JKW-KABAB-05-CA-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསང་མཆོད་པདྨའི་དྲྭ་བ།
Wylie title pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi bsang mchod pad+ma'i drwa ba JKW-KABAB-05-CA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 4, Pages 99-101 (Folios 1a1 to 2a4)
Author མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་
Less details More details
Tertön རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (rong zom chos kyi bzang po, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Mi pham rgya mtsho. pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi bsang mchod pad+ma'i drwa ba. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 99-101. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Smoke Offerings - bsangs mchod - lha bsang
Cycle པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིག་བྱེད་རྩལ་ (pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal)
Deity pad+ma mkha' 'gro
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-ZI-032
Colophon

ཞེས་པའང་དགེ་སྦྱོང་ཚེ་རིག་འཛིན་པ་ཨ་ཚང་གིས་བསྐུལ་ངོར་སྨིན་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་རྒྱལ་བ་གསུམ་པར་ཁྲ་འགུའི་རི་ཁྲོད་དུ་མི་ཕམ་པས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།

zhes pa'ang dge sbyong tshe rig 'dzin pa a tshang gis bskul ngor smin zla'i dmar phyogs rgyal ba gsum par khra 'gu'i ri khrod du mi pham pas bris pa dge legs 'phel

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསང་མཆོད་པདྨའི་དྲ་བ་བཞུགས་སོ།། དྲི་བཟང་གི་ཤིང་དང་འོ་སྐམ་སྨན་སྣ་འབྲུ་སྣ་སོགས་གཙང་མ་མེར་བསྲེག་པ་ཆབ་ཀྱིས་བྲན་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ལྷ་རྫས་བསང་གི་དུད་སྤྲིན་ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འདོད་ཡོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་འཆར་བའི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན་པོས་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ། ཧྲཱིཿརང་བཞིན་འོད་གསལ་དག་པའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས། །བདེ་ཆེན་རང་མདངས་ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མོའི་གཟུགས། །ཐབས་ཤེས་ཨུཏྤལ་མདའ་གཞུའི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། །རིགས་བྱེད་དབང་གི་ཊཱ་ཀི་འདིར་གཤེགས་ཤིག །ས་གསུམ་བརྟན་པ་འཕྲོག་པའི་ཡིད་འོང་སྐུ། །རྡུལ་བྲལ་བདེ་པའི་ལང་ཚོ་མངོན་འབར་ཞིང༌། །སྲིད་ཞིའི་དང་བཅུད་དབང་མེད་སྡུད་པ་ཡི། །དབང་མཛད་མཁའ་འགྲོ་བྱེ་བ་འབུམ་དང་བཅས། །སྣང་སྟོང་སྐུའི་གར་སྟབས་ལམས་སེ་ལམ། །དགྱེས་བཞེད་གསུང་གི་སྒྲ་དབྱངས་སྒྲོགས་བཞིན་དུ། །མཆོད་པའི་མགྲོན་དུ་དགྱེས་པར་འདིར་གཤེགས་ལ། །རྗེས་ཆགས་ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་ཤིང་བརྩེ་བར་མཛོད། །གཙང་སྦྱར་བསང་གི་དུད་སྤྲིན་ཡིད་འོང་བ། །རབ་དཀར་ཆུ་འཛིན་གཞོན་ནུའི་ཕུང་པོ་ལྟར། །ལྷ་ལམ་རབ་ཏུ་ཁྱབ་པའི་ཟེར་མ་ལས། །འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་རོལ་པ་ཟད་མི་ཤེས། །རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་བརྒྱད། །བུམ་བཟང་དཔག་བསམ་ཤིང་དང་ནོར་བུའི་གཏེར།།ལྷ་ཡི་སྐྱེད་ཚལ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་བོ་སོགས། །ལྷ་མིའི་འབྱོར་པ་མ་ཚང་མེད་པ་དང༌། །རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ན་གང་མཆིས་པའི། །གཟུགས་མཛེས་སྒྲ་སྙན་དྲི་ཞིམ་རོ་བདལ་བ། །རེག་འཇམ་བདེ་མཆོག་འདོད་ཡོན་དྲུག་ལྡན་སྤྲིན། །འཛད་མེད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་འཁོར་ལོར་འདུས། །སྣང་སྲིད་དབང་གི་ཕྱག་རྒྱར་སད་པ་ལས། །རྗེས་ཆགས་དགའ་བའི་གཏེར་ལྡན་གཞོན་ནུའི་ཚོགས། །ཐབས་ཤེས་བདེ་སྟོང་རོལ་པའི་ཟློས་གར་གྱིས། །ཟག་མེད་བདེ་བ་སྤེལ་བའི་མཆོད་པ་འབུལ། །ཐམས་ཅད་མཉམ་ཉིད་འོད་གསལ་དག་པའི་དབྱིངས། །གདོད་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་དུ། །བདག་དང་ལྷ་དང་ཆོས་ཀུན་དབྱེར་མེད་པའི། །རང་བྱུང་མཆོད་པ་མཆོག་གིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །རྒྱལ་ཀུན་ཕྲིན་ལས་རིགས་བྱེད་དབང་མོ་ཡི། །ཞབས་པད་གཙུག་གིས་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་ནས། །རྣམ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་གྲུ་ཆར་ཕོབ། །ཐབས་ཤེས་ཨུཏྤལ་མདའ་གཞུའི་སྲིད་གསུམ་གྱི། །ཡིད་སྣང་བརྟན་པ་དབང་མེད་ཕྲོགས་མཛད་དེ། །མི་དང་མི་མིན་སྐྱེ་དགུའི་ཚོགས་ཆེན་པོ། །རྣལ་འབྱོར་མཐུན་པའི་བྲན་དུ་གནང་བར་མཛོད། །མ་དག་རླུང་སེམས་གཡོ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཀུན། །བདེ་སྟོང་དྷུ་ཏིའི་དབྱིངས་སུ་དབང་བྱས་ནས། །འཕོ་མེད་བདེ་བ་ལྷན་སྐྱེས་ཊཱ་ཀཱི་ནིའི། །གོ་འཕང་ཚེ་འདིར་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །དཔལ་དང་འབྱོར་པ་སྙན་དང་གྲགས་པ་དང༌། །མཐུ་དང་ནུས་པ་བདེ་དང་སྐྱིད་པའི་དཔལ། །ཡར་ངོའི་ཟླ་དང་དབྱར་གྱི་ཆུ་བོ་ལྟར། །འཕེལ་རྒྱས་བརྟན་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། །མདོར་ན་ཡིད་ལ་གང་འདོད་དཔལ་ཐོབ་ཅིང༌། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་དབང་གིས་ཕྱུག །བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་པའི་མཐུ་ལྡན་པས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་བར་མཛད་དུ་གསོལ།། ཞེས་པའང་དགེ་སྦྱོང་ཚེ་རིག་འཛིན་པ་ཨ་ཚང་གིས་བསྐུལ་ངོར་སྨིན་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་རྒྱལ་བ་གསུམ་པར་ཁྲ་འགུའི་རི་ཁྲོད་དུ་མི་ཕམ་པས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
[edit]

!_pad+ma mkha' 'gro'i rigs byed rtsal gyi bsang mchod pad+ma'i dra ba bzhugs so//__dri bzang gi shing dang 'o skam sman sna 'bru sna sogs gtsang ma mer bsreg pa chab kyis bran la/_ra~M ya~M kha~M/_stong pa'i ngang las lha rdzas bsang gi dud sprin zag med bde ba chen po 'dod yon rnam pa thams cad par 'char ba'i kun tu bzang po'i mchod pa'i sprin chen pos nam mkha'i khams gang bar gyur/_oM AHhU~M hoH_zhes lan gsum brjod pas byin gyis brlabs la/__hrIHrang bzhin 'od gsal dag pa'i dbyings nyid las/_/bde chen rang mdangs yid 'phrog lha mo'i gzugs/_/thabs shes ut+pal mda' gzhu'i phyag rgya can/_/rigs byed dbang gi TA ki 'dir gshegs shig_/sa gsum brtan pa 'phrog pa'i yid 'ong sku/_/rdul bral bde pa'i lang tsho mngon 'bar zhing*/_/srid zhi'i dang bcud dbang med sdud pa yi/_/dbang mdzad mkha' 'gro bye ba 'bum dang bcas/_/snang stong sku'i gar stabs lams se lam/_/dgyes bzhed gsung gi sgra dbyangs sgrogs bzhin du/_/mchod pa'i mgron du dgyes par 'dir gshegs la/_/rjes chags thugs kyis dgongs shing brtse bar mdzod/_/gtsang sbyar bsang gi dud sprin yid 'ong ba/_/rab dkar chu 'dzin gzhon nu'i phung po ltar/_/lha lam rab tu khyab pa'i zer ma las/_/'dod yon rgya mtsho'i rol pa zad mi shes/_/rgyal srid sna bdun bkra shis rdzas rtags brgyad/_/bum bzang dpag bsam shing dang nor bu'i gter//lha yi skyed tshal bdud rtsi'i chu bo sogs/_/lha mi'i 'byor pa ma tshang med pa dang*/_/rab 'byams phyogs bcu'i zhing na gang mchis pa'i/_/gzugs mdzes sgra snyan dri zhim ro bdal ba/_/reg 'jam bde mchog 'dod yon drug ldan sprin/_/'dzad med nam mkha' mdzod kyi 'khor lor 'dus/_/snang srid dbang gi phyag rgyar sad pa las/_/rjes chags dga' ba'i gter ldan gzhon nu'i tshogs/_/thabs shes bde stong rol pa'i zlos gar gyis/_/zag med bde ba spel ba'i mchod pa 'bul/_/thams cad mnyam nyid 'od gsal dag pa'i dbyings/_/gdod nas bde ba chen po'i ngang nyid du/_/bdag dang lha dang chos kun dbyer med pa'i/_/rang byung mchod pa mchog gis mnyes gyur cig_/rgyal kun phrin las rigs byed dbang mo yi/_/zhabs pad gtsug gis brten pa'i rnal 'byor bdag_/byang chub bar du 'bral med rjes bzung nas/_/rnam gnyis dngos grub 'dod dgu'i gru char phob/_/thabs shes ut+pal mda' gzhu'i srid gsum gyi/_/yid snang brtan pa dbang med phrogs mdzad de/_/mi dang mi min skye dgu'i tshogs chen po/_/rnal 'byor mthun pa'i bran du gnang bar mdzod/_/ma dag rlung sems g.yo ba'i cho 'phrul kun/_/bde stong d+hu ti'i dbyings su dbang byas nas/_/'pho med bde ba lhan skyes TA kI ni'i/_/go 'phang tshe 'dir 'grub par mdzad du gsol/_/dpal dang 'byor pa snyan dang grags pa dang*/_/mthu dang nus pa bde dang skyid pa'i dpal/_/yar ngo'i zla dang dbyar gyi chu bo ltar/_/'phel rgyas brtan pa'i phrin las mdzad du gsol/_/mdor na yid la gang 'dod dpal thob cing*/_/mchog thun dngos grub rgya mtsho'i dbang gis phyug_/bstan dang 'gro la phan pa'i mthu ldan pas/_/rang gzhan don gnyis 'grub bar mdzad du gsol//_zhes pa'ang dge sbyong tshe rig 'dzin pa a tshang gis bskul ngor smin zla'i dmar phyogs rgyal ba gsum par khra 'gu'i ri khrod du mi pham pas bris pa dge legs 'phel/_

Footnotes

Other Information