thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ (thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa)

8 Texts

ང་
26
321-491
བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ།
bla rdzogs thugs gsum 'dus pa'i zab don kun 'dril yid bzhin nor bu mthong ba rang grol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ང་
27
493-494
ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
yang gter thugs rje chen po pad+ma rgyal po'i brgyud pa'i gsol 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ང་
28
495-525
བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་ལས་བྱང་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།
bla rdzogs thugs gsum 'dus pa'i zab don kun 'dril yid bzhin nor bu mthong ba rang grol gyi las byang ye shes snang ba
Text page
View PDF
ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ (phun tshogs rnam rgyal)
ང་
29
527-537
ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པདྨ་སྣང་བའི་རྒྱན།
yang gter thugs rje chen po pad+ma zhi khro'i rgyun gyi rnal 'byor pad+ma snang ba'i rgyan
Text page
View PDF
མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་ (Karmapa, 15th)
ང་
30
539-555
ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་གསལ་སྒྲོན་མེ།
yang gter thugs rje chen po pad+ma rgyal po'i dbang bskur gyi zin bris mthong gsal sgron me
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ང་
31
557-660
ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཟིན་བྲིས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་རྒྱུན་འབེབས།
yang gter thugs rje chen po pad+ma rgyal po'i dbang bskur gyi zin bris dang rjes su mthun pa'i cho ga bklag chog tu bkod pa byin rlabs rgyun 'bebs
Text page
View PDF
ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ (phun tshogs rnam rgyal)
ང་
32
661-672
ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་རྒྱལ་པོའི་དོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་གཏོར་དབང་བསྡུས་པ་ཁོལ་ཕྱུང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ།
yang gter thugs rje chen po pad+ma'i rgyal po'i don dbang 'bring po dang gtor dbang bsdus pa khol phyung bklags chog tu bkod pa
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ང་
33
673-697
བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས་རིམ་པ་གཉིས་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་གཅེར་མཐོང་གི་ཁྲིད།
bla rdzogs thugs gsum 'dus pa'i zab don kun 'dril yid bzhin nor bu mthong ba rang grol las rim pa gnyis pa rdzogs pa chen po sems nyid gcer mthong gi khrid
Text page
View PDF
ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ (phun tshogs rnam rgyal)

Debug data: