JKW-KABAB-09-TA-019

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་མན་ངག་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོ།
Wylie title dpal rta mgrin dpa' bo gcig pa'i man ngag gnam lcags me'i 'khor lo JKW-KABAB-09-TA-019.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 9, Text 19, Pages 371-393 (Folios 1a to 12a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མངའ་བདག་མོལ་མི་འཁྱིལ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (mnga' bdag mol mi 'khyil, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal rta mgrin dpa' bo gcig pa'i man ngag gnam lcags me'i 'khor lo. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 9: 371-393. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Root Treasure - gter gzhung
Cycle རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོ་ (rta mgrin dpa' bo gcig pa gnam lcags me'i 'khor lo)
Deity rta mgrin
Karchag page JKW-KABAB-Volume-09-TA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-LA-001
Colophon
  • Treasure colophon:འཁོར་ལོ་འདི་གཏེར་དུ་སྦས་ལུགས་ནི༔ ཨུ་རྒྱན་ཆེན་པོ་བོད་ཡུལ་དུ་བྱོན་དུས་སུ༔ དང་པོ་གཙང་ལ་སྟོད་དུ་བྱོན༔ ཡུལ་ཐོག་གི་གསེར་ཁ་ཞེས་ཀྱང་བྱ༔ ལ་ཧུ་གསེར་ཁ་ཞེས་ཀྱང་བྱ༔ པུ་ཏེ་ཚོང་དུས་བྱ་བ་དེར་བྱོན༔ དེར་མི་མ་ཡིན་གྱིས་བར་ཆད་བྱས་པ་ལ༔ གུ་རུ་ཆེན་པོས་ཙཀྲ་འདི་བསྐོར་བས༔ རྒྱལ་འགོང་དང་དམ་སྲི་རྣམས་ལ་ལ་ནི་བརྒྱལ༔ ལ་ལ་ནི་ཤི༔ ལ་ལ་ནི་ཡུལ་གཞན་དུ་བྲོས་ནས་སོང་བ་དང་༔ ཨུ་རྒྱན་པདྨས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ནས་གཙང་གྲོ་ཤོང་དུ་བྱོན༔ པྲ་དུན་ཙེའི་ལྷ་ཁང་གི་དབུ་རྩེའི་ཀ་ཕོག་ལ་སྦས་ནས༔ གཏེར་བདག་ཏུར་ག་ཐལ་མདོག་གི་འགོང་པོ་ཏོང་སྡེ་བསྐོས༔ ནམ་ཞིག་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་ལ༔ བོད་ཁམས་གནོད་པས་ཉེན་པ་ན༔ བོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ འཁོར་ལོ་འདི་ཡིས་དམ་བཏགས་ནས༔ གནོད་པ་ཐམས་ཅད་སྲུང་བར་ཤོག༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨྠིྀ༔
  • Revealer colophon: དེ་ནས་མ་འོང་ལུང་བསྟན་པའི་དུས་ལ་བབ་པ་ན་ལྷོ་རི་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་མོལ་མི་འཁྱིལ་གྱིས་གཏེར་བདག་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་ནས་གཏེར་ནས་བཏོན། འགྲོ་བ་མང་པོ་ཚིམ་པར་བྱས་སོ། །དེ་ལ་གཡའ་ལུང་རིན་ཆེན་གྲགས་ཀྱིས་བུ་རྟ་ཆོས་གསུམ་ཕུལ་ནས་ཞུས་དེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དོ།།
  • Treasure colophon: 'khor lo 'di gter du sbas lugs ni:__u rgyan chen po bod yul du byon dus su:__dang po gtsang la stod du byon:__yul thog gi gser kha zhes kyang bya:__la hu gser kha zhes kyang bya:__pu te tshong dus bya ba der byon:__der mi ma yin gyis bar chad byas pa la:__gu ru chen pos tsakra 'di bskor bas:__rgyal 'gong dang dam sri rnams la la ni brgyal:__la la ni shi:__la la ni yul gzhan du bros nas song ba dang :__u rgyan pad+mas snying rje chen po skyes nas gtsang gro shong du byon:__pra dun tse'i lha khang gi dbu rtse'i ka phog la sbas nas:__gter bdag tur ga thal mdog gi 'gong po tong sde bskos:__nam zhig dus kyi tha ma la:__bod khams gnod pas nyen pa na:__bod kyi lha 'dre thams cad kun:__'khor lo 'di yis dam btags nas:__gnod pa thams cad srung bar shog:__ces gsungs so:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__a+thi+-i:
  • Revealer colophon: de nas ma 'ong lung bstan pa'i dus la bab pa na lho ri mnga' bdag chen po mol mi 'khyil gyis gter bdag rnams la mchod pa phul nas gter nas bton/__'gro ba mang po tshim par byas so/__/de la g.ya' lung rin chen grags kyis bu rta chos gsum phul nas zhus de nas rim par brgyud do

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅༔ དཔལ་རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་མན་ངག་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི༔ མ་འོངས་སྙིགས་མའི་དུས་སུ་བོད་ཁམས་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བསེན་འབྱུང་པོའི་འཚེ་བས་མནར་བ་ལ་དགོངས་ནས༔ དེའི་གཉེན་པོར་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དམར་པོའི་མན་ངག་ཟབ་ལ་འདྲིལ་བ་འདི་མཛད་ནས་མངའ་བདག་ལ་གནང་༔ མངའ་བདག་གིས་མོན་གྱི་སྒོམ་པ་ཧ་མི་ནཱ་ཐ་ལ་གཏད་ནས་རང་གིས་ཉམས་སུ་ལོངས༔ གཞན་ལའང་ཕན་པར་གྱིས༔ དཔེ་རྒྱུད་མེས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་པྲ་དུན་ཙེའི་ཀ་ཞུུ་ལ་གཏེར་དུ་སྦོས་ཤིག་ཅེས་གདམ་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ གདམས་པ་འདིའི་བྱ་ཐབས་ལ༔ སེང་ལྡེང་དམར་པོའི་དབྱུག་ཏོ་ཐོད་སྐམ་རྡོ་རྗེའི་ཏོག་གིས་མཚན་པ་ཁྲུ་གང་བ་གཉིས་བཅོས༔ ནང་དུ་གཟུངས་གཞུག༔ དར་དམར་པོའི་ཅོད་པན་གདགས༔ གཅིག་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་སྒྲུབ་རྟེན་བྱ༔ གཅིག་ལས་ཀྱི་དོན་དུ་སྒྲུབ་པ་པོའི་མདུན་དུ་གཟུག༔ གཞན་ཡང་མཆོད་ཚོགས་རྒྱས་པར་བཤམ་མོ༔ རྟེན་བཅའ་བའོ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱ་བ་ནི༔ སྔགས་པས་མཚམས་དམ་དུ་བཅད༔ སྟན་བདེ་བ་ལ་འདུག་སྟེ༔ བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་དང་༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གྱི་དོན་དུ་དཔལ་རྟ་མགྲིན་བསྒོམ་པར་བགྱིའོ་ཞེས་དམ་བཅའ༔ གནས་དང་མཆོད་པའི་རྫས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ༔ ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་རིག་འོད་གསལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྟོང་པ་ཆེན་པོའི་རང་མདངས་ལས་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་དམར་ནག་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་འབར་བ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ གཡས་རྡོ་རྗེའི་ཐོད་དབྱུག་ནམ་མཁར་གསོར་བས་རྒྱལ་འགོང་དྲེགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་འགེམས་པ༔ གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་ཐུགས་ཀར་གཏོད་པའི་རྩེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེའི་ཞགས་པ་འཕྲོ་བས་མ་རུངས་པའི་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྷག་མེད་དུ་སྲེག་པ༔ ཞལ་གདངས་ཤིང་ལྗགས་འདྲིལ་བ༔ མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་སྨ་ར་དང་སྨིན་མ་རབ་ཏུ་འབར་བ༔ སྤྱན་གསུམ་ལྡང་མིག་དྲག་ཏུ་གཟིར་བ༔ དྲག་ཤུལ་ཁྲོས་པའི་ཉམས་འགྱུར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ༔ དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་མེའི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ་བ་གྱེན་དུ་བསྒྲེངས་པའི་སྤྱི་བོར་རྟ་གདོང་ལྗང་གུ༔ ཞུར་དཀར་པོ༔ ཕྲུམ་ཕྲུམ་སེར་པོ༔ རྔོག་མ་དམར་པོ༔ རྟ་སྐད་དྲག་པོ་ནམ་མཁར་འཚེར་བས་ས་གསུམ་འདར་ཞིང་གཡོ་བ༔ གླང་ཆེན་གྱི་ཀོ་བས་སྟོད་གཡོགས་ཤིང་༔ སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་གསོལ་བ༔ ཞིང་ལྤགས་ཀྱིས་སྐེད་དཀྲིས་ཤིང་༔ ཕྱག་ཞབས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྲུལ་དང་ཐོད་པས་བརྒྱན་པ༔ ཐོད་པ་སྐམ་པོ་ལྔས་དབུར་བརྒྱན་ཅིང་༔ རློན་པ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་འཕྱང་བ༔ ཞབས་གཉིས་གྱད་ཆེན་པོའི་དོར་སྟབས་ཀྱིས་པདྨ་ཉི་མ་རྒྱལ་བསེན་ཕོ་མོའི་གདན་ལ་འགྱིང་བ༔ སྐུ་ཆེ་ལ་ཡན་ལག་རགས་པ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རི་རབ་ཏུ་འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་ཁམས་གསུམ་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་བཞུགས་པའི་སྐུའི་ཆ་དང་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཚུན་ཆད་ཐམས་ཅད་རང་འདྲ་བའི་སྤྲུལ་པ་གྲངས་མེད་པས་གཏམས་པ༔ ཐུགས་ཀར་པདྨ་དང་ཉི་མའི་དབུས་སུ་ཧྲཱིཿདམར་པོའི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་བཞིན་པ་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཕྱི་ནང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ནས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་འབྲུག་སྟོང་དུས་གཅིག་ཏུ་ལྡིར་བ་ལྟར་བསྒྲགས་ཤིང་༔ འོད་ཟེར་མེ་དང་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་དྲེགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བསྡུས༔ ཟིལ་གྱིས་མནན༔ ཅི་བསྒོ་བའི་ལས་བསྒྲུབས༔ མ་རུངས་པའི་གདུག་པ་ཅན་སྤྱི་དང་༔ ཁྱད་པར་རྒྱལ་བསེན་དམ་སྲི་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྩཱ་སྦུར་མེ་ཡིས་བསྲེགས་པ་ལྟར་དངོས་མེད་ཀ་དག་གི་ཀློང་དུ་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས༔ རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྟིམས༔ སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམས་ལ༔ ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་མི་ཚིག་གིས་བར་མ་ཆོད་པར་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་དུ་བཟླའོ༔ དེ་ནི་བསྙེན་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ནས་རང་ཉིད་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་ས་མ་དྷཱི་ལ་གནས་པས༔ མདུན་གྱི་སྒྲུབ་རྟེན་རང་འདྲ་བའི་དམ་ཚིག་པར་གསལ༔ གནས་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བསྟིམ༔ དབང་བསྐུར་ཞིང་རིགས་བདག་ཨ་མི་དྷེ་ཝས་རྒྱས་གདབ༔ མཆོད་བསྟོད་སོགས་བྱ༔ བདག་མདུན་གཉིས་ཆར་ལ་དམིགས་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཞབས་སུ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཞེས་བཏགས་པ་འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླ༔ ལས་ཀྱི་དབྱུག་པ་ལའང་ལྷ་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བསྟིམས་ལ་ནུས་ལྡན་དུ་བྱའོ༔ དེ་ནི་སྒྲུབ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་སྔོན་དུ་སོང་ནས་ལས་སྔགས་བཟླ་བ་ནི༔ རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་བྱུང་བས་རང་གི་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ༔ ཧྲཱིཿཡིག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བས་ལུས་ཀྱི་ནང་གང་༔ ལུས་ལ་གནས་པའི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དམ་སྲི་འབྱུང་པོའི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས་པར་བསམས་ལ་སྔགས་ཀྱི་མཐར༔ ཨཿཡཿམཿདུཿརུཿཙཿཤཿནཿརཱ་ཛ་ཧཾ་ཤཾ་ཏྲིག་ནན་ཁ་རག་སྨ་ཤ་ན་རཾ་རཀྵ་ཛྭ་ལ་རྃ་ཧཱུྃ༔ རྃ་རཀྵ་ཛྭ་ལ་རྃ་རྦད༔ རྃ་རཀྴ་ཛྭ་ལ་རྃ་བྷྱོ༔ རྃ་རཀྵ་ཛྭ་ལ་རྃ་བྱེར༔ རྃ་རཀྵ་ཛྭ་ལ་རྃ་རྨུགས༔ རྃ་རཀྵ་ཛྭ་ལ་རྃ་མྱོགས༔ རྃ་རཀྵ་ཛྭ་ལ་རྃ་ནན༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་ཕཊཿ ཅེས་བཟླ༔ ཡང་ལུས་ཀྱི་ནང་གི་མེ་ཆེར་འབར་བས་གནས་ཁང་དང་ལུང་པ་ཐམས་ཅད་གང་༔ གནས་ལ་འཁྲི་བའི་དམ་སྲི་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས་པར་བསམས་ལ་བཟླ༔ ཡང་མེ་ལྕེ་ཆེར་འབར་བས་སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་༔ དེ་དག་ན་གནས་པའི་སྡེ་བརྒྱད་མ་རུངས་པ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་ཤིང་གཟིར༔ ཁྱད་པར་མེའི་གསེབ་ནས་རང་འདྲའི་ཁྲོ་ཆུང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས༔ དམ་སྲི་རྒྱལ་བསེན་གདུག་པ་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་རྡོ་རྗེའི་དབྱུག་པས་ཐལ་བ་བུན་བུན་དུ་བརྡུངས༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལྕེས་ལྷག་མེད་དུ་བསྲེགས་པར་བསམས་ལ་སྔགས་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་བཟླའོ༔ འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་སྣང་སེམས་རོ་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་ལ་དགོངས་པའི་གདེངས་བསྐྱེད་པ་གལ་ཆེའོ༔ དེ་ནི་ལས་སྦྱོར་རོ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལྟར་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་ནས་མདུན་རྟེན་ལས་དངོས་གྲུབ་བླང་༔ བརྟན་བཞུགས་བྱ༔ རང་གི་སྔས་སྲུང་དུ་འབྲལ་མེད་འཆང་༔ ལས་ཀྱི་དབྱུག་པ་རང་གི་མདུན་ནམ་གནས་ཁང་གི་བྱང་ཤར་དུ་མཚམས་སྲུང་བའི་ཚུལ་དུ་བཞག་ལ་ལས་སྦྱོར་བྱའོ༔ དེ་ལ་ལས་ཚོགས་བསྒྲུབ་པ་ལ༔ རྫས་སྒྲུབ་ནི༔ གུ་གུལ༔ མུ་ཟི༔ གླ་རྩི༔ ཤུ་དག༔ སྒོག་པ༔ མཁན་པ་དམར་པོའི་རྩ་བ༔ དྲི་ཆེན༔ ཐལ་ཆེན༔ མི་གྲིར་ཤི་བའི་སྐྲ་སེན༔ རྟ་བོན༔ ཕུར་མང་ནག་པོ༔ སྤྲུ་མ་ནག་པོ་རྣམས་སྔགས་པ་རང་གི་དྲི་ཆུས་རིལ་བུར་དྲིལ་ལ༔ ལས་སྔགས་ཀྱི་མཐར༔ ཨོཾ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧཾ་ཤཾ་ཏྲིག་ནན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཕཊ༔ ཅེས་བཏགས་པ་སྟོང་ཕྲག་གིས་ངར་བཏགས་ལ་བྱུགས་བདུག་འཆང་བས་གདོན་བགེགས་ཐམས་ཅད་སྲུང་ཞིང་བྱེར་བར་བྱེད་དོ༔ སྔགས་མདུད་ནི༔ དར་དམར་པོའི་རྡོ་རྗེའི་མདུད་པའི་ནང་དུ་རྫས་སྲུང་གི་རིལ་བུ་གཞུག༔ ལས་སྔགས་མཐར༔ བཛྲ་ཙཀྲ་ཛྭ་ལ་ཨ་ན་ལ་རཀྵ་རཀྵ་བྷནྡྷ་བྃ༔ ཞེས་བཟླས་ལ་བཏབ་པ་མགུལ་དུ་འཆང་བས་གདོན་བགེགས་ཀྱིས་ཉེ་མི་ནུས་སོ༔ ནད་པ་གདོན་ཅན་ལ་བཀའ་བསྒོ་ན༔ རང་ལྷའི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོས་གཡས་ལས་ཀྱི་དབྱུག་པ་འཕྱར༔ གཡོན་མེའི་གསལ་ཤིང་ཐོགས་ལ༔ ཧཱུྃ༔ ང་ནི་པདྨ་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ༔ ཁམས་གསུམ་འདི་ན་སུ་ཡང་རུང་༔ རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་ཀུན༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སོ་སོར་དེངས༔ གལ་ཏེ་མི་ཉན་འཚེ་བྱེད་ན༔ རྡོ་རྗེའི་དབྱུག་པས་ཀླད་ནས་གཞོམ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཡིས་གཞོབ་ཏུ་བསྲེག༔ མིང་གི་ལྷག་མ་མེད་པར་བྱེད༔ དེ་བས་ད་ལྟ་ཕྱིར་དེངས་ཤིག༔ ལས་སྔགས་བཟླ་ཞིང་དབྱུག་པ་ཀླད་ལ་བསྐོར་ནས་བརྡེག༔ མེས་ལུས་ལ་བསྐོར༔ རྫས་བདུག༔ ཐུན་འཕང་༔ སྐད་ངན་ཙེར་ཙེར་བབས་ན་མནའ་བསྒག་ཅིང་གཏང་ངོ་༔ སློབ་མ་སོགས་ཡིན་ན་ལས་སྦྱོར་ལྟར་མེ་དམིགས་ཀྱང་ཕོག༔ དབང་བསྐུར་རོ༔ སྲིའུ་གསོ་ནའང་གོང་ལྟར་བཀའ་བསྒོ་དྲག་ཏུ་བྱ༔ སྲིའུ་མ་དང་བཅས་པ་མེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཀློང་དུ་གཞུག༔ རྡོ་རྗེའི་དབྱུག་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ༔ བཛྲ་རཀྵ་ཙཀྲ་ཛྭ་ལ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་བཾ་བྷྲཱུྃ༔ ལུས་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་ཀྱིས་གཡོགས་ཏེ་ཅིས་ཀྱང་མི་ཤིགས་པར་བསམ༔ བདེན་ཚིག་བརྗོད༔ དབྱུག་པ་སྔས་སྲུང་དུ་བཞག༔ མ་འབྱོར་ན་སྔགས་མདུད་གདགས༔ ལོ་མར་ལ་སྔགས་བཏབ་པས་བྱུག༔ དེས་སྲིའུ་སོས་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ༔ རང་ལ་གདོན་བགེགས་ཀྱི་འཚེ་བའི་ལྟས་བྱུང་ན་བཟློག་པ་ནི༔ ཕྱག་མཚན་དང་བཅས་འཆམས་སྟབས་སུ་བྱས་ལ༔ གོང་ལྟར་བཀའ་བསྒོ་དྲག་ཏུ་བྱའོ༔ ཁྱིམ་དུ་འགོང་པོ་སོགས་བགེགས་ཆེན་ཞུགས་ན༔ དུག་ཤིང་གི་མེ་སྦར་ལ་མེའི་ཀློང་དུ་རྟ་མགྲིན་སྐད་ཅིག་གིས་བསྐྱེད༔ བདག་མདུན་ལས་མེ་དམིགས་སྤྲོས་ཏེ་མེ་རྫས་ལ་ཐུན་དང་རྫས་བསྒྲུབས་བསྲེས་པས་མེ་ཟོར་འཕང་༔ རྡོ་རྗེའི་དབྱུག་པས་སྡིགས་ཤིང་བསྐྲད༔ སྒོ་གོང་དུ་སྲུང་འཁོར་ཆེན་མོ་དང་ཕྱག་འཚན་གདགས༔ དེས་ནི་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་ཆོད་ཅིང་སྲུང་བར་འགྱུར་རོ༔ ཐོག་སེར་ཤྭ་འུད་ཟློག་པ་ནི༔ གང་ནས་འོང་བའི་ཕྱོགས་སུ་དབྱུག་པས་བསྐོར་ཞིང་བསྡིགས༔ ཐུན་འཕང་༔ རྫས་བདུག༔ ལས་སྔགས་དང་༔ གནོད་བྱེད་ཐོག་སེར་ཤྭ་འུད་ཨུརྞ་མ་ཎི་ཨུརྞ་མ་ཎི་ཨ་ལ་པྲ་མ་ཡ་ཤག་ཤག་བྱེར་བྱེར་ཟློག་ཟློག༔ ཅེས་དྲག་ཏུ་བཟླས་པས་བཟློག་གོ༔ ཡུན་དུ་སྲུང་ན་གནོད་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཕྱག་མཚན་སྦའོ༔ ལོ་ཏོག་ལ་བཙའ་འབུ་བྱི་བ་སོགས་ཀྱི་གནོད་པ་ཟློག་ན༔ དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཐལ་ཆེན་དང་གཙང་འགྲམ་གྱི་བྱེ་མ་ལ་ལས་སྔགས་མཐར༔ ཙི་རི་ཙི་རི་སོད༔ ཧུར་ཤི་ཧུར་ཤི་སོད༔ མ་མ་ཁ་ཤི་བཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་པྲ་ཎ་རྦད་ཐུམ་ཆོད༔ ཅེས་བཟླས་པ་དང་༔ སྔགས་ཆུ་བྱས་ལ་གཏོར་རོ༔ རྟ་ཕྱུགས་ལ་གདོན་འགོང་རྗེས་འབྲང་སོགས་ཀྱིས་འཚེ་བ་ཟློག་ན༔ དེ་རྣམས་གོ་རར་བཙུད་ལ་རེ་རེའམ་སྤྱི་ནས་དབྱུག་པས་བསྐོར་ཞིང་བརྡེགས་པས་གདོན་བགེགས་ཐམས་ཅད་ལུས་ལས་ཐོན་ཏེ་རཱུ་པ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ༔ རཱུ་པ་དུག་ཤིང་གི་མེར་རྟ་མགྲིན་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བའི་ཞལ་དུ་བསྟབས་པས་ལྷག་མེད་དུ་བསྲེགས་པར་བསམས་ལ་ཤ་ཁྲག་དུག་སྣ་དང་བཅས་ཏེ་བསྲེག༔ མེ་ཟོར་བྱའོ༔ རྦོད་གཏོང་བཟློག་ན༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་གང་བྱུང་གི་ཕྱོགས་སུ་དབྱུག་པས་བསྡིགས༔ ཐུན་དང་མེ་ཟོར་འཕང་༔ མ་ཧཱ་ཤ་རི་རྃ་རྦོད་ཟོར་སརྦ་ཟློག་བྷྱོ་བྷྱོ༔ ཞེས་བཟླས་ཤིང་ཐལ་མོ་བརྡབ༔ ཐུན་གཏོར་ཟོར་དུ་འཕང་ངོ་༔ ལྟས་ངན་ཟློག་ན༔ ལྟས་ངན་གང་བྱུང་གི་གཟུགས་འབྲུ་ནག་དང་མི་ཁའི་རྫས་སོགས་སྒྱེ་མོ་ནག་པོའི་ནང་དུ་བྲུབ༔ ལྟས་ངན་དགུག་གཞུག་བྱས་ལ་བསྟིམ༔ དབྱུག་པས་བརྡུངས་པས་ཤ་མྱོགས་རུས་མྱོགས་སུ་སོང་བར་བསམ༔ རྡོག་པས་བསྒྲིལ་ལ་རང་ཡུལ་དུ་མི་ལྡོག་པའི་འབབ་ཆུ་དྲག་པོར་འཕང་༔ ཕྱི་མིག་མི་བལྟའོ༔ མི་ཁ་ཟློག་ནའང་མི་ཁའི་རྫས་རྫ་ཆག་གི་ནང་དུ་བླུགས༔ མི་ཁ་དགུག་གཞུག་དྲག་ཏུ་བྱས་ལ་བརྡུང་༔ ཆུ་བོ་ཆེན་པོའི་ནང་གི་རྡོ་ལ་བརྡབ་བོ༔ བསེ་རག་ཁ་འགོང་ཟློག་ན༔ བསེ་རག་ཕྲ་མོའི་རིགས་ལ་ལན་ཆགས་བྱིན་ལ་བསྐྲད༔ ཆེ་བའི་རིགས་རྣམས་རང་ཉིད་འཁོར་བཅས་ཀྱི་ཟ་ལྷག་འཐུང་ལྷག་ཆག་རྒུ་གོག་བཅུ་གོ་གསུམ་གྱི་ཐལ་བ་སོགས་རྫ་ཆག་ནང་དུ་བླུགས་པ་ལ་བསྟིམ༔ དབྱུག་པས་བརྡུང་༔ ཆུ་བོ་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་པའི་རྡོ་ལ་བརྡབ་བོ༔ དེ་རྣམས་གང་གི་སྐབས་སུ་འང་རྒྱལ་བསེན་སོགས་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་ན༔ དབྱུག་པའི་མགུལ་དུ་རཱ་ཛ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ཆེན་མོ་བཏགས་པས་ནུས་པ་མཆོག་ཏུ་རྣོ་བར་འགྱུར་རོ༔ ལས་སྣ་ཚོགས་བསྒྲུབ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ སློབ་མ་རྗེས་སུ་འཛིན་ན༔ སློབ་དཔོན་གྱིས་བསྙེན་སྒྲུབ་ནུས་ལྡན་དུ་བྱ༔ དམ་ཚིག་སྲུང་བའི་སློབ་མས་མཎྜལ་ཕུལ༔ གསོལ་བ་གདབ༔ རྒྱུན་བཤགས་བྱ༔ དེ་ནས་བར་ཆད་བསལ་བའི་ཕྱིར་བཀའ་བསྒོ༔ མེ་དམིགས༔ སྲུང་བ་རྣམས་གྲུབ་ན་ལེགས༔ དངོས་གཞི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ སློབ་མ་སྐད་ཅིག་གིས་རྟ་མགྲིན་དུ་བསྐྱེད་ལ་སེམས་འཛིན་དུ་གཞུག༔ དེ་ནི་སྐུའི་རྗེས་གནང་ངོ་༔ དེ་བརྟན་པའི་ཕྱིར་སྒྲུབ་པའི་དབྱུག་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ༔ ཧཱུྃ༔ འབར་བའི་རྡོ་རྗེའི་དབྱུག་པ་ནི༔ རྟ་མཆོག་དཔལ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་ཡི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པར་ཤོག༔ སྒྲུབ་སྔགས་དང་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཞེས་བརྗོད་དབྱུག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷར་གསལ་བ་སློབ་མ་ལ་བསྟིམ་མོ༔ སྔགས་ཕྲེང་སྤྲོས་ལ་བཟླས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་བཅས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྔགས་རྗེས་ཟློས་བྱ༔ དེ་ནི་གསུང་གི་རྗེས་གནང་ངོ་༔ དེ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་མེའི་ཞགས་པ་མགྲིན་པར་བཞག་ལ༔ ཧྲཱིཿ འབར་བ་མེ་ཡི་ཞགས་པ་ནི༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ ནུས་པ་བསྐྱེད་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ གསུང་གི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པར་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ལྷ་སྔགས་ཐམས་ཅད་སེམས༔ སེམས་སྟོང་པ༔ སྟོང་པ་བློ་འདས་སུ་ངོ་སྤྲད་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་དུ་གཞུག༔ དེ་ནི་ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ངོ་༔ དེ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་མེ་ལོང་སྙིང་གར་བཞག་ལ༔ ཨཿ ཆོས་རྣམས་མེ་ལོང་གཟུགས་བརྙན་ལྟར༔ སྣང་ཙམ་ཉིད་ནས་ངོ་བོས་སྟོང་༔ བློ་འདས་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པར་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ དེས་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཐོབ༔ སྒོ་གསུམ་གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བྱང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས་པ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བདེན་ཚིག་བཀྲ་ཤིས་གསོལ་ལོ༔ སློབ་མ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཡི༔ གདམས་ངག་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་བཅུད༔ གནམ་ལྕགས་མེ་ཡི་འཁོར་ལོ་འདི༔ མ་འོངས་དོན་ཕྱིར་གཏེར་དུ་སྦས༔ བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་སྙིང་རྗེ་ཅན༔ རིགས་དང་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་བུས་རྙེད༔ དུས་མཐའི་འགྲོ་བ་མང་པོ་ལ༔ ཕན་པ་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་བར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ༔ ཁ་ཐཾ༔ གུཧྱ༔ ༈ རྒྱལ་པོ་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་གནད་ལ་འབེབས་པའི་མཚོན་ཆ་བཞུགས་སོ༔ རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ རཱ་ཛ་ཙིཏྟ་ཙཀྲ་ཙ་ཏུ༔ བོད་སྐད་དུ༔ རྒྱལ་པོ་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ༔ གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་ནི༔ མོན་ཡུལ་བུམ་ཐང་གིས་དབུས་ན༔ མོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སེ་འདར་ཁ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ༔ ལས་སུ་མི་དགེ་བ་སྤྱོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ལ༔ སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེའི་ཆད་པ་བྱུང་སྟེ༔ ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་དེའི་སྔས་སུ་འདུས་ནས་གྲོས་བྱས༔ དེ་རྒྱལ་པོས་མཐོང་ནས༔ སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་དེད་དཔོན་ནི༔ དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐད་དུ་སྲིད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཤེལ་གིང་དཀར་པོ༔ གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྐད་དུ་སྲོག་བདག་ཉི་པཾ་སད༔ སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་སྐད་དུ་རཱ་ཧུ་རཱ་ཙ༔ ཀླུའི་སྐད་དུ་ནག་པོ་མགོ་དགུ༔ སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་སྲོག་ལ་ངས་དབང་༔ མི་ནད་དང་༔ ཕྱུགས་ནད་དང་༔ ཙི་ཏི་ཛྭ་ལ་དང་༔ གཉན་དང་༔ འཁྲུགས་པ་དང་༔ དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ངས་ཐེངས་པར་བྱེད༔ ཕྱུགས་ལ་དལ་ཡམས༔ ཞིང་ལ་སད་སེར་ངས་གཏོང་བར་བྱེད༔ ལྷ་འདྲེའི་རྒྱལ་པོ་ངས་བྱེད༔ སེ་འདར་ཁའི་སྲོག་ལ་ངས་དབང་༔ དེ་བས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཕུལ་ཅིག་ཟེར་སྐད༔ དེ་ནས་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་གྲོས་བྱས་ནས་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཕུལ༔ ཁྱེད་ངེད་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཛོད་ཅེས་མངའ་གསོལ་ལོ༔ རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཏན་ཚིགས་སོ༔ དེ་ནས་སེ་འདར་ཁའི་རྒྱལ་ཁམས་རྣམས་ལ་མི་བདེ་བ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་སྟེ༔ གཟའ་ནད་དང་༔ ཐོགས་དང་༔ མཉན་དང་༔ སྨྱོ་འབོགས་བརྒྱལ་ནད་དང་༔ ཕྱུགས་ལ་དལ་ཡམས་དང་༔ ཞིང་ལ་སད་སེར་ལ་སོགས་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ངོ་༔ དེར་སེ་འདར་ཁའི་རྒྱལ་པོའང་ནད་དྲག་པོས་ཐེབས་ཏེ༔ བཅོས་དཔྱད་མང་དུ་བྱས་ཀྱང་མ་ཕན་ཤི་ལ་ཉེ་ནས་སོས་ཐབས་མ་བྱུང་བ་དང་༔ འཁོར་འབངས་རྣམས་བསྡུས་ནས་རྒྱལ་པོས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ༔ ང་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་གནོད་པ་འདི་ལས་གྲོལ་བའི་ཐབས་ཤེས་པའི་མི་ཡོད་ན༔ ངས་བཙུན་མོ་རྒྱལ་སྲིད་དང་བཅས་པ་སྦྱིན་ཟེར་བས༔ འཁོར་འབངས་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་ཅིག་ན་རེ༔ ང་ལ་གསེར་ཕྱེ་བྲེ་གང་བྱིན་དང་༔ ངས་རྒྱལ་པོ་སོས་པའི་ཐབས་ཞིག་བསྟན་གྱིས་ཟེར་རོ༔ དེ་ནས་རྒྱལ་ཕྲན་དེ་ལ་གསེར་བྱིན་པ་དང་རྒྱལ་ཕྲན་དེས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ༔ བལ་པོའི་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་བྲག་ཕུག་ཅེས་བྱ་བ་ན༔ ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ༔ གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་མངའ་བརྙེས་ཤིང་༔ སྣང་སྲིད་དབང་དུ་འདུས་ཤིང་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པ་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་བོས་ན་ཕན་ཟེར༔ དེར་རྐང་མགྱོགས་གཅིག་ལ་གོས་སེར་ཆས་དང་༔ ཆོས་པའི་ལུགས་སུ་བྱས་ནས་བཏང་༔ དེས་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་སྤྱན་དྲངས་ནས༔ སེ་འདར་ཁའི་རྒྱལ་པོའི་སྔས་སུ་བྱོན་པ་དང་༔ རྒྱལ་པོ་ན་རེ༔ ང་སོས་ནས་ལྷ་འདྲེའི་ཆད་པ་འདི་བཟློག་ན་ཁྱེད་ཀྱི་ཅི་གསུང་བསྒྲུབ་ཅིང་ཅི་མཉེས་ཕུལ་ཟེར་རོ༔ པདྨའི་ཞལ་ནས་ང་ལ་འབུལ་བ་ཅིའང་མི་དགོས༔ ཁྱེད་ཀྱི་ཡུལ་འདིའི་སྡིག་པའི་ལས་སྤོངས༔ དགེ་བའི་ལས་ལ་འབད༔ ངའི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པར་ཁས་ལོངས་དང་༔ ངས་ཕན་པའི་ཐབས་ཡོད་གསུངས༔ དེར་རྒྱལ་པོ་དང་འབངས་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྡིག་པ་སྤངས་ནས༔ ཅི་གསུངས་བསྒྲུབ་པར་ཁས་བླངས་པས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཐུགས་དགྱེས་ཏེ༔ བྲག་དམར་པོ་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པར་སྒྲུབ་པ་མཛད་དོ༔ དེར་ཞག་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སྤྱན་སྔར་ཤེལ་གིང་དཀར་པོས་གཙོ་བྱས་པའི་ལྷ་འདྲེ་སྡེ་བརྒྱད་རྣམས་བྱུང་ནས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཕུལ་ནས་དམ་ལ་བཏགས་སོ༔ དེར་སློབ་དཔོན་གྱིས་རྒྱལ་པོ་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ནས་དབང་དུ་བསྡུས་སོ༔ དེར་སེ་འདར་ཁ་ལ་འཁོར་ལོ་བཏགས་ནས་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་གནོད་པ་ལས་གྲོལ་བར་གྱུར་ཏོ༔ ཡུལ་ཕྱོགས་བདེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་སོ༔ འཁོར་ལོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་བྱུང་ཁུངས་བསྟན་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨྠིྀ༔ འཁོར་ལོ་བྲི་བའི་རིམ་པ་ནི༔ རྒྱ་ཤོག་གམ་དར་དཀར་པོ་ལ༔ རྒྱ་སྣག་གླ་རྩི་སྤོས་དཀར་བརྡར༔ གདུག་པའི་སེམས་ཅན་ལྟོ་བ་རུ༔ ཙཀྲ་མུ་ཁྱུད་བཞི་རུ་བསྐོར༔ ཟིལ་གནོན་སེང་གེ་སྡིག་པ་གཉིས༔ ཕོ་མོ་ཟུང་རེ་བཞི་རུ་བྲི༔ དེ་ཡང་ལྟོ་སྦྱོར་དག་ཏུ་བྱ༔ ཙཀྲ་རྩིབས་བརྒྱད་དག་ཏུ་བཀོད༔ ལྟེ་བར་ཤེལ་གིང་གཟུགས་བྲིས་ཏེ༔ དེ་ཡི་ཁོག་པར་སྔགས་འདི་བྲི༔ ཨོཾ་བཛྲ་སརྦ་དུཥྟཱན་ནན་ཨེ་ཧུར་ཐུམ་ཛཿཏྲི་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཅེས་པས་ཕྱིར་བསྐོར་དབུས་སུ་ནི༔ སྲིད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཤེལ་གིང་དཀར་པོ་དམ་ལ་མ་འདའ་ཞིག༔ ཏྲི་དུ་ཏྲི་ཛ་ནན༔ ས་མ་ཡ་དམ་ཛ་ཛ༔ འཆང་བ་ལ་སྲུངས་ཤིག༔ ཅེས་བྲི་དེའི་ཕྱི་མུ་ཁྱུད་ལ༔ རྒྱལ་ཕྲན་བརྒྱད་ཀྱི་སྲོག་སྔགས་དང་༔ འཆང་བ་པོ་ལ་སྲུངས་ཤིག་བྲི༔ སྔགས་ནི་འདིའོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་སིག་ནན་སིག་ནན༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཏྲིག་ནན་ཏྲིག་ནན༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུག་ནན་གུག་ནན༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དེ་ཡི་ཕྱི་རིམ་མུ་ཁྱུད་ལ༔ ན་མོ་བུདྡྷཱ་ཡ༔ ན་མོ་དྷརྨ་ཡ༔ ན་མསྶཾ་གྷཱ་ཡ༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་མུ་ནི་མུ་ནི་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་རཏྣ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཧ་རི་ནི་ས་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྔགས་མཐར་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོའོ༔ དེའི་ཕྱི་རིམ་རྩིབས་བརྒྱད་ལ༔ ཤར་དུ་དཀར་པོ་སྤྱན་གཅིག་བྲི༔ ལྷོར་ནི་བྱེ་བ་གུང་རིང་བྲི༔ ནུབ་ཏུ་ཡམ་ཤུད་དམར་པོ་བྲི༔ བྱང་དུ་ཁུ་ལེ་ལག་དགུ་བྲི༔ ཤར་ལྷོར་གཟའ་ཐེལ་དམར་པོ་ལ༔ ལྷོ་ནུབ་གནམ་ཐེ་དཀར་པོ་བྲི༔ ནུབ་བྱང་ས་ཐེལ་ནག་པོ་བྲི༔ བྱང་ཤར་བར་ཐེལ་ཁྲ་བོ་བྲི༔ དེ་རྣམས་གཟུགས་སུ་བྱ་བའོ༔ ཡང་ན་རང་རང་མིང་གི་མཐར༔ དམ་ལ་མ་འདའ་ཞིག༔ ཏྲི་དུ་ཏྲི་ཛ་ནན༔ ས་མ་ཡ་དམ་ཛ༔ ཞེས་བྲིས་ཤམ་ལ་སྲུང་ཤིག་བྲི༔ འཁོར་ལོའི་གོང་རས་དག་ལ་ནི༔ ལྷ་འདྲེ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཀྱང་༔ གདོན་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཟློག་པ་ཡི༔ སྲོག་སྔགས་ཐམས་ཅད་བྲི་བར་བྱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ་སི་ཙིཏྟ་ཟུངས་ཟུངས༔ ཁ་རགྨོ་སྨ་ཤ་རྦད་རྦད༔ ཁུག་ནི་ལ་དུམ་བུར་ཤིག་ཤིག༔ འདའ་ན་རཀྵའི་ཙིཏྟ་ཕྱུང་ཕྱུང་༔ ལྡོག་ན་རཀྵའི་ཙིཏྟ་མྱོགས་མྱོགས༔ ཏྲི་རྔུབས་རྔུབས་ཨེ་དུམ་རྨུགས༔ ཨེ་དུམ་རྨུགས༔ སྙིང་ལ་ཏྲི་མོ་ཏན་ཏྲི༔ མཾ་ཤེལ་མཾ་ཤེལ༔ སྲོག་ལ་དུན་ཛ་དུན་ཛ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་བི་ཏྲི་ཨ་མུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རཱ་ཛ་རྦད་ཏྲི་ཐུམ་ཏྲི་རྦད༔ རཱ་ཛ་ཐུམ་ཤིག་ནན༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཁ་ཏྲི་རཱ་ཛ་རྦད༔ རཱ་ཛ་དུ་ཏྲི་ནན་སོད༔ ཨ་མུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རཱ་ཛ་ཐུཾ་ཏྲི་རྦད༔ རཱ་ཛ་ཐུཾ་ཤིག་ནན་སོད༔ ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཁ་ཏྲི་རཱ་ཛ་རྦད༔ རཱ་ཛ་དུ་ཏྲི་ནན་སོད༔ ཨོཾ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སྟྭམ་བྷ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཡིག་མགོ་ནང་དུ་བསྟན་ལ་བྲི༔ དེ་ཡི་ཕྱི་རིམ་མུ་ཁྱུད་ལ༔ རྦོད་གཏོང་རྒྱ་ཆེ་གྲངས་མང་ཡང་༔ བན་བོན་སྔགས་པ་ཕྱི་རོལ་སྤྱོད༔ བྱད་ཁ་ཐམས་ཅད་ཟློག་སྔགས་བྲི༔ ཨོཾ་ཏྲག་རཀྵ་སྲོག་ལྷ་དཀར་པོ་ནན༔ པི་ལིང་ཟློག་ཟློག༔ ནན་ནན༔ བྷྱོ་བྷྱོ༔ ཛ་ཛཿ ཕཊ་ཕཊ༔ ཨོཾ་རྒྱལ་པོ་ཧས༔ རྒྱལ་པོ་ཧས༔ ཀ་ཧས་ཙིཏྟ༔ ཀཱ་ཝཱ་ཙི་བརླག་བརླག༔ ནཱ་ག་ཤ་ཡ༔ ནཱ་ག་ཤ་ཡ༔ ཡཀྴཱ་ཡ་ཡཀྴཱ་ཡ༔ དྷ་ཤ་གྷྲི་བཱ་ཡ་དྷ་ཤ་གྷྲི་བཱ་ཡ༔ སྲོག་དྲིལ་སྲོག་དྲིལ༔ བླ་དྲིལ་བླ་དྲིལ༔ ནན་ནན༔ ཟློག་ནན་བྷྱོ་བྷྱོ༔ གནོད་པ་དང་གདོན་ཐམས་ཅད་ཟློག༔ ཡིག་མགོ་ནང་དུ་བསྟན་ལ་བྲི༔ དེ་ཡི་ཕྱི་རིམ་མུ་ཁྱུད་ལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧ་རི་ནི་ས་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨརྩིག་ནིར་ཙིག་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཧཱུྃ༔ ཡཀྵ་ཧཱུྃ༔ རཀྴ་ཧཱུྃ༔ རཱ་ཛ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་སྙིང་ལ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཡ་མཱནྟ་ཀ༔ ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ༔ བཛྲ་པཱ་ཎི༔ ཧ་རི་ནི་ས་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཡེ་དྷར་བྲི༔ དེ་རྒྱབ་རྡོ་རྗེའི་ར་བ་བྲི༔ དེའི་ཕྱི་རོལ་སེམས་ཅན་ཏེ༔ ཟིལ་གནོན་སེང་གའི་ལྕེ་སྟེང་དུ༔ གཤིན་རྗེ་བདུད་དང་བཙན་དང་དམུ༔ རྒྱལ་པོ་ས་བདག་ཀླུ་དང་ནི༔ མུ་སྟེགས་སྲིན་པོ་ལ་སོགས་ཀྱིས༔ ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ཟློག་སྔགས་བྲི༔ ཨཿཡཿམཿདུཿརུཿཙཿཤཿནཿསརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨེ་ཧུར་ཐུཾ་ཏྲིག་ནན་ཛཿམཱ་ར་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ སྡིག་པའི་ར་ལ་སྔགས་འདི་བྲི༔ རཱ་ཛ་མཱ་ར་ཡ་ནན༔ པྲ་མ་རཱ་ཛ་ཨཾ་གུ་ཤ་ཙ་ཛ་ཛཿ གནོད་བྱེད་ཀྱི་ཁ་ཆིངས་ཤིག༔ ཟིལ་གནོན་སེང་གེ་རྔ་མ་དང་༔ ཞེ་སྡང་སྡིག་པའི་མཇུག་མ་ལ༔ འདྲེ་སྲིན་ཕོ་མོའི་གཟིར་སྔགས་བྲི༔ དམ་ཉམས་ཀྱི་སྲོག་ལ་ས་མ་ཡ་ཕྱེ༔ སྲོག་བདག་སྙིང་ལ་ས་མ་ཡ་ཕྱེ༔ མ་མ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧབྟ་རྦད༔ སྙིང་ལ་གཟེར་སྙིང་ལ་གཟེར༔ ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་འགོང་པོ་ཨུ་ཙཊྚཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བདག་འཆང་བའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁ་ཆིངས་ཤིག༔ སྲུང་འཁོར་ཕྱི་ཡི་རྒྱབ་ཏུ་ནི༔ སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་བྲི༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་ལྟེ་བ་ལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བདག་འཆང་བ་ལ་སྲུངས་ཤིག༔ ཅེས་པའི་སྔགས་འདི་བྲི་བར་བྱ༔ དེ་ནི་འདྲི་བའི་རིམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨྠིྀ༔ དེ་ནས་ལྷ་སྔགས་རྣམས་ལ་ནི༔ གུར་གུཾ་གི་ཝཾ་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ གནས་རྟེན་བྱིན་ཅན་ས་སྣ་བྱུགས༔ རཱ་ཛའི་གཟུངས་དང་ལས་སྔགས་ལ༔ སྲོག་རྟེན་ཁྱི་དཀར་སྣ་དམར་དང་༔ སྤྲེའུ་དང་ནི་ཁྱིམ་བྱའི་ཁྲག༔ གཉེན་པོ་གུ་གུལ་ཡུངས་དཀར་ནག༔ ཐལ་ཆེན་རཀྟ་རི་ཤོའི་རྩྭ༔ མུ་ཟི་གླ་རྩི་ཤུ་དག་ནག༔ མཁན་དམར་སྤྲུ་བ་ནག་པོས་བྱུགས༔ དེ་ནི་རྫས་ཀྱི་རིམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨྠིྀ༔ རབ་གནས་བཙུན་པ་ཁྲིམས་ལྡན་ནམ༔ ཡང་ན་སྔགས་པ་དམ་ལྡན་གྱིས༔ ཐེབས་ཀྱི་དུས་སམ་གཟའ་སྐར་བཟང་༔ ཉ་སྟོང་བརྒྱད་སོགས་དུས་བཟང་ལ༔ གཞི་དཀར་སྟེང་དུ་ནས་བླུགས་ཏེ༔ ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་མཆོད་གཏོར་དང་༔ སྡེ་བརྒྱད་སྤྱི་ཡི་བ་ལིཾ་བཤམ༔ མ་འབགས་སུ་ར་མ་ཉམས་བླུགས༔ རང་ཉིད་བསྐྱེད་རྫོགས་བསྒོམ་པ་དང་༔ བཟླས་དང་གཏོར་མ་ཚང་བར་བྱ༔ དེ་ནས་སྐད་ཅིག་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ འཁོར་ལོ་མིདམིགས་སྟོང་པའི་ངང་༔ སེང་གེ་ལྕགས་ཀྱི་སྡིག་པ་དག༔ ལྟོ་སྦྱོར་ཁོག་པའི་ནང་དུ་ནི༔ གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཚུལ་བཞིན་བསྐྱེད༔ ཤེལ་གིང་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའི༔ གཙོ་འཁོར་དགུ་པོ་གསལ་བར་བསྒོམ༔ བདག་དང་ཆོས་སྐྱོང་ཐུགས་ཀ་ནས༔ འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་སྤྲོས༔ བདེན་པ་བདར་ལ་དགུག་གཞུག་བྱ༔ འཁོར་ལོ་དག་ལ་བསྟིམས་ནས་ཀྱང་༔ གཏོར་མ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ་དབུལ༔ མཆོད་གཏོར་གཞུང་བཞིན་བསྔོས་ནས་ཀྱང་༔ བདེན་པ་བདར་ལ་བཀའ་བསྒོ་བྱ༔ ཤེལ་གིང་སྙིང་གར་ཡི་དམ་བསྒོམ༔ ལྷ་སྲིན་བཀའ་ཉན་འདུན་པར་བསམ༔ རབ་གནས་སྲོག་སྔགས་མང་དུ་བཟླ༔ ཨོཾ་བཛྲ་སརྦ་དུཥྟཱན་ནན༔ ཨེ་ཧུར་ཐུམ་ཏྲི་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཅེས་པའི་གནད་གཟིར་སྔགས་དང་ནི༔ རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོས་རབ་གནས་བྱ༔ གྲངས་ནི་ཁྲི་དང་འབུམ་དག་དང་༔ ཉུང་ཡང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དུ་བཟླས༔ གང་སྲུང་འཁོར་ལོའི་དབུས་དག་ཏུ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་གནས་པར་དམིགས༔ སྣ་ཚོགས་དར་སྣས་དྲིལ་ནས་ཀྱང་༔ ན་བཟའ་སྔོན་པོ་དག་ཏུ་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨྠིྀ༔ དེ་ནས་འཁོར་ལོ་གདགས་པ་ནི༔ གཟའ་སྐར་ཚེས་གྲངས་བཟང་དང་སྤྲད༔ ཉི་མ་ཤར་བའི་ཚེ་དག་ལ༔ ཡོན་བདག་ཁྲུས་བྱས་བགེགས་བསྐྲད་དེ༔ འདྲེ་གདོན་ཟློག་པའི་ཡོན་ཡང་འབུལ༔ འཁོར་ལོ་ཕྱི་ལྟོ་ནག་པོས་དྲིལ༔ སྤྱིར་ནི་མགུལ་ལམ་གཙུག་ཏུ་གདགས༔ ཁྱད་པར་སོ་སོར་གདགས་པ་ནི༔ ཤི་སྒབ་གཅོད་ན་མགུལ་དུ་གདགས༔ བྱད་ཀ་གཅོད་ན་དཔུང་པ་གཡས༔ སྲིའུ་གསོ་ན་མ་ལ་གདགས༔ སྨྱོན་པ་བརྡུང་ན་སྙིང་གར་གདགས༔ གཟའ་འམ་མཛེ་སྲུང་གྲུ་མོ་གཡོན༔ མནའ་དང་ཕྱོགས་ངན་སྲིན་ལག་གཡས༔ ཐོག་དང་མཚོན་སྲུང་སྤྱི་བོར་ཏེ༔ ནོར་གོད་ཆེ་ན་རྟ་ཕྱུགས་རྐེ༔ ཁྱིམ་དུ་འདྲེ་སྲིན་ཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ ན་ཚ་མང་ན་སྒོའི་ཡ་ཐེམས༔ ཡང་ན་སྦྲ་སྒོ་དག་ཏུ་གདགས༔ ཀླུ་གཏད་བྱེད་ན་འགབས་སུ་འདོགས༔ ཙཀྲ་འདོགས་པའི་རིམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨྠིྀ༔ འཁོར་ལོ་བཟུང་བའི་རིམ་པ་ནི༔ རྒྱལ་པོ་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བར་ཟུངས་ཤིག༔ ལྷ་འདྲེ་སྟོང་གི་སྒྲིབ་ཤིང་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་ཟུངས་ཤིག༔ དལ་ཁ་རྒྱས་འདེབས་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་ཟུངས་ཤིག༔ བྱད་ཀ་སྟོང་ཟློག་ཅེས་བྱ་བར་ཡང་ཟུངས་ཤིག༔ མཛེ་སྲུང་རིན་ཆེན་གོ་ཆ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་ཟུངས་ཤིག༔ ཆུང་སྲི་བཏུལ་བའི་མཚོན་ཆ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་ཟུངས་ཤིག༔ མཚོན་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་ཟུངས་ཤིག༔ ཐོག་སྲུང་མེ་ཕུང་འབར་བ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་ཟུངས་ཤིག༔ གཏད་ཟློག་གསེར་གྱི་སྤུ་གྲི་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་ཟུངས་ཤིག༔ གོད་ཀ་གཅོད་པའི་སྟ་རེ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་ཟུངས་ཤིག༔ འདྲེ་གདོན་ཕྱག་འདེབས་ཀྱི་གཡབས་མོ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་ཟུངས་ཤིག༔ རྒྱལ་པོ་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་ཟུངས་ཤིག༔ སྡེ་བརྒྱད་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་སྲོག་འཁོར་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་ཟུངས་ཤིག༔ ཅེས་རྒྱུད་གཟུང་བའི་རིམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨྠིྀ༔ འཁོར་ལོ་འདི་གཏེར་དུ་སྦས་ལུགས་ནི༔ ཨུ་རྒྱན་ཆེན་པོ་བོད་ཡུལ་དུ་བྱོན་དུས་སུ༔ དང་པོ་གཙང་ལ་སྟོད་དུ་བྱོན༔ ཡུལ་ཐོག་གི་གསེར་ཁ་ཞེས་ཀྱང་བྱ༔ ལ་ཧུ་གསེར་ཁ་ཞེས་ཀྱང་བྱ༔ པུ་ཏེ་ཚོང་དུས་བྱ་བ་དེར་བྱོན༔ དེར་མི་མ་ཡིན་གྱིས་བར་ཆད་བྱས་པ་ལ༔ གུ་རུ་ཆེན་པོས་ཙཀྲ་འདི་བསྐོར་བས༔ རྒྱལ་འགོང་དང་དམ་སྲི་རྣམས་ལ་ལ་ནི་བརྒྱལ༔ ལ་ལ་ནི་ཤི༔ ལ་ལ་ནི་ཡུལ་གཞན་དུ་བྲོས་ནས་སོང་བ་དང་༔ ཨུ་རྒྱན་པདྨས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ནས་གཙང་གྲོ་ཤོང་དུ་བྱོན༔ པྲ་དུན་ཙེའི་ལྷ་ཁང་གི་དབུ་རྩེའི་ཀ་ཕོག་ལ་སྦས་ནས༔ གཏེར་བདག་ཏུར་ག་ཐལ་མདོག་གི་འགོང་པོ་ཏོང་སྡེ་བསྐོས༔ ནམ་ཞིག་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་ལ༔ བོད་ཁམས་གནོད་པས་ཉེན་པ་ན༔ བོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ འཁོར་ལོ་འདི་ཡིས་དམ་བཏགས་ནས༔ གནོད་པ་ཐམས་ཅད་སྲུང་བར་ཤོག༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨྠིྀ༔ དེ་ནས་མ་འོང་ལུང་བསྟན་པའི་དུས་ལ་བབ་པ་ན་ལྷོ་རི་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་མོལ་མི་འཁྱིལ་གྱིས་གཏེར་བདག་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་ནས་གཏེར་ནས་བཏོན། འགྲོ་བ་མང་པོ་ཚིམ་པར་བྱས་སོ། །དེ་ལ་གཡའ་ལུང་རིན་ཆེན་གྲགས་ཀྱིས་བུ་རྟ་ཆོས་གསུམ་ཕུལ་ནས་ཞུས་དེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དོ།། །།
[edit]

@#:__dpal rta mgrin dpa' bo gcig pa'i man ngag gnam lcags me'i 'khor lo zhes bya ba bzhugs so:__bcom ldan 'das dpal rta mgrin dbang gi rgyal po'i sku la phyag 'tshal lo:__o rgyan gyi slob dpon chen po pad+ma 'byung gnas kyi:__ma 'ongs snyigs ma'i dus su bod khams thams cad rgyal bsen 'byung po'i 'tshe bas mnar ba la dgongs nas:__de'i gnyen por dpal rta mgrin dmar po'i man ngag zab la 'dril ba 'di mdzad nas mnga' bdag la gnang :__mnga' bdag gis mon gyi sgom pa ha mi nA tha la gtad nas rang gis nyams su longs:__gzhan la'ang phan par gyis:__dpe rgyud mes kyi gtsug lag khang pra dun tse'i ka zhu+u la gter du sbos shig ces gdam so:__sa ma ya:__gdams pa 'di'i bya thabs la:__seng ldeng dmar po'i dbyug to thod skam rdo rje'i tog gis mtshan pa khru gang ba gnyis bcos:__nang du gzungs gzhug:__dar dmar po'i cod pan gdags:__gcig dkyil 'khor gyi dbus su sgrub rten bya:__gcig las kyi don du sgrub pa po'i mdun du gzug:__gzhan yang mchod tshogs rgyas par bsham mo:__rten bca' ba'o:__sa ma ya:__de nas bsnyen sgrub bya ba ni:__sngags pas mtshams dam du bcad:__stan bde ba la 'dug ste:__bla ma dang dkon mchog la skyabs 'gro dang :__sems can thams cad gyi don du dpal rta mgrin bsgom par bgyi'o zhes dam bca':__gnas dang mchod pa'i rdzas byin gyis brlabs la:__chos thams cad rang rig 'od gsal byang chub sems stong pa chen po'i rang mdangs las dpal rta mgrin dbang gi rgyal po sku mdog dmar nag dus mtha'i me ltar rab tu 'bar ba:__zhal gcig phyag gnyis pa:__g.yas rdo rje'i thod dbyug nam mkhar gsor bas rgyal 'gong dregs pa can thams cad kyi spyi bo nas 'gems pa:__g.yon sdigs mdzub thugs kar gtod pa'i rtse las ye shes kyi me'i zhags pa 'phro bas ma rungs pa'i gdug pa can thams cad lhag med du sreg pa:__zhal gdangs shing ljags 'dril ba:__mche ba gtsigs shing sma ra dang smin ma rab tu 'bar ba:__spyan gsum ldang mig drag tu gzir ba:__drag shul khros pa'i nyams 'gyur yongs su rdzogs pa:__dbu skra dmar ser me'i tshwa tshwa 'phro ba gyen du bsgrengs pa'i spyi bor rta gdong ljang gu:__zhur dkar po:__phrum phrum ser po:__rngog ma dmar po:__rta skad drag po nam mkhar 'tsher bas sa gsum 'dar zhing g.yo ba:__glang chen gyi ko bas stod g.yogs shing :__stag gi pags pa'i sham thabs gsol ba:__zhing lpags kyis sked dkris shing :__phyag zhabs thams cad la sbrul dang thod pas brgyan pa:__thod pa skam po lngas dbur brgyan cing :__rlon pa lnga bcu'i do shal 'phyang ba:__zhabs gnyis gyad chen po'i dor stabs kyis pad+ma nyi ma rgyal bsen pho mo'i gdan la 'gying ba:__sku che la yan lag rags pa:__ye shes kyi me ri rab tu 'bar zhing 'khrugs pa'i klong na khams gsum gyi dbang phyug chen por bzhugs pa'i sku'i cha dang ba spu'i khung bu tshun chad thams cad rang 'dra ba'i sprul pa grangs med pas gtams pa:__thugs kar pad+ma dang nyi ma'i dbus su hrIHdmar po'i mthar sngags kyi phreng ba rang sgra sgrogs bzhin pa bzlas pa'i rkyen gyis phyi nang gi lha rnams kyi zhal nas sngags kyi sgra 'brug stong dus gcig tu ldir ba ltar bsgrags shing :__'od zer me dang mtshon cha lta bu phyogs bcur 'phros pas srid pa gsum gyi dregs pa can thams cad dbang du bsdus:__zil gyis mnan:__ci bsgo ba'i las bsgrubs:__ma rungs pa'i gdug pa can spyi dang :__khyad par rgyal bsen dam sri 'byung po'i tshogs thams cad rtsA sbur me yis bsregs pa ltar dngos med ka dag gi klong du bsregs shing sbyangs:__rnam par shes pa chos kyi dbyings su bstims:__snang srid snod bcud thams cad dpal rta mchog rol pa'i sku gsung thugs rdo rje'i ye shes su byin gyis brlabs par bsams la:__hrIHpad+ma kro d+ha ha ya grI wa hu lu hu lu hU~M phaT:__ces mi tshig gis bar ma chod par 'bum phrag gsum du bzla'o:__de ni bsnyen pa'o:__sa ma ya:__de nas rang nyid dpal rta mgrin gyi sa ma d+hI la gnas pas:__mdun gyi sgrub rten rang 'dra ba'i dam tshig par gsal:__gnas gsum byin gyis brlabs la ye shes pa spyan drangs shing bstim:__dbang bskur zhing rigs bdag a mi d+he was rgyas gdab:__mchod bstod sogs bya:__bdag mdun gnyis char la dmigs nas sngags kyi zhabs su:__badz+ra sa ma ya s+t+waM zhes btags pa 'bum phrag bzhi bzla:__las kyi dbyug pa la'ang lha sngags kyi byin rlabs bstims la nus ldan du bya'o:__de ni sgrub pa'o:__sa ma ya:__bsnyen sgrub sngon du song nas las sngags bzla ba ni:__rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros:__mdun bskyed kyi thugs rgyud bskul:__de'i thugs ka nas sngags kyi 'od zer byung bas rang gi snying ga'i hrIHla thim:__hrIHyig sngags phreng dang bcas pa las ye shes kyi me 'bar bas lus kyi nang gang :__lus la gnas pa'i nad gdon sdig sgrib dam sri 'byung po'i bar chad thams cad bsregs shing sbyangs par bsams la sngags kyi mthar:__aHyaHmaHduHruHtsaHshaHnaHrA dza haM shaM trig nan kha rag sma sha na raM rak+Sha dz+wa la ra~M hU~M:__ra~M rak+Sha dz+wa la ra~M rbad:__ra~M rak+sha dz+wa la ra~M b+h+yo:__ra~M rak+Sha dz+wa la ra~M byer:__ra~M rak+Sha dz+wa la ra~M rmugs:__ra~M rak+Sha dz+wa la ra~M myogs:__ra~M rak+Sha dz+wa la ra~M nan:__sarba big+h+nAn mA ra ya phaTaH__ces bzla:__yang lus kyi nang gi me cher 'bar bas gnas khang dang lung pa thams cad gang :__gnas la 'khri ba'i dam sri gdon bgegs 'byung po thams cad bsregs shing sbyangs par bsams la bzla:__yang me lce cher 'bar bas stong gsum 'jig rten gyi khams gang :__de dag na gnas pa'i sde brgyad ma rungs pa thams cad bsregs shing gzir:__khyad par me'i gseb nas rang 'dra'i khro chung dpag tu med pa 'phros:__dam sri rgyal bsen gdug pa cad thams cad kyi spyi bo nas rdo rje'i dbyug pas thal ba bun bun du brdungs:__ye shes kyi me lces lhag med du bsregs par bsams la sngags khri phrag gcig bzla'o:___'di dag gi skabs su snang sems ro gcig tu bsres la dgongs pa'i gdengs bskyed pa gal che'o:__de ni las sbyor ro:__sa ma ya:__de ltar bsnyen sgrub las gsum mthar phyin nas mdun rten las dngos grub blang :__brtan bzhugs bya:__rang gi sngas srung du 'bral med 'chang :__las kyi dbyug pa rang gi mdun nam gnas khang gi byang shar du mtshams srung ba'i tshul du bzhag la las sbyor bya'o:__de la las tshogs bsgrub pa la:__rdzas sgrub ni:__gu gul:__mu zi:__gla rtsi:__shu dag:__sgog pa:__mkhan pa dmar po'i rtsa ba:__dri chen:__thal chen:__mi grir shi ba'i skra sen:__rta bon:__phur mang nag po:__spru ma nag po rnams sngags pa rang gi dri chus ril bur dril la:__las sngags kyi mthar:__oM pad+ma kro d+ha ha ya grI wa haM shaM trig nan ta ka ha na da ha pa tsa phaT:__ces btags pa stong phrag gis ngar btags la byugs bdug 'chang bas gdon bgegs thams cad srung zhing byer bar byed do:__sngags mdud ni:__dar dmar po'i rdo rje'i mdud pa'i nang du rdzas srung gi ril bu gzhug:__las sngags mthar:__badz+ra tsakra dz+wa la a na la rak+Sha rak+Sha b+han+d+ha ba~M:__zhes bzlas la btab pa mgul du 'chang bas gdon bgegs kyis nye mi nus so:__nad pa gdon can la bka' bsgo na:__rang lha'i nga rgyal brtan pos g.yas las kyi dbyug pa 'phyar:__g.yon me'i gsal shing thogs la:__hU~M:__nga ni pad+ma rta mgrin rgyal:__khams gsum 'di na su yang rung :__rnal 'byor sgrub la bar gcod kun:__da lta nyid du so sor dengs:__gal te mi nyan 'tshe byed na:__rdo rje'i dbyug pas klad nas gzhom:__ye shes me yis gzhob tu bsreg:__ming gi lhag ma med par byed:__de bas da lta phyir dengs shig:__las sngags bzla zhing dbyug pa klad la bskor nas brdeg:__mes lus la bskor:__rdzas bdug:__thun 'phang :__skad ngan tser tser babs na mna' bsgag cing gtang ngo :__slob ma sogs yin na las sbyor ltar me dmigs kyang phog:__dbang bskur ro:__sri'u gso na'ang gong ltar bka' bsgo drag tu bya:__sri'u ma dang bcas pa me'i ting nge 'dzin gyi klong du gzhug:__rdo rje'i dbyug pa spyi bor bzhag la:__badz+ra rak+Sha tsakra dz+wa la b+han+d+ha b+han+d+ha baM b+h+rU~M:__lus rdo rje'i go khrab kyis g.yogs te cis kyang mi shigs par bsam:__bden tshig brjod:__dbyug pa sngas srung du bzhag:__ma 'byor na sngags mdud gdags:__lo mar la sngags btab pas byug:__des sri'u sos par the tshom med do:__rang la gdon bgegs kyi 'tshe ba'i ltas byung na bzlog pa ni:__phyag mtshan dang bcas 'chams stabs su byas la:__gong ltar bka' bsgo drag tu bya'o:__khyim du 'gong po sogs bgegs chen zhugs na:__dug shing gi me sbar la me'i klong du rta mgrin skad cig gis bskyed:__bdag mdun las me dmigs spros te me rdzas la thun dang rdzas bsgrubs bsres pas me zor 'phang :__rdo rje'i dbyug pas sdigs shing bskrad:__sgo gong du srung 'khor chen mo dang phyag 'tshan gdags:__des ni bgegs thams cad tshar chod cing srung bar 'gyur ro:__thog ser shwa 'ud zlog pa ni:__gang nas 'ong ba'i phyogs su dbyug pas bskor zhing bsdigs:__thun 'phang :__rdzas bdug:__las sngags dang :__gnod byed thog ser shwa 'ud ur+Na ma Ni ur+Na ma Ni a la pra ma ya shag shag byer byer zlog zlog:__ces drag tu bzlas pas bzlog go:__yun du srung na gnod pa'i phyogs su phyag mtshan sba'o:__lo tog la btsa' 'bu byi ba sogs kyi gnod pa zlog na:__dur khrod kyi thal chen dang gtsang 'gram gyi bye ma la las sngags mthar:__tsi ri tsi ri sod:__hur shi hur shi sod:__ma ma kha shi baM ru lu ru lu pra Na rbad thum chod:__ces bzlas pa dang :__sngags chu byas la gtor ro:__rta phyugs la gdon 'gong rjes 'brang sogs kyis 'tshe ba zlog na:__de rnams go rar btsud la re re'am spyi nas dbyug pas bskor zhing brdegs pas gdon bgegs thams cad lus las thon te rU pa la thim par bsam:__rU pa dug shing gi mer rta mgrin skad cig gis gsal ba'i zhal du bstabs pas lhag med du bsregs par bsams la sha khrag dug sna dang bcas te bsreg:__me zor bya'o:__rbod gtong bzlog na:__byad phur rbod gtong gang byung gi phyogs su dbyug pas bsdigs:__thun dang me zor 'phang :__ma hA sha ri ra~M rbod zor sarba zlog b+h+yo b+h+yo:__zhes bzlas shing thal mo brdab:__thun gtor zor du 'phang ngo :__ltas ngan zlog na:__ltas ngan gang byung gi gzugs 'bru nag dang mi kha'i rdzas sogs sgye mo nag po'i nang du brub:__ltas ngan dgug gzhug byas la bstim:__dbyug pas brdungs pas sha myogs rus myogs su song bar bsam:__rdog pas bsgril la rang yul du mi ldog pa'i 'bab chu drag por 'phang :__phyi mig mi blta'o:__mi kha zlog na'ang mi kha'i rdzas rdza chag gi nang du blugs:__mi kha dgug gzhug drag tu byas la brdung :__chu bo chen po'i nang gi rdo la brdab bo:__bse rag kha 'gong zlog na:__bse rag phra mo'i rigs la lan chags byin la bskrad:__che ba'i rigs rnams rang nyid 'khor bcas kyi za lhag 'thung lhag chag rgu gog bcu go gsum gyi thal ba sogs rdza chag nang du blugs pa la bstim:__dbyug pas brdung :__chu bo rba klong 'khrugs pa'i rdo la brdab bo:__de rnams gang gi skabs su 'ang rgyal bsen sogs dmigs kyis bsal na:__dbyug pa'i mgul du rA dza srung ba'i 'khor lo chen mo btags pas nus pa mchog tu rno bar 'gyur ro:__las sna tshogs bsgrub pa'o:__sa ma ya:__slob ma rjes su 'dzin na:__slob dpon gyis bsnyen sgrub nus ldan du bya:__dam tshig srung ba'i slob mas maN+Dal phul:__gsol ba gdab:__rgyun bshags bya:__de nas bar chad bsal ba'i phyir bka' bsgo:__me dmigs:__srung ba rnams grub na legs:__dngos gzhi dngos grub sgrub pa'i rjes su gnang zhing dbang bskur ba ni:__slob ma skad cig gis rta mgrin du bskyed la sems 'dzin du gzhug:__de ni sku'i rjes gnang ngo :__de brtan pa'i phyir sgrub pa'i dbyug pa spyi bor bzhag la:__hU~M:__'bar ba'i rdo rje'i dbyug pa ni:__rta mchog dpal dang gnyis su med:__gzi byin bskyed pa'i dbang bskur bas:__sku yi ye shes grub par shog:__sgrub sngags dang kA ya a b+hi Shiny+tsA mi:__zhes brjod dbyug pa ye shes kyi lhar gsal ba slob ma la bstim mo:__sngags phreng spros la bzlas pa'i ting nge 'dzin dang bcas bsnyen sgrub las gsum gyi sngags rjes zlos bya:__de ni gsung gi rjes gnang ngo :__de brtan par bya ba'i phyir me'i zhags pa mgrin par bzhag la:__hrIH__'bar ba me yi zhags pa ni:__rdo rje'i sngags dang gnyis su med:__nus pa bskyed pa'i dbang bskur bas:__gsung gi ye shes grub par shog:__wA ka a b+hi Shiny+tsA mi:__lha sngags thams cad sems:__sems stong pa:__stong pa blo 'das su ngo sprad la mnyam par 'jog du gzhug:__de ni thugs kyi rjes gnang ngo :__de brtan par bya ba'i phyir me long snying gar bzhag la:__aH__chos rnams me long gzugs brnyan ltar:__snang tsam nyid nas ngo bos stong :__blo 'das chen po'i dbang bskur bas:__thugs kyi ye shes grub par shog:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsA mi:__des ni sku gsung thugs kyi rjes su gnang ba thob:__sgo gsum gyi sdig sgrib bar chad thams cad byang :__sku gsung thugs kyi byin rlabs zhugs pa brtan par bya ba'i phyir bden tshig bkra shis gsol lo:__slob ma rjes su 'dzin pa'o:__sa ma ya:__rta mgrin dpa' bo gcig pa yi:__gdams ngag shin tu zab pa'i bcud:__gnam lcags me yi 'khor lo 'di:__ma 'ongs don phyir gter du sbas:__blo ldan shes rab snying rje can:__rigs dang sprul pa'i skyes bus rnyed:__dus mtha'i 'gro ba mang po la:__phan pa rgya cher 'byung bar shog:__sa ma ya:__rgya rgya:__kha thaM:__guh+ya:__!__rgyal po srog gi 'khor lo 'byung po thams cad gnad la 'bebs pa'i mtshon cha bzhugs so:__rgya gar skad du:__rA dza tsit+ta tsakra tsa tu:__bod skad du:__rgyal po srog gi 'khor lo:__gu ru pad+ma 'byung gnas la phyag 'tshal lo:__srung ba'i 'khor lo 'di'i lo rgyus ni:__mon yul bum thang gis dbus na:__mon gyi rgyal po se 'dar kha zhes bya ba zhig yod de:__las su mi dge ba spyod pa zhig yin pa de la:__snang srid lha 'dre'i chad pa byung ste:__lha 'dre thams cad de'i sngas su 'dus nas gros byas:__de rgyal pos mthong nas:__sde brgyad kyi ded dpon ni:__dam pa chos kyi skad du srid pa'i rgyal po shel ging dkar po:__g.yung drung bon gyi skad du srog bdag nyi paM sad:__sde brgyad kyi skad du rA hu rA tsa:__klu'i skad du nag po mgo dgu:__skye 'gro kun gyi srog la ngas dbang :__mi nad dang :__phyugs nad dang :__tsi ti dz+wa la dang :__gnyan dang :__'khrugs pa dang :__de rnams thams cad ngas thengs par byed:__phyugs la dal yams:__zhing la sad ser ngas gtong bar byed:__lha 'dre'i rgyal po ngas byed:__se 'dar kha'i srog la ngas dbang :__de bas khyed rnams kyis srog gi snying po phul cig zer skad:__de nas lha srin sde brgyad gros byas nas srog gi snying po phul:__khyed nged rnams kyi rgyal po mdzod ces mnga' gsol lo:__rgyal po zhes bya ba'i gtan tshigs so:__de nas se 'dar kha'i rgyal khams rnams la mi bde ba sna tshogs byung ste:__gza' nad dang :__thogs dang :__mnyan dang :__smyo 'bogs brgyal nad dang :__phyugs la dal yams dang :__zhing la sad ser la sogs sna tshogs byung ngo :__der se 'dar kha'i rgyal po'ang nad drag pos thebs te:__bcos dpyad mang du byas kyang ma phan shi la nye nas sos thabs ma byung ba dang :__'khor 'bangs rnams bsdus nas rgyal pos 'di skad ces smras so:__nga sde brgyad kyi gnod pa 'di las grol ba'i thabs shes pa'i mi yod na:__ngas btsun mo rgyal srid dang bcas pa sbyin zer bas:__'khor 'bangs rnams kyi nang nas mtha' 'khob kyi rgyal phran cig na re:__nga la gser phye bre gang byin dang :__ngas rgyal po sos pa'i thabs zhig bstan gyis zer ro:__de nas rgyal phran de la gser byin pa dang rgyal phran des 'di skad ces smras so:__bal po'i yul yang le shod kyi brag phug ces bya ba na:__o rgyan chen po pad+ma 'byung gnas zhes bya ba:__gsang sngags kyi chos la mnga' brnyes shing :__snang srid dbang du 'dus shing zil gyis non pa cig yod pa de bos na phan zer:__der rkang mgyogs gcig la gos ser chas dang :__chos pa'i lugs su byas nas btang :__des o rgyan pad+ma spyan drangs nas:__se 'dar kha'i rgyal po'i sngas su byon pa dang :__rgyal po na re:__nga sos nas lha 'dre'i chad pa 'di bzlog na khyed kyi ci gsung bsgrub cing ci mnyes phul zer ro:__pad+ma'i zhal nas nga la 'bul ba ci'ang mi dgos:__khyed kyi yul 'di'i sdig pa'i las spongs:__dge ba'i las la 'bad:__nga'i bstan pa la 'jug par khas longs dang :__ngas phan pa'i thabs yod gsungs:__der rgyal po dang 'bangs yul mi rnams kyis sdig pa spangs nas:__ci gsungs bsgrub par khas blangs pas:__pad+ma 'byung gnas thugs dgyes te:__brag dmar po rdo rje brtsegs par sgrub pa mdzad do:__der zhag gsum gyi steng du o rgyan gyi spyan sngar shel ging dkar pos gtso byas pa'i lha 'dre sde brgyad rnams byung nas phyag 'tshal zhing srog gi snying po phul nas dam la btags so:__der slob dpon gyis rgyal po spyi chings kyi 'khor lo bskor nas dbang du bsdus so:__der se 'dar kha la 'khor lo btags nas sde brgyad kyi gnod pa las grol bar gyur to:__yul phyogs bde zhing bkra shis so:__'khor lo'i lo rgyus dang byung khungs bstan pa'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__a+thi+-i:__'khor lo bri ba'i rim pa ni:__rgya shog gam dar dkar po la:__rgya snag gla rtsi spos dkar brdar:__gdug pa'i sems can lto ba ru:__tsakra mu khyud bzhi ru bskor:__zil gnon seng ge sdig pa gnyis:__pho mo zung re bzhi ru bri:__de yang lto sbyor dag tu bya:__tsakra rtsibs brgyad dag tu bkod:__lte bar shel ging gzugs bris te:__de yi khog par sngags 'di bri:__oM badz+ra sarba duSh+tAn nan e hur thum dzaHtri mA ra ya rbad:__ces pas phyir bskor dbus su ni:__srid pa'i rgyal po shel ging dkar po dam la ma 'da' zhig:__tri du tri dza nan:__sa ma ya dam dza dza:__'chang ba la srungs shig:__ces bri de'i phyi mu khyud la:__rgyal phran brgyad kyi srog sngags dang :__'chang ba po la srungs shig bri:__sngags ni 'di'o:__oM badz+ra sig nan sig nan:__oM badz+ra trig nan trig nan:__oM badz+ra gug nan gug nan:__oM badz+ra kA ya wA ka tsit+ta mA ra ya hU~M phaT:__de yi phyi rim mu khyud la:__na mo bud+d+hA ya:__na mo d+harma ya:__na mas+saM g+hA ya:__tad+ya thA:__oM mu ni mu ni ma hA mu na ye swA hA:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma rat+na sid+d+hi pha la hU~M hrIH__ha ri ni sa sarba sid+d+hi hU~M hrIH__sngags mthar rten 'brel snying po'o:__de'i phyi rim rtsibs brgyad la:__shar du dkar po spyan gcig bri:__lhor ni bye ba gung ring bri:__nub tu yam shud dmar po bri:__byang du khu le lag dgu bri:__shar lhor gza' thel dmar po la:__lho nub gnam the dkar po bri:__nub byang sa thel nag po bri:__byang shar bar thel khra bo bri:__de rnams gzugs su bya ba'o:__yang na rang rang ming gi mthar:__dam la ma 'da' zhig:__tri du tri dza nan:__sa ma ya dam dza:__zhes bris sham la srung shig bri:__'khor lo'i gong ras dag la ni:__lha 'dre bsam gyis mi khyab kyang :__gdon chen bco brgyad zlog pa yi:__srog sngags thams cad bri bar bya:__oM badz+ra rak+Sha si tsit+ta zungs zungs:__kha rag+mo sma sha rbad rbad:__khug ni la dum bur shig shig:__'da' na rak+Sha'i tsit+ta phyung phyung :__ldog na rak+Sha'i tsit+ta myogs myogs:__tri rngubs rngubs e dum rmugs:__e dum rmugs:__snying la tri mo tan tri:__maM shel maM shel:__srog la dun dza dun dza:__oM badz+ra kro d+ha rA dza bi tri a mu ka hU~M phaT:__rA dza rbad tri thum tri rbad:__rA dza thum shig nan:__hU~M hU~M phaT phaT:__kha tri rA dza rbad:__rA dza du tri nan sod:__a mu ka hU~M phaT:__rA dza thuM tri rbad:__rA dza thuM shig nan sod:__hU~M phaT:__kha tri rA dza rbad:__rA dza du tri nan sod:__oM kA ya wA ka tsit+ta s+t+wam b+ha ya hU~M phaT:__yig mgo nang du bstan la bri:__de yi phyi rim mu khyud la:__rbod gtong rgya che grangs mang yang :__ban bon sngags pa phyi rol spyod:__byad kha thams cad zlog sngags bri:__oM trag rak+Sha srog lha dkar po nan:__pi ling zlog zlog:__nan nan:__b+h+yo b+h+yo:__dza dzaH__phaT phaT:__oM rgyal po has:__rgyal po has:__ka has tsit+ta:__kA wA tsi brlag brlag:__nA ga sha ya:__nA ga sha ya:__yak+shA ya yak+shA ya:__d+ha sha g+h+ri bA ya d+ha sha g+h+ri bA ya:__srog dril srog dril:__bla dril bla dril:__nan nan:__zlog nan b+h+yo b+h+yo:__gnod pa dang gdon thams cad zlog:__yig mgo nang du bstan la bri:__de yi phyi rim mu khyud la:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M phaT:__ha ri ni sa hU~M phaT:__oM AHhU~M artsig nir tsig na mo b+ha ga wa te hU~M hU~M AHhU~M phaT phaT:__badz+ra hU~M:__yak+Sha hU~M:__rak+sha hU~M:__rA dza gnod byed kyi snying la mA ra ya hU~M phaT:__oM ya mAn+ta ka:__ha ya grI wa:__badz+ra pA Ni:__ha ri ni sa hU~M phaT:__A li kA li ye d+har bri:__de rgyab rdo rje'i ra ba bri:__de'i phyi rol sems can te:__zil gnon seng ga'i lce steng du:__gshin rje bdud dang btsan dang dmu:__rgyal po sa bdag klu dang ni:__mu stegs srin po la sogs kyis:__lha 'dre thams cad zlog sngags bri:__aHyaHmaHduHruHtsaHshaHnaHsarba b+hU ta e hur thuM trig nan dzaHmA ra b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__sdig pa'i ra la sngags 'di bri:__rA dza mA ra ya nan:__pra ma rA dza aM gu sha tsa dza dzaH__gnod byed kyi kha chings shig:__zil gnon seng ge rnga ma dang :__zhe sdang sdig pa'i mjug ma la:__'dre srin pho mo'i gzir sngags bri:__dam nyams kyi srog la sa ma ya phye:__srog bdag snying la sa ma ya phye:__ma ma ru lu ru lu hab+ta rbad:__snying la gzer snying la gzer:__ta ka ha na da ha pa tsa ru lu ru lu 'gong po u tsaT+TA ya hU~M phaT:__bdag 'chang ba'i lus ngag yid gsum la gnod byed thams cad kyi kha chings shig:__srung 'khor phyi yi rgyab tu ni:__sna tshogs rdo rje rgya gram bri:__rdo rje rgya gram lte ba la:__oM badz+ra pA Ni hU~M phaT:__bdag 'chang ba la srungs shig:__ces pa'i sngags 'di bri bar bya:__de ni 'dri ba'i rim pa'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__a+thi+-i:__de nas lha sngags rnams la ni:__gur guM gi waM a mr-i ta:__gnas rten byin can sa sna byugs:__rA dza'i gzungs dang las sngags la:__srog rten khyi dkar sna dmar dang :__spre'u dang ni khyim bya'i khrag:__gnyen po gu gul yungs dkar nag:__thal chen rak+ta ri sho'i rtswa:__mu zi gla rtsi shu dag nag:__mkhan dmar spru ba nag pos byugs:__de ni rdzas kyi rim pa'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__a+thi+-i:__rab gnas btsun pa khrims ldan nam:__yang na sngags pa dam ldan gyis:__thebs kyi dus sam gza' skar bzang :__nya stong brgyad sogs dus bzang la:__gzhi dkar steng du nas blugs te:__yi dam chos skyong mchod gtor dang :__sde brgyad spyi yi ba liM bsham:__ma 'bags su ra ma nyams blugs:__rang nyid bskyed rdzogs bsgom pa dang :__bzlas dang gtor ma tshang bar bya:__de nas skad cig ting 'dzin gyis:__'khor lo midamigs stong pa'i ngang :__seng ge lcags kyi sdig pa dag:__lto sbyor khog pa'i nang du ni:__gser gyi 'khor lo tshul bzhin bskyed:__shel ging dkar po la sogs pa'i:__gtso 'khor dgu po gsal bar bsgom:__bdag dang chos skyong thugs ka nas:__'od zer lcags kyu lta bu spros:__bden pa bdar la dgug gzhug bya:__'khor lo dag la bstims nas kyang :__gtor ma byin gyis brlabs la dbul:__mchod gtor gzhung bzhin bsngos nas kyang :__bden pa bdar la bka' bsgo bya:__shel ging snying gar yi dam bsgom:__lha srin bka' nyan 'dun par bsam:__rab gnas srog sngags mang du bzla:__oM badz+ra sarba duSh+tAn nan:__e hur thum tri mA ra ya rbad:__ces pa'i gnad gzir sngags dang ni:__rten 'brel snying pos rab gnas bya:__grangs ni khri dang 'bum dag dang :__nyung yang brgya rtsa brgyad du bzlas:__gang srung 'khor lo'i dbus dag tu:__ye shes sems dpa' gnas par dmigs:__sna tshogs dar snas dril nas kyang :__na bza' sngon po dag tu bya:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__a+thi+-i:__de nas 'khor lo gdags pa ni:__gza' skar tshes grangs bzang dang sprad:__nyi ma shar ba'i tshe dag la:__yon bdag khrus byas bgegs bskrad de:__'dre gdon zlog pa'i yon yang 'bul:__'khor lo phyi lto nag pos dril:__spyir ni mgul lam gtsug tu gdags:__khyad par so sor gdags pa ni:__shi sgab gcod na mgul du gdags:__byad ka gcod na dpung pa g.yas:__sri'u gso na ma la gdags:__smyon pa brdung na snying gar gdags:__gza' 'am mdze srung gru mo g.yon:__mna' dang phyogs ngan srin lag g.yas:__thog dang mtshon srung spyi bor te:__nor god che na rta phyugs rke:__khyim du 'dre srin zhugs nas kyang :__na tsha mang na sgo'i ya thems:__yang na sbra sgo dag tu gdags:__klu gtad byed na 'gabs su 'dogs:__tsakra 'dogs pa'i rim pa'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__a+thi+-i:__'khor lo bzung ba'i rim pa ni:__rgyal po srog gi 'khor lo zhes bya bar zungs shig:__lha 'dre stong gi sgrib shing zhes bya bar yang zungs shig:__dal kha rgyas 'debs zhes bya bar yang zungs shig:__byad ka stong zlog ces bya bar yang zungs shig:__mdze srung rin chen go cha zhes bya bar yang zungs shig:__chung sri btul ba'i mtshon cha zhes bya bar yang zungs shig:__mtshon srung rdo rje pha lam zhes bya bar yang zungs shig:__thog srung me phung 'bar ba zhes bya bar yang zungs shig:__gtad zlog gser gyi spu gri zhes bya bar yang zungs shig:__god ka gcod pa'i sta re zhes bya bar yang zungs shig:__'dre gdon phyag 'debs kyi g.yabs mo zhes bya bar yang zungs shig:__rgyal po spyi chings kyi 'khor lo zhes bya bar yang zungs shig:__sde brgyad spyi chings kyi srog 'khor chen mo zhes bya bar yang zungs shig:__ces rgyud gzung ba'i rim pa'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__a+thi+-i:__'khor lo 'di gter du sbas lugs ni:__u rgyan chen po bod yul du byon dus su:__dang po gtsang la stod du byon:__yul thog gi gser kha zhes kyang bya:__la hu gser kha zhes kyang bya:__pu te tshong dus bya ba der byon:__der mi ma yin gyis bar chad byas pa la:__gu ru chen pos tsakra 'di bskor bas:__rgyal 'gong dang dam sri rnams la la ni brgyal:__la la ni shi:__la la ni yul gzhan du bros nas song ba dang :__u rgyan pad+mas snying rje chen po skyes nas gtsang gro shong du byon:__pra dun tse'i lha khang gi dbu rtse'i ka phog la sbas nas:__gter bdag tur ga thal mdog gi 'gong po tong sde bskos:__nam zhig dus kyi tha ma la:__bod khams gnod pas nyen pa na:__bod kyi lha 'dre thams cad kun:__'khor lo 'di yis dam btags nas:__gnod pa thams cad srung bar shog:__ces gsungs so:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__a+thi+-i:__de nas ma 'ong lung bstan pa'i dus la bab pa na lho ri mnga' bdag chen po mol mi 'khyil gyis gter bdag rnams la mchod pa phul nas gter nas bton/__'gro ba mang po tshim par byas so/__/de la g.ya' lung rin chen grags kyis bu rta chos gsum phul nas zhus de nas rim par brgyud do//__//

Footnotes

Other Information