje dang*/__/d+harma rA dza rnams la gsol ba 'debs/__/ye shes gzungs dang mes ston yab sras gnyis/__/thang ston jo yes rdor seng rtsa brgyad pa/__/chos dpal bzang po paN chen blo gros bzang*/__/spa ston nam rim rnams la gsol ba 'debs/__/gar dbang zhig gling bla chen sog zlog pa/__/gzhan phan rdo rje phrin las lhun gyis grub/__/gter bdag gling pa rin chen rnam par rgyal/__/mang thos 'gyur med rdo rjer gsol ba 'debs/__/spang ston kun bzang pad+ma tshe dbang rtsal/__/sgrol ston 'jam dbyangs chos kyi rgyal mtshan 'dzin/__/bka' babs bdun ldan 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang*/__/rtsa brgyud bla ma rnams la gsol ba 'debs/__/rtag rgyal yum chen rnam lnga chos sku'i mkha'/__/ye shes rje mo bcu bzhi longs sku'i klong*/__/dman mo lnga bcu rtsa brgyad sprul sku'i rtsal/__/srid pa ma rgyud lha la gsol ba 'debs/__/dbang dang rim gnyis las skyes shes rab kyis/__/gzung 'dzin mtshan ma ma spangs dbyings su dag__/rang byung lta ba mkha' dang klong dgu po/__/dbyer med ye shes gtan la pheb par shog__/rang bzhin gzhi dang lam gyi dkyil 'khor gsum/__/zung 'brel sgom pas rtog tshogs lha skur shar/__/lha nyid ye shes de yang dbyings nyid du/__/mthar phyin lhun grub 'khor lor byang chub shog__/ma 'gags sna tshogs spyod pas lta ba rtogs/__/rang gsal spyod pas sgom pa tshad la pheb/__/mthun 'jug thabs kyi spyod pas 'gro ba 'dul/__/phrin las bzhi la mnga' dbang brnyes par shog__/thun mong rig 'dzin rnam bzhi'i go 'phang 'grub/__/mthar thug sku dang ye shes rnam pa lnga/__/mkha' klong dbyer med ngang du sangs rgyas nas/_/khams gsum sgrol mdzad thugs rje'i bdag gyur cig__/ces pa'ang pad+ma gar dbang rtsal gyis bgyis pa dge legs 'phel/__/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: