JKW-KABAB-02-KHA-057

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་དོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་བསྡུས་པའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོའི་སྣང་བ།
Wylie title bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi don dbang 'bring po dang bsdus pa'i cho ga snying po'i snang ba JKW-KABAB-02-KHA-057.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 57, Pages 445-488 (Folios 1a to 22b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi don dbang 'bring po dang bsdus pa'i cho ga snying po'i snang ba. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 445-488. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-THA-025
Colophon

།ཅེས་པའང་རྩོད་བྲལ་དུས་བབ་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་ཤོག་ཐོག་མར་འབེབས་རིམ་བཞིན་ཏུ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱིས། དོན་དུ་གཉེར་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསུང་གིས་བསྐུལ་བའི་བཞེད་པ་བསྐང་ཕྱིར་ཉེར་མཁོ་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང༌། ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་དུ་ཁྱབ་ཅིང་རྟག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ། འདི་ནི་དབང་འབྲིང་བསྡུས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་ཉེར་འཁོ་ཙམ་སྟེ། དབང་རྒྱས་པར་བསྐུར་བའི་ཚུལ་སོགས་ནི་འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བླཽ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང་རབ་ལས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཁོ་ནའོ།།

ces pa'ang rtsod bral dus bab kyi sprul pa'i gter ston chen po o rgyan mchog gyur bde chen gling pa'i zhal snga nas zab chos 'di nyid kyi gter shog thog mar 'bebs rim bzhin tu smin grol gyi gdams pa yongs su rdzogs par thob pa'i skal bzang can mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po rdo rje gzi brjid rtsal gyis/__don du gnyer ba'i skyes chen dam pa du mas yang dang yang du gsung gis bskul ba'i bzhed pa bskang phyir nyer mkho mdor bsdus snying por dril te sbyar ba'i dge bas bstan 'dzin gyi skyes bu rnams zhabs pad bskal brgyar brtan cing*/__zab chos 'di nyid kyi phrin las 'jig rten gsum du khyab cing rtag pa'i rgyur gyur cig/__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu/__'di ni dbang 'bring bsdus kyi mtshams sbyor nyer 'kho tsam ste/__dbang rgyas par bskur ba'i tshul sogs ni 'jam mgon rdo rje 'chang blau gros mtha' yas kyi gsung rab las rtogs par bya ba kho na'o

[edit]
༄༅། །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་དོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་བསྡུས་པའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོའི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷཾ། བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་དངོས་གྲུབ་མཛོད། །བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལ་མ་ལྷར། །བཏུད་ནས་དེ་ཡི་སྨིན་བྱེད་དབང༌། །འབྲིང་བསྡུས་སྙིང་པོའི་སྣང་བ་དབྱེ། །འདི་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ་ལྷག་པ་གཟུགས་ཀྱི་རྟེན་འདུ་བྱ་བ། དངོས་གཞི་ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པ། གཞན་དོན་སློབ་མ་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཆོ་ག་མཐའ་རྒྱས་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། གནས་གཙང་ཞིང་བཀོད་པས་མཛེས་པར་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་གནས་དང་ལྡན་པའམ། མཎྜ་ལར་དྲི་བཟང་གི་ཐིག་ལེ་བཀོད་པར་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་ལྷ་གྲངས་དང་མཉམ་པ། དེའི་སྟེང་དུ་མཉྫའི་ཁར་རྣམ་བུམ་བཅུད་ལྡན། ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གང་བ་མེ་ལོང་ལ་སིནྡྷུ་རའི་ཐིག་ལེ་ཧྲཱིཿཡིག་གིས་མཚན་པ་བཀོད་པས་ཁ་བཅད་པ་རྣམས་བརྩེགས་མར་བཤམ། གཡས་སུ་དབང་གཏོར་རི་རབ་བང་རིམ་བཞི་པའི་ཁར་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད། དེའི་སྟེང་དུ་པད་འདབ་བཞིའི་དབུས་སུ་དཔལ་གཏོར་བརྗིད་ལྡན་དམར་པོ་རྒྱན་སྤྲོས་གང་མཛེས་དར་གདུགས་བཅས། གཡོན་དུ་གུ་རུའི་སྐུ་འབག །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སམ་གང་བདེར་ལྷ་ཙཀ །སྔགས་ཕྲེང༌། མེ་ལོང༌། མཐའ་རྟེན་འགྲོ་འདུལ་ཚེའི་དབང་བསྐུར་ན་ཚེ་བུམ། ཚེ་རིལ། ཚེ་ཆང༌། ཚེ་མདའ། གཞན་ཡང་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་ཉེར་སྤྱོད་སྨན་གཏོར་རཀྟ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་མ། སྔོན་གཏོར། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་ལས་བུམ། རྡོར་དྲིལ་ཌ་མ་རུ་སོགས་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བར་མེད་པར་འདུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། གསོལ་འདེབས་ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་དང་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སོགས་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས། གཞི་མ་དུལ་བ་ཡིན་ན་གཞི་བདག་ལ་དཀར་གཏོར་སྤྱི་ལྟར་བཏང༌། རང་གི་སྙིང་གའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བླ་མ་རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་པས་སྐྱབས་ཡུལ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པའི་སྤྱན་སྔར། ལས་བྱང་རྒྱས་འབྲིང་གང་རུང་གི་སྐྱབས་སེམས་ནས་འཇུག་དགོས་པས། འདིར་རེ་ཞིག་འཇུག་པ་བདེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་དང་སྦྱར་ཏེ་བརྗོད་ན། ན་མོ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་སེམས་བྱ། སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ཁྲོ་གཏུམ་བཟོད་པར་དཀའ་བ་གཟི་བརྗིད་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བར་གྱུར། བགེགས་གཏོར། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཀྱིས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ལག་གཉིས་མཁའ་ལྡིང་གི་རྒྱ་སྟོན་བཞིན་པར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་གྱི་མཐར། ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿཞེས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱས། ཨོཾ་སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ཞེས་མགྲོན་དགུག །ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐ་ཁཾ་ཨུདྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གྲྀཧྞེ་དཾ་བ་ལིནྟ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོའོ། ཧཱུྃ༔ གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ གཏོར་མ་འདི་ལོངས་རང་རང་གནས་སུ་དེངས༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སུམྦྷ་སོགས་དྲག་སྔགས་བཟླ་ཞིང༌། གུ་གུལ་བདུག །རོལ་མོའི་ཚམ་རྔམས་བཅས་བགེགས་བསྐྲད། གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ངང་༔ མཚམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་སྲུང་འཁོར་བརྟན་པོར་བསྒོམ། བྱིན་འབེབས་ནས་བརྩམས་བསྟོད་པའི་བར་གཞུང་ལྟར་མཐར་ཆགས་སུ་བཏང་རྗེས། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཛཿ བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་པ་བྱེ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་ཡི༔ གཉིས་ཀའི་ཐུགས་སྲོག་ཡི་གེའི་མཐར༔ སྔགས་ཕྲེང་སྒྲར་བཅས་འཁོར་བ་ལས༔ འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་འཕྲོ་བར་གྱུར༔ ཅེས་ཛབ྄་ཁང་དབྱེ། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སོགས་ཀྱིས་ཛབ྄་བསྐུལ། སྤྱི་བོའི་རིགས་བདག་སོགས་བཟླས་དམིགས་དང་བཅས། སྐུ་གསུམ་དང༌། སྤྱི་དྲིལ། ལས་སྦྱོར་རྣམས་རིམ་པར་ཇེ་ཉུང་བཏང་བའི་བཟླས་པ་གྲངས་ཅི་རིགས་པའི་རྗེས། རྣམ་བུམ་ལ་དམིགས་ཏེ། བུམ་པ་བྷྲཱུྃ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རྫོགས་དབུས༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུར་གསལ༔ རང་གི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་ལས༔ འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་སྤྲོས༔ སྙོམས་འཇུག་བྱང་སེམས་བདུད་རྩི་ཡིས༔ བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ་གཟུངས་ཐག་ནས་བཟུང་སྟེ་གོང་གི་བཟླས་པ་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་དང༌། ལས་བུམ་དུ་སྐད་ཅིག་གིས་ཁྲོ་བོ་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་གཡས་པདྨའི་དབྱུག་ཏོ་དང༌། གཡོན་མེ་ཡི་ཞགས་པ་ཐོགས་པར་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླས་མཐར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ལན་གསུམ། ཚེ་དབང་དང་འབྲེལ་ན། བདག་མདུན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལྔར་རིགས་ལྔ་ཚེ་དཔག་མེད་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་འཕྲོས། འཁོར་འདས་ལམ་གསུམ་གྱི་བཅུད་དང་དགེ་མཚན་ཐམས་ཅད་འཆྀ་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས། བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་ཐོབ་ཅིང་ནུས་ལྡན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཚེ་མདའ་གཡབ་ཅིང༌། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རྣམ་སྣང་ཡབ་ཡུམ་སོགས་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་ལས་བྱུང་བའི་ཚེ་འགུགས་བཏང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་མཆོད་འདོད་ཡོན་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ངོ་བོ་འོད་གསལ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། བར་ཆད་ལམ་སེལ་གྱི་གསོལ་འདེབས་བྱ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་གྱི་མཐར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། མཆོད་ཡོན་ཕུལ་རྐྱེན་གྱིས་བུམ་པའི་ལྷ་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བུམ་ཆུ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཨོཾ༔ ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་རིག་རྩལ་འཆང་བའི་ལྷ༔ གདོད་ནས་རང་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས༔ རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པར༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་རོ་གཅིག་པའི༔ དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་རྨད་པོ་ཆེ༔ སྐུ་བཞིའི་ངོ་བོར་ལྷུན་གྱིས་བྲུབ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་སྟྭཾ་ཧོ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བས་བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱ། དམ་ཅན་སྤྱི་གཏོར། བཀའ་སྲུང་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་དང༌། གཏེར་སྲུང་ཁྱུང་བཙུན་མའི་གཏོར་འབུལ་སྐོང་བཤགས་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས། གཏེར་སྲུང་སྤྱི་གཏོར། གཞི་བདག་གཏོར་མ། ཚོགས་བྱིན་རླགས་བསྒྲལ་བསྟབ་ཡན་ཕྱག་ལེན་ལྟར་གྲུབ་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནི། སློབ་མ་རྣམས་ཕྱི་རོལ་ཏུ། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཁྲུས་བྱ། ནང་དུ་འཇུག་པ་ན། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་སོགས་བགེགས་གཏོར་བསང་སྦྱང་ནས་བརྩམས་ཏེ་བསྐྲད་པའི་བར་གོང་ལྟར་དང༌། གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་སོགས་ནས་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་རྡོ་རྗེའི་ས་གཞི་རྭ་བ་དྲྭ་བ་གུར་བླ་བྲེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བ་དང་བཅས་པའི་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་གསལ་ཞིང་བརྟན་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྤྲད། མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྡུ་གྲུབ་རྗེས། འོ་ན་ནམ་མཁའི་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་སྨིན་བྱེད་དབང་བསྐུར་གྱི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་གསན་ལ་དོན་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་ཉམས་སུ་བླང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པ་ཀུན་སློང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང༌། ཆོས་གསན་པའི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱང་ལེགས་པར་གསལ་བཏབ་སྟེ་གསན་འཚལ། དེ་ལ་འདིར་གང་གསན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ནི། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་བ་ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཚད་མེད་པ་མངའ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གདུལ་བྱའི་བསམ་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བསྡུ་ན་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ལས། ཐེག་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། མཚན་ཉིད་རྒྱུ་ཡི་ཐེག་པ་དང༌། འབྲས་བུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཐེག་པ་གཉིས་སུ་འདུས་པ་ལས། འདིར་རྒྱུའི་ཆོས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་མའི་སྒོ་ནས་འཕགས་པ་འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡིན། དེ་ལའང་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་གསར་རྙིང་ཞེས་གྲགས་པ་མེད་ཀྱང༌། གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་ལོ་ཙཱ་བའི་འགྱུར་སྔ་ཕྱིའི་ཕྱེ་བྲག་ལས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་དང༌། ཕྱི་འགྱུར་གསར་མ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ནང་གསེས། སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་རྙིང་མ་ལ་བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་གི་བབས་སོ་གསུམ་དུ་བཞུགས་པ་ལས། འདིར་ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མའི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན། དེ་ལའང་གཏེར་ཁ་གོང་འོག་གིས་མཚོན་པའི་བཀའ་སྲོལ་མི་འདྲ་བ་མཐའ་ཡས་ཤིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་བྱོན་པ་ལས། ད་ལམ་འདིར་སྐབས་སུ་བབ་པ་ནི། འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་ལྷ་སྲས་བར་པ་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་མུ་རུབ་བཙད་པོ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ། ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་གྲུབ་ཅིང༌། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་བསྔགས་པས་རྩོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དང་འབྲེལ་པ། དངོས་སྟོབས་ཀྱི་རིག་པས་གྲུབ་པ། མན་ངག་གི་མྱོང་བས་བརྒྱན་པ། ངོ་མཚར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་ཟབ་གཏེར་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཞིག་སྤྱན་དྲངས་པ་ལས། རྗེ་ཉིད་དགུང་གྲངངས་ཉི་ཤུར་སོན་པ་ས་ཕོ་སྤྲེའུ་ལོའི་དབྱུག་པ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར། སྐུ་ཡི་ཡོན་ཏན་གྱི་གནས་མཆོག་ཟླ་ཉིན་ཁ་ལ་རོང་སྒོའི་དཔལ་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་འོག་ནས་བར་ཆད་མེད་པར་སྤྱན་དྲངས། ལོ་བརྒྱད་ཤིན་ཏུ་གསང་ཞིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས། སླར་གནས་དུས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང༌། དབང་བསྐུར། གདམས་པ་གནང༌། ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་གི་ལྟས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་སྐབས་ཕྱེ་སྟེ་རིམ་བཞིན་ཏུ་སྤེལ་བར་མཛད་པའི་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཐུགས་བཅུད། བོད་ཡུལ་ས་འོག་ཀུན་གྱི་གཏེར་གཅིག །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཐམས་ཅད་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་བང་མཛོད་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྐོར་ཡིན། དེ་ལ་ཟབ་ལམ་འདི་ཉིད་རྒྱུད་སྡེའི་དབང་དུ་བྱས་ན། སྒྱུ་འཕྲུལ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན། བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྩ་བ་བླ་མ་རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་ཅིང༌། མན་ངག་གི་ངེས་པས་སྒྲུབ་སྡེ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་པདྨ་གསུང་གི་ཕྱོགས་སུ་བསྡུས་ཀྱང་མི་འགལ་ལ། མདོར་ན་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་སྡེའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་གི་དོན་གྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད་ཕྱུང་བ་ལའང་རྩ་བ་བུམ་པ་བཅུད་བཀང་ལྟ་བུ། རྒྱས་བཤད་མཛེས་པའི་ཁ་རྒྱན་ལྟ་བུ། ཟུར་བཀོལ་རྒྱབ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲ་བཏབ་པ་ལྟ་བུ། ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དྲྭ་ཕྱེད་མཛེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་སྐོར་ཚོ་ཆེན་པོ་བཞིར་བཞུགས་པ་ལས། འདིར་རྩ་བ་བུམ་པ་བཅུད་བཀང་ལྟ་བུའི་ཆོས་སྡེ་ལ། ཐོག་མར་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་སྟེ། དེ་ལའང་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ལས། འདིར་འབྲིང་པོ་རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་བྱང་ཆུབ་པའི་དབང་དང༌། བསྡུས་པ་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང༌། མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་ཚེའི་དབང་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་རྣམས་གྲུབ་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ། ཐོག་མར་བླ་མ་ལ་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དངོས་ཡིན་སྙམ་པའི་མོས་གུས་དང་ལྡན་པས་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་གྱི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཞིག་འབུལ་བར་ཞུ། དེ་ལྟར་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་མི་ཕྱེད་དད་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཨེ་མ་ཧོ༔ ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ། བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྒོ་ཕྱེས་ནས་བཀའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ནི་འདི་ལ་གསན་པས་ཁྱབ་སྟེ། བདག་གི་བླ་མ་ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཐོས་བསམ་མཛད༔ བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་ཞལ་བྱོན་དྲེགས་པ་བཏུལ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་སྐུ་བཞུགས་འགྲོ་དོན་མཛད༔ སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི༔ དབང་བསྐུར་དམ་པ་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ དེ་ནས་ཚོགས་བསགས་པའི་སླད་དུ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་འཆི་མེད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ལ་སྐུ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་ཞིང་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་བྱིན་ཐིབས་སེ་མངོན་སུམ་བཞིན་ཏུ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང༌། ཡན་ལག་བདུན་གྱི་སྒོ་ནས་ཚོགས་གཉིས་བསག་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་ཡིད་ཀྱིས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ན་མོ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔ སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ སྨོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་སོགས་པའི༔ ཕྱོགས་བཅུའི་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་ནམ་མཁའ་གང་བས་མཆོད༔ སོ་ཐར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་དང་༔ རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་བཤགས༔ འཕགས་དང་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་པ་སྤྱད་ལ་རྗཻས་ཡི་རང་༔ མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པ་ལ༔ ཕན་པ་ཇི་ལྟར་འཚམས་པའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ བསྐལ་པ་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་ཇི་སྙེད་དུ༔ འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས༔ བདག་གིས་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་བ་རྣམས༔ འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔཽ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། སྔར་གསལ་བཏབ་བཞིན་པའི་ཚོགས་ཞིང་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་སོ་བྱང་སྔགས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་རྣམས་ངོ་བོ་གནས་འགྱུར་བའི་ཚུལ་གྱིས་བཟུང་ཞིང་ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་གྱི་ཚུལ་དུ་བསྲུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཨོ་རྒྱན་གདུང་འཛིན་རྒྱལ་བའི་སྲས༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དེང་བཟུང་བྱང་ཆུབ་བར༔ སོ་སོར་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རིག་འཛིན་ནང་གི་དམ་ཚིག་རྣམས༔ ཡང་དག་ཉིད་དུ་བཟུང་བྱས་ཏེ༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་ན༔ བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཅེས་པས་རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པར་བྱས་ནས་དབང་གི་གཞི་དགོད་པ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་གནད་སྐྱིལ་ཀྲུང་དྲང་པོར་བསྲང༌། ངག་གནད་རླུང་རྒྱུ་བ་ཁ་སྦྱོར་དུ་འཆིང༌། སེམས་ཀྱི་གནད་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པས་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་བ་སོགས། སློབ་མ་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་༔ དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་སྐུ་མདོག་དམར༔ གྲི་ཐོད་འཛིན་ཅིང་གར་བསྒྱུར་བ༔ ཐུགས་ཀར་གཡུང་དྲུང་གཡོན་དུ་འཁོར༔ སྟེང་དུ་ཕག་མོ་གར་བྱེད་པ༔ བསྒོམ་ཞིང་སློབ་དཔོན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ དངོས་ཡིན་སྙམ་དུ་མོས་གུས་ཀྱི༔ གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ་བསྐྱེད་པའི་མཐུས༔ ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་དམར༔ ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཞིང་ཀུན་འཕྲོས༔ ཁྱད་པར་རྔ་ཡབ་དཔལ་རི་ནས༔ ཨོ་རྒྱན་བཞུགས་པའི་ཐུགས་ཀར་ཕོག༔ ཐམས་ཅད་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བྱས་ཏེ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས༔ ཆར་ལྟར་བབས་ཏེ་སློབ་མ་ཡི༔ བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ནས་ཞུགས་ཏེ༔ ལུས་གང་སྙིང་གའི་ཕག་མོ་ལ༔ སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད༔ བཟོད་མེད་བདེ་བ་འབར་བར་གྱུར༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ་ལ་སྤོས་རོལ་དང་བཅས་གདངས་ཀྱི་འགྱུར་བ་སྙན་པོས། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་གླིང་༔ སྤྲུལ་པའི་ཞིང་མཆོག་པདྨ་དྲྭ་བ་ནས༔ སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཨོ་རྒྱན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ མོས་པའི་གནས་འདིར་གདུང་བས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དབང་གིས་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔ བར་ཆད་ཀུན་སོལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་པས་བྱིན་དབབ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་པས་བྱིན་བསྡུ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་དབྱེར་མེད་དུ་བསྟིམ། རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞག་པའམ། མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་བཅས། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་བརྗོད་པས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་བརྟན་པར་བྱ་བ་སྔོན་དུ་སོང་ནས། དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། རིག་འཛིན་འདུས་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས། རྡུལ་ཚོན་མེ་ལོང་བུམ་པ་དང༌། །གཏོར་མ་ལ་སོགས་རྫས་དག་ལ། །བརྟེན་ནས་མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་པའི། །བླ་མའི་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་ན། །དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་མཆོག །བཞི་པའི་དེ་ཉིད་དབང་བཞི་ཐོབ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དབང་བཞི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྐུར་བ་དབང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་རྫས་ལྔ་པོ་རེ་རེ་བཞིན་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ནས་མཐར་ཚིག་དོན་ངོ་སྤྲད་དེ་རིམ་པ་བཞིན་དབང་བཞིའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་བསྐུར་བ་ལ་རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་བྱང་ཆུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་པས། ཐོག་མར་བུམ་དབང་གི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་གང་བ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ཅིང་ཚིག་དོན་ངོ་སྤྲད་དེ་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ བུམ་པ་ཟླུམ་པོ་ཆོས་སྐུའི་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ བུམ་རྫས་སྣང་བ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པས་བརྒྱན༔ རང་རིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུས་བཀང་བས༔ རིག་རྩལ་དབང་བཞི་ཆིག་རྫོགས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀ་ལཱ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཅེས་སྔགས་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་ཁྲུས་བྱ། མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་བུམ་ཆུ་སྦྱིན། སྙིང་གར་བཞག་ཅིང་ཚིག་དོན་ངོ་སྤྲད་དེ་ཉམས་བསྐྱང་དུ་བཞུག །དེ་ལྟར་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་ཁྲུས་བྱས་པས་བུམ་དབང༌། མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་བུམ་ཆུ་སྦྱིན་པས་གསང་དབང༌། སྙིང་གར་གཏད་ཅིང་ཚིག་དོན་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། སེམས་ཉིད་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་མཚོན་པའི་བུམ་པ་ཟླུམ་པོ་སྐྱེ་མེད་རྟོགས་པ་དོན་དམ་མཚོན་བྱེད་ཆུས་བཀང་སྟེ་དབང་བསྐུར་བས། དུག་གསུམ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག་པར་ཤེས་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང༌། དེས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་སྐྱེས་པ་ནི་དབང་བཞི་པ་སྟེ། ལུས་ལྷར་སྨིན་པར་བྱེད་པ་སྐུ་བུམ་པ་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་བཞི་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ། བླ་མ་འཆི་མེད་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་མཁའ་གསང་ནས་བྱུང་བའི་ཀུནྡ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་སྦྱར་ཏེ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ཅིང་ཚིག་དོན་ངོ་སྤྲད་དེ་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ བྷནྡྷ་ཟླུམ་པོ་ཡུམ་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་སུ༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ཐབས་མཆོག་ཡབ་ཀྱི་རྫས༔ བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བདུད་རྩིས་བཀང་བ་འདིས༔ རིག་རྩལ་དབང་བཞི་ཆིག་རྫོགས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ བོ་དྷིཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་ཐོད་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་པས་བུམ་དབང༌། མགྲིན་པར་བཞག་ནས་བདུད་རྩི་བླུད་པས་གསང་དབང༌། སྙིང་གར་གཏད་ནས་ཚིག་དོན་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། སེམས་ཆོས་དབྱིངས་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་མཚོན་པའི་ཐོད་པ་ཟླུམ་པོའི་ནང་དུ། གཞི་ཉོན་མོངས་ལྔ་ངོ་བོ་ཤ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་རང་རིག་པ་སྐུ་ལྔའི་བདག་ཉིད་འཆི་མེད་ཀྱི་གོ་འཕང་བརྙེས་པས་མཚོན་པ་བདུད་རྩིས་བཀང་སྟེ་དབང་བསྐུར་བས་རྣམ་རྟོག་དག་པར་ཤེས་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང༌། དེས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་སྐྱེས་པ་ནི་དབང་བཞི་པ་སྟེ། ངག་སྔགས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་པ་གསུང་གསང་བ་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་བཞི་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །མེ་ལོང་གིས་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ། སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ཡུམ་གྱི་ཆུ་སྐྱེས་མཚོན་པའི་མེ་ལོང་སིནྡྷུ་རའི་ཐིག་ལེ་དང་བཅས་པ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ཅིང་ཚིག་དོན་ངོ་སྤྲད་དེ་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ མེ་ལོང་ཟླུམ་པོ་སྟོང་ཉིད་རྫོགས་པ་ཆེ༔ སྣང་སྟོང་གཟུགས་སུ་ཤར་བ་བསྐྱེད་པའི་རིམ༔ ཟུང་འཇུག་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་སིནྡྷུ་རས༔ རིག་རྩལ་དབང་བཞི་ཆིག་རྫོགས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་མེ་ལོང་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་དཔྲལ་བར་ཐིག་ལེ་བཀོད་པས་བུམ་དབང༌། མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་ཐིག་ལེ་བྱས་པས་གསང་དབང༌། སྙིང་གར་བཞག་ཅིང་ཐིག་ལེ་བྱས་ཏེ་རིག་པ་གསལ་ལ་མ་འགགས་པར་ངོ་སྤྲད་པ་ནི་སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུ་དྲི་མེད་མཚོན་བྱེད་མེ་ལོང་གཡའ་དག་ཟླུམ་པོ་ལ། ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང༌། རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་སྟོང་ཉིད་གཟུགས་བརྙན་ཅིར་ཡང་ཤར་བར་མཚོན་པའི་ཚོམ་བུ་སྔགས་བཅས་ཀྱིས་བརྒྱན་པས་དབང་བསྐུར་བས་བསལ་བ་ལ་སྟོང་པས་རྒྱས་ཐེབས་པར་ཤེས་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང༌། སེམས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་སྐྱེས་པ་ནི་དབང་བཞི་པ་སྟེ། ཡིད་ཐུགས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་བཞི་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །གཏོར་མས་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ། གཏོར་སྣོད་དབྱིངས་ཀྱི་བྷཉྫ་ཡངས་པར། གཏོར་མའི་ངོ་བོ་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལས་གུ་རུ་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རང་ཤར་བའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ཅིང་ཚིག་དོན་ངོ་སྤྲད་དེ་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ གཏོར་སྣོད་ཟླུམ་པོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་མཉམ༔ གཏོར་མའི་ངོ་བོ་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ དབྱིངས་ཡེ་ཟུང་འཇུག་མཁའ་འགྲོ་དབང་སྡུད་ཕྱིར༔ དམ་རྫས་གཏོར་མ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ བ་ལིནྟ་ཨཱ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི༔ ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བཞག་པས་བུམ་དབང༌། མགྲིན་པར་གཏད་ནས་གཏོར་ཟན་མྱོང་བས་གསང་དབང༌། སྙིང་གར་གཏད་དེ་ཚིག་དོན་ངོ་སྤྲད་པ་ནི་དབྱིངས་སྟོང་པ་ཉིད་མཚོན་པའི་གཏོར་སྣོད་དུ། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་མཚོན་པའི་གཏོར་ཆེན་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ། དམ་རྫས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པར་ཤེས་པས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང༌། དེས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་སྐྱེས་པ་ནི་དབང་བཞི་པ་སྟེ། སྤངས་རྟོགས་ཡོངས་རྫོགས་སུ་བྱེད་པ་ཡོན་ཏན་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་བཞི་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །གུ་རུའི་སྐུ་འབག་གིས་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ། སྐུ་གཟུགས་འདི་ཉིད་ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས་རང་ཤར་བའི་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་རྩལ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྤྲིན་ཕུང་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དངོས་སུ་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ཅིང་གདུང་བའི་གླུས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཏེ་ཚིག་དོན་ངོ་སྤྲད་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ ལོངས་སྐུ་གསལ་ལ་མ་འདྲེས་གུ་རུའི་སྐུ༔ སྤྲུལ་སྐུ་སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་འདུལ༔ སྐུ་གསུམ་ངང་དུ་མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་གསལ༔ སྔོན་ཚེ་པད་འབྱུང་ཁྱེད་དང་སྨོན་ལམ་གཅིག༔ ད་ལྟ་བདག་ཉིད་སློབ་མའི་སྟངས་བཟུང་སྟེ༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་བསྒྲུབ་ལགས་ན༔ ཡེ་ཤེས་རབ་འབྱམས་དབང་ཆེན་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་སྐུ་འབག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དངོས་སུ་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་བཞག་པ་བུམ་དབང༌། མགྲིན་པར་བཞག་པ་གསང་དབང༌། སྙིང་གར་བཞག་སྟེ་བླ་མ་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། སེམས་ཉིད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་སྟོང་གསལ་རང་རིག་འདུས་མ་བྱས་པ་གདོད་མ་ནས་བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་ངོ་བོར་བཞུགས་པ་མཚོན་པར་བྱེད་པ་གུ་རུའི་སྐུ་འབག་གིས་དབང་བསྐུར་བས། རང་རིག་གི་ངོ་བོ་སྒྲིབ་གཉིས་ཀྱི་འཆིང་བས་ཡེ་ནས་གོས་མ་མྱོང་བ་མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཀྱང༌། རྣམ་འགྱུར་གློ་བུར་བའི་དྲི་མ་སྦྱོང་བའི་ཕྱིར་མཚོན་བྱེད་བརྡ་ཡི་བླ་མས་བདག་དང་སློབ་མའི་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་ཤེས་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང༌། དེས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་སྐྱེས་པ་ནྀ་དབང་བཞི་པ་སྟེ། འགྲོ་འདུལ་ལས་རབ་འབྱམས་འགྲུབ་པ་ཕྲིན་ལས་སྐུ་འབག་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་བཞི་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྩ་བའི་དབང་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་ནང་གསེས་ཀྱི་ལྡོག་ཆ་དབང་བཞིའི་ངེས་པས་ཕྱེ་བའི་རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་བྱང་ཆུབ་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། སྤྱི་དབང་འབྲིང་པོའི་ཚུལ་དུ་བླ་མའི་དབང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཆིག་རྫོགས་སུ་བསྐུར་བས་དབང་བཞིའི་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་བྱིན་རླབས་ཐོད་རྒལ་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །རྗེས་འབྲེལ་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། ཐོག་མར་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་པ་ཐ་མི་དད་པའི་སོ་སོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་ཆད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ལྷ་སོ་སོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དང་དབྱེར་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྦྱར་ལ། ཧྲཱི༔ ངོ་མཚར་ཕུན་ཚོགས་བདེ་ཆེན་ཞིང་༔ བཀོད་པ་ཚད་མེད་ཕོ་བྲང་ནས༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལམ་མེ་བ༔ ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་བཙུན་མོ་དང་༔ འདུས་པའི་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི༔ ཐུགས་རྗེས་འདི་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བརྩེ་བས་འདི་ཡི་ལམ་སྣ་དྲོངས༔ དགོངས་པས་འདི་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ནུས་པས་འདི་ཡི་བར་ཆད་སོལ༔ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཤར་ཕྱོགས་རི་པོ་ཏ་ལའི་ཞིང་༔ བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ངོ་བོ་ཉིད༔ དཔལ་ལྡན་པདྨ་གར་གྱི་བདག༔ སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲོ་བའི་མགོན༔ བསྐལ་བཟང་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་དང་༔ རིག་པ་འཛིན་པའི་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས༔ ཐུགས་རྗེས་འདི་ལ༴ བརྩེ་བས་འདི་ཡི༴ དགོངས་པས་འདི་ལ༴ ནུས་པས་འདི་ཡི༴ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད༴ ནང་གི་བར་ཆད༴ གསང་བའི་བར་ཆད༴ མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་དཔལ་རིའི་ཞིང་༔ པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད༔ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་པདྨ་སྐྱེས༔ སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཡི་དམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དང་༔ ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ཐུགས་རྗེས་འདི་ལ༴ བརྩེ་བས་འདི་ཡི༴ དགོངས་པས་འདི་ལ༴ ནུས་པས་འདི་ཡི༴ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད༴ ནང་གི་བར་ཆད༴ གསང་བའི་བར་ཆད༴ མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི༴ སྐུ་ཡི་ངོ་མཚར་མཐོང་བའི་ཚེ༔ གཡས་པས་རལ་གྲིའི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད༔ གཡོན་པས་འགུགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད༔ ཞལ་བགྲད་མཆེ་གཙིགས་གྱེན་ལ་གཟིགས༔ རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་འགྲོ་བའི་མགོན༔ ཐུགས་རྗེས་འདི་ལ༴ བརྩེ་བས་འདི་ཡི༴ དགོངས་པས་འདི་ལ༴ ནུས་པས་འདི་ཡི༴ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད༴ ནང་གི་བར་ཆད༴ གསང་བའི་བར་ཆད༴ མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་རཱ་ཛ་ཨ་ནྲྀ་ཏྲི་ཛ་ཛ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ༴ དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གསན་པའི་ཚེ༔ སྐུ་གསལ་འོད་ཟེར་མདངས་དང་ལྡན༔ ཕྱག་གཡས་སྡེ་སྣོད་གླེགས་བམ་བསྣམས༔ གཡོན་པས་ཕུར་པའི་པུསྟི་བསྣམས༔ ཟབ་མོའི་ཆོས་རྣམས་ཐུགས་སུ་ཆུད༔ ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་པཎྜི་ཏ༔ ཐུགས་རྗེས་འདི་ལ༴ བརྩེ་བས་འདི་ཡི༴ དགོངས་པས་འདི་ལ༴ ནུས་པས་འདི་ཡི༴ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད༴ ནང་གི་བར་ཆད༴ གསང་བའི་བར་ཆད༴ མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ༴ དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས་པའི་ཚེ༔ དྲི་མེད་གནས་མཆོག་ཉམས་རེ་དགའ༔ རྒྱ་གར་བོད་ཡུལ་ས་མཚམས་སུ༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་བྱོན་པའི་ཚེ༔ དྲི་བསུང་སྤོས་ངད་ལྡན་པའི་རི༔ མེ་ཏོག་པདྨ་དགུན་ཡང་སྐྱེས༔ ཆུ་མིག་བྱང་ཆུབ་བདུད་རྩིའི་ཆུ༔ བདེ་ལྡན་དེ་ཡི་གནས་མཆོག་ཏུ༔ སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་ཆོས་གོས་གསོལ༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་བསྣམས༔ གཡོན་པས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག༔ རཀྟ་བདུད་རྩིས་ནང་དུ་གཏམས༔ མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས༔ ཡི་དམ་ཞལ་གཟིགས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ ཐུགས་རྗེས་འདི་ལ༴ བརྩེ་བས་འདི་ཡི༴ དགོངས་པས་འདི་ལ༴ ནུས་པས་འདི་ཡི༴ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད༴ ནང་གི་བར་ཆད༴ གསང་བའི་བར་ཆད༴ མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི༴ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་བཙུགས་པའི་ཚེ༔ གཡའ་རིའི་ནགས་ལ་སྒྲུབ་པ་མཛད༔ བསྙེན་ཕུར་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་འཕར༔ རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱས་བླངས་ཤིང་བསྒྲིལ༔ བསྒྲིལ་ཤིང་ཙནྡན་ནགས་སུ་འཕང་༔ མེ་འབར་འཁྲུགས་ཅིང་མཚོ་ཡང་སྐེམས༔ སྲིབ་ཀྱི་མུ་སྟེགས་ས་གང་བསྲེག༔ ཡཀྴ་ནག་པོ་རྡུལ་དུ་བརླག༔ འགྲན་གྱི་དོ་མེད་བདུད་ཀྱི་བཤེད༔ ཐུགས་རྗེས་འདི་ལ༴ བརྩེ་བས་འདི་ཡི༴ དགོངས་པས་འདི་ལ༴ ནུས་པས་འདི་ཡི༴ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད༴ ནང་གི་བར་ཆད༴ གསང་བའི་བར་ཆད༴ མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ༴ སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད་པའི་ཚེ༔ ཁྱེའུ་ཆུང་སྤྲུལ་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན༔ ཡ་མཚན་གཟུགས་བཟང་ཁ་དོག་ལེགས༔ ཚེམས་འགྲིགས་དབུ་སྐྲ་སེར་ལ་མཛེས༔ དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ཚུལ༔ རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་གསོལ༔ ཕྱག་གཡས་འཁར་བའི་ཕུར་པ་བསྣམས༔ བདུད་དང་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔ གཡོན་པས་སེང་ལྡེང་ཕུར་པ་བསྣམས༔ མོས་པའི་བུ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད༔ མགུལ་ན་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་པ་བསྣམས༔ ཡི་དམ་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ གཉིས་མེད་སྤྲུལ་སྐུ་འཛམ་གླིང་རྒྱན༔ ཐུགས་རྗེས་འདི་ལ༴ བརྩེ་བས་འདི་ཡི༴ དགོངས་པས་འདི་ལ༴ ནུས་པས་འདི་ཡི༴ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད༴ ནང་གི་བར་ཆད༴ གསང་བའི་བར་ཆད༴ མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ༴ འདྲེ་ཡི་ཡུལ་དུ་དགོངས་པའི་ཚེ༔ མེ་དཔུང་ཤོད་ཀྱི་ས་གཞི་ལ༔ མདའ་རྒྱང་གང་གི་མཚོ་ནང་དུ༔ པདྨའི་སྟེང་དུ་བསིལ་བསིལ་འདྲ༔ པདྨའི་ནང་ན་དགོངས་པ་མཛད༔ མཚན་ཡང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས༔ རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་བྱོན༔ དེ་འདྲའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡ་མཚན་ཅན༔ ཐུགས་རྗེས་འདི་ལ༴ བརྩེ་བས་འདི་ཡི༴ དགོངས་པས་འདི་ལ༴ ནུས་པས་འདི་ཡི༴ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད༴ ནང་གི་བར་ཆད༴ གསང་བའི་བར་ཆད༴ མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ༴ བོད་ཀྱི་ཉི་མ་མཛད་པའི་ཚེ༔ དད་ལྡན་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་དཔལ༔ གང་ལ་གང་འདུལ་སྐུར་བསྟན་ནས༔ གཙང་ཁ་ལ་ཡི་ལ་ཐོག་ཏུ༔ དགྲ་བླའི་དགེ་བསྙེན་དམ་ལ་བཏགས༔ ཡུལ་ནི་ཚ་བའི་ཚ་ཤོད་དུ༔ ལྷ་ཡི་དགེ་བསྙེན་དྲེགས་པ་ཅན༔ ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དམ་ལ་བཏགས༔ མང་ཡུལ་དེ་ཡི་བྱམས་སྤྲིན་དུ༔ དགེ་སློང་བཞི་ལ་དངོས་གྲུབ་གནང་༔ ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་རིག་འཛིན་མཆོག༔ ཐུགས་རྗེས་འདི་ལ༴ བརྩེ་བས་འདི་ཡི༴ དགོངས་པས་འདི་ལ༴ ནུས་པས་འདི་ཡི༴ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད༴ ནང་གི་བར་ཆད༴ གསང་བའི་བར་ཆད༴ མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ༴ དཔལ་མོ་ཐང་གི་དཔལ་ཐང་དུ༔ བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་དམ་ལ་བཏགས༔ བོད་ཡུལ་ཁ་ལའི་ལ་ཐོག་ཏུ༔ གངས་དཀར་ཤ་མེད་དམ་ལ་བཏགས༔ འདམ་ཤོད་ལྷ་བུའི་སྙིང་དྲུང་དུ༔ ཐང་ལྷ་ཡར་བཞུད་དམ་ལ་བཏགས༔ ཧས་པོ་རི་ཡི་ཡང་གོང་དུ༔ ལྷ་སྲིན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས༔ ཆེ་བའི་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ ལ་ལས་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཕུལ༔ ལ་ལས་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་བྱས༔ ལ་ལས་བྲན་དུ་ཁས་བླངས་བྱས༔ མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་པོ་ཆེ༔ ཐུགས་རྗེས་འདི་ལ༴ བརྩེ་བས་འདི་ཡི༴ དགོངས་པས་འདི་ལ༴ ནུས་པས་འདི་ཡི༴ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད༴ ནང་གི་བར་ཆད༴ གསང་བའི་བར་ཆད༴ མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་བོ་ལོད་ལོ་ཀ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ༴ དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་ནི༔ རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུར་བཙུགས་པའི་ཚེ༔ བསམ་ཡས་མ་བཞེངས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ རྒྱལ་པོའི་དགོངས་པ་མཐར་ཕྱིན་མཛད༔ སྐྱེས་མཆོག་གསུམ་གྱི་མཚན་ཡང་གསོལ༔ གཅིག་ནི་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས༔ གཅིག་ནི་པདྨ་སམྦྷ་ཝ༔ གཅིག་ནི་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཞེས༔ གསང་མཚན་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ༔ ཐུགས་རྗེས་འདི་ལ༴ བརྩེ་བས་འདི་ཡི༴ དགོངས་པས་འདི་ལ༴ ནུས་པས་འདི་ཡི༴ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད༴ ནང་གི་བར་ཆད༴ གསང་བའི་བར་ཆད༴ མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨརྩིག་ནིརྩིག་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ༴ བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་སྒྲུབ་པ་མཛད༔ རྐྱེན་ངན་བཟློག་ཅིང་དངོས་གྲུབ་གནང་༔ རྗེ་བློན་ཐར་པའི་ལམ་ལ་བཀོད༔ གདོན་གཟུགས་བོན་གྱི་བསྟན་པ་བསྣུབས༔ ཆོས་སྐུ་དྲི་མེད་རིན་ཆེན་བསྟན༔ སྐལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ས་ལ་བཀོད༔ ཐུགས་རྗེས་འདི་ལ༴ བརྩེ་བས་འདི་ཡི༴ དགོངས་པས་འདི་ལ༴ ནུས་པས་འདི་ཡི༴ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད༴ ནང་གི་བར་ཆད༴ གསང་བའི་བར་ཆད༴ མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ༴ དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་བྱོན༔ ད་ལྟ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔ མི་ལས་ལྷག་གྱུར་ཡ་མཚན་མཆོག༔ སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་ངོ་མཚར་ཆེ༔ མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་པོ་ཆེ༔ ཐུགས་རྗེས་འདི་ལ༴ བརྩེ་བས་འདི་ཡི༴ དགོངས་པས་འདི་ལ༴ ནུས་པས་འདི་ཡི༴ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད༴ ནང་གི་བར་ཆད༴ གསང་བའི་བར་ཆད༴ མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་བཛྲ་སརྦ་དུཥྟན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ༴ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལྡན་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་དཔལ༔ སྒྲིབ་པ་ཀུན་སྤངས་ཁམས་གསུམ་ས་ལེར་མཁྱེན༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་སྐུ༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ངེས་པར་སེལ༔ ཐུགས་རྗེས་འདི་ལ༴ བརྩེ་བས་འདི་ཡི༴ དགོངས་པས་འདི་ལ༴ ནུས་པས་འདི་ཡི༴ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད༴ ནང་གི་བར་ཆད༴ གསང་བའི་བར་ཆད༴ མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་བཛྲ་དྷཱུ་མ་གྷ་ཡེ་ན་མཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ༴ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ཤར་སྒོ་ནས༔ ཞེ་སྡང་ཡུལ་འཛིན་རྣམ་དག་པ༔ མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ བྱམས་པ་ཚད་མེད་ངོ་བོ་ཉིད༔ ཞི་བའི་ལས་ཀུན་སྒྲུབ་མཛད་པའི༔ བཛྲ་གིང་ཆེན་ཡབ་དང་ཡུམ༔ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་དཔའ་བོ་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ཐུགས་རྗེས་འདི་ལ༴ བརྩེ་བས་འདི་ཡི༴ དགོངས་པས་འདི་ལ༴ ནུས་པས་འདི་ཡི༴ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད༴ ནང་གི་བར་ཆད༴ གསང་བའི་བར་ཆད༴ མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཧ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ར་བཛྲ་གིངྐ་ར་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ལྷོ་སྒོ་ནས༔ སེར་སྣའི་ཡུལ་འཛིན་རྣམ་དག་པ༔ མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་ངོ་བོ་ཉིད༔ རྒྱས་པའི་ལས་ཀུན་སྒྲུབ་མཛད་པའི༔ རཏྣ་གིང་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་དཔའ་བོ་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ཐུགས་རྗེས་འདི་ལ༴ བརྩེ་བས་འདི་ཡི༴ དགོངས་པས་འདི་ལ༴ ནུས་པས་འདི་ཡི༴ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད༴ ནང་གི་བར་ཆད༴ གསང་བའི་བར་ཆད༴ མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ རི་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཙ་རཏྣ་གིངྐ་ར་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ནུབ་སྒོ་ནས༔ འདོད་ཆགས་ཡུལ་འཛིན་རྣམ་དག་པ༔ སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ དགའ་བ་ཚད་མེད་ངོ་བོ་ཉིད༔ དབང་གི་ལས་ཀུན་སྒྲུབ་མཛད་པའི༔ པདྨ་གིང་ཆེན་ཡབ་དང་ཡུམ༔ པདྨ་རིགས་ཀྱི་དཔའ་བོ་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ཐུགས་རྗེས་འདི་ལ༴ བརྩེ་བས་འདི་ཡི༴ དགོངས་པས་འདི་ལ༴ ནུས་པས་འདི་ཡི༴ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད༴ ནང་གི་བར་ཆད༴ གསང་བའི་བར་ཆད༴ མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ནི་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཧྲཱིཿཔདྨ་གིངྐ་ར་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་བྱང་སྒོ་ནས༔ ཕྲག་དོག་ཡུལ་འཛིན་རྣམ་དག་པ༔ བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ བཏང་སྙོམས་ཚད་མེད་ངོ་བོ་ཉིད༔ དྲག་པོའི་ལས་ཀུན་སྒྲུབ་མཛད་པའི༔ ཀརྨ་གིང་ཆེན་ཡབ་དང་ཡུམ༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་དཔའ་བོ་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ཐུགས་རྗེས་འདི་ལ༴ བརྩེ་བས་འདི་ཡི༴ དགོངས་པས་འདི་ལ༴ ནུས་པས་འདི་ཡི༴ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད༴ ནང་གི་བར་ཆད༴ གསང་བའི་བར་ཆད༴ མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཡ་ཀརྨ་གིངྐ་ར་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་འདི་ལྟར་སྣང་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བླ་མ་རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སྣང་སྟོང་ལྷའི་འཁོར་ལོར་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རྟོགས་པ་བསྐྱེད། གསུང་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་ལུང་སྦྱིན་པའི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་བྱུང༌། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ཧྲཱིཿཡིག་གི་མཐར་འཁོད་པས་གསུང་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་རེ་མཛོད། ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ལན་གསུམ། ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿ སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། དེ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་མགྲིན་པར་བཞག་སྟེ་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཨཱཿ ཇི་སྙེད་བརྗོད་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའི༔ ངག་ལ་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ བརྟན་དང་གཡོ་བའི་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ གྲགས་སྟོང་རྒྱལ་བའི་གསུང་དུ་རྟོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཅེས་སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག །དེང་ཕྱིན་ཆད་བརྟན་གཡོའི་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་གྲགས་སྟོང་གཞོམ་མེད་གསུང་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ནོ༔ ཞེས་རྟོགས་པ་བསྐྱེད། ཐུགས་འོད་གསལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་པའི་སླད་དུ། ལྷ་སྔགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་རང་རིག་སྐད་ཅིག་མའི་རང་རྩལ་དུ་ངོ་ཤེས་པར་བྱས་ནས། སེམས་ཀྱི་གཤིས་སྟོང་ཉིད་དུ་རྗེན་ནེ། གདངས་རིག་རྩལ་དུ་ལམ་མེ། དེ་གཉིས་དབྱེར་མེད་པར་ཉམས་སུ་མྱོང་བཞིན་ཏུ་བརྗོད་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་འཛིན་མེད་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་མཛོད། ཅེས་གདམས་ལ་དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀས་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་བཞག །དེ་མཚོན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་མེ་ལོང་དྭངས་པ་བསྟན་ཏེ་ཚིག་གི་སྒོ་ནས་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ མེ་ལོང་ནང་དུ་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བ་བཞིན༔ དམིགས་སུ་མེད་ཀྱང་མངོན་སུམ་ས་ལེ་བ༔ ཡིད་ལ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་རང་ཤར་རང་གྲོལ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་ཁམས་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་འཇུག་ལྡང་ཐམས་ཅད་རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་རྟོགས་པ་བསྐྱེད། དེ་ལྟར་ན་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བླ་མ་རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱྀ་འགལ་རྐྱེན་སྡིག་སྒྲིབ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང༌། གནས་སྐབས་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་ཞིང༌། མཐར་ཐུག་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་བྱང་ཆུབ་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་བ་གྲུབ་ནས། སླར་ཡང་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས་པ་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ལ། སྤྱིར་གཏོར་མ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་དུས་སུ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤེས་པ། མཆོད་པའི་དུས་སུ་འདོད་ཡོན་ཏུ་ཤེས་པ། དབང་གི་དུས་སུ་ལྷར་ཤེས་པ། རྗེས་དངོས་གྲུབ་ཏུ་ཤེས་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས། འདིར་དབང་དུས་ལྷར་ཤེས་པ་བྱ་བ་ཡིན་པས་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད། གཏོར་མ་རིན་ཆེན་འབར་བ་འདི་ཉིད་ཕྱི་ལྟར་རིན་པོ་ཆེ་འབར་བའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཚད་དང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབུས་སུ་ནང་ལྟར་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་ཐོ་བརྩེགས་སུ་བཞུགས་ཤིང༌། རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་པ། ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ལས་མཛད་པའི་རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་སུ་ཤར་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་བཞིར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་དང་ཧྲཱིཿཡིག་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་ག་སྣ་ཚོགས་པའི་མདོག་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་བཞིར་ཐིམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དབང་བཞི་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཐོབ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཆ་མཉམ་གྱྀ་སྒོ་ནས་བསགས་པའི་འགལ་རྐྱེན་སྡིག་སྒྲིབ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་ཞིང༌། གནས་སྐབས་སུ་དབང་བཞིའི་ལམ་བསྒོམ་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པའི་མོས་པ་དུང་དུང་མཛོད་ཅིག །ཅེས་བརྡ་སྦྱར་ལ་གདངས་ཀྱི་འགྱུར་བ་སྙན་པོས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་ཕྱྀར། ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ བོད་འབངས་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་ཏེ༔ སྐུ་ཚབ་ལུང་བསྟན་གསུང་ཚབ་གཏེར་དུ་སྦས༔ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལས་ཅན་བུ་ལ་གཏད༔ སྡུག་བསྔལ་སྐྱོབ་ཕྱིར་གུ་རུའི་དབང་བསྐུར་ན༔ སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ གུ་རུའི་ཐུགས་རྗེས་འདི་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གུ་རུའི་བརྩེ་བས་འདི་ཡི་ལམ་སྣ་དྲོངས༔ གུ་རུའི་དགོངས་པས་འདི་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ གུ་རུའི་ནུས་པས་འདི་ཡི་བར་ཆད་སོལ༔ འབྱུང་བཞི་ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔ རྩ་རླུང་ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔ གཟུང་འཛིན་གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་རྣམས་ལ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔ བྱིན་རླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་དེང་འདིར་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་གཏོར་མ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག །རྗེས་དངོས་གྲུབ་ཏུ་ཤེས་པའི་ཕྱིར། གཏོར་མའི་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བའི་གཏོར་ཟན་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་བདུད་རྩིའི་དྭངས་བཅུད་དུ་འཁྱིལ་བ་མྱོང་བས་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ། ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བས་རྒྱུད་གང༌། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྤྲད་ལ། གཏོར་ཟན་དངོས་སམ། མཐའ་བསྐོར་གྱི་ཐེབ་ཀྱུ་ལྟ་བུ་བདུད་རྩི་དང་སྦྱར་ནས་སྦྱིན། མཐའ་རྟེན་འགྲོ་འདུལ་ཚེའི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཚེ་བདག་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ གསོལ་བ་འའདེབས་སོ་ཚེ་ཡི་བར་ཆད་སོལ༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དབང་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ཚེ་འགུགས་ཤིང་བཅུད་བསྡུ་བའི་སླད་དུ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཉི་ཟླའི་གའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་དབུས་སུ་ཚེ་རྟེན་ཧཱུྃ་གི་ཁོག་པར་ནྲྀ་ཡིག་ཨས་མཚན་པ་གསལ་བཏབ་ནས། སློབ་དཔོན་ལ་གུས་འདུད་མཛད་པས་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལྔར་རིགས་ལྔ་ཚེ་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་དང༌། ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་སྤྲོས་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྔ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་ཐམས་ཅད་དང༌། འཁོར་འདས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་གྱི་དྭངས་བཅུད་མ་ལུས་པ་བསྡུས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། མདུན་གྱི་ཚེ་རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན་ཏུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྤྲད་ལ་མདའ་དར་གཡབ་ཅིང༌། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རྣམ་སྣང་ཡབ་ཡུམ་ཐུག་དམ་དབྱིངས་ནས་བསྐུལ༔ ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་རྣམས་མཐུ་རྩལ་སྐྱེད༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དྲང་སྲོང་རིག་པ་འཛིན༔ འཇིག་རྟེན་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ཚེ་དཔལ་དང་༔ སྟེང་འོག་མཚམས་ཀྱི་འབྱུང་པོས་འཕྲོག་པའི་ཚེ༔ ནམ་མཁའི་བཅུད་དང་བུདྡྷའི་ཚེ་མཆོག་ཀུན༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཡི་བུམ་པའི་ནང་དུ་བསྐྱིལ༔ བདག་ཅག་ཚེ་སྲོག་བརྟན་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ འགྱུར་མེད་བདེ་གཤེགས་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྣང་མཐའ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་ནས་སྐུལ༔ ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་རྣམས་མཐུ་རྩལ་སྐྱེད༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དྲང་སྲོང་རིག་པ་འཛིན༔ འཇིག་རྟེན་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ཚེ་དཔལ་དང་༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཀླུ་དབང་ལག་ནས་བླ་ཚེ་ཁུག༔ མེ་ཡི་བཅུད་དང་པདྨའི་ཚེ་མཆོག་ཀུན༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཡི་བུམ་པའི་ནང་དུ་བསྐྱིལ༔ བདག་ཅག་ཚེ་སྲོག་བརྟན་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ འགགས་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ མི་བསྐྱོད་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་ནས་སྐུལ༔ ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་རྣམས་མཐུ་རྩལ་སྐྱེད༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དྲང་སྲོང་རིག་པ་འཛིན༔ འཇིག་རྟེན་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ཚེ་དཔལ་དང་༔ ཤར་ཕྱོགས་དྲི་ཟའི་ལག་ནས་བླ་ཚེ་ཁུག༔ ཆུ་ཡི་བཅུད་དང་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་མཆོག་ཀུན༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཡི་བུམ་པའི་ནང་དུ་བསྐྱིལ༔ བདག་ཅག་ཚེ་སྲོག་བརྟན་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ འཕོ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རིན་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་ནས་སྐུལ༔ ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་རྣམས་མཐུ་རྩལ་སྐྱེད༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དྲང་སྲོང་རིག་པ་འཛིན༔ འཇིག་རྟེན་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ཚེ་དཔལ་དང་༔ ལྷོ་ཕྱོགས་གཤིན་རྗེའི་ལག་ནས་བླ་ཚེ་ཁུག༔ ས་ཡི་བཅུད་དང་རཏྣའི་ཚེ་མཆོག་ཀུན༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཡི་བུམ་པའི་ནང་དུ་བསྐྱིལ༔ བདག་ཅག་ཚེ་སྲོག་བརྟན་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ རྩོལ་མེད་རིན་ཆེན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་རཏྣ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ཏྲཱྃ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ དོན་གྲུབ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་ནས་སྐུལ༔ ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་རྣམས་མཐུ་རྩལ་སྐྱེད༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དྲང་སྲོང་རིག་པ་འཛིན༔ འཇིག་རྟེན་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ཚེ་དཔལ་དང་༔ བྱང་ཕྱོགས་གནོད་སྦྱིན་ལག་ནས་བླ་ཚེ་ཁུག༔ རླུང་གི་བཅུད་དང་ལས་ཀྱི་ཚེ་མཆོག་ཀུན༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཡི་བུམ་པའི་ནང་དུ་བསྐྱིལ༔ བདག་ཅག་ཚེ་སྲོག་བརྟན་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ ཐོགས་མེད་ཕྲིན་ལས་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཀརྨ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ཨཱཿ དེ་ལྟར་བཅུད་བསྡུས་ནས་དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་འདི་ཉིད་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་རྣམ་པས་ཐོ་བརྩེགས་སུ་བཞུགས་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང༌། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་བཅུད་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་ཕྱག་གི་བུམ་པའི་ནང་དུ་ཞུགས། ཁོལ་ཞིང་ལུད་པའི་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་གང༌། དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྱང་ཞིང་དག །འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཚེ་བུམ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ སྐྱེ་འཆི་གཉིས་སྤངས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ སྐུ་ལྔའི་ཚེ་ཡི་བདག་པོ་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལཱི༔ འཆི་མེད་སྐུ་བརྙེས་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་༔ མི་འགྱུར་ཚེ་ལ་མངའ་བརྙེས་བི་མ་ལ༔ ཚེ་ལམ་གྲུབ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མནྡཱ་ར༔ འདི་ནས་ཚིག་རྐང་གསུམ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོའི་གསུང༌།་་་་་བདེ་ཆེན་ཚེ་ལ་དབང་ཐོབ་མཚོ་རྒྱལ་ཡུམ༔ ཚེ་ཡི་བཀའ་བབ་ལྷ་སྲས་རོལ་པ་རྩལ༔ སྐྱབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་རྩ་བའི་བླ་མ་སོགས༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་གནས་འདིར་བརྩེར་དགོངས་ལ༔ འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཕྱག་གཡས་སུ་ཐབས་ཀྱི་རྫས་ཚེའི་རིལ་བུ་བྱིན་པས་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧྲཱིཿ མི་འགྱུར་སྙིང་པོའི་བཅུད་རྣམས་བསྡུས་པ་ཡི༔ འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཚེ་ཡི་ལོངས་སྤྱོད་འདིས༔ ཡིད་ལ་ཟག་མེད་བདེ་བ་རབ་འཕེལ་ནས༔ རྟག་ཏུ་ཚེ་ཡི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྂ་ནྲྀ་ཛ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཕྱག་གཡོན་ཏུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྫས་ཚེའི་བདུད་རྩི་བྱིན་པས་ཤེས་རབ་སྟོང་པ་ཉིད་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧྲཱིཿ སྔོན་བྱོན་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་༔ ཚེ་ཆང་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ཚེ་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུཿཥེ་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿསརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བས་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩིས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་༔ དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་སྙིང་གའི་ནྲྀ་ཡིག་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་དུ་འབར་བས་ཉི་ཟླའི་གའུ་སྲུབ་མེད་པར་གྱུར་པའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་རྭ་རྣམས་སྟེང་དུ་མདུད་པ་ལ་གཟུངས་སྔགས་དམར་པོའི་ཐག་པས་ལན་གསུམ་དུ་བསྡོམས་པས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ལ་དབང་འབྱོར་ཞིང༌། རྡོ་རྗེའི་རྭ་རྩེར་ཧྲཱིཿདམར་པོ་ལས་སྐྱེས་པའི་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་ཚེའི་གེགས་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་སྲུང་བར་གྱུར་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཆོས་ཉིད་གཉུག་མའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་མཛོད༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ འཁོར་འདས་ཚེ་རྣམས་འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་ཐིམ༔ ཤ་ཁྲག་དྲོད་དབུགས་སེམས་ཀྱི་སྟོབས་འཕེལ་ཏེ༔ མི་འགྱུར་དྭངས་མ་ནྲྀ་ལ་རྒྱས་ཐེབས་པས༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བྷྲཱུྃ་ཧྲཱིཿབྷྲཱུྃ་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ་ཏྲཱཾ་བྷྲཱུྃ་ཨཱཿབྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་ཚེ་གཟུངས་དང་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་བརྗོད་པས་བརྟན་པར་བྱ། ཤིས་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། བླ་མ་རྩ་གསུམ་འཆི་མེད་ཚེའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ལེན་ཅིང༌། མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཕབ་པས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བས་ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་ཅིང་རྟག་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ༔ གྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཚེ༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་མཁའ་ལྟར་ཀུན་ལ་ཁྱབ༔ ཡོ་ཏན་དཔག་ཡས་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ཅེས་དང༌། གཞན་ཡང་ལས་བྱང་རྒྱས་འབྲིང་གང་རུང་གི་བཀྲ་ཤིས་སོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བརྗོད་ཅིང༌། མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ། རོལ་མོའི་སྒྲ་སྙན་ཅིང་རྒྱུན་རིང་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་བཅུད། བོད་ཡུལ་ས་འོག་ཀུན་གྱི་གཏེར་གཅིག །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བའི་བྱ་བ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་གྲུབ་པ་ལགས་པས། གནས་སྐབས་དེ་དག་ཏུ་ཐོབ་ཅིང་ཁས་བླངས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ལ་སྲུང་སྡོམ་གྱི་འདུན་པ་དྲག་པོས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས། དབང་བསྐུར་ཟབ་མོ་ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་གི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། སླར་ཡང་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་དང་བཅས་པ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་འབྱོར་པ་ལྟར་སྤྲུལ་ཏེ་ཕུལ་ན་ཆ་ཤས་ནས་ལོངས་སྤྱད་དུ་གསོལ་སྙམས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་སོགས། དེ་ལྟར་དབང་ཐོབ་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་འདི་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནང་བར་ཞུ། བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་སོགས་དགེ་བའི་རྩ་བ་བྱ་ཆུབ་སྙིང་པོར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བའི་རྒྱས་གདབ། ཆོ་གའི་མཐའ་རྒྱས་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་ལྷག་མ་བསྔོ། དམ་ཅན་སྤྱི་གཏོར་ལྟར་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་པ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་མཆོད་འདོད་ཡོན་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ངོ་བོ་འོད་གསལ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སོགས་ཀྱི་མཐར། ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཛབ྄་དང༌། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་དངོས་གྲུབ་བླང༌། ཨོཾ༔ རིག་འཛིན་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ བདག་ལ་གསན་ཅིང་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་མ་རིག་འཁྲུལ་པ་ཡིས༔ ཕྱག་རྒྱ་མ་གསལ་ཛབ྄་བཟླས་གཡེལ༔ ཏིང་འཛིན་དགོངས་པའི་རྩལ་མ་རྫོགས༔ བྱིངས་རྒོད་འཆལ་བར་གྱུར་པ་སོགས༔ ནོངས་པར་གྱུར་པ་ཅི་མཆིས་ཀུན༔ སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་མཐོལ་བཤགས་ན༔ སྒྲིབ་མེད་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཅེས་དང༌། ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ་གྱི་མཐར། ཨ་ཨ་ཨཿ ཞེས་བརྗོད་པས་ནོངས་པ་བཤགས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་རྟེན་ལ། ཨོཾ། འདིར་ནི་རྟེན་དང་སོགས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོར་གསལ་བ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་པས། སྣང་ཆ་ལྷའི་འཁོར་ལོ་འོད་གསལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ། ཅེས་བརྗོད་པས། སླར་ཡང་རང་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་རང་བཞིན་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ཧོ༔ རིག་འཛིན་སྔ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཀྱིས་མཐའ་བརྒྱན་པས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱའོ། །ཞར་བྱུང་འཕྲོས་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། དེ་ལྟ་བུའི་དབང་འབྲིང་པོའི་ཚུལ་འདི་གཞུང་གཞན་ཏུ་བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྩ་བའི་དབང་ཞེས་ཀྱང་གསུངས་པ་འདི་ཙམ་ཐོབ་པས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་ལ་དབང་བ་ཡིན་མོད། འགའ་ཞིག་འདི་རིགས་ཀྱི་དབང་འབྲིང་པོ་ཙམ་བསྐུར་བས་རྒྱས་པའི་གོ་ཆོད་མཛད་པ་སོགས་ནི། ཆོས་ལ་དབང་ཟ་བའི་སྙིང་ཁམ་ཆེན་པོ་ཡིད་སྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་པར་ངེས་པའི་ཕྱིར། ལག་ལེན་ཞིབ་མོས་འགགས་བསྡོམས་པ་ལས་དེས་ཆོག་དང་སླ་ཆོས་དང་དབང་ཡོད་ཀྱིས་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ཆུད་མི་གསན་པ་གལ་ཆེ་བས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་འཚལ་ལོ། དུས་བཟང་ཚེས་བཅུའི་མཆོད་པ་ལྟ་བུར་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཆོ་ག་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བས་མཚོན། སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་གཏོར་དབང་རྐྱང་པ་ཁོ་ན་བསྐུར་ན། སྦྱོར་བའི་སྐབས་སུ་དབང་འབྲིང་པོའི་བཅས་བཤམས་དང༌། དངོས་གཞིར་རྣམ་བུམ་སྒྲུབ་པ་སོགས་མི་དགོས་ཤིང༌། མཚམས་སྦྱོར་གྱི་སྐབས། དེ་ལའང་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ལས། འདིར་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས་པ་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་བཞི་ཆིག་རྫོགས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་སོགས་སྦྲེལ། ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་བརྟན་པའི་རྗེས། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་བརྟན་པར་བྱ་བ་སྔོན་ཏུ་སོང་ནས། དངོས་གཞི་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། སྤྱིར་གཏོར་མ་སྒྲུབ་པའི་དུས་སུ་སོགས་སྦྲེལ་ནས། དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་པའི་བར་གོང་ལྟར་དང༌། གཏེར་གཞུང་རྩ་བར་མ་གསུངས་པས་མ་བྱས་ཀྱང་ཆད་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་མོད། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོས་དབང་འབྲིང་བསྡུས་གང་ལའང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབང་བསྐུར་བ་ཕྱག་བཞེས་སུ་མཛད་པས། དེ་ལྟར་ན། དེ་ནས་དབང་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་བརྟན་ཅིང་ནུས་ལྡན་ཏུ་བྱ་བའི་སླད་དུ་སྐུ་གསུངས་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། སོགས་ནས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་བར་གོང་ལྟར་མཐར། ཤིས་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་སོགས་སྦྲེལ་ནས་དགེ་བ་བསྔོ་བའི་བར་བྱས་པས་གྲུབ་བོ། །གཏོར་དབང་གི་མཐར་ཚེ་དབང་སྦྲེལ་ནའང་རུང་བས། དེ་ལྟར་ན་སྐུ་གསུངས་ཐུགས་ཀྱི་དབང་གི་མཐར་ཚེ་དབང་གོང་བཞིན་བྱ། ཚེ་དབང་གྲངས་བསོག་ལྟ་བུ་དགོས་ན། ཚེ་ཆང་སྦྱིན་པ་ཡན་དཀྱུས་ལྟར་ཚར་གཅིག་གི་མཚམས། ཨོཾ་གྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་ལྟ་བུས་མཚོན་ཤིས་བརྗོད་གང་རིགས་ཤ་ལོ་ཀ་རེ་བྱ། སླར་ཡང་ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་འདི་ཉིད་སོགས་བརྡ་སྤྲད་ལ་བསྐྱར། རྗེས་མར་ཚེ་ཆང་སྦྱིན་པའི་རྗེས་སུ། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་གོང་དུ་སྨོས་པ་བཞིན་སྦྲེལ་ལོ། །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བའི་ཕུལ། །བར་ཆད་ཀུན་སེལ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི། །ཆོ་ག་སྙིང་པོའི་སྣང་བ་འདིས། །ཕན་བདེའི་པདྨོ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་རྩོད་བྲལ་དུས་བབ་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་ཤོག་ཐོག་མར་འབེབས་རིམ་བཞིན་ཏུ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱིས། དོན་དུ་གཉེར་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསུང་གིས་བསྐུལ་བའི་བཞེད་པ་བསྐང་ཕྱིར་ཉེར་མཁོ་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང༌། ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་དུ་ཁྱབ་ཅིང་རྟག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ། འདི་ནི་དབང་འབྲིང་བསྡུས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་ཉེར་འཁོ་ཙམ་སྟེ། དབང་རྒྱས་པར་བསྐུར་བའི་ཚུལ་སོགས་ནི་འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བླཽ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང་རབ་ལས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཁོ་ནའོ།། །།
[edit]

@#/__/bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi don dbang 'bring po dang bsdus pa'i cho ga snying po'i snang ba zhes bya ba bzhugs so//oM swa sti sid+d+haM/__byin rlabs char 'bebs dngos grub mdzod/__/bar chad kun sel la ma lhar/__/btud nas de yi smin byed dbang*/__/'bring bsdus snying po'i snang ba dbye/__/'di la gsum/__sbyor ba lhag pa gzugs kyi rten 'du bya ba/__dngos gzhi lhag pa ting nge 'dzin gyi dkyil 'khor bsnyen cing sgrub pa/__gzhan don slob ma rjes su bzung ba'i cho ga mtha' rgyas dang bcas pa'o/__/dang po ni/__gnas gtsang zhing bkod pas mdzes par stegs bu'i dbus su ras bris kyi dkyil 'khor rab gnas dang ldan pa'am/__maN+Da lar dri bzang gi thig le bkod par me tog gi tshom bu lha grangs dang mnyam pa/__de'i steng du many+dza'i khar rnam bum bcud ldan/__thod pa mtshan ldan bdud rtsi'i bcud kyis gang ba me long la sin+d+hu ra'i thig le hrIHyig gis mtshan pa bkod pas kha bcad pa rnams brtsegs mar bsham/__g.yas su dbang gtor ri rab bang rim bzhi pa'i khar rin chen zur brgyad/__de'i steng du pad 'dab bzhi'i dbus su dpal gtor brjid ldan dmar po rgyan spros gang mdzes dar gdugs bcas/__g.yon du gu ru'i sku 'bag__/dkyil 'khor gyi dbus sam gang bder lha tsaka__/sngags phreng*/__me long*/__mtha' rten 'gro 'dul tshe'i dbang bskur na tshe bum/__tshe ril/__tshe chang*/__tshe mda'/__gzhan yang mchod pa'i yo byad nyer spyod sman gtor rak+ta tshogs kyi mchod pa/__bka' gter srung ma'i gtor ma/__sngon gtor/__slob dpon gyi mdun du las bum/__rdor dril Da ma ru sogs dgos pa'i yo byad thams cad ma tshang bar med par 'du bya'o/__/gnyis pa ni/__gsol 'debs chos sku kun bzang dang brgyud pa'i gsol 'debs sogs sngon tu 'gro bas/__gzhi ma dul ba yin na gzhi bdag la dkar gtor spyi ltar btang*/__rang gi snying ga'i sa bon las 'od zer 'phros pas bla ma rig 'dzin sgyu 'phrul drwa ba chen po'i dkyil 'khor gyi lha tshogs mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dzaH__zhes pas skyabs yul mkha' khyab tu sad pa'i spyan sngar/__las byang rgyas 'bring gang rung gi skyabs sems nas 'jug dgos pas/__'dir re zhig 'jug pa bde ba'i dbang du byas te phrin las snying po'i rnal 'byor dang sbyar te brjod na/__na mo:__bdag dang mkha' mnyam sogs lan gsum gyis skyabs sems bya/__skyabs yul rnams rang la thim/__rang nyid skad cig gis rta mchog he ru ka khro gtum bzod par dka' ba gzi brjid bskal pa'i me ltar 'bar bar gyur/__bgegs gtor/__oM ha ya grI wa hU~M phaT kyis bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod yangs shing rgya che'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/__lag gnyis mkha' lding gi rgya ston bzhin par/__oM AHhU~M lan gsum gyi mthar/__ha ho hrIHzhes pas byin gyis brlab/__lcags kyu'i phyag rgyas/__oM sarba b+hU ta A kar+Sha ya dzaH__zhes mgron dgug__/oM sarba big+h+nAn na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba tha khaM ud+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM gr-ih+Ne daM ba lin+ta swA hA/__lan gsum gyis bsngo'o/__hU~M:__gnyis snang 'khrul pa'i gdon bgegs 'byung po'i tshogs:__gtor ma 'di longs rang rang gnas su dengs:__hU~M hU~M hU~M:__sum+b+ha sogs drag sngags bzla zhing*/__gu gul bdug__/rol mo'i tsham rngams bcas bgegs bskrad/__gnyis med ye shes lha sngags chos sku'i ngang :__mtshams kyi dkyil 'khor rang bzhin lhun gyis grub:__badz+ra rak+Sha rak+Sha b+h+rU~M:__zhes srung 'khor brtan por bsgom/__byin 'bebs nas brtsams bstod pa'i bar gzhung ltar mthar chags su btang rjes/__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he hrIHhU~M phaT dzaH__bdag nyid rtsa ba'i dkyil 'khor las:__ye shes dkyil 'khor gnyis pa bye:__mdun gyi nam mkhar bzhugs pa yi:__gnyis ka'i thugs srog yi ge'i mthar:__sngags phreng sgrar bcas 'khor ba las:__'od zer dpag yas 'phro bar gyur:__ces dzaba? khang dbye/__hU~M hrI:__snying po byang chub sems kyi sogs kyis dzaba? bskul/__spyi bo'i rigs bdag sogs bzlas dmigs dang bcas/__sku gsum dang*/__spyi dril/__las sbyor rnams rim par je nyung btang ba'i bzlas pa grangs ci rigs pa'i rjes/__rnam bum la dmigs te/__bum pa b+h+rU~M las gzhal yas khang :__mtshan nyid thams cad yongs rdzogs dbus:__rig 'dzin bla ma'i lha tshogs rnams:__snang stong chu zla lta bur gsal:__rang gi thugs srog sngags phreng las:__'od zer mchod pa'i tshul du spros:__snyoms 'jug byang sems bdud rtsi yis:__bum pa yongs su gang bar gyur:__ces brjod cing bsams la gzungs thag nas bzung ste gong gi bzlas pa ji ltar nus pa dang*/__las bum du skad cig gis khro bo rta mgrin dmar po g.yas pad+ma'i dbyug to dang*/__g.yon me yi zhags pa thogs par gsal ba'i sku las rdo rje bdud rtsi'i rdul phra rab babs pas bum pa gang bar bsams la/__oM ha ya grI ba hU~M phaT:__ces bzlas mthar dbyangs gsal rten snying lan gsum/__tshe dbang dang 'brel na/__bdag mdun lha tshogs rnams kyi gnas lngar rigs lnga tshe dpag med skad cig gis gsal ba'i sku las lha mo mgyogs ma'i tshogs nyi zer gyi rdul ltar 'phros/__'khor 'das lam gsum gyi bcud dang dge mtshan thams cad 'ch-i med tshe'i bdud rtsi'i rnam par spyan drangs/__bdag dang sgrub pa'i rdzas la thim pas 'chi med tshe'i dngos thob cing nus ldan du gyur par bsams la/__tshe mda' g.yab cing*/__hU~M hrI:__rnam snang yab yum sogs zhal gdams snying byang las byung ba'i tshe 'gugs btang*/__oM AHhU~M:__phyi mchod 'dod yon sogs kyis mchod/__hU~M hrI:__ngo bo 'od gsal sogs kyis bstod/__bar chad lam sel gyi gsol 'debs bya/__yi ge brgya pa lan gsum gyi mthar/__oM AHhU~M/__mchod yon phul rkyen gyis bum pa'i lha bde stong chen po'i ngo bor 'od du zhu nas bum chu dang dbyer med du gyur par bsam/__oM AHhU~M swA hA:__badz+ra sa ma ya kA ya wAka? tsit+ta gu Na karma swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__oM:__shin tu rnam par dag pa yi:__ye shes rig rtsal 'chang ba'i lha:__gdod nas rang dang lhan cig skyes:__rdo rje bzhi yi dbyings su rdzogs:__dam tshig ye shes dbyer med par:__byang chub sems su ro gcig pa'i:__dbang bskur byin rlabs rmad po che:__sku bzhi'i ngo bor lhun gyis brub:__oM badz+ra sa ma ya hU~M s+t+waM ho:__kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na badz+ra dzaHhU~M ba~M hoH__zhes rig pa'i me tog dor bas bdag nyid 'jug cing dam ye dbyer med du bya/__dam can spyi gtor/__bka' srung tshe ring mched lnga dang*/__gter srung khyung btsun ma'i gtor 'bul skong bshags rgyas bsdus gang rigs/__gter srung spyi gtor/__gzhi bdag gtor ma/__tshogs byin rlags bsgral bstab yan phyag len ltar grub par bya'o/__/gsum pa ni/__slob ma rnams phyi rol tu/__ji ltar bltams pa sogs kyis khrus bya/__nang du 'jug pa na/__oM ha ya grI ba sogs bgegs gtor bsang sbyang nas brtsams te bskrad pa'i bar gong ltar dang*/__gnyis med ye shes sogs nas rak+Sha b+h+rU~M:__zhes brjod pas rdo rje'i sa gzhi rwa ba drwa ba gur bla bre ye shes kyi me 'bar ba dang bcas pa'i srung ba'i 'khor lo yangs shing rgya che ba gsal zhing brtan par gyur pa'i mos pa mdzod/__ces brda sprad/__me tog bkye bsdu grub rjes/__'o na nam mkha'i dang mnyam pa'i sems can thams cad kyi don du bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyi go 'phang rin po che thob par bya/__de'i ched du smin byed dbang bskur gyi rim pa zab mo gsan la don tshul bzhin tu nyams su blang bar bgyi'o snyam pa kun slong byang chub kyi mchog tu sems bskyed pa dang*/__chos gsan pa'i kun tu spyod pa rnams kyang legs par gsal btab ste gsan 'tshal/__de la 'dir gang gsan par bya ba'i chos ni/__yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rgyal ba thabs mkhas la thugs rje tshad med pa mnga' ba de nyid kyis gdul bya'i bsam pa dang rjes su mthun par zab pa dang rgya che ba'i chos kyi bdud rtsi bsam gyis mi khyab pa zhig gsungs pa thams cad kyang bsdu na kun byed rgyal po'i rgyud las/__theg pa rnam pa gnyis yin te/__mtshan nyid rgyu yi theg pa dang*/__'bras bu rdo rje theg pa'o/__/zhes gsungs pa ltar rgyu 'bras kyi theg pa gnyis su 'dus pa las/__'dir rgyu'i chos las khyad par du ma'i sgo nas 'phags pa 'bras bu gsang sngags rdo rje theg pa yin/__de la'ang rgya gar 'phags pa'i yul du gsar rnying zhes grags pa med kyang*/__gangs can gyi ljongs 'dir lo tsA ba'i 'gyur snga phyi'i phye brag las rdo rje theg pa snga 'gyur rnying ma dang*/__phyi 'gyur gsar ma zhes yongs su grags pa'i nang gses/__snga 'gyur rdo rje theg pa rnying ma la bka' gter dag snang gi babs so gsum du bzhugs pa las/__'dir nye brgyud gter ma'i phyogs su gtogs pa yin/__de la'ang gter kha gong 'og gis mtshon pa'i bka' srol mi 'dra ba mtha' yas shing bsam gyis mi khyab pa zhig byon pa las/__da lam 'dir skabs su bab pa ni/__'jam pa'i dbyangs dngos mnga' bdag khri srong lde'u btsan gyi lha sras bar pa sa bcu'i dbang phyug mu rub btsad po ye shes rol pa rtsal gyi rnam 'phrul/__tshad ma gsum gyis grub cing*/__skyes bu dam pa rnams kyis kyang mgrin gcig tu bsngags pas rtsod pa thams cad dang bral ba'i gter chen chos kyi rgyal po o rgyan mchog gyur bde chen gling pas rgyud kyi lung dang 'brel pa/__dngos stobs kyi rig pas grub pa/__man ngag gi myong bas brgyan pa/__ngo mtshar byin rlabs kyi tshan kha mchog dang ldan pa'i zab gter rgya mtsho lta bu zhig spyan drangs pa las/__rje nyid dgung grangangs nyi shur son pa sa pho spre'u lo'i dbyug pa zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcur/__sku yi yon tan gyi gnas mchog zla nyin kha la rong sgo'i dpal chen po'i rdo rje'i zhabs 'og nas bar chad med par spyan drangs/__lo brgyad shin tu gsang zhing thugs nyams su bzhes/__slar gnas dus kyi rten 'brel phun sum tshogs pas mtshams sbyar te/__dpal o rgyan kyi rgyal po yab yum gyi ye shes kyi skus rjes su bzung zhing*/__dbang bskur/__gdams pa gnang*/__lung bstan dbugs dbyung gi ltas khyad par can gyis skabs phye ste rim bzhin tu spel bar mdzad pa'i dus gsum mkhyen pa pad+ma 'byung gnas kyi thugs bcud/__bod yul sa 'og kun gyi gter gcig__/mchog dang thun mong gi dngos grub sgrub pa'i thabs thams cad tshang la ma nor ba 'khor los sgyur ba'i rgyal po'i bang mdzod chen po lta bu bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi skor yin/__de la zab lam 'di nyid rgyud sde'i dbang du byas na/__sgyu 'phrul sde brgyad kyi nang tshan/__byin rlabs kyi rtsa ba bla ma rig 'dzin sgyu 'phrul drwa ba zhi khro rnam par rol pa'i rgyud kyi rgyal po chen po la brten cing*/__man ngag gi nges pas sgrub sde bka' brgyad kyi bye brag pad+ma gsung gi phyogs su bsdus kyang mi 'gal la/__mdor na rgyud dang sgrub sde'i bskyed rdzogs las tshogs dang bcas pa mtha' dag gi don gyi snying po'i bcud phyung ba la'ang rtsa ba bum pa bcud bkang lta bu/__rgyas bshad mdzes pa'i kha rgyan lta bu/__zur bkol rgyab chos rin po che'i phra btab pa lta bu/__khyad par can gyi drwa phyed mdzes pa lta bu ste skor tsho chen po bzhir bzhugs pa las/__'dir rtsa ba bum pa bcud bkang lta bu'i chos sde la/__thog mar smin byed dbang gi rim pa zab mo bsgrub pa'i skabs su babs pa ste/__de la'ang rgyas 'bring bsdus gsum las/__'dir 'bring po rnam pa nyi shus byang chub pa'i dbang dang*/__bsdus pa byin rlabs gtor ma'i dbang*/__mtha' rten bkra shis tshe'i dbang rnams rim pa bzhin tu bsgrub pa la/__slob dpon gyi bya ba rnams grub nas/__khyed rang rnams kyi ngo skal du gyur pa/__thog mar bla ma la sku gsum dbyer med snang srid zil gnon pad+ma 'byung gnas dngos yin snyam pa'i mos gus dang ldan pas byin rlabs dbang bskur gyi rim pa zab mo zhu ba'i yon tu maN+Dal zhig 'bul bar zhu/__de ltar maN+Dal phul nas me tog dang bcas pas thal mo sbyar te mi phyed dad pa'i gdung shugs drag pos gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__e ma ho:__chos sku snang ba mtha' yas la gsol ba 'debs:__longs sku thugs rje chen po la gsol ba 'debs:__sprul sku pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bdag la dbang bskur byin gyis brlab tu gsol:__ces gsol ba btab pa la/__bla ma o rgyan rin po ches mkhyen brtse'i sgo phyes nas bka'i gnang ba sbyin pa ni 'di la gsan pas khyab ste/__bdag gi bla ma ngo mtshar sprul pa'i sku:__rgya gar yul du sku 'khrungs thos bsam mdzad:__bod yul dbus su zhal byon dregs pa btul:__o rgyan yul du sku bzhugs 'gro don mdzad:__sku gsum dbyer med pad+ma thod phreng gi:__dbang bskur dam pa khyod la sbyin par bya:__de nas tshogs bsags pa'i slad du/__mdun gyi nam mkhar bla ma dang gnyis su med pa'i 'chi med pad+ma thod phreng la sku gsum rgya mtsho'i sprin phung 'phro zhing rtsa gsum chos srung rab 'byams kyis bskor ba byin thibs se mngon sum bzhin tu bzhugs pa'i spyan sngar skyabs su 'gro zhing sems bskyed pa dang*/__yan lag bdun gyi sgo nas tshogs gnyis bsag par bgyi'o snyam pa'i yid kyis 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__na mo:__bdag dang mkha' mnyam sems can ma lus kun:__skyabs kyi mchog gyur rnams la skyabs su mchi:__smon dang 'jug pa'i byang chub sems bskyed nas:__sku gsum bla ma'i go 'phang bsgrub par bgyi:__lan gsum/__oM AHhU~M hrIH__rig 'dzin pad+ma 'byung gnas la sogs pa'i:__phyogs bcu'i skyabs yul rnams la phyag 'tshal lo:__dngos su 'byor dang yid las byung ba yi:__kun bzang mchod sprin nam mkha' gang bas mchod:__so thar byang chub sems dpa'i bslab pa dang :__rig 'dzin sngags kyi dam tshig nyams chags bshags:__'phags dang so so skye bo'i tshogs rnams kyis:__rgyal sras spyod pa spyad la rjais yi rang :__mtha' yas 'gro ba sdug bsngal gyur pa la:__phan pa ji ltar 'tshams pa'i chos 'khor bskor:__bskal pa bye ba bsam yas ji snyed du:__'gro ba'i don phyir mya ngan mi 'da' bzhugs:__bdag gis dus gsum bsags pa'i dge ba rnams:__'gro kun byang chub snying po thob phyir bsngau:__lan gsum/__rgyud sdom pa dang ldan par bya ba'i slad du/__sngar gsal btab bzhin pa'i tshogs zhing de rnams kyi spyan sngar so byang sngags gsum gyis bsdus pa'i dam tshig dang sdom pa rnams ngo bo gnas 'gyur ba'i tshul gyis bzung zhing yon tan yar ldan gyi tshul du bsrung bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__o rgyan gdung 'dzin rgyal ba'i sras:__rdo rje slob dpon dgongs su gsol:__bdag gis deng bzung byang chub bar:__so sor thar dang byang chub sems:__rig 'dzin nang gi dam tshig rnams:__yang dag nyid du bzung byas te:__srog gi phyir yang mi btang na:__bdag la byin gyis brlab tu gsol:__ces pas rgyud sdom pa dang ldan par byas nas dbang gi gzhi dgod pa ye shes pa dbab pa'i slad du khyed rang rnams lus gnad skyil krung drang por bsrang*/__ngag gnad rlung rgyu ba kha sbyor du 'ching*/__sems kyi gnad gzhan du ma yengs pas dmigs pa 'di bzhin tu mdzod/__oM ha ya grI ba hU~M phaT:__oM swa b+hA ba sogs/__slob ma mi dmigs stong pa'i ngang :__dbang chen rta mgrin sku mdog dmar:__gri thod 'dzin cing gar bsgyur ba:__thugs kar g.yung drung g.yon du 'khor:__steng du phag mo gar byed pa:__bsgom zhing slob dpon thod phreng rtsal:__dngos yin snyam du mos gus kyi:__gdung shugs drag po bskyed pa'i mthus:__thugs ka'i hU~M las 'od zer dmar:__phyogs bcu'i sangs rgyas zhing kun 'phros:__khyad par rnga yab dpal ri nas:__o rgyan bzhugs pa'i thugs kar phog:__thams cad thugs dam bskul byas te:__sku gsung thugs kyi phyag rgya rnams:__char ltar babs te slob ma yi:__ba spu'i khung bu nas zhugs te:__lus gang snying ga'i phag mo la:__sib sib thim pas ye shes bskyed:__bzod med bde ba 'bar bar gyur:__ces brjod cing bsam la spos rol dang bcas gdangs kyi 'gyur ba snyan pos/__hU~M hrI:__yul gyi ming ni lho nub rnga yab gling :__sprul pa'i zhing mchog pad+ma drwa ba nas:__sku gsum dbyer med o rgyan thod phreng rtsal:__rab 'byams rtsa gsum rgya mtsho'i 'khor dang bcas:__mos pa'i gnas 'dir gdung bas spyan 'dren na:__thugs rje thugs dam dbang gis gshegs nas kyang :__bar chad kun sol mchog thun dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__dz+nyA na A be sha ya a AH__zhes yang yang brjod pas byin dbab:__hU~M hU~M hU~M zhes pas byin bsdu/__dzaHhU~M ba~M hoHsa dbyer med du bstim/__rdo rje spyi bor rgya gram du bzhag pa'am/__me tog 'thor ba dang bcas/__tiSh+Tha badz+ra/__zhes brjod pas brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__de ltar ye shes dbab cing brtan par bya ba sngon du song nas/__dngos gzhi'i dbang bskur ba la/__rig 'dzin 'dus pa rtsa ba'i rgyud las/__rdul tshon me long bum pa dang*/__/gtor ma la sogs rdzas dag la/__/brten nas mtshan nyid kun ldan pa'i/__/bla ma'i byin rlabs dbang bskur na/__/dkyil 'khor kun gyi snying po mchog__/bzhi pa'i de nyid dbang bzhi thob/__/zhes gsungs pa ltar dbang bzhi byin rlabs kyi tshul du bskur ba dbang thams cad kyi snying por gyur pa de nyid sgrub par byed pa ste/__'di ltar bum pa la sogs pa'i dbang rdzas lnga po re re bzhin gnas gsum du bzhag nas mthar tshig don ngo sprad de rim pa bzhin dbang bzhi'i bdag nyid can du bskur ba la rnam pa nyi shus byang chub pa zhes bya ba yin pas/__thog mar bum dbang gi slad du slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__dbang gi lha nam mkha' gang bar spyan drangs pa dang lhan cig tu bkra shis pa'i rnam pa du ma dang ldan pas rin po che'i bum pa bdud rtsi'i chu rgyun gyis gang ba gnas gsum du bzhag cing tshig don ngo sprad de dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__hU~M:__bum pa zlum po chos sku'i gzhal yas khang :__bum rdzas snang ba longs spyod rdzogs pas brgyan:__rang rig byang chub sems kyi chus bkang bas:__rig rtsal dbang bzhi chig rdzogs dbang bskur ro:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__ka lA sha a b+hi Shiny+tsa oM:__ces sngags lan gsum brjod pas bum pa spyi bor bzhag cing khrus bya/__mgrin par bzhag cing bum chu sbyin/__snying gar bzhag cing tshig don ngo sprad de nyams bskyang du bzhug__/de ltar bum pa spyi bor bzhag cing khrus byas pas bum dbang*/__mgrin par bzhag cing bum chu sbyin pas gsang dbang*/__snying gar gtad cing tshig don ngo sprad pa ni/__sems nyid spros pa thams cad dang bral ba mtshon pa'i bum pa zlum po skye med rtogs pa don dam mtshon byed chus bkang ste dbang bskur bas/__dug gsum bag chags dang bcas pa dag par shes pa ni shes rab ye shes kyi dbang*/__des bde gsal mi rtog pa'i nyams skyes pa ni dbang bzhi pa ste/__lus lhar smin par byed pa sku bum pa la brten pa'i dbang bzhi rdzogs pa yin no/__/bdud rtsis dbang bskur ba'i slad du/__bla ma 'chi med thod phreng rtsal yab yum snyoms par zhugs pa'i mkha' gsang nas byung ba'i kun+da byang chub kyi sems lhan cig skyes pa'i ye shes kyi rten du gyur pa thod pa'i bdud rtsi dang ro gcig tu sbyar te gnas gsum du bzhag cing tshig don ngo sprad de dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__hU~M:__b+han+d+ha zlum po yum gyi mkha' dbyings su:__sha lnga bdud rtsi thabs mchog yab kyi rdzas:__bde stong zung 'jug bdud rtsis bkang ba 'dis:__rig rtsal dbang bzhi chig rdzogs dbang bskur ro:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__bo d+hitsit+ta a b+hi Shiny+tsa AH__lan gsum/__de ltar thod pa spyi bor bzhag pas bum dbang*/__mgrin par bzhag nas bdud rtsi blud pas gsang dbang*/__snying gar gtad nas tshig don ngo sprad pa ni/__sems chos dbyings thig le nyag gcig mtshon pa'i thod pa zlum po'i nang du/__gzhi nyon mongs lnga ngo bo sha lnga ye shes lngar rang rig pa sku lnga'i bdag nyid 'chi med kyi go 'phang brnyes pas mtshon pa bdud rtsis bkang ste dbang bskur bas rnam rtog dag par shes pa ni shes rab ye shes kyi dbang*/__des bde gsal mi rtog pa'i nyams skyes pa ni dbang bzhi pa ste/__ngag sngags su smin par byed pa gsung gsang ba la brten pa'i dbang bzhi rdzogs pa yin no/__/me long gis dbang bskur ba'i slad du/__snang stong dbyer med chos dbyings yum gyi chu skyes mtshon pa'i me long sin+d+hu ra'i thig le dang bcas pa gnas gsum du bzhag cing tshig don ngo sprad de dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__hU~M:__me long zlum po stong nyid rdzogs pa che:__snang stong gzugs su shar ba bskyed pa'i rim:__zung 'jug mnyam par sbyor ba'i sin+d+hu ras:__rig rtsal dbang bzhi chig rdzogs dbang bskur ro:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__ma hA mu dra a b+hi Shiny+tsa hU~M:__lan gsum/__de ltar me long spyi bor bzhag cing dpral bar thig le bkod pas bum dbang*/__mgrin par bzhag cing thig le byas pas gsang dbang*/__snying gar bzhag cing thig le byas te rig pa gsal la ma 'gags par ngo sprad pa ni sems nyid chos sku dri med mtshon byed me long g.ya' dag zlum po la/__kun rdzob sgyu ma lta bu dang*/__rnam kun mchog ldan gyi stong nyid gzugs brnyan cir yang shar bar mtshon pa'i tshom bu sngags bcas kyis brgyan pas dbang bskur bas bsal ba la stong pas rgyas thebs par shes pa shes rab ye shes kyi dbang*/__sems bde gsal mi rtog pa'i nyams skyes pa ni dbang bzhi pa ste/__yid thugs su smin par byed pa shes rab ye shes la brten pa'i dbang bzhi rdzogs pa yin no/__/gtor mas dbang bskur ba'i slad du/__gtor snod dbyings kyi b+hany+dza yangs par/__gtor ma'i ngo bo rig pa ye shes lnga las gu ru rtsa ba gsum gyi lha tshogs rang shar ba'i rten dang brten par bcas pa gnas gsum du bzhag cing tshig don ngo sprad de dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__hU~M:__gtor snod zlum po chos kyi dbyings dang mnyam:__gtor ma'i ngo bo rig pa ye shes lnga:__dbyings ye zung 'jug mkha' 'gro dbang sdud phyir:__dam rdzas gtor ma chen po'i dbang bskur ro:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__ba lin+ta A b+hi Shiny+tsa hrI:__lan gsum/__de ltar gtor ma spyi bor bzhag pas bum dbang*/__mgrin par gtad nas gtor zan myong bas gsang dbang*/__snying gar gtad de tshig don ngo sprad pa ni dbyings stong pa nyid mtshon pa'i gtor snod du/__rig pa ye shes lnga mtshon pa'i gtor chen rtsa ba gsum gyi rnam pa/__dam rdzas lhan skyes kyi ye shes mtshon par shes pas shes rab ye shes kyi dbang*/__des bde gsal mi rtog pa'i nyams skyes pa ni dbang bzhi pa ste/__spangs rtogs yongs rdzogs su byed pa yon tan gtor ma la brten pa'i dbang bzhi rdzogs pa yin no/__/gu ru'i sku 'bag gis dbang bskur ba'i slad du/__sku gzugs 'di nyid chos dbyings skye ba med pa las rang shar ba'i longs spyod rdzogs sku rtsa gsum kun 'dus o rgyan snang srid zil gnon rtsal gang 'dul sprul pa'i sprin phung mkha' khyab tu 'phro ba'i ye shes kyi sku dngos su gsal ba khyed rang rnams kyi gnas gsum du bzhag cing gdung ba'i glus thugs dam bskul te tshig don ngo sprad nas dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__hU~M:__chos sku skye med dbyings las ma g.yos kyang :__longs sku gsal la ma 'dres gu ru'i sku:__sprul sku sna tshogs thabs kyis 'gro ba 'dul:__sku gsum ngang du ma 'dres yongs rdzogs gsal:__sngon tshe pad 'byung khyed dang smon lam gcig:__da lta bdag nyid slob ma'i stangs bzung ste:__srog gi phyir yang mi btang bsgrub lags na:__ye shes rab 'byams dbang chen bskur du gsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya wA ka tsit+ta sarba a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M hrI:__lan gsum/__de ltar sku 'bag ye shes kyi sku dngos su gsal ba spyi bor bzhag pa bum dbang*/__mgrin par bzhag pa gsang dbang*/__snying gar bzhag ste bla ma dang rang sems dbyer med du ngo sprad pa ni/__sems nyid bsam gyis mi khyab pa'i ye shes stong gsal rang rig 'dus ma byas pa gdod ma nas bla ma sku bzhi'i ngo bor bzhugs pa mtshon par byed pa gu ru'i sku 'bag gis dbang bskur bas/__rang rig gi ngo bo sgrib gnyis kyi 'ching bas ye nas gos ma myong ba mtshon bya don gyi kun bzang pad+ma 'byung gnas dang ro gcig tu bzhugs kyang*/__rnam 'gyur glo bur ba'i dri ma sbyong ba'i phyir mtshon byed brda yi bla mas bdag dang slob ma'i rgyud byin gyis brlabs par shes pa shes rab ye shes kyi dbang*/__des bde gsal mi rtog pa'i nyams skyes pa n-i dbang bzhi pa ste/__'gro 'dul las rab 'byams 'grub pa phrin las sku 'bag la brten pa'i dbang bzhi rdzogs pa yin no/__/de rnams kyi sgo nas rtsa ba'i dbang rnam pa lnga la nang gses kyi ldog cha dbang bzhi'i nges pas phye ba'i rnam pa nyi shus byang chub pa zhes bya ste/__spyi dbang 'bring po'i tshul du bla ma'i dbang chen rab 'byams chig rdzogs su bskur bas dbang bzhi'i mngon par rtogs pa'i byin rlabs thod rgal du thob par 'gyur ba yin no/__/rjes 'brel du sku gsung thugs kyi dbang bskur ba la/__thog mar lha sku phyag rgya'i dbang bskur ba'i slad du/__slob dpon dang dkyil 'khor pa tha mi dad pa'i so so'i thugs ka nas rang 'dra ba'i ye shes kyi sku gnyis pa mar me gcig las gnyis chad kyi tshul du byon/__khyed rang rnams la thim pas lha so so'i ye shes kyi sku dang dbyer med par byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzod/__ces brda sbyar la/__hrI:__ngo mtshar phun tshogs bde chen zhing :__bkod pa tshad med pho brang nas:__dus gsum sangs rgyas thams cad kyi:__chos kyi sku yi ngo bo nyid:__ye shes snang ba lam me ba:__tshe dpag med mgon bcom ldan 'das:__yab yum sras dang btsun mo dang :__'dus pa'i 'khor dang bcas rnams kyi:__thugs rjes 'di la byin gyis rlobs:__brtse bas 'di yi lam sna drongs:__dgongs pas 'di la dngos grub stsol:__nus pas 'di yi bar chad sol:__phyi yi bar chad phyi ru sol:__nang gi bar chad nang du sol:__gsang ba'i bar chad dbyings su sol:__mos pa'i bu la byin gyis rlobs:__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__shar phyogs ri po ta la'i zhing :__byang chub chen po'i pho brang nas:__dus gsum sangs rgyas thams cad kyi:__longs spyod rdzogs sku'i ngo bo nyid:__dpal ldan pad+ma gar gyi bdag:__spyan ras gzigs dbang 'gro ba'i mgon:__bskal bzang sems dpa' sems ma dang :__rig pa 'dzin pa'i 'khor rnams kyis:__thugs rjes 'di la=__brtse bas 'di yi=__dgongs pas 'di la=__nus pas 'di yi=__phyi yi bar chad=__nang gi bar chad=__gsang ba'i bar chad=__mos pa'i bu la byin gyis rlobs:__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__lho nub rnga yab dpal ri'i zhing :__pad+ma 'od kyi pho brang nas:__dus gsum sangs rgyas thams cad kyi:__sprul pa'i sku yi ngo bo nyid:__dpal ldan sangs rgyas pad+ma skyes:__snang srid zil gnon thod phreng rtsal:__yi dam dpa' bo mkha' 'gro dang :__chos srung rgya mtsho'i 'khor bcas kyi:__thugs rjes 'di la=__brtse bas 'di yi=__dgongs pas 'di la=__nus pas 'di yi=__phyi yi bar chad=__nang gi bar chad=__gsang ba'i bar chad=__mos pa'i bu la byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hi=__sku yi ngo mtshar mthong ba'i tshe:__g.yas pas ral gri'i phyag rgya mdzad:__g.yon pas 'gugs pa'i phyag rgya mdzad:__zhal bgrad mche gtsigs gyen la gzigs:__rgyal ba'i gdung 'dzin 'gro ba'i mgon:__thugs rjes 'di la=__brtse bas 'di yi=__dgongs pas 'di la=__nus pas 'di yi=__phyi yi bar chad=__nang gi bar chad=__gsang ba'i bar chad=__mos pa'i bu la byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma rA dza a nr-i tri dza dza sarba sid+d+hi pha la hU~M:__kA ya=__dam chos rin chen gsan pa'i tshe:__sku gsal 'od zer mdangs dang ldan:__phyag g.yas sde snod glegs bam bsnams:__g.yon pas phur pa'i pusti bsnams:__zab mo'i chos rnams thugs su chud:__yang le shod kyi paN+Di ta:__thugs rjes 'di la=__brtse bas 'di yi=__dgongs pas 'di la=__nus pas 'di yi=__phyi yi bar chad=__nang gi bar chad=__gsang ba'i bar chad=__mos pa'i bu la byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma pra dz+nyA dz+nyA na sarba sid+d+hi hU~M:__kA ya=__dam can dam la btags pa'i tshe:__dri med gnas mchog nyams re dga':__rgya gar bod yul sa mtshams su:__byin gyis brlabs nas byon pa'i tshe:__dri bsung spos ngad ldan pa'i ri:__me tog pad+ma dgun yang skyes:__chu mig byang chub bdud rtsi'i chu:__bde ldan de yi gnas mchog tu:__skyes mchog tshul bzang chos gos gsol:__phyag g.yas rdo rje rtse dgu bsnams:__g.yon pas rin chen za ma tog:__rak+ta bdud rtsis nang du gtams:__mkha' 'gro dam can dam la btags:__yi dam zhal gzigs dngos grub brnyes:__thugs rjes 'di la=__brtse bas 'di yi=__dgongs pas 'di la=__nus pas 'di yi=__phyi yi bar chad=__nang gi bar chad=__gsang ba'i bar chad=__mos pa'i bu la byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma saM b+ha wa sarba sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hi=__rgyal ba'i bstan pa btsugs pa'i tshe:__g.ya' ri'i nags la sgrub pa mdzad:__bsnyen phur nam mkha'i dbyings su 'phar:__rdo rje'i phyag rgyas blangs shing bsgril:__bsgril shing tsan+dan nags su 'phang :__me 'bar 'khrugs cing mtsho yang skems:__srib kyi mu stegs sa gang bsreg:__yak+sha nag po rdul du brlag:__'gran gyi do med bdud kyi bshed:__thugs rjes 'di la=__brtse bas 'di yi=__dgongs pas 'di la=__nus pas 'di yi=__phyi yi bar chad=__nang gi bar chad=__gsang ba'i bar chad=__mos pa'i bu la byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma kI li kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:__kA ya=__srin po'i kha gnon mdzad pa'i tshe:__khye'u chung sprul pa'i cha lugs can:__ya mtshan gzugs bzang kha dog legs:__tshems 'grigs dbu skra ser la mdzes:__dgung lo bcu drug lon pa'i tshul:__rin chen rgyan cha sna tshogs gsol:__phyag g.yas 'khar ba'i phur pa bsnams:__bdud dang srin po'i kha gnon mdzad:__g.yon pas seng ldeng phur pa bsnams:__mos pa'i bu la srung skyob mdzad:__mgul na lcags kyi phur pa bsnams:__yi dam lha dang gnyis su med:__gnyis med sprul sku 'dzam gling rgyan:__thugs rjes 'di la=__brtse bas 'di yi=__dgongs pas 'di la=__nus pas 'di yi=__phyi yi bar chad=__nang gi bar chad=__gsang ba'i bar chad=__mos pa'i bu la byin gyis rlobs:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__kA ya=__'dre yi yul du dgongs pa'i tshe:__me dpung shod kyi sa gzhi la:__mda' rgyang gang gi mtsho nang du:__pad+ma'i steng du bsil bsil 'dra:__pad+ma'i nang na dgongs pa mdzad:__mtshan yang pad+ma 'byung gnas zhes:__rdzogs pa'i sangs rgyas dngos su byon:__de 'dra'i sprul sku ya mtshan can:__thugs rjes 'di la=__brtse bas 'di yi=__dgongs pas 'di la=__nus pas 'di yi=__phyi yi bar chad=__nang gi bar chad=__gsang ba'i bar chad=__mos pa'i bu la byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M:__kA ya=__bod kyi nyi ma mdzad pa'i tshe:__dad ldan 'gro ba 'dren pa'i dpal:__gang la gang 'dul skur bstan nas:__gtsang kha la yi la thog tu:__dgra bla'i dge bsnyen dam la btags:__yul ni tsha ba'i tsha shod du:__lha yi dge bsnyen dregs pa can:__nyi shu rtsa gcig dam la btags:__mang yul de yi byams sprin du:__dge slong bzhi la dngos grub gnang :__khyad par 'phags pa'i rig 'dzin mchog:__thugs rjes 'di la=__brtse bas 'di yi=__dgongs pas 'di la=__nus pas 'di yi=__phyi yi bar chad=__nang gi bar chad=__gsang ba'i bar chad=__mos pa'i bu la byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru sarba sid+d+hi hU~M:__kA ya=__dpal mo thang gi dpal thang du:__brtan ma bcu gnyis dam la btags:__bod yul kha la'i la thog tu:__gangs dkar sha med dam la btags:__'dam shod lha bu'i snying drung du:__thang lha yar bzhud dam la btags:__has po ri yi yang gong du:__lha srin thams cad dam la btags:__che ba'i lha 'dre thams cad kyis:__la las srog gi snying po phul:__la las bstan pa bsrung bar byas:__la las bran du khas blangs byas:__mthu dang rdzu 'phrul stobs po che:__thugs rjes 'di la=__brtse bas 'di yi=__dgongs pas 'di la=__nus pas 'di yi=__phyi yi bar chad=__nang gi bar chad=__gsang ba'i bar chad=__mos pa'i bu la byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru rdo rje gro bo lod lo ka sarba sid+d+hi hU~M:__kA ya=__dam pa chos kyi bstan pa ni:__rgyal mtshan lta bur btsugs pa'i tshe:__bsam yas ma bzhengs lhun gyis grub:__rgyal po'i dgongs pa mthar phyin mdzad:__skyes mchog gsum gyi mtshan yang gsol:__gcig ni pad+ma 'byung gnas zhes:__gcig ni pad+ma sam+b+ha wa:__gcig ni mtsho skyes rdo rje zhes:__gsang mtshan rdo rje drag po rtsal:__thugs rjes 'di la=__brtse bas 'di yi=__dgongs pas 'di la=__nus pas 'di yi=__phyi yi bar chad=__nang gi bar chad=__gsang ba'i bar chad=__mos pa'i bu la byin gyis rlobs:__oM AHhU~M artsig nirtsig na mo b+ha ga wa te hU~M hU~M phaT AHhU~M hU~M phaT:__kA ya=__bsam yas mchims phur sgrub pa mdzad:__rkyen ngan bzlog cing dngos grub gnang :__rje blon thar pa'i lam la bkod:__gdon gzugs bon gyi bstan pa bsnubs:__chos sku dri med rin chen bstan:__skal ldan sangs rgyas sa la bkod:__thugs rjes 'di la=__brtse bas 'di yi=__dgongs pas 'di la=__nus pas 'di yi=__phyi yi bar chad=__nang gi bar chad=__gsang ba'i bar chad=__mos pa'i bu la byin gyis rlobs:__oM badz+ra kro d+ha ma hA shrI he ru ka hU~M phaT:__kA ya=__de nas o rgyan yul du byon:__da lta srin po'i kha gnon mdzad:__mi las lhag gyur ya mtshan mchog:__spyod pa rmad byung ngo mtshar che:__mthu dang rdzu 'phrul stobs po che:__thugs rjes 'di la=__brtse bas 'di yi=__dgongs pas 'di la=__nus pas 'di yi=__phyi yi bar chad=__nang gi bar chad=__gsang ba'i bar chad=__mos pa'i bu la byin gyis rlobs:__oM badz+ra sarba duSh+tan hU~M phaT:__kA ya=__sku gsung thugs ldan 'gro ba 'dren pa'i dpal:__sgrib pa kun spangs khams gsum sa ler mkhyen:__dngos grub mchog brnyes bde chen mchog gi sku:__byang chub sgrub pa'i bar chad nges par sel:__thugs rjes 'di la=__brtse bas 'di yi=__dgongs pas 'di la=__nus pas 'di yi=__phyi yi bar chad=__nang gi bar chad=__gsang ba'i bar chad=__mos pa'i bu la byin gyis rlobs:__oM AHhU~M ma hA gu ru pad+ma badz+ra d+hU ma g+ha ye na maHswA hA:__kA ya=__dkyil 'khor chen po'i shar sgo nas:__zhe sdang yul 'dzin rnam dag pa:__me long lta bu'i ye shes dang :__byams pa tshad med ngo bo nyid:__zhi ba'i las kun sgrub mdzad pa'i:__badz+ra ging chen yab dang yum:__rdo rje rigs kyi dpa' bo dang :__mkha' 'gro rgya mtsho'i 'khor bcas kyi:__thugs rjes 'di la=__brtse bas 'di yi=__dgongs pas 'di la=__nus pas 'di yi=__phyi yi bar chad=__nang gi bar chad=__gsang ba'i bar chad=__mos pa'i bu la byin gyis rlobs:__ha badz+ra d+hA ki nI ra badz+ra ging+ka ra kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__dkyil 'khor chen po'i lho sgo nas:__ser sna'i yul 'dzin rnam dag pa:__mnyam pa nyid kyi ye shes dang :__snying rje tshad med ngo bo nyid:__rgyas pa'i las kun sgrub mdzad pa'i:__rat+na ging chen yab yum dang :__rin chen rigs kyi dpa' bo dang :__mkha' 'gro rgya mtsho'i 'khor bcas kyi:__thugs rjes 'di la=__brtse bas 'di yi=__dgongs pas 'di la=__nus pas 'di yi=__phyi yi bar chad=__nang gi bar chad=__gsang ba'i bar chad=__mos pa'i bu la byin gyis rlobs:__ri rat+na d+hA ki nI tsa rat+na ging+ka ra kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__dkyil 'khor chen po'i nub sgo nas:__'dod chags yul 'dzin rnam dag pa:__so sor rtog pa'i ye shes dang :__dga' ba tshad med ngo bo nyid:__dbang gi las kun sgrub mdzad pa'i:__pad+ma ging chen yab dang yum:__pad+ma rigs kyi dpa' bo dang :__mkha' 'gro rgya mtsho'i 'khor bcas kyi:__thugs rjes 'di la=__brtse bas 'di yi=__dgongs pas 'di la=__nus pas 'di yi=__phyi yi bar chad=__nang gi bar chad=__gsang ba'i bar chad=__mos pa'i bu la byin gyis rlobs:__ni pad+ma d+hA ki nI hrIHpad+ma ging+ka ra kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__dkyil 'khor chen po'i byang sgo nas:__phrag dog yul 'dzin rnam dag pa:__bya ba grub pa'i ye shes dang :__btang snyoms tshad med ngo bo nyid:__drag po'i las kun sgrub mdzad pa'i:__karma ging chen yab dang yum:__las kyi rigs kyi dpa' bo dang :__mkha' 'gro rgya mtsho'i 'khor bcas kyi:__thugs rjes 'di la=__brtse bas 'di yi=__dgongs pas 'di la=__nus pas 'di yi=__phyi yi bar chad=__nang gi bar chad=__gsang ba'i bar chad=__mos pa'i bu la byin gyis rlobs:__sa karma d+hA ki nI ya karma ging+ka ra kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__deng phyin chad 'di ltar snang ba'i chos thams cad bla ma rig 'dzin sgyu 'phrul drwa ba chen po'i sku rdo rje snang stong lha'i 'khor lor rnam par dag pa yin no/__/zhes rtogs pa bskyed/__gsung bzlas pa sngags kyi lung sbyin pa'i slad du slob dpon dang dkyil 'khor pa rnams kyi thugs ka'i sa bon sngags phreng dang bcas pa las sngags phreng gnyis pa byung*/__zhal nas thon/__khyed rang rnams kyi zhal du zhugs/__thugs ka'i sa bon hrIHyig gi mthar 'khod pas gsung bzlas pa sngags kyi byin rlabs ma lus pa rgyud la zhugs pa'i mos pa dang bcas te sngags 'di rnams kyi rjes zlos lan gsum re mdzod/__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__lan gsum/__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__lan gsum/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__lan gsum/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__lan gsum/__ha ri ni sa ra tsa hri ya tsit+ta hrIM hrIM dzaH__sarba sid+d+hi pha la hU~M:__lan gsum/__de brtan par bya ba'i slad du sngags kyi phreng ba mgrin par bzhag ste dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__AH__ji snyed brjod pa kun gyi rgyur gyur pa'i:__ngag la rdo rje'i sngags kyi dbang bskur bas:__brtan dang g.yo ba'i sgra skad thams cad kun:__grags stong rgyal ba'i gsung du rtogs par shog:__oM sarba ta thA ga ta wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__ces sngags phreng mgrin par bzhag__/deng phyin chad brtan g.yo'i sgra skad thams cad grags stong gzhom med gsung rdo rje'i ngo bor rnam par dag pa yin no:__zhes rtogs pa bskyed/__thugs 'od gsal de kho na nyid kyi dgongs pa ngo sprad pa'i slad du/__lha sngags kyis mtshon pa'i spros pa thams cad rang rig skad cig ma'i rang rtsal du ngo shes par byas nas/__sems kyi gshis stong nyid du rjen ne/__gdangs rig rtsal du lam me/__de gnyis dbyer med par nyams su myong bzhin tu brjod pa'i mtha' thams cad las 'das pa'i bden gnyis zung 'jug lhag pa'i chos sku chen po'i dbyings su 'dzin med du mnyam par 'jog mdzod/__ces gdams la dpon slob gnyis kas cung zad mnyam par bzhag__/de mtshon par bya ba'i phyir me long dwangs pa bstan te tshig gi sgo nas ngo sprad pa ni/__hU~M:__me long nang du gzugs brnyan shar ba bzhin:__dmigs su med kyang mngon sum sa le ba:__yid la rgyal ba'i thugs kyi dbang bskur bas:__dran rtog thams cad rang shar rang grol shog:__oM sarba ta thA ga ta tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__deng phyin chad khams gsum gyi rnam par rtog pa'i 'jug ldang thams cad rig stong dbyer med bsam gyis mi khyab pa thugs rdo rje'i ngo bor rnam par dag pa yin no/__zhes rtogs pa bskyed/__de ltar na de rnams kyi sgo nas bla ma rig 'dzin sgyu 'phrul drwa ba'i lha tshogs rnams kyi gsang ba gsum gyi byin rlabs rgyud la zhugs/__khyed rang rnams kyi lus ngag yid gsum gy-i 'gal rkyen sdig sgrib phyi nang gsang ba'i bar du gcod pa thams cad nye bar zhi ba dang*/__gnas skabs lha sngags chos sku'i rnal 'byor zab mo bsgom pa la dbang zhing*/__mthar thug rdo rje gsum gyi go 'phang mngon du byed pa'i skal ba dang ldan par byas pa yin no/__/des rnam pa nyi shus byang chub pa'i bsnyen sgrub rnam gsum gyi rtsa ba'i dbang bskur ba grub nas/__slar yang don dbang mdor bsdus pa gtor ma la brten nas dbang bskur ba la/__spyir gtor ma bsnyen sgrub kyi dus su dkyil 'khor du shes pa/__mchod pa'i dus su 'dod yon tu shes pa/__dbang gi dus su lhar shes pa/__rjes dngos grub tu shes pa rnams su yod pa las/__'dir dbang dus lhar shes pa bya ba yin pas dmigs pa 'di bzhin tu mdzod/__gtor ma rin chen 'bar ba 'di nyid phyi ltar rin po che 'bar ba'i gzhal med khang yangs shing rgya che ba tshad dang mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i dbus su nang ltar bla ma sku gsum tho brtsegs su bzhugs shing*/__rtsa ba gsum gyi lha tshogs sprin ltar gtibs pa/__chos skyong srung ma rnams kyis las mdzad pa'i rig 'dzin sgyu 'phrul drwa ba chen po'i rten dang brten pa'i dkyil 'khor yongs rdzogs su shar ba khyed rang rnams kyi spyi bor spyan drangs shing byin gyis brlabs pa la brten nas/__gtso 'khor thams cad kyi gnas bzhir oM AHhU~M dang hrIHyig gis mtshan pa las 'od zer dkar dmar mthing ga sna tshogs pa'i mdog can dpag tu med pa byung*/__khyed rang rnams kyi gnas bzhir thim pa la brten nas phyi nang gsang ba de kho na nyid kyi dbang bzhi stan thog gcig tu thob/__lus ngag yid gsum cha mnyam gy-i sgo nas bsags pa'i 'gal rkyen sdig sgrib bar du gcod pa thams cad nye bar zhi zhing*/__gnas skabs su dbang bzhi'i lam bsgom pa dang*/__mthar thug sku bzhi'i go 'phang thob pa'i skal ba can du byas pa'i mos pa dung dung mdzod cig__/ces brda sbyar la gdangs kyi 'gyur ba snyan pos thugs dam bskul ba'i phy-ir/__hU~M:__rgyal ba'i rnam 'phrul pad+ma 'byung gnas kyis:__bod 'bangs rnams la thugs rjes brtser dgongs te:__sku tshab lung bstan gsung tshab gter du sbas:__thugs kyi dgongs pa las can bu la gtad:__sdug bsngal skyob phyir gu ru'i dbang bskur na:__skal ldan rnams la byin gyis brlab tu gsol:__gu ru'i thugs rjes 'di la byin gyis rlobs:__gu ru'i brtse bas 'di yi lam sna drongs:__gu ru'i dgongs pas 'di la dngos grub stsol:__gu ru'i nus pas 'di yi bar chad sol:__'byung bzhi phyi yi bar chad phyi ru sol:__rtsa rlung nang gi bar chad nang du sol:__gzung 'dzin gsang ba'i bar chad dbyings su sol:__skal ldan slob ma rnams la bskyab tu gsol:__byin rlabs dbang dang dngos grub deng 'dir stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__kA ya wA ka tsit+ta sarba sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M hrI:__zhes brjod cing gtor ma gnas gsum du bzhag__/rjes dngos grub tu shes pa'i phyir/__gtor ma'i lha 'od du zhu ba'i gtor zan dngos grub kyi rang bzhin bdud rtsi'i dwangs bcud du 'khyil ba myong bas rtsa khams thams cad la khyab/__zag med kyi bde bas rgyud gang*/__mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa thob pa'i mos pa mdzod/__ces brda sprad la/__gtor zan dngos sam/__mtha' bskor gyi theb kyu lta bu bdud rtsi dang sbyar nas sbyin/__mtha' rten 'gro 'dul tshe'i dbang bskur ba'i slad du gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__'gro ba'i mgon po pad+ma tshe dpag med:__dus gsum sangs rgyas tshe bdag yab yum la:__gsol ba 'a'adebs so tshe yi bar chad sol:__'chi med rdo rje'i tshe dbang stsal du gsol:__ces gsol ba btab nas tshe 'gugs shing bcud bsdu ba'i slad du/__khyed rang rnams kyi snying gar sna tshogs rdo rje'i lte bar nyi zla'i ga'u kha sbyor gyi dbus su tshe rten hU~M gi khog par nr-i yig as mtshan pa gsal btab nas/__slob dpon la gus 'dud mdzad pas slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__dkyil 'khor pa rnams kyi thugs rgyud bskul/__de rnams kyi gnas lngar rigs lnga tshe dpag med yab yum gsal ba'i thugs ka nas 'od zer dmar po lcags kyu lta bu dang*/__lha mo mgyogs ma'i tshogs nyi zer gyi rdul ltar spros pas khyed rang rnams kyi snga tshe chad nyams yar ba thams cad dang*/__'khor 'das snod bcud kyi tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan gyi dwangs bcud ma lus pa bsdus te khyed rang rnams la sib sib thim pas 'chi med tshe'i dngos grub thob/__mdun gyi tshe rdzas rnams la thim pas 'chi med bdud rtsi'i bcud len tu gyur pa'i mos pa mdzod/__ces brda sprad la mda' dar g.yab cing*/__hU~M hrI:__rnam snang yab yum thug dam dbyings nas bskul:__pho nya mgyogs ma'i tshogs rnams mthu rtsal skyed:__sangs rgyas byang sems drang srong rig pa 'dzin:__'jig rten bsod nams can gyi tshe dpal dang :__steng 'og mtshams kyi 'byung pos 'phrog pa'i tshe:__nam mkha'i bcud dang bud+d+ha'i tshe mchog kun:__bkra shis tshe yi bum pa'i nang du bskyil:__bdag cag tshe srog brtan pa'i las mdzod cig:__'gyur med bde gshegs tshe yi dngos grub stsol:__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__oM bud+d+ha A yur+dz+nyA na tshe b+h+rU~M oM:__hU~M hrI:__snang mtha' yab yum thugs dam dbyings nas skul:__pho nya mgyogs ma'i tshogs rnams mthu rtsal skyed:__sangs rgyas byang sems drang srong rig pa 'dzin:__'jig rten bsod nams can gyi tshe dpal dang :__nub phyogs klu dbang lag nas bla tshe khug:__me yi bcud dang pad+ma'i tshe mchog kun:__bkra shis tshe yi bum pa'i nang du bskyil:__bdag cag tshe srog brtan pa'i las mdzod cig:__'gags med pad+ma tshe yi dngos grub stsol:__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__oM pad+ma A yur+dz+nyA na tshe b+h+rU~M hrIH__hU~M hrI:__mi bskyod yab yum thugs dam dbyings nas skul:__pho nya mgyogs ma'i tshogs rnams mthu rtsal skyed:__sangs rgyas byang sems drang srong rig pa 'dzin:__'jig rten bsod nams can gyi tshe dpal dang :__shar phyogs dri za'i lag nas bla tshe khug:__chu yi bcud dang rdo rje'i tshe mchog kun:__bkra shis tshe yi bum pa'i nang du bskyil:__bdag cag tshe srog brtan pa'i las mdzod cig:__'pho med rdo rje tshe yi dngos grub stsol:__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__oM badz+ra A yur+dz+nyA na tshe b+h+rU~M hU~M:__hU~M hrI:__rin 'byung yab yum thugs dam dbyings nas skul:__pho nya mgyogs ma'i tshogs rnams mthu rtsal skyed:__sangs rgyas byang sems drang srong rig pa 'dzin:__'jig rten bsod nams can gyi tshe dpal dang :__lho phyogs gshin rje'i lag nas bla tshe khug:__sa yi bcud dang rat+na'i tshe mchog kun:__bkra shis tshe yi bum pa'i nang du bskyil:__bdag cag tshe srog brtan pa'i las mdzod cig:__rtsol med rin chen tshe yi dngos grub stsol:___oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__oM rat+na A yur+dz+nyA na tshe b+h+rU~M trA~M:__hU~M hrI:__don grub yab yum thugs dam dbyings nas skul:__pho nya mgyogs ma'i tshogs rnams mthu rtsal skyed:__sangs rgyas byang sems drang srong rig pa 'dzin:__'jig rten bsod nams can gyi tshe dpal dang :__byang phyogs gnod sbyin lag nas bla tshe khug:__rlung gi bcud dang las kyi tshe mchog kun:__bkra shis tshe yi bum pa'i nang du bskyil:__bdag cag tshe srog brtan pa'i las mdzod cig:__thogs med phrin las tshe yi dngos grub stsol:___oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__oM karma A yur+dz+nyA na tshe b+h+rU~M AH__de ltar bcud bsdus nas dngos gzhi'i dbang bskur ba la/__tshe'i 'brang rgyas 'di nyid rtsa gsum tshe'i lha tshogs rnams mgon po tshe dpag tu med pa'i rnam pas tho brtsegs su bzhugs par gsal ba'i thugs ka nas 'od zer 'phros/__khyed rang rnams kyi bla tshe chad nyams yar ba dang*/__'khor 'das kyi tshe bcud dwangs ma thams cad bsdus te phyag gi bum pa'i nang du zhugs/__khol zhing lud pa'i 'chi med tshe'i bdud rtsi 'od zer dang bcas pa spyi bo nas zhugs/__lus kyi nang gang*/__dus ma yin par 'chi ba'i 'jigs pa bag chags dang bcas pa byang zhing dag__/'chi med tshe dang ye shes kyi dngos grub ma lus pa thob pa'i mos pa mdzod/__tshe bum spyi bor bzhag la/__hrIHhrIHhrIH__skye 'chi gnyis spangs mgon po tshe dpag med:__sku lnga'i tshe yi bdag po yab yum dang :__ye shes dbyings kyi lha mo tsaN+Da lI:__'chi med sku brnyes rig 'dzin pad+ma 'byung :__mi 'gyur tshe la mnga' brnyes bi ma la:__tshe lam grub pa'i phyag rgya man+dA ra:__'di nas tshig rkang gsum sprul pa'i gter ston chen po'i gsung*/ bde chen tshe la dbang thob mtsho rgyal yum:__tshe yi bka' bab lha sras rol pa rtsal:__skyabs gsum kun 'dus rtsa ba'i bla ma sogs:__rig 'dzin tshe yi rtsa brgyud bla ma rnams:__mi mngon dbyings nas gnas 'dir brtser dgongs la:__'chi med tshe dang ye shes dngos grub stsol:__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__badz+ra dz+nyA na A yu She hU~M b+h+rU~M nr-i dza sarba sid+d+hi pha la hU~M:__phyag g.yas su thabs kyi rdzas tshe'i ril bu byin pas thabs bde ba chen po mchog tu mi 'gyur ba rdo rje'i dngos grub thob pa'i mos pa mdzod/__hrIH__mi 'gyur snying po'i bcud rnams bsdus pa yi:__'chi med ye shes tshe yi longs spyod 'dis:__yid la zag med bde ba rab 'phel nas:__rtag tu tshe yi dpal la longs spyod shog:__oM badz+ra dz+nyA na A yu She hU~M b+h+rU~M` nr-i dza sarba sid+d+hi pha la hU~M:__phyag g.yon tu shes rab kyi rdzas tshe'i bdud rtsi byin pas shes rab stong pa nyid mchog tu mi 'gyur ba rdo rje tshe yi dngos grub thob pa'i mos pa mdzod/__hrIH__sngon byon 'chi med rig 'dzin thams cad kyang :__tshe chang bdud rtsi'i bcud kyis dngos grub brnyes:__deng 'dir skal ldan khyod la sbyin pa yis:__rgyun mi 'chad pa'i tshe yi dbang thob shog:__oM badz+ra dz+nyA na A yuHShe hU~M b+h+rU~M nr-i dzaHsarba sid+d+hi pha la hU~M:__de ltar dbang bskur bas 'chi med tshe'i bdud rtsis lus kyi nang thams cad gang :__dwangs bcud thams cad snying ga'i nr-i yig la sib sib thim pas 'od zer kha dog lnga ldan du 'bar bas nyi zla'i ga'u srub med par gyur pa'i phyi rol tu sna tshogs rdo rje'i rwa rnams steng du mdud pa la gzungs sngags dmar po'i thag pas lan gsum du bsdoms pas rdo rje'i srog la dbang 'byor zhing*/__rdo rje'i rwa rtser hrIHdmar po las skyes pa'i dbang chen rta mgrin gri thod 'dzin pas tshe'i gegs dang bar du gcod pa thams cad srung bar gyur pa'i mos pa dang bcas chos nyid gnyug ma'i ngang du mnyam par 'jog mdzod:__hU~M hrIH__'khor 'das tshe rnams 'byung ba lnga la thim:__sha khrag drod dbugs sems kyi stobs 'phel te:__mi 'gyur dwangs ma nr-i la rgyas thebs pas:__'chi med rdo rje'i tshe dang ldan par shog:__oM b+h+rU~M hrIHb+h+rU~M hU~M b+h+rU~M trAM b+h+rU~M AHb+h+rU~M badz+ra kro d+ha ha ya grI ba rak+Sha b+h+rU~M:__zhes dang*/__me tog 'thor zhing tshe gzungs dang rten 'brel snying po brjod pas brtan par bya/__shis par bya ba'i slad du/__bla ma rtsa gsum 'chi med tshe'i lha tshogs rnams kyis shis pa brjod pa'i tshigs su bcad pa'i rdo rje'i glu len cing*/__me tog gi char phab pas dge legs kyi snang bas phyogs dus gnas skabs thams cad du khyab cing rtag par byas pa'i mos pa mdzod/__oM:__grub par gyur cig rdo rje'i ye shes tshe:__mi 'gyur mi shigs mkha' ltar kun la khyab:__yo tan dpag yas phrin las bsam mi khyab:__pad+ma tshe dpag med mgon myur thob shog:__ces dang*/__gzhan yang las byang rgyas 'bring gang rung gi bkra shis sogs ji ltar rigs pa brjod cing*/__me tog gi char dbab/__rol mo'i sgra snyan cing rgyun ring bar bya'o/__/de ltar na de rnams kyi sgo nas dpal o rgyan chos kyi rgyal po'i thugs bcud/__bod yul sa 'og kun gyi gter gcig__/bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi gyi dkyil 'khor du mngon par dbang bskur ba'i bya ba mdor bsdus te grub pa lags pas/__gnas skabs de dag tu thob cing khas blangs pa'i dam tshig dang sdom pa la srung sdom gyi 'dun pa drag pos 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__gtso bos ji ltar sogs/__dbang bskur zab mo legs par thob pa'i bka' drin gtang rag gi yon tu maN+Dal phul/__slar yang lus longs spyod dge tshogs rgya mtsho dang bcas pa 'khor los sgyur ba'i rgyal srid kyi 'byor pa ltar sprul te phul na cha shas nas longs spyad du gsol snyams pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__deng nas brtsams te sogs/__de ltar dbang thob pa'i dge ba'i rtsa ba rnams byang chub snying por yongs su bsngo ba 'di lhan cig tu gnang bar zhu/__bsod nams 'di yis sogs dge ba'i rtsa ba bya chub snying por yongs su bsngo ba'i rgyas gdab/__cho ga'i mtha' rgyas tshogs kyi dga' ston la longs spyod cing lhag ma bsngo/__dam can spyi gtor ltar srung ma'i gtor 'bul dang*/__dkyil 'khor pa la/__oM AHhU~M:__phyi mchod 'dod yon sogs kyis mchod/__hU~M hrIH__ngo bo 'od gsal sogs kyis bstod/__hU~M hrI:__snying po byang chub sems kyi sogs kyi mthar/__thod phreng rtsal gyi dzaba? dang*/__kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na karma sarba sid+d+hi pha la hU~M:__zhes pas dngos grub blang*/__oM:__rig 'dzin dkyil 'khor lha tshogs rnams:__bdag la gsan cing dgongs su gsol:__bdag cag ma rig 'khrul pa yis:__phyag rgya ma gsal dzaba? bzlas g.yel:__ting 'dzin dgongs pa'i rtsal ma rdzogs:__byings rgod 'chal bar gyur pa sogs:__nongs par gyur pa ci mchis kun:__snying nas 'gyod pas mthol bshags na:__sgrib med tshangs pa'i dngos grub stsol:__ces dang*/__yig brgya lan gsum gyi mthar/__a a aH__zhes brjod pas nongs pa bshags/__mdun bskyed kyi rten la/__oM/__'dir ni rten dang sogs brtan bzhugs bya/__bdag nyid dkyil 'khor gyi 'khor lor gsal ba/__hU~M hU~M hU~M:__zhes brjod pas/__snang cha lha'i 'khor lo 'od gsal gyi dbyings su thim/__phaT phaT phaT/__ces brjod pas/__slar yang rang dang snang ba thams cad dkyil 'khor gyi 'khor lo'i sku gsung thugs kyi ye shes rnam pa thams cad pa'i rang bzhin tu gyur par bsam la/__ho:__rig 'dzin snga ma'i dkyil 'khor sogs bsngo smon shis brjod kyis mtha' brgyan pas dge legs kyi snang ba mchog tu rgyas par bya'o/__/zhar byung 'phros don cung zad bshad na/__de lta bu'i dbang 'bring po'i tshul 'di gzhung gzhan tu bsnyen sgrub rnam gsum gyi rtsa ba'i dbang zhes kyang gsungs pa 'di tsam thob pas bsnyen sgrub las sbyor la dbang ba yin mod/__'ga' zhig 'di rigs kyi dbang 'bring po tsam bskur bas rgyas pa'i go chod mdzad pa sogs ni/__chos la dbang za ba'i snying kham chen po yid srub kyi phrin las par nges pa'i phyir/__lag len zhib mos 'gags bsdoms pa las des chog dang sla chos dang dbang yod kyis bstan pa'i snying po chud mi gsan pa gal che bas rnam pa kun tu thugs kyis dgongs 'tshal lo/__dus bzang tshes bcu'i mchod pa lta bur dngos grub blang ba'i cho ga dang rjes su 'brel bas mtshon/__skabs 'ga' zhig tu gtor dbang rkyang pa kho na bskur na/__sbyor ba'i skabs su dbang 'bring po'i bcas bshams dang*/__dngos gzhir rnam bum sgrub pa sogs mi dgos shing*/__mtshams sbyor gyi skabs/__de la'ang rgyas 'bring bsdus gsum las/__'dir don dbang mdor bsdus pa gtor ma la brten nas dbang bzhi chig rdzogs su bsgrub pa la/__slob dpon gyi bya ba sogs sbrel/__ye shes dbab pa brtan pa'i rjes/__de ltar ye shes dbab cing brtan par bya ba sngon tu song nas/__dngos gzhi byin rlabs gtor ma'i dbang bskur ba la/__spyir gtor ma sgrub pa'i dus su sogs sbrel nas/__dngos grub ma lus pa thob pa'i mos pa mdzod/__ces pa'i bar gong ltar dang*/__gter gzhung rtsa bar ma gsungs pas ma byas kyang chad skyon du mi 'gyur mod/__sprul pa'i gter ston chen pos dbang 'bring bsdus gang la'ang sku gsung thugs dbang bskur ba phyag bzhes su mdzad pas/__de ltar na/__de nas dbang don gyi ye shes brtan cing nus ldan tu bya ba'i slad du sku gsungs thugs kyi dbang bskur ba la/__sogs nas skal ba dang ldan par byas pa yin no/__/zhes pa'i bar gong ltar mthar/__shis par bya ba'i slad du sogs sbrel nas dge ba bsngo ba'i bar byas pas grub bo/__/gtor dbang gi mthar tshe dbang sbrel na'ang rung bas/__de ltar na sku gsungs thugs kyi dbang gi mthar tshe dbang gong bzhin bya/___tshe dbang grangs bsog lta bu dgos na/__tshe chang sbyin pa yan dkyus ltar tshar gcig gi mtshams/__oM grub par gyur cig lta bus mtshon shis brjod gang rigs sha lo ka re bya/__slar yang tshe'i 'brang rgyas 'di nyid sogs brda sprad la bskyar/__rjes mar tshe chang sbyin pa'i rjes su/__de ltar dbang bskur ba sogs gong du smos pa bzhin sbrel lo/__/bla ma'i thugs sgrub bye ba'i phul/__/bar chad kun sel smin byed kyi/__/cho ga snying po'i snang ba 'dis/__/phan bde'i pad+mo rgyas gyur cig__/ces pa'ang rtsod bral dus bab kyi sprul pa'i gter ston chen po o rgyan mchog gyur bde chen gling pa'i zhal snga nas zab chos 'di nyid kyi gter shog thog mar 'bebs rim bzhin tu smin grol gyi gdams pa yongs su rdzogs par thob pa'i skal bzang can mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po rdo rje gzi brjid rtsal gyis/__don du gnyer ba'i skyes chen dam pa du mas yang dang yang du gsung gis bskul ba'i bzhed pa bskang phyir nyer mkho mdor bsdus snying por dril te sbyar ba'i dge bas bstan 'dzin gyi skyes bu rnams zhabs pad bskal brgyar brtan cing*/__zab chos 'di nyid kyi phrin las 'jig rten gsum du khyab cing rtag pa'i rgyur gyur cig/__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu/__'di ni dbang 'bring bsdus kyi mtshams sbyor nyer 'kho tsam ste/__dbang rgyas par bskur ba'i tshul sogs ni 'jam mgon rdo rje 'chang blau gros mtha' yas kyi gsung rab las rtogs par bya ba kho na'o//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: