གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས་ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད་འདུས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title grub thob chen po'i thugs tig las khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i dbang bskur bklags chog tu bkod pa byin rlabs bcud 'dus JKW-KABAB-15-BA-019.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 15, Text 19, Pages 445-501 (Folios 1a to 29a3)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ (thang stong rgyal po)
Citation 'jam mgon kong sprul. grub thob chen po'i thugs tig las khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i dbang bskur bklags chog tu bkod pa byin rlabs bcud 'dus. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 15: 445-501. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ (khrag 'thung bde gshegs 'dus pa)
Parent Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Deity bka' brgyad
Karchag page JKW-KABAB-Volume-15-BA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-MA-020
Colophon

།ཅེས་པའང་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ཡིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་དང་རང་གཞན་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཕན་བདེའི་བཙས་སུ་དམིགས་ཏེ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa'ang rigs kun khyab bdag gter chen bla ma rin po ches bka' yis rjes su gnang ba dang rang gzhan la nye bar mkho ba'i phan bde'i btsas su dmigs te pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzang bde chen 'od gsal gling du bgyis pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས་ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད་འདུས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།ན་མཿཤྲཱི་མཾ་གུ་རུ་ཧེ་རུ་ཀཱ་ཡ། རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཞི་དང་ཁྲོ། །དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་ཡོངས་རྫོགས་པ། །བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་དོན། །བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེར་བདག་སྒྲུབས་མཛོད། །བཀའ་བརྒྱད་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་གྱི་ཕུལ། །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལ། །འཇུག་འདོད་སྐལ་བཟང་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །སྨིན་བྱེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་འདི་ལོངས། །སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་གུ་རུ་པདྨས་ཐུགས་དམ་གྱི་ལྷ་མཆོག་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསྔགས་པའི་བདེ་གཤེགས་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་གསར་རྙིང་མང་དུ་བྱོན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་འདུས་ཤིང་ཟབ་ཅིང་འདྲིལ་ལ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་རྨད་དུ་བྱུང་བས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་བའི་རིམ་པ་ལ་གཞུང་ལས་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་དང་སྦྲེལ་བར་གསུངས་པ་ནི་སྨིན་སློབ་ཕྱག་ལེན་རྒྱས་པའི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ལ་འདིར་ལག་ལེན་དཀྱུས་མ་ཙམ་བཀོད་པ་ལ་ལྔ། ལྷག་གནས། གཤོམ་བཀོད། སྒྲུབ་མཆོད། དབང་བསྐུར། རྗེས་ཀྱི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལྷ། བུམ་པ། སློབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པའོ། །དང་པོ་ལ། བདག་བསྐྱེད་མདོར་བསྡུས་པ་ནི། བརྒྱུད་འདེབས་དང༌། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སོགས་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། རང་ཉིད་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྐུར་གསལ་བའི༔ ཕྱི་དབྱིབས་ལུས་ནི་གཞལ་མེད་ཁང་༔ ནང་གི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཁམས༔ སེམས་དང་དབྱེར་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ༔ སྤྱི་གཙུག་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཆོས༔ གནས་ལྔར་གཤིན་རྗེ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ཡང་དག་ཆེ་མཆོག་ཀཱི་ལ་ཡ༔ ནོར་བུ་བླ་མེད་བརླ་གཡས་གཡོན༔ དྲེགས་པ་དྲག་སྔགས་ལྷ་ཚོགས་གསལ༔ ཅེས་ལུས་དཀྱིལ་གསལ་གདབ། ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ལ་སེམས་གཏད་དེ་ཧཱུྃ་བཟླས་ཅི་འགྲུབ་བྱ། སྔོན་གཏོར་བཤམ། བྱིན་རླབས་དང་བསྔོ་བ་ལས་བྱང་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱ། བདག་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བའི༔ ཐུགས་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཞི་ཁྲོ་བཀའ་བརྒྱད་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས་བསམ༔ ཨོཾ༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྗེས་དགོངས་ལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་པ་དང་༔ སློབ་མ་རྣམས་ལ་སྙིང་བརྩེ་བས༔ གནས་འདིར་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་འདེབས་འཚལ་ན༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་གནང་བ་དང་༔ སྣོད་བཅུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛད་གསོལ༔ ཅེས་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་བཏབ་པས་ལྷ་རྣམས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྙིང་རྗེ་ཆེ༔ ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གཞན་ཕན་གདགས་ཕྱིར༔ སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ཚུལ་བཞིན་གྱིས༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བས་བྱིན་རློབ་འགྱུར༔ གནང་བ་བསྩལ་ནས་འོད་དུ་ཞུ༔ བདག་དང་གནས་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་རབ་སྦྱངས་ཏེ༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་གྱུར༔ ཅེས་མོས།

གཉིས་པ་ནི། སྟེགས་བུར་རྣམ་བུམ་སོ་ལྔའི་བཅུད་ལྡན་ཁ་རྒྱན་མགུལ་ཆིངས་སྔོན་པོས་སྤྲས་པ། གཟུངས་རྡོར་བཅས། ལས་བུམ་ཆིངས་ལྗངས་ཅན། ཕྱི་མཆོད་སྨན་གཏོར་རཀྟ་བཅས་བཀོད། ལས་བྱང་ལྟར་བྱིན་བརླབས། བུམ་པ་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་ཕྱི་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པའི་རྣམ་པ་ལ་ནང་གཞལ་ཡས་ཁང་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་པའི་དབུས་སུ་དཔལ་ཆེན་གཙོ་དགུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མཚོ་རྫིང་དྭངས་པར་ཟླ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་གྱུར༔ སྔགས་ཙམ་གྱིས་མཆོད། ཡང་དག་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་པདྨ་དབང་༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཆེ་མཆོག་རིག་འཛིན་དྲེགས་འདུལ་དྲག་སྔགས་སོགས༔ བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་བསྟོད། གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་བུམ་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕོག །སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ་བར་བསམ། བསྙེན་སྔགས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱ༔ སྒྲུབ་སྔགས། ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཞེས་བཟླས་མཐར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། གིས། བདུད་རྩིའི་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་བས་ལྷ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་བ་བུམ་པའི་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར། ལས་བུམ་དུ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་བསྐྱེད་བཟླས་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནི་སོ་ཤིང་སོགས་རྫས་བཞི་དང་སློབ་མ་མཆོད་པ་འདུ་བྱ། སྣོད་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཕྱི་རོལ་དུ་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌། བགེགས་གཏོར་བཏང༌། ལས་བྱང་ལྟར་བཀའ་བསྒོ་ཞིང་མཚམས་བཅད་ལ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྡུ་དང་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་ཆོས་བཤད་ཇི་ལྟར་འོས་པ་དང་ཁྱད་པར། དེའང་འོག་མིན་གསང་བ་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་སུ་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་བཞེངས་ནས་སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྤྱི་རྒྱུད་ལྔ། སྒོས་རྒྱུད་བཅུ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་སྒྲས་རང་སྣང་དག་པའི་འཁོར་རྣམས་ལ་བསྟན། རིག་འཛིན་གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱིས་བཀའི་བསྡུ་བ་དང་དགོངས་འགྲེལ་ལུང་ལྔའང་མཛད་ནས་མཁའ་འགྲོ་མ་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ཆེ་ལ་གཉེར་དུ་གཏད། དེ་ཉིད་ཀྱིས་དུར་ཁྲོད་བསིལ་བའི་ཚལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་བདེ་བྱེད་བརྩེགས་པར་གཏེར་དུ་སྦས་པ་བཀའ་བབས་རིག་འཛིན་བརྒྱད་ཀྱིས་སྒོས་བཀའ་སོ་སོ་སྤྱན་དྲངས། སྤྱི་རྒྱུད་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་བཀའ་བབས་ཏེ་མན་ངག་གི་རིམ་པ་རྒྱས་བསྡུས་མཐའ་ཡས་པ་མཛད་ཅིང་འཕགས་བོད་གཉིས་སུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐོར། ཁྱད་པར་བོད་ཡུལ་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད། མངའ་བདག་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་ལ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་བབས་པ་སོགས་རྗེ་འབངས་སོ་སོའི་དབང་བསྐལ་སྒྲུབ་སྡེའི་ཆོས་སྐོར་རྒྱས་བསྡུས་དུ་མ་བོད་ཡུལ་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་གཏེར་དུ་སྦ་བར་མཛད་པ་རྣམས་གཏེར་ཁ་གོང་འོག་གཙོར་གྱུར་པའི་གཏེར་སྟོན་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་འགྲོ་དོན་བསམ་ལས་འདས་པར་མཛད་པ་ལས། སྐབས་སུ་བབས་པ་འདི་ནི་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཉིད་སྙིགས་མའི་དུས་ཀྱི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་ཤིན་ཏུ་གདུལ་དཀའ་བ་རྣམས་འདུལ་བའི་སླད་དུ་མངལ་ནས་སྐྱེས་པའི་ཚུལ་སྟོན་པར་མཛད་པ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ཞེས་མཚན་མཆོག་ལྔ་ལྡན་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་རྔ་ཡབ་པདྨ་འོད་དུ་བྱོན། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་གདམས་ངག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གསན། དཔལ་ཆེན་ཀློང་དགུའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་སྔགས་རྒྱུད་ཀྱི་བདག་པོར་གྱུར། གཞུང་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱས་པར་མཛད་ཅིང་འོལ་བ་ལྷ་རྩེའི་བྲག་སོགས་ལ་གཏེར་དུ་སྦས། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་སྙིང་པོ་གནད་དུ་དྲིལ་བ་འདི་ཉིད་དགོངས་པའི་གཏེར་དུ་རྒྱས་བཏབ་པ་སྟེ། རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། དེ་ལྟར་ཟབ་རྒྱས་རྒྱུད་ཀུན་དང་༔ ཁྱད་པར་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ལུང་འདི༔ དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པས་བྱིན་བརླབས་ཤིང་༔ ཀུན་འདུས་རིན་འཛིན་པདྨ་ལས༔ བོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བདག་གིས་ཐོབ༔ དཔེ་རྒྱུད་རྒྱས་པར་བྲིས་པའི་གཞུང་༔ གཞན་དུ་སྤེལ་བར་བློས་མ་ཐོངས༔ སྒྲུབ་སྡེ་སྙིང་པོའི་བསྟན་པའི་བཙས༔ ལྷ་རྩེའི་བྲག་ལ་གཏེར་དུ་གཏམས༔ སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་པོའི་མན་ངག་འདི༔ ང་སྤྲུལ་སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུའི་དོན༔ ཀློང་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་སྒྲོམ་བུར་སྦས༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ དགོངས་པས་བྱིན་བརླབས་གཏེར་དུ་བརྡོལ༔ རྩོལ་བ་མེད་པར་གཏན་ཕབ་ནས༔ རང་གཞན་དོན་གཉིས་སྤྱོད་པར་འགྱུར༔ ཅེས་ལུང་གིས་བསྔགས་པ་ལྟར་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཉིད་དང་དགོངས་ཀློང་རོ་མཉམ་པ་སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཉིད་དགུང་གྲངས་བཅོ་ལྔ་བཞེས་པའི་ཚེ། དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་རྣམས་སུ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཞལ་བསྟན་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས། གདམས་པ་དང་རྗེས་སུ་གདམས་པ་སྩལ་བ་ལས་གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་གི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་ཐུགས་ལས་བརྡོལ། གསང་དམ་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་ནས་སླར་ཡང་ལུང་གི་བསྐུལ་བྱང་དང་བཅས་ཏེ་དུས་ལ་བབས་ངེས་པའི་ལྟས་གཟིགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས། རྩ་བ་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་སྐོར་ཟབ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ། ཡན་ལག་རྒྱུད་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྐོར་ལྔ། སྒྲུབ་སྡེ་ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ངོ་མཚར་ཅན་རྣམས་སུ་བཞུགས་པ་ལས་ཕྱི་མའི་སྨིན་བྱེད་སྒྲུབ་པ་ཡིན། དེའང་སྔོན་འགྲོ་སྟ་གོན་དང་དངོས་གཞི་དབང་བསྐུར་བའི་རིམ་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས་ཐོག་མར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་སློབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། ཞེས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བླ་མ་གསང་སྔགས་ཆེ་བའི་མཆོག༔ ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས༔ ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེར༔ བདག་ཅག་རྗེས་སུ་གཟུང་མཛད་གསོལ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་བྱ་བའི་ཚིག་རྣམས་ཀྱི་བསྒོམ་དོན་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་ཐོབ་ལ་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ༔ དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ མཆོག་གསུམ་བསྟན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ༔ གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་བགེགས༔ ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི༔ ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས༔ མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རངས༔ དག་པ་མཐའ་བཞི་དྲི་མ་མེད༔ རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ༔ དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ༔ ཚེ་རབས་བགྲངས་པའི་དགེ་བ་རྣམས༔ བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ ལན་གསུམ། སྨིན་བྱེད་ཀྱི་སྲོག་དང་རྩ་བར་གྱུར་པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱིས་བསྡུས་པའི་སྡོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་མཐའ་དག་ལེགས་པར་བླངས་ནས་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་བགྱིད་ཕྱིར༔ བདག་ནི་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ སོ་སོར་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་འདུལ་བ་སྤྱི༔ ཁྱད་པར་རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ་ལྔ༔ སྒྲུབ་པ་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས༔ ཚུལ་བཞིན་བཟུང་ཞིང་བསྲུང་བར་བགྱི༔ ལན་གསུམ།

ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དཀར་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་ཅིང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་བཞུགས་པའི་སྐུར་གསལ་བའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ། །མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། །ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་མཐིང་གས་མཚན་པ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་གྱུར་པ་ལ་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་དབང་པོ་སོ་སོར་མཆོད་པར་མོས་ཤིག །ཉེར་སྤྱོད་བཏེགས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་པཥྤེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ནས། ནཻ་བིདྱའི་བར། སོ་ཤིང་འདི་ཉིད་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་བར་དུ་བཟུང་ལ་སོ་དྲུད་པའི་ཚུལ་བྱས་པས་ལུས་ཁམས་རྩའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་སྐྱུགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཕྱིར་དོན་ནས་བྱང༌། ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གང་ཐོབ་པའི་པྲ་ལྟས་གསལ་བར་བསྟན་དུ་གསོལ་སྙམ་པའི་འདུན་པ་དང་ལྡན་པས་སོ་ཤིང་དོར་ལ་རྡོ་རྗེ་བཞད་པའི་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། སོ་ཤིང་གཏད་ལ་ར་བར་འདོར་དུ་གཞུག་སྟེ། ཨོཾ་བཛྲ་ཧ་ས་ཧཾ༔ སོ་ཤིང་གི་རྩེ་མོ་རང་ངམ་བླ་མ་ལ་བསྟན་ན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ། སྟེང་འོག་ཏུ་མཁའ་སྤྱོད་ས་སྤྱོད། ཕྱོགས་བཞིར་ཕྲིན་ལས་བཞི། མཚམས་བཞིར་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཕྲན་ཚེགས་འགྲུབ་པར་གསུངས་སོ། །དུང་ཆུ་སྦྱིན་ལ། མ་མཱ་ཀའི་སྔགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཁྱོར་ཆུ་ཞལ་དུ་བཞེས་པས་ངག་དང་རླུང་གི་སྒྲིབ་པ་བྱང༌། རྨི་ལམ་གྱི་རྟགས་མཚན་གསལ་བར་འཆར་ནུས་སུ་བྱས་པར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་མ་མཱ་ཀཱི་ཨ་མྲྀ་ཏ་བི་ཤྭ་དྷ་ཡ་ཧཱུྃ༔ དཔུང་སྐུད་དམར་པོ། །ཨོཾ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང་ལས་ཆུས་བསང༌། རྡོ་རྗེ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྔགས་ཀྱིས་བསང་བའི་སྲུང་བའི་སྐུད་པ་དམར་པོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་རྡོ་རྗེ་འཆིང་བས་བཅིངས་ཤིང་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བས་རྒྱས་བཏབ་པས་ཡིད་ཐིག་ལེའི་སྒྲིབ་པ་སྦྱང༌། རྨི་ལམ་བརྟགས་པའི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྲུང་བར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་བཛྲ་བནྡྷ་བྃ༔ ཞེས་ཕོའི་དཔུང་པ་གཡས། མོའི་གཡོན་དུ་འཆིང༌། ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ་ཧི༔ ཞེས་མདུད་སྟེང་རྡོ་རྗེའི་རྒྱས་གདབ། ཀུ་ཤའི་ཆུན་པོ་ཆེ་ཆུང་བཏད་ལ། དག་བྱེད་མཆོག་ཏུ་དགེ་བའི་རྩྭ་ཀུ་ཤའི་ཆུན་པོ་གཉིས་སྔས་དང་སྟན་གྱི་དོན་དུ་བྱིན་པས་ཀུན་གཞི་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་བྱང༌། རྨི་ལམ་མི་འཁྲུགས་ཤིང་དག་པར་མཐོང་བའི་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ཙ་ལ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ཕྱིར་དུ་ཟབ་མོའི་ཆོས་བཤད་པ་ནི་འདི་ལ་གསན་པས་ཁྱབ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་དུ་ན་ཀུན་མཁྱེན་དག༔ ཨུ་དུམ་ཝཱ་རའི་མེ་ཏོག་བཞིན༔ བརྒྱ་ལམ་ན་ནི་རེས་འགའ་ཞིག༔ འབྱུང་འགྱུར་ཡང་ནི་མི་འབྱུང་ངོ་༔ གསང་སྔགས་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་འཛིན་པ༔ དེ་བས་ཀྱང་ནི་དཀོན་པ་སྟེ༔ གང་གི་སེམས་ཅན་མཉམ་མེད་དོན༔ བླ་མེད་བྱེད་པར་ནུས་པ་ཡིན༔ བསྐལ་པ་བྱེ་བ་དུ་མ་རུ༔ སྔོན་དུ་སྡིག་པ་གང་བྱས་པ༔ དཀྱིལ་འཁོར་འདིའང་མཐོང་མ་ཐག༔ དེ་དག་ཟད་པར་འགྱུར་ཡིན་ན༔ གྲགས་པ་མཐའ་ཡས་སྔགས་སྤྱོད་པའི༔ ཚུལ་ལ་གནས་ན་སྨོས་ཅི་དགོས༔ སྐྱོབ་པའི་གསང་སྔགས་བཟླས་ནས་ནི༔ འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡི༔ གོ་འཕང་བླ་ན་མེད་པར་འགྱུར༔ གང་ཞིག་སྤྱོད་པ་མཆོག་འདི་ལ༔ བློ་གྲོས་ཤིན་ཏུ་མི་གཡོ་ན༔ གང་ཞིག་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བའི༔ ངན་འགྲོ་དེ་ཡིས་གཅོད་པར་འགྱུར༔ དེ་ཕྱིར་ཁྱེད་རྣམས་ཐེག་ཆེན་དུ༔ སང་ནི་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར༔ ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཆེར་འབྱུང་བའི༔ ལམ་མཆོག་འདི་ནི་དཔལ་དང་ལྡན༔ ཁྱེད་རྣམས་དེར་ནི་དྲང་བས་ན༔ རང་བྱུང་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་ལ༔ འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡི༔ གོ་འཕང་བླ་ན་མེད་པར་འགྱུར༔ ཅེས་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་དོན་ཆེན་པོ་རྙེད་པ་ཡིན་པས་དགའ་བ་དང་སྤྲོ་བ་སྐྱེད་ཅིག །དེས་སྟ་གོན་གྱི་རིམ་པ་གྲུབ་དངོས་གཞི་སླད་ནས་འབྱུང་བ་ལགས། ཞེས་བརྗོད་དགེ་བསྔོ་བྱས་ལ་སློབ་མ་གྱེས། གཉིས་པ་གཤོམ་གྱི་རིམ་པ་ནི། གཞི་སྟེགས་ལ་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲམ་པའི་དབུས་སུ་མཉྫིའི་ཁར་རྣམ་བུམ་སོ་ལྔའི་བཅུད་ལྡན་མགུལ་ཆིངས་མཐིང་ག་ཁ་རྒྱན་བཅས་པ། རྡོར་སེམས་དཔལ་དགུ་བྱ་ཁྱུང་དཔལ་མགོན་མ་ནིང་བཅས་ཀྱི་ཙཀླི་བཅུ་གཉིས་ཁ་རྒྱན་གསེབ་ཏུ་བཀོད་པ་ཡིན་ཀྱང་མི་བདེ་ན་མདུན་དུ་བཞག །དབུ་རྒྱན། རྡོ་རྗེ། དྲིལ་བུ། མིང་དབང་རྡོར་དྲིལ། སྔགས་བྱང༌། གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་རྣམས་དང༌། གཡས་ཕྱོགས་སུ་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང༌། གཡོན་ཕྱོགས་སུ་སྒྲུབ་ཕུར། མདུན་ངོས་སུ་ཐོད་པའི་ནང་དུ་ཟན་ཀོང་སྡོང་བུ་དགུ་བཙུགས་པའི་མར་མེ། དེའི་གཡས་སུ་ཁྲུས་ཀྱི་བུམ་པ་ཉེར་ལྔའི་བཅུད་ལྡན་ཆིངས་དཀར་ཁ་རྒྱན་དང་བཅས་པ། གཡོན་ཏུ་བམ་ཕྱག་ལེན་ལྟར་བཅས་པ། གང་བདེར་ནུས་དབང་ཆས་པུསྟི། ཕྲེང་བ། དུང་དཀར། ཕྱག་ཤིང༌། ཁྲི་གདུགས་སོགས་ཀྱི་ཙཀླི། བཟའ་བཏུང་འགྱེད་བདེ། རྒྱབ་མདུན་གང་བདེར་ཟངས་ལྕགས་སྣོད་དུ་དམར་གཏོར་གཉིས་ལ་འཁོར་གཏོར་ཆུང་ངམ་ཐེབ་དཀྱུ་སུམ་བཅུ་དང་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལ་འཛོམ་ན་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་དང་དྲེགས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་གཙོ་བོའི་ཙཀླི་ཙམ་བཙུགས་ལ་དར་གདུགས་དང་ཤ་ཁྲག་གིས་བརྒྱན་པ་དང༌། སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ། །ལས་ཕུར། ཐུན་རྫས། རི་རབ། མེ་ཧོམ། ཟོར་གཏོར། ཚེ་འབྲང༌། ཚེ་རིལ་ཆང༌། གསང་ཐོད་བདུད་རྩི། རིག་ཙཀ །ཤེལ་རྡོ་རྣམས་བཀོད་ལེགས་སུ་བཀྲམ། སྨན་གཏོར་རཀྟ། འཛོམ་ན་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ཞི་དྲག་ཚར་གཉིས་བཤམས། ལས་བུམ། ལྕགས་ཧོམ་ལིངྒ། རལ་གྲི། སྔོན་གཏོར། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་སོགས་ཕྲིན་ལས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པར་བྱའོ།

།གསུམ་པ་དབང་དོན་སྒྲུབ་མཆོད་ནི། ཚིག་བདུན་དང་བརྒྱུད་འདེབས། སྔོན་གཏོར་ནས་བརྩམས་ལས་བྱང་ཉིད་མཐར་ཆགས་སུ་བཏང༌། དངོས་གཞི་དཀྱིལ་འཁོར་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་དུ་བསྐྱེད། བཟླས་པའི་མགོར་མདུན་དཀྱིལ་གྱི་གོ་སར་ཛབ྄་ཁང་ཕྱེས་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔགས་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་དང༌། དཔལ་དགུ་གང་འགྲུབ་ལས་སྦྱོར་ཉུང་ཙམ་བཟླ། བུམ་ལྷ་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་གདབ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་རེ་བཟླས་ཁྲུས་བུམ་དུ་རྡོར་སེམས་བསྐྱེད་བཟླས་བྱས་ལ་མཆོད་བསྟོད་འབུལ། བུམ་ལྷ་འོད་ཞུ་བྱ། དེ་ནས་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་གྱི་གཏོར་ཆོག་སྨིན་ལུགས་རྗེས་འབྲང་ལྟ་བུ་བྱ། ན་རཀ་སྐོང་བཤགས་སྤྱི་འགྲོའམ་གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་སྐོར་ལྔའི་ཕག་མོ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་སྦྱར། ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནས་བརྩམས། བསྒྲལ་བསྟབས་སྐོང་བ་ཡན་གྲུབ་པ་དང་རིག་པའི་མེ་ཏོག་གིས་བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་སློབ་མ་གཞུག་པར་གནང་བ་ནོད། དཀྱིལ་འཁོར་ཡོལ་བས་བསྒྲིབ་བོ། །བཞི་པ་དབང་བསྐུར་བ་ལ། སློབ་མ་རྣམས་ལས་བུམ་གྱི་ཆུས་ཕྱི་རོལ་དུ་ཁྲུས་བྱ། བགེགས་བསྐྲད་མཚམས་བཅད་ལས་བྱང་ལྟར་བྱ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། ཆོས་བཤད་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བྱ། ད་ལམ་འདིར་གངས་ཅན་གྲུབ་པ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། །སྙིགས་དུས་ཀྱི་བསྟན་འགྲོ་ལ་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་ཟླ་མ་མཆིས་པ། པད་འབྱུང་གཉིས་པ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ཏིག་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ། མཁའ་འགྲོའི་ཁ་རླངས་དང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ངད་པ་མ་ཡལ་བ། སྔོན་ཆད་མ་བྱུང་ཞིང་ཕྱིན་ཆད་འབྱུང་བར་དཀའ་བའི་ཟབ་ཆོས་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་བགྱི་བ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་བྱ་བར་འོས་པ་རྣམས་ལེགས་པར་གྲུབ། ད་ཁྱེད་རང་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོས་དང༌། ཞུགས་པ་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས་ཐོག་མར་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། ཞེས་འབུལ་གཞུག །སྔོན་ཆད་དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་མཐོང་བའི་མཚོན་བྱེད་དུ་སོགས་མཚམས་སྦྱོར་དང་སྔགས་སྤྱི་འགྲོས་གདོང་གཡོགས་ལ་ཅོད་པན་གཏད། སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་ལ་དད་མོས་དྲག་པོས་ཐལ་སྦྱར་མེ་ཏོག་བཅས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཁྲག་འཐུང་གཙོ་བོ་ཁྱོད་ལ་འདུད༔ དཔལ་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་འཇུག་པ་དང་༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་ལས་ཀྱི་རིམ༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། སློབ་དཔོན་གྱིས། བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ འཇུག་པའི་སྐལ་ལྡན་ཤིན་ཏུ་དཀོན༔ དད་བརྩོན་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་ནུས་ན༔ སྙིང་པོའི་དབང་བསྐུར་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་གསོལ་བར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བདག་ནི་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ལ་དད༔ རྡོ་རྗེའི་ལམ་ལ་བརྩོན་པ་དང་༔ ཟབ་མོའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་ནུས་ཕྱིར༔ ངེས་པར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་བར་འཚལ༔ དམ་ཆུ་བདུད་རྩི་སྦྱིན་ལ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཡེ་ཤེས་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ དམ་ཚིག་བདུད་རྩི་འདི་འཐུངས་ལ༔ འདའ་ཀའི་གཡར་དམ་ཚུལ་བཞིན་སྲུངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ལ་ཨུ་ད་ཀ་ཋ༔ དམ་ཚིག་བདུད་རྩིའི་ཆུ་ནན་དེ་ཉིད་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་ཞུགས་ནས་ཁེ་ཉེན་གྱི་དཔང་པོར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས་དམ་ཚིག་གི་ཚུལ་ལ་ནམ་ཡང་འདའ་བར་མི་བྱའོ་སྙམ་པས་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་བོར་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ས་མ་ཡ་ཨི་དཾ་ན་ར་ཀན༔ རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་བྱ་བའི་ཚིག་རྣམས་ཀྱི་བསྒོམ་དོན་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་ཐོབ་ལ་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ༔ དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ མཆོག་གསུམ་བསྟན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ༔ གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་བགེགས༔ ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི༔ ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས༔ མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རངས༔ དག་པ་མཐའ་བཞི་དྲི་མ་མེད༔ རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ༔ དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ༔ ཚེ་རབས་བགྲངས་པའི་དགེ་བ་རྣམས༔ བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ ལན་གསུམ། སྨིན་བྱེད་ཀྱི་སྲོག་དང་རྩ་བར་གྱུར་པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱིས་བསྡུས་པའི་སྡོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་མཐའ་དག་ལེགས་པར་བླངས་ནས་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་བགྱིད་ཕྱིར༔ བདག་ནི་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ སོ་སོར་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་འདུལ་བ་སྤྱི༔ ཁྱད་པར་རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ་ལྔ༔ སྒྲུབ་པ་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས༔ ཚུལ་བཞིན་བཟུང་ཞིང་བསྲུང་བར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་གི་རྡོ་རྗེ་ལ་འཇུས་ཏེ་ཡོལ་བའི་ནང་དུ་དྲངས་པར་མོས་མཛོད། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿཞེས་ཡོལ་བ་བསལ། དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ཤར་སྒོ་ནས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་བྱ་བར་དམིགས་ཏེ་ཐལ་མོ་གནས་གསུམ་དུ་སྦྱོར་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་ན་མ་ཏེ་ཧཱུྃ༔ ན་མཱ་མི་ཧཱུྃ༔ ན་མོ་ན་མ་ཧཱུྃ༔ སླར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་ནས་གཡས་བསྐོར་གྱིས་ཕྱིན་ཏེ་ལྷོའི་སྒོ་ནས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་བྱ་བར་དམིགས་ཏེ་ཐལ་མོ་གནས་གསུམ་དུ་སྦྱོར་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་ན་མ་ཏེ་ཧཱུྃ༔ ན་མཱ་མི་ཧཱུྃ༔ ན་མོ་ན་མ་ཧཱུྃ༔ སླར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་ནས་གཡས་བསྐོར་གྱིས་ཕྱིན་ཏེ་ནུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་བྱ་བར་དམིགས་ཏེ་ཐལ་མོ་གནས་གསུམ་དུ་སྦྱོར་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་ན་མ་ཏེ་ཧཱུྃ༔ ན་མཱ་མི་ཧཱུྃ༔ ན་མོ་ན་མ་ཧཱུྃ༔ སླར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་ནས་གཡས་བསྐོར་གྱིས་ཕྱིན་ཏེ་བྱང་གི་སྒོ་ནས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་བྱ་བར་དམིགས་ཏེ་ཐལ་མོ་གནས་གསུམ་དུ་སྦྱོར་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་ན་མ་ཏེ་ཧཱུྃ༔ ན་མཱ་མི་ཧཱུྃ༔ ན་མོ་ན་མ་ཧཱུྃ༔ཞེས་ཕྱག་བྱར་གཞུག །སླར་ཤར་གྱི་སྒཽ་དྲུང་དུ་འཁོད་པ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་རིམ་བཞིན་སྦྱིན་པར་མོས་ཤིག །རྡོ་རྗེ་གནས་གསུམ་དུ་འདོན་ཚིག་དང་མཐུན་པར་བཞག །ཨོཾཿ བདེ་གཤེགས་ཁྲག་འཐུང་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ སྐུ་ཡི་དམ་ཚིག་ལུས་ཀྱིས་སྲུངས༔ ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སྤངས་ནས༔ སྣང་སྟོང་ཕྱག་རྒྱ་འགྲུབ་པར་གྱིས༔ ཀཱ་ཡ་ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུ༔ ཨཱཿ བདེ་གཤེགས་ཁྲག་འཐུང་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ གསུང་གི་དམ་ཚིག་ངག་གིས་སྲུངས༔ ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སྤངས་ནས༔ གྲགས་སྟོང་སྔགས་སུ་འགྲུབ་པར་གྱིས༔ ཝཱ་ཀ་ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུ་ཧཱུྃཿ བདེ་གཤེགས་ཁྲག་འཐུང་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཡིད་ཀྱིས་སྲུངས༔ ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སྤངས་ནས༔ རིག་སྟོང་ཐུགས་སུ་སྨིན་པར་གྱིས༔ ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུཿ དེ་ནས་དབང་གི་གཞི་དགོད་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་གཟི་བྱིན་དབབ་པའི་སླད་དུ། ཁྱེད་རང་ལུས་གནད་དྲང་པོར་བསྲང༌། ངག་གི་རླུང་ཁ་སྦྱོར་ཆིངས། ཡིད་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངང་ལ་དར་གཅིག་ཞོག་ལ་དམིགས་པ་འདི་རྩེ་གཅིག་སྒོམ་མཛོད། སློབ་དཔོན་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ འོད་ཟེར་མེ་ལྕེ་ལྟ་བུར་བྱུང་༔ སློབ་མའི་བདག་རྟོག་བག་ཆགས་བསྲེགས༔ རྣམ་ཤེས་དྭངས་མ་ཧཱུྃ་དུ་གྱུར༔ བླ་མའི་ཞལ་ཞུགས་ཐུགས་ཀར་ཞུ༔ རྡོ་རྗེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྱི་མཁར༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་མཐིང་སྔོན་མདོག༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྐུར་གྱུར་པ༔ སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཐོན་གདན་སྟེང་དུ༔ འཁོད་པའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་མཚན༔ སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ ཐུགས་ཀའི་འོད་དང་བདེ་བའི་སྒྲས༔ མཁའ་ཁྱབ་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་སད༔ རྒྱ་མཚོར་ཆར་ཆེན་བབས་ལྟར་ཐིམ༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་འབར་བར་གྱུར༔ སློབ་དཔོན་དགོངས་པའི་གདིང་བསྐྱེད། འབེབས་པའི་རྫས་བདུག །རོལ་མོ་དང་དབྱངས་ཀྱིས་བསྐུལ་ལ་བབས་དྲུག་གམ་ཡང་ན། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་རང་བྱུང་བའི༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ༔ དཔའ་བོ་དྷཱ་ཀི་ཆོས་སྲུང་ཚོགས༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ༔ སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ སྒྲུབ་གནས་འོག་མིན་ཞིང་དུ་སྒྱུར༔ སྒྲུབ་པའི་ཡོ་བྱད་དམ་ཚིག་རྫས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོར་བྱིན་རློབས་ཤིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ༔ སྟྭཾ་བྷ་ཡ་སྟྭཾ་བྷ་ཡ༔ ར་ར་ར་ར༔ ཙ་ལཱ་ཡ་ཙ་ལཱ་ཡ༔ ཧཱུྃ་ཨ་ཧ་ཛྷེཾ༔ ཞེས་དྲག་ཏུ་བཟླས་ལ་དབབ། ཡེ་ཤེས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་སྒོ་གསུམ་ལ་བརྟན་པར་བྱས་པ་མོས་ཤིག །ཏིཥྛ་བཛྲ༔ ཞེས་རྡོ་རྗེ་མགོ་བོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞག །འགྲིམ་དཀྱིལ་བསྟར་ལ། སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་གི་ཅོད་པན་དེ་ཉིད་རང་རང་གི་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་འབྲེལ་བའི་རིགས་ཀྱི་ལྷ་གང་ཡིན་པ་ལ་ཕོག་པར་ཤོག་ཅིག་སྙམ་པས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་དོར་བའི་མོས་པས་ཚིག་འདིའི་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་ཏེ་འདོར་བར་ཞུ། ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ཡིད་འཕྲོག་རྫས༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷར༔ གུས་པས་རིགས་ཀྱི་ལྷ་ལ་འབུལ༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ བཛྲ་པུཥྤེ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧོ༔ དེ་ལྟར་ཕུལ་བ་ཉིད་ལྷག་པའི་ལྷས་བཞེས་ཏེ་སླར་ཡང་དབང་རྟགས་ཅོད་པན་གྱི་ཚུལ་དུ་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་པ་འཕྲོས་ཏེ་སྤྱི་བོར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ཅོད་པན་སླར་མགོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ མེ་ཏོག་ཅོད་པན་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ ལྷག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་སྤྱི་བོར་བསྟིམ༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མི་འབྲལ་བས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ པུཥྤེ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའི་རང་རིགས་ཀྱི་མིང་སོ་སོར་གདགས་པ་འམ། སྤྱི་ཙམ་དུ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ལ་ཕོག་པས་གསང་བའི་མཚན་དུ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་རྩལ་བྱ་བར་ཟུང་ཞིག །ཅེས་བརྗོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ལྟ་བུར་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་མིག་དར་དང་ལྷན་ཅིག་སངས་ཀྱིས་བསལ་བར་མོས་ཤིག །མིག་ཐུར་ཐོགས་ལ། ཧོ༔ སྔོན་གྱི་མིག་མཁན་རྒྱལ་པོ་ཡིས༔ འགྲོ་བའི་ལིང་ཏོག་བསལ་བ་ལྟར༔ དེ་བཞིན་ཁྱོད་ཀྱི་མ་རིག་མིག༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཐུར་མས་དབྱེ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཙཀྵུཿཔྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་གདོང་གཡོགས་བསལ། ཕྱག་ཤིང་གིས་མཚོན་ལ། ཀྱེ་ཧོ་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་མཆོག༔ ཁྱེད་རྣམས་ལས་སད་སྐལ་བར་ལྡན༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྤྱན་ཐོབ་པས༔ དཔལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བལྟ་བར་གྱིས༔ ཧེ་བཛྲ་མཎྜལ་པཱ་ཤྱ་ཧོ༔ དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་ཐོབ་པའི་མཚོན་བྱེད་རྟགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཆེན་ཚོམ་བུ་དགུའི་ལྷ་ཚོགས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བཀྲ་ས་ལེ་མཇལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུའི་རང་བཞིན་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་དབྱེར་མེད་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་རྫོགས་པའི་དོན་རྟོགས་པར་མོས་ཤིག །དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་འཇུག་པའི་ཆོས་གྲུབ་སྟེ་ལྷ་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པས་ཡེ་ཤེས་སྨིན་པའི་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །ཞུགས་པ་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ༔ རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔས་དབུགས་དབྱུང་ལྟར༔ བདག་ཀྱང་ཡོངས་སུ་སྨིན་བྱའི་ཕྱིར༔ ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོས་བཀའ་དྲིན་སྩོལ༔ ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་སྣོད་རུང་དུ་གྱུར་པ་ལ་དངོས་གཞིའི་དབང༌། ཕྱི་ཕན་པ། ནང་ནུས་པ། གསང་བ་ཟབ་མོའི་དབང་རྣམས་རིམ་པར་བསྐུར་བའི་དང་པོ་ཕན་བྱེད་རིག་པའི་དབང་ལྔ་བསྐུར་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། ཁྱེད་རང་རྣམས་རྡོ་རྗེ་ཁྲག་འཐུང་མཐིང་ནག་རྡོ་རྗེ་དང་དུང་ཁྲག་འཛིན་ཅིང་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་བརྐྱང་བསྐུམ་པད་ཉིའི་གདན་ལ་འགྱིང་བའི་སྐུར་གྱུར། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད། རྡོ་རྗེ་ཅན་གྱི་སངས་རྒྱས་ལ༔ འགྲོ་བ་སྐྱོབས་པའི་ཆེད་དུ་དབང་༔ ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཇི་ལྟར་སྩལ༔ དེ་ལྟར་འདི་ལའང་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བའི་དགོངས་པ་མཛད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད། སེམས་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ལེན། ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད། རིག་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པའི་ཆུ་མི་བསྐྱོད་པའི་ངོ་བོ་ཅན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བ་མོས་མཛོད། རྣམ་བུམ་མགོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ མི་བསྐྱོད་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ བདུད་རྩི་ཆུ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ རྣམ་ཤེས་ཞེ་སྡང་གནས་དག་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་རིགས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ བཛྲ་ཨུ་ད་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཞེས་བུམ་ཆུ་སྦྱིན། སྤྱི་བོར་འཐོར། བུམ་པའི་བདུད་རྩིས་ལུས་གང་དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་མི་བསྐྱོད་པས་དབུར་བརྒྱན། དེས་མི་བསྐྱོད་པའི་སྒོ་ནས་ཆུའི་དབང་ཐོབ། ཉོན་མོངས་པ་ཞེ་སྡང་དག །རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་གནས་འགྱུར། །རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པའོ། །ཁྱེད་རང་རྣམས་རིན་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་སེར་ནག་རིན་པོ་ཆེ་དང་དུང་ཁྲག་འཛིན་ཅིང་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་བརྐྱང་བསྐུམ་པད་ཉིའི་གདན་ལ་འགྱིང་པའི་སྐུར་གྱུར། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད། རྡོ་རྗེ་ཅན་གྱི་སངས་རྒྱས་ལ༔ འགྲོ་བ་སྐྱོབས་པའི་ཆེད་དུ་དབང་༔ ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཇི་ལྟར་སྩལ༔ དེ་ལྟར་འདི་ལའང་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བའི་དགོངས་པ་མཛད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད། སེམས་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ལེན། ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད། རིག་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྱི་ངོ་བོ་དབུ་རྒྱན་ཐོགས་ཏེ་དབང་བསྐུར་བར་མོས་མཛོད།

དབུ་རྒྱན་བཅིངས་ལ། ཏྲཱྃ༔ འདོད་འབྱུང་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ ལོངས་སྤྱོད་དབུ་རྒྱན་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚོར་བ་ང་རྒྱལ་གནས་དག་ནས༔ རིན་ཆེན་རིགས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ རཏྣ་མུ་ཀུ་ཊ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ བཛྲ་ཨུ་ད་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔གིས་བུམ་ཆུ་འཐོར། བུམ་པའི་བདུད་རྩིས་ལུས་གང༌། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྱིས་དབུར་བརྒྱན། དེས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་དབུ་རྒྱན་གྱི་དབང་ཐོབ། ཉོན་མོངས་པ་ང་རྒྱལ་དག །ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར། རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པའོ། །ཁྱེད་རང་རྣམས་པདྨ་ཁྲག་འཐུང་དམར་ནག་པདྨ་དང་དུང་ཁྲག་འཛིན་ཅིང་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་བརྐྱང་བསྐུམ་པད་ཉིའི་གདན་ལ་འགྱིང་བའི་སྐུར་གྱུར། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད། རྡོ་རྗེ་ཅན་གྱི་སངས་རྒྱས་ལ༔ འགྲོ་བ་སྐྱོབས་པའི་ཆེད་དུ་དབང་༔ ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཇི་ལྟར་སྩལ༔ དེ་ལྟར་འདི་ལའང་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བའི་དགོངས་པ་མཛད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད། སེམས་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ལེན། ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད། རིག་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་ཏེ་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ཤིག །རྡོ་རྗེ་ལག་གཡས་སུ་གཏད་ལ། ཧྲཱིཿ དཔག་མེད་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ ཐབས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་དབང་བསྐུར་བས༔ འདུ་ཤེས་འདོད་ཆགས་གནས་དག་ནས༔ པདྨའི་རིགས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ བཛྲ་པདྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ བཛྲ་ཨུ་ད་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ཡིས་ཆུ་དབང༌། བུམ་པའི་བདུད་རྩིས་ལུས་གང༌། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དབུར་བརྒྱན། དེས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྡོ་རྗེའི་དབང་ཐོབ། ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་དག་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར། པདྨ་རིགས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པའོ། །ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀརྨ་ཁྲག་འཐུང་ལྗང་ནག་རྒྱ་གྲམ་དང་དུང་ཁྲག་འཛིན་ཅིང་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་བརྐྱང་བསྐུམ་པད་ཉིའི་གདན་ལ་འགྱིང་བའི་སྐུར་གྱུར། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད། རྡོ་རྗེ་ཅན་གྱི་སངས་རྒྱས་ལ༔ འགྲོ་བ་སྐྱོབས་པའི་ཆེད་དུ་དབང་༔ ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཇི་ལྟར་སྩལ༔ དེ་ལྟར་འདི་ལའང་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བའི་དགོངས་པ་མཛད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད། སེམས་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ལེན། ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད། རིག་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་དྲིལ་བུ་ཐོགས་ཏེ་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ཤིག །དྲིལ་བུ་ལག་གཡོན་དུ་གཏད་ལ། ཨཱ༔ དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ ཤེས་རབ་དྲིལ་བུས་དབང་བསྐུར་བས༔ འདུ་བྱེད་ཕྲག་དོག་གནས་དག་ནས༔ ལས་ཀྱི་རིགས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ བཛྲ་གྷཎྜེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ བཛྲ་ཨུ་ད་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ཡིས་ཆུ་དབང༌། བུམ་པའི་བདུད་རྩིས་ལུས་གང༌། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པས་དབུར་བརྒྱན། དེས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་དྲིལ་བུའི་དབང་ཐོབ། ཉོན་མོངས་པ་ཕྲག་དོག་དག །འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར། ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པའོ། །ཁྱེད་རང་རྣམས་བུདྡྷ་ཁྲག་འཐུང་དཀར་ནག་འཁོར་ལོ་དང་དུང་ཁྲག་འཛིན་ཅིང་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་བརྐྱངས་བསྐུམ་པད་ཉིའི་གདན་ལ་འགྱིང་པའི་སྐུར་གྱུར་པ་ལ། རིགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་དང༌། སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེའི་མིང་གིས་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ཤིག །རྡོར་དྲིལ་ལྷན་ཅིག་སྤྱི་བོར་འཁྲོལ་ལ། ཨོཾ༔ སྣང་མཛད་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ རྡོ་རྗེའི་མིང་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ གཟུགས་སྣང་གཏི་མུག་གནས་དག་ནས༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ བུདྡྷ་བཛྲ་ན་མ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། བཛྲ་ཨུ་ད་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ཡིས་ཆུ་དབང༌། བུམ་པའི་བདུད་རྩིས་ལུས་གང༌། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས་དབུར་བརྒྱན། དེས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྒོ་ནས་མིང་གི་དབང་ཐོབ། ཉོན་མོངས་པ་གཏི་མུག་དག །གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར། བདེ་གཤེགས་རིགས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པའོ། །ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་དབང་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་འོད་ཕུང་གི་རྣམ་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །མེ་ཏོག་འཐོར་ལ། ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །ཉེར་སྤྱོད་བཏེགས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ནས་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཁ་ཤས་བརྗོད། གཉིས་པ་ནང་ནུས་པ་འཇུག་པའི་དབང་ལ་ནུས་བྱིན་སྐྱེད་པ་རྩ་བའི་དབང་ལྔ། དོན་གཉིས་སྤྱོད་པ་ཁྱད་པར་དབང་ལྔ། ལས་ཀུན་སྒྲུབ་བྱེད་ཉམས་སྐོང་ལ་སོགས་པའི་དབང་ལྔ་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་རྩ་བའི་དབང་ལྔའི་ཐོག་མ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་ལྷའི་དབུ་རྒྱན་དང་གཙོ་བོ་དགུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་རེ་འཕྲོས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སོ་སོར་ཐིམ་པས་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དབང་ཆེན་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཙཀ་ལི་རྣམས་གནས་སོ་སོར་བཞག་ལ། སྤྱི་བོ། ཧཱུྃ༔ ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཞི་བ་ཡོངས་རྫོགས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱ༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾཿ ལྟེ་བ། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱབ་བདག་དཔལ་ཆེན་པོས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཆེ་མཆོག་ཡོངས་རྫོགས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ དཔྲལ་བར་ ཧཱུྃ༔ མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ འཇམ་དཔལ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ གཤིན་རྗེ་ཡོངས་རྫོགས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་ཏེ་ཀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧ་ན་མ་ཐ་བྷཉྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ མགྲིན་པར། ཧཱུྃ༔ སོ་སོར་ཀུན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ དཔལ་ཆེན་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྟ་མགྲིན་ཡོངས་རྫོགས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་པདྨནྟ་ཀྲི་ཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ སྙིག་ག །ཧཱུྃ༔ མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ བཅོམ་ལྡན་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡང་དག་ཡོངས་རྫོགས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ གསང་བར། ཧཱུྃ༔ བྱ་བ་ནན་ཏན་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ ཕྲིན་ལས་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཕུར་པ་ཡོངས་རྫོགས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ནོར་བུ། ཧཱུྃ༔ ཀློང་དུ་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ བཅོམ་ལྡན་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ མ་མོ་ཡོངས་རྫོགས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་ཀྲོ་དྷ་ཀྲོ་དྷཱི་མ་མ་ཡོ་གི་ནཱི་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ སྤྱི་གཙུག །ཧཱུྃ༔ འདའ་དཀའ་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཆེན་པོས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རིག་འཛིན་ཡོངས་རྫོགས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བརླ་གཡས། ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ དཔལ་ཆེན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དྲེགས་པ་ཡོངས་རྫོགས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙནྜ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བརླ་གཡོན། ཧཱུྃ༔ མཐའ་གྲོལ་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ དཔལ་ཆེན་སྟོབས་ལྡན་ནག་པོ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དྲག་སྔགས་ཡོངས་རྫོགས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་ལྡིང་གི་སྐུ་འཕྲོས་ཏེ་ཕྲག་པ་གཉིས་ལ་ཐིམ་པར་མོས། ཕྲག་པ་གཉིས། ཧཱུྃ༔ ཐོགས་མེད་རྩལ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་ལྡིང་ཆེན་པོ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཁྱུང་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ག་རུ་ཊ་ཧེ་ཧཾ་སེ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཆོས་སྐྱོང་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ་བཙན་དཔལ་མགོན་མ་ནིང་ནག་པོའི་སྐུ་ལག་ཏུ་གཏད་པས་བཀའ་སྡོད་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པར་མོས། ལག་ཏུ་གཏད། ཧཱུྃ༔ འབར་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ གཉིས་མེད་མ་ནིང་ནག་པོ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བཀའ་སྡོད་ཡོངས་རྫོགས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ག་ཎ་གུ་ཧྱ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་རང་བཞིན་ཏུ་ཤེས་པས་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཞེན་ཀུན་ལ་བསྐྱེད་རིམ་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་གཟེར་གྱིས་ཐེབས་པར་གྱིས་ཤིག །གསུང་བཟླས་པའི་ལུང་སྦྱིན་པ་ཡིན་པས་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་དགུའི་དབུ་རྒྱན་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱྀ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླར་ཧཱུྃ་མཐར་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་བྱུང་ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་དཔལ་ཆེན་པོར་གསལ་བའྀ་དབུ་རྒྱན་ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་སྟེང་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་མཐར་འཁོར་བ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་བྱུང༌། ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཞལ་ནས་གསང་བར་འཁོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད། འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་ནུས་སྟོབས་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་ཐིམ། སྣོད་བཅུད་སྣང་གྲགས་རྟོགས་ཚོགས་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་འཁོར་ལོར་དག་པར་མོས་ལ་བསྙེན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱ༔ ལན་གསུམ། སླར་ཡང་དཔལ་ཆེན་གཙོ་བོ་དགུའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཉི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔའི་སྦུབས་སུ་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་རང་སྒྲ་བཅས་འཁོད་པ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་བྱུང༌། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་པད་ཉི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔའི་སྦུབས་སུ་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་གསལ་བའི་མཐར་འཁོད། བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཞལ་དང་གསང་བར་བརྒྱུད་ཅིང་འཁོར། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་རབ་ཏུ་འབར་བས་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ། བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་མཆོད་པས་མཉེས། ཁམས་གསུམ་གྱི་ཉོན་མོངས་པའི་དུག་ཆེན་སྦྱངས། འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་རང་ལ་ཐིམ་པས་ཁྲག་འཐུང་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ནུས་སྟོབས་རྫོགས། འོད་ཟེར་སླར་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཞེན་སྦྱངས་ཏེ་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་སད་པར་མོས་ལ་སྒྲུབ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ནས་དྲག་སྔགས་འབྲུག་སྒྲ་ལྟར་བསྒྲག་ཅིང་ལས་མཐུན་གྱི་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྲོས་པས་ཕྲིན་ལས་ཆེན་པོ་བཞི་དང་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་རབ་འབྱམས་ཐོགས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པར་བསམ་ལ་ལས་སྦྱོར་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡཀྴ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀརྨ་རྃ་རྃ་ཛྭ་ལ་རྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། སྔགས་བྱང་གིས་དབང་བསྐུར་བས་སྔགས་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་འཕེལ་རྒྱས་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །སྔགས་བྱང་མགྲིན་པར་བཞག །ཨཱ༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ སྙིང་པོ་ལུང་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ བསྙེན་དང་སྒྲུབ་དང་ལས་སྦྱོར་གྱི༔ བཟླས་པས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་བརྟན་གཡོའི་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་གསུང་ནཱ་དའི་རང་སྒྲར་ཤེས་པས་བཟླས་པ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ་རྩོལ་བ་དང་སྒྲ་གྲགས་ཀུན་ལ་སྔགས་དང་འཕྲོ་འདུའི་གཟེར་གྱིས་ཐེབས་པར་གྱིས་ཤིག །ཐུགས་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་དབང་གི་སླད་དུ། ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་རྡོ་རྗེ་འོད་འབར་བའི་རྣམ་པ་འཕྲོས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །རྡོ་རྗེ་སྙིང་གར་བཞག ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ལྷ་དང་བདག་ཉིད་དབྱེར་མེད་པའི༔ དགོངས་པ་མི་འགྱུར་གདིང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་ཁམས་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་འཇུག་ལྡང་ཐམས་ཅད་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རོལ་པར་ཤེས་པས་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ་དགོངས་པ་མི་འགྱུར་བའི་གཟེར་གྱིས་ཐེབ་པར་གྱིས་ཤིག །སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་ཐོགས་ལ། ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་འདི་ཉིད་དཔལ་ཆེན་ཀློང་དགུའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དངོས་སུ་གསལ་བ་ལས་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་དང་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་བྱོན་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་སྤང་བྱའི་ཉེས་པ་ལས་གྲོལ། རྟོགས་བྱ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་མཛོད། སྭཱ༔ སྣོད་ནི་རང་བྱུང་གཞལ་མེད་ཁང་༔ བཅུད་ནི་ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་རྫོགས་ལྷས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྣམ་གྲོལ་ཡོན་ཏན་དབང་བསྒྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱའ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ གུ་ཎ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་སྭཱ༔ སྨན་ཐོད་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ་ཞལ་ཕྱེ། སྨན་ཕྱེ་ནང་མཆོད་དུ་བཏབ་པ་བཀྱེ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་འཁྱིལ་བའི་ཕུད་ཀྱིས་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་བཅས་མཆོད་པར་མོས་ལ་སྨན་མཆོད་ལྷན་ཅིག་གསུང་བར་ཞུ། ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་དག་པ༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ དག་མཉམ་རྟོག་པའི་ཕུད་མཆོད་ཀྱིས༔ དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧིཿ དགོངས་པ་བརྡ་དང་སྙན་ནས་བརྒྱུད་པ་ཡི༔ བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ཡེ་ཤེས་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ༔ སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཐུ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུའི་རང་གཟུགས་དཔལ་ཆེན་པོ༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་འདུས་པའི་ལྷ༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བསམ་ཡས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཐུ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ དཔལ་གྱི་བཀའ་སྡོད་ཕྲིན་ལས་གློག་ལྟར་འཁྱུགས༔ མ་སྲིང་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དང་༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་རྡོ་རྗེའི་མཎྜ་ལར༔ སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཐུ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རྃ་ཁཱ་ཧི༔ དེ་ལྟར་མཆོད་པས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་ཏེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་འབྲུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་བྱོན་ཏེ་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ་པ་དེ་ཉིད་ཉི་ཟླའི་གྭ་འུས་བླངས་ཏེ་ལྕེ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གསུམ་པ་ནས་བརྒྱུད་དེ་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དམ་ཚིག་རྫས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལས༔ ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་དངོས་གྲུབ་དབྱིག༔ མཐེབ་སྲིན་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེ་ལྕེ་ལ་བཞག་ཅིང་མྱང་༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ ཐིག་ལེ་གནས་གསུམ་དུ་བཀོད་ཅིང་མྱང་གཞུག །དེང་ནས་བཟུང་ཏེ་བསྒྲུབ་པའི་བདུད་རྩི་ཆེན་པོ་རང་ཉིད་དམ་ཚིག་གི་རྫས་སུ་བསྟེན་ཅིང་གཞན་ལ་མྱང་གྲོལ་དུ་སྦྱིན་པ་སོགས་གྱིས་ཤིག་དང་མཐོང་ཐོས་མྱང་རེག་ཐམས་ཅད་རྣམ་གྲོལ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་གོ་འཕང་བདེ་བླག་ཏུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཕུར་བུ་གཏད་པས་ལས་རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །སྒྲུབ་ཕུར་གཏད་ལ། ཧཱ༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི༔ འདུལ་ཐབས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐོགས་མེད་ཕྲིན་ལས་ཀུན་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བི་ཤྭ་ཀརྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱ༔ དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱེད་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་སྒོ་ནས་འགྲོ་བ་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག །གཉིས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་དབང་ལྔ་ལས་རང་དོན་ཏུ་འཆད་ཉན་སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་རྒྱུད་ཀྱི་གླེགས་བམ་རྣ་བར་བཞག་པ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་སྒྲ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་པས་གསང་རྒྱུད་མཐའ་དག་ཉན་ཅིང་འཛིན་ནུས་པའི་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །གླེགས་བམ་རྣ་བ་གཉིས་སུ་གཞག་ལ། ཨོཾ༔ སྒྲ་གསལ་ཐིག་ལེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ སྔགས་རྒྱུད་རབ་འབྱམས་དབང་བསྐུར་བས༔ གསང་བ་གསང་ཆེན་བླ་མེད་ཆོས༔ ཉན་ཅིང་འཛིན་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་དྷརྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི༔ ཕྲེང་བ་ལག་ཏུ་གཏད་པ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་དྲན་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་པས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་དང་ལྡན་པའི་སྒོམ་སྒྲུབ་བཟླས་པའི་རིམ་པ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཕྲེང་བ་གཏད་ཅིང་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ དྲན་གསལ་ཐིག་ལེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཐུགས་རྗེ་གཟུངས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་རྣམ་པ་བཞི༔ སྒོམ་སྒྲུབ་བཟླས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་བྷཱ་ཝཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧོ༔ གཞན་དོན་ཏུ་འཆད་པ་དང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་ཆོས་དུང་ལྗགས་ལ་བཞག་པ་སྨྲ་བར་བྱེད་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་པས་ཆོས་སྒོ་རབ་འབྱམས་འཆད་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །དུང་དཀར་གཏད་ལ། ཨོཾ༔ སྨྲ་བྱེད་ཐིག་ལེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ འཆད་པ་ལུང་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཆོས་ཀྱི་དུང་ནི་བླ་མེད་པས༔ འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་བྷཱ་ཥ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི༔ ཕྱག་ཤིང་ལག་ཏུ་གཏད་པ་སྐྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་པས་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཆེན་པོས་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་པར་ནུས་པའི་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཕྱག་ཤིང་གཏད་ལ། ཨོཾ༔ སྐྱོད་བྱེད་ཐིག་ལེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་ཤིང་དབང་བསྐུར་བས༔ སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་ཆེན་པོའི༔ ལས་རྣམས་གྲུབ་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀརྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧོཿ དེ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་མཆོག་གི་སྐུར་གསལ་བ་སེང་གེའི་ཁྲི་ཆེན་པོ་ལ་བཀོད། སྟེང་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས་ཕུབ། གཡས་གཡོན་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་སྒྲེང༌། ཕྱག་ཏུ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་གཏད། མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་པས་མདུན་བདར། ཤིས་པ་བརྗོད་ཅིང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །དེ་དག་སློབ་མའི་གོ་རིམ་དང་མཚུངས་པར་དངོས་སམ་གཟུགས་བརྙན་དམིགས་པས་ཁྱབ་པར་བྱས། རྡོར་དྲིལ་གཏད་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྒོ་གསུམ་ཐིག་ལེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་དབང་བསྐུར་བས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོ་དང་༔ དབྱེར་མེད་གྲུབ་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མཆོད་པ་བཏེགས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱཿའི་བར་གྱིས་མཆོད། མེ་ཏོག་འཐོར་ལ་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད། གསུམ་པ་ཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་པའི་དབང་བསྐུར་བའི་ཐོག་མར་ཉམས་ཆགས་ཞི་བའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བཤགས་སྐོང་འདི་ཉིད་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གསུང་བར་ཞུ། སྤྲོ་ན་ན་རཀ་སྐོང་བཤགས་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་རམ། བསྡུ་ན་སྤྱི་བཤགས།

ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །ཟླ་རྒྱས་བཞིན་དུ་སྤྲོས་པ་མི་མངའ་ཡང༌། །ཐུགས་རྗེ་ཉི་གསལ་འོད་བཞིན་སྙོམས་མཛད་པ། །འདིར་གཤེགས་བདག་ལ་དགོངས་ཤིང་བཞུགས་སུ་གསོལ། །བརྗོད་མེད་ཤེས་རབ་མི་གཡོ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་རིགས་ལྔའི་གཙོ། །ཐུགས་རྗེ་ཐབས་མཁས་རྒྱ་ཆེ་རོལ་པའི་ལྷ། །ཞི་ཁྲོ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་མེད་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས། །མཁའ་དབྱིངས་རྣམ་དག་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་བཀོད་དེ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་གསང་བའི་བྷ་ག་ལ། །རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་རབ་འབྱམས་ཀུན། །འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་དུ་རོ་གཅིག་པ། །གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཆོས་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་ཆེ། །ཆོས་རྣམས་རྣམ་དག་ཡེ་ནས་འོད་གསལ་ཞིང༌། །རྣལ་འབྱོར་ཉིད་དབྱིངས་སྨྲ་བསམ་ལས་འདས་པའི། །མཉམ་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་རྟག་ཏུ་འདུད། །ཀུན་བཟང་རྫོགས་ཆེན་ཡེ་ནས་བརྡལ་བ་ལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་བཀོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་དབྱིངས། །བྱུང་དང་འབྱུང་འགྱུར་ཡབ་ཡུམ་ལྷུན་རྫོགས་རྣམས། །གསང་ཆེན་རབ་དགྱེས་གཟུགས་ཅན་བདག་ཉིད་མ། །མཁའ་དབྱིངས་ཀློང་ཡངས་པདྨོ་འཁྱིལ་པ་ལ། །གཉིས་མེད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་འོད་གསལ་ཞིང༌། །མ་བཅོས་སྤྲོས་མེད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་སྐུ། །ཅིར་ཡང་སྣང་བ་བདེ་ཆེན་གཡུང་དྲུང་ལྷ། །འདུ་འབྲལ་མེད་པ་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དང༌། །བྱང་ཆུབ་ལྕམ་དྲལ་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོའི་ཚོགས། །རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོ་ཚོགས་རྗེ་ཚོགས་ཀྱི་བདག །རིགས་ལྔ་དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ། །གནས་དང་ཡུལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྒོ་མ་བཞི། །ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་མང་པོ་དང༌། །མ་ལྟར་བྱམས་ཤིང་སྲིང་ལྟར་གདུང་ལ་སོགས། །ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་དམ་ཚིག་རྗེས་གཅོད་མ། །ཕྱི་ནང་མཁའ་འགྲོ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡི་ཚོགས། །དཔང་གྱུར་རྡོ་རྗེ་དམ་ཅན་དགོངས་སུ་གསོལ། ཧཱུྃ། ཐུགས་རྗེ་གདུང་འཚོབ་རིག་འཛིན་བདག་ཅག་གིས། །འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། །བླ་མེད་གོ་འཕང་བགྲོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་སོ་སོའི་འདུལ་ཁྲིམས་དང༌། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་སྡོམ་པའི་མཆོག །རྡོ་རྗེ་འདའ་དཀའ་དམ་ཚིག་གཏན་གྱི་གཉེར། །སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས། །སྔ་ཕྱིར་ནོས་ཤིང་གཉེར་དུ་སྨྲས་སོ་འཚལ། །ཡུན་དུ་མི་གཏོང་འདའ་བར་མི་བགྱིད་ཅིང༌། །དོན་ལས་གོལ་ཞིང་ལྡོག་སེམས་མ་མཆིས་ཀྱང༌། །གདོད་བྱ་ལོང་ཡོད་སྙམ་པའི་ལེ་ལོ་ཡིས། །ཀློང་དུ་མ་གྱུར་རྩལ་ཤུགས་ཆུངས་བ་དང༌། །ཤེས་བཞིན་མི་ལྡན་བག་མེད་དབང་གྱུར་ཏེ། །སྒོམ་ལ་མི་བརྩོན་བསྙེན་སྒྲུབ་གཡེལ་ལ་སོགས། །ཚོར་དང་མ་ཚོར་མ་རིག་དབང་གིས་ན། །སྟོན་པའི་བཀའ་དང་དམ་ལས་འགལ་གྱུར་ཏེ། །རྣལ་འབྱོར་གང་ཞིག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་དང༌། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འཕྲད་པར་མི་བྱ་ཞིང༌། །བཀའ་ལས་བྱུང་ཞིང་དེ་ལྟར་མ་ལྕོགས་ཏེ། །གསང་སྒོ་འཆོལ་བས་དབྱེ་བསལ་དཀའ་བ་དང༌། །མངོན་ཤེས་མེད་པས་སྐྱོན་ཅན་མ་རྟོགས་ཏེ། །ཉམས་དང་ཚོགས་འདྲེས་ཉམས་པ་བསྐང་བ་དང༌། །ཉམས་དང་སྣོད་མིན་རྣམས་ལ་ཆོས་བཤད་དང༌། །ཉམས་ལ་མི་འཛེམས་ཉམས་པའི་སྐྱོན་ལ་སོགས། །ཉམས་དང་འགྲོགས་ཤིང་ཉམས་པ་དེ་དག་གི །ཉམས་གྲིབ་སྐྱོན་གྱིས་གོས་པར་གྱུར་ཏོ་འཚལ། །ཚེ་འདིའི་རྐྱེན་དང་ཡུན་གྱི་སྒྲིབ་གྱུར་རྣམས། །རབ་གནོང་འགྱོད་པའི་སེམས་ཀྱིས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། བྱམས་པའི་ཐུགས་བརྩེས་བདག་ལ་དགོངས་ནས་ཀྱང༌། །གཉིས་མེད་དབྱིངས་སུ་མི་འགྱུར་བདག་བཀོད་དེ། །དམིགས་མེད་བཏང་སྙོམས་ངང་ལ་བཞུགས་ནས་ཀྱང༌། །གཉིས་མེད་དོན་གྱི་ཚངས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། །དོན་དམ་དམིགས་མེད་སྤྲོས་ལས་འདས་པས་ན། །རྣམ་རྟོག་གང་ཡང་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང༌། །ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ཙམ་གྱི་དབང་གིས་ན། །ནོངས་པ་མཆིས་ན་རབ་གནོང་བཟོད་པར་གསོལ། ཅེས་དང༌། བདག་མདུན་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ འོག་མིན་ཞིང་ནས་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བའི་འཁོར་དང་བཅས༔ སྐད་ཅིག་བར་སྣང་གློག་འགྱུ་ལྟར༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བྱོན་ནས་ཀྱང་༔ ཉམས་ཆགས་ཞི་བའི་དབང་བསྐུར་བསམ༔ ཁྲུས་བུམ་ཐོགས་ལ། ཨོཾཿ ཏིལ་གྱི་གང་བུ་བཞིན་གང་བའི༔ རྒྱལ་བས་བུམ་པ་བཟུང་ནས་ནི༔ འདི་ཉིད་དུ་ནི་བླུགས་མཛད་པས༔ སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆགས་དག་པར་ཤོག༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་མཐར། སརྦ་པ་པྃ་ཀླེ་ཤ་མ་ལ་བི་ཤྭ་དྷ་ཡ་ཤཱིནྟཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཁྲུས་བྱ། འཐོར་འཐུང་ཉེ་རེག་བྱར་གཞུག །དེས་ནི་རྒྱུ་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་འབྲས་བུ་ལུས་སེམས་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་བར་འགྱུར་རོ། །དངོས་གྲུབ་བམ་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། གསང་བའི་བམ་ཆེན་འདི་ཉིད་དཔལ་ཆེན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་བཅས་པར་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་སྩོལ་བར་མོས་ཤིག །བམ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ བམ་ཆེན་བརྗིད་པའི་ཕོ་བྲང་དུ༔ ཁྱབ་བདག་ཁྲག་འཐུང་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་ལ་དབང་སྒྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་ཏི་ར་མཎྜ་ལ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བམ་གྱི་ལྷ་ལས་འོད་འཕྲོས་པས༔ འཁོར་འདས་ནུས་བྱིན་བསྡུས་ཤིང་ཐིམ༔ དགྱེས་པས་འོད་ཞུ་བདུད་རྩི་དམར༔ ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་དབྱིག་ཏུ་འཁྱིལ༔ ཅེས་དམིགས་ལ་བྃ་ཆེན་དུམ་བུར་བསིལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་དཔལ་ཆེན་པོའི་གསལ་སྣང་དང་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོས་རོལ་ཅིག །བཀྱེ་ཞིང་མྱང་དུ་གཞུག །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པ་ཡི༔ དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་དབང་གྱུར་བསམ༔ དེའི་རྗེས་འབྲེལ་དུ་ཚོགས་རྫས་བཟའ་བཏུང་སྦྱིན་ལ། ཧོ༔ རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་གསོལ་བས་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔ ཐབས་ཀྱི་མཱྃ་ས་གསོལ་བས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔ ཤེས་རབ་ཛ་གད་གསོལ་བས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔ ཞལ་ཟས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་མང་པོ་གསོལ་བས་ཞི་ཁྲོ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔ འདོད་ཡོན་གྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལོངས་སྤྱོད་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔ སརྦ་ཀརྨ་ཝ་ཤི་མི་ནོ་ཧ་ར་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ མངོན་སྤྱོད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་ནུས་པའི་དབང་གི་ཐོག་མར་དྲེགས་པའི་མཐུ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། མདུན་དུ་བཤམས་པའི་གཏོར་ཆེན་ཉིད་དབང་ཕྱུག་མ་ཧཱ་དེ་བ་ཡབ་ཡུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་བཅུ་དང༌། སྔགས་བདག་དྲེགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད། ལས་ཀྱི་བཀའ་སྡོད་དམ་ཅན་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་མངོན་སུམ་བཞིན་ཏུ་གསལ་བར་གྱུར། སློབ་དཔོན་གྱིས་ལྟ་བའི་གདིང་བསྐྱེད། དཔལ་ཆེན་པོའི་གསལ་སྣང་བརྟན་པོས་ཕུར་པ་འདྲིལ་ལ། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་ཟ་བྱེད་ཆེན་པོ་སྟེ༔ ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་བསྒྲལ་བ་དང་༔ གདུག་པ་མ་ལུས་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ དྲེགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་བསྒྲལ་བར་བྱ༔ ཨེ་ཧུར་ཐུམ་ཏྲིག་ནན་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་མཱ་ར་ཡ་རྦད་ནན༔ དེ་ཡིས་དུག་ལྔའི་ཕུང་པོ་ཞིག༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་བར་འགྱུར༔ ཅེས་དམིགས། ནང་མཆོད་འཐོར་ལ། སླར་ཡང་བདུད་རྩིས་གསོས་བཏབ་པས༔ མཐུ་རྩལ་ཐོགས་མེད་དངོས་ལྟར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧོ༔ གཏོར་ཆེན་གཏད་ལ། དྲེགས་པ་ཅན་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཁྱེད་རང་རྣམས་དཔལ་ཆེན་གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་དུ་གསལ་བའི་ཞབས་འོག་ནས་དྲངས་ཤིང་བྲན་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏད་པས་ཇི་ལྟར་བཀའ་བསྒོས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་དང་༔ སྔགས་བདག་དྲེགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་སོགས༔ འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ དམ་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་རིག་པ་འཛིན༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་གདུང་འཚོབ་པའི༔ བྲན་དང་ཁོལ་པོ་ཡང་ཁོལ་དང་༔ འབངས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་གཏད་ན༔ བདེ་གཤེགས་ཁྲག་འཐུང་རབ་འབྱམས་དང་༔ རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་ཡི༔ དམ་ལས་མ་འདའ་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབས༔ བྱིན་པའི་དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་ཟོ༔ བཅོལ་བའི་མངོན་སྤྱོད་ལས་ཀུན་མཛོད༔ མཐུ་དབང་དྲག་པོའི་སྟོབས་བསྐྱེད་ལ༔ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་བར་ཆད་ཆོམས༔ ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་གྱིས༔ བཛྲ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཏྲིག་ནན༔ ཨེ་ཧུར་ཐུམ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཨཿཡཿམཿདུཿརུཿཙཿཤཿནཿཛཿཛཿ པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུ༔ ཞེས་ལག་ཏུ་གཏད་པ་དང་ཞབས་འོག་ནས་དྲངས་པའི་ཚུལ་བྱས་ལ་མདུན་སྟེགས་སུ་བཞག་གཏོར་ཆུང་དང་ཤ་ཁྲག་བཤམ། གཏོར་མ་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དྲེགས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཕུལ་བས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་རོལ་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་སརྦ་དུཥྟཱན་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཤ་ཏྲུན་མ་ར་ཡ་མ་ཧཱ་མཱྃ་ས་རཀྟ་ཀི་ནི་རི་ཏི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ། ཧཱུྃ༔ དྲེགས་པ་རྒྱུད་གསུམ་འཁོར་དང་བཅས༔ དམ་ལས་མ་འདའ་རྗེས་སུ་དགོངས༔ རིག་འཛིན་སྲུང་མར་མངའ་གསོལ་ན༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དབུ་འཕང་བསྟོད༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་སྲུངས༔ རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྐུ་དགྲ་སྒྲོལ༔ མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་པའི༔ ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད༔ ཕྲིན་ལས་བཅོལ། སློབ་མས་གཏོར་མ་ལ་བདུད་རྩི་འབུལ་བ་དང༌། ཞམ་ཆུའི་བདུད་རྩིའི་སྦྱིན་པ་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧིཿ ཞེས་བརྗོད། གདབ་ཕུར་རྔམས་སྟབས་ཀྱིས་བླངས་ཤིང་གཏད་ལ། དྲག་པོའི་གདབ་ཕུར་ལག་ཏུ་གཏད་པས་མངོན་སྤྱོད་ལས་ཀྱིས་དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་པའི་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ དྲག་པོ་ལས་ཀྱི་ཕུར་པ་ལ༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ནུས་སྟོབས་རྫོགས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ མངོན་སྤྱོད་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱ༔ དེ་ལྟར་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་ནུས་པའི་དབང་ཐོབ་ནས་གདབ་པའི་ལས་ལ་འཇུག་དགོས་པས་དམིགས་བྱའི་རྟེན་བསྐྱེད་པ་དང་ཕྱག་རྒྱ་བཞིས་འགུགས་འཆིངས་སྡཽམ་མྱོས་བྱེད་པའི་དམིགས་པ་གསལ་ཐོབ་ཅིག །ལྕགས་ཧོམ་ལིང་ག་མདུན་དུ་བཞག །ཕྱག་རྒྱ་བཞི། སྒྲོལ་ཕུར། རལ་གྲི། ཧོམ་གཟར་རྣམས་བཀོད་ལ། ཨེ་ཡི་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི༔ ཐར་མེད་སྲིད་པའི་བྲུབ་ཁུང་ནང་༔ ནྲྀ་དང་ཏྲི་ལས་དགྲ་བགེགས་ཀུན༔ སྐྱབས་བྲལ་ཉམ་ཐག་ཚུལ་དུ་བསམ༔

།ཕྱག་རྒྱ་བཞིས་བཀུག་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་རང་བྱུང་ལྷ༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་འབར་བའི་ཚོགས༔ དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབ༔ མངོན་སྤྱོད་དམོད་པའི་ལས་ལ་བཞེངས༔ འགུགས་བྱེད་ཆེན་མོ་ལྕགས་ཀྱུ་མས༔ དགྲ་བགེགས་རྣམ་ཤེས་གཟུགས་ལ་བསྟིམས༔ འཆིང་བྱེད་ཆེན་མོ་ཞགས་པ་མས༔ དགྲ་བགེགས་རྣམ་ཤེས་རྟེན་ལ་ཆིངས༔ སྡོམ་བྱེད་ཆེན་མོ་ལྕགས་སྒྲོག་མས༔ དགྲ་བགེགས་ལུས་སེམས་དབྱེར་མེད་སྡོམས༔ མྱོས་བྱེད་ཆེན་མོ་དྲིལ་བུ་མས༔ དགྲ་བགེགས་དབང་པོ་མྱོས་སུ་ཆུག༔ སརྦ་ནྲྀ་ཏྲཱི་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛ༔ བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་སྥོ་ཊ་བྃ༔ བཛྲ་གྷཱཎྜེ་ཧོ༔ ཅེས་དགུག་འཆིང་སྡོམ་མྱོས་དང༌། གསལ་བ་གསུམ་དང་ཚེ་ལུང་ཁྲུས་ལུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ལྡན་པས་གདབ་པའི་ལས་ལ་འཇུག་པར་མཛོད་ཅིག ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཕུར་པ་སྲས་མཆོག་ཀཱི་ལ་ཡ༔ ཁམས་གསུམ་སྒྲོལ་བའི་མཐུ་ལྡན་པ༔ དགྲ་བགེགས་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་བཏབ༔ ཚེ་བསོད་དྭངས་བཅུད་རང་ལ་ཐིམ༔ གནས་ངན་དྲི་མ་ཁྲུས་ཀྱིས་སྦྱངས༔ རྣམ་ཤེས་རྒྱལ་བའི་སྲས་སུ་བསྐྱེད༔ གཟུགས་ཕུང་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡཀྴ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀརྨ་རྃ་རྃ་ཛྭ་ལ་རྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་ནྲྀ་ཏྲི་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཨ་ཡུར་བིནྡུ་ཛཿབྷྲཱུྃ༔ ཨ་སུ་ནྲྀ་ཏྲི་པྲེ་དུ་བི་ཤྭ་དྷ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་ཡཾ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ ཅེས་ཕུར་པས་བཏབ་དུ་བཅུག སརྦ་དུཥྟན་བྷིནྡ་བྷིནྡྷ་ཧ་ན་ཧ་ན་ད་ཧ་ད་ཧ་པ་ཙ་པ་ཙ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་སྒྲོལ་གྲིས་གཏུབ་དུ་བཅུག ལིང་རོ་ཧོམ་གཟར་དུ་བླངས་ལ། བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་བདུད་རྩིའི་དྭངས་མར་སྦར་བ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བའི་ཞལ་དུ་བསྟབས་པར་མོས་ཤིག ཧཱུྃ༔ དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་རུས༔ དུག་གསུམ་ཚོགས་མཆོད་བླ་ན་མེད༔ དཔལ་ཆེན་འཁོར་བཅས་དགྱེས་པར་བཞེས༔ མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་མཱཾ་ས་རཀྟ་ཀི་ནི་རི་ཏི་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་མཆོད་བསྟབ་བྱ། དེ་ནས་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ། ལས་ཕུར། ཐུན་རྫས། རི་རབ། མེ་ཧོམ། ཟོར་གཏོར་རྣམས་སྣོད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའམ། སློབ་མ་ཉུང་ན་འདོན་ཚིག་དང་བསྟུན་རིམ་བཞིན་གཏད་ལ། སླར་ཡང་ལས་དྲུག་གི་རྗེས་གནང་བྱིན་པས་མི་མཐུན་བསྲུང་བ་དང༌། གདུགས་ཅན་བསྒྲལ་བ་དང༌། འགལ་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ཟློག་པ་དང༌། བར་དུ་གཅོད་པ་མནན་པ་དང༌། དགྲ་བགེགས་རྣམས་སྲེག་པ་དང༌། རླག་བྱེད་ཟོར་གྱི་ལས་སྒྲུབ་པའི་མཐུ་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ སློབ་མ་དཔལ་ཆེན་སྟོབས་ལྡན་ནག༔ དྲག་པོའི་སྔགས་བདག་ཆེན་པོ་ལ༔ ཕས་རྒོལ་མི་མཐུན་ཀུན་བསྲུང་ཕྱིར༔ མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་ཙཀྲ་གཏད༔ ཁམས་གསུམ་གདུག་པ་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ ཕུར་པ་བསད་པའི་མཚོན་རྣོན་གཏད༔ འགལ་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་བཟློག་པའི་ཕྱིར༔ ཉུངས་ཀར་ལ་སོགས་ཐུན་རྫས་གཏད༔ བར་ཆད་ལྡང་མེད་མནན་པའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་རི་རབ་ལྷུན་པོ་གཏད༔ དགྲ་བགེགས་རྗེས་མེད་བསྲེག་པའི་ཕྱིར༔ འབར་བ་ཞལ་གྱི་མེ་ཧོམ་གཏད༔ འཕང་བས་གདུག་ཅན་བརླག་པའི་ཕྱིར༔ དྲག་པོ་ཟོར་གྱི་གཏོར་མ་གཏད༔ སྲུང་བསད་ཟློག་མནན་སྲེག་པ་དང་༔ འཕང་བའི་ལས་ཀུན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ བཛྲ་རཀྵ་མཱ་ར་པྲ་ཏྱཾ་གཱི་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་སྟམ་བྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དེ་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་སྤྱོད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཐའ་དག་སྒྲུབ་པའི་དབང་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཐོད་པའི་མར་མེ་སྦར་བ་མགོར་བཞག་ལ། ཀློང་དགུའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་མར་མེ་དགུ་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་འོད་གསལ་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་འོད་གསལ་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་མར་མེ་དགུ་རུ་ཤར༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རིག་འཛིན་རོལ་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཛྙཱ་ན་དཱི་པ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བྷནྡྷ་གཅིག་ཏུ་ཟླུམ་པ་དབྱིངས༔ མེ་དབུས་ཡེ་ཤེས་རིག་པ་དགུ༔ རང་ཤར་ཟུང་འཇུག་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ མཆོག་གི་འོད་གསལ་མངོན་གྱུར་བསམ༔ དད་མོས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་རྩེ་གཅིག་པས་མར་མེ་སྨོན་ལམ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཛད་པར་ཞུ། ཧཱུྃ། བླ་མེད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིས། །འཁོར་བའི་གཡང་ས་ཆེན་པོར་མི་ལྟུང་ཤིང༌། །ཆགས་སྡང་གཅོང་རོང་གནས་སུ་མི་སྐྱེ་དང༌། །ལོག་ལྟ་དམྱལ་བའི་ཟང་ཁར་རྦབ་མི་འགྲིལ། །འཁོན་འཛིན་གཅན་གཟན་གདུག་པའི་སྐད་མི་ཐོས། །ཉོན་མོངས་མཚོན་རྩེ་གདུག་པའི་ཟེར་མི་འཕོག །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་དང༌། །སྲོག་གིས་སྦྲེལ་བའི་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་དང༌། །གསུམ་པའི་དབང་གིས་སྦྲེལ་བའི་རིག་མ་གསུམ། །སྐྱེ་བ་འདི་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མི་འབྲལ་རྩེ་གཅིག་འགྲོགས་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །ས་བཅུ་ཁྱད་པར་རིམ་གྱིས་བགྲོད་པར་ཤོག །ནམ་ཞིག་ཚེ་འཕོས་ལུས་བརྗེའི་དུས་བྱུང་ནས། །འཁོར་བའི་གཡང་སར་ལན་གཅིག་ལྟུང་སྲིད་ཀྱང༌། །སྣང་བའི་གོ་འབྱེད་ཞུན་མར་མདངས་གསལ་འདིས། །རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡི་ཤུལ་མཚོན་ཅིང༌། །ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་ལ་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས། །པདྨ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་ས་ལ་གཤེགས་པའི་ཚེ། །སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མདུན་བསུས་ཤིག །ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་རྒྱབ་ནས་སྲོག་རྟེན་ཅིག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་མཐའ་སྐྱོར་ཅིག །མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་སྣ་དྲོངས་ཤིག །མ་ཚོགས་དབང་མོ་རྣམས་ཀྱིས་རྗེས་སྐྱོངས་ཤིག །ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་ས་ལ་ཕྱིན་པའི་ཚེ། །མི་ལྡོག་པ་ཡི་ས་ལ་གནས་ནས་ཀྱང༌། །རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་རྒྱལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་མཐོང་ནས། །རིག་འཛིན་རྣམས་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར་ནས་ཀྱང༌། །བླ་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག དེ་ནས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་སླད་དུ་འཆི་མེད་ཚེའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ལས་འབར་བའི་འོད་ཟེར་དང་ཕོ་ཉ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟ་བུ་ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་འཕྲོས་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་བརྐུས་འཕྲོག་ཡར་བར་གྱུར་པ་རྣམས་དང༌། འཁོར་འདས་གཉིས་ཀྱི་སྣོད་ཀྱི་འབྱུང་བཞིའི་དྭངས་མ། བཅུད་ཀྱི་སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ་བསོད། རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ཏེ་དབང་རྫས་དང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པར་སྒོམས་ཤིག །མདའ་དར་གཡབ་ལ་ལས་བྱང་ལྟར། ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཐུགས་དམ་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ ཚེ་འགུགས་རྡོ་རྗེའི་ཕོ་ཉ་མོ༔ འཁོར་འདས་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ་པར་སྤྲོས༔ སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ བླ་ཚེ་འཕྲོག་པ་རང་སོར་ཚུད༔ སྣོད་ཀྱི་འབྱུང་བཞིའི་དཔལ་དང་གཡང་༔ དངས་མ་གཟི་བརྗིད་རྟེན་ལ་སྟིམས༔ བཅུད་ཀྱི་སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ་བསོད་སྟོབས༔ བརྟེན་པ་སེམས་དང་དབྱེར་མེད་བསྲེས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེའི་དབྱིག༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་སྡུས༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རྟག་པ་ཡི༔ དངོས་གྲུབ་དམ་པ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཚེ་འབྲང་སྦྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་རྒྱུད་གསུམ་པོ༔ རྩ་སྲོག་ཙིཏྟའི་ཐིག་ལེར་སྟིམས༔ མི་ཕྱེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་དང་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བརྗོད་ལ་ཚེ་རིལ་ཆང་སྦྱིན། ཚེའི་བཅུད་ཀྱིས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང༌། དྭངས་མ་སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱའི་རྒྱས་བཏབ་པས་མི་འགྱུར་རྟག་པ་དམ་པའི་སྐུ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །རྡོ་རྗེ་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ ཚེ་བཅུད་སྙིང་དབུས་རྟེན་ལ་ཐིམ༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ རྟག་པ་དམ་པར་རྒྱས་གདབ་པོ༔ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་རྒྱས་གདབ། སླར་ཡང་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་པས་ཕན་ནུས་ཀྱི་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་དང་བྱིན་རླབས་མཐའ་དག་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །རྣམ་བུམ་གྱིས་དབང་བསྐུར་ལ། ཧཱུྃ༔ བཀྲ་ཤིས་ཆེན་པོའི་བུམ་པ་ན༔ དཔལ་ཆེན་བཞུགས་པའི་ཕོ་བྲང་སྟེ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བྱིན་རླབས་ནུས་པ་བརྟན་པར་ཤོག༔ བཛྲ་ཀ་ལ་ཤ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ སུ་ར་ཏཱ་སྟཾ༔ བུམ་ཆུ་སྦྱིན་ཅིང་འཐོར། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་ལུས་ཀྱི་ནང་གང༌། སྒྲིབ་པ་བཞི་དག །དབང་བཞི་ཐོབ། དབང་བསྐུར་བ་ཐམས་ཅད་བརྟན་ཅིང་མཆོག་ཏུ་གྱུར། ཆུ་ཞབས་སྤྱི་བོར་བརྟེན་པ་ལ་ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར་པ་ལ་མཆོད་ཅིང་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །མཆོད་པ་བཏེགས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སོགས་དང༌། མེ་ཏོག་འཐོར་ལ་ཤིས་པ་བརྗོད། དེ་ལྟར་ཕྱི་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་ཀྱང་༔ བུམ་པའི་དབང་ཐོབ་ལུས་སྒྲིབ་དག༔ བསྐྱེད་བཟླས་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐོབ་པའོ༔ ཞེས་རྟོགས་པ་བརྗོད། གསུམ་པ་ཟབ་མོའི་དབང་བསྐུར་བ་ལའང་གསུམ་ལས་དང་པོ་རྫས་གསང་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ཁྱབ་བདག་ཀྱེ༔ བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བསྩལ་ལགས་ན༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བཀའ་དྲིན་གསོལ༔ ལན་གསུམ།

སྔོན་ཆད་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་མཐོང་བའི་བརྡར་གདོང་གཡོགས་འཆིངས། འབྲུ་གསུམ། བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ༔ སྙོམས་ཞུགས་བདེ་བའི་འོད་དང་སྒྲས༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཞལ་དུ་ཞུགས༔ ཐུགས་ཀར་ཞུ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལས་བྱིན་པར་མོས༔ ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་སྦྱིན་ལ། ཨཱ༔ མུ་ཏིག་ལྟར་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཆགས་མེད་རཀྟ་ལྷན་ཅིག་པ༔ དཀར་དམར་ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ བདེ་གཤེགས་ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་བཅུད༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དམ་ཚིག་གིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྩ་ཁམས་རླུང་ལ་ནུས་པ་སྨིན༔ གསང་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧོ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པས་རོལ་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨ་ཧོ་མཱ་ཧཱའ་སུ་ཁ་ཧོ༔ རྩ་ཁམས་ཀུན་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ གསལ་སྟོང་བདེ་བ་སྐྱེས་པར་མོས་ལ་རང་ངོར་ལྟོས་ལ་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག །ལུས་དཀྱིལ་མཐོང་བའི་བརྡར་མིག་དར་སོལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཞུ་བདེའི་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་ཀྱང་༔ གསང་བའི་དབང་ཐོབ་ངག་སྒྲིབ་དག༔ རླུང་སེམས་སྒྱུ་མ་སྒོམ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་ཐོབ་པའོ༔ གཉིས་པ་ལམ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། དགའ་ཆེན་སྟོན་པ་མཆོག་གཅིག་པུས༔ གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བསྩལ་ལགས་ན༔ བདེ་མཆོག་གསང་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་སྩོལ༔ ལན་གསུམ། བྷ་གའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་མཐོང་བའི་བརྡར་གདོང་གཡོགས་འཆིངས། གཟུགས་དང་ལང་ཚོའི་མཛེས་སྡུག་ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞིང་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་རིག་མ་དབྱིངས་ཕྱུག་མའི་ངོ་བོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ཕྱག་རྒྱའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དོན་དུ་བྱིན་པར་མོས་ཤིག །རིག་ཙཀ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ འདི་དེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ བླ་མེད་གསང་བའི་ཡུམ་མཆོག་སྟེ༔ བདེ་གཤེགས་ཁྲག་འཐུང་ཟ་མ་ཏོག༔ ཨེ་ཡི་ཆ་བྱད་བཟང་པོས་བརྒྱན༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་སྟེར་མས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་དགའ་བཞི་སྨིན༔ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་མུ་ཏྲཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་བྱིན་པའི་རིག་མ་དང་འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་གྱིས་མཉམ་པར་སྦྱོར་བས་ཡས་བབས་དང་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གི་མཐར་ཟག་བྲལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་མོས་ལ་རང་ངོ་སྐྱོངས་ཤིག །བྷ་གའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་བའི་བརྡར་གདོང་གཡོགས་སོལ༔ ཕྱག་རྒྱའི་བྷ་གའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས༔ གསུམ་པའི་དབང་ཐོབ་ཡིད་སྒྲིབ་དག༔ འོད་གསལ་བདེ་བ་སྒོམ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པའོ༔ གསུམ་པ་དོན་གསང་བ་བཞི་པའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་དོན་ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཁྱབ་བདག་བདེ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀས༔ གསུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བཀའ་དྲིན་ཐོབ༔ ད་ནི་མཐར་ཐུག་དོན་གྱི་དབང་༔ མངོན་སུམ་ཡེ་ཤེས་ངོ་སྤྲོད་གསོལ༔ ལན་གསུམ། འཇའ་ཤེལ་གྱིས་མཚོན་པར་བྱས་ཏེ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་གནད་བསྲང་ལ་ལྟ་སྟངས་དང་ལྡན་པས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་ལ་མིག་གཏད་པས༔ དབྱིངས་སྟོང་པ་ཤེལ་གྱི་ངོ་བོ་ལྟ་བུ། རིག་གདངས་མ་འགགས་པ་འཇའ་ཚོན་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ལྟ་བུ། དེ་གཉིས་གདོད་ནས་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་ཏུ་གནས་པའི་བརྡ་དོན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཚུལ་གོ་བས་གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་ངོར་མཉམ་པར་འཇོག་པར་ཞུ། ཧོཿ ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་མཁའ་ལྟར་ཁྱབ༔ ངོ་བོ་ཀ་དག་ཤེལ་ལྟ་བུ༔ རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་འཇའ་ལྟར་སྣང་༔ དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དོན་གྱི་དཔལ་ཆེན་མངོན་དུ་གྱུར༔ བཞི་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐ་གཱ་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་གཉུག་མའི་གཤིས༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ངང་བསྐྱང་ངོ་༔ ཞེས་ཅུང་ཟད་འཇོག་ཏུ་གཞུག །དོན་དམ་བྱང་སེམས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བརྡ་དང་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཀྱང་༔ བཞི་པའི་དབང་ཐོབ་ཤེས་སྒྲིབ་དག༔ ཟུང་འཇུག་མཐར་ཐུག་སྒོམ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་བདེ་ཆེན་སྐུ་འགྲུབ་བོ༔ ཞེས་རྟོག་པ་བརྗོད། དེ་ནས་མཚམས་སྦྱོར་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ། མེ་ཏོག་འཐོར་ཅིང་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་སྤེལ། དེ་ལྟར་བྱ་བའི་རིམ་པ་དེ་དག་གིས་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས་ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པར་གྲུབ་པ་ལགས། དེ་ལྟ་བུའི་དབང་བསྐུར་མ་ཐོབ་པའི་སྐྱོན་ཡང་གཞུང་ལས། སློབ་དཔོན་མ་མཉེས་དབང་མ་རྫོགས༔ དམ་ཚིག་དག་པར་མ་བྱས་པས༔ རིགས་སྔགས་བསྒྲུབས་ཀྱང་ལོག་པ་སྟེ༔ འབྲས་བུ་མེད་ཅིང་ངན་སོང་ལྷུང༌། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡིན་ལ། དབང་བསྐུར་ཚུལ་བཞིན་ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། དབང་ཐོབ་དམ་ཚིག་དག་པའི་བུ༔ རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྲས་སུ་འགྱུར༔ རིག་འཛིན་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དངོས་གྲུབ་སྟེར༔ ཆོས་སྐྱོང་དྲེགས་པ་བཀའ་བཞིན་ཉན༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ༔ དེ་ཕྱིར་ལམ་གྱི་རྩ་བ་སྟེ༔ རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྱི་ཚུལ་བཞིན་སྤྱོད༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལགས་པས་དད་མོས་སྤྲོ་དགའ་བསྐྱེད་པ་དང༌། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་དབང༌། དབང་གི་རྩ་བ་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དེང་ཕྱིན་ཆད་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་བསྲུང་སྡོམ་མཐའ་དག་ཉམས་པ་མེད་པར་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་དགོས་པས་དེ་ལྟར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་བློས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་ལན་གསུམ། གཏང་རག་མཎྜལ། ལུས་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ་བ། དགེ་བསྔོ་བྱས་ལ་སློབ་མ་རང་གནས་སུ་བཏང༌། ལྔ་པ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་ལྷག་མ་གཏོར་སྐྱོང་ནས་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་ལས་བྱང་ལྟར་ཚང་བར་བྱའོ། །ཡོན་ཏན་རྡོ་རྗེའི་ལམ་གྱིས་རྩ་བ་ཚུགས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ལམ་མཐར་ཕྱིན། །ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་སྟོབས་གྲུབ་ལམ་མྱུར་གྱི། །རིག་འཛིན་ས་བགྲོད་དཔལ་གྱི་མཆོག་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ཡིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་དང་རང་གཞན་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཕན་བདེའི་བཙས་སུ་དམིགས་ཏེ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

[edit]

@#/__/grub thob chen po'i thugs tig las khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i dbang bskur bklags chog tu bkod pa byin rlabs bcud 'dus zhes bya ba bzhugs so/na maHshrI maM gu ru he ru kA ya/__rab 'byams rgyal ba zhi dang khro/__/dkyil 'khor gcig tu yongs rdzogs pa/__/byin rlabs dngos grub kun 'byung don/__/bde chen rdo rjer bdag sgrubs mdzod/__/bka' brgyad sgrub thabs kun gyi phul/__/grub thob chen po'i thugs tig la/__/'jug 'dod skal bzang skye bo rnams/__/smin byed bdud rtsi'i bcud 'di longs/__/sangs rgyas gnyis pa gu ru pad+mas thugs dam gyi lha mchog yang nas yang du bsngags pa'i bde gshegs sgrub pa bka' brgyad kyi bka' srol gsar rnying mang du byon pa thams cad las kyang rgyud lung man ngag thams cad kyi snying po 'dus shing zab cing 'dril la byin rlabs kyi tshan kha rmad du byung bas khyad par du byas pa khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i dbang bskur ba'i rim pa la gzhung las tshom bu tshogs sgrub dang sbrel bar gsungs pa ni smin slob phyag len rgyas pa'i dbang du mdzad pa yin la 'dir lag len dkyus ma tsam bkod pa la lnga/__lhag gnas/__gshom bkod/__sgrub mchod/__dbang bskur/__rjes kyi bya ba'o/__/dang po la gsum/__lha/_bum pa/__slob ma lhag par gnas pa'o/__/dang po la/__bdag bskyed mdor bsdus pa ni/__brgyud 'debs dang*/__rdo rje slob dpon sogs rgyun bshags yan lag brgyad pa sngon du 'gro bas/__rang nyid dpal chen he ru ka:__phyag rgya gcig pa'i skur gsal ba'i:__phyi dbyibs lus ni gzhal med khang :__nang gi rtsa rlung thig le'i khams:__sems dang dbyer med dkyil 'khor te:__spyi gtsug bla ma rdo rje chos:__gnas lngar gshin rje rta mchog dpal:__yang dag che mchog kI la ya:__nor bu bla med brla g.yas g.yon:__dregs pa drag sngags lha tshogs gsal:__ces lus dkyil gsal gdab/__thugs srog hU~M la sems gtad de hU~M bzlas ci 'grub bya/__sngon gtor bsham/__byin rlabs dang bsngo ba las byang nas 'byung ba ltar bya/__bdag nyid he ru kar gsal ba'i:__thugs nas 'phros pa'i 'od zer gyis:__zhi khro bka' brgyad dkyil 'khor lha:__mdun gyi nam mkhar spyan drangs bsam:__oM:__zhi khro rab 'byams lha tshogs rnams:__sngon gyi thugs dam rjes dgongs la:__dkyil 'khor dgyes pa bskyed pa dang :__slob ma rnams la snying brtse bas:__gnas 'dir dpal chen he ru ka'i:__pho brang chen po 'debs 'tshal na:__thugs rjes dgongs te gnang ba dang :__snod bcud byin gyis brlab mdzad gsol:__ces gsol ba lan gsum btab pas lha rnams dgyes pa chen pos/___rdo rje slob dpon snying rje che:__khyod kyis rang gzhan phan gdags phyir:__sgrub pa'i cho ga tshul bzhin gyis:__bde gshegs rgyal bas byin rlob 'gyur:__gnang ba bstsal nas 'od du zhu:__bdag dang gnas la thim pa yis:__tha mal snang zhen rab sbyangs te:__ye shes chen pos byin brlabs gyur:__ces mos/__gnyis pa ni/__stegs bur rnam bum so lnga'i bcud ldan kha rgyan mgul chings sngon pos spras pa/__gzungs rdor bcas/__las bum chings ljangs can/__phyi mchod sman gtor rak+ta bcas bkod/__las byang ltar byin brlabs/__bum pa bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las phyi rin po che'i bum pa'i rnam pa la nang gzhal yas khang bdud rtsi'i rgya mtsho 'khyil pa'i dbus su dpal chen gtso dgu'i dkyil 'khor gyi lha tshogs mtsho rdzing dwangs par zla skar shar ba bzhin skad cig gis gsal bar gyur:__sngags tsam gyis mchod/__yang dag 'jam dpal gshin rje pad+ma dbang :__rdo rje gzhon nu bla med he ru ka:__che mchog rig 'dzin dregs 'dul drag sngags sogs:__bka' brgyad lha tshogs rnams la phyag 'tshal bstod:__ces bstod/__gzungs thag blangs la/__rang gi thugs ka nas sngags kyi 'od zer 'phros bum pa'i lha rnams la phog__/snyoms par zhugs pa'i byang chub kyi sems ye shes kyi bcud du 'khyil bar bsam/__bsnyen sngags/__oM AHhU~M bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu A:__sgrub sngags/__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M sarba duSh+tAn ta ka ha na da ha pa tsa hU~M phaT:__zhes bzlas mthar/__oM AHhU~M/__gis/__bdud rtsi'i mchod yon phul bas lha rnams 'od du zhu ba bum pa'i chu dang ro gcig tu gyur/__las bum du bdud rtsi 'khyil ba'i bskyed bzlas spyi ltar bya'o/__/gsum pa ni so shing sogs rdzas bzhi dang slob ma mchod pa 'du bya/__snod du gyur pa rnams phyi rol du khrus nas dbyung*/__bgegs gtor btang*/__las byang ltar bka' bsgo zhing mtshams bcad la srung 'khor bsgom/__me tog bkye bsdu dang sems bskyed gsal gdab chos bshad ji ltar 'os pa dang khyad par/__de'ang 'og min gsang ba mchog gi zhing khams su gdod ma'i mgon po kun tu bzang po nyid zhi ba dang khro bo'i dkyil 'khor 'khor lo'i dbang phyug tu bzhengs nas sgrub chen bka' brgyad kyi spyi rgyud lnga/__sgos rgyud bcu la sogs pa chos nyid kyi rang sgras rang snang dag pa'i 'khor rnams la bstan/__rig 'dzin gtso bo rdo rje chos kyis bka'i bsdu ba dang dgongs 'grel lung lnga'ang mdzad nas mkha' 'gro ma las kyi dbang mo che la gnyer du gtad/__de nyid kyis dur khrod bsil ba'i tshal gyi mchod rten bde byed brtsegs par gter du sbas pa bka' babs rig 'dzin brgyad kyis sgos bka' so so spyan drangs/__spyi rgyud slob dpon chen po pad+ma thod phreng rtsal la bka' babs te man ngag gi rim pa rgyas bsdus mtha' yas pa mdzad cing 'phags bod gnyis su chos kyi 'khor lo rgya chen po bskor/__khyad par bod yul bsam yas mchims phur rje 'bangs nyi shu rtsa lnga sgrub chen bka' brgyad kyi dkyil 'khor du smin cing grol bar mdzad/__mnga' bdag tshangs pa lha'i me tog la bde gshegs 'dus pa chen po'i bka' babs pa sogs rje 'bangs so so'i dbang bskal sgrub sde'i chos skor rgyas bsdus du ma bod yul mtha' dbus kun tu gter du sba bar mdzad pa rnams gter kha gong 'og gtsor gyur pa'i gter ston rnams kyis rim par spyan drangs te 'gro don bsam las 'das par mdzad pa las/__skabs su babs pa 'di ni o rgyan gyi slob dpon chen po nyid snyigs ma'i dus kyi mi dang mi ma yin shin tu gdul dka' ba rnams 'dul ba'i slad du mngal nas skyes pa'i tshul ston par mdzad pa grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po zhes mtshan mchog lnga ldan nyi zla ltar grags pa de nyid sku dngos kyis rnga yab pad+ma 'od du byon/__gu ru rin po che la sgrub pa chen po bka' brgyad kyi smin grol gdams ngag yongs su rdzogs pa gsan/__dpal chen klong dgu'i ye shes kyi dkyil 'khor yang mngon sum du mjal ba'i byin gyis brlabs pas sngags rgyud kyi bdag por gyur/__gzhung dang sgrub thabs kyi skor rgyas par mdzad cing 'ol ba lha rtse'i brag sogs la gter du sbas/__rgyud lung man ngag gi snying po gnad du dril ba 'di nyid dgongs pa'i gter du rgyas btab pa ste/__rdo rje'i gsung las/__de ltar zab rgyas rgyud kun dang :__khyad par snying po'i rgyud lung 'di:__dpal chen dgyes pas byin brlabs shing :__kun 'dus rin 'dzin pad+ma las:__bod kyi rnal 'byor bdag gis thob:__dpe rgyud rgyas par bris pa'i gzhung :__gzhan du spel bar blos ma thongs:__sgrub sde snying po'i bstan pa'i btsas:__lha rtse'i brag la gter du gtams:__snyan brgyud snying po'i man ngag 'di:__nga sprul sgyu ma'i skyes bu'i don:__klong gsal dbyings kyi sgrom bur sbas:__ye shes rig pa'i brdas mtshon te:__dgongs pas byin brlabs gter du brdol:__rtsol ba med par gtan phab nas:__rang gzhan don gnyis spyod par 'gyur:__ces lung gis bsngags pa ltar grub thob chen po nyid dang dgongs klong ro mnyam pa sprul pa'i rig 'dzin chen po 'od gsal sprul pa'i rdo rje nyid dgung grangs bco lnga bzhes pa'i tshe/__dngos nyams rmi lam rnams su grub thob chen po nyid kyis zhal bstan cing byin gyis brlabs/__gdams pa dang rjes su gdams pa stsal ba las grub thob thugs tig gi chos skor rnams thugs las brdol/__gsang dam mthar phyin par mdzad nas slar yang lung gi bskul byang dang bcas te dus la babs nges pa'i ltas gzigs nas gtan la phab pa las/__rtsa ba bla ma'i sgrub thabs smin grol gyi gdams skor zab la rgya che ba/__yan lag rgyud sde dang 'brel ba'i sgrub thabs skor lnga/__sgrub sde khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i rgyud lung man ngag snying por dril ba ngo mtshar can rnams su bzhugs pa las phyi ma'i smin byed sgrub pa yin/__de'ang sngon 'gro sta gon dang dngos gzhi dbang bskur ba'i rim pa gnyis su yod pa las thog mar sngon du 'gro ba slob ma lhag par gnas pa'i chos rnams zhu ba'i yon du dmigs te maN+Dal 'bul bar zhu/__zhes maN+Dal 'bul du gzhug__/me tog dang bcas pa'i thal mo sbyor la gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__bla ma gsang sngags che ba'i mchog:__khyab bdag rdo rje slob dpon gyis:__khrag 'thung rol pa'i dkyil 'khor cher:__bdag cag rjes su gzung mdzad gsol:__lan gsum/__rgyud dag par bya ba'i slad du rgyun bshags yan lag brgyad pa tshul bzhin tu bya ba'i tshig rnams kyi bsgom don re re bzhin gsal thob la rjes zlos/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal:__dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo:__mchog gsum bstan pa'i zhing gyur la:__gnyis med yid kyis skyabs su mchi:__dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:__dag pa'i mchod pa bzhes su gsol:__dngos grub chu bo gcod pa'i bgegs:__nyes byas ma lus bshags par bgyi:__phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos:__ma chags spyod la rjes yi rangs:__dag pa mtha' bzhi dri ma med:__rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do:__bde gshegs dbang phyug sems can la:__dgos pa gsum phyir lus 'bul lo:__tshe rabs bgrangs pa'i dge ba rnams:__bsdus te byang chub chen por bsngo:__lan gsum/__smin byed kyi srog dang rtsa bar gyur pa spyi dang khyad par gyis bsdus pa'i sdom pa dang dam tshig mtha' dag legs par blangs nas tshul bzhin bsrung snyam pas 'di'i rjes zlos/__hoH__bla ma rdo rje slob dpon dang :__bde gshegs zhi khro dgongs su gsol:__sems can kun gyi don bgyid phyir:__bdag ni gus pas skyabs su mchi:__so sor thar dang byang chub sems:__rig 'dzin sngags kyi 'dul ba spyi:__khyad par rtsa ba sku gsung thugs:__yan lag dam tshig nyi shu lnga:__sgrub pa lhag pa'i dam tshig rnams:__tshul bzhin bzung zhing bsrung bar bgyi:__lan gsum/__khyed rang rnams skad cig gis bcom ldan 'das rdo rje sems dpa' dkar po rdo rje dang dril bu 'dzin cing dar dang rin po che'i rgyan gyis brgyan pa/__zhabs skyil mo krung gis pad+ma dang zla ba'i gdan la bzhugs pa'i skur gsal ba'i dpral bar oM dkar po/__/mgrin par AHdmar po/__/thugs kar hU~M mthing gas mtshan pa/__sangs rgyas thams cad kyi sku gsung thugs rdo rje'i rang bzhin tu byin gyis brlabs par gyur pa la me tog la sogs pas dbang po so sor mchod par mos shig__/nyer spyod btegs la/__oM badz+ra paSh+pe pra tIts+tsha swA hA/__nas/__nai bid+ya'i bar/__so shing 'di nyid thal mo sbyar ba'i bar du bzung la so drud pa'i tshul byas pas lus khams rtsa'i dri ma thams cad skyugs pa'i tshul gyis phyir don nas byang*/__las kyi dngos grub gang thob pa'i pra ltas gsal bar bstan du gsol snyam pa'i 'dun pa dang ldan pas so shing dor la rdo rje bzhad pa'i sngags 'di'i rjes zlos/__so shing gtad la ra bar 'dor du gzhug ste/__oM badz+ra ha sa haM:__so shing gi rtse mo rang ngam bla ma la bstan na mchog gi dngos grub/__steng 'og tu mkha' spyod sa spyod/__phyogs bzhir phrin las bzhi/__mtshams bzhir bum pa la sogs pa'i dngos grub phran tshegs 'grub par gsungs so/__/dung chu sbyin la/__ma mA ka'i sngags kyis byin gyis brlabs pa'i khyor chu zhal du bzhes pas ngag dang rlung gi sgrib pa byang*/__rmi lam gyi rtags mtshan gsal bar 'char nus su byas par mos shig__/oM ba~M badz+ra ma mA kI a mr-i ta bi shwa d+ha ya hU~M:__dpung skud dmar po/__/oM badz+ra yak+Sha hU~M:__zhes dang las chus bsang*/__rdo rje gnod sbyin gyi sngags kyis bsang ba'i srung ba'i skud pa dmar po tshad dang ldan pa rdo rje 'ching bas bcings shing rdo rje srung bas rgyas btab pas yid thig le'i sgrib pa sbyang*/__rmi lam brtags pa'i bar du gcod pa thams cad bsrung bar mos shig__/oM badz+ra ban+d+ha ba~M:__zhes pho'i dpung pa g.yas/__mo'i g.yon du 'ching*/__oM badz+ra rak+Sha hi:__zhes mdud steng rdo rje'i rgyas gdab/__ku sha'i chun po che chung btad la/__dag byed mchog tu dge ba'i rtswa ku sha'i chun po gnyis sngas dang stan gyi don du byin pas kun gzhi dang ye shes kyi sgrib pa byang*/__rmi lam mi 'khrugs shing dag par mthong ba'i mthu can du gyur par mos shig__/oM badz+ra a tsa la sa ma ya s+t+waM/__phyir mi ldog pa'i phyir du zab mo'i chos bshad pa ni 'di la gsan pas khyab ste/__'jig rten du na kun mkhyen dag:__u dum wA ra'i me tog bzhin:__brgya lam na ni res 'ga' zhig:__'byung 'gyur yang ni mi 'byung ngo :__gsang sngags spyod pa'i tshul 'dzin pa:__de bas kyang ni dkon pa ste:__gang gi sems can mnyam med don:__bla med byed par nus pa yin:__bskal pa bye ba du ma ru:__sngon du sdig pa gang byas pa:__dkyil 'khor 'di'ang mthong ma thag:__de dag zad par 'gyur yin na:__grags pa mtha' yas sngags spyod pa'i:__tshul la gnas na smos ci dgos:__skyob pa'i gsang sngags bzlas nas ni:__'jig rten thams cad mkhyen pa yi:__go 'phang bla na med par 'gyur:__gang zhig spyod pa mchog 'di la:__blo gros shin tu mi g.yo na:__gang zhig sdug bsngal kun 'byung ba'i:__ngan 'gro de yis gcod par 'gyur:__de phyir khyed rnams theg chen du:__sang ni rab tu skye bar 'gyur:__theg pa chen po cher 'byung ba'i:__lam mchog 'di ni dpal dang ldan:__khyed rnams der ni drang bas na:__rang byung bskal pa chen po la:__'jig rten thams cad mkhyen pa yi:__go 'phang bla na med par 'gyur:__ces rgyud nas gsungs pa ltar don chen po rnyed pa yin pas dga' ba dang spro ba skyed cig__/des sta gon gyi rim pa grub dngos gzhi slad nas 'byung ba lags/__zhes brjod dge bsngo byas la slob ma gyes/__gnyis pa gshom gyi rim pa ni/__gzhi stegs la ras bris kyi dkyil 'khor bkram pa'i dbus su many+dzi'i khar rnam bum so lnga'i bcud ldan mgul chings mthing ga kha rgyan bcas pa/__rdor sems dpal dgu bya khyung dpal mgon ma ning bcas kyi tsakli bcu gnyis kha rgyan gseb tu bkod pa yin kyang mi bde na mdun du bzhag__/dbu rgyan/__rdo rje/__dril bu/__ming dbang rdor dril/__sngags byang*/__gnam lcags rdo rje rnams dang*/__g.yas phyogs su sman gyi pho brang*/__g.yon phyogs su sgrub phur/__mdun ngos su thod pa'i nang du zan kong sdong bu dgu btsugs pa'i mar me/__de'i g.yas su khrus kyi bum pa nyer lnga'i bcud ldan chings dkar kha rgyan dang bcas pa/__g.yon tu bam phyag len ltar bcas pa/__gang bder nus dbang chas pusti/__phreng ba/__dung dkar/__phyag shing*/__khri gdugs sogs kyi tsakli/__bza' btung 'gyed bde/__rgyab mdun gang bder zangs lcags snod du dmar gtor gnyis la 'khor gtor chung ngam theb dkyu sum bcu dang bco brgyad kyis bskor ba la 'dzom na dregs pa'i sde dpon dang dregs pa bco brgyad kyi gtso bo'i tsakli tsam btsugs la dar gdugs dang sha khrag gis brgyan pa dang*/__srung ba'i 'khor lo/__/las phur/__thun rdzas/__ri rab/__me hom/__zor gtor/__tshe 'brang*/__tshe ril chang*/__gsang thod bdud rtsi/__rig tsaka__/shel rdo rnams bkod legs su bkram/__sman gtor rak+ta/__'dzom na chu gnyis nyer spyod zhi drag tshar gnyis bshams/__las bum/__lcags hom ling+ga/__ral gri/__sngon gtor/__tshogs kyi yo byad sogs phrin las la nye bar mkho ba thams cad tshogs par bya'o/__/gsum pa dbang don sgrub mchod ni/__tshig bdun dang brgyud 'debs/__sngon gtor nas brtsams las byang nyid mthar chags su btang*/__dngos gzhi dkyil 'khor bdag mdun dbyer med du bskyed/__bzlas pa'i mgor mdun dkyil gyi go sar dzaba? khang phyes la bsnyen sgrub kyi sngags ji ltar nus pa dang*/__dpal dgu gang 'grub las sbyor nyung tsam bzla/__bum lha skad cig gis gsal gdab sogs spyi ltar byas la bsnyen sgrub kyi sngags brgya rtsa re bzlas khrus bum du rdor sems bskyed bzlas byas la mchod bstod 'bul/__bum lha 'od zhu bya/__de nas bka' gter srung ma spyi dang khyad par dregs pa'i sde dpon gyi gtor chog smin lugs rjes 'brang lta bu bya/__na raka skong bshags spyi 'gro'am grub thob thugs tig gi sgrub thabs skor lnga'i phag mo las 'byung ba ltar sbyar/__tshogs byin rlabs nas brtsams/__bsgral bstabs skong ba yan grub pa dang rig pa'i me tog gis bdag nyid 'jug cing slob ma gzhug par gnang ba nod/__dkyil 'khor yol bas bsgrib bo/__/bzhi pa dbang bskur ba la/__slob ma rnams las bum gyi chus phyi rol du khrus bya/__bgegs bskrad mtshams bcad las byang ltar bya/__sems bskyed gsal gdab/__chos bshad ji ltar 'os pa bya/__da lam 'dir gangs can grub pa yongs kyi rgyal po/__/snyigs dus kyi bstan 'gro la bka' drin mtshungs zla ma mchis pa/__pad 'byung gnyis pa thang stong rgyal po'i thugs tig sgrub pa chen po bka' brgyad kyi rgyud lung man ngag snying por dril ba/__mkha' 'gro'i kha rlangs dang byin rlabs kyi ngad pa ma yal ba/__sngon chad ma byung zhing phyin chad 'byung bar dka' ba'i zab chos ngo mtshar rmad du byung ba khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i dkyil 'khor du dbang bskur ba bgyi ba la slob dpon gyis bya bar 'os pa rnams legs par grub/__da khyed rang slob ma rnams kyi ngo skal du gyur pa la/__dkyil 'khor du 'jug pa'i chos dang*/__zhugs pa la mngon par dbang bskur ba gnyis su yod pa las thog mar 'jug pa'i chos rnams zhu ba'i yon du dmigs te maN+Dal 'bul bar zhu/__zhes 'bul gzhug__/sngon chad dpal chen khrag 'thung gi dkyil 'khor ma mthong ba'i mtshon byed du sogs mtshams sbyor dang sngags spyi 'gros gdong g.yogs la cod pan gtad/__slob dpon dang dkyil 'khor gyi gtso bo dbyer mi phyed pa la dad mos drag pos thal sbyar me tog bcas gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__khrag 'thung gtso bo khyod la 'dud:__dpal chen dkyil 'khor 'jug pa dang :__dbang dang byin rlabs las kyi rim:__thugs rjes dgongs te stsal du gsol:__lan gsum/__slob dpon gyis/__bde gshegs zhi khro'i dkyil 'khor du:__'jug pa'i skal ldan shin tu dkon:__dad brtson brtul zhugs spyod nus na:__snying po'i dbang bskur sbyin par bya:__zhes dris pa'i lan gsol bar mos la 'di'i rjes zlos/__bdag ni dngos grub mchog la dad:__rdo rje'i lam la brtson pa dang :__zab mo'i brtul zhugs spyod nus phyir:__nges par bka' drin bskyang bar 'tshal:__dam chu bdud rtsi sbyin la/__de ltar yin na he ru ka'i:__ye shes khyod la sbyin par bya:__dam tshig bdud rtsi 'di 'thungs la:__'da' ka'i g.yar dam tshul bzhin srungs:__oM badz+ra sa ma la u da ka Tha:__dam tshig bdud rtsi'i chu nan de nyid snying gi thig ler zhugs nas khe nyen gyi dpang por 'gyur ba yin pas dam tshig gi tshul la nam yang 'da' bar mi bya'o snyam pas rdo rje'i bro bor ba 'di'i rjes zlos/__sa ma ya i daM na ra kan:__rgyud dag par bya ba'i slad du rgyun bshags yan lag brgyad pa tshul bzhin tu bya ba'i tshig rnams kyi bsgom don re re bzhin gsal thob la rjes zlos/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal:__dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo:__mchog gsum bstan pa'i zhing gyur la:__gnyis med yid kyis skyabs su mchi:__dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:__dag pa'i mchod pa bzhes su gsol:__dngos grub chu bo gcod pa'i bgegs:__nyes byas ma lus bshags par bgyi:__phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos:__ma chags spyod la rjes yi rangs:__dag pa mtha' bzhi dri ma med:__rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do:__bde gshegs dbang phyug sems can la:__dgos pa gsum phyir lus 'bul lo:__tshe rabs bgrangs pa'i dge ba rnams:__bsdus te byang chub chen por bsngo:__lan gsum/__smin byed kyi srog dang rtsa bar gyur pa spyi dang khyad par gyis bsdus pa'i sdom pa dang dam tshig mtha' dag legs par blangs nas tshul bzhin bsrung snyam pas 'di'i rjes zlos/__hoH__bla ma rdo rje slob dpon dang :__bde gshegs zhi khro dgongs su gsol:__sems can kun gyi don bgyid phyir:__bdag ni gus pas skyabs su mchi:__so sor thar dang byang chub sems:__rig 'dzin sngags kyi 'dul ba spyi:__khyad par rtsa ba sku gsung thugs:__yan lag dam tshig nyi shu lnga:__sgrub pa lhag pa'i dam tshig rnams:__tshul bzhin bzung zhing bsrung bar bgyi:__lan gsum/__las kyi rdo rje'i phyag gi rdo rje la 'jus te yol ba'i nang du drangs par mos mdzod/__dzaHhU~M baM hoHzhes yol ba bsal/__dkyil 'khor chen po'i shar sgo nas lha tshogs rnams kyi zhabs la phyag bya bar dmigs te thal mo gnas gsum du sbyor la sngags 'di'i rjes zlos/__oM na ma te hU~M:__na mA mi hU~M:__na mo na ma hU~M:__slar dkyil 'khor gyi phyi nas g.yas bskor gyis phyin te lho'i sgo nas lha tshogs rnams kyi zhabs la phyag bya bar dmigs te thal mo gnas gsum du sbyor la sngags 'di'i rjes zlos/__oM na ma te hU~M:__na mA mi hU~M:__na mo na ma hU~M:__slar dkyil 'khor gyi phyi nas g.yas bskor gyis phyin te nub kyi sgo nas lha tshogs rnams kyi zhabs la phyag bya bar dmigs te thal mo gnas gsum du sbyor la sngags 'di'i rjes zlos/__oM na ma te hU~M:__na mA mi hU~M:__na mo na ma hU~M:__slar dkyil 'khor gyi phyi nas g.yas bskor gyis phyin te byang gi sgo nas lha tshogs rnams kyi zhabs la phyag bya bar dmigs te thal mo gnas gsum du sbyor la sngags 'di'i rjes zlos/__oM na ma te hU~M:__na mA mi hU~M:__na mo na ma hU~M:zhes phyag byar gzhug__/slar shar gyi sgau drung du 'khod pa la sku gsung thugs kyi dam tshig rim bzhin sbyin par mos shig__/rdo rje gnas gsum du 'don tshig dang mthun par bzhag__/oMH__bde gshegs khrag 'thung rab 'byams kyi:__sku yi dam tshig lus kyis srungs:__nyams pa thams cad yongs spangs nas:__snang stong phyag rgya 'grub par gyis:__kA ya sa ma ya rak+Shan+tu:__AH__bde gshegs khrag 'thung rab 'byams kyi:__gsung gi dam tshig ngag gis srungs:__nyams pa thams cad yongs spangs nas:__grags stong sngags su 'grub par gyis:__wA ka sa ma ya rak+Shan+tu hU~MH__bde gshegs khrag 'thung rab 'byams kyi:__thugs kyi dam tshig yid kyis srungs:__nyams pa thams cad yongs spangs nas:__rig stong thugs su smin par gyis:__tsit+ta sa ma ya rak+Shan+tuH__de nas dbang gi gzhi dgod cing ye shes lha'i gzi byin dbab pa'i slad du/__khyed rang lus gnad drang por bsrang*/__ngag gi rlung kha sbyor chings/__yid rnam par mi rtog pa'i ngang la dar gcig zhog la dmigs pa 'di rtse gcig sgom mdzod/__slob dpon dpal chen he ru ka'i:__thugs srog hU~M las ye shes kyi:__'od zer me lce lta bur byung :__slob ma'i bdag rtog bag chags bsregs:__rnam shes dwangs ma hU~M du gyur:__bla ma'i zhal zhugs thugs kar zhu:__rdo rje'i lam nas yum gyi mkhar:__he ru ka dpal mthing sngon mdog:__zhal gcig phyag gnyis skur gyur pa:__sbyor mtshams nas thon gdan steng du:__'khod pa'i gnas gsum 'bru gsum mtshan:__slob dpon dkyil 'khor lha tshogs kyi:__thugs ka'i 'od dang bde ba'i sgras:__mkha' khyab bde gshegs zhi khro'i tshogs:__sku gsung thugs kyi phyag rgyar sad:__rgya mtshor char chen babs ltar thim:__ye shes gzi byin 'bar bar gyur:__slob dpon dgongs pa'i gding bskyed/__'bebs pa'i rdzas bdug__/rol mo dang dbyangs kyis bskul la babs drug gam yang na/__hU~M:__chos kyi dbyings las rang byung ba'i:__zhi khro rab 'byams bka' brgyad lha:__dpa' bo d+hA ki chos srung tshogs:__thugs rje thugs dam dus la bab:__sgrub pa po la byin chen phob:__sgrub gnas 'og min zhing du sgyur:__sgrub pa'i yo byad dam tshig rdzas:__bde ba chen por byin rlobs shig:__oM AHhU~M bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu A:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M sarba duSh+tAn ta ka ha na da ha pa tsa hU~M phaT:__dz+nyA na A be sha ya a be sha ya:__s+t+waM b+ha ya s+t+waM b+ha ya:__ra ra ra ra:__tsa lA ya tsa lA ya:__hU~M a ha dz+heM:__zhes drag tu bzlas la dbab/__ye shes pa'i byin rlabs kyi rgyun byang chub ma thob kyi bar du sgo gsum la brtan par byas pa mos shig__/tiSh+Tha badz+ra:__zhes rdo rje mgo bor rgya gram du bzhag__/'grim dkyil bstar la/__sngar byin pa'i me tog gi cod pan de nyid rang rang gi tshe rabs sngon nas 'brel ba'i rigs kyi lha gang yin pa la phog par shog cig snyam pas dkyil 'khor chen por dor ba'i mos pas tshig 'di'i rjes zlos dang bcas te 'dor bar zhu/__hU~M:__rin chen me tog yid 'phrog rdzas:__bde gshegs zhi khro'i dkyil 'khor lhar:__gus pas rigs kyi lha la 'bul:__thugs rjes dgongs te bzhes su gsol:__badz+ra puSh+pe pra tits+tsha ho:__de ltar phul ba nyid lhag pa'i lhas bzhes te slar yang dbang rtags cod pan gyi tshul du spyi bor bcings pa dang lhan cig dpal chen po'i ye shes kyi phyag rgya gnyis pa 'phros te spyi bor thim par mos shig__/cod pan slar mgor bzhag la/__hU~M:__me tog cod pan brdas mtshon te:__lhag pa'i phyag rgya spyi bor bstim:__byang chub bar du mi 'bral bas:__dngos grub rnam gnyis thob par shog:__puSh+pe dz+nyA na sid+d+hi hU~M:__me tog gang la phog pa'i rang rigs kyi ming so sor gdags pa 'am/__spyi tsam du/__khyed rang rnams kyi me tog dkyil 'khor gyi gtso bo la phog pas gsang ba'i mtshan du bde gshegs 'dus pa rtsal bya bar zung zhig__/ces brjod/__slob dpon gyi thugs ka nas ye shes kyi 'od zer gser gyi thur ma lta bur byung*/__khyed rang rnams kyi ma rig pa'i sgrib g.yogs mig dar dang lhan cig sangs kyis bsal bar mos shig__/mig thur thogs la/__ho:__sngon gyi mig mkhan rgyal po yis:__'gro ba'i ling tog bsal ba ltar:__de bzhin khyod kyi ma rig mig:__rig pa ye shes thur mas dbye:__badz+ra dz+nyA na tsak+ShuHpra be sha ya phaT:__ces gdong g.yogs bsal/__phyag shing gis mtshon la/__kye ho rdo rje'i slob ma mchog:__khyed rnams las sad skal bar ldan:__ye shes chen po'i spyan thob pas:__dpal gyi dkyil 'khor blta bar gyis:__he badz+ra maN+Dal pA sh+ya ho:__dag pa ye shes kyi spyan thob pa'i mtshon byed rtags kyi dkyil 'khor sgrub chen tshom bu dgu'i lha tshogs rten dang brten par bcas pa bkra sa le mjal ba la brten nas mtshon bya don gyi dkyil 'khor ye shes klong dgu'i rang bzhin mngon du gyur te phyi nang gzhan gsum dbyer med ngo bo gcig tu rdzogs pa'i don rtogs par mos shig__/de dag rnams kyis 'jug pa'i chos grub ste lha dang skal ba mnyam pas ye shes smin pa'i snod du gyur pa yin no/__/zhugs pa la mngon par dbang bskur ba zhu ba'i yon tu dmigs te maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__byang chub rdo rje 'chang chen po:__rgyal ba rigs lngas dbugs dbyung ltar:__bdag kyang yongs su smin bya'i phyir:__khyab bdag chen pos bka' drin stsol:__lan gsum/__de ltar gsol ba btab cing snod rung du gyur pa la dngos gzhi'i dbang*/__phyi phan pa/__nang nus pa/__gsang ba zab mo'i dbang rnams rim par bskur ba'i dang po phan byed rig pa'i dbang lnga bskur ba la dmigs pa 'di ltar mdzod/__khyed rang rnams rdo rje khrag 'thung mthing nag rdo rje dang dung khrag 'dzin cing dur khrod rol pa'i chas kyis brgyan pa/__zhabs brkyang bskum pad nyi'i gdan la 'gying ba'i skur gyur/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__gdan gsum tshang ba'i dbang gi lha nam mkha' gang bar badz+ra sa mA dza:__oM badz+ra ar+g+haM nas shab+da pra tIts+tsha swA hA'i bar gyis mchod/__rdo rje can gyi sangs rgyas la:__'gro ba skyobs pa'i ched du dbang :__yon tan 'byung gnas ji ltar stsal:__de ltar 'di la'ang stsal du gsol:__ces gsol ba btab pas de bzhin gshegs pa rnams kyis dbang bskur ba'i dgongs pa mdzad/__byang chub sems dpa' rnams kyis bkra shis brjod/__sems ma rnams kyis rdo rje'i glu len/__khro bo khro mo rnams kyis bgegs bskrad/__rig pa'i lha mo rnams dang slob dpon lhan cig pas rnam rgyal bum pa'i chu mi bskyod pa'i ngo bo can gyis dbang bskur ba mos mdzod/__rnam bum mgor bzhag la/__hU~M:__mi bskyod rgyal po de bzhin gshegs:__bdud rtsi chu yi dbang bskur bas:__rnam shes zhe sdang gnas dag nas:__rdo rje'i rigs su 'grub par shog:__badz+ra u da ka a b+hi Shiny+tsa mi:__zhes bum chu sbyin/__spyi bor 'thor/__bum pa'i bdud rtsis lus gang dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las mi bskyod pas dbur brgyan/__des mi bskyod pa'i sgo nas chu'i dbang thob/__nyon mongs pa zhe sdang dag__/rnam par shes pa'i phung po gnas 'gyur/__/rdo rje'i rigs kyi sku dang ye shes mngon tu 'grub pa'i skal ba can du byas pa'o/__/khyed rang rnams rin chen khrag 'thung ser nag rin po che dang dung khrag 'dzin cing dur khrod rol pa'i chas kyis brgyan pa/__zhabs brkyang bskum pad nyi'i gdan la 'gying pa'i skur gyur/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__gdan gsum tshang ba'i dbang gi lha nam mkha' gang bar badz+ra sa mA dza:__oM badz+ra ar+g+haM nas shab+da pra tIts+tsha swA hA'i bar gyis mchod/__rdo rje can gyi sangs rgyas la:__'gro ba skyobs pa'i ched du dbang :__yon tan 'byung gnas ji ltar stsal:__de ltar 'di la'ang stsal du gsol:__ces gsol ba btab pas de bzhin gshegs pa rnams kyis dbang bskur ba'i dgongs pa mdzad/__byang chub sems dpa' rnams kyis bkra shis brjod/__sems ma rnams kyis rdo rje'i glu len/__khro bo khro mo rnams kyis bgegs bskrad/__rig pa'i lha mo rnams dang slob dpon lhan cig pas rin chen 'byung ldan gyi ngo bo dbu rgyan thogs te dbang bskur bar mos mdzod/__dbu rgyan bcings la/__trA~M:__'dod 'byung rgyal po de bzhin gshegs:__longs spyod dbu rgyan dbang bskur bas:__tshor ba nga rgyal gnas dag nas:__rin chen rigs su 'grub par shog:__rat+na mu ku Ta a b+hi Shiny+tsa mi:__badz+ra u da ka a b+hi Shiny+tsa mi:gis bum chu 'thor/__bum pa'i bdud rtsis lus gang*/__dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las rin chen 'byung ldan gyis dbur brgyan/__des rin chen 'byung ldan gyi sgo nas dbu rgyan gyi dbang thob/__nyon mongs pa nga rgyal dag__/tshor ba'i phung po gnas gyur/__rin chen rigs kyi sku dang ye shes mngon tu 'grub pa'i skal ba can tu byas pa'o/__/khyed rang rnams pad+ma khrag 'thung dmar nag pad+ma dang dung khrag 'dzin cing dur khrod rol pa'i chas kyis brgyan pa/__zhabs brkyang bskum pad nyi'i gdan la 'gying ba'i skur gyur/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__gdan gsum tshang ba'i dbang gi lha nam mkha' gang bar badz+ra sa mA dza:__oM badz+ra ar+g+haM nas shab+da pra tIts+tsha swA hA'i bar gyis mchod/__rdo rje can gyi sangs rgyas la:__'gro ba skyobs pa'i ched du dbang :__yon tan 'byung gnas ji ltar stsal:__de ltar 'di la'ang stsal du gsol:__ces gsol ba btab pas de bzhin gshegs pa rnams kyis dbang bskur ba'i dgongs pa mdzad/__byang chub sems dpa' rnams kyis bkra shis brjod/__sems ma rnams kyis rdo rje'i glu len/__khro bo khro mo rnams kyis bgegs bskrad/__rig pa'i lha mo rnams dang slob dpon lhan cig pas snang ba mtha' yas kyi ngo bo rdo rje thogs te dbang bskur bar mos shig__/rdo rje lag g.yas su gtad la/__hrIH__dpag med rgyal po de bzhin gshegs:__thabs kyi rdo rjes dbang bskur bas:__'du shes 'dod chags gnas dag nas:__pad+ma'i rigs su 'grub par shog:__badz+ra pad+ma a b+hi Shiny+tsa mi:__badz+ra u da ka a b+hi Shiny+tsa mi:yis chu dbang*/__bum pa'i bdud rtsis lus gang*/__dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las snang ba mtha' yas kyis dbur brgyan/__des 'od dpag med kyi sgo nas rdo rje'i dbang thob/__nyon mongs pa 'dod chags dag 'du shes kyi phung po gnas gyur/__pad+ma rigs kyi sku dang ye shes mngon tu 'grub pa'i skal ba can tu byas pa'o/__/khyed rang rnams karma khrag 'thung ljang nag rgya gram dang dung khrag 'dzin cing dur khrod rol pa'i chas kyis brgyan pa/__zhabs brkyang bskum pad nyi'i gdan la 'gying ba'i skur gyur/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__gdan gsum tshang ba'i dbang gi lha nam mkha' gang bar badz+ra sa mA dza:__oM badz+ra ar+g+haM nas shab+da pra tIts+tsha swA hA'i bar gyis mchod/__rdo rje can gyi sangs rgyas la:__'gro ba skyobs pa'i ched du dbang :__yon tan 'byung gnas ji ltar stsal:__de ltar 'di la'ang stsal du gsol:__ces gsol ba btab pas de bzhin gshegs pa rnams kyis dbang bskur ba'i dgongs pa mdzad/__byang chub sems dpa' rnams kyis bkra shis brjod/__sems ma rnams kyis rdo rje'i glu len/__khro bo khro mo rnams kyis bgegs bskrad/__rig pa'i lha mo rnams dang slob dpon lhan cig pas don yod grub pa'i ngo bo dril bu thogs te dbang bskur bar mos shig__/dril bu lag g.yon du gtad la/__A:__don grub rgyal po de bzhin gshegs:__shes rab dril bus dbang bskur bas:__'du byed phrag dog gnas dag nas:__las kyi rigs su 'grub par shog:__badz+ra g+haN+De a b+hi Shiny+tsa mi:__badz+ra u da ka a b+hi Shiny+tsa mi:yis chu dbang*/__bum pa'i bdud rtsis lus gang*/__dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las don yod grub pas dbur brgyan/__des don yod grub pa'i sgo nas dril bu'i dbang thob/__nyon mongs pa phrag dog dag__/'du byed kyi phung po gnas gyur/__las kyi rigs kyi sku dang ye shes mngon tu 'grub pa'i skal ba can tu byas pa'o/__/khyed rang rnams bud+d+ha khrag 'thung dkar nag 'khor lo dang dung khrag 'dzin cing dur khrod rol pa'i chas kyis brgyan pa/__zhabs brkyangs bskum pad nyi'i gdan la 'gying pa'i skur gyur pa la/__rigs kyi lha mo rnams dang*/__slob dpon lhan cig pas rnam par snang mdzad kyi ngo bo rdo rje'i ming gis dbang bskur bar mos shig__/rdor dril lhan cig spyi bor 'khrol la/__oM:__snang mdzad rgyal po de bzhin gshegs:__rdo rje'i ming gi dbang bskur bas:__gzugs snang gti mug gnas dag nas:__bde gshegs rigs su 'grub par shog:__bud+d+ha badz+ra na ma a b+hi Shiny+tsa mi/__badz+ra u da ka a b+hi Shiny+tsa mi:yis chu dbang*/__bum pa'i bdud rtsis lus gang*/__dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las rnam par snang mdzad kyis dbur brgyan/__des rnam par snang mdzad kyi sgo nas ming gi dbang thob/__nyon mongs pa gti mug dag__/gzugs kyi phung po gnas gyur/__bde gshegs rigs kyi sku dang ye shes mngon du 'grub pa'i skal ba can du byas pa'o/__/nam mkhar bzhugs pa'i dbang lha rnams kyang 'od phung gi rnam pas khyed rang rnams la thim par mos shig__/me tog 'thor la/__oM su pra tiSh+Tha badz+rA ye swA hA/__mchod pa'i bye brag rnams kyis mchod cing shis pa brjod pas mnga' gsol bar mos shig__/nyer spyod btegs la/__oM badz+ra puSh+pe nas shap+da pra tIts+tsha swA hA/__bkra shis kyi tshigs su bcad pa kha shas brjod/__gnyis pa nang nus pa 'jug pa'i dbang la nus byin skyed pa rtsa ba'i dbang lnga/__don gnyis spyod pa khyad par dbang lnga/__las kun sgrub byed nyams skong la sogs pa'i dbang lnga rnams su yod pa las/__dang po rtsa ba'i dbang lnga'i thog ma sku phyag rgya'i dbang bskur ba la/__dkyil 'khor lha'i dbu rgyan dang gtso bo dgu las ye shes kyi sku gnyis pa re 'phros khyed rang rnams kyi spyi bo la sogs pa'i gnas so sor thim pas lha dang gnyis su med pa'i dbang chen thob par mos shig__/tsaka li rnams gnas so sor bzhag la/__spyi bo/__hU~M:__shin tu rnam dag ye shes sku:__bcom ldan rdo rje sems dpa' yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__zhi ba yongs rdzogs dbang thob shog:__oM bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu A:__kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oMH__lte ba/__hU~M:__chos kyi dbyings kyi ye shes sku:__dkyil 'khor khyab bdag dpal chen pos:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__che mchog yongs rdzogs dbang thob shog:__oM badz+ra ma hA kro d+ha shrI he ru ka hU~M phaT:__kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__dpral bar _hU~M:__mnyam pa nyid kyi ye shes sku:__'jam dpal ya mAn+ta ka yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__gshin rje yongs rdzogs dbang thob shog:__oM a kro te ka ya mAn+ta ka ha na ma tha b+hany+dza hU~M phaT:__kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__mgrin par/_hU~M:__so sor kun rtog ye shes sku:__dpal chen ha ya gr-I wa yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rta mgrin yongs rdzogs dbang thob shog:__oM pad+man+ta kri ta badz+ra kro d+ha ha ya gr-I wa hU~M phaT:__kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__snyig ga__/hU~M:__me long lta bu'i ye shes sku:__bcom ldan badz+ra he ru kas:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__yang dag yongs rdzogs dbang thob shog:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__gsang bar/_hU~M:__bya ba nan tan ye shes sku:__phrin las badz+ra kI la yas:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__phur pa yongs rdzogs dbang thob shog:__oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M:__kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__nor bu/_hU~M:__klong du gyur pa'i ye shes sku:__bcom ldan bla med he ru kas:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__ma mo yongs rdzogs dbang thob shog:__oM gu h+ya dz+nyA na kro d+ha kro d+hI ma ma yo gi nI ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__spyi gtsug__/hU~M:__'da' dka' 'od gsal ye shes sku:___bla ma rdo rje chos chen pos:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rig 'dzin yongs rdzogs dbang thob shog:__oM ma hA gu ru sarba sid+d+hi phaT:__kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__brla g.yas/__hU~M:__dbyings su sgrol ba'i ye shes sku:__dpal chen dregs pa kun 'dul gyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__dregs pa yongs rdzogs dbang thob shog:__oM badz+ra tsan+Da sarba duSh+tAn hU~M phaT:__kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__brla g.yon/_hU~M:__mtha' grol gnyug ma'i ye shes sku:__dpal chen stobs ldan nag po yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__drag sngags yongs rdzogs dbang thob shog:__oM badz+ra sarba duSh+tAn hU~M phaT:__kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__rdo rje mkha' lding gi sku 'phros te phrag pa gnyis la thim par mos/__phrag pa gnyis/__hU~M:__thogs med rtsal chen ye shes sku:__rdo rje mkha' lding chen po yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__khyung chen yongs rdzogs dbang thob shog:__oM badz+ra ga ru Ta he haM se tsa le tsa le hU~M phaT:__kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__chos skyong yongs kyi rje btsan dpal mgon ma ning nag po'i sku lag tu gtad pas bka' sdod yongs rdzogs kyi dbang bskur thob par mos/__lag tu gtad/__hU~M:__'bar ba chen po'i ye shes sku:__gnyis med ma ning nag po yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bka' sdod yongs rdzogs dbang thob shog:__oM shrI ma hA kA la ga Na gu h+ya hU~M phaT:__kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__deng phyin chad snang srid snod bcud thams cad lha dang gzhal yas khang gi rang bzhin tu shes pas tha mal gyi snang zhen kun la bskyed rim snang stong sgyu ma lta bu'i gzer gyis thebs par gyis shig__/gsung bzlas pa'i lung sbyin pa yin pas dmigs pa 'di ltar mdzod/__dkyil 'khor gtso dgu'i dbu rgyan zhi ba rdo rje dbyings ky-i lha tshogs rnams kyi thugs kar pad zlar hU~M mthar sngags kyis bskor ba las sngags phreng gnyis pa byung zhal nas thon/__khyed rang dpal chen por gsal ba'-i dbu rgyan zhi ba'i lha tshogs kyi zhal du zhugs/__thugs kar pad zla'i steng hU~M yig gi mthar 'khor ba las sngags phreng gnyis pa byung*/__yab yum gyi zhal nas gsang bar 'khor ba las 'od zer 'phros/__rgyal ba sras bcas mchod/__'gro ba rigs drug gi sdig sgrib sbyangs bde gshegs zhi khro rab 'byams kyi gsang ba gsum gyi nus stobs byin rlabs thams cad bsdus nas thim/__snod bcud snang grags rtogs tshogs lha sngags ye shes chen po'i 'khor lor dag par mos la bsnyen sngags kyi rjes zlos/__oM AHhU~M bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu A:__lan gsum/__slar yang dpal chen gtso bo dgu'i thugs kar pad nyi rdo rje rtse lnga'i sbubs su thugs srog hU~M yig gi mthar sngags phreng rang sgra bcas 'khod pa las sngags phreng gnyis pa byung*/__zhal nas thon/__khyed rang rnams kyi zhal du zhugs/__thugs kar pad nyi rdo rje rtse lnga'i sbubs su hU~M sngon po gsal ba'i mthar 'khod/__bzlas pa'i rkyen gyis sngags phreng gnyis pa yab yum gyi zhal dang gsang bar brgyud cing 'khor/__bde ba chen po'i gzi byin rab tu 'bar bas 'khor 'das thams cad du khyab/__bde gshegs zhi khro'i lha tshogs mchod pas mnyes/__khams gsum gyi nyon mongs pa'i dug chen sbyangs/__'od zer tshur 'dus rang la thim pas khrag 'thung rab 'byams kyi byin rlabs nus stobs rdzogs/__'od zer slar 'phros snod bcud tha mal gyi snang zhen sbyangs te dpal chen po'i sku gsung thugs kyi rang bzhin du sad par mos la sgrub sngags 'di'i rjes zlos/__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M sarba duSh+tAn ta ka ha na da ha pa tsa hU~M phaT:__lan gsum/__lha tshogs rnams kyi zhal nas drag sngags 'brug sgra ltar bsgrag cing las mthun gyi 'od zer mkha' khyab tu spros pas phrin las chen po bzhi dang mngon spyod kyi las rab 'byams thogs med du sgrub par bsam la las sbyor sngags kyi rjes zlos/__oM badz+ra ma hA kro d+ha pad+ma kro d+hI shwa ri badz+ra kI li kI la ya ma hA yak+sha kA la rU pa karma ra~M ra~M dz+wa la ra~M hU~M phaT:__lan gsum/__sngags byang gis dbang bskur bas sngags kyi nus stobs 'phel rgyas brtan par byas par mos shig__/sngags byang mgrin par bzhag__/A:__bde gshegs zhi khro'i lha tshogs kyi:__snying po lung gi dbang bskur bas:__bsnyen dang sgrub dang las sbyor gyi:__bzlas pas dngos grub mchog thob shog:__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka wA ka dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa A:__deng phyin chad brtan g.yo'i sgra skad thams cad bde gshegs zhi khro'i gsung nA da'i rang sgrar shes pas bzlas pa chu bo'i rgyun bzhin du rtsol ba dang sgra grags kun la sngags dang 'phro 'du'i gzer gyis thebs par gyis shig__/thugs rang byung ye shes chen po'i dbang gi slad du/__lha tshogs rnams kyi thugs ka nas gnyis su med pa'i ye shes kyi rang bzhin rdo rje 'od 'bar ba'i rnam pa 'phros te khyed rang rnams kyi snying gar thim par mos shig__/rdo rje snying gar bzhag__hU~M:__bde gshegs zhi khro yongs rdzogs kyi:__ye shes thugs kyis dbang bskur bas:__lha dang bdag nyid dbyer med pa'i:__dgongs pa mi 'gyur gding thob shog:__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__deng phyin chad khams gsum gyi rnam par rtog pa'i 'jug ldang thams cad rang byung ye shes chen po'i rol par shes pas rtog tshogs thams cad la dgongs pa mi 'gyur ba'i gzer gyis theb par gyis shig__/sman gyi pho brang thogs la/__yon tan bdud rtsi'i dbang bskur ba la/__sman gyi pho brang 'di nyid dpal chen klong dgu'i ye shes kyi dkyil 'khor dngos su gsal ba las gsang ba gsum gyi byin rlabs thams cad 'od zer dang bdud rtsi'i rnam par byon te khyed rang rnams kyi gnas gsum du thim pas spang bya'i nyes pa las grol/__rtogs bya rnam par grol ba'i yon tan yongs su rdzogs pa'i nges shes skyed mdzod/__swA:__snod ni rang byung gzhal med khang :__bcud ni zhi khro yongs rdzogs lhas:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rnam grol yon tan dbang bsgyur shog:__oM badz+ra A' mr-i ta hU~M ta hU~M hrIHTha:__gu Na dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa swA:__sman thod spyi bor bzhag la zhal phye/__sman phye nang mchod du btab pa bkye/__dkyil 'khor gyi lha tshogs 'od du zhu nas ye shes bdud rtsi'i rgya mtsho chen por 'khyil ba'i phud kyis rtsa gsum chos srung bcas mchod par mos la sman mchod lhan cig gsung bar zhu/__hU~M:__rang byung gdod nas rnam dag pa:__sha lnga bdud rtsi ye shes lnga:__dag mnyam rtog pa'i phud mchod kyis:__dpal chen lha tshogs mnyes gyur cig:__sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hiH__dgongs pa brda dang snyan nas brgyud pa yi:__byin rlabs sprin phung ye shes char chen 'bebs:__rig 'dzin rtsal 'chang rtsa brgyud bla ma la:__sman mchod 'bul lo mthu dbang dngos grub stsol:__ma hA pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi:__ye shes klong dgu'i rang gzugs dpal chen po:__bde gshegs zhi khro rab 'byams 'dus pa'i lha:__dngos grub mchog stsol bsam yas dkyil 'khor la:__sman mchod 'bul lo mthu dbang dngos grub stsol:__ma hA pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi:__dpal gyi bka' sdod phrin las glog ltar 'khyugs:__ma sring mkha' 'gro dam can rgya mtsho dang :__snang srid gzhir bzhengs rdo rje'i maN+Da lar:__sman mchod 'bul lo mthu dbang dngos grub stsol:__ma hA pany+tsa a mr-i ta kha ra~M khA hi:__de ltar mchod pas lha tshogs rnams mnyes te sku gsung thugs kyi dngos grub 'bru gsum gyi rnam par byon te bdud rtsir 'khyil pa de nyid nyi zla'i gwa 'us blangs te lce rdo rje rtse gsum pa nas brgyud de gnas gsum du thim pas gsang ba gsum gyi byin rlabs dngos grub ma lus pa thob par mos shig__oM AHhU~M:__dam tshig rdzas kyi bdud rtsi las:__ye shes snying po'i dngos grub dbyig:__mtheb srin nyi zla'i gwa'u yis:__rdo rje lce la bzhag cing myang :__kA ya wA ka tsit+ta a mr-i ta sid+d+hi pha la ho:__thig le gnas gsum du bkod cing myang gzhug__/deng nas bzung te bsgrub pa'i bdud rtsi chen po rang nyid dam tshig gi rdzas su bsten cing gzhan la myang grol du sbyin pa sogs gyis shig dang mthong thos myang reg thams cad rnam grol byang chub mchog gi go 'phang bde blag tu 'thob par 'gyur ro/__/phrin las sgrub pa'i phur bu gtad pas las rab 'byams sgrub pa la thogs pa med pa'i dbang thob par mos shig__/sgrub phur gtad la/__hA:__bde gshegs zhi khro yongs rdzogs kyi:__'dul thabs rnam pa thams cad pas:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__thogs med phrin las kun 'grub shog:__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka bi shwa karma a b+hi Shiny+tsa hA:__deng nas bzung ste byed spyod thams cad zhi rgyas dbang drag gi phrin las rnam bzhi'i sgo nas 'gro ba gang la gang 'dul gyi don sgrub par mdzod cig__/gnyis pa khyad par gyi dbang lnga las rang don tu 'chad nyan sgom sgrub kyi dbang bskur ba la rgyud kyi glegs bam rna bar bzhag pa 'od du zhu nas sgra gsal bar byed pa'i thig le la thim pas gsang rgyud mtha' dag nyan cing 'dzin nus pa'i dbang thob par mos shig__/glegs bam rna ba gnyis su gzhag la/__oM:__sgra gsal thig le'i dkyil 'khor du:__sngags rgyud rab 'byams dbang bskur bas:__gsang ba gsang chen bla med chos:__nyan cing 'dzin pa'i dbang thob shog:__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka sarba d+harma a b+hi Shiny+tsa hrI:__phreng ba lag tu gtad pa 'od du zhu nas dran pa gsal bar byed pa'i thig le la thim pas bsnyen sgrub yan lag bzhi dang ldan pa'i sgom sgrub bzlas pa'i rim pa la dbang thob par mos shig__/phreng ba gtad cing snying gar bzhag la/__oM:__dran gsal thig le'i dkyil 'khor du:__thugs rje gzungs kyi dbang bskur bas:__bsnyen sgrub yan lag rnam pa bzhi:__sgom sgrub bzlas pa'i dbang thob shog:__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka sarba b+hA wA a b+hi Shiny+tsa ho:__gzhan don tu 'chad pa dang phrin las kyi dbang bskur ba la chos dung ljags la bzhag pa smra bar byed pa'i thig le la thim pas chos sgo rab 'byams 'chad pa la thogs pa med pa'i dbang thob par mos shig__/dung dkar gtad la/__oM:__smra byed thig le'i dkyil 'khor du:__'chad pa lung gi dbang bskur bas:__chos kyi dung ni bla med pas:__'gro 'dul mchog gi dbang thob shog:__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka sarba b+hA Sha a b+hi Shiny+tsa hrI:__phyag shing lag tu gtad pa skyod byed kyi thig le la thim pas gsang ba sngags kyi spyod pa'i brtul zhugs chen pos phrin las rab 'byams sgrub par nus pa'i dbang thob par mos shig__/phyag shing gtad la/__oM:__skyod byed thig le'i dkyil 'khor du:__rdo rje'i phyag shing dbang bskur bas:__sngags kyi spyod pa'i tshul chen po'i:__las rnams grub pa'i dbang thob shog:__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka sarba karma a b+hi Shiny+tsa hoH__de nas khyed rang rnams dkyil 'khor gtso bo mchog gi skur gsal ba seng ge'i khri chen po la bkod/__steng du rin po che'i gdugs phub/__g.yas g.yon rgyal mtshan dang ba dan sgreng*/__phyag tu rdo rje dang dril bu gtad/__mchod pa'i bye brag sna tshogs pas mdun bdar/__shis pa brjod cing rdo rje slob dpon chen por mnga' gsol bar mos shig__/de dag slob ma'i go rim dang mtshungs par dngos sam gzugs brnyan dmigs pas khyab par byas/__rdor dril gtad la/__oM AHhU~M:__sgo gsum thig le'i dkyil 'khor du:__thabs shes zung 'jug dbang bskur bas:__dkyil 'khor khyab bdag chen po dang :__dbyer med grub pa'i dbang thob shog:__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka kA ya wA ka tsit+ta a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M:__mchod pa btegs la/__oM badz+ra ar+g+haM nas shab+da pra tIts+tsha swA hAH'i bar gyis mchod/__me tog 'thor la bkra shis brjod/__gsum pa phrin las sna tshogs sgrub pa'i dbang bskur ba'i thog mar nyams chags zhi ba'i dbang bskur ba la bshags skong 'di nyid lhan cig tu gsung bar zhu/__spro na na raka skong bshags gzhan nas 'byung ba ltar ram/__bsdu na spyi bshags/__ye shes sku mchog rang bzhin dkyil 'khor ni/__/zla rgyas bzhin du spros pa mi mnga' yang*/__/thugs rje nyi gsal 'od bzhin snyoms mdzad pa/__/'dir gshegs bdag la dgongs shing bzhugs su gsol/__/brjod med shes rab mi g.yo chos kyi sku/__/bde chen longs spyod rdzogs sku rigs lnga'i gtso/__/thugs rje thabs mkhas rgya che rol pa'i lha/__/zhi khro sprul pa'i sku la phyag 'tshal lo/__/dngos su 'byor dang yid kyis rnam sprul pa'i/__/kun tu bzang po bla med mchod sprin gyis/__/mkha' dbyings rnam dag rgya cher yongs bkod de/__/phyi nang gsang ba'i mchod pa rgya mtshos mchod/__/kun tu bzang mo gsang ba'i b+ha ga la/__/rgyal ba'i dkyil 'khor ma lus rab 'byams kun/__/'du 'bral med pa'i ngang du ro gcig pa/__/gnyis med byang chub sems kyis mnyes gyur cig__/sems kyi rang bzhin chos dbyings nam mkha' che/__/chos rnams rnam dag ye nas 'od gsal zhing*/__/rnal 'byor nyid dbyings smra bsam las 'das pa'i/__/mnyam nyid byang chub sems la rtag tu 'dud/__/kun bzang rdzogs chen ye nas brdal ba la/__/phyi nang gsang ba bkod pa'i dkyil 'khor ni/__/snang srid rnam dag lha dang lha mo'i dbyings/__/byung dang 'byung 'gyur yab yum lhun rdzogs rnams/__/gsang chen rab dgyes gzugs can bdag nyid ma/__/mkha' dbyings klong yangs pad+mo 'khyil pa la/__/gnyis med thig le chen por 'od gsal zhing*/__/ma bcos spros med byang chub snying po'i sku/__/cir yang snang ba bde chen g.yung drung lha/__/'du 'bral med pa gsang ba'i dkyil 'khor 'dir/__/bdag nyid chen po rigs lnga yab yum dang*/__/byang chub lcam dral khro bo khro mo'i tshogs/__/rdo rje lha mo tshogs rje tshogs kyi bdag__/rigs lnga dpal chen khro rgyal yab yum bcu/__/gnas dang yul gyi phyag rgya sgo ma bzhi/__/ye shes sprul pa'i lha tshogs mang po dang*/__/ma ltar byams shing sring ltar gdung la sogs/__/legs nyes stangs 'dzin dam tshig rjes gcod ma/__/phyi nang mkha' 'gro rnal 'byor ma yi tshogs/__/dpang gyur rdo rje dam can dgongs su gsol/__hU~M/__thugs rje gdung 'tshob rig 'dzin bdag cag gis/__/'gro ba'i don du byang chub sems bskyed de/__/bla med go 'phang bgrod par bya ba'i phyir/__/bstan pa rgya mtsho so so'i 'dul khrims dang*/__/sku gsung thugs dang mnyam sbyor sdom pa'i mchog__/rdo rje 'da' dka' dam tshig gtan gyi gnyer/__/spyi dang khyad par lhag pa'i dam tshig rnams/__/snga phyir nos shing gnyer du smras so 'tshal/__/yun du mi gtong 'da' bar mi bgyid cing*/__/don las gol zhing ldog sems ma mchis kyang*/__/gdod bya long yod snyam pa'i le lo yis/__/klong du ma gyur rtsal shugs chungs ba dang*/__/shes bzhin mi ldan bag med dbang gyur te/__/sgom la mi brtson bsnyen sgrub g.yel la sogs/__/tshor dang ma tshor ma rig dbang gis na/__/ston pa'i bka' dang dam las 'gal gyur te/__/rnal 'byor gang zhig dam tshig nyams pa dang*/__/skad cig tsam yang 'phrad par mi bya zhing*/__/bka' las byung zhing de ltar ma lcogs te/__/gsang sgo 'chol bas dbye bsal dka' ba dang*/__/mngon shes med pas skyon can ma rtogs te/__/nyams dang tshogs 'dres nyams pa bskang ba dang*/__/nyams dang snod min rnams la chos bshad dang*/__/nyams la mi 'dzems nyams pa'i skyon la sogs/__/nyams dang 'grogs shing nyams pa de dag gi__/nyams grib skyon gyis gos par gyur to 'tshal/__/tshe 'di'i rkyen dang yun gyi sgrib gyur rnams/__/rab gnong 'gyod pa'i sems kyis mthol lo bshags/__byams pa'i thugs brtses bdag la dgongs nas kyang*/__/gnyis med dbyings su mi 'gyur bdag bkod de/__/dmigs med btang snyoms ngang la bzhugs nas kyang*/__/gnyis med don gyi tshangs pa stsal du gsol/__/don dam dmigs med spros las 'das pas na/__/rnam rtog gang yang dmigs par mi 'gyur zhing*/__/kun rdzob sgyu ma tsam gyi dbang gis na/__/nongs pa mchis na rab gnong bzod par gsol/__ces dang*/__bdag mdun thugs nas 'od 'phros pas:__'og min zhing nas rdo rje sems:__bde gshegs rgyal ba'i 'khor dang bcas:__skad cig bar snang glog 'gyu ltar:__mdun gyi nam mkhar byon nas kyang :__nyams chags zhi ba'i dbang bskur bsam:__khrus bum thogs la/__oMH__til gyi gang bu bzhin gang ba'i:__rgyal bas bum pa bzung nas ni:__'di nyid du ni blugs mdzad pas:__sdig ltung nyams chags dag par shog:__yi ge brgya pa'i mthar/__sarba pa pa~M kle sha ma la bi shwa d+ha ya shIn+taM ku ru swA hA:__khrus bya/__'thor 'thung nye reg byar gzhug__/des ni rgyu nyes ltung thams cad byang zhing 'bras bu lus sems kyi nad gdon sdug bsngal thams cad las grol bar 'gyur ro/__/dngos grub bam gyi dbang bskur ba la/__gsang ba'i bam chen 'di nyid dpal chen po che mchog he ru ka lus dkyil gyi lha dang bcas par gsal ba spyi bor spyan drangs te dngos grub mchog gi byin rlabs stsol bar mos shig__/bam spyi bor bzhag la/__hU~M:__bam chen brjid pa'i pho brang du:__khyab bdag khrag 'thung dkyil 'khor rdzogs:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__dngos grub mchog la dbang sgyur shog:__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka ma hA ti ra maN+Da la sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa hU~M:__bam gyi lha las 'od 'phros pas:__'khor 'das nus byin bsdus shing thim:___dgyes pas 'od zhu bdud rtsi dmar:__kha dog lnga ldan dbyig tu 'khyil:__ces dmigs la ba~M chen dum bur bsil/__khyed rang rnams dpal chen po'i gsal snang dang nga rgyal brtan pos rol cig__/bkye zhing myang du gzhug__/'jig rten 'jig rten 'das pa yi:__dngos grub ye shes dbang gyur bsam:__de'i rjes 'brel du tshogs rdzas bza' btung sbyin la/__ho:__rdo rje'i slob ma rnams kyis rdo rje'i tshe gsol bas tshe'i dngos grub dbang du gyur cig:__thabs kyi mA~M sa gsol bas 'khor 'das kyi nus stobs dbang du gyur cig:__shes rab dza gad gsol bas bde ba chen po'i ye shes dbang du gyur cig:__zhal zas kyi bye brag mang po gsol bas zhi khro phrin las kyi dngos grub thams cad dbang du gyur cig:__'dod yon gyi rnam pa thams cad longs spyod pas 'khor 'das kyi legs tshogs thams cad dbang du gyur cig:__sarba karma wa shi mi no ha ra sid+d+hi hU~M:__mngon spyod drag po'i phrin las sgrub nus pa'i dbang gi thog mar dregs pa'i mthu dbang bskur ba la dmigs pa 'di ltar mdzod/__mdun du bshams pa'i gtor chen nyid dbang phyug ma hA de ba yab yum gtso bor gyur pa'i dregs pa'i sde dpon sum bcu dang*/__sngags bdag dregs chen bco brgyad/__las kyi bka' sdod dam can tshogs 'khor dang bcas pa mngon sum bzhin tu gsal bar gyur/__slob dpon gyis lta ba'i gding bskyed/__dpal chen po'i gsal snang brtan pos phur pa 'dril la/__hU~M:__nga ni za byed chen po ste:__khams gsum ma lus bsgral ba dang :__gdug pa ma lus 'dul ba'i phyir:__dregs pa'i tshogs rnams bsgral bar bya:__e hur thum trig nan badz+ra kI la ya mA ra ya rbad nan:__de yis dug lnga'i phung po zhig:__chos kyi dbyings su bsgral bar 'gyur:__ces dmigs/__nang mchod 'thor la/__slar yang bdud rtsis gsos btab pas:___mthu rtsal thogs med dngos ltar bsam:__oM AHhU~M badz+ra a mr-i ta ho:__gtor chen gtad la/__dregs pa can 'khor dang bcas pa khyed rang rnams dpal chen gsang bdag dregs pa kun 'dul du gsal ba'i zhabs 'og nas drangs shing bran gyi tshul du gtad pas ji ltar bka' bsgos pa'i phrin las thams cad thogs pa med par sgrub par zhal gyis bzhes par mos shig__/hU~M:__dregs pa'i sde dpon sum cu dang :__sngags bdag dregs chen bco brgyad sogs:__'jig rten dregs pa'i tshogs rnams kun:__dam ldan rdo rje'i rig pa 'dzin:__he ru ka yi gdung 'tshob pa'i:__bran dang khol po yang khol dang :__'bangs kyi tshul du bka' gtad na:__bde gshegs khrag 'thung rab 'byams dang :__rig 'dzin brgyud par bcas pa yi:__dam las ma 'da' bka' bzhin sgrubs:__byin pa'i dgra bgegs sha khrag zo:__bcol ba'i mngon spyod las kun mdzod:__mthu dbang drag po'i stobs bskyed la:__byang chub lam gyi bar chad choms:__phrin las thams cad sgrub par gyis:__badz+ra sarba duSh+tAn trig nan:__e hur thum mA ra ya rbad:__aHyaHmaHduHruHtsaHshaHnaHdzaHdzaH__pa shaM ku ru hU~M phaT:__badz+ra sa ma ya rak+Shan+tu:__zhes lag tu gtad pa dang zhabs 'og nas drangs pa'i tshul byas la mdun stegs su bzhag gtor chung dang sha khrag bsham/__gtor ma dgra bgegs bsgral ba'i sha khrag rus pa'i phung po chen por gyur pa dregs pa 'khor dang bcas pa la phul bas dgyes pa chen pos rol par gyur/__oM badz+ra sarba duSh+tAn sarba big+h+nAn sha trun ma ra ya ma hA mA~M sa rak+ta ki ni ri ti ba liM ta khA hi:__lan gsum/__hU~M:__dregs pa rgyud gsum 'khor dang bcas:__dam las ma 'da' rjes su dgongs:__rig 'dzin srung mar mnga' gsol na:__dkon mchog gsum gyi dbu 'phang bstod:__sangs rgyas bstan pa gnyan po srungs:__rig 'dzin 'dus pa'i sku dgra sgrol:__mngon spyod phrin las mthar phyin pa'i:__las kyi 'bras bu mchis par mdzod:__phrin las bcol/__slob mas gtor ma la bdud rtsi 'bul ba dang*/__zham chu'i bdud rtsi'i sbyin pa spyi ltar byas la/__oM AHhU~M sarba sa ma ya a mr-i ta khA hiH__zhes brjod/__gdab phur rngams stabs kyis blangs shing gtad la/__drag po'i gdab phur lag tu gtad pas mngon spyod las kyis dgra bgegs gdug pa can thams cad tshar bcad pa'i dbang thob par mos shig__/hU~M:__drag po las kyi phur pa la:__dpal chen khrag 'thung nus stobs rdzogs:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__mngon spyod las kun 'grub par shog:__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka badz+ra kI li kI la ya a b+hi Shiny+tsa hA:__de ltar drag po'i phrin las kyis dgra bgegs sgrol nus pa'i dbang thob nas gdab pa'i las la 'jug dgos pas dmigs bya'i rten bskyed pa dang phyag rgya bzhis 'gugs 'chings sdaum myos byed pa'i dmigs pa gsal thob cig__/lcags hom ling ga mdun du bzhag__/phyag rgya bzhi/__sgrol phur/__ral gri/__hom gzar rnams bkod la/__e yi tshogs kyi dkyil 'khor ni:__thar med srid pa'i brub khung nang :__nr-i dang tri las dgra bgegs kun:__skyabs bral nyam thag tshul du bsam:__/phyag rgya bzhis bkug pa ni/__hU~M:__chos kyi dbyings las rang byung lha:__bde gshegs zhi khro 'bar ba'i tshogs:__drag po'i phrin las dus la bab:__mngon spyod dmod pa'i las la bzhengs:__'gugs byed chen mo lcags kyu mas:__dgra bgegs rnam shes gzugs la bstims:__'ching byed chen mo zhags pa mas:__dgra bgegs rnam shes rten la chings:__sdom byed chen mo lcags sgrog mas:__dgra bgegs lus sems dbyer med sdoms:__myos byed chen mo dril bu mas:__dgra bgegs dbang po myos su chug:__sarba nr-i trI sha trUn big+h+nAn badz+ra ang+ku sha dza:__badz+ra pA sha hU~M:__badz+ra s+pho Ta ba~M:__badz+ra g+hAN+De ho:__ces dgug 'ching sdom myos dang*/__gsal ba gsum dang tshe lung khrus lung gi ting nge 'dzin dang ldan pas gdab pa'i las la 'jug par mdzod cig__hU~M:__bdag nyid dpal chen he ru ka:__phur pa sras mchog kI la ya:__khams gsum sgrol ba'i mthu ldan pa:__dgra bgegs snying gi dkyil du btab:__tshe bsod dwangs bcud rang la thim:__gnas ngan dri ma khrus kyis sbyangs:__rnam shes rgyal ba'i sras su bskyed:__gzugs phung thal ba'i rdul du rlog:__oM badz+ra ma hA kro d+ha pad+ma kro d+hI shwa ri badz+ra kI li kI la ya ma hA yak+sha kA la rU pa karma ra~M ra~M dz+wa la ra~M hU~M phaT:__sarba nr-i tri sha trUn big+h+nAn a yur bin+du dzaHb+h+rU~M:__a su nr-i tri pre du bi shwa d+ha ya hU~M:__e yaM s+pha ra Na phaT:__ces phur pas btab du bcug__sarba duSh+tan b+hin+da b+hin+d+ha ha na ha na da ha da ha pa tsa pa tsa mA ra ya phaT:__ces sgrol gris gtub du bcug__ling ro hom gzar du blangs la/__bsgral ba'i sha khrag bdud rtsi'i dwangs mar sbar ba dkyil 'khor lha tshogs rnams dang khyed rang rnams lhar gsal ba'i zhal du bstabs par mos shig__hU~M:__dgra bgegs bsgral ba'i sha khrag rus:__dug gsum tshogs mchod bla na med:__dpal chen 'khor bcas dgyes par bzhes:__mngon spyod phrin las yongs rdzogs mdzod:__sarba sha trUn big+h+nAn mAM sa rak+ta ki ni ri ti ga Na tsakra pU dza kha kha khA hi khA hi:__zhes mchod bstab bya/__de nas srung ba'i 'khor lo/__las phur/__thun rdzas/__ri rab/__me hom/__zor gtor rnams snod gcig tu bsdus pa'am/__slob ma nyung na 'don tshig dang bstun rim bzhin gtad la/__slar yang las drug gi rjes gnang byin pas mi mthun bsrung ba dang*/__gdugs can bsgral ba dang*/__'gal rkyen thams cad zlog pa dang*/__bar du gcod pa mnan pa dang*/__dgra bgegs rnams sreg pa dang*/__rlag byed zor gyi las sgrub pa'i mthu dbang thob par mos shig__/hU~M:__slob ma dpal chen stobs ldan nag:__drag po'i sngags bdag chen po la:__phas rgol mi mthun kun bsrung phyir:__mi phyed rdo rje'i tsakra gtad:__khams gsum gdug pa bsgral ba'i phyir:__phur pa bsad pa'i mtshon rnon gtad:__'gal rkyen thams cad bzlog pa'i phyir:__nyungs kar la sogs thun rdzas gtad:__bar chad ldang med mnan pa'i phyir:__rdo rje ri rab lhun po gtad:__dgra bgegs rjes med bsreg pa'i phyir:__'bar ba zhal gyi me hom gtad:__'phang bas gdug can brlag pa'i phyir:__drag po zor gyi gtor ma gtad:__srung bsad zlog mnan sreg pa dang :__'phang ba'i las kun mthar phyin shog:__badz+ra rak+Sha mA ra pra t+yaM gI ra hU~M phaT:__badz+ra stam b+ha hU~M phaT:__de rnams kyis mngon spyod drag po'i phrin las mtha' dag sgrub pa'i dbang thob pa yin no/__/thod pa'i mar me sbar ba mgor bzhag la/__klong dgu'i ye shes kyi rang bzhin mar me dgu pos byin gyis brlabs pas 'od gsal mchog gi ye shes mngon tu gyur par mos shig__/hU~M:__bde gshegs zhi khro'i 'od gsal dbyings:__ye shes mar me dgu ru shar:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rig 'dzin rol pa'i dbang thob shog:__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka dz+nyA na dI pa a b+hi Shiny+tsa hU~M:__b+han+d+ha gcig tu zlum pa dbyings:__me dbus ye shes rig pa dgu:__rang shar zung 'jug brdas mtshon te:__mchog gi 'od gsal mngon gyur bsam:__dad mos gdung shugs drag po dang ldan pa'i yid rtse gcig pas mar me smon lam lhan cig tu mdzad par zhu/__hU~M/__bla med gsang ba mchog gi dkyil 'khor du/__/snying po byang chub lam la zhugs pa yis/__/'khor ba'i g.yang sa chen por mi ltung shing*/__/chags sdang gcong rong gnas su mi skye dang*/__/log lta dmyal ba'i zang khar rbab mi 'gril/__/'khon 'dzin gcan gzan gdug pa'i skad mi thos/__/nyon mongs mtshon rtse gdug pa'i zer mi 'phog__/dge ba'i bshes gnyen bka' drin che ba dang*/__/srog gis sbrel ba'i mched dang lcam dral dang*/__/gsum pa'i dbang gis sbrel ba'i rig ma gsum/__/skye ba 'di dang tshe rabs thams cad du/__/mi 'bral rtse gcig 'grogs pa'i ting 'dzin gyis/__/sa bcu khyad par rim gyis bgrod par shog__/nam zhig tshe 'phos lus brje'i dus byung nas/__/'khor ba'i g.yang sar lan gcig ltung srid kyang*/__/snang ba'i go 'byed zhun mar mdangs gsal 'dis/__/rig 'dzin sgrub pa po yi shul mtshon cing*/__/kun tu 'od kyi sa la rgyud sbyangs nas/__/pad+ma chen po'i sa la lhun gyis grub/__/'khor lo tshogs chen sa la gshegs pa'i tshe/__/sngon gyi rgyal ba rnams kyis mdun bsus shig__/yi dam lha yis rgyab nas srog rten cig__/byang chub sems dpa' rnams kyis mtha' skyor cig__/mchod pa'i lha mo rnams kyis sna drongs shig__/ma tshogs dbang mo rnams kyis rjes skyongs shig__/lcang lo can gyi sa la phyin pa'i tshe/__/mi ldog pa yi sa la gnas nas kyang*/__/rdo rje khro rgyal khyod kyi zhal mthong nas/__/rig 'dzin rnams dang dbyer med gyur nas kyang*/__/bla med sku gsung thugs su 'grub par shog__de nas tshe dang ye shes kyi snang ba rgyas par byed pa'i slad du 'chi med tshe'i dbang bskur ba la dmigs pa 'di ltar mdzod/__slob dpon dang dkyil 'khor pa'i lha tshogs rnams kyi sku las 'bar ba'i 'od zer dang pho nya nyi zer gyi rdul lta bu phyogs bcu kun tu 'phros pas khyed rang rnams kyi bla tshe chad nyams brkus 'phrog yar bar gyur pa rnams dang*/__'khor 'das gnyis kyi snod kyi 'byung bzhi'i dwangs ma/__bcud kyi skye 'gro'i tshe bsod/__rtsa gsum rgyal ba'i gsang ba gsum gyi byin rlabs ma lus pa bdud rtsi'i 'od zer gyi rnam par bsdus te dbang rdzas dang khyed rang rnams la thim par sgoms shig__/mda' dar g.yab la las byang ltar/__hU~M:__ye shes klong dgu'i dkyil 'khor lha:__thugs dam chen po'i dus la bab:__tshe 'gugs rdo rje'i pho nya mo:__'khor 'das khams kun khyab par spros:__sde brgyad 'byung po'i tshogs rnams kyis:__bla tshe 'phrog pa rang sor tshud:__snod kyi 'byung bzhi'i dpal dang g.yang :__dngas ma gzi brjid rten la stims:__bcud kyi skye 'gro'i tshe bsod stobs:__brten pa sems dang dbyer med bsres:__rtsa gsum rgyal ba'i thugs rje'i dbyig:__ye shes dbyings kyi thig ler sdus:__mi 'gyur mi shigs rtag pa yi:__dngos grub dam pa stsal du gsol:__oM AHhU~M:__bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu AH__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__oM b+h+rU~M badz+ra A yu She swA hA:__tshe 'brang sbyi bor bzhag la/__hU~M:__tshe yi dngos grub rgyud gsum po:__rtsa srog tsit+ta'i thig ler stims:__mi phyed sku gsung thugs rdo rje'i:__dbang dang byin rlabs dngos grub stsol:__kA ya wA ka tsit+ta A yur+dz+nyA na sid+d+hi hU~M b+h+rU~M:__zhes dang oM AHhU~M bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu AHoM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__oM b+h+rU~M badz+ra A yu She swA hA:__brjod la tshe ril chang sbyin/__tshe'i bcud kyis lus kyi nang thams cad gang*/__dwangs ma snying dbus mi shigs pa'i thig le la thim/__ye shes rdo rje'i phyag rgya'i rgyas btab pas mi 'gyur rtag pa dam pa'i sku thob par mos shig__/rdo rje snying gar bzhag la/__hU~M:__tshe bcud snying dbus rten la thim:__rig 'dzin tshe yi dngos grub thob:__ye shes rdo rje'i phyag rgya yis:__rtag pa dam par rgyas gdab po:__dz+nyA na badz+ra rak+Sha rak+Sha b+h+rU~M:__zhes rgyas gdab/__slar yang rnam rgyal bum pa spyi bor bzhag pas phan nus kyi dbang gi ye shes dang byin rlabs mtha' dag brtan par byas par mos shig__/rnam bum gyis dbang bskur la/__hU~M:__bkra shis chen po'i bum pa na:__dpal chen bzhugs pa'i pho brang ste:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__byin rlabs nus pa brtan par shog:__badz+ra ka la sha oM hU~M trA~M hrIHA a b+hi Shiny+tsa mi:__su ra tA staM:__bum chu sbyin cing 'thor/__de ltar dbang bskur bas byang chub sems kyi chu rgyun gyis lus kyi nang gang*/__sgrib pa bzhi dag__/dbang bzhi thob/__dbang bskur ba thams cad brtan cing mchog tu gyur/__chu zhabs spyi bor brten pa la khrag 'thung rigs lngas dbu brgyan par gyur pa la mchod cing shis pa brjod pas mnga' gsol bar mos shig__/mchod pa btegs la/__oM badz+ra puSh+pe sogs dang*/__me tog 'thor la shis pa brjod/__de ltar phyi yi dkyil 'khor du:__sgrub pa'i rdzas la brten nas kyang :__bum pa'i dbang thob lus sgrib dag:__bskyed bzlas phrin las sgrub la dbang :__'bras bu sprul sku thob pa'o:__zhes rtogs pa brjod/__gsum pa zab mo'i dbang bskur ba la'ang gsum las dang po rdzas gsang ba byang chub sems kyis dbang bskur ba zhu ba'i yon du maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__dkyil 'khor chen po'i khyab bdag kye:__bum pa'i dbang bskur bstsal lags na:__byang chub sems kyi dkyil 'khor du:__gsang ba'i dbang bskur bka' drin gsol:__lan gsum/__sngon chad lus kyi dkyil 'khor ma mthong ba'i brdar gdong g.yogs 'chings/__'bru gsum/__bla ma he ru ka yab yum:__snyoms zhugs bde ba'i 'od dang sgras:__sangs rgyas thams cad zhal du zhugs:__thugs kar zhu ba'i byang chub sems:__yum gyi mkha' las byin par mos:__thod pa'i bdud rtsi sbyin la/__A:__mu tig ltar dag byang chub sems:__chags med rak+ta lhan cig pa:__dkar dmar lhag pa'i byang chub sems:__bde gshegs khrag 'thung 'dus pa'i bcud:__sangs rgyas kun gyi dam tshig gis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rtsa khams rlung la nus pa smin:__gsang ba'i dbang mchog thob par shog:__oM sarba ta thA ga ta shri he ru ka ma hA bo d+hi tsit+ta a b+hi Shiny+tsa ho:__byang chub sems kyi bdud rtsi rnam par rtog pa med pas rol la sngags 'di'i rjes zlos/__a ho mA hA' su kha ho:__rtsa khams kun la thim pa yis:__gsal stong bde ba skyes par mos la rang ngor ltos la mnyam par zhog cig__/lus dkyil mthong ba'i brdar mig dar sol/__byang chub sems kyi dkyil 'khor du:__zhu bde'i rdzas la brten nas kyang :__gsang ba'i dbang thob ngag sgrib dag:__rlung sems sgyu ma sgom la dbang :__'bras bu longs sku thob pa'o:__gnyis pa lam gsang ba ye shes kyi dbang bskur zhu ba'i yon du gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__dga' chen ston pa mchog gcig pus:__gsang ba'i dbang bskur bstsal lags na:__bde mchog gsang chen dkyil 'khor du:__shes rab ye shes dbang bskur stsol:__lan gsum/__b+ha ga'i dkyil 'khor ma mthong ba'i brdar gdong g.yogs 'chings/__gzugs dang lang tsho'i mdzes sdug phul du byung zhing mtshan nyid yongs su rdzogs pa'i rig ma dbyings phyug ma'i ngo bor byin gyis brlabs te phyag rgya'i dngos grub kyi don du byin par mos shig__/rig tsaka gtad la/__hU~M:__'di de sangs rgyas thams cad kyi:__bla med gsang ba'i yum mchog ste:__bde gshegs khrag 'thung za ma tog:__e yi cha byad bzang pos brgyan:__lhan cig skyes pa'i bde ster mas:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__lugs 'byung lugs ldog dga' bzhi smin:__shes rab ye shes dbang thob shog:__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka ma hA mu trA a b+hi Shiny+tsa hU~M:__de ltar byin pa'i rig ma dang 'du shes gsum ldan gyis mnyam par sbyor bas yas babs dang mas brtan gyi dga' ba bcu drug gi mthar zag bral lhan cig skyes pa'i ye shes nyams su myong bar mos la rang ngo skyongs shig__/b+ha ga'i dkyil 'khor mthong ba'i brdar gdong g.yogs sol:__phyag rgya'i b+ha ga'i dkyil 'khor du:__kha sbyor bde ba la brten nas:__gsum pa'i dbang thob yid sgrib dag:__'od gsal bde ba sgom la dbang :__'bras bu chos sku thob pa'o:__gsum pa don gsang ba bzhi pa'i dbang bskur zhu ba'i don tu gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__khyab bdag bde chen he ru kas:__gsum pa'i dbang bskur bka' drin thob:__da ni mthar thug don gyi dbang :__mngon sum ye shes ngo sprod gsol:__lan gsum/__'ja' shel gyis mtshon par byas te/__khyed rang rnams lus gnad bsrang la lta stangs dang ldan pas rdo rje sems dpa'i me long la mig gtad pas:__dbyings stong pa shel gyi ngo bo lta bu/__rig gdangs ma 'gags pa 'ja' tshon sna tshogs su snang ba lta bu/__de gnyis gdod nas dbyer med zung 'jug tu gnas pa'i brda don ngo sprod kyi tshul go bas gnas lugs kyi rang ngor mnyam par 'jog par zhu/__hoH__thog mtha' med pa'i byang chub sems:__rdo rje snying po mkha' ltar khyab:__ngo bo ka dag shel lta bu:__rang bzhin lhun grub 'ja' ltar snang :__dbyer med zung 'jug ye shes kyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__don gyi dpal chen mngon du gyur:__bzhi pa'i dbang mchog thob par shog:__oM sarba ta tha gA ta shrI he ru ka dz+nyA na d+hA tu a b+hi Shiny+tsa a AH__dbyings rig zung 'jug gnyug ma'i gshis:__bsam gyis mi khyab ngang bskyang ngo :__zhes cung zad 'jog tu gzhug__/don dam byang sems dkyil 'khor du:__brda dang thabs la brten nas kyang :__bzhi pa'i dbang thob shes sgrib dag:__zung 'jug mthar thug sgom la dbang :__'bras bu bde chen sku 'grub bo:__zhes rtog pa brjod/__de nas mtshams sbyor spyi ltar byas la/__me tog 'thor cing shis brjod rgyas par spel/__de ltar bya ba'i rim pa de dag gis grub thob chen po'i thugs thig las khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i dbang bskur rgyas par grub pa lags/__de lta bu'i dbang bskur ma thob pa'i skyon yang gzhung las/__slob dpon ma mnyes dbang ma rdzogs:__dam tshig dag par ma byas pas:__rigs sngags bsgrubs kyang log pa ste:__'bras bu med cing ngan song lhung*/__zhes 'byung ba ltar yin la/__dbang bskur tshul bzhin thob pa'i phan yon ni/__dbang thob dam tshig dag pa'i bu:__rgyal ba rnams kyi sras su 'gyur:__rig 'dzin bla mas byin gyis rlobs:__yi dam mkha' 'gro dngos grub ster:__chos skyong dregs pa bka' bzhin nyan:__mchog thun dngos grub myur du 'grub:__de phyir lam gyi rtsa ba ste:__rnal 'byor rnams kyi tshul bzhin spyod:__ces gsungs pa ltar lags pas dad mos spro dga' bskyed pa dang*/__rdo rje theg pa'i lam gyi rtsa ba dbang*/__dbang gi rtsa ba dam tshig rnam par dag pa kho na yin pas deng phyin chad spyi dang khyad par lhag pa'i dam tshig chen po gsum gyis bsdus pa'i bsrung sdom mtha' dag nyams pa med par tshul bzhin bsrung dgos pas de ltar bgyi'o snyam pa'i blos 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs lan gsum/__gtang rag maN+Dal/__lus longs spyod 'bul ba/__dge bsngo byas la slob ma rang gnas su btang*/__lnga pa rjes kyi bya ba ni/__slob dpon gyis tshogs la rol zhing lhag ma gtor skyong nas shis brjod kyi bar las byang ltar tshang bar bya'o/__/yon tan rdo rje'i lam gyis rtsa ba tshugs/__/sku gsung thugs kyi rdo rje'i lam mthar phyin/__/phrin las rdo rje'i stobs grub lam myur gyi/__/rig 'dzin sa bgrod dpal gyi mchog 'grub shog__/ces pa'ang rigs kun khyab bdag gter chen bla ma rin po ches bka' yis rjes su gnang ba dang rang gzhan la nye bar mkho ba'i phan bde'i btsas su dmigs te pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzang bde chen 'od gsal gling du bgyis pa dge legs 'phel//__//__

Footnotes

Other Information