JKW-KABAB-12-NA-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་ལས། སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་མདོར་བསྡུས་པ་འཆིང་བ་ཀུན་གྲོལ།
Wylie title rdzogs pa chen po gcig chod kun grol las sngon 'gro dngos gzhi rjes kyi khrid rim mdor bsdus pa 'ching ba kun grol JKW-KABAB-12-NA-014.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 12, Text 14, Pages 463-494 (Folios 1a to 16b4)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön མེ་བན་རིན་ཆེན་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (me ban rin chen gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. rdzogs pa chen po gcig chod kun grol las sngon 'gro dngos gzhi rjes kyi khrid rim mdor bsdus pa 'ching ba kun grol. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 12: 463-494. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
Cycle རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་ (rdzogs chen a ti chig chod kun grol gyi chos sde)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-12-NA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-SHI-003
Colophon

།ཅེས་པ་འདི་ཉིད་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཆེད་དུ་སྩལ་ཅིང༌། བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་འཛར་ཀ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་དགེ་མང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་ནས་ཀྱང་གསུང་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟར། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་གཏེར་གཞུང་ཉིད་སོར་བཞག་ལ་ཁ་གསལ་ཕྲན་བུ་དང་ཚིག་སྣ་ཅུང་ཟད་བསྡུས་ཏེ་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa 'di nyid bka' babs bdun gyi mnga' bdag 'khor lo'i dbang phyug rje bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i zhal snga nas rjes su gnang ba ched du stsal cing*/__bstan 'gro'i dpal mgon 'dzar ka mchog gi sprul pa'i sku dang dge mang mchog sprul rin po che rnam pa gnyis nas kyang gsung bskul gnang ba ltar/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes gter gzhung nyid sor bzhag la kha gsal phran bu dang tshig sna cung zad bsdus te rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwar bkod pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་ལས། སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་མདོར་བསྡུས་པ་འཆིང་བ་ཀུན་གྲོལ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ན་མོ་གུ་རུ་ས་མནྟ་བྷ་དྲཱ་ཡ། །འཁྲུལ་གཞི་ཀ་དག་གཏིང་གསལ་ཆོས་སྐུར་གྲོལ། །འཁྲུལ་སྣང་འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་ཤར། །སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་བླ་མ་གདོད་མའི་མགོན། །དད་བརྒྱས་བསྙེན་ལ་གསང་གསུམ་བྱིན་རླབས་སྩོལ། །ཐེག་རིམ་ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག་ཅིང༌། །ལམ་ཟབ་ཀུན་གྱི་རྩེར་སོན་པ། །ཨ་ཏི་གཅིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་གྱི། །ཁྲིད་ཚུལ་ཟབ་བཏུས་སྙིང་པོ་དགོད། །དེ་ལ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་བཅུད། ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ། ཨ་ཏི་ཡང་གསང་ཆིག་ཆོད་གནད་ཀྱི་མན་ངག །དབང་པོ་རྣོ་བརྟུལ་དང་ལས་འཕྲོ་བཟང་ངན་མེད་པར་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་བར་བྱེད་པའི་ཁྲིད་རིམ་འདི་ལ་འཇུག་པ་ན། གཞུང་ནས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་བླ་སློབ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་གནས་དུས་གྲོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་འཛོམ་པའི་ཚེ། ཐོག་མར་བཤད་ལུགས་དྲུག་གིས་སྤྱི་དོན་གཏན་ལ་ཕབ། ཁྲིད་དངོས་ལ་དབང་པོ་རབ་བརྡ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་བ། འབྲིང་སྒོམ་པས་གྲོལ་བ། ཐ་མ་ཚིག་ཁྲིད་ཀྱིས་གྲོལ་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དབང་རིམ་བཞི་བསྐུར་བའི་བརྡ་ཁྲིད་ལ་བརྟེན་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། དབང་དུས་སུ་ངོ་འཕྲོད་པ་དེ་ཉིད་རྟོགས་གོམས་ཀྱི་སྦྱོར་བས་མཐར་དབྱུང་བའོ། །གསུམ་པ་ནི་འདིར་འཆད་པར་བྱ་བ་སྟེ། འདི་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། མི་རྟག་པ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པས་བློ་ཆོས་སུ་འགྲོ་བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པས་ཆོས་ལམ་དུ་འགྲོ་བ་དང༌། བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ལམ་འཁྲུལ་པ་སེལ་བ་དང༌། འཁོར་འདས་རུ་ཤན་དབྱེ་བས་འཁྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར་བར་བྱེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞུང་རྩ་བར། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་འདིར། སྐྱེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གཅིག་བླངས་ཀྱང༌། ཉོན་མོངས་སྡུག་བསྔལ་འཁྲུལ་པའི་མཐའ་ལ་སྤྱོད་པ་ལས་དོན་མ་བྱུང་བར་འདུག་སྟེ། ད་རེས་མི་ལུས་བྲེང་ཙམ་ཐོབ་དུས་འདིར། ཆོས་མ་བྱས་ན་ཕྱིས་མི་ལུས་འདི་ཐོབ་པར་དཀའ་བས། དེས་ནང་རེས་མི་ལུས་ཐོབ་དུས་འདིར་ཆོས་ཁོ་ན་བྱེད་དགོས། དེ་མྱུར་དུ་མ་བྱས་ན་འཆི་བ་ནམ་འོང་ཆ་མི་འདུག་སྟེ་རྟག་མི་ཐུབ། སེམས་ཅན་སྔ་ཕྱི་མ་ཤི་བ་མེད་པས་འཆི་ངེས་པར་འདུག །དེ་ནམ་འོང་ན་འཆི་རྐྱེན་མང་བས་མྱུར་དུ་འོང༌། བྱུང་ཙ་ན་ཆོས་མིན་པ་ཅིས་ཀྱང་ཕན་པར་མི་འདུག་སྙམ་དུ་སྐྱོ་ཤས་ཡང་ཡང་བསྐྱེད་ནས། ཚེ་འདི་ལ་ཞེན་པ་བཙན་ཐབས་སུ་ལོག་ན། བློ་ཆོས་སུ་འགྲོ་བའི་དད་པ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་སྟེ་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་གཤའ་མ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ན་ཚེ་འདི་ལ་བློ་ལོག །འཁོར་བ་ལ་ངེས་འབྱུང་བཅོས་མིན་དུ་སྐྱེབས་དེ་ཙམ་གྱིས་དོན་འགྲུབ་པ་ཡིན་ཀྱང༌། ལས་དང་པོ་པ་ལ་ཁྲིད་ཚུལ་འདི་ཁོ་ན་སྟོན་པ་སོགས་དགོས་པ་ཡོད་ཅིང་སྤྲོ་ན། དང་པོ་འཆི་བ་སྒོམ་པའི་རྟེན་དལ་བརྒྱད་འབྱོར་བཅུ་ལྡན་པའི་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་རྙེད་དཀའ་བ་དང༌། ཤི་བའི་འོག་ཏུ་ལས་རྗེས་སུ་འབྲང་ཞིང་དགེ་སྡིག་གི་འབྲས་བུ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པས་རྒྱུ་འབྲས་མི་བསླུ་བ་དང༌། ཁམས་གསུམ་གྱི་གནས་རིས་མཐོ་དམན་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཚུལ་རྣམས་བཤད། དད་པ་རྣམ་གསུམ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་ནས་ཐར་པ་དོན་ཏུ་གཉེར་བའི་འདུན་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་སྐྱེས་པ་ན། ཐར་པའི་འཇུག་སྒོ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཚུལ་ཡང་རྫོགས་ཆེན་ཁྲིད་རིམ་གཞན་དང་མཐུན་པར་འཆད་དུ་རུང་མོད། ཁྲིད་ཚུལ་འདི་ཉིད་ཟབ་གནད་སྙིང་པོ་བསྡུས་པའི་དབང་གིས་ཐུན་མིན་གྱི་སྔོན་འགྲོ་བཞིར་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་ས་བཅད་གསུམ་པའི་ནང་དུ་སྡུད་པར་མཛད་པ་ཉིད་ཟབ་ཅིང་བྱིན་རླབས་ཆེ་བས་དེ་ཀས་ཆོག་གོ །གཉིས་པ་ནི། རིགས་དྲུག་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། བདག་གི་ཕ་མ་མ་བྱས་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད། དྲིན་ཅན་ཕ་མ་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་འདི་རྣམས། འདོད་པ་རང་རེས་བདེ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་ཀྱང༌། ལོག་པ་དང་འཁྲུལ་པའི་ཀློང་དུ་སོང་སྟེ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་སྙིང་རེ་རྗེ། འདི་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་ཞིང༌། བདེ་བ་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་བླངས་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་དགོད་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་ཡང་ཡང་སེམས་བསྐྱེད་བྱས་པས། རང་འདོད་ཀྱི་ཞེན་པ་ཆོད་ནས་གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། རང་གཞན་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད། བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་སྟེ། བྱིན་རླབས་མོས་གུས་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བས། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་མོས་གུས་བྱས་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། ལུས་ཀྱིས་ཕྱག་བསྐོར་དང་ཞབས་ཏོག་བསྙེན་བཀུར་ཅི་མཉེས་བསྒྲུབ། ངག་གིས་ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་དང་གསོལ་འདེབས་བརྗོད། ཡིད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་བསམ་ལ་ཅི་མཛད་ལེགས་པར་བལྟ། ཅི་གསུང་ཚད་མར་འཛིན། རེ་ས་བླ་མ་ལས་གཞན་མེད་པས་བླ་མ་མཁྱེན་སྙམ་པ་བྱས་ལ། རང་གི་སྤྱི་གཙུག་ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་རྩ་བའི་བླ་མ་སྐུ་དངོས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་འོད་ཕུང་གི་དབུས་ན་བཞུགས་པའམ། གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གསལ་བའི་དབུ་གཙུག་ནས་ཡར་ལ་བརྒྱུད་བའི་བླ་མ་རྣམས་ཐོ་བརྩེགས་སུ་བཞུགས་པར་གསལ་བཏབ། མོས་གུས་དྲག་པོས་ངག་ཏུ། བདག་གཞན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད། བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །སེམས་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །སེམས་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ལོངས་སྐུ་གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །སེམས་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྤྲུལ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །སེམས་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རིག་འཛིན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །སེམས་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གུ་རུ་ཤྲཱི་སིཾ་ཧའི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། སེམས་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །སེམས་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཆོས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་གླིང་པའི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །སེམས་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །སེམས་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །སེམས་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ཞེས་པས་གདོང་མཆི་མས་དག་པར་གསོལ་བ་གདབ། རྗེས་ལ་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ཐིམ་ནས། རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་དབྱེར་མེད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ངང་དུ་སེམས་ལྷོད་དེ་བཞག་པས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་དུ་འཆར་བ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས། རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་ལྟར། སྒྲིམ་པ་འཁོར་བའི་རུ་ཤན་དབྱེ་བ་དང༌། ཀློད་པ་མྱང་འདས་ཀྱི་རུ་ཤན་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དབེན་པའི་གནས་སུ་སྒོ་གསུམ་གྱི་རུ་ཤན་དབྱེ་བ་གསུམ་ལས་ལུས་ཀྱིས་ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་ཅི་ནུས་སུ་བྱ། དེས་ལུས་སྒྲིབ་འདག །དེ་ནས་གདན་འབོལ་བར་རྐང་མཐིལ་གཉིས་སྤྲད་པའི་རྐང་རྩེ་སར་བཙུགས། པུས་མོ་ཕྱིར་བསྐྱེད། ལག་པ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ཐལ་མོ་སྦྱར། མགོ་ལ་མ་རེག་པར་གྲུ་མོ་ཕྱིར་བརྒྱང༌། ལུས་ཀྱི་ཆ་བསྲངས་པ་རྡོ་རྗེའི་འདུག་སྟངས་བྱ། དེས་ལུས་ཀྱི་བར་ཆད་བཟློག །མཐར་ལུས་གནད་དུས་གཅིག་ལ་ཤག་གིས་དགྲོལ། དེས་ལུས་ཞིག་པ་སྙམ་བྱེད ། ཕྱིས་འཁོར་བའི་ལུས་ལ་མི་འཇུག་གོ །ངག་གིས་མདོ་དང་གཟུངས་སྔགས་འདོན་པ་དང་གསོལ་འདེབས་མང་པོ་བྱ། དེས་ངག་སྒྲིབ་འདག །དེ་ནས་ལུས་བསྲངས་ཏེ་ཧཱུྃ་རིང་པོ་བརྗོད་ཅིང་རླུང་ནང་དུ་དྲང༌། སྟེང་འོག་རླུང་གཉིས་པོ་བར་ཁ་སྦྱོར་དུ་བཟུང༌། རེས་ངག་ཏུ་ཧཱུྃ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བགྲང༌། དེས་ངག་གི་བར་ཆད་བཟློག །ངག་འགྲོལ་ཁར་ཧཱུྃ་སྒྲ་ཆེ་ལ་རིང་བར་བསྒྲགས་པས་ངག་འདར་བ་སྙམ་བྱེད། ཕྱིས་འཁོར་བའི་ངག་རྒྱུན་ཆད་དོ། །ཡིད་ཀྱིས་ལྷ་སྒོམ་པ་དང་ཞིང་ཁམས་བསམ་པ་མང་པོ་བྱ། དེས་ཡིད་སྒྲིབ་འདག །དེ་ནས་ཅིར་ཡང་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་སེམས་རྩེ་གཅིག་བཟུང་ལ་མ་ཡེངས་པ་བྱ། དམིགས་པ་འཇོག་ཁར་ས་རྡོ་རི་བྲག་ཐམས་ཅད་ཟང་ཐལ་ལ་སོང་བར་བསམ། དེས་ཡིད་འཁོར་བར་མི་འཁྱམས་སོ། །དེ་རྣམས་ཀྱིས་འཁོར་བའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དུ་ཤེས་ནས་རུ་ཤན་ཕྱེད་དེ་ཞེན་པ་རང་ལོག་ཏུ་འགྲོའོ། །གཉིས་པ་ནི། ལུས་ཕྱི་ནང་གི་བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་སྤངས་ལ། བྱར་མེད་རྩོལ་བྲལ་གྱི་ངང་དུ། རྐང་པ་སྐྱིལ་ཀྲུང༌། ལག་པ་མཉམ་བཞག །ལུས་ཆ་བསྲངས་ལ་རང་སར་ཀློད་ལ་བཞག །དེས་ལུས་འཛིན་པ་མེད་པར་གྲོལ་ནས་འགྲོ། །ངག་ཕྱི་ནང་གི་སྨྲ་བརྗོད་ཐམས་ཅད་སྤང་ལ། བརྗོད་མེད་ཀྱི་རླུང་རང་སར་ལྷན་ནེ་བཞག་པས། ངག་འཛིན་མེད་དུ་གྲོལ་འགྲོ། །སེམས་ཕྱི་ནང་གི་བསམ་མནོ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ལ། ཅིར་ཡང་མི་རྟོག་པའི་ངང༌། རེ་དོགས་མེད་པར་ས་ལེ་སེང་ངེ་ཡེ་རེ། མ་བཅོས་མ་བསྒྱུར་སོ་མ་རང་དགར་ལྷུག་པ། འཛིན་མེད་དུ་ལྷོད་དེ་བཞག་གོ །དེས་ཡིད་འཛིན་མེད་དུ་གྲོལ་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གང་ཟག་གི་ངོ་བོའི་ནུས་སྟོབས་དང་སྦྱར་ནས་ཞག་ཅི་རིགས་པར་བསྒོམ། རྣམ་རྟོག་རང་ག་མ་སྐྱེས་པ་ན་ཕཊ་ཅེས་བརྗོད་ལ། ཤིགས་ཀྱིས་བཤིག་ལ་ལྷོད་ཀྱིས་ཀློད་ལ་བཞག་པས། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྟོང་སངས་ལ་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བདེ་བའི་རུ་ཤན་ཕྱེད་ནས། ཆོས་ལ་ངེས་ཤེས། བླ་མ་ལ་མོས་གུས། སེམས་ཅན་ལ་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ། རང་སེམས་ལ་གོ་བ་རྙེད་ནས་འཁྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར་བ་ཡིན་ནོ། །སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་འདི་རྣམས་ལོང་བའི་སྣ་ཁྲིད་དང་འདྲ་བ་ཡིན་པས་སྲོལ་དུ་ཚུད་ངེས་པར་བྱས་ནས་དངོས་གཞི་ལ་ཞུགས་པས་འཆུག་མེད་གཏན་ལ་ཕེབས་པར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གཉིས། གང་ཟག་མཆོག་དམན་ཐམས་ཅད་གྲོལ་བའི་ཐབས་ཚིག་ཁྲིད་གནད་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་མུན་པ་ལ་མར་མེ་བཏེགས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། དབང་པོ་འབྲིང་ཡན་ཆད་རྩོལ་མེད་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་གསང་ཆེན་གནད་ཀྱི་དོན་ཁྲིད་ནམ་མཁའ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། ཐོག་མར་ལྟ་བས་ཕུ་ཐག་བཀྲུས་པས་སྣང་སེམས་ཆིག་ཆོད་སྤྲུལ་སྐུར་ངོ་སྤྲད་པ་དང༌། དེ་བསྒོམས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པས་སེམས་སྟོང་པ་ཆིག་ཆོད་ལོངས་སྐུར་ངོ་སྤྲད་པ་དང༌། དེ་སྤྱོད་པས་རྩལ་སྦྱངས་པས་སྟོང་པ་རང་གྲོལ་ཆྀག་ཆོད་ཆོས་སྐུར་ངོ་སྤྲོད་པ་དང༌། དེ་འབྲས་བུ་ལྷུན་གྲུབ་ཆིག་ཆོད་སངས་རྒྱས་སུ་ངོ་སྤྲད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྣང་བ་སེམས་སུ་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང༌། ཡིན་ལུགས་རང་ཐོག་ཏུ་ངོ་སྤྲད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྣང་བ་འདི་ཐམས་ཅད་སེམས་སུ་ངོ་མ་ཤེས་ན་མི་ཚེར་དགེ་བ་ལ་འབུངས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་མི་ཐོབ་ཅིང་འཁོར་བར་འཁྱམས་དགོས་པས་འཁྲུལ་སྣང་སེམས་སུ་ཐག་གཅོད་པ་ནི། དབེན་པར་སྟན་བདེ་བ་ལ་རྐང་པ་སྐྱིལ་ཀྲུང༌། ལག་པ་མཉམ་བཞག །རྒལ་ཚིགས་བསྲང༌། མིག་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་མ་ཡེངས་པར་གཏད། ལུས་བྱར་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་ཀློད། ངག་སྨྲ་བརྗོད་མེད་པར་བཞག །སེམས་ཀྱི་རེ་དོགས་བསམ་མནོ་ཅིའང་མི་བྱ། འདས་པའི་རྣམ་རྟོག་འགགས། མ་འོངས་པ་མ་སྐྱེས། ད་ལྟ་རྟོག་མེད་ནམ་མཁའི་ངང་དུས་ལེ་སིང་ངེ་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གནས་པ་ནི་དབྱིངས་སུ་གནས་པའི་ཞི་གནས་སྟོང་པ་བྱ་བ་སྒོམ་གྱི་གཞི་ཡིན་པས་ཐོག་མར་སེམས་ཀྱི་གནས་ཆ་ཟིན་པའི་རྟགས་མ་བྱུང་བར་དེ་ཀ་བསྒོམ། དེ་ནས་གནས་པ་དེ་ཀའི་ངང་ལས་སེམས་ཀྱི་འཆར་སྒོ་མ་འགགས་པས་དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པ་གང་རུང་ཞིག་ཤར་བ་ན་དེ་ལ་སྐྱོན་ཏུ་མི་བལྟ་བར་རྣམ་རྟོག་དེ་རང་གི་སེམས་སུ་འདུག་གམ། ལོགས་སུ་གྲུབ་ནས་བྱུང༌། དེ་སེམས་མ་ཡིན་ན་སེམས་རྟོག་མེད་དུ་གནས་དུས་ཀྱང་རྣམ་རྟོག་གཞན་ནས་འོང་དགོས་པ་ལ་མི་འབྱུང༌། སེམས་ཡིན་པས་ནམ་ཡེངས་ན་རྟོག་མེད་དེ་རྟོག་པར་ཐོལ་གྱིས་ཤར། ཤར་བ་དེ་ཀ་ལ་བལྟས་པས་དེ་རང་སེམས་ལས་ཤར་བར་ཤེས། ཡང་རྣམ་རྟོག་ངོ་ཤེས་ཙམ་ནས་དེའི་རྗེས་སུ་མ་འབྲང་བར་ངོ་བོའི་སྟེང་དུ་བཞག་པས་རང་ཞི་ལ་སོང་ནས་སེམས་སུ་ཤེས་པར་འགྱུར། དེ་བཞིན་འཆར་རྒྱུའི་ཡུལ་སྣང༌། འཆར་མཁན་དྲན་བྱེད་ཀྱི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བལྟས་པས། ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན། ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན། རང་གི་སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་སོགས་བདག་གཞན་གྱི་སྣང་བ་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་རང་སེམས་ཀྱིས་བྱས་ཤིང་སེམས་འཁྲུལ་པའི་འཆར་ཚུལ་ཙམ་ལས་གཞན་དུ་མེད་པར་རྟོགས་ནས་མཉམ་བཞག་གི་ཐོག་ཏུ་ལྷན་གྱིས་ཞི་བར་འགྱུར། དེས་ཀྱང་ཐག་མ་ཆོད་ན་རྟོག་པས་རྟོག་པ་འཇོམས་པ་བྱ་བ། རྣམ་རྟོག་གང་ཆེ་ཞིང་འདུལ་དཀའ་བ་དེ་དེ་བས་ཀྱང་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་བསྒོམས་པས་གཞན་དེ་ཟིལ་གྱིས་ནོན་ནས་མེད་པར་འགྲོ། དེའང་གཞན་དུ་སོང་བ་མིན། རང་སེམས་གྲོལ་བ་ཡིན་པས་རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱུང་ས་བྱེད་མཁན་རང་སེམས་ཡིན་པར་ཐག་ཆོད་ནས་འོང་ངོ༌། །ཆེར་བསྒོམ་པ་དེའང་རང་སེམས་ཀྱིས་འཕྲལ་ལ་བཅོས་པ་ཡིན་པས་ངོ་བོ་བལྟས་པས་འཕྲལ་དུ་གྲོལ་ལོ། །སྣང་བ་གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་རང་སེམས་སུ་ཐག་ཁྲིག་གེར་མ་ཆོད་བར་དུ་གནས་ལུགས་སྐྱོང་ཞིང་རྩད་བཅད། ཕུ་ཐག་ལན་ཅིག་ཆོད་ནས་རྣམ་རྟོག་ཇི་ཙམ་ཤར་ཡང་གཟིངས་ལས་འཕུར་བའི་བྱ་རོག་གཟིངས་ཐོག་ཏུ་ལོག་པ་ལྟར་སེམས་ལས་ལོགས་ན་མེད་པས་སེམས་ཐོག་ཏུ་ལོག །རྣམ་རྟོག་རང་གཟུགས་སུ་ཤར་ཡང་སྔར་འདྲིས་ཀྱི་མི་དང་འཕྲད་པ་ལྟར་བརྟག་དཔྱད་བྱ་མི་དགོས་པར་རང་སེམས་སུ་ངོ་ཤེས་པས་སྣང་བ་སེམས་སུ་ངོ་འཕྲོད་པ་ཡིན། རྣམ་རྟོག་རང་སེམས་སུ་མ་ཤེས་ན། བཀག་པས་མི་ཁོག །སྤང་པས་མི་སྤང༌། བཟུང་བས་མི་ཟིན། བསྐལ་པར་བསྒོམས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་མི་འཐོབ་བོ། །འཁོར་འདས་གཉིས་ཀུན་གཞི་མཉམ་པོ་ལ་འགྱུ་བ་སྐད་ཅིག་མའི་སྣང་བ་སེམས་སུ་རིག་མ་རིག་ལས་བྱུང་སྟེ་སྣང་བ་སེམས་ལས་གཞན་དུ་མཐོང་བས་འཁྲུལ། སྙེམས་མེད་རང་སེམས་སུ་ཤེས་པས་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་སྣང་སེམས་ཆོས་ཉིད་དུ་རྟོགས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། རྒྱུད་ལས། རྣམ་རྟོག་སེམས་ཀྱི་རང་གཟུགས་ཏེ། སེམས་ལས་མ་གཏོགས་སྣང་སྲིད་གང་ཡང་མེད། ཅེས་གསུངས་པས། རང་སེམས་སྐྱེ་མེད་སྟོང་པའི་འཆར་ཚུལ་མ་འགགས་པས་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཤར། རང་ལ་རང་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བས་དུག་ལྔའི་སྣང་བ་ཤར། དེ་ལ་ཆགས་སྡང་བྱས་པའི་མདངས་ཀྱིས་འབྱུང་བ་ལྔའི་ལུས་གྲུབ། དེ་ལ་ཨ་འཐས་པ་ལས་སྙིང་དྭངས་མ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་རྩ་སྒོ་ཁ་དོག་ལྔ་བྱུང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རིག་པའི་ངོ་བོ་གཅིག་ལས་མེད་ཀྱང་རྩ་དེའི་མདངས་ཀྱིས། སྒོ་ལྔའི་རྣམ་རྟོག་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་བྱུང༌། དེའི་འདོད་པའི་མདངས་ཕར་འཕྲོས་ནས་སྣང་བ་གཡོས་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་བྱུང༌། དེ་ལ་ཨ་འཐས་བེམ་པོ་དགག་སྒྲུབ་ཅན་གྱི་སྣང་བ་མཆེད་པ་བྱུང༌། དེ་རྣམས་རང་སེམས་ཡིན་པར་མ་རིག་ལོགས་ན་གྲུབ་འདུག་པར་བཟུང་བས། གཟུང་བའི་ཡུལ་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ་འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་ཡིན། རྒྱུད་ལས། སེམས་ལས་མ་གཏོགས་སྣང་བ་གང་ཡང་མེད། ཅེས་པས། དེ་ཐམས་ཅད་སྣང་བ་རང་སེམས་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་པར་ངོ་སྤྲོད་དོ། །དེ་ནས་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་སུ་འདུག་པ་ལ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཁན་པོ་སེམས་དེ། གང་ལྟ་བུ་གཅིག་འདུག །རང་གིས་རང་ལ་བལྟས་ཏེ། དང་པོ་བྱུང་ས། བར་དུ་གཟུགས་ཁ་དོག་གནས་ས། མཐར་འགྲོ་ས་འདུག་གམ་བལྟས་པས། གང་ཡང་མཐོང་བ་དང་རྙེད་པ་མེད། ཡོད་ནས་མ་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་སྐྱེ་མེད་ཡིན་པས། གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་འདི་ལས་བྱུང་ས་མི་རྙེད། གནས་མེད་ཡིན་པས་གཟུགས་ཁ་དོག་ཕྱོགས་བཅུ་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ། འགག་མེད་ཡིན་པས་གང་མེད་པར་འགྲོ་རྒྱུ་མེད། སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་བ་དཔེ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ངོ་སྤྲད། དེ་ལྟར་སྣང་སེམས་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་བའི་ངོ་བོ་རྟོགས་པས། ལྟ་བའི་ཕུ་ཐག་ཆོད་པ་ཡིན། དེ་ཉིད་སྤྲུལ་སྐུར་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། རང་སེམས་གཅིག་ལ་སྣང་བ་མི་འདྲ་བ་དྲུག་ཏུ་ཤར། ཤར་ཙམ་ཉིད་ན་སེམས་སུ་འདུས། ཡང་དེ་ལས་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་ལྟ་བུ་རང་གིས་གང་འདོད་པའི་རྟོག་པ་གཅིག་ཡིད་ལ་བྱས་པས་དེ་མ་ཐག་དེར་འཆར་བ་ནི་ལམ་སྣང་གི་སྐུ་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། རང་སྣང་སེམས་སུ་རྟོགས་ནས། སྐྱེ་བ་དང་འཇུག་པ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་ཡིན། དེ་ལ་རྩལ་སྦྱངས་པས་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་སྐུ་གང་ལ་གང་འདུལ་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་སེམས་སྟོང་པར་ངོ་སྤྲད་པ་ལའང་གཉིས། སྟོང་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང༌། ཡིན་ལུགས་གཅིག་ཐོག་ཏུ་ངོ་སྤྲད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྣང་བ་སེམས་སུ་རིག་ཀྱང་སེམས་སྟོང་པར་མ་རྟོགས་ན། མཚན་མར་འཐས་ནས་གྲོལ་དུ་མི་བཏུབས་པས་དེ་ཉིད་སྟོང་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི། དབེན་པར་ལུས་གནད་ལྟ་སྟངས་མཉམ་བཞག་གོང་བཞིན་བྱས་ལ། ལྟ་བས་སྣང་བ་སེམས་སུ་རྟོགས་པའི་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་བའི་ངང་དེ་ལ་འཇོག་པ་ལས། བློས་བྱས་ཡིད་ཀྱིས་བསྒོམ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་དེ། སྣང་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་སྙེམས་བྱེད་མེད་པར་དེ་ཀའི་ངང་ལ་མ་ཡེངས་པར་བྱས་པས། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་འཛིན་མེད་དུ་བུན་སོང་ནས། རང་སེམས་ས་ལེ། སིང་ངེ༌། ཡེ་རེ་འོང༌། ཡང་སྐབས་སུ་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྡང་བ་ལྟར་སྣང་བ་མ་འགགས་པར་ཐོལ་གྱིས་ཤར་བ་ན་དེ་ཀའི་སྟེང་དུ་བཞག་པས་རང་སར་གྲོལ་འགྲོ། །རང་རྒྱུད་ཀྱི་སྣང་བ་འཆར་ནས་མི་གྲོལ་ན། སྣང་བ་ཨར་ལ་གནོན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། གང་ཤར་དེའི་སྟེང་དུ་མ་ཡེངས་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་པས། སྨིག་རྒྱུའི་སྟེང་དུ་ཕྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་མེད་པར་འགྲོ་བ་བཞིན། རྣམ་རྟོག་ལ་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་རང་བཞིན་མེད་པར་སྟོང་པར་འགྲོ་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་ལ་གཏད་པས་རང་བཞིན་མེད་པར་གྲོལ་འགྲོ་བ་ཡིན། དེ་ཕྱིར་མ་བཅོས་ངང་ལ་བཞག་པ་ཙམ་གྱིས་ཆབ་རོམ་ཆུར་ཞུ་བ་བཞིན། རང་བཞིན་སེམས་ལ་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པས་སྟོང་པར་གྲོལ་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །སྣང་བ་གྲུབ་ནས་ཡོད་པར་བཟུང་ན་རྟག་ལྟ། མེད་པར་བཟུང་ན་ཆད་ལྟ་ལོག་པར་ཤོར་བ་སྟེ་སྣང་བ་སེམས། སེམས་སྟོང་པ། སྟོང་པ་མ་ཡིན་ན་སྣ་ཚོགས་སུ་འཆར་དུ་མི་བཏུབ། སྟོང་པའི་རྩལ་ཅིར་ཡང་འཆར་བར་ཤེས་ནས་གཟུང་འཛིན་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྲོལ་ན་གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཤར་ནས་རྟེན་མེད་བར་སྣང་གི་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་རང་གྲོལ་ལ་འགྲོ། །སྣང་བ་སྟོང་པར་ཤེས་ཀྱང་འཆར་རྒྱུ་མེད་འགྲོ་བ་མ་ཡིན། ཤར་ཡང་རང་བཞིན་སྟོང་པར་ཤེས་པ་དེ་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་བྱ་བ་ཡིན། དེ་ལྟར་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་དོན་གཅིག་རྟོགས་ནས་རྣམ་རྟོག་ཇི་ལྟར་ཤར་ཡང༌། ནགས་ལ་མེ་མཆེད་དུས་རླུང་གྲོགས་སུ་སོང་བ་བཞིན། སླར་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་རྩལ་ཐོན་ཅིང་ངེས་ཤེས་སྐྱེ་བའི་གྲོགས་སུ་སོང་ནས། ཉམས་འབར་བའི་གསལ་འདེབས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། རྒྱུད་ལས། སྣ་ཚོགས་ཤར་ཡང་སེམས་ཉིད་སྟོང་པར་གྲོལ། ཅེས་གསུངས་པས། ཕྱི་རོལ་དུ་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཡང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་མ་གཏོགས་པ་ལོགས་ནས་གྲུབ་པ་མི་འདུག་པས་སྟོང་པ་ཡིན། བར་དུ་རང་གི་ལུས་ལ་ཡང་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་མི་འདུག་པས་སྟོང་པ་ཡིན། ནང་གི་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཡང་འདི་ཡིན་གྲུབ་པ་མི་འདུག་པས་སྟོང་པ་ཡིན། དེས་ན་ཐམས་ཅད་ལ་བརྟགས་ན་དངོས་པོ་མི་འདུག་པས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་ངོ་སྤྲད་དོ། དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཡིན་ཞེས་དངོས་པོ་མེད་པ་ལས། ཆད་ལྟའི་སྟོང་པ་ཧད་པོ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་གསལ་བ་གོ་མ་འགགས་པར་ཡོད་པས། སེམས་ནི་སེམས་མ་མཆིས་ཏེ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ། གསལ་སྟོང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ངོ་སྤྲད་དོ། །དེ་ལྟར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་ཙ་ན། སྒོམ་པ་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ཉིད་ལོངས་སྐུར་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། རང་སྣང་ཇི་ལྟར་ཤར་ཡང་དངོས་པོ་མེད་པར་ཡེ་ནས་སྟོང་པ་ཡིན་པར་ཤེས། སྟོང་པ་ཡིན་བཞིན་དུ་འགག་མེད་དུ་ལོངས་སྤྱོད་དུ་ཡོད་པས་ལམ་སྣང་གི་ལོངས་སྐུ་ཡིན། དེའི་རྩལ་རྫོགས་ནས་མཐར་ཐུག་ཟག་པ་མེད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ངོ་སྤྲོད་པ་ལའང་གཉིས། སྤྱོད་པས་རྩལ་སྦྱོང་བ་དང༌། ཆོས་སྐུར་ངོ་སྤྲད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སེམས་སྣང་སྟོང་གཉིས་མེད་དུ་མ་གྲོལ་ན་སྟོང་པར་ཤེས་ནས་བསྒོམས་ཀྱང་སྟོང་ཉིད་ལ་ཞེན། ཉན་ཐོས་ཀྱིས་སྣང་བ་བཀག་ནས་སྟོང་པར་བསྒོམས་པས་ཕྱོགས་རེའི་གཟུང་འཛིན་ཅན་སོང་བ་ལྟར་སྟོང་པ་ཉིད་གཟུགས་ཅན་དུ་སོང་ནས་གཉིས་མེད་ཆོས་སྐུར་མི་གྲོལ་བས། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་སྟོང་ཉིད་ཡིན་སྙམ་གྱི་འཛིན་ཞེན་མི་བྱེད་པར་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ངང་དུ་རྩལ་སྦྱངས་པས། ས་ལ་ཉིན་མཚན་གྱི་དཀར་ནག་བྱུང་ཡང་ནམ་མཁའ་ལ་ཉི་འོད་མུན་པ་རྣམས་དབྱེར་མེད་པ་བཞིན་དུ་སེམས་ཀྱི་སྟོང་འཛིན་དེ་ཁྲོལ་གྱིས་ཞིག་པས་སྣང་བ་དང་སྟོང་པ་གཉིས་སྐད་ཅིག་ཀྱང་དབྱེར་མེད་དུ་རྟོགས། དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པར་གྲོལ། རྒྱ་མཚོ་ལ་ཁ་བ་བབས་པ་བཞིན་རྣམ་རྟོག་སྐྱེས་གྲོལ་དུས་མཉམ། ཆུ་ནང་གི་ཟླ་བ་ལ་སྣང་སྟོང་གཉིས་སུ་ཕྱེ་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟར་སྣང་སྟོང་སོ་སོར་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་དོན་ལ་གཉིས་མེད་གཅིག་པུ་རང་ཤར་རང་གྲོལ་ཆེན་པོར་ངོ་འཕྲོད་པར་བྱ། དེའང་བཅོས་ནས་གསར་དུ་གྲོལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། སྣང་དུས་ཉིད་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པས་སྣང་བ་རང་སར་གྲོལ། སྟོང་དུས་ཉིད་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་སྣང་བས་སྟོང་པ་རང་སར་གྲོལ། ཐམས་ཅད་མ་བཅོས་རང་བྱུང་རང་གྲོལ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་ངོ་ཤེས་པར་བྱས་ལ། སྔར་སྒོམ་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཉམས་རྟོགས་དེའི་ངང་དུ་ཤུགས་འབྱུང་གི་སྤྱོད་པ་བསྐྱང་བ་ལས་སྤྱོད་རྒྱུ་ལོགས་སུ་མེད་པས་རང་ལ་ངང་གིས་གྲོལ་བ་ཞེས་བྱའོ། །སྣང་སྟོང་རང་བཞིན་གཅིག་གི་ངང་དུ་མ་གྲོལ་ན་ཆོས་གང་བསྒོམས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་མི་འཐོབ་སྟེ་ཡོན་པོའི་ལམ་དུ་གོལ། ཉན་ཐོས་དང་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡང་སྣང་སེམས་འདྲེས་མ་འདྲེས་ཀྱིས་འབྱེད་པར་གསུངས། དེ་ལྟར་བསྒོམས་ཀྱང་སྔར་ཞེན་གྱི་བག་ཆགས་ཚན་ཆེ་བས་སྐབས་སུ་སྣང་བ་རང་ག་མའི་འཛིན་རྟོག་བྱུང་ན་ཆེད་མེད་ལ་བཞག་པས་སྦྲུལ་གྱི་མདུད་པ་བཞིན་རང་གྲོལ་ལ་འགྲོ། གལ་ཏེ་མ་གྲོལ་ནས་མཚན་འཛིན་རྟོག་པ་འདུག་ན་མཚང་ཡུལ་ནས་འདོན་པའི་ལོག་གནོན་ཅེས་བྱ་བ། བཟང་པོ་ལ་ངན་པའམ། ཞེ་སྡང་ལ་འདོད་ཆགས་ལྟ་བུ་ཡུལ་ཤར་བ་དེ་ལས་གོ་ལྡོག་པ་ཞིག་ཡིད་ལ་བྱས་པས་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་གཅིག་ལས་མེད་པའི་ཕྱིར་སྔར་གྱི་སྣང་བ་དེ་གཏད་མེད་ལ་འགྲོ། སེམས་གཉིས་ཡོད་ན་རྟོག་པ་གཉིས་མཉམ་པོར་ཡོད་དགོས་པ་ལ། དགའ་བ་བསམ་ན་མི་དགའ་བ་མེད། མི་དགའ་བ་བསམ་ན་དགའ་བའི་རྟོག་པ་ནུབ་འགྲོ་བ་བཞིན་སྣང་བ་དང་དེ་སྟོང་པར་ལྟ་བའི་གཉིས་འཛིན་བཅོས་མའི་སྒོམ་ལ་མ་ཞེན་པར་སྣང་སྟོང་གཉིས་པོ་རང་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་གཅིག་ལས་མེད་པར་ཐག་ཆོད་ནས་རང་ཤར་རང་གྲོལ་དུ་སོང་ཙ་ན་སྟོང་པ་རང་གྲོལ་ཆིག་ཆོད་དུ་གྲོལ་བ་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། སྣང་བའི་འཛིན་པ་མེད་པའི་སྟོང་པ་ཉིད། སྟོང་པའི་ཞེན་པ་མེད་པས་རིག་ཅིང་གསལ། དབྱིངས་རིག་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཤེས་པ་ནི་ལམ་གྱི་མཆོག་ཡིན། ཤེས་བྱ་དེའི་འཛིན་པ་དག་ཙམ་ན། མཐར་ཐུག་ཆོས་ཉིད་མཉམ་པ་ཉིད་ཆོས་སྐུ་འགྱུར་བ་མེད་པར་སངས་རྒྱས་ནས། མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་རྟོག་མེད་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་དེ་ཉིད་ལྷུན་གྲུབ་སངས་རྒྱས་སུ་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། སྣང་སྟོང་གཉིས་མེད་རང་གྲོལ་དུ་སོང་ཡང་འབྲས་བུ་མ་བཅོས་རང་བྱུང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མ་སྐྱོལ་ན་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལ་སོགས་པའང་ཉམས་སྣང་ཙམ་ཡིན་པས། སྔར་རྟོགས་གོམས་གདིང་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་ལ་རྩལ་སྦྱངས་པ་ལས། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་མེད་པས་རྩལ་སྦྱོང་མཐར་ཕྱིན་པ་ན། འཛིན་བྱ་འཛིན་བྱེད་གཉིས་འཛིན་བློ་ལས་འདས་ཤིང༌། གཅིག་ཏུ་འང་མ་གྲུབ། ཤེས་བྱ་བག་ལ་ཉལ་གྱི་སྒྲིབ་པ་ཕྲ་མོའི་འཛིན་པ་ཡང་རང་དག་ཏུ་ཟད་ནས། འཛིན་མེད་མ་བཅོས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་ཆོས་ཉིད་མ་བུ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཏེ། མཉམ་བཞག་གནས་པའི་སྟོང་ཞེན་མ་གྲུབ། རྗེས་ཤེས་འགྱུ་བྱེད་ཀྱི་རྟོག་པ་མི་འཆར། ཡོད་པའི་མཚན་མ་མི་དམིགས། མེད་པའི་རང་བཞིན་མི་གསལ། ཡོད་མིན་མེད་མིན་མ་ཡིན། ཡོད་མེད་ཀྱི་བློ་ལས་འདས་པ་ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་རྒྱ་གང་དུ་ཡང་མ་ཆད་པ། གསལ་འགྲིབ་འགྱུར་ལྡོག་མེད་པས་གང་ལྟར་བྱས་ཀྱང་དེ་ཉིད་མིན་པ་བྱེད་མི་ཤེས་པ། བསྒོམ་དུ་མེད་པ་ལ་འབྲལ་དུ་མེད་པ། རིན་ཆེན་གསེར་གླིང་དུ་ཕྱིན་པ་ལྟར། ཐམས་ཅད་དེ་ཀའི་རང་བཞིན་གསལ་ལ་འཛིན་མེད་ངང་དྭངས་ཆེན་པོར་རིག་པའི་ངོ་བོ་གཅེར་བུར་ཁྲེས་ཀྱིས་སོང་བ་ནི་འབྲས་བུ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ལ་ཟློས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་དབྱར་གྱི་ན་བུན་སངས་དགུན་གྱི་རླུང་མ་ལངས་པ་བཞིན། ཀུན་རྫོབ་སྣང་བ་གཟུང་འཛིན་ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་འཁོར་བའི་དོགས་པ་མེད་དོན་དམ་ཆོས་ཉིད་བསྒོམ་བྱ་སྒོམ་བྱེད་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་རང་གྲོལ་ལ་སངས་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་རེ་བ་མེད། གཉིས་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀྱི་སྣང་བ་ངར་འཛིན་གང་ཡང་མེད་པའི་རང་གསལ་རྟོག་མེད་ཆིག་ཆོད་དུ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ས་ལེ་མཁྱེན་པའི་ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་རྒྱས་པ་ནི། རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བ། ད་ལྟ་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ཀའི་དོན་སྐྱོངས་ན་ད་ལྟ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ངང་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས། རྒྱུན་དུ་རྩོལ་རྟོག་མེད་པར་ཡོད་པས། གདུལ་བྱ་དག་པ་ལ་ལོངས་སྐུ། མ་དག་པ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ། ངེས་མེད་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མདོར་དྲིལ་ན། ལུང་ལས། །སྣང་བ་རང་ཤར་སེམས་སུ་བསྟན། །སེམས་ཉིད་རང་གྲོལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། ཆོས་སྐུ་མ་བཅོས་ལྷུན་ཀྱིས་གྲུབ། །ལྷུན་གྲུབ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན། ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་ཏོ། །རྩ་བའི་གཉིས་པ་གསང་ཆེན་གནད་ཀྱི་དོན་ཁྲིད་ལ་བཞི། ལྟ་བ་གོ་ཡུལ་དུ་མ་ཤོར་བ་རིག་པ་མངོན་སུམ་གྱི་གནད་ཀྱིས་ངོ་རང་ཐོག་ཏུ་སྤྲད་པ། སྒོམ་པ་སེམས་འཛིན་དུ་མ་ཤོར་བ་མངོན་སུམ་ཉམས་མྱོང་གི་གནད་ཀྱིས་ཐག་གཅིག་ཐོག་ཏུ་བཅད་པ། སྤྱོད་པ་སྤང་བླང་དུ་མ་ཤོར་བ་ཉམས་མྱོང་ཚད་ལ་ཕེབས་པའི་གནད་ཀྱིས་རྩལ་གྲོལ་ཐོག་ཏུ་སྦྱོང་བ། འབྲས་བུ་རེ་དོགས་སུ་མ་ཤོར་བ་ཚད་ཟད་སར་སྐྱོལ་བའི་གནད་ཀྱིས་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ངོ་སྤྲད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལུས་ཀྱི་འདུག་སྟངས་སྟན་བདེ་བའི་སྟེང་དུ། རྐང་པ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བྱ། རྒལ་པ་བསྲངས་ལ། ལག་པ་མཉམ་བཞག་ཕྱག་བྱ། གཉུག་མའི་གནས་ལུགས་རྟོགས་ཕྱིར་ལུས་མ་ཡོ་དྲང་པོར་བྱའོ། །ངག་གི་རླུང་རོ་ཕྱིར་བསལ་ནས་ནང་དུའང་མི་བཟུང༌། ཕྱིར་ཡང་མི་སྨྲ། དབུགས་རང་ལུགས་སུ་དལ་བར་བྱ། བརྗོད་མེད་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ཕྱིར་ངག་མི་སྨྲ་བར་བྱའོ། །ཡིད་ཀྱི་གནད་དུ་ཆོས་སྐུའི་གཟིགས་སྟངས་མིག་སྟེང་གི་དབྱིངས་ལ་བལྟའོ། །ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་རིག་ཕྱིར་སེམས་མ་ཡེངས་པར་བལྟའོ། །བལྟ་རྒྱུའི་དམིགས་པ་ཅི་ཡང་མེད་དེ་དེ་ཉིད་རང་ལ་བལྟ་བ་ཡིན་ནོ། །བལྟས་པས་ལྟ་རུ་མེད་པའི་ལྟ་བ་མ་སྐྱེས་མི་འགག་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རིག་སྟེ། ཕྱིའི་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་བས། འབྱུང་ལྔ་རང་སར་དག་པའི་ཡེ་དྭངས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་མཐོང་བ་ཕྱིའི་སེམས་སུ་རིག །ནང་ཉོན་མོངས་པ་དུག་ལྔ་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ལས་བྱུང་བས། དུག་ལྔ་སེམས་ལ་རང་སར་དག་པའི་རང་དྭངས། ཡིད་འཛིན་མེད་རང་གི་སེམས་སུ་རིག །སྣང་བའི་འཆར་སྒོ་ཐམས་ཅད་སྒོ་ལྔའི་རྩ་ནང་གི་ཁ་དོག་ལས་བྱུང་བས་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པའི་ངང་དུ་དག་པའི་ངང་དྭངས་བར་གྱི་སེམས་སུ་རིག །དེ་ལྟར་མིང་གསུམ་དུ་བཏགས་ཀྱང༌། དོན་ལ་ཕྱི་ནང་མེད་པར་དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ནས། ཟང་ཐལ་དུ་གསལ་བའི་སིང་ངེ་ཡེ་རེ་བ་འདི་ཉིད་མིན་པ། གཞན་གྱིས་བར་དུ་ཆོད་པ་ཅི་ཡང་མི་འདུག་པས། རིག་པ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཅེས་མིང་དུ་བཏགས་སོ། །ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་འདི་ཉིད་གཏན་ལ་ཕེབས་ནས། རང་རིག་པ་ལ་དབང་བསྒྱུར་དུ་ཡོད་པས་སྤྲུལ་སྐུར་འཚང་རྒྱའོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱིའི་སྣང་བ་སེམས་སུ་མ་ཤེས་གཞན་ཏུ་བཟུང༌། བར་ལུས་ཕུང་བདག་གི་བར་བཟུང་ནས་སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་སོ་སོར་བལྟས། ནང་ང་དང་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་སེམས་རང་རྒྱུད་པར་བརྟགས་ཏེ་དེ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་མ་རྟོགས་པ་སོ་སོར་འཁྲུལ་ནས་འཁོར་བར་འཁྱམས། འདིར་དེ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་ནས་ཕྱི་འབྱུང་བ་ལྔའི་སྣང་བ་ཆུ་ལས་ཆུ་རླབས་ལྟ་བུ། ནང་དུག་ལྔ་ཉི་མ་ལས་ཟེར་ལྟ་བུ། བར་སྒོ་ལྔའི་སྣང་བ་ཁང་སྟོང་གི་སྤྲེའུ་ལྟ་བུ་ཐམས་ཅད་སེམས་ལས་ཤར་ཅིང་སེམས་སུ་གཅིག་པར་ངོ་སྤྲད། དེ་རྣམས་སེམས་མིན་ན་རིག་པ་ནམ་མཁར་གཏད་མེད་དུ་བཞག་པའི་སྐབས་སུའང་འབྱུང་ལྔ་སོགས་འཆར་དགོས་པ་ལ་སེམས་ཡིན་པའི་གནད་ཀྱིས་རང་སར་དག་ནས་མི་འཆར། ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་མིང་ཙམ་ལས་དོན་ལ་དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་རིག །སེམས་མིན་པའི་ཆོས་གང་ཡང་མེད་པར་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གཅིག་ཏུ་རིག་ཅིང༌། རིག་པའི་ངོ་བོ་དེ་ལྟར་མངོན་སུམ་དུ་ལྷག་གེར་མཐོང་ནས་ཡིད་དཔྱོད་ཚིག་གི་གོ་ཡུལ་དུུ་མ་ལུས་པར་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་ནི་རིག་པ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་བརྒྱུད་ཅེས་བྱ། དེ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ལས་མ་ཡེངས་པར་བལྟ་རུ་མེད་པའི་དོན་ལ་ལྟ་བ་ནི་མཐའ་བྲལ་གྱི་ལྟ་བ་ཞེས་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། ལུས་ངག་གི་གནད་དང་འདུག་སྟངས་གོང་དང་འདྲ་བ་ལ། ཡིད་ཀྱི་ལྟ་སྟངས་ལོངས་སྐུའི་གཟིགས་སྟངས་མིག་ཐད་ཀའི་ནམ་མཁར་མ་ཡེངས་པར་བལྟ། དེ་ལ་བལྟ་རུ་ཅི་ཡང་མེད་དེ་སྔར་ཐམས་ཅད་སེམས་སུ་རིག་ནས་རིག་པ་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བའི་དོན་ལ་མ་ཡེངས་པར་བྱེད་པ་ལ་སྒོམ་པ་ཞེས་མིང་དུ་བཏགས་པ་ལས། གཞན་དམིགས་འཛིན་གྱི་སྒོམ་རྒྱུ་ཅྀ་ཡང་མེད། དེ་ཀའི་ངང་དུ་བཞག་པས་རིག་པ་མངོན་སུམ་གྱི་འཆར་ཚུལ་ཐམས་ཅད་མངོན་ཞེན་མེད་པར་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྲོལ་འགྲོ། དངོས་མེད་སྟོང་པའི་རང་རྩལ་མ་འགགས་པར་འཆར་བས་ཉམས་སྣང་ཐོག་མ་མངོན་སུམ་གྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་འཆར། དེ་ནས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕར་ཏེ། དབྱིངས་རིག་པའི་མདངས་ཀྱི་འཇའ་འོད་དང་འོད་ཁྱིམ་གྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུར་འཆར། ཐིག་ལེ་དང་ཐིག་ཕྲན་ཚུལ་དུ་དང༌། ཐིག་ལེ་སྦྲེལ་མ་རྩིབས་ཤར་གྱེན་དུ་འགྲེང་བའི་སྣལ་མ་ལྟ་བུ་བུན་བུན་པ་འཆར། ཐིག་ལེ་གསལ་བའི་ནང་དུ་སྐུའི་རྣམ་པ་འོད་ཀོར་ཅན་ལམ་ལམ་པ་འཆར། སླར་ཡང་དངོས་འཛིན་མེད་པར་རང་གིས་ཉམས་སུ་མྱོང་བས། མངོན་སུམ་གྱི་རིག་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་སྟོང་པར་རྟོགས་པ་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་གཏན་ལ་ཕེབས་ནས། རང་རིག་དངོས་པོར་མེད་པ་ལ་འཆར་སྒོ་ཡོད་པས་ལོངས་སྐུར་སངས་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ། །གཞན་དག་གིས་རྟོག་པའི་འཆར་ཚུལ་རང་གི་སེམས་སུ་རིག་ཀྱང་སྟོང་པར་མ་ཤེས་འཆར་སྒོ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པར་བལྟས་པས་དངོས་མཚན་ཏུ་སོང་ནས་རྟག་ལྟར་གོལ། འདིར་ཇི་ལྟར་ཤར་ཡང་དངོས་འཛིན་མེད་པར་ཤེས་པས་སྔར་གྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་སྣང་བའི་ཉམས་ཤར་ཡང༌། ཆུ་ནང་གི་ཟླ་བ་བཞིན་དུ་སྣང་བ་ཙམ་ལས་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་སྟོང་པར་ངོ་སྤྲད་དོ། །སྟོང་པ་མིན་ན་ཉམས་སྣང་འཆར་དུ་མི་བཏུབ་སྟེ། སྟོང་པ་ཡིན་པས་གར་ཡང་འཆར་དུ་བཏུབ་པས་རང་སེམས་སྟོང་པར་ངོ་སྤྲད། དུས་གསུམ་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འཆར་སྒོ་མ་འགགས་དངོས་མེད་སྟོང་པ་ཡིན་པ་ངོ་སྤྲད་དོ། །དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་སེམས་སུ་རིག །སེམས་ལས་ཤར། རིག་པ་འཆར་རམ་གནས་གང་བྱེད་ཀྱང་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་སྟོང་པར་ངོ་སྤྲད་དོ། །སྟོང་ཉིད་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་དོན་ལ་འཛིན་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། ཐམས་ཅད་རང་སེམས་སྟོང་པ་གཅིག་ཏུ་ཐག་ཆོད་པས། སྣང་བ་ཇི་ལྟར་ཤར་ཡང༌། སྟོང་པ་ལས་དངོས་པོ་མེད་པར་ཤེས་ནས། རྣམ་རྟོག་མཚན་མའི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབས་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་སྒོམ་དུ་མེད་པའི་ངང་ལ་བཞག་པ་ནི། དམིགས་མེད་ཀྱི་སྒོམ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དམིགས་གཏད་མཚན་མ་མེད་པའི་ངང་སྒོམ་དེ། བསྒོམ་དུ་མེད་པའི་འོད་གསལ་འཛིན་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། ལུས་ངག་གི་གནད་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལ། ཡིད་ཀྱི་ལྟ་སྟངས་སྤྲུལ་སྐུའི་གཟིགས་སྟངས་མིག་འོག་གི་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟ། དེ་ལ་བལྟ་རྒྱུ་བསྒོམ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་དེ། སྔར་སེམས་ཉིད་སྟོང་པར་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་དོན་དེ་ཀ་སྐྱོང་བ་ལ། སྤྱོད་པ་ཞེས་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཡིན། གཞན་ལོགས་ནས་སྤྱོད་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་པ་དེ་ཀའི་ངང་ལ་བཞག་པས། འཆར་ཚུལ་ཉམས་ཀྱི་འཕེལ་ཚོ་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པར་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྲོལ་ནས། ཉམས་ཀྱི་འཛིན་པ་མེད་པར་ཤར་གྲོལ་དུས་གཅིག་ཏུ་སྟོང་གསལ་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཆ་མཚན་མའི་བག་ཆགས་མེད་པར། སྣང་སྟོང་གཉིས་ཀྱི་འཛིན་པ་རྩོལ་མེད་རང་སར་གྲོལ་ནས་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་སྟོང་གསལ་གྱི་ངང་ལ་རང་ཤར་རང་གྲོལ་དུ་འགྲོ་བ་ནི། ཉམས་དང་སྟོང་པའི་ཞེན་པ་མེད་པས། མངོན་སུམ་སྟོང་པར་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་མྱོང་བྱ་མྱང་བྱེད་ཀྱི་འཛིན་པ་མེད་པར་རང་གྲོལ་དུ་ཚད་ལ་ཕེབས་པ་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ཉིད་གཏན་ལ་ཕེབས་ན། རང་བྱུང་ཕྱོགས་མེད་ཤར་ནས་རྟེན་མེད་དུ་རང་གྲོལ་བས་གསལ་འགྲིབ་མེད་པ་གཉིས་མེད་ཆོས་སྐུར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ། །མ་རྟོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྣང་ཉམས་སྟོང་ཉིད་དུ་རྟོགས་ཀྱང་སྟོང་པ་ལ་སྟོང་པར་བཟུང་བའི་ཞེན་འཛིན་ཕྱོགས་ཆའི་ཆད་ལྟར་གོལ་བ་ཡིན། འདིར་སྣང་སྟོང་གཉིས་ཀ་འཛིན་མེད་སྤྲུལ་མདུད་བཞིན་བཅོས་མིན་རང་ཤར་རང་གྲོལ་དུ་ངོ་ཤེས་པས་འཕགས། དེ་ཉིད་བྱས་པས་གྲོལ་བ་དང་ཤར་བས་སྣང་བ་དང་བལྟས་པས་གསལ་བ་མ་ཡིན། རང་གྲོལ་རང་ཤར་རང་གསལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་ངོ་སྤྲད་པ་ཡིན། འཕྲལ་ལ་སྟོང་པར་སོང་བ་མ་ཡིན། གདོད་མ་ནས་ངོ་བོ་ཡེ་སྟོང༌། སྣང་སྟོང་གཉིས་ཀྱང་མིང་ཙམ་ལས་དོན་ལ་གཉིས་མེད་ཡིན། གཉིས་སུ་ཡོད་ན་སྣང་བ་སྟོང་པར་མི་འགྲོ། སྟོང་པ་སྣང་བར་མི་འཆར་པས་དབྱིངས་རིག་ཆོས་སྐུ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཏུ་ངོ་སྤྲད། མདོར་ན་ཐམས་ཅད་སེམས་ལས་ཤར་བས་སེམས་སུ་རིག །རིག་པའི་ངོ་བོ་སྟོང་པར་རྟོགས། གྲོལ་ཅེས་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་འཛིན་མེད་རང་གསལ་ཡེ་ནས་རང་གྲོལ་རྩོལ་མེད་ཡིན། དེ་ཀའི་ངང་སྐྱོང་བ་ལ་སྤྱད་དུ་མེད་པའི་སྤྱོད་པ་ཤུགས་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ནི། ལུས་ངག་གི་གནད་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལ། ཡིད་ཀྱི་གནད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟིགས་སྟངས་གང་བདེས་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟ། དེ་ལ་མཚན་མའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད། ཤུགས་འབྱུང་རང་གྲོལ་གྱི་དོན་དེ་ཀའི་ངང་དུ་དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་དུ་རྩལ་སྦྱངས་པས་སྣང་སྟོང་སེམས་གསུམ་དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ནས། གཟུང་བའི་ཡུལ་སྣང༌། འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་གཉིས་ཀ་ཟད་ནས། གཉིས་འཛིན་ཕྲ་མོ་བག་ལ་ཉལ་གྱི་ཤེས་པ་ཙམ་ཡང་མེད་པར། རང་དག་ལ་སོང་ནས་ཅིར་ཡང་མི་རྟོག་པའི་མཉམ་པ་ཉིད། གསལ་འགྲིབ་མེད་པར་ངང་གིས་གསལ་བར་འགྱུར་བ་ནི། ཆོས་ཉིད་ཟད་སར་སྐྱོལ་བའི་དོན་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་ལ་གསལ་ཆ་ཕྱོགས་མེད་དུ་མ་འགགས་ཀྱང༌། འཛིན་ཆ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པས་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ངོ་བོ་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པས་དབྱིངས་ཡིན། དེ་ལ་མིང་ཙམ་དུ་དབྱིངས་རིག་གཉིས་སུ་བཏགས་ཀྱང༌། རང་བཞིན་དབྱེར་མེད་གཅིག་ཡིན་པས་འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཅེས་བྱའོ། །རྩོལ་སྒྲུབ་ལས་འདས་པ་སྟོང་གསལ་འཛིན་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཟང་ཐལ་འདི་ཀ། །རྒྱུ་ཡིས་མ་བསྐྱེད་ལྷུན་གྲུབ་ཡིན། །རྐྱེན་གྱིས་མ་བཅོས་རང་བྱུང་ཡིན། །རྟོག་མེད་གསལ་བས་ཡེ་ཤེས་ཡིན། །ཀུན་ལ་ཁྱབ་པས་ཆེན་པོ་ཡིན། དེའི་ངང་ལ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དག་པའི་དོན་ནོ། །དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས། དབྱིངས་རིག་སྣང་སྟོང་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་ལ་གཉིས་སུ་བཟུང༌། གྲོལ་བྱ་གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་འཛིན་བློ་མ་དག་པས་ད་རུང་ལམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་པ་ཙམ་ལས། ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་སངས་མ་རྒྱས་པ་ཡིན་ནོ། །འདིར་སྣང་བར་འཆར་རྒྱུ་མེད་སྟོང་པར་དག །སྟོང་པའི་ཞེན་རྒྱུ་མེད་རང་བཞིན་གསལ། གསལ་སྟོང་གཉིས་སུ་མ་ཕྱེད་གཅིག་དུ་མ་གྲུབ་པའི་མཐའ་བྲལ་བསམ་བརྗོད་བློ་ཡི་ཡུལ་ལས་འདས་པ། རང་གསལ་གྱི་ངོ་བོ་ཡིན་པ་ལ་གང་དུ་ཡང་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་བྱ་བ་འབྲས་བུ་རེ་དོགས་ཀྱི་གཡང་ས་ཆོད་ནས་ད་ལྟར་སངས་རྒྱས་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། རྟོག་འཛིན་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་མི་གཡོ་ལྷུན་གྲུབ་སྟོང་པ་ཆོས་སྐུ། གསལ་ཆ་མི་འགགས་པས་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་རྩལ་ཐུགས་རྗེས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཅིང་གཟུགས་སྐུས་འགྲོ་བའི་དོན་འབྱུང་བ་དེ་ཀའི་ངང་ལ་ངང་གིས་རྩལ་སྦྱོང་བ་ལས་གཞན་ཅིར་ཡང་བྱར་མེད་པས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བྱར་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་བྱའོ། །ཁྲིད་རིམ་འདིའི་ཡན་ལག་བརྡ་དོན་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་གི་ངོ་སྤྲད་དང༌། ཐུན་མོང་ལམ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་དུག་ལྔ་རང་གྲོལ་གྱི་ལམ་ཁྱེར་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་རྟགས་ཚད་རྣམས་ནི་གཞུང་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་མན་ངག་མཐར་ཐུག་ཏུ་ལ་ཟློ་བའི་ཚུལ་ལ་བཞི། གང་ཟག་དབང་པོ་རབ། འབྲིང༌། ཐ་མ། ཡང་མཐའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་གང་ཟག་དབང་པོ་དང་བརྩོན་འགྲུས་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས། མི་ཆེན་པོ་རང་གིས་རང་སྐྱོང་བ་དང་འདྲ་བར། རང་གིས་རྟོགས་ཤིང་བླ་མས་ངོ་སྤྲད་པའི་དོན་རང་སེམས་ཆོས་སྐུར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་དེའི་ངང་ཟང་ཐལ་ངེས་མེད་གང་བདེར་སྐྱོང་བ་ལས་གཞན་ཅིའང་བྱར་མེད་དེ་ཟླ་བ་གསུམ་གྱིས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་གང་ཟག་དབང་པོ་དང་བརྩོན་འགྲུས་འབྲིང་རྣམས། བྱིས་པ་མི་ཡིན་ཀྱང་རྩལ་རིམ་གྱིས་རྫོགས་དགོས་པ་དང་འདྲ་བ། བལྟ་རུ་མེད་པའི་ལྟ་བ་ཕྱོགས་མེད་དུ་རྟོགས། བསྒོམ་དུ་མེད་པའི་གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད་ཉམས་སུ་མྱོང༌། སྦྱང་དུ་མེད་པའི་སྤྱོད་པ་ཤུགས་འབྱུང་རང་གྲོལ་གྱི་ངང་དུ་མ་ཡེངས་བྱར་མེད་ལྷུག་པར་ཉལ། ཞི་གནས་ལ་མི་ཞེན། ལྷག་མཐོང་གོ་ཡུལ་དུ་མ་ཤོར་བར་རྩལ་སྦྱངས་པས་ལོ་གསུམ་ན་འཚང་རྒྱ་བར་གསུངས། གསུམ་པ་གང་ཟག་དབང་པོ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཐ་མ་ཅན་རྣམས། བུ་ཆུང་མི་ཡིན་ཀྱང་ཆེན་པོར་འགྲོ་བ་ལ་ཕ་མས་ལེགས་པར་བསྐྱང་དགོས་པ་ལྟར། གནས་དབེན་པ་བསྟེན་ནས་རང་སེམས་སངས་རྒྱས་སུ་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་བལྟ་རུ་མེད་ཀྱང་ལྟ་བའི་ཉུལ་མ་བྱ། བསྒོམ་དུ་མེད་ཀྱང་དམིགས་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་མ་ཡེངས་པ་བྱ། སྤྱོད་པར་སྤང་བླང་མེད་ཀྱང་ཆོས་དང་མི་འགལ་བར་བྱ། འབྲས་བུ་ལྷུན་གྲུབ་ཡིན་ཀྱང་སྙོམ་ལས་ལེ་ལོའི་དབང་དུ་མ་ཤོར་བ་བྱས་བས་ལོ་བདུན་ན་འཚང་རྒྱ་བར་གསུངས། བཞི་པ་གང་ཟག་དབང་པོ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཡང་མཐའ་ཅན་རྣམས། ལྟ་སྒོམ་གྱི་དོན་མཐོང་ཞིང་གོ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྲས་བུ་ལ་རེ་དོགས་མེད་པའི་ངང་ནས་མི་དགེ་བ་སྤང༌། དགེ་བ་ཅི་ནུས་བསྒྲུབ། དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ཉེས་ལྟུང་མེད་པར་བསྲུང༌། བླ་མ་དང་རང་སེམས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ངང་ནས་མོས་གུས་དང་གསོལ་འདེབས་དང་ཞབས་ཏོག་བྱ། བདག་དང་སེམས་ཅན་གཉིས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ངང་ནས་མ་རྟོགས་འཁྲུལ་པའི་འགྲོ་བ་ལ་གང་ཕན་བྱ་རང་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་མེད་པའི་ངང་ནས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་བྱ། དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས། དོན་རང་སེམས་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་དྲན་པས་ཟིན་པའི་ངང་ནས་གཏད་མེད་དུ་བསྐྱངས་པས། ཚེ་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་ཏེ་སྲིད་པ་བར་དོར་མི་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནོ། །ལེ་ལོ་ཅན་གཅིག་ཡིན་ཡང་ཆོས་འདི་ཐོས་པ་དང་བཅངས་པ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་མོས་གུས་བྱས་པས། འཆི་ཁར་རང་གར་འདོད་པའི་སར་འདུན་པ་གཏད་པས། བར་དོ་མེད་པར་སྐྱེ་བ་གང་ལ་འཇུག་པར་རང་དབང་ཐོབ་ནས་ལས་ཀྱི་འཕྲོ་མཐུད་ནས་ཕྱི་མར་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ནི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །ཨ་ཏི་གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་ཡང་ཟབ་བཅུད། །རྩོལ་མེད་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་ལ་ཉེ་བའི་ལམ། །ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་བསྟན་འདིར་རབ་སྣང་བས། །དབུལ་པོས་ནོར་བུ་རྙེད་ལྟར་གཅེས་པར་ཟུང༌། །འདིར་འབྲེལ་དགེ་བས་བདག་གཞན་ཡིད་ཅན་ཀུན། །གཏད་མེད་རྒྱ་ཡན་དགོངས་པའི་བཙན་ས་ཟིན། །ཟག་བཅས་དབྱིངས་ཐིམ་ཟག་མེད་འཇའ་སྐུར་ཤར། །ཆོས་སྐུའི་ཀློང་ནས་གཟུགས་སྐུས་དོན་མཛད་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ཉིད་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཆེད་དུ་སྩལ་ཅིང༌། བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་འཛར་ཀ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་དགེ་མང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་ནས་ཀྱང་གསུང་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟར། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་གཏེར་གཞུང་ཉིད་སོར་བཞག་ལ་ཁ་གསལ་ཕྲན་བུ་དང་ཚིག་སྣ་ཅུང་ཟད་བསྡུས་ཏེ་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

[edit]

@#/__/rdzogs pa chen po gcig chod kun grol las/__sngon 'gro dngos gzhi rjes kyi khrid rim mdor bsdus pa 'ching ba kun grol ces bya ba bzhugs so// na mo gu ru sa man+ta b+ha drA ya/__/'khrul gzhi ka dag gting gsal chos skur grol/__/'khrul snang 'od gsal thig le chen por shar/__/srid zhi'i spyi dpal bla ma gdod ma'i mgon/__/dad brgyas bsnyen la gsang gsum byin rlabs stsol/__/theg rim kun gyi mthar thug cing*/__/lam zab kun gyi rtser son pa/__/a ti gcig chod kun grol gyi/__/khrid tshul zab btus snying po dgod/__/de la dus gsum sangs rgyas thams cad kyi dgongs bcud/__theg pa thams cad kyi yang rtse/__chos thams cad kyi snying po/__a ti yang gsang chig chod gnad kyi man ngag__/dbang po rno brtul dang las 'phro bzang ngan med par thos pa tsam gyis grol bar byed pa'i khrid rim 'di la 'jug pa na/__gzhung nas ji skad bshad pa'i bla slob mtshan nyid dang ldan pa gnas dus grogs kyi mthun rkyen 'dzom pa'i tshe/__thog mar bshad lugs drug gis spyi don gtan la phab/__khrid dngos la dbang po rab brda tsam gyis grol ba/__'bring sgom pas grol ba/__tha ma tshig khrid kyis grol ba gsum las/__dang po ni/__thun mong ma yin pa'i dbang rim bzhi bskur ba'i brda khrid la brten pa'o/__/gnyis pa ni/__dbang dus su ngo 'phrod pa de nyid rtogs goms kyi sbyor bas mthar dbyung ba'o/__/gsum pa ni 'dir 'chad par bya ba ste/__'di la gsum/__sngon 'gro dngos gzhi rjes kyi rim pa'o/__/dang po la bzhi/__mi rtag pa rgyud la bskyed pas blo chos su 'gro ba dang*/__byang chub tu sems bskyed pas chos lam du 'gro ba dang*/__bla ma la gsol ba btab pas lam 'khrul pa sel ba dang*/__'khor 'das ru shan dbye bas 'khrul pa ye shes su 'char bar byed pa'o/__/dang po ni/__gzhung rtsa bar/__rang gzhan thams cad 'khor ba'i rgya mtsho chen po 'dir/__skye ba dpag tu med pa gcig blangs kyang*/__nyon mongs sdug bsngal 'khrul pa'i mtha' la spyod pa las don ma byung bar 'dug ste/__da res mi lus breng tsam thob dus 'dir/__chos ma byas na phyis mi lus 'di thob par dka' bas/__des nang res mi lus thob dus 'dir chos kho na byed dgos/__de myur du ma byas na 'chi ba nam 'ong cha mi 'dug ste rtag mi thub/__sems can snga phyi ma shi ba med pas 'chi nges par 'dug__/de nam 'ong na 'chi rkyen mang bas myur du 'ong*/__byung tsa na chos min pa cis kyang phan par mi 'dug snyam du skyo shas yang yang bskyed nas/__tshe 'di la zhen pa btsan thabs su log na/__blo chos su 'gro ba'i dad pa skye ba yin no/__/zhes pa ste 'chi ba mi rtag pa gsha' ma rgyud la skyes na tshe 'di la blo log__/'khor ba la nges 'byung bcos min du skyebs de tsam gyis don 'grub pa yin kyang*/__las dang po pa la khrid tshul 'di kho na ston pa sogs dgos pa yod cing spro na/__dang po 'chi ba sgom pa'i rten dal brgyad 'byor bcu ldan pa'i mi lus rin po che rnyed dka' ba dang*/__shi ba'i 'og tu las rjes su 'brang zhing dge sdig gi 'bras bu la longs spyod pas rgyu 'bras mi bslu ba dang*/__khams gsum gyi gnas ris mtho dman gang du skyes kyang sdug bsngal kho na yin pa'i tshul rnams bshad/__dad pa rnam gsum rgyud la bskyed nas thar pa don tu gnyer ba'i 'dun pa phyin ci ma log pa skyes pa na/__thar pa'i 'jug sgo skyabs su 'gro ba'i tshul yang rdzogs chen khrid rim gzhan dang mthun par 'chad du rung mod/__khrid tshul 'di nyid zab gnad snying po bsdus pa'i dbang gis thun min gyi sngon 'gro bzhir grags pa thams cad sa bcad gsum pa'i nang du sdud par mdzad pa nyid zab cing byin rlabs che bas de kas chog go__/gnyis pa ni/__rigs drug nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad kyis/__bdag gi pha ma ma byas pa gcig kyang med/__drin can pha ma 'gro drug sems can 'di rnams/__'dod pa rang res bde ba thob par 'dod kyang*/__log pa dang 'khrul pa'i klong du song ste sdug bsngal myong ba'i sems can rnams snying re rje/__'di rnams sdug bsngal las grol zhing*/__bde ba thob par bya/__de'i ched du dam chos rdzogs pa chen po nyams su blangs la/__sems can thams cad sangs rgyas kyi sa la dgod par bya'o snyam du yang yang sems bskyed byas pas/__rang 'dod kyi zhen pa chod nas gzhan phan byang chub kyi lam du 'gro ba yin no/__/gsum pa ni/__rang gzhan gnas skabs mthar thug gi bde legs thams cad/__bla ma'i byin rlabs la brten nas 'byung ste/__byin rlabs mos gus la brten nas 'byung bas/__lus ngag yid gsum gyi mos gus byas pas sku gsung thugs kyi byin rlabs 'byung ba'i phyir/__lus kyis phyag bskor dang zhabs tog bsnyen bkur ci mnyes bsgrub/__ngag gis yon tan bsngags pa dang gsol 'debs brjod/__yid kyis sangs rgyas dngos su bsam la ci mdzad legs par blta/__ci gsung tshad mar 'dzin/__re sa bla ma las gzhan med pas bla ma mkhyen snyam pa byas la/__rang gi spyi gtsug nyi zla pad+ma'i gdan la rtsa ba'i bla ma sku dngos kyi rnam pa can 'od phung gi dbus na bzhugs pa'am/__gdod ma'i mgon po kun tu bzang po'i rnam pa can du gsal ba'i dbu gtsug nas yar la brgyud ba'i bla ma rnams tho brtsegs su bzhugs par gsal btab/__mos gus drag pos ngag tu/__bdag gzhan nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad/__bla ma sangs rgyas rin po che la skyabs su mchi/__/sems smin cing grol bar byin gyis rlobs/__/chos sku kun tu bzang po la skyabs su mchi/__/sems smin cing grol bar byin gyis rlobs/__/longs sku gsang bdag rdo rje 'chang gi sku la skyabs su mchi/__/sems smin cing grol bar byin gyis rlobs/__/sprul sku rdo rje sems dpa'i sku la skyabs su mchi/__/sems smin cing grol bar byin gyis rlobs/__/rig 'dzin dga' rab rdo rje'i sku la skyabs su mchi/__/sems smin cing grol bar byin gyis rlobs/__/gu ru shrI siM ha'i sku la skyabs su mchi/__sems smin cing grol bar byin gyis rlobs/__/o rgyan pad+ma 'byung gnas sku la skyabs su mchi/__/sems smin cing grol bar byin gyis rlobs/__/chos rgyal rin chen gling pa'i sku la skyabs su mchi/__/sems smin cing grol bar byin gyis rlobs/__/'od gsal sprul pa'i rdo rje'i sku la skyabs su mchi/__/sems smin cing grol bar byin gyis rlobs/__/drin chen rtsa ba'i bla ma sku la skyabs su mchi/__/sems smin cing grol bar byin gyis rlobs/__zhes pas gdong mchi mas dag par gsol ba gdab/__rjes la bla ma brgyud pa dang bcas pa thams cad rang gi spyi gtsug tu thim nas/__rang gi lus ngag yid gsum la bla ma'i sku gsung thugs kyis dbyer med du byin gyis brlabs pa'i ngang du sems lhod de bzhag pas/__byang chub kyi ye shes rtsol med du 'char ba yin no/__/bzhi pa la gnyis/__rgyud kyi dgongs pa ltar/__sgrim pa 'khor ba'i ru shan dbye ba dang*/__klod pa myang 'das kyi ru shan dbye ba'o/__/dang po ni/__dben pa'i gnas su sgo gsum gyi ru shan dbye ba gsum las lus kyis phyag dang bskor ba ci nus su bya/__des lus sgrib 'dag__/de nas gdan 'bol bar rkang mthil gnyis sprad pa'i rkang rtse sar btsugs/__pus mo phyir bskyed/__lag pa spyi gtsug tu thal mo sbyar/__mgo la ma reg par gru mo phyir brgyang*/__lus kyi cha bsrangs pa rdo rje'i 'dug stangs bya/__des lus kyi bar chad bzlog__/mthar lus gnad dus gcig la shag gis dgrol/__des lus zhig pa snyam byed_/__phyis 'khor ba'i lus la mi 'jug go__/ngag gis mdo dang gzungs sngags 'don pa dang gsol 'debs mang po bya/__des ngag sgrib 'dag__/de nas lus bsrangs te hU~M ring po brjod cing rlung nang du drang*/__steng 'og rlung gnyis po bar kha sbyor du bzung*/__res ngag tu hU~M rgyun mi 'chad par bgrang*/__des ngag gi bar chad bzlog__/ngag 'grol khar hU~M sgra che la ring bar bsgrags pas ngag 'dar ba snyam byed/__phyis 'khor ba'i ngag rgyun chad do/__/yid kyis lha sgom pa dang zhing khams bsam pa mang po bya/__des yid sgrib 'dag__/de nas cir yang mi rtog pa'i ngang du sems rtse gcig bzung la ma yengs pa bya/__dmigs pa 'jog khar sa rdo ri brag thams cad zang thal la song bar bsam/__des yid 'khor bar mi 'khyams so/__/de rnams kyis 'khor ba'i lus ngag yid gsum la sdug bsngal du shes nas ru shan phyed de zhen pa rang log tu 'gro'o/__/gnyis pa ni/__lus phyi nang gi bya byed thams cad spangs la/__byar med rtsol bral gyi ngang du/__rkang pa skyil krung*/__lag pa mnyam bzhag__/lus cha bsrangs la rang sar klod la bzhag__/des lus 'dzin pa med par grol nas 'gro/__/ngag phyi nang gi smra brjod thams cad spang la/__brjod med kyi rlung rang sar lhan ne bzhag pas/__ngag 'dzin med du grol 'gro/__/sems phyi nang gi bsam mno thams cad spangs la/__cir yang mi rtog pa'i ngang*/__re dogs med par sa le seng nge ye re/__ma bcos ma bsgyur so ma rang dgar lhug pa/__'dzin med du lhod de bzhag go__/des yid 'dzin med du grol 'gro ba yin no/__/de ltar gang zag gi ngo bo'i nus stobs dang sbyar nas zhag ci rigs par bsgom/__rnam rtog rang ga ma skyes pa na phaT ces brjod la/__shigs kyis bshig la lhod kyis klod la bzhag pas/__lus ngag yid gsum stong sangs la 'gro ba yin no/__/des mya ngan las 'das pa bde ba'i ru shan phyed nas/__chos la nges shes/__bla ma la mos gus/__sems can la snying rje skye/__rang sems la go ba rnyed nas 'khrul pa ye shes su 'char ba yin no/__/sngon 'gro'i chos 'di rnams long ba'i sna khrid dang 'dra ba yin pas srol du tshud nges par byas nas dngos gzhi la zhugs pas 'chug med gtan la phebs par 'gyur ro/__/gnyis pa dngos gzhi la gnyis/__gang zag mchog dman thams cad grol ba'i thabs tshig khrid gnad kyi sgron me mun pa la mar me btegs pa lta bu dang*/__dbang po 'bring yan chad rtsol med du 'tshang rgya ba'i thabs gsang chen gnad kyi don khrid nam mkha' la nyi ma shar ba lta bu'o/__/dang po la bzhi/__thog mar lta bas phu thag bkrus pas snang sems chig chod sprul skur ngo sprad pa dang*/__de bsgoms pas gtan la phab pas sems stong pa chig chod longs skur ngo sprad pa dang*/__de spyod pas rtsal sbyangs pas stong pa rang grol ch-ig chod chos skur ngo sprod pa dang*/__de 'bras bu lhun grub chig chod sangs rgyas su ngo sprad pa'o/__/dang po la gnyis/__snang ba sems su gtan la dbab pa dang*/__yin lugs rang thog tu ngo sprad pa'o/__/dang po ni/__snang ba 'di thams cad sems su ngo ma shes na mi tsher dge ba la 'bungs kyang sangs rgyas mi thob cing 'khor bar 'khyams dgos pas 'khrul snang sems su thag gcod pa ni/__dben par stan bde ba la rkang pa skyil krung*/__lag pa mnyam bzhag__/rgal tshigs bsrang*/__mig nam mkha'i dbyings su ma yengs par gtad/__lus byar med kyi ngang du klod/__ngag smra brjod med par bzhag__/sems kyi re dogs bsam mno ci'ang mi bya/__'das pa'i rnam rtog 'gags/__ma 'ongs pa ma skyes/__da lta rtog med nam mkha'i ngang dus le sing nge dus gsum mnyam pa nyid du gnas pa ni dbyings su gnas pa'i zhi gnas stong pa bya ba sgom gyi gzhi yin pas thog mar sems kyi gnas cha zin pa'i rtags ma byung bar de ka bsgom/__de nas gnas pa de ka'i ngang las sems kyi 'char sgo ma 'gags pas dus gsum gyi rtog pa gang rung zhig shar ba na de la skyon tu mi blta bar rnam rtog de rang gi sems su 'dug gam/__logs su grub nas byung*/__de sems ma yin na sems rtog med du gnas dus kyang rnam rtog gzhan nas 'ong dgos pa la mi 'byung*/__sems yin pas nam yengs na rtog med de rtog par thol gyis shar/__shar ba de ka la bltas pas de rang sems las shar bar shes/__yang rnam rtog ngo shes tsam nas de'i rjes su ma 'brang bar ngo bo'i steng du bzhag pas rang zhi la song nas sems su shes par 'gyur/__de bzhin 'char rgyu'i yul snang*/__'char mkhan dran byed kyi rtog pa thams cad la bltas pas/__phyi snod kyi 'jig rten/__nang bcud kyi sems can/__rang gi sgo lnga'i rnam shes sogs bdag gzhan gyi snang ba gang shar thams cad rang sems kyis byas shing sems 'khrul pa'i 'char tshul tsam las gzhan du med par rtogs nas mnyam bzhag gi thog tu lhan gyis zhi bar 'gyur/__des kyang thag ma chod na rtog pas rtog pa 'joms pa bya ba/__rnam rtog gang che zhing 'dul dka' ba de de bas kyang che ba zhig tu bsgoms pas gzhan de zil gyis non nas med par 'gro/__de'ang gzhan du song ba min/__rang sems grol ba yin pas rnam rtog thams cad kyi byung sa byed mkhan rang sems yin par thag chod nas 'ong ngo*/__/cher bsgom pa de'ang rang sems kyis 'phral la bcos pa yin pas ngo bo bltas pas 'phral du grol lo/__/snang ba gzhi med rtsa bral rang sems su thag khrig ger ma chod bar du gnas lugs skyong zhing rtsad bcad/__phu thag lan cig chod nas rnam rtog ji tsam shar yang gzings las 'phur ba'i bya rog gzings thog tu log pa ltar sems las logs na med pas sems thog tu log__/rnam rtog rang gzugs su shar yang sngar 'dris kyi mi dang 'phrad pa ltar brtag dpyad bya mi dgos par rang sems su ngo shes pas snang ba sems su ngo 'phrod pa yin/__rnam rtog rang sems su ma shes na/__bkag pas mi khog__/spang pas mi spang*/__bzung bas mi zin/__bskal par bsgoms kyang sangs rgyas mi 'thob bo/__/'khor 'das gnyis kun gzhi mnyam po la 'gyu ba skad cig ma'i snang ba sems su rig ma rig las byung ste snang ba sems las gzhan du mthong bas 'khrul/__snyems med rang sems su shes pas rig pa'i ye shes te snang sems chos nyid du rtogs pa'o/__/gnyis pa ni/__rgyud las/__rnam rtog sems kyi rang gzugs te/__sems las ma gtogs snang srid gang yang med/__ces gsungs pas/__rang sems skye med stong pa'i 'char tshul ma 'gags pas snang srid thams cad shar/__rang la rang gis bdag tu bzung bas dug lnga'i snang ba shar/__de la chags sdang byas pa'i mdangs kyis 'byung ba lnga'i lus grub/__de la a 'thas pa las snying dwangs ma lnga las grub pa'i rtsa sgo kha dog lnga byung*/__de la brten nas rig pa'i ngo bo gcig las med kyang rtsa de'i mdangs kyis/__sgo lnga'i rnam rtog gzugs sgra dri ro reg bya byung*/__de'i 'dod pa'i mdangs phar 'phros nas snang ba g.yos pas sems can rnams byung*/__de la a 'thas bem po dgag sgrub can gyi snang ba mched pa byung*/__de rnams rang sems yin par ma rig logs na grub 'dug par bzung bas/__gzung ba'i yul bya ba yin te 'khor bar 'khyams pa yin/__rgyud las/__sems las ma gtogs snang ba gang yang med/__ces pas/__de thams cad snang ba rang sems kyi yul yin par ngo sprod do/__/de nas snang ba thams cad sems su 'dug pa la/__thams cad kyi mkhan po sems de/__gang lta bu gcig 'dug__/rang gis rang la bltas te/__dang po byung sa/__bar du gzugs kha dog gnas sa/__mthar 'gro sa 'dug gam bltas pas/__gang yang mthong ba dang rnyed pa med/__yod nas ma mthong ba ma yin te/__sems skye med yin pas/__gzhi med rtsa bral 'di las byung sa mi rnyed/__gnas med yin pas gzugs kha dog phyogs bcu gang du yang ma grub/__'gag med yin pas gang med par 'gro rgyu med/__skye 'gag gnas gsum dang bral ba dpe nam mkha' lta bur ngo sprad/__de ltar snang sems skye 'gag gnas gsum dang bral ba'i ngo bo rtogs pas/__lta ba'i phu thag chod pa yin/__de nyid sprul skur ngo sprad pa ni/__rang sems gcig la snang ba mi 'dra ba drug tu shar/__shar tsam nyid na sems su 'dus/__yang de las sangs rgyas shAka thub lta bu rang gis gang 'dod pa'i rtog pa gcig yid la byas pas de ma thag der 'char ba ni lam snang gi sku bya ba yin te/__rang snang sems su rtogs nas/__skye ba dang 'jug pa la rang dbang thob pa yin/__de la rtsal sbyangs pas mthar thug sangs rgyas sprul sku gang la gang 'dul du 'byung ba yin no/__/gnyis pa sems stong par ngo sprad pa la'ang gnyis/__stong par gtan la dbab pa dang*/__yin lugs gcig thog tu ngo sprad pa'o/__/dang po ni/__snang ba sems su rig kyang sems stong par ma rtogs na/__mtshan mar 'thas nas grol du mi btubs pas de nyid stong par gtan la dbab pa ni/__dben par lus gnad lta stangs mnyam bzhag gong bzhin byas la/__lta bas snang ba sems su rtogs pa'i skye 'gag gnas gsum dang bral ba'i ngang de la 'jog pa las/__blos byas yid kyis bsgom rgyu ci yang med de/__snang ba tsam ma yin pa'i snyems byed med par de ka'i ngang la ma yengs par byas pas/__snang ba thams cad 'dzin med du bun song nas/__rang sems sa le/__sing nge*/__ye re 'ong*/__yang skabs su nam mkha' la sprin ldang ba ltar snang ba ma 'gags par thol gyis shar ba na de ka'i steng du bzhag pas rang sar grol 'gro/__/rang rgyud kyi snang ba 'char nas mi grol na/__snang ba ar la gnon pa zhes bya ste/__gang shar de'i steng du ma yengs pa rtse gcig tu gtad pas/__smig rgyu'i steng du phyin pa tsam gyis med par 'gro ba bzhin/__rnam rtog la bltas pa tsam gyis rang bzhin med par stong par 'gro ba yin/__de bzhin rnam rtog thams cad la gtad pas rang bzhin med par grol 'gro ba yin/__de phyir ma bcos ngang la bzhag pa tsam gyis chab rom chur zhu ba bzhin/__rang bzhin sems la dngos por ma grub pas stong par grol 'gro ba yin no/__/snang ba grub nas yod par bzung na rtag lta/__med par bzung na chad lta log par shor ba ste snang ba sems/__sems stong pa/__stong pa ma yin na sna tshogs su 'char du mi btub/__stong pa'i rtsal cir yang 'char bar shes nas gzung 'dzin gyi snang ba thams cad stong pa nyid du grol na gzhi med rtsa bral phyogs med du shar nas rten med bar snang gi 'ja' tshon bzhin du rang grol la 'gro/__/snang ba stong par shes kyang 'char rgyu med 'gro ba ma yin/__shar yang rang bzhin stong par shes pa de stong nyid rtogs pa'i ye shes bya ba yin/__de ltar stong nyid kyi don gcig rtogs nas rnam rtog ji ltar shar yang*/__nags la me mched dus rlung grogs su song ba bzhin/__slar stong nyid kyi rtsal thon cing nges shes skye ba'i grogs su song nas/__nyams 'bar ba'i gsal 'debs su 'gro ba yin no/__/gnyis pa ni/__rgyud las/__sna tshogs shar yang sems nyid stong par grol/__ces gsungs pas/__phyi rol du snang ba sna tshogs byung yang sems las byung ba ma gtogs pa logs nas grub pa mi 'dug pas stong pa yin/__bar du rang gi lus la yang don dam par grub pa mi 'dug pas stong pa yin/__nang gi 'dzin byed kyi shes pa yang 'di yin grub pa mi 'dug pas stong pa yin/__des na thams cad la brtags na dngos po mi 'dug pas stong pa nyid du ngo sprad do/__de ltar thams cad stong pa yin zhes dngos po med pa las/__chad lta'i stong pa had po ma yin te/__rang bzhin gsal ba go ma 'gags par yod pas/__sems ni sems ma mchis te sems kyi rang bzhin 'od gsal ba/__gsal stong nam mkha' lta bur ngo sprad do/__/de ltar snang ba thams cad rang bzhin med par rtogs tsa na/__sgom pa gtan la phebs pa yin no/__de nyid longs skur ngo sprad pa ni/__rang snang ji ltar shar yang dngos po med par ye nas stong pa yin par shes/__stong pa yin bzhin du 'gag med du longs spyod du yod pas lam snang gi longs sku yin/__de'i rtsal rdzogs nas mthar thug zag pa med pa'i longs spyod rdzogs pa'i skur 'tshang rgya ba yin no/__/gsum pa snang stong zung 'jug tu ngo sprod pa la'ang gnyis/__spyod pas rtsal sbyong ba dang*/__chos skur ngo sprad pa'o/__/dang po ni/__sems snang stong gnyis med du ma grol na stong par shes nas bsgoms kyang stong nyid la zhen/__nyan thos kyis snang ba bkag nas stong par bsgoms pas phyogs re'i gzung 'dzin can song ba ltar stong pa nyid gzugs can du song nas gnyis med chos skur mi grol bas/__stong pa nyid la stong nyid yin snyam gyi 'dzin zhen mi byed par snang stong zung 'jug gi ngang du rtsal sbyangs pas/__sa la nyin mtshan gyi dkar nag byung yang nam mkha' la nyi 'od mun pa rnams dbyer med pa bzhin du sems kyi stong 'dzin de khrol gyis zhig pas snang ba dang stong pa gnyis skad cig kyang dbyer med du rtogs/__dbyings rig gnyis med lhan cig skyes par grol/__rgya mtsho la kha ba babs pa bzhin rnam rtog skyes grol dus mnyam/__chu nang gi zla ba la snang stong gnyis su phye rgyu med pa ltar snang stong so sor ming du btags pa tsam las don la gnyis med gcig pu rang shar rang grol chen por ngo 'phrod par bya/__de'ang bcos nas gsar du grol ba ma yin te/__snang dus nyid nas rang bzhin gyis stong pas snang ba rang sar grol/__stong dus nyid nas rang bzhin gyis snang bas stong pa rang sar grol/__thams cad ma bcos rang byung rang grol chen po'i ye shes chos kyi skur ngo shes par byas la/__sngar sgom pas gtan la phab pa'i nyams rtogs de'i ngang du shugs 'byung gi spyod pa bskyang ba las spyod rgyu logs su med pas rang la ngang gis grol ba zhes bya'o/__/snang stong rang bzhin gcig gi ngang du ma grol na chos gang bsgoms kyang sangs rgyas mi 'thob ste yon po'i lam du gol/__nyan thos dang theg chen gyi khyad par yang snang sems 'dres ma 'dres kyis 'byed par gsungs/__de ltar bsgoms kyang sngar zhen gyi bag chags tshan che bas skabs su snang ba rang ga ma'i 'dzin rtog byung na ched med la bzhag pas sbrul gyi mdud pa bzhin rang grol la 'gro/__gal te ma grol nas mtshan 'dzin rtog pa 'dug na mtshang yul nas 'don pa'i log gnon ces bya ba/__bzang po la ngan pa'am/__zhe sdang la 'dod chags lta bu yul shar ba de las go ldog pa zhig yid la byas pas sems kyi ngo bo gcig las med pa'i phyir sngar gyi snang ba de gtad med la 'gro/__sems gnyis yod na rtog pa gnyis mnyam por yod dgos pa la/__dga' ba bsam na mi dga' ba med/__mi dga' ba bsam na dga' ba'i rtog pa nub 'gro ba bzhin snang ba dang de stong par lta ba'i gnyis 'dzin bcos ma'i sgom la ma zhen par snang stong gnyis po rang sems kyi ngo bo gcig las med par thag chod nas rang shar rang grol du song tsa na stong pa rang grol chig chod du grol ba yin par gsungs so/__/gnyis pa ni/__snang ba'i 'dzin pa med pa'i stong pa nyid/__stong pa'i zhen pa med pas rig cing gsal/__dbyings rig gnyis su med par shes pa ni lam gyi mchog yin/__shes bya de'i 'dzin pa dag tsam na/__mthar thug chos nyid mnyam pa nyid chos sku 'gyur ba med par sangs rgyas nas/__mkhyen pa'i ye shes rtsol rtog med par 'byung ba yin no/__/bzhi pa de nyid lhun grub sangs rgyas su ngo sprad pa ni/__snang stong gnyis med rang grol du song yang 'bras bu ma bcos rang byung lhun gyis grub par ma skyol na ye shes lnga la sogs pa'ang nyams snang tsam yin pas/__sngar rtogs goms gding du gyur pa de nyid la rtsal sbyangs pa las/__bsgrub bya sgrub byed gzhan med pas rtsal sbyong mthar phyin pa na/__'dzin bya 'dzin byed gnyis 'dzin blo las 'das shing*/__gcig tu 'ang ma grub/__shes bya bag la nyal gyi sgrib pa phra mo'i 'dzin pa yang rang dag tu zad nas/__'dzin med ma bcos lhun grub tu dbyings rig gnyis med chos nyid ma bu gcig tu 'dres te/__mnyam bzhag gnas pa'i stong zhen ma grub/__rjes shes 'gyu byed kyi rtog pa mi 'char/__yod pa'i mtshan ma mi dmigs/__med pa'i rang bzhin mi gsal/__yod min med min ma yin/__yod med kyi blo las 'das pa phyogs su ma lhung rgya gang du yang ma chad pa/__gsal 'grib 'gyur ldog med pas gang ltar byas kyang de nyid min pa byed mi shes pa/__bsgom du med pa la 'bral du med pa/__rin chen gser gling du phyin pa ltar/__thams cad de ka'i rang bzhin gsal la 'dzin med ngang dwangs chen por rig pa'i ngo bo gcer bur khres kyis song ba ni 'bras bu lhun grub tu la zlos pa yin no/__/de nyid dbyar gyi na bun sangs dgun gyi rlung ma langs pa bzhin/__kun rdzob snang ba gzung 'dzin nyon mongs pa'i sgrib pa thams cad sangs nas 'khor ba'i dogs pa med don dam chos nyid bsgom bya sgom byed shes bya'i sgrib pa rang grol la sangs nas sangs rgyas la re ba med/__gnyis 'dzin gnyis med kyi snang ba ngar 'dzin gang yang med pa'i rang gsal rtog med chig chod du thams cad kun tu sa le mkhyen pa'i yon tan rang bzhin rgyas pa ni/__rang byung lhun grub kyi ye shes thams cad mkhyen pa'i sangs rgyas zhes bya ba/__da lta chos sku mngon du gyur pa yin no/__/'di ka'i don skyongs na da lta mngon par rdzogs par sangs rgya ba yin no/__/de'i ngang la thugs rje kun khyab kyi ye shes/__rgyun du rtsol rtog med par yod pas/__gdul bya dag pa la longs sku/__ma dag pa la sprul sku/__nges med gang la gang 'dul gyi shugs kyis 'byung ngo*/__/de dag thams cad kyang mdor dril na/__lung las/__/snang ba rang shar sems su bstan/__/sems nyid rang grol chos kyi sku/__chos sku ma bcos lhun kyis grub/__/lhun grub rdzogs pa'i sangs rgyas yin/__ces gsungs pa'i don to/__/rtsa ba'i gnyis pa gsang chen gnad kyi don khrid la bzhi/__lta ba go yul du ma shor ba rig pa mngon sum gyi gnad kyis ngo rang thog tu sprad pa/__sgom pa sems 'dzin du ma shor ba mngon sum nyams myong gi gnad kyis thag gcig thog tu bcad pa/__spyod pa spang blang du ma shor ba nyams myong tshad la phebs pa'i gnad kyis rtsal grol thog tu sbyong ba/__'bras bu re dogs su ma shor ba tshad zad sar skyol ba'i gnad kyis sku gsum lhun grub tu ngo sprad pa'o/__/dang po ni/__lus kyi 'dug stangs stan bde ba'i steng du/__rkang pa rdo rje skyil krung bya/__rgal pa bsrangs la/__lag pa mnyam bzhag phyag bya/__gnyug ma'i gnas lugs rtogs phyir lus ma yo drang por bya'o/__/ngag gi rlung ro phyir bsal nas nang du'ang mi bzung*/__phyir yang mi smra/__dbugs rang lugs su dal bar bya/__brjod med kyi don rtogs phyir ngag mi smra bar bya'o/__/yid kyi gnad du chos sku'i gzigs stangs mig steng gi dbyings la blta'o/__/chos nyid mngon sum rig phyir sems ma yengs par blta'o/__/blta rgyu'i dmigs pa ci yang med de de nyid rang la blta ba yin no/__/bltas pas lta ru med pa'i lta ba ma skyes mi 'gag nam mkha'i ngo bo nyid du rig ste/__phyi'i 'byung ba thams cad nam mkha' las byung bas/__'byung lnga rang sar dag pa'i ye dwangs kyi nam mkha' mthong ba phyi'i sems su rig__/nang nyon mongs pa dug lnga thams cad rang gi sems las byung bas/__dug lnga sems la rang sar dag pa'i rang dwangs/__yid 'dzin med rang gi sems su rig__/snang ba'i 'char sgo thams cad sgo lnga'i rtsa nang gi kha dog las byung bas snang ba thams cad stong pa'i ngang du dag pa'i ngang dwangs bar gyi sems su rig__/de ltar ming gsum du btags kyang*/__don la phyi nang med par dbyer med gcig tu 'dres nas/__zang thal du gsal ba'i sing nge ye re ba 'di nyid min pa/__gzhan gyis bar du chod pa ci yang mi 'dug pas/__rig pa rdo rje lu gu rgyud ces ming du btags so/__/chos nyid mngon sum du mthong bas 'di nyid gtan la phebs nas/__rang rig pa la dbang bsgyur du yod pas sprul skur 'tshang rgya'o/__/sems can rnams kyis phyi'i snang ba sems su ma shes gzhan tu bzung*/__bar lus phung bdag gi bar bzung nas sgo lnga'i rnam shes so sor bltas/__nang nga dang bdag tu 'dzin pa'i sems rang rgyud par brtags te de rnams gcig tu ma rtogs pa so sor 'khrul nas 'khor bar 'khyams/__'dir de rnams gcig tu rtogs nas phyi 'byung ba lnga'i snang ba chu las chu rlabs lta bu/__nang dug lnga nyi ma las zer lta bu/__bar sgo lnga'i snang ba khang stong gi spre'u lta bu thams cad sems las shar cing sems su gcig par ngo sprad/__de rnams sems min na rig pa nam mkhar gtad med du bzhag pa'i skabs su'ang 'byung lnga sogs 'char dgos pa la sems yin pa'i gnad kyis rang sar dag nas mi 'char/__phyi nang bar gsum ming tsam las don la dbyer med gcig tu rig__/sems min pa'i chos gang yang med par thams cad sems kyi chos nyid gcig tu rig cing*/__rig pa'i ngo bo de ltar mngon sum du lhag ger mthong nas yid dpyod tshig gi go yul du+u ma lus par gtan la phebs pa ni rig pa rdo rje lu gu brgyud ces bya/__de nyid kyi don las ma yengs par blta ru med pa'i don la lta ba ni mtha' bral gyi lta ba zhes bya'o/__/gnyis pa ni/__lus ngag gi gnad dang 'dug stangs gong dang 'dra ba la/__yid kyi lta stangs longs sku'i gzigs stangs mig thad ka'i nam mkhar ma yengs par blta/__de la blta ru ci yang med de sngar thams cad sems su rig nas rig pa mngon sum du gsal ba'i don la ma yengs par byed pa la sgom pa zhes ming du btags pa las/__gzhan dmigs 'dzin gyi sgom rgyu c-i yang med/__de ka'i ngang du bzhag pas rig pa mngon sum gyi 'char tshul thams cad mngon zhen med par stong pa nyid du grol 'gro/__dngos med stong pa'i rang rtsal ma 'gags par 'char bas nyams snang thog ma mngon sum gyi bag chags kyi snang ba sgyu ma lta bu 'char/__de nas gong nas gong du 'phar te/__dbyings rig pa'i mdangs kyi 'ja' 'od dang 'od khyim gyi rnam pa lta bur 'char/__thig le dang thig phran tshul du dang*/__thig le sbrel ma rtsibs shar gyen du 'greng ba'i snal ma lta bu bun bun pa 'char/__thig le gsal ba'i nang du sku'i rnam pa 'od kor can lam lam pa 'char/__slar yang dngos 'dzin med par rang gis nyams su myong bas/__mngon sum gyi rig pa dngos po ma yin stong par rtogs pa bya ba yin no/__/de nyid gtan la phebs nas/__rang rig dngos por med pa la 'char sgo yod pas longs skur sangs rgya ba yin no/__/gzhan dag gis rtog pa'i 'char tshul rang gi sems su rig kyang stong par ma shes 'char sgo tha dad du yod par bltas pas dngos mtshan tu song nas rtag ltar gol/__'dir ji ltar shar yang dngos 'dzin med par shes pas sngar gyi bag chags kyi snang ba'i nyams shar yang*/__chu nang gi zla ba bzhin du snang ba tsam las dngos por ma grub stong par ngo sprad do/__/stong pa min na nyams snang 'char du mi btub ste/__stong pa yin pas gar yang 'char du btub pas rang sems stong par ngo sprad/__dus gsum gyi snang ba thams cad kyang 'char sgo ma 'gags dngos med stong pa yin pa ngo sprad do/__/de ltar thams cad sems su rig__/sems las shar/__rig pa 'char ram gnas gang byed kyang dngos por ma grub stong par ngo sprad do/__/stong nyid ming du btags pa tsam las don la 'dzin pa med pa'i ye shes la zer ba yin/__thams cad rang sems stong pa gcig tu thag chod pas/__snang ba ji ltar shar yang*/__stong pa las dngos po med par shes nas/__rnam rtog mtshan ma'i dbang du mi 'gro ba yin no/__/de ltar gtan la phabs nas stong pa nyid la sgom du med pa'i ngang la bzhag pa ni/__dmigs med kyi sgom zhes bya ste/__dmigs gtad mtshan ma med pa'i ngang sgom de/__bsgom du med pa'i 'od gsal 'dzin med do/__/zhes gsungs pa'i don no/__/gsum pa ni/__lus ngag gi gnad sngar dang 'dra ba la/__yid kyi lta stangs sprul sku'i gzigs stangs mig 'og gi nam mkha' la blta/__de la blta rgyu bsgom rgyu ci yang med de/__sngar sems nyid stong par nyams su myong ba'i don de ka skyong ba la/__spyod pa zhes ming du btags pa yin/__gzhan logs nas spyod rgyu ci yang med pa de ka'i ngang la bzhag pas/__'char tshul nyams kyi 'phel tsho yang rang bzhin med par stong pa nyid du grol nas/__nyams kyi 'dzin pa med par shar grol dus gcig tu stong gsal chen po phyogs cha mtshan ma'i bag chags med par/__snang stong gnyis kyi 'dzin pa rtsol med rang sar grol nas ji ltar byas kyang stong gsal gyi ngang la rang shar rang grol du 'gro ba ni/__nyams dang stong pa'i zhen pa med pas/__mngon sum stong par nyams su myong ba'i myong bya myang byed kyi 'dzin pa med par rang grol du tshad la phebs pa bya ba yin no/__/'di nyid gtan la phebs na/__rang byung phyogs med shar nas rten med du rang grol bas gsal 'grib med pa gnyis med chos skur 'tshang rgya ba yin no/__/ma rtogs pa rnams kyis snang nyams stong nyid du rtogs kyang stong pa la stong par bzung ba'i zhen 'dzin phyogs cha'i chad ltar gol ba yin/__'dir snang stong gnyis ka 'dzin med sprul mdud bzhin bcos min rang shar rang grol du ngo shes pas 'phags/__de nyid byas pas grol ba dang shar bas snang ba dang bltas pas gsal ba ma yin/__rang grol rang shar rang gsal gnyis su med par ngo sprad pa yin/__'phral la stong par song ba ma yin/__gdod ma nas ngo bo ye stong*/__snang stong gnyis kyang ming tsam las don la gnyis med yin/__gnyis su yod na snang ba stong par mi 'gro/__stong pa snang bar mi 'char pas dbyings rig chos sku thig le nyag gcig tu ngo sprad/__mdor na thams cad sems las shar bas sems su rig__/rig pa'i ngo bo stong par rtogs/__grol ces ming du btags pa tsam las 'dzin med rang gsal ye nas rang grol rtsol med yin/__de ka'i ngang skyong ba la spyad du med pa'i spyod pa shugs 'byung zhes bya ba yin no/__/bzhi pa ni/__lus ngag gi gnad sngar dang 'dra ba la/__yid kyi gnad bde ba chen po'i gzigs stangs gang bdes nam mkha' la blta/__de la mtshan ma'i lta sgom spyod rgyu ci yang med/__shugs 'byung rang grol gyi don de ka'i ngang du dbyings rig gnyis med du rtsal sbyangs pas snang stong sems gsum dbyer med gcig tu 'dres nas/__gzung ba'i yul snang*/__'dzin byed kyi shes pa gnyis ka zad nas/__gnyis 'dzin phra mo bag la nyal gyi shes pa tsam yang med par/__rang dag la song nas cir yang mi rtog pa'i mnyam pa nyid/__gsal 'grib med par ngang gis gsal bar 'gyur ba ni/__chos nyid zad sar skyol ba'i don yin no/__/de nyid la gsal cha phyogs med du ma 'gags kyang*/__'dzin cha til 'bru tsam gcig kyang med pas rig pa'i ye shes yin la/__de nyid ngo bo cir yang ma grub pas dbyings yin/__de la ming tsam du dbyings rig gnyis su btags kyang*/__rang bzhin dbyer med gcig yin pas 'bras bu chos sku thig le nyag gcig ces bya'o/__/rtsol sgrub las 'das pa stong gsal 'dzin med kyi ngo bo zang thal 'di ka/__/rgyu yis ma bskyed lhun grub yin/__/rkyen gyis ma bcos rang byung yin/__/rtog med gsal bas ye shes yin/__/kun la khyab pas chen po yin/__de'i ngang la yon tan thams cad rdzogs pas rdzogs pa'i sangs rgyas lhun gyis grub pa zhes bya ba yang dag pa'i don no/__/de ltar ma rtogs pa rnams kyis/__dbyings rig snang stong ming du btags pa tsam la gnyis su bzung*/__grol bya grol byed kyi 'dzin blo ma dag pas da rung lam gyi ye shes la gnas pa tsam las/__lhun grub tu sangs ma rgyas pa yin no/__/'dir snang bar 'char rgyu med stong par dag__/stong pa'i zhen rgyu med rang bzhin gsal/__gsal stong gnyis su ma phyed gcig du ma grub pa'i mtha' bral bsam brjod blo yi yul las 'das pa/__rang gsal gyi ngo bo yin pa la gang du yang mi gnas pa'i mya ngan las 'das pa/___sangs rgyas kyi dgongs pa lhun gyis grub pa bya ba 'bras bu re dogs kyi g.yang sa chod nas da ltar sangs rgyas mngon sum du gyur pa ste/__rtog 'dzin phra mo tsam yang med par mi g.yo lhun grub stong pa chos sku/__gsal cha mi 'gags pas mkhyen pa'i ye shes kyi rang rtsal thugs rjes kun la khyab cing gzugs skus 'gro ba'i don 'byung ba de ka'i ngang la ngang gis rtsal sbyong ba las gzhan cir yang byar med pas rdzogs pa chen po byar med lhun grub ces bya'o/__/khrid rim 'di'i yan lag brda don gsang ba snying thig gi ngo sprad dang*/__thun mong lam gyi cha rkyen dug lnga rang grol gyi lam khyer nyams su blangs pa'i rtags tshad rnams ni gzhung du shes par bya'o/__/gsum pa rjes kyi man ngag mthar thug tu la zlo ba'i tshul la bzhi/__gang zag dbang po rab/__'bring*/__tha ma/__yang mtha'i rim pa'o/__/dang po gang zag dbang po dang brtson 'grus rab tu gyur pa rnams/__mi chen po rang gis rang skyong ba dang 'dra bar/__rang gis rtogs shing bla mas ngo sprad pa'i don rang sems chos skur mngon sum du rtogs pa de'i ngang zang thal nges med gang bder skyong ba las gzhan ci'ang byar med de zla ba gsum gyis mngon par rdzogs par 'tshang rgya bar gsungs so/__/gnyis pa gang zag dbang po dang brtson 'grus 'bring rnams/__byis pa mi yin kyang rtsal rim gyis rdzogs dgos pa dang 'dra ba/__blta ru med pa'i lta ba phyogs med du rtogs/__bsgom du med pa'i gsal stong 'dzin med nyams su myong*/__sbyang du med pa'i spyod pa shugs 'byung rang grol gyi ngang du ma yengs byar med lhug par nyal/__zhi gnas la mi zhen/__lhag mthong go yul du ma shor bar rtsal sbyangs pas lo gsum na 'tshang rgya bar gsungs/__gsum pa gang zag dbang po dang brtson 'grus tha ma can rnams/__bu chung mi yin kyang chen por 'gro ba la pha mas legs par bskyang dgos pa ltar/__gnas dben pa bsten nas rang sems sangs rgyas su shes pa de nyid blta ru med kyang lta ba'i nyul ma bya/__bsgom du med kyang dmigs med kyi ngang du ma yengs pa bya/__spyod par spang blang med kyang chos dang mi 'gal bar bya/__'bras bu lhun grub yin kyang snyom las le lo'i dbang du ma shor ba byas bas lo bdun na 'tshang rgya bar gsungs/__bzhi pa gang zag dbang po dang brtson 'grus yang mtha' can rnams/__lta sgom gyi don mthong zhing go ba la brten nas 'bras bu la re dogs med pa'i ngang nas mi dge ba spang*/__dge ba ci nus bsgrub/__dam tshig dang sdom pa nyes ltung med par bsrung*/__bla ma dang rang sems gnyis su med pa'i ngang nas mos gus dang gsol 'debs dang zhabs tog bya/__bdag dang sems can gnyis su ma grub pa'i ngang nas ma rtogs 'khrul pa'i 'gro ba la gang phan bya rang 'dod kyi 'dun pa med pa'i ngang nas 'gro ba'i don du bsngo ba smon lam bya/__de rnams thams cad bden med sgyu ma tsam du shes pa'i shes rab kyis/__don rang sems chos nyid yin pas dran pas zin pa'i ngang nas gtad med du bskyangs pas/__tshe gcig la sangs rgyas te srid pa bar dor mi 'khrul pa yin no/__/le lo can gcig yin yang chos 'di thos pa dang bcangs pa tsam la brten nas mos gus byas pas/__'chi khar rang gar 'dod pa'i sar 'dun pa gtad pas/__bar do med par skye ba gang la 'jug par rang dbang thob nas las kyi 'phro mthud nas phyi mar 'tshang rgya ba la the tshom med pa ni rdzogs pa chen po'i chos 'di nyid kyi che ba'i yon tan yin par gsungs so/__/a ti grol ba bzhi ldan yang zab bcud/__/rtsol med sangs rgyas sgrub la nye ba'i lam/__/kun bzang thugs kyi bstan 'dir rab snang bas/__/dbul pos nor bu rnyed ltar gces par zung*/__/'dir 'brel dge bas bdag gzhan yid can kun/__/gtad med rgya yan dgongs pa'i btsan sa zin/__/zag bcas dbyings thim zag med 'ja' skur shar/__/chos sku'i klong nas gzugs skus don mdzad shog___/ces pa 'di nyid bka' babs bdun gyi mnga' bdag 'khor lo'i dbang phyug rje bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i zhal snga nas rjes su gnang ba ched du stsal cing*/__bstan 'gro'i dpal mgon 'dzar ka mchog gi sprul pa'i sku dang dge mang mchog sprul rin po che rnam pa gnyis nas kyang gsung bskul gnang ba ltar/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes gter gzhung nyid sor bzhag la kha gsal phran bu dang tshig sna cung zad bsdus te rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwar bkod pa dge legs 'phel//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: