ཚེ་འགུགས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title tshe 'gugs JKW-KABAB-18-TSHA-014.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 14, Pages 97-98 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ (Mitrayogi)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. tshe 'gugs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 97-98. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Longevity Rituals - tshe sgrub
Cycle ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ (tshe sgrub ye shes snying po)
Parent Cycle གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་ (grub chen mi tra'i snying thig)
Deity tshe dkar
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DZI-021
Colophon

ཉེར་མཁོའི་ཆེད་གཏེར་གཞུང་ནས་ཟུར་དུ་བཀོལ་བའོ།།

nyer mkho'i ched gter gzhung nas zur du bkol ba'o/

[edit]
༄༅། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དགུག་བྱའི་ཕྱིར༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ནི༔ སྤོས་བསྲེགས་རོལ་མོ་སྙན་པར་འཁྲོལ༔ མདའ་དར་གཡབ་ཅིང་གདུང་དབྱངས་བཅས༔ ཨཱཿ གདོད་མའི་མགོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་འོད་དཔག་མེད༔ དྲི་མེད་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་སྐུ༔ མཚན་དང་དཔེ་བྱད་དཔལ་དུ་འབར༔ ཐུགས་རྗེའི་གཟི་བརྗིད་ལྷམ་མེ་བ༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་ཡི༔ མཁྱེན་བརྩེ་བྱིན་རླབས་གཅིག་བསྡུས་པ༔ ཚེ་ཡི་བདག་པོ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཀ་དག་གཉུག་མའི་ངང་ཉིད་ལས༔ ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བ་ཕྱོགས་བརྒྱར་སྤྲོ༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ཡི་ཕོ་ཉ་མོ༔ མགྱོགས་མ་ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་འཁྲིགས༔ ཕྱི་སྣོད་འབྱུང་བའི་དྭངས་མ་དང་༔ ནང་བཅུད་སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ་བསོད་སྟོབས༔ གསང་བ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི༔ ཐུགས་རྗེ་ནུས་སྟོབས་ཡོན་ཏན་དཔལ༔ བདག་གི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་བཅས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱིས་བསྡུས༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བསྟིམས༔ ཚེ་བཅུད་ཉམས་པ་གོང་དུ་གསོས༔ གནས་པ་སྤེལ་ལ་ཡར་བ་སྡུས༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྒྲུབ་རྫས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་བསྐྱིལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ ལུས་ངག་ཡིད་ལ་དབང་བཞི་བསྐུར༔ ངོ་མཚར་རྟགས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་སྟོན༔ ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་གཅིག་གི་ངང་༔ འཆི་མེད་མགོན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨ་པཱ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་བྷཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿ ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཏིཥྛ་བྷྲཱུྃཿ ཞེས་བསྐུལ་བཟླས་པ་མང་དུ་བྱ༔ རྟེན་འབྲེལ་མདའ་ཡི་སྤྲ་ལ་བརྟག༔ བྲྀ་ན་ཚེ་ཉམས་སོར་གསུམ་ལས༔ ལྷག་ན་ཚེ་ཡར་རིམ་གྲོ་བྱ༔ སོར་གཅིག་ནད་མེད་གཉིས་ཚེ་རིང་༔ གསུམ་ལྡན་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས༔ གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡཿ ཉེར་མཁོའི་ཆེད་གཏེར་གཞུང་ནས་ཟུར་དུ་བཀོལ་བའོ།། །།
[edit]

@#/__tshe dang bsod nams dgug bya'i phyir:__thugs dam bskul ba'i phrin las ni:__spos bsregs rol mo snyan par 'khrol:__mda' dar g.yab cing gdung dbyangs bcas:__AH_gdod ma'i mgon po bcom ldan 'das:__tshe dang ye shes 'od dpag med:__dri med zla ba rgyas pa'i sku:__mtshan dang dpe byad dpal du 'bar:__thugs rje'i gzi brjid lham me ba:__phyogs bcu dus bzhi'i rgyal ba yi:__mkhyen brtse byin rlabs gcig bsdus pa:__tshe yi bdag po dbyings nas bzhengs:__ka dag gnyug ma'i ngang nyid las:__lhun grub snang ba phyogs brgyar spro:__rdo rje'i tshe yi pho nya mo:__mgyogs ma nyi zer rdul ltar 'khrigs:__phyi snod 'byung ba'i dwangs ma dang :___nang bcud skye 'gro'i tshe bsod stobs:__gsang ba rgyal ba sras bcas kyi:__thugs rje nus stobs yon tan dpal:__bdag gi bla tshe chad nyams bcas:__ye shes chen po'i byin gyis bsdus:__bdag dang sgrub pa'i rdzas la bstims:__tshe bcud nyams pa gong du gsos:__gnas pa spel la yar ba sdus:__'chi med tshe yi dngos grub stsol:__sgrub rdzas ye shes bdud rtsir bskyil:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__lus ngag yid la dbang bzhi bskur:__ngo mtshar rtags dang cho 'phrul ston:__thams cad chos nyid gcig gi ngang :__'chi med mgon po'i sku gsung thugs:__ye shes rdo rjer byin gyis rlobs:__oM a pA ri mi ta A yur+dz+nyA na:__sarba sid+d+hi hU~M hrIHdz+nyA na A yu She hU~M b+hU~M nr-i dzaH__a be sha ya a a:__dzaHhU~M ba~M hoH__tiSh+Tha b+h+rU~MH__zhes bskul bzlas pa mang du bya:__rten 'brel mda' yi spra la brtag:__br-i na tshe nyams sor gsum las:__lhag na tshe yar rim gro bya:__sor gcig nad med gnyis tshe ring :__gsum ldan bsod nams ye shes rgyas:__gu h+ya sa ma yaH__nyer mkho'i ched gter gzhung nas zur du bkol ba'o//___//

Footnotes

Other Information