JKW-KABAB-02-KHA-037

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རེ་དོག་གཉིས་འཛིན་བྲལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཕུང་པོ་མཆོད་སྦྱིན་ནོར་བུའི་འཁྲི་ཤིང༌།
Wylie title re dog gnyis 'dzin bral ba'i rdo rje'i thol glu phung po mchod sbyin nor bu'i 'khri shing JKW-KABAB-02-KHA-037.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 37, Pages 229-230 (Folios 1a1 to 1b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. re dog gnyis 'dzin bral ba'i rdo rje'i thol glu phung po mchod sbyin nor bu'i 'khri shing. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 229-230. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Colophon

།ཅེས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རོ་སྙོམས་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་སྨྲས་པ་འདི་ཡང་གང་ཤར་དུ་བླངས་པ་གུ་ཧྱ།།

ces thun mong ma yin pa'i ro snyoms spyod pa'i tshul smras pa 'di yang gang shar du blangs pa gu h+ya

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །རེ་དོགས་གཉིས་འཛིན་བྲལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཕུང་པོ་མཆོད་སྦྱིན་ནོར་བུའི་འཁྲི་ཤིང་ཞེས་བྱ་བ།། ཕཊ། ཀ་དག་གཉུག་མའི་ཀློང་ནས་གང་ཤར་གྱི་ཕྱག་རྒྱ། །ཁ་དོག་དམར་སྨུག་ཁྲོ་འཛུམ་ཆགས་པ་ཡི་འཇོ་སྒེག །ག་བུར་འཛིན་པ་ཇི་བཞིན་འོད་ཟེར་གྱི་ཕུང་པོ། །ང་བདག་འཛིན་བྲལ་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་རུ་ཤར་རོ། །ཅ་ག་མཚར་བར་རེ་བའི་ཕུང་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད། །ཆ་མཐུན་ཙམ་མིན་ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་གྱི་བདུད་རྩི། །ཇ་ཆང་ལས་ལྷག་རྣམ་གྲོལ་བདེ་སྟོང་གི་མཆོད་སྤྲིན། །ཉ་རྒྱས་ཟླ་མདོག་བྱང་སེམས་ཐོད་པ་རུ་བསྐྱིལ་ལོ། ཕཊ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏའི་སྙིང་པོ་བྱང་སེམས་མཆོག་ཡིན་ཕྱིར། །ཐ་དད་མ་དམིགས་སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ཀྱི་མགྲོན་ཀུན། །ད་ལྟའི་སྒྱུ་ལུས་ཚོགས་གཉིས་མཉམ་རྫོགས་སུ་སྤྱོད་ཕྱིར། །ན་མར་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མའི་རོལ་པ་ཡིས་གཤེགས་ཤིང༌། ཕཊ། པཱ་པ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ནས་བབ་པ་ཡི་བྱང་སེམས། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་བདུན་པ་ཐབས་ལམ་གྱི་དགའ་བཞི། །བ་ལང་ལྟ་བུའི་རྨོངས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཀུན་བཅོམ་བྱེད། །མ་གཅིག་སྐུ་གསུམ་ལྷ་ལ་མཆོད་སྤྲིན་དུ་འབུལ་ལོ། །ཙཱ་རུའི་ཞལ་ཟས་ཀྱིས་མཚོན་འདོད་ཡོན་གྱི་རོལ་པ། །ཚ་གྲང་ཚིམ་པ་དྲུག་ལྡན་སྦྱོར་སྒྲོལ་གྱི་ཚོགས་འཁོར། །ཛ་ཧུའི་རྒྱུན་ལྟར་ཟག་མེད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས། །ཝ་སྐྱེས་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་སྲུང་མ་ཀུན་མཆོད་དོ། །ཞྭ་ཐོད་གདུགས་སུ་གཡོ་བའི་འགྲོ་བ་ནས་བཟུང་སྟེ། །ཟ་ཐངས་གྱི་ནར་བརྟེན་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན་ཡན་ཆད། །འ་འུར་སྣང་སེམས་འཁྲུལ་པའི་སྲིད་པ་ཡི་མགྲོན་ཀུན། །ཡ་མཚན་གཏན་པ་བྲལ་བའི་མཆོད་སྦྱིན་ལ་རོལ་ཅིག །རཀྴ་གདུག་པས་མཚོན་པའི་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འབྱུང་པོ། །ལ་ཀླུང་འགྲོ་ལ་འཚེ་བའི་བསམ་སྦྱོར་དང་ལྡན་རྣམས། །ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་བཟའ་བཅའ་ཟད་མེད་ལ་རོལ་ནས། །ས་བཅུ་ལྡོག་མེད་ཀློང་དུ་བྱང་ཆུབ་དེ་ཐོབ་ཤོག །ཧ་ཅང་རེ་དོགས་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཡི་ལྷ་འདྲེ། །ཨ་ཏི་ཐོབ་ཤོར་ཟད་པའི་ཆོས་ཉིད་དུ་ཐིམ་སྟེ། །ཧ་ལའི་རྟོག་ཚོགས་བྲལ་བའི་རྣམ་དཀར་གྱི་དགེ་བ། །ཨ་དོན་སྐྱེ་མེད་རྟོགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྔོའོ། ཕཊ། །ཅེས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རོ་སྙོམས་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་སྨྲས་པ་འདི་ཡང་གང་ཤར་དུ་བླངས་པ་གུ་ཧྱ།། །།
[edit]

@#/__/re dogs gnyis 'dzin bral ba'i rdo rje'i thol glu phung po mchod sbyin nor bu'i 'khri shing zhes bya ba//__phaT/__ka dag gnyug ma'i klong nas gang shar gyi phyag rgya/__/kha dog dmar smug khro 'dzum chags pa yi 'jo sgeg__/ga bur 'dzin pa ji bzhin 'od zer gyi phung po/__/nga bdag 'dzin bral ye shes DA ki ru shar ro/__/ca ga mtshar bar re ba'i phung khams dang skye mched/__/cha mthun tsam min zag med bde chen gyi bdud rtsi/__/ja chang las lhag rnam grol bde stong gi mchod sprin/__/nya rgyas zla mdog byang sems thod pa ru bskyil lo/__phaT/__ta thA ga ta'i snying po byang sems mchog yin phyir/__/tha dad ma dmigs srid zhi mnyam nyid kyi mgron kun/__/da lta'i sgyu lus tshogs gnyis mnyam rdzogs su spyod phyir/__/na mar snang stong sgyu ma'i rol pa yis gshegs shing*/__phaT/__pA pa rdo rje'i lam nas bab pa yi byang sems/__/pha rol phyin pa'i bdun pa thabs lam gyi dga' bzhi/__/ba lang lta bu'i rmongs pa'i 'khrul 'khor kun bcom byed/__/ma gcig sku gsum lha la mchod sprin du 'bul lo/__/tsA ru'i zhal zas kyis mtshon 'dod yon gyi rol pa/__/tsha grang tshim pa drug ldan sbyor sgrol gyi tshogs 'khor/__/dza hu'i rgyun ltar zag med sna tshogs kyi mchod pas/__/wa skyes dgra bgegs sgrol ba'i srung ma kun mchod do/__/zhwa thod gdugs su g.yo ba'i 'gro ba nas bzung ste/__/za thangs gyi nar brten pa'i tshogs rnams kun yan chad/__/'a 'ur snang sems 'khrul pa'i srid pa yi mgron kun/__/ya mtshan gtan pa bral ba'i mchod sbyin la rol cig__/rak+sha gdug pas mtshon pa'i sna tshogs kyi 'byung po/__/la klung 'gro la 'tshe ba'i bsam sbyor dang ldan rnams/__/sha khrag rus pa'i bza' bca' zad med la rol nas/__/sa bcu ldog med klong du byang chub de thob shog__/ha cang re dogs gnyis su 'dzin pa yi lha 'dre/__/a ti thob shor zad pa'i chos nyid du thim ste/__/ha la'i rtog tshogs bral ba'i rnam dkar gyi dge ba/__/a don skye med rtogs pa'i yan lag tu bsngo'o/__phaT/__/ces thun mong ma yin pa'i ro snyoms spyod pa'i tshul smras pa 'di yang gang shar du blangs pa gu h+ya//__//

Footnotes

Other Information