JKW-KABAB-10-THA-016

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཉང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། དབང་གི་ལག་ཁྲིད་གསལ་བར་བཀོད་པ་དྲི་མེད་པད་དཀར་སྡོང་བུ།
Wylie title nyang gter thugs rje chen po 'gro 'dul las dbang gi lag khrid gsal bar bkod pa dri med pad dkar sdong bu JKW-KABAB-10-THA-016.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 10, Text 16, Pages 423-480 (Folios 1a to 29b5)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (nyang ral nyi ma 'od zer, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. nyang gter thugs rje chen po 'gro 'dul las dbang gi lag khrid gsal bar bkod pa dri med pad dkar sdong bu. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 10: 423-480. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle ཉང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ (nyang gter thugs rje chen po 'gro 'dul)
Deity thugs rje chen po
Karchag page JKW-KABAB-Volume-10-THA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-ZHA-041
Colophon
  • Author colophon: །འདིའི་དབང་དོན་བསྡུས་པ་ཙམ་འདོད་བུམ་དུ་བཞུགས་ཀྱང་གཞུང་གི་དབང་ཆེན་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཐུགས་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་སྐལ་བ་བཟང་པོའི་དཔྱིད་དུ་ཐོབ་པ་ཉིད་བསྟན་འགྲོར་ཕན་བདེའི་བཙས་སུ་མི་ནུབ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་སྒོར་དམིགས་ཏེ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་རྩ་བའི་གཞུང་ལས་བཏུས་ཏེ་ལག་ལེན་རྣམ་གསལ་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
  • Editor colophon: །བཀའ་བབས་སྐོར་བསྐྱར་བསྒྲིག་སྐབས་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བདག་འདྲ་བླུན་པོ་ལ་ཕན་ཆེད་ནག་འགྲོས་སུ་བསྒྱུར་བའོ།།
  • Author colophon: 'di'i dbang don bsdus pa tsam 'dod bum du bzhugs kyang gzhung gi dbang chen yan lag dang bcas pa'i rgyun kun mkhyen bla ma thugs rje'i dbang phyug pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i bka' drin las skal ba bzang po'i dpyid du thob pa nyid bstan 'gror phan bde'i btsas su mi nub 'phel zhing rgyas pa'i sgor dmigs te/__pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por rtsa ba'i gzhung las btus te lag len rnam gsal bklags chog tu bkod pa dge legs 'phel
  • Editor colophon: bka' babs skor bskyar bsgrig skabs phun tshogs rnam rgyal pas bdag 'dra blun po la phan ched nag 'gros su bsgyur ba'o
[edit]
༄༅། །ཉང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། དབང་གི་ལག་ཁྲིད་གསལ་བར་བཀོད་པ་དྲི་མེད་པད་དཀར་སྡོང་བུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ། མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ཀུན་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་རས་ཀྱིས། །རྟག་ཏུ་གཟིགས་ནས་འཕྲལ་ཡུན་སྡུག་བསྔལ་ལས། །བུ་བཞིན་སྐྱོབས་མཛད་བླ་མེད་འཇིག་རྟེན་མགོན། །དབྱེར་མེད་བླ་མར་འདུད་དོ་དགྱེས་པས་སྐྱོངས། །གངས་ཅན་ལྷ་ཡི་སྐལ་བར་རྒྱལ་བས་བསྔགས། །བཟླས་པས་གྲོལ་བའི་རིག་པ་སྲིད་གསུམ་ན། །རྙེད་དཀའ་གང་དེ་སྒྲུབ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ། །སྨིན་བྱེད་དབང་གི་ལག་ཁྲིད་གསལ་དགོད་བྱ། །སྤྱན་རས་གཟིགས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་རྒྱས་པར་བསྐུར་བ་ལ། གཏེར་གཞུང་རྩ་བར་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས། དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་ལ་གནས་བཙལ་བ། ས་ཆོག །སྔོན་འགྲོའི་ཡན་ལག །ལྷག་གནས་སྟ་གོན་བཅས་བཞིར་གསུངས་པ་ལས། དང་པོ་གཉིས་སྒྲུབ་གནས་རྙིང་པ་ལ་མི་དགོས་ཤིང༌། གསུམ་པའང་སྒྲུབ་ཆེན་དང་འབྲེལ་བས་འདིར་མ་སྨོས། བཞི་པ་ལ་རྣམ་གྲངས་ལྔར་བཤད་ཀྱང་འདིར་ལག་ལེན་སྤྱི་མཐུན་གོ་བདེ་བར་བརྗོད་པ་ལ་གསུམ། དབང་རྫས། ལྷ། སློབ་མ་ལྷག་གནས་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བདག་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པས་དེའི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལས་འབྱུང་བ་ནི། སྐྱབས་སེམས་ཚད་མེད་བཞི་སྤྱི་ལྟར་བྱ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་པའི་ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གདུང་བ་རྣམས་སྙིང་རེ་རྗེ། རང་གི་སྙིང་གར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿདཀར་པོ། དེའི་འོད་ཀྱིས་ལུས་ཐ་མལ་གྱི་དངོས་པོ་སྦྱངས། ཧྲཱིཿའོད་དུ་ཞུ་ནས་པདྨ་དཀར་པོར་གྱུར། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉིད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། ཞབས་གཉིས་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས་པ། ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ། གཡས་ཀྱི་འོག་མས་བགྲང་འཕྲེང་འཛིན་པ། གཡོན་གྱི་འོག་མས་པདྨ་བསྣམས་པ། ཞི་ཞིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཅན་དར་དང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿདཀར་པོའི་མཐར་ཡི་གེ་དྲུག་པས་བསྐོར་བ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཡེ་ཤེས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས། ཨོཾ་བཛྲ་པཥྤེ་ཧཱུྃ། ནས་ནཻ་བིདྱ་བར་གྱིས་མཆོད། རང་ལ་གཉིས་མེད་དུ་ཐིམ་པར་གྱུར། བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། ཚུར་འདུས་རང་གི་སྡིག་སྒྲིབ་མ་ལུས་འདག་པར་བསམས་ལ་ཡིག་དྲུག་ཅི་འགྲུབ་བཟླ། མཐར། ལྷ་སྐུ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཏུ་ཞུ་ནས་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ། དེའང་ཇེ་ཆུང་ཡལ་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག །སླར་སྐད་ཅིག་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུར་གྱུར་པར་མོས། སྔོན་འགྲོ་དཀར་གཏོར་དང་གསེར་སྐྱེམས་རྣམས་ལ་ཆབ་བྲན། རཾ་ཡཾ་ཁཾ༔ རཏྣ་པཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་བྱིན་བརླབ། བྷུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཞེས་མགྲོན་འགུགས། བྷུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ། ས་བདག་ལྷ་ཀླུ་འཁོར་དང་བཅས༔ གཏོར་མ་དམ་པ་འདི་བཞེས་ལ༔ བདག་གི་སྒྲུབ་པ་མ་ཐོན་བར༔ ཁྱེད་ལ་གནས་འདི་བདག་གཡར་གྱིས༔ ཅི་བདེ་བར་ནི་གཞན་དུ་སོང་༔ སྔགས་མཐར་གཙྪ་བཏགས་པས་གཤེགས། དེས་ས་སློང་གི་གོའང་ཆོད། དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེགས་བུ་ལ་བའི་རྣམ་ལྔ་དང་དྲི་བཟང་གིས་བྱུགས། མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་དབུས་སུ་ཆེ་བ་གཅིག་དེའི་གཡས་གཡོན་མདུན་གསུམ། དེ་རྒྱབ་བཅུ་གཉིས། དེ་རྒྱབ་དྲུག་བཀོད་པ་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷག་གནས་ཀྱི་དོན་ཡིན་ལ། འོག་ནས་འབྱུང་བའི་དབང་རྫས་རྣམས་ཀྱང་སྐབས་འདིར་ཚོགས་པར་བྱ་དགོས། བུམ་པ་ལྷག་པར་གནས་པ་ནི། རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་གཉིས་གུ་གུལ་གྱི་དུད་པས་བདུག །ནང་དུ་ཉེར་ལྔའི་རྫས་དྲི་བཟང་གི་ཆུས་བཀང༌། རྣམ་བུམ་མགུལ་ཆིངས་དཀར་པོ། ལས་བུམ་ལྗང་གུ་བརྒྱན་རིགས་ལྔའི་ཕྱག་མཚན་དང་བཅས་པ་གཡས་གཡོན་དུ་བཀོད་པ་ཕྱི་མཆོད་ཀྱིས་བསྐོར། རྒྱས་པར་བྱེད་ན་ལས་བྱང་བཏང་ལ་ལྷ་བསྐྱེད་མཆོད་བསྟོད་བཟླས་པ་བྱ་དགོས་ཀྱང་མདོར་བསྡུ་ན་ལས་བྱང་ལྟར་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ། བུམ་པ་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་ཕྱི་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པའི་རྣམ་པ་ལ་ནང་གཞལ་ཡས་ཁང་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བའི་དབུས་སུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲཽ་བ་འདུལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མཚོ་རྫིང་དྭངས་པར་ཟླ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་གྱུར། སྔགས་ཙམ་གྱིས་མཆོད། བསྟོད་པ་ཤློ་ཀ་གཅིག་གིས་བསྟོད། གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་བུམ་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕོག །སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ་པར་བསམས་ལ་ཡིག་དྲུག་བཟླ། མཐར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གིས། བདུད་རྩིའི་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་བས་ལྷ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་བ་བུམ་པའི་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར༔ ལས་བུམ་དུ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་བསྐྱེད་བཟླས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། དབང་རྫོགས་པར་བསྐུར་བའི་སྐབས་ཁྲུས་དབང་སྐབས་འདིར་བསྒྲུབ་ན་བདེ་བས། སྟེགས་བུའི་ལོགས་ཤིག་ཏུ་མཎྜལ་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་བཀོད་པའི་ཁར་བུམ་པ་དྲི་ཆབ་ཉེར་ལྔའི་རྫས་དང་ཆུ་ཤེལ་གྱི་བཅུད་ལྡན་མགུལ་ཆིངས་དཀར་པོས་སྤྲས་པ་རིགས་ལྔའི་ཕྱག་འཚན་ཅན་ཁ་རྒྱན་དང་བཅས་པ་གུ་གུལ་གྱིས་བདུག །སུམྦྷ་ནིས་བགེགས་བསྐྲད་ལ་བཀོད། བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་དང་རྒྱལ་པོ་སོགས་རིན་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་གཟུགས་བྲིས་པའང་བཞག །ཕྱི་མཆོད་ཀྱིས་བསྐོར། ལས་བྱང་ལྟར་བྱིན་བརླབ། གཟུངས་ཆོག་ལྟར་བདག་བསྐྱེད་བསྒོམ། མདུན་བསྐྱེད་སྐབས་གཙོ་བོའི་གསལ་འདེབས་བདག་བསྐྱེད་ལྟར་བསྐྱར། སྤྱན་འདྲེན་ནས་མཆོད་པའི་བར་བཏང༌། གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ་བཟླས་དམིགས་བཅས་ཞི་ཁྲོའི་སྔགས་སྦྲེལ་བ་བརྒྱ་རྩ་ལས་མི་ཉུང་བར་བཟླའོ། །དེ་ནས་ལྷ་ལྷག་པར་གནས་པ་ནི། ལས་བྱང་གི་སྐྱབས་སེམས་ནས་བརྩམ་སྔོན་འགྲོ་རྣམས་དང༌། དངོས་གཞིའི་བསྟོད་པའི་བར་དུ་བཏང༌། རྒྱས་པར་ལྕོགས་ན་ཚོགས་མཆོད་ཀྱང་བྱས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོལ་བས་བསྒྲིབ་བོ། །དེ་ནས་སློབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པ་ལ། སོ་ཤིང་དང་ར་བ། ཀུ་ཤའི་ཆུན་པོ། །སྲུང་སྐུད་དཀར་པོ་རྣམས་ཉེ་བར་བསྡོགས་ལ། སློབ་མ་རྣམས་ལས་བུམ་གྱི་ཆུས་ཁྲུས་བྱ། ཕྱག་བཅས་ནང་དུ་འཁོད་པ་ལ་བློ་བཅོས་པའི་ཆོས་བཤད་ཅི་རིགས་པ་དང་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། དེ་ལ་སྐབས་འདིར་འཆད་པར་བྱ་བ། གངས་ཅན་བོད་ཡུལ་གྱི་ལྷའི་སྐལ་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། མཚན་ཙམ་བཟུང་བས་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་ཤིང་འབྲེལ་ཐོགས་ཙམ་གྱིས་ངན་འགྲོའི་སྐྱེ་སྒོ་བཅད་དེ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་ལམ་སྣ་འདྲེན་པར་མཛད་པ། འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མངའ་བདག་ཉང་རལ་པ་ཅན་གྱི་ཟབ་གཏེར་ལས་བྱོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལྷ་ཉེར་གསུམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སྔོན་འགྲོ་སྟ་གོན་གྱི་ཆོས་དང་དངོས་གཞི་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས་ཐོག་མར་སྔོན་འགྲོ་སློབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ལ་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག སློབ་མ་ལྷག་གནས་ཀྱི་ཆོས་ལ་རྣམ་གྲངས་དགུར་གསུངས་པའི་དང་པོ་རང་རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྡིག་པ་བཤགས་པ་ནི་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་ཚེ་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་བསགས་པའི་སྡིག་པ་མི་དགེ་བ་ཅི་མཆིས་པ། ཐམས་ཅད་བློས་བླངས་ནས་ཡུལ་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་མདུན་ཏུ་གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་བཤགས་པའི་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཧོཿ བླ་མ་སློབ་དཔོན་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་དང་༔ ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་༔ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བས༔ ཚེ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ད་ལྟའི་ལུས་འདི་བླངས་ཀྱི་བར་དུ་སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་མཚམས་མེད་པ་ལྔ་དང་༔ དེ་དང་ཉེ་བ་ལྔ་དང་༔ ལྕི་བ་བཞི་དང་༔ ལོག་པ་བརྒྱད་དང་༔ མི་དགེ་བ་བཅུ་དང་༔ ཉན་ཐོས་ཀྱི་འདུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྡོམ་པ་ཉམས་པ་དང་༔ གསང་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ༔ མི་འཆབ་མི་སྦེད་དོ༔ སླད་ཆད་ཀྱང་གཅོད་ཅིང་སྡོམ་པར་བགྱིད་ལགས་སོ༔ བྱང་ཞིང་དག་པའི་ཚངས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་བཤགས་པ་ཕུལ་བས་སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གིས་དག་ནས་ལུས་ཐམས་ཅད་དཀར་སངས་སོང་བར་སྒོམས་ཤིག །གཉིས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བླ་མ་ལ་མོས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་ལ། བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས༔ བླ་མ་སློབ་དཔོན་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་དང་༔ ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་༔ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་དུས་འདི་ནས་བཟུང་ནས༔ ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ༔ སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ༔ རྒྱུ་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་བ་དང་བཅས་པ་ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞིར་གྱུར་པ༔ དམ་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ༔ སྒྲིབ་གཉིས་བསལ་ནས་ས་དང་ལམ་ལ་གནས་ཏེ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པ༔ འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ༔ ཞེས་ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་བྱས་པས་དཀོན་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས་འོག་ཏུ་ཚུད་པར་མོས་ཤིག །གསུམ་པ་ཐེག་པ་དམན་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཐོག་མར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བླ་མ་སློབ་དཔོན་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་དང་༔ ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་༔ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་ཞུ་བས༔ བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། བླ་མས་གནང་བ་སྦྱིན་པ། ཀྱཻ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་དབང་དང་བྱིན་རླབས་འདོད་ན༔ བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་༔ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བླ་མ་ལ་མོས་པ་བསྐྱེད་པ་དང་༔ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་དད་གུས་རབ་ཏུ་སྐྱེད་ཅིག༔ དབང་བསྐུར་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་བྱའོ༔ ཞེས་བརྗོད། དེ་ནས་གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་འདོད་ཀྱི་སྨོན་པ་དང་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཟབ་མོ་ལ་འཇུག་པར་སེམས་བསྐྱེད་པའི་བློས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོ༔ བླ་མ་སློབ་དཔོན་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་དང་༔ ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་༔ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བས༔ དུས་འདི་ནས་བཟུང་ནས་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་སེམས་ཅན་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་པའི་སེམས་བརྟན་པོའི་བློས་བསྐྱེད་པར་བགྱིའོ༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས་ལུང་སྦྱིན་པ་ནི། ཀྱཻ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་གྱིས༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་དམ་གྱི་ལྷར་ཟུངས༔ ལུས་དང་སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མ་སྤངས་པར༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྒྲུབས་ལ༔ འཁོར་བ་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་གྱིས་ཤིག༔ ཅེས་གནང་བ་བྱིན་པའི་དོན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་མི་འབྲལ་བར་བྱ་དགོས་པའོ། །བཞི་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་པྲ་བརྟག་པའི་སླད་དུ། སོ་ཤིང་གྲུ་བཞི་སོར་བརྒྱད་པ་དྲིས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པ་འདི་ཉིད་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་བར་དུ་ཟུངས། སོ་ལ་བྲུད་པ་དང་ཚིག་འདིའི་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་ཏེ་འདོར་བར་ཞུ། སོ་ཤིང་གཏད། རྭ་བ་མདུན་ཏུ་བཞག་ལ། ཧོཿ སོར་བརྒྱད་གཙང་མའི་སོ་ཤིང་འདི༔ སོ་ཡིས་བཟུང་ནས་བདག་བོར་གྱིས༔ འཕགས་པའི་རྒྱལ་པོ་བཞུགས་པའི་གནས༔ དབུས་ཕྱོགས་དགའ་ལྡན་གནས་སུ་བོབ༔ དེ་ལྟར་དོར་བའི་སོ་ཤིང་ཉིད་མཎྜལ་གྱི་དབུས་སུ་བབ་ན་དངོས་གྲུབ་འཐོབ། ཚུར་ལོག་ན་སྡིག་བཤགས་བྱ་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །ལྔ་པ་འཇུག་པའི་རྨིས་ལྟས་བརྟག་པའི་ཕྱིར་དུ། ཀུ་ཤའི་ཆུན་པོ་ཆུང་བ་ལག་གཡས་སུ་གཏད་པ་སྔས་དང༌། ཆེ་བ་གཡོན་དུ་གཏད་པ་སྟན་གྱི་དོན་དུ་ཟུངས་ཤིག །ཀུ་ཤ་ལས་ཆུས་བསངས་པ་གཏད་ལ། ཀྱཻ༔ ཤུ་ཀ་གཙང་མ་ལྷ་ཡི་གདན༔ དག་ཅིང་དྲི་མ་མེད་པའི་རྫས༔ ཉལ་བའི་སྟན་དང་སྔས་སུ་སྦྱིན༔ ལེགས་ཉེས་རྨི་ལྟས་སྟོན་པར་ཤོག༔ དོ་ནུབ་དག་བྱེད་རྩྭ་མཆོག་འདི་སྔས་སྟན་དུ་བྱས་ལ་ཉལ་ཏེ་རྨི་ལམ་གྱི་མཚན་མ་བརྟག་པར་བྱ་དགོས་སོ། །དྲུག་པ་བར་ཆད་ཀྱི་བགེགས་བསྲུང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྲུང་བའི་སྐུད་པ་གདགས་པ་ནི། མདུད་པ་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་སྲུང་སྐུད་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བར་གྱུར། སྐུད་པ་དཀར་པོ་གསུམ་བསྒྲིལ་མདུད་པ་གསུམ་བཏབ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་རཀྵ་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ལན་མང་དུ་བརྗོད་ལ་སྔགས། འདི་ཉིད་དཔུང་པར་བཅིངས་པས་སྒོ་གསུམ་བར་ཆད་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པར་སྲུང་བའི་གོ་བགོས་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་ཐག་སྔགས་མདུད་འདི༔ གཡོན་གྱི་དཔུང་པར་བཅིངས་པ་ཡིས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བར་ཆད་བགེགས༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་སྲུང་བར་ཤོག༔ ཅེས་སྐྱེས་པའི་དཔུང་པ་གཡོན་དང་བུད་མེད་ཀྱི་གཡས་སུ་བཅིང༌། བདུན་པ་ཟབ་མོའི་གནས་ལ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ཆོས་བཤད་པ་འདི་ལ་གསན་འཚལ། ཀྱེ་མ་ཧོཿ སྐལ་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་པ༔ དལ་འབྱོར་མི་ལུས་རིན་ཆེན་ཐོབ༔ ལོག་དང་དམན་པའི་སེམས་སྤོང་ནས༔ ཐེག་ཆེན་དོན་དང་འཕྲད་པ་དང་༔ ཁྱད་པར་གསང་སྔགས་བླ་ན་མེད༔ འཕགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོག་མཐོང་བ༔ འདི་ནི་རྙེད་པར་དཀའ་བ་ཡིན༔ དགའ་ཞིང་དང་བས་སྤྲོ་བར་གྱིས༔ བརྒྱད་པ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ལགས་ཏེ། ཀྱེ་མ༔ སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་བུ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ ཁྱེད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་བཅུག་ལ༔ དབང་བསྐུར་བ་དང་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་བྱ་བས༔ འདིས་འགྲོ་དྲུག་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་ཏེ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་དང་ཞལ་མཇལ་ནས༔ བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འཐོབ་པ་ཡིན་པས་ཐེ་ཚོམ་དང་ཡིད་གཉིས་མ་བྱེད་པར་འདིར་ཞུགས་ཤིག༔ ཅེས་གནང་བ་སྦྱིན་ནོ། །དགུ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པར་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས༔ ཧོཿ བླ་མ་སངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཅས༔ ཀུན་ནས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སྐལ་བར་ལྡན༔ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གི༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཉན་པོར་བདག་འཇུག་པས༔ བླ་མས་བརྩེ་བར་དགོངས་ནས་ནི༔ འཁོར་བའི་གནས་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། དེ་དག་གིས་སློབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པའི་རིམ་པ་རྣམས་གྲུབ་བོ། །འདིར་ཁྲུས་དབང་བསྐུར་ན་སྟབས་བདེ་བས། དེ་ནས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་པ་ལ་ཁྱད་པར་དུ་བསྔགས་པ་བུམ་པའི་གཟུངས་ཆོག་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་བསྐུར་བའི་ཐོག་མར་བུམ་པའི་ལྷ་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལགས་ཏེ། སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་ལས་འགྲོ་བའི་དོན་སླད་དུ༔ མ་འགགས་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་དྲུག་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ༔ སྙིང་རྗེས་ཀུན་ལ་གཟིགས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ༔ མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སྐལ་ལྡན་འདི་ལ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཆོས་ཉིད་བདུད་རྩི་མཆོག་ཏུ་དབང་བསྒྱུར་ཅིང་༔ དུག་ལྔ་དུག་གསུམ་སྨན་དུ་བསྒྱུར་མཛད་པ༔ འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་མཛད་པའི༔ ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སྐལ་ལྡན་འདི་ལ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གཟུངས་བུམ་མགོར་བཞག་ལ། བུམ་པས་དབང་བསྐུར་དག་བྱེད་ཀ་ལ་ཤ༔ སྤྱི་བོར་བཞག་པས་པདྨ་རཱ་ག་འདྲ༔ དག་ཅིང་དྲི་མེད་རས་ཀྱི་མགུལ་ཆིངས་བཅིངས༔ འབྲས་བུ་ཆགས་པའི་ཤིང་གིས་ཁ་བརྒྱན་ཅིང་༔ ཡོན་ཏན་ལེགས་མཛེས་གདུང་བའི་བསིལ་མངར་ཆུ༔ མེ་ཏོག་ལེགས་མཛད་དྲི་ལྡན་སྤོས་ཀྱི་ཆུ༔ སྨན་ལྔ་འབྲུ་ལྔ་སྤོས་ལྔ་རིན་ཆེན་ལྔ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཁ་རྒྱན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ གཟུངས་ཐག་གིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐུགས་རྗེའི་ལུ་གུ་རྒྱུད་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔས་དབང་བསྐུར་བས༔ དགོས་འདོད་རེ་བ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྐོང་བར་གྱུར་ཅིག༔ སྨན་ལྔས་དབང་བསྐུར་བས༔ རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་གྱི་ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བར་གྱུར་ཅིག༔ སྤོས་ལྔས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་མཆོག་དང་ལྡན་ནས༔ འཕགས་པའི་ཞལ་ཟས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ སྙིང་པོ་ལྔས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཇི་ལྟར་བུམ་པ་ནང་སྟོང་པ་ལྟར༔ ཉོན་མོངས་པའི་ལས་དང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་བར་གྱུར་ཅིག༔ ཇི་ལྟར་བུམ་པ་གང་ཞིང་རྒྱས་པ་ལྟར༔ ཚེ་དང་དབང་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལ་སོགས་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཀ་ལ་ཤ་པཉྩ་རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཅེས་དབང་བསྐུར། བཀྲུ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ༔ ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ༔ ཏིཥྛ་ཏིཥྛ༔ བྷནྡྷ་བྷནྡྷ༔ ཧ་ན་ཧ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་དང་༔ ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དང་༔ རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སྒྲིབ་པ་དང་༔ ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དང་༔ སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་མི་གནས་པར་གྱུར་ཅིག༔ རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་འདུས་པའི་ནད་ཐམས་ཅད་དག་པར་གྱུར་ཅིག༔ གདོན་དང་བར་གཅོད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག༔ ལུས་ཀྱི་ན་ཚ་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་དག་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཞི་བར་གྱུར་ཅིག༔ སྟོང་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཉམས་པ་ཅན་གྱི་གྲིབ་ཕོག་པ༔ མི་གཙང་བའི་འགོ་མཚན་ཕོག་པ༔ ནད་དང་རིགས་དང་མཛེའི་རླངས་པ་ཕོག་པ༔ མི་གཙང་བས་ལྷ་དང་སྲུང་མ་གྱེར་བ༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་མི་དགྱེས་པ༔ དག་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཞི་བར་གྱུར་ཅིག༔ སྟོང་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་ལན་གསུམ་བདུན་ལ་སོགས་པ་བརྗོད་ལ་ཁྲུས་བྱ། ཁོང་དུ་བླུད། དེ་ལྟར་སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་གྲིབ་དང་མི་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་དག་ནས་སྒོ་གསུམ་གཉུག་མ་མི་ཤིགས་པའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་ལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་བརྒྱད་དང༌། རིན་ཆེན་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀྱིས་མངའ་གསོལ་བས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་པར་མོས་ཤིག །རིན་ཆེན་གསེར་གདུགས་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་རྫས༔ བདེ་གཤེགས་སྐུ་ལ་མཚན་དང་དཔེ་ཤར་བ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྲོ་ཀུན་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་རྫས༔ བདེ་གཤེགས་སྐུ་ལ་མཚན་དང་དཔེ་ཤར་བ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྲོ་ཀུན་བདུད་ལས་རྒྱལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རིན་ཆེན་གསེར་ཉ་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་རྫས༔ བདེ་གཤེགས་སྤྱན་ལ་མཚན་དང་དཔེ་ཤར་བ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྲོ་ཀུན་སྤྱན་ལྔ་ལྡན་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རིན་ཆེན་འབུད་དུང་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་རྫས༔ བདེ་གཤེགས་གསུང་ལ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཤར༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྲོ་ཀུན་ཆོས་སྒྲ་གསུང་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རིན་ཆེན་བུམ་པ་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་རྫས༔ བདེ་གཤེགས་མགུལ་ལ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཤར༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རིན་ཆེན་དཔལ་བེའུ་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་རྫས༔ བདེ་གཤེགས་ཐུགས་ལ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཤར༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྲོ་ཀུན་མི་འགྱུར་ཐུགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རིན་ཆེན་པདྨ་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་རྫས༔ བདེ་གཤེགས་ལྗགས་ལ་མཚན་དང་དཔེ་ཤར་བ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྲོ་ཀུན་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རིན་ཆེན་འཁོར་ལོ་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་རྫས༔ བདེ་གཤེགས་ཞབས་ལ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཤར༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྲོ་ཀུན་འཁོར་བ་རྒྱུན་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རིན་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཙཀ་ལི་གཏད་ལ། རྒྱལ་པོ་རིན་ཆེན་སྟོང་གསུམ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར༔ མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལྡན་པའི་སྐུ་མངའ་བ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ བཙུན་མོ་རིན་ཆེན་འདོད་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ལ་མཉེས་མཛད་ཡུམ་ལྔར་ལྡན༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འབྲེལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ བློན་པོ་རིན་ཆེན་བློ་ལྡན་བསྙེན་གནས་དགའ༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་གྲོས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་འཛིན༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་གཏན་བློ་དང་ལྡན་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ དམག་དཔོན་རིན་ཆེན་རྩུབ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ ཚུལ་དགུ་ལྡན་པས་ཕ་རོལ་དཔུང་རྣམས་འཇོམས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདུད་ཀྱི་དཔུང་རྣམས་འཇོམས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་རྩིབས་སྟོང་ལྡན༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གར་འགྲོ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་གཅོད་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ནོར་བུ་རིན་ཆེན་མཆོད་པས་དགོས་འདོད་འབྱུང་༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བསོད་ནམས་དབང་ཐང་རྫོགས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བཀྲེས་སྐོམ་རྒྱུན་ཆད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རྟ་མཆོག་རིན་ཆེན་རྩལ་ལྡན་སྤྲིན་ཤུགས་ཅན༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་རྫུ་འཕྲུལ་རྟ་ཡི་ཆིབས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སངས་རྒྱས་ས་ལ་ཕྱིན་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ གླང་པོ་རིན་ཆེན་རྩལ་དང་སྟོབས་བཅུར་ལྡན༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་དམག་གི་དཔུང་འདེགས་པའི༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་འགྲོ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཤིས་བརྗོད་ཇི་ལྟར་འོས་པ་སྤེལ། དགེ་བསྔོ་བྱས་ལ་སློབ་མ་གྱེས། ཁྲུས་བུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་ཆུར་ཞུ། རང་ལྷར་བསྒོམས་ལ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱས་གདབ་བོ། །སློབ་དཔོན་གྱིས་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ། ཀྱཻ༔ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མཆོག༔ ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་འཁོར་དུ་བཅས༔ ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ སློབ་མ་རྣམས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ང་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་བྲི་འཚལ་བས༔ སྟ་གོན་ལ་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཅེས་གསོལ། སེ་གོལ་སྒྲས་མཚོན་སྟ་གོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་བར་སྣང་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བར་བཞུགས་པར་མོས་ལ་ཚོམ་བུ་སོགས་བསྡུའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་སྤྱི་དོན་རྣམ་པ་བཞིར་གསུངས་པའི་དང་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་དང་སྒྲུབ་རྫས་བཤམ་པ་ནི། སྟེགས་བུའི་སྟེང་དུ་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲམ་པའི་དབུས་སུ་ཁྲི་འུའི་ཁར་སྔར་སྟ་གོན་བྱས་པའི་རྣམ་བུམ་བཞག །དེའི་ཁར་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་ཆང་དང་ཨ་མྲྀ་ཏས་བཀང་བའི་སྟེང་མེ་ལོང་ལ་མཚལ་ལམ་སིནྡྷུ་རའི་ཡིག་དྲུག་བྲིས་པས་བཀབ། ནང་དབང་རྫས། དབུ་རྒྱན། ཅོད་པན། རྡོ་རྗེ། དྲིལ་བུ། ཤེལ་ཕྲེང༌། སྦ་ལྕག་ཚིགས་གསུམ། ཁྱད་པར་རྫས། ལྷ་ཙཀ་ཉེར་གཉིས། དངུལ་གྱིས་བྲིས་པའི་ཡིག་དྲུག་དང༌། པུསྟི། ཁྲི་གདུགས་ཙཀ་ལི་རྣམས་ཅི་བདེར་བཀོད། ཕྲིན་ལས་བཞིའི་དབང་རྫས་ཤར་དུ་དངུལ་བུམ་ནང་དུ་དྲི་སྨན་རིན་པོ་ཆེ་ཆུ་སྣ་འོ་མས་བཀང་བ་ཆུ་ཤེལ་དང་བཅས་པ། མགུལ་ཆིངས་དཀར་པོ། ཁ་རྒྱན་མེ་ལོང་ལྡན་པ། ལྷོར་ཚོགས་གཏོར། དཀར་གསུམ། མངར་གསུམ། ཁུར་བ། ཤ་བཙོས་བསྲེགས་རློན་པ་དང་བཅས་པ། ནུབ་ཏུ་ཟངས་གཞོང་དུ་དབང་གཏོར་ཟླ་གམ་དམར་པོ་རྒྱ་སྐྱེགས་དང་སིནྡྷུ་རས་བྱུགས་ཤིང་ཆང་དང་སྨན་སྣ་བཅས་པ། བྱང་དུ་ཟངས་སམ་སེང་ལྡེང་ཕུར་པ་རྟ་ཞལ་ཅན། མདུན་ངོས་སུ་ཚེ་བུམ་མགུལ་ཆིངས་དམར་པོ་དྲི་ཆབ་དང་སོ་ལྔས་བཀང་བའི་ཁར་ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་བཞག་པ་དང་ཚེ་རིལ་ཚེ་ཆང༌། རྒྱབ་ཏུ་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་རྣམས་ཀྱང་དེ་དག་གི་དབང་བསྐུར་ཆེད་དུ་བཀོད། ཕྱི་མཆོད་སྐོར་བཤམ། ལས་བཞིའི་འབུལ་གཏོར་སོགས་ལས་བྱང་ནས་བཤད་པ་ལྟར་དང༌། གཞན་ཡང་ལས་བུམ། མིག་དར་མེ་ཏོག །སྔོན་གཏོར། སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་སོགས་ཉེ་བར་མཁོ་བ་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་བ་ནི། ལས་བྱང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ནས་བརྩམ་སྔོན་འགྲོ་རྣམས་བཏང༌། སྟ་གོན་གྱི་ལྷ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དབང་དངོས་གཞི་ལྷ་བསྐྱེད་སྐབས་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་དུ་བསྒོམ་ཡང་ཆོག་མོད་ཚིག་རིས་གཅིག་གིས་བདག་མདུན་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་གསལ་འདེབས་པ་ལུགས་འདི་ལ་འཐད་པ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བྱས་ལ་མངོན་རྟོགས་ནས་བཟླས་པ་དང་ཛབ྄་བསྟོད་གྲུབ་ཀྱི་བར་བཏང༌། བུམ་བཟླས་གྲུབ་ན་སྤྱི་ལྟར་བྱ། མ་གྲུབ་ཀྱང་སྔོན་ཏུ་སོང་བས་འཐུས། ཕྲིན་ལས་བཞིའི་རྫས་བསྒྲུབ་པ་ནི། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་བ་བི་ཤུདྡྷེ་ཧཱུྃ༔ སརྦ་དྷརྨ་སྭ་བྷཱ་བ་བི་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ༔ བུམ་པ་དང་རྫས་ཀྱི་སྐྱོན་རྣམ་པར་དག་ནས་སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་བུམ་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱུར། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ ཨ་མྲྀ་ཏེ་ཀུཎྜ་ལཱི་སརྦ་བི་ཤུདྡྷེ་ཧཱུྃ༔ བུམ་པའི་ནང་དུ་རྣམ་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་ངོ་བོ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་དཀར་པོ། ན་བ་གསོ། ཤི་བ་སློང༌། སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་བྱེད་པ། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ལྷའི་ཞལ་ཟས་དྲི་མ་མེད་པ་འདོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཟད་མི་ཤེས་པ། ཟངས་གཞོང་དུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ལན་གསུམ། བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་དམར་པོ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕྲོས་པས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བཅུད་བསྡུས། འགྲོ་བ་མི་དང་ལོག་ལྟའི་དགྲ་བགེགས་ལ་ཕོག་པས་རང་དབང་མེད་པར་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པར་གྱུར། ཕུར་པ་ཁྲོ་བོ་རྟ་མགྲིན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྐུ་མདོག་དམར་པོ། ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་དང་གཡོན་ཕུར་པ་བསྣམས་པ། སྤྱི་གཙུག་ན་རྟ་སྐད་འཚེར་བ། ཞབས་ཀྱིས་དགྲ་བགེགས་མནན་ཅིང་སྒྲོལ་བ། མེ་ཕུང་དམར་ནག་གི་དབུས་ན་བཞུགས་པར་གྱུར། ཅེས་དམིགས་ལ། ཡིག་དྲུག་ཤམ་དུ། ཤཱནྟིང་པུཥྟིཾ་བ་ཤཾ་མཱ་ར་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཅེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླ། བླ་མ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམ། དེ་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་ནི། གཞུང་ཟུར་གསལ་ལྟར་རྟ་སྔགས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད། ཚེ་བུམ་བྷྲཱུྃ་ལས་སོགས་ལྷ་བསྐྱེད། བསྙེན་པ་ཡིག་བཅུ། སྒྲུབ་སྔགས། ལས་སྦྱོར་རྣམས་ཅི་འགྲུབ་བཟླས་ལ་སྟོང་ཚིགས་མཆོད་འབུལ། བསྐུལ་བ་དང་ཚེ་འགུགས་བྱ། དེ་ནས་སྨན་སྒྲུབ་པ་ནི། བདུད་རྩི་ཕོ་བྲང་དང་བཅས་པའི་འོག་ཏུ༔ ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དལ་བ་དན་གྱིས་མཚན་པ་གཅིག་བསྒོམ༔ དེར་ཐོད་པ་གསུམ་གྱི་སྒྱེད་པོའི་ཁ་ན༔ བདུད་རྩིའི་སྣོད་བྷན་དྷའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ན་བདུད་རྩིས་གང་ནས་གནས་པ་ལས༔ འོག་ནས་རླུང་གནས་པ་ལས་མེ་སྦར༔ མེས་ཐོད་པ་དྲོས་པས་དམ་ཚིག་བདུད་རྩི་འོ་མ་ཁོལ་བ་ལྟར་བསྒོམ༔ ཐོད་པའི་སྟེང་ན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ༔ རིགས་དྲུག་གི་ལྷ་ཚོགས་སྦྱོར་བ་བྱས་པས༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ནམ་མཁའ་ནས་བབས་ཏེ༔ དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩི་དང་འདྲེས་ཏེ༔ ཐོད་པ་རྒྱ་ཆེར་གང་ནས་ལྷུད་ལྷུད་བྱུང་བར་བསམ་མོ༔ ཧཱུྃ༔ འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ད་ལ་རུ༔ མཚན་ལྡན་ཞལ་བུ་ཀ་པཱ་ལ༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་ལས་སྦྱར་བའི་སྨན༔ ཉི་ཟླ་གསལ་བའི་ད་ལ་རུ༔ མུ་ཏིག་དཀར་པོ་དྲི་མེད་ལྟར༔ བདུད་རྩི་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་འཁྱིལ༔ སྒྲུབ་པ་པོས་ནི་ནན་ཏན་བྱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླ། བདུད་རྩི་དབབ་པའི་སྔགས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཞེས་ཅུང་ཟད་བཟླས་ལ། རིགས་དྲུག་ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཕོ་བྲང་དུ་བབས་པར་བསྒོམ་མོ། དེ་ནས་བདུད་རྩི་བསྐྱིལ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཞེས་བཟླ་ཞིང༌། བདུད་རྩི་བྷནྡྷའི་གཞལ་ཡས་སུ་འཁྱིལ་ནས་གང་བར་བསམ་མོ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་གུ་ཡ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཅེས་བཟླས་དངོས་གྲུབ་བླང་ཞིང་བསྡུའོ། །དེ་ནས་ལས་བྱང་ལྟར་འདས་གཏོར་དང་ཆོས་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་བྱ། རིག་པའི་མེ་ཏོར་དོར། སློབ་མ་གཞུག་པར་གསོལ་བ་གདབ་བོ། །གསུམ་པ་སློབ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། སྟ་གོན་བྱས་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ཕྱི་རོལ་དུ་ཁྲུས་བྱ། བགེགས་གཏོར་བཏང༌། བཀའ་བསྒོ་བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་ལ། འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པའི་འཆད་བྱ། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་འདུས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་རང་གཟུགས། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པའི་ཡབ། དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་ཀྱང་རྒྱལ་སྲས་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་རོལ་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རྣམས་སུ་བསམ་ལས་འདས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྤྲིན་བཀོད་པ་ལ་མཚུངས་པའི་ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མདོ་དང་རྒྱུད་དང་རྟོག་པ་མཐའ་ཡས་པ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་ཅིང༌། དེ་དག་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་མན་ངག་ཇི་སྙེད་པ་འཕགས་བོད་གཉིས་སུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས། མཆོག་གམ་ཕུལ་དུ་གྱུར་པ་ནི། འཕགས་མཆོག་ཉིད་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་རྣམ་པར་རོལ་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་ཀ་རའི་བཀའ་སྲོལ་ལས་བྱོན་པ་རྣམས་ཡིན་ཅིང༌། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་དེ་ཉིད་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ལྗོངས་འདིར་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་མཐའ་ཡས་པ་སྩལ་བའི་སྐབས་སུ། སངས་རྒྱས་བཀའི་བརྒྱུད་པ། བྱང་སེམས་ཐུགས་རྗེའི་བརྒྱུད་པ། གྲུབ་ཐོབ་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པ་སྟེ་བརྒྱུད་པ་གསུམ་ལྡན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་རྒྱུད། ཕྱི་དྲུག་སྐོར། ནང་བཞི་སྐོར། གསང་བ་གསུམ་སྐོར། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཆིག་སྐོར། ལས་ཁ་ཚར་དང་བཅས་པའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་སྐལ་ལྡན་རྗེ་འབངས་རྣམས་ལ་གདམས་པར་མཛད། མ་འོངས་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བས་དགོངས་ཏེ་ལྷོ་བྲག་གཏམ་ཤུལ་གྱི་བྲག་སྲིན་མོ་སྦར་རྗེས་ཅན་དུ་ཟབ་མོའི་གཏེར་རྒྱས་བཏབ་པ། སྙིགས་དུས་དྲུག་ཅུ་ཁ་རལ་བའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ན་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་སྐུའི་སྐྱེ་བ་བཅོ་ལྔ་པ། གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་མེས། མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཉམས་བཞེས་མཐར་ཕྱིན་པ་མཛད་པས་རྩོད་པ་མེད་པའི་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་སྙན་པས་ས་སྟེང་ཁྱབ་ཅིང་ཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པས་ད་ལྟའི་བར་དུའང་གཏེར་ཁ་གོང་མའི་ལུགས་སྲོལ་ཅེས་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་པ་འདི་བྱུང་བ་ཡིན་ཅིང། འགྲོ་མགོན་ནམ་མཁའ་དཔལ་སོགས་སྲས་བརྒྱུད་དང་སློབ་བརྒྱུད་ལས་སྨིན་གྲོལ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་ཟམ་མ་ཆད་པར་བྱོན་ཅིང༌། ཁྱད་པར་མངའ་བདག་ཉང་རལ་ཉིད་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་གསལ་བར་བསྟན་ཅིང་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ། བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་བྱོན་པའི་སྨིན་གྲོལ་ཡན་ལག་བཅས་ཆ་ཚང་བ་བཀའ་དྲིན་དུ་ཐོབ་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་བགྱི་བར་འོས་པ་རྣམས་གྲུབ། ཁྱེད་རང་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་སུ་ཡོད། འཇུག་པ་ལའང་ཆོས་བརྒྱད་དུ་གསུངས་པ་ལས། ཐོག་མར་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། ཞེས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །མཚམས་སྦྱོར་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་གདོང་གཡོགས་དང་མེ་ཏོག་སྦྱིན། གཉིས་པ་བརྡ་སྦྱར་ཅིང་བར་ཆད་བརྟག་པའི་ཕྱིར་དྲི་བ་བྱེད་པ་ལ་གསན་འཚལ། ཀྱཻ་མ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱེད་རྣམས་གང་ཡིན༔ མིང་ཅི་ཡིན༔ ཅིའི་ཕྱིར་འདིར་འོང་༔ དོན་གྱི་དངོས་པོ་ཅི་ཞིག་འདོད༔ ཅེས་དྲིས་པའི་ལན་བཏབ་པར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བདག་ནི་སྐལ་བཟང་སྣོད་ལྡན་རིགས༔ རྡོ་རྗེ་ཆཻ་མོ་ཞེས་བྱ༔ རྡོ་རྗེ་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ལ༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་ཞུ་བར་མོས༔ འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ ཐུགས་རྗེས་དམ་པར་བཟུང་དུ་གསོལ༔ ཡང་སློབ་དཔོན་གྱིས་བར་གཅོད་དྲི་བ་ནི། ཀྱེ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ འགྲོ་བ་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ་མོད་ཀྱང་༔ ལེགས་དྲན་ཉམས་དགས་ལྟ་བའམ༔ བླ་མ་ཕ་མས་མ་གནང་ངམ༔ སྡིག་ཅན་དམ་ཚིག་ཉམས་པའམ༔ རེ་ཞིག་ཙམ་གྱི་ཕྱིར་མིན་ནམ༔ ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་ཏུ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཀྱེ༔ བདག་ནི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱིས༔ དད་གུས་མོས་པས་འཇུག་པ་ལགས༔ མ་གནང་བ་དང་ཉམས་པ་མེད༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བཀའ་དྲིན་གྱིས༔ དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་ཞུ༔ གསུམ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི་སློབ་དཔོན་གྱི་བགྱི་བ་ལགས་ཏེ། སློབ་དཔོན་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕྱག་དང་མཎྜལ་ཕུལ། ཨོཾ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལྷ་ཡི་ལྷ༔ གཙོ་དང་འཁོར་དུ་བཅས་པ་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་རྣམས༔ འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལས༔ བྱང་ཆུབ་སྐམ་སར་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་འཇུག་པར་གསོལ༔ ཅེས་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་གདབ་ལ། བཞི་པ་མེ་ཏོག་དོར་ཞིང་གསང་མཚན་གདགས་པ་ཡིན་པས༔ ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་ཅོད་པན་དུ་མོས་ལ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་བར་དུ་ཐོགས་ནས་རང་རང་གི་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་འབྲེལ་བའི་རིགས་གང་ཡིན་པའི་ལྷ་ལ་ཕོག་པར་ཤོག་ཅིག་པའི་འདུན་པ་དང་ཚིག་འདིའི་རྗེས་ཟློས་བཅས་ཏེ་འདོར་བར་ཞུ། ཀྱེ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དབང་གི་ལྷ༔ བདག་ཅག་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ཞུགས་པས༔ རིག་པའི་མེ་ཏོག་ལྷ་ལ་འབུལ༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ལ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ པྲ་ཏི་རཏྣ་པུཥྤེ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཞེས་མེ་ཏོག་དཀྱིལ་འཁོར་རམ་འགྲིམ་དཀྱིལ་དུ་འདོར་གཞུག །དབུས་སུ་བབས་ན་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྩལ། ཡུམ་ལ་རྡོ་རྗེ་རིག་པའི་རྒྱལ། སྲས་རྡོ་རྗེ་གྲུབ་པ་གཙོ། སྲས་མོ་ལ་རྡོ་རྗེ་རིག་སྔགས་གཙོ། །རིགས་གཞན་རྣམས་ལ་སོ་སོའི་རིགས་དང་བསྟུན་པའི་མིང་གདགས་སོ། །ལྔ་པ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་འདྲེན་ཅིང་སྙིང་ལ་གཞུག་པ་ཡིན་པས་ཁྱེད་རང་སྒོ་གསུམ་གྱི་གནད་ལེགས་པར་གཅུན་ལ་སེམས་གཞན་ཏུ་མ་ཡེངས་པ་དམིགས་པ་འདི་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གྱིས་ཤིག །ཁྱེད་རང་གི་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་ཐིག་ལེ་དམར་པོ་སྲན་མ་ཙམ་ཞིག་སྒོམས༔ དེ་ལ་ཅུང་ཟད་སེམས་བཟུང༌། ཐིག་ལེ་དེ་ཆེར་སོང་བས་མེ་དམར་སལ་གྱིས་འབར་བ་ལ་སེམས་ཟུང༌། རང་བཞིན་གྱི་གནས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ལས་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱོན་ཏེ་སློབ་མའི་སྤྱི་བོ་ནས་སྙིང་གའི་དཀྱིལ་དུ་ཞུགས་པར་གྱུར། ཅེས་བསྒོམས་ལ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ལས་འབྱུང་བའི་བྱིན་འབེབས་སམ་ཡང་ན། །འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་དུས་ལ་བབ། །ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་དུས་ལ་བབ། །མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ། །བྱིན་གྱིས་རློབས་པའི་དུས་ལ་བབ། །དབང་མཆོག་བསྐུར་བའི་དུས་ལ་བབ། །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དུས་ལ་བབ། །མཐུ་ཆེན་བདུད་འདུལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བྱིན་ཆེན་བྱིན་ཕོབ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །དབང་ཆེན་དབང་སྐུར་བཅོམ་ལྡན་འདས། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བདག་ཅག་ལས་འབྲས་མཆིས་པར་མཛོད། ཅེས་དང་ཡིག་དྲུག་ལ། བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ བཏགས་པ་བརྗོད། དྲི་བཟང་པོའི་སྤོས་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ་བཅས་བྱིན་དབབ་བོ། །དྲུག་པ་མིག་དབྱེ་ཞིང་ལྷ་ངོ་བསྟན་པ་ཡིན་པས། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ལྟ་བུ་བྱུང༌། མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་པ་དང་མིག་དར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསལ་བར་མོས་ཤིག །གསེར་ཐུར་ཐོགས་ལ། ཀྱཻ༔ ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ཉིད་ནས༔ མ་རིག་ལོག་རྟོག་གིས་ལྡོང་བའི༔ མི་ཤེས་རྨོངས་པ་བདག་གིས་བསལ༔ ད་ནི་རབ་ཏུ་དང་བ་ཡིས༔ དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་པོ་འདི་ལ་ལྟོས༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས༔ ཙཀྵུ༔པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་མིག་རས་བསལ། དེ་ལྟར་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་ཐོབ་པས་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་མཇལ་བར་གྱུར་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་རྣམ་པར་དག་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བ་ལས་ཚད་མེད་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་གང་ལ་གང་འདུལ་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤར་བའི་འགྲོ་འདུལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག །ཡུམ་ཡི་གེ་དྲུག་མ། སྲས་ནོར་བུ་འཛིན་པ། སྲས་མོ་གསང་སྔགས་འཛིན་མ། རྒྱལ་བ་རིགས་དྲུག་ཡབ་ཡུམ། སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་པ་དྲུག་བཅས་ལྷ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་པོ་རྣམས་རྒྱན་དང་ཕྱག་མཚན་བརྡ་དོན་རྟགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྟེ། འདི་ལྟ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཐོགས་མེད་ནས་བསགས་པའི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་བྱང་ཞིང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ཐར་པ་ཆེན་པོར་དབུགས་འབྱིན་པར་འགྱུར་བ་ལགས་པས་དད་མོས་སྤྲོ་དགའ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་པར་མཛོད་ཅིག །བདུན་པ་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་ཆུ་བླུད་ཅིང་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་འབོགས་པ་ཡིན་པས་ཁེ་ཉེན་གྱི་གནད་ངེས་པར་གྱིས་ཤིག །ཀ་པཱ་ལའི་བདུད་རྩི་རྡོ་རྗེས་བླངས་ལ་སློབ་མའི་ལྕེ་ལ་བཞག་སྟེ། ཨེ་མ་འདི་ནི་དམ་ཚིག་ཆུ༔ དམ་ཚིག་བསྲུངས་ན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔར་གྱུར་ནས་ཀྱང་༔ སྙིང་ལ་ཐིམ་ནས་སྒྲིབ་པ་སྲེག༔ དམ་ཚིག་ཉམས་པར་གྱུར་ན་ནི༔ ལྕགས་སྡིག་མགོ་དགུ་པར་གྱུར་ནས༔ སྙིང་ཁྲག་འཇིབས་ནས་དམྱལ་བར་ལྟུང་༔ དེ་བས་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་སྲུངས༔ ས་མ་ཡ་ཨི་དན་ཏེ་ན་ར་ཀན༔ ཅེས་བདུད་རྩི་ལན་གསུམ་སྦྱིན། དེང་ཕྱིན་ཆད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་གཉན་པོ་རྣམས་ངོ་ཤེས་པར་བྱས་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་དགོས་སོ༔ བརྒྱད་པ་བྱིན་རླབས་ཞུ་ཞིང་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཀྱེ་མ་ཧོ༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་ལས་ལྷག༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ༔ བླ་མ་མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ བླ་མས་བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་ཟུང་༔ བླ་མས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བླ་མས་བདག་ཅག་སྨིན་པར་མཛོད༔ ལན་གསུམ། བླ་མས་གནང་བ་སྦྱིན་པ། ཀྱེ་མ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཐུགས་ཀྱི་སྲས་སུ་དབང་བསྐུར་བ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ དད་ལྡན་སྐལ་བར་ལྡན་པ་རྣམས༔ འཁོར་བའི་གནས་ལས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ ང་ཡིས་རྡོ་རྗེའི་དབང་བསྐུར་སྦྱིན༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་གནས་གསུམ་དུ་བདུད་རྩིའི་ཐེག་ལེ་བཀོད། སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། སྙིང་གར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོས་མཚན་པར་གྱུར། དེ་རྣམས་ཀྱིས་འཇུག་པའི་ཆོས་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ལགས་སོ། །བར་འདིར་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་བར་གསུངས་པ་ནི་སྨིན་སློབ་ཀྱི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ལ། ད་ལྟའི་དབང་རྐྱང་ཙམ་གྱི་སྐབས་གོང་དུ་ཕྲིན་ལས་བཏང་བ་ནི་ལུགས་སྤྱི་དང་མཐུན་ཅིང་དོན་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་དབང་དངོས་གཞིའི་རྣམས་རིམ་པར་བསྐུར་བ་ཡིན་པས་ཐོག་མར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས༔ ཀྱེ༔ བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བས༔ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་ཞུ་བས༔ སྤྱི་ཐུན་མོང་གི་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ཕྱི་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ནང་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ལྷ་དབང་ལུས་ལ་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ སྔགས་དབང་ངག་ལ་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ཆོས་དབང་སེམས་ལ་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྨིན་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དམ་པ་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཅེས་ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་སྣོད་ལྡན་ལ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་རྫོགས་པར་སྦྱིན་པ་ལ་ཐུན་མོང་གི་དབང་དྲུག །ཁྱད་པར་གྱི་དབང་དྲུག །ཕྲིན་ལས་བཞི། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཐའ་རྟེན་ཚེ་དང་སྨན་གྱི་དབང་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ཐུན་མོང་གི་དབང་རྣམས་བསྐུར་བ་ཡིན་པས་སོ་སོའི་ཚིག་དོན་དང་མཐུན་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ལ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །རིགས་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་མགོ་ལ་བཀོན་ལ། ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ལྔ༔ རིགས་ཀྱི་བདག་པོས་དབུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་ལྔ་དབྱེར་མེད་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱེད་ཀྱིས་དེང་འདིར་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿཨཱཿ ཅོད་པན་མགོར་གདགས་ལ། ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་ཅོད་པན་འདིས༔ དུག་ལྔ་དབྱིངས་སུ་དག་པར་དབང་བསྐུར་བས༔ འཁོར་བ་མ་སྤངས་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་བའི་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱེད་ཀྱིས་དེང་འདིར་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་པཉྩ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ རྡོ་རྗེ་ལག་གཡས་པར་གཏད་དེ། ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་རྩེ་ལྔ་སྐུ་ལྔར་ལྡན༔ མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ བདུད་དང་བར་ཆད་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བའི་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱེད་ཀྱིས་དེང་འདིར་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ ཅེས་ལན་གསུམ་གསོར་དུ་བཅུག་གོ །དྲིལ་བུ་ལག་གཡོན་པར་གཏད་དེ། ཧཱུྃ༔ ཤེས་རབ་དྲིལ་བུ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོགས་པ༔ གྲགས་སྟོང་སྟོང་གསུམ་ཆོས་སྐུས་དབང་བསྐུར་བས༔ དབྱིངས་ལས་མ་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་དག་པའི་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱེད་ཀྱིས་དེང་འདིར་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཤཔྡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ ཅེས་སྒྲོགས་སུ་གཞུག་གོ །ཤེལ་ཕྲེང་ལག་པར་བསྒྲང་དུ་བཅུག་ལ། ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་ཤེལ་ཕྲེང་ནོར་བུ་དྲི་མ་མེད༔ ཕྲེང་ཐག་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱེད་ཀྱིས་དེང་འདིར་ཐོབ་པར་ཤོག༔ རཏྣ་མ་ལཱེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ ཅེས་བསྒྲང་བའི་ལུང་འབོག་གོ །སྦ་དཀར་ལག་ཏུ་གཏད་ལ། ཧཱུྃཿ སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་རང་བྱུང་གཅིག་པུར་སྐྱེས༔ སྐུ་གསུམ་རང་ཤར་ཚིགས་པ་གསུམ་དང་ལྡན༔ བྱིན་རླབས་ནུས་པར་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་རྫས་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ཀྱིས་དེང་འདིར་ཐོབ་པར་ཤོག༔ དྷརྨཱ་ནི་ལ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ ཅེས་ལུས་ལ་བྱབ་བོ། །རྡོ་རྗེ་མིང་གི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཁྱོད་ནི་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྲས་ཀྱི་དམ་པར་དེང་འདིར་ངས་བྱས་པས༔ ཕྱོགས་བཅུ་རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་མཐའ་དག་ཀུན༔ རྡོ་རྗེ་མིང་དུ་གྲགས་པར་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཆེ་གེ་མོ་ན་མ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ ཅེས་པ་དང༌། གསང་མཚན་ནས་ལན་གསུམ་འབོད་དོ། །གཉིས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་དབང་དྲུག་གི་དང་པོ་ཕྱི་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། སློབ་དཔོན་དང་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲོས་པའི་དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་གང་བས་སྤྱི་བོ་ནས་ཁྲུས་བྱས་ཤིང་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ཤིག །རྣམ་བུམ་གྱི་དབང་དང་ཁྲུས་བྱས་ལ། ཧཱུྃ༔ བཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་ལྷ་ཡི་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ ལྷ་ཚོགས་ཀུན་བཞུགས་གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྒྲིབ་ཀུན་ཀུན་བྱང་ནས༔ འཕགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་འགྲུབ་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ ཕྱི་བདུད་རྩི་བུམ་པའི་ཆུས་དབང་བསྐུར་བས༔ བུམ་པའི་ཆུ་རྣམ་པ་ལྷ་ལ་ངོ་བོ་ཆུར་བྱུང་བས། སློབ་མའི་རྒྱུད་ལ་གནས་པའི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནས༔ ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ གཉིས་པ་ནང་གི་དབང་ནི། གཙོ་བོ་དང༌། རིགས་དྲུག་གི་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཐོད་པའི་བདུད་རྩིའི་ཆུས་གང་བར་མོས། ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་འཐུང་དུ་གཞུག་ལ། ཧཱུྃ༔ ཐོད་པ་བྷནྡྷའི་གཞལ་ཡས་ཡེ་ཤེས་ཆེ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སྲས་དང་སྲས་མོར་བཅས༔ རྒྱལ་བ་རིགས་དྲུག་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མེད་སྦྱོར༔ བདུད་རྩྀ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ ནང་ཐོད་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ནས༔ ལྷ་ཚོགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐབས་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ གསུམ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེ་བསྐུར་བ་ནི། མེ་ལོང་དང་གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཔེས་གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་མཚོན་པར་མཛོད་ཅིག༔ མེ་ལོང་གི་ཡི་གེ་ཕྱིས་པ་སྙིང་གར་བྱུག །མེ་ལོང་གསལ་བར་ཕྱིས་ཏེ་མིག་ལ་བསྟན་ལ། ཧཱུྃ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ལྷ༔ ཚིག་དང་ཡི་གེས་མཚོན་པ་རང་གི་སེམས༔ རྩོལ་མེད་མ་བཅོས་ཡེ་ནས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ བསྟན་པ་ཙམ་གྱིས་རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས༔ བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་མཐོང་མེད་ཡུལ་ལས་འདས༔ སེམས་ཉིད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་རྟོགས་པར་ཤོག༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་མ་ཧཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ ཅེས་པ་དང༌། དཔེར་ན་མེ་ལོང་གི་བྱད་ལྟར་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་རང་ལ་གནས་པ་ལས་གཞན་ན་མེད་པ༔ སྣང་བའི་དུས་ན་རང་བཞིན་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པས་རང་གསལ༔ འགག་མེད་དེ་ཁོ་ན་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་ངོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ༔ རང་ངོར་རང་གིས་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ བཞི་པ་ཕུང་པོ་ཐ་མལ་གྱི་མངོན་ཞེན་ལས་གྲོལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར༔ ལྷ་དབང་ལུས་ལ་བསྐུར་བ་ཡིན་པས། གཙོ་འཁོར་གྱི་ལྷ་སོ་སོ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མར་མེ་གཅིག་ལ་གཉིས་མཆེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱོན། ཁྱེད་རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཐིམ་པས་ལྷ་སོ་སོ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག༔ གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་ཙཀ་ལི་རིམ་བཞིན་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧྲཱི༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་ཞབས་གཉིས་སྐུ་མདོག་དཀར༔ མཉམ་སྦྱོར་ཤེལ་ཕྲེང་པདྨ་ཕྱག་ན་བསྣམས༔ འགྲོ་དྲུག་ཐུགས་རྗེས་འཛིན་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨཱརྱ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ འཕགས་པའི་རྒྱལ་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྲོ་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་ནས་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་བའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ ཤེས་རབ་རང་བཞིན་ཡིག་དྲུག་ཡུམ་ཆེན་མོ༔ ཞལ་དང་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་ཡབ་དང་མཐུན༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད་པས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་མེད་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་དེ་བཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ ཡུམ་ཡིག་དྲུག་རིག་མས་དབང་བསྐུར་བས་ཡབ་ཡུམ་ཐབས་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ནོར་བུ་འཛིན་པ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དཀར༔ དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་འཛིན༔ ཡོན་ཏན་རེ་བ་སྐོང་བ་ཐབས་ཀྱི་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱེད་ཀྱིས་དེང་འདིར་ཐོབ་པར་ཤོག༔ རཏྣ་དྷ་ར་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ སྲས་ནོར་བུ་འཛིན་པས་དབང་བསྐུར་བས༔ སེམས་ཅན་གྱི་དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་སྐོང་བའི་དབང་དམ་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ རིག་སྔགས་འཛིན་མ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དཀར༔ ཕྱག་ན་དྲི་མེད་དཀར་པོ་ཤེལ་ཕྲེང་འཛིན༔ བྱང་ཆུབ་ལམ་སྣ་འདྲེན་པའི་ཤེས་རབ་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱེད་ཀྱིས་དེང་འདིར་ཐོབ་པར་ཤོག༔ བིདྱ་མནྟྲ་དྷ་རེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ སྲས་མོ་རིག་སྔགས་འཛིན་མས་དབང་བསྐུར་བས༔ འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ལ་འདྲེན་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ རྒྱལ་བ་རིགས་དྲུག་གི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་སྐུ་མདོག་དཀར༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་འཛིན༔ རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ རིགས་དྲུག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་སུ་རྟོགས་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་འཛིན༔ རྒྱལ་བ་དེ་བཞིན་རིགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཻ་རོ་ཙ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གནས་སུ་དག་ནས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དཀར་པོ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་འཛིན༔ རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་སཏྭ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་དབང་བསྐུར་བས༔ རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་གནས་སུ་དག་ནས༔ མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ སྭཱ༔ རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་སེར་པོ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རིན་ཆེན་འབར་བ་འཛིན༔ རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ སྭཱ་རཏྣ་སྭ་བྷ་ཝ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ རཏྣའི་རིགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་གནས་སུ་དག་ནས༔ མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་སྐུ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པདྨ་འདབ་བཞི་འཛིན༔ རྒྱལ་བ་པདྨ་རིགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ སོ་སོར་ཀུན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨ་མི་དྷེ་བ་ཧྲཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ་ཨཱཿ པདྨ་རིགས་ཀྱི་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གནས་སུ་དག་ནས༔ ཆོས་ཐམས་ཅད་གསལ་ལ་མ་འདྲེས་པར་རྟོགས་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱཿ དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལྗང་གུ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་བསྣམས༔ རྒྱལ་བ་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ བྱ་བ་ནན་ཏན་ཡེ་ཤེས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཧཱཿཨ་མོ་གྷ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པས་དབང་བསྐུར་བས༔ འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་གནས་སུ་དག་ནས༔ བྱ་བ་ནན་ཏན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཡུམ་དྲུག་གི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་སྟེ༔ ཕྱག་མཚན་པུས་ཏི་འཛིན་མས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཆོས་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་རྟོགས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མས་དབང་བསྐུར་བས༔ མ་རིག་པ་གནས་སུ་དག་ནས༔ དོན་དམ་སྤྲོས་མེད་རྟོགས་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ བསམ་གཏན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མ་སངས་རྒྱས་སྤྱན༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཞབས་གཉིས་སྐུ་མདོག་དཀར༔ ཕྱག་རྒྱ་མཉམ་བཞག་ཅན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ གཡོ་མེད་བསམ་གཏན་ཏིང་འཛིན་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་ལོ་ཙ་ནི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ ཡུམ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མས་དབང་བསྐུར་བས་གཡེང་བ་གནས་སུ་དག་ནས༔ ཆོས་ཉིད་མི་གཡོ་བ་ལ་གནས་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ བརྩོན་འགྲུས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མ་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཞབས་གཉིས་སྐུ་མདོག་མཐིང་༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་མས་དབང་བསྐུར་བས༔ དབྱིངས་རིག་འབྲལ་མེད་རྟོགས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨ་ས་མནྟ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ ཡུམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོས་དབང་བསྐུར་བས༔ ལེ་ལོའི་དྲི་མ་གནས་སུ་དག་ནས༔ བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པར་རྟོགས་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མ་གོས་དཀར་མོ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཞབས་གཉིས་སྐུ་མདོག་སེར༔ ཕྱག་མཚན་རིན་ཆེན་འཛིན་མས་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྲོ་བའི་དགོས་འདོད་སྐོང་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ སྭཱ་པཎྜ་རི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ ཡུམ་གོས་དཀར་མོས་དབང་བསྐུར་བས༔ སེར་སྣའི་དྲི་མ་གནས་སུ་དག་ནས་འགྲོ་བའི་དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་དུ་སྐོང་བའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཚུལ་ཁྲིམས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མ་མཱ་མ་ཀཱི༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཞབས་གཉིས་སྐུ་མདོག་དཀར༔ ཕྱག་ན་པདྨ་བསྣམས་པས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཆགས་མེད་སྐྱོན་དང་བྲལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ མཱ་མ་ཀཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ ཡུམ་མ་མ་ཀིའི་དབང་བསྐུར་བས༔ འཆལ་བའི་དྲི་མ་གནས་སུ་དག་ནས༔ ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མ་དམ་ཚིག་སྒྲོལ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཞབས་གཉིས་སྐུ་མདོག་ལྗང་༔ རྒྱ་གྲམ་དྲིལ་བུ་འཛིན་མས་དབང་བསྐུར་བས༔ མི་འགྱུར་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཏཱཾ་བཛྲ་རཱ་ཏི་པ་རཱ་མི་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ ཡུམ་དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཁོང་ཁྲོའི་དྲི་མ་གནས་སུ་དག་ནས༔ བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས༔ འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེ་ནས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཐུབ་པ་དྲུག་གི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ལྷ་ཡི་ཐུབ་པ་བརྒྱ་བྱིན་དཀར་པོ་པི་ཝཾ་བསྣམས༔ ལྟུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་སྐྱེ་སྒོ་བཅད༔ ལྷ་ཡི་འཁོར་བའི་གཡང་ས་གཅོད་པའི་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་བསྐུར་གྱིས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་མུ་ནེ་ཀྲེཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ ལྷའི་ཐུབ་པས་དབང་བསྐུར་བས་ང་རྒྱལ་རང་སར་དག་ནས་ལྷའི་འཁོར་བའི་གནས་སྟོང་པར་བྱེད་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ལྷ་མིན་ཐུབ་པ་སྔོན་པོ་གོ་ཆ་ཅན༔ འཐབ་རྩོད་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་སྐྱེ་སྒོ་གཅོད༔ ལྷ་མིན་འཁོར་བའི་གཡང་ས་གཅོད་པའི་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་བསྐུར་གྱིས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་མུ་ནེ་ཏྲཱུྃ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ ལྷ་མིན་ཐུབ་པ་ཐག་བཟང་རིས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཁོང་ཁྲོ་ཕྲག་དོག་རང་སར་དག་ནས་ལྷ་མིན་གྱི་འཁོར་བ་གནས་སྟོང་པར་བྱེད་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ མི་ཡི་ཐུབ་པ་སེར་པོ་གསེག་ཤང་བསྣམས༔ འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་སྐྱེ་སྒོ་གཅོད༔ མི་ཡི་འཁོར་བའི་གཡངས་ས་གཅོད་པའི་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་བསྐུར་གྱིས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་མུ་ནེ་ཧཱུྃ་ཏྲཱུྃ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ མི་ཡི་ཐུབ་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་དབང་བསྐུར་བས༔ འདོད་ཆགས་རང་སར་དག་ནས་མི་ཡི་འཁོར་བ་གནས་སྟོང་པར་བྱེད་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ བྱོལ་སོང་ཐུབ་པ་ནག་པོ་པུསྟི་བསྣམས༔ གླེན་ལྐུགས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་སྐྱེ་སྒོ་གཅོད༔ བྱོལ་སོང་འཁོར་བའི་གཡང་ས་གཅོད་པའི་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱེད་ལ་བསྐུར་གྱིས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་མུ་ནི་སྲུྃ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ བྱོལ་སོང་གི་ཐུབ་པར་ཤཱཀྱ་སེང་གེས་དབང་བསྐུར་བས༔ གཏི་མུག་རང་སར་དག་ནས༔ དུད་འགྲོའི་འཁོར་བ་སྟོང་པར་བྱེད་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ ཡི་དྭགས་ཐུབ་པ་དམར་པོ་སྒྲོམ་བུ་འཛིན༔ བཀྲེས་སྐོམ་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་སྐྱེ་སྒོ་གཅོད༔ ཡི་དྭགས་འཁོར་བའི་གཡང་ས་གཅོད་པའི་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་བསྐུར་གྱིས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་མུ་ནེ་ཀྵྀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ ཡི་དྭགས་ཀྱི་ཐུབ་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ སེར་སྣ་གནས་སུ་དག་ནས་ཡི་དྭགས་ཀྱི་འཁོར་བའི་གནས་སྟོང་བར་བྱེད་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ དམྱལ་བའི་ཐུབ་པ་ནག་པོས་མེ་ཆུ་ཐོགས༔ ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་སྐྱེ་སྒོ་གཅོད༔ དམྱལ་བའི་འཁོར་བའི་གཡང་ས་གཅོད་པའི་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་བསྐུར་གྱིས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་མུ་ནེ་ཡེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ དམྱལ་བའི་ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚ་གྲང་རང་སར་དག་ནས་དམྱལ་བའི་འཁོར་བའི་གནས་སྟོང་པར་བྱེད་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ལྔ་པ་སྒྲ་རྣམས་སྔགས་སུ་ཤེས་པའི་ཕྱིར་དངུལ་དཀར་གྱི་ཡི་གེ་བཅུ་པ་མགྲིན་པར་བཞག་པས་སྔགས་དབང་ངག་ལ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཡིག་བཅུ་མགྲིན་པར་བཞག། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ འབྲུ་གསུམ་སངས་ཀུན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡང་སྙིང་ཧྲཱིཿནི་ཐུགས་ཀྱི་ས་བོན་ཡིན༔ ཡི་གེ་འབྲུ་དྲུག་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲོ་དྲུག་སྦྱོང་༔ སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒྲ་རྣམས་སྔགས་སུ་རྟོགས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཧྲྀ་ད་ཡ་མནྟྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ སྙིང་པོ་གསང་བའི་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ་བ་དང་༔ སེམས་ཅན་རིགས་དྲུག་འཁོར་བའི་གནས་ནས་འདྲེན་པ་དང་༔ སྒྲར་གྲགས་པ་གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རྟོགས་པའི་དབང་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ སྙིང་པོ་བསྒྲགས་པའི་རྗེས་གནང་སྦྱིན་ནོ། །དྲུག་པ་ཆོས་དབང་སེམས་ལ་བསྐུར་བ་ནི༔ ཐུགས་རྟེན་སྦ་ལྕག་ཚིགས་གསུམ་པས་མཚོན་ནས་རང་སེམས་ངོ་བོ་གདོད་ནས་དྲི་མེད་སྐུ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་རྟོགས་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཆོས་དབྱུག་སྙིང་གར་གཏད་ལ། ཀྱེ༔ ཡི་དམ་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ནི༔ རང་གི་སེམས་ཉིད་འདི་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ གཞན་ནས་མ་བཙལ་སྐྱེ་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ རང་བྱུང་རང་གི་ལྷ་རུ་དབང་བསྐུར་གྱིས༔ རེ་དོགས་གཉིས་འཛིན་གྲོལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་ཧོཿསུ་ཁ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ ཆོས་དབང་སེམས་ལ་བསྐུར་བས༔ སེམས་ཉིད་སྐུ་གསུམ་གྱི་རང་ངོ་ཤེས་ནས༔ འགྲོ་བའི་གཉིས་འཛིན་ལས་གྲོལ་ཏེ༔ འབྲས་བུ་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ་འགྲོ་བའི་དོན་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱེད་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་སེམས་ཉིད་ཀྱི་དོན་རང་ངོ་སྤྲོད་དོ། །དེ་ནས་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། །བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་བས་ལྷག༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ༔ བདག་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ སྨིན་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཤིན་ཏུ་སྨིན་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ནི༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཅེས་ལན་གསུམ་བརྗོད། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས། ཞི་བའི་དབང་བུམ་པས་བསྐུར་ཏེ། བུམ་པ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ཀ་ལ་ཤ༔ ཁ་རྒྱན་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་ངང་༔ མགུལ་ཆིངས་རས་དཀར་རྣམ་རྟོག་དྲི་མ་མེད༔ ཡེ་ཤེས་ཆུ་བོ་ཁྲུས་ཀྱི་བདུད་རྩི་འཁྱིལ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ནད་དང་གནོད་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན་བྱང་ནས༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་ཀྱི་གནོད་པ་ཞི་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ ཞི་བ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཀྲ་ཤིས་བུམ་པའི་ཆུས་དབང་བསྐུར་བས་རིགས་ཀྱི་བུ་འདིའི་ནད་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་དང་༔ གདོན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་དང་༔ ཡེ་འདྲོགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང་༔ ལས་དང་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་བྱང་ནས༔ རྒྱལ་པོའི་ཆད་པའི་འཇིགས་པ་དང་༔ ཕ་རོལ་གྱི་དམག་ཚོགས་ཀྱི་འཇིགས་པ་དང་༔ ཕ་རོལ་གྱི་མཐུ་དང་ནུས་པའི་འཇིགས་པ་དང་༔ མེ་དང་ཆུ་ཡི་འཇིགས་པ་དང་༔ ལམ་གྱི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་འཇིགས་པ་དང་༔ རིམས་དང་འགོ་བའི་ནད་ཀྱི་འཇིགས་པ་དང་༔ གཅན་གཟན་ཁྲོ་བོའི་འཇིགས་པ་དང་༔ དུག་དང་མཚོན་གྱི་འཇིགས་པའི་གནོད་པ་དང་༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབས་པའི་དབང་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེ་ནས་རྒྱས་པའི་དབང༌། ཞལ་ཟས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་ལ། བཟའ་དང་བཅའ་དང་བཏུང་བ་མྱང་བ་དང་༔ ཁ་མངར་སྐྱུར་རྩུབ་ལན་ཚྭ་སྤོད་སྣ་ཚོགས༔ ཞལ་ཟས་རོ་མཆོག་སྣ་ཚོགས་བདའ་དགུར་ལྡན༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དཔལ་དང་གཟི་བརྗིད་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན་ལྡན་ཏེ༔ རྒྱས་པས་འབྱོར་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ རྒྱས་པ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞལ་ཟས་རོ་མཆོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚེ་རིང་བ་དང་དཔལ་དང་བུ་འཕེལ་བ་དང་༔ ནོར་དང་ཟས་འཕེལ་བ་དང་༔ འཁོར་དང་དབང་ཐང་རྒྱས་པ་དང་༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་རྒྱས་པ་དང་༔ རྒྱས་པ་འབྱོར་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེ་ནས་དབང་གི་དབང་དམ་རྫས་གཏོར་མས་དབང་བསྐུར་ལ། དམ་རྫས་གཏོར་མ་བདུད་རྩི་རྣམ་ལྔས་བརྒྱན༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ནི་མཆོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དྷཱ་ཀི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ནི་དབང་དུ་སྡུད༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པ་ལྷ་དང་མི༔ མོས་པ་རྣམ་བཞིས་དབང་དུ་སྡུད་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ དབང་ཝ་ཤང་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གཏོར་མས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་དང་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ནི་བསྙེན་ཅིང་བསྒྲུབས་ནས་མ་མོ་དང་དྷ་ཀི་མ་དང་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་དབང་དུ་སྡུད་ཅིང་ལས་ལ་འཁོལ་བ་དང་༔ ལོག་པར་ལྟ་བའི་དགྲ་དང་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་ལྟར་བྱས་ཏེ་མོས་པས་དབང་དུ་བསྡུ་བ་དང་༔ ཕ་ལྟར་བྱས་ཏེ་མོས་པས་དབང་དུ་བསྡུ་བ་དང་༔ མ་ལྟར་བྱས་ཏེ་མོས་པས་དབང་དུ་བསྡུ་བ་དང་༔ རྒྱལ་པོ་ལྟར་བྱས་ཏེ་མོས་པས་དབང་དུ་བསྡུ་བ་དང་༔ རྗེ་དཔོན་ལྟར་བྱས་ཏེ་མོས་པས་དབང་དུ་བསྡུ་བ་དང་༔ དབང་གིས་མོས་པ་རྣམ་བཞིས་དབང་དུ་སྡུད་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེ་ནས་དྲག་པོའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། སེང་ཕུར་དང་རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་ལག་ཏུ་གཏད་ལ། སེང་ལྡེང་ཕུར་པ་པདྨ་དབང་གི་སྐུ༔ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་ཐུགས༔ རྟ་སྐད་འཚེར་བས་ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་གསུང་༔ སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཁྲོས་པས་རྟ་མགྲིན་སྐུ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ལོག་པར་ལྟ་བའི་དགྲ་བགེགས་ཚར་བཅད་ནས༔ དགྲ་དཔུང་འཇོམས་ཤིང་བགེགས་དཔུང་བཏུལ་ནས་ནི༔ བར་ཆད་བདུད་རྣམས་ཚར་གཅོད་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ དྲག་པོ་མཱ་ར་ཡ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ དྲག་པོའི་ཕུར་པ་དང་༔ རྡོ་རྗེས་དབང་བསྐུར་བས༔ དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་གསད་པ་དང་༔ གདུལ་བ་དང་༔ གཟིར་བ་དང་༔ བཅིངས་པ་དང་༔ མནན་པ་དང་༔ བསྐྲད་པ་དང་༔ ཚར་བཅད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་སྨོན་ལམ་བཅས་བསྐུར་རོ། །དེ་ནས་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཐར་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་སླད་དུ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་དོན་དུ་རི་རབ་གླིང་བཞི། རིན་ཆེན་སྣ་བརྒྱད་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་བརྒྱད་རྣམས་ཕུལ་བར་མོས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་མཛེས་པའི་མཎྜལ་ལ༔ གླིང་བཞི་རི་རབ་ཉི་ཟླའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ རིན་ཆེན་སྣ་བརྒྱད་བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་བཅས༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཉིད་ལ་འབུལ༔ འགྲོ་དོན་བྱེད་པའི་བཀའ་ལུང་དབང་བསྐུར་ཞུ༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་སེང་གེས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་ལ་བཞག །སྟེང་དུ་གདུགས་དཀར་པོ་ནོར་བུའི་ཏོག་གིས་སྤྲས་པ་ཕུབ། ལག་ཏུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གླེགས་བམ་གཏད་ནས་འགྲོ་དོན་བྱེད་པར་རྗེས་སུ་གནང་བར་མོས་ཤིག །དོ་གལ་ཆེ་ན་དངོས་སུ་དེ་ལྟར་བྱ་དགོས་ཤིང་དཀྱུས་འགྲེ་ཙམ་ལ་ཙཀ་ལི་དང༌། གླེགས་བམ་དངོས་སུ་གཏད་ལ། བདག་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ལ༔ ཉན་དུ་རུང་བ་ཐོས་པའི་དབང་དང་༔ བཤད་དུ་རུང་བ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་དབང་དང་༔ འགྲོ་དོན་བྱ་བ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དབང་སྦྱིན་གྱིས༔ ཁྱོད་ཀྱིས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱ་བར་སེམས་བསྐྱེད་ཅིག༔ དེ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་ལ་ཕྱག་བྱས་ཤིང་མེ་ཏོག་ཕུལ་ཏེ་ཞབས་སྤྱི་བོར་བླངས་པར་མོས་ལ་སྨོན་ལམ་དུ་གསོལ་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ན་མོ༔ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་དང་༔ གཞན་དག་ན་བཞུགས་པའི་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང༌། བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་པ་རྣམས་དང་༔ ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང་༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང་༔ ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་བདག་རྡོ་རྗེ་ཆེ་གེ་མོ་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གི་ཚེ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་སྐྱེ་བ་གྲངས་མེད་པ་ནས་བཟུང་ནས༔ ད་ལྟའི་ལུས་འདི་བླངས་པ་ཡན་ཆད་ལ༔ ལྷ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་དང་༔ ཉན་ཐོས་ཀྱི་འདུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་བ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་ལ་གནས་པར་བྱས་པ་དང་༔ གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ནས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྨིན་པར་བྱས་ཏེ༔ རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་བསྲུངས་པ་ལ་སོགས་པའི་བྱིན་རླབས་དང་དགེ་བ་དང་༔ བདག་གིས་ཐོས་པ་དང་༔ བསམ་པ་དང་༔ བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ལ་བརྟེན་ནས༔ འཕགས་པའི་རྒྱལ་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཐོབ་ནས༔ འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་འཁོར་བའི་གནས་ནས་འདྲེན་པའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོར་གྱུར་ལ་བདག་རྡོ་རྗེ་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་འདིས༔ སེམས་ཅན་གཅིག་གི་དོན་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག༔ སེམས་ཅན་གཉིས་ཀྱི་དོན་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག༔ གསུམ༔ བཞི༔ ལྔ༔ དྲུག༔ བདུན༔ བརྒྱད༔ དགུ༔ བཅུའི༔ ཉི་ཤུའི༔ སུམ་ཅུའི༔ བཞི་བཅུའི༔ ལྔ་བཅུའི༔ དྲུག་ཅུའི༔ བདུན་ཅུའི༔ བརྒྱད་ཅུའི༔ དགུ་བཅུའི༔ བརྒྱའི༔ སེམས་ཅན་སྟོང་གི༔ སེམས་ཅན་ཁྲིའི༔ སེམས་ཅན་འབུམ་གྱི༔ སེམས་ཅན་བྱེ་བའི༔ སེམས་ཅན་ས་ཡའི༔ སེམས་ཅན་ཐེར་འབུམ༔ སེམས་ཅན་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་གི༔ སེམས་ཅན་གྲངས་ལས་འདས་པའི༔ སྟོང་ཆུང་ངུའི་སེམས་ཅན་གྱི༔ སྟོང་གཉིས་པ་བར་མའི༔ སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི༔ ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་ནིར་མ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཨོཾ་སམྦྷོ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཨོཾ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་བརྗོད། འདིར་གཞུང་ལས། ཞབས་སྤྱི་བོར་བླངས་པ་ལ་ལན་གཅིག་བརྗོད། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆོས་གཏད་པ་ལ་ལན་གཅིག་བརྗོད། སློབ་མས་བླ་མ་ལ་ལུས་དང་ཡོན་འབུལ་བ་ལ་ལན་གཅིག་བརྗོད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་འགྲུབ་ན་ལན་གསུམ་དེ་ལྟར་དུ་བྱའོ། །སླར་ཡང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐོར་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པར་སྨོན་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བདག་གིས་དུས་འདི་ནས་བཟུང་ནས་ཇི་སྲིད་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལྟ་བུར་ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་བའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོར་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཟང་ཟིང་གི་དྲི་མ་མེད་པའི་ཆོས་སྟོན་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཞེ་སྡང་གི་དྲི་མ་མེད་པའི༴ འདོད་ཆགས༴ གཏི་མུག་མེད་པའི༴ ཕྲག་དོག༴ ང་རྒྱལ་མེད༴ སེར་སྣའི༴ ཕྱོགས་རིས་མེད་པའི༴ སྟོང་གསུམ་ཆོས་སྒྲས་ཁྱབ་པའི་ཆོས་སྟོན་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་དོ། །དེ་ནས་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པ་ནི། སློབ་མ་ལ་འབྲུ་སྣ་དང་མེ་ཏོག་འཐོར་ཅིང༌། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་ལ༔ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆོས་འདི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ལ་བསྟན་ཅིང་བཤད་པས༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་གྱིས་ཤིག༔ ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་འདི་ཡང་རྗེས་སུ་ཟློས་པར་ཞུ༔ དེ་ལྟར་སྟོན་པ་ལ༔ ལུས་ལ་ནད་ཀྱི་བར་ཆད་མེད་པར་སྐུ་ཚེ་རིང་ཞིང་འགྱུར་བ་མེད་པས་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ངག་ལ་བདུད་ཀྱི་བར་ཆད་མེད་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་དར་ཞིང་ཅི་སྨྲས་གཞན་དོན་དུ་འགྲོ་བས་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག༔ སེམས་ལ་རྣམ་པར་གཡེང་བའི་བར་ཆད་མེད་པར་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྟན་པར་མཐར་ཕྱིན་པས་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆོས་འདི་ཡང་བཀྲ་ཤིས་པ་དང་༔ བྱིན་ཆེ་བ་དང་༔ ཞལ་དྲོ་བ་དང་༔ དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་ཤིས་བརྗོད་ལན་གསུམ་བྱ་བར་གསུངས་སོ། །དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་དབང་གི་དངོས་གཞི་ཡན་ལག་བཅས་རྒྱས་པར་གྲུབ་ནས་མཐའ་རྟེན་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་བཏེགས་ལ། བདུད་རྩིའི་ཕོ་བྲང་ཉིད་རྣམ་པ་བདུད་རྩི་ལ་ངོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་སུ་བཞུགས་པས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་འཆི་བ་མེད་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག༔ ཧཱུྃ༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་ལས་སྦྱར་བའི་བདུད་རྩི་འདི༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ སྐུ་ལྔ་དང་ནི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ལྔ༔ དུག་གསུམ་མ་སྤངས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་རྫོགས༔ སྐུ་ལྔ་མ་བསྒྲུབས་བདུད་རྩི་ཆེན་པོར་གྲུབ༔ སྐལ་ལྡན་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་བདུད་རྩིའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཐ༔ ཞེས་དབང་བསྐུར། དེ་ནས་རྒྱ་བཀྲོལ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཐ༔ ཞེས་བདུད་རྩི་ལྕེ་ལ་བཞག་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ། བདུད་རྩི་ཐུམ་པོ་སྐེ་ལ་གདགས་པའམ། མ་གྲུབ་ན་གནས་གསུམ་དུ་ཐིག་ལེ་བྱས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་མ་མྲྀ་ཏ་ཨཱ་ཡུཿཕ་ལ་གུ་ཡ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཐ༔ ཚེ་ཡི་སྙིང་པོ་འབྲུ་གསུམ་མོ༔ སྲོག་གི་སྙིང་པོ་འབྲུ་གསུམ་པོ༔ སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ལ་ཐིམ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་རབ་ཏུ་ཐིམ༔ ཞེས་དང་ཤིས་པ་བརྗོད། དེ་ནས་བཀྲ་ཤིས་ཚེའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ༔ དེ་ལ་ཐོག་མར་ཚེ་འགུགས་ཤིང་བཅུད་བསྡུ་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད་ཅིག༔ ཁྱེད་རང་སྐད་ཅིག་གིས་པད་ཟླའི་གདན་ལ་ཚེ་དཔག་མེད་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་ཚེའི་བུམ་པ་འཛིན་པ། ཡུམ་མ་མཱ་ཀི་དམར་མོ་ཚེའི་བུམ་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ། གཉིས་ཀའང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ལྡན་ཞབས་མཉམ་པའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་ཐུགས་ཀར་ཚེ་སྲོག་གི་རྟེན་ནྲྀ་ལྗང་གུས་མཚན་པར་གསལ་ཐོབ། སློབ་དཔོན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོདཟེར་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་ཚེའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་དག་ལས་འོད་ཟེར་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་འཕྲོས་པ་དང༌། རིགས་ཀྱི་ཡུམ་བཞི། ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མ་བཞི། སྒོ་མ་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་རྣམས་ལས་རང་འདྲའི་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་འཚུབས་པ་ལྟ་བུ་འཕྲོས་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ། གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་མཐུ་བོ་ཆེས་བརྐུས་འཕྲོག་གཞོམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང༌། འཁོར་འདས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་གཟི་བརྗིད་བཅུད་དང་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་སྙིང་དབུས་ནྲྀ་ཡིག་ལ་ཐིམ་ནས་བཀྲག་མདངས་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཏེ་འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ སྐུ་མདོག་དམར་ལ་འོད་ཟེར་འཕྲོ༔ ཕྱག་ན་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་བསྣམས༔ ཡུམ་ནི་མཱ་མ་ཀཱི་དང་སྦྱོར༔ དེའི་ཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་གའུ༔ སྙིང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཨཱཿཡུཿའདི༔ གནས་པར་གྱུར་པའི་འགྲོ་དྲུག་ལ༔ མགོན་པོ་ཚེ་བཞག་གནས་ཡིན་པས༔ གང་གི་ཚེ་དེ་གནས་པར་མཛོད༔ ཨཱོཾ་བྲཱུཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཤེ་ཨཱཿ ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ནས་ཚེ་དཔག་མེད༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཚེ་ཡི་བདག༔ ཕྱག་ན་ཤེལ་གྱི་བུམ་པ་བསྣམས༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ཚེ་ཁུག་ལ༔ འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཚེ་སྩོལ་ཅིག༔ ཧཱུྃ་བྲཱུཾ་སིདྡྷི་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཤེ་ཧཱུྃ་ཛཿ ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་ཚེ་དཔག་མེད༔ རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཚེ་ཡི་བདག༔ ཕྱག་ན་གསེར་གྱི་བུམ་པ་བསྣམས༔ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཚེ་ཁུག་ལ༔ འདོད་པ་ཡིད་བཞིན་ཚེ་སྩོལ་ཅིག༔ སྭཱ་བྲཱུཾ་སིདྡྷི་རཏྣ་ཨཱ་ཡུ་ཤེ་ཧཱུྃ་ཛཿ ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་ཚེ་དཔག་མེད༔ འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ཚེ་ཡི་བདག༔ ཕྱག་ན་ཟངས་ཀྱི་བུམ་པ་བསྣམས༔ རྣམ་དག་བདུད་རྩིའི་ཚེ་ཁུག་ལ༔ འཕེལ་འགྲིབ་མེད་པའི་ཚེ་སྩོལ་ཅིག༔ ཧྲཱིཿབྲཱུྃ་སིདྡྷི་པདྨ་ཨཱ་ཡུ་ཤེ་ཧཱུྃ་ཛཿ བྱང་གི་ཕྱོགས་ནས་ཚེ་དཔག་མེད༔ དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཚེ་ཡི་བདག༔ ཕྱག་ན་གཡུ་ཡི་བུམ་པ་བསྣམས༔ འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་ཚེ་ཁུག་ལ༔ སྐྱེ་འཆི་མེད་པའི་ཚེ་སྩོལ་ཅིག༔ ཧཱཿབྲཱུྃ་སིདྡྷི་ཀརྨ་ཨཱ་ཡུ་ཤེ་ཧཱུྃ་ཛཿ ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ནས་ཚེ་འཛིན་མ༔ རྡོ་རྗེའི་ཡུམ་སྟེ་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ རིན་ཆེན་ཤེལ་གྱི་བུམ་པ་བསྣམས༔ ཚེ་དང་བདུད་རྩིས་བཀང་ནས་ནི༔ རྡོ་རྗེ་འབར་བས་རྒྱས་ཐོབ་ལ༔ ཚེ་འདི་བཅོལ་ལོ་སྲོག་འདི་སྡོམས༔ ཧཱུྃ་ཨཱཿཡུཿནྲྀ་ཛཿ ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་ཚེ་འཛིན་མ༔ རིན་ཆེན་ཡུམ་སྟེ་གོས་དཀར་མོ༔ རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་བུམ་པ་བསྣམས༔ ཚེ་དང་བདུད་རྩིས་བཀང་ནས་ནི༔ རིན་ཆེན་འབར་བས་རྒྱས་ཐོབ་ལ༔ ཚེ་འདི་བཅོལ་ལོ་སྲོག་འདི་སྡོམས༔ ཏྲཱྃ་ཨཱ་ཡུཿནྲྀ་ཛཿ ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་ཚེ་འཛིན་མ༔ པདྨ་ཡུམ་སྟེ་ཁྲོ་གཉེར་མ༔ པདྨ་རཱ་གའི་བུམ་པ་བསྣམས༔ ཚེ་དང༴ པདྨ་འབར༴ ཚེ་འདི༴ ཧྲཱིཿཨཱ་ཡུཿནྲྀ་ཛཿ བྱང་གི་ཕྱོགས་ནས་ཚེ༴ ལས་ཀྱི་ཡུམ་སྟེ་དམ་ཚིག་སྒྲོལ༔ ཕྱག་ན་གཡུ་ཡི་བུམ་པ་བསྣམས༔ ཚེ་དང་བདུད་རྩིས་བཀང་ནས་ནི༔ རྒྱ་གྲམ་འབར་བས་རྒྱས་ཐོབ་ལ༔ ཚེ་འདི་བཅོལ་ལོ་སྲོག་འདི་སྡོམས༔ ཧཱ་ཨཱ་ཡུཿནྲྀ་ཛ༔ ཤར་ཕྱོགས་གངས་རི་དཀར་པོའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ དཀར་མོ་མགྱོགས་མ་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་འཛིན༔ ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ལྷ་མོ་དཀར་མོ་འབུམ༔ རྒྱལ་པོ་བརྒྱ་བྱིན་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ནྲྀ་བྲཱུཾ་ཛཿཛཿ ལྷོ་ཕྱོགས་བཻཌཱུརྱ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ སྔོན་མོ་མགྱོགས་མ་ཚེ་ཡི༴ ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ལྷ་མོ་སྔོན་མོ་འབུམ༔ གཤིན་རྗེ་འཆི་བདག་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ནྲྀ་བྲཱུཾ་ཛཿཛཿ ནུབ་ཕྱོགས་པདྨ་རཱ་གའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ དམར་མོ་མགྱོགས་མ་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་འཛིན༔ ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་དམར་མོ་འབུམ་དང་བཅས༔ ས་བདག་ཀླུ་གཉན་ལག་ནས་ཚེ༴ ནྲྀ་བྲཱུཾ་ཛཿཛཿ བྱང་ཕྱོགས་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་གཞལ་ཡས༴ སེར་ལྗང་མགྱོགས་མ་ཚེ་ཡི༴ ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སེར་ལྗང་འབུམ་དང་བཅས༴ བདུད་དང་གནོད་སྦྱིན་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ནྲྀ་བྲཱུཾ་ཛཿཛཿ ཁམས་གསུམ་གནས་ནས་ཚེ་འགུག་མ༔ ལྷ་མོ་རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་དཀར༔ ཕྱག་ན་ལྕགས་ཀྱུ་གའུ་བསྣམས༔ དྲོངས་ཤིག་དྲོངས་ཤིག་ཚེ་དྲོངས་ཤིག༔ བཛྲ་ཨཾ་གྷུ་ཤ་ནྲྀ་བྲཱུཾ་ཛཿཛཿ དུས་གསུམ་གནས་ནས་ཚེ་འགུགས་མ༔ ལྷ་མོ་རྡོ་རྗེ་ཞགས་པ་སེར༔ ཕྱག་ན་ཞགས་པ་གྭའུ་བསྣམས༔ དྲོངས་ཤིག་དྲོངས་ཤིག༴ བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ་ནྲྀ་བྲཱུཾ་ཛཿཛཿ སྲིད་གསུམ་གནས་ནས༴ ལྷ་མོ་རྡོ་རྗེ་ལྕགས་སྒྲོག་དམར༔ ཕྱག་ན་ལྕགས་སྒྲོག་གྭའུ་བསྣམས༔ དྲོངས་ཤིག༴ བཛྲ་སྥོ་ཊ་བཾ་ནྲྀ་བྲཱུཾ་ཛཿཛཿ མཆོད་བསྟོད་གནས་ནས༴ ལྷ་མོ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཁྲོལ་སྔོ༔ ཕྱག་ན་དྲིལ་བུ་གའུ་བསྣམས༔ དྲོངས་ཤིག་དྲོངས༴ བཛྲ་གྷནྡྷེ་ཧོ་ནྲྀ་བྲཱུཾ་ཛཿཛཿ མགྱོགས་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཚེ་དྲོངས་ལ༔ ལྷ་མོ་བཞི་ཡིས་ཚེ་སྟིམས་ལ༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེས་རྒྱས་ཐོབ་ཅིག༔ བྱིན་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ དབང་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་དབང་སྐུར་ཅིག༔ ཨཱ་ཡུ་ཤེ་ཛྙཱ་ན་ཛཿཛཿ དེ་ནས་ཚེ་བུམ་དང་ཚེ་འབྲང་མ་བྲལ་བར་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཚེ་རྟེན་ཚེ་དཔག་མེད་དངོས་སུ་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་བྱོན། ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་འཇུག་མཛད་པའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་དཀར་དམར་གྱི་རྒྱུན་བབས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་དུག་ལྔའི་སྒོ་ནས་ཚེ་ཉམས་པའི་ལས་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སངས་ཀྱིས་དག །སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ཚེའི་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལྡན་མཁའ་དང་མཉམ༔ ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཚེ་ཡི་དབང་མཆོག་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ མགོ་བོའི་གནས་ལྔར་དབང་བསྐུར་ལ། ཨོཾ་བུདྡྷ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཏྲཱྃ་རཏྣ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱྃ༔ ཨཱཾ་པདྨ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཧཱ་ཀརྨ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱ༔ ཚེའི་དབང་བསྐུར་བས༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྐུ་ཚེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་པའི་ཚེའི་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཚེ་བསྟིམ་ཞིང་བརྟན་པར་བྱ་བ་ནི། བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ ཨོཾ་སྐུ་ཡི་སྐུ་སྟེ་སྐུ་ལ་ཐིམ༔ ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་རབ་ཏུ་ཐིམ༔ ཨཱཿགསུང་གི་གསུང་སྟེ་གསུང་ལ་ཐིམ༔ ལྗགས་ཀྱི་དབང་པོ་མཆོག་ལ་ཐིམ༔ ཧཱུྃ༔ ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཏེ་ཐུགས་ལ་ཐིམ༔ ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཚེ་ལ་ཐིམ༔ ཚེའི་བཅུད་དང་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་དྭངས་མ་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་ནས་ཚེ་འགྱུར་མེད་དུ་བརྟན་པར་བྱས། དཔལ་རྟ་མགྲིན་ཚོན་གང་བ་ཞིག་གིས་ཙིཏྟའི་སྒོ་བསྲུངས་ཏེ་ཚེ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བགེགས་དང་བར་གཅོད་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཚུགས་པར་གྱུར༔ ཤིས་བརྗོད་ནི། མདའ་དར་མགོར་བཞག །མེ་ཏོག་འཐོར་ལ། བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ འཆི་བ་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚེ༔ སྤྲོས་པས་ཁམས་གསུམ་བཀྲག་དང་ལྡན༔ བསྡུས་པས་ལུས་ལ་གཟི་མདངས་འབར༔ བཅིངས་པས་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ བརྟན་པས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་འདྲ༔ བདག་ཅག་སྐལ་ལྡན་མཆེད་ལྕམ་ལ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཉིན་མཚན་གཉིས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་པ༔ ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་རྒྱུན་ཆད་མེད༔ ལོ་བརྒྱ་འཚོ་བའི་བཀྲ་ཤིས་པ༔ ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་ཞིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས༔ སྟོན་བརྒྱ་མཐོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་པ༔ ཆོས་དང་འཕྲད་ནས་སངས་རྒྱས་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད། ཚེ་བུམ་གྱི་ལྷ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་འཆི་བ་མེད་པའི་བདུད་རྩི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་སུ་གྱུར་པར་མོས་ལ། ཚེ་འབྲང་དང༌། བུམ་ཆུ། ཚེ་རིལ། ཚེ་ཆང་རྣམས་སྦྱིན་ལ་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། ཚེ་ཟན་ཡེ་ཤེས་གསལ་བར་གྱུར༔ ཚེ་ཆང་བདུད་རྩི་བྱང་སེམས་གྱུར༔ ཚེ་མར་གསལ་སྟོང་ཐུགས་སུ་གྱུར༔ སྐུ་གསུམ་ཀློང་ཡངས་ཚེ་རུ་གྱུར༔ སྐྱེ་འཆི་མེད་པའི་ཚེ་ཐོབ་ཤོག༔ འགྱུར་བ་མེད་པའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད། དབང་གི་རྗེས་སུ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བཅུད་བསྡུ་བར་གསུངས་པས་དེ་ཀས་ཚང༌། དེ་ནས་མཚམས་སྦྱོར་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ། ཞལ་ནས་གསུངས་པས་ཐོག་དྲང་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་སྤེལ་ལོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་དབང་གི་རྗེས་ནི། དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་མེས་མངའ་བདག་ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ཅེས་རྩོད་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་གྱི་གསང་མཛོད་ཆེན་པོ་ལས་བྱོན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་དང་ཡན་ལག་དབང་ཕྲན་རྣམས་དང་བཅས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་ཐོབ་ཅིང་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའི་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱིས་བསྡུས་པ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་བར་བགྱིའོ་སྙམས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས། གཏང་རག་མཎྜལ་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ་བ། དགེ་བསྔོ་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་སློབ་མ་རྣམས་གྱེས། ལས་བྱང་གི་རྗེས་རིམ་ནི། ཚོགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནས་བཟུང་ཚོགས་མཆོད་ལྷག་གཏོར་བཏང་བ་ཡན་ཚང་བ་དང༌། གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་ནས་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་ཡང་ལས་བྱང་ལྟར་རྒྱས་པར་གཏང་བས་གྲུབ་བོ། །མཁའ་དང་འགྲོ་ཁམས་ཇི་སྲིད་ཐུགས་རྗེ་ཆེའི། ཐུགས་བསྐྱེད་ཕྲིན་ལས་མི་འཛད་དེ་སྲིད་དུ། །ཟབ་ཆོས་འདི་ཡི་ཕྲིན་ལས་ཕྱམ་གཅིག་པར། །ཞུགས་ནས་འགྲོ་ཀུན་ཕྱིར་མི་ལྡོག་འགྱུར་ཤོག །འདིའི་དབང་དོན་བསྡུས་པ་ཙམ་འདོད་བུམ་དུ་བཞུགས་ཀྱང་གཞུང་གི་དབང་ཆེན་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཐུགས་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་སྐལ་བ་བཟང་པོའི་དཔྱིད་དུ་ཐོབ་པ་ཉིད་བསྟན་འགྲོར་ཕན་བདེའི་བཙས་སུ་མི་ནུབ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་སྒོར་དམིགས་ཏེ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་རྩ་བའི་གཞུང་ལས་བཏུས་ཏེ་ལག་ལེན་རྣམ་གསལ་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །བཀའ་བབས་སྐོར་བསྐྱར་བསྒྲིག་སྐབས་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བདག་འདྲ་བླུན་པོ་ལ་ཕན་ཆེད་ནག་འགྲོས་སུ་བསྒྱུར་བའོ།། །།
[edit]

@#/__/nyang gter thugs rje chen po 'gro 'dul las/__dbang gi lag khrid gsal bar bkod pa dri med pad dkar sdong bu zhes bya ba bzhugs so//__@#/__/na mo gu ru ma hA ka ru Ni kA ya/__mkha' mnyam 'gro kun thugs rje'i spyan ras kyis/__/rtag tu gzigs nas 'phral yun sdug bsngal las/__/bu bzhin skyobs mdzad bla med 'jig rten mgon/__/dbyer med bla mar 'dud do dgyes pas skyongs/__/gangs can lha yi skal bar rgyal bas bsngags/__/bzlas pas grol ba'i rig pa srid gsum na/__/rnyed dka' gang de sgrub la 'jug pa'i sgo/__/smin byed dbang gi lag khrid gsal dgod bya/__/spyan ras gzigs 'gro ba 'dul ba'i dkyil 'khor du dbang rgyas par bskur ba la/__gter gzhung rtsa bar sngon 'gro dngos gzhi rjes gsum gyis bsdus/__dang po sngon 'gro la gnas btsal ba/__sa chog__/sngon 'gro'i yan lag__/lhag gnas sta gon bcas bzhir gsungs pa las/__dang po gnyis sgrub gnas rnying pa la mi dgos shing*/__gsum pa'ang sgrub chen dang 'brel bas 'dir ma smos/__bzhi pa la rnam grangs lngar bshad kyang 'dir lag len spyi mthun go bde bar brjod pa la gsum/__dbang rdzas/__lha/__slob ma lhag gnas bya ba'o/__/dang po la bdag bskyed sngon du 'gro dgos pas de'i tshul mdor bsdus pa de kho na nyid du sgrub pa las 'byung ba ni/__skyabs sems tshad med bzhi spyi ltar bya/__chos thams cad stong pa nyid kyi rang bzhin no/__/de ltar ma rtogs pa'i khams gsum gyi sems can sdug bsngal gyis gdung ba rnams snying re rje/__rang gi snying gar zla ba'i steng du hrIHdkar po/__de'i 'od kyis lus tha mal gyi dngos po sbyangs/__hrIH'od du zhu nas pad+ma dkar por gyur/__de las 'od zer 'phros 'dus yongs su gyur pa las rang nyid thugs rje chen po zhal gcig phyag bzhi pa/__zhabs gnyis pad+ma'i gdan la bzhugs pa/__phyag dang po gnyis thugs kar thal mo sbyar ba/__g.yas kyi 'og mas bgrang 'phreng 'dzin pa/__g.yon gyi 'og mas pad+ma bsnams pa/__zhi zhing 'dzum pa'i nyams can dar dang rin po ches brgyan pa/__de'i thugs kar zla ba'i steng du hrIHdkar po'i mthar yi ge drug pas bskor ba/__de las 'od zer 'phros/__ye shes pa mdun gyi nam mkhar spyan drangs/__oM badz+ra paSh+pe hU~M/__nas nai bid+ya bar gyis mchod/__rang la gnyis med du thim par gyur/__bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer 'phros/__'gro drug sems can thams cad kyi sdig sgrib sbyangs/__tshur 'dus rang gi sdig sgrib ma lus 'dag par bsams la yig drug ci 'grub bzla/__mthar/__lha sku 'od kyi rang bzhin tu zhu nas hrIHla thim/__de'ang je chung yal nas stong pa nyid du gyur pa la mnyam par bzhag__/slar skad cig gis thugs rje chen po'i skur gyur par mos/__sngon 'gro dkar gtor dang gser skyems rnams la chab bran/__raM yaM khaM:__rat+na pany+tsa oM AHhU~M:__zhes byin brlab/__b+hu mi pa ti sa pa ri wA ra badz+ra sa mA dza:__zhes mgron 'gugs/__b+hu mi pa ti sa pa ri wA ra oM a kA ro sogs lan gsum gyis phul/__sa bdag lha klu 'khor dang bcas:__gtor ma dam pa 'di bzhes la:__bdag gi sgrub pa ma thon bar:__khyed la gnas 'di bdag g.yar gyis:__ci bde bar ni gzhan du song :__sngags mthar gats+tsha btags pas gshegs/__des sa slong gi go'ang chod/__de nas dkyil 'khor gyi stegs bu la ba'i rnam lnga dang dri bzang gis byugs/__me tog gi tshom bu dbus su che ba gcig de'i g.yas g.yon mdun gsum/__de rgyab bcu gnyis/__de rgyab drug bkod pa ni dkyil 'khor lhag gnas kyi don yin la/__'og nas 'byung ba'i dbang rdzas rnams kyang skabs 'dir tshogs par bya dgos/__bum pa lhag par gnas pa ni/__rin po che'i bum pa gnyis gu gul gyi dud pas bdug__/nang du nyer lnga'i rdzas dri bzang gi chus bkang*/__rnam bum mgul chings dkar po/__las bum ljang gu brgyan rigs lnga'i phyag mtshan dang bcas pa g.yas g.yon du bkod pa phyi mchod kyis bskor/__rgyas par byed na las byang btang la lha bskyed mchod bstod bzlas pa bya dgos kyang mdor bsdu na las byang ltar mchod pa byin brlab/__bum pa bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las phyi rin po che'i bum pa'i rnam pa la nang gzhal yas khang bdud rtsi'i rgya mtsho 'khyil ba'i dbus su thugs rje chen po 'grau ba 'dul ba'i dkyil 'khor gyi lha tshogs mtsho rdzing dwangs par zla skar shar ba bzhin skad cig gis gsal bar gyur/__sngags tsam gyis mchod/__bstod pa sh+lo ka gcig gis bstod/__gzungs thag blangs la/__rang gi thugs ka nas sngags kyi 'od zer 'phros bum pa'i lha rnams la phog__/snyoms par zhugs pa'i byang chub kyi sems ye shes kyi bdud rtsi'i bcud du 'khyil par bsams la yig drug bzla/__mthar/__oM AHhU~M:__gis/__bdud rtsi'i mchod yon phul bas lha rnams 'od du zhu ba bum pa'i chu dang ro gcig tu gyur:__las bum du bdud rtsi 'khyil ba bskyed bzlas spyi ltar bya/__dbang rdzogs par bskur ba'i skabs khrus dbang skabs 'dir bsgrub na bde bas/__stegs bu'i logs shig tu maN+Dal me tog gi tshom bu bkod pa'i khar bum pa dri chab nyer lnga'i rdzas dang chu shel gyi bcud ldan mgul chings dkar pos spras pa rigs lnga'i phyag 'tshan can kha rgyan dang bcas pa gu gul gyis bdug__/sum+b+ha nis bgegs bskrad la bkod/__bkra shis rtags brgyad dang rgyal po sogs rin chen brgyad kyi gzugs bris pa'ang bzhag__/phyi mchod kyis bskor/__las byang ltar byin brlab/__gzungs chog ltar bdag bskyed bsgom/__mdun bskyed skabs gtso bo'i gsal 'debs bdag bskyed ltar bskyar/__spyan 'dren nas mchod pa'i bar btang*/__gzungs thag blangs la bzlas dmigs bcas zhi khro'i sngags sbrel ba brgya rtsa las mi nyung bar bzla'o/__/de nas lha lhag par gnas pa ni/__las byang gi skyabs sems nas brtsam sngon 'gro rnams dang*/__dngos gzhi'i bstod pa'i bar du btang*/__rgyas par lcogs na tshogs mchod kyang byas la dkyil 'khor yol bas bsgrib bo/__/de nas slob ma lhag par gnas pa la/__so shing dang ra ba/_ku sha'i chun po/__/srung skud dkar po rnams nye bar bsdogs la/__slob ma rnams las bum gyi chus khrus bya/__phyag bcas nang du 'khod pa la blo bcos pa'i chos bshad ci rigs pa dang sems bskyed gsal gdab/__de la skabs 'dir 'chad par bya ba/__gangs can bod yul gyi lha'i skal ba thun mong ma yin pa/__mtshan tsam bzung bas 'khor ba dong nas sprugs shing 'brel thogs tsam gyis ngan 'gro'i skye sgo bcad de bde ba can gyi zhing du lam sna 'dren par mdzad pa/__'phags mchog spyan ras gzigs dbang phyug gi rgyud dang sgrub thabs man ngag mtha' yas pa rnams kyi nang nas mchog tu gyur pa sprul pa'i gter chen mnga' bdag nyang ral pa can gyi zab gter las byon pa thugs rje chen po 'gro 'dul lha nyer gsum pa'i dkyil 'khor du dbang bskur ba la sngon 'gro sta gon gyi chos dang dngos gzhi dbang bskur ba gnyis su yod pa las thog mar sngon 'gro slob ma lhag par gnas pa'i chos rnams zhu ba'i yon tu dmigs te maN+Dal 'bul bar zhu/__zhes mtshams sbyar la maN+Dal 'bul du gzhug__slob ma lhag gnas kyi chos la rnam grangs dgur gsungs pa'i dang po rang rgyud dag par bya ba'i phyir sdig pa bshags pa ni khyed rang rnams kyis tshe thog ma med pa'i dus nas da lta'i bar du bsags pa'i sdig pa mi dge ba ci mchis pa/__thams cad blos blangs nas yul mchog rnams kyi mdun tu gnong 'gyod drag pos bshags pa'i 'dun pa rtse gcig pas 'di'i rjes zlos mdzod/__hoH__bla ma slob dpon rig pa 'dzin pa rnams dang :__phyogs bcu na bzhugs pa'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad dang :__'phags pa thugs rje chen po'i lha tshogs bdag la dgongs su gsol:__bdag ming 'di zhes bya bas:__tshe thog ma med pa nas da lta'i lus 'di blangs kyi bar du sdig pa mi dge ba'i las mtshams med pa lnga dang :__de dang nye ba lnga dang :__lci ba bzhi dang :__log pa brgyad dang :__mi dge ba bcu dang :__nyan thos kyi 'dul khrims nyams pa dang :__byang chub sems pa'i sdom pa nyams pa dang :__gsang sngags kyi dam tshig nyams pa thams cad mthol lo bshags so:__mi 'chab mi sbed do:__slad chad kyang gcod cing sdom par bgyid lags so:__byang zhing dag pa'i tshangs pa stsal du gsol:__lan gsum/__de ltar bshags pa phul bas sdig pa thams cad skad cig gis dag nas lus thams cad dkar sangs song bar sgoms shig__/gnyis pa theg pa chen po'i bla ma la mos pa bskyed pa'i phyir skyabs su 'gro ba ni/__dkon mchog gsum dang bla ma yi dam mkha' 'gro mdun gyi nam mkhar bzhugs pa la/__bdag sogs sems can thams cad byang chub ma thob kyi bar du skyabs su mchi'o snyam pas 'di'i rjes zlos:__bla ma slob dpon rig pa 'dzin pa rnams dang :__phyogs bcu na bzhugs pa'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad dang :__'phags pa thugs rje chen po'i lha tshogs bdag la dgongs su gsol:__bdag ming 'di zhes bgyi ba dus 'di nas bzung nas:__yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ma thob kyi bar du:__sku lnga ye shes lnga dang ldan pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rnams la phyag 'tshal zhing skyabs su mchi'o:__rgyu lam thams cad du dge ba dang bcas pa legs pa'i yon tan kun gyi gzhir gyur pa:__dam pa'i chos rnams la phyag 'tshal zhing skyabs su mchi'o:__sgrib gnyis bsal nas sa dang lam la gnas te sems can gyi don mdzad pa:__'phags pa'i dge 'dun rnams la phyag 'tshal zhing skyabs su mchi'o:__zhes lan gsum/__de ltar byas pas dkon mchog rnams kyi skyabs 'og tu tshud par mos shig__/gsum pa theg pa dman pa las khyad par du bya ba'i phyir byang chub tu sems bskyed pa'i thog mar gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__bla ma slob dpon rig pa 'dzin pa rnams dang :__phyogs bcu na bzhugs pa'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad dang :__'phags pa thugs rje chen po'i lha tshogs bdag la dgongs su gsol:__bdag ming 'di zhes bya ba 'phags pa thugs rje chen po'i dbang dang byin rlabs zhu bas:__bdag la thugs rjes bzung zhing byin gyis brlab par mdzad du gsol:__lan gsum/__bla mas gnang ba sbyin pa/__kyai:__rigs kyi bu khyod dbang dang byin rlabs 'dod na:__bla na med pa'i byang chub tu sems bskyed pa dang :__theg pa chen po'i bla ma la mos pa bskyed pa dang :__'phags pa thugs rje chen po la dad gus rab tu skyed cig:__dbang bskur zhing byin gyis brlab par bya'o:__zhes brjod/__de nas gzhan don sangs rgyas kyi go 'phang 'thob 'dod kyi smon pa dang de nyid sgrub pa'i thabs zab mo la 'jug par sems bskyed pa'i blos 'di'i rjes zlos/__ho:__bla ma slob dpon rig pa 'dzin pa rnams dang :__phyogs bcu na bzhugs pa'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad dang :__'phags pa thugs rje chen po'i lha tshogs bdag la dgongs su gsol:__bdag ming 'di zhes bya bas:__dus 'di nas bzung nas 'khor ba ma stongs kyi bar du sems can 'khor ba'i sdug bsngal gyi rgya mtsho las bsgral ba'i phyir:__'phags pa thugs rje chen po bsgrub pa'i sems brtan po'i blos bskyed par bgyi'o:__lan gsum/__de nas slob dpon gyis lung sbyin pa ni/__kyai:__rigs kyi bu khyod dus 'di nas bzung ste snying po byang chub ma thob kyi bar du dkon mchog gsum la skyabs su 'gro bar gyis:__thugs rje chen po yi dam gyi lhar zungs:__lus dang srog gi phyir yang ma spangs par:__sems can thams cad kyi don du yi dam gyi lha thugs rje chen po sgrubs la:__'khor ba ma stongs kyi bar du 'gro ba sems can thams cad kyi don gyis shig:__ces gnang ba byin pa'i don de kho na nyid yid la byed pa dang mi 'bral bar bya dgos pa'o/__/bzhi pa dngos grub kyi pra brtag pa'i slad du/__so shing gru bzhi sor brgyad pa dris byugs shing me tog gis brgyan pa 'di nyid thal mo sbyar ba'i bar du zungs/__so la brud pa dang tshig 'di'i rjes zlos dang bcas te 'dor bar zhu/__so shing gtad/__rwa ba mdun tu bzhag la/__hoH__sor brgyad gtsang ma'i so shing 'di:__so yis bzung nas bdag bor gyis:__'phags pa'i rgyal po bzhugs pa'i gnas:__dbus phyogs dga' ldan gnas su bob:__de ltar dor ba'i so shing nyid maN+Dal gyi dbus su bab na dngos grub 'thob/__tshur log na sdig bshags bya dgos par gsungs so/__/lnga pa 'jug pa'i rmis ltas brtag pa'i phyir du/__ku sha'i chun po chung ba lag g.yas su gtad pa sngas dang*/__che ba g.yon du gtad pa stan gyi don du zungs shig__/ku sha las chus bsangs pa gtad la/__kyai:__shu ka gtsang ma lha yi gdan:__dag cing dri ma med pa'i rdzas:__nyal ba'i stan dang sngas su sbyin:__legs nyes rmi ltas ston par shog:__do nub dag byed rtswa mchog 'di sngas stan du byas la nyal te rmi lam gyi mtshan ma brtag par bya dgos so/__/drug pa bar chad kyi bgegs bsrung bar bya ba'i phyir srung ba'i skud pa gdags pa ni/__mdud pa gsum sku gsung thugs la srung skud sngags kyi phreng bar gyur/__skud pa dkar po gsum bsgril mdud pa gsum btab/__oM ma Ni pad+me hU~M:__badz+ra kA ya wA ka tsit+ta rak+Sha rak+Sha rak+Sha swA hA:__zhes lan mang du brjod la sngags/__'di nyid dpung par bcings pas sgo gsum bar chad kyis mi tshugs par srung ba'i go bgos par mos shig__/hU~M:__rdo rje'i phreng thag sngags mdud 'di:__g.yon gyi dpung par bcings pa yis:__lus ngag yid gsum bar chad bgegs:__stong phrag brgyad cu srung bar shog:__ces skyes pa'i dpung pa g.yon dang bud med kyi g.yas su bcing*/__bdun pa zab mo'i gnas la spro ba bskyed pa'i phyir chos bshad pa 'di la gsan 'tshal/__kye ma hoH__skal ldan rnal 'byor pa:__dal 'byor mi lus rin chen thob:__log dang dman pa'i sems spong nas:__theg chen don dang 'phrad pa dang :__khyad par gsang sngags bla na med:__'phags pa'i dkyil 'khor mchog mthong ba:__'di ni rnyed par dka' ba yin:__dga' zhing dang bas spro bar gyis:__brgyad pa dkyil 'khor du 'jug pa la the tshom dang bral ba'i phyir gnang ba sbyin pa lags te/__kye ma:__skal ba dang ldan pa'i bu rnams nyon cig:__khyed thugs rje chen po 'gro ba 'dul ba'i dkyil 'khor 'dir bcug la:__dbang bskur ba dang byin gyis brlab par bya bas:__'dis 'gro drug 'khor ba dong nas sprugs te:__thugs rje chen po'i lha tshogs dang zhal mjal nas:__bla na med pa'i byang chub chen po tshe 'di nyid la 'thob pa yin pas the tshom dang yid gnyis ma byed par 'dir zhugs shig:__ces gnang ba sbyin no/__/dgu pa dkyil 'khor du gzhug par gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos:__hoH__bla ma sangs rgyas sras dang bcas:__kun nas bdag la dgongs su gsol:__bdag cag bsod nams skal bar ldan:__'phags pa spyan ras gzigs dbang gi:__dkyil 'khor gnyan por bdag 'jug pas:__bla mas brtse bar dgongs nas ni:__'khor ba'i gnas las bsgral du gsol:__lan gsum/__de dag gis slob ma lhag par gnas pa'i rim pa rnams grub bo/__/'dir khrus dbang bskur na stabs bde bas/__de nas mi mthun pa'i phyogs thams cad zhi bar byed pa la khyad par du bsngags pa bum pa'i gzungs chog dang 'brel ba'i dbang bskur ba'i thog mar bum pa'i lha la bstod cing gsol ba 'debs pa lags te/__skye med dbyings las 'gro ba'i don slad du:__ma 'gags thugs rjes 'gro drug thabs kyis 'dul:__snying rjes kun la gzigs pa'i thugs rje che:__mgon po spyan ras gzigs la phyag 'tshal bstod:__skal ldan 'di la dbang bskur byin gyis rlobs:__chos nyid bdud rtsi mchog tu dbang bsgyur cing :__dug lnga dug gsum sman du bsgyur mdzad pa:__'gro ba kun gyi sdug bsngal sel mdzad pa'i:__khro bo bdud rtsi 'khyil la phyag 'tshal bstod:__skal ldan 'di la dbang bskur byin gyis rlobs:__gzungs bum mgor bzhag la/__bum pas dbang bskur dag byed ka la sha:__spyi bor bzhag pas pad+ma rA ga 'dra:__dag cing dri med ras kyi mgul chings bcings:__'bras bu chags pa'i shing gis kha brgyan cing :__yon tan legs mdzes gdung ba'i bsil mngar chu:__me tog legs mdzad dri ldan spos kyi chu:__sman lnga 'bru lnga spos lnga rin chen lnga:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__mtshan bzang po sum cu rtsa gnyis dang ldan par gyur cig:__kha rgyan gyis dbang bskur bas:__dpe byad bzang po brgyad cu dang ldan par gyur cig:__gzungs thag gis dbang bskur bas:__thugs rje'i lu gu rgyud dang ldan par gyur cig:__rin po che sna lngas dbang bskur bas:__dgos 'dod re ba yid bzhin du skong bar gyur cig:__sman lngas dbang bskur bas:__rlung mkhris bad kan gyi nad kyi sdug bsngal las thar bar gyur cig:__spos lngas dbang bskur bas:__tshul khrims kyi mchog dang ldan nas:__'phags pa'i zhal zas dang ldan par gyur cig:__snying po lngas dbang bskur bas:__sku gsung thugs yon tan phrin las lnga dang ldan par gyur cig:__ji ltar bum pa nang stong pa ltar:__nyon mongs pa'i las dang shes bya'i sgrib pa thams cad byang bar gyur cig:__ji ltar bum pa gang zhing rgyas pa ltar:__tshe dang dbang dang longs spyod la sogs rgyas par gyur cig:__ka la sha pany+tsa rat+na a b+hi Shiny+tsa AH__ces dbang bskur/__bkru ba ni/__oM AHhU~M hrI:__oM ma Ni pad+me hU~M:__na mash+tsaN+Da badz+ra kro d+hA ya:__hu lu hu lu:__tiSh+Tha tiSh+Tha:__b+han+d+ha b+han+d+ha:__ha na ha na a mr-i te hU~M phaT:__rdo rje'i slob ma rnams kyi nyon mongs pa'i sgrib pa dang :__las kyi sgrib pa dang :__rnam par smin pa'i sgrib pa dang :__shes bya'i sgrib pa dang :__sgrib pa thams cad dag cing mi gnas par gyur cig:__rlung mkhris bad kan 'dus pa'i nad thams cad dag par gyur cig:__gdon dang bar gcod thams cad zhi bar gyur cig:__lus kyi na tsha sems kyi sdug bsngal thams cad dag par gyur cig:__zhi bar gyur cig:__stong par gyur cig:__nyams pa can gyi grib phog pa:__mi gtsang ba'i 'go mtshan phog pa:__nad dang rigs dang mdze'i rlangs pa phog pa:__mi gtsang bas lha dang srung ma gyer ba:__chos skyong srung ma mi dgyes pa:__dag par gyur cig:__zhi bar gyur cig:__stong par gyur cig:__ces lan gsum bdun la sogs pa brjod la khrus bya/__khong du blud/__de ltar sdig sgrib nad gdon grib dang mi gtsang ba thams cad dag nas sgo gsum gnyug ma mi shigs pa'i rdo rje gsum gyi ngo bor gyur pa la bkra shis pa'i rtags brgyad dang*/__rin chen rnam pa brgyad kyis mnga' gsol bas bkra shis bde legs phun sum tshogs pa'i dpal la mnga' dbang 'byor par mos shig__/rin chen gser gdugs bkra shis rin chen rdzas:__bde gshegs sku la mtshan dang dpe shar ba:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__'gro kun chos kyi sprin gyi bkra shis shog:__rin chen rgyal mtshan bkra shis rin chen rdzas:__bde gshegs sku la mtshan dang dpe shar ba:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__'gro kun bdud las rgyal ba'i bkra shis shog:__rin chen gser nya bkra shis rin chen rdzas:__bde gshegs spyan la mtshan dang dpe shar ba:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__'gro kun spyan lnga ldan pa'i bkra shis shog:__rin chen 'bud dung bkra shis rin chen rdzas:__bde gshegs gsung la mtshan dang dpe byad shar:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__'gro kun chos sgra gsung gi bkra shis shog:__rin chen bum pa bkra shis rin chen rdzas:__bde gshegs mgul la mtshan dang dpe byad shar:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__'gro kun 'chi med tshe yi bkra shis shog:__rin chen dpal be'u bkra shis rin chen rdzas:__bde gshegs thugs la mtshan dang dpe byad shar:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__'gro kun mi 'gyur thugs kyi bkra shis shog:__rin chen pad+ma bkra shis rin chen rdzas:__bde gshegs ljags la mtshan dang dpe shar ba:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__'gro kun yon tan kun ldan bkra shis shog:__rin chen 'khor lo bkra shis rin chen rdzas:__bde gshegs zhabs la mtshan dang dpe byad shar:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__'gro kun 'khor ba rgyun gcod bkra shis shog:__rin chen brgyad kyi tsaka li gtad la/__rgyal po rin chen stong gsum 'khor los bsgyur:__mtshan dang dpe byad ldan pa'i sku mnga' ba:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__chos kyi 'khor los bsgyur rgyal dbang thob shog:__btsun mo rin chen 'dod 'byung byang chub sems:__rgyal po'i sku la mnyes mdzad yum lngar ldan:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__thabs dang shes rab 'brel ba'i dbang thob shog:__blon po rin chen blo ldan bsnyen gnas dga':__rgyal po chen po'i gros kyi chab srid 'dzin:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bsam gtan blo dang ldan pa'i dbang thob shog:__dmag dpon rin chen rtsub 'gyur rdo rje 'chang :__tshul dgu ldan pas pha rol dpung rnams 'joms:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bdud kyi dpung rnams 'joms pa'i dbang thob shog:__'khor lo rin chen gser gyi rtsibs stong ldan:__rgyal po chen po gar 'gro kha lo bsgyur:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__srid pa'i 'khor lo rgyun gcod dbang thob shog:__nor bu rin chen mchod pas dgos 'dod 'byung :__rgyal po chen po'i bsod nams dbang thang rdzogs:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bkres skom rgyun chad phun sum tshogs dbang thob shog:__rta mchog rin chen rtsal ldan sprin shugs can:__rgyal po chen po'i rdzu 'phrul rta yi chibs:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__sangs rgyas sa la phyin pa'i dbang thob shog:__glang po rin chen rtsal dang stobs bcur ldan:__rgyal po chen po'i dmag gi dpung 'degs pa'i:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__thams cad mkhyen par 'gro ba'i dbang thob shog:__shis brjod ji ltar 'os pa spel/__dge bsngo byas la slob ma gyes/__khrus bum gyi ye shes pa gshegs/__dam tshig pa chur zhu/__rang lhar bsgoms la stong nyid kyi rgyas gdab bo/__/slob dpon gyis lha la gsol ba gdab pa ni/__thal mo sbyar la/__kyai:__'phags pa spyan ras gzigs dbang mchog:__yab yum sras dang 'khor du bcas:__thams cad bdag la dgongs su gsol:__slob ma rnams la byin gyis rlobs:__nga ni dkyil 'khor bri 'tshal bas:__sta gon la ni bzhugs su gsol:__ces gsol/__se gol sgras mtshon sta gon gyi dkyil 'khor pa rnams bar snang 'od kyi drwa bar bzhugs par mos la tshom bu sogs bsdu'o/__/gnyis pa dngos gzhi la spyi don rnam pa bzhir gsungs pa'i dang po dkyil 'khor dang sgrub rdzas bsham pa ni/__stegs bu'i steng du ras bris kyi dkyil 'khor bkram pa'i dbus su khri 'u'i khar sngar sta gon byas pa'i rnam bum bzhag__/de'i khar thod pa mtshan ldan chang dang a mr-i tas bkang ba'i steng me long la mtshal lam sin+d+hu ra'i yig drug bris pas bkab/__nang dbang rdzas/__dbu rgyan/__cod pan/__rdo rje/__dril bu/__shel phreng*/__sba lcag tshigs gsum/__khyad par rdzas/__lha tsaka nyer gnyis/__dngul gyis bris pa'i yig drug dang*/__pusti/__khri gdugs tsaka li rnams ci bder bkod/__phrin las bzhi'i dbang rdzas shar du dngul bum nang du dri sman rin po che chu sna 'o mas bkang ba chu shel dang bcas pa/__mgul chings dkar po/__kha rgyan me long ldan pa/__lhor tshogs gtor/__dkar gsum/__mngar gsum/__khur ba/__sha btsos bsregs rlon pa dang bcas pa/__nub tu zangs gzhong du dbang gtor zla gam dmar po rgya skyegs dang sin+d+hu ras byugs shing chang dang sman sna bcas pa/__byang du zangs sam seng ldeng phur pa rta zhal can/__mdun ngos su tshe bum mgul chings dmar po dri chab dang so lngas bkang ba'i khar tshe'i 'brang rgyas bzhag pa dang tshe ril tshe chang*/__rgyab tu sman gyi pho brang rnams kyang de dag gi dbang bskur ched du bkod/__phyi mchod skor bsham/__las bzhi'i 'bul gtor sogs las byang nas bshad pa ltar dang*/__gzhan yang las bum/__mig dar me tog__/sngon gtor/__srung ma'i gtor 'bul/__tshogs kyi yo byad sogs nye bar mkho ba rnams tshogs par bya'o/__/gnyis pa phrin las kyi gzhung bsrang ba ni/__las byang gi brgyud 'debs nas brtsam sngon 'gro rnams btang*/__sta gon gyi lha dkyil 'khor la dbang dngos gzhi lha bskyed skabs bdag mdun dbyer med du bsgom yang chog mod tshig ris gcig gis bdag mdun dkyil 'khor gnyis gsal 'debs pa lugs 'di la 'thad pa yin pas de ltar byas la mngon rtogs nas bzlas pa dang dzaba? bstod grub kyi bar btang*/__bum bzlas grub na spyi ltar bya/__ma grub kyang sngon tu song bas 'thus/__phrin las bzhi'i rdzas bsgrub pa ni/__oM swa b+hA ba bi shud+d+he hU~M:__sarba d+harma swa b+hA ba bi shud+d+ho\u0f85haM:__bum pa dang rdzas kyi skyon rnam par dag nas stong pa'i ngang las b+h+rU~M las bum pa gzhal yas khang du gyur/__oM ma Ni pad+me hU~M:__a mr-i te kuN+Da lI sarba bi shud+d+he hU~M:__bum pa'i nang du rnam pa thugs rje chen po'i lha tshogs la ngo bo bdud rtsi'i chu rgyun dkar po/__na ba gso/__shi ba slong*/__sdig sgrib dag par byed pa/__tshogs kyi yo byad lha'i zhal zas dri ma med pa 'dod pa'i longs spyod zad mi shes pa/__zangs gzhong du/__oM AHhU~M:lan gsum/__bdud rtsi'i rgya mtsho dmar po las ye shes kyi 'od zer dmar po 'phros pas sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi sku gsung thugs la mnyes pa'i mchod pa phul nas dngos grub kyi bcud bsdus/__'gro ba mi dang log lta'i dgra bgegs la phog pas rang dbang med par lus ngag yid gsum dbang du sdud par gyur/__phur pa khro bo rta mgrin zhal gcig phyag gnyis sku mdog dmar po/__phyag g.yas rdo rje dang g.yon phur pa bsnams pa/__spyi gtsug na rta skad 'tsher ba/__zhabs kyis dgra bgegs mnan cing sgrol ba/__me phung dmar nag gi dbus na bzhugs par gyur/__ces dmigs la/__yig drug sham du/__shAn+ting puSh+tiM ba shaM mA ra ya a b+hi Shiny+tsa AH__ces ci 'grub bzla/__bla ma dang thugs rje chen po'i lha tshogs kyis bdag la byin gyis brlabs par bsam/__de nas tshe sgrub ni/__gzhung zur gsal ltar rta sngags kyis bgegs bskrad/__tshe bum b+h+rU~M las sogs lha bskyed/__bsnyen pa yig bcu/__sgrub sngags/__las sbyor rnams ci 'grub bzlas la stong tshigs mchod 'bul/__bskul ba dang tshe 'gugs bya/__de nas sman sgrub pa ni/__bdud rtsi pho brang dang bcas pa'i 'og tu:__yaM las rlung gi dal ba dan gyis mtshan pa gcig bsgom:__der thod pa gsum gyi sgyed po'i kha na:__bdud rtsi'i snod b+han d+ha'i gzhal yas khang na bdud rtsis gang nas gnas pa las:__'og nas rlung gnas pa las me sbar:__mes thod pa dros pas dam tshig bdud rtsi 'o ma khol ba ltar bsgom:__thod pa'i steng na thugs rje chen po yab yum:__rigs drug gi lha tshogs sbyor ba byas pas:__ye shes kyi bdud rtsi nam mkha' nas babs te:__dam tshig gi bdud rtsi dang 'dres te:__thod pa rgya cher gang nas lhud lhud byung bar bsam mo:__hU~M:__'gro ba 'dul ba'i da la ru:__mtshan ldan zhal bu ka pA la:__rtsa brgyad stong las sbyar ba'i sman:__nyi zla gsal ba'i da la ru:__mu tig dkar po dri med ltar:__bdud rtsi chen po'i klong du 'khyil:__sgrub pa pos ni nan tan bya:__oM AHhU~M hrIHoM ma Ni pad+me hU~M:__sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHTha:__zhes ci 'grub bzla/__bdud rtsi dbab pa'i sngags/__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta pra be sha ya A be sha ya hU~M hrIHTha:__zhes cung zad bzlas la/__rigs drug yab yum gyi mkha' nas ye shes kyi bdud rtsi pho brang du babs par bsgom mo/__de nas bdud rtsi bskyil ba ni/__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta kuN+Da lI hU~M hrIHTha:__zhes bzla zhing*/__bdud rtsi b+han+d+ha'i gzhal yas su 'khyil nas gang bar bsam mo/__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta gu ya sid+d+hi hU~M hrIHTha:__ces bzlas dngos grub blang zhing bsdu'o/__/de nas las byang ltar 'das gtor dang chos gter srung ma'i gtor 'bul bya/__rig pa'i me tor dor/__slob ma gzhug par gsol ba gdab bo/__/gsum pa slob ma dkyil 'khor du gzhug cing byin gyis brlab pa ni/__sta gon byas pa'i slob ma rnams phyi rol du khrus bya/__bgegs gtor btang*/__bka' bsgo bgegs bskrad srung 'khor bsgom/__sems bskyed gsal btab la/__'dir skabs su babs pa'i 'chad bya/__phyogs bcu dus bzhi'i rgyal ba ma lus 'dus pa'i thugs rje chen po gcig tu bsdus pa'i rang gzugs/__rgyal ba thams cad skyed pa'i yab/__dkyil 'khor rgya mtsho'i dbang phyug tu gyur kyang rgyal sras sems dpa'i rnam par rol pas phyogs bcu'i zhing khams rnams su bsam las 'das pa'i rnam par thar pa'i sprin bkod pa la mtshungs pa'i zla thams cad dang bral ba 'phags mchog spyan ras gzigs dbang phyug gi mdo dang rgyud dang rtog pa mtha' yas pa 'jig rten du byon cing*/__de dag la brten pa'i sgrub thabs dang man ngag ji snyed pa 'phags bod gnyis su byung ba rnams kyi nang nas/__mchog gam phul du gyur pa ni/__'phags mchog nyid sprul pa'i sku'i rnam par rol pa slob dpon chen po pad+ma ka ra'i bka' srol las byon pa rnams yin cing*/__slob dpon sangs rgyas gnyis pa de nyid gangs can bod kyi ljongs 'dir 'jam mgon chos kyi rgyal po khri srong lde'u btsan gyis spyan drangs te thun mong dang thun mong ma yin pa'i chos kyi bdud rtsi mtha' yas pa stsal ba'i skabs su/__sangs rgyas bka'i brgyud pa/__byang sems thugs rje'i brgyud pa/__grub thob snyan du brgyud pa ste brgyud pa gsum ldan thugs rje chen po 'gro ba 'dul ba'i rtsa ba dang yan lag gi rgyud/__phyi drug skor/__nang bzhi skor/__gsang ba gsum skor/__de kho na nyid chig skor/__las kha tshar dang bcas pa'i chos skor rnams skal ldan rje 'bangs rnams la gdams par mdzad/__ma 'ongs pa'i gdul bya rnams la thugs brtse bas dgongs te lho brag gtam shul gyi brag srin mo sbar rjes can du zab mo'i gter rgyas btab pa/__snyigs dus drug cu kha ral ba'i skabs su babs pa na chos rgyal chen po'i sku'i skye ba bco lnga pa/__gter ston grub thob thams cad kyi spyi mes/__mchog gi sprul pa'i sku nyang ral nyi ma 'od zer gyis spyan drangs te nyams bzhes mthar phyin pa mdzad pas rtsod pa med pa'i grub thob kyi snyan pas sa steng khyab cing phrin las nam mkha' dang mnyam pas da lta'i bar du'ang gter kha gong ma'i lugs srol ces nyi zla ltar grags pa 'di byung ba yin cing/__'gro mgon nam mkha' dpal sogs sras brgyud dang slob brgyud las smin grol byin rlabs kyi rgyun zam ma chad par byon cing*/__khyad par mnga' bdag nyang ral nyid kyis rdo rje'i lung gis gsal bar bstan cing thugs rgyud kyi ye shes dbyer med pa/__bka' babs bdun gyi mnga' bdag pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la nye brgyud du byon pa'i smin grol yan lag bcas cha tshang ba bka' drin du thob pa thugs rje chen po 'gro ba 'dul ba'i dkyil 'khor du dbang bskur ba la slob dpon gyi bgyi bar 'os pa rnams grub/__khyed rang slob ma rnams kyi ngo skal du gyur pa la 'jug pa dang dbang bskur ba gnyis su yod/__'jug pa la'ang chos brgyad du gsungs pa las/__thog mar dkyil 'khor du 'jug pa'i chos rnams zhu ba'i yon du dmigs te maN+Dal 'bul bar zhu/__zhes maN+Dal 'bul du gzhug__/mtshams sbyor spyi ltar byas la gdong g.yogs dang me tog sbyin/__gnyis pa brda sbyar cing bar chad brtag pa'i phyir dri ba byed pa la gsan 'tshal/__kyai ma:__rigs kyi bu khyed rnams gang yin:__ming ci yin:__ci'i phyir 'dir 'ong :__don gyi dngos po ci zhig 'dod:__ces dris pa'i lan btab par mos la 'di'i rjes zlos/__bdag ni skal bzang snod ldan rigs:__rdo rje chai mo zhes bya:__rdo rje bla ma sangs rgyas la:__dbang dang byin rlabs zhu bar mos:__'gro ba 'dul ba'i dkyil 'khor 'dir:__thugs rjes dam par bzung du gsol:__yang slob dpon gyis bar gcod dri ba ni/__kye:__thugs rje chen po'i dkyil 'khor 'dir:__'gro ba thabs kyis 'dul mod kyang :__legs dran nyams dgas lta ba'am:__bla ma pha mas ma gnang ngam:__sdig can dam tshig nyams pa'am:__re zhig tsam gyi phyir min nam:__zhes dris pa'i lan tu 'di'i rjes zlos/__kye:__bdag ni lus ngag yid gsum gyis:__dad gus mos pas 'jug pa lags:__ma gnang ba dang nyams pa med:__rdo rje slob dpon bka' drin gyis:__dbang bskur byin gyis brlab par zhu:__gsum pa dkyil 'khor gyi lha la gsol ba 'debs pa ni slob dpon gyi bgyi ba lags te/__slob dpon gyis dkyil 'khor la phyag dang maN+Dal phul/__oM:__thugs rje chen po lha yi lha:__gtso dang 'khor du bcas pa la:__phyag 'tshal mchod 'bul gsol ba 'debs:__skal ldan rigs kyi bu 'di rnams:__'khor ba'i rgya mtsho chen po las:__byang chub skam sar bsgral ba'i phyir:__dkyil 'khor chen por 'jug par gsol:__ces gsol ba lan gsum gdab la/__bzhi pa me tog dor zhing gsang mtshan gdags pa yin pas:__khyed rang rnams la sngar byin pa'i me tog de nyid rin chen sna lnga las grub pa'i cod pan du mos la thal mo sbyar ba'i bar du thogs nas rang rang gi tshe rabs sngon nas 'brel ba'i rigs gang yin pa'i lha la phog par shog cig pa'i 'dun pa dang tshig 'di'i rjes zlos bcas te 'dor bar zhu/__kye:__thugs rje chen po dbang gi lha:__bdag cag dkyil 'khor 'dir zhugs pas:__rig pa'i me tog lha la 'bul:__thugs rjes dgongs la bzhes su gsol:__pra ti rat+na puSh+pe pU dza ho:__zhes me tog dkyil 'khor ram 'grim dkyil du 'dor gzhug__/dbus su babs na rdo rje dbang phyug rtsal/__yum la rdo rje rig pa'i rgyal/__sras rdo rje grub pa gtso/__sras mo la rdo rje rig sngags gtso/__/rigs gzhan rnams la so so'i rigs dang bstun pa'i ming gdags so/__/lnga pa ye shes pa spyan 'dren cing snying la gzhug pa yin pas khyed rang sgo gsum gyi gnad legs par gcun la sems gzhan tu ma yengs pa dmigs pa 'di rtse gcig tu gyis shig__/khyed rang gi snying gi dkyil du thig le dmar po sran ma tsam zhig sgoms:__de la cung zad sems bzung*/__thig le de cher song bas me dmar sal gyis 'bar ba la sems zung*/__rang bzhin gyi gnas dang dkyil 'khor pa rnams las lha ye shes pa'i tshogs dpag tu med pa byon te slob ma'i spyi bo nas snying ga'i dkyil du zhugs par gyur/__ces bsgoms la rgyal po lugs las 'byung ba'i byin 'bebs sam yang na/__/'phags mchog thugs rje'i dus la bab/__/khyad par bstan pa'i dus la bab/__/mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab/__/byin gyis rlobs pa'i dus la bab/__/dbang mchog bskur ba'i dus la bab/__/dngos grub stsol ba'i dus la bab/__/mthu chen bdud 'dul bcom ldan 'das/__/byin chen byin phob bcom ldan 'das/__/dbang chen dbang skur bcom ldan 'das/__/dngos grub mchog stsol bcom ldan 'das/__/bdag cag las 'bras mchis par mdzod/__ces dang yig drug la/__badz+ra dz+nyA na A be sha ya a AH__btags pa brjod/__dri bzang po'i spos dang rol mo'i sgra bcas byin dbab bo/__/drug pa mig dbye zhing lha ngo bstan pa yin pas/__slob dpon gyi thugs ka nas ye shes kyi 'od zer gser gyi thur ma lta bu byung*/__ma rig pa'i sgrib pa dang mig dar lhan cig tu bsal bar mos shig__/gser thur thogs la/__kyai:__thog ma med pa'i dus nyid nas:__ma rig log rtog gis ldong ba'i:__mi shes rmongs pa bdag gis bsal:__da ni rab tu dang ba yis:__dkyil 'khor bzang po 'di la ltos:__ye shes lha ngo shes par gyis:__tsak+Shu:pra be sha ya phaT:__ces mig ras bsal/__de ltar dag pa ye shes kyi spyan thob pas lha'i dkyil 'khor rten dang brten par bcas pa mngon sum bzhin du mjal bar gyur pa ni/__byang chub phyogs kyi chos sum cu rtsa bdun rnam par dag pa'i gzhal yas khang gi nang du/__chos kyi dbyings spros pa dang bral ba las tshad med snying rje chen pos 'gro ba rigs drug gi sems can gang la gang 'dul gzugs kyi rnam par shar ba'i 'gro 'dul spyan ras gzigs dbang phyug__/yum yi ge drug ma/__sras nor bu 'dzin pa/__sras mo gsang sngags 'dzin ma/__rgyal ba rigs drug yab yum/__sprul sku thub pa drug bcas lha nyi shu rtsa gnyis po rnams rgyan dang phyag mtshan brda don rtags kyi rnam pa yongs su rdzogs pa ste/__'di lta bu'i dkyil 'khor chen po mthong ba tsam gyis kyang thogs med nas bsags pa'i las kyi sgrib pa byang zhing phyir mi ldog pa'i thar pa chen por dbugs 'byin par 'gyur ba lags pas dad mos spro dga' rgya chen po bskyed par mdzod cig__/bdun pa dam tshig rdo rje'i chu blud cing rdo rje'i dam tshig 'bogs pa yin pas khe nyen gyi gnad nges par gyis shig__/ka pA la'i bdud rtsi rdo rjes blangs la slob ma'i lce la bzhag ste/__e ma 'di ni dam tshig chu:__dam tshig bsrungs na dngos grub thob:__ye shes sems dpar gyur nas kyang :__snying la thim nas sgrib pa sreg:__dam tshig nyams par gyur na ni:__lcags sdig mgo dgu par gyur nas:__snying khrag 'jibs nas dmyal bar ltung :__de bas dam tshig mchog tu srungs:__sa ma ya i dan te na ra kan:__ces bdud rtsi lan gsum sbyin/__deng phyin chad rdo rje theg pa'i rtsa ba dang yan lag gi dam tshig gnyan po rnams ngo shes par byas la tshul bzhin du bsrung dgos so:__brgyad pa byin rlabs zhu zhing byin gyis rlob par gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__kye ma ho:__bla ma sangs rgyas kun las lhag:__bla ma sangs rgyas kun dang mnyam:__bla ma mchog la skyabs su mchi:__bla mas bdag la thugs rjes zung :__bla mas bdag la byin gyis rlobs:__bla mas bdag cag smin par mdzod:__lan gsum/__bla mas gnang ba sbyin pa/__kye ma:__dus gsum sangs rgyas thams cad kyi:__thugs kyi sras su dbang bskur ba:__thugs rje chen po'i dkyil 'khor 'dir:__dad ldan skal bar ldan pa rnams:__'khor ba'i gnas las bsgral ba'i phyir:__nga yis rdo rje'i dbang bskur sbyin:__oM sarba ta thA ga ta kA ya wA ka tsit+ta hU~M:__zhes brjod cing gnas gsum du bdud rtsi'i theg le bkod/__spyi bor oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__snying gar hU~M sngon pos mtshan par gyur/__de rnams kyis 'jug pa'i chos legs par grub pa lags so/__/bar 'dir bsnyen sgrub kyi gzhung bsrang bar gsungs pa ni smin slob kyi dbang du mdzad pa yin la/__da lta'i dbang rkyang tsam gyi skabs gong du phrin las btang ba ni lugs spyi dang mthun cing don grub pa yin no/__/bzhi pa dbang dngos gzhi'i rnams rim par bskur ba yin pas thog mar zhu ba'i yon du dmigs te maN+Dal phul/__gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos:__kye:__bla ma dang dkyil 'khor gyi lha tshogs thams cad dgongs su gsol:__bdag ming 'di zhes bya bas:__'phags pa thugs rje chen po'i dbang dang byin rlabs zhu bas:__spyi thun mong gi dbang bskur du gsol:__phyi bum pa'i dbang bskur du gsol:__nang gsang ba'i dbang bskur du gsol:__de kho na nyid kyi dbang bskur du gsol:__lha dbang lus la bskur du gsol:__sngags dbang ngag la bskur du gsol:__chos dbang sems la bskur du gsol:__lus ngag yid gsum smin par mdzad du gsol:__dbang dang byin rlabs dam pa mdzad du gsol:__ces lan gsum/__de ltar gsol ba btab pa'i snod ldan la smin byed kyi dbang rdzogs par sbyin pa la thun mong gi dbang drug__/khyad par gyi dbang drug__/phrin las bzhi/__rdo rje slob dpon mtha' rten tshe dang sman gyi dbang rnams su yod pa las/__dang po thun mong gi dbang rnams bskur ba yin pas so so'i tshig don dang mthun pa'i yon tan rgyud la thob par mos shig__/rigs lnga'i dbu rgyan mgo la bkon la/__hU~M:__rgyal ba rigs lnga ye shes rnam pa lnga:__rigs kyi bdag pos dbu la dbang bskur bas:__sku lnga dbyer med ngo bo gcig pa'i dbang :__skal ldan khyed kyis deng 'dir thob par shog:__oM AHhU~M swA hA:__a b+hi Shiny+tsa AHAH__cod pan mgor gdags la/__hU~M:__ye shes lnga dang ldan pa'i cod pan 'dis:__dug lnga dbyings su dag par dbang bskur bas:__'khor ba ma spangs byang chub rgyal ba'i dbang :__skal ldan khyed kyis deng 'dir thob par shog:__dz+nyA na pany+tsa a b+hi Shiny+tsa a AH__rdo rje lag g.yas par gtad de/__hU~M:__ye shes lnga ldan rtse lnga sku lngar ldan:__mi 'gyur rdo rje thugs kyi dbang bskur bas:__bdud dang bar chad kun las rgyal ba'i dbang :__skal ldan khyed kyis deng 'dir thob par shog:__oM tiSh+Tha badz+ra a b+hi Shiny+tsa a AH__ces lan gsum gsor du bcug go__/dril bu lag g.yon par gtad de/__hU~M:__shes rab dril bu chos kyi sgra sgrogs pa:__grags stong stong gsum chos skus dbang bskur bas:__dbyings las ma skyes ye shes dag pa'i dbang :__skal ldan khyed kyis deng 'dir thob par shog:__shap+da a b+hi Shiny+tsa a AH__ces sgrogs su gzhug go__/shel phreng lag par bsgrang du bcug la/__hU~M:__rin chen shel phreng nor bu dri ma med:__phreng thag rgyun chad med pa byang chub lam:__thugs rje chen po bsnyen cing sgrub pa'i dbang :__skal ldan khyed kyis deng 'dir thob par shog:__rat+na ma lA+e a b+hi Shiny+tsa a AH__ces bsgrang ba'i lung 'bog go__/sba dkar lag tu gtad la/__hU~MH__sems nyid ma bcos rang byung gcig pur skyes:__sku gsum rang shar tshigs pa gsum dang ldan:__byin rlabs nus par ldan pa'i sgrub rdzas dbang :__skal ldan khyod kyis deng 'dir thob par shog:__d+harmA ni la a b+hi Shiny+tsa a AH__ces lus la byab bo/__/rdo rje ming gi dbang bskur ba ni/__hU~M:__khyod ni dus gsum sangs rgyas thams cad kyi:__sras kyi dam par deng 'dir ngas byas pas:__phyogs bcu rgyal ba'i zhing khams mtha' dag kun:__rdo rje ming du grags par dbang bskur ro:__che ge mo na ma a b+hi Shiny+tsa a AH__ces pa dang*/__gsang mtshan nas lan gsum 'bod do/__/gnyis pa khyad par gyi dbang drug gi dang po phyi bum pa'i dbang bskur ba la/__slob dpon dang gtso bo'i thugs ka nas spros pa'i dbang gi lha rnams kyis rin po che'i bum pa ye shes bdud rtsi'i chu rgyun gyis gang bas spyi bo nas khrus byas shing dbang bskur bar mos shig__/rnam bum gyi dbang dang khrus byas la/__hU~M:__bkra shis bum pa lha yi gzhal yas khang :__lha tshogs kun bzhugs gnyis med byang chub sems kyi chus:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__lus ngag yid gsum sgrib kun kun byang nas:__'phags pa'i rgyal po thugs rje chen po yi:__sku gsung thugs su 'grub pa'i dbang thob shog:__oM ma Ni pad+me hU~M:__kA ya wA ka tsit+ta a b+hi Shiny+tsa a AH__phyi bdud rtsi bum pa'i chus dbang bskur bas:__bum pa'i chu rnam pa lha la ngo bo chur byung bas/__slob ma'i rgyud la gnas pa'i sgrib pa thams cad dag nas:__lha'i sku gsung thugs dang dbyer med pa'i dbang thob par gyur cig:__gnyis pa nang gi dbang ni/__gtso bo dang*/__rigs drug gi rgyal ba yab yum mnyam par sbyor ba'i byang chub sems kyi rang bzhin thod pa'i bdud rtsi'i chus gang bar mos/__thod pa'i bdud rtsi mgrin par bzhag cing 'thung du gzhug la/__hU~M:__thod pa b+han+d+ha'i gzhal yas ye shes che:__thugs rje chen po yab yum gnyis su med:__thabs dang shes rab sras dang sras mor bcas:__rgyal ba rigs drug yab yum gnyis med sbyor:__bdud rts-i byang chub sems kyi dbang bskur bas:__dbyings dang ye shes gnyis med dbang thob shog:__oM ma Ni pad+me hU~M:__ma hA bo d+hi tsit+ta ma hA su kha a b+hi Shiny+tsa a AH__nang thod pa'i gzhal yas khang nas:__lha tshogs gnyis su med pa'i byang chub sems kyi dbang bskur bas:__thabs shes rab gnyis su med pa'i dbang thob par gyur cig:__gsum pa de kho na nyid tshig dbang rin po che bskur ba ni/__me long dang gzugs brnyan gyi dpes gnas lugs kyi don mtshon par mdzod cig:__me long gi yi ge phyis pa snying gar byug__/me long gsal bar phyis te mig la bstan la/__hU~M:__thugs rje chen po rang byung ye shes lha:__tshig dang yi ges mtshon pa rang gi sems:__rtsol med ma bcos ye nas chos kyi sku:__bstan pa tsam gyis rang ngo rang gis shes:__bltas pa tsam gyis mthong med yul las 'das:__sems nyid thugs rje chen por rtogs par shog:__bo d+hi tsit+ta dz+nyA na ma hA a b+hi Shiny+tsa a AH__ces pa dang*/__dper na me long gi byad ltar 'khor 'das kyi chos thams cad sems nyid rang byung gi ye shes rang la gnas pa las gzhan na med pa:__snang ba'i dus na rang bzhin gang du yang ma grub pas rang gsal:__'gag med de kho na chos kyi sku'i ngo bo thugs rje chen po yin no:__rang ngor rang gis shes par gyis shig:__bzhi pa phung po tha mal gyi mngon zhen las grol bar bya ba'i phyir:__lha dbang lus la bskur ba yin pas/__gtso 'khor gyi lha so so las ye shes kyi sku mar me gcig la gnyis mched kyi tshul du byon/__khyed rang gi spyi bo nas thim pas lha so so dang gnyis su med pa'i go 'phang thob par mos shig:__gtso 'khor rnams kyi tsaka li rim bzhin spyi bor bzhag la/__hrI:__thugs rje chen po 'phags pa spyan ras gzigs:__zhal gcig phyag bzhi zhabs gnyis sku mdog dkar:__mnyam sbyor shel phreng pad+ma phyag na bsnams:__'gro drug thugs rjes 'dzin pa'i dbang thob shog:__Ar+ya a ba lo ki te shwa rA ya a b+hi Shiny+tsa a AH__'phags pa'i rgyal po spyan ras gzigs kyi dbang bskur bas:__'gro drug gi sems can thugs rjes bzung nas 'khor ba las sgrol ba'i dbang thob par gyur cig:__hU~M:__shes rab rang bzhin yig drug yum chen mo:__zhal dang sku mdog phyag mtshan yab dang mthun:__yab yum gnyis su med pas dbang bskur bas:__thabs dang shes rab gnyis med dbang thob shog:__oM de bI a b+hi Shiny+tsa a AH__yum yig drug rig mas dbang bskur bas yab yum thabs shes rab gnyis su med pa'i dbang thob par gyur cig:__nor bu 'dzin pa zhal gcig phyag gnyis dkar:__dgos 'dod 'byung ba'i nor bu rin chen 'dzin:__yon tan re ba skong ba thabs kyi dbang :__skal ldan khyed kyis deng 'dir thob par shog:__rat+na d+ha ra a b+hi Shiny+tsa AH__sras nor bu 'dzin pas dbang bskur bas:__sems can gyi dgos 'dod thams cad yid bzhin du skong ba'i dbang dam pa dang ldan par gyur cig:__rig sngags 'dzin ma zhal gcig phyag gnyis dkar:__phyag na dri med dkar po shel phreng 'dzin:__byang chub lam sna 'dren pa'i shes rab dbang :__skal ldan khyed kyis deng 'dir thob par shog:__bid+ya man+t+ra d+ha re a b+hi Shiny+tsa a AH__sras mo rig sngags 'dzin mas dbang bskur bas:__'khor ba'i sems can byang chub kyi lam la 'dren pa'i dbang thob par gyur cig:__rgyal ba rigs drug gi dbang bskur ba ni/__hU~M:__spyan ras gzigs dbang sku mdog dkar:__zhal gcig phyag gnyis pad+ma 'dab brgyad 'dzin:__rgyal ba rigs lnga 'dus pa'i dbang bskur bas:__rang byung ye shes rtogs pa'i dbang thob shog:__ma hA ka ru Ni ka dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa a AH__rigs drug spyan ras gzigs kyi dbang bskur bas:__'khor 'das thams cad rang byung gi ye shes su rtogs pa'i dbang thob par gyur cig:__oM rnam par snang mdzad longs spyod rdzogs pa'i sku:__zhal gcig phyag gnyis 'khor lo rtsibs bzhi 'dzin:__rgyal ba de bzhin rigs kyi dbang bskur bas:__chos dbyings ye shes rtogs pa'i dbang thob shog:__oM bai ro tsa na a b+hi Shiny+tsa a AH__de bzhin gshegs pa rnam par snang mdzad kyi dbang bskur bas:__gzugs kyi phung po gnas su dag nas chos kyi dbyings kyi ye shes rtogs pa'i dbang thob par gyur cig:__hU~M:__rdo rje sems dpa' dkar po chos kyi sku:__zhal gcig phyag gnyis rdo rje rtse lnga 'dzin:__rgyal ba rdo rje'i rigs kyi dbang bskur bas:__me long ye shes rtogs pa'i dbang thob shog:__hU~M badz+ra satwa a b+hi Shiny+tsa a AH__rdo rje rigs kyi rdo rje sems dpa'i dbang bskur bas:__rnam par shes pa'i phung po gnas su dag nas:__me long lta bu'i ye shes rtogs pa'i dbang thob par gyur cig:__swA:__rin chen 'byung ldan ser po sprul pa'i sku:__zhal gcig phyag gnyis rin chen 'bar ba 'dzin:__rgyal ba rin chen rigs kyi dbang bskur bas:__mnyam nyid ye shes rtogs pa'i dbang thob shog:__swA rat+na swa b+ha wa a b+hi Shiny+tsa a AH__rat+na'i rigs kyi rin chen 'byung ldan gyi dbang bskur bas:__tshor ba'i phung po gnas su dag nas:__mnyam pa nyid kyi ye shes rtogs pa'i dbang thob par gyur cig:__oM:__snang ba mtha' yas mngon par byang chub sku:__zhal gcig phyag gnyis pad+ma 'dab bzhi 'dzin:__rgyal ba pad+ma rigs kyi dbang bskur bas:__so sor kun rtog ye shes dbang thob shog:__oM a mi d+he ba hrI a b+hi Shiny+tsa A AH__pad+ma rigs kyi snang ba mtha' yas kyi dbang bskur bas:__'du shes kyi phung po gnas su dag nas:__chos thams cad gsal la ma 'dres par rtogs pa'i dbang thob par gyur cig:__hAH__don yod grub pa ljang gu rdo rje'i sku:__zhal gcig phyag gnyis rdo rje rgya gram bsnams:__rgyal ba las kyi rigs kyi dbang bskur bas:__bya ba nan tan ye shes dbang thob shog:__hAHa mo g+ha sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa a AH__las kyi rigs kyi don yod grub pas dbang bskur bas:__'du byed kyi phung po gnas su dag nas:__bya ba nan tan gyi ye shes kyis 'gro ba sems can gyi don byed pa'i dbang thob par gyur cig__/yum drug gi dbang bskur ba ni/__hU~M:__shes rab pha rol phyin ma chos kyi sku:__zhal gcig phyag gnyis sku mdog dkar po ste:__phyag mtshan pus ti 'dzin mas dbang bskur bas:__chos nyid spros bral rtogs pa'i dbang thob shog:__pra dz+nyA pA ra mi ta a b+hi Shiny+tsa a AH__yum shes rab kyi pha rol tu phyin mas dbang bskur bas:__ma rig pa gnas su dag nas:__don dam spros med rtogs pa'i dbang thob par gyur cig:__bsam gtan pha rol phyin ma sangs rgyas spyan:__zhal gcig phyag gnyis zhabs gnyis sku mdog dkar:__phyag rgya mnyam bzhag can gyis dbang bskur bas:__g.yo med bsam gtan ting 'dzin dbang thob shog:__oM bud+d+ha lo tsa ni a b+hi Shiny+tsa a AH__yum sangs rgyas spyan mas dbang bskur bas g.yeng ba gnas su dag nas:__chos nyid mi g.yo ba la gnas pa'i dbang thob par gyur cig:__brtson 'grus pha rol phyin ma kun tu bzang :__zhal gcig phyag gnyis zhabs gnyis sku mdog mthing :__rdo rje dril bu 'dzin mas dbang bskur bas:__dbyings rig 'bral med rtogs pa'i dbang thob shog:__a sa man+ta badz+ra a b+hi Shiny+tsa a AH__yum kun tu bzang mos dbang bskur bas:__le lo'i dri ma gnas su dag nas:__brtson 'grus kyis dbyings dang ye shes gnyis su med par rtogs pa'i dbang thob par gyur cig:__sbyin pa'i pha rol phyin ma gos dkar mo:__zhal gcig phyag gnyis zhabs gnyis sku mdog ser:__phyag mtshan rin chen 'dzin mas dbang bskur bas:__'gro ba'i dgos 'dod skong ba'i dbang thob shog:__swA paN+Da ri a b+hi Shiny+tsa a AH__yum gos dkar mos dbang bskur bas:__ser sna'i dri ma gnas su dag nas 'gro ba'i dgos 'dod yid bzhin du skong ba'i dbang thob par gyur cig:__tshul khrims pha rol phyin ma mA ma kI:__zhal gcig phyag gnyis zhabs gnyis sku mdog dkar:__phyag na pad+ma bsnams pas dbang bskur bas:__chags med skyon dang bral ba'i dbang thob shog:__mA ma kI a b+hi Shiny+tsa a AH__yum ma ma ki'i dbang bskur bas:__'chal ba'i dri ma gnas su dag nas:__tshul khrims kyi pha rol tu phyin pa yongs su rdzogs pa'i dbang thob par gyur cig:__bzod pa'i pha rol phyin ma dam tshig sgrol:__zhal gcig phyag gnyis zhabs gnyis sku mdog ljang :__rgya gram dril bu 'dzin mas dbang bskur bas:__mi 'gyur phrin las rdzogs pa'i dbang thob shog:__tAM badz+ra rA ti pa rA mi ta a b+hi Shiny+tsa a AH__yum dam tshig sgrol mas dbang bskur bas:__khong khro'i dri ma gnas su dag nas:__bzod pa'i pha rol tu phyin pas:__'gro ba'i don byed pa'i dbang thob par gyur cig:__de nas sprul pa'i sku thub pa drug gi dbang bskur ba ni/__hU~M:__lha yi thub pa brgya byin dkar po pi waM bsnams:__ltung ba'i sdug bsngal zhi byed skye sgo bcad:__lha yi 'khor ba'i g.yang sa gcod pa'i dbang :__skal ldan khyod la bskur gyis thob par shog:__oM mu ne kreM a b+hi Shiny+tsa a AH__lha'i thub pas dbang bskur bas nga rgyal rang sar dag nas lha'i 'khor ba'i gnas stong par byed pa'i dbang thob par gyur cig:__lha min thub pa sngon po go cha can:__'thab rtsod sdug bsngal zhi byed skye sgo gcod:__lha min 'khor ba'i g.yang sa gcod pa'i dbang :__skal ldan khyod la bskur gyis thob par shog:__oM mu ne trU~M a b+hi Shiny+tsa a AH__lha min thub pa thag bzang ris kyi dbang bskur bas:__khong khro phrag dog rang sar dag nas lha min gyi 'khor ba gnas stong par byed pa'i dbang thob par gyur cig:__hU~M:__mi yi thub pa ser po gseg shang bsnams:__'gyur ba'i sdug bsngal zhi byed skye sgo gcod:__mi yi 'khor ba'i g.yangs sa gcod pa'i dbang :__skal ldan khyod la bskur gyis thob par shog:__oM mu ne hU~M trU~M a b+hi Shiny+tsa a AH__mi yi thub pa shAkya thub pas dbang bskur bas:__'dod chags rang sar dag nas mi yi 'khor ba gnas stong par byed pa'i dbang thob par gyur cig:__hU~M:__byol song thub pa nag po pusti bsnams:__glen lkugs sdug bsngal zhi byed skye sgo gcod:__byol song 'khor ba'i g.yang sa gcod pa'i dbang :__skal ldan khyed la bskur gyis thob par shog:__oM mu ni sru~M a b+hi Shiny+tsa a AH__byol song gi thub par shAkya seng ges dbang bskur bas:__gti mug rang sar dag nas:__dud 'gro'i 'khor ba stong par byed pa'i dbang thob par gyur cig:__hU~M:__yi dwags thub pa dmar po sgrom bu 'dzin:__bkres skom sdug bsngal zhi byed skye sgo gcod:__yi dwags 'khor ba'i g.yang sa gcod pa'i dbang :__skal ldan khyod la bskur gyis thob par shog:__oM mu ne k+Sh-i a b+hi Shiny+tsa a AH__yi dwags kyi thub pa nam mkha' mdzod kyi dbang bskur bas:__ser sna gnas su dag nas yi dwags kyi 'khor ba'i gnas stong bar byed pa'i dbang thob par gyur cig:__hU~M:__dmyal ba'i thub pa nag pos me chu thogs:__tsha grang sdug bsngal zhi byed skye sgo gcod:__dmyal ba'i 'khor ba'i g.yang sa gcod pa'i dbang :__skal ldan khyod la bskur gyis thob par shog:__oM mu ne ye a b+hi Shiny+tsa a AH__dmyal ba'i thub pa chos kyi rgyal po'i dbang bskur bas:__tsha grang rang sar dag nas dmyal ba'i 'khor ba'i gnas stong par byed pa'i dbang thob par gyur cig:__lnga pa sgra rnams sngags su shes pa'i phyir dngul dkar gyi yi ge bcu pa mgrin par bzhag pas sngags dbang ngag la thob par mos shig__/yig bcu mgrin par bzhag/__oM AHhU~M hrI:__oM ma Ni pad+me hU~M:__'bru gsum sangs kun gyi sku gsung thugs:__yang snying hrIHni thugs kyi sa bon yin:__yi ge 'bru drug sprul sku 'gro drug sbyong :__snying po sngags kyi rang sgras dbang bskur bas:__sgra rnams sngags su rtogs pa'i dbang thob shog:__hr-i da ya man+t+ra a b+hi Shiny+tsa a AH__snying po gsang ba'i sngags kyi dbang bskur bas:__bde bar gshegs pa'i thugs dam gyi rgyud bskul ba dang :__sems can rigs drug 'khor ba'i gnas nas 'dren pa dang :__sgrar grags pa gsung gi dkyil 'khor du rtogs pa'i dbang dam pa thob par gyur cig:__snying po bsgrags pa'i rjes gnang sbyin no/__/drug pa chos dbang sems la bskur ba ni:__thugs rten sba lcag tshigs gsum pas mtshon nas rang sems ngo bo gdod nas dri med sku gsum gyi rang bzhin du rtogs par gyis shig:__chos dbyug snying gar gtad la/__kye:__yi dam sku gsum thugs rje chen po ni:__rang gi sems nyid 'di dang gnyis su med:__gzhan nas ma btsal skye med chos kyi sku:__rang byung rang gi lha ru dbang bskur gyis:__re dogs gnyis 'dzin grol ba'i dbang thob shog:__oM bo d+hi tsit+ta a hoHsu kha d+harma kA ya a b+hi Shiny+tsa a AH__chos dbang sems la bskur bas:__sems nyid sku gsum gyi rang ngo shes nas:__'gro ba'i gnyis 'dzin las grol te:__'bras bu mngon du gyur te 'gro ba'i don mthar phyin par byed pa'i dbang thob par gyur cig:__ces sems nyid kyi don rang ngo sprod do/__/de nas phrin las rnam pa bzhi'i dbang bskur zhu ba'i yon du maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__/bla ma rdo rje slob dpon dgongs su gsol:__bla ma sangs rgyas kun bas lhag:__bla ma sangs rgyas kun dang mnyam:__bdag la thugs rje chen po'i dbang bskur du gsol:__smin par mdzad du gsol:__shin tu smin par mdzad du gsol:__byin gyis brlab tu gsol:__thun mong mchog gi dngos grub ni:__da lta nyid du stsal du gsol:__ces lan gsum brjod/__de nas slob dpon gyis/__zhi ba'i dbang bum pas bskur te/__bum pa bkra shis rnam rgyal ka la sha:__kha rgyan me long ye shes gsal ba'i ngang :__mgul chings ras dkar rnam rtog dri ma med:__ye shes chu bo khrus kyi bdud rtsi 'khyil:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__nad dang gnod pa'i sdig sgrib kun byang nas:__'jigs pa brgyad kyi gnod pa zhi bar shog:__oM ma Ni pad+me hU~M:__zhi ba shAn+tiM ku ru ye swA hA:__bkra shis bum pa'i chus dbang bskur bas rigs kyi bu 'di'i nad bzhi brgya rtsa bzhi dang :__gdon stong phrag brgyad cu rtsa bzhi dang :__ye 'drogs sum brgya drug cu dang :__las dang las kyi rnam par smin pa'i sdig sgrib byang nas:__rgyal po'i chad pa'i 'jigs pa dang :__pha rol gyi dmag tshogs kyi 'jigs pa dang :__pha rol gyi mthu dang nus pa'i 'jigs pa dang :__me dang chu yi 'jigs pa dang :__lam gyi dgra dang gnod pa'i 'jigs pa dang :__rims dang 'go ba'i nad kyi 'jigs pa dang :__gcan gzan khro bo'i 'jigs pa dang :__dug dang mtshon gyi 'jigs pa'i gnod pa dang :__'jigs pa brgyad las skyobs pa'i dbang dam pa thob par gyur cig:__de nas rgyas pa'i dbang*/__zhal zas sna tshogs kyis dbang bskur la/__bza' dang bca' dang btung ba myang ba dang :__kha mngar skyur rtsub lan tshwa spod sna tshogs:__zhal zas ro mchog sna tshogs bda' dgur ldan:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__dpal dang gzi brjid longs spyod kun ldan te:__rgyas pas 'byor pa drug dang ldan par shog:__oM ma Ni pad+me hU~M:__rgyas pa puSh+tiM ku ru ye swA hA:__zhal zas ro mchog sna tshogs kyi:__tshogs kyi mchod pas dbang bskur bas:__tshe ring ba dang dpal dang bu 'phel ba dang :__nor dang zas 'phel ba dang :__'khor dang dbang thang rgyas pa dang :__tshe dang bsod nams rgyas pa dang :__rgyas pa 'byor pa drug dang ldan pa'i dbang thob par gyur cig:__de nas dbang gi dbang dam rdzas gtor mas dbang bskur la/__dam rdzas gtor ma bdud rtsi rnam lngas brgyan:__ye shes lha ni mchod cing thugs dam bskang :__d+hA ki chos skyong rnams ni dbang du sdud:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__'jig rten 'jig rten 'das pa lha dang mi:__mos pa rnam bzhis dbang du sdud par shog:__oM ma Ni pad+me hU~M:__dbang wa shang ku ru ye swA hA:__rmad du byung ba'i gtor mas dbang bskur bas:__ye shes kyi lha dang yi dam gyi lha ni bsnyen cing bsgrubs nas ma mo dang d+ha ki ma dang dam can chos skyong rnams dbang du sdud cing las la 'khol ba dang :__log par lta ba'i dgra dang bgegs thams cad kyis slob dpon ltar byas te mos pas dbang du bsdu ba dang :__pha ltar byas te mos pas dbang du bsdu ba dang :__ma ltar byas te mos pas dbang du bsdu ba dang :__rgyal po ltar byas te mos pas dbang du bsdu ba dang :__rje dpon ltar byas te mos pas dbang du bsdu ba dang :__dbang gis mos pa rnam bzhis dbang du sdud pa'i dbang thob par gyur cig:__de nas drag po'i dbang bskur ba ni/__seng phur dang rdo rje spyi bor bzhag cing lag tu gtad la/__seng ldeng phur pa pad+ma dbang gi sku:__rdo rje phur pa rta mgrin dbang gi thugs:__rta skad 'tsher bas khams gsum dbang sdud gsung :__spyan ras gzigs dbang khros pas rta mgrin sku:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__log par lta ba'i dgra bgegs tshar bcad nas:__dgra dpung 'joms shing bgegs dpung btul nas ni:__bar chad bdud rnams tshar gcod dbang thob shog:__oM ma Ni pad+me hU~M:__drag po mA ra ya ku ru ye swA hA:__drag po'i phur pa dang :__rdo rjes dbang bskur bas:__dgra bgegs gdug pa can rnams gsad pa dang :__gdul ba dang :__gzir ba dang :__bcings pa dang :__mnan pa dang :__bskrad pa dang :__tshar bcad pa la sogs pa dang mngon spyod kyi las thams cad myur du 'grub pa'i dbang thob par gyur cig:__ces smon lam bcas bskur ro/__/de nas thugs rjes 'gro ba 'dul ba'i phrin las mthar rgyas par byed pa'i slad du rdo rje slob dpon gyi dbang bskur zhu ba'i don du ri rab gling bzhi/__rin chen sna brgyad bkra shis pa'i rdzas brgyad rnams phul bar mos la gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__rin chen sna tshogs mdzes pa'i maN+Dal la:__gling bzhi ri rab nyi zla'i rgyan gyis spras:__rin chen sna brgyad bkra shis rdzas brgyad bcas:__bla ma rdo rje slob dpon nyid la 'bul:__'gro don byed pa'i bka' lung dbang bskur zhu:__lan gsum/__de nas khyed rang rnams seng ges btegs pa'i rin po che'i khri la bzhag__/steng du gdugs dkar po nor bu'i tog gis spras pa phub/__lag tu thugs rje chen po'i bka' brgyud kyi glegs bam gtad nas 'gro don byed par rjes su gnang bar mos shig__/do gal che na dngos su de ltar bya dgos shing dkyus 'gre tsam la tsaka li dang*/__glegs bam dngos su gtad la/__bdag gis thugs rje chen po'i chos la:__nyan du rung ba thos pa'i dbang dang :__bshad du rung ba bka' brgyud kyi dbang dang :__'gro don bya ba byin rlabs kyi dbang sbyin gyis:__khyod kyis snying rje chen pos sems can gyi don bya bar sems bskyed cig:__de nas khyed rang rnams kyis slob dpon la phyag byas shing me tog phul te zhabs spyi bor blangs par mos la smon lam du gsol ba 'di'i rjes zlos/__na mo:__'jig rten gyi khams 'di dang :__gzhan dag na bzhugs pa'i dus gsum gyi sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams dang*/__brgyud pa'i bla ma rje btsun pa rnams dang :__yi dam gyi lha thugs rje chen po'i lha tshogs rnams dang :__ye shes kyi mkha' 'gro ma 'khor dang bcas pa rnams dang :__chos skyong ba'i srung ma 'khor dang bcas pa rnams bdag rdo rje che ge mo la dgongs su gsol:__bdag gi tshe thog ma med pa nas skye ba grangs med pa nas bzung nas:__da lta'i lus 'di blangs pa yan chad la:__lha dkon mchog gsum la skyabs su song ba dang :__nyan thos kyi 'dul khrims bsrungs ba dang :__byang chub mchog tu sems bskyed pa dang :__byang chub sems dpa'i sdom pa la gnas par byas pa dang :__gsang sngags kyi dbang bskur nas lus ngag yid gsum smin par byas te:__rtsa ba dang yan lag gi dam tshig bsrungs pa la sogs pa'i byin rlabs dang dge ba dang :__bdag gis thos pa dang :__bsam pa dang :__bsgoms pa las byung ba'i dge ba'i rtsa ba la brten nas:__'phags pa'i rgyal po byang chub sems dpa' thugs rje chen po spyan ras gzigs dbang phyug gi phyag rgya chen po sku gsung thugs kyi dngos grub tshe 'di nyid la thob nas:__'gro ba thams cad 'khor ba'i gnas nas 'dren pa'i ded dpon chen por gyur la bdag rdo rje che ge mo zhes bya ba 'dis:__sems can gcig gi don byed par gyur cig:__sems can gnyis kyi don byed par gyur cig:__gsum:__bzhi:__lnga:__drug:__bdun:__brgyad:__dgu:__bcu'i:__nyi shu'i:__sum cu'i:__bzhi bcu'i:__lnga bcu'i:__drug cu'i:__bdun cu'i:__brgyad cu'i:__dgu bcu'i:__brgya'i:__sems can stong gi:__sems can khri'i:__sems can 'bum gyi:__sems can bye ba'i:__sems can sa ya'i:__sems can ther 'bum:__sems can bye ba khrag khrig gi:__sems can grangs las 'das pa'i:__stong chung ngu'i sems can gyi:__stong gnyis pa bar ma'i:__stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams kyi:__nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i 'jig rten gyi khams kyi sems can gyi don byed par gyur cig:__oM nir ma kA ya a b+hi Shiny+tsa AH__oM sam+b+ho kA ya a b+hi Shiny+tsa AH__oM d+harma kA ya a b+hi Shiny+tsa AH__zhes brjod/__'dir gzhung las/__zhabs spyi bor blangs pa la lan gcig brjod/__thugs rje chen po'i chos gtad pa la lan gcig brjod/__slob mas bla ma la lus dang yon 'bul ba la lan gcig brjod par gsungs pa ltar 'grub na lan gsum de ltar du bya'o/__/slar yang chos kyi 'khor lo rgya chen po bskor nas sems can gyi don byed par smon pa 'di'i rjes zlos/__bdag gis dus 'di nas bzung nas ji srid 'khor ba ma stongs kyi bar du 'phags pa spyan ras gzigs lta bur khams gsum gyi sems can thams cad 'khor ba las sgrol ba'i ded dpon chen por byed pa'i skal ba dang ldan par gyur cig:__zang zing gi dri ma med pa'i chos ston par gyur cig:__zhe sdang gi dri ma med pa'i=__'dod chags=__gti mug med pa'i=__phrag dog=__nga rgyal med=__ser sna'i=__phyogs ris med pa'i=__stong gsum chos sgras khyab pa'i chos ston par gyur cig:__ces lan gsum brjod do/__/de nas bkra shis brjod pa ni/__slob ma la 'bru sna dang me tog 'thor cing*/__rigs kyi bu khyod kyis byang chub kyi sems rgya chen po bskyed la:__'phags pa thugs rje chen po'i chos 'di 'gro ba sems can la bstan cing bshad pas:__sems can thams cad kyi don gyis shig:__shis brjod kyi smon lam 'di yang rjes su zlos par zhu:__de ltar ston pa la:__lus la nad kyi bar chad med par sku tshe ring zhing 'gyur ba med pas bkra shis par gyur cig:__ngag la bdud kyi bar chad med par theg pa chen po'i chos dar zhing ci smras gzhan don du 'gro bas bkra shis par gyur cig:__sems la rnam par g.yeng ba'i bar chad med par ting nge 'dzin brtan par mthar phyin pas bkra shis par gyur cig:__thugs rje chen po'i chos 'di yang bkra shis pa dang :__byin che ba dang :__zhal dro ba dang :__dar zhing rgyas pa'i bkra shis par gyur cig:__ces shis brjod lan gsum bya bar gsungs so/__/de dag rnams kyis dbang gi dngos gzhi yan lag bcas rgyas par grub nas mtha' rten bdud rtsi sman gyi dbang bskur zhu ba'i yon du maN+Dal phul/__sman gyi pho brang btegs la/__bdud rtsi'i pho brang nyid rnam pa bdud rtsi la ngo bo thugs rje chen po'i dkyil 'khor gyi lha tshogs su bzhugs pas spyi bo nas dbang bskur bas sku gsung thugs 'chi ba med pa tshe dang ye shes kyi dbang thob par mos shig:__hU~M:__rtsa brgyad stong las sbyar ba'i bdud rtsi 'di:__dus gsum sangs rgyas kun gyi sku gsung thugs:__sku lnga dang ni ye shes rnam pa lnga:__dug gsum ma spangs ye shes lnga ru rdzogs:__sku lnga ma bsgrubs bdud rtsi chen por grub:__skal ldan sgrub pa po la dbang bskur bas:__skye 'chi med pa bdud rtsi'i dbang thob shog:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta kA ya wA ka tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M hrIHtha:__zhes dbang bskur/__de nas rgya bkrol la/__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta kA ya sid+d+hi oM:__wA ka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hi hU~M hrIHtha:__zhes bdud rtsi lce la bzhag pas sku gsung thugs kyi dngos grub thob par bsam/__bdud rtsi thum po ske la gdags pa'am/__ma grub na gnas gsum du thig le byas la/__oM AHhU~M sarba pany+tsa ma mr-i ta A yuHpha la gu ya sid+d+hi hU~M hrIHtha:__tshe yi snying po 'bru gsum mo:__srog gi snying po 'bru gsum po:__sku dang gsung dang thugs la thim:__byang chub sems la rab tu thim:__zhes dang shis pa brjod/__de nas bkra shis tshe'i dbang bskur zhu ba'i yon du maN+Dal phul:__de la thog mar tshe 'gugs shing bcud bsdu ba'i slad du dmigs pa 'di ltar du mdzod cig:__khyed rang skad cig gis pad zla'i gdan la tshe dpag med sku mdog dmar po zhal gcig phyag gnyis mnyam bzhag tshe'i bum pa 'dzin pa/__yum ma mA ki dmar mo tshe'i bum pa 'dzin pas 'khyud pa/__gnyis ka'ang dar dang rin po che'i rgyan ldan zhabs mnyam pa'i skyil mo krung gis bzhugs pa'i thugs kar tshe srog gi rten nr-i ljang gus mtshan par gsal thob/__slob dpon thugs rje chen por gsal ba'i thugs ka nas 'odazer 'phros/__mdun bskyed tshe'i lha tshogs rnams la phog pas thugs dam gyi rgyud bskul/__de dag las 'od zer 'khor 'das kyi zhing thams cad khyab par 'phros pa dang*/__rigs kyi yum bzhi/__pho nya mgyogs ma bzhi/__sgo ma phyag rgya bzhi rnams las rang 'dra'i sprul pa yang sprul nyi zer gyi rdul 'tshubs pa lta bu 'phros pas khyed rang rnams kyi bla tshe chad nyams yar ba/__gdon bgegs 'byung po mthu bo ches brkus 'phrog gzhom pa la sogs pa rnams dang*/__'khor 'das snod bcud thams cad kyi tshe dang bsod nams dpal dang gzi brjid bcud dang dwangs ma thams cad 'od zer gyi rnam par bsdus nas ba spu'i bu ga nas snying dbus nr-i yig la thim nas bkrag mdangs rab tu rgyas te 'chi med tshe'i dngos grub thob par mos shig__/mda' dar g.yab la/__hU~M:__bcom ldan mgon po tshe dpag med:__sku mdog dmar la 'od zer 'phro:__phyag na tshe yi bum pa bsnams:__yum ni mA ma kI dang sbyor:__de'i yang gsang thugs kyi ga'u:__snying po thugs kyi AHyuH'di:__gnas par gyur pa'i 'gro drug la:__mgon po tshe bzhag gnas yin pas:__gang gi tshe de gnas par mdzod:__A+oM brUM badz+ra A yu she AH__shar gyi phyogs nas tshe dpag med:__rdo rje sems dpa' tshe yi bdag:__phyag na shel gyi bum pa bsnams:__'du 'bral med pa'i tshe khug la:__'gyur ba med pa'i tshe stsol cig:__hU~M brUM sid+d+hi badz+ra A yu she hU~M dzaH__lho yi phyogs nas tshe dpag med:__rin chen 'byung ldan tshe yi bdag:__phyag na gser gyi bum pa bsnams:__lhun gyis grub pa'i tshe khug la:__'dod pa yid bzhin tshe stsol cig:__swA brUM sid+d+hi rat+na A yu she hU~M dzaH__nub kyi phyogs nas tshe dpag med:__'jig rten mgon po tshe yi bdag:__phyag na zangs kyi bum pa bsnams:__rnam dag bdud rtsi'i tshe khug la:__'phel 'grib med pa'i tshe stsol cig:__hrIHbrU~M sid+d+hi pad+ma A yu she hU~M dzaH__byang gi phyogs nas tshe dpag med:__don yod grub pa tshe yi bdag:__phyag na g.yu yi bum pa bsnams:__'pho 'gyur med pa'i tshe khug la:__skye 'chi med pa'i tshe stsol cig:__hAHbrU~M sid+d+hi karma A yu she hU~M dzaH__shar gyi phyogs nas tshe 'dzin ma:__rdo rje'i yum ste kun tu bzang :__rin chen shel gyi bum pa bsnams:__tshe dang bdud rtsis bkang nas ni:__rdo rje 'bar bas rgyas thob la:__tshe 'di bcol lo srog 'di sdoms:__hU~M AHyuHnr-i dzaH__lho yi phyogs nas tshe 'dzin ma:__rin chen yum ste gos dkar mo:__rin chen gser gyi bum pa bsnams:__tshe dang bdud rtsis bkang nas ni:__rin chen 'bar bas rgyas thob la:__tshe 'di bcol lo srog 'di sdoms:__trA~M A yuHnr-i dzaH__nub kyi phyogs nas tshe 'dzin ma:__pad+ma yum ste khro gnyer ma:__pad+ma rA ga'i bum pa bsnams:__tshe dang=__pad+ma 'bar=__tshe 'di=__hrIHA yuHnr-i dzaH__byang gi phyogs nas tshe=__las kyi yum ste dam tshig sgrol:__phyag na g.yu yi bum pa bsnams:__tshe dang bdud rtsis bkang nas ni:__rgya gram 'bar bas rgyas thob la:__tshe 'di bcol lo srog 'di sdoms:__hA A yuHnr-i dza:__shar phyogs gangs ri dkar po'i gzhal yas nas:__dkar mo mgyogs ma tshe yi bum pa 'dzin:__thugs kyi sprul pa lha mo dkar mo 'bum:__rgyal po brgya byin lag nas tshe khug cig:__nr-i brUM dzaHdzaH__lho phyogs baiDUr+ya yi zhing khams nas:__sngon mo mgyogs ma tshe yi=__thugs kyi sprul pa lha mo sngon mo 'bum:__gshin rje 'chi bdag lag nas tshe khug cig:__nr-i brUM dzaHdzaH__nub phyogs pad+ma rA ga'i gzhal yas nas:__dmar mo mgyogs ma tshe yi bum pa 'dzin:__thugs kyi sprul pa dmar mo 'bum dang bcas:__sa bdag klu gnyan lag nas tshe=__nr-i brUM dzaHdzaH__byang phyogs in+d+ra nI la'i gzhal yas=__ser ljang mgyogs ma tshe yi=__thugs kyi sprul pa ser ljang 'bum dang bcas=__bdud dang gnod sbyin lag nas tshe khug cig:__nr-i brUM dzaHdzaH__khams gsum gnas nas tshe 'gug ma:__lha mo rdo rje lcags kyu dkar:__phyag na lcags kyu ga'u bsnams:__drongs shig drongs shig tshe drongs shig:__badz+ra aM g+hu sha nr-i brUM dzaHdzaH__dus gsum gnas nas tshe 'gugs ma:__lha mo rdo rje zhags pa ser:__phyag na zhags pa gwa'u bsnams:__drongs shig drongs shig=__badz+ra pA sha hU~M nr-i brUM dzaHdzaH__srid gsum gnas nas=__lha mo rdo rje lcags sgrog dmar:__phyag na lcags sgrog gwa'u bsnams:__drongs shig=__badz+ra s+pho Ta baM nr-i brUM dzaHdzaH__mchod bstod gnas nas=__lha mo rdo rje dril 'khrol sngo:__phyag na dril bu ga'u bsnams:__drongs shig drongs=__badz+ra g+han+d+he ho nr-i brUM dzaHdzaH__mgyogs ma rnams kyis tshe drongs la:__lha mo bzhi yis tshe stims la:__'chi med rdo rjes rgyas thob cig:__byin chen rnams kyis byin phob la:__dbang chen rnams kyis dbang skur cig:__A yu she dz+nyA na dzaHdzaH__de nas tshe bum dang tshe 'brang ma bral bar spyi bor bzhag la/__tshe rten tshe dpag med dngos su gsal ba spyi bor byon/__yab yum snyoms 'jug mdzad pa'i sbyor mtshams nas byang chub sems kyi bdud rtsi dkar dmar gyi rgyun babs lus kyi nang thams cad gang dug lnga'i sgo nas tshe nyams pa'i las sgrib thams cad sangs kyis dag__/sku lnga ye shes lnga'i tshe'i dbang dang dngos grub thob par mos shig__/bcom ldan mgon po tshe dpag med:__tshe dpag med la phyag 'tshal bstod:__sku gsung thugs ldan mkha' dang mnyam:__tshe dpag med la phyag 'tshal bstod:__tshe yi dbang mchog bskur du gsol:__mgo bo'i gnas lngar dbang bskur la/__oM bud+d+ha ka la sha a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M badz+ra ka la sha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__trA~M rat+na ka la sha a b+hi Shiny+tsa trA~M:__AM pad+ma ka la sha a b+hi Shiny+tsa AH__hA karma ka la sha a b+hi Shiny+tsa hA:__tshe'i dbang bskur bas:__bcom ldan 'das tshe dpag tu med pa'i sku tshe dang longs spyod dang ldan pa'i tshe'i dbang dang dngos grub thob par gyur cig:__tshe bstim zhing brtan par bya ba ni/__bcom ldan mgon po tshe dpag med:__oM sku yi sku ste sku la thim:__phung po lnga la rab tu thim:__AHgsung gi gsung ste gsung la thim:__ljags kyi dbang po mchog la thim:__hU~M:__thugs kyi thugs te thugs la thim:__thugs kyi snying po tshe la thim:__tshe'i bcud dang dwangs ma thams cad lus ngag yid gsum gyi dwangs ma mi shigs pa'i thig le la thim nas tshe 'gyur med du brtan par byas/__dpal rta mgrin tshon gang ba zhig gis tsit+ta'i sgo bsrungs te tshe la bar du gcod pa'i bgegs dang bar gcod gang gis kyang mi tshugs par gyur:__shis brjod ni/__mda' dar mgor bzhag__/me tog 'thor la/__bcom ldan mgon po tshe dpag med:__'chi ba med pa rdo rje'i tshe:__spros pas khams gsum bkrag dang ldan:__bsdus pas lus la gzi mdangs 'bar:__bcings pas rdo rje lu gu rgyud:__brtan pas mi 'gyur rdo rje 'dra:__bdag cag skal ldan mched lcam la:__'chi med tshe yi dngos grub stsol:__nyin mtshan gnyis kyi bkra shis pa:__nyi zla bzhin du rgyun chad med:__lo brgya 'tsho ba'i bkra shis pa:__longs spyod ldan zhing phun sum tshogs:__ston brgya mthong ba'i bkra shis pa:__chos dang 'phrad nas sangs rgyas shog:__ces brjod/__tshe bum gyi lha rnams 'od du zhu nas 'chi ba med pa'i bdud rtsi dngos grub kyi rdzas su gyur par mos la/__tshe 'brang dang*/__bum chu/__tshe ril/__tshe chang rnams sbyin la smon lam gdab pa ni/__tshe zan ye shes gsal bar gyur:__tshe chang bdud rtsi byang sems gyur:__tshe mar gsal stong thugs su gyur:__sku gsum klong yangs tshe ru gyur:__skye 'chi med pa'i tshe thob shog:__'gyur ba med pa'i sku thob shog:__ces brjod/__dbang gi rjes su dngos grub kyi bcud bsdu bar gsungs pas de kas tshang*/__de nas mtshams sbyor spyi ltar byas la/__zhal nas gsungs pas thog drang shis brjod rgyas par spel lo/__/gsum pa rjes kyi bya ba la dbang gi rjes ni/__de ltar na de dag rnams kyi sgo nas gter ston grub thob thams cad kyi spyi mes mnga' bdag nyang ral nyi ma 'od zer ces rtsod pa med par yongs su grags pa de nyid kyi zab gter gyi gsang mdzod chen po las byon pa'i thugs rje chen po 'gro ba 'dul ba'i rtsa ba'i dbang bskur dang yan lag dbang phran rnams dang bcas yongs su rdzogs pa grub pa yin pas de dag gi skabs su thob cing zhal gyis bzhes pa'i rtsa ba dang yan lag gi dam tshig spyi dang khyad par gyis bsdus pa rnams tshul bzhin bsrung bar bgyi'o snyams pas 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs/__gtang rag maN+Dal lus longs spyod 'bul ba/__dge bsngo rnams spyi ltar byas la slob ma rnams gyes/__las byang gi rjes rim ni/__tshogs byin gyis brlab pa nas bzung tshogs mchod lhag gtor btang ba yan tshang ba dang*/__gtang rag mchod bstod nas shis brjod kyi bar yang las byang ltar rgyas par gtang bas grub bo/__/mkha' dang 'gro khams ji srid thugs rje che'i/__thugs bskyed phrin las mi 'dzad de srid du/__/zab chos 'di yi phrin las phyam gcig par/__/zhugs nas 'gro kun phyir mi ldog 'gyur shog__/'di'i dbang don bsdus pa tsam 'dod bum du bzhugs kyang gzhung gi dbang chen yan lag dang bcas pa'i rgyun kun mkhyen bla ma thugs rje'i dbang phyug pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i bka' drin las skal ba bzang po'i dpyid du thob pa nyid bstan 'gror phan bde'i btsas su mi nub 'phel zhing rgyas pa'i sgor dmigs te/__pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por rtsa ba'i gzhung las btus te lag len rnam gsal bklags chog tu bkod pa dge legs 'phel/__/bka' babs skor bskyar bsgrig skabs phun tshogs rnam rgyal pas bdag 'dra blun po la phan ched nag 'gros su bsgyur ba'o//__//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: