JKW-KABAB-14-PHA-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད་འདྲེན།
Wylie title 'chi med 'phags ma'i snying thig las bla sgrub byin rlabs snying po'i las byang bklag chog tu bsdebs pa byin rlabs bcud 'dren JKW-KABAB-14-PHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 14, Text 2, Pages 3-20 (Folios 1a to 9b5)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་, པདྨ་འབྱུང་གནས་, དཔལ་གྱི་སེངྒེ་ (Vimalamitra, pad+ma 'byung gnas, Śrīsiṃha)
Citation 'jam mgon kong sprul. 'chi med 'phags ma'i snying thig las bla sgrub byin rlabs snying po'i las byang bklag chog tu bsdebs pa byin rlabs bcud 'dren. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 13: 3-20. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang
Cycle བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་ (bla sgrub byin rlabs snying po)
Parent Cycle འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ ('chi med 'phags ma'i snying thig)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-14-PHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-HA-021
Colophon

།ཚུལ་འདིའང་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམ་གསུམ་དང་དབྱེར་མ་མཆིས་པ་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་བཀའི་གནང་བ་སྩལ་བ་ལྟར། འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་རིགས་མཐུན་ནས་བསྡེབས་ཏེ་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

tshul 'di'ang grub pa'i slob dpon rnam gsum dang dbyer ma mchis pa 'khor lo'i mgon po gter chen bla ma rin po ches smin grol gyi gdams pas rjes su bzung nas bka'i gnang ba stsal ba ltar/__'chi med bstan gnyis gling pas rje nyid kyi zab gter rigs mthun nas bsdebs te rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por khrigs su bkod pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད་འདྲེན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།ན་མོ་གུ་ར་བེ། བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་འོད་དཀར་གྱིས། །སྲིད་གསུམ་སྙིང་གི་མུན་བསལ་ནས། །རྣམ་གྲོལ་སྲོག་ཟུངས་བརྟན་མཛད་པ། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་བླ་མར་འདུད། །ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་བྱོན་པའི་བི་མ་མུ་ཏྲའི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བཏང་བ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་དངོས་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་སྦྱོར་བ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་བཤམ་ནི། རང་དོན་བསྙེན་པའི་རྣལ་འབྱོར་དང་ཚོགས་མཆོད་ཙམ་ལ་རྟེན་ཇི་ལྟར་འབྱོར་པའི་མདུན་དུ་སྟེགས་བུའི་ཁར་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་དང༌། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ཕྲེང་ཚར་དུ་བཤམ། དཀར་བགེགས། སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ། ཚོགས་རྫས་སོགས་ཕྲིན་ལས་ལ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཉེར་བསྡོག་བྱས་པས་ཆོག །ཚེ་སྒྲུབ་སྦྲེལ་ན་ཚེ་འབྲང༌། ཚེ་རིལ། ཚེ་ཆང༌། མདའ་དར་རྣམས་བཀོད། མདུན་བསྐྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་བསྐུར། སྨན་སྒྲུབ་སྐོང་ཆོག་སོགས་ལ་སོ་སོ་ནས་བཤད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་རྟེན་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱའོ། །ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་ལ། ཐོག་མར་ཚིག་བདུན་སོགས་གསོལ་འདེབས་བྱ། དཀར་གཏོར་བཤམས་ལ་ཆབ་བྲན། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ། །ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབས། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་བཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་མགྲོན་འགུགས། སྠཱ་ན་པ་ཏཱི་ཀྵ་ཏྲ་པཱ་ལཉྩ་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་སོགས་ནམ་མཁའ་མཛོད་སྔགས་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོ། ཧཱུྃ། སྔགས་བདག་ལྷ་ཀླུ་འབྱུང་པོའི་ཚོགས། །མཆོད་གཏོར་བཟང་པོ་འདི་བཞེས་ལ། །ས་འདི་བདག་ལ་སྩལ་ནས་ཀྱང༌། །དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་མཛད་དུ་གསོལ། །བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གཙྪ༔ ཞེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་ལ་གཤེགས། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བས། བླ་མ་རིག་འཛིན་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པར་གྱུར། ན་མོ༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར༔ དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ལ༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ཐུགས་རྗེས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། སེམས་བསྐྱེད་པའི་དོན་ཏུ་ཚོགས་བསགས་པ་ནི༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ཡི་དམ་ལྷར༔ སྒོ་གསུམ་དད་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་ཚོགས་འབུལ༔ སྡིག་ལྟུང་འགྱོད་པས་སྙིང་ནས་བཤགས༔ དགེ་ལ་ཡི་རངས་ཆོས་འཁོར་བསྐུལ༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ བསོད་ནམས་ཆོས་དབྱིངས་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་ནི། ཧོཿ མཁའ་མཉམ་ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཀུན༔ རྣམ་གྲོལ་མཆོག་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ དམ་པ་བདག་གིས་བསྐྱེད་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། དོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ནི། ཨ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས༔ ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་ལ༔ ཡིན་པར་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། ཚོགས་ཞིང་རྣམས་འོད་གསལ་གྱི་ངང་དུ་ཐིམ་པར་གྱུར༔ བགེགས་བསྐྲད་པ་ནི། གཏོར་མ་ལ་ཆབ་བྲན། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡིད་དང་མཐུན་པའི་སྣོད་རྣམས་སུ་ཁཾ་ལས་གཏོར་མ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་སོ་སོའི་སྤྱོད་ཡུལ་བཞིན་དུ་འཆར་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབས། སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་མགྲོན་འགུགས། སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བར་དུ་གཅོད་པའི་གདོན་བགེགས་ཀུན༔ གཏོར་མ་འདི་ལོངས་གཞན་དེངས༔ འདས་ན་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ ཞེས་བཀའ་བསྒོ། སུམྦྷ་ནིའི་དྲག་སྔགས་བརྗོད། ཡུངས་ཐུན་གུ་གུལ་དུད་པ་རོལ་མོའི་ཚམ་རྔམ་གྱིས་བསྐྲད། སྲུང་འཁོར་ནི། ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་སྣང་གདལ་བ་ཆེན་པོའི་ཞིང་༔ རིག་པ་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར༔ དབྱེར་མེད་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་༔ གློ་བུར་འཁྲུལ་རྟོག་མཚམས་བཅད་དོ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ བྱིན་འབེབས་ནི། སྤོས་དུད་རོལ་མོ་དབྱངས་བཅས་དགོངས་པའི་གདིང་བསྐྱེད་ལ། ཧཱུྃ༔ ནང་གསལ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་དབྱིངས༔ རིག་པ་རང་ཤར་རྩ་བའི་ལྷས༔ སྣོད་བཅུད་རྒྱུད་རྣམས་གདོད་མ་ནས༔ གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ མཆོད་རྫས་བྱིན་བརླབས་པ་ནི། ཨ༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་རིག་པའི་རྩལ༔ ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོར་བྱིན་བརླབས་པས༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ འཕེལ་འགྲིབ་བྲལ་བའི་རྒྱན་དུ་ཤར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཱུ་ཛ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ། གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་རིམ་པ་ལ། དང་པོ་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཨ༔ དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་གདོད་མའི་མགོན༔ ཀུན་སྣང་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ དབྱེར་མེད་སྤྲུལ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུ༔ ཨ་ཡིག་དཀར་པོ་འོད་འབར་བ༔ གཞི་གྲོལ་རིག་པའི་ཀློང་ནས་ཤར༔ གཞི་སྣང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྤྲིན༔ སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་འབྱམས་ཀླས་པའི༔ བཀོད་པ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ སེང་ཁྲི་པད་ཉི་ཟླ་བའི་སྟེང་༔ བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བི་མ་ལ༔ དཀར་ལྗང་མཚན་དཔེའི་འོད་ཕུང་འབར༔ གཞོན་ཚུལ་གཟི་བརྗིད་མཚུངས་པ་མེད༔ སྤྱན་ཟུང་ལྟ་སྟངས་དབྱིངས་ལ་གཟིར༔ ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔ དར་སྔོན་སྟོད་གཡོགས་སྨད་ཤམ་དང་༔ ཆོས་གོས་ངུར་སྨིག་མཛེས་པར་བཀླུབས༔ དབུ་ལ་པཎ་ཞྭ་དམར་པོ་གསོལ༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ ཤངས་རྩེར་སྐྱེ་མེད་ཨ་ཡིག་དཀར༔ འོད་ཟེར་ཕུང་པོར་འབར་བ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་རླུང་ལྔའི་སྤྲོ་བསྡུ་ཡིས༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་ཞེན་རྟོག་སྦྱངས༔ སྨིན་མཚམས་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཕྱག་རྒྱའི་གཟུགས་སུ་རང་ཤར་བ༔ ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་ཤྲཱི་སིཾ༔ དམར་སྨུག་ཁྲོ་འཛུམ་བརྗིད་པའི་ཉམས༔ ཕྱག་གཡས་སྡིག་མཛུབ་མཁའ་ལ་གཏད༔ གཡོན་པས་ཐོད་པ་བཅུད་བཀང་བསྣམས༔ མེ་ཏོག་ཕྲེང་བའི་ཐོད་བཅིངས་ཤིང་༔ རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བརྒྱན༔ ཞབས་གཉིས་རྒྱལ་པོ་རོལ་སྟབས་ཀྱིས༔ པད་ཉི་ཟླ་བའི་གདན་ལ་འགྱིང་༔ ཐུགས་ཀར་འོད་ལྔའི་དྲྭ་བའི་དབུས༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་པདྨ་འབྱུང་༔ དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་ཞི་མ་ཁྲོ༔ གཅེར་བུ་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ སྣ་ཚོགས་དར་གྱི་ཅོད་པན་འཕྱང་༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་གཏོད༔ གཡོན་པས་མཉམ་བཞག་ཐོད་བུམ་བསྣམས༔ ཞབས་ཟུང་ཕྱེད་སྐྱིལ་པད་ཟླར་རོལ༔ གཞན་ཡང་རྡོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་གྲོང་༔ གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ མ་བསྐྱེད་ཡེ་རྫོགས་གཉུག་མའི་ལྷ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོས༔ སྣང་བ་མངོན་སུམ་ཐིག་ལེའི་སྦུབས༔ གོང་འཕེལ་དབྱིངས་ལས་རིག་པའི་ལྷ༔ ཚད་ཕེབས་ཆེན་པོར་འབྱམས་ཀླས་པ༔ ཆོས་ཟད་འཕོ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་ནི། ཨཱཿ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་རྟོག་ཚོགས་ཀུན༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་རྒྱས་གདབ་ཅིང་༔ འོད་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྐུ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི༔ ཨཱཿ ངོ་བོ་ཆོས་སྐུའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ ཀ་དག་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རང་གྲོལ་ཆེན་པོར་བྱིན་ཕོབས་ལ༔ འཁྲུལ་པ་དག་པའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ རང་བཞིན་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ ལྷུན་གྲུབ་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རིག་རྩལ་ཆེན་པོར་བྱིན་ཕོབས་ལ༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ དབྱེར་མེད་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་བྱིན་ཕོབས་ལ༔ འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་བདེ་བ་ཆེ༔ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་ཕོ་བྲང་ནས༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ༔ རིག་འཛིན་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཁྱོད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ན༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་གནས་འདིར་དགོངས༔ གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་བར་ཆད་སོལ༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པར་དབང་བསྐུར་ཅིག༔ མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀཱ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ གཉིས་མེད་བསྟིམ་པ་ནི། ཨ༔ དབྱིངས་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཡེ་ཤེས་པ༔ རིག་རྩལ་ལས་བྱུང་དམ་ཚིག་གི༔ ཕྱག་རྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཛྙཱ་ན་ཏིཥྛ་ཨ༔ ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཨ༔ ནང་གསལ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུ་ལས༔ རིག་པ་མི་འགྱུར་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར༔ རང་ངོ་ཤེས་པའི་བརྡ་ཡི་ཕྱག༔ བླང་དོར་མེད་པའི་ངང་དུ་འཚལ༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ མཆོད་པ་འབུལ་བ་ལ། ཕྱི་མཆོད་ནི། ཨཿ ཡུལ་དང་དབང་པོའི་རྟོག་ཚོགས་ཀུན༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་རྫོགས༔ རིག་པ་རང་སྣང་རྣམ་འཕྲུལ་གྱིས༔ ཆོས་དབྱིངས་རྒྱས་པར་བཀང་སྟེ་འབུལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཛྙཱ་ན་དྷ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ནང་མཆོད་ནི། ཨཿ སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཀློང་ལྔའི་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་འདོད་ཡོན་ཚོགས༔ སྨན་གཏོར་རཀྟ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ གསལ་སྟོང་འདུས་མ་བྱས་པར་བཞེས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གསང་མཆོད་ནི། ཨཿ ཀ་དག་ངང་དུ་ཆོས་ཀུན་སྦྱོར༔ ལྷུན་གྲུབ་རིག་པས་གཟུང་འཛིན་བསྒྲལ༔ ཟུང་འཇུག་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེ༔ སྤང་བླང་གསལ་བཞག་བྲལ་བར་མཆོད༔ ཨ་ཨཿ བསྟོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ནི། ཨོཾ༔ བརྟན་གཡོའི་གཟུགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སྣང་སྟོང་འདུས་མ་བྱས་པར་ཐིམ༔ ཟག་པ་ཟད་པའི་འོད་ཀྱི་ལུས༔ ཕྱག་འཚལ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་ལ༔ ཨཱ༔ ཕྱི་ནང་སྒྲ་སྐད་ཇི་སྙེད་པ༔ གྲགས་སྟོང་འགྲོ་འོང་བྲལ་བར་ཐིམ༔ འབྱུང་བ་རང་དེངས་གཞོམ་མེད་སྐད༔ ཕྱག་འཚལ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་མཆོག་ལ༔ ཧཱུྃ༔ གློ་བུར་གཟུང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཚོགས༔ རིག་སྟོང་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ དྲན་པ་རང་གྲོལ་གཉུག་མའི་ཡིད༔ ཕྱག་འཚལ་གདོད་མའི་གནས་ལུགས་ལའོ༔ དེ་ནས་ཛབ྄་ཀྱི་དགོངས་པ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བི་མ་མུ་ཏྲ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ནི་མ་བཅོས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ ཨཱཿཡིག་འོད་གསལ་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ ཧཱུྃ་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ནི༔ བཛྲ་འཇིགས་མེད་ཤྲཱི་སིང་༔ མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ བཱི་མ་མུ་དྲ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཕྱག་རྒྱ་རྒྱ་ཆེན་རོལ་པར་བཞེངས༔ སརྦ་སིདྡྷི་དངོས་གྲུབ་དབྱིག༔ ཧཱུྃ་ཡིག་མ་བཅོས་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ༔ རང་བྱུང་འོད་ལྔའི་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་བདག་ལ་ཐིམ༔ ཕྱི་སྣོད་འབྱུང་བའི་ཞེན་རྟོག་སྦྱངས༔ ནང་བཅུད་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་རྫོགས༔ ཐམས་ཅད་ཀ་དག་གཏིང་གསལ་དབྱིངས༔ རླུང་རིག་དབྱེར་མེད་ངང་ནས་བཟླ༔ ཞེས་པའི་དགོངས་པ་དང་མ་བྲལ་བར་གོང་གི་སྙིང་པོ་ཉིད་བཟླ། དུས་ཀྱི་གྲངས་བདུན་ཕྲག་གསུམ་དུ་གསུངས། བཟླས་པའི་མཐར་ཁ་སྐོང་མཆོད་བསྟོད་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །སྐབས་འདིར་ཚེ་སྒྲུབ་སྦྱོར་ན། རྩ་བའི་དམིགས་བཟླས་ཅི་རིགས་སོང་རྗེས། ཧྲཱི༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བི་མ་ལའི༔ ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྲོག༔ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་དབུས་སུ༔ སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ ཐིག་ལེ་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་དབུས༔ རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་རྟེན་གྱི་ཧྲཱི༔ ཐ་མར་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ བསྐུལ་ཞིང་བཟླས་པའི་འོད་ཟེར་དང་༔ ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་བཅས་སྤྲོས༔ འཁོར་འདས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཁྱབ༔ རང་གི་བླ་ཚེ་ཆད་ཡར་དང་༔ འབྱུང་ལྔ་འཇིག་རྟེན་དྭངས་མའི་བཅུད༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་དབྱིག༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་བསྡུས༔ སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་ལུས་ཀུན་གང་༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་ལང་ཚོ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་ནུས་སྟོབས་རྒྱས་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བི་མ་མུ་ཏྲ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླ་གྲངས་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་གོ །ཐུན་མཚམས་ཚེ་འགུགས་པ་ནི། མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧྲཱི༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་རིག་འཛིན་ཤྲཱི་སིང་ཧ༔ འཕོ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ་བརྙེས་བི་མ་ལ༔ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་འདེབས་ན༔ གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ བདག་ཅག་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང་༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་སྲོག་གི་སྙིང་པོར་སྟིམ༔ སྨིན་མཚམས་མཛོད་སྤུ་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས༔ བདེ་གཤེགས་རིག་ཀྱི་ཕོ་ཉ་འབུམ་ཕྲག་སྤྲོས༔ ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་ཡེ་ཤེས་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས༔ སྲིད་ཞིའི་ཚེ་གཅུད་རྟེན་དང་རྫས་ལ་ཁུག༔ མགྲིན་པའི་ཆུ་སྐྱེས་དབང་གི་ཟེའུ་འབྲུ་ལས༔ པདྨའི་རིགས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་འབུམ་ཕྲག་སྤྲོས༔ ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་ཡེ་ཤེས་ཞགས་པ་ཡིས༔ སྲིད་ཞིའི་ཚེ་གཅུད་སྲོག་གི་ཕྱག་རྒྱར་ཆིངས༔ ཐུགས་ཀ་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས༔ རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་འབུམ་ཕྲག་སྤྲོས༔ རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ཡེ་ཤེས་ལྕགས་སྒྲོག་གིས༔ སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་འོད་གསལ་སྙིང་པོར་སྡོམས༔ ལྟེ་བའི་ཨུཏྤལ་ཟབ་ཅིང་འཁྱིལ་བ་ལས༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་འབུམ་ཕྲག་སྤྲོས༔ ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་ཡེ་ཤེས་དྲིལ་བུ་ཡིས༔ སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་མི་ཕྱེད་ཕྱག་རྒྱར་སྒྲུབས༔ གསང་མཆོག་བདེ་ཆེན་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར་ལས༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་འབུམ་ཕྲག་སྤྲོས༔ མི་འགྱུར་འཕོ་མེད་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ཡིས༔ སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེར་བསྒྲུབས༔ བླ་ཡི་གཟུགས་བརྙན་དྭངས་མའི་ཡི་གེར་སྟིམས༔ སྲོག་གི་འགྲོ་འོང་ནཱ་དའི་དབྱངས་སུ་སྒྱུར༔ ཚེ་ཡི་རྒྱུན་བཟང་འཕོ་མེད་རྫིང་བུར་བསྐྱིལ༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རྟག་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྔགས་མཐར། ཨ་ནྲྀ་ཧྲཱིཿབཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཡུ་ཥེ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛ་ཛཿ པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཚེ་བྷྲཱུྃཿ གཡུ་བྷྲཱུྃ༔ གཡུ་ཚེ་བྷྲཱུྃཿ ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་བིནྡྷུ་བྷྲཱུྃ༔ འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་དྭངས་མ་ཀུན༔ འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་པོ༔ རང་གི་སྲོག་རྟེན་ཧྲཱིཿཡིག་དང་༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་དབྱེར་མེད་གྱུར༔ རྒྱས་གདབ་པ་ནི། ཨ༔ འཁོར་དང་མྱ་ངན་འདས་པའི་ཚེ་ཡི་བཅུད༔ རྩ་སྲོག་ཐིག་ལེ་དབྱིངས་དང་དབྱེར་མེད་འདྲེས༔ རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱིས་རྒྱས་གདབ་པས༔ འགྱུར་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་རཀྵ་རཀྵ་ཏིཥྛ་བྷྲཱུྃ༔ ཚེ་མདའ་སྤྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞག །སྙིང་གའི་གྭའུ་སྲུབ་མེད་པའི༔ ཕྱི་རོལ་རྡོ་རྗེའི་དྲྭ་བས་བསྡམས༔ ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆས་གཡོགས༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པར་གྱུར༔ ཅེས་པའི་དམིགས་པ་དང་ངེས་པ་བརྟན་པོ་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་ཚོགས་མཆོད་ནི། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་དམ་རྫས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་བྱེ་བྲག་ཇི་ལྟར་ཚོགས་པར་བཤམས་ལ། བསང་ཆུས་བྲན། ནང་མཆོད་འཐོར་ལ་བྱིན་བརླབ་པ་ནི། ཨཱཿ སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཀ་པཱ་ལར༔ བཅུད་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་ཚོགས༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་ཆེ༔ འགྲིབ་མེད་རྟག་པའི་རྒྱན་དུ་ཤར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་དྲང་པ་ནི། མོས་གུས་གདུང་དབྱངས་ཀྱིས་བསྐུལ་ཏེ། ཧཱུྃ༔ འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ནས༔ སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་ཤྲཱི་སེང་ཧ༔ བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རིག་རྩལ་འཕོ་ཆེན་འོད་ཀློང་ནས༔ འཆི་མེད་བི་མ་མི་ཏྲ་ལ༔ ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཤར༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཟུང་འཇུག་པདྨོ་བཀོད་པ་ནས༔ རྩ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབས་ལ༔ འདུས་པའི་མཆེད་དང་དམ་ཚིག་རྫས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ མཆོད་བཞེས་དམ་སྐོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ ཚོགས་ཕུད་དང་པོ་མཆོད་པར་འབུལ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཅིར་སྣང་སྣོད་ཀྱི་བྷནྡྷ་རུ༔ སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ སྐུ་ཡི་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རྩ་རླུང་བྱེད་རྩོལ་བྷནྡྷ་རུ༔ གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ གསུང་གི་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དྭངས་མ་ཐིག་ལེའི་བྷནྡྷ་རུ༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཀ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་བྷནྡྷ་རུ༔ ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞིའི་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རང་བྱུང་མཚན་ལྡན་བྷནྡྷ་རུ༔ བཟའ་བཏུང་བདུད་རྩིའི་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བར་པས་ཉམས་ཆགས་བསྐང་ཞིང་བཤགས་པ་ནི། ཧོཿ བདག་ཅག་ཐོག་མེད་དུས་ནས་བཟུང་༔ ཐ་མར་ད་ལྟ་ཐུག་གི་བར༔ སྒོ་གསུམ་འཁྲུལ་པའི་གཞན་དབང་གིས༔ རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོ་དང་༔ བཅས་པའི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཀུན༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བཤགས༔ ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་དབྱིངས་སུ་བསྐོང་༔ དག་ཅིང་ཚངས་པར་དབུགས་དབྱུང་ནས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ ཅེས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། ཐ་མ་བསྒྲལ་ཞིང་བསྟབ་པ་ནི། ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུས། མ་རུངས་པའི་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ནྲི་ཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ ཨེ་དབྱིངས་སྟོང་པའི་བྲུབ་ཁུང་དུ༔ གཟུང་འཛིན་ལྟར་སྣང་དགྲ་བགེགས་ཀུན༔ དགུག་བསྟིམ་བསྒྲལ་ནས་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ ཁ་སྦྱོར་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔ སརྦ་ཤ་ཏྲུན་བིགྷྣཱན་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཞེས་ཕྱི་ཡི་ཚོགས་ཕུལ་ནས། བརྡའི་འབུལ་ལེན་བཅས་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ལ་དྲངས། ཕུང་ཁམས་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བ་ལ་མཆོད་ཅིང་ཞེན་པ་མེད་པ་ནང་གི་ཚོགས་སུ་རོལ། གསང་བ་ཡིད་རིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསལ་གདབ་པ་ནི། ཧོཿ ཤེས་རབ་བཙུན་མོའི་བྷ་ག་རུ༔ ཐབས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་གསོར་ཞིང་བསྐྱོད༔ འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་དགའ་བ་བཞིས༔ སྟོང་བཞིའི་འོད་གསལ་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཧཾ༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཉུག་མའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་ལ། ཨཱཿ ཡུལ་དང་དབང་པོར་འབྲེལ་བ་ཡིས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ སྟོང་ཉིད་རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་དང་༔ དབྱེར་མེད་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའོ༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ ཚོགས་ལྷག་རྣམས་གསོག་འཇོག་མེད་པར་བསྡུས་ལ་བདུད་རྩི་བྲན། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ འདོད་ཡོན་ཟད་པ་མེད་པར་འཕྲོ་བའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཉིད་རོལ་པའི་ལྷག་སྡུད་ཚོགས༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་རྟོག་ཚོགས་ཀྱི༔ བག་ཆགས་སྲེད་ཞེན་ལྷག་མ་ཀུན༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་རོལ༔ སྟོང་པ་ཆེན་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་བསྐྱེད༔ འཕོ་ཆགས་འཁྲུལ་པ་ཞི་བ་དང་༔ རིག་རྩལ་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མ་མ་དྷཱ་ཀ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨུུ་ཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ སྨོན་ལམ་དང་ཤིས་བརྗོད་ནི། ཨཱོཾཿ བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་ཅིར་སྣང་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུ་དག༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཟག་མེད་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་སྨིན༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་འབེབས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་དང་གཞན་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེར་གདབ། དེ་ནས་གཏོར་མ་བསྐྱང་བ་ནི། སྲུང་མའི་གཏོར་མ་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་བརླབ་ལ། ཨ༔ དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར་བའི༔ ཨེ་ཀ་ཛ་ཊཱི་རལ་གཅིག་མ༔ འོད་གསལ་རིག་པ་ཟང་ཐལ་སྐུ༔ ཁྱབ་འཇུག་ཆེན་པོ་སྒྲ་གཅན་འཛིན༔ ཟུང་འཇུག་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེ་འཛིན༔ རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་ལེགས་པ་རྩལ༔ ཐུགས་རྗེའི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་ཡས་པ༔ འབུམ་ཕྲག་དྲེགས་པའི་སྡེ་ཚོགས་ཀུན༔ དགོངས་བརྡ་སྙན་ནས་བརྒྱུད་པ་ཡི༔ རྒྱལ་བ་རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་དབང་༔ ཇི་སྙེད་འདུས་པའི་ཚོགས་ཆེན་དང་༔ འཁོར་འདས་ཟིལ་གནོན་ཧེ་རུ་ཀ༔ གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་རྣམ་གསུམ་གྱིས༔ ཇི་ལྟར་བཀའ་བསྒོས་དམ་བཞག་བཞིན༔ དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གནས་འདིར་སྤྱོན༔ ཁམས་ལྔ་དག་པའི་སྨན་ཕུད་དང་༔ འབྱུང་ལྔའི་དྭངས་མ་བ་ལིཾ་ཏ༔ དུག་ལྔ་བསྒྲལ་བའི་དམར་ཆེན་པོ༔ དཔལ་གྱི་ཕམ་ཕབ་ཆེན་པོར་བཞེས༔ ཐེག་མཆོག་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ལ༔ གློ་བུར་བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་ཟློག༔ འཁོར་འདས་རུ་ཤན་དབྱེ་བའི་ཚེ༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་ས་བོན་སྒྲོལ༔ རིག་པ་ཀ་དག་ལྟ་བ་ལ༔ ཡིད་བྱེད་མཚན་མའི་རྟོག་པ་སྲུངས༔ རིག་རྩལ་མངོན་སུམ་སྣང་བའི་ཚེ༔ རླུང་སེམས་འགྱུ་བ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ མཐར་ཐུག་གཞི་དབྱིངས་གཉུག་མའི་ཀློང་༔ གཞི་སྣང་རིག་པའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ དེ་ནས་གཏོང་རག་མཆོད་བསྟོད་ཕུལ་ལ། དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཨ༔ མངོན་སུམ་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི༔ ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཚད་ཕེབས་དོན་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ བློ་འདས་ཆོས་ཟད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བསྙེན་སྔགས་མཐར། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་ཨ་ཡུརྫྙ་ན་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་རྟེན་ཡོད་ན་གནས་ལྔར་གཏུགས། བདུད་རྩི་སོགས་མྱང༌། ནོངས་པ་བཤགས་པ་ནི། ཨཿ གཟུང་འཛིན་རྣམ་རྟོག་ལས་བྱུང་བའི༔ ལས་དང་ཉོན་མོངས་སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན༔ རང་བཞིན་སྐྱེ་མེད་ངང་ཉིད་དུ༔ འཁོར་གསུམ་མཚན་མ་བྲལ་བར་བཤགས༔ ཞེས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། ཚོགས་མགྲོན་རྟེན་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས་དང༌། མེད་ན་གཤེགས་གསོལ་བྱ། བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡངས་ནི། ཨ༔ གཞི་སྣང་ཕྱག་རྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ གཞི་དབྱིངས་གདོད་མའི་་ཀློང་དུ་ཐིམ༔ སླར་ཡང་ཕྱིར་གསལ་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ༔ དུས་གསུམ་དུས་མེད་རྟག་ཏུ་ཤར༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ བསྔོ་སྨོན་ནི། ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ ཀ་དག་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་བསྔོ༔ ཟུང་འཇུག་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་རོ་གཅིག་ཤོག༔ ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ནི། ཧོཿ ལྟ་བ་ངང་བཞག་བློ་ལས་འདས༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ སྒོམ་པ་མངོན་སུམ་ཚད་ལ་ཕེབས༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ སྤྱོད་པ་དབྱིངས་རིག་འདུ་འབྲལ་མེད༔ སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ འབྲས་བུ་གཞི་སྣང་ཐིག་ལེ་ཆེ༔ དབྱེར་མེད་ཆེན་པོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་སོགས་བརྗོད་ལ་བདེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །དགེ་འདིས་མཐའ་ཡས་ལུས་ཅན་ཀུན། །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་རྣམ་གསུམ་གྱིས། །རྗེས་གཟུང་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཐོབ་ནས། །འོད་གསལ་ཐིག་ལེར་བྱང་ཆུབ་ཤོག །ཚུལ་འདིའང་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམ་གསུམ་དང་དབྱེར་མ་མཆིས་པ་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་བཀའི་གནང་བ་སྩལ་བ་ལྟར། འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་རིགས་མཐུན་ནས་བསྡེབས་ཏེ་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__'chi med 'phags ma'i snying thig las/__bla sgrub byin rlabs snying po'i las byang bklag chog tu bsdebs pa byin rlabs bcud 'dren ces bya ba bzhugs so//na mo gu ra be/__byin rlabs bdud rtsi'i 'od dkar gyis/__/srid gsum snying gi mun bsal nas/__/rnam grol srog zungs brtan mdzad pa/__/ye shes sku can bla mar 'dud/__/zab mo dgongs pa'i gter las byon pa'i bi ma mu tra'i bla sgrub kyi phrin las btang ba la gsum/__sbyor dngos rjes kyi rim pa'o/__/dang po sbyor ba yo byad kyi bsham ni/__rang don bsnyen pa'i rnal 'byor dang tshogs mchod tsam la rten ji ltar 'byor pa'i mdun du stegs bu'i khar sman raka gtor gsum dang*/__chu gnyis nyer spyod phreng tshar du bsham/__dkar bgegs/__srung ma'i gtor 'bul/__tshogs rdzas sogs phrin las la dgos pa'i yo byad rnams nyer bsdog byas pas chog__/tshe sgrub sbrel na tshe 'brang*/__tshe ril/__tshe chang*/__mda' dar rnams bkod/__mdun bskyed dang 'brel ba'i dbang bskur/__sman sgrub skong chog sogs la so so nas bshad pa'i dkyil 'khor dang rten rnams tshogs par bya'o/__/phrin las kyi sngon 'gro la/__thog mar tshig bdun sogs gsol 'debs bya/__dkar gtor bshams la chab bran/__ra~M ya~M kha~M/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod zab cing rgya che ba'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M ho/__/lan gsum gyis byin brlabs/__b+hU mi pa ti sa pa ri bA ra badz+ra sa mA dzaHsa mgron 'gugs/__s+thA na pa tI k+Sha tra pA lany+tsa na maHsarba ta thA ga te b+h+yo sogs nam mkha' mdzod sngags lan gsum gyis bsngo/__hU~M/__sngags bdag lha klu 'byung po'i tshogs/__/mchod gtor bzang po 'di bzhes la/__/sa 'di bdag la stsal nas kyang*/__/dge zhing bkra shis mdzad du gsol/__/b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra gats+tsha:__zhes phrin las bcol la gshegs/__skyabs su 'gro ba ni/__rang gi thugs ka'i 'od zer gyi snang bas/__bla ma rig 'dzin rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi dkyil 'khor mkha' khyab tu sad par gyur/__na mo:__bdag sogs 'gro kun byang chub bar:__dkon mchog rtsa gsum rab 'byams la:__rtse gcig gus pas skyabs su mchi:__thugs rjes byin gyis brlab tu gsol:__lan gsum/__sems bskyed pa'i don tu tshogs bsags pa ni:__bla ma dkon mchog yi dam lhar:__sgo gsum dad pas phyag 'tshal lo:__phyi nang gsang ba'i mchod tshogs 'bul:__sdig ltung 'gyod pas snying nas bshags:__dge la yi rangs chos 'khor bskul:__mya ngan mi 'da' bzhugs gsol 'debs:__bsod nams chos dbyings chen por bsngo:__'gro kun byang chub myur thob shog:__kun rdzob sems bskyed ni/__hoH__mkha' mnyam pha ma sems can kun:__rnam grol mchog la 'god pa'i phyir:__byams dang snying rje byang chub sems:__dam pa bdag gis bskyed par bgyi:__lan gsum/__don dam sems bskyed ni/__a:__bdag dang mtha' yas sems can rnams:__ye nas sangs rgyas yin pa la:__yin par shes pa'i bdag nyid du:__byang chub mchog tu sems bskyed do:__lan gsum/__tshogs zhing rnams 'od gsal gyi ngang du thim par gyur:__bgegs bskrad pa ni/__gtor ma la chab bran/__ra~M ya~M kha~M/__stong pa'i ngang las yid dang mthun pa'i snod rnams su khaM las gtor ma 'dod pa'i yon tan lnga dang ldan pa so so'i spyod yul bzhin du 'char bar gyur/__oM a kA ro sogs lan gsum gyis brlabs/__sarba b+hU ta a kar+Sha ya dzaHsa mgron 'gugs/__sarba big+h+nAn na maHsarba ta thA ga te b+h+yo sogs lan gsum gyis bsngos la/__hU~M:__snang srid gzhir bzhengs dkyil 'khor 'dir:__bar du gcod pa'i gdon bgegs kun:__gtor ma 'di longs gzhan dengs:__'das na brlag par gdon mi za:__zhes bka' bsgo/__sum+b+ha ni'i drag sngags brjod/__yungs thun gu gul dud pa rol mo'i tsham rngam gyis bskrad/__srung 'khor ni/__hU~M:__dbyings snang gdal ba chen po'i zhing :__rig pa rdo rje srung ba'i gur:__dbyer med lha sngags chos sku'i klong :__glo bur 'khrul rtog mtshams bcad do:__badz+ra dz+nyA na rak+Sha b+h+rU~M:__byin 'bebs ni/__spos dud rol mo dbyangs bcas dgongs pa'i gding bskyed la/__hU~M:__nang gsal gzhon nu bum sku'i dbyings:__rig pa rang shar rtsa ba'i lhas:__snod bcud rgyud rnams gdod ma nas:__gnyis med mnyam pa'i byin chen phob:__badz+ra dz+nyA na A be sha ya a AH__mchod rdzas byin brlabs pa ni/__a:__ye shes dbyings las rig pa'i rtsal:__lhun grub chen por byin brlabs pas:__snang srid gzhir bzhengs mchod pa'i sprin:__'phel 'grib bral ba'i rgyan du shar:__oM AHhU~M sarba pU dza ma hA su kha sa ma ye hU~M/__gnyis pa dngos gzhi'i rim pa la/__dang po dam tshig pa bskyed pa ni/__a:__de bzhin nyid dbyings gdod ma'i mgon:__kun snang bde chen rdo rje sems:__dbyer med sprul pa'i ye shes rgyu:__a yig dkar po 'od 'bar ba:__gzhi grol rig pa'i klong nas shar:__gzhi snang sgyu 'phrul drwa ba'i sprin:__sku dang zhing khams 'byams klas pa'i:__bkod pa chen po'i dkyil 'khor dbus:__seng khri pad nyi zla ba'i steng :__bdag nyid skad cig dran rdzogs su:__'chi med rig 'dzin bi ma la:__dkar ljang mtshan dpe'i 'od phung 'bar:__gzhon tshul gzi brjid mtshungs pa med:__spyan zung lta stangs dbyings la gzir:__phyag gnyis mnyam bzhag tshe bum bsnams:__dar sngon stod g.yogs smad sham dang :__chos gos ngur smig mdzes par bklubs:__dbu la paN zhwa dmar po gsol:__zhabs gnyis rdo rje'i skyil krung gis:__'ja' zer thig le'i klong na bzhugs:__shangs rtser skye med a yig dkar:__'od zer phung por 'bar ba las:__ye shes rlung lnga'i spro bsdu yis:__gzung 'dzin 'khrul pa'i zhen rtog sbyangs:__smin mtshams bde chen byang chub sems:__phyag rgya'i gzugs su rang shar ba:__ye shes lus can shrI siM:__dmar smug khro 'dzum brjid pa'i nyams:__phyag g.yas sdig mdzub mkha' la gtad:__g.yon pas thod pa bcud bkang bsnams:__me tog phreng ba'i thod bcings shing :__rus pa'i phyag rgya drug gis brgyan:__zhabs gnyis rgyal po rol stabs kyis:__pad nyi zla ba'i gdan la 'gying :__thugs kar 'od lnga'i drwa ba'i dbus:__ye shes sems dpa' pad+ma 'byung :__dkar dmar mdangs ldan zhi ma khro:__gcer bu rin chen rus pas brgyan:__sna tshogs dar gyi cod pan 'phyang :__phyag g.yas rdo rje thugs kar gtod:__g.yon pas mnyam bzhag thod bum bsnams:__zhabs zung phyed skyil pad zlar rol:__gzhan yang rdo rje lus kyi grong :__gdod nas lhun grub de bzhin gshegs:__ma bskyed ye rdzogs gnyug ma'i lha:__rtsa gsum rgya mtsho'i sprin phung 'phros:__snang ba mngon sum thig le'i sbubs:__gong 'phel dbyings las rig pa'i lha:__tshad phebs chen por 'byams klas pa:__chos zad 'pho chen phyag rgyar bzhengs:__byin rlabs dbang bskur ni/__AH__rtsa rlung thig le'i rtog tshogs kun:__rdo rje gsum du rgyas gdab cing :__'od lnga rnam par dag pa'i sku:__ye shes lnga ru dbang bskur ro:__oM AHhU~M:__oM AHhU~M swA hA:__ye shes kyi 'khor lo spyan 'dren pa ni:__AH__ngo bo chos sku'i gzhal yas nas:__ka dag bla ma gshegs su gsol:__rang grol chen por byin phobs la:__'khrul pa dag pa'i dbang mchog skur:__rang bzhin longs sku'i zhing khams nas:__lhun grub bla ma gshegs su gsol:__rig rtsal chen por byin phobs la:__ye shes rgyas pa'i dbang mchog skur:__thugs rje sprul sku'i dkyil 'khor nas:__dbyer med bla ma gshegs su gsol:__snang srid gzhir bzhengs byin phobs la:__'ja' lus rdo rje'i dbang mchog skur:__hU~M hU~M:__yul gyi ming ni bde ba che:__dbyings rig zung 'jug pho brang nas:__gdod ma'i mgon po he ru ka:__rig 'dzin bla ma gshegs su gsol:__khyod kyi rjes su bdag sgrub na:__byin gyis brlabs shing gnas 'dir dgongs:__glo bur 'khrul pa'i bar chad sol:__'du 'bral med par dbang bskur cig:__ma hA ka ru Ni kA dr-i sh+ya ho:__sa ma ya ho:__sa ma ya staM:__hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M:__gnyis med bstim pa ni/__a:__dbyings nas spyan drangs ye shes pa:__rig rtsal las byung dam tshig gi:__phyag rgya'i dkyil 'khor chen po 'dir:__byang chub bar du brtan par bzhugs:__dz+nyA na tiSh+Tha a:__phyag 'tshal ba ni/__a:__nang gsal gzhon nu bum sku las:__rig pa mi 'gyur dkyil 'khor shar:__rang ngo shes pa'i brda yi phyag:__blang dor med pa'i ngang du 'tshal:__a la la ho:__mchod pa 'bul ba la/__phyi mchod ni/__aH__yul dang dbang po'i rtog tshogs kun:__mchod pa'i phyag rgya chen por rdzogs:__rig pa rang snang rnam 'phrul gyis:__chos dbyings rgyas par bkang ste 'bul:__oM AHhU~M dz+nyA na d+ha tu pU dza ho:__nang mchod ni/__aH__snang srid thams cad klong lnga'i dbyings:__ye shes rang gsal 'dod yon tshogs:__sman gtor rak+ta byang chub sems:__gsal stong 'dus ma byas par bzhes:__oM AHhU~M:__gsang mchod ni/__aH__ka dag ngang du chos kun sbyor:__lhun grub rig pas gzung 'dzin bsgral:__zung 'jug 'od gsal rdzogs pa che:__spang blang gsal bzhag bral bar mchod:__a aH__bstod pa'i rdo rje'i glu ni/__oM:__brtan g.yo'i gzugs rnams thams cad kun:__snang stong 'dus ma byas par thim:__zag pa zad pa'i 'od kyi lus:__phyag 'tshal ye shes sku mchog la:__A:__phyi nang sgra skad ji snyed pa:__grags stong 'gro 'ong bral bar thim:__'byung ba rang dengs gzhom med skad:__phyag 'tshal rdo rje'i gsung mchog la:__hU~M:__glo bur gzung 'dzin rtog pa'i tshogs:__rig stong 'od gsal dbyings su thim:__dran pa rang grol gnyug ma'i yid:__phyag 'tshal gdod ma'i gnas lugs la'o:__de nas dzaba? kyi dgongs pa ni/__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru bi ma mu tra sarba sid+d+hi hU~M:__oM ni ma bcos chos kyi dbyings:__AHyig 'od gsal rdzogs pa'i sku:__hU~M las sprul pa'i cho 'phrul ni:__badz+ra 'jigs med shrI sing :__ma hA gu ru thod phreng rtsal:__bI ma mu dra byang chub sems:__phyag rgya rgya chen rol par bzhengs:__sarba sid+d+hi dngos grub dbyig:__hU~M yig ma bcos thig ler 'khyil:__rang byung 'od lnga'i 'phro 'du yis:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi:__thugs rje'i byin rlabs bdag la thim:__phyi snod 'byung ba'i zhen rtog sbyangs:__nang bcud lha sngags chos skur rdzogs:__thams cad ka dag gting gsal dbyings:__rlung rig dbyer med ngang nas bzla:__zhes pa'i dgongs pa dang ma bral bar gong gi snying po nyid bzla/__dus kyi grangs bdun phrag gsum du gsungs/__bzlas pa'i mthar kha skong mchod bstod spyi ltar bya'o/__/skabs 'dir tshe sgrub sbyor na/__rtsa ba'i dmigs bzlas ci rigs song rjes/__hrI:__'chi med rig 'dzin bi ma la'i:__thugs kar ye shes snying po'i srog:__mtsho skyes rdo rje'i thugs dbus su:__sna tshogs rdo rje'i gdan gyi steng :__thig le nyi zla kha sbyor dbus:__rlung sems dbyer med rten gyi hrI:__tha mar rdo rje'i sngags kyis bskor:__bskul zhing bzlas pa'i 'od zer dang :__lha mo mgyogs ma'i tshogs bcas spros:__'khor 'das snod bcud thams cad khyab:__rang gi bla tshe chad yar dang :__'byung lnga 'jig rten dwangs ma'i bcud:__ye shes chen po'i gzi byin dbyig:__'chi med bdud rtsi'i rnam par bsdus:__spyi bo nas zhugs lus kun gang :__rdo rje'i tshe dang lang tsho yi:__ye shes nus stobs rgyas par gyur:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru bi ma mu tra A yur+dz+nyA na sarba sid+d+hi hU~M:__zhes bzla grangs 'bum phrag gcig go__/thun mtshams tshe 'gugs pa ni/__mda' dar g.yab la/__hrI:__gdod ma'i mgon po rig 'dzin shrI sing ha:__'pho chen ye shes sku brnyes bi ma la:__rtsa gsum kun 'dus 'chi med pad+ma 'byung :__rig 'dzin tshe yi lha tshogs dbyings nas bzhengs:__sgrub mchog rtse gcig gus pas gsol 'debs na:__glog ltar myur ba'i thugs rje'i 'od zer gyis:__bdag cag bla tshe chad nyams yar ba dang :__'khor 'das dwangs bcud srog gi snying por stim:__smin mtshams mdzod spu 'od kyi thig le las:__bde gshegs rig kyi pho nya 'bum phrag spros:__chos nyid mngon sum ye shes lcags kyu yis:__srid zhi'i tshe gcud rten dang rdzas la khug:__mgrin pa'i chu skyes dbang gi ze'u 'bru las:__pad+ma'i rigs kyi pho nya 'bum phrag spros:__nyams snang gong 'phel ye shes zhags pa yis:__srid zhi'i tshe gcud srog gi phyag rgyar chings:__thugs ka chos nyid dbyings kyi thig le las:__rdo rje'i rigs kyi pho nya 'bum phrag spros:__rig pa tshad phebs ye shes lcags sgrog gis:__srid zhi'i tshe bcud 'od gsal snying por sdoms:__lte ba'i ut+pal zab cing 'khyil ba las:__rin chen rigs kyi pho nya 'bum phrag spros:__chos nyid zad pa'i ye shes dril bu yis:__srid zhi'i dwangs bcud mi phyed phyag rgyar sgrubs:__gsang mchog bde chen nor bu'i 'od zer las:__las kyi rigs kyi pho nya 'bum phrag spros:__mi 'gyur 'pho med ye shes rol pa yis:__srid zhi'i tshe bcud 'ja' lus rdo rjer bsgrubs:__bla yi gzugs brnyan dwangs ma'i yi ger stims:__srog gi 'gro 'ong nA da'i dbyangs su sgyur:__tshe yi rgyun bzang 'pho med rdzing bur bskyil:__mi 'gyur mi shigs rtag pa'i dngos grub stsol:__sngags mthar/__a nr-i hrIHbadz+ra dz+nyA na a yu She A kar+Sha ya dza dzaH__pra we sha ya phaT:__A be sha ya a a dzaHhU~M ba~M hoH__tshe b+h+rU~MH__g.yu b+h+rU~M:__g.yu tshe b+h+rU~MH__A yur+dz+nyA na bin+d+hu b+h+rU~M:__'khor 'das tshe bcud dwangs ma kun:__'od zer bdud rtsi'i sprin chen po:__rang gi srog rten hrIHyig dang :__sgrub pa'i rdzas la dbyer med gyur:__rgyas gdab pa ni/__a:__'khor dang mya ngan 'das pa'i tshe yi bcud:__rtsa srog thig le dbyings dang dbyer med 'dres:__rdo rje lu gu rgyud kyis rgyas gdab pas:__'gyur med rtag pa dam pa'i dpal thob shog:__badz+ra dz+nyA na A yu She rak+Sha rak+Sha tiSh+Tha b+h+rU~M:__tshe mda' spyi bor rgya gram du bzhag__/snying ga'i gwa'u srub med pa'i:__phyi rol rdo rje'i drwa bas bsdams:__lus la rdo rje'i go chas g.yogs:__tshe dang ye shes brtan par gyur:__ces pa'i dmigs pa dang nges pa brtan po bya'o/__/gsum pa rjes kyi bya ba la tshogs mchod ni/__thabs shes kyi dam rdzas gtso bor gyur pa'i bza' bca' btung ba'i bye brag ji ltar tshogs par bshams la/__bsang chus bran/__nang mchod 'thor la byin brlab pa ni/__AH__snod kyi 'jig rten ka pA lar:__bcud kyi longs spyod 'dod yon tshogs:__ye shes bdud rtsi'i sprin phung che:__'grib med rtag pa'i rgyan du shar:__oM AHhU~M ha ho hrIH__tshogs zhing spyan drang pa ni/__mos gus gdung dbyangs kyis bskul te/__hU~M:__'od gsal dbyings kyi thig le nas:__snang bzhi mthar phyin shrI seng ha:__bla ma rgya mtsho'i 'khor dang bcas:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__rig rtsal 'pho chen 'od klong nas:__'chi med bi ma mi tra la:__yi dam zhi khro sgyu 'phrul shar:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__zung 'jug pad+mo bkod pa nas:__rtsa gsum dbyer med thod phreng rtsal:__'bum phrag mkha' 'gro'i sprin phung 'phro:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phobs la:__'dus pa'i mched dang dam tshig rdzas:__ye shes chen por byin gyis rlobs:__mchod bzhes dam skong dngos grub stsol:__gu ru dz+nyA na badz+ra sa ma ya dza dzaH__tshogs phud dang po mchod par 'bul ba ni/__oM AHhU~M:__cir snang snod kyi b+han+d+ha ru:__snang stong dbyer med tshogs gtor bshams:__rtsa gsum rgya mtsho'i tshogs la 'bul:__sku yi rdo rje'i dngos grub stsol:__rtsa rlung byed rtsol b+han+d+ha ru:__gsal stong dbyer med tshogs gtor bshams:__rtsa gsum rgya mtsho'i tshogs la 'bul:__gsung gi rdo rje'i dngos grub stsol:__dwangs ma thig le'i b+han+d+ha ru:__bde stong dbyer med tshogs gtor bshams:__rtsa gsum rgya mtsho'i tshogs la 'bul:__thugs kyi rdo rje'i dngos grub stsol:__ka dag dbyings kyi b+han+d+ha ru:__lhun grub snang bzhi'i tshogs gtor bshams:__rtsa gsum rgya mtsho'i tshogs la 'bul:__ye shes rdo rje'i dngos grub stsol:__rang byung mtshan ldan b+han+d+ha ru:__bza' btung bdud rtsi'i tshogs gtor bshams:__rtsa gsum rgya mtsho'i tshogs la 'bul:__las dang ye shes dngos grub stsol:__ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu ga Na tsakra pU dza hoH__bar pas nyams chags bskang zhing bshags pa ni/__hoH__bdag cag thog med dus nas bzung :__tha mar da lta thug gi bar:__sgo gsum 'khrul pa'i gzhan dbang gis:__rang bzhin kha na ma tho dang :__bcas pa'i dam tshig nyams chags kun:__zhal zas tshogs kyi mchod pas bshags:__thugs dam gnyan po dbyings su bskong :__dag cing tshangs par dbugs dbyung nas:__mchog thun dngos grub char ltar phob:__ces dang yig brgya brjod/__tha ma bsgral zhing bstab pa ni/__na mo/__dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/__dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang*/__chos nyid rnam par dag pa'i bden pa dang*/__chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/__rig 'dzin sgyu 'phrul rnam par rol pa'i lha tshogs rnams kyi bden pa dang*/__sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/__bden pa chen po'i mthus/__ma rungs pa'i sems can bsgral ba'i zhing du gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/n+ri tri badz+ra ang+ku sha dza:__dzaHhU~M ba~M hoH__hU~M:__e dbyings stong pa'i brub khung du:__gzung 'dzin ltar snang dgra bgegs kun:__dgug bstim bsgral nas zhal du bstab:__kha sbyor gzi byin bskyed du gsol:__sarba sha trun big+h+nAn dzaHhU~M ba~M ho:__mA ra ya phaT:__kha kha khA hi khA hi:__ma hA su kha sa ma ya ho:__zhes phyi yi tshogs phul nas/__brda'i 'bul len bcas rnal 'byor pa rnams la drangs/__phung khams lha'i dkyil 'khor gsal ba la mchod cing zhen pa med pa nang gi tshogs su rol/__gsang ba yid rig ye shes kyi phyag rgya dang snyoms par 'jug pa'i ting nge 'dzin gsal gdab pa ni/__hoH__shes rab btsun mo'i b+ha ga ru:__thabs kyi rdo rjes gsor zhing bskyod:__'du shes gsum ldan dga' ba bzhis:__stong bzhi'i 'od gsal mchog tu rol:__ma hA su kha dz+nyA na a haM:__de kho na nyid gnyug ma'i ngang du mnyam par bzhag la/__AH__yul dang dbang por 'brel ba yis:__bde ba chen po'i longs spyod kun:__stong nyid rnam thar gsum ldan dang :__dbyer med mchog tu mi 'gyur ba'o:__a a a:__tshogs lhag rnams gsog 'jog med par bsdus la bdud rtsi bran/__oM AHhU~M ha ho hrIH__'dod yon zad pa med par 'phro ba'i bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur:__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__hU~M:__chos nyid rol pa'i lhag sdud tshogs:__rtsa rlung thig le rtog tshogs kyi:__bag chags sred zhen lhag ma kun:__bde ba chen po'i klong du rol:__stong pa chen po'i brtul zhugs bskyed:__'pho chags 'khrul pa zhi ba dang :__rig rtsal rgyas pa'i phrin las mdzod:__ma ma d+hA ka d+hA ki nI u+u ts+tshiSh+ta ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__smon lam dang shis brjod ni/__A+oMH__bkra shis gang zhig cir snang lha sngags chos sku dag:__rtsa rlung thig le zag med dbu ma'i dbyings su rdzogs:__gzung 'dzin rtog tshogs dbyings rig dbyer med chen por smin:__mchog thun dngos grub char ltar 'bebs pa'i bkra shis shog:__ces dang gzhan yang thun mong ma yin pa'i smon lam rgya cher gdab/__de nas gtor ma bskyang ba ni/__srung ma'i gtor ma 'bru gsum gyis brlab la/__a:__dbyings las ye shes rang shar ba'i:__e ka dza TI ral gcig ma:__'od gsal rig pa zang thal sku:__khyab 'jug chen po sgra gcan 'dzin:__zung 'jug dwangs ma'i thig le 'dzin:__rdo rje dgra 'dul legs pa rtsal:__thugs rje'i cho 'phrul bsam yas pa:__'bum phrag dregs pa'i sde tshogs kun:__dgongs brda snyan nas brgyud pa yi:__rgyal ba rig 'dzin rnal 'byor dbang :__ji snyed 'dus pa'i tshogs chen dang :__'khor 'das zil gnon he ru ka:__grub pa'i rig 'dzin rnam gsum gyis:__ji ltar bka' bsgos dam bzhag bzhin:__dur khrod rol pa'i gnas 'dir spyon:__khams lnga dag pa'i sman phud dang :__'byung lnga'i dwangs ma ba liM ta:__dug lnga bsgral ba'i dmar chen po:__dpal gyi pham phab chen por bzhes:__theg mchog lam du zhugs pa la:__glo bur bdud bzhi'i bar chad zlog:__'khor 'das ru shan dbye ba'i tshe:__gzung 'dzin 'khrul pa'i sa bon sgrol:__rig pa ka dag lta ba la:__yid byed mtshan ma'i rtog pa srungs:__rig rtsal mngon sum snang ba'i tshe:__rlung sems 'gyu ba dbyings su non:__mthar thug gzhi dbyings gnyug ma'i klong :__gzhi snang rig pa'i phrin las sgrubs:__sa ma ya ho:__de nas gtong rag mchod bstod phul la/__dngos grub blang ba ni/__a:__mngon sum ye shes las byung ba'i:__nyams snang gong 'phel pho brang nas:__tshad phebs don gyi lha tshogs kyis:__blo 'das chos zad dngos grub stsol:__bsnyen sngags mthar/__kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma a yur+dz+nya na sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M swA hA:__zhes rten yod na gnas lngar gtugs/__bdud rtsi sogs myang*/__nongs pa bshags pa ni/__aH__gzung 'dzin rnam rtog las byung ba'i:__las dang nyon mongs sdig sgrib kun:__rang bzhin skye med ngang nyid du:__'khor gsum mtshan ma bral bar bshags:__zhes dang yig brgya brjod/__tshogs mgron rten yod na brtan bzhugs dang*/__med na gshegs gsol bya/__bdag bskyed bsdu ldangs ni/__a:__gzhi snang phyag rgya'i dkyil 'khor lha:__gzhi dbyings gdod ma'i klong du thim:__slar yang phyir gsal gzugs kyi sku:__dus gsum dus med rtag tu shar:__a a a:__bsngo smon ni/__lhun gyis grub pa'i dge tshogs kun:__ka dag gzhon nu bum skur bsngo:__zung 'jug khyad chos drug ldan gyi:__ye shes chen por ro gcig shog:__shis pa brjod pa ni/__hoH__lta ba ngang bzhag blo las 'das:__chos kyi sku yi bkra shis shog:__sgom pa mngon sum tshad la phebs:__longs spyod rdzogs sku'i bkra shis shog:__spyod pa dbyings rig 'du 'bral med:__sprul pa'i sku yi bkra shis shog:__'bras bu gzhi snang thig le che:__dbyer med chen po'i bkra shis shog:__ces sogs brjod la bde legs su bya'o/__/dge 'dis mtha' yas lus can kun/__/'chi med rig 'dzin rnam gsum gyis/__/rjes gzung ye shes byin thob nas/__/'od gsal thig ler byang chub shog__/tshul 'di'ang grub pa'i slob dpon rnam gsum dang dbyer ma mchis pa 'khor lo'i mgon po gter chen bla ma rin po ches smin grol gyi gdams pas rjes su bzung nas bka'i gnang ba stsal ba ltar/__'chi med bstan gnyis gling pas rje nyid kyi zab gter rigs mthun nas bsdebs te rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por khrigs su bkod pa dge legs 'phel//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]