JKW-KABAB-13-PA-037

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་སྒྲུབ་དང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བལྟས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་དྲི་མེད་ནོར་བུ།
Wylie title 'chi med 'phags ma'i snying thig gi cha lag gtsug tor rnam par rgyal ma'i gzungs sgrub dang mchod pa'i cho ga bltas gsal du bkod pa dri med nor bu JKW-KABAB-13-PA-037.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 13, Text 37, Pages 481-508 (Folios 1a to 14b5)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. 'chi med 'phags ma'i snying thig gi cha lag gtsug tor rnam par rgyal ma'i gzungs sgrub dang mchod pa'i cho ga bltas gsal du bkod pa dri med nor bu. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 13: 481-508. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Offering Rituals - mchod sbyin
Cycle འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ ('chi med 'phags ma'i snying thig)
Deity gtsug gtor rnam rgyal ma
Karchag page JKW-KABAB-Volume-13-PA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DZI-023
Colophon

།དེ་ལྟར་དགོངས་གཏེར་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་ཆོས་སྡེར་བྱོན་པའི་རྣམ་རྒྱལ་གཟུངས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འདི་ཉིད་རང་གཞན་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བས་ཕན་པའི་སེམས་ཀྱིས། རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་དང་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ལུང་ལ་རང་རྟོག་གི་རྙོགས་པས་མ་བསླད་པར། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོའི་དབེན་ཁང་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་བགྱིས་པ་ལས་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

de ltar dgongs gter 'phags ma'i snying tig gi chos sder byon pa'i rnam rgyal gzungs sgrub kyi cho ga bltas chog tu bkod pa 'di nyid rang gzhan la nye bar mkho bas phan pa'i sems kyis/__rtsa ba rdo rje'i gsung dang kun mkhyen bla ma nyid kyi zhal lung la rang rtog gi rnyogs pas ma bslad par/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwa chen po'i dben khang bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du bgyis pa las phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod pa dge legs 'phel/__sarba dA mang+ga laM//

[edit]
༄༅། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་སྒྲུབ་དང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བལྟས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་དྲི་མེད་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༄༅༅། །གང་ལ་སྐྱབས་སུ་གསོལ་བས་དུས་ཆེན་པོའི། །བེ་ཅོན་རི་མོའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་དང༌། །འཕྲལ་ཡུན་འདོད་རྒུ་བདེ་བླག་སྩོལ་མཛད་པ། །བླ་མ་མཆོག་དང་རྣམ་པར་རྒྱལ་མར་འདུད། །སྔ་འགྱུར་ལུགས་ལ་རྙེད་དཀའ་ཞིང༌། །ཉེ་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་ཅན། །ལེགས་བྱས་དཔྱིད་དུ་ཤར་འདི་ཀོ། །བློ་གྲོས་ལྡན་རྣམས་དང་ལེན་བྱོས། །གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་སྒྲུབ་དང་སྟོང་མཆོད་བྱེད་ཚུལ་ཁུངས་དང་བྱིན་རླབས་ཆེ་ཞིང་གསར་མའི་ཕྱོགས་སུ་ཡོངས་གྲགས་དར་ཆ་ཆེ་རུང་རྙིང་མའི་ལུགས་ལ་ཚད་དང་ལྡན་པའི་གཞུང་ནི་འདི་ཁོ་ན་ཙམ་དུ་སྣང་བ་དང༌། ཆོ་ག་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་བྱིན་རླབས་འཕྲལ་དུ་འབྱུང་བའང་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཚུལ་འདི་ལ་ཅིས་ཀྱང་འཇུག་པར་རིགས་སོ། །དེ་བས་ན་དོན་ཏུ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་ལྷག་བསམ་གྱིས་ལག་ལེན་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། དང་པོ་ལ་གཉིས། རྟེན་དང་མཆོད་རྫས་འདུ་བྱ་བ་དང༌། ཆོ་གའི་སྔོན་འགྲོའོ། །དང་པོ་ནི། གཙང་མའི་གནས་ཁང་བྱི་དོར་བྱས་ཤིང་དྲི་བཟང་པོའི་ཆུས་ཆག་ཆག་གདབ། དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་དང་རྒྱན་བཀོད་གང་འབྱོར་བཀྲམ་པའི་གུང་དུ་སྟེགས་བུུ་ཁེབས་བཟང་པོས་བཀབ་པའི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་བྲི། དེའང་རས་བྲིས་བཀྲམ་པའི་འབྲུ་དཀར་གྱིས་ཀྱང་རུང༌། དེའི་དབུས་སུ་བུམ་པ་ཆེ་ལེགས་དྲིའི་ཆབ་དང་ཉེར་ལྔའི་རྫས་ཀྱིས་གཏམས་པ་མགུལ་ཆིངས་སེར་པོས་སྤྲས་པ་བཞག །དེའི་ཁར་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན་ནང་གཞུག་འདི་ཉིད་ཀྱི་གཟུངས་རིང་ཐུང་གིས་བཀང་བ་སོགས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་བུམ་སྒོར་རྣམ་རྒྱལ་མའི་སྐུ་བྲིས་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ། དེའི་མཐའ་སྐོར་བྱང་ཤར་དུ་མཚམས་འཛིན་མེ་ཏོག །ཤར་དུ་མཆོད་ཡོན་སོགས་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་གཡས་བསྐོར་དུ་བཤམ། མདུན་ཕྱོགས་རྐང་གསུམ་ལྟ་བུ་སྟེགས་མཐོ་བ་ལ་མཆོད་ཡོན་དུང་ཆོས་ཉ་ཕྱིས་གང་རུང་ངམ་ཟངས་སོགས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་ཆུ་གཙང་ལ་འོ་མ་དང་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་བཏབ་པ་བཞག །གཟུངས་སྒྲུབ་རྐྱང་པ་ལ་མཆོད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་འཐུས་མོད། །སྟོང་མཆོད་གཙོར་བཏོན་པའི་སྐབས་སྤྲོ་ན། སྟོང་མཆོད་དངོས་སྤོས། མར་མེ། ཞལ་ཟས་གསུམ་པོ་ཡིན་པས་མཐའ་བསྐོར་དུ་བཤམ་དགོས་ཀྱང་གོ་ཡུལ་སོགས་ཀྱིས་མ་འགྲིགས་ན། དེ་གསུམ་བརྒྱ་རྩ་རེ་བཤམ། འཕྲོས་རྣམས་ཉེ་ལོགས་ཕྱོགས་བཞིའམ་གོ་ཡུལ་བདེ་བར་སྟེགས་བུ་ལ་བསྒྲིག །དཀྱིལ་འཁོར་སྟེང་དུ་གདུགས་བླ་བྲེ་གང་འཛོམ་དབུབ། ཕྱོགས་བཞིར་འཕན་དང༌། མཚམས་བཞིར་རྒྱལ་མཚན་རེ་རེ། དེ་རྣམས་ཀྱི་བར་མཚམས་སུ་ཚོན་སྣ་ལྔ་པའི་བ་དན་གསུམ་རེ་སྟེ་ཁྱོན་ཉེར་བཞི་གཟུག །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་ཕྱོགས་སུ་གཟུངས་གཏོར་དཀར་ཟླུམ་ཆེ་ལེགས་གཅིག་བཤམ། ཕྱི་རོལ་དུ་བཏང་རྒྱུ་གཏོར་ཟླུམ་དཀར་པོ་བཞི། སྣོད་གཞན་དུ་ཐེབས་ཀྱུ་སྟོང་རྩ། གཏོར་མ་རྣམས་ལ་དཀར་གསུམ་གྱིས་བྲན། གཞན་ཡང་འཐོར་ནས། བདུག་སྤོས། རོལ་མོ་སོགས་ཉེ་བར་འཁོ་བ་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཆོ་ག་མཁན་པོ་ཐམས་ཅད་ཡན་ལག་ལྔ་ཁྲུས་བྱ། སྤོས་དཀར་རམ་མེད་ན་བཟང་ཤིང་གི་དུད་པས་བསང༌། དགེ་ཚུལ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཐོབ་ལ་མ་ཉམས་པ་ཡིན་ན་བསྙེན་གནས་སྡོམ་པ་བླང་མི་དགོས། མ་བླང་ན་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བར་ཡང་མི་འགྱུར་ཡང༌། རབ་བྱུང་གི་སྡོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན་བསྙེན་གནས་ལེན་པའི་ཞར་བྱུང་དུ་དགེ་ཚུལ་སློང་རྣམས་ཀྱང་རང་རང་གི་སྡོམ་པ་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་དམ་བཅའ་བརྟན་པོར་བགྱི་བའི་བསམ་པས་ཆོ་ག་བྱ་བ་ཕྱག་ལེན་ཏུ་སྣང་བས། དེ་ལྟར་ན་ཐོག་མར། སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་སེམས་བྱ། ཇི་སྙེད་སུ་དག་སོགས་བཟང་སྤྱོད་ཡན་ལག་བདུན་པ་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས་ཕྱག་བྱས་ཏེ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྟ་ཅང་ཤེས་ལྟ་བུ། གླང་པོ་ཆེན་པོ། བྱ་བ་བྱས་ཤིང༌། བྱེད་པ་བྱས་པ། ཁུར་བོར་བ། རང་གི་དོན་རྗེས་སུ་ཐོབ་པ། སྲིད་པ་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ཡོངས་སུ་ཟད་པ། ཡང་དག་པའི་བཀའ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཐུགས་ལེགས་པར་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཤེས་རབ་ཅན་དེ་རྣམས་ཀྱིས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར་དང༌། ཕན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌། གྲོལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌། ནད་མེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌། མུ་གེ་མེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ངེས་པར་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། གསོ་སྦྱོང་ངེས་པར་མཛད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས་ཀྱང༌། དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ། ཇི་སྲིད་སང་ཉི་མ་མ་ཤར་གྱི་བར་དུ། གསོ་སྦྱོང་ངེས་པར་ཡང་དག་པར་བླང་བར་བགྱིའོ། །དེང་ནས་སྲོག་གཅོད་མི་བྱ་ཞིང༌། །གཞན་གྱི་ནོར་ནི་བླང་མི་བྱ། །འཁྲིག་པའི་ཆོས་ཀྱང་མི་སྤྱད་ཅིང༌། །རྫུན་གྱི་ཚིག་ཀྱང་མི་སྨྲའོ། །སྐྱོན་ནི་མང་པོ་ཉེར་བསྟེན་པའི། །ཆང་ནི་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བྱ། །ཁྲི་གདན་ཆེ་མཐོ་མི་བྱ་ཞིང༌། །དེ་བཞིན་དུས་མ་ཡིན་པའི་ཟས། །དྲི་དང་ཕྲེང་བ་དང་ནི་རྒྱན། །གར་དང་གླུ་སོགས་སྤང་བར་བྱ། །ཇི་ལྟར་དགྲ་བཅོམ་རྟག་ཏུ་ནི། །སྲོག་གཅོད་ལ་སོགས་མི་བྱེད་པ། །དེ་བཞིན་སྲོག་གཅོད་ལ་སོགས་སྤང༌། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །སྡུག་བསྔལ་མང་དཀྲུགས་འཇིག་རྟེན་འདི། །སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བར་ཤོག །ལན་གསུམ་བརྗོད། ཨོཾ་ཨ་མོ་གྷ་ཤཱི་ལ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་བྷ་ར་བྷ་ར་མ་ཧཱ་ཤུདྡྷ། ས་ཏྭ་པདྨ་བི་བྷུ་ཥི་ཏེ། བྷུ་ཛ་དྷ་ར་དྷ་ར། ས་མནྟ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་གི་གཟུངས་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་བཟླ། ཁྲིམས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐྱོན་མེད་ཅིང༌། སོགས་སྨོན་ལམ་གདབ། དེ་ལྟར་གསོ་སྦྱོང་ལེན་མིན་གང་ལྟར་ཡང༌། ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་རྗེས་དྲན་དང་བརྒྱུད་འདེབས་འདོན། དེ་ནས་སྐྱབས་འགྲོ་ནི། ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཏེར༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་ལ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཀུན༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། །སེམས་བསྐྱེད་ནི། སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི་གཞན་དོན་དུ༔ རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སོགས༔ རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེན་སྤྱད༔ ལན་གསུམ། ཡན་ལག་བདུན་གྱི་ཚོགས་བསགས་པ་ནི། ཧོ༔ ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་གཅས་དང་༔ རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ཞབས་པདྨོར༔ ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གྱི་གྲངས་སྙེད་ཀྱི༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་པའི༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ ཚོགས་གཉིས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བཞིན་ཏུ༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ དགེ་ཚོགས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་བསྔོ༔ གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག༔ མཆོད་རྫས་བྱིན་རླབས་ནི། ཆོས་དབྱིངས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་མཐུ༔ ཆོས་ཅན་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་སྟོབས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི༔ ཐུགས་རྗེ་སྨོན་ལམ་བྱིན་རླབས་ལས༔ གནས་ཡུལ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་༔ མཆོད་ཚོགས་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཀུན་བཟང་རྣམ་ཐར་མཁའ་ཁྱབ་གྱུར༔ ཅེས་བདེན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབ། ན་མོ་རཏྣ་སོགས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་གཟུངས་བརྗོད་དོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གསུམ། བདག་བསྐྱེད་སྒོམ་བཟླས། མདུན་བསྐྱེད་སྒྲུབ་མཆོད། གཏོར་མ་འབུལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཨཿ སྐྱེ་བ་མེད་པའི་གཟུངས་ཀྱི་སྒོ༔ སྟོང་ཉིད་འདུས་མ་བྱས་པ་ལས༔ མཚན་མ་མེད་པའི་རྟེན་འབྱུང་ནི༔ རང་སེམས་བྷྲཱུྃ་ཡིག་གསེར་གྱི་མདོག༔ སྨོན་པ་མེད་པའི་འབྲས་བུའི་ཚུལ༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་འཕྲོས༔ སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་དག་པ་ལས༔ ཆོས་སྐུའི་མཆོད་རྟེན་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ བུམ་ནང་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ བྷྲཱུྃ་ལས་བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས༔ རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ༔ ཉི་མ་འཆར་ཁའི་མདངས་འོད་ཅན༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཞི་འཛུམ་སྒེག༔ དར་དང་རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་བརྒྱན༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ ནོར་བུའི་ལྕགས་ཀྱུས་ཚེ་དཔལ་འགུགས༔ གཡོན་པས་མཉམ་གཞག་ཕྱག་རྒྱའི་སྟེང་༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔ ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ འོད་ཟེར་སྣང་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ ཐུགས་ཀར་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་དབུས༔ བྷྲཱུྃ་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ བཟླས་པས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཚེ་དཔལ་ཀུན༔ ཚུར་འདུས་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་ལ༔ ཐིམ་པས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་བབས༔ ལུས་གང་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག༔ ཚེ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་གྱུར༔ ཅེས་ཏིང་འཛིན་གྱི་གསལ་སྣང་དང་ལྡན་པས། ཨོཾ་ཨ་མྲྀཏ་ཨཱ་ཡུརྡ་དེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་བཅུ་པ་ཉིད་ཅི་ནུས་བཟླ་དགོས་པས་སྐབས་འདིར་སྟོང་ཕྲག་ཙམ་མོ། །ལས་སྔགས་ནི། ཨོཾ་རཏྣ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨཱ་ཡུརྡ་དེ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཨཱ་བ་ར་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ནེ་སརྦ་པུཎྱེ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པ་བརྒྱ་རྩ་བཟླ། མཐར་མཆོད་བསྟོད་ཕྲིན་ལས་གསོལ་བ་ནི། ཨོཾ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་རྫས་ཀུན༔ གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མར་འབུལ༔ བཞེས་ནས་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱཱ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ༔ རིན་ཆེན་ལས་སྐྱེས་རིན་ཆེན་བདག༔ རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རིན་ཆེན་ཡིད་བཞིན་འཕེལ་མཛད་པ༔ རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱི༔ ལས་ཉོན་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ཞིང་༔ ཚེ་དཔལ་འབྱོར་པ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཅེས་པས་བདག་བསྐྱེད་གྲུབ་བོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྒྲུབ་མཆོད་བྱ་བ། གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། མདུན་རྟེན། ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀྱིས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མདུན་གྱི་གཞིར༔ རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི༔ ས་གཞི་ལག་མཐིལ་ལྟ་བུར་མཉམ༔ དཔག་བསམ་ཤིང་དང་བདུད་རྩིའི་རྫིང་༔ ཡིད་འཕྲོག་མཆོད་སྤྲིན་བསམ་མི་ཁྱབ༔ དེ་དབུས་པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང་༔ བྷྲཱུྃ་ལས་བུམ་པ་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས༔ ལྷ་རྫས་བཟང་པོས་བཀླུབས་པའི་སྟེང་༔ དྲན་པ་ཉེར་བར་བཞག་པ་སོགས༔ ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི༔ ཆོས་སྐུའི་དོན་མཚོན་མཆོད་སྡོང་ཆེ༔ བཙོ་མ་གསེར་གྱི་མདོག་ལྟར་འབར༔ ལྟེ་བར་སྣ་ཚོགས་པད་ཟླའི་སྟེང་༔ བྷྲཱུྃ་ཡིག་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་ལས༔ འོད་འཕྲོས་འཕགས་མཆོད་འགྲོ་སྒྲིབ་སྦྱངས༔ ཚུར་འདུས་སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་ཀུན༔ མི་ཕྱེད་བཅུད་དུ་དྲིལ་བ་ལས༔ རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཆེན་མོར་བཞེངས༔ ཉི་མ་འཆར་ཁའི་མདྭངས་འོད་ཅན༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཞི་འཛུམ་སྒེག༔ དར་དང་རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་བརྒྱན༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ ནོར་བུའི་ལྕགས་ཀྱུས་ཚེ་དཔལ་འགུགས༔ གཡོན་པས་མཉམ་བཞག་ཕྱག་རྒྱའི་སྟེང་༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔ ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ འོད་ཟེར་སྣང་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ ཕྱོགས་བཞིར་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་མཐིང་༔ ལྷོ་རུ་བདེ་གཤེགས་གཙུག་ཏོར་དཀར༔ ནུབ་ཏུ་པདྨའི་གཙུག་ཏོར་དམར༔ བྱང་དུ་ལས་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་ལྗང་༔ གཡས་པས་རང་རྟགས་ལྕགས་ཀྱུ་དང་༔ གཡོན་པས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་བསྣམས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ ཞི་འཛུམ་སྒེག་ཅིང་རྒྱས་པའི་ཞལ༔ སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གི་རོལ༔ དེའི་ཕྱི་རོལ་ཉི་གདན་ལ༔ ཤར་དུ་མི་གཡོ་མགོན་པོ་མཐིང་༔ རལ་གྲི་གདེངས་ཤིང་ལྕགས་ཀྱུས་འདེབས༔ ལྷོ་རུ་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་སེར༔ རིན་ཆེན་གདེངས་ཤིང་ཞགས་པས་མཆིངས༔ ནུབ་ཏུ་དབྱུག་པ་སྔོན་པོ་དམར༔ ཐོད་དབྱུག་གདེངས་ཤིང་སྒྲོག་གིས་སྡོམ༔ བྱང་དུ་སྟོབས་ཆེན་དུད་ཀའི་མདོག༔ རྩེ་གསུམ་གདེངས་ཤིང་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ༔ ཀུན་ཀྱང་ཁྲོ་གཏུམ་འབར་བའི་ཉམས༔ སྟག་ཤམ་རིན་ཆེན་སྦྲུལ་གྱིས་བརྒྱན༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་དབུས་ན་འགྱིང་༔ གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དང་༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་སྟེར་བའི༔ ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་རིག་པ་འཛིན༔ དཔག་ཡས་ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་འཁྲིགས༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཡེ་ཤེས་པ་ཀུན་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔ ཅེས་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། སྤོས་བཏུལ། རོལ་མོ་འཁྲོལ་ལ། ཨོཾ༔ ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་པ་བྲལ་བ་ལས༔ སྨོན་ལམ་སྙིང་རྗེའི་སྐུར་བཞེངས་པ༔ གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་ཕྱག་རྒྱ་བཞིས་དབྱེར་མེད་དུ་བྱ། སླར་ཡང་དབང་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་པ། ནམ་མཁའ་གང་བར་སད་པ་ཡིས༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་དྲི་མ་བཀྲུས༔ དབང་ཐོབ་རིགས་བདག་དབུར་བརྒྱན་བསམ༔ ཏྲཱྃ་ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཧྲཱིཿཨཱཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དབང་བསྐུར་ཅིང་རྒྱས་གདབ། ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཨོཾ༔ བཅོམ་ལྡན་འཆི་མེད་མགོན་པོ་ཡི༔ གཙུག་ཏོར་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར་སྤྲིན༔ ཡེ་ཤེས་འཕགས་མའི་གཟུགས་སུ་ཤར༔ རྣམ་པར་རྒྱལ་མར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཎ་མི་བནྟ་ནཾ་ཀ་རོ་མི༔ མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། མཆོད་སྤྲིན་གཟུངས་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་སྤེལ་ལ། ཨོཾ༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་༔ ལྷ་མིའི་བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི༔ མཆོད་ཡོན་བདུད་རྩིའི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རབ་སྤྲུལ་ཏེ༔ འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དཔལ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་༔ ལྷ་མིའི་བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི༔ ཞབས་བསིལ་དག་བྱེད་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རབ་སྤྲུལ་ཏེ༔ འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དཔལ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པཱདྱཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་༔ ལྷ་མིའི་བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི༔ མཚར་སྡུག་ཡིད་འོང་མེ་ཏོག་ཚལ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རབ་སྤྲུལ་ཏེ༔ འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དཔལ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་༔ ལྷ་མིའི་བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི༔ དྲི་ཞིམ་བདུག་སྤོས་ཕྱོགས་བཅུར་འགེངས༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རབ་སྤྲུལ་ཏེ༔ འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དཔལ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་དྷུ་པེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་༔ ལྷ་མིའི་བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི༔ སྣང་གསལ་སྒྲོན་མེ་འོད་རབ་འབར༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རབ་སྤྲུལ་ཏེ༔ འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དཔལ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཱ་ལོ་ཀེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་༔ ལྷ་མིའི་བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི༔ བསིལ་ཞིང་དྲི་བཟང་བདུད་རྩི་སྦྲེང་༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རབ་སྤྲུལ་ཏེ༔ འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དཔལ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གནྡྷེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་༔ ལྷ་མིའི་བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི༔ ཞལ་ཟས་རོ་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རབ་སྤྲུལ་ཏེ༔ འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དཔལ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ནཻ་བིདྱཱ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་༔ ལྷ་མིའི་བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི༔ འབུད་བཀྲོལ་བརྡུང་བའི་རོལ་མོའི་སྒྲ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རབ་སྤྲུལ་ཏེ༔ འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དཔལ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་༔ ལྷ་མིའི་བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི༔ རིན་ཆེན་གདུགས་མཛེས་བླ་བྲེ་བྲེས༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རབ་སྤྲུལ་ཏེ༔ འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དཔལ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཙྪཱ་ཏྲྃ་ག་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་༔ ལྷ་མིའི་བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི༔ བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའྀ་བ་དན་འཕྱར༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རབ་སྤྲུལ་ཏེ༔ འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དཔལ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པ་ཏཾ་ག་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ བསྟོད་པ་ནི། དབྱངས་དང་དྲིལ་སྟབས་བཅས། ཨོཾ༔ རིན་ཆེན་ལས་སྐྱེས་རིན་ཆེན་བདག༔ རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རིན་ཆེན་ཡིད་བཞིན་འཕེལ་མཛད་པ༔ རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས༔ རྡོ་རྗེའི་འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་པའི༔ རྡོ་རྗེས་བདུད་སྡེ་ཕམ་མཛད་པའི༔ རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ བདེ་གཤེགས་ཡུམ་གྱུར་བདེ་གཤེགས་གསུང་༔ བདེ་གཤེགས་སྣང་བའི་འོད་ཟེར་སྤྲིན༔ བདེ་གཤེགས་དགྱེས་པ་སྒྲུབ་མཛད་པའི༔ བདེ་གཤེགས་གཙུག་ཏོར་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ པདྨའི་འབྱུང་གནས་པདྨའི་སྒྲ༔ པདྨ་ཟབ་པའི་རྒྱ་མཚོའི་འོད༔ པདྨའི་དཔལ་དུ་འགུགས་མཛད་པ༔ པདྨའི་གཙུག་ཏོར་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ ལས་ཀྱི་རོལ་པ་ལས་ཀྱི་ཐབས༔ ལས་ཀུན་དབང་སྒྱུར་གྲུབ་པའི་འོད༔ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྟེར༔ ལས་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ ཁྲོས་པའི་སྐུར་སྣང་ཁྲོ་བོའི་གསུང་༔ ཁྲོ་བ་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་འོད༔ ཁྲོས་པས་བདུད་སྡེ་ཚར་གཅོད་པའི༔ ཁྲོ་ཆེན་བཞི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པ་གཅིག་ཉིད་ལས༔ མ་འགགས་གཟུགས་སྐུ་དུ་མར་སྟོན༔ ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཀུན་ལ་བསྟོད༔ ཕྲིན་ལས་གསོལ་བ་ནི། བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱི༔ ལས་ཉོན་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ཞིང་༔ ཚེ་དཔལ་འབྱོར་པ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ གཉིས་པ་ལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། རང་གི་ཐུགས་ནས་འོད་ཟེར་སྤྲིན༔ ཉི་མ་འཆར་ཁའི་མདངས་ལྟར་འཕྲོས༔ མདུན་གྱི་ལྷ་ཡི་ཐུགས་ཀར་ཕོག༔ ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་རྗེས་བསྐུལ་ཏེ༔ ཤེས་པ་སྐྱེ་མེད་བཟོད་པའི་གཟུངས༔ ཤེས་བྱ་ཀུན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་གཟུངས༔ དབྱེར་མེད་ཐུགས་ཆུད་དོན་གྱི་གཟུངས༔ ཏིང་འཛིན་རོལ་མོ་མཐའ་ཡས་པའི༔ ཆོ་འཕྲུལ་རྨད་བྱུང་ཚིག་གི་གཟུངས༔ གཙོ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ སྔགས་དང་འོད་ཟེར་སྒྲར་བཅས་འཕྲོས༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ཁྱབ༔ འཕགས་པ་མཆོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྤེལ༔ སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་བསྡུས༔ བདག་ཐིམ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ༔ ལྷ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས༔ བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར༔ ཅེས་པའི་དམིགས་པ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་པས་གཟུངས་སྟོང་ཕྲག་འགྲོ་ངེས་བཟླ་བ་དང་བསྐོར་བ་དེ་གྲངས། བར་མཚམས་སུ་མཆོད་བསྟོད་བྱ་དགོས་པས་ད་ལྟའི་ཕྱག་ལེན་ཏུ་ཆོ་ག་མཁན་པོ་མི་བཅུ་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་མི་རེས་གཟུངས་ཚར་བརྒྱ། བཅུ་རེའི་མཚམས་མཆོད་བསྟོད་ཚར་རེ། དེ་ལྟར་ལྔ་བཅུ་སོང་མཚམས་གཟུངས་ཚར་རེ་དང་བསྐོར་བ་གཉིས་རེ་སྦྲགས་གཟུངས་བཅུ་ཚན་རེའི་མཚམས་སུ་གྲལ་ལ་འཁོད་ནས་མཆོད་བསྟོད་ཚར་རེ་བྱས་པས་སྤྱི་མགོ་ནས་གཟུངས་དང་བསྐོར་བ་སྟོང་ཕྲག་རེ་རེ། མཆོད་བསྟོད་བརྒྱ་རྩ་འགྲོ་བ་ཡིན་ཅིང༌། འདོན་མཁན་ཉི་ཤུ་ཡོད་ན་ལྔ་ཚན་བཅུ། ལྔ་ལས་མེད་ན་ཉི་ཤུ་བྱེད་དགོས་པ་ཤེས་པར་བྱས་ནས། ཐོག་མར་ལེགས་སོ་སྟེར་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་པ་ལག་གཉིས་སྙིང་གར་ཐལ་མོ་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ཕྲེད་དུ་བཞག །མཛུམ་མོ་གཉིས་ཀྱི་ཚིགས་བར་པ་བཅག་པ་དང་མཐེ་བོང་རྩེ་སྤྲད། མེ་ཏོག་ཐོགས་ལ། ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་སརྦ་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་པྲ་ཏི་བི་ཤིཥྟཱ་ཡ། བུདྡྷཱ་ཡ་ཏེ་ན་མ། ཏདྱཱ་ཐཱ། ཨོཾ་བྷྲཱུྃ་བྷྲཱུྃ་བྷྲཱུྃ། ཤོ་དྷ་ཡ་ཤོ་དྷ་ཡ། བི་ཤོ་དྷ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ། ཨ་ས་མ་ས་མནྟ་ཨ་བ་བྷཱ་ས་སྥ་ར་ཎ་ག་ཏི་ག་ག་ན་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ། ཨ་བྷི་ཥིཉྩནྟུ་མཱྃ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ། སུ་ག་ཏ་བ་ར་བརྩ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ། ཨ་བྷི་ཥེ་ཀཻ་ར་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་མནྟྲ་པ་དཻ། ཨཱ་ཧ་ར་ཨཱ་ཧ་ར། མ་མ་ཨཱ་ཡུ༔སཾ་དྷཱ་ར་ཎི། ཤོ་དྷ་ཡ་ཤོ་དྷ་ཡ། བི་ཤོ་དྷ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ། ག་ག་ན་སྭ་བྷཱ་བ་བི་ཤུདྡྷེ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཤུདྡྷེ་ས་ཧ་སྲ་རསྨི་སཙྩོ་དི་ཏེ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ནི། ཥཊྤཱ་ར་མི་ཏཱ་པ་རི་པུ་ར་ཎི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་ཏེ་ད་ཤ་བྷཱུ་མི་པྲ་ཏིཥྛི་ཏེ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲཱི་ད་ཡ་ཨ་དྷཱིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ། མུ་དྲེ་མུ་དྲེ་མ་ཧཱ་མུ་དྲེ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་སཾ་ཧ་ཏ་ན་པ་རི་ཤུདྡྷེ། སརྦ་ཀརྨ་ཨཱ་བ་ར་ཎ་བི་ཤུདྡྷེ་པྲ་ཏི་ནི་ཝརྟ་ཡ་མ་མ་ཨཱ་ཡུར་བི་ཤུདྡྷེ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། ས་མ་ཡ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ། ཨོཾ་མུ་ནི་མུ་ནི་མ་ཧཱ་མུ་ནི། བི་མུ་ནི་བི་མུ་ནི་མ་ཧཱ་བི་མུ་ནི། མ་ཏི་མ་ཏི། མ་ཧཱ་མ་ཏི། མ་མ་ཏི་སུ་མ་ཏི། ཏ་ཐཱ་ཏཱ་བྷཱུ་ཏ་ཀོ་ཊི་པ་རི་ཤུདྡྷ། བི་སྥུ་ཊ་བུདྡྷི་ཤུདྡྷེ། ཧེ་ཧེ་ཛ་ཡ་ཛ་ཡ། བི་ཛ་ཡ་བི་ཛ་ཡ། སྨ་ར་སྨ་ར། སྥ་ར་སྥ་ར། སྥཱ་ར་ཡ་སྥཱ་ར་ཡ། སརྦ་བུདྡྷ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ། ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ། བུདྡྷེ་བུདྡྷེ། བཛྲེ་བཛྲི་མ་ཧཱ་བཛྲེ་སུ་བཛྲེ། བཛྲ་གརྦྷེ་ཛ་ཡ་གརྦྷེ་བི་ཛ་ཡ་གརྦྷེ། བཛྲ་ཛྭ་ལ་གརྦྷེ། བཛྲོདྦྷ་བ། བཛྲ་སཾ་བྷ་བེ་བཛྲེ་བཛྲི་ཎཱི་བཛྲི་བྷ་བ་ཏུ་མ་མ་ཤ་རཱི་ར། སརྦ་ས་ཏྭཱ་ནཱཉྩ་ཀཱ་ཡ་པ་རི་ཤུདྡྷིརྦྷ་བ་ཏུ། མ་ས་དཱ་སརྦ་ག་ཏི་པ་རི་ཤུདྡྷི་ཤྩ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཥྩ་མཱྃ་ས་མཱ་ཤྭཱ་ས་ཡནྟུ། བུདྡྷྱ་བུདྡྷྱ་སིདྡྷྱ་སིདྡྷྱ། བོ་དྷ་ཡ་བོ་དྷ་ཡ། བི་བོ་དྷ་ཡ་བི་བོ་དྷ་ཡ། མོ་ཙ་ཡ་མོ་ཙ་ཡ། བི་མོ་ཙ་ཡ་བི་མོ་ཙ་ཡ། ཤོ་དྷ་ཡ་ཤོ་དྷ་ཡ། བི་ཤོ་དྷ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ། ས་མནྟཱ་མོ་ཙ་ཡ་མོ་ཙ་ཡ་ས་མནྟ་རསྨི་པ་རི་ཤུདྡྷེ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲི་ད་ཡ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ། མུ་དྲེ་མུ་དྲེ། མ་ཧཱ་མུ་དྲེ། མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་མནྟྲ་པཱ་དཻཿསྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མགོ་དུད་པ་བྱས་ལ་འབྲུ་འཐོར། དེ་འདྲ་ཚར་བཅུ་སོང་མཚམས། ཨོཾ༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་༔ ལྷ་མིའི་བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི༔ མཆོད་ཡོན་བདུད་རྩིའི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ ཞབས་བསིལ་དག་བྱེད་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ མཚར་སྡུག་ཡིད་འོང་མེ་ཏོག་ཚལ༔ དྲི་ཞིམ་བདུག་སྤོས་ཕྱོགས་བཅུར་འགེངས༔ སྣང་གསལ་སྒྲོན་མེ་འོད་རབ་འབར༔ བསིལ་ཞིང་དྲི་བཟང་བདུད་རྩི་སྦྲེང་༔ ཞལ་ཟས་རོ་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས༔ འབུད་དཀྲོལ་བརྡུང་བའི་རོལ་མོའི་སྒྲ༔ རིན་ཆེན་གདུགས་མཛེས་བླ་བྲེ་བྲེས༔ བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་བ་དན་འཕྱར༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རབ་སྤྲུལ་ཏེ༔ འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དཔལ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱཱ་ཤཔྡ་ཙྪཱ་ཏྲྃ་ག་པ་ཏཾ་ག་པྲ་ཏཱིཙྪཱ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་མཆོད། ཨོཾ༔ རིན་ཆེན་ལས་སྐྱེས་རིན་ཆེན་བདག༔ རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རིན་ཆེན་ཡིད་བཞིན་འཕེལ་མཛད་པ༔ རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས༔ རྡོ་རྗེའི་འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་པའི༔ རྡོ་རྗེས་བདུད་སྡེ་ཕམ་མཛད་པའི༔ རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ བདེ་གཤེགས་ཡུམ་གྱུར་བདེ་གཤེགས་གསུང་༔ བདེ་གཤེགས་སྣང་བའི་འོད་ཟེར་སྤྲིན༔ བདེ་གཤེགས་དགྱེས་པ་སྒྲུབ་མཛད་པའི༔ བདེ་གཤེགས་གཙུག་ཏོར་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ པདྨའི་འབྱུང་གནས་པདྨའི་སྒྲ༔ པདྨ་ཟབ་པའི་རྒྱ་མཚོའི་འོད༔ པདྨའི་དཔལ་དུ་འགུགས་མཛད་པ༔ པདྨའི་གཙུག་ཏོར་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ ལས་ཀྱི་རོལ་པ་ལས་ཀྱི་ཐབས༔ ལས་ཀུན་དབང་སྒྱུར་གྲུབ་པའི་འོད༔ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྟེར༔ ལས་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ ཁྲོས་པའི་སྐུར་སྣང་ཁྲོ་བོའི་གསུང་༔ ཁྲོ་བ་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་འོད༔ ཁྲོས་པས་བདུད་སྡེ་ཚར་གཅོད་པའི༔ ཁྲོ་ཆེན་བཞི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པ་གཅིག་ཉིད་ལས༔ མ་འགགས་གཟུགས་སྐུ་དུ་མར་སྟོན༔ ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཀུན་ལ་བསྟོད༔ ཕྲིན་ལས་གསོལ་བ་ནི། བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱི༔ ལས་ཉོན་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ཞིང་༔ ཚེ་དཔལ་འབྱོར་པ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་བསྟོད་པ་འདོད་གསོལ་བཅས་བརྗོད། ཡང་གཟུངས་བཟླ་བ་སོགས་ལན་ལྔ་སོང་མཚམས། ལངས་ལ་གཟུངས་བཟླ་བཞིན་ཏུ་བསྐོར་བ་མཆོད་བསྟོད་བཅུ་ཚན་ལྔ་འགྲོ་བར་བྱའོ། །འདི་སྐབས་གཏོར་མ་སྟོང་རྩ་ཕྱི་རོལ་བླ་གབ་མེད་པའི་སར་བཏང་དགོས་པས་ཐོག་མ་ནས་ཆོ་ག་མཁན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཡོད་དགོས། གཟུངས་ཕྱེད་ཀ་སོང་ནས་བསྐོར་བ་ལ་སླེབས་སྐབས་ཙམ་དུ་དགེ་སློང་གཅིག་ཕྱི་རོལ་བླ་གབ་མེད་པའི་སར་ཕྱིན། སྟེགས་གཙང་མར་སྔར་གྱི་གཏོར་མ་ཆ་བཞི་ཕྲེང་ཚར་དང་ཐེབས་ཀྱུ་སྟོང་རྩ་བཤམ། ཆབ་ཀྱིས་བྲན་ལ། སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱང༌། ཨོཾ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ཡངས་པར༔ ཨཱཿལས་གཏོར་མ་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ ཧཱུྃ་གིས་ཁ་དོག་དྲི་རོ་དང་༔ ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་མང་དུ་བརྗོད་པས་བྱིན་བརླབ། ཨ་ཀཱ་རོའི་སྔགས་ཁོ་ན་སྟོང་རྩ་བརྗོད་པས་འབུལ་དགོས་པས་བརྒྱ་རྩ་རེ་སོང་བ་དང༌། བསྔོ་ཚིག་འདོད་གསོལ་ཚར་རེ་སྦྱར་ཏེ། ཏིང་ཤག་བརྡུངས་ལ། ཨོཾ༔ ལྷ་རྫས་དམ་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྨད་བྱུང་བའི༔ མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་དམ་པ་འདིས༔ དཀོན་མཆོག་སྲི་ཞུའི་མགྲོན་རྣམས་མཆོད༔ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སོལ་མཐུན་རྐྱེན་སྤེལ༔ རིགས་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་ལ་སྦྱིན༔ བུ་ལོན་ལན་ཆགས་བྱང་གྱུར་ཅིག༔ གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་ལ་བསྔོ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་འདུལ་བར་ཤོག༔ མཆོད་སྦྱིན་མགྲོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ དགྱེས་ཤིང་ཚིམ་པ་མཆོག་གྱུར་ཏེ༔ འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་མ་ལུས་པར༔ ཕན་བདེ་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་བརྗོད། དེ་ལྟར་སྔགས་སྟོང༌། འདོད་གསོལ་ཚར་བཅུ་གྲུབ་ནས་གཏོར་མགྲོན་མི་དམིགས་པར་བཞག །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད། གྲུབ་ན་ཨོཾ་ཨམྲྀ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བརྗོད་ཅིང་དུང་ཆུས་ཉེ་རེག་བྱས་ལ་ནང་དུ་འོངས་ནས་གྲལ་ལ་འཁོད། འདི་ལའང་མི་གཉིས་ཡོད་ན་བྲེལ་བ་མི་དགོས་པ་ཚར་སླ་ཞིང༌། ཡང་ན་ནང་གི་གཟུངས་བཟླ་མཁན་བརྩི་མི་དགོས་པས་བཟླས་པ་ལ་སླེབས་པའི་སྐབས་ནས་གཏོར་མ་འབུལ་ནའང་ཆོག་གོ །གསུམ་པ་རྗེས་ཆོག་ནི། ཐམས་ཅད་ཚར་གྲངས་གྲུབ་པ་དང༌། ནང་གི་གཟུངས་གཏོར་སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱང༌། ཨོཾ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ཡངས་པར༔ ཨཱཿལས་གཏོར་མ་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ ཧཱུྃ་གིས་ཁ་དོག་དྲི་རོ་དང་༔ ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། ཨོཾ་ཨ་མྲྀཏ་ཨཱ་ཡུརྡ་དེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་ལན་བདུན་གྱིས་ཕུལ། ཨོཾ་ལྷ་རྫས་དམ་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྨད་བྱུང་བའི༔ མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་དམ་པ་འདིས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་མཆོད༔ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ །སོགས་སྤྱི་ལྟར་བརྗོད་ལ་འདོད་དོན་གསོལ། དེ་ནས་མཆོད་པ་ཞལ་གསོ། ཆོས་དབྱིངས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་མཐུ༔ ཆོས་ཅན་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་སྟོབས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི༔ ཐུགས་རྗེ་སྨོན་ལམ་བྱིན་རླབས་ལས༔ གནས་ཡུལ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་༔ མཆོད་ཚོགས་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཀུན་བཟང་རྣམ་ཐར་མཁའ་ཁྱབ་གྱུར༔ ཅེས་དང་ན་མོ་རཏྣ་སོགས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་གཟུངས་བརྗོད་པས་བྱིན་བརླབ། ཨོཾ༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་༔ ལྷ་མིའི་བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི༔ མཆོད་ཡོན་བདུད་རྩིའི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རབ་སྤྲུལ་ཏེ༔ འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དཔལ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་༔ ལྷ་མིའི་བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི༔ ཞབས་བསིལ་དག་བྱེད་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རབ་སྤྲུལ་ཏེ༔ འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དཔལ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པཱདྱཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་༔ ལྷ་མིའི་བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི༔ མཚར་སྡུག་ཡིད་འོང་མེ་ཏོག་ཚལ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རབ་སྤྲུལ་ཏེ༔ འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དཔལ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་༔ ལྷ་མིའི་བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི༔ དྲི་ཞིམ་བདུག་སྤོས་ཕྱོགས་བཅུར་འགེངས༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རབ་སྤྲུལ་ཏེ༔ འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དཔལ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་དྷུ་པེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་༔ ལྷ་མིའི་བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི༔ སྣང་གསལ་སྒྲོན་མེ་འོད་རབ་འབར༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རབ་སྤྲུལ་ཏེ༔ འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དཔལ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཱ་ལོ་ཀེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་༔ ལྷ་མིའི་བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི༔ བསིལ་ཞིང་དྲི་བཟང་བདུད་རྩི་སྦྲེང་༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རབ་སྤྲུལ་ཏེ༔ འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དཔལ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གནྡྷེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་༔ ལྷ་མིའི་བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི༔ ཞལ་ཟས་རོ་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རབ་སྤྲུལ་ཏེ༔ འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དཔལ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ནཻ་བིདྱཱ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་༔ ལྷ་མིའི་བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི༔ འབུད་བཀྲོལ་བརྡུང་བའི་རོལ་མོའི་སྒྲ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རབ་སྤྲུལ་ཏེ༔ འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དཔལ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་༔ ལྷ་མིའི་བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི༔ རིན་ཆེན་གདུགས་མཛེས་བླ་བྲེ་བྲེས༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རབ་སྤྲུལ་ཏེ༔ འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དཔལ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཙྪཱ་ཏྲྃ་ག་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་༔ ལྷ་མིའི་བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི༔ བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའྀ་བ་དན་འཕྱར༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རབ་སྤྲུལ་ཏེ༔ འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དཔལ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞཱི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པ་ཏཾ་ག་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ༔ རིན་ཆེན་ལས་སྐྱེས་རིན་ཆེན་བདག༔ རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རིན་ཆེན་ཡིད་བཞིན་འཕེལ་མཛད་པ༔ རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས༔ རྡོ་རྗེའི་འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་པའི༔ རྡོ་རྗེས་བདུད་སྡེ་ཕམ་མཛད་པའི༔ རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ བདེ་གཤེགས་ཡུམ་གྱུར་བདེ་གཤེགས་གསུང་༔ བདེ་གཤེགས་སྣང་བའི་འོད་ཟེར་སྤྲིན༔ བདེ་གཤེགས་དགྱེས་པ་སྒྲུབ་མཛད་པའི༔ བདེ་གཤེགས་གཙུག་ཏོར་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ པདྨའི་འབྱུང་གནས་པདྨའི་སྒྲ༔ པདྨ་ཟབ་པའི་རྒྱ་མཚོའི་འོད༔ པདྨའི་དཔལ་དུ་འགུགས་མཛད་པ༔ པདྨའི་གཙུག་ཏོར་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ ལས་ཀྱི་རོལ་པ་ལས་ཀྱི་ཐབས༔ ལས་ཀུན་དབང་སྒྱུར་གྲུབ་པའི་འོད༔ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྟེར༔ ལས་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ ཁྲོས་པའི་སྐུར་སྣང་ཁྲོ་བོའི་གསུང་༔ ཁྲོ་བ་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་འོད༔ ཁྲོས་པས་བདུད་སྡེ་ཚར་གཅོད་པའི༔ ཁྲོ་ཆེན་བཞི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པ་གཅིག་ཉིད་ལས༔ མ་འགགས་གཟུགས་སྐུ་དུ་མར་སྟོན༔ ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཀུན་ལ་བསྟོད༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱི༔ ལས་ཉོན་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ཞིང་༔ ཚེ་དཔལ་འབྱོར་པ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཅེས་མཆོད་པ་རྒྱས་པ་དང༌། བསྟོད་པ་འདོད་གསོལ་བཅས་བརྗོད། མ་འབྱོར་པ་དང་སོགས་ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ་བརྗོད་ལ་ནོངས་པ་བཤགས། ཨོཾ༔ འདིར་ནི་རྟེན་དང་སོགས། སུ་པྲ་ཏིཥྛའི་སྔགས་བཅས་བརྗོད་པས་མདུན་བསྐྱེད་རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། རང་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ཡི། །གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །བགེགས་དང་བར་ཆད་སྲུང་བར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་པས་སྒོ་གསུམ་བསྲུང༌། དགེ་བ་བསྔོ་བ་ནི། ཧོཿ གདོད་ནས་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་བསོད་ནམས་ཚོགས༔ ཟུང་འཇུག་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཀློང་༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་དབྱིངས་སུ་བསྔོ༔ སྨོན་ལམ་ནི། འདི་ནས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ༔ འཕགས་མ་མཆོག་གིས་རྗེས་བཟུང་ནས༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས༔ རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཅེས་དང་འོས་ཤིང་འཐད་པའི་སྨོན་ལམ་ཅི་རིགས་གདབ། དེ་ནས་མེ་ཏོག་འཐོར་ཅིང༌། ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་གིས་མཚོན་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་ཤིས་བརྗོད་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ལ་རོལ་མོ་སྙན་པར་འཁྲོལ་བས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །གཟུངས་སྒྲུབ་བུམ་ཆུ་ཉིད་བྱིན་རླབས་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས་རང་གཞན་གྱིས་ཁོངས་སུ་བཏུང་བ་དང༌། ནད་པ་སོགས་ལ་བཀྲུ་བྱབས། ལྷ་ཀླུ་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྟེན་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་གནས་ལུས་ལ་འཐོར་བ་སོགས་བྱས་ན་འཕྲལ་ཡུན་གྱི་འདོད་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་ལྟར་བསྒྲུབས་པའི་ཕན་ཡོན་སྤྱིར་འདི་ཉིད་ཀྱི་གཟུངས་མདོ་རྣམས་ལས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་ལྟར་དང་གཏེར་གཞུང་ལས། དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་བརྩོན་པ་ཡིས༔ ལས་དང་ཉོན་མོངས་སྡུག་བསྔལ་བྱང་༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས༔ མཐར་ཐུག་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་འགྲུབ༔ རྟེན་དེས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་འགྱུར༔ ཅེས་གསུངས་སོ། །སངས་རྒྱས་བྱེ་སྙེད་དུ་མས་ལེགས་གསུངས་ཤིང་༔ །བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་སྡིག་སྒྲིབ་ངན་འགྲོ་འཇོམས༔ །ཐར་པའི་ལམ་འབྱེད་འཆི་མེད་གོ་འཕང་མཆོག །མྱུར་དུ་སྩོལ་ལ་འདི་མཚུངས་གཞན་མེད་པ། །གཙུག་ཏོར་ལས་བྱུང་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ཡིས། །གཟུངས་ཆོག་གསལ་བར་བགྱིས་སོགས་རྣམ་དཀར་མཐུས། །བདག་གཞན་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་སྐུ་ཐོབ་ནས། །ཕུན་ཚོགས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག །དེ་ལྟར་དགོངས་གཏེར་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་ཆོས་སྡེར་བྱོན་པའི་རྣམ་རྒྱལ་གཟུངས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འདི་ཉིད་རང་གཞན་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བས་ཕན་པའི་སེམས་ཀྱིས། རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་དང་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ལུང་ལ་རང་རྟོག་གི་རྙོགས་པས་མ་བསླད་པར། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོའི་དབེན་ཁང་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་བགྱིས་པ་ལས་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__'chi med 'phags ma'i snying thig gi cha lag gtsug tor rnam par rgyal ma'i gzungs sgrub dang mchod pa'i cho ga bltas gsal du bkod pa dri med nor bu zhes bya ba bzhugs so//__@##/__/gang la skyabs su gsol bas dus chen po'i/__/be con ri mo'i gzugs su bkod pa dang*/__/'phral yun 'dod rgu bde blag stsol mdzad pa/__/bla ma mchog dang rnam par rgyal mar 'dud/__/snga 'gyur lugs la rnyed dka' zhing*/__/nye brgyud byin rlabs gzi brjid can/__/legs byas dpyid du shar 'di ko/__/blo gros ldan rnams dang len byos/__/gtsug tor rnam par rgyal ma'i gzungs sgrub dang stong mchod byed tshul khungs dang byin rlabs che zhing gsar ma'i phyogs su yongs grags dar cha che rung rnying ma'i lugs la tshad dang ldan pa'i gzhung ni 'di kho na tsam du snang ba dang*/__cho ga nyams su len pa la ji ltar 'dod pa'i byin rlabs 'phral du 'byung ba'ang mngon sum gyis grub pa'i phyir tshul 'di la cis kyang 'jug par rigs so/__/de bas na don tu gnyer ba rnams la phan par 'dod pa'i lhag bsam gyis lag len bltas chog tu bkod pa la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/__dang po la gnyis/__rten dang mchod rdzas 'du bya ba dang*/__cho ga'i sngon 'gro'o/__/dang po ni/__gtsang ma'i gnas khang byi dor byas shing dri bzang po'i chus chag chag gdab/__dkon mchog gi rten dang rgyan bkod gang 'byor bkram pa'i gung du stegs bu+u khebs bzang pos bkab pa'i dbus su sna tshogs pad+ma 'dab brgyad bri/__de'ang ras bris bkram pa'i 'bru dkar gyis kyang rung*/__de'i dbus su bum pa che legs dri'i chab dang nyer lnga'i rdzas kyis gtams pa mgul chings ser pos spras pa bzhag__/de'i khar rnam rgyal mchod rten nang gzhug 'di nyid kyi gzungs ring thung gis bkang ba sogs mtshan nyid dang ldan pa bum sgor rnam rgyal ma'i sku bris pa bzhugs su gsol/__de'i mtha' skor byang shar du mtshams 'dzin me tog__/shar du mchod yon sogs chu gnyis nyer spyod g.yas bskor du bsham/__mdun phyogs rkang gsum lta bu stegs mtho ba la mchod yon dung chos nya phyis gang rung ngam zangs sogs rin po che'i snod du chu gtsang la 'o ma dang me tog dkar po btab pa bzhag__/gzungs sgrub rkyang pa la mchod pa de tsam gyis 'thus mod/__/stong mchod gtsor bton pa'i skabs spro na/__stong mchod dngos spos/__mar me/__zhal zas gsum po yin pas mtha' bskor du bsham dgos kyang go yul sogs kyis ma 'grigs na/__de gsum brgya rtsa re bsham/__'phros rnams nye logs phyogs bzhi'am go yul bde bar stegs bu la bsgrig__/dkyil 'khor steng du gdugs bla bre gang 'dzom dbub/__phyogs bzhir 'phan dang*/__mtshams bzhir rgyal mtshan re re/__de rnams kyi bar mtshams su tshon sna lnga pa'i ba dan gsum re ste khyon nyer bzhi gzug__/dkyil 'khor gyi mdun phyogs su gzungs gtor dkar zlum che legs gcig bsham/__phyi rol du btang rgyu gtor zlum dkar po bzhi/__snod gzhan du thebs kyu stong rtsa/__gtor ma rnams la dkar gsum gyis bran/__gzhan yang 'thor nas/__bdug spos/__rol mo sogs nye bar 'kho ba thams cad tshogs par bya'o/__/gnyis pa ni/__cho ga mkhan po thams cad yan lag lnga khrus bya/__spos dkar ram med na bzang shing gi dud pas bsang*/__dge tshul slong gi sdom pa thob la ma nyams pa yin na bsnyen gnas sdom pa blang mi dgos/__ma blang na cho ga'i yan lag ma tshang bar yang mi 'gyur yang*/__rab byung gi sdom pa ma thob pa yin na bsnyen gnas len pa'i zhar byung du dge tshul slong rnams kyang rang rang gi sdom pa ji srid 'tsho'i bar du dam bca' brtan por bgyi ba'i bsam pas cho ga bya ba phyag len tu snang bas/__de ltar na thog mar/__sangs rgyas chos tshogs sogs lan gsum gyis skyabs sems bya/__ji snyed su dag sogs bzang spyod yan lag bdun pa sngon tu 'gro bas phyag byas te/__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo/__/ji ltar sngon gyi de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rta cang shes lta bu/__glang po chen po/__bya ba byas shing*/__byed pa byas pa/__khur bor ba/__rang gi don rjes su thob pa/__srid pa kun tu sbyor ba yongs su zad pa/__yang dag pa'i bka' legs par rnam par grol ba'i thugs legs par rnam par grol ba'i shes rab can de rnams kyis/__sems can thams cad kyi don gyi phyir dang*/__phan par bya ba'i phyir dang*/__grol bar bya ba'i phyir dang*/__nad med par bya ba'i phyir dang*/__mu ge med par bya ba'i phyir dang*/__byang chub kyi phyogs kyi chos rnams yongs su rdzogs par bya ba'i phyir dang*/__bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub nges par rtogs par bya ba'i phyir/__gso sbyong nges par mdzad pa de bzhin du bdag ming 'di zhes bgyi bas kyang*/__dus 'di nas bzung ste/__ji srid sang nyi ma ma shar gyi bar du/__gso sbyong nges par yang dag par blang bar bgyi'o/__/deng nas srog gcod mi bya zhing*/__/gzhan gyi nor ni blang mi bya/__/'khrig pa'i chos kyang mi spyad cing*/__/rdzun gyi tshig kyang mi smra'o/__/skyon ni mang po nyer bsten pa'i/__/chang ni yongs su spang bar bya/__/khri gdan che mtho mi bya zhing*/___/de bzhin dus ma yin pa'i zas/__/dri dang phreng ba dang ni rgyan/__/gar dang glu sogs spang bar bya/__/ji ltar dgra bcom rtag tu ni/__/srog gcod la sogs mi byed pa/__/de bzhin srog gcod la sogs spang*/__/bla med byang chub thob par shog__/sdug bsngal mang dkrugs 'jig rten 'di/__/srid pa'i mtsho las sgrol bar shog__/lan gsum brjod/__oM a mo g+ha shI la sam+b+ha ra sam+b+ha ra b+ha ra b+ha ra ma hA shud+d+ha/__sa twa pad+ma bi b+hu Shi te/__b+hu dza d+ha ra d+ha ra/__sa man+ta a ba lo ki te hU~M phaT swA hA/__zhes tshul khrims rnam dag gi gzungs bdun nam nyer gcig bzla/__khrims kyi tshul khrims skyon med cing*/__sogs smon lam gdab/__de ltar gso sbyong len min gang ltar yang*/__thog mar dkon mchog rjes dran dang brgyud 'debs 'don/__de nas skyabs 'gro ni/__ye shes yon tan kun gyi gter:__bla ma sangs rgyas chos tshogs la:__bdag dang mkha' mnyam sems can kun:__byang chub bar du skyabs su mchi:__lan gsum/__/sems bskyed ni/__sems bskyed pa ni gzhan don du:__rdzogs pa'i sangs rgyas thob bya'i phyir:__pha rol phyin pa drug la sogs:__rgyal sras spyod pa rlabs chen spyad:__lan gsum/__yan lag bdun gyi tshogs bsags pa ni/__ho:__phyogs dus rgyal ba sras gcas dang :__rnam par rgyal ma'i zhabs pad+mor:__zhing rdul kun gyi grangs snyed kyi:__sgo gsum gus pas phyag 'tshal lo:__phyi nang gsang ba bla med pa'i:__kun bzang mchod sprin rgya mtshos mchod:__sdig sgrib nyes ltung mthol zhing bshags:__tshogs gnyis spyod la rjes yi rang :__chos kyi 'khor lo bskor bzhin tu:__mya ngan mi 'da' bzhugs gsol 'debs:__dge tshogs byang chub snying por bsngo:__gzhan don sangs rgyas myur 'grub shog:__mchod rdzas byin rlabs ni/__chos dbyings shin tu rnam dag mthu:__chos can rten cing 'brel 'byung stobs:__rgyal ba sras dang bcas rnams kyi:__thugs rje smon lam byin rlabs las:__gnas yul bde ba can gyi zhing :__mchod tshogs lha rdzas las grub pa'i:__nyer spyod 'dod yon bsam mi khyab:__kun bzang rnam thar mkha' khyab gyur:__ces bden pa'i stobs kyis byin brlab/__na mo rat+na sogs mchod pa'i sprin gyi gzungs brjod do/__/gnyis pa dngos gzhi la gsum/__bdag bskyed sgom bzlas/__mdun bskyed sgrub mchod/__gtor ma 'bul ba'o/__/dang po ni/__aH__skye ba med pa'i gzungs kyi sgo:__stong nyid 'dus ma byas pa las:__mtshan ma med pa'i rten 'byung ni:__rang sems b+h+rU~M yig gser gyi mdog:__smon pa med pa'i 'bras bu'i tshul:__ye shes 'od zer dpag yas 'phros:__snod bcud dngos 'dzin dag pa las:__chos sku'i mchod rten mtshan nyid rdzogs:__bum nang pad zla'i gdan gyi steng :__b+h+rU~M las bdag nyid skad cig gis:__rin chen gtsug tor rnam par rgyal:__nyi ma 'char kha'i mdangs 'od can:__zhal gcig phyag gnyis zhi 'dzum sgeg:__dar dang rin chen me tog brgyan:__phyag g.yas mchog sbyin phyag rgya yis:__nor bu'i lcags kyus tshe dpal 'gugs:__g.yon pas mnyam gzhag phyag rgya'i steng :__dngos grub mchog stsol tshe bum bsnams:__zhabs zung rdo rje'i skyil krung gis:__'od zer snang ba'i klong na bzhugs:__thugs kar sna tshogs rdo rje'i dbus:__b+h+rU~M mthar sngags kyi phreng bas bskor:__bzlas pas 'od zer phyogs bcur 'phros:__srid dang zhi ba'i tshe dpal kun:__tshur 'dus thugs srog sngags phreng la:__thim pas bdud rtsi'i chu rgyun babs:__lus gang nad gdon sdig sgrib dag:__tshe dpal ye shes rgyas par gyur:__ces ting 'dzin gyi gsal snang dang ldan pas/__oM a mr-ita A yurda de swA hA:__zhes snying po yi ge bcu pa nyid ci nus bzla dgos pas skabs 'dir stong phrag tsam mo/__/las sngags ni/__oM rat+na a mr-i ta A yurda de sarba pA paM A ba ra Na bi sho d+ha ne sarba puN+ye A yur+dz+nyA na puSh+tiM ku ru swA hA:__zhes pa brgya rtsa bzla/__mthar mchod bstod phrin las gsol ba ni/___oM:__dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:__zhing khams rgya mtsho'i mchod rdzas kun:__gtsug tor rnam par rgyal mar 'bul:__bzhes nas 'chi med dngos grub stsol:__oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e ar+g+haM pA d+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wi d+yA shab+da pra tIts+tsha swA hA:__oM:__rin chen las skyes rin chen bdag:__rin chen snying po'i 'od zer gyis:__rin chen yid bzhin 'phel mdzad pa:__rin chen gtsug tor la phyag 'tshal:__bdag dang mtha' yas sems can gyi:__las nyon sgrib pa kun byang zhing :__tshe dpal 'byor pa 'phel ba dang :__ye shes rgyas par mdzad du gsol:__ces pas bdag bskyed grub bo/__/gnyis pa la gnyis/__sgrub mchod bya ba/__gzungs kyi sgo sgrub pa'o/__/dang po ni/__mdun rten/__oM a mr-i te hU~M phaT:__kyis bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las mdun gyi gzhir:__rin chen sna tshogs las grub pa'i:__sa gzhi lag mthil lta bur mnyam:__dpag bsam shing dang bdud rtsi'i rdzing :__yid 'phrog mchod sprin bsam mi khyab:__de dbus pad+ma zla ba'i steng :__b+h+rU~M las bum pa mtshan nyid rdzogs:__yangs shing rgya che bcud kyis gtams:__lha rdzas bzang pos bklubs pa'i steng :__dran pa nyer bar bzhag pa sogs:__zag pa med pa'i ye shes ni:__chos sku'i don mtshon mchod sdong che:__btso ma gser gyi mdog ltar 'bar:__lte bar sna tshogs pad zla'i steng :__b+h+rU~M yig gser gyi mdog can las:__'od 'phros 'phags mchod 'gro sgrib sbyangs:__tshur 'dus srid zhi'i dwangs bcud kun:__mi phyed bcud du dril ba las:__rin chen gtsug tor chen mor bzhengs:__nyi ma 'char kha'i mdwangs 'od can:__zhal gcig phyag gnyis zhi 'dzum sgeg:__dar dang rin chen me tog brgyan:__phyag g.yas mchog sbyin phyag rgya yis:__nor bu'i lcags kyus tshe dpal 'gugs:__g.yon pas mnyam bzhag phyag rgya'i steng :__dngos grub mchog stsol tshe bum bsnams:__zhabs zung rdo rje'i skyil krung gis:__'od zer snang ba'i klong na bzhugs:__phyogs bzhir zla ba'i gdan gyi steng :__shar du rdo rje gtsug tor mthing :__lho ru bde gshegs gtsug tor dkar:__nub tu pad+ma'i gtsug tor dmar:__byang du las kyi gtsug tor ljang :__g.yas pas rang rtags lcags kyu dang :__g.yon pas bdud rtsi'i bum bzang bsnams:__dar dang rin chen rgyan gyis mdzes:__zhi 'dzum sgeg cing rgyas pa'i zhal:__sems dpa'i skyil mo krung gi rol:__de'i phyi rol nyi gdan la:__shar du mi g.yo mgon po mthing :__ral gri gdengs shing lcags kyus 'debs:__lho ru 'dod pa'i rgyal po ser:__rin chen gdengs shing zhags pas mchings:__nub tu dbyug pa sngon po dmar:__thod dbyug gdengs shing sgrog gis sdom:__byang du stobs chen dud ka'i mdog:__rtse gsum gdengs shing dril bu 'khrol:__kun kyang khro gtum 'bar ba'i nyams:__stag sham rin chen sbrul gyis brgyan:__ye shes me phung dbus na 'gying :__gzhan yang sangs rgyas byang sems dang :__tshe dang ye shes grub ster ba'i:__lha dang drang srong rig pa 'dzin:__dpag yas nyi zer rdul ltar 'khrigs:__gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan:__de las 'phros pa'i 'od zer gyis:__ye shes pa kun spyan drangs gyur:__ces dam tshig pa bskyed/__ye shes kyi 'khor lo spyan 'dren pa ni/__spos btul/__rol mo 'khrol la/__oM:__chos dbyings spros pa bral ba las:__smon lam snying rje'i skur bzhengs pa:__gtsug tor rnam rgyal lha tshogs rnams:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e sa pa ri wA ra e h+ye hi:__dzaHhU~M ba~M hoH__zhes phyag rgya bzhis dbyer med du bya/__slar yang dbang lha spyan drangs pa/__nam mkha' gang bar sad pa yis:__ye shes bdud rtsis dri ma bkrus:__dbang thob rigs bdag dbur brgyan bsam:__trA~M hU~M oM hrIHAHsarba ta thA ga ta a b+hi She ka te sa ma ya shrI hU~M:__zhes dbang bskur cing rgyas gdab/__phyag 'tshal ba ni/__oM:__bcom ldan 'chi med mgon po yi:__gtsug tor nor bu'i 'od zer sprin:__ye shes 'phags ma'i gzugs su shar:__rnam par rgyal mar phyag 'tshal lo:___oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e sa pa ri wA ra pra Na mi ban+ta naM ka ro mi:__mchod pa 'bul ba ni/__mchod sprin gzungs lan gsum brjod pas spel la/__oM:__rab 'byams phyogs bcu'i zhing kun nas:__rgyal ba sras dang bcas pa yi:__smon lam stobs kyis sprul pa dang :__lha mi'i bsod nams las grub pa'i:__mchod yon bdud rtsi'i char chen 'bebs:__dngos 'byor yid kyis rab sprul te:__'phags ma 'khor dang bcas la 'bul:__bzhes nas tshe dpal 'phel ba dang :__ye shes snang ba rgyas par mdzod:__oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA:__oM:__rab 'byams phyogs bcu'i zhing kun nas:__rgyal ba sras dang bcas pa yi:__smon lam stobs kyis sprul pa dang :__lha mi'i bsod nams las grub pa'i:__zhabs bsil dag byed rgya mtshor bskyil:__dngos 'byor yid kyis rab sprul te:__'phags ma 'khor dang bcas la 'bul:__bzhes nas tshe dpal 'phel ba dang :__ye shes snang ba rgyas par mdzod:__oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e sa pa ri wA ra pAd+yaM pra tIts+tsha swA hA:__oM:__rab 'byams phyogs bcu'i zhing kun nas:__rgyal ba sras dang bcas pa yi:__smon lam stobs kyis sprul pa dang :__lha mi'i bsod nams las grub pa'i:__mtshar sdug yid 'ong me tog tshal:__dngos 'byor yid kyis rab sprul te:__'phags ma 'khor dang bcas la 'bul:__bzhes nas tshe dpal 'phel ba dang :__ye shes snang ba rgyas par mdzod:__oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e sa pa ri wA ra puSh+pe pra tIts+tsha swA hA:__oM:__rab 'byams phyogs bcu'i zhing kun nas:__rgyal ba sras dang bcas pa yi:__smon lam stobs kyis sprul pa dang :__lha mi'i bsod nams las grub pa'i:__dri zhim bdug spos phyogs bcur 'gengs:__dngos 'byor yid kyis rab sprul te:__'phags ma 'khor dang bcas la 'bul:__bzhes nas tshe dpal 'phel ba dang :__ye shes snang ba rgyas par mdzod:__oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e sa pa ri wA ra d+hu pe pra tIts+tsha swA hA:__oM:__rab 'byams phyogs bcu'i zhing kun nas:__rgyal ba sras dang bcas pa yi:__smon lam stobs kyis sprul pa dang :__lha mi'i bsod nams las grub pa'i:__snang gsal sgron me 'od rab 'bar:__dngos 'byor yid kyis rab sprul te:__'phags ma 'khor dang bcas la 'bul:__bzhes nas tshe dpal 'phel ba dang :__ye shes snang ba rgyas par mdzod:__oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e sa pa ri wA ra A lo ke pra tIts+tsha swA hA:__oM:__rab 'byams phyogs bcu'i zhing kun nas:__rgyal ba sras dang bcas pa yi:__smon lam stobs kyis sprul pa dang :__lha mi'i bsod nams las grub pa'i:__bsil zhing dri bzang bdud rtsi sbreng :__dngos 'byor yid kyis rab sprul te:__'phags ma 'khor dang bcas la 'bul:__bzhes nas tshe dpal 'phel ba dang :__ye shes snang ba rgyas par mdzod:__oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e sa pa ri wA ra gan+d+he pra tIts+tsha swA hA:__oM:__rab 'byams phyogs bcu'i zhing kun nas:__rgyal ba sras dang bcas pa yi:__smon lam stobs kyis sprul pa dang :__lha mi'i bsod nams las grub pa'i:__zhal zas ro bcud phun sum tshogs:__dngos 'byor yid kyis rab sprul te:__'phags ma 'khor dang bcas la 'bul:__bzhes nas tshe dpal 'phel ba dang :__ye shes snang ba rgyas par mdzod:__oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e sa pa ri wA ra nai bid+yA pra tIts+tsha swA hA:__oM:__rab 'byams phyogs bcu'i zhing kun nas:__rgyal ba sras dang bcas pa yi:__smon lam stobs kyis sprul pa dang :__lha mi'i bsod nams las grub pa'i:__'bud bkrol brdung ba'i rol mo'i sgra:__dngos 'byor yid kyis rab sprul te:__'phags ma 'khor dang bcas la 'bul:__bzhes nas tshe dpal 'phel ba dang :__ye shes snang ba rgyas par mdzod:__oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e sa pa ri wA ra shab+da pra tIts+tsha swA hA:__oM:__rab 'byams phyogs bcu'i zhing kun nas:__rgyal ba sras dang bcas pa yi:__smon lam stobs kyis sprul pa dang :__lha mi'i bsod nams las grub pa'i:__rin chen gdugs mdzes bla bre bres:__dngos 'byor yid kyis rab sprul te:__'phags ma 'khor dang bcas la 'bul:__bzhes nas tshe dpal 'phel ba dang :__ye shes snang ba rgyas par mdzod:__oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e sa pa ri wA ra ts+tshA tra~M ga pra tIts+tsha swA hA:__oM:__rab 'byams phyogs bcu'i zhing kun nas:__rgyal ba sras dang bcas pa yi:__smon lam stobs kyis sprul pa dang :__lha mi'i bsod nams las grub pa'i:__bkra shis dge ba'-i ba dan 'phyar:__dngos 'byor yid kyis rab sprul te:__'phags ma 'khor dang bcas la 'bul:__bzhes nas tshe dpal 'phel ba dang :__ye shes snang ba rgyas par mdzod:__oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e sa pa ri wA ra pa taM ga pra tIts+tsha swA hA:__bstod pa ni/__dbyangs dang dril stabs bcas/__oM:__rin chen las skyes rin chen bdag:__rin chen snying po'i 'od zer gyis:__rin chen yid bzhin 'phel mdzad pa:__rin chen gtsug tor la phyag 'tshal:__rdo rje'i rang bzhin rdo rje'i dbyangs:__rdo rje'i 'od zer mtha' yas pa'i:__rdo rjes bdud sde pham mdzad pa'i:__rdo rje gtsug tor la phyag 'tshal:__bde gshegs yum gyur bde gshegs gsung :__bde gshegs snang ba'i 'od zer sprin:__bde gshegs dgyes pa sgrub mdzad pa'i:__bde gshegs gtsug tor la phyag 'tshal:__pad+ma'i 'byung gnas pad+ma'i sgra:__pad+ma zab pa'i rgya mtsho'i 'od:__pad+ma'i dpal du 'gugs mdzad pa:__pad+ma'i gtsug tor la phyag 'tshal:__las kyi rol pa las kyi thabs:__las kun dbang sgyur grub pa'i 'od:__las dang ye shes dngos grub ster:__las kyi gtsug tor la phyag 'tshal:__khros pa'i skur snang khro bo'i gsung :__khro ba bral ba'i ye shes 'od:__khros pas bdud sde tshar gcod pa'i:__khro chen bzhi la phyag 'tshal lo:__chos sku'i dgongs pa gcig nyid las:__ma 'gags gzugs sku du mar ston:__phyogs dus rgyal ba sras dang bcas:__dkyil 'khor lha tshogs kun la bstod:__phrin las gsol ba ni/__bdag dang mtha' yas sems can gyi:__las nyon sgrib pa kun byang zhing :__tshe dpal 'byor pa 'phel ba dang :__ye shes rgyas par mdzad du gsol:__gnyis pa la/__ting nge 'dzin ni/__rang gi thugs nas 'od zer sprin:__nyi ma 'char kha'i mdangs ltar 'phros:__mdun gyi lha yi thugs kar phog:__thugs bskyed dam bca' rjes bskul te:__shes pa skye med bzod pa'i gzungs:__shes bya kun 'dzin chos kyi gzungs:__dbyer med thugs chud don gyi gzungs:__ting 'dzin rol mo mtha' yas pa'i:__cho 'phrul rmad byung tshig gi gzungs:__gtso 'khor kun gyi thugs ka nas:__sngags dang 'od zer sgrar bcas 'phros:__rab 'byams phyogs bcu'i zhing kun khyab:__'phags pa mchod cing thugs dam bskul:__sems can kun gyi sdig sgrib sbyangs:__tshe bsod dpal 'byor ye shes spel:__srid zhi'i dwangs bcud thams cad bsdus:__bdag thim dngos grub rnam gnyis thob:__lha las bdud rtsi'i rgyun babs pas:__bum pa yongs su gang bar gyur:__ces pa'i dmigs pa la sems rtse gcig pas gzungs stong phrag 'gro nges bzla ba dang bskor ba de grangs/__bar mtshams su mchod bstod bya dgos pas da lta'i phyag len tu cho ga mkhan po mi bcu yod pa'i dbang du byas na mi res gzungs tshar brgya/__bcu re'i mtshams mchod bstod tshar re/__de ltar lnga bcu song mtshams gzungs tshar re dang bskor ba gnyis re sbrags gzungs bcu tshan re'i mtshams su gral la 'khod nas mchod bstod tshar re byas pas spyi mgo nas gzungs dang bskor ba stong phrag re re/__mchod bstod brgya rtsa 'gro ba yin cing*/__'don mkhan nyi shu yod na lnga tshan bcu/__lnga las med na nyi shu byed dgos pa shes par byas nas/__thog mar legs so ster ba'i phyag rgya zhes pa lag gnyis snying gar thal mo mnyam par sbyar ba phred du bzhag__/mdzum mo gnyis kyi tshigs bar pa bcag pa dang mthe bong rtse sprad/__me tog thogs la/__oM na mo b+ha ga wa te sarba trai lo kya pra ti bi shiSh+tA ya/__bud+d+hA ya te na ma/__tad+yA thA/__oM b+h+rU~M b+h+rU~M b+h+rU~M/__sho d+ha ya sho d+ha ya/__bi sho d+ha ya bi sho d+ha ya/__a sa ma sa man+ta a ba b+hA sa s+pha ra Na ga ti ga ga na swa b+hA wa bi shud+d+he/__a b+hi Shiny+tsan+tu mA~M/__sarba ta thA ga tA/__su ga ta ba ra brtsa na a mr-i ta/__a b+hi She kai ra ma hA mu drA man+t+ra pa dai/__A ha ra A ha ra/__ma ma A yu:saM d+hA ra Ni/__sho d+ha ya sho d+ha ya/__bi sho d+ha ya bi sho d+ha ya/__ga ga na swa b+hA ba bi shud+d+he uSh+NI Sha bi dza ya sa pa ri shud+d+he sa ha sra rasmi sats+tso di te/__sarba ta thA ga ta a ba lo ki ni/__ShaT+pA ra mi tA pa ri pu ra Ni sarba ta thA ga ta mA te da sha b+hU mi pra tiSh+Thi te/__sarba ta thA ga ta hrI da ya a d+hISh+ThA na a d+hiSh+Thi te/__mu dre mu dre ma hA mu dre badz+ra kA ya saM ha ta na pa ri shud+d+he/__sarba karma A ba ra Na bi shud+d+he pra ti ni warta ya ma ma A yur bi shud+d+he sarba ta thA ga ta/__sa ma ya a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te/__oM mu ni mu ni ma hA mu ni/__bi mu ni bi mu ni ma hA bi mu ni/__ma ti ma ti/__ma hA ma ti/__ma ma ti su ma ti/__ta thA tA b+hU ta ko Ti pa ri shud+d+ha/__bi s+phu Ta bud+d+hi shud+d+he/__he he dza ya dza ya/__bi dza ya bi dza ya/__sma ra sma ra/__s+pha ra s+pha ra/__s+phA ra ya s+phA ra ya/__sarba bud+d+ha a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te/__shud+d+he shud+d+he/__bud+d+he bud+d+he/__badz+re badz+ri ma hA badz+re su badz+re/__badz+ra gar+b+he dza ya gar+b+he bi dza ya gar+b+he/__badz+ra dz+wa la gar+b+he/__badz+rod+b+ha ba/__badz+ra saM b+ha be badz+re badz+ri NI badz+ri b+ha ba tu ma ma sha rI ra/__sarba sa twA nAny+tsa kA ya pa ri shud+d+hir+b+ha ba tu/__ma sa dA sarba ga ti pa ri shud+d+hi sh+tsa/__sarba ta thA ga tA Sh+tsa mA~M sa mA shwA sa yan+tu/__bud+d+h+ya bud+d+h+ya sid+d+h+ya sid+d+h+ya/__bo d+ha ya bo d+ha ya/__bi bo d+ha ya bi bo d+ha ya/__mo tsa ya mo tsa ya/__bi mo tsa ya bi mo tsa ya/__sho d+ha ya sho d+ha ya/__bi sho d+ha ya bi sho d+ha ya/__sa man+tA mo tsa ya mo tsa ya sa man+ta rasmi pa ri shud+d+he/__sarba ta thA ga ta hri da ya a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te/__mu dre mu dre/__ma hA mu dre/__ma hA mu drA man+t+ra pA daiHswA hA/__zhes mgo dud pa byas la 'bru 'thor/__de 'dra tshar bcu song mtshams/__oM:__rab 'byams phyogs bcu'i zhing kun nas:__rgyal ba sras dang bcas pa yi:__smon lam stobs kyis sprul pa dang :__lha mi'i bsod nams las grub pa'i:__mchod yon bdud rtsi'i char chen 'bebs:__zhabs bsil dag byed rgya mtshor bskyil:__mtshar sdug yid 'ong me tog tshal:__dri zhim bdug spos phyogs bcur 'gengs:__snang gsal sgron me 'od rab 'bar:__bsil zhing dri bzang bdud rtsi sbreng :__zhal zas ro bcud phun sum tshogs:__'bud dkrol brdung ba'i rol mo'i sgra:__rin chen gdugs mdzes bla bre bres:__bkra shis dge ba'i ba dan 'phyar:__dngos 'byor yid kyis rab sprul te:__'phags ma 'khor dang bcas la 'bul:__bzhes nas tshe dpal 'phel ba dang :__ye shes snang ba rgyas par mdzod:__oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e sa pa ri wA ra ar+g+haM pA d+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wi d+yA shap+da ts+tshA tra~M ga pa taM ga pra tIts+tshA swA hA:__zhes mchod/__oM:__rin chen las skyes rin chen bdag:__rin chen snying po'i 'od zer gyis:__rin chen yid bzhin 'phel mdzad pa:__rin chen gtsug tor la phyag 'tshal:__rdo rje'i rang bzhin rdo rje'i dbyangs:__rdo rje'i 'od zer mtha' yas pa'i:__rdo rjes bdud sde pham mdzad pa'i:__rdo rje gtsug tor la phyag 'tshal:__bde gshegs yum gyur bde gshegs gsung :__bde gshegs snang ba'i 'od zer sprin:__bde gshegs dgyes pa sgrub mdzad pa'i:__bde gshegs gtsug tor la phyag 'tshal:__pad+ma'i 'byung gnas pad+ma'i sgra:__pad+ma zab pa'i rgya mtsho'i 'od:__pad+ma'i dpal du 'gugs mdzad pa:__pad+ma'i gtsug tor la phyag 'tshal:__las kyi rol pa las kyi thabs:__las kun dbang sgyur grub pa'i 'od:__las dang ye shes dngos grub ster:__las kyi gtsug tor la phyag 'tshal:__khros pa'i skur snang khro bo'i gsung :__khro ba bral ba'i ye shes 'od:__khros pas bdud sde tshar gcod pa'i:__khro chen bzhi la phyag 'tshal lo:__chos sku'i dgongs pa gcig nyid las:__ma 'gags gzugs sku du mar ston:__phyogs dus rgyal ba sras dang bcas:__dkyil 'khor lha tshogs kun la bstod:__phrin las gsol ba ni/__bdag dang mtha' yas sems can gyi:__las nyon sgrib pa kun byang zhing :__tshe dpal 'byor pa 'phel ba dang :__ye shes rgyas par mdzad du gsol:__zhes bstod pa 'dod gsol bcas brjod/__yang gzungs bzla ba sogs lan lnga song mtshams/__langs la gzungs bzla bzhin tu bskor ba mchod bstod bcu tshan lnga 'gro bar bya'o/__/'di skabs gtor ma stong rtsa phyi rol bla gab med pa'i sar btang dgos pas thog ma nas cho ga mkhan po bcu gcig yod dgos/__gzungs phyed ka song nas bskor ba la slebs skabs tsam du dge slong gcig phyi rol bla gab med pa'i sar phyin/__stegs gtsang mar sngar gyi gtor ma cha bzhi phreng tshar dang thebs kyu stong rtsa bsham/__chab kyis bran la/__swa b+hA bas sbyang*/__oM las rin chen snod yangs par:__AHlas gtor ma bdud rtsi'i bcud:__hU~M gis kha dog dri ro dang :__nus pa phun sum tshogs par gyur:__oM AHhU~M:__lan mang du brjod pas byin brlab/__a kA ro'i sngags kho na stong rtsa brjod pas 'bul dgos pas brgya rtsa re song ba dang*/__bsngo tshig 'dod gsol tshar re sbyar te/__ting shag brdungs la/__oM:__lha rdzas dam pa'i rgyu las byung :__ting nge 'dzin gyi stobs kyis sprul:__'dod pa'i yon tan rmad byung ba'i:__mchod sbyin gtor ma dam pa 'dis:__dkon mchog sri zhu'i mgron rnams mchod:__las dang ye shes dngos grub stsol:__mgon po yon tan thugs dam bskang :__'gal rkyen kun sol mthun rkyen spel:__rigs drug snying rje'i mgron la sbyin:__bu lon lan chags byang gyur cig:__gdon bgegs 'byung po'i tshogs la bsngo:__byang chub sems kyis 'dul bar shog:__mchod sbyin mgron rnams thams cad kun:__dgyes shing tshim pa mchog gyur te:__'jig rten khams ni ma lus par:__phan bde rgya cher 'byung gyur cig:__ces brjod/__de ltar sngags stong*/__'dod gsol tshar bcu grub nas gtor mgron mi dmigs par bzhag__/phun sum tshogs pa mnga' ba sogs bkra shis brjod/__grub na oM amr-i te hU~M phaT:__brjod cing dung chus nye reg byas la nang du 'ongs nas gral la 'khod/__'di la'ang mi gnyis yod na brel ba mi dgos pa tshar sla zhing*/__yang na nang gi gzungs bzla mkhan brtsi mi dgos pas bzlas pa la slebs pa'i skabs nas gtor ma 'bul na'ang chog go__/gsum pa rjes chog ni/__thams cad tshar grangs grub pa dang*/__nang gi gzungs gtor swa b+hA bas sbyang*/__oM las rin chen snod yangs par:__AHlas gtor ma bdud rtsi'i bcud:__hU~M gis kha dog dri ro dang :__nus pa phun sum tshogs par gyur:__oM AHhU~M:__lan gsum gyis brlab/__oM a mr-ita A yurda de swA hA:__a kA ro sogs lan bdun gyis phul/__oM lha rdzas dam pa'i rgyu las byung :__ting nge 'dzin gyi stobs kyis sprul:__'dod pa'i yon tan rmad byung ba'i:__mchod sbyin gtor ma dam pa 'dis:__dkyil 'khor lha tshogs rnams la mchod:__las dang ye shes dngos grub stsol:__mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la:__/sogs spyi ltar brjod la 'dod don gsol/__de nas mchod pa zhal gso/__chos dbyings shin tu rnam dag mthu:__chos can rten cing 'brel 'byung stobs:__rgyal ba sras dang bcas rnams kyi:__thugs rje smon lam byin rlabs las:__gnas yul bde ba can gyi zhing :__mchod tshogs lha rdzas las grub pa'i:__nyer spyod 'dod yon bsam mi khyab:__kun bzang rnam thar mkha' khyab gyur:__ces dang na mo rat+na sogs mchod pa'i sprin gyi gzungs brjod pas byin brlab/__oM:__rab 'byams phyogs bcu'i zhing kun nas:__rgyal ba sras dang bcas pa yi:__smon lam stobs kyis sprul pa dang :__lha mi'i bsod nams las grub pa'i:__mchod yon bdud rtsi'i char chen 'bebs:__dngos 'byor yid kyis rab sprul te:__'phags ma 'khor dang bcas la 'bul:__bzhes nas tshe dpal 'phel ba dang :__ye shes snang ba rgyas par mdzod:__oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA:__oM:__rab 'byams phyogs bcu'i zhing kun nas:__rgyal ba sras dang bcas pa yi:__smon lam stobs kyis sprul pa dang :__lha mi'i bsod nams las grub pa'i:__zhabs bsil dag byed rgya mtshor bskyil:__dngos 'byor yid kyis rab sprul te:__'phags ma 'khor dang bcas la 'bul:__bzhes nas tshe dpal 'phel ba dang :__ye shes snang ba rgyas par mdzod:__oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e sa pa ri wA ra pAd+yaM pra tIts+tsha swA hA:__oM:__rab 'byams phyogs bcu'i zhing kun nas:__rgyal ba sras dang bcas pa yi:__smon lam stobs kyis sprul pa dang :__lha mi'i bsod nams las grub pa'i:__mtshar sdug yid 'ong me tog tshal:__dngos 'byor yid kyis rab sprul te:__'phags ma 'khor dang bcas la 'bul:__bzhes nas tshe dpal 'phel ba dang :__ye shes snang ba rgyas par mdzod:__oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e sa pa ri wA ra puSh+pe pra tIts+tsha swA hA:__oM:__rab 'byams phyogs bcu'i zhing kun nas:__rgyal ba sras dang bcas pa yi:__smon lam stobs kyis sprul pa dang :__lha mi'i bsod nams las grub pa'i:__dri zhim bdug spos phyogs bcur 'gengs:__dngos 'byor yid kyis rab sprul te:__'phags ma 'khor dang bcas la 'bul:__bzhes nas tshe dpal 'phel ba dang :__ye shes snang ba rgyas par mdzod:__oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e sa pa ri wA ra d+hu pe pra tIts+tsha swA hA:__oM:__rab 'byams phyogs bcu'i zhing kun nas:__rgyal ba sras dang bcas pa yi:__smon lam stobs kyis sprul pa dang :__lha mi'i bsod nams las grub pa'i:__snang gsal sgron me 'od rab 'bar:__dngos 'byor yid kyis rab sprul te:__'phags ma 'khor dang bcas la 'bul:__bzhes nas tshe dpal 'phel ba dang :__ye shes snang ba rgyas par mdzod:__oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e sa pa ri wA ra A lo ke pra tIts+tsha swA hA:__oM:__rab 'byams phyogs bcu'i zhing kun nas:__rgyal ba sras dang bcas pa yi:__smon lam stobs kyis sprul pa dang :__lha mi'i bsod nams las grub pa'i:__bsil zhing dri bzang bdud rtsi sbreng :__dngos 'byor yid kyis rab sprul te:__'phags ma 'khor dang bcas la 'bul:__bzhes nas tshe dpal 'phel ba dang :__ye shes snang ba rgyas par mdzod:__oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e sa pa ri wA ra gan+d+he pra tIts+tsha swA hA:__oM:__rab 'byams phyogs bcu'i zhing kun nas:__rgyal ba sras dang bcas pa yi:__smon lam stobs kyis sprul pa dang :__lha mi'i bsod nams las grub pa'i:__zhal zas ro bcud phun sum tshogs:__dngos 'byor yid kyis rab sprul te:__'phags ma 'khor dang bcas la 'bul:__bzhes nas tshe dpal 'phel ba dang :__ye shes snang ba rgyas par mdzod:__oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e sa pa ri wA ra nai bid+yA pra tIts+tsha swA hA:__oM:__rab 'byams phyogs bcu'i zhing kun nas:__rgyal ba sras dang bcas pa yi:__smon lam stobs kyis sprul pa dang :__lha mi'i bsod nams las grub pa'i:__'bud bkrol brdung ba'i rol mo'i sgra:__dngos 'byor yid kyis rab sprul te:__'phags ma 'khor dang bcas la 'bul:__bzhes nas tshe dpal 'phel ba dang :__ye shes snang ba rgyas par mdzod:__oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e sa pa ri wA ra shab+da pra tIts+tsha swA hA:__oM:__rab 'byams phyogs bcu'i zhing kun nas:__rgyal ba sras dang bcas pa yi:__smon lam stobs kyis sprul pa dang :__lha mi'i bsod nams las grub pa'i:__rin chen gdugs mdzes bla bre bres:__dngos 'byor yid kyis rab sprul te:__'phags ma 'khor dang bcas la 'bul:__bzhes nas tshe dpal 'phel ba dang :__ye shes snang ba rgyas par mdzod:__oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e sa pa ri wA ra ts+tshA tra~M ga pra tIts+tsha swA hA:__oM:__rab 'byams phyogs bcu'i zhing kun nas:__rgyal ba sras dang bcas pa yi:__smon lam stobs kyis sprul pa dang :__lha mi'i bsod nams las grub pa'i:__bkra shis dge ba'-i ba dan 'phyar:__dngos 'byor yid kyis rab sprul te:__'phags ma 'khor dang bcas la 'bul:__bzhes nas tshe dpal 'phel ba dang :__ye shes snang ba rgyas par mdzod:__oM sarba ta thA ga ta uSh+NI Sha bi dza yA+e sa pa ri wA ra pa taM ga pra tIts+tsha swA hA:__oM:__rin chen las skyes rin chen bdag:__rin chen snying po'i 'od zer gyis:__rin chen yid bzhin 'phel mdzad pa:__rin chen gtsug tor la phyag 'tshal:__rdo rje'i rang bzhin rdo rje'i dbyangs:__rdo rje'i 'od zer mtha' yas pa'i:__rdo rjes bdud sde pham mdzad pa'i:__rdo rje gtsug tor la phyag 'tshal:__bde gshegs yum gyur bde gshegs gsung :__bde gshegs snang ba'i 'od zer sprin:__bde gshegs dgyes pa sgrub mdzad pa'i:__bde gshegs gtsug tor la phyag 'tshal:__pad+ma'i 'byung gnas pad+ma'i sgra:__pad+ma zab pa'i rgya mtsho'i 'od:__pad+ma'i dpal du 'gugs mdzad pa:__pad+ma'i gtsug tor la phyag 'tshal:__las kyi rol pa las kyi thabs:__las kun dbang sgyur grub pa'i 'od:__las dang ye shes dngos grub ster:__las kyi gtsug tor la phyag 'tshal:__khros pa'i skur snang khro bo'i gsung :__khro ba bral ba'i ye shes 'od:__khros pas bdud sde tshar gcod pa'i:__khro chen bzhi la phyag 'tshal lo:__chos sku'i dgongs pa gcig nyid las:__ma 'gags gzugs sku du mar ston:__phyogs dus rgyal ba sras dang bcas:__dkyil 'khor lha tshogs kun la bstod:__bdag dang mtha' yas sems can gyi:__las nyon sgrib pa kun byang zhing :__tshe dpal 'byor pa 'phel ba dang :__ye shes rgyas par mdzad du gsol:__ces mchod pa rgyas pa dang*/__bstod pa 'dod gsol bcas brjod/__ma 'byor pa dang sogs yig brgya lan gsum brjod la nongs pa bshags/__oM:__'dir ni rten dang sogs/__su pra tiSh+Tha'i sngags bcas brjod pas mdun bskyed rten la brtan bzhugs bya/__rang nyid rnam par rgyal ma yi/__/gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan/__/rdo rje gsum gyi ye shes kyis/__/bgegs dang bar chad srung bar gyur/__/oM AHhU~M/__zhes pas sgo gsum bsrung*/__dge ba bsngo ba ni/__hoH__gdod nas dag pa'i ye shes dang :__rten cing 'brel 'byung bsod nams tshogs:__zung 'jug 'dus ma byas pa'i klong :__byang chub snying po'i dbyings su bsngo:__smon lam ni/__'di nas skye ba thams cad du:__'phags ma mchog gis rjes bzung nas:__tshe dang ye shes dngos grub kyis:__rang gzhan don gnyis lhun grub shog:__ces dang 'os shing 'thad pa'i smon lam ci rigs gdab/___de nas me tog 'thor cing*/__che ba'i che mchog gis mtshon zhal nas gsungs pa'i shis brjod rgya cher spel la rol mo snyan par 'khrol bas dge legs su bya'o/__/gzungs sgrub bum chu nyid byin rlabs phan yon chen po dang ldan pa yin pas rang gzhan gyis khongs su btung ba dang*/__nad pa sogs la bkru byabs/__lha klu dkar phyogs kyi rten dang bsgrub bya'i gnas lus la 'thor ba sogs byas na 'phral yun gyi 'dod don thams cad 'grub par 'gyur ro/__/'di ltar bsgrubs pa'i phan yon spyir 'di nyid kyi gzungs mdo rnams las rgya cher gsungs pa ltar dang gter gzhung las/__de ltar yang yang brtson pa yis:__las dang nyon mongs sdug bsngal byang :__tshe dang bsod nams ye shes rgyas:__mthar thug 'chi med rig 'dzin 'grub:__rten des mngon par byang chub 'gyur:__ces gsungs so/__/sangs rgyas bye snyed du mas legs gsungs shing :__/byin gyis brlabs pas sdig sgrib ngan 'gro 'joms:__/thar pa'i lam 'byed 'chi med go 'phang mchog__/myur du stsol la 'di mtshungs gzhan med pa/__/gtsug tor las byung rnam par rgyal ma yis/__/gzungs chog gsal bar bgyis sogs rnam dkar mthus/__/bdag gzhan tshe dpag med mgon sku thob nas/__/phun tshogs don gnyis lhun gyis grub par shog__/de ltar dgongs gter 'phags ma'i snying tig gi chos sder byon pa'i rnam rgyal gzungs sgrub kyi cho ga bltas chog tu bkod pa 'di nyid rang gzhan la nye bar mkho bas phan pa'i sems kyis/__rtsa ba rdo rje'i gsung dang kun mkhyen bla ma nyid kyi zhal lung la rang rtog gi rnyogs pas ma bslad par/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwa chen po'i dben khang bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du bgyis pa las phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod pa dge legs 'phel/__sarba dA mang+ga laM//__//____________________________________________________________________

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: