JKW-KABAB-04-NGA-031

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཟིན་བྲིས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་རྒྱུན་འབེབས།
Wylie title yang gter thugs rje chen po pad+ma rgyal po'i dbang bskur gyi zin bris dang rjes su mthun pa'i cho ga bklag chog tu bkod pa byin rlabs rgyun 'bebs JKW-KABAB-04-NGA-031.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 4, Text 31, Pages 557-660 (Folios 1a to 52b1)
Author ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་
Less details More details
Tertön ཉི་མ་སེངྒེ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (nyi ma seng+ge, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation phun tshogs rnam rgyal. yang gter thugs rje chen po pad+ma rgyal po'i dbang bskur gyi zin bris dang rjes su mthun pa'i cho ga bklag chog tu bkod pa byin rlabs rgyun 'bebs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 4: 557-660. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Notes - zin bris  ·  Revelations - gter ma  ·  Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ (thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa)
Deity thugs rje chen po
Karchag page JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag
Colophon

།ཅེས་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བཀོད་པའི་དབང་གི་ཟིན་ཐོ་དང་མཐུན་པར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་འདི་ནི། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་རྗེའི་གདུགས་ཀྱི་གྲིབ་བསིལ་དུ་ངལ་སྟེགས་འཆའ་ཤིང༌། མཁན་ཆེན་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་དམ་པ་པདྨ་དམ་ཆོས་ཀྱི་ཞབས་རྡུལ་ཚངས་གནས་ཀྱི་རྒྱན་དུ་གུས་པས་བཀོད་ནས། སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་ཀུན་ཏུ་བླ་མ་མཆོག་དང་དབྱེར་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་པདྨ་ཀཱ་རའི་བྲན་དུ་དམ་བཅའ་མི་ལྡོག་པར་བརྟན་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པོས་དམ་དུ་འཁྱུད་པ་ཅན། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་དུ་འབོད་པས། རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་རང་གནས་ཀྱི་ཁང་བུར་སྤྱི་ལོ། ༢༠༠༨ ཟླ་དང་པོར་ཐུན་གསེང་འགའ་ཞིག་ཏུ་བྲིས་ཤིང་ཚེས། ༢༥ ལ་རྫོགས་པར་བྱས་པའི་དགེ་བས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཁའ་མཐར་ཁྱབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

ces 'jam mgon blo gros mtha' yas kyis bkod pa'i dbang gi zin tho dang mthun par bklag chog tu bsdebs pa 'di ni/__'jam dbyangs mkhyen brtse rin po che thub bstan chos kyi rgya mtsho'i thugs rje'i gdugs kyi grib bsil du ngal stegs 'cha' shing*/__mkhan chen smra ba'i dbang phyug dam pa pad+ma dam chos kyi zhabs rdul tshangs gnas kyi rgyan du gus pas bkod nas/__skye ba'i phreng ba kun tu bla ma mchog dang dbyer med pa'i sangs rgyas pad+ma kA ra'i bran du dam bca' mi ldog par brtan pa'i skal ba bzang pos dam du 'khyud pa can/__phun tshogs rnam rgyal du 'bod pas/__rdzong gsar bkra shis lha rtse'i rang gnas kyi khang bur spyi lo/_2008_zla dang por thun gseng 'ga' zhig tu bris shing tshes/_25_la rdzogs par byas pa'i dge bas zab chos 'di nyid kyi phrin las mkha' mthar khyab pa'i rgyur gyur cig

[edit]
༄༅། །ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཟིན་བྲིས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་རྒྱུན་འབེབས་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་པ་དཱ་ཡ། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེའི་གཟུགས། །འཕགས་མཆོག་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ལ། །སྒོ་གསུམ་དྭངས་བས་གུས་བཏུད་ནས། །དབང་བསྐུར་ཆོ་ག་གསལ་བར་བྱ། དེ་ལ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བ་ལ། རྒྱས་པར་ན་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ཁོག་དབུབ་དང་སྦྲེལ་དགོས་པ་ཡིན་མོད། འདིར་ནི་སྤྱི་འགྲོ་དཀྱུས་མའི་དབང་བསྐུར་ཙམ་བཀོད་པ་ཡིན་ཏེ། གཏེར་གཞུང་ལས། གལ་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་དབང་རྒྱས་པར་མ་གྲུབ་ན༔ སའི་ཆོ་ག་དང་སྟ་གོན་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་དང་དབང་བསྐུར་ཡང་རུང་བ་ཡིན་ནོ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལག་ཏུ་བླང་བ་ལ་རྩ་དབང་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ། ཡན་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་དང་རྟ་མགྲིན་དབང་བཅས་རྣམ་གྲངས་ལྔར་བཞུགས་པའི་དང་པོ་ལ་སྟ་གོན་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི། གནས་ཁང་བྱི་དོར་བྱས་ལ་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། རྟེན་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བཀྲམ་པའི་མདུན་དཀྱིལ་འཁོར་གང་དུ་བྱ་བའི་གཞིར་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་བཀོད་པའི་མདུན་ཏུ་དཀར་ཟླུམ་དང་ཉེར་སྤྱོད་གཡས་བསྐོར་དུ་བཤམ། ལོགས་གང་བདེར་བདག་བསྐྱེད་མཆོད་པ་སྨན་རག་གཏོར་གསུམ། ཕྱི་མཆོད་ཕྲེང་ཚར་དུ་བཀོད། དབང་མཆོག་ཕུར་བུ། བགེགས་གཏོར་ཉེར་མཁོའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་ཚོགས་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་བརྒྱུད་འདེབས་སྔོན་འགྲོས་ལས་བྱང་བསྙེན་པའི་སྐབས་ལྟར་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་བཏང༌། བགེགས་གཏོར་མཚམས་གཅོད་བྱིན་འབེབས་རྣམས་མི་དགོས་བསྙེན་སྒྲུབ་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་མཐར་གཏོར་འབུལ་གྱི་མཇུག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ། ཐུན་མཚམས་ལྷར་ལྡང་བ་ནི་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དེ་ནས་ས་ལྷའི་མཆོད་གཏོར་རྣམ། ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ཀྱིས་བསངས༌། རཾ་ཡཾ་ཁཾ་གིས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ ཨཱཿཧཱུྃ་ ཧོཿས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། རང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ས་འོག་ནས་སའི་ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས། དགྱེས་ཤིང་འཛུམ་པའི་མདངས་ཕྱུང་སྟེ་འཁོད་པར་ གྱུར་བསམ་ལ། ཨོཾ་པྲྀ་ཐཱི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་བྷཱུཉྫ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཨོཾ་པྲྀ་ཐཱི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད་ལ་རྡོར་དྲིལ་བཅས། འཇིག་རྟེན་ས་ལ་མངའ་མཛད་པ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་མ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན༔ ས་ཡི་ལྷ་མོ་འཁོར་བཅས་ལ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ༔ བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལྟར༔ བདག་ཀྱང་གནས་འདིར་བདུད་ཀྱི་སྡེ༔ བཅོམ་ཞིང་དཀྱིལ་འཁོར་བགྱིད་འཚལ་ན༔ ས་འདི་བདག་ལ་སྩལ་བར་མཛོད༔ ལན་གསུམ། ཅེས་བརྗོད་པས་དགྱེས་བཞིན་དུ་གནང་བ་བྱིན་ནས། འོད་ཟེར་རིན་པོ་ཆེ་འབར་བའི་རྣམ་པས་སའི་གཞི་དེར་ཐིམ་པས་བཀྲ་ཤིས་པའི་གཟི་བྱིན་འབར་བར་གྱུར། སླར་ཡང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་འབར་བ་དང་བཅས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་སའི་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། ས་གཞི་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཧཱུྃ་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་གླུ་བླངས། ཛྙཱ་ན་བཛྲ་བྷུ་ཁཾ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་ཅིང་མཉམ་པར་བཞག་གོ །དབང་མཆོག་གི་ཕུར་བུ་རྟ་མགྲིན་དུ་གསལ་བ་འོད་ཟེར་དམར་པོའི་དྲྭ་བས་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ་པས་ས་གཞི་དབང་དུ་བྱས་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་ཕུར་བུ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞིའི་ནུབ་བྱང་དུ་གདབ། ལས་བྱང་ལྟར་བགེགས་གཏོར་བཏང་ཤིང་མཚམས་བཅད་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནི་སའི་ཆོ་གའོ། །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁང་པ་རྙིང་པ་ལྟ་བུར་ས་ཆོག་འདི་མ་བྱས་ཀྱང་རུང་བར་མངོན་ནོ། །དེ་ནས་སྟ་གོན་ལ་ཐོག་མར་ལྷ་དང་བུམ་པ་སྟ་གོན་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་མཎྜལ་ལ་དྲིའི་ཆུས་བརླན་པའི་འབྲུ་དཀར་གྱི་ཚོམ་བུ་དབུས་སུ་ཆེ་བ་གཅིག །གཡས་གཡོན་ཏུ་ཆུང་བ་རེ། དེ་རྒྱབ་ལྔ། དེ་རྒྱབ་བརྒྱད། དེ་རྒྱབ་སྟོང་རྩའི་མཚོན་བྱེད་འབྲུའི་ཕྲེང་བ། དེ་རྒྱབ་དྲུག །དེ་རྒྱབ་ཕྱོགས་བཞིར་བཞི་བཅས་བཀོད། རྣམ་རྒྱལ་དང་ལས་བུམ་མགུལ་ཆིངས་དམར་པོ་དང་དྲི་ཆབ་བུམ་རྫས་སོ་ལྔའི་ནང་བཅུད་ཁ་རྒྱན་ལྡན་པ་གཡས་གཡོན་དུ་བཞག །མདུན་དུ་སྨན་གཏོར་རཀྟ། ཕྱི་མཆོད་ཕྲེང་ཚར་བཤམ། ས་ཆོག་སྔོན་དུ་སོང་ན་བདག་བསྐྱེད་དེ་ཀས་འཐུས། མ་སོང་ན་གོང་སྨོས་ལྟར་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་བསྡུ་ལྡངས་བཅས་གྲུབ་ནས། མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་སྔོན་འགྲོས་མདུན་བསྐྱེད་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལྟར་དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པ་ནས་བསྟོད་བཤགས་བར་བྱ།

དེ་ནས་སྤོས་དང་མེ་ཏོག་ཐོགས་ལ། ཨོཾ༔ པདྨ་གསང་བ་དམ་པའི་བདག༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས༔ ཁྱེད་རྣམས་མཆོད་དང་སེམས་ཅན་ལ༔ སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཕན་གདགས་ཕྱིར༔ འདིར་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་བྲི་བར་བྱ༔ ཐུགས་རྗེའི་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ནས༔ རྗེས་སུ་གནང་བ་སྩལ་བ་དང་༔ བདག་ཅག་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛད་གསོལ༔ ལན་གསུམ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་གནང་བ་བྱིན་ཏེ་འོད་ཟེར་དམར་པོ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ས་གཞི་དང་བདག་ལ་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་འབར་བར་གྱུར་པར་བསམ་པ་ནི་ལྷ་སྟ་གོན་ནོ། དེ་ནས་བཤམས་པའི་བུམ་པ་གཉིས་ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀཏས་བསང༌། སྭཱ་བྷ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་སྒྲུབ་པ་དང་ལས་ཀྱི་བུམ་པ། ཕྱི་རིན་པོ་ཆེའི་ཀ་ལ་ཤ་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གང་བའི་སྒྲུབ་པའི་བུམ་པར་ནང་གཞལ་ཡས་ཁང་དྭངས་གསལ་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་ལྟེ་བར་ལྷ་བསྐྱེད་པ་ནས་བསྟོད་བཤགས་བར་མདུན་བསྐྱེད་ལྟར་བྱ། དེ་ནས་གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་གཟུངས་ཐག་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ཅན་ནས་བརྒྱུད། བུམ་པའི་ལྷའི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་འབར་བའི་སྦྱོར་མཚམས་དང་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་ཆར་བཞིན་དུ་སྤྲོས་པས་བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་ལས་སྦྱོར་དང་བཅས་པའི་སྔགས་མཐར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་བཏགས་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་མཐར་སྔགས་ཙམ་གྱིས་མཆོད། བདུད་རྩི་ཕུལ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བསྐུལ་བས་རྗེས་ཆགས་ཀྱི་མེས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བུམ་བཅུད་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར། ལས་ཀྱི་བུམ་པར་པད་ཉིའི་གདན་ལ་ཧྲཱིཿལས་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་དམར་ནག་ཐོད་དབྱུག་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ། སྤྱི་བོར་རྟ་གདོང་རྔམས་ཤིང་འཚེར་བ། དུར་ཁྲོད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་ཞབས་འདོར་སྟབས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་འབར་བའི་དབུས་ན་དམ་ཚིག་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པའི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དྲག་ཏུ་བབས་པས་བུམ་ཆུ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྒྱ་རྩ་བཟླས་མཐར། ཧཱུྃ༔ ཐུགས་རྗེ་ཞི་བའི་ངང་ཉིད་ལས༔ འབར་བ་ཆེན་པོའི་ཡལ་གམ་ཅན༔ པདྨ་མཐར་བྱེད་ཧེ་རུ་ཀས༔ བགེགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཚར་ཆོད་ཅིག༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་གསོལ་བས་འདོད་པའི་དོན་ལ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ་འོད་དུ་ཞུ་བ་བུམ་ཆུ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམ་པ་ནི་བུམ་པ་སྟ་གོན་ནོ། །དེ་ནས་སློབ་མ་སྟ་གོན་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་ཡོལ་བས་བསྒྲིབ། དྲི་བཟང་གི་ལྡེ་གུ། རྫས་བཞི་བགེགས་གཏོར་སོགས་འདུ་བྱས་ལ། སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཁྲུས་བྱ། ལས་བྱང་ལྟར་བགེགས་གཏོར་བཏང་ལ་བཀའ་བསྒོ་ཞིང་དྲག་རོལ་སོགས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད། མཚམས་བཅད། སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་ལ། འོ་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐོབ་བྱ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ཁྱབ་བདག་གདོད་མའི་མགོན་པོ་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་གསང་བ་བླ་ན་མེད་པའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ནོད་ཅིང་ཉམས་སུ་བླང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་གསལ་བཏབ་ཏེ་གསན་པར་གནང་བར་ཞུ། དེ་ལ་གང་གསན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ནི་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་མཆིས་ཤིང༌། བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་ཡང་བཀའ་གཏེར་གྱི་གདམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་བཞུགས་པ་ལས། ད་ལན་སྐབས་སུ་བབས་པ་ནི་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་བཞེས་པར་གྲགས་པའི་གསུམ་པ་གཏེར་སྟོན་ཉི་མ་སེངྒེས་མང་ཡུལ་བྱམས་པ་སྤྲིན་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཀྱང་འགྲོ་དོན་ཆེར་མ་བྱུང་བས་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པ་ལས། དུས་ཕྱིས་གངས་ལྗོངས་ཀྱི་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པ་གཏེར་སྟོན་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ། ངོ་མཚར་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་ཤིང་རྟ་པ་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའམ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཞིང་སྐྱེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀཱི་ཙནྜི་ཀས་ཤོག་སེར་དངོས་སུ་ཕུལ་ཞིང༌། ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པས་ཞལ་གཟིགས་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་སུ་སྩལ་བའི་དག་སྣང་ཁྱད་པར་ཅན་བརྙེས།བརྡ་ཡིག་ཚིགས་དོན་ཐམས་ཅད་མ་འཁྲུལ་བ་བཀྲ་ལམ་གྱིས་ཐུགས་ལ་གསལ་བ་ལྟར་ཐོགས་པ་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས། ཉམས་མྱོང་གི་དྲོད་རྟགས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བརྙེས་ནས་སྐལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་རིམ་པར་སྩལ་བར་མཛད་པའི་ངོ་མཚར་བའི་ཆོས་སྡེ་ལས་བྱོན་པའི་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བསྒྲུབ་པ་ལ། སྔོན་འགྲོ་སྟ་གོན་གྱི་རིམ་པ་དང་དངོས་གཞི་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་ལས་ཐོག་མར་སློབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་དུུ་དམིགས་ཏེ་མནྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། ཅེས་འབུལ་དུ་གཞུག །དེ་ལྟར་མནྜལ་ཕུལ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་བདག་ལ་དགོངས༔ བདག་ཅག་ཡོངས་སུ་སྨིན་བྱའི་ཕྱིར༔ ལྷག་པར་གནས་པ་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ནི༔ ཁྱོད་ནི་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་ཆེན་པོ༔ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རིགས་ཅན་ཏེ༔ བླ་ན་མེད་པའི་ལམ་འདི་ལས༔ དུས་གསུམ་གཤེགས་ཤིང་བཞུགས་པ་ཡི༔ འཕགས་རྣམས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་བརྙེས་ཏེ༔ རང་གཞན་དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་མཛད༔ དེ་ཕྱིར་སྤྲོ་བས་རྗེས་སུ་ཞུགས༔ ཟབ་མོའི་བློ་གྲོས་མཆོག་ཏུ་ཟུངས༔ ཞེས་གདམས་ཤིང་གནང་བ་སྦྱིན། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་ལམ་གྱི་གཞི་རྟེན་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་སྡོམ་པ་བཟུང་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། ཕྱོགས་དུས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་རྩ་གསུམ་སྲུང་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་འཁོར་ལོར་སད་པ་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་རྫོགས་ཤིང༌། དེའང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་གསང་བ་གསུམ་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་ཤེས་པས་སྐྱབས་ཡུལ་དུ་བཟུང་ནས། བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ན་མོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ༔ ཞི་ཁྲོ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་ལ༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རྨངས་རྡོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་འདུན་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ཤིང་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ལ་སློབ་ནས་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པའི་འགྲོ་དོན་ལ་བརྩོན་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་བློས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། མར་གྱུར་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་ཏུ༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོ་བསྒྲུབས་ནས་ནི༔ སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་དབྱེར་མེད་པས༔ གཞན་དོན་བྱེད་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། ཚོགས་བསག་པའི་སླད་དུ་སྐྱབས་ཡུལ་བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྤྱན་སྔར་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་ཅིང་ཚོགས་གཉིས་བདེ་བླག་ཏུ་རྫོགས་པའི་ཆེད་དུ་ཡན་ལག་བདུན་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོ༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ སྡིག་ལྟུང་གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་བཤགས༔ དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་༔ ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས༔ ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་བཞུགས་པར་གསོལ༔ བསོད་ནམས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་སྐྱབས་ཡུལ་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་སོ་བྱང་སྔགས་གསུམ་གྱི་སྡོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་མཐའ་དག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བླང་ཤིང་བཟུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོ༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས༔ བདག་གིས་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ སོ་ཐར་བྱང་སེམས་རིག་འཛིན་གྱི༔ སྡོམ་པ་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བཟུང་༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མི་བཏང་ན༔ ཐུགས་རྗེས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་གསུང་རྡོ་རྗེ་པདྨའི་རིགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་ཅིང་རང་འོད་ཀྱི་རིག་མ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་དུ་དྲིའི་ཐིག་ལེ་བཀོད་པས། དེའི་དཔྲལ་བར་ཟླ་བ་ལ་ཨོཾ༔ མགྲིན་པར་པདྨ་ལ་ཨཱཿ སྙིང་གར་ཉི་མ་ལ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེའི་འོད་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ལ་མེ་ཏོག་དང་དྲི་ལ་སོགས་པས་མཆོད་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨ་ཧཱུྃ་ནས་ནྱཻ་ཝི་དྱེ་ཨ་ཧཱུྃ་བར་གྱིས་མཆོད།

དེ་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ལྟས་བརྟག་པའི་སླད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སོ་ཤིང་སྦྱིན་པ་ནི། ཧྲཱི༔ བྱང་ཆུབ་ལྗོན་པའི་སོ་ཤིང་འདི༔ དངོས་གྲུབ་བརྟག་པའི་ནུས་པ་རྫོགས༔ དེང་འདིར་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ འདབ་བརྒྱད་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་དོར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛི་ཧཱ་སཾ་ཤོདྷ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པས་བྱིན་པ་དེ་ཉིད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་སརྦ་སིདྡྷི་ཨཱ་དརྴ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་སོ་ཤིང་ར་བར་ལྟོས་པ་མེད་པར་དོར་ཅིག །ཅེས་དོར་དུ་བཅུག་ནས་ལྟས་བརྟག་པ་ནི། རྒྱུད་ལས། དངོས་གྲུབ་མཚན་མ་བརྟག་བྱ་སྟེ༔ སྟེང་དང་ཕྱོགས་བལྟ་རབ་དང་འབྲིང་༔ འོག་ཏུ་ས་འོག་སྤྱོད་འགྱུར་ཞིང་༔ མཚམས་བཞི་ཕྲ་མོར་ཤེས་པར་བྱ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཚན་ལྟས་དང་མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་དགོས་པ་ལགས། རྨི་ལམ་གསལ་པོར་འབྱུང་བ་དང་ངག་གི་སྒྲིབ་པ་སྦྱང་བའི་ཕྱིར་དྲིའི་ཁྱོར་ཆུ་སྦྱིན་པ་ནི། ཧྲཱི༔ རྣམ་པར་དག་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཆུ༔ འཐོར་འཐུང་ཁྲུས་སུ་བགྱིས་པ་ཡིས༔ ངག་གི་དྲི་མ་བསལ་བ་དང་༔ རྨི་ལམ་གཟུགས་བརྙན་གསལ་མཐོང་ཤོག༔ ཨོཾ་ཧྲཱི་བི་ཤུདྡྷ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཅེས་བྱིན་ལ་འཐོར་འཐུང་ཁ་བཤལ་དུ་བཅུག །རྨི་ལམ་གྱི་བར་ཆད་བསྲུང་བ་དང་ཁམས་འཕོ་མེད་དུ་བཅིངས་བའི་ཕྱིར་སྔགས་མདུད་སྦྱིན་པ་ནི། ཧྲཱི༔ དབང་གི་སྲད་བུ་དམར་པོ་ཡི༔ རྡོ་རྗེའི་མདུད་པར་སྔགས་ཀྱིས་བཏབ༔ འཕོ་བའི་རྩ་ཁམས་བཅིངས་པ་ལས༔ བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སྲུང་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵཱ་ཧཾ༔ ཞེས་པས་བྱིན་པ་དེ་ཉིད་སྐྱེས་པའི་དཔུང་པ་གཡོན་དང་བུད་མེད་ཀྱི་དཔུང་པ་གཡས་སུུ་ཉིས་བསྐོར་དུ་བཅིང༌། རྨི་ལམ་དུ་རྩ་རླུང་མྀ་འཁྲུགས་པ་དང་སྔས་སྟན་ལྷག་པར་གནས་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་ཀུ་ཤའི་ཆུན་པོ་ཆུང་བ་སྔས་ཀྱི་དོན་དུ་ལག་གཡས་དང་ཆེ་བ་སྟན་གྱི་དོན་དུ་ལག་གཡོན་དུ་གཏད་པ་ནི། ཧྲཱི༔ ཀུ་ཤ་འདི་ནི་གཙང་ཞིང་དགེ༔ སྔས་དང་སྟན་ཏུ་བྱིན་པ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེའི་གདན་དུ་བྱིན་བརླབས་ཤིང་༔ རྩ་རླུང་འཁྲུགས་པ་ཞི་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་མངྒ་ལཾ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་བཛྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཆོས་ཟབ་མོ་བཤད་པའི་སྒོ་ནས་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཅིང་གདམས་པ་ནི་འདི་ལ་སྙན་གཏད་འཚལ། ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས༔ བསགས་པའི་སྡིག་ལྟུང་ཇི་སྙེད་ཀུན༔ དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་བས་ཟད་འགྱུར་ན༔ དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་རྣམ་དག་པས༔ སྔགས་ཚུལ་སྤྱོད་ན་སྨོས་ཅི་དགོས༔ དེ་བས་སྐལ་བཟང་རིགས་ཅན་རྣམས༔ དྭང་ཞིང་སྤྲོ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་སུ༔ རྡོ་རྗེའི་ལམ་ལ་གནས་པར་གྱིས༔ དེ་ནས་རྨི་ལམ་བརྟག་པར་གདམས་པ་ནི། བུ་ཀྱེ་ཀུ་ཤའི་སྔས་གདན་ལ༔ གཙང་ཞིང་དགེ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་ཉོལ༔ ནངས་པར་རྨི་ལམ་གར་བྱུང་བ༔ གསལ་བར་སྨྲོས་ཤིག་ལུང་སྟོན་འགྱུར༔ ཞེས་གདམས་པ་ལྟར་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཚུལ་བཞིན་དུ་བརྟག་ནས། བཟང་ན་གཟེངས་བསྟོད༔ ངན་ན་མེ་དང་༔ སྔགས་དང་༔ ཕྱག་རྒྱ་ལ་སོགས་པའི་སྦྱོར་བས་ཞི་བར་བྱ་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྔོན་འགྲོ་སྟ་གོན་གྱི་རིམ་པ་གྲུབ་པ་ལགས། དགེ་བ་བསྔོ་ཤིང་སློབ་མ་རྣམས་རང་གནས་སུ་གྱེས། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། ཐོག་མར་གཤོམ་བཀོད་ནི། སྟ་གོན་གྱི་ཆས་བསྡུས་ནས་སྟེགས་བུ་ལ་བ་བྱུང་དང་དྲི་བཟང་གི་ཆུས་བྲན། རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲམ་པའི་སྟེང་དུ་ལྡིང་ཁྲི་རྩག་གཉིས་པའི་གོང་མ་ལ་རྣམ་བུམ། དབུ་རྒྱན། རྡོ་རྗེ། དྲིལ་བུ། རྡོར་དྲིལ་བསྣོལ་མ། གསང་མཚན་ཤོག་དྲིལ། མདུན་རྒྱབ་གང་བདེར་བླ་མའི་གཏོར་ཆེན་དང་ཡི་དམ་གྱི་དཔལ་གཏོར་དར་གདུགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་རྣམས་བཤམ། ལྡིང་ཁྲི་བར་མར་མྱང་གྲོལ་རིལ་བུའི་བུམ་པའི་ཁར་དབུ་རྒྱན་ས་བོན་ཅན་བཅིངས་པ། ལྷ་ཙག་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ། སྲས་སྲས་མོ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ། སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ། ཐུབ་དྲུག །སྒོ་བ་ཡབ་ཡུམ། ཁྲོ་བོའི་སྤོམ་ཙཀ །རིགས་བདག །སྟོང་དབང་སྡཽམ་ཙཀ་བཅས་རྣམས་གྲངས་དགུ། བྱེ་རུའི་སྔགས་ཕྲེང༌། མེ་ལོང༌། གསང་རྫས་ཐོད་ཆང་ཆོས་སྨན་མངར་གསུམ་སྦྱར་བའི་ཁར་སིནྡྷུ་རའི་མེ་ལོང་མཱུྃ་ཡིག་བྲིས་པས་བཀབ་པ་རྣམས་བཀོད། རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཡས་སུ་ཚེ་དཀྱིལ་རས་བྲིས་བཏིང་བའམ་མ་འཛོམ་ན་མེ་ཏོག་དམར་པོའི་ཚོམ་བུ་སྟ་གོན་སྐབས་དང་མཚུངས་པ་བཀོད་པའི་སྟེང་དུ་མཉྫི་ལ་བུམ་པ་ཉེར་ལྔའི་བཅུད་དང་ཆས་ལྡན། གཡས་གཡོན་དུ་ཚེ་ཆང་དང་ཚེ་རིལ། མདུན་དུ་ཚེ་འབྲང༌། རྒྱབ་ཏུ་ཚེ་མདའ་དར་དམར་གཡུ་དང་མེ་ལོང་གིས་བརྒྱན་པ་གཟུག །རྩ་དཀྱིལ་གཡོན་དུ་རྟ་མགྲིན་ལ་ཆོས་འབྱུང་མཐིང་ནག་གི་གདན་གྱི་སྟེང་མཉྫིའི་ཁར་ཐོད་པ་འབྲུས་བཀང་བའི་ནང་ཕུར་པ་རྟ་དབུ་ཅན་གཟུག །དེའི་མདུན་ཕྱོགས་སུ་དཔལ་གཏོར་བྲིས་སྐུས་བརྒྱན་པ་དང་རཀྴའམ་ཐོད་ཕྲེང་བཞག །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་དུ་མེ་ཏོག་སོགས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ། ལྷོར་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས་འབྱུང་བཅས། ནུབ་ཏུ་རིག་མ་ལྔའི་ཙཀླི། བྱང་དུ་སྨན་གཏོར་རཀྟ་རྣམས་དང༌། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ། སྔོན་གཏོར་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཆད་བརྟན་སོགས་ཅི་བདེར་བཤམ། །སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་ལས་བུམ། གདབ་ཕུར། ཌཱ་དྲིལ་སོགས་ཉེར་མཁོའི་རིགས་སྤྱི་ལྟར་ཚོགས་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་དབང་དོན་སྒྲུབ་མཆོད་ནི། གསོལ་འདེབས་ནས་བརྩམ་ལས་བྱང་ལྟར་བདག་མདུན་མཐར་ཆགས་སུ་བཏང༌། བསྙེན་བཟླས་ཅུང་ཟད་དང༌། སྒྲུབ་བཟླས་བུངས་བསྐྱེད། ལས་སྦྱོར་ཐུན་མོང་སྤྱི་དྲིལ་གཟུངས་སྔགས་བཅས་ཉུང་ཙམ་སོང་ནས། མྱོང་གྲོལ་གྱི་བུམ་པ་ལ་དམིགས་ཏེ། མྱོང་གྲོལ་གྱི་སྣོད་རང་བྱུང་དབྱིངས་ཀྱི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར༔ རིལ་བུ་རྣམས་རིག་པ་རང་སྣང་གི་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་བྱེ་བ་ལྟར་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྔོན་གྱི་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ དྷ་ན་ཀོ་ཥའི་མཚོ་གླིང་དུ༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རི་པོ་ཏ་ལའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་དུར་ཁྲོད་ནས༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གཞན་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་པདྨ་རཱ་ཛ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་གཞལ་ཡས་དབུས༔ པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔ རྩ་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ས་མ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཏིཥྛ་ལྷན༔ དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པར་བསམ། སླར་ཡང་དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་བྱོན་ནས་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་བས་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཆུ་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་འཁྱིལ་པ་ལས་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་འོད་དཔག་མེད་པས་དབུར་བརྒྱན་པར་གྱུར།

བརྡ་ཕྱག་ནི། ན་མོ༔ སྐྱེ་འགག་འགྱུར་མེད་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་རྣམས་སྒྲོལ༔ ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་པའི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ན་མོ་པུ་རུ་ཤ་ཡ་ཧོ༔ མཆོད་པ་ནི། ཧྲཱི༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་བདེ་བ་ཆེ༔ སྨན་རག་གཏོར་ཚོགས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་རྨད་བྱུང་བའི༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་རོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀ་པདྨ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤཔྡ་རཱུ་པ་ཤཔྡ་གནྡྷེ་ར་ས་སྤརྴེ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ག་ཎ་གུ་ཧྱ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ བསྟོད་པ་ནི། ཧྲཱི༔ མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཏུ་སྟོན༔ བླ་མ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཉེས་བྱས་བཤགས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བ་ནི། ཧོ༔ འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་ཉོན་མོངས་འཁྲུལ་པའི་གཞན་དབང་གིས༔ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་དུ༔ ཚོར་དང་མ་ཚོར་སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆག་ཀུན༔ འགྱོད་པས་བཤགས་སོ་བྱང་ཞིང་དག་པ་དང་༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་ལུས༔ དད་དང་སྙིང་རྗེ་ཤེས་རབ་ཏིང་འཛིན་སྒོ༔ མངོན་ཤེས་རྗེས་དྲན་གཟུངས་དང་སྤོབས་པའི་གཏེར༔ ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་དངོས་གྲུབ་མཆོག༔ ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས༔ ཐུགས་རྗེ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བདག་ལ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བ་དང་༔ འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ལྷ་དང་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་རྡོ་རྗེ་གཟུངས་ཀྱི་ཐག་པའི་ལམ་ལས་བརྒྱུད་དེ་རིལ་བུ་ལྷར་གསལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕོག༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྣང་བས་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད༔ འོད་ཟེར་སླར་འདུས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགྲོ་འདུལ་བདེ་གཤེགས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ༔ སྣོད་བཅུད་ཀྱི་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྔགས་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ཏེ་རིལ་བུའི་ལྷའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ༔ བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་འོད་ལྷག་པར་འབར༔ གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་འཛབ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྒྲོགས་པར་བསམས་ལ༔ ལས་བྱང་ལྟར་བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས་ཅི་རིགས་དང་ལས་སྦྱོར་གྱི་གཟུངས་གཙོ་བོར་བཟླ། ཁྱད་པར་གྱི་སྔགས་ཡི་གེ་བདུན་པའི་མཐར༔ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཱ་ས་ཡ་ན་ཧྲཱི་ད་ཡཱ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་ཛ༔ཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཨཱཿ ཞེས་བཏགས་པ་མང་ཙམ་བཟླ། སླར་མཆོད་ཁ་གསོས་ལ་་བྱིན་བརླབ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། འཆི་མེད་ཚེ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་བདག་འདུན་དབྱེར་མེད་དུ་གསལ་བཏབ་པ་ནི། ཧྲཱི༔ མ་བཅོས་ཀ་དག་འཆི་མེད་གཉུག་མའི་གཤིས༔ ཡེ་ཤེས་རང་གདངས་རྡོ་རྗེ་ཧྲཱི༔ཡི་སྒྲས༔ བདག་མདུན་གཟུང་འཛིན་མི་དམིགས་འོད་གསལ་ངང་༔ ཆུ་ལས་རླབས་བཞིན་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས༔ པདྨ་ཚེ་ཡི་བདག་པོའི་ཕྱག་རྒྱར་ཤར༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྲུང་འཁོར་དབུས༔ འོད་དམར་འཁྲུགས་པའི་བདེ་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་༔ མཚན་ཉིད་ཀུན་རྫོགས་གསལ་བརྟན་འབར་བའི་ཀློང་༔ པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿདམར་ལས༔ འོད་སྣང་འཕྲོས་འདུས་འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་འདྲིལ༔ དེ་ལས་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཚེ་ཡི་བདག༔ དམར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞིའི་དང་པོ་གཉིས༔ རཱ་གའི་ཚེ་བུམ་བདུད་རྩིས་བཀང་བ་བསྣམས༔ ལྷག་མ་གཡས་གཡོན་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་བསྒྲེངས༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་རབ་དམར་རྗེས་ཆགས་ཉམས༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཚེ་བུམ་འཛིན་པས་ཡབ་ལ་སྦྱོར༔ གཉིས་ཀ་དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པ་དང་༔ ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་དོ་ཤལ་ལྷབ་ལྷུབ་གཡོ༔ ཞི་འཛུམ་ཆགས་ཉམས་བདེ་སྟོང་གཟི་བྱིན་འབར༔ རྡོ་རྗེ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་རོལ་པས་བཞུགས༔ ཐབས་ཀྱི་གནས་ལྔར་རིགས་ལྔའི་ཚེ་བདག་ཡབ༔ ཤེས་རབ་གནས་ལྔར་ཚེ་ཡི་བདག་མོ་ཡུམ༔་་་་་ཡབ་ཡུམ་དཀར་དམར་མཐིང་སེར་ལྗང་གུ་གཡས་རང་རྟགས་ཕྱག་མཚན་གྱིས་ཡུ་བ་བྱས་པའི་ཚེ་མདའ་དང༌། གཡོན་རིགས་ཀྱི་མཚན་མ་ཅན་གྱི་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པའོ། མཆན། སྤྱི་བོར་རིགས་བདག་པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད༔ བྱེ་རུའི་མདོག་ཅན་མཉམ་བཞག་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔ རང་འོད་ཚེ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་ཙཎྜ་ལཱི༔ མདའ་དར་བུམ་པ་འཛིན་ཅིང་འཁྲིལ་སྦྱོར་རོལ༔ གཡས་གཡོན་འགྲོ་འདུལ་གསང་སྔགས་ནོར་འཛིན་སྲས༔ ཕྱི་རོལ་འདབ་བརྒྱད་མུ་ཁྱུད་ཁྱམས་དང་སྒོར༔ སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་བདེ་གཤེགས་ཐུབ་པ་དྲུག༔ སྒོ་སྐྱོང་མཐར་བྱེད་ཁྲོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ སྟེང་གི་ནམ་མཁར་ཁྲག་འཐུང་རབ་འབྱམས་ལྷ༔ གཞན་ཡང་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་ཀུན༔ ཉི་དང་ཟེར་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོར་རྫོགས༔ སྒྲུབ་ལ་འཆི་མེད་སྩོལ་བའི་ཐུགས་དམ་ཅན༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོའི་གནས་གསུམ་དུ༔ འབྲུ་གསུམ་རྒྱས་གདབ་རྡོ་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཆེའི༔ ཐུགས་སྲོག་ལས་བྱུང་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཞེས་དམ་ཚིག་པ་བསྒོམས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཧྲཱི༔ སོ་སོར་ཀུན་རྟོག་པདྨ་རིགས་ཀྱི་ལྷ༔ འགྲོ་འདུལ་ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ སྒྲུབ་ལ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་ཕྱིར༔ དམ་ཚིག་གསང་བའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་པདྨ་རཱ་ཛ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སརྦ་མཎྜལ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧྲཱི༔ དོན་དམ་དབྱིངས་ལ་གཤེགས་བཞུགས་ལས་འདས་ཀྱང་༔ ཀུན་རྫོབ་གཉིས་སྣང་དྲི་མ་སྦྱང་བའི་ཕྱིར༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཡི་ཕོ་བྲང་ཉམས་དགའ་བར༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ དབང་བསྐུར་ཞིང་རྒྱས་གདབ་པ་ནི། ཧྲཱི༔ སླར་ཡང་མཁའ་ཁྱབ་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་གང་སྒྲིབ་དག་པདྨའི་རིགས་ཀྱི་ལྷས༔ དབུ་བརྒྱན་ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ༔ ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཨོཾ་ཨཱཿཔཉྩ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཕྱག་བྱ་བ་ནི། ཧྲཱི༔ ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ལས་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ གང་འདུལ་ཐབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོར་བཞེངས༔ འཆི་མེད་པདྨ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ བརྡ་དང་གར་གྱིས་མཚོན་ནས་ཕྱག་བགྱིའོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། ཧྲཱི༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་བདེ་ཆེན་གསང་བའི་ཡུམ༔ སྨན་གཏོར་རཀྟ་རྨད་བྱུང་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿགུ་རུ་པདྨ་རཱ་ཛ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷཻ་ནེ་བིདྱ་ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱའ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔

བསྟོད་པ་ནི། ཧྲཱི༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུར་སྣང་ཡེ་ཤེས་སྒྲ་གདངས་ཅན༔ འོད་གསལ་དབྱིངས་ལས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་རྩལ་འཆང་བ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བསྟོད༔ བཤགས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བ་ནི། ཧོཿ བདག་ཅག་མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་གཞན་དབང་གི༔ སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་མཐོལ་བཤགས་ན༔ ཚངས་པར་མཛད་ནས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ དེ་ནས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་ལ་སེམས་འཛིན་ཅིང་སྣོད་བཅུད་ལ་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཞེན་སྦྱངས་ནས་གསལ་བརྟན་ཚད་དུ་ཐོན་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི། སྒྲུབ་པའི་རྟེན་གྱི་གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། རང་དང་མདུན་རྟེན་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ མི་བསྐྱོད་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་ཐུགས་ཀའི་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་ལྟེ་བ་རུ༔ ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ཧྲཱིཿནྲྀ་ཨ་ཡིག་མཚན༔ དེ་ལ་སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ བདག་གི་ཐུགས་ནས་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་༔ གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྲིལ་མདུན་བསྐྱེད་ཐུགས་ཀར་ཞུགས༔ གཉིས་ཀའི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་བཅས་པ་ལས༔ འབར་བའི་འོད་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ ཀུན་ཀྱང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་འཕྲོས༔ བླ་སྲོག་དབང་ཐང་ཉམས་ཡར་འཐོར་བ་དང་༔ འབྱུང་ལྔའི་སྙིང་པོ་འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་སྟོབས༔ ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་བཀུག༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ གློ་བུར་འཕོ་བའི་བག་ཆགས་དབྱིངས་སུ་དག༔ མི་འགྱུར་རྟག་པའི་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་ཏིང་འཛིན་འགྲུབ་པར་གྱུར༔ ཅེས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་དྷཱུ་མ་གྷ་ཡེ་ན་མ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་བཟླས་རྗེས། བཞི་པ་ཚེ་བཅུད་དགུག་པ་ནི། མཆོད་ཅིང་བསྟོད། སྤོས་བསྲེག །རོལ་མོ་འཁྲོལ། ཚེ་མདའ་ཕྱོགས་བཅུར་གཡོབ་ལ། ཧྲཱི༔ འཆི་མེད་པདྨ་དབང་གི་གཞལ་ཡས་ནས༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོ་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ འོད་ཟེར་ཕོ་ཉ་མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་སྤྲོས༔ ཕྱོགས་སྐྱོང་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ བརྐུས་དང་འཕྲོགས་དང་བཞོམས་པའི་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ཕྱི་ནང་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་ཡི༔ འབྱུང་ལྔའི་དྭང་མ་བཅུད་ཀྱི་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི༔ གཟི་བརྗིད་སྟོབས་དང་ནུས་པའི་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་རྟག་པ་རྒྱུན་གྱི་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ སྙིང་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་ཚེ་ཡི་རྟེན་ལ་དྲོངས༔ བྱམས་པའི་ཞགས་པས་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་ཆིངས༔ དགའ་བའི་སྒྲོག་གིས་མི་ཕྱེད་ཕྱག་རྒྱར་སྡོམས༔ བཏང་སྙོམས་དྲིལ་བུས་འགྱུར་མེད་བརྟན་པར་སྒྲུབས༔ བླ་ཡི་གཟུགས་བརྙན་དྭང་མའི་ཡི་གེར་སྟིམས༔ སྲོག་གི་འགྲོ་འོང་གཞོམ་མེད་གསུང་དུ་སྒྱུར༔ ཚེ་ཡི་རྫིང་བུ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་ཁོངས༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྔགས་ཀྱི་མཐར༔ ཚེ་བྷྲཱུྃ༔ གཡུ་བྷྲཱུྃ༔ གཡུ་ཚེ་བྷྲཱུྃ༔ ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་གཡུ་ཚེ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་མང་དུ་བཟླ། དེ་ནས་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡའི་བསྐྱེད་ཆོག་ནི། སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་པའི་སྒྲ་གདངས་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་གྲགས་པས་བདག་དང་རྟེན་གྱི་གཟུང་འཛིན་མི་དམིགས་པ་སྟོང་ཉིད་འོད་གསལ་གྱི་ངང་དུ་ཐིམ༔ དེ་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་བདག་མདུན་གཉིས་ཀའང་དཔལ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྟ་མཆོག་ཀཱི་ལ་ཡ་སྐུ་མདོག་དམར་ནག་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འབར་བ༔ སྟོད་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་རྣམ་པས་རི་རབ་ཕུར་བུ་དགྲ་དང་བགེགས་ལ་འདྲིལ་ཞིང་འདེབས་པ༔ སྨད་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་བུ་དམར་མཐིང་ཟུར་གསུམ་མེའི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ་བས་གནོད་བྱེད་བདུད་བཞིའི་སྙིང་ལ་གཟིར་བ༔ རྡོ་རྗེའི་གཤོག་རྒྱང་ནམ་མཁར་གདེངས་ཤིང་ཐོད་སྦྲུལ་ལ་སོགས་པ་དུར་ཁྲོད་འཇིགས་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྗིད་པ༔ སྤྱི་གཙུགས་ནས་རྟ་གདོང་ལྗང་ཞུར་རྔོག་མ་དམར་པོ་མེ་འབར་བ་ཅན་ནམ་མཁར་འཚེར་བས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཤིགས་ཤིག་ཡམ་ཡམ་འགུལ་བ༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་དྲག་ཤུལ་སྲིན་པོ་ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཅན་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཟུར་གསུམ་མེ་འབར་བའི་ཀློང་ན་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བྱེ་བ་ཐེར་འབུམ་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ་བ་དང་བཅས་པས་སྲིད་ཞི་ཀུན་གྱི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོར་བཞུགས་པའི་གནས་གསུམ་དུ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡི་གེས་རྒྱས་བཏབ་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ སླར་ཡང་སྙིང་གའི་འོད་ཀྱི་རོལ་པ་ཆེན་པོས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་དཔལ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡའི་རྣམ་པར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཧཱུྃ༔ དམིགས་མེད་མཁའ་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ལས༔ དྲག་ཤུལ་སྟོབས་རྫོགས་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ ཁྲག་འཐུང་རབ་འབྱམས་ཚོགས་བཅས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ བར་ཆད་འདུལ་ཕྱིར་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ཧྲིཾ་ཧྲིཾཿཕེཾ་ཕེཾ༔ ཧཱུྃ༔ དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་བརྟན་པར་བཞུགས༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་བརྡ་ཡིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་རྨད་བྱུང་མཆོད་པ་འབུལ༔ དྲག་པོ་སྟོབས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཤྲི་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱ་ཤཔྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ སྒེག་པ་དཔའ་བ་འཇིགས་རུང་གཟི་བརྗིད་འབར༔ རྒོད་གཤེ་དྲག་ཤུལ་གད་རྒྱང་ས་གསུམ་གཡོ༔ སྙིང་རྗེ་རྔམས་ཞི་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ༔ ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ལྷ་སྐུའི་རྣམ་པ་རགས་པ་དང་ཕྲ་བ་ལ་སེམས་བཟུང་ཞིང་ང་རྒྱལ་དྲག་ཏུ་བརྟན༔ གསལ་སྣང་ཁྱད་པར་ཅན་ཤར་བ་ན༔ བདག་དང་མདུན་གྱི་ལྷའི་ཐུགས་ཀར་ཙིཏྟ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོང་དམར་པོའི་གུར་ཕུབ་པ་ལྟ་བུའི་ལྟེ་བར་ཉི་མ་ལ་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་དང་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་རབ་འབྱམས་གྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དེ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་བྱིན་རླབས་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྔགས་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པས་རང་ལ་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བསྙེན་སྔགས་དང༌། གཉིས་པ་གསུང་བཟླས་བརྗོད་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་ནི། སླར་ཡང་ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་གྱི་མཐར་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འབར་བའི་འོད་ཟེར་མེ་དང་མཚོན་ཆ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དམ་ཅན་སྡེ་བརྒྱད་ཚོགས་རྣམས་ལས་ལ་གཟིར༔ མ་རུངས་པའི་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད༔ སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡའི་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་གསལ་བར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀཏ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཞེས་དང༌།

གསུམ་པ་ཐུགས་དགོངས་པ་བསྐུལ་བའི་ལས་སྦྱོར་གྱི་རིམ་པ་ནི༔ སྒྲུབ་པའི་ཕུར་བུའི་མདུན་དུ་ཐུན་གཏོར་ཟོར་རྫས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་དང་༔ རང་གི་མདུན་དུ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་རཱུ་པ་ཆུང་ངུ་དང་༔ གདབ་ཕུར་སོགས་འདུ་བྱ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་འབར་བ་ཆེན་པོའི་ཚུལ༔ གསང་ཆེན་རོལ་པ་ཨེ་ཡི་གཞལ་ཡས་ནས༔ ཁྲོ་རྒྱལ་སྟོབས་འདུས་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ མངོན་སྤྱོད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབ༔ ཅེས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལ། བདག་མདུན་གྱི་ཐུགས་སྲོག་གི་མཐར་དྲག་པོའི་སྔགས་ཕྲེང་མེ་འབར་བས་བསྐོར་བ༔ བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འབར་བ་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དེ་ལས་སྐུ་དང་སྔགས་ཕྲེང་ཕྱག་མཚན་འབར་བའི་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྲོས༔ དམ་ཅན་དྲེགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་ལ་གཟིར༔ ཁྲོས་འཁྲུགས་རྔམས་པའི་ཤུགས་བསྐྱེད་ནས་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་མཚོན་ཆ་ཐོགས་པ་གྲངས་མེད་པས་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་དྲག་ཤུལ་གྱི་ལས་ཐབས་རྣམ་པ་དུ་མས་མིང་གི་ལྷག་མེད་དུ་བཅོམ་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡཀྴ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀརྨ་རྃ་རྃ་ཛྭ་ལ་རྃ་སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླ། ཐུན་མཐར་ལས་བྱང་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་གཏོར་འབུལ་མཆོད་བསྟོད་ཕྲིན་ལས་གསོལ། དམ་ཅན་སྤྱི་གཏོར་ལྟ་བུའི་ཆོས་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་ཆོག་བཏང༌། ལས་བྱང་ལྟར་ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནས་བསྒྲལ་བསྟབ་བར་སོང་བ་དང༌། མྱང་གྲོལ་བུམ་པའི་ལྷར་གོང་ལྟར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ནོངས་པ་བཤགས། དབང་བླང་བ་ནི། ཧྲཱི༔ བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་ཐེམ་ལགས་ན༔ མྱོང་གྲོལ་རྫས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སིདྡྷི་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྔགས་མཐར་ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱི༔ ཞེས་བརྗོད་ལ་བུམ་པ་གནས་བཞིར་རེག༔ མཐར་རིལ་བུ་ལྷར་གསལ་བ་རང་གི་ཁ་སྒོ་ནས་ཞུགས༔ སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿདང་དབྱེར་མེད་པར་བཞུགས་ནས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མི་འབྲལ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཐམས་ཅད་གྲོལ་བའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་བསམ་མོ༔ རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་ལ་སློབ་མ་གཞུག་པར་གནང་བ་ནོད། དཀྱིལ་འཁོར་ཡོལ་བས་བསྒྲིབ་བོ། །དབང་བསྐུར་དངོས་ཀྱི་ཐོག་མར་རྩ་དབང་རྒྱས་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི། སྟ་གོན་བྱས་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཁྲུས་བྱ། བགེགས་གཏོར་བཏང༌། སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་ལ། ཆོས་བཤད་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་དང་ཁྱད་པར། དེའང་བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་འབྱུང་གནས། མཁའ་ཁྱབ་སྐུ་དང་ཞིང་གི་མངའ་བདག །རིགས་དྲུག་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་འདྲེན་མཆོག །ཁྱད་པར་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ལྷ་གཅིག །བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་བསམ་ལས་འདས་པ་འཕགས་བོད་གཉིས་སུ་བྱོན་པ་ལས། སྐབས་སུ་བབས་པའི་འཆད་བྱ། བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་སྟེ། དེའང་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་འོད་དཔག་མེད་དངོས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རིག་འཛིན་པདྨ་སཾ་བྷ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བོད་ཡུལ་མཆིམས་ཕུ་དཔལ་གྱི་ཡང་དབེན། གཞོ་སྟོད་ཏི་སྒྲོ་བྲག་དཀར། ཟབ་ལུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་རྣམས་སུ་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་ལྕམ་དྲལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྗེ་འབངས་འདུས་པ་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ། བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྩ་བ་བླ་མ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་སྙིང་པོའི་མདོར་བསྟན། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་རྒྱས་བཤད། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྩ་བ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་སྙིང་གི་ཡང་ཏིག་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་གཅེར་མཐོང་དུ་སྟོན་པའི་གནད་ཀུན་བསྡུས་དོན་དུ་འདྲིལ་བ། ཚིག་བཟུང་བདེ་བ༔ དོན་གོ་སླ་བ༔ ཐོས་པས་བྱིན་རླབས་འཇུག་པ༔ བསམ་པས་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ༔ བསྒོམ་པས་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་དུ་འཆར་བ༔ ལག་ཏུ་བླངས་པ་ཙམ་གྱིས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་འབྱུང་བའི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་ཆོས་སྡེ༔ མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཉོན་མོངས་པ་རང་སར་གྲོལ་བའི་མན་ངག༔

གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་གྱི་གཞུང་དང་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་པར་བསྟན་པའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་སུ་སྩལ་ཅིང་གདམས་པའི་བཀའ་བབས་སོ་སོར་གཏད། སྨོན་ལམ་ལུང་བསྟན་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་བའི་དོན་བཞིན། དཔེ་རྒྱུད་རྣམས་གསང་བའི་བདག་མོ་དབྱིངས་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་མཁའ་འགྲོ་བརྡའི་ཡི་གེར་བཀོད་ནས་གཏེར་གནས་སོ་སོར་མི་འཇིག་པའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་པ། ཕྱིས་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་དུས་སྐབས་ལ་བབས་པའི་ཚེ། རྒྱས་པ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་ཆོས་སྡེ་ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔ་པ་ལྷ་སྲས་མུ་ནེ་དང་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་ཟུང་འཇུག་གི་སྤྲུལ་པ་གྲུབ་ཐོབ་ཀརྨ་གླིང་པས་སྒམ་པོ་གདར་གྱི་རི་བོ་ནས་སྤྱན་དྲངས། འབྲིང་པོ་ཆོས་སྡེ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་ལྷ་སྲས་མུ་ཏིག་བཙད་པོའི་སྐྱེ་མཐའ་འཁྲུལ་ཞིག་ཇོ་བོ་ཚེ་དབང་དར་པོས་ཟངས་ཡག་བྲག་ནས་བཏོན་ཏེ་གཉོས་གེ་རེ་ལྷ་པ་ལྷ་རིན་ཆེན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་གཏད། བསྡུས་པ་རྒྱུད་ལུང་རིན་ཆེན་བདུན་ལྡན་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དང་ལྷ་ཅིག་ལེགས་བཞེར་ཟུང་འཇུག་གི་རྣམ་འཕྲུལ་འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པས་མོན་གྱི་བལ་ཡུལ་གླང་མ་བྲག་ནས་གདན་དྲངས་ཏེ་གསང་ཞིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས། ཀུན་འདུས་སྙིང་པོའི་ཡང་བཅུད་ཆོས་ཚན་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བའི་སྐོར་འདི་མང་ཡུལ་བྱམས་སྤྲིན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྦས་པ། ཇི་སྐད་དུ། མང་ཡུལ་བྱམས་སྤྲིན་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེར་བསྟན་ནས་འབྱུང་༔ གཏེར་སྟོན་སཱུརྻ་སིཾ་ཧ་ཞེས་བྱ་འབྱུང་༔ ཞེས་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བསྟན་པ་ལྟར། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ཉིད་གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་དུ་འབྱོན་པར་གསུངས་པའི་གསུམ་པ་མང་ཡུལ་སྟོད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་དང་འགོས་བློན་རྡོ་རྗེ་འབར་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་བརྟུལ་ཞུགས་རྩལ་ལྡན་ཉི་མ་སེང་གེས་བྱམས་པ་སྤྲིན་ནས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གྱིས་མཚོན་ཆོས་གཏེར་རྒྱ་ཆེ་བ་སྤྱན་དྲངས་ནའང་ཡུམ་དང་འཁོར་གྱིས་ཐུགས་སུན་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་འགྲོ་དོན་མ་བྱུང་བས་ཕལ་ཆེར་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས། གཏེར་ཞབས་གཏེར་སྟོན་འགའ་ཞིག་གིས་ཕྱུང་བར་གྲགས་པ་ལས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་ཀུན་འདྲིལ་གྱི་སྐོར་འདི་མང་ཡུལ་བྱམས་པ་སྤྲིན་གྱི་ཀ་ཞུར་ཡང་གཏེར་དུ་སྩལ་བ། དེང་སང་སྙིགས་མ་ལྔ་ཆེས་བདོ་བས་བོད་ཁམས་སྐྱེ་དགུ་འདི་ཕྱི་ཀུན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོས་ཉམ་ཐག་པ་ལ་བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཕྱུངས་ཏེ་ཟབ་མོའི་ཆོས་དང་མྱོང་གྲོལ་དམ་རྫས་སོགས་རྩལ་སྤྲུགས་སུ་བྱོན་པ་ལྟ་བུའི་སྐལ་ལྡན་རྣམས་སྐལ་བ་བཟང་པོར་གྱུར་པའི་སྐབས་འདིར། གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་ལ་གསུམ་གྱིས་ལྷག་པའི་རྩེ་མོར་བསམ་བཞིན་སྲིད་པ་བཟུང་བ། བཀའ་བབས་ཆེན་པོ་བདུན་གྱི་མངའ་བདག །གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་གཙུག་རྒྱན། མ་བྱུང་མི་འབྱུང་འབྱུང་བར་དཀའ་བའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་རབ་ཚེས་དང་པོ་མེ་ཡོས་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་སུ་ཞིང་སྐྱེས་མཁའ་འགྲོ་ཙཎྜི་ཀཱས་ཤོག་སེར་སྒྲིལ་ཁ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བ་ལོ་སྐོར་གཅིག་ཏུ་གསང་བའི་རྒྱས་བཏབ། ཕྱིས་རབ་ཚེས་ས་ཡོས་ལོའི་སོས་ཀར་སྔར་གྱི་མཁའ་འགྲོས་ཤོག་སེར་འབེབས་པར་བསྐུལ་བ་དང༌། ཉམས་ཀྱི་སྣང་ཆར་གཡོ་རུ་ཁྲ་འབྲུག་གི་ཁྱམས་སྟོད་ཨོ་རྒྱན་ལྷ་ཁང་དུ་ཕེབ། སྐུ་ཚབ་ཉིད་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་སུ་གྱུར་ནས་བཀའ་འདུས་སྒྲུབ་ཆེན་སྟེགས་བུའི་ཁར་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་ཀྱང་སྐད་ཅིག་གིས་སྤྲུལ་ནས་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་སུ་སྩལ་བའི་ཉམས་དེ་ལས་སད་པ་ན། བརྡ་ཡིག་ཚིག་དོན་ཐམས་ཅད་བཀྲ་ལམ་གྱིས་གསལ་བ་ལྟར་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་ནས་ཉིན་ཞག་གཉིས་ལ་རྩོལ་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས། རིམ་པར་སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩིས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་རྗེས་སུ་བཟུང་བར་མཛད་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་ལ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་དུ་བཞུགས་པ་ལས་སྐབས་འདིར་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བརྗོད་ནས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག སྔོན་ཆད་པདྨ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མ་ཞུགས་པའི་མཚོན་བྱེད་དུ་རས་ཡུག་དམར་པོ་རེས་གདོང་བཅིང་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་ཙཀྵུརྦནྡྷ་བཱ་ར་མ་ཎཱ་ཡ་ཧཱུྃ་གིས་མིག་དར་སྦྱིན། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་དང་མཇལ་བའི་ཕྱག་རྟེན་དུ་མེ་ཏོག་རིགས་ལྔ་བརྒྱུས་པའི་ཕྲེང་བ་རེ་ཡང་སྦྱིན་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨཱ་ཁཾ་བཱི་ར་ཧཱུྃ་གིས་སྦྱིན། བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་དབྱེར་མེད་པ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཁྱབ་བདག་གཙོ་བོ་ཁྱོད་ལ་འདུད༔ བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་བདག་འདོད་དེ༔ བླ་མེད་གསང་བ་དམ་པ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་མཆོག་ཏུ་འཇུག་མཛད་གསོལ༔ ཅེས་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་བཏབ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་སྤྲོ་བ་དྲི་བ་ནི། བུ་ཁྱོད་གང་གི་རིགས་སུ་སྐྱེས༔ འདོད་པའི་འབྲས་བུ་ཅི་ཞིག་གཉེར༔ ཞེས་དྲིས་པ་ལ་ལན་བཏབ་པར་མོས་ནས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བདག་ནི་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེའི་རིགས༔ གཞན་དོན་དངོས་གྲུབ་མཆོག་འདོད་དོ༔ ཞེས་ལན་བཏབ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་གནང་བ་གདམས་པ་ནི།

དེ་ལྟར་ཡིན་ན་བླ་མ་དང་༔ ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བདག་གིས་ཁྱོད་ཉིད་འཇུག་པར་བྱ༔ རྒྱུད་སྦྱོངས་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་ཟུངས༔ ཞེས་གདམས། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་ལམ་གྱི་གཞི་རྟེན་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་སྡོམ་པ་བཟུང་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། ཕྱོགས་དུས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་རྩ་གསུམ་སྲུང་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་འཁོར་ལོར་སད་པ་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་རྫོགས་ཤིང༌། དེའང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་གསང་བ་གསུམ་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་ཤེས་པས་དེ་ཉིད་སྐྱབས་ཡུལ་དུ་བཟུང་ནས། བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ན་མོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ༔ ཞི་ཁྲོ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་ལ༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རྨངས་རྡོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་འདུན་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ཤིང་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ལ་སློབ་ནས་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པའི་འགྲོ་དོན་ལ་བརྩོན་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་བློས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། མར་གྱུར་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་ཏུ༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོ་བསྒྲུབས་ནས་ནི༔ སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་དབྱེར་མེད་པས༔ གཞན་དོན་བྱེད་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། ཚོགས་བསག་པའི་སླད་དུ་སྐྱབས་ཡུལ་བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྤྱན་སྔར་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་ཅིང་ཚོགས་གཉིས་བདེ་བླག་ཏུ་རྫོགས་པའི་ཆེད་དུ་ཡན་ལག་བདུན་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོ༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ སྡིག་ལྟུང་གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་བཤགས༔ དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་༔ ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས༔ ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་བཞུགས་པར་གསོལ༔ བསོད་ནམས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་སྐྱབས་ཡུལ་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་སོ་བྱང་སྔགས་གསུམ་གྱི་སྡོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་མཐའ་དག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བླང་ཤིང་བཟུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོ༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས༔ བདག་གིས་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ སོ་ཐར་བྱང་སེམས་རིག་འཛིན་གྱི༔ སྡོམ་པ་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བཟུང་༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མི་བཏང་ན༔ ཐུགས་རྗེས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། ཁྱད་པར་ནང་གི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་གནང་བར་ཞུ། བུ་རྣམས་སྙིང་གར་ཟླ་བ་ལ༔ གནས་པའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་བསྒོམ༔ བདེན་པ་གཉིས་པོ་དབྱེར་མེད་པར༔ ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིག༔ ཅེས་གདམས་ལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་སྙིང་གར་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གཅིག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་འཆིང་ནས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ སེམས་བསྐྱེད་པ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྡོ་རྗེ་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ནང་འཇུག་ནི། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་ལྟར་འཇུག་པའི་རིམ་པ་གྲུབ་ནས་ནང་འཇུག་གི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་གྱིས། ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཡོལ་བ་བསལ། ཅེས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་ཤག་གིས་ཕྱེས་པ་ལ་ཁྱེད་རང་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་སྒོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཕྱོགས་བཞིར་གཡས་བསྐོར་གྱིས་སྒོ་སོ་སོར་ཞུགས་ཤིང་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་བྱ་བའི་མོས་པས་ཐལ་མོ་གནས་གསུམ་དུ་སྦྱོར་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་བཞི་མཛོད། ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་པྲ་ཎ་མྱ་བྷནྡྷ་ནཾ་ཀ་རོ་མི༔ ཞེས་ཕྱག་བྱས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཀྱི་གནས་བཞི་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་བཞིར་ཐིམ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱེར་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣོད་རུང་དུ་བསྒྲུབས་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད།

སླར་ཡང་ཁྱེད་རང་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་སྒོར་འཁོད་པ་ལ་དམ་ཚིག་གི་མནའ་ཆུ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩི་ཆུ་ནན་བྱིན་པའི་མོས་པ་མཛོད། འདི་ནི་རྡོ་རྗེ་གསང་བ་ཡི༔ དམ་ཚིག་བདུད་རྩིའི་ཆུ་ནན་ཏེ༔ མ་བསྲུངས་དམྱལ་མེ་བཟོད་དཀས་སྲེག༔ བསྲུངས་ན་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ༔ དེ་ཕྱིར་རྩེ་གཅིག་ཡིད་བརྟན་པས༔ དམ་སྲུངས་རྡོ་རྗེའི་བྲཽ་བོར་ཞིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་ཋ༔ ཞེས་པས་བྱིན་པ་དེ་ཉིད་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་བོར་བ་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་མཛད་དེ་མྱང་བར་ཞུ། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨི་དནྟི་ན་ར་ཀན༔ ཞེས་བཏུང་དུ་གཞུག །དེ་ནས་ནང་འཇུག་གི་དངོས་གཞི་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་ཕྱིར་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་གནད་བསྲངས། རླུང་རོ་བསལ། བདུད་རྩི་ཁར་བཟུང་ནས་སེམས་གཞན་དུ་མ་གཡེངས་པར་དྲན་པ་རྩེ་གཅིག་པས་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་གསལ་བཏབ་མཛོད། ད་ལྟར་གྱི་སློབ་དཔོན་དང་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དབྱེར་མེད་པར་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་མོས་གུས་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་དེ་ངག་ཏུ་ཧྲཱི་ཧྲཱི་ཞེས་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་སོགས་གཟུང་འཛིན་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་དེངས་པ་ལྟར་སྟོང་པར་སྦྱངས་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་དང་གཞལ་མེད་ཁང་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབུས་སུ། པདྨ་དང་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་བྱེ་རུའི་སྡོང་པོ་ལ་ཏིལ་མར་གྱིས་བྱུགས་པར་ཉི་འོད་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ༔ འཛུམ་ཞིང་ཆགས་ལ་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་བའི་ཉམས་ཅན༔ ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་བར་དུ་པདྨ་རཱ་གའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་བསྣམས་པ༔ གཡས་འོག་མས་མུ་ཏིག་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་དང་༔ གཡོན་འོག་མས་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་སྡོང་བུ་བསྣམས་པ༔ ཡུམ་ཡི་གེ་དྲུག་མ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་དམར་མོ་ཌ་མ་རུ་དང་ཐོད་ཆང་བསྣམས་པས་འཁྲིལ་བ༔ གཉིས་ཀའང་དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པ་དང་མེ་ཏོག་གི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ༔ ཞབས་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕྲོ་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པ༔ འཁོར་ལོ་ལྔའི་དབུས་སུ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ དབང་པོ་བཞིའི་གཡས་གཡོན་དུ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར་ཞིང་༔ དཔུང་པ་གཡས་སུ་སྲས་ནོར་བུ་འཛིན་པ༔ གཡོན་དུ་སྲས་མོ་གསང་སྔགས་འཛིན་མ༔ སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་དྲུག་ཏུ་ཐུབ་པ་དྲུག༔ ཡན་ལག་བཞི་ལ་ཁྲོ་ཆེན་བཞི༔ བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་དུ་བསྐལ་བཟང་གི་སེམས་དཔའ་སྟོང་དང་ཁྲག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་སོགས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་བྱེ་བ་ལྟར་ཤིགས་སེར་བཞུགས་པ༔ སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་པདྨ་དང་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྣམ་པ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ཡུམ་བདེ་བའི་དབང་ཕྱུག་མ་དམར་སྐྱ་པདྨ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་འཁྲིལ་བ༔ གཉིས་ཀའང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ༔ ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་འཇའ་འོད་ཐིག་ལེ་རིག་འཛིན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པའི་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ་མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་མཐིང་གས་མཚན་པར་གསལ་ཐོབ། སློབ་དཔོན་མདུན་བསྐྱེད་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས་པས། བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། གསང་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལྷ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྦྱར་བའི་སྤོས་བསྲེག་རོལ་མོ་དབྱངས་དང་བཅས་པས། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྔོན་གྱི་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ དྷ་ན་ཀོ་ཥའི་མཚོ་གླིང་དུ༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རི་པོ་ཏ་ལའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་དུར་ཁྲོད་ནས༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གཞན་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་པདྨ་རཱ་ཛ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཅེས་དྲག་ཏུ་བརྗོད་པས་བྱིན་དབབ། ཧཱུྃ་གི་སྒྲས་བྱིན་བསྡུ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་བསྟིམ། སྤྱི་བོར་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམདུ་བཞག་སྟེ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཞེས་པས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ནས་རིགས་བརྟག་པའི་ཕྱིར་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ལས་གཙོ་འཁོར་གྱི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ཡིན་པས་བཟང་ངན་གྱི་དབྱེ་བ་མེད་ཀྱང༌། རྣམ་པ་སྔོན་ནས་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་བའི་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་གང་ཡིན་ལ་འབབ་པར་ཤོག་ཅིག་སྙམ་པས་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་མཛད་དེ་འདོར་བར་ཞུ། ཧོཿ བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་མེ་ཏོག་འབུལ༔ སྔོན་ནས་འབྲེལ་བའི་ལྷག་པའི་ལྷས༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ པུཥྤེ་པཱུ་ཛ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཞེས་མནྜལ་ཚོམ་བུ་དགུ་པའི་དབུས་སུ་དོར་བས་གང་ལ་བབ་པའི་རིགས་ངེས་པར་བྱ། སླར་ཡང་སློབ་དཔོན་གྱིས་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་བླང་སྟེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའི་ལྷག་པའི་ལྷ་དེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་སྙིང་དབུས་མི་ཤིག་པའི་ཐིག་ལེ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧོཿ མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་ལྷག་པའི་ལྷ༔ དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐུར་གསལ་བ༔ སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་སྙིང་དབུས་ཐིམ༔ མི་འབྲལ་བྱིན་བརླབས་དབང་བསྐུར་རོ༔ པུཥྤེ་དེ་བ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བསྟིམ། མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའི་ལྷའི་རིགས་ལས་གྲེས་ཏེ་གསང་བའི་མིང་གིས་ཀྱང་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ཡང་མེ་ཏོག་དབུས་སུ་བབས་ན་པདྨ་རྒྱལ་པོ་རྩལ། ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་བཞད་པ་རྩལ། ལྷོར་རིན་ཆེན་རོལ་པ་རྩལ། ནུབ་ཏུ་པདྨ་དགྱེས་པ་རྩལ། བྱང་དུ་ཀརྨ་དགའ་བ་རྩལ་ཞེས་སོགསགསང་མཚན་ཤོག་དྲིལ་སྦྱིན། དེ་ནས་མིག་ཐུར་ཐོགས་ལ། དོན་དམ་རང་རིག་ཀ་དག་གི་གནས་ལུགས་ལ་སྒྲིབ་པའི་མཚན་མ་གདོད་མ་ནས་མ་གྲུབ་ཀྱང༌། གློ་བུར་མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་སྒྲིབ་གཡོག་མཐའ་དག་མིག་རས་དང་ལྷན་གཅིག་ཏུ་བསལ་བའི་མོས་པ་མཛོད།

ཧོཿ སྔོན་གྱི་མིག་མཁན་རྒྱལ་པོ་ཡིས༔ ལིང་ཏོག་རབ་རིབ་བསལ་བ་ལྟར༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཐུར་མ་ཡིས༔ མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་རབ་རིབ་བསལ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཙཀྵུ་པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་མིག་དར་བསལ། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མིག་ཐོབ་པ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་བལྟ་བར་བསྐུལ་བ་ནི། ཨེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ ཁྱོད་ནི་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ཐོབ་པས༔ སྙིང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་ལྟོས༔ ཟབ་མོའི་ལམ་མཆོག་བརྩོན་པར་གྱིས༔ ཧེ་མཎྜལ་པཱ་ཤྱ་ཧོ༔ བལྟ་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་པར་ངོ་སྤྲད་པ་འདི་ལ་སྙན་གཏད་འཚལ། དེ་ཡང་འདི་ལྟར་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་ལྷག་པ་གཟུགས་བརྙན་གྱིས་མཚོན་པའི་ཏིང་འཛིན་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་མཐོང་བར་གྱུར་པ་ནི། འབྱུང་བཞི་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་སྟེགས་བུ་ལ་གནས་པའི་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་གསལ་བརྟན་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འབར་བ། དེའི་དབུས་སུ་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་གི་གཞལ་མེད་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྟ་བབས་བཞིས་བརྒྱན་པ། ཚད་དང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཕྱི་ནང་སྒྲིབ་མེད་དྭང་གསལ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ལྟེ་བར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བཞི་པ་ཟེའུ་འབྲུ་དང་བཅས་པའི་སྙིང་པོར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་བྱེ་རུའི་སྡོང་པོ་ལ་ཏིལ་མར་གྱིས་བྱུགས་པར་ཉི་འོད་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། འཛུམ་ཞིང་ཆགས་ལ་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་བོའི་ཉམས་ཅན། ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་བར་དུ་པདྨ་རཱ་གའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་བསྣམས་པ། གཡས་འོག་མས་མུ་ཏིག་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་དང༌། གཡོན་འོག་མས་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་སྡོང་བུ་བསྣམས་པ། ཡུམ་ཡི་གེ་དྲུག་མ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་དམར་མོ་ཌ་མ་རུ་དང་ཐོད་ཆང་བསྣམས་པས་འཁྲིལ་བ། གཉིས་ཀའང་དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པ་དང་མེ་ཏོག་གི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕྲོ་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པ། དེའི་སྤྱི་བོར་པདྨ་དང་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྣམ་པ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ཡུམ་བདེ་བའི་དབང་ཕྱུག་མ་དམར་སྐྱ་པདྨ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་འཁྲིལ་བ། གཉིས་ཀའང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་འཇའ་འོད་ཐིག་ལེ་རིག་འཛིན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བའི་ཀློང་ན་རོལ་པ། གཙོ་བོའི་གཡས་སུ་སྲས་ནོར་བུ་འཛིན་པ། གཡོན་དུ་སྲས་མོ་གསང་སྔགས་འཛིན་མ། གཉིས་ཀའང་སྐུ་མདོག་དམར་གསལ་གཞོན་ཞིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཅན། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞིའི་དང་པོ་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ། གཡས་འོག་མས་མུ་ཏིག་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་དང༌། གཡོན་འོག་མས་པདྨ་དམར་པོ་འཆང་བ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན་ཅིང་ཞབས་སེམས་སྐྱིལ་གྱིས་གཙོ་བོ་ལ་འདུད་པའི་ཚུལ་གྱིས་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས་པ། པད་འདབ་བཞིའི་ལྟེ་བར་ཟླ་བའི་གདན་ལ་མདུན་དུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད། ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། ལྷོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན། ནུབ་ཏུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས། བྱང་དུ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་རྣམས་རང་རང་གི་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ། དེའི་ཕྱི་རོལ་མུ་ཁྱུད་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཕྱི་ནང་གི་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་དྲུག་འཁྲིལ་སྦྱོར་དུ་རོལ་པ། དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་མུ་ཁྱུད་རིམ་པ་བཞིར་པད་འདབ་སྟོང་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་བསྐལ་བཟང་གི་སེམས་དཔའ་སྟོང༌། ཁྱམས་ཀྱི་ཕྱོགས་བཞི་སྟེང་འོག་རྣམས་སུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་པ་དྲུག །སྒོ་བཞིར་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་མཐར་བྱེད་སྒོ་བ་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད་རྣམས་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་ཆ་ལུགས་མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁར་ཁྲག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་དང༌། གཞན་ཡང་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་བྱེ་བ་ལྟར་བདེ་སྟོང་འོད་ཀྱི་ཕུང་པོར་ཤིགས་སེར་བཞུགས་པ། དེ་ལྟ་བུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ཉིད་ཀྱང་ནང་ལྟར་རང་རང་གི་རྡོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང༌། གསང་བ་ལྟར་ན་རང་གི་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རིག་རྩལ་མ་འགགས་ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་རང་བཞིན་ལྷུན་འགྲུབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡིན་སྙམ་དུ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་འཚལ། དེ་དག་ནི་ནང་ལྟར་འཇུག་པའི་རིམ་པ་ལགས། དེ་ནས་ཞུགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དངོས་གཞི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། ཅེས་འབུལ་དུ་གཞུག །བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དད་པ་ལ་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཛིན་ཆེན་པོས༔ རང་གི་སྲས་རྣམས་སྨིན་མཛད་ལྟར༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་སློབ་དཔོན་ཆེས༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་དང་པོ་ཕན་པའི་དབང་ལྔ་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། སློབ་དཔོན་མདུན་བསྐྱེད་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དབང་གི་ལྷ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྱན་དྲངས་པ་རྣམས་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་མི་བསྐྱོད་པར་གསལ་བ་ལ་ཆུའི་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ མི་བསྐྱོད་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ བདུད་རྩི་ཆུ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ རྣམ་ཤེས་ཞེ་སྡང་རང་སར་གྲོལ༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨུ་ད་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་བུམ་ཆུ་བླུད། ཁྱེད་རང་རྣམས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དུ་གསལ་བ་ལ་དབུ་རྒྱན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ འདོད་འབྱུང་དབུ་རྒྱན་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚོར་བ་ང་རྒྱལ་རང་སར་གྲོལ༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་རཏྣ་མུ་ཀུ་ཊ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱྃ༔ དབུ་རྒྱན་བཀོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སུ་གསལ་བའི་ཕྱག་གཡས་སུ་རྡོ་རྗེ་གཏད་དེ་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ པདྨ་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ སྣང་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་དབང་བསྐུར་བས༔ འདུ་ཤེས་འདོད་ཆགས་རང་སར་གྲོལ༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷརྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི༔ ཁྱེད་རང་རྣམས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པར་གསལ་བའི་ཕྱག་གཡོན་དུ་དྲིལ་བུ་གཏད་དེ་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ དོན་ཡོད་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ གྲགས་སྟོང་དྲིལ་བུས་དབང་བསྐུར་བས༔ འདུ་བྱེད་ཕྲག་དོག་རང་སར་གྲོལ༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་གཎྜེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཁྱེད་རང་རྣམས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དུ་གསལ་བའི་སྤྱི་བོར་རྡོར་དྲིལ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཁྲོལ་ཞིང་མིང་གི་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ སྣང་མཛད་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ རྡོ་རྗེ་མིང་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ གཟུགས་ཕུང་གཏི་མུག་རང་སར་གྲོལ༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ནཱ་མ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ མཐར་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང༌། དེ་ལྟར་ན་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་ཕྱི་ཕན་པའི་དབང་ལྔ་བསྐུར་བས་ཕུང་པོ་ལྔ་སངས་རྒྱས་ལྔར་གནས་གྱུར། ཉོན་མོངས་པ་ལྔ་རྣམ་པར་དག །ཡེ་ཤེས་ལྔ་མངོན་དུ་གྱུར། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རིགས་ལྔའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག

།དེ་དག་ནི་ཕྱི་ཕན་པའི་དབང་ལྔ་ཡིན། གཉིས་པ་ནང་ནུས་པ་འཇུག་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། ཐོག་མར་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་གནང་བར་ཞུ། སློབ་དཔོན་གྱི་སྐུ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ལས་རང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་བྱུང༌། དབང་གི་ཚིག་རིས་དང་མཐུན་པར་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་གནས་སོ་སོའི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་བར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ལྷ་ཙཀ་རྣམས་རིམ་པར་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་པདྨའི་རྒྱལ༔ རིགས་ཀྱི་ཡུམ་བཅས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡིད་ཆོས་རྟོག་པ་རང་གྲོལ་ནས༔ མི་གནས་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་པདྨ་རཱ་ཛ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ གང་འདུལ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ༔ ཐབས་ཤེས་སྲས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་རང་གྲོལ་ནས༔ སྣང་སྟོང་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་པདྨ་སཏྭ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་བདེ་གཤེགས་ལྔ༔ རིགས་ཀྱི་ཡུམ་བཅས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཕུང་པོ་འབྱུང་བ་རང་གྲོལ་ནས༔ ལྔ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་པཉྩ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ༔ བྱང་ཆུབ་ལྕམ་དྲལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚོགས་ཡུལ་རྟོག་པ་རང་གྲོལ་ནས༔ འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་བོ་དྷི་སཏྭ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་བཞིའི་འགྲོ་འདུལ་སྲས༔ ཐུབ་ཆེན་དྲུག་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་རྟོག་པ་རང་གྲོལ་ནས༔ ཕྱིན་དྲུག་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་མུ་ནི་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ སྒོ་སྐྱོང་མཐར་བྱེད་ཁྲོ་བོ་ཡབ༔ རིགས་ཀྱི་ཡུམ་བཅས་དབང་བསྐུར་བས༔ ལྟ་བ་དུས་བཞི་རང་གྲོལ་ནས༔ ཚད་མེད་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ གནས་འགྱུར་རང་བཞིན་ཁྲོ་བོའི་ཚུལ༔ ཁྲག་འཐུང་རབ་འབྱམས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒྲིབ་གཉིས་རྟོག་ཚོགས་རང་གྲོལ་ནས༔ རིག་རྩལ་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དབང་བསྐུར་བས༔ གཉིས་སྣང་རྟོག་ཚོགས་རང་གྲོལ་ནས༔ གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་གུ་རུ་པདྨ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ ཐུགས་རྗེའི་དབྱིངས་ལས་རང་ཤར་བ༔ སངས་རྒྱས་སྟོང་གིས་དབང་བསྐུར་བས༔ དུས་གསུམ་རྟཽག་པ་རང་གྲོལ་ནས༔ མཁའ་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བས་འདི་ལྟར་སྣང་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དབང་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ འོ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས༔ དེ་ལྟ་བུའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱང་རང་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ངོ་བོར་གདོད་མ་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་བཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ༔ ཡིད་ཆོས་ཀྱི་རྟོག་པ་རྣམ་པར་དག་པ་གཙོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ༔ གཟུང་འཛིན་རྣམ་པར་དག་པ་འགྲོ་འདུལ་ལྕམ་དྲལ༔ ཕུང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ༔ ཚོགས་ཡུལ་རྣམ་པར་དག་པ་སེམས་དཔའ་སེམས་མ༔ ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་དག་པ་ཐུབ་པ་དྲུག༔ ལྟ་བ་དང་དུས་བཞི་རྣམ་པར་དག་པ་སྒོ་བ་ཡབ་ཡུམ༔ རྟོག་ཚོགས་རྣམ་པར་དག་པ་ཁྲག་འཐུང་རབ་འབྱམས༔ གཉིས་སྣང་རྣམ་པར་དག་པ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ༔ དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྟོང་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཤེས་པས་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལམ་དུ་སློང་བར་གྱིས་ཤིག༔ གསུང་བཟླས་པའི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛད་པར་ཞུ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོར་བ་ལས་གཉིས་པ་འཕྲོས༔ ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། སྙིང་གར་ཉི་ཟླའི་གཱའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿཡིག་གི་མཐར་འཁོད་པ་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་འཕྲོས༔ ཞིང་རབ་འབྱམས་ཀྱི་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཐུགས་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛད་ནས་བསྙེན་བསྒྲུབ་ལས་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་ཟློས་ལན་གསུམ་རེ་མཛོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་དྷུ་མ་གྷ་ཡེ་ན་མ་སྭཱ་ཧཱ༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ མ་མ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཀླེ་ཤ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་ལས་སྦྱོར་དང༌། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ༔ ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་པདྨ་རཱ་ཛཱ་ཡ༔ ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ༔ ཨརྷ་ཏེ་སཾ་མྱཀ་སཾ་བུདྡྷཱ་ཡ༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་ན་མོ་པདྨ་ཤཱ་རི་རཱ་ཡ༔ པདྨ་ཨུཥྞཱི་ཥ་ཡ༔ པདྨ་ལོ་ཙ་ནཱ་ཡ༔ པདྨ་མུ་ཁཱ་ཡ༔ པདྨ་ཧསྟཱ་ཡ༔ པདྨ་པ་ད་ནཱ་ཡ༔ པདྨ་དྷ་རཱ་ཎཱ་ཡ༔ པདྨ་ཛྙཱ་ནཱ་ཡ༔ པདྨ་པཱ་རཱ་ཡ༔ པདྨ་ཨཾ་ཀུ་ཤཱ་ཡ༔ པདྨ་ཤཱ་རཱ་ཡ༔ པདྨ་བཛྲ་གརྦྷཱ་ཡ༔ པདྨ་སཾ་གྲ་ཧཱ་ཡ༔ པདྨ་སུ་ཁཱ་ཡ༔ པདྨ་ཕུལླཱ་ཡ༔ པདྨ་པྲ་བྷཱ་ཡ༔ པདྨ་ཏེ་ཛཱ་ཡ༔ པདྨ་པི་ཤྲནྷཱ་ཡ༔ པདྨ་སིཾ་ཧ་ནཱ་དཱ་ཡ༔ པདྨ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རཱ་ཡ༔ པདྨ་ཁ་ཙརྻཱ་ཡ༔ པདྨ་ག་ག་ན་རཱ་ཛཱ་ཡ༔ པདྨ་ཀྲཱི་ཏི་གརྦྷཱ་ཡ༔ པདྨ་བཱི་བྷ་ཡཱ་ཡ༔ པདྨ་ཙིནྟ་ཙཀྱཱ་ཡ༔ པདྨ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ༔ པདྨ་ཨ་མོ་གྷ་པཱ་ཤཱ་ཡ༔ པདྨ་ཙིནྟ་མ་ཎཱི་ཡ༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ༔ མ་མ་སརྦ་སཏྭ་པཱ་པཾ་ཀླེ་ཤ་ཤོདྡྷ་ཡ་ཤོ་དྷ་ཡ༔ བི་ཤོ་དྷ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ཡཿ སརྦ་ཀརྨ་ཨཱ་བ་ར་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ༔ ཧ་ན་ཧ་ན༔ པྲ་ཏི་ཧ་ན་པྲ་ཏི་ཧ་ན༔ ད་ཧ་ན་ད་ཧ་ན༔ སིཉྩ་ཡ་སིཉྩ་ཡ༔ སརྦ་མ་ལ་བི་ཤོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། བྱེ་རུའི་ཕྲེང་བ་གཏད་ལ། སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག་པས་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨཱཿ རང་བྱུང་རིག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒྲར་སྣང་གཟུང་འཛིན་རང་གྲོལ་ནས༔ གྲགས་སྟོང་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གུ་རུ་མཎྜ་ལ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས་སྒྲར་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་གསུང་དུ་རྟོགས་པའི་དབང་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །དེང་ཕྱིན་ཆད་རང་གཞན་བརྟན་གཡོའི་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་སྔགས་སུ་ཤེས་པས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་བཟླས་བརྗོད་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལམ་དུ་སློང་བར་གྱིས་ཤིག

།ཐུགས་འོད་གསལ་གྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲོད་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། འདི་ལྟར་མེ་ལོང་གི་ནང་དུ་གཟུགས་བརྙན་སྣ་ཚོགས་སུ་འཆར་ཡང་འཆར་དུས་ཉིད་ནས་མེ་ལོང་ལས་ལོགས་སུ་མེད་པ་བཞིན་དུ་ལྷ་དང་སྔགས་སུ་སྣང་བ་སོགས་བཟང་ངན་གྱི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ལས་མ་གཡོས་པར་ཤེས་པས་བློ་འདས་ཀ་དག་གི་དབྱིངས་སུ་མཉམ་པར་འཇོག་པར་ཞུ། མེ་ལོང་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ མེ་ལོང་ནང་གི་གཟུགས་བརྙན་ལྟར༔ གསལ་བ་མི་རྟོག་དབང་བསྐུར་བས༔ ལྷ་སྔགས་གཟུང་འཛིན་རང་གྲོལ་ནས༔ རིག་སྟོང་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གུ་རུ་མཎྜ་ལ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས་རྟོགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུར་དག་པའི་དབང་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་མཚན་མའི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་རང་གྲོལ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤེས་པས་ཆོས་ཉིད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དགོངས་པ་ལམ་དུ་སློང་བར་གྱིས་ཤིག །ཡོན་ཏན་མྱོང་གྲོལ་བུམ་པའི་དབང་གི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་གནང་བར་ཞུ། བུམ་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ་རིལ་བུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་བཞུགས་པ་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཐོབ། མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བའི་ནུས་རྩལ་རྫོགས་པའི་མོས་པ་མཛོད། མྱོང་གྲོལ་བུམ་པ་ཐོག་ལ། ཧྲཱིཿ རིན་ཆེན་བུམ་པ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་དབུས༔ བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་བས༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཱ་ས་ཡ་ན་ཧྲཱི་ད་ཡཱ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་ཛ༔ཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཨཱཿཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱི༔ བུམ་པ་གནས་བཞིར་བཞག །རིལ་བུ་ལྷར་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཞུགས། སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿཡིག་དང་དབྱེར་མེད་པར་བཞུགས་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་མི་འབྲལ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་གྲོལ་བའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་རིལ་བུ་སྦྱིན། སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་མྱོང་གྲོལ་རྫས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས་འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་དབང་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །དེང་ཕྱིན་ཆད་མྱོང་གྲོལ་རྫས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲོལ་བ་དྲུག་ལྡན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལམ་དུ་སློང་བར་གྱིས་ཤིག །དེ་ནས་ཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གཏད་ལ། ཧོ༔ གང་འདུལ་མཛད་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ༔ ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་དབང་བསྐུར་བས༔ བྱེད་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་རང་གྲོལ་ནས༔ འགྲོ་འདུལ་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གུ་རུ་མཎྜ་ལ་ཀརྨ་བི་ཤྭ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧོ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་ཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེས་དབང་བསྐུར་བས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་དབང་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །དེང་ཕྱིན་ཆད་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་གང་འདུལ་གྱི་མཛད་པས་འཕགས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལམ་དུ་སློང་བར་གྱིས་ཤིག །དེ་ལྟར་ནང་ནུས་པའི་དབང་ལྔ་བསྐུར་བས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་བཀའ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ནས་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿཅེས་པས་བསྟིམ། ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨ་སོགས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར་ལ་རབ་ཏུ་གནས། དེ་ལ་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་པ་དང་བཅས་པས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་མངའ་གསོལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨཱཿཧཱུྃ་ནས་ནྱཻ་ཝི་དྱའི་བར་དང༌། བདུད་རྩི་གཏོར་ལ་ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ མེ་ཏོག་འཐོར་ལ། བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་བདེ་གཤེགས་སེམས་དཔའི་ཚོགས༔ རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མངའ་དབུལ། དེ་ལྟར་ན་ཕྱི་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཕན་པ་དང་ནུས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ། ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་གྱི་དྲི་མ་དག །ལམ་བསྐྱེད་རིམ་ལྷ་དང་བཟླས་བརྗོད་སྔགས་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཐུགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ཕན་ནུས་ཀྱི་དབང་གྲུབ་ནས་གསུམ་པ་གསང་བ་ཟབ་མོའི་དབང་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་གསང་དབང་གི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛད་པར་ཞུ། བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རོལ་པ་ལས་བྱུང་བའི་བྱང་སེམས་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་དང་སྦྱར་བ་ཧྲཱིཿའི་རྣམ་པར་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་པའི་མོས་པ་མཛོད།

ཨཱཿ ཞུ་བདེའི་རང་བཞིན་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཧྲཱིཿཡིག་བཅུད་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ དུག་གསུམ་རྟོག་པ་རང་གྲོལ་ནས༔ གསལ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཐོད་ཆང་སྦྱིན། ཞེས་བྱིན་པ་དེ་ཉིད་མྱང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པས་རླུང་ཟིན། སེམས་བྱུང་གི་རྟོག་པ་དབྱིངས་སུ་འགགས། གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ལྟར་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བས་སེམས་བྱུང་གི་རྟོག་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ནས་ཤིན་སྦྱངས་བདེ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁྱད་པར་ཅན་མངོན་དུ་བྱེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །དེང་ཕྱིན་ཆད་རླུང་སེམས་རྟོག་པའི་རྙོག་མ་རང་སར་ཞི་བའི་བསམ་གཏན་ལམ་དུ་སློང་བར་གྱིས་ཤིག །དེས་ཞུ་བདེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་གསང་བའི་དབང་ཐོབ། རླུང་དང་རྟོག་པའི་དྲི་མ་དག །ལམ་རླུང་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་བདེ་བ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ཤེ་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གི་སླད་དུ་ཐུགས་འདུན་འདི་ལྟར་གནང་བར་ཞུ། སིནྡྷུ་རའི་མཎྜལ་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་དང་དབྱེར་མེད་པ་དེ་ཉིད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་གཏད་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའ་མཚོན་པའི་ཡུམ༔ རྟགས་ཀྱི་ཐིག་ལེས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉམས་མྱོང་འཛིན་ཞེན་རང་གྲོལ་ནས༔ བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཐིག་ལེ་སྙིང་གར་བཀོད། བདེ་བས་ཐབས་བྱས་པའི་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་མཚོན་པའི་མོས་པམཛོད། སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས་བདེ་བས་ཐབས་བྱས་པའི་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་མཚོན་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །དེང་ཕྱིན་ཆད་བྱུང་ཚོར་གནས་ཉམས་ཀྱི་སྤྲོས་པས་མ་བཅིངས་པ་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྣལ་མར་མཚོན་པའི་ཤེས་རབ་ལམ་དུ་སློང་བར་གྱིས་ཤིག །དེས་བདེ་བ་མཆོག་གི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། སྲེད་ལེན་ཉམས་ཀྱི་དྲི་མ་དག །ལམ་ལྷན་སྐྱེས་མཚོན་པའི་ཏིང་འཛིན་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་དབང་བཞི་པ་ལ་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་སྟོབས་ཀྱི་དབང་བླ་མའི་གཏོར་ཆེན་གྱིས་བསྐུར་བ་ཡིན་པས་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛད་པར་ཞུ། བླ་མའི་གཏོར་ཆེན་སྤྱི་བོར་བཟུང་ལ། གཏོར་སྣོད་ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་གདལ་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་དུ། སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་ཏེ་འཛིན་པས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། ཡུམ་བདེ་བའི་དབང་ཕྱུག་མ་དམར་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་བསྣམས་པ་འཁྲིལ་བ། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའང་སྒེག་ཅིང་འཛུམ་ལ་ཆགས་པའི་ཉམས་ཅན། དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པ་དང་མེ་ཏོག་དམར་པོའི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན་པ། ཞབས་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་སྣང་སྟོང་འོད་ལྔ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པའི་ཡིད་ཆོས་རྣམ་པར་དག་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་པདྨའི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་སྲས་བཅས། ཕུང་པོ་ལྔ་རིགས་ལྔ། ཁམས་ལྔ་ཡུམ་ལྔ། ཚོགས་བརྒྱད་སེམས་དཔའ་བརྒྱད། ཡུལ་བརྒྱད་སེམས་མ་བརྒྱད། སྐུའི་གནས་དྲུག་དང་ཡན་ལག་ཐུབ་དྲུག་སྒོ་སྐྱོང༌། དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པ་བདེ་གཤེགས་སེམས་དཔའ་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་རབ་འབྱམས་སོགས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ངོ་བོ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པར་མོས། དེ་ཉིད་ལ་མོས་གུས་དྲག་པོ་དུང་དུང་བ་ཞིག་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གནས་གསུམ་ནས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཕྲོས། སློབ་མའི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་བུམ་གསང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་དོན་རྟོགས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ། ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་སོགས་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས་བྱིན་ཕབ་ལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ མཁའ་ཁྱབ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ དད་མོས་ཅན་གྱི་སྤྱི་བོར་མངོན་སུམ་བྱོན༔ ནམ་མཁའ་ཆུ་ལ་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་ལྟར༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་སློབ་མའི་གནས་གསུམ་ཐིམ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས༔ སྨིན་གྲོལ་ཟུང་འཇུག་དོན་གྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་གཏོར་མ་གནས་གསུམ་དུ་རེག །སླར་སྤྱི་བོར་བཟུང་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་བརྗོད་པས་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་བདེ་སྟོང་གི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུུ་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་དབང་བཞི་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་སྤྱན་བལྟ་སྟངས་དང་བཅས་སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་པའི་དགོངས་པ་ལ་གནས་བཞིན་དུ་འདི་སྐད་དུ། ཉམས་མྱོང་སྒོམ་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ། ཁྱེད་རང་རྣམས་སྒོ་གསུམ་རང་བབས་སུ་རྣལ་དུ་དབབ། མིག་ནམ་མཁའ་ལ་གཏད། སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་སྤྲོ་བསྡུ་བྲལ་བའི་ངང་བསྐྱངས་པས་ཟུང་འཇུག་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱིས་མཛུབ་མོ་ནམ་མཁར་གཏོད་ཅིང༌། ཨ༔ རྟོག་ཚོགས་རང་ཞི་ངོ་བོ་མཐོང་༔ ཟུང་འཇུག་མཉམ་ཉིད་དབང་བསྐུར་བས༔ ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་རང་གྲོལ་ནས༔ རིག་སྟོང་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཨཱཿ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བས་ཤེས་པའི་འཛིན་ཞེན་ཕྲ་མོ་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་དག་སྟེ། ཟུང་འཇུག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །དེང་ཕྱིན་ཆད་ཡིད་དཔྱོད་མཚན་མའི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་སེམས་ཉིད་ཀ་དག་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལམ་དུ་སློང་བར་གྱིས་ཤིག །དེས་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་གྱི་དབང་བཞི་པ་ཐོབ། ཡིད་དཔྱོད་མཚན་མའི་དྲི་མ་དག །ལམ་རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཀ་དག་གི་དགོངས་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཐོབ་པ་ལ་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང་སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་པ་དང་བཅས་པས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིག་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་སིལ་མར་བསྙིལ་བས་ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་འབྱོར་པས་ཁྱབ་ཅིང་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱིས་མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་བཅས་ཏེ། ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་ཡི་དམ་པདྨའི་རྒྱལ༔ ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་སྒྲུབ་མཆོག་བུ་བཞིན་སྐྱོང་༔ ཕྱི་ནང་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་ཀུན་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི༔ དངོས་གྲུབ་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གཞི་ཡི་བཀྲ་ཤིས་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་༔ ལམ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས༔ འབྲས་བུའི་བཀྲ་ཤིས་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་གྱུར༔ ཕྲིན་ལས་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ དེས་དབང་གི་དངོས་གཞི་གྲུབ་ནས་དབང་རྟེན་དམ་ཚིག་བསྒྲག་པ་འདི་ལ་སྙན་གཏོད་འཚལ། དེ་རིང་ཕྱིན་ཆད་རིགས་ཀྱི་བུ༔ ཁྱེད་རྣམས་རྒྱལ་བའི་སྲས་སུ་གྱུར༔ དབང་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་སྨིན་ནས༔ དམ་ཚིག་དག་པས་འཛིན་པར་བྱོས༔ སོ་ཐར་བྱང་སེམས་གསང་སྔགས་ཀྱི༔ ཐུན་མོང་སྤྱི་ཡི་དམ་ཚིག་དང་༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་བཅས་པ་ཡི༔ ཁྱད་པར་ནང་གི་དམ་ཚིག་དང་༔ གསང་བར་འོས་དང་གཉེར་གཏད་སོགས༔ སྒྲུབ་པ་མཆོག་གི་དམ་ཚིག་རྣམས༔ སྲོག་ལྟར་བཙའ་བས་བསྲུང་བར་བྱ༔ དེ་ཡིས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཏུ་འགྱུར༔ ཅེས་གདམས་པ་ལ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁས་བླངས་པའི་མོས་པས་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་ཀྱིས་ཁས་བླངས། །དེས་དབང་རྒྱས་གྲུབ་དབང་འབྲིང་བསྡུས་གཉིས་ཀྱང་སྦྲེལ་མར་བསྐུར་ན། སླར་ཡང་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་གསལ་བཏབ་ཏེ་གསན་པར་གནང་བར་ཞུ།

དེ་ལ་གང་གསན་པར་བྱ་བའི་དབང་བསྐུར་ནི། དེའང་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རང་གཟུགས་སོགསདོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་གཏོར་དབང་བསྡུས་པའི་དབང་ཆོག་ཟུར་དུ་བཞུགས་པ་ལྟར་བསྐུར་གྲུབ་མཐར། དེ་ལྟར་རྩ་བའི་སྨིན་བྱེད་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པའི་སྣོད་རུང་དུ་གྲུབ་ནས། གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་བསྟན་པ་ལ། རིམ་པ་དང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་བསྙེན་སྒྲུབ་རྩ་བའི་ཁྲིད་ནི། རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོའི་དོན་སྒོམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འདི་ལ་བྱ་སྟེ༔ གནས་དབེན་པར་ཕྱི་ནང་གི་འབྲེལ་པ་བཅད༔ བདེ་བའི་གདན་ལ་འཁོད་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ༔ བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད༔ ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ༔ དེ་ནས་ལྷའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ནི༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ རང་རིག་སྟོང་གསལ་ཆེན་པོའི་ངང་ལས་ངག་ཏུ་ཧྲཱི་ཧྲཱི་ཞེས་བརྗོད་པས་སྣོད་བཅུད་པདྨ་དབང་གི་ཞིང་ཁམས་དང་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བར་གསལ་བའི་དབུས་སུ༔ པདྨ་དང་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་བྱེ་རུའི་སྡོང་པོ་ལ་ཏིལ་མར་གྱིས་བྱུགས་པར་ཉི་འོད་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ༔ འཛུམ་ཞིང་ཆགས་ལ་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་བའི་ཉམས་ཅན༔ ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་བར་དུ་པདྨ་རཱ་གའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་བསྣམས་པ༔ གཡས་འོག་མས་མུ་ཏིག་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་དང་༔ གཡོན་འོག་མས་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་སྡོང་བུ་བསྣམས་པ༔ ཡུམ་ཡི་གེ་དྲུག་མ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་དམར་མོ་ཌ་མ་རུ་དང་ཐོད་ཆང་བསྣམས་པས་འཁྲིལ་བ༔ གཉིས་ཀའང་དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པ་དང་མེ་ཏོག་གི་ རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ༔ ཞབས་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕྲོ་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པ༔ འཁོར་ལོ་ལྔའི་དབུས་སུ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ དབང་པོ་བཞིའི་གཡས་གཡོན་དུ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར་ཞིང་༔ དཔུང་པ་གཡས་སུ་སྲས་ནོར་བུ་འཛིན་པ༔ གཡོན་དུ་སྲས་མོ་གསང་སྔགས་འཛིན་མ༔ སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་དྲུག་ཏུ་ཐུབ་པ་དྲུག༔ ཡན་ལག་བཞི་ལ་ཁྲོ་ཆེན་བཞི༔ བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་དུ་བསྐལ་བཟང་གི་སེམས་དཔའ་སྟོང་དང་ཁྲག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་སོགས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་བྱེ་བ་ལྟར་ཤིགས་སེར་བཞུགས་པ༔ སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་པདྨ་དང་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྣམ་པ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ཡུམ་བདེ་བའི་དབང་ཕྱུག་མ་དམར་སྐྱ་པདྨ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་འཁྲིལ་བ༔ གཉིས་ཀའང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ༔ ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་འཇའ་འོད་ཐིག་ལེ་རིག་འཛིན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པའི་གཙོ་འཁོར་གྱི་སྐུར་གསལ་བཏབ་ཏེ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དམ་ཚིག་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པར་བསམ་ལ་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་མཆོད་བསྟོད་ཉེས་བྱས་བཤགས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བ་རྣམས་ཕྲིན་ལས་ལྟར་བྱས་ནས། ལྷ་སྐུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་གོ༔ དེ་ནས་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇུག་པ་ལ༔ དང་པོ་བསྙེན་པ༔ གཉིས་པ་སྒྲུབ་པ༔ གསུམ་པ་ལས་སྦྱོར་བཅས་ཚུལ་བཞིན་བཟླས་པས་ཚེ་རབས་འཁོར་བ་གྲངས་མེད་དུ་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པ་དང་༔ འདོད་རྒུ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འབྱོར་པ་དང་༔ འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་ལ་དབང་འབྱོར་བར་འགྱུར་རོ༔ ཐུན་མཚམས་སུ་ཅི་འབྱོར་པའི་གཏོར་མ་ཕུལ༔ སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི་བསག་སྦྱོང་ལ་བརྩོན་པར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་འབད་པས་རབ་དངོས༔ འབྲིང་ཉམས༔ ཐ་མ་རྨི་ལམ་དུ་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་གྱི་ཞལ་མཐོང་བ༔ གསུང་ཐོས་པ༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་སོགས་རྟགས་མཐོང་ཞིང་༔ ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་རེག་པར་འགྱུར་རོ༔ བླ་མ་དང་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བསྙེན་སྒྲུབ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མདོར་བསྡུས་པའོ།

དེ་ལྟ་བུའི་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ལ་བསླབ་པ་ནི༔ གནས་དབེན་པར་མཚམས་དམ་དུ་བཅད༔ མ་རྡལ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་མཆོད་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བཤམ༔ སྐྱབས་སེམས་དང་བསག་སྦྱོང་ནན་ཏན་དུ་བྱ༔ དངོས་གཞིར་དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བཏབ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲང་བ་སོགས་ལས་རིམ་གསལ་བར་བསྒོམ༔ དེ་ནས་ཐོག་མར་སྤྱི་བོའི་བླ་མའི་སྐུའི་གསལ་སྣང་ལ་སེམས་གཟུང་༔ འོད་ཟེར་འཕྲོས་འདུས་དབང་བཞི་བླང་༔ བླ་མ་རང་ལ་བསྟིམ༔ རླུང་རོ་བསལ༔ ལུས་གནད་བསྲང་༔ རླུང་ནང་དུ་ཅུང་ཟད་འཛིན་པ་དང་བཅས་རང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསལ་བ་ལ་བློ་བཞག༔ གསལ་སྣང་སྐྱེས་པ་ན་སེམས་དང་བསྲེས་ཏེ་དངས་གསལ་རྙོགས་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་རྩེ་གཅིག་སེམས་བཟུང་༔ སྐབས་སུ་ང་རྒྱལ་དྲག་ཏུ་བརྟན༔ མཐར་ཆོས་ཉིད་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་ཞི་བ་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་ཡོན་ཏན་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་ཤར་བའི་དག་དྲན་ལ་བསླབ༔ དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གོམས་པས་རྩ་བའི་ལྷ་སྐུ་ལ་གསལ་བརྟན་ཚད་དུ་ཕྱིན་པ་ན༔ ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་༔ མཐར་སྣང་སྲིད་དག་པ་རབ་འབྱམས་སུ་ལམ་དུ་ཁྱེར་བས་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་བ་དང་༔ དེར་ཞེན་པ་དང་༔ དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་ཚུལ་དུ་རང་ཤར་ན་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སྙོགས་པ་ཡིན་ནོ༔ ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པའི་རྩ་བའི་ཁྲིད་སོང་ནས། །ད་ནི་རིམ་པ་གཉིས་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་གཅེར་མཐོང་གི་ཁྲིད་ལ་སྙན་གཏད་འཚལ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་གཅེར་མཐོང་གི་ཁྲིད་ལ་སྔོན་འགྲོ༔ དངོས་གཞི༔ རྗེས་སོ༔ དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་ནི༔ གནས་དབེན་པར་ཕྱི་ནང་གི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལིང་གིས་བཏང་སྟེ༔ བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལུས་བསྲང་༔ རླུང་རོ་བསལ༔ བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་གདབ༔ དལ་འབྱོར་གྱི་ལུས་རྟེན་རྙེད་དཀའ༔ ཕན་འདོགས་ཆེ༔ འཇིག་པར་སླ༔ ནམ་འཆི་བའི་ཚེ་ཅིས་ཀྱང་མི་སྟང་༔ ལས་ཁོ་ནའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་འཁོར་བ་གར་སྐྱེས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་ལས་བདེ་བའི་གོ་སྐབས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་པས༔ འཁོར་བ་ལས་ཐར་པར་འདོད་པའི་ངེས་འབྱུང་དྲག་པོས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་༔ སེམས་བསྐྱེད་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ༔ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པར་བྱའོ༔ དེ་ལ་དང་པོ་གསལ་གདབ་པ་ནི༔ རང་གི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླ་དང་བཅས་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ༔ རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་ཏེ་འཛིན་པས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ༔ ཡུམ་བདེ་བའི་དབང་ཕྱུག་མ་དམར་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་བསྣམས་པ་འཁྲིལ་བ༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའང་སྒེག་ཅིང་འཛུམ་ལ་ཆགས་པའི་ཉམས་ཅན༔ དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པ་དང་མེ་ཏོག་དམར་པོའི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན་པ༔ ཞབས་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་སྣང་སྟོང་འོད་ལྔ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པའི་ཡིད་ཆོས་རྣམ་པར་དག་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་པདྨའི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་སྲས་བཅས༔ ཕུང་པོ་ལྔ་རིགས་ལྔ༔ ཁམས་ལྔ་ཡུམ་ལྔ༔ ཚོགས་བརྒྱད་སེམས་དཔའ་བརྒྱད༔ ཡུལ་བརྒྱད་སེམས་མ་བརྒྱད༔ སྐུའི་གནས་དྲུག་དང་ཡན་ལག་ཐུབ་དྲུག་སྒོ་སྐྱོང་༔ དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པ་བདེ་གཤེགས་སེམས་དཔའ་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་རབ་འབྱམས་སོགས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ངོ་བོ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པར་བསམ༔ དེ་ནས་ཚོགས་བསག་པའི་སླད་དུ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱ༔ མཎྜལ་འབུལ་བ་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་བཅས༔ སྣོད་བཅུད་བཀོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་འདོད་ཡོན་རྒྱན༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྡོ་རྗེའི་མཎྜ་ལ༔ ཆོས་དབྱིངས་དཀྱིལ་འཁོར་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྤྲིན༔ ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སྤྲུལ་ཏེ༔ སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱང་བའི་ཕྱིར་སྔགས་བཟླ་བ་ནི༔ བདག་ནི་མི་ཤེས་གཏི་མུག་མཐུས༔ ཚེ་རབས་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས༔ བསགས་པའི་སྡིག་ལྟུང་ཉེས་བྱས་རྣམས༔ མགོན་པོའི་སྤྱན་སྔར་གནོང་འགྱོད་ཀྱི༔ གདུང་བ་དྲག་པོས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ཕྱིན་ཆད་བསྡམ་པར་དམ་བཅའ་ན༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་དགོངས་མཛོད་ལ༔ བྱང་ཞིང་དག་པར་བྱིན་བརླབ་གསོལ༔ ཞེས་གདུང་བ་དྲག་པོས་བཤགས་པས༔ བླ་མ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུྃ་དཀར་པོ་ལས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བབས༔ ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུའི་ནང་གང་༔ སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཐོན༔ རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས༔ ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་པདྨ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ གུ་རུ་པདྨ་ས་ཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ༔ དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ༔ ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ༔ སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔ ཙིཏྟཾ་ཤྲེ་ཡ༔ ཀུ་རུ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གུ་རུ་པདྨ་ཧྲཱི་ད་ཡ་མཱ་མེ་མུཉྩ༔ གུ་རུ་པདྨ་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿ ཞེས་བླ་མའི་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་འབུམ་ཕྲག་སོགས་བཟླ༔ མཐར་བཤགས་སྡོམ་དྲག་ཏུ་བྱ༔ ཁྱད་པར་བྱིན་རླབས་བཙན་ཐབས་སུ་འབེབས་པའི་སླད་དུ་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་པདྨ་ལ༔ སྙིང་ནས་མོས་གདུང་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས༔ དབང་སྐུར་བྱིན་རློབས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཅེས་ཅི་ནུས་དང་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་བསྙེན་པ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་འབུམ་ཕྲག་མང་དུ་བཟླ༔ ཐུན་མཐར་དབང་བླང་ཞིང་མཉམ་པར་བཞག་པ་ནི༔ དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས༔ བདག་ལ་དབང་བཞི་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ སྒྲིབ་བཞི་དག་ཅིང་ལམ་བཞི་འབྱོངས༔ སྐུ་བཞི་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས༔ བླ་མའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཕྲོས༔ རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་བུམ་གསང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ༔ མཐར་བླ་མ་ཉིད་འོད་དུ་ཞུ༔ རང་ལ་ཐིམ༔ ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས༔ དབང་བཞི་པ་ཐོབ༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ་སེམས་མ་བཅོས་པའི་ངང་དུ་བཞག་གོ༔ གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ༔ རྒྱུད་ལས༔ སེམས་བྱུང་རྙོག་མ་རབ་ཞི་ནས༔ སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབ༔ དབྱེར་མེད་གཉུག་མར་མཉམ་འཇོག་པ༔ ངེས་དོན་སྙིང་པོའི་གདམས་པའོ༔ ཞེས་པས་སེམས་བྱུང་གི་རྙོག་མ་གདུལ་བ༔ སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ལྟ་བ༔ དབྱེར་མེད་གཉུག་མར་འཇོག་པའོ༔

དང་པོ་ནི༔ སྔོན་འགྲོའི་ཉམས་མྱོང་ཚད་ལྡན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ན༔ གནས་དབེན་པར་འདུ་འཛི་དང་རྣམ་གཡེང་གི་འབྲེལ་ཐག་ཐམས་ཅད་རྦད་ཀྱིས་བཅད༔ ལིང་གིས་བོར༔ ལྟོས་མེད་དུ་འཇོག༔ རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མ་སྐྱེས་པར་སྒྲུབ་པའི་ས་རྡེ་འཛུགས་པའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོས༔ བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལུས་གནད་བསྲང་༔ དྲན་པ་མངོན་དུ་བཞག༔ སྐྱབས་འགྲོ་ནས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་བླང་༔ བླ་མ་རང་ལ་བསྟིམས་ནས་ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་པའི་ངང་ཆད་པ་ངལ་བསོ་བ་བཞིན་དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པ་ཅིའང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པར་ལྷོད་ཀྱིས་ཀློད༔ དབང་པོ་རབ་ལ་དེ་ཁོ་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་བསམ་གཏན་ལ་གནས་པར་འགྱུར་རོ༔ དབང་པོ་འབྲིང་དེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེ་བར་མ་ནུས་ན༔ བསྐྱེད་བཟླས་ལ་སེམས་འཛིན་པར་བྱ་སྟེ༔ སྔོན་འགྲོ་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས༔ དངོས་གཞི་གསལ་འདེབས་པའི་ཚིག་བཤད་ནི༔ འདོན་སྒོམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པས༔ ཧྲཱི༔ སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང་༔ འགག་མེད་ཧྲཱིཿཡི་སྒྲ་གདངས་ཀྱིས༔ སྣང་སྲིད་དངོས་འཛིན་དབྱིངས་སུ་ཡལ༔ དེ་ལས་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཀུན༔ པདྨ་དྲྭ་བའི་ཞིང་གི་གཞིར༔ རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་དང་༔ རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་བཟང་དབུས༔ པད་ཉི་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ བདག་ཉིད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་དངོས༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་པདྨའི་རྒྱལ༔ དམར་གསལ་པདྨ་རཱ་གའི་མདངས༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་དང་པོ་གཉིས༔ ཐལ་སྦྱར་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་བསྣམས༔ འོག་མ་ཕྲེང་བ་ཨུཏྤལ་འཆང་༔ པང་དུ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་དམར༔ ཌ་རུ་ཐོད་ཆང་འཛིན་པས་འཁྲིལ༔ གཉིས་ཀ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་དང་༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ ཞི་ཆགས་ཅུང་ཟད་ཁྲོས་པའི་ཉམས༔ རྡོ་རྗེ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ སྣང་སྟོང་འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འགྲོ་འདུལ་སྲས༔ ཕུང་པོ་འབྱུང་བ་རིགས་ལྔ་ཡུམ༔ ཚོགས་ཡུལ་སེམས་དཔའ་ལྕམ་དྲལ་དང་༔ ཉོན་མོངས་རང་གྲོལ་ཐུབ་པ་དྲུག༔ ལྟ་བ་དུས་བཞི་སྒོ་སྐྱོང་ཚོགས༔ དུས་གསུམ་རྟོག་ཚོགས་རྣམ་དག་པ༔ བདེ་གཤེགས་ཁྲག་འཐུང་རབ་འབྱམས་ལྷ༔ ཉི་མ་དང་ནི་འོད་ཟེར་བཞིན༔ མ་བསྐྱེད་ཡེ་རྫོགས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ སྤྱི་བོར་པད་ཉི་ཟླ་སྟེང་དུ༔ རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་སྐུ་མདོག་དམར༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ ཀུན་ཀྱང་ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་ལྟར༔ སྣང་ལ་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་གྱུར༔ ཅེས་གསལ་བཏབ་ལ་བཟླས་པའི་དམིགས་པ་ནི༔ ཐོག་མར་སྤྱི་བོའི་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་རྩེ་གཅིག་པས་གསོལ་བ་གདབ༔ དབང་བཞི་ལེན་པའི་དམིགས་པ་དང་བཅས་བསྙེན་སྔགས་ཅུང་ཟད་བཟླས་མཐར༔ བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་རང་ལ་ཐིམ༔ བྱིན་བརླབས་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་གྱུར༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་མཉམ་པར་བཞག༔ དེ་ནས་ཡི་དམ་གྱི་བཟླས་པ་ནི༔ ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་དབུས༔ ཧྲཱི༔ ཡིག་དམར་གསལ་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་འཕྲོས༔ རབ་འབྱམས་བདེ་གཤེགས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དབྱིག༔ ལྷ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་རྣམ་པ་རུ༔ ཆར་ལྟར་བབས་ཏེ་བདག་ལ་ཐིམ༔ སྒྲིབ་དག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཞེས་བཟླ༔

ལས་སྦྱོར་ནི༔ སླར་ཡང་བདག་ཉིད་ལུས་དཀྱིལ་གྱི༔ ལྷ་ལས་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས༔ འཕགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་དྷཱུ་མ་གྷ་ཡེ་ན་མ་སྭཱ་ཧཱ༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ མ་མ་སརྦ་ས་ཏྭ་པཱ་པཾ་ཀླེ་ཤ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པའང་ཅི་རིགས་བཟླའོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་བསྐྱེད་བཟླས་ཅུང་ཟད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས༔ དངོས་གཞི་ལུས་གནད་བསྲང་༔ རླུང་རོ་བསལ་ལ་ནང་དུ་བར་རླུང་ཙམ་བསྟེན༔ ཡིད་ཀྱིས་ལྷ་སྐུའི་གསལ་ཆ་འདོན༔ གསལ་སྣང་ཐོན་པ་དང་༔ རང་སེམས་དང་ལྷ་སྐུ་དབྱེར་མེད་དུ་བསྲེས་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་འཇོག༔ དེའི་ངང་ལ་རྣམ་རྟོག་གང་སྐྱེས་ཐོལ་སྐྱེས་རྦད་ཀྱིས་བཅད་ལ་སེམས་གཟུང་༔ རེས་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་གསལ་བཏབ་ལ་དེ་དང་སེམས་བསྲེས་ཏེ་འཇོག༔ མཐར་ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿཡིག་ཁོ་ན་ལ་རླུང་སེམས་བསྡུས་ཏེ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ༔ ཐུན་འཇོག་པ་ན༔ སྣོད་བཅུད་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ ཧྲཱིཿཡིག་ལ་ཐིམ་འོད་གསལ་ངང་༔ སླར་ཡང་མ་བཅོས་རྩ་བའི་ལྷ༔ མཁའ་ལས་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་ཤར༔ དགེ་བ་འདི་ཡིས་བདག་གཞན་ཀུན༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ནས༔ སྲིད་ན་འགའ་ཡང་མི་གནས་པར༔ ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ཅེས་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་ཐུན་ཆུང་ལ་གྲངས་མང་བའི་ཚུལ་གྱིས་བསླབས་པས་ལྷ་སྐུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསལ་སྣང་གི་ངང་དུ་སེམས་བྱུང་གི་རྙོག་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ཤིན་སྦྱངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ གལ་ཏེ་དབང་པོ་ཐ་མ་དེས་ཀྱང་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེ་བར་མ་ནུས་ན༔ མཚན་མའི་རྟེན་ལ་སེམས་འཛིན་པར་བྱ་སྟེ༔ རང་གི་མདུན་ཉེ་རིང་འཚམས་པར༔ སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་ཤིང་བུ་རྡེའུ་སོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བརྟན་པར་བཞག༔ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནད་དུ་བསྣུན༔ བླ་མ་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པའི་ངང་ལ་ཅུང་ཟད་ངལ་བསོ༔ དེ་ནས་ལུས་གནད་བསྲང་༔ རླུང་རོ་བསལ༔ མིག་ཟིམ་བུས་དམིགས་པའི་རྟེན་ལ་བལྟ་ཤེས་པ་ཙམ་བྱས་ཏེ་རླུང་ཕྱིར་འཛིན་དང་བཅས་ཡིད་མིག་རླུང་གསུམ་དང་དམིགས་རྟེན་དབྱེར་མེད་དུ་བསྲེས་ལ་འཇོག༔ དེའི་ངང་ལས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལང་ལོང་དུ་གཡོ་བ་ངོས་ཟིན་པར་བྱས་ཏེ་ཐོལ་གྱིས་ཤར༔ ཧྲིག་གིས་རིག༔ རྦད་ཀྱིས་བཅད་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ཁོ་ན་ལམ་དུ་བསླང་བར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གོམས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་མི་སྐྱེ་བ་མི་སྲིད་དོ༔ དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐབས་སུ་བསམ་གཏན་ལ་མངོན་པར་མི་སྤྲོ་བའི་ལེ་ལོའི་གཉེན་པོར༔ ངོ་བོ་རྩོལ་བ་དང་༔ ཁྱད་པར་འདུན་པ་དང་༔ རྒྱུ་དད་པ་དང་༔ འབྲས་བུ་ཤིན་སྦྱངས་མཐར་ཕྱིན་པ་ལ་བསླབ༔ གདམས་ངག་བརྗེད་པའི་གཉེན་པོར་དམིགས་པ་མ་བརྗེད་པའི་དྲན་ཤེས་བསྟེན༔ ལྷག་པར་བྱིང་རྒོད་ཀྱི་གཉེན་པོ་བྱིང་ན་ལྟ་སྟངས་མཐོ་སར་གཏོད༔ རླུང་དྲག་ཏུ་བསལ༔ ཤེས་པ་ཧུར་ཕྱུང་༔ སྤྱོད་ལམ་བསིལ་བར་བྱ༔ རྒོད་ན་ལྟ་སྟངས་སྨད༔ རླུང་དལ་བུར་འགྲོ་འོང་བྱ༔ ལུས་སེམས་ཁོང་ཀློད༔ སྤྱོད་ལམ་དྲོ་བར་བྱ༔ བྱིང་རྒོད་ཀྱི་གཉེན་པོ་འདུ་མི་བྱེད་པ་ལ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་དྲན་ཤེས་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྟེན༔ འདུ་བྱེད་རྩོལ་སེམས་ཆེ་བས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པའི་གཉེན་པོར་བཏང་སྙོམས་ཀྱིས་རྒྱས་གདབ༔ དེ་ལྟར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཉེས་པ་བསལ་བའི་གཉེན་པོ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟེན་པས་སེམས་ནང་དུ་རྩེ་གཅིག་པར་འཇོག་པ་དང་༔ རྣམ་རྟོག་གི་དབང་དུ་མི་བཏང་བར་རྒྱུན་དུ་འཇོག་པ་དང་༔ དམིགས་པ་གཞན་དུ་བློ་འཕྲོ་ན་རྩ་བའི་དམིགས་པ་ལ་གླན་ཏེ་འཇོག་པ་དང་༔ དེའི་ངང་དུ་དྲན་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྲིམས་ཏེ་གནས་པ་བརྟན་པོ་ལ་ཉེ་བར་འཇོག་པ་དང་༔ དེ་ལས་ཀྱང་འཕྲོ་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡོན་ཏན་ལ་སྤྲོ་བས་སེམས་འདུལ་བ་དང་༔ འདོད་པའི་ཉེས་དམིགས་ལ་བསམས་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ངང་དུ་སེམས་ཞི་བར་བྱེད་པ་དང་༔ དབང་མེད་དུ་བྱིང་རྒོད་སྐྱེས་ན་ཐབས་དུ་མས་ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱེད་པ་དང་༔ དམིགས་པ་ལ་སེམས་གཏོད་པ་ཙམ་གྱིས་ངང་གིས་བསམ་གཏན་ལ་འཇུག་པ་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པ་དང་༔ དེ་ལ་གོམས་པས་ཇི་ཙམ་འདོད་ཀྱི་བར་དུ་སེམས་བྱུང་གི་རྙོག་པ་ཞི་བའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་རྣམས་རིམ་མམ་ཐོད་བརྒལ་ལ་སོགས་པས་གྲུབ་ནས༔ ལུས་སེམས་ལ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་བདེ་བས་ཁྱབ༔ དེའི་ངང་དུ་སེམས་མི་གཡོ་བར་ཟིན༔ གང་འདོད་དུ་བཀོལ་བཏུབ༔ ཇི་ཙམ་འདོད་ཀྱི་བར་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་ནུས༔ སེམས་ཟིན་པས་རླུང་ངང་གིས་ཟིན་ཏེ་དྲོད་དང་༔ བདེ་བ་དང་༔ མི་རྟོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྩོལ་མེད་དུ་འཆར༔ སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་སོགས་ཀྱང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ༔ གཉིས་པ་སེམས་ཉིད་ཀྱི་རང་ཞལ་བལྟ་བ་ལ༔ དབང་པོ་རབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མོས་གུས་ཁོ་ན་ལ་རྩལ་དུ་བཏོན་པས་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས༔ མོས་གུས་ཀྱི་འུར་ལངས༔ ཤེས་པ་ཀླུངས་སུ་ཕེབ༔ སེམས་ཀྱི་དྭངས་སྙིགས་ཕྱེད༔ དུས་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་པས་མ་བཅིངས༔ གཟུང་བས་མ་གོས༔ འཛིན་པས་མ་བསླད་པའི་ད་ལྟར་གྱི་རིག་པ་སྐད་ཅིག་མ་བློ་འདས་ཡིད་དཔྱོད་དང་བྲལ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཀློང་ལས་མི་འདའ་བའི་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་འགྱུར་རོ༔ དབང་པོ་འབྲིང་དེ་ལྟར་མངོན་དུ་མ་གྱུར་ན༔ ཚོགས་བསག་སྒྲིབ་སྦྱོང་ལ་ནན་ཏན་དུ་བྱ༔ ཁྱད་པར་བླ་མ་ལ་མོས་གདུང་དྲག་པོས་མཚམས་སྦྱར་ནས་སྣང་བ་སེམས༔ སེམས་སྟོང་པ༔ སྟོང་པ་རིག་པ༔ རིག་པ་བློ་འདས་སྤྲོས་བྲལ་དུ་ངོ་འཕྲོད་པར་འགྱུར་ཏེ༔

དང་པོ་ནི༔ ཚོགས་དྲུག་གི་ཡུལ་དུ་གང་ཤར་བའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ལ་བག་ཆགས་བཞག་པའི་དབང་གིས་མེད་བཞིན་དུ་སྣང་བ་རྨི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤེས་པའོ༔ གཉིས་པ་ནི༔ སེམས་དེའང་ལེགས་པར་བརྟགས་ན་ཕུང་པོ་དང་གཅིག་དང་དུ་མར་མི་གནས༔ དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་གི་གཟུགས་སུ་མེད༔ གཟུང་འཛིན་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་སྟོང་པ་ཆེན་པོར་རྗེན་ཅེར་ཏེ་ངོ་འཕྲོད་པའོ༔ གསུམ་པ་ནི༔ སྟོང་པ་དེའང་བེམ་པོའི་སྟོང་པ་ལྟ་བུ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མེད་པའང་མ་ཡིན་པར་སོ་སོ་རང་རིག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའོ༔ བཞི་པ་ནི༔ དེ་ལྟ་བུའི་མྱོང་བ་དེའང་གཞོན་ནུའི་བདེ་བ་བཞིན་དུ་ཉམས་མྱོང་ཡོད་ཀྱང་སྨྲ་མི་བཏུབ་པ༔ བདེ་ལ་ཞེན་པ་མེད་པ༔ གསལ་ལ་མི་རྟོག་པ༔ སྟོང་མི་སྟོང་ལ་སོགས་བློའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ་རང་རིག་འོད་གསལ་གྱི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པས་གདིང་ཐོབ་པར་གྱུར་པའོ༔ དབང་པོ་ཐ་མ་བག་ཆགས་ཀྱི་རྟོག་པ་རགས་པས་དེ་ལྟར་མངོན་དུ་མ་གྱུར་ན་བདག་མེད་གཉིས་ཀྱི་ངེས་པས་བཙལ་བར་བྱ་སྟེ༔ དེའང་ཕུང་པོ་ལ་དམིགས་ནས་བདག་དང་བདག་གིར་ལྟ་བ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་ཡིན་ལ༔ དེ་བདེན་པར་གྲུབ་ན་ཕུང་པོ་དང་གཅིག་དང་དུ་མ་གང་ཡང་རུང་བའི་ཚུལ་དུ་གྲུབ་དགོས་ཀྱང་༔ གཅིག་ཏུ་གྲུབ་ན་ཕུང་པོ་སྐྱེ་འཇིག་བྱེད་པ་བཞིན་བདག་ཀྱང་དེ་ལྟར་བྱེད་པར་འགྱུར་ལ༔ དུ་མར་གྲུབ་ན་ཕུང་པོ་ལས་གཞན་པའི་རྫས་སུ་ཡོད་དགོས་ཀྱང་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དང་༔ གཞན་ཡང་རྟག་པར་མི་རུང་སྟེ་སྐད་ཅིག་གིས་སྐྱེ་ཞིང་འཇིག་པའི་ཕྱིར་དང་༔ གཅིག་པུར་མི་རུང་སྟེ་གདགས་གཞིའི་ཕུང་པོ་དུ་མར་སྣང་བའི་ཕྱིར་དང་༔ རང་དབང་ཅན་དུ་མི་རུང་སྟེ་ཕུང་པོ་སོགས་བདག་ལ་རང་དབང་མེད་པར་འདོར་ཞིང་འཇིག་པའི་ཕྱིར༔ དེས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཚོགས་པ་ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་མ་རིག་པས་མངོན་པར་ཞེན་པས་བདག་དང་བདག་གི་ཞེས་བཏགས་པའི་འཁྲུལ་པ་ལས་དོན་དུ་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་མེད་པར་ངེས་ཤེས་རྙེད་པར་བྱའོ༔ ཆོས་ནི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དེ༔ དེ་ལ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་བདག་གོ༔ དེ་ཉིད་བདེན་པར་མ་དམིགས་པའི་ཚུལ་ནི༔ བེམ་པོའི་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་རགས་པ་ཐམས་ཅད་རིམ་པར་བསིལ་ན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་བར་དུ་འགྱུར་ལ༔ དེའང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆ་མེད་དུ་ཐིམ་པས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པར་ཐག་བཅད༔ ཤེས་པ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ནི་འདས་པ་འགགས༔ མ་འོངས་པ་མ་སྐྱེས༔ ད་ལྟར་བའི་སྐད་ཅིག་མ་དེའང་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་སུ་མེད༔ ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གང་དུའང་མི་དམིགས༔ དབང་པོ་དང་ཡུལ་གང་ལའང་མི་གནས༔ ཆུ་ནང་གི་ཟླ་གཟུགས་ལྟར་སྐྱེ་བ་དང་༔ གནས་པ་དང་༔ འགགས་པ་ལྟར་སྣང་བའི་དུས་ཉིད་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་དུ་ཤེས་པར་བྱ༔ དེ་ལྟར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གོམས་པ་དང་༔ བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་འཛིན་གྱི་ཁུངས་སྟོང་༔ གཟུང་བའི་ཡུལ་གྱིས་མ་བསླད༔ འཛིན་པའི་སེམས་ཀྱིས་མ་བཅིངས༔ གདོད་མ་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོ་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཆོས་སྐུ་བློ་འདས་ཀྱི་དགོངས་པ་རང་ངོ་འཕྲོད་པར་འགྱུར་རོ༔ གསུམ་པ་དབྱེར་མེད་གཉུག་མར་འཇོག་པ་ནི༔ རབ་ཀྱིས་དྲན་པས་ཟིན་ཙམ་ནས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བསམ་གཏན་དང་༔ རིག་པའི་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་པར་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་ཏེ་རྟོག་ཚོགས་ཕན་མེད་གནོད་མེད་རང་གྲོལ་གཉུག་མའི་ངང་དུ་མཉམ་ཁད་དེ་གནས་པར་འགྱུར༔ འབྲིང་གིས་གནས་པ་ཤས་ཆེ་ན་གསལ་བའི་ངར་བསྐྱེད༔ གསལ་བ་ཤས་ཆེ་ན་གནས་པས་གཞི་བཟུང་སྟེ༔ དེ་གཉིས་དབྱེར་མེད་གཉུག་མའི་ངང་བསྐྱངས་པས་རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཆུ་ལ་རླབས་བཞིན་ཤར་གྲོལ་རྗེས་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་ས་བཟུང་༔ ཐ་མས་བདག་མེད་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཉིད་གཉུག་མར་གཏན་ལ་དབབ༔ ངོ་བོ་མཐོང་བ་ན་དེའི་ངང་དུ་རྩེ་གཅིག་མཉམ་པར་བཞག་པས་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྔར་འདྲིས་ཀྱི་མི་དང་འཕྲད་པ་ལྟར་རང་སར་གྲོལ་ནས་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་དོན་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་བྱའོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་ཉམས་ལེན་འདི་ལ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དབང་བཞིའི་སྙིང་པོ་མཐར་ཐུག་པ་རྫོགས་པའི་ཚུལ་རྒྱུད་ལས༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བུམ་དབང་ལམ༔ རླུང་སེམས་རྩེ་གཅིག་གསང་དབང་ལམ༔ ཆོས་ཉིད་དོན་མཐོང་ཤེར་དབང་ལམ༔ དབྱེར་མེད་ངང་གནས་བཞི་པའི་ལམ༔ ཞེས་གསུངས་ཏེ༔ དེའང་ཟབ་མོ་ནང་གི་བསྐྱེད་རིམ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སེམས་ཟིན་པས་བུམ་དབང་གི་ལམ་རྫོགས༔ སེམས་གནས་པས་རླུང་ཟིན་ཏེ་དེས་དྲོད་དང་བདེ་བ་སོགས་སྐྱེ་ཞིང་རྩ་རླུང་རང་བཞིན་གྱིས་འབྱོངས་པས་གསང་དབང་གི་ལམ་རྫོགས༔ སེམས་ཉིད་གདོད་མ་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བས་ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པར་བྱས་པས་གསུམ་པའི་ལམ་རྫོགས༔ དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གཉུག་མའི་ངང་བསྐྱངས་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངོ་ཤེས༔ རྩལ་རྫོགས༔ བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་དབང་བཞི་པའི་ལམ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ༔ གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ཁྲིད་ལ༔ དེ་ལྟ་བུའི་ཟབ་ལམ་སྒོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུན་གྱི་རྗེས་སུ་དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གྱིས་རྒྱས་གདབ༔ ཐུན་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ་མི་དགེ་བ་རྩད་ནས་སྤང་༔ ལུང་མ་བསྟན་གྱི་ལས་ཟིལ་གྱིས་མནན༔ སྤྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕར་ཕྱིན་བཅུ་དང་༔ ཡི་གེ་འབྲི་མཆོད་སོགས་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་སྤྱོད་བཅུ་དང་༔ ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཞལ་ནས༔ རྟེན་གསུམ་བཞེངས་དང་སྲོག་འདོན་ཟམ་པ་འཛུགས༔ མཆོད་སྦྱིན་ཁྲུས་དང་བསྐོར་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམས༔ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བརྩོན་པ་ང་ཡི་སྲས༔ ལུས་དེ་བོར་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ༔ ཞེས་གསུངས་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་སྤྱོད་བཅུ་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཚུལ་གྱིས་འབད་པར་བྱ་སྟེ༔ དེ་ལ་ཕྱིའི་རྟེན་གསུམ་བཞེངས་པ་ནི༔ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ལ་སོགས་པའི་སྐུ་རིས་སུ་བྲི་བའམ༔ འབུར་དུ་བཏོད་པ༔ ལུགས་སུ་བླུག་པ༔ གསུང་རབ་ཀྱི་གླེགས་བམ་འདྲི་བ༔ མཆོད་རྟེན་བཞེངས་པའམ་སཱཙྪ་གདབ་པ་སོགས་བྱ༔ ནང་ལྟར་ན་སྣང་གྲགས་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེར་ལམ་དུ་ཁྱེར༔ གསང་བ་ལྟར་ན་སེམས་ཉིད་གཉུག་མ་མ་བཅོས་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པས༔ གཟུགས་སྣང་སྟོང་༔ སྒྲ་གྲགས་སྟོང་༔ ཡིད་རིག་སྟོང་དོན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་རང་ཤར་དུ་འབྱུང་བ་ལ་བསླབ་བོ༔

སྲོག་འདོན་པ་ནི༔ ཕྱི་ལྟར་ན་མི་དང་དུད་འགྲོ་སོགས་ཀྱི་སྲོག་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྐྱབས་བྱ༔ ནང་ལྟར་ན་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་འཕགས་པ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྐྱེད་ལ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབ་པས་དུས་མིན་གྱི་འཆི་བ་ལས་ཐར་པར་བསམ༔ ཚེ་གཟུངས་བཟླ༔ ཚེ་རིང་བའི་སྨོན་ལམ་གདབ༔ གསང་བ་ལྟར་ན་སྣང་སེམས་རོ་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་ལ་འཆི་མེད་གཉུག་མའི་རང་ཞལ་བསྐྱང་༔ ཟམ་པ་འཛུགས་པ་ནི༔ ཕྱི་ལྟར་ན་བླ་མ་དགེ་འདུན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་མི་དང་སྲོག་ཆགས་རྒྱུ་བའི་ཆུ་ཆེན་པོ་དང་༔ ལམ་འཕྲང་སོགས་ལ་ཟམ་པ་བརྟན་པོར་བཙུག༔ སྨོན་ལམ་གདབ༔ ནང་ལྟར་ན་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་༔ གསང་བ་ལྟར་ན་སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་གཉུག་མ་ངང་བཞག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་ཟམ་མ་ཆད་པར་བསྐྱང་༔ མཆོད་པ་ནི༔ ཕྱི་ལྟར་ན༔ དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་གསུམ་དང་༔ བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འདུས་པའི་ཚོགས་ལ་མཆོད་པ་དང་བསྙེན་བཀུར་སྡིག་དང་མ་འདྲེས་པར་ཅི་ནུས་སུ་བྱ༔ ནང་ལྟར་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མཆོད་པ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྲོ༔ གསང་བ་ལྟར་ན་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག༔ སྦྱིན་པ་ནི༔ ཕྱི་ལྟར་ན༔ ཕ་མ་དང་དབུལ་ཕོངས་ནད་པ་དཀའ་ཐུབ་ཅན་སོགས་ལ་ལོག་པའི་འཚོ་བར་མི་འགྱུར་བའི་སྦྱིན་པ་སྙོམས་པར་བཏང་༔ ནང་ལྟར་ན་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་གདིང་བསྐྱེད་ལ་རྣམ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་སྤར༔ ཕུང་པོ་གཟན་དུ་བསྐྱུར༔ ཤ་ཁྲག་གཅལ་དུ་བཀྲམ་ནས་བྲམ་ཟེས་སྟོན་མོ་འགྱེད་པ་ལྟར་རིགས་དྲུག་དང་གདོན་བགེགས་ལན་ཆགས་ཀུན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་སྦྱིན༔ གསང་བ་ལྟར་ན་སྦྱིན་པའི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཉིད་གཅིག་པུའི་ཀློང་དུ་དགོངས་པའི་གདིངས་འཆའ༔ ཁྲུས་ནི༔ ཕྱི་ལྟར་ན་འཕགས་པའི་གཟུངས་སྒྲུབ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱས་པའི་བུམ་ཆུ་རང་གཞན་ལ་དངོས་སུ་ཁྲུས་བྱ༔ ནང་ལྟར་ན་རང་འཕགས་པར་གསལ་བའི་སྐུ་དང་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བབས་པར་བསམས་ལ་དྲི་ཆུ་བར་པས་བཀྲུ༔ གསང་བ་ལྟར་ན་སེམས་ཉིད་རིག་པ་གཅེར་བུ་དྲི་མེད་གཉུག་མའི་ངང་བསྐྱང་༔ བསྐོར་བ་ལ༔ ཕྱི་ལྟར་ན༔ ཉ་སྟོང་བརྒྱད་གསུམ་སོགས་ཀྱི་དུས་སུ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་རིང་བསྲེལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི་རྟེན་ལ་ལུས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་བྱ༔ ངག་ཏུ་གཟུངས་བཟླ༔ ཡིད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་སྙེད་ལ་རང་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐོར་བར་བསམ༔ ནང་ལྟར་ན་འགྲོ་འདུག་ཐམས་ཅད་བསྐོར་བར་ཤེས་པའི་དྲན་པས་ཟིན་པར་བྱ༔ གསང་བ་ལྟར་ན་རང་བྱུང་སེམས་ཉིད་འགྲོ་འོང་དང་བྲལ་བའི་དབྱིངས་སུ་ལ་བཟླའོ༔ ཚུལ་ཁྲིམས་ནི༔ ཕྱི་ལྟར་ན་དུས་བཟང་པོ་སོགས་སུ་འཕགས་པའི་སྤྱན་སྔར་ཉིན་ཞག་གཅིག་པའི་གསོ་སྦྱོང་བླང་ཞིང་༔ ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྡོམ་པ་དང་ཟས་སྐོམ་སྨྱུང་བར་གནས་པས་གཟུངས་སྔགས་བཟླ༔ ནང་ལྟར་ན་སྒོ་གསུམ་སྡོམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པས་གཙང་བར་བྱ༔ གསང་བ་ལྟར་ན་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་རིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངང་དུ་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་དེངས་པ་ལྟ་བུའི་ངང་བསྐྱང་ངོ་༔ དེ་རྣམས་ཀྱང་ལས་དང་པོ་པ་སྔོན་འགྲོ་བསག་སྦྱོང་དང་བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྤྱོད་གཙོ་བོར་བྱ༔ སེམས་བྱུང་གདུལ་བ་དང་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ནང་གི་ཆོས་སྤྱོད་ཅི་རིགས་པ་ལམ་དུ་ཁྱེར༔ ཟུང་འཇུག་རྣལ་མའི་ཉམས་ལེན་མཉམ་གཞག་ལ་སེམས་བརྟན་པའི་སྐབས་སུ་གསང་བའི་ཆོས་སྤྱོད་ཁོ་ནའི་ངང་དུ་བཟླའོ༔ གཞན་ཡང་བཟའ་བཏུང་བདུད་རྩིར་བརླབས་ནས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ལྷ་ལ་ཚོགས་སུ་ཕུལ་བའམ༔ ལྷ་ལ་ལྷ་ཐིམ་པའམ༔ ཆོས་ཉིད་གསལ་ཁྱབ་ཀྱི་ངང་དུ་རོལ༔ གོས་རྒྱན་སོགས་འདོད་ཡོན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པས་ལྷ་མཆོད་པའམ༔ ལྷ་ལ་ལྷ་ཐིམ་པའམ༔ སྒོ་ལྔ་རང་གྲོལ་ཆོས་ཉིད་གསལ་ཁྱབ་ཆེན་པོར་ལོངས་སྤྱད༔ ཉལ་བའི་ཚེ་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་སེམས་བཟུང་ནས་རྣམ་རྟོག་གི་རྙོག་མ་གདུལ་བའམ༔ དེའང་མི་དམིགས་པའི་ཟུང་འཇུག་རང་རིག་པ་སེམས་ཉིད་གཉུག་མའི་རང་ཞལ་བལྟས་ལ་ངང་བསྐྱངས་ཏེ་གཉིད་ཀྱི་འོད་གསལ་གཟུང་༔ རྨི་ལམ་གྱི་རྩལ་སྦྱང་༔ ལྡང་བའི་ཚེ་ལྷ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་ཆུ་ལས་རླབས་བཞིན་དུ་ལྡང་༔ ཚེ་འདིར་ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་ན༔ འཆི་ཁར་འཚང་རྒྱ་བ་འཕོ་བའི་མཚམས་སྦྱོར་ནི༔ ནམ་འཆི་བའི་དུས་ལ་བབ་པ་ན་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་མཛའ་བཤེས་སོགས་ལ་ཆགས་སྡང་གདུང་སེམས་ཀྱི་འཁྲི་བ་རྦད་ཀྱིས་བཅད༔ དག་པའི་ཞིང་དུ་འགྲོ་བ་ལ་སྤྲོ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་དྲན་པ་མངོན་དུ་བཞག༔ ཙོག་པུའམ་སེང་གེའི་ཉལ་སྟབས་ཀྱིས་འཁོད་ལ༔ ཕྱི་ལྟར་ན་རང་ལུས་སྣང་སྟོང་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གསལ་བའི་དབུས་དྲང་པོར་རྩ་དབུ་མ་ཡར་སྣ་ཚངས་པའི་བུུ་གར་ཐ་ལེར་ཟུག་པ༔ མར་སྣ་ལྟེ་འོག་གཉེར་པོ་ཆེའི་ཐད་དུ་ཁ་ཟུམ་པ༔ སྙིང་གར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་རླུང་སེམས་མི་འགྱུར་བའི་ངོ་བོ་ཧྲཱིཿདམར་པོ་མར་མེ་ལྟར་གསལ་ལམ་པ༔ འཕར་ལིང་ལིང་བྱེད་པར་བསམ༔ སྤྱི་བོར་རིགས་བདག་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་རྣམ་པ་གསལ་གདབ༔ འོད་དཔག་མེད་མགོན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ རླུང་སེམས་མི་འགྱུར་དྭངས་མ་ཐིག་ལེའི་གཟུགས༔ བདེ་བ་ཅན་དུ་འཕོ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་འོག་རླུང་དྲངས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཟླ་གདན་འདར་ཤིགས་སེར་སོང་༔ ཧིཀ་ཅེས་བརྗོད་པས་ཧྲཱིཿཡིག་ཐིག་ལེ་དམར་པོའི་རྣམ་པས་སྐར་མདའ་རྒྱུག་པ་ལྟར་དབུ་མའི་ལམ་ནས་སོང་༔ སྤྱི་བོའི་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཞུགས༔ ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པར་བསམ༔ ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པའི་ངང་བསྐྱངས་རྗེས་བར་དོ་མེད་པར་བདེ་བ་ཅན་སོགས་དག་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ༔ དེའང་ད་ལྟ་ནས་རྟགས་ཐོན་པ་གཅེས་པས་ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་དམིགས་པ་ཡང་ཡང་གསལ་གདབ༔ ཐུགས་ཡིད་འདྲེས་པའི་ངང་བསྐྱངས་རྗེས་ཐིག་ལེ་སྔར་བཞིན་བྱུང་བ་མར་བབ༔ སྙིང་གར་ཧྲཱིཿཡིག་གི་རྣམ་པར་བསམ༔ དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཡང་སྦྱང་༔ མཐར་བླ་མ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དུ་ཞུ་བ་ཚངས་བུག་བརྒྱུད༔ སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ༔ རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གྲུབ༔ ཚངས་བུག་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེས་སྲ་ཞིང་འཐས་པས་བཀག་པར་བསམ་མོ༔ ནང་ལྟར་ན་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ངང་དུ་རླུང་སེམས་བསྡུས་ཏེ་བཟུང་བས་བར་དོ་རྒྱལ་བ་ལོངས་སྐུ་རང་ཤར་དུ་འབྱུང་༔ གསང་བ་ལྟར་ན་རང་བྱུང་སེམས་ཉིད་ཟུང་འཇུག་གཉུག་མའི་ངང་བསྐྱངས་ཏེ༔ རིག་པ་མིག་ལ་གཏད༔ མིག་བར་སྣང་ལ་གཏད༔ གང་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པའི་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་གྱི་གདིང་བཟུང་བས་འཆི་བ་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ༔ གཞན་ཡང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་རྟག་དང་ངེས་འབྱུང་གི་ལྕག་གིས་བསྐུལ༔ བླ་མའི་མོས་གུས་ལམ་གྱི་སྲོག་ཏུ་བཟུང་༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གནས་ལུགས་མ་རྟོགས་པས་རྨི་ལམ་ལྟར་འཁྲུལ་པ་ལ་ཕ་མ་དྲིན་ཅན་ཡིན་པའི་ངེས་པས་མཚམས་སྦྱར་ནས་རྨི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུས་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད༔ རང་གི་བདེ་བ་དང་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ལྟོས་མེད་དུ་བཏང་༔ གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ཐམས་ཅད་དོགས་པ་མེད་པར་བླང་༔ རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་དགའ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐྱེད༔ དེ་ཐམས་ཅད་རང་རིག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀློང་ཆེན་དགོངས་པའི་ངང་ལས་མི་འདའ་བར་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱིས་གནད་ནས་བཟུང་༔ ལམ་དུ་བསླང་༔ རྒྱུན་དུ་ཁྱེར་བར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལས་རྟགས་དང་༔ དྲོད་དང་༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་འཆར་བའི་ཚུལ༔ བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བརྩོན་པས༔ རབ་དངོས༔ འབྲིང་ཉམས༔ ཐ་མས་རྨི་ལམ་དུ་བླ་མ་ཡི་དམ་གྱི་ཞལ་མཐོང་༔ སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཐོས༔ ཏིང་འཛིན་དང་མངོན་ཤེས་འཆར༔ སྒྲུབ་ཁང་བག་དྲོ་ཟིལ་ཆེ༔ སྒྲུབ་རྫས་འཕེལ་ཞིང་འོད་འབར་བ་སོགས་འབྱུང་༔ ཁྱད་པར་བདེ་རླུང་ལྷ་སྐུ་ལ་སེམས་ཟིན་པས་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་འཆར་ཞིང་བློ་བཀོལ་ཏུ་བཏུབ༔ ཉམས་དགའ༔ བག་ཕེབས༔ འདོད་བློ་ཞིག་པ་ནི་མཆོག་གི་རྟགས་སོ༔ དེ་ནས་སེམས་བྱུང་གི་རྙོག་མ་གདུལ་བས༔ དང་པོ་རྟོག་པ་མང་བ་སྙམ་བྱེད༔ དེ་ནས་རེས་ཟིན༔ བར་དུ་སེམས་སེམས་བྱུང་མཉམ༔ མཐར་གནས་པ་ཤས་ཆེ༔ ཚད་ཕྱིན་པ་ན་གནས་པ་འབའ་ཞིག་གི་ངང་དུ་ལུས་དང་སེམས་ལ་ཤིན་སྦྱངས་ཀྱི་བདེ་བས་ཁྱབ༔ ལུས་ཡོད་དུ་མི་ཚོར༔ དབུགས་ཀྱི་འགྱུ་བ་དལ༔ གཞན་གྱིས་སེམས་ཤེས་པ་སོགས་གསལ་སྣང་སྐྱེའོ༔ ལྷག་པར་སེམས་ཉིད་གཉུག་མ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ངོ་འཕྲོད་ནས་བསྐྱངས་པས་ཀ་དག་སྣང་བ་བཞིའི་རྩལ་རྫོགས་པའི་ཚུལ་རྒྱུད་ལས༔ སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་མཐོང་༔ ཟུང་འབྲེལ་ཉམས་མྱོང་གོང་དུ་འཕེལ༔ སྣང་ཤེས་རིག་པ་ཚད་ལ་ཕེབ༔ ཆོས་ཅན་འཁྲུལ་པ་དབྱིངས་སུ་ཟད༔ ཅེས་པས་སེམས་ཉིད་གཉུག་མ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཚིག་དང་དཔེ་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཉིད་སོ་སོར་རང་རིག་པས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞིང་རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ༔ དེ་ལྟར་མཐོང་བའི་དོན་ཟུང་འཇུག་བློ་བྲལ་གྱི་ངང་བསྐྱངས་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ནར་ཐག་ཆོད་ཅིང་མཉམ་རྗེས་དབྱེར་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་རྩལ་རྫོགས་པ་ནི་ཉམས་གོང་འཕེལ༔ སྣང་ཤེས་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཏེ་འགྱུར་མེད་ཀྱི་བརྟན་པ་ཐོབ་པ་ནི་རིག་པ་ཚད་ཕེབས༔ བསྒོམ་བྱ་སྒོམ་བྱེད་ལ་སོགས་པའི་གཉིས་སྣང་གི་ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་གཉུག་མའི་དབྱིངས་སུ་ཟད་ནས་གནས་ལུགས་མཐར་ཕྱིན་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཟད་པ་སྟེ༔ དེའི་ཚེ་ལུས་རྡུལ་ཕྲན་དུ་དེངས༔ སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུར་གྲོལ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་ཁ་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཤར་བས་གཞན་དོན་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ༔ ཞེས་དལ་ཞིང་སྒྲ་དག་པས་གོ་བརྡ་འཕྲོད་པར་བཀླག །དེས་གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་གྲུབ་ནས་མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྒྲུབ་པའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། དེ་ལྟར་མནྜལ་ཕུལ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་བདག༔ བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དགོངས༔ བདག་ལ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་དབང་བསྐུར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་ལམ་གྱི་གཞི་རྟེན་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་སྡོམ་པ་བཟུང་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། ཕྱོགས་དུས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་རྩ་གསུམ་སྲུང་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་འཁོར་ལོར་སད་པའི་སྤྱན་སྔར་བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ན་མོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ༔ ཞི་ཁྲོ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་ལ༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་བླ་མ་འཆི་མེད་ཚེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ཤིང་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ལ་བརྩོན་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་བློས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད།

མར་གྱུར་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་ཏུ༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོ་བསྒྲུབས་ནས་ནི༔ སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་དབྱེར་མེད་པས༔ གཞན་དོན་བྱེད་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། ཚོགས་བསག་པའི་སླད་དུ་སྐྱབས་ཡུལ་བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྤྱན་སྔར་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆེད་དུ་ཡན་ལག་བདུན་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོ༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ སྡིག་ལྟུང་གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་བཤགས༔ དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་༔ ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས༔ ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་བཞུགས་པར་གསོལ༔ བསོད་ནམས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་སྐྱབས་ཡུལ་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་སོ་བྱང་སྔགས་གསུམ་གྱི་སྡོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་མཐའ་དག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བླང་ཤིང་བཟུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོ༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས༔ བདག་གིས་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ སོ་ཐར་བྱང་སེམས་རིག་འཛིན་གྱི༔ སྡོམ་པ་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བཟུང་༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མི་བཏང་ན༔ ཐུགས་རྗེས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་ཕྱིར་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་གནད་བསྲངས། རླུང་རོ་བསལ། བདུད་རྩི་ཁར་བཟུང་ནས་སེམས་གཞན་དུ་མ་གཡེངས་པར་དྲན་པ་རྩེ་གཅིག་པས་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་གསལ་བཏབ་མཛོད། ད་ལྟར་གྱི་སློབ་དཔོན་དང་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དབྱེར་མེད་པར་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་མོས་གུས་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་དེ་ངག་ཏུ་ཧྲཱི་ཧྲཱི་ཞེས་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་སོགས་གཟུང་འཛིན་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་དེངས་པ་ལྟར་སྟོང་པར་སྦྱངས་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཁྱེད་རང་རྣམས་གང་དུ་གནས་པའི་གོ་སར་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་པདྨ་ཚེ་ཡི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་དམར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞིའི་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་དུ་པདྨ་རཱ་གའི་ཚེ་བུམ་བདུད་རྩིས་བཀང་བ་བསྣམས་པ། ལྷག་མ་གཡས་ཀྱིས་ལྕགས་ཀྱུ་དང་གཡོན་ཞགས་པ་བསྒྲེང་བ། ཡུམ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་དམར་མོ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་ཉམས་ཅན། ཕྱག་གཡས་ལྕགས་ཀྱུ་དང་གཡོན་ཚེ་བུམ་འཛིན་པས་ཡབ་ལ་འཁྲིལ་བ། གཉིས་ཀའང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་དོ་ཤལ་ལྷབ་ལྷུབ་གཡོ་ཞིང༌། ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་ཆགས་པའི་ཉམས་ཅན་བདེ་སྟོང་གི་གཟི་བྱིན་འབར་བ། ཡབ་རྡོ་རྗེ་དང་ཡུམ་པདྨའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། ཡབ་ཀྱི་གནས་ལྔར་རིགས་ལྔའི་ཚེ་དཔག་མེད་ཡབ་ ལྔ། ཡུམ་གྱི་གནས་ལྔར་རིགས་ལྔའི་ཡུམ་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱག་གཡས་རང་རྟགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་ཡུ་བ་བྱས་པའི་ཚེ་ཡི་མདའ་དར་དང་གཡོན་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པའི་སྐུར་ལམ་གྱིས་གསལ་བར་གྱུར་པའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ་མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་མཐིང་གས་མཚན་པ་དང༌།སྙིང་གའི་མི་བསྐྱོད་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་ལྟེ་བར་ཉི་ཟླའི་གྭའུའི་དབུས་སུ་ཧྲཱིཿནྲྀ་ཨ་གསུམ་འོད་འབར་བས་མཚན་པའི་སྐུར་ལམ་གྱིས་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། སློབ་དཔོན་མདུན་བསྐྱེད་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས་པས། བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། གསང་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལྷ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་པ་མཛོད། སྤོས་སྲེག་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ། ཧྲཱི༔ སོ་སོར་ཀུན་རྟོག་པདྨ་རིགས་ཀྱི་ལྷ༔ འགྲོ་འདུལ་ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ སྒྲུབ་ལ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་ཕྱིར༔ དམ་ཚིག་གསང་བའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་པདྨ་རཱ་ཛ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སརྦ་མཎྜལ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཞེས་བསྟིམ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པ་བྱའོ། བདག་མདུན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ནམ་མཁའ་གང་བར་འཕྲོས་པའི་རྩེ་ལས་ལྷ་མོ་མགྱོགས་མ་གཡས་ལྕགས་ཀྱུ། ཞགས་པ། ལྕགས་སྒྲོག །དྲིལ་བུ། གཡོན་རྣམས་ཚེའི་བུམ་པ་བསྣམས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་འཕྲོས། བླ་ཚེ་བརྐུས་ཕྲོགས་བཞོམས་པ་དང༌། སྣོད་བཅུད་འཁོར་འདས་ཀྱི་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་ཚེའི་བདུད་རྩི་ལྔ་ལྡན་གྱི་མདངས་སུ་བསྡུས། ཕྱག་གི་བུམ་པར་བསྐྱིལ། དེ་ཉིད་སྙིང་གའི་ཚེ་རྟེན་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་ལུས་མི་འགྱུར། ངག་མི་ཤིགས། ཡིད་གཞོམ་དུ་མེད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྲོག་འགྲུབ། ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་རྣམས་ལའང་བསྟིམས་པས་ནུས་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧྲཱི༔ འཆི་མེད་པདྨ་དབང་གི་གཞལ་ཡས་ནས༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོ་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ འོད་ཟེར་ཕོ་ཉ་མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་སྤྲོས༔ ཕྱོགས་སྐྱོང་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ བརྐུས་དང་འཕྲོགས་དང་བཞོམས་པའི་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ཕྱི་ནང་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་ཡི༔ འབྱུང་ལྔའི་དྭང་མ་བཅུད་ཀྱི་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི༔ གཟི་བརྗིད་སྟོབས་དང་ནུས་པའི་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་རྟག་པ་རྒྱུན་གྱི་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ སྙིང་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་ཚེ་ཡི་རྟེན་ལ་དྲོངས༔ བྱམས་པའི་ཞགས་པས་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་ཆིངས༔ དགའ་བའི་སྒྲོག་གིས་མི་ཕྱེད་ཕྱག་རྒྱར་སྡོམས༔ བཏང་སྙོམས་དྲིལ་བུས་འགྱུར་མེད་བརྟན་པར་སྒྲུབས༔ བླ་ཡི་གཟུགས་བརྙན་དྭང་མའི་ཡི་གེར་སྟིམས༔ སྲོག་གི་འགྲོ་འོང་གཞོམ་མེད་གསུང་དུ་སྒྱུར༔ ཚེ་ཡི་རྫིང་བུ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་ཁོངས༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་དྷཱུ་མ་གྷ་ཡེ་ན་མ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཚེ་བྷྲཱུྃ༔ གཡུ་བྷྲཱུྃ༔ གཡུ་ཚེ་བྷྲཱུྃ༔ ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་གཡུ་ཚེ་བྷྲཱུྃ༔ དེ་ལྟར་ཚེ་འགུགས་ཤིང་བཅུད་བསྡུས་ནས་དངོས་གཞི་ཚེའི་དབང་བསྐུར་བའི་དོན་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་གནང་བར་ཞུ། བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོ་དབྱེར་མེད་པའི་གནས་ལྔའི་རིགས་ལྔ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་སྤྲུལ་པ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་སྤྲོས་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང༌། འབྱུང་བ་བཞིའི་དྭངས་མ། འཁོར་འདས་ཀྱི་བཅུད་དང་དགེ་མཚན་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས། ཕྱག་གི་བུམ་པའི་ནང་དུ་ཞུགས། དེ་ལས་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་བས། དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱང༌། སྐུ་རྡོ་རྗེའི་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ་པས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་གཏམས༔ ཚེ་བདག་ཞི་ཁྲོའི་སྐུ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ཡི་ལུས་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྱུར་མེད་སྐུ་ཡི་ཚེ་དབང་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་དྷཱུ་མ་གྷ་ཡེ་ན་མ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བུམ་བཅུད་མྱང༌། བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོ་དབྱེར་མེད་པའི་གནས་ལྔའི་རིགས་ལྔ་ཚེ་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་བདེ་བའི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་གྱིས་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩི་དང་འོད་ཟེར་དམར་པོའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ཞལ་དུ་ཞུགས། འཆི་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་ཞུ་བ་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་དང་དབྱེར་མེད་པར་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་གསུང་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་བས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་མགྲིན་པར་བཞག་ལ། ཨཱཿ མཚན་ལྡན་བྷནྡྷར་བྱང་སེམས་བཅུད་དུ་འཁྱིལ༔ ཚེ་བདག་ཞི་ཁྲོའི་གསུང་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ཡི་ངག་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འགག་མེད་གསུང་གི་ཚེ་དབང་ཐོབ་པར་ཤོག༔ སྔགས་མཐར་ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་མྱང༌། སྲིད་ཞི་དྭངས་བཅུད་འདུས་པའི་རིལ་བུ་སྙིང་གར་བཞག་ཅིང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་རིལ་བུའི་དབང་བསྐུར་བས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། བཅུད་ལེན་རིལ་བུ་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ སྲིད་ཞིའི་བཅུད་འདུས་འཆི་མེད་སྒྲུབ་པའི་རྫས༔ ཚེ་བདག་ཞི་ཁྲོའི་ཐུགས་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ཡི་ཡིད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་དབང་ཐོབ་པར་ཤོག༔ སྔགས་མཐར་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་རོལ། ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྣམཔ་ཚེའི་གཏོར་མའི་གཟུགས་སུ་ཤར་བ་འཆི་མེད་འོད་ལྔའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར་པདྨ་ཞི་ཁྲོའི་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བཀྲ་ལམ་གྱིས་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཚེ་གཏོར་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧྲཱི༔ མི་འགྱུར་རྟག་པ་འོད་ལྔའི་ཕོ་བྲང་དུ༔ པདྨ་ཞི་ཁྲོ་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་བདུད་རྩིའི་ཆར་ཆེན་ཕབ༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་བརྟན་པར་ཤོག༔ སྔགས་མཐར་སརྦ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི་ཧྲཱི་ཧྲཱི༔ ཞེས་བསྐུར།

དེ་ནས་ཚེ་བཅིང་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བས་ཚེའི་བདུད་རྩིས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་བས་དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་བསལ། ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། ཨོཾ་བཛྲ་མུ་དྲ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྗོད་པས་སྙིང་གའི་ཉི་ཟླ་ཁ་བྱེ། ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་བདུད་རྩིའི་དྭང་མ་དངུལ་ཆུ་ལྟ་བུ་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་འུབ་ཀྱིས་འདུས་ཏེ་སྙིང་གའི་ཚེ་རྟེན་ཧྲཱིཿནྲྀ་ཨ་གསུམ་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ། བཛྲ་མུ་དྲ་བྷནྡྷ་བྃ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་སྲུབ་མེད་པར་བསྡམས། འོག་གི་རྡོ་རྗེའི་རྭ་སྟེང་དུ་འདུད་པའི་རྩེ་མོར་རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་པའི་ཏོག་གིས་བཅིངས་པའི་ལྟེ་བར་ཧྲཱི༔་དམར་པོ་ཁྲོ་རྒྱལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱིས་རྒྱས་བཏབ། སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་དམར་པོ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱིས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཅིངས་པས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གྲུབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྙིང་གར་རྡོ་རྗེས་རྒྱས་བཏབ་ཏེ། ཧྲཱི༔ སྲིད་ཞིའི་དྭང་བཅུད་ཚེ་ཡི་རྟེན་ལ་ཐིམ༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བཅིངས༔ ནམ་ཡང་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གཟེར་བཏབ་པས༔ མི་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏུ་གྲུབ་གྱུར་ཅིག༔ སྔགས་ཀྱི་མཐར། ཧྲཱིཿཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་བྷནྡྷ་བཱྃ༔ ཏིཥྛ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་ཚེ་བཅིངས་ནས་སླར་ཡང་ཚེ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་གནས་ལྔའི་ཚེ་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ་ལས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་དུ་འཕྲོས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང༌། རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སེམས་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ་པས་གཞོམ་དུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་འབྱོར། སྤྱི་བོའི་ཚེ་དཔག་མེད་ལས་འོད་ཟེར་རྡོ་རྗེའི་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་འཕྲོས། ལུས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆས་ཞུ་བླུགས་སུ་གཡོགས། མཐར་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་འདུས་མ་བྱས་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པས་འགྱུར་མེད་གཉུག་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཚེ་མདའ་སྤྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཀོད་ལ། ཧྲཱི༔ ཤེས་རབ་སྲོག་རྟེན་མི་འགྱུར་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཚེ་ལ་རྒྱས་བཏབ་པས༔ ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་འཆི་མེད་གཉུག་མའི་ངང་༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རབ་ཏུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག༔ སྔགས་མཐར། བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་རཀྵ་ཧཾ༔ ཛྙཱ་ན་ཏིཥྛ་ས་མ་ཡ་བྷྲཱུྃ་ཨ་ཨ༔ ཅེས་རྒྱས་གདབ་མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་བཅས། མི་འགྱུར་ལྷུན་པོ་སོགས། དཔོན་སློབ་མི་འབྲལ་སོགས། ལོ་བརྒྱ་འཚོ་ཞིང་སོགས་ཤིས་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བརྗོད། དེས་ཚེ་ཡི་དབང་བསྐུར་བ་གྲུབ་ནས་སླར་ཡང་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་པས་མཚོན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་བར་བྱེད་པ་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། ཞེས་ཕུལ་དུ་བཅུག །དེ་ལྟར་མནྜལ་ཕུལ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དགོངས༔ ལམ་གྱི་བར་ཆད་བསལ་བ་དང་༔ རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར༔ དྲག་པོ་སྟོབས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་སྩོལ༔ ལན་གསུམ། བླ་མ་དང་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་སྤྱན་སྔར་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། ལན་གསུམ། དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་པའི་སྒྲ་གདངས་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་གྲགས་པས་བདག་དང་རྟེན་གྱི་གཟུང་འཛིན་མི་དམིགས་པ་སྟོང་ཉིད་འོད་གསལ་གྱི་ངང་དུ་ཐིམ། འོད་གསལ་དེའི་ངང་ལས་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྟ་མཆོག་ཀཱི་ལ་ཡ་སྐུ་མདོག་དམར་ནག་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འབར་བ། སྟོད་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་རྣམ་པས་རི་རབ་ཕུར་བུ་དགྲ་དང་བགེགས་ལ་འདྲིལ་ཞིང་འདེབས་པ། སྨད་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་བུ་དམར་མཐིང་ཟུར་གསུམ་མེའི་ཚྭ་ཚཱ་འཕྲོ་བས་གནོད་བྱེད་བདུད་བཞིའི་སྙིང་ལ་གཟིར་བ། རྡོ་རྗེའི་གཤོག་རྒྱང་ནམ་མཁར་གདེངས་ཤིང་ཐོད་སྦྲུལ་ལ་སོགས་པ་དུར་ཁྲོད་འཇིགས་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྗིད་པ། སྤྱི་གཙུགས་ནས་རྟ་གདོང་ལྗང་ཞུར་རྔོག་མ་དམར་པོ་མེ་འབར་བ་ཅན་ནམ་མཁར་འཚེར་བས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཤིགས་ཤིག་ཡམ་ཡམ་འགུལ་བ། ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་དྲག་ཤུལ་སྲིན་པོ་ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཅན་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཟུར་གསུམ་མེ་འབར་བའི་ཀློང་ན་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བྱེ་བ་ཐེར་འབུམ་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ་བ་དང་བཅས་པས་སྲིད་ཞི་ཀུན་གྱི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོར་གསལ་བར་གྱུར་པའི་གནས་གསུམ་དུ་རྡོ་རྗེ་ཡི་གེ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་གྱིས་རྒྱས་བཏབ་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ལ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཞེས་པས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། སློབ་དཔོན་མདུན་བསྐྱེད་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་རོལ་པ་ཆེན་པོས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་དཔལ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡའི་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་གསུང་ཡིག་འབྲུ་ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཆར་དྲག་བབ་པ་ལྟར་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་སད་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྤོས་སྲེགས་དབྱངས་དང་བཅས་པས། ཧཱུྃ༔ དམིགས་མེད་མཁའ་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ལས༔ དྲག་ཤུལ་སྟོབས་རྫོགས་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ ཁྲག་འཐུང་རབ་འབྱམས་ཚོགས་བཅས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ བར་ཆད་འདུལ་ཕྱིར་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ཧྲིཾ་ཧྲིཾཿཕེཾ་ཕེཾ༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཞེས་པས་དབབ་ནས་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་སྤྱི་བོར་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞག་པས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ནས་དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་འདི་ཉིད་སྔར་ནས་སྒྲུབ་ཟིན་པ་ལྟར་ལྷར་གསལ་བཏབ་པ་ཡིན་པས་དམིགས་པ་རྣམས་གཞུང་གི་ཚིག་རིས་དང་མཐུན་པར་གསལ་འདེབས་པར་ཞུ། གཏོར་མ་དཔལ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྟ་མཆོག་ཀཱི་ལ་ཡ་སྐུ་མདོག་དམར་ནག་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འབར་བ། སྟོད་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་རྣམ་པས་རི་རབ་ཕུར་བུ་དགྲ་དང་བགེགས་ལ་འདྲིལ་ཞིང་འདེབས་པ། སྨད་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་བུ་དམར་མཐིང་ཟུར་གསུམ་མེའི་ཚྭ་ཚཱ་འཕྲོ་བས་གནོད་བྱེད་བདུད་བཞིའི་སྙིང་ལ་གཟིར་བ། རྡོ་རྗེའི་གཤོག་རྒྱང་ནམ་མཁར་གདེངས་ཤིང་ཐོད་སྦྲུལ་ལ་སོགས་པ་དུར་ཁྲོད་འཇིགས་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྗིད་པ། སྤྱི་གཙུགས་ནས་རྟ་གདོང་ལྗང་ཞུར་རྔོག་མ་དམར་པོ་མེ་འབར་བ་ཅན་ནམ་མཁར་འཚེར་བས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཤིགས་ཤིག་ཡམ་ཡམ་འགུལ་བ། ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་དྲག་ཤུལ་སྲིན་པོ་ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཅན་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཟུར་གསུམ་མེ་འབར་བའི་ཀློང་ན་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་བྱེ་བ་ཐེར་འབུམ་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ་བ་དང་བཅས་པས་སྲིད་ཞི་ཀུན་གྱི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོར་གསལ་བར་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་བྱོན་ཅིང་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ ཁྲོ་རྒྱལ་སྟོབས་འདུས་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡའི༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡིས་བྱིན་བརླབས་དབང་བསྐུར་བས༔ ལུས་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔ སྣང་སྟོང་སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་གྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་པདྨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་དབང་བསྐུར། མཐར་གཏོར་མའི་ལྷ་འོད་དུ་ལྟེམ་གྱིས་ཞུ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་པདྨ་རྟ་མཆོག་ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་གསང་བ་གསུམ་དང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། གསུང་བཟླས་པའི་ལུང་གི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བྱུང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་ཙིཏྟ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོང་དམར་པོའི་གུར་ཕུབ་པ་ལྟ་བུའི་ལྟེ་བར་ཉི་མ་ལ་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་མཐར་འཁོད་པ་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་དང་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་རབ་འབྱམས་གྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་བྱིན་རླབས་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྔགས་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་འབར་བར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛད་ནས་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་རེ་མཛོད། ཨོཾ་པདྨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀཏ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡཀྴ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀརྨ་རྃ་རྃ་ཛྭ་ལ་རྃ་སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཁྲོ་རྒྱལ་སྟོབས་འདུས་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡའི་གསུང་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཅིང་དབང་བསྐུར་བས་ངག་གི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་ནས་གྲགས་སྟོང་གསུང་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། རཀྴའི་སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག་ལ། ཨཱཿ ཁྲོ་རྒྱལ་སྟོབས་འདུས་པདྨཱ་ཀཱི་ལ་ཡའི༔ ནུས་རྩལ་གསུང་གིས་བྱིན་བརླབས་དབང་བསྐུར་བས༔ ངག་གི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔ གྲགས་སྟོང་གསུང་གི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་པདྨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཁྲོ་རྒྱལ་སྟོབས་འདུས་པདྨཱ་ཀཱི་ལ་ཡའི་ཐུགས་འོད་གསལ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཅིང་དབང་བསྐུར་བས་ཡིད་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་རིག་སྟོང་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཕུར་པ་འདྲིལ་ཞིང་སྙིང་གར་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ ཁྲོ་རྒྱལ་སྟོབས་འདུས་པདྨཱ་ཀཱི་ལ་ཡའི༔ འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡིད་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔ རིག་སྟོང་དོན་གྱི་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་པདྨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཙིཏྟ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕྱིར་ཤིས་པར་བརྗོད་པས་ཀྱང་མངའ་གསོལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་བཅས། ཨོཾ༔ དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ རིག་པ་རང་སྣང་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་རྩ་རྒྱུད་བླ་མ་ཡི༔ མཆོག་ཐུན་དགེ་ལེགས་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་སོགས་ཤིས་བརྗོད་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བྱ། དམ་ཚིག་བསྒྲག་བཟུང༌། གཏང་རག་མཎྜལ་ལུས་འབུལ། དགེ་བསྔོ་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་པས་རྩ་བ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་དབང་བསྐུར་ཚང་བར་གྲུབ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཚོགས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་ལྷག་མ་བསྔོ་བ་མན་ལས་བྱང་ལྟར་མཐར་དབྱུང་བས་གྲུབ་བོ། །ཅེས་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བཀོད་པའི་དབང་གི་ཟིན་ཐོ་དང་མཐུན་པར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་འདི་ནི། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་རྗེའི་གདུགས་ཀྱི་གྲིབ་བསིལ་དུ་ངལ་སྟེགས་འཆའ་ཤིང༌། མཁན་ཆེན་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་དམ་པ་པདྨ་དམ་ཆོས་ཀྱི་ཞབས་རྡུལ་ཚངས་གནས་ཀྱི་རྒྱན་དུ་གུས་པས་བཀོད་ནས། སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་ཀུན་ཏུ་བླ་མ་མཆོག་དང་དབྱེར་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་པདྨ་ཀཱ་རའི་བྲན་དུ་དམ་བཅའ་མི་ལྡོག་པར་བརྟན་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པོས་དམ་དུ་འཁྱུད་པ་ཅན། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་དུ་འབོད་པས། རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་རང་གནས་ཀྱི་ཁང་བུར་སྤྱི་ལོ། ༢༠༠༨ ཟླ་དང་པོར་ཐུན་གསེང་འགའ་ཞིག་ཏུ་བྲིས་ཤིང་ཚེས། ༢༥ ལ་རྫོགས་པར་བྱས་པའི་དགེ་བས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཁའ་མཐར་ཁྱབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།

[edit]

@#/__/yang gter thugs rje chen po pad+ma rgyal po'i dbang bskur gyi zin bris dang rjes su mthun pa'i cho ga bklag chog tu bkod pa by-in rlabs rgyun 'bebs ces bya ba bzhugs so//_na mo gu ru pad+ma pa dA ya/__rgyal ba kun gyi thugs rje'i gzugs/__/'phags mchog pad+ma rgyal po la/__/sgo gsum dwangs bas gus btud nas/__/dbang bskur cho ga gsal bar bya/__de la pad+ma zhi khro rnam par rol pa'i dkyil 'khor chen por dbang bskur ba la/__rgyas par na sgrub chen gyi khog dbub dang sbrel dgos pa yin mod/__'dir ni spyi 'gro dkyus ma'i dbang bskur tsam bkod pa yin te/__gter gzhung las/__gal te sgrub pa'i dbang rgyas par ma grub na:__sa'i cho ga dang sta gon gsum sngon du 'gro bas sgrub cing mchod pa dang dbang bskur yang rung ba yin no:__zhes gsungs pa ltar lag tu blang ba la rtsa dbang rgyas 'bring bsdus gsum/__yan lag tshe sgrub dang rta mgrin dbang bcas rnam grangs lngar bzhugs pa'i dang po la sta gon dang dngos gzhi gnyis las dang po ni/__gnas khang byi dor byas la rgyan gyis spras/__rten ji ltar rigs pa bkram pa'i mdun dkyil 'khor gang du bya ba'i gzhir maN+Dal tshom bu bkod pa'i mdun tu dkar zlum dang nyer spyod g.yas bskor du bsham/__logs gang bder bdag bskyed mchod pa sman rag gtor gsum/__phyi mchod phreng tshar du bkod/__dbang mchog phur bu/__bgegs gtor nyer mkho'i yo byad rnams spyi ltar tshogs par bya'o/__/de nas brgyud 'debs sngon 'gros las byang bsnyen pa'i skabs ltar bdag gi rnal 'byor btang*/__bgegs gtor mtshams gcod byin 'bebs rnams mi dgos bsnyen sgrub bzlas pa ci 'grub mthar gtor 'bul gyi mjug nas 'byung ba ltar 'od gsal du bsdu/__thun mtshams lhar ldang ba ni bdag gi rnal 'byor ro/__/de nas sa lha'i mchod gtor rnam/__oM pad+mAn+ta kr-i ta ha ya grI wa hU~M phaT:kyis bsangs*/__raM yaM khaM gis sbyangs/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod zab cing rgya che ba'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/__oM _AHhU~M _hoHsa byin gyis brlab/__rang thugs rje chen por gsal ba'i thugs ka nas 'od zer 'phros/__sa 'og nas sa'i lha mo 'khor dang bcas pa spyan drangs/__dgyes shing 'dzum pa'i mdangs phyung ste 'khod par _gyur bsam la/___oM pr-i thI de wI sa pa ri wA ra i daM ba liM b+hUny+dza kha kha khA hi khA hi/__lan gsum gyis gtor ma phul/__oM pr-i thI de wI sa pa ri wA ra ar+g+haM nas shab+da'i bar gyis mchod la rdor dril bcas/__'jig rten sa la mnga' mdzad pa:__byang chub sems ma rdzu 'phrul can:__sa yi lha mo 'khor bcas la:__mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal:__bde gshegs rnams kyi spyod pa ltar:__bdag kyang gnas 'dir bdud kyi sde:__bcom zhing dkyil 'khor bgyid 'tshal na:__sa 'di bdag la stsal bar mdzod:__lan gsum/__ces brjod pas dgyes bzhin du gnang ba byin nas/__'od zer rin po che 'bar ba'i rnam pas sa'i gzhi der thim pas bkra shis pa'i gzi byin 'bar bar gyur/__slar yang rang gi thugs ka nas hU~M 'bar ba dang bcas pa'i 'od zer gyis sa'i nyes skyon thams cad sbyangs/__sa gzhi gnyis su med pa'i ye shes nam mkha'i rang bzhin du gyur par bsams la/__hU~M lan gsum brjod pas glu blangs/__dz+nyA na badz+ra b+hu khaM a AH__zhes lan gsum brjod cing mnyam par bzhag go__/dbang mchog gi phur bu rta mgrin du gsal ba 'od zer dmar po'i drwa bas phyogs kun khyab pas sa gzhi dbang du byas par gyur par bsams la/__oM pad+mAn+ta kr-i ta ha ya grI wa ha ha hi hi hU~M hU~M phaT:__ces brjod cing phur bu dbang gi dkyil 'khor gyi gzhi'i nub byang du gdab/_las byang ltar bgegs gtor btang shing mtshams bcad srung 'khor bsgom pa ni sa'i cho ga'o/__/dkyil 'khor gyi khang pa rnying pa lta bur sa chog 'di ma byas kyang rung bar mngon no/__/de nas sta gon la thog mar lha dang bum pa sta gon ni/__dkyil 'khor gyi stegs bu'i dbus su maN+Dal la dri'i chus brlan pa'i 'bru dkar gyi tshom bu dbus su che ba gcig__/g.yas g.yon tu chung ba re/__de rgyab lnga/__de rgyab brgyad/__de rgyab stong rtsa'i mtshon byed 'bru'i phreng ba/__de rgyab drug__/de rgyab phyogs bzhir bzhi bcas bkod/__rnam rgyal dang las bum mgul chings dmar po dang dri chab bum rdzas so lnga'i nang bcud kha rgyan ldan pa g.yas g.yon du bzhag__/mdun du sman gtor rak+ta/__phyi mchod phreng tshar bsham/__sa chog sngon du song na bdag bskyed de kas 'thus/__ma song na gong smos ltar bdag bskyed bzlas pa bsdu ldangs bcas grub nas/__mchod pa byin brlab sngon 'gros mdun bskyed sgrub pa'i skabs ltar dam tshig gi dkyil 'khor bskyed pa nas bstod bshags bar bya/__de nas spos dang me tog thogs la/__oM:__pad+ma gsang ba dam pa'i bdag:__bla ma zhi khro'i lha tshogs dgongs:__khyed rnams mchod dang sems can la:__snying rje chen pos phan gdags phyir:__'dir ni dkyil 'khor bri bar bya:__thugs rje'i brtse bas nyer dgongs nas:__rjes su gnang ba stsal ba dang :__bdag cag byin gyis brlab mdzad gsol:__lan gsum/__zhes gsol ba btab pas gnang ba byin te 'od zer dmar po rjes su chags pa'i bde ba chen po'i rang bzhin du gyur pa sa gzhi dang bdag la thim pas ye shes kyi gzi byin 'bar bar gyur par bsam pa ni lha sta gon no/__de nas bshams pa'i bum pa gnyis oM pad+mAn+ta kr-itas bsang*/__swA b+ha was sbyang*/__stong pa'i ngang las pad+ma dang zla ba'i gdan la sgrub pa dang las kyi bum pa/__phyi rin po che'i ka la sha mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa bdud rtsi'i bcud kyis gang ba'i sgrub pa'i bum par nang gzhal yas khang dwangs gsal sgrib pa med pa ye shes kyi 'od zer 'bar zhing 'khrugs pa'i lte bar lha bskyed pa nas bstod bshags bar mdun bskyed ltar bya/__de nas gzungs thag blangs la/__rang gi thugs ka nas sngags kyi phreng ba gzungs thag 'od kyi sbu gu can nas brgyud/__bum pa'i lha'i thugs kar zhugs pas thugs rgyud bskul/__bde ba chen po'i ye shes mchog tu 'bar ba'i sbyor mtshams dang ba spu'i khung bu nas byang chub sems kyi chu rgyun char bzhin du spros pas bum pa yongs su gang bar gyur par bsams la/__bsnyen sgrub spyi dril gyi las sbyor dang bcas pa'i sngags mthar/__oM AHhU~M sarba ta thA ga ta kA ya wA ka tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na a mr-i ta kuN+Da lI hU~M AH__zhes btags pa brgya rtsa brgyad bzlas mthar sngags tsam gyis mchod/__bdud rtsi phul la/__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha hU~M hU~M:__zhes bskul bas rjes chags kyi mes 'od du zhu nas bum bcud dang dbyer med du gyur/__las kyi bum par pad nyi'i gdan la hrIHlas dbang chen he ru ka dmar nag thod dbyug dang zhags pa 'dzin pa/__spyi bor rta gdong rngams shing 'tsher ba/__dur khrod kyis brgyan cing zhabs 'dor stabs kyis ye shes me phung 'bar ba'i dbus na dam tshig dang ye shes dbyer med du bzhugs pa'i sku las bdud rtsi'i rgyun drag tu babs pas bum chu dang dbyer med du gyur par bsams la/__oM pad+mAn+ta kr-i ta ha ya grI wa hU~M phaT:__ces brgya rtsa bzlas mthar/__hU~M:__thugs rje zhi ba'i ngang nyid las:__'bar ba chen po'i yal gam can:__pad+ma mthar byed he ru kas:__bgegs kyi sbyor ba tshar chod cig:__hU~M hU~M hU~M zhes gsol bas 'dod pa'i don la zhal gyis bzhes te 'od du zhu ba bum chu dang dbyer med du gyur par bsam pa ni bum pa sta gon no/__/de nas slob ma sta gon ni dkyil 'khor sogs yol bas bsgrib/__dri bzang gi lde gu/__rdzas bzhi bgegs gtor sogs 'du byas la/__slob ma rnams la khrus bya/__las byang ltar bgegs gtor btang la bka' bsgo zhing drag rol sogs kyis bgegs bskrad/__mtshams bcad/__srung 'khor bsgom la/__'o nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i sems can thams cad kyis thob bya bla na med pa yang dag par khyab bdag gdod ma'i mgon po 'phags mchog phyag na pad+mo rgyal ba rgya mtsho'i go 'phang la 'god par bya/__de'i ched du gsang ba bla na med pa'i smin grol gyi rim pa rnams tshul bzhin du nod cing nyams su blang bar bgyi'o snyam pas bsam pa byang chub mchog tu thugs bskyed pa gsal btab te gsan par gnang bar zhu/__de la gang gsan par bya ba'i chos ni 'phags mchog spyan ras gzigs 'jig rten dbang phyug la rgya gar 'phags pa'i yul du rgyud dang sgrub thabs bsam gyis mi khyab pa zhig mchis shing*/__bod gangs can gyi ljongs 'dir yang bka' gter gyi gdams pa rgya mtsho lta bu bzhugs pa las/__da lan skabs su babs pa ni rgyal sras lha rje mchog grub rgyal po gter ston rkyang pa'i skye ba bcu gsum bzhes par grags pa'i gsum pa gter ston nyi ma seng+ges mang yul byams pa sprin nas spyan drangs kyang 'gro don cher ma byung bas yang gter du sbas pa las/__dus phyis gangs ljongs kyi mkhas pa dang grub pa gter ston yongs kyi 'khor los bsgyur ba/__ngo mtshar bka' babs bdun gyi shing rta pa chen po 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po'am pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la zhing skyes kyi DA kI tsan+Di kas shog ser dngos su phul zhing*/__o rgyan sangs rgyas gnyis pas zhal gzigs smin grol chig rdzogs su stsal ba'i dag snang khyad par can brnyes/brda yig tshigs don thams cad ma 'khrul ba bkra lam gyis thugs la gsal ba ltar thogs pa med par gtan la phab nas thugs nyams su bzhes/__nyams myong gi drod rtags tshul bzhin du brnyes nas skal ldan gyi gdul bya rnams la rim par stsal bar mdzad pa'i ngo mtshar ba'i chos sde las byon pa'i bla rdzogs thugs gsum gcig tu 'dus pa'i bla ma yi dam thugs rje chen po pad+ma zhi khro rnam par rol pa kun 'dril yid bzhin nor bu'i smin byed kyi dbang bskur bsgrub pa la/__sngon 'gro sta gon gyi rim pa dang dngos gzhi dbang bskur ba gnyis las thog mar slob ma lhag par gnas pa'i chos rnams zhu ba'i yon du+u dmigs te man+Dal 'bul bar zhu/__ces 'bul du gzhug__/de ltar man+Dal phul nas gsol ba btab pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__dpal ldan bla ma rdo rje 'chang :__thugs rje'i gter chen bdag la dgongs:__bdag cag yongs su smin bya'i phyir:__lhag par gnas pa mdzad du gsol:__zhes gsol ba btab pa la slob dpon gyis gnang ba sbyin pa ni:__khyod ni sngags kyi tshul chen po:__rdo rje theg pa'i rigs can te:__bla na med pa'i lam 'di las:__dus gsum gshegs shing bzhugs pa yi:__'phags rnams byang chub mchog brnyes te:__rang gzhan don gnyis mthar phyin mdzad:__de phyir spro bas rjes su zhugs:__zab mo'i blo gros mchog tu zungs:__zhes gdams shing gnang ba sbyin/__de nas sangs rgyas pa'i theg pa mtha' dag gi lam gyi gzhi rten skyabs su 'gro ba'i sdom pa bzung ba'i slad du dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__phyogs dus kyi skyabs gnas rtsa gsum srung ma'i tshogs dang bcas pa mkha' khyab kyi 'khor lor sad pa thams cad bla ma yi dam thugs rje chen po pad+ma zhi khro rnam par rol pa kun 'dril yid bzhin nor bu'i dkyil 'khor chen por rdzogs shing*/__de'ang rdo rje slob dpon gyi gsang ba gsum dang dbyer mi phyed pa yin pa la yin par shes pas skyabs yul du bzung nas/__bdag gzhan 'gro ba mtha' dag byang chub ma thob kyi bar du snying thag pa nas skyabs su 'gro bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/_na mo:__bla ma yi dam thugs rje che:__zhi khro rgyal ba'i dkyil 'khor lha:__skyabs gnas rgya mtsho'i bdag nyid la:__byang chub bar du skyabs su mchi:__lan gsum/__theg pa chen po'i lam gyi rmangs rdo byang chub mchog tu sems bskyed pa la 'dun pa 'di bzhin du mdzod/_mkha' khyab kyi sems can thams cad kyi don du bla ma zhi khro'i dkyil 'khor du zhugs shing lam rim pa gnyis la slob nas gang 'dul phrin las rnam bzhis 'khor ba dong nas sprugs pa'i 'gro don la brtson par bgyi'o snyam pa'i blos 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__mar gyur 'gro ba kun don tu:__bla ma zhi khro bsgrubs nas ni:__stong nyid snying rje dbyer med pas:__gzhan don byed par sems bskyed do:__lan gsum/__tshogs bsag pa'i slad du skyabs yul bla ma zhi khro'i dkyil 'khor gyi spyan sngar rgyud rnam par dag cing tshogs gnyis bde blag tu rdzogs pa'i ched du yan lag bdun pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__ho:__bla ma zhi khro'i lha tshogs la:__sgo gsum gus pas phyag 'tshal lo:__kun bzang mchod sprin rgya mtshos mchod:__sdig ltung gnong 'gyod drag pos bshags:__dge tshogs kun la yi rang ngo :__phyogs bcu'i rgyal ba sras bcas rnams:__chos 'khor bskor bzhin bzhugs par gsol:__bsod nams byang chub chen por bsngo:__lan gsum/__rgyud sdom pa dang ldan par bya ba'i slad du skyabs yul de rnams kyi spyan sngar so byang sngags gsum gyi sdom pa dang dam tshig mtha' dag tshul bzhin du blang shing bzung bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__ho:__bla ma zhi khro'i lha tshogs dgongs:__bdag gis 'gro ba kun don du:__so thar byang sems rig 'dzin gyi:__sdom pa ma lus yongs su bzung :__byang chub bar du mi btang na:__thugs rjes byin gyis brlab tu gsol:__lan gsum/__khyed rang rnams skad cig gis gsung rdo rje pad+ma'i rigs kyi thugs rje chen po pad+ma dang dril bu 'dzin cing rang 'od kyi rig ma dang mnyam par sbyor ba gsal ba'i gnas gsum du dri'i thig le bkod pas/__de'i dpral bar zla ba la oM:__mgrin par pad+ma la AH__snying gar nyi ma la hU~M gis mtshan pa'i mos pa mdzod/__de'i 'od kyis de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs kyi ye shes 'od zer gyi rnam par spyan drangs shing thim pas rdo rje gsum gyi bdag nyid du gyur pa la me tog dang dri la sogs pas mchod pa'i mos pa mdzod/__oM badz+ra puSh+pe a hU~M nas n+yai wi d+ye a hU~M bar gyis mchod/__de nas dngos grub kyi ltas brtag pa'i slad du byin gyis brlabs pa'i so shing sbyin pa ni/__hrI:__byang chub ljon pa'i so shing 'di:__dngos grub brtag pa'i nus pa rdzogs:__deng 'dir khyod la sbyin par bya:__'dab brgyad dkyil 'khor dbus su dor:__oM badz+ra dzi hA saM shod+ha na swA hA:__zhes pas byin pa de nyid/__oM AHhU~M swA hA sarba sid+d+hi A dar+sha ku ru ho:__zhes brjod cing so shing ra bar ltos pa med par dor cig__/ces dor du bcug nas ltas brtag pa ni/__rgyud las/__dngos grub mtshan ma brtag bya ste:__steng dang phyogs blta rab dang 'bring :__'og tu sa 'og spyod 'gyur zhing :__mtshams bzhi phra mor shes par bya:__zhes gsungs pa ltar mtshan ltas dang mthun pa'i dngos grub sgrub pa la brtson dgos pa lags/__rmi lam gsal por 'byung ba dang ngag gi sgrib pa sbyang ba'i phyir dri'i khyor chu sbyin pa ni/__hrI:__rnam par dag pa'i sngags kyi chu:__'thor 'thung khrus su bgyis pa yis:__ngag gi dri ma bsal ba dang :__rmi lam gzugs brnyan gsal mthong shog:__oM hrI bi shud+d+ha swA hA:__ces byin la 'thor 'thung kha bshal du bcug__/rmi lam gyi bar chad bsrung ba dang khams 'pho med du bcings ba'i phyir sngags mdud sbyin pa ni/__hrI:__dbang gi srad bu dmar po yi:__rdo rje'i mdud par sngags kyis btab:__'pho ba'i rtsa khams bcings pa las:__bar chad thams cad srung gyur cig:__oM badz+ra rak+ShA haM:__zhes pas byin pa de nyid skyes pa'i dpung pa g.yon dang bud med kyi dpung pa g.yas su+u nyis bskor du bcing*/__rmi lam du rtsa rlung m-i 'khrugs pa dang sngas stan lhag par gnas par bya ba'i ched du ku sha'i chun po chung ba sngas kyi don du lag g.yas dang che ba stan gyi don du lag g.yon du gtad pa ni/__hrI:__ku sha 'di ni gtsang zhing dge:__sngas dang stan tu byin pa yis:__rdo rje'i gdan du byin brlabs shing :__rtsa rlung 'khrugs pa zhi bar shog:__oM mang+ga laM a pra ti ha ta badz+rA ya swA hA:__chos zab mo bshad pa'i sgo nas spro ba bskyed cing gdams pa ni 'di la snyan gtad 'tshal/__tshe rabs thog ma med pa nas:__bsags pa'i sdig ltung ji snyed kun:__dkyil 'khor mthong bas zad 'gyur na:__dam tshig sdom pa rnam dag pas:__sngags tshul spyod na smos ci dgos:__de bas skal bzang rigs can rnams:__dwang zhing spro ba'i yid kyis su:__rdo rje'i lam la gnas par gyis:__de nas rmi lam brtag par gdams pa ni/__bu kye ku sha'i sngas gdan la:__gtsang zhing dge ba'i yid kyis nyol:__nangs par rmi lam gar byung ba:__gsal bar smros shig lung ston 'gyur:__zhes gdams pa ltar khyed rang rnams kyis kyang tshul bzhin du brtag nas/__bzang na gzengs bstod:__ngan na me dang :__sngags dang :__phyag rgya la sogs pa'i sbyor bas zhi bar bya dgos par gsungs so/__/de rnams kyis sngon 'gro sta gon gyi rim pa grub pa lags/__dge ba bsngo shing slob ma rnams rang gnas su gyes/__gnyis pa dngos gzhi la/__thog mar gshom bkod ni/__sta gon gyi chas bsdus nas stegs bu la ba byung dang dri bzang gi chus bran/__ras bris kyi dkyil 'khor bkram pa'i steng du lding khri rtsag gnyis pa'i gong ma la rnam bum/__dbu rgyan/__rdo rje/__dril bu/__rdor dril bsnol ma/__gsang mtshan shog dril/__mdun rgyab gang bder bla ma'i gtor chen dang yi dam gyi dpal gtor dar gdugs kyis brgyan pa rnams bsham/__lding khri bar mar myang grol ril bu'i bum pa'i khar dbu rgyan sa bon can bcings pa/__lha tsag gtso bo yab yum/__sras sras mo rigs lnga yab yum/__sems dpa' yab yum/__thub drug__/sgo ba yab yum/__khro bo'i spom tsaka__/rigs bdag__/stong dbang sdaum tsaka bcas rnams grangs dgu/__bye ru'i sngags phreng*/__me long*/__gsang rdzas thod chang chos sman mngar gsum sbyar ba'i khar sin+d+hu ra'i me long mU~M yig bris pas bkab pa rnams bkod/__rtsa ba'i dkyil 'khor gyi g.yas su tshe dkyil ras bris bting ba'am ma 'dzom na me tog dmar po'i tshom bu sta gon skabs dang mtshungs pa bkod pa'i steng du many+dzi la bum pa nyer lnga'i bcud dang chas ldan/__g.yas g.yon du tshe chang dang tshe ril/__mdun du tshe 'brang*/__rgyab tu tshe mda' dar dmar g.yu dang me long gis brgyan pa gzug__/rtsa dkyil g.yon du rta mgrin la chos 'byung mthing nag gi gdan gyi steng many+dzi'i khar thod pa 'brus bkang ba'i nang phur pa rta dbu can gzug__/de'i mdun phyogs su dpal gtor bris skus brgyan pa dang rak+sha'am thod phreng bzhag__/dkyil 'khor gyi shar du me tog sogs nyer spyod lnga/__lhor gzugs sgra dri ro reg bya chos 'byung bcas/__nub tu rig ma lnga'i tsakli/__byang du sman gtor rak+ta rnams dang*/__bka' gter srung ma'i gtor 'bul/__sngon gtor tshogs kyi yo byad chad brtan sogs ci bder bsham/__/slob dpon gyi mdun du las bum/__gdab phur/__DA dril sogs nyer mkho'i rigs spyi ltar tshogs par bya'o/__/de nas dbang don sgrub mchod ni/__gsol 'debs nas brtsam las byang ltar bdag mdun mthar chags su btang*/__bsnyen bzlas cung zad dang*/__sgrub bzlas bungs bskyed/__las sbyor thun mong spyi dril gzungs sngags bcas nyung tsam song nas/__myong grol gyi bum pa la dmigs te/__myong grol gyi snod rang byung dbyings kyi gzhal med khang chen por:__ril bu rnams rig pa rang snang gi ye shes bla ma thugs rje chen po rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi lha tshogs til gyi gong bu kha bye ba ltar gnas gsum 'bru gsum gyis mtshan pa las 'od zer 'phros:__ye shes kyi 'khor lo mkha' khyab tu spyan drangs par bsams la spyan 'dren ni/__hU~M hrI:__sngon gyi bskal pa'i dang po la:__o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__d+ha na ko Sha'i mtsho gling du:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyi:__byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:__ri po ta la'i pho brang nas:__thugs rje chen po gshegs su gsol:__nub phyogs o rgyan dur khrod nas:__gsang ba ye shes gshegs su gsol:__gzhan yang phyogs bcu'i zhing khams nas:__rtsa gsum rgya mtsho gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+he wa d+hA ki nI lo ke shwa ra pad+ma rA dza badz+ra sa ma ya dzaHdzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__bzhugs su gsol ba ni/__hU~M hrI:__rang byung lhun grub gzhal yas dbus:__pad+ma nyi zla'i gdan steng du:__rtsa gsum thugs rje'i lha tshogs rnams:__dgyes shing brtan par bzhugs su gsol:__sa ma ya dzaHhU~M ba~M hoHtiSh+Tha lhan:__dam ye dbyer med du bzhugs par bsam/__slar yang dbang gi lha nam mkha' gang bar byon nas bdud rtsi'i dbang bskur bas byin gyis brlabs:__chu lhag ma spyi bor 'khyil pa las rigs kyi bdag po 'od dpag med pas dbur brgyan par gyur/__brda phyag ni/__na mo:__skye 'gag 'gyur med phrin las rdzogs:__rang byung thugs rjes 'gro rnams sgrol:__yid bzhin dngos grub char 'bebs pa'i:__dkyil 'khor lha la phyag 'tshal lo:__na mo pu ru sha ya ho:__mchod pa ni/__hrI:__nyer spyod 'dod yon bde ba che:__sman rag gtor tshogs bsam mi khyab:__phyi nang gsang ba rmad byung ba'i:__mchod pa'i phyag rgya chen por rol:__oM gu ru sarba ta thA ga ta ma hA kA ru Ni ka pad+ma rA dza sa pa ri wA ra puSh+pe d+hu pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shap+da rU pa shap+da gan+d+he ra sa spar+she d+harma d+hA tu ma hA su kha ga Na gu h+ya pU dza ho:__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi:__ma hA rak+ta khA hi:__ma hA ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__bstod pa ni/__hrI:__mkha' khyab rdo rje'i sku gsung thugs:__yon tan phrin las kun tu ston:__bla ma thugs rje'i lha tshogs la:__sgo gsum gus pas phyag 'tshal bstod:__nyes byas bshags shing dngos grub gsol ba ni/__ho:__'gro 'dul thugs rje'i lha tshogs dgongs su gsol:__bdag cag nyon mongs 'khrul pa'i gzhan dbang gis:__thog med dus nas da lta yan chad du:__tshor dang ma tshor sdig ltung nyams chag kun:__'gyod pas bshags so byang zhing dag pa dang :__rdo rje'i tshe dang g.yung drung lta bu'i lus:__dad dang snying rje shes rab ting 'dzin sgo:__mngon shes rjes dran gzungs dang spobs pa'i gter:__tshar gcod rjes 'dzin phrin las rnam pa bzhi:__sku gsung thugs dang mnyam sbyor dngos grub mchog:__lha sngags ye shes dkyil 'khor la brten nas:__thugs rje yul la 'jug pa'i phrin las kyis:__da lta nyid du bdag la stsal nas kyang :__mthong thos dran reg smin cing grol ba dang :__'khor ba dong nas sprugs par byin gyis rlobs:__bzlas pa bya ba ni/__rang gi thugs ka nas lha dang sngags kyi 'od zer rdo rje gzungs kyi thag pa'i lam las brgyud de ril bu lhar gsal ba rnams kyi thugs kar phog:__ye shes kyi gzi byin bskyed:__sngags kyi sgra dang 'od zer mkha' khyab tu snang bas 'phags pa rnams la thugs mnyes pa'i mchod pa phul:__sems can thams cad thugs rje chen po'i go 'phang la bkod:__'od zer slar 'dus pa dang lhan cig tu 'gro 'dul bde gshegs rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho'i sku gsung thugs kyi byin rlabs dang dngos grub:__snod bcud kyi dwangs ma thams cad lha sngags 'od zer gyi rnam par bsdus te ril bu'i lha'i thugs kar thim:__byin rlabs kyi gzi 'od lhag par 'bar:__grags stong rdo rje'i 'dzab rgyun mi chad pa nam mkha' gang bar sgrogs par bsams la:__las byang ltar bsnyen sgrub sngags ci rigs dang las sbyor gyi gzungs gtso bor bzla/__khyad par gyi sngags yi ge bdun pa'i mthar:__sarba ta thA ga ta dz+nyA na a mr-i ta rA sa ya na hrI da yA hrIM hrIM pheM pheM dza:hU~M ba~M hoHAH__zhes btags pa mang tsam bzla/__slar mchod kha gsos la byin brlab sngon du 'gro bas/__'chi med tshe lha'i dkyil 'khor bdag 'dun dbyer med du gsal btab pa ni/__hrI:__ma bcos ka dag 'chi med gnyug ma'i gshis:__ye shes rang gdangs rdo rje hrI:yi sgras:__bdag mdun gzung 'dzin mi dmigs 'od gsal ngang :__chu las rlabs bzhin rten dang brten par bcas:__pad+ma tshe yi bdag po'i phyag rgyar shar:__'byung ba rim brtsegs ri rab srung 'khor dbus:__'od dmar 'khrugs pa'i bde chen gzhal med khang :__mtshan nyid kun rdzogs gsal brtan 'bar ba'i klong :__pad+ma nyi zla'i steng du hrIHdmar las:__'od snang 'phros 'dus 'khor 'das tshe bcud 'dril:__de las pad+ma rgyal po tshe yi bdag:__dmar gsal zhal gcig phyag bzhi'i dang po gnyis:__rA ga'i tshe bum bdud rtsis bkang ba bsnams:__lhag ma g.yas g.yon lcags kyu zhags pa bsgrengs:__gsang ba ye shes rab dmar rjes chags nyams:__lcags kyu tshe bum 'dzin pas yab la sbyor:__gnyis ka dar dang rin chen rus pa dang :__ut+pal dmar po'i do shal lhab lhub g.yo:__zhi 'dzum chags nyams bde stong gzi byin 'bar:__rdo rje pad+ma'i skyil krung rol pas bzhugs:__thabs kyi gnas lngar rigs lnga'i tshe bdag yab:__shes rab gnas lngar tshe yi bdag mo yum: yab yum dkar dmar mthing ser ljang gu g.yas rang rtags phyag mtshan gyis yu ba byas pa'i tshe mda' dang*/__g.yon rigs kyi mtshan ma can gyi tshe bum bsnams pa'o/__mchan/__spyi bor rigs bdag pad+ma tshe dpag med:__bye ru'i mdog can mnyam bzhag tshe bum bsnams:__rang 'od tshe yi phyag rgya tsaN+Da lI:__mda' dar bum pa 'dzin cing 'khril sbyor rol:__g.yas g.yon 'gro 'dul gsang sngags nor 'dzin sras:__phyi rol 'dab brgyad mu khyud khyams dang sgor:__sems dpa' yab yum bde gshegs thub pa drug:__sgo skyong mthar byed khro bo yab yum dang :__steng gi nam mkhar khrag 'thung rab 'byams lha:__gzhan yang rtsa gsum tshe yi lha tshogs kun:__nyi dang zer bzhin sprul pa'i 'khor lor rdzogs:__sgrub la 'chi med stsol ba'i thugs dam can:__snang stong zung 'jug chen po'i gnas gsum du:__'bru gsum rgyas gdab rdo rje'i bdag nyid che'i:__thugs srog las byung 'od zer lcags kyu yis:__ye shes lha tshogs badz+ra sa mA dza:__zhes dam tshig pa bsgoms nas ye shes pa spyan 'dren pa ni/__hrI:__so sor kun rtog pad+ma rigs kyi lha:__'gro 'dul tshe yi dkyil 'khor dbyings nas bzhengs:__sgrub la 'chi med dngos grub mchog stsol phyir:__dam tshig gsang ba'i gnas 'dir gshegs su gsol:__oM gu ru pad+ma rA dza a pa ri mi ta A yur+dz+nyA na sarba maN+Dal e h+ye hi:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~M:__bzhugs su gsol ba ni/__hrI:__don dam dbyings la gshegs bzhugs las 'das kyang :__kun rdzob gnyis snang dri ma sbyang ba'i phyir:__bkra shis tshe yi pho brang nyams dga' bar:__dam tshig ye shes dbyer med brtan par bzhugs:__dz+nyA na sa ma ya tiSh+Tha lhan:__dbang bskur zhing rgyas gdab pa ni/__hrI:__slar yang mkha' khyab dbang gi lha tshogs kyis:__byang chub sems kyi bdud rtsis dbang bskur bas:__sku gang sgrib dag pad+ma'i rigs kyi lhas:__dbu brgyan ye shes rigs lnga'i thig ler 'khyil:__hrIHhU~M trA~M oM AHpany+tsa dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa mi:__phyag bya ba ni/__hrI:__chos sku'i dbyings las bde chen longs spyod rdzogs:__gang 'dul thabs kyis sprul pa'i 'khor lor bzhengs:__'chi med pad+ma zhi khro'i lha tshogs la:__brda dang gar gyis mtshon nas phyag bgyi'o:__a ti pu ho:__pra tIts+tsha ho:__mchod pa 'bul ba ni/__hrI:__nyer spyod 'dod yon bde chen gsang ba'i yum:__sman gtor rak+ta rmad byung mchod pa'i sprin:__'chi med tshe yi dkyil 'khor lha la 'bul:__bzhes nas tshe dang ye shes dngos grub stsol:__oM hrIHgu ru pad+ma rA dza a pa ri mi ta A yur+dz+nyA na maN+Da la sa pa ri wA ra puSh+pe d+hu pe A lo ke gan+d+hai ne bid+ya shab+da pany+tsa kA ma gu Na ma hA su kha pU dza ho:__sarba pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta kha kha khA' hi khA hi:__bstod pa ni/__hrI:__rdo rje'i skur snang ye shes sgra gdangs can:__'od gsal dbyings las yon tan phrin las kyis:__mi zad rgyan gyi 'khor lo'i rtsal 'chang ba:__'chi med tshe yi dkyil 'khor lha la bstod:__bshags shing dngos grub gsol ba ni/__hoH__bdag cag ma rig 'khrul pa'i gzhan dbang gi:__sdig ltung nyams chag thams cad mthol bshags na:__tshangs par mdzad nas tshe dang ye shes kyi:__dngos grub snang ba rgyas par mdzad du gsol:__de nas rten dang brten par bcas pa'i lha sku'i gsal snang la sems 'dzin cing snod bcud la tha mal gyi snang zhen sbyangs nas gsal brtan tshad du thon par bya'o/__/gsum pa bzlas pa bya ba ni/__sgrub pa'i rten gyi gzungs thag blangs la/__rang dang mdun rten gtso bo'i thugs ka ru:__mi bskyod tshe dpag med pa'i thugs ka'i dbus:__sna tshogs rdo rje rgya gram lte ba ru:__nyi zla kha sbyor hrIHnr-i a yig mtshan:__de la snying po sngags kyi phreng bas bskor:__bdag gi thugs nas rdo rje'i sngags kyi phreng :__gzungs thag la 'khril mdun bskyed thugs kar zhugs:__gnyis ka'i thugs srog sngags phreng bcas pa las:__'bar ba'i 'od kyis dkyil 'khor thugs rgyud bskul:__kun kyang bde ba chen po'i gzi byin 'bar:__ye shes 'od zer mkha' khyab kun tu 'phros:__bla srog dbang thang nyams yar 'thor ba dang :__'byung lnga'i snying po 'khor 'das tshe bcud stobs:__kha dog lnga ldan bdud rtsi'i rnam par bkug:__bdag dang sgrub pa'i rdzas la thim pa yis:__glo bur 'pho ba'i bag chags dbyings su dag:__mi 'gyur rtag pa'i tshe dang ye shes kyi:__dngos grub mchog gi ting 'dzin 'grub par gyur:__ces rtse gcig tu dmigs la/__oM AHhU~M hrIHoM ma Ni pad+me hU~M d+hU ma g+ha ye na ma swA hA:__oM bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu AH__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__badz+ra dz+nyA na A yu She swA hA:__zhes ji ltar nus pa bzlas rjes/__bzhi pa tshe bcud dgug pa ni/__mchod cing bstod/__spos bsreg__/rol mo 'khrol/__tshe mda' phyogs bcur g.yob la/__hrI:__'chi med pad+ma dbang gi gzhal yas nas:__bla ma zhi khro tshe yi lha tshogs rnams:__thugs dam bskul lo ye shes gzi byin skyed:__'od zer pho nya mkha' khyab kun tu spros:__phyogs skyong sde brgyad 'byung po'i tshogs rnams kyis:__brkus dang 'phrogs dang bzhoms pa'i tshe khug cig:__phyi nang sa chu me rlung nam mkha' yi:__'byung lnga'i dwang ma bcud kyi tshe khug cig:__khams gsum 'gro ba'i lus ngag yid gsum gyi:__gzi brjid stobs dang nus pa'i tshe khug cig:__sangs rgyas byang sems rtsa gsum rig 'dzin gyi:__ye shes rtag pa rgyun gyi tshe khug cig:__snying rje'i lcags kyus tshe yi rten la drongs:__byams pa'i zhags pas rten dang dbyer med chings:__dga' ba'i sgrog gis mi phyed phyag rgyar sdoms:__btang snyoms dril bus 'gyur med brtan par sgrubs:__bla yi gzugs brnyan dwang ma'i yi ger stims:__srog gi 'gro 'ong gzhom med gsung du sgyur:__tshe yi rdzing bu bdud rtsi'i bcud kyis khongs:__mi 'gyur mi shigs rdo rje'i dngos grub stsol:__sngags kyi mthar:__tshe b+h+rU~M:__g.yu b+h+rU~M:__g.yu tshe b+h+rU~M:__A yur+dz+nyA na g.yu tshe b+h+rU~M:__zhes mang du bzla/__de nas pad+ma kI la ya'i bskyed chog ni/__sems nyid ma bcos pa'i sgra gdangs hU~M hU~M zhes grags pas bdag dang rten gyi gzung 'dzin mi dmigs pa stong nyid 'od gsal gyi ngang du thim:__de las skad cig gis bdag mdun gnyis ka'ang dpal chen po pad+ma rta mchog kI la ya sku mdog dmar nag dus mtha'i me ltar 'bar ba:__stod khro bo chen po zhal gcig phyag gnyis pa'i rnam pas ri rab phur bu dgra dang bgegs la 'dril zhing 'debs pa:__smad gnam lcags kyi phur bu dmar mthing zur gsum me'i tshwa tshwa 'phro bas gnod byed bdud bzhi'i snying la gzir ba:__rdo rje'i gshog rgyang nam mkhar gdengs shing thod sbrul la sogs pa dur khrod 'jigs pa'i chas kyis brjid pa:__spyi gtsugs nas rta gdong ljang zhur rngog ma dmar po me 'bar ba can nam mkhar 'tsher bas 'jig rten thams cad shigs shig yam yam 'gul ba:__shin tu mi bzad drag shul srin po khros pa'i nyams can gnam lcags kyi pho brang zur gsum me 'bar ba'i klong na sprul pa'i khro tshogs bye ba ther 'bum spro zhing bsdu ba dang bcas pas srid zhi kun gyi spyi dpal chen por bzhugs pa'i gnas gsum du rdo rje gsum gyi yi ges rgyas btab pas de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs rdo rje'i bdag nyid du gyur:__oM sarba ta thA ga ta kA ya wA ka tsit+ta badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__slar yang snying ga'i 'od kyi rol pa chen pos phyogs bcu dus bzhi'i khrag 'thung khro bo rab 'byams thams cad dpal chen po pad+ma kI la ya'i rnam par badz+ra sa mA dza:__hU~M:__dmigs med mkha' khyab ye shes sgyu ma las:__drag shul stobs rdzogs pad+ma kI la ya:__khrag 'thung rab 'byams tshogs bcas dbyings nas bzhengs:__bar chad 'dul phyir gnas 'dir gshegs su gsol:__oM pad+mAn+ta kr-i ta badz+ra kI li kI la ya sa pa ri wA ra e h+ye hi:__hriM hriMHpheM pheM:__hU~M:__dam ye dbyer med ro gcig brtan par bzhugs:__sgo gsum gus pa'i brda yis phyag 'tshal lo:__phyi nang gsang ba rmad byung mchod pa 'bul:__drag po stobs kyi dngos grub stsal du gsol:__oM shri pad+ma he ru ka sa pa ri wA ra puSh+pe d+hU pe a lo ke gan+d+he nai bid+ya shap+da pany+tsa kA ma gu Na ma hA su kha pU dza ho:__sarba pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__hU~M:__sgeg pa dpa' ba 'jigs rung gzi brjid 'bar:__rgod gshe drag shul gad rgyang sa gsum g.yo:__snying rje rngams zhi ye shes thig ler 'khyil:__khrag 'thung rol pa'i lha la phyag 'tshal bstod:__lha sku'i rnam pa rags pa dang phra ba la sems bzung zhing nga rgyal drag tu brtan:__gsal snang khyad par can shar ba na:__bdag dang mdun gyi lha'i thugs kar tsit+ta rin po che mchong dmar po'i gur phub pa lta bu'i lte bar nyi ma la hU~M yig gi mthar sngags kyi phreng bas bskor ba las 'od zer 'phros:__rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho dang khrag 'thung khro bo rab 'byams gyi thugs rgyud bskul:__de rnams kyi mthu stobs byin rlabs nus pa thams cad lha sngags 'od zer gyi rnam pas rang la thim pas ye shes kyi gzi byin 'bar bar bsams la:__oM pad+ma kI li kI lA ya hU~M:__zhes bsnyen sngags dang*/__gnyis pa gsung bzlas brjod sgrub pa'i rim pa ni/__slar yang thugs srog sa bon gyi mthar sgrub pa'i sngags kyi phreng bas bskor ba bzlas pa'i rkyen gyis 'bar ba'i 'od zer me dang mtshon cha la sogs pa'i rnam pa phyogs bcur 'phros:__khrag 'thung khro bo rab 'byams kyi thugs dam bskul:__dam can sde brgyad tshogs rnams las la gzir:__ma rungs pa'i gdug pa can thams cad tshar bcad:__snang srid thams cad pad+ma kI la ya'i lha sngags ye shes kyi rol par gsal bar bsams la:__oM pad+mAn+ta kr-ita badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nan ba~M hU~M phaT:__zhes dang*/__gsum pa thugs dgongs pa bskul ba'i las sbyor gyi rim pa ni:__sgrub pa'i phur bu'i mdun du thun gtor zor rdzas kyis brgyan pa dang :__rang gi mdun du dgra bgegs kyi rU pa chung ngu dang :__gdab phur sogs 'du bya:__hU~M:__chos kyi dbyings las 'bar ba chen po'i tshul:__gsang chen rol pa e yi gzhal yas nas:__khro rgyal stobs 'dus pad+ma kI la ya:__mngon spyod drag po'i phrin las dus la bab:__ces thugs dam bskul la/__bdag mdun gyi thugs srog gi mthar drag po'i sngags phreng me 'bar bas bskor ba:__bdag gi thugs ka nas 'bar ba sngags kyi 'od zer 'phros:__mdun bskyed kyi thugs dam bskul:__de las sku dang sngags phreng phyag mtshan 'bar ba'i 'od zer mkha' khyab tu spros:__dam can dregs pa can thams cad las la gzir:__khros 'khrugs rngams pa'i shugs bskyed nas sprul pa yang sprul mtshon cha thogs pa grangs med pas srid pa gsum gyi dgra bgegs 'byung po dngos grub la bar du gcod pa thams cad drag shul gyi las thabs rnam pa du mas ming gi lhag med du bcom par bsams la:__oM pad+mAn+ta kr-i ta ha ya grI ba badz+ra kI li kI la ya ma hA yak+sha kA la rU pa karma ra~M ra~M dz+wa la ra~M sarba duSh+tAn mA ra ya hU~M phaT:__ces ci nus bzla/__thun mthar las byang las 'byung ba ltar gtor 'bul mchod bstod phrin las gsol/__dam can spyi gtor lta bu'i chos gter srung ma'i gtor chog btang*/__las byang ltar tshogs byin rlabs nas bsgral bstab bar song ba dang*/__myang grol bum pa'i lhar gong ltar mchod cing bstod/__yi ge brgya pas nongs pa bshags/__dbang blang ba ni/__hrI:__bla ma thugs rje chen po'i lha tshogs rnams:__rtse gcig bsgrub pa'i dam bca' them lags na:__myong grol rdzas kyi ye shes la brten nas:__sku gsung thugs kyi sid+d+hi stsal du gsol:__sngags mthar kA ya sid+d+hi oM:__wA ka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__sarba sid+d+hi hrI:__zhes brjod la bum pa gnas bzhir reg:__mthar ril bu lhar gsal ba rang gi kha sgo nas zhugs:__snying ga'i hrIHdang dbyer med par bzhugs nas byang chub bar du mi 'bral bar byin gyis brlabs:__mthong thos dran reg thams cad grol ba'i nus pa dang ldan par bsam mo:__rig pa'i me tog dor la slob ma gzhug par gnang ba nod/__dkyil 'khor yol bas bsgrib bo/__/dbang bskur dngos kyi thog mar rtsa dbang rgyas pa la 'jug pa dang dngos gzhi gnyis las dang po ni/__sta gon byas pa'i slob ma rnams la khrus bya/__bgegs gtor btang*/__srung 'khor bsgom/__sems bskyed gsal gdab la/__chos bshad ji ltar rigs pa dang khyad par/__de'ang bskal bzang sangs rgyas stong gi 'byung gnas/__mkha' khyab sku dang zhing gi mnga' bdag__/rigs drug 'gro ba kun gyi 'dren mchog__/khyad par gangs can bod kyi lha gcig__/bcom ldan thugs rje chen po spyan ras gzigs dbang phyug la rgyud dang sgrub thabs kyi bka' srol bsam las 'das pa 'phags bod gnyis su byon pa las/__skabs su babs pa'i 'chad bya/__bla ma yi dam thugs rje chen po pad+ma zhi khro rnam par rol pa kun 'dril yid bzhin nor bu'i smin byed kyi dbang bskur ba sgrub pa'i skabs su bab pa ste/__de'ang dus gsum sangs rgyas thams cad kyi mkhyen brtse nus pa'i ye shes gcig tu bsdus pa 'od dpag med dngos o rgyan gyi slob dpon chen po rig 'dzin pad+ma saM b+ha ba de nyid kyis bod yul mchims phu dpal gyi yang dben/__gzho stod ti sgro brag dkar/__zab lung bde gshegs 'dus pa'i pho brang rnams su rgyal sras lha rje lcam dral gtso bor gyur pa'i rje 'bangs 'dus pa phyi ma rnams la/__byin rlabs kyi rtsa ba bla ma pad+ma rdo rje 'chang chen po'i thugs sgrub bye ba phrag brgya'i snying po'i mdor bstan/__dngos grub kyi rtsa ba yi dam thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa'i bsnyen sgrub las gsum gyi rgyas bshad/__phrin las kyi rtsa ba ye shes mkha' 'gro 'bum phrag yangs pa'i snying gi yang tig 'od gsal rdzogs pa chen po sems nyid rang byung gi ye shes gcer mthong du ston pa'i gnad kun bsdus don du 'dril ba/__tshig bzung bde ba:__don go sla ba:__thos pas byin rlabs 'jug pa:__bsam pas sgro 'dogs chod pa:__bsgom pas nyams rtogs kyi ye shes rtsol med du 'char ba:__lag tu blangs pa tsam gyis mchog dang thun mong gi dngos grub lhun gyis grub par 'byung ba'i yid bzhin nor bu lta bu'i chos sde:__mthong ba tsam gyis nyon mongs pa rang sar grol ba'i man ngag:__gang zag gcig 'tshang rgya ba'i lam gyi gzhung dang yan lag thams cad ma tshang ba med par bstan pa'i chos skor rnams rgyas 'bring bsdus pa snying por dril ba'i tshul gyis smin grol chig rdzogs su stsal cing gdams pa'i bka' babs so sor gtad/__smon lam lung bstan gyis mtshams sbyar ba'i don bzhin/__dpe rgyud rnams gsang ba'i bdag mo dbyings phyug ye shes mtsho rgyal gyis mkha' 'gro brda'i yi ger bkod nas gter gnas so sor mi 'jig pa'i phyag rgyas btab pa/__phyis gdul bya 'dul ba'i dus skabs la babs pa'i tshe/__rgyas pa pad+ma zhi khro chos sde lnga bcu rtsa lnga pa lha sras mu ne dang cog ro klu'i rgyal mtshan zung 'jug gi sprul pa grub thob karma gling pas sgam po gdar gyi ri bo nas spyan drangs/__'bring po chos sde nyi shu rtsa lnga pa lha sras mu tig btsad po'i skye mtha' 'khrul zhig jo bo tshe dbang dar pos zangs yag brag nas bton te gnyos ge re lha pa lha rin chen dbang gi rgyal po la gtad/__bsdus pa rgyud lung rin chen bdun ldan lo tsA ba rin chen bzang po dang lha cig legs bzher zung 'jug gi rnam 'phrul 'gro 'dul las 'phro gling pas mon gyi bal yul glang ma brag nas gdan drangs te gsang zhing thugs nyams su bzhes/__kun 'dus snying po'i yang bcud chos tshan gcig tu dril ba'i skor 'di mang yul byams sprin gyi gtsug lag khang du sbas pa/__ji skad du/__mang yul byams sprin sbas pa'i gter kha 'di:__mi bzhag 'don pa'i rtags der bstan nas 'byung :__gter ston sUr+Ya siM ha zhes bya 'byung :__zhes rdo rje'i lung gis bstan pa ltar/__rgyal sras lha rje mchog grub rgyal po nyid gter ston rkyang pa'i skye ba bcu gsum du 'byon par gsungs pa'i gsum pa mang yul stod du sku 'khrungs pa/__rgyal sras lha rje dang 'gos blon rdo rje 'bar zung du 'jug pa'i rnam 'phrul brtul zhugs rtsal ldan nyi ma seng ges byams pa sprin nas bla rdzogs thugs gsum gyis mtshon chos gter rgya che ba spyan drangs na'ang yum dang 'khor gyis thugs sun chen po byung ba'i rkyen la brten 'gro don ma byung bas phal cher yang gter du sbas/__gter zhabs gter ston 'ga' zhig gis phyung bar grags pa las bla rdzogs thugs gsum kun 'dril gyi skor 'di mang yul byams pa sprin gyi ka zhur yang gter du stsal ba/__deng sang snyigs ma lnga ches bdo bas bod khams skye dgu 'di phyi kun tu sdug bsngal chen pos nyam thag pa la bka' drin mnyam med gu ru rin po che'i thugs rje'i shugs phyungs te zab mo'i chos dang myong grol dam rdzas sogs rtsal sprugs su byon pa lta bu'i skal ldan rnams skal ba bzang por gyur pa'i skabs 'dir/__gter ston rkyang pa'i skye ba bcu phrag gcig la gsum gyis lhag pa'i rtse mor bsam bzhin srid pa bzung ba/__bka' babs chen po bdun gyi mnga' bdag__/gangs can mkhas grub kun gyi gtsug rgyan/__ma byung mi 'byung 'byung bar dka' ba'i chos kyi 'khor los sgyur ba chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la rab tshes dang po me yos zla ba lnga pa'i dmar phyogs kyi tshes bcu mkha' 'gro 'du ba'i dus su zhing skyes mkha' 'gro tsaN+Di kAs shog ser sgril kha chung ngu zhig phyag tu phul ba lo skor gcig tu gsang ba'i rgyas btab/__phyis rab tshes sa yos lo'i sos kar sngar gyi mkha' 'gros shog ser 'bebs par bskul ba dang*/__nyams kyi snang char g.yo ru khra 'brug gi khyams stod o rgyan lha khang du pheb/__sku tshab nyid gu ru rin po che dngos su gyur nas bka' 'dus sgrub chen stegs bu'i khar dkyil 'khor sogs kyang skad cig gis sprul nas smin grol chig rdzogs su stsal ba'i nyams de las sad pa na/__brda yig tshig don thams cad bkra lam gyis gsal ba ltar o rgyan chen por gsol ba rtse gcig tu btab nas nyin zhag gnyis la rtsol med du gtan la phab cing thugs nyams su bzhes/__rim par smin grol bdud rtsis skal ldan rnams rjes su bzung bar mdzad pa ste/__de lta bu'i smin byed rtsa ba'i dbang la rgyas 'bring bsdus gsum du bzhugs pa las skabs 'dir dbang bskur rgyas pa nyid bsgrub pa la sogs spyi ltar brjod nas maN+Dal 'bul du gzhug__sngon chad pad+ma zhi khro'i dkyil 'khor du ma zhugs pa'i mtshon byed du ras yug dmar po res gdong bcing ba'i mos pa mdzod/__oM tsak+Shurban+d+ha bA ra ma NA ya hU~M gis mig dar sbyin/__dkyil 'khor gyi lha dang mjal ba'i phyag rten du me tog rigs lnga brgyus pa'i phreng ba re yang sbyin pa'i mos pa mdzod/__A khaM bI ra hU~M gis sbyin/__bla ma dang dkyil 'khor gtso bo dbyer med pa la dkyil 'khor du 'jug par gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__khyab bdag gtso bo khyod la 'dud:__byang chub chen po bdag 'dod de:__bla med gsang ba dam pa yi:__dkyil 'khor mchog tu 'jug mdzad gsol:__ces gsol ba lan gsum btab pa la slob dpon gyis spro ba dri ba ni/__bu khyod gang gi rigs su skyes:__'dod pa'i 'bras bu ci zhig gnyer:__zhes dris pa la lan btab par mos nas 'di'i rjes zlos mdzod/__bdag ni skal bzang rdo rje'i rigs:__gzhan don dngos grub mchog 'dod do:__zhes lan btab pa la slob dpon gyis gnang ba gdams pa ni/__de ltar yin na bla ma dang :__yi dam zhi khro'i dkyil 'khor du:__bdag gis khyod nyid 'jug par bya:__rgyud sbyongs dam tshig tshul bzhin zungs:__zhes gdams/__de nas sangs rgyas pa'i theg pa mtha' dag gi lam gyi gzhi rten skyabs su 'gro ba'i sdom pa bzung ba'i slad du dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__phyogs dus kyi skyabs gnas rtsa gsum srung ma'i tshogs dang bcas pa mkha' khyab kyi 'khor lor sad pa thams cad bla ma yi dam thugs rje chen po pad+ma zhi khro rnam par rol pa kun 'dril yid bzhin nor bu'i dkyil 'khor chen por rdzogs shing*/__de'ang rdo rje slob dpon gyi gsang ba gsum dang dbyer mi phyed pa yin pa la yin par shes pas de nyid skyabs yul du bzung nas/__bdag gzhan 'gro ba mtha' dag byang chub ma thob kyi bar du snying thag pa nas skyabs su 'gro bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/_na mo:__bla ma yi dam thugs rje che:__zhi khro rgyal ba'i dkyil 'khor lha:__skyabs gnas rgya mtsho'i bdag nyid la:__byang chub bar du skyabs su mchi:__lan gsum/__theg pa chen po'i lam gyi rmangs rdo byang chub mchog tu sems bskyed pa la 'dun pa 'di bzhin du mdzod/_mkha' khyab kyi sems can thams cad kyi don du bla ma zhi khro'i dkyil 'khor du zhugs shing lam rim pa gnyis la slob nas gang 'dul phrin las rnam bzhis 'khor ba dong nas sprugs pa'i 'gro don la brtson par bgyi'o snyam pa'i blos 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__mar gyur 'gro ba kun don tu:__bla ma zhi khro bsgrubs nas ni:__stong nyid snying rje dbyer med pas:__gzhan don byed par sems bskyed do:__lan gsum/__tshogs bsag pa'i slad du skyabs yul bla ma zhi khro'i dkyil 'khor gyi spyan sngar rgyud rnam par dag cing tshogs gnyis bde blag tu rdzogs pa'i ched du yan lag bdun pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__ho:__bla ma zhi khro'i lha tshogs la:__sgo gsum gus pas phyag 'tshal lo:__kun bzang mchod sprin rgya mtshos mchod:__sdig ltung gnong 'gyod drag pos bshags:__dge tshogs kun la yi rang ngo :__phyogs bcu'i rgyal ba sras bcas rnams:__chos 'khor bskor bzhin bzhugs par gsol:__bsod nams byang chub chen por bsngo:__lan gsum/__rgyud sdom pa dang ldan par bya ba'i slad du skyabs yul de rnams kyi spyan sngar so byang sngags gsum gyi sdom pa dang dam tshig mtha' dag tshul bzhin du blang shing bzung bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__ho:__bla ma zhi khro'i lha tshogs dgongs:__bdag gis 'gro ba kun don du:__so thar byang sems rig 'dzin gyi:__sdom pa ma lus yongs su bzung :__byang chub bar du mi btang na:__thugs rjes byin gyis brlab tu gsol:__lan gsum/__khyad par nang gi sems bskyed pa'i slad du dmigs pa 'di bzhin gnang bar zhu/__bu rnams snying gar zla ba la:__gnas pa'i rdo rje rtse lnga bsgom:__bden pa gnyis po dbyer med par:__lhag pa'i byang chub sems bskyed cig:__ces gdams la/__khyed rang rnams snying gar rdo rje rtse gcig pa'i phyag rgya 'ching nas 'di'i rjes zlos mdzod/__oM bo d+hi tsit+ta dz+nyA na sa ma ya ho:__sems bskyed pa brtan par bya ba'i phyir rdo rje snying gar bzhag la/__oM bo d+hi tsit+ta dz+nyA na sa ma ya s+t+wa~M:__nang 'jug ni/__de rnams kyis phyi ltar 'jug pa'i rim pa grub nas nang 'jug gi slad du slob dpon gyis/__dz+nyA na sa ma ya pra we sha ya phaT:__yol ba bsal/__ces pas dkyil 'khor gyi sgo shag gis phyes pa la khyed rang rnams dkyil 'khor gyi shar sgo nas brtsams te phyogs bzhir g.yas bskor gyis sgo so sor zhugs shing lha tshogs rnams kyi zhabs la phyag bya ba'i mos pas thal mo gnas gsum du sbyor la sngags 'di'i rjes zlos lan bzhi mdzod/__oM gu ru sarba ta thA ga ta kA ya wA ka tsit+ta pra Na mya b+han+d+ha naM ka ro mi:__zhes phyag byas pas dkyil 'khor pa rnams kyi gnas bzhi nas 'od zer 'phros/__khyed rang rnams kyi gnas bzhir thim pas sku gsung thugs dbyer med pa'i ye shes kyi snod rung du bsgrubs par byas pa'i mos pa mdzod/__slar yang khyed rang rnams dkyil 'khor gyi shar sgor 'khod pa la dam tshig gi mna' chu rdo rje'i bdud rtsi chu nan byin pa'i mos pa mdzod/__'di ni rdo rje gsang ba yi:__dam tshig bdud rtsi'i chu nan te:__ma bsrungs dmyal me bzod dkas sreg:__bsrungs na dngos grub myur du 'grub:__de phyir rtse gcig yid brtan pas:__dam srungs rdo rje'i brau bor zhig:__oM badz+ra a mr-i ta u da ka Tha:__zhes pas byin pa de nyid rdo rje'i bro bor ba 'di yi rjes zlos mdzad de myang bar zhu/__badz+ra sa ma ya i dan+ti na ra kan:__zhes btung du gzhug__/de nas nang 'jug gi dngos gzhi ye shes pa dbab pa'i phyir khyed rang rnams lus gnad bsrangs/__rlung ro bsal/__bdud rtsi khar bzung nas sems gzhan du ma g.yengs par dran pa rtse gcig pas dmigs pa 'di ltar gsal btab mdzod/__da ltar gyi slob dpon dang yi dam thugs rje chen po dbyer med par shes pa'i sgo nas mos gus shugs drag tu bskyed de ngag tu hrI hrI zhes rdo rje'i sngags kyi sgra bsgrags pa'i rkyen gyis khyed rang rnams kyi lus sogs gzung 'dzin gyi snang ba thams cad nam mkha' la sprin dengs pa ltar stong par sbyangs pa'i mos pa mdzod/__stong pa'i ngang las rdo rje srung ba'i 'khor lo dang gzhal med khang mtshan nyid yongs su rdzogs pa'i dbus su/__pad+ma dang nyi zla'i gdan la khyed rang rnams skad cig gis thugs rje chen po pad+ma'i rgyal po sku mdog bye ru'i sdong po la til mar gyis byugs par nyi 'od khyab pa lta bu:__zhal gcig phyag bzhi pa:__'dzum zhing chags la cung zad khro ba'i nyams can:__phyag dang po gnyis thugs kar thal mo sbyar ba'i bar du pad+ma rA ga'i rdo rje rtse lnga pa bsnams pa:__g.yas 'og mas mu tig dmar po'i phreng ba dang :__g.yon 'og mas ut+pal dmar po'i sdong bu bsnams pa:__yum yi ge drug ma gsang ba ye shes dmar mo Da ma ru dang thod chang bsnams pas 'khril ba:__gnyis ka'ang dar dang rin chen rus pa dang me tog gi rgyan gyis brgyan pa:__zhabs rdo rje dang pad+ma'i skyil mo krung gis thugs rje'i 'od zer dmar po 'phro ba'i klong na bzhugs pa:__'khor lo lnga'i dbus su rigs lnga yab yum dang :__dbang po bzhi'i g.yas g.yon du sems dpa' yab yum mnyam par sbyor zhing :__dpung pa g.yas su sras nor bu 'dzin pa:__g.yon du sras mo gsang sngags 'dzin ma:__spyi bo la sogs pa'i gnas drug tu thub pa drug:__yan lag bzhi la khro chen bzhi:__ba spu'i bu ga thams cad du bskal bzang gi sems dpa' stong dang khrag 'thung lnga bcu rtsa brgyad sogs rtsa gsum rgyal ba rab 'byams til gyi gong bu kha bye ba ltar shigs ser bzhugs pa:__spyi bo'i gtsug tu pad+ma dang nyi zla'i gdan la drin can rtsa ba'i bla ma o rgyan pad+ma rdo rje 'chang gi rnam pa sku mdog dmar po rdo rje dang dril bu 'dzin pas yum bde ba'i dbang phyug ma dmar skya pad+ma dril bu 'dzin pa 'khril ba:__gnyis ka'ang dar dang rin po che dang rus pa'i rgyan gyis brgyan pa:__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis 'ja' 'od thig le rig 'dzin dpa' bo mkha' 'gro'i sprin phung 'phro ba'i klong na bzhugs pa'i gtso 'khor thams cad kyi spyi bor oM dkar po mgrin par AHdmar po thugs kar hU~M mthing gas mtshan par gsal thob/___slob dpon mdun bskyed dang bcas pa'i thugs ka nas ye shes kyi 'od zer mkha' khyab tu 'phros pas/__bla ma yi dam zhi khro rab 'byams kyi thugs rgyud bskul/__gsang ba gsum gyi ye shes lha sngags phyag mtshan gyi rnam par spyan drangs te khyed rang rnams la sib sib thim pas rgyud byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzod/__sbyar ba'i spos bsreg rol mo dbyangs dang bcas pas/__hU~M hrI:__sngon gyi bskal pa'i dang po la:__o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__d+ha na ko Sha'i mtsho gling du:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyi:__byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:__ri po ta la'i pho brang nas:__thugs rje chen po gshegs su gsol:__nub phyogs o rgyan dur khrod nas:__gsang ba ye shes gshegs su gsol:__gzhan yang phyogs bcu'i zhing khams nas:__rtsa gsum rgya mtsho gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+he wa d+hA ki nI lo ke shwa ra pad+ma rA dza badz+ra sa ma ya dzaHdzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__ces drag tu brjod pas byin dbab/__hU~M gi sgras byin bsdu/__dzaHhU~M ba~M hoHsa bstim/__spyi bor rdo rje rgya gramadu bzhag ste tiSh+Tha badz+ra sa ma ya s+t+waM zhes pas brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__de nas rigs brtag pa'i phyir khyed rang rnams la sngar byin pa'i me tog de nyid ngo bo ye shes gcig las gtso 'khor gyi rnam par shar ba yin pas bzang ngan gyi dbye ba med kyang*/__rnam pa sngon nas las kyis 'brel ba'i yi dam gyi lha gang yin la 'bab par shog cig snyam pas 'di yi rjes zlos mdzad de 'dor bar zhu/_hoH__bla ma zhi khro'i dkyil 'khor la:__ye shes rig pa'i me tog 'bul:__sngon nas 'brel ba'i lhag pa'i lhas:__thugs rjes dgongs te bzhes su gsol:__puSh+pe pU dza pra tIts+tsha hoH__zhes man+Dal tshom bu dgu pa'i dbus su dor bas gang la bab pa'i rigs nges par bya/__slar yang slob dpon gyis me tog de nyid blang ste khyed rang rnams kyi spyi bor bcings pa dang lhan cig tu me tog gang la phog pa'i lhag pa'i lha de khyed rang rnams kyi spyi bo nas zhugs snying dbus mi shig pa'i thig le dang dbyer med du 'dres pa'i mos pa mdzod/__hoH__me tog phreng ba lhag pa'i lha:__dbyer med ye shes skur gsal ba:__spyi bo nas zhugs snying dbus thim:__mi 'bral byin brlabs dbang bskur ro:__puSh+pe de ba a b+hi Shiny+tsa sa ma ya s+t+waM:__zhes brjod cing bstim/__me tog gang la phog pa'i lha'i rigs las gres te gsang ba'i ming gis kyang dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__de yang me tog dbus su babs na pad+ma rgyal po rtsal/__shar du rdo rje bzhad pa rtsal/__lhor rin chen rol pa rtsal/__nub tu pad+ma dgyes pa rtsal/__byang du karma dga' ba rtsal zhes sogasagasang mtshan shog dril sbyin/__de nas mig thur thogs la/__don dam rang rig ka dag gi gnas lugs la sgrib pa'i mtshan ma gdod ma nas ma grub kyang*/__glo bur ma rig 'khrul pa'i sgrib g.yog mtha' dag mig ras dang lhan gcig tu bsal ba'i mos pa mdzod/__hoH__sngon gyi mig mkhan rgyal po yis:__ling tog rab rib bsal ba ltar:__rig pa ye shes thur ma yis:__ma rig 'khrul pa'i rab rib bsal:__badz+ra dz+nyA na tsak+Shu pra we sha ya phaT:__ces mig dar bsal/__de ltar ye shes kyi mig thob pa la dkyil 'khor blta bar bskul ba ni/__e ma skal ldan rigs kyi bu:__khyod ni ye shes spyan thob pas:__snying po'i dkyil 'khor 'di la ltos:__zab mo'i lam mchog brtson par gyis:__he maN+Dal pA sh+ya ho:__blta bya'i dkyil 'khor rgyas par ngo sprad pa 'di la snyan gtad 'tshal/__de yang 'di ltar khyed rang rnams kyis lhag pa gzugs brnyan gyis mtshon pa'i ting 'dzin sprul pa'i dkyil 'khor mngon sum bzhin du mthong bar gyur pa ni/__'byung bzhi rim brtsegs ri rab dang bcas pa'i steng du sna tshogs rdo rje'i stegs bu la gnas pa'i rdo rje'i srung 'khor yangs shing rgya che ba gsal brtan 'od zer rab tu 'bar ba/__de'i dbus su ye shes rang snang gi gzhal med khang gru bzhi sgo bzhi rta babs bzhis brgyan pa/__tshad dang mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa phyi nang sgrib med dwang gsal 'od kyi rang bzhin can gyi lte bar sna tshogs pad+ma 'dab ma bzhi pa ze'u 'bru dang bcas pa'i snying por zla ba'i dkyil 'khor la thugs rje chen po pad+ma'i rgyal po sku mdog bye ru'i sdong po la til mar gyis byugs par nyi 'od khyab pa lta bu/__zhal gcig phyag bzhi pa/__'dzum zhing chags la cung zad khro bo'i nyams can/__phyag dang po gnyis thugs kar thal mo sbyar ba'i bar du pad+ma rA ga'i rdo rje rtse lnga pa bsnams pa/__g.yas 'og mas mu tig dmar po'i phreng ba dang*/__g.yon 'og mas ut+pal dmar po'i sdong bu bsnams pa/__yum yi ge drug ma gsang ba ye shes dmar mo Da ma ru dang thod chang bsnams pas 'khril ba/__gnyis ka'ang dar dang rin chen rus pa dang me tog gi rgyan gyis brgyan pa/__zhabs rdo rje dang pad+ma'i skyil mo krung gis thugs rje'i 'od zer dmar po 'phro ba'i klong na bzhugs pa/__de'i spyi bor pad+ma dang nyi zla'i gdan la drin can rtsa ba'i bla ma o rgyan pad+ma rdo rje 'chang gi rnam pa sku mdog dmar po rdo rje dang dril bu 'dzin pas yum bde ba'i dbang phyug ma dmar skya pad+ma dril bu 'dzin pa 'khril ba/__gnyis ka'ang dar dang rin po che dang rus pa'i rgyan gyis brgyan pa/__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis 'ja' 'od thig le rig 'dzin dpa' bo mkha' 'gro'i sprin phung 'phro ba'i klong na rol pa/__gtso bo'i g.yas su sras nor bu 'dzin pa/__g.yon du sras mo gsang sngags 'dzin ma/__gnyis ka'ang sku mdog dmar gsal gzhon zhing 'dzum pa'i nyams can/__zhal gcig phyag bzhi'i dang po gnyis thugs kar thal mo sbyar ba/__g.yas 'og mas mu tig dmar po'i phreng ba dang*/__g.yon 'og mas pad+ma dmar po 'chang ba/__dar dang rin po che dang me tog gi phreng bas brgyan cing zhabs sems skyil gyis gtso bo la 'dud pa'i tshul gyis pad zla'i gdan la bzhugs pa/__pad 'dab bzhi'i lte bar zla ba'i gdan la mdun du rnam par snang mdzad/__shar du rdo rje sems dpa'/__lhor rin chen 'byung ldan/__nub tu snang ba mtha' yas/__byang du don yod grub pa rnams rang rang gi rigs kyi yum dang mnyam par sbyor ba/__de'i phyi rol mu khyud sna tshogs pad+ma 'dab ma brgyad la zla ba'i steng du phyi nang gi sems dpa' yab yum bcu drug 'khril sbyor du rol pa/__de'i phyi rol tu mu khyud rim pa bzhir pad 'dab stong dang zla ba'i gdan la bskal bzang gi sems dpa' stong*/__khyams kyi phyogs bzhi steng 'og rnams su sprul sku thub pa drug__/sgo bzhir nyi ma la gnas pa'i mthar byed sgo ba yab yum brgyad rnams sku mdog phyag mtshan rgyan cha lugs ma 'dres yongs rdzogs chen por gsal ba'i steng gi nam mkhar khrag 'thung lnga bcu rtsa brgyad dang*/__gzhan yang rtsa gsum rgyal ba rab 'byams thams cad til gyi gong bu kha bye ba ltar bde stong 'od kyi phung por shigs ser bzhugs pa/__de lta bu rten dang brten par bcas pa'i dkyil 'khor de nyid kyang nang ltar rang rang gi rdo rje lus kyi dkyil 'khor dang*/__gsang ba ltar na rang gi sems nyid rang byung gi ye shes kyi rig rtsal ma 'gags cir yang 'char ba'i rang bzhin lhun 'grub kyi dkyil 'khor yin snyam du nges shes bskyed 'tshal/__de dag ni nang ltar 'jug pa'i rim pa lags/__de nas zhugs pa'i dkyil 'khor du dngos gzhi dbang bskur zhu ba'i yon du dmigs te maN+Dal 'bul bar zhu/__ces 'bul du gzhug__/bla ma dang dkyil 'khor gyi gtso bo tha mi dad pa la gdung shugs drag pos gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__khyab bdag rdo rje 'dzin chen pos:__rang gi sras rnams smin mdzad ltar:__dkyil 'khor gtso bo slob dpon ches:__ye shes dbang bskur stsal du gsol:__zhes gsol ba btab pa la dang po phan pa'i dbang lnga bskur ba'i slad du dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__slob dpon mdun bskyed bcas pa'i thugs ka nas 'od zer 'phros pas dbang gi lha mkha' khyab tu spyan drangs pa rnams dang slob dpon lhan cig pas khyed rang rnams mi bskyod par gsal ba la chu'i dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__rnam rgyal bum pa thogs la/__hU~M:__mi bskyod rgyal po de bzhin gshegs:__bdud rtsi chu yi dbang bskur bas:__rnam shes zhe sdang rang sar grol:__me long ye shes mngon gyur shog:__oM badz+ra u da ka a b+hi Shiny+tsa hU~M:__bum pa spyi bor bzhag cing bum chu blud/__khyed rang rnams rin chen 'byung ldan du gsal ba la dbu rgyan gyis dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__hU~M:__rin chen rgyal po de bzhin gshegs:__'dod 'byung dbu rgyan dbang bskur bas:__tshor ba nga rgyal rang sar grol:__mnyam nyid ye shes mngon gyur shog:__oM rat+na mu ku Ta a b+hi Shiny+tsa trA~M:__dbu rgyan bkon/__khyed rang rnams snang ba mtha' yas su gsal ba'i phyag g.yas su rdo rje gtad de dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__hU~M:__pad+ma rgyal po de bzhin gshegs:__snang stong rdo rje'i dbang bskur bas:__'du shes 'dod chags rang sar grol:__sor rtog ye shes mngon gyur shog:__oM badz+ra d+harma a b+hi Shiny+tsa hrI:__khyed rang rnams don yod grub par gsal ba'i phyag g.yon du dril bu gtad de dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__hU~M:__don yod rgyal po de bzhin gshegs:__grags stong dril bus dbang bskur bas:__'du byed phrag dog rang sar grol:__bya grub ye shes mngon gyur shog:__oM badz+ra gaN+De a b+hi Shiny+tsa AH__khyed rang rnams rnam par snang mdzad du gsal ba'i spyi bor rdor dril lhan cig tu 'khrol zhing ming gi dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__hU~M:__snang mdzad rgyal po de bzhin gshegs:__rdo rje ming gi dbang bskur bas:__gzugs phung gti mug rang sar grol:__chos dbyings ye shes mngon gyur shog:__oM badz+ra nA ma a b+hi Shiny+tsa oM:__mthar me tog 'thor zhing*/__de ltar na skal ldan rigs kyi bu rnams la phyi phan pa'i dbang lnga bskur bas phung po lnga sangs rgyas lngar gnas gyur/__nyon mongs pa lnga rnam par dag__/ye shes lnga mngon du gyur/__'jig rten dbang phyug rigs lnga'i go 'phang thob pa'i skal ba dang ldan par gyur cig__/de dag ni phyi phan pa'i dbang lnga yin/__gnyis pa nang nus pa 'jug pa'i dbang bskur ba la/__thog mar lha sku phyag rgya'i dbang bskur ba'i slad du dmigs pa 'di bzhin du gnang bar zhu/__slob dpon gyi sku dang dkyil 'khor pa rnams kyi sku las rang 'dra ba'i ye shes kyi sku gnyis pa byung*/__dbang gi tshig ris dang mthun par khyed rang rnams kyi lus kyi gnas so so'i lha rnams la thim pas ye shes kyi gzi byin mchog tu 'bar bar ba'i mos pa mdzod/__lha tsaka rnams rim par spyi bor bzhag la/__hU~M:__dkyil 'khor gtso bo pad+ma'i rgyal:__rigs kyi yum bcas dbang bskur bas:__yid chos rtog pa rang grol nas:__mi gnas ye shes mngon gyur shog:__oM pad+ma rA dza kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__gang 'dul 'gro ba'i don mdzad pa:__thabs shes sras kyi dbang bskur bas:__gzung 'dzin rtog tshogs rang grol nas:__snang stong ye shes mngon gyur shog:__oM pad+ma satwa kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__rdo rje rgyal po bde gshegs lnga:__rigs kyi yum bcas dbang bskur bas:__phung po 'byung ba rang grol nas:__lnga ldan ye shes mngon gyur shog:__oM pany+tsa ta thA ga ta kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__rgyal ba'i gdung 'tshob sems dpa'i tshul:__byang chub lcam dral dbang bskur bas:__tshogs yul rtog pa rang grol nas:__'od gsal ye shes mngon gyur shog:__oM sarba bo d+hi satwa kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__steng 'og phyogs bzhi'i 'gro 'dul sras:__thub chen drug gi dbang bskur bas:__nyon mongs rtog pa rang grol nas:__phyin drug ye shes mngon gyur shog:__oM sarba mu ni kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__sgo skyong mthar byed khro bo yab:__rigs kyi yum bcas dbang bskur bas:__lta ba dus bzhi rang grol nas:__tshad med ye shes mngon gyur shog:__oM sarba kro d+ha kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__gnas 'gyur rang bzhin khro bo'i tshul:__khrag 'thung rab 'byams dbang bskur bas:__sgrib gnyis rtog tshogs rang grol nas:__rig rtsal ye shes mngon gyur shog:__oM shrI he ru ka sarba kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__rigs kun khyab bdag rdo rje 'chang :__pad+ma thod phreng dbang bskur bas:__gnyis snang rtog tshogs rang grol nas:__gnyis med ye shes mngon gyur shog:__oM gu ru pad+ma badz+ra kA ya a b+hi Shiny+tsa hU~M.oM:__hU~M:__thugs rje'i dbyings las rang shar ba:__sangs rgyas stong gis dbang bskur bas:__dus gsum rtaug pa rang grol nas:__mkha' khyab ye shes mngon gyur shog:__oM sarba bud+d+ha kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__skal ldan rigs kyi bu rnams la lha sku phyag rgya'i dbang bskur bas 'di ltar snang ba'i chos thams cad bla ma thugs rje chen po pad+ma zhi khro rnam par rol pa'i dkyil 'khor chen por lhun gyis grub pa'i dbang dam pa thob par gyur cig:__'o skal ldan rigs kyi bu rnams:__de lta bu'i lha tshogs rnams kyang rang rang gi sems nyid shin tu rnam par dag pa'i ngo bor gdod ma nas rang bzhin gyis bzhugs pa yin te:__yid chos kyi rtog pa rnam par dag pa gtso bo thugs rje chen po yab yum:__gzung 'dzin rnam par dag pa 'gro 'dul lcam dral:__phung khams rnam par dag pa rigs lnga yab yum:__tshogs yul rnam par dag pa sems dpa' sems ma:__nyon mongs rnam par dag pa thub pa drug:__lta ba dang dus bzhi rnam par dag pa sgo ba yab yum:__rtog tshogs rnam par dag pa khrag 'thung rab 'byams:__gnyis snang rnam par dag pa bla ma rdo rje 'chang yab yum:__dus gsum gyi rtog pa thams cad rnam par dag pa bde bar gshegs pa stong gi bdag nyid du shes pas snang srid gzhir bzhengs dag pa rab 'byams kyi ye shes lam du slong bar gyis shig:__gsung bzlas pa'i dbang bskur ba'i slad du dmigs pa 'di ltar mdzad par zhu/__slob dpon gyi thugs ka'i nyi zla kha sbyor gyi lte bar hrIHyig gi mthar sngags phreng gis bskor ba las gnyis pa 'phros:__khyed rang rnams kyi zhal du zhugs/__snying gar nyi zla'i gA'u kha sbyor gyi lte bar hrIHyig gi mthar 'khod pa bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer mchod pa'i tshul du 'phros:__zhing rab 'byams kyi rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho la thugs mnyes pa'i mchod pa phul:__sku gsung thugs kyi byin rlabs dang dngos grub thams cad sku dang yig 'bru phyag mtshan gyi rnam par spyan drangs nas rang la thim pas sgo gsum rdo rje gsum gyi rang bzhin du byin gyis brlabs par gyur pa'i mos pa mdzad nas bsnyen bsgrub las sngags 'di rnams kyi zlos lan gsum re mdzod/_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__lan gsum/__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:_lan gsum/__oM AHhU~M hrIHoM ma Ni pad+me hU~M d+hu ma g+ha ye na ma swA hA:__bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu AH__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__ma ma sarba pA paM kle sha shAn+tiM ku ru swA hA:__zhes spyi dril gyi las sbyor dang*/__na mo rat+na tra yA ya:__na mo b+ha ga wa te sarba ta thA ga ta lo ke shwa ra pad+ma rA dzA ya:__ta thA ga tA ya:__ar+ha te saM myaka saM bud+d+hA ya:__tad+ya thA:__oM na mo pad+ma shA ri rA ya:__pad+ma uSh+NI Sha ya:__pad+ma lo tsa nA ya:__pad+ma mu khA ya:__pad+ma hastA ya:__pad+ma pa da nA ya:__pad+ma d+ha rA NA ya:__pad+ma dz+nyA nA ya:__pad+ma pA rA ya:__pad+ma aM ku shA ya:__pad+ma shA rA ya:__pad+ma badz+ra gar+b+hA ya:__pad+ma saM gra hA ya:__pad+ma su khA ya:__pad+ma phul+lA ya:__pad+ma pra b+hA ya:__pad+ma te dzA ya:__pad+ma pi shran+hA ya:__pad+ma siM ha nA dA ya:__pad+ma lo ke shwa rA ya:__pad+ma kha tsar+YA ya:__pad+ma ga ga na rA dzA ya:__pad+ma krI ti gar+b+hA ya:__pad+ma bI b+ha yA ya:__pad+ma tsin+ta tsakyA ya:__pad+ma ma hA kA ru Ni kA ya:__pad+ma a mo g+ha pA shA ya:__pad+ma tsin+ta ma NI ya:__tad+ya thA:__oM sarba ta thA ga ta a wa lo ki te:__ma ma sarba satwa pA paM kle sha shod+d+ha ya sho d+ha ya:__bi sho d+ha ya bi sho d+ha yaH__sarba karma A ba ra Na bi sho d+ha ya:__ha na ha na:__pra ti ha na pra ti ha na:__da ha na da ha na:__siny+tsa ya siny+tsa ya:__sarba ma la bi sho d+ha na ye swA hA:__lan gsum/__bye ru'i phreng ba gtad la/__sngags phreng mgrin par bzhag pas sngags kyi nus pa brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__AH__rang byung rig pa'i ngo bo nyid:__sngags kyi phreng bas dbang bskur bas:__sgrar snang gzung 'dzin rang grol nas:__grags stong ye shes mngon gyur shog:__oM sarba ta thA ga ta gu ru maN+Da la wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__skal ldan rigs kyi bu rnams la snying po sngags kyi dbang bskur bas sgrar grags pa thams cad gsung du rtogs pa'i dbang dam pa thob par gyur cig__/deng phyin chad rang gzhan brtan g.yo'i sgra skad thams cad sngags su shes pas bsnyen sgrub las gsum gyi bzlas brjod dang ting nge 'dzin lam du slong bar gyis shig__/thugs 'od gsal gyi dgongs pa ngo sprod pa'i dbang bskur ba ni/__'di ltar me long gi nang du gzugs brnyan sna tshogs su 'char yang 'char dus nyid nas me long las logs su med pa bzhin du lha dang sngags su snang ba sogs bzang ngan gyi rtog tshogs thams cad gdod ma nas sems nyid rang byung gi ye shes las ma g.yos par shes pas blo 'das ka dag gi dbyings su mnyam par 'jog par zhu/__me long snying gar bzhag la/__hU~M:__me long nang gi gzugs brnyan ltar:__gsal ba mi rtog dbang bskur bas:__lha sngags gzung 'dzin rang grol nas:__rig stong ye shes mngon gyur shog:__oM sarba ta thA ga ta gu ru maN+Da la tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__skal ldan rigs kyi bu rnams la dgongs pa ngo sprod kyi dbang bskur bas rtogs tshogs thams cad chos skur dag pa'i dbang dam pa thob par gyur cig:__deng phyin chad mtshan ma'i rtog pa thams cad rang grol rig pa'i ye shes su shes pas chos nyid bsam gyis mi khyab pa'i dgongs pa lam du slong bar gyis shig__/yon tan myong grol bum pa'i dbang gi slad du dmigs pa 'di bzhin gnang bar zhu/__bum pa ye shes 'od kyi gzhal yas khang gi nang du ril bu thugs rje chen po gtso 'khor rnams bzhugs pa spyi bor spyan drangs shing byin gyis brlabs pa la brten nas/__sku gsung thugs kyi dbang yongs su rdzogs par thob/__mthong thos dran reg gi 'gro ba thams cad smin cing grol ba'i nus rtsal rdzogs pa'i mos pa mdzod/__myong grol bum pa thog la/__hrIH__rin chen bum pa 'od kyi gzhal yas dbus:__bla ma thugs rje chen po'i lha tshogs bzhugs:__sku gsung thugs dang ye shes dbang bskur bas:__mthong thos dran reg smin cing grol bar shog:__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:sarba ta thA ga ta dz+nyA na a mr-i ta rA sa ya na hrI da yA hrIM hrIM pheM pheM dza:hU~M ba~M hoHAHkA ya sid+d+hi oM:__wA ka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__sarba sid+d+hi hrI:__bum pa gnas bzhir bzhag__/ril bu lhar gsal ba khyed rang rnams kyi zhal nas zhugs/__snying ga'i hrIHyig dang dbyer med par bzhugs nas byang chub ma thob kyi bar du mi 'bral bar byin gyis brlabs/__mthong thos dran reg gi 'gro ba thams cad grol ba'i nus pa dang ldan pa'i mos pa mdzod/__ces ril bu sbyin/__skal ldan rigs kyi bu rnams la yon tan yongs rdzogs myong grol rdzas kyis dbang bskur bas 'gro 'dul 'phags pa'i yon tan thams cad yongs su smin pa'i dbang dam pa thob par gyur cig__/deng phyin chad myong grol rdzas kyi sbyor ba la brten nas grol ba drug ldan gyi ye shes lam du slong bar gyis shig__/de nas phrin las sna tshogs kyi dbang bskur ba ni/__rdo rje rgya gram gtad la/__ho:__gang 'dul mdzad pa 'byung ba'i rgyu:__las kyi rdo rjes dbang bskur bas:__byed spyod thams cad rang grol nas:__'gro 'dul ye shes mngon gyur shog:__oM sarba ta thA ga ta gu ru maN+Da la karma bi shwa a b+hi Shiny+tsa ho:__skal ldan rigs kyi bu rnams la phrin las sna tshogs rdo rjes dbang bskur bas mchog dang thun mong gi phrin las rab 'byams la brten nas 'gro ba 'dul ba'i dbang dam pa thob par gyur cig__/deng phyin chad mtha' yas pa'i sems can thams cad la snying rje chen pos gang 'dul gyi mdzad pas 'phags pa'i phrin las kyi ye shes lam du slong bar gyis shig__/de ltar nang nus pa'i dbang lnga bskur bas dkyil 'khor gyi lha'i sku gsung thugs yon tan phrin las dang dbyer mi phyed pa rdo rje rgyal po bka' rab 'byams kyi dbang bskur ba thob pa'i mos pa mdzod/__de nas nam mkhar bzhugs pa'i dbang gi lha rnams khyed rang rnams la thim pa'i mos pa mdzod/__dzaHhU~M baM hoHces pas bstim/__oM ye d+harma sogs brjod cing me tog 'thor la rab tu gnas/__de la nam mkhar bzhugs pa'i lha mo rnams kyis mchod cing slob dpon dkyil 'khor pa dang bcas pas bkra shis kyi mnga' gsol ba'i mos pa mdzod/__oM badz+ra puSh+pe AHhU~M nas n+yai wi d+ya'i bar dang*/__bdud rtsi gtor la oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha hU~M hU~M:__me tog 'thor la/__byin rlabs sprin phung bla ma rdo rje 'chang :__dngos grub char 'bebs yi dam thugs rje'i gter:__'khor ba dong sprugs bde gshegs sems dpa'i tshogs:__rab 'byams rtsa gsum rgya mtsho'i bkra shis shog:__ces bkra shis kyis mnga' dbul/__de ltar na phyi mtshan ma'i dkyil 'khor du phan pa dang nus pa'i bdag nyid can gyi bum pa'i dbang thob/__tha mal snang zhen gyi dri ma dag__/lam bskyed rim lha dang bzlas brjod sngags dang de kho na nyid thugs kyi rnal 'byor bsgom pa la dbang*/__'bras bu sprul sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/des phan nus kyi dbang grub nas gsum pa gsang ba zab mo'i dbang la gsum las/__dang po gsang dbang gi slad du dmigs pa 'di ltar mdzad par zhu/__bla ma yab yum pad+ma rgyal po'i lha sngags ye shes kyis rol pa las byung ba'i byang sems thod pa'i bdud rtsi dang sbyar ba hrIH'i rnam par khyed rang rnams kyi lce thog tu bzhag pa'i mos pa mdzod/__AH__zhu bde'i rang bzhin byang chub sems:__hrIHyig bcud kyis dbang bskur bas:__dug gsum rtog pa rang grol nas:__gsal stong ye shes mngon gyur shog:__oM bo d+hi tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa AH__thod chang sbyin/__zhes byin pa de nyid myang ba la brten nas snying ga'i hrIHla thim pas rlung zin/__sems byung gi rtog pa dbyings su 'gags/__gsal stong zung 'jug gi ye shes nyams su myong ba'i mos pa mdzod/__de ltar skal ldan rigs kyi bu rnams la gsang ba'i dbang bskur bas sems byung gi rtog tshogs dbyings su thim nas shin sbyangs bde ba'i ting nge 'dzin khyad par can mngon du byed nus par gyur cig__/deng phyin chad rlung sems rtog pa'i rnyog ma rang sar zhi ba'i bsam gtan lam du slong bar gyis shig__/des zhu bde byang chub sems kyi rdzas la brten nas gsang ba'i dbang thob/__rlung dang rtog pa'i dri ma dag__/lam rlung sems shin tu sbyangs pa'i bde ba bsgom pa la dbang*/__'bras bu longs sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gnyis pa she rab ye shes kyi dbang gi slad du thugs 'dun 'di ltar gnang bar zhu/__sin+d+hu ra'i maN+Dal rigs kyi yum dang dbyer med pa de nyid khyed rang rnams kyi phyag tu gtad pa'i mos pa mdzod/__hU~M:__lhan cig skyes dga' mtshon pa'i yum:__rtags kyi thig les dbang bskur bas:__nyams myong 'dzin zhen rang grol nas:__bde stong ye shes mngon gyur shog:__oM pra dz+nyA dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__thig le snying gar bkod/__bde bas thabs byas pa'i sems nyid rang byung gi ye shes mngon du mtshon pa'i mos pamadzod/__skal ldan rigs kyi bu rnams la shes rab ye shes kyi dbang bskur bas bde bas thabs byas pa'i sems nyid rang byung gi ye shes mngon du mtshon pa'i skal ba dang ldan par gyur cig__/deng phyin chad byung tshor gnas nyams kyi spros pas ma bcings pa sems nyid rang byung gi ye shes de kho na nyid rnal mar mtshon pa'i shes rab lam du slong bar gyis shig__/des bde ba mchog gi thabs la brten nas shes rab ye shes kyi dbang thob/__sred len nyams kyi dri ma dag__/lam lhan skyes mtshon pa'i ting 'dzin bsgrub pa la dbang*/__'bras bu chos sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gsum pa dbang bzhi pa la byin rlabs 'pho ba'i stobs kyi dbang bla ma'i gtor chen gyis bskur ba yin pas dmigs pa 'di bzhin mdzad par zhu/__bla ma'i gtor chen spyi bor bzung la/__gtor snod chos dbyings khyab gdal 'ja' zer thig ler 'khyil ba'i klong du/__seng khri pad+ma nyi zla'i gdan gyi steng du rtsa ba'i bla ma o rgyan rdo rje 'chang sku mdog dmar po zhal gcig phyag gnyis kyis rdo rje dang dril bu thugs kar bsnol te 'dzin pas yum la 'khyud pa/__yum bde ba'i dbang phyug ma dmar mo gri gug dang thod pa bsnams pa 'khril ba/__yab yum gnyis ka'ang sgeg cing 'dzum la chags pa'i nyams can/__dar dang rin po che dang rus pa dang me tog dmar po'i phreng bas brgyan pa/__zhabs rdo rje dang pad+ma'i skyil mo krung gis snang stong 'od lnga 'khrugs pa'i klong na bzhugs pa'i yid chos rnam par dag pa 'jig rten dbang phyug pad+ma'i rgyal po yab yum sras bcas/__phung po lnga rigs lnga/__khams lnga yum lnga/__tshogs brgyad sems dpa' brgyad/__yul brgyad sems ma brgyad/__sku'i gnas drug dang yan lag thub drug sgo skyong*/__dus gsum gyi rtog tshogs thams cad rnam par dag pa bde gshegs sems dpa' khrag 'thung khro bo rab 'byams sogs rtsa gsum rgya mtsho'i ngo bo skyabs gnas kun 'dus kyi bdag nyid chen por mngon sum du bzhugs par mos/__de nyid la mos gus drag po dung dung ba zhig byas pa'i rkyen gyis gnas gsum nas 'od zer dkar dmar mthing gsum 'phros/__slob ma'i gnas gsum du thim pas bum gsang shes rab ye shes kyi dbang don rtogs pa gong nas gong du 'phel zhing brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__hU~M/__o rgyan yul gyi sogs tshig bdun gsol 'debs kyis byin phab la/__hU~M hrI:__mkha' khyab chos sku'i dbyings las ma g.yos kyang :__longs spyod rdzogs sku pad+ma thod phreng rtsal:__rtsa ba'i bla ma o rgyan sprul pa'i sku:__dad mos can gyi spyi bor mngon sum byon:__nam mkha' chu la 'ja' tshon shar ba ltar:__ye shes 'od zer slob ma'i gnas gsum thim:__sku gsung thugs kyi byin rlabs rgyud la zhugs:__smin grol zung 'jug don gyi dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__zhes gtor ma gnas gsum du reg__/slar spyi bor bzung la/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa a AH__zhes brjod pas bla ma yab yum dgyes pa chen pos bde stong gi ngo bor 'od du zhu+u nas/__khyed rang rnams la thim pas dbang bzhi pa'i ye shes rgyud la skyes pa'i mos pa mdzod/__de nas slob dpon spyan blta stangs dang bcas sems nyid ma bcos pa'i dgongs pa la gnas bzhin du 'di skad du/__nyams myong sgom pa'i stobs kyis dbang bskur ba'i slad du/__khyed rang rnams sgo gsum rang babs su rnal du dbab/__mig nam mkha' la gtad/__sems nyid ma bcos spro bsdu bral ba'i ngang bskyangs pas zung 'jug don gyi ye shes mngon du gyur pa'i mos pa mdzod/__slob dpon gyis mdzub mo nam mkhar gtod cing*/__a:__rtog tshogs rang zhi ngo bo mthong :__zung 'jug mnyam nyid dbang bskur bas:__shes bya'i sgrib pa rang grol nas:__rig stong ye shes mngon gyur shog:__oM d+harma d+hA tu dz+nyA na a AH__skal ldan rigs kyi bu rnams la dbang bzhi pa bskur bas shes pa'i 'dzin zhen phra mo thams cad dbyings su dag ste/__zung 'jug shin tu rnam par dag pa'i ye shes mngon du byed pa'i skal ba dang ldan par gyur cig__/deng phyin chad yid dpyod mtshan ma'i yul las 'das pa'i sems nyid ka dag don gyi ye shes lam du slong bar gyis shig__/des byin rlabs 'pho ba'i thabs la brten nas don gyi dbang bzhi pa thob/__yid dpyod mtshan ma'i dri ma dag__/lam rig stong zung 'jug ka dag gi dgongs pa nyams su len pa la dbang*/__'bras bu bde ba chen po'i sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/de ltar dbang bskur ba yongs su rdzogs par thob pa la phyogs bcu'i rgyal ba sras dang bcas pa rnams dang slob dpon dkyil 'khor pa dang bcas pas bkra shis kyi tshig brjod cing me tog gi char sil mar bsnyil bas phyogs dus gnas skabs thams cad du dge legs kyi 'byor pas khyab cing brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__slob dpon gyis me tog 'thor ba dang bcas te/__thugs rje'i gter chen yi dam pad+ma'i rgyal:__zhi khro rnam par rol pa'i bkra shis shog:__legs nyes stangs 'dzin sgrub mchog bu bzhin skyong :__phyi nang mkha' 'gro chos srung bkra shis shog:__mkha' khyab 'gro kun mchog dang thun mong gi:__dngos grub dpal la spyod pa'i bkra shis shog:__gzhi yi bkra shis 'od gsal dbyings kyi ngang :__lam gyi bkra shis ye shes snang ba rgyas:__'bras bu'i bkra shis zung 'jug mngon du gyur:__phrin las mdzad pa mtha' yas bkra shis shog:__des dbang gi dngos gzhi grub nas dbang rten dam tshig bsgrag pa 'di la snyan gtod 'tshal/__de ring phyin chad rigs kyi bu:__khyed rnams rgyal ba'i sras su gyur:__dbang gi ye shes rgyud smin nas:__dam tshig dag pas 'dzin par byos:__so thar byang sems gsang sngags kyi:__thun mong spyi yi dam tshig dang :__rtsa ba yan lag bcas pa yi:__khyad par nang gi dam tshig dang :__gsang bar 'os dang gnyer gtad sogs:__sgrub pa mchog gi dam tshig rnams:__srog ltar btsa' bas bsrung bar bya:__de yis dngos grub mchog tu 'gyur:__ces gdams pa la khyed rang rnams kyis kyang khas blangs pa'i mos pas 'di yi rjes zlos mdzod/__gtso bos ji ltar sogs kyis khas blangs/___/des dbang rgyas grub dbang 'bring bsdus gnyis kyang sbrel mar bskur na/_slar yang thugs bskyed pa gsal btab te gsan par gnang bar zhu/__de la gang gsan par bya ba'i dbang bskur ni/__de'ang phyogs bcu'i rgyal ba ma lus pa'i thugs rje chen po'i rang gzugs sogasadon dbang 'bring po dang gtor dbang bsdus pa'i dbang chog zur du bzhugs pa ltar bskur grub mthar/__de ltar rtsa ba'i smin byed rgyas 'bring bsdus pa'i tshul gyis rim gnyis kyi rnal 'byor bsgom pa'i snod rung du grub nas/__grol byed khrid kyi rim pa bstan pa la/___rim pa dang po'i rnal 'byor bsnyen sgrub rtsa ba'i khrid ni/__rdzogs chen snying po'i don sgom pa rnams kyis bla ma yi dam dbyer med thugs rje chen po pad+ma rgyal po kun 'dril yid bzhin nor bu 'di la bya ste:__gnas dben par phyi nang gi 'brel pa bcad:__bde ba'i gdan la 'khod nas dkon mchog gsum la skyabs su 'gro:__byang chub tu sems bskyed:__tshad med bzhi bsgom:__de nas lha'i ting nge 'dzin bsgom pa ni:__oM ma hA shu n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa at+ma ko\u0f85haM:__rang rig stong gsal chen po'i ngang las ngag tu hrI hrI zhes brjod pas snod bcud pad+ma dbang gi zhing khams dang rdo rje srung ba'i 'khor lo yangs shing rgya che bar gsal ba'i dbus su:__pad+ma dang nyi zla'i gdan la rang nyid skad cig gis thugs rje chen po pad+ma'i rgyal po sku mdog bye ru'i sdong po la til mar gyis byugs par nyi 'od khyab pa lta bu:__zhal gcig phyag bzhi pa:__'dzum zhing chags la cung zad khro ba'i nyams can:__phyag dang po gnyis thugs kar thal mo sbyar ba'i bar du pad+ma rA ga'i rdo rje rtse lnga pa bsnams pa:__g.yas 'og mas mu tig dmar po'i phreng ba dang :__g.yon 'og mas ut+pal dmar po'i sdong bu bsnams pa:__yum yi ge drug ma gsang ba ye shes dmar mo Da ma ru dang thod chang bsnams pas 'khril ba:__gnyis ka'ang dar dang rin chen rus pa dang me tog gi _rgyan gyis brgyan pa:__zhabs rdo rje dang pad+ma'i skyil mo krung gis thugs rje'i 'od zer dmar po 'phro ba'i klong na bzhugs pa:__'khor lo lnga'i dbus su rigs lnga yab yum dang :__dbang po bzhi'i g.yas g.yon du sems dpa' yab yum mnyam par sbyor zhing :__dpung pa g.yas su sras nor bu 'dzin pa:__g.yon du sras mo gsang sngags 'dzin ma:__spyi bo la sogs pa'i gnas drug tu thub pa drug:__yan lag bzhi la khro chen bzhi:__ba spu'i bu ga thams cad du bskal bzang gi sems dpa' stong dang khrag 'thung lnga bcu rtsa brgyad sogs rtsa gsum rgyal ba rab 'byams til gyi gong bu kha bye ba ltar shigs ser bzhugs pa:__spyi bo'i gtsug tu pad+ma dang nyi zla'i gdan la drin can rtsa ba'i bla ma o rgyan pad+ma rdo rje 'chang gi rnam pa sku mdog dmar po rdo rje dang dril bu 'dzin pas yum bde ba'i dbang phyug ma dmar skya pad+ma dril bu 'dzin pa 'khril ba:__gnyis ka'ang dar dang rin po che dang rus pa'i rgyan gyis brgyan pa:__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis 'ja' 'od thig le rig 'dzin dpa' bo mkha' 'gro'i sprin phung 'phro ba'i klong na bzhugs pa'i gtso 'khor gyi skur gsal btab te thugs dam bskul:__dam tshig dang ye shes dbyer med du bzhugs par bsam la dbang bskur rgyas gdab mchod bstod nyes byas bshags shing dngos grub gsol ba rnams phrin las ltar byas nas/__lha sku bde ba chen po'i ye shes sgyu ma lta bu'i ngang du mnyam par bzhag go:__de nas bzlas pa sngags kyi ting nge 'dzin la 'jug pa la:__dang po bsnyen pa:__gnyis pa sgrub pa:__gsum pa las sbyor bcas tshul bzhin bzlas pas tshe rabs 'khor ba grangs med du bsags pa'i sdig sgrib thams cad byang zhing dag pa dang :__'dod rgu thams cad yid bzhin du 'byor pa dang :__'khor ba dong nas sprugs pa'i phrin las la dbang 'byor bar 'gyur ro:__thun mtshams su ci 'byor pa'i gtor ma phul:__stong nyid snying rje'i snying po can gyi bsag sbyong la brtson par bya'o:__de ltar 'bad pas rab dngos:__'bring nyams:__tha ma rmi lam du bla ma dang yi dam gyi zhal mthong ba:__gsung thos pa:__ye shes rgyud la skye ba sogs rtags mthong zhing :__phyir mi ldog pa'i sa la reg par 'gyur ro:__bla ma dang yi dam thugs rje chen po pad+ma zhi khro rnam par rol pa kun 'dril yid bzhin nor bu'i bsnyen sgrub rgyun gyi rnal 'byor mdor bsdus pa'o/__de lta bu'i bla ma dang yi dam gyi rnal 'byor bskyed pa'i rim pa la bslab pa ni:__gnas dben par mtshams dam du bcad:__ma rdal dang sku gsung thugs kyi rten mchod tshogs dang bcas pa bsham:__skyabs sems dang bsag sbyong nan tan du bya:__dngos gzhir dam tshig gi dkyil 'khor gsal btab nas ye shes pa spyan drang ba sogs las rim gsal bar bsgom:__de nas thog mar spyi bo'i bla ma'i sku'i gsal snang la sems gzung :__'od zer 'phros 'dus dbang bzhi blang :__bla ma rang la bstim:__rlung ro bsal:__lus gnad bsrang :__rlung nang du cung zad 'dzin pa dang bcas rang thugs rje chen por gsal ba la blo bzhag:__gsal snang skyes pa na sems dang bsres te dngas gsal rnyogs med kyi ngang du rtse gcig sems bzung :__skabs su nga rgyal drag tu brtan:__mthar chos nyid gnyug ma'i ye shes zhi ba chos kyi sku'i yon tan gzugs kyi skur shar ba'i dag dran la bslab:__de lta bu yang nas yang du goms pas rtsa ba'i lha sku la gsal brtan tshad du phyin pa na:__lus dkyil gyi lha dang :__mthar snang srid dag pa rab 'byams su lam du khyer bas tha mal gyi snang ba dang :__der zhen pa dang :__de dang rjes su 'brel ba'i rtog tshogs thams cad sku dang ye shes sgyu ma'i tshul du rang shar na bskyed rim gyi grub mtha' snyogs pa yin no:__zhes pa rnams kyis bskyed pa'i rim pa'i rtsa ba'i khrid song nas/__/da ni rim pa gnyis pa rdzogs pa chen po sems nyid gcer mthong gi khrid la snyan gtad 'tshal/__rdzogs pa chen po sems nyid gcer mthong gi khrid la sngon 'gro:__dngos gzhi:__rjes so:__dang po sngon 'gro ni:__gnas dben par phyi nang gi bya ba thams cad ling gis btang ste:__bde ba'i stan la lus bsrang :__rlung ro bsal:__bla ma dang dkon mchog la gsol ba gdab:__dal 'byor gyi lus rten rnyed dka':__phan 'dogs che:__'jig par sla:__nam 'chi ba'i tshe cis kyang mi stang :__las kho na'i rjes su 'brangs te 'khor ba gar skyes sdug bsngal gyi rang bzhin las bde ba'i go skabs cung zad tsam yang med pas:__'khor ba las thar par 'dod pa'i nges 'byung drag pos rgyud bskul te skyabs su 'gro ba dang :__sems bskyed pas mtshams sbyar te:__bla ma'i rnal 'byor la gnad du bsnun par bya'o:__de la dang po gsal gdab pa ni:__rang gi mdun gyi nam mkhar seng khri pad+ma nyi zla dang bcas pa'i gdan gyi steng du:__rtsa ba'i bla ma o rgyan rdo rje 'chang sku mdog dmar po zhal gcig phyag gnyis kyis rdo rje dang dril bu thugs kar bsnol te 'dzin pas yum la 'khyud pa:__yum bde ba'i dbang phyug ma dmar mo gri gug dang thod pa bsnams pa 'khril ba:__yab yum gnyis ka'ang sgeg cing 'dzum la chags pa'i nyams can:__dar dang rin po che dang rus pa dang me tog dmar po'i phreng bas brgyan pa:__zhabs rdo rje dang pad+ma'i skyil mo krung gis snang stong 'od lnga 'khrugs pa'i klong na bzhugs pa'i yid chos rnam par dag pa 'jig rten dbang phyug pad+ma'i rgyal po yab yum sras bcas:__phung po lnga rigs lnga:__khams lnga yum lnga:__tshogs brgyad sems dpa' brgyad:__yul brgyad sems ma brgyad:__sku'i gnas drug dang yan lag thub drug sgo skyong :__dus gsum gyi rtog tshogs thams cad rnam par dag pa bde gshegs sems dpa' khrag 'thung khro bo rab 'byams sogs rtsa gsum rgya mtsho'i ngo bo skyabs gnas kun 'dus kyi bdag nyid chen por mngon sum du bzhugs par bsam:__de nas tshogs bsag pa'i slad du phyag 'tshal zhing yan lag bdun pa bya:__maN+Dal 'bul ba ni:__oM AHhU~M:__bdag lus longs spyod dus gsum dge tshogs bcas:__snod bcud bkod pa lhun grub 'dod yon rgyan:__phung khams skye mched rdo rje'i maN+Da la:__chos dbyings dkyil 'khor ye shes sgyu ma'i sprin:__nam mkha' khyab par yid kyis mngon sprul te:__sku gsum rgyal ba rgya mtsho'i tshogs la 'bul:__thugs rjes 'gro ba'i don du bzhes nas kyang :__thun mong mchog gi dngos grub stsal du gsol:__oM gu ru sarba ta thA ga ta maN+Da la pU dza ho:__sdig sgrib sbyang ba'i phyir sngags bzla ba ni:__bdag ni mi shes gti mug mthus:__tshe rabs 'khor ba thog med nas:__bsags pa'i sdig ltung nyes byas rnams:__mgon po'i spyan sngar gnong 'gyod kyi:__gdung ba drag pos mthol lo bshags:__phyin chad bsdam par dam bca' na:__thugs rje chen pos dgongs mdzod la:__byang zhing dag par byin brlab gsol:__zhes gdung ba drag pos bshags pas:__bla ma pad+ma rdo rje 'chang chen po'i thugs kar zla ba la gnas pa'i hU~M dkar po las bdud rtsi'i chu rgyun dpag tu med pa babs:__yab yum gyi sku'i nang gang :__sbyor mtshams nas thon:__rang gi spyi bo nas zhugs:__lus kyi nang thams cad gang :__sdig sgrib nyes ltung thams cad byang zhing dag par bsams la:__oM gu ru pad+ma sa twa sa ma ya:__ma nu pA la ya:___gu ru pad+ma sa twa twe no pa tiSh+Tha:__dr-i D+ho me b+ha wa:__su to Sh+yo me b+ha wa:__su po Sh+yo me b+ha wa:__a nu rak+to me b+ha wa:__sarba sid+d+hi m+me pra yats+tsha:__sarba karma su tsa me:_tsit+taM shre ya:__ku ru hU~M ha ha ha ha ho:__b+ha ga wAn sarba ta thA ga ta gu ru pad+ma hrI da ya mA me muny+tsa:__gu ru pad+ma b+ha wa ma hA sa ma ya sa twa AH__zhes bla ma'i yi ge brgya pa 'bum phrag sogs bzla:__mthar bshags sdom drag tu bya:__khyad par byin rlabs btsan thabs su 'bebs pa'i slad du mos gus gdung shugs drag pos:__sku gsung thugs kyi bdag nyid rdo rje 'chang :__skyabs gnas kun 'dus gu ru pad+ma la:__snying nas mos gdung drag pos gsol ba 'debs:__dbang skur byin rlobs mchog thun dngos grub stsol:__ces ci nus dang gsol 'debs kyi bsnyen pa:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__zhes 'bum phrag mang du bzla:__thun mthar dbang blang zhing mnyam par bzhag pa ni:__dpal ldan bla ma rin po ches:__bdag la dbang bzhi bskur du gsol:__sgrib bzhi dag cing lam bzhi 'byongs:__sku bzhi thob par byin gyis rlobs:__zhes gsol ba btab pas:__bla ma'i gnas gsum 'bru gsum las 'od zer dkar dmar mthing gsum 'phros:__rang gi gnas gsum du thim pas bum gsang shes rab ye shes kyi dbang thob:__mthar bla ma nyid 'od du zhu:__rang la thim:__thugs yid dbyer med du 'dres:__dbang bzhi pa thob:__de kho na nyid kyi ye shes mngon du gyur par bsams la sems ma bcos pa'i ngang du bzhag go:__gnyis pa dngos gzhi la:__rgyud las:__sems byung rnyog ma rab zhi nas:__sems kyi chos nyid gtan la phab:__dbyer med gnyug mar mnyam 'jog pa:__nges don snying po'i gdams pa'o:__zhes pas sems byung gi rnyog ma gdul ba:__sems kyi chos nyid lta ba:__dbyer med gnyug mar 'jog pa'o:__dang po ni:__sngon 'gro'i nyams myong tshad ldan rgyud la skyes pa na:__gnas dben par 'du 'dzi dang rnam g.yeng gi 'brel thag thams cad rbad kyis bcad:__ling gis bor:__ltos med du 'jog:__rtogs pa khyad par can ma skyes par sgrub pa'i sa rde 'dzugs pa'i dam bca' brtan pos:__bde ba'i stan la lus gnad bsrang :__dran pa mngon du bzhag:__skyabs 'gro nas bla ma'i rnal 'byor bar rtse gcig tu nyams su blang :__bla ma rang la bstims nas thugs yid bsres pa'i ngang chad pa ngal bso ba bzhin dus gsum gyi rtog pa ci'ang yid la mi byed par lhod kyis klod:__dbang po rab la de kho nas rang bzhin gyis bsam gtan la gnas par 'gyur ro:__dbang po 'bring de ting nge 'dzin skye bar ma nus na:__bskyed bzlas la sems 'dzin par bya ste:__sngon 'gro ji ltar rigs pas rgyud sbyangs nas:__dngos gzhi gsal 'debs pa'i tshig bshad ni:__'don sgom zung du 'jug pas:__hrI:__sems nyid ma bcos gnyug ma'i ngang :__'gag med hrIHyi sgra gdangs kyis:__snang srid dngos 'dzin dbyings su yal:__de las snod kyi 'jig rten kun:__pad+ma drwa ba'i zhing gi gzhir:__rdo rje srung ba'i 'khor lo dang :__rin chen gzhal med khang bzang dbus:__pad nyi zla ba'i gdan gyi steng :__bdag nyid bde gshegs kun gyi dngos:__'jig rten dbang phyug pad+ma'i rgyal:__dmar gsal pad+ma rA ga'i mdangs:__zhal gcig phyag bzhi dang po gnyis:__thal sbyar rdo rje rtse lnga bsnams:__'og ma phreng ba ut+pal 'chang :__pang du gsang ba ye shes dmar:__Da ru thod chang 'dzin pas 'khril:__gnyis ka me tog phreng ba dang :__dar dang rin chen rus pas brgyan:__zhi chags cung zad khros pa'i nyams:__rdo rje pad+ma'i skyil krung gis:__snang stong 'od lnga'i klong na bzhugs:__thabs dang shes rab 'gro 'dul sras:__phung po 'byung ba rigs lnga yum:__tshogs yul sems dpa' lcam dral dang :__nyon mongs rang grol thub pa drug:__lta ba dus bzhi sgo skyong tshogs:__dus gsum rtog tshogs rnam dag pa:__bde gshegs khrag 'thung rab 'byams lha:__nyi ma dang ni 'od zer bzhin:__ma bskyed ye rdzogs lhun gyis grub:__spyi bor pad nyi zla steng du:__rtsa ba'i bla ma rdo rje 'chang :__pad+ma 'byung gnas sku mdog dmar:__rdo rje dril 'dzin yum dang 'khril:__brgyud gsum bla ma'i sprin phung 'phro:__kun kyang chu zla 'ja' tshon ltar:__snang la rang bzhin ma grub pa:__dam tshig ye shes dbyer med gyur:__ces gsal btab la bzlas pa'i dmigs pa ni:__thog mar spyi bo'i bla ma la mos gus rtse gcig pas gsol ba gdab:__dbang bzhi len pa'i dmigs pa dang bcas bsnyen sngags cung zad bzlas mthar:__bla ma o rgyan rdo rje 'chang :__dgyes pa chen pos rang la thim:__byin brlabs thugs yid gcig tu 'dres:__ye shes rgyud la skyes par gyur:__ces brjod cing mnyam par bzhag:__de nas yi dam gyi bzlas pa ni:__thugs kar nyi zla kha sbyor dbus:__hrI:__yig dmar gsal sngags kyis bskor:__'od zer mchod pa'i tshul du 'phros:__rab 'byams bde gshegs dgyes pa bskyed:__sku gsung thugs kyi ye shes dbyig:__lha sngags phyag mtshan rnam pa ru:__char ltar babs te bdag la thim:__sgrib dag byin gyis brlabs par gyur:__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__zhes bzla:__las sbyor ni:__slar yang bdag nyid lus dkyil gyi:__lha las 'od zer mkha' khyab 'phros:__khams gsum 'khor ba dong nas sprugs:__'phags pa'i sku gsung thugs su gyur:__oM AHhU~M hrIHoM ma Ni pad+me hU~M d+hU ma g+ha ye na ma swA hA:__bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu AH__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__ma ma sarba sa twa pA paM kle sha shAn+tiM ku ru swA hA:__zhes pa'ang ci rigs bzla'o:__de lta bu'i bskyed bzlas cung zad sngon du 'gro bas:__dngos gzhi lus gnad bsrang :__rlung ro bsal la nang du bar rlung tsam bsten:__yid kyis lha sku'i gsal cha 'don:__gsal snang thon pa dang :__rang sems dang lha sku dbyer med du bsres la rtse gcig tu 'jog:__de'i ngang la rnam rtog gang skyes thol skyes rbad kyis bcad la sems gzung :__res thugs ka'i sngags phreng gsal btab la de dang sems bsres te 'jog:__mthar thugs srog hrIHyig kho na la rlung sems bsdus te mnyam par 'jog pa ni ting nge 'dzin gyi gtso bo yin no:__thun 'jog pa na:__snod bcud phung khams skye mched kun:__hrIHyig la thim 'od gsal ngang :__slar yang ma bcos rtsa ba'i lha:__mkha' las 'ja' tshon bzhin du shar:__dge ba 'di yis bdag gzhan kun:__khams gsum 'khor ba dong sprugs nas:__srid na 'ga' yang mi gnas par:__thams cad byang chub myur thob shog:__ces bya'o:__de ltar thun chung la grangs mang ba'i tshul gyis bslabs pas lha sku bde ba chen po'i gsal snang gi ngang du sems byung gi rnyog pa thams cad zhi ba'i shin sbyangs kyi ye shes brtan po thob par 'gyur ro:__gal te dbang po tha ma des kyang ting nge 'dzin skye bar ma nus na:__mtshan ma'i rten la sems 'dzin par bya ste:__rang gi mdun nye ring 'tshams par:__sku dang yig 'bru shing bu rde'u sogs ji ltar rigs pa brtan par bzhag:__bla ma'i rnal 'byor la gnad du bsnun:__bla ma dang rang sems dbyer med du 'dres pa'i ngang la cung zad ngal bso:__de nas lus gnad bsrang :__rlung ro bsal:__mig zim bus dmigs pa'i rten la blta shes pa tsam byas te rlung phyir 'dzin dang bcas yid mig rlung gsum dang dmigs rten dbyer med du bsres la 'jog:__de'i ngang las rnam par rtog pa lang long du g.yo ba ngos zin par byas te thol gyis shar:__hrig gis rig:__rbad kyis bcad la mnyam par 'jog pa kho na lam du bslang bar bya'o:__de ltar yang nas yang du goms pas ting nge 'dzin mi skye ba mi srid do:__de thams cad kyi skabs su bsam gtan la mngon par mi spro ba'i le lo'i gnyen por:__ngo bo rtsol ba dang :__khyad par 'dun pa dang :__rgyu dad pa dang :__'bras bu shin sbyangs mthar phyin pa la bslab:__gdams ngag brjed pa'i gnyen por dmigs pa ma brjed pa'i dran shes bsten:__lhag par bying rgod kyi gnyen po bying na lta stangs mtho sar gtod:__rlung drag tu bsal:__shes pa hur phyung :__spyod lam bsil bar bya:__rgod na lta stangs smad:__rlung dal bur 'gro 'ong bya:__lus sems khong klod:__spyod lam dro bar bya:__bying rgod kyi gnyen po 'du mi byed pa la mngon par 'du byed pa'i dran shes shugs drag tu bsten:__'du byed rtsol sems che bas rnal du mi gnas pa'i gnyen por btang snyoms kyis rgyas gdab:__de ltar ting nge 'dzin gyi nyes pa bsal ba'i gnyen po tshul bzhin du bsten pas sems nang du rtse gcig par 'jog pa dang :__rnam rtog gi dbang du mi btang bar rgyun du 'jog pa dang :__dmigs pa gzhan du blo 'phro na rtsa ba'i dmigs pa la glan te 'jog pa dang :__de'i ngang du dran shes kyis bsgrims te gnas pa brtan po la nye bar 'jog pa dang :__de las kyang 'phro na ting nge 'dzin gyi yon tan la spro bas sems 'dul ba dang :__'dod pa'i nyes dmigs la bsams te ting nge 'dzin gyi ngang du sems zhi bar byed pa dang :__dbang med du bying rgod skyes na thabs du mas nye bar zhi bar byed pa dang :__dmigs pa la sems gtod pa tsam gyis ngang gis bsam gtan la 'jug pa rgyud gcig tu byed pa dang :__de la goms pas ji tsam 'dod kyi bar du sems byung gi rnyog pa zhi ba'i ngang du mnyam par 'jog pa rnams rim mam thod brgal la sogs pas grub nas:__lus sems la shin tu sbyangs pa'i bde bas khyab:__de'i ngang du sems mi g.yo bar zin:__gang 'dod du bkol btub:__ji tsam 'dod kyi bar du mnyam par 'jog nus:__sems zin pas rlung ngang gis zin te drod dang :__bde ba dang :__mi rtog pa'i ting nge 'dzin rtsol med du 'char:__spyan dang mngon shes sogs kyang 'grub par 'gyur ro:__gnyis pa sems nyid kyi rang zhal blta ba la:__dbang po rab bla ma'i rnal 'byor mos gus kho na la rtsal du bton pas byin rlabs 'pho ba'i stobs kyis thugs yid gcig tu 'dres:__mos gus kyi 'ur langs:__shes pa klungs su pheb:__sems kyi dwangs snyigs phyed:__dus gsum gyi spros pas ma bcings:__gzung bas ma gos:__'dzin pas ma bslad pa'i da ltar gyi rig pa skad cig ma blo 'das yid dpyod dang bral bar khong du chud:__'khor 'das kyi chos thams cad de kho na nyid kyi klong las mi 'da' ba'i rang bzhin rdzogs pa chen po'i dgongs pa mngon du 'gyur ro:__dbang po 'bring de ltar mngon du ma gyur na:__tshogs bsag sgrib sbyong la nan tan du bya:__khyad par bla ma la mos gdung drag pos mtshams sbyar nas snang ba sems:__sems stong pa:__stong pa rig pa:__rig pa blo 'das spros bral du ngo 'phrod par 'gyur te:__dang po ni:__tshogs drug gi yul du gang shar ba'i snang ba thams cad sems la bag chags bzhag pa'i dbang gis med bzhin du snang ba rmi lam dang sgyu ma lta bur shes pa'o:__gnyis pa ni:__sems de'ang legs par brtags na phung po dang gcig dang du mar mi gnas:__dbyibs dang kha dog gi gzugs su med:__gzung 'dzin gyi chos thams cad las 'das pa'i stong pa chen por rjen cer te ngo 'phrod pa'o:__gsum pa ni:__stong pa de'ang bem po'i stong pa lta bu mtha' gcig tu med pa'ang ma yin par so so rang rig pa'i bdag nyid can du nyams su myong ba'o:__bzhi pa ni:__de lta bu'i myong ba de'ang gzhon nu'i bde ba bzhin du nyams myong yod kyang smra mi btub pa:__bde la zhen pa med pa:__gsal la mi rtog pa:__stong mi stong la sogs blo'i yul thams cad las 'das pa rang rig 'od gsal gyi dgongs pa mngon du gyur pas gding thob par gyur pa'o:__dbang po tha ma bag chags kyi rtog pa rags pas de ltar mngon du ma gyur na bdag med gnyis kyi nges pas btsal bar bya ste:__de'ang phung po la dmigs nas bdag dang bdag gir lta ba ni gang zag gi bdag yin la:__de bden par grub na phung po dang gcig dang du ma gang yang rung ba'i tshul du grub dgos kyang :__gcig tu grub na phung po skye 'jig byed pa bzhin bdag kyang de ltar byed par 'gyur la:__du mar grub na phung po las gzhan pa'i rdzas su yod dgos kyang ma dmigs pa'i phyir dang :__gzhan yang rtag par mi rung ste skad cig gis skye zhing 'jig pa'i phyir dang :__gcig pur mi rung ste gdags gzhi'i phung po du mar snang ba'i phyir dang :__rang dbang can du mi rung ste phung po sogs bdag la rang dbang med par 'dor zhing 'jig pa'i phyir:__des na phung po lnga sgyu ma lta bur tshogs pa tsam la dmigs nas ma rig pas mngon par zhen pas bdag dang bdag gi zhes btags pa'i 'khrul pa las don du rang bzhin gyis grub pa med par nges shes rnyed par bya'o:__chos ni phung khams skye mched la sogs pa'i dngos po thams cad de:__de la bden grub tu yod par 'dzin pa ni chos kyi bdag go:__de nyid bden par ma dmigs pa'i tshul ni:__bem po'i gzugs su snang ba rags pa thams cad rim par bsil na rdul phra rab kyi bar du 'gyur la:__de'ang rdul phra rab cha med du thim pas ngo bo nyid kyis grub pa cung zad kyang med par thag bcad:__shes pa gzugs can ma yin pa'i sems dang sems byung ni 'das pa 'gags:__ma 'ongs pa ma skyes:__da ltar ba'i skad cig ma de'ang kha dog dang dbyibs su med:__lus kyi phyi nang gang du'ang mi dmigs:__dbang po dang yul gang la'ang mi gnas:__chu nang gi zla gzugs ltar skye ba dang :__gnas pa dang :__'gags pa ltar snang ba'i dus nyid nas rang bzhin gyis stong pa rten cing 'brel bar 'byung ba'i gzugs brnyan tsam du shes par bya:__de ltar yang nas yang du goms pa dang :__bla ma'i byin rlabs la brten nas bdag 'dzin gyi khungs stong :__gzung ba'i yul gyis ma bslad:__'dzin pa'i sems kyis ma bcings:__gdod ma nas rang bzhin gyis rnam par dag pa'i kun byed rgyal po sems kyi gnas lugs chos sku blo 'das kyi dgongs pa rang ngo 'phrod par 'gyur ro:__gsum pa dbyer med gnyug mar 'jog pa ni:__rab kyis dran pas zin tsam nas rang bzhin lhun gyis grub pa'i bsam gtan dang :__rig pa'i ngo bo dbyer med par lhums su zhugs te rtog tshogs phan med gnod med rang grol gnyug ma'i ngang du mnyam khad de gnas par 'gyur:__'bring gis gnas pa shas che na gsal ba'i ngar bskyed:__gsal ba shas che na gnas pas gzhi bzung ste:__de gnyis dbyer med gnyug ma'i ngang bskyangs pas rnam rtog thams cad chu la rlabs bzhin shar grol rjes med kyi ngang du gnas lugs kyi rang sa bzung :__tha mas bdag med gnyis la brten nas sems nyid gnyug mar gtan la dbab:__ngo bo mthong ba na de'i ngang du rtse gcig mnyam par bzhag pas rtog tshogs thams cad sngar 'dris kyi mi dang 'phrad pa ltar rang sar grol nas gsal stong zung 'jug gi don la brtan pa thob par bya'o:__de lta bu'i nyams len 'di la rdo rje theg pa'i dbang bzhi'i snying po mthar thug pa rdzogs pa'i tshul rgyud las:__snang stong zung 'jug bum dbang lam:__rlung sems rtse gcig gsang dbang lam:__chos nyid don mthong sher dbang lam:__dbyer med ngang gnas bzhi pa'i lam:__zhes gsungs te:__de'ang zab mo nang gi bskyed rim snang stong zung 'jug gi ting nge 'dzin la rtse gcig tu sems zin pas bum dbang gi lam rdzogs:__sems gnas pas rlung zin te des drod dang bde ba sogs skye zhing rtsa rlung rang bzhin gyis 'byongs pas gsang dbang gi lam rdzogs:__sems nyid gdod ma nas rnam par dag pa'i zag med kyi bde bas shes rab rang byung gi ye shes mtshon par byas pas gsum pa'i lam rdzogs:__dbyer med zung 'jug gnyug ma'i ngang bskyangs pas de kho na nyid ngo shes:__rtsal rdzogs:__brtan pa thob nas dbang bzhi pa'i lam rdzogs pa yin no:__gsum pa rjes kyi khrid la:__de lta bu'i zab lam sgom pa thams cad kyi thun gyi rjes su dge ba bsngo zhing smon lam gyis rgyas gdab:__thun mtshams thams cad du mi dge ba rtsad nas spang :__lung ma bstan gyi las zil gyis mnan:__spyin pa la sogs pa'i phar phyin bcu dang :__yi ge 'bri mchod sogs thun mong gi chos spyod bcu dang :__khyad par du 'phags pa'i zhal nas:__rten gsum bzhengs dang srog 'don zam pa 'dzugs:__mchod sbyin khrus dang bskor ba tshul khrims rnams:__'gro ba'i don du brtson pa nga yi sras:__lus de bor nas bde ba can du skye:__zhes gsungs pa'i thun mong ma yin pa'i chos spyod bcu la phyi nang gsang ba'i tshul gyis 'bad par bya ste:__de la phyi'i rten gsum bzhengs pa ni:__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' bla ma dang yi dam gyi lha la sogs pa'i sku ris su bri ba'am:__'bur du btod pa:__lugs su blug pa:__gsung rab kyi glegs bam 'dri ba:__mchod rten bzhengs pa'am sAts+tsha gdab pa sogs bya:__nang ltar na snang grags rtog tshogs thams cad sku gsung thugs kyi rdo rjer lam du khyer:__gsang ba ltar na sems nyid gnyug ma ma bcos pa'i ngang du mnyam par bzhag pas:__gzugs snang stong :__sgra grags stong :__yid rig stong don gyi rdo rje gsum rang shar du 'byung ba la bslab bo:__srog 'don pa ni:__phyi ltar na mi dang dud 'gro sogs kyi srog la mi 'jigs pa'i skyabs bya:__nang ltar na srog chags rnams kyi spyi bor 'phags pa tshe dpag med kyi rnam par bskyed la bdud rtsi'i rgyun bab pas dus min gyi 'chi ba las thar par bsam:__tshe gzungs bzla:__tshe ring ba'i smon lam gdab:__gsang ba ltar na snang sems ro gcig tu bsres la 'chi med gnyug ma'i rang zhal bskyang :__zam pa 'dzugs pa ni:__phyi ltar na bla ma dge 'dun gtso bor gyur pa'i mi dang srog chags rgyu ba'i chu chen po dang :__lam 'phrang sogs la zam pa brtan por btsug:__smon lam gdab:__nang ltar na stong nyid snying rje'i snying po can gyi rnal 'byor dang :__gsang ba ltar na sems nyid ma bcos gnyug ma ngang bzhag gi rnal 'byor chu bo'i rgyun bzhin zam ma chad par bskyang :__mchod pa ni:__phyi ltar na:__dkon mchog gi rten gsum dang :__bla ma dge ba'i bshes gnyen 'dus pa'i tshogs la mchod pa dang bsnyen bkur sdig dang ma 'dres par ci nus su bya:__nang ltar na ting nge 'dzin gyi mchod pa mkha' khyab tu spro:__gsang ba ltar na 'khor gsum rnam par mi rtog pa'i ngang du mnyam par bzhag:__sbyin pa ni:__phyi ltar na:__pha ma dang dbul phongs nad pa dka' thub can sogs la log pa'i 'tsho bar mi 'gyur ba'i sbyin pa snyoms par btang :__nang ltar na stong nyid snying rje'i gding bskyed la rnam shes dbyings su spar:__phung po gzan du bskyur:__sha khrag gcal du bkram nas bram zes ston mo 'gyed pa ltar rigs drug dang gdon bgegs lan chags kun la ltos med du sbyin:__gsang ba ltar na sbyin pa'i yul yul can dngos po thams cad rang gi sems nyid gcig pu'i klong du dgongs pa'i gdings 'cha':__khrus ni:__phyi ltar na 'phags pa'i gzungs sgrub tshul bzhin du byas pa'i bum chu rang gzhan la dngos su khrus bya:__nang ltar na rang 'phags par gsal ba'i sku dang lus dkyil gyi lha las ye shes kyi bdud rtsi babs par bsams la dri chu bar pas bkru:__gsang ba ltar na sems nyid rig pa gcer bu dri med gnyug ma'i ngang bskyang :__bskor ba la:__phyi ltar na:__nya stong brgyad gsum sogs kyi dus su bde bar gshegs pa'i ring bsrel gyi snying po can gyi rten la lus kyis bskor ba bya:__ngag tu gzungs bzla:__yid kyis sangs rgyas kyi zhing rdul phra rab snyed la rang dang sems can thams cad kyis bskor bar bsam:__nang ltar na 'gro 'dug thams cad bskor bar shes pa'i dran pas zin par bya:__gsang ba ltar na rang byung sems nyid 'gro 'ong dang bral ba'i dbyings su la bzla'o:__tshul khrims ni:__phyi ltar na dus bzang po sogs su 'phags pa'i spyan sngar nyin zhag gcig pa'i gso sbyong blang zhing :__yan lag brgyad pa'i sdom pa dang zas skom smyung bar gnas pas gzungs sngags bzla:__nang ltar na sgo gsum sdom pa gsum dang ldan pas gtsang bar bya:__gsang ba ltar na zag pa med pa'i ye shes rang rig byang chub sems kyi ngang du nyon mongs dang rnam par rtog pa thams cad nam mkha' la sprin dengs pa lta bu'i ngang bskyang ngo :__de rnams kyang las dang po pa sngon 'gro bsag sbyong dang bskyed bzlas kyi skabs su phyi ltar gyi chos spyod gtso bor bya:__sems byung gdul ba dang ye shes bskyed pa'i skabs su nang gi chos spyod ci rigs pa lam du khyer:__zung 'jug rnal ma'i nyams len mnyam gzhag la sems brtan pa'i skabs su gsang ba'i chos spyod kho na'i ngang du bzla'o:__gzhan yang bza' btung bdud rtsir brlabs nas phung khams skye mched kyi lha la tshogs su phul ba'am:__lha la lha thim pa'am:__chos nyid gsal khyab kyi ngang du rol:__gos rgyan sogs 'dod yon thams cad kyang bde ba'i yo byad rnam pa thams cad pas lha mchod pa'am:__lha la lha thim pa'am:__sgo lnga rang grol chos nyid gsal khyab chen por longs spyad:__nyal ba'i tshe snying ga'i hrIHla sems bzung nas rnam rtog gi rnyog ma gdul ba'am:__de'ang mi dmigs pa'i zung 'jug rang rig pa sems nyid gnyug ma'i rang zhal bltas la ngang bskyangs te gnyid kyi 'od gsal gzung :__rmi lam gyi rtsal sbyang :__ldang ba'i tshe lha dang ye shes kyi rol par chu las rlabs bzhin du ldang :__tshe 'dir chos sku'i dgongs pa mngon du ma gyur na:__'chi khar 'tshang rgya ba 'pho ba'i mtshams sbyor ni:__nam 'chi ba'i dus la bab pa na lus longs spyod mdza' bshes sogs la chags sdang gdung sems kyi 'khri ba rbad kyis bcad:__dag pa'i zhing du 'gro ba la spro ba'i yid kyis dran pa mngon du bzhag:__tsog pu'am seng ge'i nyal stabs kyis 'khod la:__phyi ltar na rang lus snang stong 'od kyi rang bzhin can du gsal ba'i dbus drang por rtsa dbu ma yar sna tshangs pa'i bu+u gar tha ler zug pa:__mar sna lte 'og gnyer po che'i thad du kha zum pa:__snying gar zla ba'i steng du rlung sems mi 'gyur ba'i ngo bo hrIHdmar po mar me ltar gsal lam pa:__'phar ling ling byed par bsam:__spyi bor rigs bdag bla ma o rgyan rdo rje 'chang chen po'i rnam pa gsal gdab:__'od dpag med mgon bla ma rdo rje 'chang :__o rgyan rin po che la gsol ba 'debs:__rlung sems mi 'gyur dwangs ma thig le'i gzugs:__bde ba can du 'pho bar byin gyis rlobs:__zhes rtse gcig tu gsol ba btab nas 'og rlung drangs pa'i rkyen gyis zla gdan 'dar shigs ser song :__hika ces brjod pas hrIHyig thig le dmar po'i rnam pas skar mda' rgyug pa ltar dbu ma'i lam nas song :__spyi bo'i bla ma yab yum gyi sbyor mtshams nas zhugs:__thugs kar thim par bsam:__thugs yid dbyer med du 'dres pa'i ngang bskyangs rjes bar do med par bde ba can sogs dag pa'i zhing du skye bar 'gyur ro:__de'ang da lta nas rtags thon pa gces pas thun mtshams rnams su dmigs pa yang yang gsal gdab:__thugs yid 'dres pa'i ngang bskyangs rjes thig le sngar bzhin byung ba mar bab:__snying gar hrIHyig gi rnam par bsam:__de lta bu yang yang sbyang :__mthar bla ma 'chi med bdud rtsi'i rang bzhin du zhu ba tshangs bug brgyud:__snying ga'i hrIHla thim:__rdo rje'i srog grub:__tshangs bug sna tshogs rdo rjes sra zhing 'thas pas bkag par bsam mo:__nang ltar na bskyed rdzogs zung 'jug gi ting nge 'dzin gyi ngang du rlung sems bsdus te bzung bas bar do rgyal ba longs sku rang shar du 'byung :__gsang ba ltar na rang byung sems nyid zung 'jug gnyug ma'i ngang bskyangs te:__rig pa mig la gtad:__mig bar snang la gtad:__gang yang yid la mi byed pa'i dgongs pa zang thal gyi gding bzung bas 'chi ba 'od gsal chos kyi skur mngon par byang chub par 'gyur ba yin no:__gzhan yang rnam pa kun tu mi rtag dang nges 'byung gi lcag gis bskul:__bla ma'i mos gus lam gyi srog tu bzung :__sems can thams cad gnas lugs ma rtogs pas rmi lam ltar 'khrul pa la pha ma drin can yin pa'i nges pas mtshams sbyar nas rmi lam dang sgyu ma lta bus byams pa dang snying rje drag tu bskyed:__rang gi bde ba dang dge ba'i rtsa ba thams cad ltos med du btang :__gzhan gyi sdug bsngal dang kun 'byung thams cad dogs pa med par blang :__rjes su yi rang ba'i dga' ba khyad par can bskyed:__de thams cad rang rig byang chub kyi sems klong chen dgongs pa'i ngang las mi 'da' bar stong nyid snying rje'i snying po can gyis gnad nas bzung :__lam du bslang :__rgyun du khyer bar bya'o:__de ltar nyams su blangs pa las rtags dang :__drod dang :__ye shes rgyud la 'char ba'i tshul:__bskyed bzlas kyi bsnyen sgrub tshul bzhin du brtson pas:__rab dngos:__'bring nyams:__tha mas rmi lam du bla ma yi dam gyi zhal mthong :__sngags kyi sgra thos:__ting 'dzin dang mngon shes 'char:__sgrub khang bag dro zil che:__sgrub rdzas 'phel zhing 'od 'bar ba sogs 'byung :__khyad par bde rlung lha sku la sems zin pas rtogs pa khyad par can 'char zhing blo bkol tu btub:__nyams dga':__bag phebs:__'dod blo zhig pa ni mchog gi rtags so:__de nas sems byung gi rnyog ma gdul bas:__dang po rtog pa mang ba snyam byed:__de nas res zin:__bar du sems sems byung mnyam:__mthar gnas pa shas che:__tshad phyin pa na gnas pa 'ba' zhig gi ngang du lus dang sems la shin sbyangs kyi bde bas khyab:__lus yod du mi tshor:__dbugs kyi 'gyu ba dal:__gzhan gyis sems shes pa sogs gsal snang skye'o:__lhag par sems nyid gnyug ma rang byung gi ye shes ngo 'phrod nas bskyangs pas ka dag snang ba bzhi'i rtsal rdzogs pa'i tshul rgyud las:__sems kyi chos nyid mngon sum mthong :__zung 'brel nyams myong gong du 'phel:__snang shes rig pa tshad la pheb:__chos can 'khrul pa dbyings su zad:__ces pas sems nyid gnyug ma rang byung gi ye shes tshig dang dpe las 'das pa'i chos nyid so sor rang rig pas mngon sum du mthong zhing rang ngo rang gis shes pa ni chos nyid mngon sum:__de ltar mthong ba'i don zung 'jug blo bral gyi ngang bskyangs pas 'khor 'das kyi rtog tshogs thams cad de kho nar thag chod cing mnyam rjes dbyer med du rtogs pa'i rtsal rdzogs pa ni nyams gong 'phel:__snang shes ro gcig tu 'dres te 'gyur med kyi brtan pa thob pa ni rig pa tshad phebs:__bsgom bya sgom byed la sogs pa'i gnyis snang gi chos can thams cad chos nyid gnyug ma'i dbyings su zad nas gnas lugs mthar phyin pa ni chos nyid zad pa ste:__de'i tshe lus rdul phran du dengs:__sems nyid chos skur grol:__ye shes kyi rtsal kha phyogs med du shar bas gzhan don rgyun mi 'chad pa'i mthar thug gi 'bras bu mngon du 'gyur ba yin no:__zhes dal zhing sgra dag pas go brda 'phrod par bklag__/des grol byed khrid kyi rim pa grub nas mtha' rten bkra shis 'chi med rdo rje tshe'i sgrub pa'i dbang bskur zhu ba'i yon du maN+Dal phul/__de ltar man+Dal phul nas gsol ba btab pa 'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__mi 'gyur mi shigs rdo rje'i bdag:__bla ma dkyil 'khor lha tshogs dgongs:__bdag la tshe dang ye shes kyi:__dngos grub dbang bskur stsal du gsol:__lan gsum/__de ltar gsol ba btab nas sangs rgyas pa'i theg pa mtha' dag gi lam gyi gzhi rten skyabs su 'gro ba'i sdom pa bzung ba'i slad du dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__phyogs dus kyi skyabs gnas rtsa gsum srung ma'i tshogs dang bcas pa mkha' khyab kyi 'khor lor sad pa'i spyan sngar bdag gzhan 'gro ba mtha' dag byang chub ma thob kyi bar du snying thag pa nas skyabs su 'gro bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/_na mo:__bla ma yi dam thugs rje che:__zhi khro rgyal ba'i dkyil 'khor lha:__skyabs gnas rgya mtsho'i bdag nyid la:__byang chub bar du skyabs su mchi:__lan gsum/__mkha' khyab kyi sems can thams cad kyi don du bla ma 'chi med tshe'i dkyil 'khor du zhugs shing lam rim pa gnyis la brtson par bgyi'o snyam pa'i blos 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__mar gyur 'gro ba kun don tu:__bla ma zhi khro bsgrubs nas ni:__stong nyid snying rje dbyer med pas:__gzhan don byed par sems bskyed do:__lan gsum/__tshogs bsag pa'i slad du skyabs yul bla ma zhi khro'i dkyil 'khor gyi spyan sngar rgyud rnam par dag pa'i ched du yan lag bdun pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__ho:__bla ma zhi khro'i lha tshogs la:__sgo gsum gus pas phyag 'tshal lo:__kun bzang mchod sprin rgya mtshos mchod:__sdig ltung gnong 'gyod drag pos bshags:__dge tshogs kun la yi rang ngo :__phyogs bcu'i rgyal ba sras bcas rnams:__chos 'khor bskor bzhin bzhugs par gsol:__bsod nams byang chub chen por bsngo:__lan gsum/__rgyud sdom pa dang ldan par bya ba'i slad du skyabs yul de rnams kyi spyan sngar so byang sngags gsum gyi sdom pa dang dam tshig mtha' dag tshul bzhin du blang shing bzung bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__ho:__bla ma zhi khro'i lha tshogs dgongs:__bdag gis 'gro ba kun don du:__so thar byang sems rig 'dzin gyi:__sdom pa ma lus yongs su bzung :__byang chub bar du mi btang na:__thugs rjes byin gyis brlab tu gsol:__lan gsum/__de nas ye shes pa dbab pa'i phyir khyed rang rnams lus gnad bsrangs/__rlung ro bsal/__bdud rtsi khar bzung nas sems gzhan du ma g.yengs par dran pa rtse gcig pas dmigs pa 'di ltar gsal btab mdzod/__da ltar gyi slob dpon dang yi dam thugs rje chen po dbyer med par shes pa'i sgo nas mos gus shugs drag tu bskyed de ngag tu hrI hrI zhes rdo rje'i sngags kyi sgra bsgrags pa'i rkyen gyis khyed rang rnams kyi lus sogs gzung 'dzin gyi snang ba thams cad nam mkha' la sprin dengs pa ltar stong par sbyangs pa'i mos pa mdzod/__stong pa'i ngang las khyed rang rnams gang du gnas pa'i go sar pad+ma nyi zla'i gdan gyi steng du khyed rang rnams 'phags mchog 'jig rten dbang phyug pad+ma tshe yi rgyal po sku mdog dmar gsal zhal gcig phyag bzhi'i dang po gnyis kyis mnyam bzhag gi steng du pad+ma rA ga'i tshe bum bdud rtsis bkang ba bsnams pa/__lhag ma g.yas kyis lcags kyu dang g.yon zhags pa bsgreng ba/__yum gsang ba ye shes dmar mo rjes su chags pa'i nyams can/__phyag g.yas lcags kyu dang g.yon tshe bum 'dzin pas yab la 'khril ba/_gnyis ka'ang dar dang rin po che dang rus pa'i rgyan gyis brgyan pa/__ut+pal dmar po'i do shal lhab lhub g.yo zhing*/__zhi zhing 'dzum la chags pa'i nyams can bde stong gi gzi byin 'bar ba/__yab rdo rje dang yum pad+ma'i skyil mo krung gis bzhugs pa/__yab kyi gnas lngar rigs lnga'i tshe dpag med yab _lnga/__yum gyi gnas lngar rigs lnga'i yum lnga yab yum thams cad kyi phyag g.yas rang rtags phyag mtshan gyi yu ba byas pa'i tshe yi mda' dar dang g.yon tshe bum bsnams pa'i skur lam gyis gsal bar gyur pa'i spyi bor oM dkar po mgrin par AHdmar po thugs kar hU~M mthing gas mtshan pa dang*/snying ga'i mi bskyod tshe dpag med kyi thugs kar sna tshogs rdo rje rgya gram lte bar nyi zla'i gwa'u'i dbus su hrIHnr-i a gsum 'od 'bar bas mtshan pa'i skur lam gyis gyur pa'i mos pa mdzod/__slob dpon mdun bskyed dang bcas pa'i thugs ka nas ye shes kyi 'od zer mkha' khyab tu 'phros pas/__bla ma yi dam zhi khro rab 'byams kyi thugs rgyud bskul/__gsang ba gsum gyi ye shes lha sngags phyag mtshan gyi rnam par spyan drangs te khyed rang rnams la sib sib thim pas rgyud byin gyis brlabs par mos pa mdzod/__spos sreg dbyangs dang bcas te/__hrI:__so sor kun rtog pad+ma rigs kyi lha:__'gro 'dul tshe yi dkyil 'khor dbyings nas bzhengs:__sgrub la 'chi med dngos grub mchog stsol phyir:__dam tshig gsang ba'i gnas 'dir gshegs su gsol:__oM gu ru pad+ma rA dza a pa ri mi ta A yur+dz+nyA na sarba maN+Dal e h+ye hi:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~M:__dzaHhU~M baM hoH__zhes bstim/__tiSh+Tha badz+ras brtan pa bya'o/__bdag mdun lha tshogs rnams kyi thugs ka nas 'od zer nam mkha' gang bar 'phros pa'i rtse las lha mo mgyogs ma g.yas lcags kyu/__zhags pa/__lcags sgrog__/dril bu/__g.yon rnams tshe'i bum pa bsnams pa dpag tu med par 'phros/__bla tshe brkus phrogs bzhoms pa dang*/__snod bcud 'khor 'das kyi dwangs ma thams cad tshe'i bdud rtsi lnga ldan gyi mdangs su bsdus/__phyag gi bum par bskyil/__de nyid snying ga'i tshe rten la sib sib thim pas lus mi 'gyur/__ngag mi shigs/__yid gzhom du med pa'i rdo rje'i tshe srog 'grub/__tshe'i dngos grub kyi rdzas rnams la'ang bstims pas nus pa mchog tu gyur pa'i mos pa mdzod/__mda' dar g.yab la/__hrI:__'chi med pad+ma dbang gi gzhal yas nas:__bla ma zhi khro tshe yi lha tshogs rnams:__thugs dam bskul lo ye shes gzi byin skyed:__'od zer pho nya mkha' khyab kun tu spros:__phyogs skyong sde brgyad 'byung po'i tshogs rnams kyis:__brkus dang 'phrogs dang bzhoms pa'i tshe khug cig:__phyi nang sa chu me rlung nam mkha' yi:__'byung lnga'i dwang ma bcud kyi tshe khug cig:__khams gsum 'gro ba'i lus ngag yid gsum gyi:__gzi brjid stobs dang nus pa'i tshe khug cig:__sangs rgyas byang sems rtsa gsum rig 'dzin gyi:__ye shes rtag pa rgyun gyi tshe khug cig:__snying rje'i lcags kyus tshe yi rten la drongs:__byams pa'i zhags pas rten dang dbyer med chings:__dga' ba'i sgrog gis mi phyed phyag rgyar sdoms:__btang snyoms dril bus 'gyur med brtan par sgrubs:__bla yi gzugs brnyan dwang ma'i yi ger stims:__srog gi 'gro 'ong gzhom med gsung du sgyur:__tshe yi rdzing bu bdud rtsi'i bcud kyis khongs:__mi 'gyur mi shigs rdo rje'i dngos grub stsol:__oM AHhU~M hrIH__oM ma Ni pad+me hU~M d+hU ma g+ha ye na ma swA hA:__oM bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu AH__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__badz+ra dz+nyA na A yu She swA hA:___tshe b+h+rU~M:__g.yu b+h+rU~M:__g.yu tshe b+h+rU~M:__A yur+dz+nyA na g.yu tshe b+h+rU~M:__de ltar tshe 'gugs shing bcud bsdus nas dngos gzhi tshe'i dbang bskur ba'i don du dmigs pa 'di ltar gnang bar zhu/__bla ma dang dkyil 'khor gyi bdag po dbyer med pa'i gnas lnga'i rigs lnga tshe dpag med kyi sku las 'od zer bsam gyis mi khyab pa dang lha mo mgyogs ma'i sprul pa nyi zer gyi rdul ltar spros pas khyed rang rnams kyi bla tshe chad nyams yar ba dang*/__'byung ba bzhi'i dwangs ma/__'khor 'das kyi bcud dang dge mtshan thams cad 'chi med tshe'i bdud rtsi 'od zer kha dog sna tshogs pa'i rnam par spyan drangs/__phyag gi bum pa'i nang du zhugs/__de las 'chi med tshe yi bdud rtsi dpag tu med pa byung khyed rang rnams kyi spyi bo nas zhugs lus thams cad gang bas/__dus ma yin pa'i 'chi ba bag chags dang bcas pa sbyang*/__sku rdo rje'i bum pa'i dbang thob pas tshe dang ye shes kyi dbang dang dngos grub ma lus pa stsal zhing brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__bum pa spyi bor bzhag ste/__oM:_bkra shis bum pa 'chi med bdud rtsis gtams:__tshe bdag zhi khro'i sku dang gnyis su med:__skal ldan bu yi lus la dbang bskur bas:__'gyur med sku yi tshe dbang thob par shog:__oM AHhU~M hrIHoM ma Ni pad+me hU~M d+hU ma g+ha ye na ma swA hA:__oM bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu AH__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__badz+ra dz+nyA na A yu She swA hA:_kA ya sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa oM:__zhes brjod cing bum bcud myang*/__bla ma dang dkyil 'khor gyi bdag po dbyer med pa'i gnas lnga'i rigs lnga tshe dpag med yab yum snyoms par zhugs pas bde ba'i sgra dang 'od zer gyis 'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud thams cad bdud rtsi dang 'od zer dmar po'i rnam par spyan drangs zhal du zhugs/__'chi med byang chub sems kyi bdud rtsir zhu ba thod pa'i bdud rtsi dang dbyer med par gyur pa de nyid mgrin par bzhag cing gsung rdo rje'i bdud rtsi'i dbang bskur bas tshe dang ye shes kyi dbang dang dngos grub ma lus pa stsal zhing brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__thod pa'i bdud rtsi mgrin par bzhag la/__AH__mtshan ldan b+han+d+har byang sems bcud du 'khyil:__tshe bdag zhi khro'i gsung dang gnyis su med:__skal ldan bu yi ngag la dbang bskur bas:__'gag med gsung gi tshe dbang thob par shog:__sngags mthar wA ka sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa AH__zhes brjod cing myang*/__srid zhi dwangs bcud 'dus pa'i ril bu snying gar bzhag cing thugs rdo rje ril bu'i dbang bskur bas tshe dang ye shes kyi dbang dang dngos grub ma lus pa stsal zhing brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__bcud len ril bu snying gar bzhag la/__hU~M:__srid zhi'i bcud 'dus 'chi med sgrub pa'i rdzas:__tshe bdag zhi khro'i thugs dang gnyis su med:__skal ldan bu yi yid la dbang bskur bas:__'od gsal thugs kyi tshe dbang thob par shog:__sngags mthar tsit+ta sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa hU~M:__zhes brjod cing rol/__phyogs dus rgyal ba sras dang bcas pa'i gsang ba gsum gyi mkhyen brtse nus pa'i yon tan thams cad rnamapa tshe'i gtor ma'i gzugs su shar ba 'chi med 'od lnga'i gzhal med khang chen por pad+ma zhi khro'i tshe yi lha tshogs thams cad bkra lam gyis gsal ba'i sku las bdud rtsi'i rgyun babs pas tshe dang ye shes kyi dbang dang dngos grub ma lus pa stsal zhing brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__tshe gtor spyi bor bzhag la/__hrI:__mi 'gyur rtag pa 'od lnga'i pho brang du:__pad+ma zhi khro tshe yi lha tshogs bzhugs:__sku gsung thugs las bdud rtsi'i char chen phab:__dbang dang byin rlabs dngos grub brtan par shog:__sngags mthar sarba sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa hrI hrI hrI:__zhes bskur/__de nas tshe bcing ba'i slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__de ltar dbang bskur bas tshe'i bdud rtsis lus kyi nang thams cad gang bas dus ma yin pa'i 'chi ba'i 'jigs pa thams cad bsal/__tshe dang ye shes kyi dngos grub thob/__oM badz+ra mu dra pra be sha ya phaT:__ces brjod pas snying ga'i nyi zla kha bye/__A yur+dz+nyA na A be sha ya a a:__zhes brjod pas bdud rtsi'i dwang ma dngul chu lta bu 'od zer kha dog lnga dang ldan pa thams cad 'ub kyis 'dus te snying ga'i tshe rten hrIHnr-i a gsum la sib sib thim/__badz+ra mu dra b+han+d+ha ba~M:__zhes brjod pas nyi zla'i gwa'u srub med par bsdams/__'og gi rdo rje'i rwa steng du 'dud pa'i rtse mor rdo rje phyed pa'i tog gis bcings pa'i lte bar hrI: dmar po khro rgyal rta mgrin gyi rang bzhin can gyis rgyas btab/__sngags kyi phreng ba dmar po lu gu rgyud kyis rgya gram du bcings pas mi 'gyur rdo rje'i srog grub pa'i mos pa mdzod/__snying gar rdo rjes rgyas btab te/__hrI:__srid zhi'i dwang bcud tshe yi rten la thim:__sngags kyi phreng bas lu gu rgyud du bcings:__nam yang gzhom med rdo rje'i gzer btab pas:__mi 'gyur ye shes srog tu grub gyur cig:__sngags kyi mthar/__hrIHA yur+dz+nyA na b+han+d+ha bA~M:__tiSh+Tha hU~M:__de ltar tshe bcings nas slar yang tshe brtan par bya ba'i slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/_gtso bo yab yum gyi gnas lnga'i tshe dpag med yab yum las 'od zer kha dog lnga ldan du 'phros/__lus kyi nang thams cad gang*/__rtsa rlung thig le sems dang bcas pa la thim pas gzhom du med pa'i ye shes la dbang 'byor/__spyi bo'i tshe dpag med las 'od zer rdo rje'i lu gu rgyud du 'phros/__lus kyi phyi rol thams cad rdo rje'i go chas zhu blugs su g.yogs/__mthar rang byung ye shes 'dus ma byas pa'i ngang du mnyam par bzhag pas 'gyur med gnyug ma chos kyi sku'i bdag nyid can du byin gyis brlabs par byas pa'i mos pa mdzod/__tshe mda' spyi bor rgya gram du bkod la/__hrI:__shes rab srog rten mi 'gyur phyag rgya yis:__thabs kyi rang bzhin tshe la rgyas btab pas:__zung 'jug ye shes 'chi med gnyug ma'i ngang :__mi 'gyur mi shigs rab tu brtan gyur cig:__sngags mthar/__badz+ra A yu She rak+Sha haM:__dz+nyA na tiSh+Tha sa ma ya b+h+rU~M a a:__ces rgyas gdab me tog 'thor ba dang bcas/__mi 'gyur lhun po sogs/__dpon slob mi 'bral sogs/__lo brgya 'tsho zhing sogs shis pa ji ltar rigs pa brjod/__des tshe yi dbang bskur ba grub nas slar yang rdo rje'i tshe sgrub pas mtshon pa'i dngos grub sgrub pa la bar du gcod pa thams cad bsal bar byed pa pad+ma kI la ya phyag rgya gcig pa'i byin rlabs dbang bskur zhu ba'i yon du maN+Dal phul/__zhes phul du bcug__/de ltar man+Dal phul nas gsol ba 'debs pa 'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__khyab bdag rdo rje slob dpon dgongs:__lam gyi bar chad bsal ba dang :__rnal 'byor dngos grub mchog thob phyir:__drag po stobs kyi dbang bskur stsol:__lan gsum/__bla ma dang pad+ma kI la ya dbyer mi phyed pa'i spyan sngar rgyun bshags yan lag brgyad pa tshul bzhin du bgyi'o snyam pas 'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__lan gsum/__de nas ye shes pa dbab pa'i slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__khyed rang rnams kyi sems nyid ma bcos pa'i sgra gdangs hU~M hU~M zhes grags pas bdag dang rten gyi gzung 'dzin mi dmigs pa stong nyid 'od gsal gyi ngang du thim/__'od gsal de'i ngang las khyed rang rnams skad cig gis dpal chen po pad+ma rta mchog kI la ya sku mdog dmar nag dus mtha'i me ltar 'bar ba/__stod khro bo chen po zhal gcig phyag gnyis pa'i rnam pas ri rab phur bu dgra dang bgegs la 'dril zhing 'debs pa/__smad gnam lcags kyi phur bu dmar mthing zur gsum me'i tshwa tshA 'phro bas gnod byed bdud bzhi'i snying la gzir ba/__rdo rje'i gshog rgyang nam mkhar gdengs shing thod sbrul la sogs pa dur khrod 'jigs pa'i chas kyis brjid pa/__spyi gtsugs nas rta gdong ljang zhur rngog ma dmar po me 'bar ba can nam mkhar 'tsher bas 'jig rten thams cad shigs shig yam yam 'gul ba/__shin tu mi bzad drag shul srin po khros pa'i nyams can gnam lcags kyi pho brang zur gsum me 'bar ba'i klong na sprul pa'i khro tshogs bye ba ther 'bum spro zhing bsdu ba dang bcas pas srid zhi kun gyi spyi dpal chen por gsal bar gyur pa'i gnas gsum du rdo rje yi ge oM AHhU~M gsum gyis rgyas btab pas de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs rdo rje'i bdag nyid du gyur pa la/__oM sarba ta thA ga ta kA ya wA ka tsit+ta badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__zhes pas brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__slob dpon mdun bskyed dang bcas pa'i thugs ka nas byung ba'i 'od zer rol pa chen pos phyogs bcu dus bzhi'i khrag 'thung khro bo rab 'byams thams cad dpal chen po pad+ma kI la ya'i sku phyag rgya gsung yig 'bru thugs phyag mtshan gyi rnam pa dpag tu med par spyan drangs te khyed rang rnams kyi lus ngag yid gsum la rgya mtsho la char drag bab pa ltar sib sib thim pas snang srid thams cad khro bo rol pa'i gsang ba gsum gyi ye shes su sad par byas pa'i mos pa mdzod/__spos sregs dbyangs dang bcas pas/__hU~M:__dmigs med mkha' khyab ye shes sgyu ma las:__drag shul stobs rdzogs pad+ma kI la ya:__khrag 'thung rab 'byams tshogs bcas dbyings nas bzhengs:__bar chad 'dul phyir gnas 'dir gshegs su gsol:__oM pad+mAn+ta kr-i ta badz+ra kI li kI la ya sa pa ri wA ra e h+ye hi:__hriM hriMHpheM pheM:_dzaHhU~M baM hoH_zhes pas dbab nas tiSh+Tha badz+ra zhes spyi bor rdo rje rgya gram du bzhag pas brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__de nas dpal gyi gtor ma 'di nyid sngar nas sgrub zin pa ltar lhar gsal btab pa yin pas dmigs pa rnams gzhung gi tshig ris dang mthun par gsal 'debs par zhu/__gtor ma dpal chen po pad+ma rta mchog kI la ya sku mdog dmar nag dus mtha'i me ltar 'bar ba/__stod khro bo chen po zhal gcig phyag gnyis pa'i rnam pas ri rab phur bu dgra dang bgegs la 'dril zhing 'debs pa/__smad gnam lcags kyi phur bu dmar mthing zur gsum me'i tshwa tshA 'phro bas gnod byed bdud bzhi'i snying la gzir ba/__rdo rje'i gshog rgyang nam mkhar gdengs shing thod sbrul la sogs pa dur khrod 'jigs pa'i chas kyis brjid pa/__spyi gtsugs nas rta gdong ljang zhur rngog ma dmar po me 'bar ba can nam mkhar 'tsher bas 'jig rten thams cad shigs shig yam yam 'gul ba/__shin tu mi bzad drag shul srin po khros pa'i nyams can gnam lcags kyi pho brang zur gsum me 'bar ba'i klong na sprul pa'i khro tshogs bye ba ther 'bum spro zhing bsdu ba dang bcas pas srid zhi kun gyi spyi dpal chen por gsal bar gyur pa de nyid khyed rang rnams kyi spyi bor byon cing dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__gtor ma spyi bor bzhag la/__oM:__khro rgyal stobs 'dus pad+ma kI la ya'i:__rdo rje'i sku yis byin brlabs dbang bskur bas:__lus kyi 'gal rkyen bar chad kun zhi zhing :__snang stong sku yi phyag rgya grub par shog:__oM pad+ma kI li kI lA ya hU~M:_kA ya a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te a b+hi Shiny+tsa oM:__zhes dbang bskur/__mthar gtor ma'i lha 'od du ltem gyis zhu nas khyed rang rnams la thim pas pad+ma rta mchog kI la ya yi gsang ba gsum dang khyed rang rnams kyi lus ngag yid gsum dbyer med du gyur pa'i mos pa mdzod/__gsung bzlas pa'i lung gi slad du dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__slob dpon gyi thugs ka nas sngags kyi phreng ba byung khyed rang rnams kyi snying gar tsit+ta rin po che mchong dmar po'i gur phub pa lta bu'i lte bar nyi ma la hU~M yig gi mthar 'khod pa bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer 'phros/__rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho dang khrag 'thung khro bo rab 'byams gyi thugs rgyud bskul/__de rnams kyi mthu stobs byin rlabs nus pa thams cad lha sngags 'od zer gyi rnam pas khyed rang rnams la thim pas ye shes kyi gzi byin 'bar bar gyur pa'i mos pa mdzad nas sngags 'di rnams kyi rjes zlos lan gsum re mdzod/__oM pad+ma kI li kI lA ya hU~M:__lan gsum/__oM pad+mAn+ta kr-ita badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nan ba~M hU~M phaT:__lan gsum/__oM pad+mAn+ta kr-i ta ha ya grI ba badz+ra kI li kI la ya ma hA yak+sha kA la rU pa karma ra~M ra~M dz+wa la ra~M sarba duSh+tAn mA ra ya hU~M phaT:__lan gsum/__khro rgyal stobs 'dus pad+ma kI la ya'i gsung gis byin gyis brlab cing dbang bskur bas ngag gi 'gal rkyen bar chad thams cad zhi nas grags stong gsung rdo rje'i ye shes mngon du gyur pa'i mos pa mdzod/__rak+sha'i sngags phreng mgrin par bzhag la/__AH__khro rgyal stobs 'dus pad+mA kI la ya'i:__nus rtsal gsung gis byin brlabs dbang bskur bas:__ngag gi 'gal rkyen bar chad kun zhi zhing :__grags stong gsung gi ye shes grub par shog:__oM pad+ma kI li kI lA ya hU~M:_wA ka a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te a b+hi Shiny+tsa AH__khro rgyal stobs 'dus pad+mA kI la ya'i thugs 'od gsal gyis byin gyis brlab cing dbang bskur bas yid kyi 'gal rkyen bar chad thams cad zhi zhing rig stong thugs kyi dgongs pa mngon du gyur pa'i mos pa mdzod/__phur pa 'dril zhing snying gar gtad la/__hU~M:__khro rgyal stobs 'dus pad+mA kI la ya'i:__'od gsal thugs kyis byin brlabs dbang bskur bas:__yid kyi 'gal rkyen bar chad kun zhi zhing :__rig stong don gyi dgongs pa mngon gyur shog:__oM pad+ma kI li kI lA ya hU~M:_tsit+ta a d+hiSh+ThA na a d+hiSh+Thi te a b+hi Shiny+tsa hU~M:__bdud las rnam par rgyal ba'i phyir shis par brjod pas kyang mnga' gsol ba'i mos pa mdzod/__me tog 'thor ba dang bcas/__oM:__dbyings kyi ngo bo chos sku rdo rje sems:__rig pa rang snang pad+ma kI la ya:__dbyings rig zung 'jug rtsa rgyud bla ma yi:__mchog thun dge legs 'grub pa'i bkra shis shog:__bgegs rigs stong phrag sogs shis brjod ji ltar rigs par bya/__dam tshig bsgrag bzung*/__gtang rag maN+Dal lus 'bul/__dge bsngo rnams spyi ltar byas pas rtsa ba yan lag dang bcas pa'i dbang bskur tshang bar grub/__slob dpon gyis tshogs la longs spyod cing lhag ma bsngo ba man las byang ltar mthar dbyung bas grub bo/___/ces 'jam mgon blo gros mtha' yas kyis bkod pa'i dbang gi zin tho dang mthun par bklag chog tu bsdebs pa 'di ni/__'jam dbyangs mkhyen brtse rin po che thub bstan chos kyi rgya mtsho'i thugs rje'i gdugs kyi grib bsil du ngal stegs 'cha' shing*/__mkhan chen smra ba'i dbang phyug dam pa pad+ma dam chos kyi zhabs rdul tshangs gnas kyi rgyan du gus pas bkod nas/__skye ba'i phreng ba kun tu bla ma mchog dang dbyer med pa'i sangs rgyas pad+ma kA ra'i bran du dam bca' mi ldog par brtan pa'i skal ba bzang pos dam du 'khyud pa can/__phun tshogs rnam rgyal du 'bod pas/__rdzong gsar bkra shis lha rtse'i rang gnas kyi khang bur spyi lo/_2008_zla dang por thun gseng 'ga' zhig tu bris shing tshes/_25_la rdzogs par byas pa'i dge bas zab chos 'di nyid kyi phrin las mkha' mthar khyab pa'i rgyur gyur cig/__//

Footnotes

Other Information