JKW-KABAB-12-NA-022

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔའི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས།
Wylie title snyan brgyud rta mgrin gnyen po lha lnga'i phrin las dbang bskur dang bcas pa gdug pa kun 'joms JKW-KABAB-12-NA-022.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 12, Text 22, Pages 669-694 (Folios 1a to 13b5)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (mchog ldan mgon po, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. snyan brgyud rta mgrin gnyen po lha lnga'i phrin las dbang bskur dang bcas pa gdug pa kun 'joms. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 12: 669-694. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle དཔལ་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔ་ (dpal rta mgrin gnyen po lha lnga)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-12-NA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-MI-032
Colophon

།ཅེས་བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྒྱལ་དབང་པདྨའི་ཞལ་སྐྱིན་གང་གིས་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་བཀའི་གནང་བ་སྩལ་བ་ལྟར། འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་བཀླགས་པས་གྲུབ་པར་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces bka' drin mnyam med kun mkhyen bla ma rgyal dbang pad+ma'i zhal skyin gang gis smin grol zab mos rjes su bzung nas bka'i gnang ba stsal ba ltar/__'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pas rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang du bklags pas grub par bsdebs pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔའི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།ན་མོ་གུུ་ར་བེ། ཡེ་ཤེས་སྐུ་ལྔ་འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱར་ཤར། །དུག་ལྔའི་རྩལ་རྫོགས་གདོན་བགེགས་འདུལ་བ་ཡི། །གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། །ཕྲིན་ལས་སྨིན་བྱེད་དང་བཅས་ཁྱེར་བདེར་བཀོད། །ཁྲག་འཐུང་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ། སྦྱོར་བ་བདག་བསྐྱེད་ཁོ་ན་ལ་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་དང་ཕྱི་མཆོད་ཙམ་བཤམ། དེ་འང་མི་འཛོམ་པའི་སྐབས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་འཐུས། ཕྲིན་ལས་ལ་སྔོན་དངོས་རྗེས་གསུམ་ཡོད་པའི་དང་པོ་སྔོན་འགྲོའི་ཐོག་མར་གསོལ་འདེབས་ནི། དམར་ནག་གྲུ་གསུམ་དབང་གི་གཞལ་ཡས་ན༔ བདུད་ནག་ཕོ་མོ་བརྫིས་པའི་གདན་སྟེང་དུ༔ དབང་གི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ པདྨ་རིགས་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར༔ རྟ་མགྲིན་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ དེ་ནས་སྐྱབས་འགྲོ་ནི། ན་མོ༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐུ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལ༔ བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་ཏུ༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབས་ནས་ནི༔ གང་ལ་ངག་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ འགྲོ་བ་བསྒྲལ་བར་དམ་བཅའོ༔ ཚོགས་བསག་ནི། བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ གསང་སྔགས་བསྒྲུབས་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ བགེགས་བསྐྲད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཏིང་འཛིན་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་རྩལ་གྱིས༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔ ལོག་པར་འདྲེན་པ་བདུད་ཀྱི་ཚོགས༔ འདི་རུ་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ དྲག་སྔགས་བརྗོད། མཚམས་གཅོད་ནི། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་ཡེ་ནས་ངང་གིས་ཁྲོ༔ མཚམས་གཅོད་ཁྲོ་བོས་ནམ་མཁའ་གང་༔ བགེགས་འདུལ་ཁྲོ་བོའི་རོལ་མཚམས་ལས༔ སུ་ཡང་འདའ་བར་མ་བྱེད་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿགུ་རུ་དྷེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་རཀྴ་རཀྴ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནི། རཾ་ཡཾ་ཁཾ༔ རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ཉིད་ལས༔ རང་བྱུང་མཆོད་པའི་ཕུང་པོ་ནི༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ལྟ་བུས༔ དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གཉིས་པ་དངོས་གཞིར་བསྐྱེད་བཟླས་རྫོགས་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་དུ་གསུངས་པ་ལས། དང་པོ་བསྐྱེད་རིམ་དམ་ཚིག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་མ་བཅོས་འོད་གསལ་གདངས༔ དམིགས་མེད་བརྩེ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཧཱུྃ་མཐིང་གའི༔ རིག་རྩལ་རོལ་པས་སྣོད་བཅུད་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་མཁའ་ལས་འཇའ་ཚོན་ལྟར༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རྡོ་རྗེའི་རི་རབ་དང་༔ མི་ཕྱེད་སྲུང་འཁོར་དུར་ཁྲོད་གཞལ་མེད་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་༔ བདུད་བཞི་དྲེགས་པ་གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་འགོང་སོགས༔ འདར་ཞིང་འདུད་པ་བྱི་ཆིངས་བསྣོལ་བའི་སྟེང༔ རིག་པ་ཧཱུྃ་ལས་བདག་ཉིད་རྩ་བའི་ལྷ༔ རིག་འཛིན་འཆོལ་བའི་ཁྲོ་རྒྱལ་གྲོ་བོ་ལོད༔ ཡཀྴ་ཀཱ་ལ་དཔལ་ཆེན་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ༔ སྐུ་མདོག་དུས་མཐའི་ཆར་སྤྲིན་འཁྲུགས་པའི་མདངས༔ ཞལ་གདངས་མཆེ་གཙིགས་སྤྱན་གསུམ་དམར་ལ་ཟླུམ༔ སྨ་ར་སྨིན་མ་ཨག་ཚོམ་མེ་ལྟར་འབར༔ ཁྲོ་གཉེར་རབ་བསྡུས་ལྗགས་འདྲིལ་ཧཱུྃ་སྒྲ་སྒྲོགས༔ དར་ནག་བེར་གསོལ་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན༔ ཕྱག་གཡས་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་རྭ་དགུ་པ༔ སྡིགས་པའི་མཛུབ་མོས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་བསྒྲེངས༔ རྩེ་ལས་གདུག་པ་ཀླུ་གདོན་འདུལ་བའི་གཉེན༔ ཡེ་ཤེས་ཁྱུང་ཆེན་མཐིང་ནག་ཁྲ་ཐབས་འཕྲོ༔ ཕྱག་གཡོན་རི་རབ་ཕུར་བུ་གསོར་བ་ལས༔ བར་ཆད་བདུད་འདུལ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ ལྗང་ནག་ཕུར་བུ་འདྲིལ་བ་རླུང་ལྟར་འཚུབས༔ སྤྱི་གཙུག་རྟ་གདོང་ལྗང་ཞུར་འཚེར་བ་ཡིས༔ འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་ཤིག་ཤིག་ཡོམ་ཡོམ་འགུལ༔ རྔོག་མ་དམར་པོ་མེ་འབར་ཐིག་ལེའི་དབུས༔ པད་ཉིའི་སྟེང་དུ་དུས་མིན་འཆི་བ་ཡི༔ གཉེན་པོའི་ལྷ་མཆོག་བཅོམ་ལྡན་ཚེ་དཔག་མེད༔ ཁྲོས་པའི་སྐུར་བཞེངས་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཕྱག་གཡས་པདྨ་དམར་པོས་ཚེ་བཅུད་སྡུད༔ གཡོན་པས་ཚེ་བུམ་སྒྲུབ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩལ༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱས་སྤྲས༔ རང་འོད་ཡུམ་འཁྱུད་ཞབས་གཉིས་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་མའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཀླུ་གཤེད་གསང་བའི་བདག༔ རྡོ་རྗེ་སྡིགས་མཛུབ་མཐིང་ནག་ཁྲོ་ཆས་རྫོགས༔ རང་བྱུང་རིག་པ་འོད་སྐུར་ལམ་མེར་གསལ༔ བདག་ཉིད་རྒྱལ་འགོང་དམ་སྲི་འབྱུང་པོའི་གཤེད༔ ཞབས་ཟུང་དོར་སྟབས་དྲག་མེ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་༔ རབ་འབྱམས་ཁྲོ་བོའི་སྤྲུལ་པ་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ༔ དེ་ལྟར་གསལ་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡི་གེས་མཚན༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་རིགས་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱས་བརྒྱན༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཁྲག་འཐུང་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱ་ཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་སུ་ར་ཏ་སྟྭཾ་ཨ་ཧཾ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྟིམ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ངང་ཉིད་ལས༔ འབར་བའི་སྐུར་བཞེངས་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ལྷ༔ ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་གནས་གདིར་གཤེགས༔ དབང་སྐུར་བྱིན་ཕོབ་མཐུ་རྩལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ཛ༔ཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཧཱུྃ༔ དམ་ཚིག་རྟེན་ལ་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་བཞུགས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་རོ་གཅིག་ཏིཥྛ་ལྷན༔ རང་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་དྷཱ་ཀི་ནཱིས༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་བརྡ་ཡིས་འདུད་ཕྱག་འཚལ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ མཆོད་བསྟོད་ནི། ཧཱུྃ༔ གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཕུང་ཁམས་ཚོགས༔ དྲག་པོའི་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་བརྗིད་ཅིང་རྔམས༔ སྨན་རག་གཏོར་ཚོགས་སྦྱོར་སྒྲོལ་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་མཐུ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ ཁྲོ་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ལྷ༔ དུས་མིན་འཆི་དང་བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་འཇོམས༔ སྲོག་བདག་གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་འགོང་ཚར་གཅོད་པའི༔ རྡོ་རྗེ་འདུ་འཕྲོ་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ གཉིས་པ་བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་གསང་བདག་གི༔ ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་རྡོ་རྗེའི་སྦུབས༔ ཧཱུྃ་མཐར་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལས༔ འོད་འཕྲོས་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་མཆོད༔ འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བར་ཆོད་བསལ༔ འཆི་བདག་གདོན་དང་བདུད་ཀྱི་སྡེ༔ མ་རུངས་གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་འགོང་སོགས༔ སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ དབང་དུ་བསྡུས་ཤིང་བྲན་དུ་བཀོལ༔ བསད་གཟིར་བསྐྲད་མནན་ཆོས་དབྱིངས་བསྟིམས༔ ཐམས་ཅད་ཀ་དག་རིག་པའི་གདངས༔ ལྷུན་གྲུབ་དཔལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔ ཚུར་འདུས་བདག་ཐིམ་ནུས་སྟོབས་འབར༔ གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ལྷ་ལྔ་དང་༔ དབྱེར་མེད་དགོངས་པའི་རྩལ་རྫོགས་གྱུར༔ ཅེས་པའི་དམིགས་གནད་དང་ལྡན་པས། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཁྲོཾ་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་གཙོ་འཁོར་སྤྱི་དྲིལ་ཉིད་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་བཟླས་པའི་མཐར། ལྷ་བཞི་སོ་སོའི་དམིགས་བཟླས་ནི། སྤྱི་བོའི་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿལས་འོད་འཕྲོས་པས༔ རང་གི་བླ་ཚེ་ཆད་ཡར་དང་༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་བདུད་རྩིར་བསྡུས༔ ཞལ་ཞུགས་སྐུ་ཡི་དབྱིབས་བརྒྱུད་ནས༔ སྦྱོར་མཚམས་ལས་བྱུང་བདག་ཉིད་ཀྱི༔ སྤྱི་བོ་ནས་བརྒྱུད་རྩ་ཁམས་གང་༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་མཐིང་ཐོག་ལྟར་སྤྲོས༔ སྟེང་གདོན་གཟའ་རྣམས་བྲན་དུ་བཀོལ༔ གདུག་པ་ཅན་ཀུན་ཚར་བཅད་གྱུར༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེའི་རྩེ་མོ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་ཁྱུང་ཆེན་སྐར་ལྟར་འཕྲོས༔ འོག་གདོན་གདུག་པ་ཀླུ་ཡི་ཚོགས༔ གཟིར་མནན་མ་རུངས་ཚར་བཅད་གྱུར༔ ཨོཾ་ཁྲོཾ་བཛྲ་ག་རུ་ཌ་ནཱ་ག་སརྦ་དུཥྟཱན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཕྱག་གཡོན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལས༔ གནམ་ལྕགས་ཕུར་པ་སེར་ལྟར་འདྲིལ༔ བདུད་བཞི་ལ་སོགས་བར་ཆད་ཀུན༔ བསད་གཟིར་བསྐྲད་མནན་དབྱིངས་བསྟིམས་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་སེ་ན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་སོ་སོར་བཟླས་པའི་མཐར་མཆོད་བསྟོད་དང་ལྷག་ཆད་ཁ་སྐོང་སྤྱི་ལྟར་བྱ། གསུམ་པ་རྫོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པར་འདོད་ན་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་ནོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ། རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་དཀྱུས་སུ་འདི་ནས་བསྡུ་ལྡངས་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ཅིང༌། གཞུང་ལས་དངོས་བསྟན་མེད་ཀྱང་བསྙེན་སྒྲུབ་སྐབས་སོགས་ཚོགས་མཆོད་འབུལ་བར་སྤྲོ་ན། ཚོགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གི་རྫས་རྣམས་འདུ་བྱས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་ཐུགས་ཀ་ནས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་རླུང་བྱང་སེམས་ཆུས༔ ཚོགས་ཀྱི་དངོས་འཛིན་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས༔ སྣོད་བཅུད་དམ་ཚིག་རྫས་སུ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། ཚོགས་མགྲོན་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ངང་ཉིད་ལས༔ འབར་བའི་སྐུར་བཞེངས་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ལྷ༔ འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་བཞིན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ དང་པོ་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཕྱི་སྣོད་འཇིག་རྟེན་ཡངས་པའི་གཏོར་གཞོང་དུ༔ ནང་བཅུད་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་གཏོར་མར་བཤམས༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་འདོད་ཡོན་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་ངྷ་སརྦ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བར་པས་བཤགས་པ་ནི། ཧོཿ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་དུ༔ ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཀུན༔ འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔ བཟོད་པར་བཞེས་ནས་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨ༔ ཐ་མ་བསྒྲལ་མཆོད་ནི། ཨེ་ནྲྀ་ཏྲི་ཛ༔ཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དབྱིངས་ནས་སྐུ་སྐྱོད་ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔའི་ལྷ༔ དྲག་ཏུ་བསྐུལ་ལོ་འབར་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྐྱེད༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་རྣམ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་སྤོར༔ ཤ་ཁྲག་བདེ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པར་བཞེས༔ ནྲྀ་ཏྲི་ཤ་ཏྲཱུྃ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ དེ་ནས་ཚོགས་རྫས་ནང་གི་སྲེག་བླུགས་སུ་རོལ་པའི་ལྷག་མ་བདུད་རྩིས་བྲན་ལ། པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ དབང་གི་བཀའ་ཉན་དཀྱིལ་འཁོར་མུ་རན་སྐྱོང་༔ ལྷག་ལ་དབང་བའི་མཁའ་འགྲོ་གིང་ལངྐ༔ དཔལ་གྱི་ཕམ་ཕབས་གཏོར་མ་འདི་ལོངས་ལ༔ ཞལ་བཞེས་དམ་བཅས་བཞིན་ཏུ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨུ་ཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་ཕྱི་རོལ་དུ་བསྐྱང༌། དེ་ནས་གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་འབུལ། ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ་ལ་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། ཚོགས་མགྲོན་རྟེན་ལ་བརྟེན་བཞུགས་དང་རྟེན་མེད་ན་གཤེགས། བདག་བསྐྱེད། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔ འགགས་མེད་རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོར་ཤར༔ འགགས་པ་ཉིད་ན་འགགས་མེད་པ༔ སྤྲོས་བྲལ་ཀ་དག་ཀློང་དུ་ཐིམ༔ ཞེས་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ། སླར་སྐད་ཅིག་གིས་དབང་ཆེན་པདྨའི་སྐུར་ལྡངས་ལ་གནས་གསུམ་བསྲུང༌། བསྔོ་སྨོན་ནི། དགེ་འདིས་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཀུན༔ ཁྲག་འཐུང་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི༔ གོ་འཕང་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ནས༔ བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་ཤོག༔ ཤིས་བརྗོད་ནི། བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང༌། །དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ལྷ། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ནོར་ལྷ་གཏེར་སྲུང་སོགས། །རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་རིམ་པ་ཚང་ངོ༌། །འདིའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཆེད་དུ་བྱེད་ན། སྦྱོར་བའི་སྐབས་རྟེན་གཏོར་དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་པད་འདབ་དང་ཀྱུ་གུས་བསྐོར་བ་རྒྱན་ལྡན་གྱི་མདུན་ཏུ་མཆོད་པའི་སྨན་རཀ་གཏོར་མ། ཕྱི་མཆོད་རྣམས་བཤམ། སྤྲོས་འབྱོར་གྱིས་ལྕོགས་ན། ཚེ་འབྲང་དང་རིལ་ཆང༌། རྟ་ཞལ། ཁྱུང་ལྔའི་རིལ་བུ། རྡོ་རྗེ། ཕུར་བུ་རྣམས་ཀྱང་བཀོད། མེད་ན་གོང་སྨོས་ཀྱིས་ཆོག་ཐོག་མར་གནས་བདག་ལ་དཀར་གཏོར་དང་བགེགས་གཏོར་སྤྱི་འགྲེ་བཏང༌། ལས་བྱང་དུས་བཞིར་གཞུང་བསྲང༌། བསྟོད་པའི་རྗེས་སུ། རང་སེམས་རིག་པའི་རང་མདངས་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ལྔའི་རྣམ་པར་ཤར་བའི་ངེས་ཤེས་གཏིང་ཚུགས་པ་དང་མ་བྲལ་བར། ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་ལ་ཡིད་མིག་རླུང་གསུམ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་ཅིང་ལྷའི་ང་རྒྱལ་ལས་ནམ་ཡང་མི་གཡོ་བའི་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་བྱ། བཟླས་པའི་སྐབས་སུ་གཞུང་གསལ་གྱི་དམིགས་གནད་སོ་སོ་དང་ལྡན་པས་གཙོ་བོ་སྤྱི་དྲིལ་ཉིད་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གཅིག་དྲིལ་ཡིན་པས་འབུམ་ཕྲག་བཞི། གཞན་རྣམས་ལ་འབུམ་ཕྲག་རེ་རེ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁ་སྐོང་བཅས་བཟླ་བ་ནི་གྲངས་ཀྱི་བསྙེན་ཚད་ཡིན་ལ། སྤྱི་མཐུན་གདོན་བགེགས་ཐུལ་བའི་རྟགས་སོགས་ཐུན་མོང་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཚན་མ་མཐོང་བ་སོགས་མཆོག་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཐོང་བ་ནི་རྟགས་ཀྱི་བསྙེན་ཚད་དོ། །དགོངས་ཐུན་ལྟ་བུའི་གཤམ་དུ་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་སྤྱི་འགྲོ་བཏང༌། ཚོགས་མཆོད་སྤྲོ་ནའང་དེར་བྱ། བསྙེན་སྒྲུབ་ཐེམས་ནས་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་དམིགས་སུ་མ་གསུངས་ཀྱང་སྤྲོ་ན་འགལ་བ་མེད་པས། རྗེས་ཀྱི་མཆོད་བསྟོད་གྲུབ་ནས་འདོན་ཆ་རྩ་གསུམ་ལྟ་བུ་ནས་ལེན་ལ་སྒྲུབ་གཏོར་སོགས་ཀྱིས་དབང་བླང༌། རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་འོག་གི་དབང་གི་དུས་ལྟར་བཅའ་གཞི་བཤམ་སྒྲུབ་བྱས་ལ་དབང་ལེན་ཚུལ་བཞིན་བྱས་ཀྱང་ལེགས་ཏེ་འཕྲོས་དོན་དུ་སྨོས་པའོ། ༈ །འདིའི་སྨིན་བྱེད་སྒྲུབ་ན། དཀྱིལ་འཁོར་ཁྲོ་དཀྱིལ་སྤྱི་མཐུན་ནང་དུ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལྟེ་བར་སྐུ་འམ་ཕྱག་མཚན་བྲིས་པ། མ་འབྱོར་ན་མཎྜལ་ལ་ཚོམ་བུ་སྔོན་པོ་གཅིག་བཀོད་པའི་སྟེང་ཁྲི་འུར་བུམ་པ་བཅུད་ལྡན་ཁ་རྒྱན་མགུལ་ཆིངས་དང་བཅས་པ། མདུན་ཏུ་སྐུ་ཙཀ་ལྔ། རཀྴའི་ཕྲེང་བ། མེ་ལོང༌། མར་ཚོན་སོགས་ལས་བཅོས་པའི་རྟ་ཞལ་ལྗང་ཞུར་རྔོག་མ་དམར་སེར་ཅན། གཡས་སུ་ཁྱུང་ལྔའི་རིལ་བུ། རྒྱབ་ཏུ་ཚེ་འབྲང་རིལ་ཆང་དང་བཅས་པ། གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ། གཡོན་ཏུ་ཕུར་བུ་རྣམས་བཀོད་ལེགས་པར་བྱ། མདུན་རྒྱབ་གང་བདེར་སྨན་རག་གཏོར་གསུམ། ཕྱི་མཆོད་བསྐོར་བཤམ། གཞན་ཡང་ལས་བུམ། སྔོན་གཏོར་སོགས་ཉེར་མཁོའི་རིགས་ཚོགས་པར་བྱས་ལ། ལས་བྱང་ལྟར་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་དུ་བསྒྲུབ། བཟླས་པའི་ཐོག་མར་དབང་རྫས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གོ་སར་ཛབ྄་ཁང་ཕྱེས་ལ། བདག་མདུན་སོ་སོར་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུའི་དམིགས་བཟླས་བྱ། ཚེ་བསྙེན་སྐབས་ཚེ་རྫས་རྣམས་ལའང་ཚེ་བཅུད་བསྡུ། བུམ་བཟླས་ཟུར་དུ་སྤྲོ་ན་གསལ་གདབ་སྤྱི་འགྲོ་བྱས་ལ་སྤྱི་དྲིལ་བཟླ། མཐར་སྟོང་ཚིག་མཆོད་བསྟོད། བུམ་ལྷ་འོད་ཞུ་བྱ། ལས་བུམ་རྟ་སྔགས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབ། རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་ལ་གནང་བ་ཞུ། དེ་ནས་སློབ་མ་ཕྱི་རོལ་དུ་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌། བགེགས་གཏོར་བསྔོས་ལ་བགེགས་བསྐྲད་དང་མཚམས་གཅོད་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་བཅས་བྱས་ལ། དེའང་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་གཟུགས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བོད་འབངས་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེས་ལྷག་པར་དགོངས་ཏེ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་སྩལ་ནས་ཕན་བདེའི་དཔལ་ལ་སྦྱོར་བར་མཛད་པ་ལས། སྐབས་སུ་བབས་པ་འདི་ནི། ཇི་སྐད་དུ། གཡས་རུ་གཙང་འགྲམ་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེར་བསྟན་ནས་འབྱུང་༔ ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང་༔ ཞེས་དང༌། གཞན་ཡང༌། གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔ་འབྱོན་པའི་ཡ་གྱལ་གཅིག་ཏུ་གཏེར་ཁ་མང་པོ་ནས་ལུང་བསྟན་ཅིང༌། གུང་ཐང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་མཆོད་ཡོན་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས་ནས་བསྟན་པའི་སྤྱི་རིམ་མཛད་པས་བོད་ཡུལ་དུ་རུཥྐའི་འཇིགས་པ་ལས་ཡུན་རིང་དུ་བསྐྱབས་པ་སོགས་སྙན་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ། སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཙ་བ་ཆེན་པོ་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་ཐུགས་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྔགས་གླིང་པའམ་རིག་འཛིན་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ནག་པོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་མཐའ་དམག་ཟློག་པའི་ལས་སྦྱོར་མཛད་པའི་སྐབས་སུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་སྙན་བརྒྱུད་དུ་སྩལ་ནས་ཐུགས་ལ་གབ་པ། སླད་ནས་རབ་ཚེས་མེ་གླང་སྣྲོན་ཟླའི་ཚེས་བཅུར་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་དག་པའི་སྣང་བར་རིག་འཛིན་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་སྙན་བརྒྱུད་དུ་གདམས། རིམ་པར་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་སྐབས་སུ་བབས་པའི་ལུང་མཐུན་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་འགའ་ཞིག་ལ་སྩལ་ནས་བར་ཆད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་མཛད་པ་སྟེ། གཞུང་ལས། ལྟ་དགོངས་གདིང་ལྡན་སློབ་དཔོན་གྱིས༔ དམ་ཚིག་དག་པའི་སློབ་མ་ལ༔ དབང་འདི་ལན་གཅིག་བསྐུར་བས་ཀྱང་༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཀྱི༔ གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་འགྱུར་ན༔ བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ་ལ་བརྩོན་པ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ དེ་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པར་ཟུང་༔ ཞེས་གསུངས་པ་ཉིད་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་ཆེན་པོས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་མཚམས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །ཐལ་མོ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པས་གསོལ་འདེབས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨེ་མ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དགོངས༔ བདག་ཅག་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུར༔ ཁྲག་འཐུང་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔ་ཡི༔ དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། བླ་མ་དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ལྔ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ནམོ༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐུ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལ༔ བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཏུ་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ལྷ་ལྔ་བསྒྲུབས་ནས། འགྲོ་བ་དྲུག་དང་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་གདུལ་བར་དཀའ་བའི་མ་བསྒྲལ་བ་མཐའ་དག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་བསྒྲལ་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་ཏུ༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབས་ནས་ནི༔ གང་ལ་ངག་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ འགྲོ་བ་བསྒྲལ་བར་དམ་བཅའོ༔ ལན་གསུམ། ཡུལ་གྱི་མཆོག་དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་ཡན་ལག་བཅུ་པའི་སྒོ་ནས་བསགས་སྦྱོང་སྤེལ་གསུམ་བགྱི་བའི་བློས་སོ་སོའི་བསྒོམ་དོན་གསལ་འདེབས་བཞིན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ གསང་སྔགས་བསྒྲུབས་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ལན་གསུམ། ཕྱི་སོ་ཐར་ནང་བྱང་སེམས་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་མ་ལུས་པ་ལེགས་པར་བླངས་ནས་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་བའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས༔ རིག་པ་འཛིན་པ་བདག་གིས་ནི༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ སོ་སོར་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རིག་འཛིན་ནང་གི་སྡོམ་པའི་ཚོགས༔ མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་དབང་གི་རྩ་བ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་ཡིན་པས་སྒོ་གསུམ་གྱི་གནད་ལེགས་པར་གཅུན་ཏེ་དམིགས་པ་འདི་རྣམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒོམས་ཤིག །ཤཱུ་ནྱ་ཏཱའི་སྔགས་བརྗོད། སྟོང་པའི་ངང་ལས། ཁྱེད་རང་རྣམས་གང་དུ་གནས་པའི་གོ་སར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་བདུད་བཞི་དྲེགས་པ་གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་འགོང་རྣམས་བྱི་ཆིངས་སུ་བསྣོལ་བའི་གདན་ལ། རིག་པའི་ངོ་བོ་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་ཁྱེད་རང་འཆོལ་བའི་ཁྲོ་རྒྱལ་ཡཀྴ་ཀཱ་ལ་དཔལ་ཆེན་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་དུས་མཐའི་ཆར་སྤྲིན་ལྟར་གནག་པ། ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཅན་ཧཱུྃ་སྒྲ་དྲག་པོར་སྒྲོག་པ། དར་ནག་གི་བེར་གསོལ་ཞིང་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་བརྒྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ཕྱག་གཡས་སྡིགས་མཛུབ་དང་བཅས་པས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་ནམ་མཁར་སྒྲེང་བ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཁྱུང་ནག་ཁྲ་ཐབས་སུ་སྤྲོ་བ། གཡོན་པས་རི་རབ་ཕུར་བུ་གསོར་བ་ལས་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ལྗང་ནག་ཕུར་བུ་འདྲིལ་བ་རླུང་ལྟར་འཚུབས་པ། ཞབས་གཉིས་འདོར་སྟབས་མེ་ཕུང་དྲག་ཏུ་འབར་བའི་ཀློང་ན་འགྱིང་བ། དབུ་གཙུག་རྟ་གདོང་ལྗང་ཞུར་ནམ་མཁར་འཚེར་བའི་རྔོག་མ་དམར་པོ་མེ་འབར་བའི་ཐིག་ལེའི་དབུས་སུ་ཚེ་དཔག་མེད་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཅན་པདྨ་དང་ཚེ་བུམ་འཛིན་པ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་ཤིང་རང་འོད་ཀྱི་ཡུམ་དང་བཅས་ཏེ་ཞབས་སྐྱིལ་ཀྲུང་པད་ཉིའི་གདན་ལ་བཞུགས་པ། ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་གསང་བདག་མཐིང་ནག་ཁྲོ་བོའི་ཆས་ཅན་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་སྡིགས་མཛུབ་ཞབས་འདོར་ཐབས་པད་ཉིའི་གདན་དང་མེ་ཕུང་གི་ཀློང་ན་བཞུགས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་དང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་གློག་གི་ཞགས་པ་ལྟ་བུར་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་པར་འཕྲོས་པས་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྲག་འཐུང་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་བྱོན་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །གུ་གུལ་སོགས་བསྲེག །རོལ་མོའི་སྒྲ་དྲག་ཏུ་བྱས་ལ། ཧཱུྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ངང་ཉིད་ལས༔ འབར་བའི་སྐུར་བཞེངས་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ལྷ༔ ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ དབང་སྐུར་བྱིན་ཕོབ་མཐུ་རྩལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧྲཱི༔ ཧཱུྃ་ཁྲོཾ་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ ཞེས་བརྗོད་ལ་དབབ། རྡོ་རྗེ་མགོར་བཞག་ལ། ཡེ་ཤེས་པའི་བྱིན་རླབས་བརྟན་པར་མོས། ཏིཥྛ་བཛྲ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྣམས་གྲུབ་ནས། དབང་དངོས་གཞི་བསྐུར་བ་ལ། སྦྱོར་བ་དབང་གི་གཞི་བཅའ་ཞིང་བསྙེན་པར་དབང་བའི་བུམ་དབང༌། དངོས་གཞི་སྒྲུབ་པ་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་ཀྱི་དབང༌། མཐའ་རྟེན་ལས་སྦྱོར་རྫས་ཀྱི་དབང་ལྔ་བཅས་རིམ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་བསྒོམ་དོན་རྣམས་རིམ་བཞིན་གསལ་འདེབས་པར་ཞུ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་དབང་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་པས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་གང་བའི་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ཤིག །བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་བུམ་པ་དུར་ཁྲོད་གཞལ་མེད་ཁང་༔ ནང་བཅུད་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱའི་ཚོགས༔ འོད་ཞུ་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔ རྒྱུད་དག་ཡེ་ཤེས་ནུས་རྩལ་རྫོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧྲཱི༔ ཧཱུྃ་ཁྲོཾ་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ་ཨཽཾ་ཏྲཱྃ་ ཧྲཱི༔ཨཱ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་སུ་ར་སྟྭཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ བུམ་ཆུ་འཐོར་འཐུང་བྱ། དེ་ལྟར་བུམ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས་ལུས་གང་དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་འཁྱིལ་པ་ལས་པདྨའི་རིགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔས་དབུར་བརྒྱན་པར་མོས་ཤིག །དེས་དབང་ཕྱི་མ་རྣམས་བསྐུར་བའི་སྣོད་རུང་དུ་གྲུབ་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་ཉེ་བར་བསྙེན་པ་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་གི་སླད་དུ་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ལྔའི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་རེ་འཕྲོས་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་སོ་སོ་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག་་་་་་་ལྷ་ཙག་རྣམས་སྤྱི་བོ་སོགས་སོ་སོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་རྟ་མགྲིན་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་ཡི༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་འདི་ལ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ རྒྱལ་འགོང་དམ་སྲིའི་གཉེན་པོར་གྲུབ་པར་ཤོག༔ བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧྲཱིཿ ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ༴ སྐལ་ལྡན་༴ དུས་མིན་འཆི་བའི་གཉེན་པོར་གྲུབ་པར་ཤོག༔ ཧྲཱིཿ པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཀཱ་ཡ༴ ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་གསང་བ་འཛིན་པའི་བདག་པོ་ཡི༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ༴ སྐལ་ལྡན༴ དྲེགས་པ་གཟའ་ཡི་གཉེན་པོར༴ ཧཱུྃ་བཛྲ་ཙཎྜ་ཀཱ་ཡ༴ ཁྲོཾ༔ ཁྲོ་རྒྱལ་སྤྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་ག་རུ་ཌའི༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ༴ སྐལ་ལྡན༴ གདུག་པ་ཀླུ་ཡི་གཉེན་པོར༴ ཁྲོཾ་ག་རུ་ཌ་ཧཱུྃ༴ ཧཱུྃ༔ ཕྲིན་ལས་རྩལ་རྫོགས་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡའི༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ༴ སྐལ་ལྡན༴ མ་རུངས་བདུད་བཞིའི་གཉེན་པོར༴ ཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ དེས་ལུས་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་བ་ཡིན་པས། དེང་ནས་སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྟག་ཏུ་མ་བྲལ་བས་ཕྱག་རྒྱ་སྐུའི་གཟེར་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཞེན་ལ་ཐེབས་པར་གྱིས་ཤིག །དེ་ནས་གསུང་བཟླས་ལུང་གི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་དང་ཁྱེད་རང་གཉིས་ཀ་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ལྔར་གསལ་བའི་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་གསང་བདག་གི་ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་སྔགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོར་བ་བསལ་ཐོབ། སློབ་དཔོན་ལ་མོས་གུས་བྱས་པས་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཞལ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་ཞལ་དུ་ཞུགས། སྙིང་གའི་སྔགས་ཕྲེང་ལ་ཐིམ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པས། རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་དུ་གཅོད་པ་བསལ། སྡེ་བརྒྱད་མ་རུངས་པ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བསྡུས་ཤིང་ཚར་བཅད། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཕྱག་རྒྱར་སྦྱངས། འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་རང་རང་ལ་ཐིམ་པས་བྱིན་རླབས་ནུས་པའི་སྟོབས་རབ་ཏུ་འབར་ཏེ་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ལྷ་ལྔ་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པར་མོས་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧྲཱི༔ ཧཱུྃ་ཁྲོཾ་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། སྤྱི་བོར་བཞུགས་པའི་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿཡིག་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་རྣམས་དང༌། འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་མ་ལུས་པ་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་ཞལ་དུ་ཞུགས། སྐུའི་དབྱིབས་བརྒྱུད་སྦྱོར་མཚམས་ནས་བབས། ཁྱེད་རང་གི་སྤྱི་བོར་ཞུགས་ཤིང་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་གང་བས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ཐོབ་པར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ གསུམ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་གསང་བའི་བདག་པོའི་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ལས་ཧཱུྃ་ཡིག་ཐོག་རྒོད་ཀྱི་ཆར་པ་ལྟ་བུ་འཕྲོས། སྟེང་གདོན་གཟའ་རྣམས་བྲན་དུ་བཀོལ་ཅིང་མ་རུངས་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་པར་དམིགས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ གསུམ། ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེའི་རྩེ་མོའི་ཁྱུང་ཆེན་ལས་ཁྱུང་གི་ཚྭ་ཚྭ་སྐར་ཚོགས་ལྟ་བུ་སྤྲོས། འོག་གདོན་ཀླུའི་ཚོགས་གཟིར་ཅིང་མནན་ནས་ཚར་བཅད་པར་དམིགས་ལ་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་ཁྲོཾ་བཛྲ་ག་རུ་ཌ་ནཱ་ག་སརྦ་དུཥྟཱན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཕྱག་གཡོན་པའི་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལས་གནམ་ལྕགས་ཕུར་བུའི་ཆར་པ་སེར་རྒོད་ལྟར་བབས་པས་བདུད་བཞི་ལ་སོགས་པའི་བར་ཆད་ཐལ་བར་བརླག་པར་དམིགས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་སེ་ན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཕྲེང་བ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མགྲིན་པར་བཞག་སྟེ་ནུས་པ་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །དབང་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་ལག་ཏུ་གཏད་ལ། ཨཱཿ གཉེན་པོ་སྟོབས་འདུས་ཁྲོ་རྒྱལ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་འདི་ལ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ ནུས་པ་སྔགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧྲཱི༔ ཧཱུྃ་ཁྲོཾ་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཨ༔ དེས་ངག་སྔགས་ཀྱི་བཟླས་བརྗོད་བྱ་བ་ལ་དབང་བ་ཡིན་པས། དེང་ནས་གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་དང་རྟག་ཏུ་མ་བྲལ་བས་བཟླས་བརྗོད་སྔགས་ཀྱི་གཟེར་དང་ཏིང་འཛིན་འཕྲོ་འདུའི་གཟེར་ལས་རླུང་གི་གཡོ་རྩོལ་ལ་ཐེབས་པར་གྱིས་ཤིག །མེ་ལོང་དུ་རྡོ་རྗེ་ཤར་བ་བསྟན་ལ། མེ་ལོང་དྭངས་པའི་ངོས་སུ་རྡོ་རྗེའི་གཟུགས་བརྙན་ཤར་ཡང་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པའི་དཔེས་མཚོན་ཏེ། འཁོར་འདས་ཀྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་པས་ངོ་བོ་སྟོང་ལ་རྣམ་པ་མ་འགགས་པ་ས་ལེར་གསལ་ཡང་གནས་ལུགས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་ནམ་ཡང་མ་གཡོས་པ་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་དང་རང་རིག་པའི་ངོ་བོ་གདོད་ནས་དབྱེར་མེད་དུ་གནས་པའི་དོན་གོ་བར་མཛོད་ལ་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག ཧཱུྃ༔ ཁྲོ་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱི་སྟོང་གསལ་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་འདི་ལ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ རང་བྱུང་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧྲཱི༔ ཧཱུྃ་ཁྲོཾ་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཧཱུྃ༔ དེས་སེམས་གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་ཞལ་བལྟ་བ་ལ་དབང་བ་ཡིན་པས། དེང་ནས་རིག་སྟོང་ཟུག་འཇུག་གཤིས་ལུགས་ངང་བཞག་དང་རྟག་ཏུ་མ་བྲལ་བས། དགོངས་པ་མི་འགྱུར་བའི་གཟེར་གཉིས་སྣང་རྟོག་འཁྲུལ་ལ་ཐེབས་པར་གྱིས་ཤིག །དེ་ནས་མཐའ་རྟེན་རྫས་དབང་བསྐུར་བ་ལ། ཚེ་འབྲང་འདི་ཉིད་ཟླ་གམ་དམར་པོ་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེར་ཚེ་བདག་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་བཞུགས་པའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བྱུང་སྟེ་ཁྱེད་རང་གི་ལུས་གང་བས་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །ཚེ་འབྲང་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧྲཱིཿ ཟླ་གམ་དམར་པོ་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་རུ༔ ཚེ་བདག་མགོན་པོ་ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཏུ་ཡོངས་གྲུབ་ཤོག༔ ཧྲཱིཿཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བརྗོད་ལ་ཚེ་རིལ་ཚེ་ཆང་སྦྱིན། རྟ་གདོང་ཞལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས། སྤྱི་བོའི་རྟ་ཞལ་ས་གསུམ་གང་བའི་དབྱིངས་སུ་འཚེར་ཏེ་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པར་མོས་ཤིག །རྟ་ཞལ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ སྲིད་པ་གསུམ་པོ་འདར་ཞིང་གཡོ་བྱེད་པའི༔ རྟ་གདོང་ཞལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་རྟ་སྐད་ནམ་མཁར་འཚེར་བའི་སྒྲས༔ རྒྱལ་འགོང་དམ་སྲིའི་དཔུང་ཚོགས་ཟིལ་གནོན་ཤོག༔ ཧྲཱིཿཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧེ་ཧི་ཧི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ སྟོབས་བཅུའི་ནུས་མཐུ་བསྡུས་པའི་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་བྱིན་པ་གསོར་བ་ཙམ་གྱིས་སྟེང་གདོན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་གཟིར་མནན་ལས་ལ་འཁོལ་བའི་ནུས་སྟོབས་བརྙེས་པར་མོས་ཤིག །ལྕགས་རྡོར་བཏད་པ་གསོར་གཞུག་ལ། ཧཱུྃ༔ གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་ལ༔ གསང་བདག་ཁྲོ་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་ནུས་མཐུ་རྫོགས༔ གསོར་བ་ཙམ་གྱིས་སྟེང་གདོན་གཟའ་ཡི་ཚོགས༔ གཟིར་མནན་ལས་ལ་འཁོལ་བའི་ནུས་ཐོབ་ཤོག༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཡེ་ཤེས་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་རང་བཞིན་གདུག་པ་ཅན་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་གཉེན་པོ་རྫས་ཀྱི་རིལ་བུ་བྱིན་པས་འོག་གདོན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་མ་རུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པའི་ནུས་རྩལ་རྫོགས་པར་མོས་ཤིག །ཁྱུང་ལྔའི་རིལ་བུ་སྦྱིན་ལ། ཁྲོཾ༔ དུག་ལྔའི་རང་བཞིན་ཀླུ་གདོན་གདུག་པའི་དཔལ༔ འཇོམས་བྱེད་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་ངོ་བོ་ཉིད༔ གཉེན་པོ་རྫས་ཀྱི་རིལ་བུ་འདི་བྱིན་པས༔ གདུག་པ་ནཱ་གའི་ཚོགས་རྣམས་ཚར་ཆོད་ཤོག༔ ཁྲོཾ་པཉྩ་ག་རུ་ཌ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ སྲས་མཆོག་ཀརྨ་ཀཱི་ལ་ཡའི་ངོ་བོ་ལས་ཕུར་བྱིན་པས་རྫས་ཀྱི་ཕུར་བུ་དགྲ་བགེགས་ལ་འདེབས་པའི་མངོན་སྤྱོད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་འགྲུབ་པར་མོས་ཤིག །ཕུར་བུ་འདྲིལ་དུ་བཅུག་ལ། ཧཱུྃ༔ ཕྲིན་ལས་སྟོབས་རྫོགས་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡའི༔ ཕུར་བུ་འདྲིལ་ཞིང་འདེབས་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་བར་ཆད་མ་ལུས་ཀུན༔ ཚར་གཅོད་མངོན་སྤྱོད་ལས་ཀུན་གྲུབ་པར་ཤོག༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང༌། བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང༌། །དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ལྷ། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ནོར་ལྷ་གཏེར་སྲུང་སོགས། །རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་ཤིས་པ་བརྗོད། དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྟོབས་ཆེན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔའི་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་རིམ་པ་གྲུབ་པ་ལགས། གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པའང་འདི་ལྟར་བསྒོམ་དགོས་པ་ལགས་པས་ཚིག་སྙན་ལ་བཟུང་ཞིང་དོན་ཐུགས་ལ་ངེས་པར་མཛོད་ཅིག །རྫོགས་པའི་རིམ་པ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ མི་རྟག་རྒྱུད་བསྐུལ་ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་སྦྱང་༔ སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་བླ་མར་གསོལ་བ་གདབ༔ ཐུགས་ཡིད་གཅིག་བསྲེས་ཀ་དག་དགོངས་པའི་ངང་༔ ལྷུན་གྲུབ་རིག་རྩལ་ལྷ་སྔགས་སྒྱུ་མར་སྦྱང་༔ ལུས་བསྲང་རླུང་དལ་མིག་འབྲས་ནམ་མཁར་གཏད༔ རིག་པ་མ་བཅོས་སྤྲོ་བསྡུ་བྲལ་བར་བཞག༔ དེ་ཚེ་དུག་ལྔའི་རྟོག་པ་ཅི་ཤར་ཡང་༔ སྔོན་བསུ་རྗེས་གཅོད་བློ་ཡིས་མ་བཅོས་པས༔ སྦྲུལ་མདུད་བཞིན་ཏུ་འགྱུ་དྲན་རང་སར་གྲོལ༔ གཏི་མུག་རྣམ་རྟོག་དུས་མིན་འཆི་བ་ཀུན༔ རིག་སྟོང་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ངང་དུ་ཐིམ༔ ང་རྒྱལ་དམ་སྲི་འབྱུང་པོ་དཔུང་དང་བཅས༔ གསལ་སྟོང་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ལྷུན་གྱིས་རྫོགས༔ ཞེ་སྡང་འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་གཟའ་ཡི་གདོན༔ མྱོང་སྟོང་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དུ་ཞི༔ འདོད་ཆགས་ཆུ་ལྟར་གཡོ་བའི་གདུག་པའི་ཀླུ༔ བདེ་སྟོང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཕྱག་རྒྱས་ཐེབས༔ ཕྲག་དོག་རླུང་དམར་འཚུབས་པའི་བདུད་ཀྱི་སྡེ༔ དྲན་སྟོང་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་དུ་ཤར༔ སྐབས་སུ་ཧཱུྃ་གི་གླུ་བླངས་བདེན་ཞེན་བཤིག༔ རེས་འགའ་ཅི་ཡང་མི་དམིགས་སྟོང་པར་སྦྱང་༔ རྣམ་ཀུན་མ་ཡེངས་མི་སྒོམ་རིག་པའི་གཟེར༔ ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་རྟག་ཏུ་སུས་གོམས་པ༔ དུག་ལྔ་གནས་དག་གདོན་ལྔ་རང་སར་གྲོལ༔ ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔའི་ཡེ་ཤེས་ཚེ་འདིར་རྙེད༔ མི་མཐུན་གཟུང་འཛིན་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ༔ ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་གོ་འཕང་མངོན་དུ་འགྱུར༔ ཅེས་ཟབ་ཅིང་གནད་འདྲིལ་ཁྱེར་བདེ་བའི་རྫོགས་རིམ་དུ་འདུག་པས་དུས་དང་རྒྱུན་ཏུ་ཉམས་ལེན་ལ་འབད་པར་ཞུ། དེ་ནས་སྤྱི་ལྟར་མཚམས་སྦྱོར་སྤྲོས་ལ། དམ་ཚིག་ཁས་བླང༌། གཏང་རག །ལུས་འབུལ། དགེ་བསྔོ་བྱས་ལ་སློབ་མ་གྱེས། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཚོགས་མཆོད་ཕུལ་བར་སྤྲོ་ན་ལས་གཞུང་ལྟར་བཏང༌། ཚོགས་ཡོད་མེད་གང་ལྟར་རྗེས་ཀྱི་མཆོད་བསྟོད་ནས་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་བྱས་པས་འགྲུབ་བོ། །དགོངས་པའི་གདིང་ཐོབ་ལྷ་སྣང་གྱད་དུ་གྱུར། །རིག་སྔགས་ནུས་པ་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་མེས། །གདུག་ཅན་བྲག་རི་ཐལ་བར་རླག་ནུས་པའི། །ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱ་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྒྱལ་དབང་པདྨའི་ཞལ་སྐྱིན་གང་གིས་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་བཀའི་གནང་བ་སྩལ་བ་ལྟར། འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་བཀླགས་པས་གྲུབ་པར་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
[edit]

@#/__/snyan brgyud rta mgrin gnyen po lha lnga'i phrin las dbang bskur dang bcas pa gdug pa kun 'joms zhes bya ba bzhugs so//na mo gu+u ra be/__ye shes sku lnga 'bar ba'i phyag rgyar shar/__/dug lnga'i rtsal rdzogs gdon bgegs 'dul ba yi/__/gnyen po stobs kyi lha la phyag 'tshal nas/__/phrin las smin byed dang bcas khyer bder bkod/__/khrag 'thung gnyen po lha lnga'i sgrub thabs nyams su len pa la/__sbyor ba bdag bskyed kho na la sman raka gtor gsum dang phyi mchod tsam bsham/__de 'ang mi 'dzom pa'i skabs ting nge 'dzin gyis 'thus/__phrin las la sngon dngos rjes gsum yod pa'i dang po sngon 'gro'i thog mar gsol 'debs ni/__dmar nag gru gsum dbang gi gzhal yas na:__bdud nag pho mo brdzis pa'i gdan steng du:__dbang gi rgyal po pad+ma he ru ka:__pad+ma rigs kyi khro bo rnams kyis bskor:__rta mgrin dbang gi lha tshogs la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__de nas skyabs 'gro ni/__na mo:__bla ma bde gshegs 'dus pa'i sku:__dkon mchog gsum gyi rang bzhin la:__bdag dang 'gro drug sems can rnams:__byang chub bar du skyabs su mchi:__sems bskyed pa ni/__sems bskyed 'gro ba kun don tu:__bla ma sangs rgyas bsgrubs nas ni:__gang la ngag 'dul phrin las kyis:__'gro ba bsgral bar dam bca'o:__tshogs bsag ni/__bla ma yi dam lha tshogs gshegs:__nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs:__lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:__phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:__nyams chags sdig sgrib mthol zhing bshags:__gsang sngags bsgrubs la rjes yi rang :__smin grol gsang sngags chos 'khor bskor:__mya ngan mi 'da' bzhugs su gsol:__snying po sems can don du bsngo:__yang dag rdo rje'i don rtogs shog:__bgegs bskrad pa ni/__hU~M:__bla ma rnams kyi byin rlabs dang :__yi dam lha yi ting 'dzin dang :__mkha' 'gro rnams kyi mthu rtsal gyis:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__log par 'dren pa bdud kyi tshogs:__'di ru ma 'dug gzhan du dengs:__drag sngags brjod/__mtshams gcod ni/__hU~M:__nga ni ye nas ngang gis khro:__mtshams gcod khro bos nam mkha' gang :__bgegs 'dul khro bo'i rol mtshams las:__su yang 'da' bar ma byed cig:__oM AHhU~M hrIHgu ru d+he ba DA ki nI badz+ra kro d+ha rak+sha rak+sha hU~M phaT:__mchod pa byin rlabs ni/__raM yaM khaM:__rnam dag chos dbyings ngang nyid las:__rang byung mchod pa'i phung po ni:__kun bzang mchod pa'i sprin lta bus:__dpag yas nam mkha' gang bar gyur:__oM ma hA sarba pU dza a mr-i ta rak+ta ba liM ta AHhU~M:__gnyis pa dngos gzhir bskyed bzlas rdzogs gsum gyi rnal 'byor gsum du gsungs pa las/__dang po bskyed rim dam tshig pa'i dkyil 'khor bsgom pa ni/__hU~M:__de bzhin nyid dbyings ma bcos 'od gsal gdangs:__dmigs med brtse ba'i cho 'phrul hU~M mthing ga'i:__rig rtsal rol pas snod bcud stong par sbyangs:__stong pa'i ngang las mkha' las 'ja' tshon ltar:__'byung ba rim brtsegs rdo rje'i ri rab dang :__mi phyed srung 'khor dur khrod gzhal med dbus:__sna tshogs pad+ma nyi ma'i dkyil 'khor dang :__bdud bzhi dregs pa gza' klu rgyal 'gong sogs:__'dar zhing 'dud pa byi chings bsnol ba'i steng:__rig pa hU~M las bdag nyid rtsa ba'i lha:__rig 'dzin 'chol ba'i khro rgyal gro bo lod:__yak+sha kA la dpal chen rta mgrin rgyal:__sku mdog dus mtha'i char sprin 'khrugs pa'i mdangs:__zhal gdangs mche gtsigs spyan gsum dmar la zlum:__sma ra smin ma ag tshom me ltar 'bar:__khro gnyer rab bsdus ljags 'dril hU~M sgra sgrogs:__dar nag ber gsol dur khrod chas kyis brgyan:__phyag g.yas gnam lcags rdo rje rwa dgu pa:__sdigs pa'i mdzub mos nam mkha'i dbyings su bsgrengs:__rtse las gdug pa klu gdon 'dul ba'i gnyen:__ye shes khyung chen mthing nag khra thabs 'phro:__phyag g.yon ri rab phur bu gsor ba las:__bar chad bdud 'dul badz+ra kI la ya:__ljang nag phur bu 'dril ba rlung ltar 'tshubs:__spyi gtsug rta gdong ljang zhur 'tsher ba yis:__'jig rten khams kun shig shig yom yom 'gul:__rngog ma dmar po me 'bar thig le'i dbus:__pad nyi'i steng du dus min 'chi ba yi:__gnyen po'i lha mchog bcom ldan tshe dpag med:__khros pa'i skur bzhengs pad+ma he ru ka:__phyag g.yas pad+ma dmar pos tshe bcud sdud:__g.yon pas tshe bum sgrub la dngos grub stsal:__dar dang rin chen rus pa'i phyag rgyas spras:__rang 'od yum 'khyud zhabs gnyis skyil krung bzhugs:__thugs kar pad+ma nyi ma'i gdan gyi steng :__ye shes sems dpa' klu gshed gsang ba'i bdag:__rdo rje sdigs mdzub mthing nag khro chas rdzogs:__rang byung rig pa 'od skur lam mer gsal:__bdag nyid rgyal 'gong dam sri 'byung po'i gshed:__zhabs zung dor stabs drag me 'khrugs pa'i klong :__rab 'byams khro bo'i sprul pa spro zhing bsdu:__de ltar gsal ba'i lha tshogs thams cad kyi:__gnas gsum rdo rje gsum gyi yi ges mtshan:__ye shes dbang bskur rigs lnga'i phyag rgyas brgyan:__phung khams skye mched khrag 'thung phyag rgyar rdzogs:__oM AHhU~M badz+ra kA wA tsi At+ma ko\u0f85 haM:__hU~M oM trA~M hrIHA \u0f7f__a b+hi Shiny+tsa su ra ta s+t+waM a haM:__ye shes kyi 'khor lo bstim pa ni/__hU~M:__chos dbyings skye ba med pa'i ngang nyid las:__'bar ba'i skur bzhengs gnyen po stobs kyi lha:__khrag 'thung rigs lnga'i lha tshogs gnas gdir gshegs:__dbang skur byin phob mthu rtsal dngos grub stsol:__oM sarba ma hA kro d+ha rA dza e h+ye hi:__dza:hU~M ba~M ho:__dz+nyA na sa ma ya s+t+waM:__hU~M:__dam tshig rten la ye shes gnyis med bzhugs:__byang chub bar du ro gcig tiSh+Tha lhan:__rang las sprul pa'i phyag rgya'i d+hA ki nIs:__sgo gsum gus pa'i brda yis 'dud phyag 'tshal:__a ti pu ho:__pra tIts+tsha ho:__mchod bstod ni/__hU~M:__gdug pa'i dgra bgegs bsgral ba'i phung khams tshogs:__drag po'i nyer spyod 'dod yon brjid cing rngams:__sman rag gtor tshogs sbyor sgrol mchod pa'i sprin:__'bul lo bzhes nas mthu dbang dngos grub stsol:__oM badz+ra ma hA kro d+ha sarba pU dza AHhU~M:__pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__hU~M:__khro rgyal kun 'dus gnyen po stobs kyi lha:__dus min 'chi dang bdud bzhi'i bar chad 'joms:__srog bdag gza' klu rgyal 'gong tshar gcod pa'i:__rdo rje 'du 'phro mdzad la phyag 'tshal bstod:__gnyis pa bzlas pa'i rnal 'byor ni/__ye shes sems dpa' gsang bdag gi:__thugs kar nyi steng rdo rje'i sbubs:__hU~M mthar sngags kyis bskor ba las:__'od 'phros rtsa gsum rab 'byams mchod:__'gro ba kun gyi bar chod bsal:__'chi bdag gdon dang bdud kyi sde:__ma rungs gza' klu rgyal 'gong sogs:__sde brgyad 'byung po'i tshogs rnams kun:__dbang du bsdus shing bran du bkol:__bsad gzir bskrad mnan chos dbyings bstims:__thams cad ka dag rig pa'i gdangs:__lhun grub dpal gyi phyag rgyar rdzogs:__tshur 'dus bdag thim nus stobs 'bar:__gnyen po stobs kyi lha lnga dang :__dbyer med dgongs pa'i rtsal rdzogs gyur:__ces pa'i dmigs gnad dang ldan pas/__oM badz+ra kro d+ha ha ya grI wa hrIHhU~M khroM kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:__ces gtso 'khor spyi dril nyid ji ltar nus pa bzlas pa'i mthar/__lha bzhi so so'i dmigs bzlas ni/__spyi bo'i pad+ma he ru ka'i:__thugs srog hrIHlas 'od 'phros pas:__rang gi bla tshe chad yar dang :__'khor 'das dwangs bcud bdud rtsir bsdus:__zhal zhugs sku yi dbyibs brgyud nas:__sbyor mtshams las byung bdag nyid kyi:__spyi bo nas brgyud rtsa khams gang :__'chi med rdo rje'i srog 'grub gyur:__oM hrIHpad+ma kro d+ha badz+ra A yu She swA hA:__ye shes sems dpa'i thugs ka nas:__thugs srog hU~M mthing thog ltar spros:__steng gdon gza' rnams bran du bkol:__gdug pa can kun tshar bcad gyur:__oM hU~M badz+ra tsaN+Da sarba duSh+tAn mA ra ya phaT:__phyag g.yas rdo rje'i rtse mo las:__ye shes khyung chen skar ltar 'phros:__'og gdon gdug pa klu yi tshogs:__gzir mnan ma rungs tshar bcad gyur:__oM khroM badz+ra ga ru Da nA ga sarba duSh+tAn hU~M phaT:__phyag g.yon rdo rje gzhon nu las:__gnam lcags phur pa ser ltar 'dril:__bdud bzhi la sogs bar chad kun:__bsad gzir bskrad mnan dbyings bstims gyur:___oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn mA ra se na ba~M hU~M phaT:__ces so sor bzlas pa'i mthar mchod bstod dang lhag chad kha skong spyi ltar bya/__gsum pa rdzogs pa'i rnal 'byor bsgom par 'dod na rtsa ba rdo rje'i gsung ltar nyams su len no/__/gsum pa rjes kyi rim pa la/__rgyun gyi nyams len dkyus su 'di nas bsdu ldangs la 'jug pa yin cing*/__gzhung las dngos bstan med kyang bsnyen sgrub skabs sogs tshogs mchod 'bul bar spro na/__tshogs kyi dam tshig gi rdzas rnams 'du byas la/__ra~M ya~M kha~M:__bdag nyid lhar gsal thugs ka nas:__ye shes me rlung byang sems chus:__tshogs kyi dngos 'dzin bsregs gtor bkrus:__snod bcud dam tshig rdzas su gyur:__oM AHhU~M ha ho hrIH__zhes lan gsum gyis brlab/__tshogs mgron spyan 'dren pa ni/__hU~M:__chos dbyings skye ba med pa'i ngang nyid las:__'bar ba'i skur bzhengs gnyen po stobs kyi lha:__'dod yon tshogs kyi 'du bar spyan 'dren na:__ye shes sgyu mar rol bzhin gshegs su gsol:__oM sarba ma hA kro d+ha rA dza badz+ra sa ma ya dzaHdzaH__dang po mchod pa ni/__hU~M:__phyi snod 'jig rten yangs pa'i gtor gzhong du:__nang bcud snang ba sna tshogs gtor mar bshams:__snang srid gzhir bzhengs 'dod yon mchod pa'i sprin:__dgyes par bzhes la byin rlabs dngos grub stsol:__oM badz+ra ma hA kro ng+ha sarba ga Na tsakra pU dza hoH__bar pas bshags pa ni/__hoH__thog med dus nas da lta yan chad du:__nyon mongs dbang gyur dam tshig nyams chags kun:__'dod yon tshogs kyi mchod pas bskang zhing bshags:__bzod par bzhes nas tshangs pa'i dngos grub stsol:__badz+ra sa ma ya shud+d+he a:__tha ma bsgral mchod ni/__e nr-i tri dza:hU~M ba~M hoH__hU~M b+h+yo:__dbyings nas sku skyod khrag 'thung rigs lnga'i lha:__drag tu bskul lo 'bar ba'i brtul zhugs skyed:__dgra bgegs 'byung po'i rnam shes dbyings su spor:__sha khrag bde chen tshogs kyi mchod par bzhes:__nr-i tri sha trU~M mA ra ya rbad:__kha kha khA hi khA hi:__de nas tshogs rdzas nang gi sreg blugs su rol pa'i lhag ma bdud rtsis bran la/__pany+tsa a mr-i ta hU~M hoH__hU~M:__dbang gi bka' nyan dkyil 'khor mu ran skyong :__lhag la dbang ba'i mkha' 'gro ging lang+ka:__dpal gyi pham phabs gtor ma 'di longs la:__zhal bzhes dam bcas bzhin tu phrin las mdzod:__oM u ts+tshiSh+ta ba liM ta khA hi:__zhes phyi rol du bskyang*/__de nas gtang rag gi mchod bstod 'bul/__nongs pa bzod par gsol la yig brgya brjod/__tshogs mgron rten la brten bzhugs dang rten med na gshegs/__bdag bskyed/__hU~M:__chos nyid skye ba med pa las:__'gags med rdo rje srin por shar:__'gags pa nyid na 'gags med pa:__spros bral ka dag klong du thim:___zhes 'od gsal du bsdu/__slar skad cig gis dbang chen pad+ma'i skur ldangs la gnas gsum bsrung*/__bsngo smon ni/__dge 'dis mkha' mnyam sems can kun:__khrag 'thung pad+ma he ru ka'i:__go 'phang byang chub myur thob nas:__bdud las rnam par rgyal bar shog:__shis brjod ni/__byin rlabs mchog stsol rtsa brgyud bla ma dang*/__/dngos grub char 'bebs gnyen po stobs kyi lha/__/dam can rgya mtsho nor lha gter srung sogs/__/rab 'byams dkyil 'khor 'khor lo'i bkra shis shog__/ces pa rnams kyis phrin las rim pa tshang ngo*/__/'di'i bsnyen sgrub ched du byed na/__sbyor ba'i skabs rten gtor dpal gyi gtor ma pad 'dab dang kyu gus bskor ba rgyan ldan gyi mdun tu mchod pa'i sman raka gtor ma/__phyi mchod rnams bsham/__spros 'byor gyis lcogs na/__tshe 'brang dang ril chang*/__rta zhal/__khyung lnga'i ril bu/__rdo rje/__phur bu rnams kyang bkod/__med na gong smos kyis chog thog mar gnas bdag la dkar gtor dang bgegs gtor spyi 'gre btang*/__las byang dus bzhir gzhung bsrang*/__bstod pa'i rjes su/__rang sems rig pa'i rang mdangs khrag 'thung lha lnga'i rnam par shar ba'i nges shes gting tshugs pa dang ma bral bar/__lha sku'i gsal snang la yid mig rlung gsum rtse gcig tu gtad cing lha'i nga rgyal las nam yang mi g.yo ba'i brtan pa thob par bya/__bzlas pa'i skabs su gzhung gsal gyi dmigs gnad so so dang ldan pas gtso bo spyi dril nyid bsnyen sgrub las gsum gcig dril yin pas 'bum phrag bzhi/__gzhan rnams la 'bum phrag re re/__thams cad kyang kha skong bcas bzla ba ni grangs kyi bsnyen tshad yin la/__spyi mthun gdon bgegs thul ba'i rtags sogs thun mong dang*/__sku gsung thugs kyi mtshan ma mthong ba sogs mchog grub pa'i rtags mthong ba ni rtags kyi bsnyen tshad do/__/dgongs thun lta bu'i gsham du bka' gter srung ma'i gtor 'bul spyi 'gro btang*/__tshogs mchod spro na'ang der bya/__bsnyen sgrub thems nas dngos grub blang ba dmigs su ma gsungs kyang spro na 'gal ba med pas/__rjes kyi mchod bstod grub nas 'don cha rtsa gsum lta bu nas len la sgrub gtor sogs kyis dbang blang*/__rgyas par spro na 'og gi dbang gi dus ltar bca' gzhi bsham sgrub byas la dbang len tshul bzhin byas kyang legs te 'phros don du smos pa'o/___!__/'di'i smin byed sgrub na/__dkyil 'khor khro dkyil spyi mthun nang du pad+ma 'dab brgyad lte bar sku 'am phyag mtshan bris pa/__ma 'byor na maN+Dal la tshom bu sngon po gcig bkod pa'i steng khri 'ur bum pa bcud ldan kha rgyan mgul chings dang bcas pa/__mdun tu sku tsaka lnga/__rak+sha'i phreng ba/__me long*/__mar tshon sogs las bcos pa'i rta zhal ljang zhur rngog ma dmar ser can/__g.yas su khyung lnga'i ril bu/__rgyab tu tshe 'brang ril chang dang bcas pa/__gnam lcags rdo rje/__g.yon tu phur bu rnams bkod legs par bya/__mdun rgyab gang bder sman rag gtor gsum/__phyi mchod bskor bsham/__gzhan yang las bum/__sngon gtor sogs nyer mkho'i rigs tshogs par byas la/__las byang ltar bdag mdun dbyer med du bsgrub/__bzlas pa'i thog mar dbang rdzas dkyil 'khor gyi go sar dzaba? khang phyes la/__bdag mdun so sor 'od zer spro bsdu'i dmigs bzlas bya/__tshe bsnyen skabs tshe rdzas rnams la'ang tshe bcud bsdu/__bum bzlas zur du spro na gsal gdab spyi 'gro byas la spyi dril bzla/__mthar stong tshig mchod bstod/__bum lha 'od zhu bya/__las bum rta sngags kyis byin brlab/__rig pa'i me tog dor la gnang ba zhu/__de nas slob ma phyi rol du khrus nas dbyung*/__bgegs gtor bsngos la bgegs bskrad dang mtshams gcod sems bskyed gsal gdab bcas byas la/__de'ang dus gsum rgyal ba'i spyi gzugs gu ru rin po che pad+ma thod phreng rtsal de nyid kyis bod 'bangs rnams la thugs rjes lhag par dgongs te gnas skabs dang mthar thug gi dngos grub sgrub pa'i thabs zab cing rgya che ba bsam gyis mi khyab pa zhig stsal nas phan bde'i dpal la sbyor bar mdzad pa las/__skabs su babs pa 'di ni/__ji skad du/__g.yas ru gtsang 'gram sbas pa'i gter kha 'di:__mi bzhag 'don pa'i rtags der bstan nas 'byung :__o rgyan mdo sngags gling pa zhes bya 'byung :__zhes dang*/__gzhan yang*/__gter ston rgyal po lnga 'byon pa'i ya gyal gcig tu gter kha mang po nas lung bstan cing*/__gung thang chos kyi rgyal po dang mchod yon rten 'brel 'grigs nas bstan pa'i spyi rim mdzad pas bod yul du ruSh+ka'i 'jigs pa las yun ring du bskyabs pa sogs snyan par yongs su grags pa/__sprul pa'i lo tsa ba chen po bai ro tsa na'i thugs sprul o rgyan mdo sngags gling pa'am rig 'dzin mchog ldan mgon po de nyid kyis lha ldan sprul pa'i gtsug lag khang du nag po skor gsum gyi sgo nas mtha' dmag zlog pa'i las sbyor mdzad pa'i skabs su gu ru rin po ches snyan brgyud du stsal nas thugs la gab pa/__slad nas rab tshes me glang snron zla'i tshes bcur gter ston grub thob yongs kyi 'khor los sgyur ba pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la dag pa'i snang bar rig 'dzin mchog ldan mgon po nyid kyis snyan brgyud du gdams/__rim par gtan la phab ste skabs su babs pa'i lung mthun bstan 'dzin skyes bu 'ga' zhig la stsal nas bar chad kyi g.yul las rnam par rgyal bar mdzad pa ste/__gzhung las/__lta dgongs gding ldan slob dpon gyis:__dam tshig dag pa'i slob ma la:__dbang 'di lan gcig bskur bas kyang :__byang chub sgrub pa'i bar chad kyi:__g.yul las rnam par rgyal 'gyur na:__bskyed rdzogs lam la brtson pa yis:__dngos grub thob pa smos ci dgos:__de phyir shin tu gces par zung :__zhes gsungs pa nyid tshig tsam ma yin pa mngon sum du gyur pa'i byin rlabs kyi gzi byin chen pos khyad par du byas pa 'di nyid kyi dbang bskur sgrub pa la sogs mtshams sbyar nas maN+Dal 'bul du gzhug__/thal mo me tog dang bcas pas gsol 'debs 'di'i rjes zlos/__e ma rdo rje slob dpon dgongs:__bdag cag skal ldan rigs kyi bur:__khrag 'thung gnyen po lha lnga yi:__dbang bskur byin rlabs stsal du gsol:__lan gsum/__bla ma dpal chen khrag 'thung lha lnga rtsa gsum rgyal ba'i dkyil 'khor dang bcas te bzhugs pa la byang chub ma thob kyi bar du skyabs su 'gro ba'i 'dun pas 'di'i rjes zlos/__namo:__bla ma bde gshegs 'dus pa'i sku:__dkon mchog gsum gyi rang bzhin la:__bdag dang 'gro drug sems can rnams:__byang chub bar du skyabs su mchi:__lan gsum/__mar gyur sems can thams cad kyi don tu gnyen po stobs kyi lha lnga bsgrubs nas/__'gro ba drug dang khyad par shin tu gdul bar dka' ba'i ma bsgral ba mtha' dag sangs rgyas kyi sa la bsgral bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__sems bskyed 'gro ba kun don tu:__bla ma sangs rgyas bsgrubs nas ni:__gang la ngag 'dul phrin las kyis:__'gro ba bsgral bar dam bca'o:__lan gsum/__yul gyi mchog de dag gi spyan sngar yan lag bcu pa'i sgo nas bsags sbyong spel gsum bgyi ba'i blos so so'i bsgom don gsal 'debs bzhin pas 'di'i rjes zlos/__bla ma yi dam lha tshogs gshegs:__nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs:__lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:__phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:__nyams chags sdig sgrib mthol zhing bshags:__gsang sngags bsgrubs la rjes yi rang :__smin grol gsang sngags chos 'khor bskor:__mya ngan mi 'da' bzhugs su gsol:__snying po sems can don du bsngo:__yang dag rdo rje'i don rtogs shog:__lan gsum/__phyi so thar nang byang sems gsang ba sngags kyi dam tshig ma lus pa legs par blangs nas tshul bzhin bsrung ba'i 'dun pas 'di'i rjes zlos/__bde gshegs sras bcas bdag la dgongs:__rig pa 'dzin pa bdag gis ni:__byang chub snying por mchis kyi bar:__so sor thar dang byang chub sems:__rig 'dzin nang gi sdom pa'i tshogs:__ma lus yongs su bzung bar bgyi:__lan gsum/__de nas dbang gi rtsa ba ye shes pa dbab pa yin pas sgo gsum gyi gnad legs par gcun te dmigs pa 'di rnams rtse gcig tu sgoms shig__/shU n+ya tA'i sngags brjod/__stong pa'i ngang las/__khyed rang rnams gang du gnas pa'i go sar sna tshogs pad+ma dang nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du bdud bzhi dregs pa gza' klu rgyal 'gong rnams byi chings su bsnol ba'i gdan la/__rig pa'i ngo bo hU~M mthing nag yongs su gyur pa las skad cig gis khyed rang 'chol ba'i khro rgyal yak+sha kA la dpal chen rta mgrin rgyal po sku mdog dus mtha'i char sprin ltar gnag pa/__shin tu khros pa'i nyams can hU~M sgra drag por sgrog pa/__dar nag gi ber gsol zhing dur khrod kyi chas brgyad kyis brgyan pa/__phyag g.yas sdigs mdzub dang bcas pas rdo rje rtse dgu nam mkhar sgreng ba las ye shes khyung nag khra thabs su spro ba/__g.yon pas ri rab phur bu gsor ba las badz+ra kI la ya ljang nag phur bu 'dril ba rlung ltar 'tshubs pa/__zhabs gnyis 'dor stabs me phung drag tu 'bar ba'i klong na 'gying ba/__dbu gtsug rta gdong ljang zhur nam mkhar 'tsher ba'i rngog ma dmar po me 'bar ba'i thig le'i dbus su tshe dpag med pad+ma he ru ka khros pa'i nyams can pad+ma dang tshe bum 'dzin pa/__dar dang rin po che rus pa'i rgyan gyis spras shing rang 'od kyi yum dang bcas te zhabs skyil krung pad nyi'i gdan la bzhugs pa/__thugs kar ye shes sems dpa' gsang bdag mthing nag khro bo'i chas can phyag gnyis rdo rje sdigs mdzub zhabs 'dor thabs pad nyi'i gdan dang me phung gi klong na bzhugs pa/__thams cad kyi gnas gsum du oM AHhU~M gis mtshan pa dang*/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer glog gi zhags pa lta bur phyogs bcur khyab par 'phros pas rtsa gsum chos srung dang bcas pa'i thugs rgyud bskul thams cad kyang khrag 'thung gnyen po lha lnga'i sku gsung thugs kyi phyag rgya yig 'bru phyag mtshan gyi rnam par byon nas khyed rang rnams la thim par mos shig__/gu gul sogs bsreg__/rol mo'i sgra drag tu byas la/__hU~M:__chos dbyings skye ba med pa'i ngang nyid las:__'bar ba'i skur bzhengs gnyen po stobs kyi lha:__khrag 'thung rigs lnga'i lha tshogs gnas 'dir gshegs:__dbang skur byin phob mthu rtsal dngos grub stsol:__oM badz+ra kro d+ha ha ya grI wa hrI:__hU~M khroM kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:__badz+ra A be sha ya a A:__zhes brjod la dbab/__rdo rje mgor bzhag la/__ye shes pa'i byin rlabs brtan par mos/__tiSh+Tha badz+ra/__de rnams kyis dbang gi sngon 'gro'i chos rnams grub nas/__dbang dngos gzhi bskur ba la/__sbyor ba dbang gi gzhi bca' zhing bsnyen par dbang ba'i bum dbang*/__dngos gzhi sgrub pa sku gsum thugs kyi dbang*/__mtha' rten las sbyor rdzas kyi dbang lnga bcas rim par 'byung ba yin pas bsgom don rnams rim bzhin gsal 'debs par zhu/__slob dpon gyi thugs ka nas 'phros pa'i 'od zer gyis dbang lha spyan drangs pa rnams dang lhan cig pas byang sems bdud rtsi'i rgyun gyis gang ba'i bum pas dbang bskur bar mos shig__/bum pa spyi bor bzhag la/__hU~M:__rin chen bum pa dur khrod gzhal med khang :__nang bcud khrag 'thung lha lnga'i phyag rgya'i tshogs:__'od zhu byang sems bdud rtsis dbang bskur bas:__rgyud dag ye shes nus rtsal rdzogs par shog:__oM badz+ra kro d+ha ha ya grI wa hrI:__hU~M khroM kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:__hU~M auM trA~M _hrI:A:__badz+ra a mr-i ta u da ka su ra s+t+waM a b+hi Shiny+tsa mi:__bum chu 'thor 'thung bya/__de ltar bum pa'i chu rgyun gyis dbang bskur bas lus gang dri ma dag__/chu'i lhag ma spyi bor 'khyil pa las pad+ma'i rigs gtso bor gyur pa'i khrag 'thung rigs lngas dbur brgyan par mos shig__/des dbang phyi ma rnams bskur ba'i snod rung du grub cing ye shes kyi lha nye bar bsnyen pa la dbang ba yin no/__/de nas sku phyag rgya'i dbang gi slad du khrag 'thung lha lnga'i sku las ye shes kyi sku gnyis pa re 'phros te khyed rang gi spyi bo la sogs pa'i lha so so la thim par mos shig lha tsag rnams spyi bo sogs so sor bzhag la/__hU~M:__dpal chen rta mgrin khro bo'i rgyal po yi:__rdo rje'i sku yi byin rlabs ma lus pa:__skal ldan slob ma 'di la stsal nas kyang :__rgyal 'gong dam sri'i gnyen por grub par shog:__badz+ra kro d+ha ha ya grI wa kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hrIH__tshe dpag med mgon pad+ma he ru ka'i:__rdo rje'i sku=__skal ldan =__dus min 'chi ba'i gnyen por grub par shog:__hrIH__pad+ma kro d+ha kA ya=__hU~M:__bcom ldan gsang ba 'dzin pa'i bdag po yi:__rdo rje'i sku=__skal ldan=__dregs pa gza' yi gnyen por=__hU~M badz+ra tsaN+Da kA ya=__khroM:__khro rgyal sprul pa ye shes ga ru Da'i:__rdo rje'i sku=__skal ldan=__gdug pa klu yi gnyen por=__khroM ga ru Da hU~M=__hU~M:__phrin las rtsal rdzogs badz+ra kI la ya'i:__rdo rje'i sku=__skal ldan=__ma rungs bdud bzhi'i gnyen por=__hU~M badz+ra kI la ya kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__des lus lha yi dkyil 'khor bsgom pa la dbang ba yin pas/__deng nas snang stong chu zla lta bu'i bskyed rim dang rtag tu ma bral bas phyag rgya sku'i gzer tha mal gyi snang zhen la thebs par gyis shig__/de nas gsung bzlas lung gi slad du slob dpon dang khyed rang gnyis ka khrag 'thung lha lngar gsal ba'i gtso bo'i thugs ye shes sems dpa' gsang bdag gi thugs kar nyi steng rdo rje sngon po'i lte bar hU~M mthing nag sngags phreng gis bskor ba bsal thob/__slob dpon la mos gus byas pas thugs ka'i sngags phreng las sngags phreng gnyis pa 'phros/__zhal nas thon te khyed rang gi zhal du zhugs/__snying ga'i sngags phreng la thim/__de las 'od zer dpag tu med pa 'phros pas/__rtsa gsum rgyal ba'i dkyil 'khor mchod/__sems can thams cad kyi bar du gcod pa bsal/__sde brgyad ma rungs pa thams cad dbang du bsdus shing tshar bcad/__snang srid thams cad dpal he ru ka'i phyag rgyar sbyangs/__'od zer tshur 'dus rang rang la thim pas byin rlabs nus pa'i stobs rab tu 'bar te gnyen po stobs kyi lha lnga dang dbyer mi phyed pa'i dgongs pa'i rtsal chen rdzogs par mos la sngags 'di'i rjes zlos/__oM badz+ra kro d+ha ha ya grI wa hrI:__hU~M khroM kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:__lan gsum/__spyi bor bzhugs pa'i pad+ma he ru ka'i thugs srog hrIHyig las 'od zer 'phros pas khyed rang rnams kyi bla tshe chad nyams yar ba rnams dang*/__'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud ma lus pa bdud rtsi'i rnam par bsdus nas zhal du zhugs/__sku'i dbyibs brgyud sbyor mtshams nas babs/__khyed rang gi spyi bor zhugs shing rtsa khams thams cad gang bas 'chi med rdo rje'i tshe thob par mos la 'di'i rjes zlos/__oM hrIHpad+ma kro d+ha badz+ra A yu She swA hA:__gsum/__ye shes sems dpa' gsang ba'i bdag po'i thugs srog hU~M las hU~M yig thog rgod kyi char pa lta bu 'phros/__steng gdon gza' rnams bran du bkol cing ma rungs pa'i rigs thams cad tshar bcad par dmigs la 'di'i rjes zlos/__oM hU~M badz+ra tsaN+Da sarba duSh+tAn mA ra ya phaT:__gsum/__phyag g.yas rdo rje'i rtse mo'i khyung chen las khyung gi tshwa tshwa skar tshogs lta bu spros/__'og gdon klu'i tshogs gzir cing mnan nas tshar bcad par dmigs la rjes zlos/__oM khroM badz+ra ga ru Da nA ga sarba duSh+tAn hU~M phaT:__lan gsum/__phyag g.yon pa'i rdo rje gzhon nu las gnam lcags phur bu'i char pa ser rgod ltar babs pas bdud bzhi la sogs pa'i bar chad thal bar brlag par dmigs la 'di'i rjes zlos/__oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn mA ra se na ba~M hU~M phaT:__lan gsum/__phreng ba gsang sngags kyi ngo bo mgrin par bzhag ste nus pa brtan par byas par mos shig__/dbang phreng mgrin par bzhag cing lag tu gtad la/__AH__gnyen po stobs 'dus khro rgyal lha tshogs kyi:__rdo rje'i gsung gi byin rlabs ma lus pa:__skal ldan slob ma 'di la stsal nas kyang :__nus pa sngags kyi ye shes 'grub par shog:__oM badz+ra kro d+ha ha ya grI wa hrI:__hU~M khroM kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:__wA ka a b+hi Shiny+tsA a:__des ngag sngags kyi bzlas brjod bya ba la dbang ba yin pas/__deng nas grags stong rdo rje'i bzlas pa dang rtag tu ma bral bas bzlas brjod sngags kyi gzer dang ting 'dzin 'phro 'du'i gzer las rlung gi g.yo rtsol la thebs par gyis shig__/me long du rdo rje shar ba bstan la/__me long dwangs pa'i ngos su rdo rje'i gzugs brnyan shar yang snang la rang bzhin ma grub pa'i dpes mtshon te/__'khor 'das kyi snang ba thams cad gdod nas ma skyes pas ngo bo stong la rnam pa ma 'gags pa sa ler gsal yang gnas lugs kyi dbyings las nam yang ma g.yos pa gsal stong zung 'jug rang byung gi ye shes rgyal ba'i dgongs pa dang rang rig pa'i ngo bo gdod nas dbyer med du gnas pa'i don go bar mdzod la mnyam par zhog cig__hU~M:__khro rgyal rnams kyi stong gsal ye shes dbyings:__rdo rje'i thugs kyi byin rlabs ma lus pa:__skal ldan slob ma 'di la stsal nas kyang :__rang byung dgongs pa'i rtsal chen rdzogs par shog:__oM badz+ra kro d+ha ha ya grI wa hrI:__hU~M khroM kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsA hU~M:__des sems gnas lugs kyi rang zhal blta ba la dbang ba yin pas/__deng nas rig stong zug 'jug gshis lugs ngang bzhag dang rtag tu ma bral bas/__dgongs pa mi 'gyur ba'i gzer gnyis snang rtog 'khrul la thebs par gyis shig__/de nas mtha' rten rdzas dbang bskur ba la/__tshe 'brang 'di nyid zla gam dmar po 'od kyi thig ler tshe bdag pad+ma he ru ka yab yum bzhugs pa'i sbyor mtshams nas bdud rtsi'i rgyun byung ste khyed rang gi lus gang bas gzhom med rdo rje'i skur gyur par mos shig__/tshe 'brang spyi bor bzhag la/__hrIH__zla gam dmar po 'od kyi thig le ru:__tshe bdag mgon po khro bo'i lha tshogs bzhugs:__'chi med bdud rtsi'i rgyun gyis dbang bskur bas:__mi phyed rdo rje'i srog tu yongs grub shog:__hrIHA yur+dz+nyA na a b+hi Shiny+tsA mi:__oM hrIHpad+ma kro d+ha badz+ra A yu She swA hA:_brjod la tshe ril tshe chang sbyin/__rta gdong zhal gyi phyag rgyas dbang bskur ba la brten nas/__spyi bo'i rta zhal sa gsum gang ba'i dbyings su 'tsher te srid pa gsum gyi 'byung po'i tshogs zil gyis non par mos shig__/rta zhal spyi bor bzhag la/__hU~M:__srid pa gsum po 'dar zhing g.yo byed pa'i:__rta gdong zhal gyi phyag rgyas dbang bskur bas:__rdo rje'i rta skad nam mkhar 'tsher ba'i sgras:__rgyal 'gong dam sri'i dpung tshogs zil gnon shog:__hrIHha ya grI ba he hi hi a b+hi Shiny+tsA mi:__stobs bcu'i nus mthu bsdus pa'i gnam lcags rdo rje byin pa gsor ba tsam gyis steng gdon gtso bor gyur pa'i gdug pa can thams cad gzir mnan las la 'khol ba'i nus stobs brnyes par mos shig__/lcags rdor btad pa gsor gzhug la/__hU~M:__gnam lcags 'bar ba'i rdo rje rtse dgu la:__gsang bdag khro rgyal chen po'i nus mthu rdzogs:__gsor ba tsam gyis steng gdon gza' yi tshogs:__gzir mnan las la 'khol ba'i nus thob shog:__hU~M badz+ra a b+hi Shiny+tsA mi:__ye shes khyung chen rigs lnga'i rang bzhin gdug pa can 'dul byed kyi gnyen po rdzas kyi ril bu byin pas 'og gdon gtso bor gyur pa'i ma rungs pa thams cad tshar gcod pa'i nus rtsal rdzogs par mos shig__/khyung lnga'i ril bu sbyin la/__khroM:__dug lnga'i rang bzhin klu gdon gdug pa'i dpal:__'joms byed khyung chen rigs lnga'i ngo bo nyid:__gnyen po rdzas kyi ril bu 'di byin pas:__gdug pa nA ga'i tshogs rnams tshar chod shog:__khroM pany+tsa ga ru Da a b+hi Shiny+tsA mi:__sras mchog karma kI la ya'i ngo bo las phur byin pas rdzas kyi phur bu dgra bgegs la 'debs pa'i mngon spyod drag po'i phrin las rab 'byams 'grub par mos shig__/phur bu 'dril du bcug la/__hU~M:__phrin las stobs rdzogs badz+ra kI la ya'i:__phur bu 'dril zhing 'debs pa'i dbang bskur bas:__byang chub lam gyi bar chad ma lus kun:__tshar gcod mngon spyod las kun grub par shog:__hU~M badz+ra kI la ya a b+hi Shiny+tsA mi:__me tog 'thor zhing*/__byin rlabs mchog stsol rtsa brgyud bla ma dang*/__/dngos grub char 'bebs gnyen po stobs kyi lha/__/dam can rgya mtsho nor lha gter srung sogs/__/rab 'byams dkyil 'khor 'khor lo'i bkra shis shog__/ces shis pa brjod/__de rnams kyis stobs chen gnyen po lha lnga'i smin byed dbang gi rim pa grub pa lags/__grol byed khrid kyi rim pa'ang 'di ltar bsgom dgos pa lags pas tshig snyan la bzung zhing don thugs la nges par mdzod cig__/rdzogs pa'i rim pa rgyun gyi rnal 'byor ni:__mi rtag rgyud bskul nges 'byung byang sems sbyang :__skyabs 'gro sems bskyed bla mar gsol ba gdab:__thugs yid gcig bsres ka dag dgongs pa'i ngang :__lhun grub rig rtsal lha sngags sgyu mar sbyang :__lus bsrang rlung dal mig 'bras nam mkhar gtad:__rig pa ma bcos spro bsdu bral bar bzhag:__de tshe dug lnga'i rtog pa ci shar yang :__sngon bsu rjes gcod blo yis ma bcos pas:__sbrul mdud bzhin tu 'gyu dran rang sar grol:__gti mug rnam rtog dus min 'chi ba kun:__rig stong chos dbyings ye shes ngang du thim:__nga rgyal dam sri 'byung po dpung dang bcas:__gsal stong mnyam pa nyid du lhun gyis rdzogs:__zhe sdang 'bar zhing 'khrugs pa'i gza' yi gdon:__myong stong me long ye shes klong du zhi:__'dod chags chu ltar g.yo ba'i gdug pa'i klu:__bde stong so sor rtog pa'i phyag rgyas thebs:__phrag dog rlung dmar 'tshubs pa'i bdud kyi sde:__dran stong bya grub ye shes rgyan du shar:__skabs su hU~M gi glu blangs bden zhen bshig:__res 'ga' ci yang mi dmigs stong par sbyang :__rnam kun ma yengs mi sgom rig pa'i gzer:__chu bo'i rgyun bzhin rtag tu sus goms pa:__dug lnga gnas dag gdon lnga rang sar grol:__khrag 'thung rigs lnga'i ye shes tshe 'dir rnyed:__mi mthun gzung 'dzin g.yul las rnam par rgyal:__lhun grub rig 'dzin go 'phang mngon du 'gyur:__ces zab cing gnad 'dril khyer bde ba'i rdzogs rim du 'dug pas dus dang rgyun tu nyams len la 'bad par zhu/__de nas spyi ltar mtshams sbyor spros la/__dam tshig khas blang*/__gtang rag__/lus 'bul/__dge bsngo byas la slob ma gyes/__slob dpon gyis tshogs mchod phul bar spro na las gzhung ltar btang*/__tshogs yod med gang ltar rjes kyi mchod bstod nas shis brjod kyi bar byas pas 'grub bo/__/dgongs pa'i gding thob lha snang gyad du gyur/__/rig sngags nus pa gnam lcags 'bar ba'i mes/__/gdug can brag ri thal bar rlag nus pa'i/__/khrag 'thung lha lnga'i phyag rgya myur 'grub shog__/ces bka' drin mnyam med kun mkhyen bla ma rgyal dbang pad+ma'i zhal skyin gang gis smin grol zab mos rjes su bzung nas bka'i gnang ba stsal ba ltar/__'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pas rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang du bklags pas grub par bsdebs pa dge legs 'phel//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: