JKW-KABAB-02-KHA-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་བཤད་རྒྱུན་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཤིང་རྟ།
Wylie title dpal gsang ba snying po'i bshad rgyun gyi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs shing rta JKW-KABAB-02-KHA-010.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 10, Pages 57-59 (Folios 1a1 to 2a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal gsang ba snying po'i bshad rgyun gyi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs shing rta. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 57-59. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Colophon

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་འགྲེལ་ཆེན་དང་བཅས་པའི་བཤད་བཀའི་བརྒྱུད་གསུམ་སྨྲ་བ་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་མཆོག་རྩལ་གྱིས་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་གནས་ཀུན་སིདྡྷི་རསྟུ

dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud 'grel chen dang bcas pa'i bshad bka'i brgyud gsum smra ba rdo rje thugs mchog rtsal gyis gus pas gsol ba btab pa ji ltar smon pa'i gnas kun sid+d+hi rastu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །དཔལ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་བཤད་རྒྱུན་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཤིང་རྟ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། གདོད་མའི་མགོན་པོ་གསང་བདག་རིགས་ཅན་ལྔ། །ལུང་བསྟན་རྡོ་རྗེ་ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛ་དང༌། །ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་སིངྷ་ཨུ་པའི་ཞབས། །གོ་མ་དེ་བཱི་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྒེག་པའི་རྡོ་རྗེ་སངས་རྒྱས་གསང་བ་དང༌། །བི་མ་མི་ཏྲ་ལོ་ཆེན་རྨ་གཉགས་ཟུང༌། །རིན་ཆེན་གཞོན་ནུ་གྱེ་རེ་མཆོག་སྐྱོང་དང༌། །རྒྱལ་བའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གནུབས་ཆེན་ཡབ་སྲས་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །ཤེར་མཆོག་ཡེ་འབྱུང་བདེར་གཤེགས་ཟུར་པོ་ཆེ། །ཤེས་རབ་གྲགས་པ་ཐུགས་སྲས་རྣམ་བཞི་དང༌། །ཤཀྱཱ་སེང་གེ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཆོས་ཀྱི་སེང་གེ་གཙང་ནག་འོད་འབར་བ། །མེས་སྟོན་མགོན་པོ་ཤེས་རབ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌། །རྟ་ནག་བདུད་འདུལ་མདའ་སྟོན་ཤཱཀྱ་འཕེལ། །བྱམས་པ་སེང་གེ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསམ་འགྲུབ་རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་ཆེན་སངས་རིན་ཞབས། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ། །ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་དང༌། །ཉི་ཟླ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཁོན་སྟོན་ཚེ་དབང་དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་གྲུབ་དང༌། །བཀྲ་ཤིས་ཀུན་དགའ་གསང་བདག་ཕྲིན་ལས་ཞབས། །སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གཏེར་བདག་གླིང༌། །དྷརྨ་ཤྲཱི་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་མདོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་སྡེ། །ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། །ངེས་དོན་བསྟན་འཕེལ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་མཆོག །མཐུ་སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །བརྒྱུད་པ་གསུམ་ལྡན་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །ཐུགས་རྗེའི་བདུད་རྩིས་རྟག་ཏུ་དགེ་བྱས་པས། །ཟབ་དོན་རྟོགས་པའི་བློ་གྲོས་རྒྱས་པར་ཤོག །མཚན་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་རྒྱུད་དོན་ཡོངས་རྫོགས་ཤིང༌། །དོན་སྤྱིའི་ཐོས་བསམ་སྒྲོ་འདོགས་ལེགས་ཆོད་ནས། །རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ཀུན་གསལ་བར་མཐོང་བ་ཡི། །སྐལ་བཟང་སྲིད་ན་མཚུངས་པ་མེད་གྱུར་ཅིག །གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ངེས་གསང་ཁོང་དུ་ཆུད། །རྒྱུད་ཀྱི་དངོས་པོ་རྣམ་བཅུར་དབང་འབྱོར་ཞིང༌། །རྩེ་གཅིག་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག །དེ་མཐུས་སྐུ་གསུམ་སྟོན་པའི་ཐུགས་ཀྱི་བཅུད། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བྱེ་བ་གཤེགས་པའི་ཤུལ། །དཔལ་ལྡན་སྙིང་པོའི་བཤད་སྒྲུབ་སེང་གེའི་སྒྲས། །ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །ཆོས་དབྱིངས་བཟོད་ནས་ཞི་བའི་ཡེ་ཤེས་དང༌། །ཆོས་ཅན་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བ་མེད་པ་ཡིས། །ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དགེ་མཚན་གྱིས། །སྲིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་འགྲེལ་ཆེན་དང་བཅས་པའི་བཤད་བཀའི་བརྒྱུད་གསུམ་སྨྲ་བ་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་མཆོག་རྩལ་གྱིས་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་གནས་ཀུན་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

@#/__/dpal gsang ba snying po'i bshad rgyun gyi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs shing rta zhes bya ba bzhugs so//__gdod ma'i mgon po gsang bdag rigs can lnga/__/lung bstan rdo rje ku ku rA dza dang*/__/in+d+ra b+hu ti sing+ha u pa'i zhabs/__/go ma de bI rnams la gsol ba 'debs/__/sgeg pa'i rdo rje sangs rgyas gsang ba dang*/__/bi ma mi tra lo chen rma gnyags zung*/__/rin chen gzhon nu gye re mchog skyong dang*/__/rgyal ba'i yon tan rnams la gsol ba 'debs/__/gnubs chen yab sras ye shes rgya mtsho dang*/__/sher mchog ye 'byung bder gshegs zur po che/__/shes rab grags pa thugs sras rnam bzhi dang*/__/shakyA seng ge rnams la gsol ba 'debs/__/chos kyi seng ge gtsang nag 'od 'bar ba/__/mes ston mgon po shes rab tshul khrims dang*/__/rta nag bdud 'dul mda' ston shAkya 'phel/__/byams pa seng ge rnams la gsol ba 'debs/__/bsam 'grub rdo rje sgrol chen sangs rin zhabs/__/thams cad mkhyen pa 'gos lo gzhon nu dpal/__/ye shes dpal bzang rin chen phun tshogs dang*/__/nyi zla sangs rgyas rnams la gsol ba 'debs/__/'khon ston tshe dbang dpal 'byor lhun grub dang*/__/bkra shis kun dga' gsang bdag phrin las zhabs/__/snga 'gyur bstan pa'i nyi ma gter bdag gling*/__/d+harma shrI rnams la gsol ba 'debs/__/chos kyi grags pa mdo rgyud rgya mtsho'i sde/__/chos kyi rdo rje phrin las rnam par rgyal/__/nges don bstan 'phel kun mkhyen bla ma mchog__/mthu stobs rnam rgyal rnams la gsol ba 'debs/__/de ltar gsol ba btab pa'i byin rlabs kyis/__/brgyud pa gsum ldan rig 'dzin rgya mtsho yi/__/thugs rje'i bdud rtsis rtag tu dge byas pas/__/zab don rtogs pa'i blo gros rgyas par shog__/mtshan tsam gyis kyang rgyud don yongs rdzogs shing*/__/don spyi'i thos bsam sgro 'dogs legs chod nas/__/rdo rje'i tshig kun gsal bar mthong ba yi/__/skal bzang srid na mtshungs pa med gyur cig__/gzhi lam 'bras bu'i nges gsang khong du chud/__/rgyud kyi dngos po rnam bcur dbang 'byor zhing*/__/rtse gcig bskyed rdzogs zab mo'i rnal 'byor gyis/__/rang gzhan don gnyis lhun gyis grub par shog__/de mthus sku gsum ston pa'i thugs kyi bcud/__/grub pa'i dbang phyug bye ba gshegs pa'i shul/__/dpal ldan snying po'i bshad sgrub seng ge'i sgras/__/phyogs dus kun tu yongs su khyab gyur cig__/chos dbyings bzod nas zhi ba'i ye shes dang*/__/chos can rten 'brel bslu ba med pa yis/__/ji ltar gsol ba btab pa'i dge mtshan gyis/__/srid zhi'i phun tshogs rgyas pa'i bkra shis shog__/dpal dus ky-i 'khor lo'i rgyud 'grel chen dang bcas pa'i bshad bka'i brgyud gsum smra ba rdo rje thugs mchog rtsal gyis gus pas gsol ba btab pa ji ltar smon pa'i gnas kun sid+d+hi rastu//__//

Footnotes

Other Information