JKW-KABAB-08-NYA-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཟབ་ལམ་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མཆོད་ཕྲེང༌།
Wylie title zab lam thugs sgrub yid bzhin nor bu'i mchod phreng JKW-KABAB-08-NYA-009.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 8, Text 9, Pages 223-225 (Folios 1a to 2a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, དྲི་མེད་ཀུན་དགའ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, dri med kun dga')
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. zab lam thugs sgrub yid bzhin nor bu'i mchod phreng. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 8: 223-225. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Offering Substance Liturgies - mchod phreng
Cycle ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ (zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-08-NYA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CHA-017
[edit]
ཟབ་ལམ་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མཆོད་ཕྲེང་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། ཕྱི་མཆོད་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བླ་མ་སྐུ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ དངོས་སུ་འབྱོར་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ༔ ཀུན་བཟང་རྣམ་འཕྲུལ་ཕྱི་ཡི་མཆོད་པར་འབུལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་ཕྱིར་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ༔ སཾ་བྷོ་ཀཱ་ཡ༔ ནི་རྨ་ཀཱ་ཡ་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བི་དྱ་ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བླ་མ་སྐུ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ དངོས་སུ་འབྱོར་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ༔ ཀུན་བཟང་རྣམ་འཕྲུལ་ཕྱི་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་ཕྱིར་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ༔ སཾ་བྷོ་ཀཱ་ཡ༔ ནིརྨ་ཀཱ་ཡ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་ར་ས་སྤརྴེ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ནང་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བླ་མ་སྐུ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ དངོས་སུ་འབྱོར་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་དབང་པོའི་མེ་ཏོག་སོགས༔ དྲག་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་ནང་གི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་ཕྱིར་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྔགས་མཐར། མ་ཧཱ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་དཱི་པེ་གནྡྷེ་ནཻ་བི་དྱ་ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ གསང་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བླ་མ་སྐུ་གསུམ་དངོས་སུ་འབྱོར་བཤམས༴ བདེ་སྟོང་མཉམ་སྦྱོར་རྟོག་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ གཉིས་མེད་རིག་པ་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན༴ མཆོག་དང་༴ སྔགས་མཐར། ཛྙཱ་ན་སུ་ཁ་ཧོཿ སྨན་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བླ་མ་སྐུ་གསུམ༴ དངོས་སུ༴ སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་གྲུབ་པའི་རྫས༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཟག་མེད༴ མཆོག་དང་༴ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ པདྨ་རྡོར་འཆང་རིག་ལྔའི་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ལྷ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ༔ སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་ལཿ སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ དྲི་མེད་ཀུན་དགའ་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་གཏེར་བདག་ལ༔ སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧིཿ དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཨ་མྲི་ཏ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿ རཀྟའི་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བླ་མ་སྐུ་གསུམ༴ དངོས་སུ་འབྱོར་བཤམས༴ སྣང་སྲིད་དམར་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་བསྐྱིལ༔ ཆགས་བྲལ་བདེ་སྟོང་རཀྟའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན༴ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ གཏོར་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བླ་མ་སྐུ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ དངོས་སུ་འབྱོར་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ སྣོད་བཅུད་འབྱོར་ཚོགས་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་རིགས༔ འདོད་འབྱུང་དཔལ་གྱི་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་ཕྱིར་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔
[edit]

zab lam thugs sgrub yid bzhin nor bu'i mchod phreng rgyas par spro na/__phyi mchod chu gnyis nyer spyod ni/__hU~M hrI:__bla ma sku gsum dkyil 'khor lha tshogs la:__dngos su 'byor bshams yid kyis rnam sprul pa'i:__lha rdzas las grub chu gnyis nyer spyod lnga:__kun bzang rnam 'phrul phyi yi mchod par 'bul:__zag med bde chen bskyed phyir bzhes nas kyang :__mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+harma kA ya:__saM b+ho kA ya:__ni rma kA ya maN+Da la sa pa ri wA ra ar+g+haM pA d+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bi d+ya shab+da pU dza ho:__'dod yon lnga ni/__hU~M hrIH__bla ma sku gsum dkyil 'khor lha tshogs la:__dngos su 'byor bshams yid kyis rnam sprul pa'i:__lha rdzas las grub 'dod pa'i yon tan lnga:__kun bzang rnam 'phrul phyi yi mchod pa 'bul:__zag med bde chen bskyed phyir bzhes nas kyang :__mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+harma kA ya:__saM b+ho kA ya:__nirma kA ya maN+Dal sa pa ri wA ra rU pa shab+da gan+d+he ra sa spar+she kA ma gu Na pra tIts+tsha swA hA:__nang mchod ni/__hU~M hrIH__bla ma sku gsum dkyil 'khor lha tshogs la:__dngos su 'byor bshams yid kyis rnam sprul pa'i:__rang byung lhun grub dbang po'i me tog sogs:__drag po'i longs spyod nang gi mchod pa 'bul:__zag med bde chen bskyed phyir bzhes nas kyang :__mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol:__sngags mthar/__ma hA puSh+pe d+hU pe dI pe gan+d+he nai bi d+ya shab+da pU dza ho:__gsang mchod ni/__hU~M hrIH__bla ma sku gsum dngos su 'byor bshams=__bde stong mnyam sbyor rtog tshogs dbyings su bsgral:__gnyis med rig pa gsang ba'i mchod pa 'bul:__zag med bde chen=__mchog dang =__sngags mthar/__dz+nyA na su kha hoH__sman mchod ni/__hU~M hrIH__bla ma sku gsum=__dngos su=__sku lnga ye shes lnga rdzogs grub pa'i rdzas:___rtsa brgyad stong sbyar sman gyi mchod pa 'bul:__zag med=__mchog dang =__oM sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi:__pad+ma rdor 'chang rig lnga'i thod phreng rtsal:__gu ru mtshan brgyad lha sras mchog grub rgyal:__sangs rgyas ye shes mkha' 'gro mtsho rgyal laH__sman mchod 'bul lo mchog thun dngos grub stsol:__oM sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi:__dri med kun dga' pad+ma mdo sngags gling :__rtsa brgyud bla ma yi dam zhi khro'i lha:__dpa' bo mkha' 'gro chos srung gter bdag la:__sman mchod 'bul lo mchog thun dngos grub stsol:__oM sarba pany+tsa a mr-i ta khA hiH__dngos grub blang ba ni/__kA ya wA ka tsit+ta badz+ra a mri ta sid+d+hi pha la hoH__rak+ta'i mchod pa ni/__hU~M hrIH__bla ma sku gsum=__dngos su 'byor bshams=__snang srid dmar gyi rgya mtsho chen por bskyil:__chags bral bde stong rak+ta'i mchod pa 'bul:__zag med bde chen=__mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol:__ma hA rak+ta khA hi:__gtor mchod ni/__hU~M hrIH__bla ma sku gsum dkyil 'khor lha tshogs la:__dngos su 'byor bshams yid kyis rnam sprul pa'i:__snod bcud 'byor tshogs bza' bca' btung ba'i rigs:__'dod 'byung dpal gyi gtor ma'i mchod pa 'bul:__zag med bde chen bskyed phyir bzhes nas kyang :__mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol:__ma hA ba liM ta kha kha khA hi khA hi:___

Footnotes[edit]

Other Information[edit]