JKW-KABAB-02-KHA-027

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག་ལེ།
Wylie title 'od gsal phyag rgya chen po'i shing rta chen po rnams la gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i thol glu nges don dpyid kyi thig le JKW-KABAB-02-KHA-027.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 27, Pages 167-174 (Folios 1a to 4b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'od gsal phyag rgya chen po'i shing rta chen po rnams la gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i thol glu nges don dpyid kyi thig le. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 167-174. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu  ·  Mahamudra - phyag rgya chen po
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Colophon

།ཞེས་འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་ནས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས་ལམ་ཟབ་མོའི་པྲ་ཎི་དྷ་དང་འབྲེལ་བ་འདི་ནི་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་ཞེས་བགྱི་བའི་དྭ་རི་དྲྭས་དཔལ་སྟག་ལུང་ཆོས་གྲྭ་དང་ཉེ་བའི་འདབས་རོལ་ཏུ་སྣང་གསལ་ཞིག་གི་ངོགས་སུ་ཤར་མར་སྤེལ་བ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

zhes 'od gsal phyag rgya chen po'i lam nas dngos grub brnyes pa'i slob dpon chen po rnams la gsol 'debs lam zab mo'i pra Ni d+ha dang 'brel ba 'di ni gtsug lag smra ba'i nyi ma zhes bgyi ba'i dwa ri drwas dpal stag lung chos grwa dang nye ba'i 'dabs rol tu snang gsal zhig gi ngogs su shar mar spel ba sid+d+hi rastu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ།།ཨ་ཧོ། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ཡེ་ཤེས། །འོད་གསལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལང་ཚོ་ལ་སྦྱར་བས། །ཟུང་འཇུག་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཡོངས་གྲུབ་ཀྱི་མཚན་དཔེ། །སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་སྙིང་དབུས་ནས་དྲན་བྱུང༌། །སྐྱེ་མེད་གཉུག་མ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །སྲིད་གསུམ་ཟ་བྱེད་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ཡིས་སྒྱུ་མས། །སྐལ་བཟང་གྲུབ་པ་གཉིས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་སྦྱར་ནས། །རང་གྲོལ་དོན་གྱི་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་ལ་སྟོན་པའི། །ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་རྗེ་སྙིང་དབུས་ནས་དྲན་བྱུང༌། །མི་འགྱུར་མཆོག་བདེ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །གཟོད་ནས་འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཐིག་ལེ། །ཆོས་ཅན་གདན་གསུམ་སྤྲུལ་པའི་ཟློས་གར་ལ་རྩེན་པས། །རྣལ་འབྱོར་གསང་མཐའི་ཉེ་ལམ་སྐལ་བཟང་ལ་སྩལ་བའི། །ཏེ་ལོ་པྲ་ཛྙཱ་བྷ་དྲ་སྙིང་དབུས་ནས་དྲན་བྱུང༌། །བློ་འདས་བྱར་མེད་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །བརྒྱད་གཉིས་དཀའ་བའི་སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་གི་ཤིང་རྟས། །ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་པད་དུ་བསྙེན་པས། །ས་ལམ་ཡོན་ཏན་ནོར་བུ་གཅིག་ཅར་དུ་ཐོབ་པའི། །རྗེ་བཙུན་ནཱ་རོ་ཏ་པ་སྙིང་དབུས་ནས་དྲན་བྱུང༌། །སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩི་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །རྣམ་མང་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོར་གསང་རྒྱུད་ཀྱི་མེ་ཏོག །མན་ངག་སྙིང་པོའི་སྦྲང་རྩིའི་བཅུད་ལེན་དུ་གཡོ་བས། །དབང་རྣོན་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ངལ་བསོ་ལ་སྦྱར་བའི། །རྣལ་འབྱོར་མར་པ་ལོ་ཙཱ་སྙིང་དབུས་ནས་དྲན་བྱུང༌། །ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །བཅོས་མིན་ངེས་འབྱུང་དྲག་པོའི་དྲི་གཞོན་གྱིས་བསྐུལ་ནས། །ནང་གི་དེ་ཉིད་གཉུག་མའི་གྲུ་བོ་ལ་འཆེལ་ཏེ། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་དུ་བརྒལ་བའི། །མི་ལ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་དབུས་ནས་དྲན་བྱུང༌། །ཚེ་གཅིག་གྲུབ་མཐའ་རྙོག་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །ཕྱི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་འབྱོངས་ཐེག་ཆེན་གྱི་བཤེས་གཉེན། །ནང་ལྟར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་མཁན། །གསང་བ་ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་གཙུག་རྒྱན། །ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུ་སྙིང་དབུས་ནས་དྲན་བྱུང༌། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །མདོར་ན་མྱུར་ལམ་མཐར་ཐུག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་སྒྲོན་མེས། །གངས་ཅན་འགྲོ་ཀུན་ཐར་པའི་སྣང་བ་ལ་སྦྱོར་ཅིང། །འབྲེལ་ཚད་སྐུ་གསུམ་བདེ་ཆེན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བཀྲི་བའི། །རང་གྲོལ་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་སྙིང་དབུས་ནས་དྲན་བྱུང༌། །ཅིར་སྣང་སྒྱུ་མར་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །ཨ་ཧོ། རྙེད་དཀའ་དལ་འབྱོར་མི་ལུས་རིན་ཆེན་དེ་ཐོབ་ཀྱང༌། །སྐད་ཅིག་མི་རྟག་འགྱུར་བའི་སྣང་ཚུལ་ལ་སྐྱོ་ཞིང༌། །འཁོར་བ་གར་སྐྱེས་སྡུག་བསྔལ་རང་བཞིན་དུ་རྟོགས་པས། །རྒྱུ་འབྲས་བླང་དོར་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །གནས་གྲོགས་ལོངས་སྤྱོད་སྒྱུ་མའི་ཟློས་གར་དུ་ཤེས་པས། །ཅིས་ཀྱང་དགོས་མེད་ཞེན་ལོག་སྙིང་དབུས་ནས་དྲན་ཅིང༌། །ཤིན་ཏུ་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་བྲག་སྐྱིབས་ཀྱི་ཁང་བུར། །རྩེ་གཅིག་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་སྐྱབས་ཀྱི་དྭངས་མ་རུ་བཟུང་སྟེ། །སྨོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་ལ་སྦྱངས་ཤིང༌། །སྟོབས་བཞིས་སྒྲིབ་པའི་ཚོགས་ཀུན་ལྷག་མེད་དུ་བཅིལ་ནས། །ཚོགས་གཉིས་ལམ་ལ་བརྩོན་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །ཁྱད་པར་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་གཟུགས། །ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཕུང་པོའི་རྣམ་རོལ་དུ་ཤར་བའི། །ཁྱབ་བདག་བཀའ་དྲིན་སུམ་ལྡན་དཔལ་ལྡན་གྱི་བླ་མར། །བཅོས་མིན་མོས་གུས་འབྱོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །དེ་མཐུས་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་འཕོ་བ་ཡི་དབང་གིས། །སྒོ་གསུམ་ཆ་མཉམ་འཕོ་བའི་བག་ཆགས་ཀུན་སྦྱངས་ཏེ། །འཕོ་མེད་དོན་གྱི་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས། །འཁོར་འདས་དབུ་མར་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ལས་སྐྱེས་པའི། །རྣམ་པ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ལྷ་སྐུ་རུ་བལྟ་བས། །ཐ་མལ་འཁྲུལ་པའི་ཀུན་རྟོག་གཡོ་མེད་དུ་འཆིང་བའི། །བསྐྱེད་རིམ་ལམ་བཟང་གོམས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །སྦྱོང་བ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་བདུད་རྩི་ཡིས་བརླན་པས། །འཇུག་གནས་ལྡང་བའི་རླུང་ཀུན་ཁ་སྦྱོར་དུ་བསྒྲུབས་ཤིང༌། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་གཏུམ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གོམས་པས། །འབར་འཛག་དབུ་མར་ཐིམ་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །མཉམ་གཞག་ཉེར་ཐོབ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་འཇོག་ཅིང༌། །རྗེས་ཤེས་དངོས་ཀུན་སྒྱུ་མའི་དཔེ་བརྒྱད་དུ་མཐོང་བས། །ཞེན་མེད་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་གསལ་སྟོང་ལ་གོམས་ནས། །ཟུང་འཇུག་གོ་འཕང་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །རིག་འཛིན་རྗེས་གཞིག་མཆོག་བདེའི་འོད་གསལ་ལ་འཇུག་ཅིང༌། །སྟོང་པ་བཞི་ཡི་ངོ་བོར་རོ་སྙོམས་སུ་སྦྱར་བས། །ཡོངས་གྲུབ་སེམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་ནས། །འཆི་སྲིད་ཆོས་སྐུར་ཐིམ་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །མགྲིན་པའི་ཐིག་ལེར་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་སྡུད་ཅིང༌། །ཉིན་སྣང་རྨི་ལམ་ཁོ་ནའི་འཇུག་ལྡང་དུ་བལྟ་བས། །ཉིང་འཁྲུལ་རང་ངོ་ཤེས་པའི་ཉམས་ལེན་དང་སྦྲགས་ནས། །སྦྱང་སྤཻལ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་འབྱོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །དངོས་ཀུན་བདེན་མེད་བར་དོའི་སྣང་ཆ་རུ་གོམས་པས། །ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་འཆར་བའི་ཐབས་མཁས་ཀྱིས་ཉེ་རྒྱུས། །བར་སྲིད་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་གོ་འཕང་ལ་སྦྱོར་བའི། །མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །དོན་དམ་འགྲོ་འོང་སྤྲོས་པའི་མཚན་མ་ལས་འདས་ཀྱང༌། །ཀུན་རྫོབ་སྲོག་དང་རྩོལ་བའི་ཕོ་ཉ་ལ་བརྟེན་ནས། །རླུང་སེམས་ཐིག་ལེ་དྷཱུ་ཏིའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་འཕོ་བས། །འཕྱུགས་མེད་མཁའ་སྤྱོད་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །ཕྲ་རགས་རྟོག་ཚོགས་སྤངས་པའི་ཞི་གནས་ཀྱི་ཏིང་འཛིན། །གཡོ་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལྷུན་ཆགས་སུ་རྫོགས་པར། །བརྗོད་བྲལ་རང་བྱུང་གཉུག་མའི་ལྷག་མཐོང་གིས་འཁྱུད་པས། །དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །རྩེ་གཅིག་གསལ་སྟོང་ངང་གནས་སྣང་ཉམས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར། །སྤྲོས་བྲལ་གདོད་མའི་གནས་ལུགས་མཐོང་ལམ་དུ་རྟོགས་ཏེ། །སྤངས་བླང་བསལ་བཞག་བྲལ་བའི་རོ་གཅིག་གི་ངང་ནས། །སྒོམ་མེད་བཙན་ས་ཟིན་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །གཟོད་ནས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འཕོ་མེད་ཀྱི་བདེ་ཆེན། །ཨེ་ཝཾ་མི་ཕྱེད་དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལ་གོམས་པས། །མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྗེན་པ་རུ་སྦྱོར་བའི། །ངེས་དོན་ཕྱག་ཆེན་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །དེ་ལྟར་མྱུར་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྟེན་ཅིང༌། །དམ་ཚིག་སྡོམ་པའི་གནས་ལ་ཉེས་སྐྱོན་དང་བྲལ་བས། །འདིའམ་འཆི་ཁར་བར་དོའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྣང་ཆར། །སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་བརྙེས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །གལ་ཏེ་ལས་ཀྱི་མཐུ་ཡིས་སྲིད་པ་ལ་འཇུག་ན། །དབང་རྣོན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རིགས་ཅན་དུ་སྐྱེས་ནས། །སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩིས་མྱོས་པའི་གླུ་དབྱངས་དང་སྦྲགས་ནས། །གྲུབ་པའི་གྲོང་དུ་གཤེགས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །དེ་ལྟར་མི་ཕྱེད་གུས་པའི་ངེས་དོན་གྱི་གསོལ་འདེབས། །དཔའ་འོ་ཌཱ་ཀི་འདུ་བའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་༢༥ལ། །ཆགས་བྲལ་པདྨ་དགྱེས་པའི་མགྲིན་པ་ནས་བླངས་པས། །བློ་འདས་འོད་གསལ་རྟོགས་པའི་སྨོན་ལམ་ཞིག་ཞུའོ། །ཞེས་འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་ནས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས་ལམ་ཟབ་མོའི་པྲ་ཎི་དྷ་དང་འབྲེལ་བ་འདི་ནི་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་ཞེས་བགྱི་བའི་དྭ་རི་དྲྭས་དཔལ་སྟག་ལུང་ཆོས་གྲྭ་དང་ཉེ་བའི་འདབས་རོལ་ཏུ་སྣང་གསལ་ཞིག་གི་ངོགས་སུ་ཤར་མར་སྤེལ་བ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

@#/__/'od gsal phyag rgya chen po'i shing rta chen po rnams la gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i thol glu nges don dpyid kyi thig le zhes bya ba//a ho/__shin tu rnam par dag pa'i spros bral gyi ye shes/__/'od gsal bde ba chen po'i lang tsho la sbyar bas/__/zung 'jug rnam kun mchog ldan yongs grub kyi mtshan dpe/__/sangs rgyas rdo rje 'chang chen snying dbus nas dran byung*/__/skye med gnyug ma rtogs par byin gyis rang rlobs shig__/srid gsum za byed rdo rje btsun mo yis sgyu mas/__/skal bzang grub pa gnyis kyi dga' ston la sbyar nas/__/rang grol don gyi gnas lugs mngon sum la ston pa'i/__/ye shes DA ki'i tshogs rje snying dbus nas dran byung*/__/mi 'gyur mchog bde 'grub par byin gyis rang rlobs shig__/gzod nas 'pho 'gyur med pa'i chos nyid kyi thig le/__/chos can gdan gsum sprul pa'i zlos gar la rtsen pas/__/rnal 'byor gsang mtha'i nye lam skal bzang la stsal ba'i/__/te lo pra dz+nyA b+ha dra snying dbus nas dran byung*/__/blo 'das byar med rtogs par byin gyis rang rlobs shig__/brgyad gnyis dka' ba'i spyod pa rmad byung gi shing rtas/__/khyab bdag dpal ldan bla ma'i zhabs pad du bsnyen pas/__/sa lam yon tan nor bu gcig car du thob pa'i/__/rje btsun nA ro ta pa snying dbus nas dran byung*/__/smin grol bdud rtsi thob par byin gyis rang rlobs shig__/rnam mang bshad sgrub rgya mtshor gsang rgyud kyi me tog__/man ngag snying po'i sbrang rtsi'i bcud len du g.yo bas/__/dbang rnon grub pa mchog gi ngal bso la sbyar ba'i/__/rnal 'byor mar pa lo tsA snying dbus nas dran byung*/__/lhan skyes ye shes rtogs par byin gyis rang rlobs shig__/bcos min nges 'byung drag po'i dri gzhon gyis bskul nas/__/nang gi de nyid gnyug ma'i gru bo la 'chel te/__/srid dang zhi ba'i rgya mtsho'i pha rol du brgal ba'i/__/mi la bzhad pa rdo rje snying dbus nas dran byung*/__/tshe gcig grub mtha' rnyog par byin gyis rang rlobs shig__/phyi ltar byang chub sems 'byongs theg chen gyi bshes gnyen/__/nang ltar rdo rje theg pa'i smin grol gyi lam mkhan/__/gsang ba zab don snying po'i bstan 'dzin gyi gtsug rgyan/__/chos rgyal zla 'od gzhon nu snying dbus nas dran byung*/__/don gnyis lhun gyis grub par byin gyis rang rlobs shig__/mdor na myur lam mthar thug snyan brgyud kyi sgron mes/__/gangs can 'gro kun thar pa'i snang ba la sbyor cing/__/'brel tshad sku gsum bde chen grong khyer du bkri ba'i/__/rang grol dwags po bka' brgyud snying dbus nas dran byung*/__/cir snang sgyu mar rtogs par byin gyis rang rlobs shig__/a ho/__rnyed dka' dal 'byor mi lus rin chen de thob kyang*/__/skad cig mi rtag 'gyur ba'i snang tshul la skyo zhing*/__/'khor ba gar skyes sdug bsngal rang bzhin du rtogs pas/__/rgyu 'bras blang dor nus par byin gyis rang rlobs shig__/gnas grogs longs spyod sgyu ma'i zlos gar du shes pas/__/cis kyang dgos med zhen log snying dbus nas dran cing*/__/shin tu dben zhing nyams dga'i brag skyibs kyi khang bur/__/rtse gcig sgrub la gzhol bar byin gyis rang rlobs shig__/dkon mchog gsum po skyabs kyi dwangs ma ru bzung ste/__/smon dang 'jug pa'i byang chub sems mchog la sbyangs shing*/__/stobs bzhis sgrib pa'i tshogs kun lhag med du bcil nas/__/tshogs gnyis lam la brtson par byin gyis rang rlobs shig__/khyad par dus gsum rgyal ba thams cad kyi rang gzugs/__/kun mkhyen ye shes phung po'i rnam rol du shar ba'i/__/khyab bdag bka' drin sum ldan dpal ldan gyi bla mar/__/bcos min mos gus 'byongs par byin gyis rang rlobs shig__/de mthus rdo rje ye shes 'pho ba yi dbang gis/__/sgo gsum cha mnyam 'pho ba'i bag chags kun sbyangs te/__/'pho med don gyi gnas lugs mngon sum du mthong bas/__/'khor 'das dbu mar grol bar byin gyis rang rlobs shig__/ngo bo stong pa nyid kyi rang bzhin las skyes pa'i/__/rnam pa snang stong zung 'jug lha sku ru blta bas/__/tha mal 'khrul pa'i kun rtog g.yo med du 'ching ba'i/__/bskyed rim lam bzang goms par byin gyis rang rlobs shig__/sbyong ba rnam pa gsum gyi bdud rtsi yis brlan pas/__/'jug gnas ldang ba'i rlung kun kha sbyor du bsgrubs shing*/__/phyi nang gsang ba'i gtum mo'i rnal 'byor la goms pas/__/'bar 'dzag dbu mar thim par byin gyis rang rlobs shig__/mnyam gzhag nyer thob don gyi ye shes la 'jog cing*/__/rjes shes dngos kun sgyu ma'i dpe brgyad du mthong bas/__/zhen med dag pa'i sgyu ma'i gsal stong la goms nas/__/zung 'jug go 'phang 'grub par byin gyis rang rlobs shig__/rig 'dzin rjes gzhig mchog bde'i 'od gsal la 'jug cing*/__/stong pa bzhi yi ngo bor ro snyoms su sbyar bas/__/yongs grub sems kyi rdo rje'i mkha' dbyings su grol nas/__/'chi srid chos skur thim par byin gyis rang rlobs shig__/mgrin pa'i thig ler rlung sems dbyer med du sdud cing*/__/nyin snang rmi lam kho na'i 'jug ldang du blta bas/__/nying 'khrul rang ngo shes pa'i nyams len dang sbrags nas/__/sbyang spail sprul bsgyur 'byongs par byin gyis rang rlobs shig__/dngos kun bden med bar do'i snang cha ru goms pas/__/lha sngags chos skur 'char ba'i thabs mkhas kyis nye rgyus/__/bar srid longs spyod rdzogs sku'i go 'phang la sbyor ba'i/__/mchog gi dngos grub brnyes par byin gyis rang rlobs shig__/don dam 'gro 'ong spros pa'i mtshan ma las 'das kyang*/__/kun rdzob srog dang rtsol ba'i pho nya la brten nas/__/rlung sems thig le d+hU ti'i mkha' dbyings su 'pho bas/__/'phyugs med mkha' spyod 'grub par byin gyis rang rlobs shig__/phra rags rtog tshogs spangs pa'i zhi gnas kyi ting 'dzin/__/g.yo med rgya mtsho lta bu lhun chags su rdzogs par/__/brjod bral rang byung gnyug ma'i lhag mthong gis 'khyud pas/__/dbyer med zung 'jug rtogs par byin gyis rang rlobs shig__/rtse gcig gsal stong ngang gnas snang nyams kyi rnal 'byor/__/spros bral gdod ma'i gnas lugs mthong lam du rtogs te/__/spangs blang bsal bzhag bral ba'i ro gcig gi ngang nas/__/sgom med btsan sa zin par byin gyis rang rlobs shig__/gzod nas lhan cig skyes pa'i 'pho med kyi bde chen/__/e waM mi phyed dpyid kyi thig le la goms pas/__/mtshon bya don gyi ye shes rjen pa ru sbyor ba'i/__/nges don phyag chen mthong bar byin gyis rang rlobs shig__/de ltar myur lam rdo rje'i rnal 'byor la brten cing*/__/dam tshig sdom pa'i gnas la nyes skyon dang bral bas/__/'di'am 'chi khar bar do'i gnas skabs kyi snang char/__/sku gsum go 'phang brnyes par byin gyis rang rlobs shig__/gal te las kyi mthu yis srid pa la 'jug na/__/dbang rnon rdo rje theg pa'i rigs can du skyes nas/__/smin grol bdud rtsis myos pa'i glu dbyangs dang sbrags nas/__/grub pa'i grong du gshegs par byin gyis rang rlobs shig__/de ltar mi phyed gus pa'i nges don gyi gsol 'debs/__/dpa' 'o DA ki 'du ba'i dmar phyogs kyi tshes 25la/__/chags bral pad+ma dgyes pa'i mgrin pa nas blangs pas/__/blo 'das 'od gsal rtogs pa'i smon lam zhig zhu'o/__/zhes 'od gsal phyag rgya chen po'i lam nas dngos grub brnyes pa'i slob dpon chen po rnams la gsol 'debs lam zab mo'i pra Ni d+ha dang 'brel ba 'di ni gtsug lag smra ba'i nyi ma zhes bgyi ba'i dwa ri drwas dpal stag lung chos grwa dang nye ba'i 'dabs rol tu snang gsal zhig gi ngogs su shar mar spel ba sid+d+hi rastu//__//

Footnotes

Other Information