JKW-KABAB-03-GA-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།
Wylie title rje btsun sgrol ma 'jigs pa kun sel gyi phrin las dbang bskur dang bcas pa'i cho ga byin rlabs char 'bebs JKW-KABAB-03-GA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 3, Text 2, Pages 23-48 (Folios 1a to 13b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rje btsun sgrol ma 'jigs pa kun sel gyi phrin las dbang bskur dang bcas pa'i cho ga byin rlabs char 'bebs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 3: 23-48. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur  ·  Revelations - gter ma
Cycle འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་ ('phags ma sgrol ma 'jigs pa kun sel)
Parent Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Deity sgrol ma
Karchag page JKW-KABAB-Volume-03-GA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABUM-15-BA-004
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CHI-038
Colophon

།ཅེས་པའང་གཙང་གནུབས་ཡུལ་རོང་དུ་འཁྲུངས་པའི་ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གདོད་ནས་གྲུབ་ཅིང༌། ཆོས་འདིའི་བདག་པོར་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བསྔགས་པ་ཀུན་བཟང་པདྨའི་སྙིང་པོའི་ཕྲིན་ལས་པ་ཆེན་པོ་རྗེ་དབོན་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཀརྨ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བཀའ་སྩལ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་སྤྱི་བོར་མཆོད་དེ། གཏེར་ཆེན་བླ་མ་མཆོག་ལས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཐོག་མར་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཅན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གཏེར་གནས་རི་བོ་དབང་ཞུའི་ནུབ་ཕྱོགས། བདེ་ཆེན་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་གི་འདབས་འབྱོར་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་ནག་པ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ལ་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་ཉི་ཟླ་ལྟར་རྟག་ཏུ་སྣང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

ces pa'ang gtsang gnubs yul rong du 'khrungs pa'i lang gro lo tsA ba chen po dkon mchog 'byung gnas kyi rnam 'phrul du gdod nas grub cing*/__chos 'di'i bdag por rdo rje'i lung gis khyad par du bsngags pa kun bzang pad+ma'i snying po'i phrin las pa chen po rje dbon mchog gi sprul pa'i sku karma sgrub brgyud bstan 'dzin phrin las kyi bka' stsal nor bu'i phreng ba spyi bor mchod de/__gter chen bla ma mchog las zab chos 'di nyid thog mar thob pa'i skal ba bzang po can mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gter gnas ri bo dbang zhu'i nub phyogs/__bde chen pad+ma shel phug gi 'dabs 'byor rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwar nag pa zla ba'i dkar phyogs kyi rgyal ba gnyis pa la legs par sbyar ba'i dge bas zab chos 'di nyid kyi phrin las 'jig rten gsum na nyi zla ltar rtag tu snang ba'i rgyur gyur cig__/sarba mang+ga laM b+ha ba tu//

[edit]
༄༅། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

།།།ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆ་ལག

༄༅། །ཨོཾ་སྭསྟི། །དགེ་ལེགས་འཕགས་མའི་ཟླ་བ་ནི། །དད་བརྒྱའི་པད་མཚོར་རྟག་བསྙེན་ནས། །བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་སྨིན་བྱེད་ཀྱི། །ཆོག་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་དབྱེ། །འདི་ལ་བཞི། སྦྱོར་བ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་བཤམ། དངོས་གཞི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས། བྱིན་རླབས་དབང་གི་རིམ་པ། འཕྲོས་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་གཞན་ཅུང་ཟད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གནས་གཙང་ཞིང་བཀོད་པས་མཛེས་པར་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་མཎྜ་ལར་རྡུལ་ཚོན་གྱི་པདྨ་དཀར་པོ་འདབ་མ་ཉི་ཤུ་པའི་ལྟེ་བར་ཟླ་གདན་ལ་ཚོན་ཕུང་ལྗང་གུ་དང༌། འདབ་མ་རྣམས་ལ་ལྷ་སོ་སོའི་སྐུ་མདོག་དང་མཐུན་པའི་ཚོན་ཕུང་དགོད་པའམ། མི་ནུས་ན་ལྷ་གནས་སོ་སོར་དྲི་བཟང་གི་ཐིག་ལེ་བྱས་པར་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་རེ་བཀོད། གང་ལྟར་ཡང་དེའི་སྟེང་དུ་མཉྫིའི་ཁར་རྣམ་བུམ་བཅུད་ལྡན་ཁ་རྒྱན་མགུལ་ཆིངས་དུང་ཆོས་གཟུངས་རྡོར་དང་བཅས་པའི་མདུན་ཏུ་མཉྫི་ཅུང་ཟད་དམའ་བའི་ཁར་དབང་གཏོར་ལྕོག་ཟླུམ་དཀར་པོ་རྒྱན་སྤྲོས་ཀྱིས་མཛེས་པ། དེའི་མདུན་དུ་འབུལ་གཏོར་དེ་ལས་ཆུང་བ་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་སོགས་ཁ་ཟས་བཟང་དགུས་བསྐོར་བ། རྒྱབ་མདུན་གང་བདེར་སྐུ་བརྙན་བྲིས་འབུར་གང་རིགས། གཡས་གཡོན་ཏུ་སྔགས་ཕྲེང་དང༌། ཕྱག་མཚན། ཨུཏྤ་ལའི་ཙཀླི། མཐར་ཆུ་གཉིས་སྔོན་འགྲོའི་ཉེར་སྤྱོད་སོགས་གཙང་ཞིང་བཀོད་པས་མཛེས་པར་བཤམ། རང་གི་མདུན་དུ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་མེ་ཏོག་གི་སྣོད་ལས་བུམ་སོགས་འོག་ཏུ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བདག་བསྐྱེད་བསྙེན་པ། མདུན་བསྐྱེད་སྒྲུབ་པ། བདག་ཉིད་འཇུག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞི་མ་དུལ་བ་ཡིན་ན་སྔོན་འགྲོ་གཏོར་མ་སྤྱི་ལྟར་བཏང་རྗེས། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་ཚོགས་ཞིང་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པའི་སྤྱན་སྔར། ན་མོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་རྗེ་བཙུན་མ༔ མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་འགྲོ་བྱ། ཧོཿ མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ ཉེས་སྤྱོད་ཀུན་བསྡམ་དགེ་ཆོས་སྡུད༔ གཞན་ཕན་བྱང་སེམས་རྟག་ཏུ་བསྐྱེད༔ ཅེས་སེམས་བསྐྱེད། རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དང༌། །ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བཞུགས་པ་ཡི། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཀུན་ནས་དྭངས་བས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི། །ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་ནས་འབུལ། །འཕགས་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར། །མི་དགེ་བཅུ་དང་མཚམས་མེད་ལྔ། །སེམས་ནི་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་པའི། །སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱི། །ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ལ་སོགས་པའི། །དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཅི་བསགས་པ། །བསོད་ནམས་ལ་ནི་བདག་ཡི་རང༌། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང༌། །བློ་ཡི་བྱེ་བྲག་ཇི་ལྟ་བར། །ཆེ་ཆུང་ཐུན་མོང་ཐེག་པ་ཡི། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ། །འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སྟོང་བར། །མྱ་ངན་མི་འདའ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་བྱིང་བ་ཡི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཟིགས་སུ་གསོལ། །བདག་གིས་བསོད་ནམས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་རྒྱུར་གྱུར་ནས། །རིང་པོར་མི་ཐོགས་འགྲོ་བ་ཡི། །འདྲེན་པའི་དཔལ་དུ་བདག་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་སྒོ་ནས་ཚོགས་བསག །སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་ཤོག །བདེ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག །ཅེས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། གནས་དང་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་ལ་དམིགས་ཏེ། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཀྱིས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གནས་ཡུལ་འོག་མིན་པདྨོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་དབུས་སུ་ལྷ་རྫས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་སྤྲིན་རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྤྲོ་ན་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་གཟུངས་ཀྱང་བརྗོད་པས་བྱིན་བརླབ། ཨཱཿ སྟོང་གསལ་རང་རིག་གཉུག་མའི་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་སྣང་ཆ་ལས༔ པད་དཀར་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་སྟེང་༔ ཏཱྃ་ཡིག་ལྗང་གུའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ འཕགས་མཆོད་འགྲོ་ཀུན་བར་ཆད་བསལ༔ ཚུར་འདུས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར་ཆེན་དབུས༔ བདག་ཉིད་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལྗང་༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཞི་ཞིང་འཛུམ༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་མཛད༔ གཡོན་པས་སྐྱབས་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་བསྣམས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ ཟླ་བའི་རྒྱབ་ཡོལ་ལ་བརྟེན་ནས༔ སྣང་སྟོང་འོད་ལྔ་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་༔ ཞབས་གཉིས་ཕྱེད་སྐྱིལ་རོལ་པས་བཞུགས༔ སྐུ་ལས་རང་འདྲའི་རྗེ་བཙུན་མ༔ ནམ་མཁའ་གང་བར་རབ་སྤྲོ་བས༔ འགྲོ་རྣམས་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གི༔ འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐྱོབ་མཛད་པའི༔ མཐའ་སྐོར་པད་འདབ་ཉི་ཤུ་ལ༔ འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་དང་གནམ་ལྕགས་ལྷུང་༔ མཚོན་ཆ་རྒྱལ་པོའི་ཆད་པ་དང་༔ ཆོམ་རྐུན་ཤ་ཟ་གླང་ཆེན་ཁྲོས༔ གཅན་གཟན་ཁྲོ་བོ་གདུག་པའི་སྦྲུལ༔ ནད་གདོན་དུས་མིན་འཆི་བའི་རྐྱེན༔ དབུལ་ཕོངས་འདོད་དོན་ཉམས་པ་སྟེ༔ བཅུ་དྲུག་འཇིགས་ལས་སྐྱོབ་པ་དང་༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་མཛད་སྒྲོལ་མ་རྣམས༔ སོ་སོའི་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་དང་༔ རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་རྣམ་འགྱུར་ཚོགས༔ གསལ་ལ་མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་པའི༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་འབྲུ་གསུམ་མཚན༔ དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔ ཏཱྃ༔ སྐྱེ་མེད་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས༔ འགགས་མེད་འཕགས་མའི་ཡེ་ཤེས་སྐུར༔ གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བར་ཤར༔ ཚུར་གཤེགས་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿགཉིས་མེད་ཐིམ༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་དབང་གི་ལྷས༔ དབང་བསྐུར་སྣང་མཐས་དབུར་བརྒྱན་གྱུར༔ ཨོཾ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔ ཆོས་དབྱིངས་རྒྱས་པར་རབ་བཀང་སྟེ༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་འཁོར་བཅས་མཆོད༔ ཨོཾ་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པདྨའི་རིགས༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཞལ་ལས་བྱུང་༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་སོགས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་བ་དང་༔ རྟག་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་བསྐྱང་མཛད་གསོལ༔ ཅེས་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་རྣལ་འབྱོར་གསལ་གདབ། མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ་ལྷའི་གསལ་སྣང་ལ་སེམས་བཟུང༌། དེ་ནས་གསུང་བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང་༔ ཏཱྃ་ཡིག་ལྗང་གུའི་མཐའ་སྐོར་དུ༔ རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེ་བཅུ་པས་བསྐོར༔ བཟླས་པས་སྔགས་རྣམས་སྒྲར་བཅས་འཁོར༔ འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ འཕགས་མཆོད་བྱིན་རླབས་རང་ལ་ཐིམ༔ འགྲོ་ཀུན་འཇིགས་པ་ཀུན་བསལ་ནས༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་གོ་འཕང་བཀོད༔ བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ དབྱེར་མེད་སྲུང་བ་ཆེན་པོར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་པས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སྟོང་ཕྲག་སོགས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར། རྗེ་བཙུན་མའི་ཐུགས་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་པའི་འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་ཅུང་ཟད་རེ་མཉམ་པར་བཞག །གཉིས་པ་མདུན་བསྐྱེད་སྒྲུབ་པ་ནི། མདུན་རྟེན་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མདུན་གྱི་གཞིར༔ པད་དཀར་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་སྟེང་༔ ཏཱྃ་ཡིག་ལྗང་གུའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ འཕགས་མཆོད་འགྲོ་ཀུན་བར་ཆད་བསལ༔ ཚུར་འདུས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར་ཆེན་དབུས༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལྗང་༔ ཞེས་སོགས་བདག་བསྐྱེད་ལྟར་ལ། བཟླས་པའི་སྐབས། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་གོ་འཕང་བཀོད༔ ཅེས་པའི་མཚམས། ཚུར་འདུས་བདག་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་༔ ཞེས་སོགས་སྦྲེལ་ལ་ཡི་གེ་བཅུ་པ་ཅི་ནུས་དང༌། སྤྲོ་ན་འཁོར་གྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་སྔགས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་བཟླ། ཁྱད་པར་རྣམ་བུམ་ལ་དམིགས་ཏེ། བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་བུམ་པ་ནི༔ མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རྫོགས་དབུས༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུར་གསལ༔ རང་གི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་ལས༔ འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་སྤྲོས༔ སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས༔ བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར༔ ཅེས་གསལ་བཏབ་ལ་གཟུངས་ཐག་ནས་བཟུང་སྟེ་ཡི་གེ་བཅུ་པ་ཅི་རིགས་པ་བཟླས། ལས་བུམ་དུ་རྟ་མགྲིན་གྱི་བསྐྱེད་བཟླས་བྱ། མཐར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་དང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་བས་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བའི་བུམ་པའི་ཆུ་བདུད་རྩིར་གྱུར། འབུལ་གཏོར་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་གཏོར་མ་འདོད་དགུ་འབྱུང་བའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས། ན་མཿསརྦ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་སཏྭཱ་ནཱཾ༔ ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ན་ནཱཾ༔ ཧེ་ཧེ་བྷཱ་ག་ཝ་ཏཱི༔ མ་ཧཱ་སཏྭ་སརྦ་བུདྡྷ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ༔ མཱ་བེ་ལཾ་བ་མཱ་བི་ལཾ་བ༔ ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་གྲྀཧྞཱ་པ་ཡ་གྲྀཧྞཱ་པ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་སརྦ་བི་སཉྩ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ། ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདག༔ རྗེ་བཙུན་མྱུར་མ་དཔའ་མོ་དང་༔ འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་མཛད་མ༔ འཁོར་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས་ལ་བསྟོད༔ མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་དམ་པ་འདི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་རྗེས་དགོངས་ལ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོར་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་དང་གནམ་ལྕགས་ལྷུང་༔ མཚོན་ཆ་རྒྱལ་པོའི་ཆད་པ་དང་༔ ཆོམ་རྐུན་ཤ་ཟ་གླང་ཆེན་ཁྲོས༔ གཅན་གཟན་ཁྲོ་བོ་གདུག་པའི་སྤྲུལ༔ ནད་གདོན་དུས་མིན་འཆི་བའི་རྐྱེན༔ དབུལ་ཕོངས་འདོད་དོན་ཉམས་པ་སོགས༔ མི་བཟད་འཇིགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ སྲུང་དང་ཞི་དང་བཟློག་པར་མཛོད༔ འཁོར་བ་ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་སྒྲོལ༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་སོགས༔ མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཅེས་བསྟོད་ཅིང་འདོད་དོན་གསོལ། གསུམ་པ་བདག་ཉིད་འཇུག་པ་ནི། སྤྲོ་ཞིང་ནུས་ན་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཁྲུས་དང་མཎྜལ་ནས་བརྩམས། དབང་གི་དངོས་གཞི་རྣམས་བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་ཚུལ་དུ་བླང༌། མི་ནུས་ན་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བས་འཇུག་པ་སྔ་འགྱུར་བའི་གསང་བ་སྤྱིའི་ལུགས་བཞིན་ཏུ་བྱའོ། །གསུམ་པ་སློབ་མ་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་ཆོ་ག་ལ། བསྒྲུབ་བྱ་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁང་པའི་སྒོ་དྲུང་དུ་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌། ནང་དུ་འཇུག་པ་དང་བགེགས་གཏོར་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ། སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་མགྲོན་བཀུག །སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གྲྀཧྞེ་དཾ་བ་ལྱཱ་དི་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྣང་སྲིད་གདོད་ནས་དག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ ཞེས་སོགས་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྔོན་འགྲོའི་སྐབས་ལྟར་མཐར། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སུམྦྷ་དང་བཅས་གུ་གུལ་ཡུངས་ཐུན་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་བསྐྲད། ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས་ཕྱོགས་མཚམས་སྟེང་འོག་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་ས་གཞི་རྭ་བ་དྲྭ་བ་གུར་བླ་བྲེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བ་དང་བཅས་པའི་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཅིས་ཀྱང་མི་ཆོད་མི་ཤིགས་པར་གྱུར་པར་བསམ། གྲལ་ལ་འཁོད་པ་དང་མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྡུ་གྲུབ་རྗེས། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་གྱི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་གསན་ལ་དོན་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་ཉམས་སུ་བླང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པ་ཀུན་སློང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་དང༌། ཆོས་གསན་པའི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱང་ལེགས་པར་གསལ་བཏབ་སྟེ་གསན་འཚལ། དེ་ལ་གང་གསན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ནི། ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཅན་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་གྱི་རིམ་པ་སྟེ། དེའང་འཕགས་མ་འདི་ཉིད་ངེས་པའི་དོན་ཏུ་གཟོད་མ་ནས་འཕགས་བཞིའི་སྐྱེད་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མའི་ངོ་བོར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་བརྙེས་སུ་ཟིན་ཀྱང་རང་དོན་ཐུན་མོང་བའི་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར། སྔོན་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ཤིག་ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྣ་ཚོགས་འོད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྔ་སྒྲའི་སྤྱན་སྔར་རྒྱལ་པོའི་བུ་མོ་ཡེ་ཤེས་ཟླ་བ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏེ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད། འཁོར་བ་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱིས་འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་པ་གཡར་དམ་དུ་བཞེས་པ་ལྟར། ཉིན་རེ་བཞིན་ཏུ་སྔ་དྲོ་དང་ཕྱི་དྲོའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་སེམས་ཅན་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་སྟོང་རེ་འཇིག་རྟེན་པའི་སེམས་ལས་བསྒྲལ་ཏེ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་མཛད་པས་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཞེས་མཚན་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་སྲིད་པ་དང་ཞི་བའི་གདུང་བ་མཐའ་དག་སེལ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་སྤྱན་སྔར་ཕྱོགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེར་འཚེ་མཐའ་དག་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པར་དམ་བཅས། སླར་ཡང་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལས་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་ཚུལ་གྱིས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བའི་གྲོགས་མཛད་པ་སོགས་རྣམ་པར་ཐར་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིང༌། བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ཉིད་ལ། རྫོགས་ལྡན་གྱི་དུས་སུ་འཕགས་ཡུལ་གྲུ་འཛིན་གྱི་རི་བོར་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་སྒྲོལ་མའི་སྔགས་རྒྱུད་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱ་པ་གསུངས། དེ་ནས་སུམ་ལྡན་དང༌། ཉིས་ལྡན་དང༌། རྩོད་ལྡན་གྱི་དུས་རྣམས་སུ་གདུལ་བྱ་སོ་སོའི་དབང་པོ་དང་མཐུན་པར་རྒྱུད་འབྲིང་པོ་དང༌། བསྡུས་པ་སོགས་ཇི་སྙེད་ཅིག་གསུངས་པས་སྒྲོལ་མའི་སྔགས་རིག་གྲུབ་པ་མཐའ་ཡས་པ་བྱོན་ཞིང་ཐུན་མོང་དུ་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་གི་ཚོགས་ཞི་བ་དང༌། འདོད་རྒུའི་འབྱོར་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་ཐོབ་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་བརྙེས་པ་སོགས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ངོ་མཚར་ཅན་བསམ་ལས་འདས་པ་བྱུང་བ་སྟེ། མདོར་ན་འཕགས་མ་འདི་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་ལྷག་པའི་ལྷ་གཞན་ལས་བྱིན་རླབས་ཆེས་ཆེར་མྱུར་བས་ན། འཕགས་བོད་དུ་བྱོན་པའི་མཁས་གྲུབ་ཕལ་མོ་ཆེས་ཐུགས་དམ་དུ་མཛད་ཅིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་ཕྱིར་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་དང་བཅས་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཀྱང་མཐའ་ཡས་པར་བཞུགས་པ་ལས་འདིར་སྐབས་སུ་བབ་པ་ནི། འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་ལྷ་སྲས་བར་པ་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མུ་རུབ་བཙད་པོ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ། རྩོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཞིང་ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དང་འབྲེལ་བ། དངོས་སྟོབས་ཀྱི་རིག་པས་གྲུབ་པ། མན་ངག་གི་མྱོང་བས་བརྒྱན་པ། ངོ་མཚར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་མཆོག་ཏུ་ཆེ་བ་སྟེ་ཁྱད་ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་པའི་ཟབ་ཆོས་ཇི་སྙེད་ཅིག་སྤྱན་དྲངས་པ་ལས། དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་བཅུད། བོད་ཡུལ་ས་འོག་ཀུན་གྱི་གཏེར་གཅིག །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཐམས་ཅད་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་བང་མཛོད་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆ་ལག་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དྲྭ་ཕྱེད་མཛེས་པ་ལྟ་བུའི་ཆོས་སྡེ། མདོ་ཁམས་ཤར་ཕྱོགས་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་གནས་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་དབང་གི་གནས་ཆེན་རི་བོ་དབང་ཞུའི་བྲག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཆོས་བདག་བར་ཆད་སེལ་བའི་ཆོས་བཀའ་བཞི་ཞེས་གྲགས་པ་ལས། ཕྱི་འཇིགས་པ་བཅུ་དྲུག་གི་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་ཏུ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་ཞེས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་གཡོན་པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་གའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས་རང་ཤར་བའི་ཚུལ་གྱིས་བྱུང་བ་སྟེ། གཞུང་རྩ་བ་ལས། ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་གསང་བ་མཆོག༔ གཙོ་བོའི་སྦས་ཡུམ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག༔ ཕྱི་ལྟར་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་སྟེ༔ ནང་ལྟར་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཡུམ༔ ཡང་གསང་འཆི་མེད་མནྡཱར༔ དོན་དམ་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན༔ རྣམ་པ་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་སྣང་༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་གསང་བའི་ལྕམ༔ སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་སྐྱེད་པ་དང་༔ བདེ་ཆེན་རོལ་པའི་བཙུན་མོ་ནི༔ མྱུར་མ་དཔའ་མོའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས༔ མ་འོངས་རྗེས་འཇུག་རྣལ་འབྱོར་རྣམས༔ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཕྱིར༔ རང་བྱུང་པདྨ་བདག་གིས་བསྟན༔ ཅེས་དང༌། དེ་ལྟར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡུམ༔ འཕགས་མའི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་ཚོགས༔ རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་རབ་སྦྱར་ནས༔ རྒྱས་པར་གཞན་ཏུ་བསྟན་པ་ཡིན༔ འདིར་ནི་ཟབ་ཅིང་འདྲིལ་བའི་དོན༔ བྱ་སླ་ཚེགས་ཆུང་བྱིན་རླབས་མྱུར༔ རིག་སྔགས་འཆང་བས་དོན་ཡོད་པའི༔ ཡང་གསང་སྙིང་གི་དུམ་བུར་བསྟན༔ ད་ལྟའི་མངའ་བདག་རྗེ་འབངས་ཀྱི༔ འཇིགས་པའི་ཚོགས་ཀུན་ཞི་བ་དང་༔ མ་འོངས་ཆོས་བདག་སྐྱེས་བུ་ཡི༔ བར་ཆད་སྣ་ཚོགས་སེལ་བ་དང་༔ བོད་ཁམས་མཐའ་དབུས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཕན་དང་བདེ་ལ་འགོད་པའི་སླད༔ ཆོས་ཉིད་རྡོ་རྗེའི་རང་སྒྲར་ཤར༔ མཚོ་རྒྱལ་མོས་པས་ཡི་གེར་ཐོབ༔ འགྲོ་ཕན་ཕྲིན་ལས་མཐའ་རྒྱས་འགྱུར༔ ཅེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གིས་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་བསྔགས་པ་ལྟར་ངོ་མཚར་དང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་སྐོར་ལའང་སྨིན་གྲོལ་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མཐའ་རྒྱས་སུ་བཞུགས་པ་ལས། འདིར་སྨིན་བྱེད་དབང་བསྐུར་གྱི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཡིན། དེ་ལའང་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་རྣམས་སྔོན་ཏུ་གྲུབ་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་ལའང་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས། སྦྱོར་བའི་རིམ་པ་མཎྜལ་འབུལ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ་པ། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་སེམས་བསྐྱེད་པ། ཡན་ལག་བདུན་གྱིས་ཚོགས་བསགས་པ་རྣམས་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་དགོས་པས། ཐོག་མར་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་གྱི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་འབུལ་འཚལ། ཅེས་མཚམས་སྦྱར་ལ་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །བླ་མ་དང་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཐ་མི་དད་པའི་དྲུང་དུ་མི་ཕྱེད་དད་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཨེ་མ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཕྲིན་ལས་བདག་ཉིད་འཕགས་མ་དང་༔ དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས༔ བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སླད་དུ་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་རྒྱུན་བཤགས་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་སྨོན་འཇུག་གི་སྡོམ་པ་བཟུང་བར་བགྱི་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། སོགས་སྤྱི་ལྟར། ཚོགས་བསགས་པའི་སླད་དུ་ཚོགས་ཞིང་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་མཆོད་པ་འབུལ་བ་སོགས་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་བགྱི་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དང༌། སོགས། དངོས་གཞི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཞི་དགོད་པ་དང༌། དབང་བསྐུར་བ་དངོས་གཉིས་ལས། དང་པོ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཞི་འགོད་པའི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་གང་བས་ཁྲུས་བྱས་ཤིང་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། རྣམ་བུམ་བཏེགས་ལ། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་བུམ་པའི་བདུད་རྩིའི་ཆུས༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་ཁྲུས་བགྱིས་པས༔ བག་ཆགས་དྲི་མ་ཀུན་བྱང་ནས༔ འཕགས་མའི་ཕྱག་རྒྱར་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ རྩ་སྔགས་དང༌། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡེ་ཤྲཱི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་པཱ་པཾ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་སློབ་མ་ཉུང་ན་ཁྲུས་བྱ་ཞིང་བུམ་ཆུ་སྦྱིན། ཁྲོམ་ཚོགས་ལྟ་བུའི་ཚེ་བུམ་ཆུ་འཐོར་ཞིང་སྦྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བུམ་པ་བཟང་པོ་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང༌། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་སྐད་ཅིག་གིས་ཁྱེད་རང་རྣམས་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྐུར་གྱུར་པ་ནི། པདྨ་དཀར་པོ་འདབ་མ་ཉི་ཤུ་པའི་ལྟེ་བར་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ་སྐུ་མདོག་ལྗང་གུ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་སྒེག་པའི་ཉམས་ཅན། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་དང༌། གཡོན་སྐྱབས་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་མེ་ཏོག་ཨུཏྤ་ལ་བསྣམས་པ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དུ་མས་བརྒྱན་ཅིང་ཟླ་བའི་འོད་ཀྱི་རྒྱབ་ཡོལ་མངའ་བ། སྣང་སྟོང་འོད་ལྔ་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་དུ་ཞབས་གཉིས་སེམས་མའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། མཐའ་སྐོར་གྱི་པད་འདབ་ཉི་ཤུ་ལ་ཕྱོགས་བཞིར་ཕྲིན་ལས་བཞིའི་སྒྲོལ་མ་དང༌། བར་མཚམས་རྣམས་སུ་འཇིགས་པ་བཅུ་དྲུག་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་བཅུ་དྲུག་སྟེ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་ཆ་ལུགས་རྣམ་འགྱུར་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལམ་སྟེ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། དབང་བསྐུར་བ་དངོས་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་བརྟན་བྱེད་དང་བཅས་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས། ཐོག་མར་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་མདུན་བསྐྱེད་དང་བཅས་པའི་འཕགས་མ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་སྨིན་མཚམས་ནས་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་རེ་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་དམ་ཚིག་པར་གསལ་བ་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ༔ སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་སྐུ་ཡི་དབང་༔ དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་བསྐུར༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ རྩ་སྔགས་དང༌། ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ དེས་སྐུའི་དབང་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་བར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུང་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་ལུང་སྦྱིན་ཞིང་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་མདུན་བསྐྱེད་དང་བཅས་པའི་འཕགས་མ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བྱུང༌། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་ས་བོན་གྱི་མཐར་འཁོད་པ་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྔགས་ཕྲེང་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ལས་འཕགས་མ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ནམ་མཁའ་གང་བར་འཕྲོས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱངས། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་རབ་འབྱམས་ཡིད་བཞིན་ཏུ་འགྲུབ་པའི་མོས་པས་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཏཱ་རེ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་སརྦ་ལྃ་ལྃ་བྷཱ་ཡ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་སརྦ་བྃ་བྃ་ཛ་ལ་བྷཱ་ཡ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་སརྦ་རྃ་རྃ་ཛྭ་ལ་བྷཱ་ཡ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་སརྦ་ཡྃ་ཡྃ་ཙ་ལ་བྷཱ་ཡ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་རཏྣ་ཏཱ་རེ་སརྦ་ལོ་ཀ་ཛྙཱ་ན་བིདྱཱ་དྷ་ར་དྷ་ར་དྷི་རི་དྷི་རི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛ་ཛྙཱ་ན་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་སརྦ་ཨེ་ཨེ་མ་ཧཱ་ཧ་ན་བྷཱ་ཡ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་སརྦ་ཏིག་ཏིག་ཏཱིཀྵྞ་རཀྵ་རཀྵ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་སརྦ་རཱ་ཛ་དུཥྟཱ་ན་ཀྲོ་དྷ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་ཙཽ་ར་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཏྲིག་ཐུཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཏཱ་རེ་སནྟ་ར་ཧྲཱིཿསརྦ་ལོ་ཀ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་དུཥྟཱན་བིགྷྣན་བྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་ཧཾ་ཧཾ་དུཥྟཱན་ཧ་ན་ཧ་ན་ཏྲ་ས་ཡ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་ཧེ་ཧེ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་བྷནྡུ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་བི་ཥ་ཙ་ལ་ཡ་ཧ་ར་ཧཱ་ར་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཀརྨ་ཏཱ་རེ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་སེ་ན་ཧ་ཧ་ཧེ་ཧེ་ཧོ་ཧོ་ཧཾ་ཧཾ་བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་ཛྭ་ར་སརྦ་དུཿཁ་པྲ་ཤ་མ་ཎ་ཡ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཛམྦྷེ་མོ་ཧེ་དྷ་ན་མེ་དྷི་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་ཨརྠ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་བརྟན་པར་བྱ་པའི་སླད་དུ་སྔགས་གྱི་ཕྲེང་བ་མགྲིན་པར་བཞག་སྟེ་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཨཱཿ གྲགས་སྟོང་དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་གསུང་གི་དབང་༔ དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་བསྐུར༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཝཱཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ དེས་གསུང་གི་དབང་ཐོབ། ངག་གི་སྒྲིབ་པ་དག །གསུང་བཟླས་བརྗོད་བྱེད་པ་ལ་དབང་བར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་མདུན་བསྐྱེད་དང་བཅས་པའི་འཕགས་མ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཕྱག་མཚན་ཨུཏྤ་ལའི་རྣམ་པར་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་འོད་གསལ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་དབྱིངས་སུ་མཉམ་པར་འཇོག་མཛོད། ཕྱག་མཚན་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ཐུགས་ཀྱི་དབང་༔ དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་བསྐུར༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེས་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །ཐུགས་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་བར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། གཏོར་མ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་དངོས་སུ་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཏཱྃ༔ གཏོར་མ་ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔ ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཕུང་ལམས་སེ་ལམ༔ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ སྐལ་ལྡན་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་ཤོག༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ མཐར་གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་འོད་དུ་མེར་གྱིས་ཞུ་སྟེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང༌། འཕགས་མ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་དུ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པར་གྱུར་ནས་ཡོན་ཏན་དང་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོར་དབང་འབྱོར་པ་ལ་སློབ་དཔོན་མདུན་བསྐྱེད་དང་བཅས་པས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབེབས་ཤིང་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་ཀྱང་མངའ་གསོལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་མཚམས་སྦྱར་ལ་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་དང་བཅས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ། རོལ་མོའི་སྒྲ་སྙན་ཅིང་རྒྱུན་རིང་བར་འཁྲོལ། དེས་དབང་གི་དངོས་གཞི་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས། མཇུག་གི་བྱ་བ་དམ་ཚིག་བསྡུས་ཏེ་འཛིན་པར་ཁས་བླང་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས། བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་གི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། སླར་ཡང་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་དང་བཅས་པ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་འབྱོར་པ་ལྟར་སྤྲུལ་ཏེ་ཕུལ་ན་ཆ་ཤས་ནས་བཞེས་ལ་ལོངས་སྤྱད་དུ་གསོལ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་སོགས། དེས་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་པོ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་རིགས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་རྒྱས་པར་གྲུབ་ཟིན་པ་ལགས་པས། དགེ་བའི་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་འདི་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནང་བར་ཞུ། བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་སོགས་བརྗོད་ལ་སློབ་མ་རྣམས་གྱེས། སློབ་དཔོན་གྱིས་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་པ་བསང་སྦྱང་བྱིན་གྱིས་བརླབ། མཆོད་བསྟོད། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་དང༌། སོགས་ཀྱི་མཐར་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་ནོངས་པ་བཤགས། མདུན་བསྐྱེད་རྟེན་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས་དང༌། མེད་ན་བཛྲ་མུཿས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་ཐིམ། རང་ཉིད་འཕགས་མ་གཙོ་འཁོར་དུ་གསལ་བ་འོད་གསལ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པར་མོས་ཏེ་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་འཇོག །སླར་ཡང་སྐད་ཅིག་གིས་གཙོ་མོའི་སྐུར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་བསམ། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་བྱའོ། །བཞི་པ་འཕྲོས་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་ལ། གཞུང་རྩ་བ་ལས། འཇིགས་པ་སོ་སོ་ཞི་བྱའི་ཕྱིར༔ ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་གོང་དུ་ཇི་སྐད་སྨྲོས་པའི་རིགས་བསྡུས་པའི་དབང་བསྐུར་བ་འདི་ཉིད་རྒྱས་པར་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་གིས། ལས་སོ་སོ་ལ་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་བ་ལྟ་བུའི་ཚེ་རིགས་ཐ་དད་པའི་དབང་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྐུར་བའི་ཚུལ་ནི། ཐོག་མར་ས་ཡི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་མཚོན་ན། སྦྱོར་བའི་སྐབས་སུ་མཎྜལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་དབུས་སུ་ཚོན་ཕུང་མཐིང་ག་དང༌། འདིའི་སྐུ་བརྙན་བཤམ་པ་སོགས་ཁྱད་ཆོས་ཕྲ་མོ་མ་གཏོགས་གཞན་གོང་དང་འདྲ། དངོས་གཞི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་སྔོན་འགྲོ་སྐྱབས་སེམས་ནས་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་བར་འདྲ། ལྷ་བསྐྱེད་སྐབས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ་མཐིང་༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པ་ནི༔ སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱས་ཨུཏྤ་ལ༔ རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔས་མཚན་པ་བསྣམས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་འབྲུ་གསུམ་སོགས་ནས་བསྟོད་པའི་བར་འདྲ། བཟླས་དམིགས། ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཏཱྃ་མཐིང་ག༔ མཐའ་སྐོར་སྔགས་ཀྱི་ཕེང་བས་བསྐོར༔ འོད་ཟེར་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་འཕྲོས༔ འཕགས་མཆོད་འགྲོ་བའི་དོན་ཀུན་བྱས༔ སླར་ཡང་ང་རྒྱལ་ལས་གྱུར་པའི༔ ས་ཡི་འཇིགས་པ་ཀུན་ཞི་གྱུར༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་སརྦ་ལྃ་ལྃ་བྷཱ་ཡ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བཟླ། མདུན་བསྐྱེད་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ མདུན་ཏུ་པདྨ་ཟླ་བའི་གདན༔ དེ་སྟེང་རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ་མཐིང་༔ ཞེས་སོགས་སྦྲེལ་ལ་བཟླས་པའི་བར་གོང་ལྟར་དང༌། རྣམ་རྒྱལ་དང་ལས་བུམ་སྒྲུབ་པ་སོགས་དཀྱུས་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱ། བདག་འཇུག་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་བླང༌། དབང་བསྐུར་ལ། མཚམས་སྦྱོར་སྐབས། དབང་བསྐུར་བའི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཡིན། ཞེས་པ་ཡན་གོང་ལྟར་ལ། དེའང་རིགས་བསྡུས་གཙོ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང༌། བྱེ་བྲག་ལས་སྒྲུབ་པའི་རིགས་སོ་སོའི་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས། ཕྱི་མ་ལའང་གཞུང་རྩ་བའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། འཇིགས་པ་སོ་སོ་ཞི་བྱའི་ཕྱིར༔ སྒྲོལ་མ་སོ་སོའི་དབང་བསྐུར་ན༔ ལྷ་སྔགས་བསྒྱུར་ལ་གོང་ལྟར་བསྐུར༔ བྱིན་རླབས་རྟགས་མཚན་མྱུར་དུ་འབྱུང་༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གིས་རྣམ་པ་ཉི་ཤུར་འགྱུར་བའི་ནང་གསེས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ས་གཡོ་བ་དང༌། ཐོག་བརྡིབ་པ་སོགས་འབྱུང་བ་ས་ལས་གྱུར་པའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་སྲུང་བ་དང༌། ནང་དུ་ཉོན་མོངས་པ་ང་རྒྱལ་ལས་གྱུར་པའི་ནད་དང་གནོད་པ་སོགས་འཇིགས་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་དབུགས་འབྱིན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མའི་དབང་བསྐུར་བ་སྟེ། དེ་ལའང་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་སོགས་སྦྲེལ། དེ་བཞིན་དུ་ལྷ་བསྐྱེད་སྐབས་རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མར་གསལ་གདབ་པ་དང༌། སྐུའི་དབང་གི་སྐབས། སློབ་དཔོན་མདུན་བསྐྱེད་དང་བཅས་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མའི་སྨིན་མཚམས་ནས་སོགས་ཁ་བསྒྱུར་ཞིང༌། བཟླས་ལུང་སྐབས་འདི་རང་གི་སྔགས་ལན་གསུམ་བཟླ་བ་སོགས་ཁྱད་པར་ཕྲ་མོ་རྣམས་ཤེས་སླབས་མ་འཁྲུལ་བར་སྦྱར་བར་བྱའོ། །རྗེས་ཆོག་སྐབས། རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མར་གསལ་བ་འོད་གསལ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། སླར་ཡང་རང་རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མའི་སྐུར་གྱུར། ཅེས་བརྗོད་པ་མ་གཏོགས་འདྲའོ། །དེས་མཚོན་ཏེ་ཆུ་ཡི་འཇིགས་སྐྱོབ་པདྨ་སྒྲོལ་མའི་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་ལའང་སོ་སོའི་ཁྱད་ཆོས་མ་འཁྲུལ་བར་སྦྱར་བས་དོན་འགྲུབ་པ་ཉིད་དོ། །གཞན་ཡང་རིགས་བསྡུས་ཀྱི་དབང་གི་སྐབས་སུ་མདུན་བསྐྱེད་ཆོ་ག་རྒྱས་པར་བསྒྲུབ་པར་སྤྲོ་ན། མཎྜལ་བཞི་ཆོག་གི་མདུན་བསྐྱེད་ལྟར་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པར་བགྱིས་ཀྱང་རུང་ཞིང༌། སློབ་མ་ལྷར་བསྐྱེད་པའང་རྒྱས་པར་ན་མཎྜལ་ཆོ་ག་ལྟར་བརྡ་སྤྲད་ན་ལེགས། ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཚེ་བདག་མདུན་ཆོ་ག་གཅིག་གིས་མཉམ་དུ་བསྒྲུབས་ཀྱང་རུང་མོད། དམིགས་བསལ་མ་གཏོགས་བདག་མདུན་སོ་སོར་དབྱེ་བ་འགལ་བ་མེད་པར་མ་ཟད། ལས་དང་པོ་པ་དམིགས་པ་འཆར་བདེ་བ་སོགས་ལེགས་པ་ལས། ལམ་མཐོན་པོ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅུང་ཟད་བརྟན་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ཆོ་ག་རྣམས་སེམས་གནས་ཅུང་ཟད་མ་ཐོབ་པས་འཆུན་པར་དཀའ་ཞིང་ལད་མོ་ཙམ་བགྱིས་ཀྱང་བྱས་ལ་མ་བསགས་པའི་ལས་སུ་འགྲོ་ཉེན་ཆེ་བས་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་གང་ལའང་མདོ་རྒྱས་འཚམས་ཤིང་དབང་པོ་དང་མཐུན་པ་འདི་ཁོ་ན་ལེགས་པར་རྟོགས་སོ། །ཡང་དཀྱུས་སུ་མི་གསལ་བས་དབང་ལུང་སྤྱིར་བཏང་ལ་མ་བྱས་ཀྱང་རུང་མོད། ཁྲོམ་ཚོགས་ལྟ་བུ་མང་པོའི་སྐབས་གཏོར་དབང་གི་མགོར། བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། སླར་ཡང་སློབ་དཔོན་མདུན་བསྐྱེད་དང་བཅས་པ་འཕགས་མ་གཙོ་འཁོར་དུ་གསོལ་བ་ལ་མི་ཕྱེད་དད་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་བསྟོད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འདི་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གསུང་བར་ཞུ། །ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ལ། ཨོཾ་རྗེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སོགས་ནས། ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག །ཅེས་པའི་བར་ཚར་གསུམ་མམ་གཅིག་མཉམ་དུ་འདོན། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གཏོར་མ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་སོགས་མན་གོང་གི་མཚམས་སྦྱོར་དཀྱུས་ལྟར་བགྱིས་ན་བྱིན་རླབས་ཆེ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། །འཕགས་མའི་ཐུགས་རྗེའི་ཟླ་བ་ལས། །བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་པའི། །ཆོ་ག་རྫོགས་ལྡན་སྤྲིན་ཆེན་འདིས། །ས་གསུམ་དགེ་ལེགས་སྦྱིན་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་གཙང་གནུབས་ཡུལ་རོང་དུ་འཁྲུངས་པའི་ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གདོད་ནས་གྲུབ་ཅིང༌། ཆོས་འདིའི་བདག་པོར་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བསྔགས་པ་ཀུན་བཟང་པདྨའི་སྙིང་པོའི་ཕྲིན་ལས་པ་ཆེན་པོ་རྗེ་དབོན་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཀརྨ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བཀའ་སྩལ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་སྤྱི་བོར་མཆོད་དེ། གཏེར་ཆེན་བླ་མ་མཆོག་ལས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཐོག་མར་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཅན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གཏེར་གནས་རི་བོ་དབང་ཞུའི་ནུབ་ཕྱོགས། བདེ་ཆེན་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་གི་འདབས་འབྱོར་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་ནག་པ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ལ་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་ཉི་ཟླ་ལྟར་རྟག་ཏུ་སྣང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།

[edit]

@#/__/rje btsun sgrol ma 'jigs pa kun sel gyi phrin las dbang bskur dang bcas pa'i cho ga byin rlabs char 'bebs zhes bya ba bzhugs so//__///thugs sgrub bar chad kun sel gyi cha lag @#/__/oM swasti/__/dge legs 'phags ma'i zla ba ni/__/dad brgya'i pad mtshor rtag bsnyen nas/__/byin rlabs char 'bebs smin byed kyi/__/chog bdud rtsi'i sprin chen dbye/__/'di la bzhi/__sbyor ba yo byad kyi bsham/__dngos gzhi sgrub pa'i thabs/__byin rlabs dbang gi rim pa/__'phros don gyi khyad par gzhan cung zad bshad pa'o/__/dang po ni/__gnas gtsang zhing bkod pas mdzes par stegs bu'i dbus su maN+Da lar rdul tshon gyi pad+ma dkar po 'dab ma nyi shu pa'i lte bar zla gdan la tshon phung ljang gu dang*/__'dab ma rnams la lha so so'i sku mdog dang mthun pa'i tshon phung dgod pa'am/__mi nus na lha gnas so sor dri bzang gi thig le byas par me tog gi tshom bu re bkod/__gang ltar yang de'i steng du many+dzi'i khar rnam bum bcud ldan kha rgyan mgul chings dung chos gzungs rdor dang bcas pa'i mdun tu many+dzi cung zad dma' ba'i khar dbang gtor lcog zlum dkar po rgyan spros kyis mdzes pa/__de'i mdun du 'bul gtor de las chung ba dkar gsum mngar gsum sogs kha zas bzang dgus bskor ba/__rgyab mdun gang bder sku brnyan bris 'bur gang rigs/__g.yas g.yon tu sngags phreng dang*/__phyag mtshan/__ut+pa la'i tsakli/__mthar chu gnyis sngon 'gro'i nyer spyod sogs gtsang zhing bkod pas mdzes par bsham/__rang gi mdun du rdo rje dang dril bu me tog gi snod las bum sogs 'og tu dgos pa'i yo byad thams cad 'du bya'o/__/gnyis pa la gsum/__bdag bskyed bsnyen pa/__mdun bskyed sgrub pa/__bdag nyid 'jug pa'o/__/dang po ni/__gzhi ma dul ba yin na sngon 'gro gtor ma spyi ltar btang rjes/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas bla ma rje btsun sgrol ma la skyabs yul rgya mtsho'i tshogs kyis bskor ba mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dzaHsa tshogs zhing mkha' khyab tu sad pa'i spyan sngar/__na mo:__bla ma yi dam rje btsun ma:__mchog gsum rgyal ba rgya mtsho la:__bdag sogs 'gro kun byang chub bar:__rtse gcig gus pas skyabs su mchi:__zhes lan gsum gyis skyabs 'gro bya/__hoH__ma gyur sems can thams cad kun:__sangs rgyas go 'phang thob bya'i phyir:__nyes spyod kun bsdam dge chos sdud:__gzhan phan byang sems rtag tu bskyed:__ces sems bskyed/__rje btsun 'phags ma sgrol ma dang*/__/phyogs bcu dus gsum bzhugs pa yi/__/rgyal ba sras bcas thams cad la/__/kun nas dwangs bas phyag 'tshal lo/__/me tog bdug spos mar me dri/__/zhal zas rol mo la sogs pa/__/dngos 'byor yid kyis sprul nas 'bul/__/'phags ma'i tshogs kyis bzhes su gsol/__/thog ma med nas da lta'i bar/__/mi dge bcu dang mtshams med lnga/__/sems ni nyon mongs dbang gyur pa'i/__/sdig pa thams cad bshags par bgyi/__/nyan thos rang rgyal byang chub sems/__/so so'i skye bo la sogs pa'i/__/dus gsum dge ba ci bsags pa/__/bsod nams la ni bdag yi rang*/__/sems can rnams kyi bsam pa dang*/__/blo yi bye brag ji lta bar/__/che chung thun mong theg pa yi/__/chos kyi 'khor lo bskor du gsol/__/'khor ba ji srid ma stong bar/__/mya ngan mi 'da' thugs rje yis/__/sdug bsngal rgya mtshor bying ba yi/__/sems can rnams la gzigs su gsol/__/bdag gis bsod nams ci bsags pa/__/thams cad byang chub rgyur gyur nas/__/ring por mi thogs 'gro ba yi/__/'dren pa'i dpal du bdag gyur cig__/ces yan lag bdun gyi sgo nas tshogs bsag__/sems can bde dang ldan gyur cig__/sdug bsngal kun dang bral bar shog__/bde dang rtag tu mi 'bral zhing*/__/chos kun mnyam nyid rtogs par shog__/ces tshad med bzhi bsgom/__dzaHhU~M ba~M hoHsa tshogs zhing rnams rang la thim par bsam/__gnas dang mchod pa'i yo byad la dmigs te/__oM ha ya grI wa hU~M phaT kyis bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las gnas yul 'og min pad+mo bkod pa'i zhing khams chen por gsal ba'i dbus su lha rdzas dang ting nge 'dzin las grub pa'i mchod sprin rab 'byams nam mkha'i khams thams cad yongs su gang bar gyur/__oM badz+ra ar+g+haM nas/__shab+da AHhU~M/__spro na mchod pa'i sprin gyi gzungs kyang brjod pas byin brlab/__AH__stong gsal rang rig gnyug ma'i dbyings:__ye shes rol pa'i snang cha las:__pad dkar zla ba rgyas pa'i steng :__tA~M yig ljang gu'i 'od zer gyis:__'phags mchod 'gro kun bar chad bsal:__tshur 'dus skad cig dran rdzogs su:__rdo rje srung ba'i gur chen dbus:__bdag nyid rje btsun sgrol ma ljang :__zhal gcig phyag gnyis zhi zhing 'dzum:__phyag g.yas mchog sbyin phyag rgya mdzad:__g.yon pas skyabs sbyin ut+pal bsnams:__dar dang rin chen rgyan gyis spras:__zla ba'i rgyab yol la brten nas:__snang stong 'od lnga 'khrigs pa'i klong :__zhabs gnyis phyed skyil rol pas bzhugs:__sku las rang 'dra'i rje btsun ma:__nam mkha' gang bar rab spro bas:__'gro rnams gnas skabs mthar thug gi:__'jigs pa kun las skyob mdzad pa'i:__mtha' skor pad 'dab nyi shu la:__'byung bzhi 'khrugs dang gnam lcags lhung :__mtshon cha rgyal po'i chad pa dang :__chom rkun sha za glang chen khros:__gcan gzan khro bo gdug pa'i sbrul:__nad gdon dus min 'chi ba'i rkyen:__dbul phongs 'dod don nyams pa ste:__bcu drug 'jigs las skyob pa dang :__phrin las bzhi mdzad sgrol ma rnams:__so so'i sku mdog phyag mtshan dang :__rgyan dang cha lugs rnam 'gyur tshogs:__gsal la ma 'dres yongs rdzogs pa'i:__gnas gsum rdo rje'i 'bru gsum mtshan:__de las 'phros pa'i 'od zer gyis:__rang 'dra'i ye shes spyan drangs gyur:__tA~M:__skye med 'od gsal chos sku'i dbyings:__'gags med 'phags ma'i ye shes skur:__gang 'dul sgyu 'phrul drwa bar shar:__tshur gshegs Ar+Ya tA re dzaH__dzaHhU~M ba~M hoHgnyis med thim:__nam mkha' gang ba'i dbang gi lhas:__dbang bskur snang mthas dbur brgyan gyur:__oM:__dngos 'byor yid las byung ba yi:__kun tu bzang po'i mchod sprin gyis:__chos dbyings rgyas par rab bkang ste:__rje btsun 'phags ma 'khor bcas mchod:__oM Ar+YA tA rA sa pa ri wA ra ar+g+haM nas/__shab+da pra tIts+tsha swA hA:__oM:__snang ba mtha' yas pad+ma'i rigs:__'jig rten dbang phyug zhal las byung :__sangs rgyas kun gyi phrin las rdzogs:__'phags ma sgrol mar phyag 'tshal bstod:__bdag cag 'khor dang bcas rnams kyi:__'jigs pa brgyad dang bcu drug sogs:__mi mthun phyogs kun zhi ba dang :__rtag tu thugs rjes bskyang mdzad gsol:__ces lha sku phyag rgya'i rnal 'byor gsal gdab/__mchod cing bstod la lha'i gsal snang la sems bzung*/__de nas gsung bzlas pa'i rnal 'byor ni/__thugs kar pad+ma zla ba'i steng :__tA~M yig ljang gu'i mtha' skor du:__rdo rje'i yi ge bcu pas bskor:__bzlas pas sngags rnams sgrar bcas 'khor:__'od zer dpag yas phyogs bcur 'phros:__'phags mchod byin rlabs rang la thim:__'gro kun 'jigs pa kun bsal nas:__'phags ma sgrol ma'i go 'phang bkod:__bdag gi lus ngag yid gsum dang :__rje btsun 'phags ma'i sku gsung thugs:__dbyer med srung ba chen por gyur:__oM AHhU~M zhes pas sgo gsum rdo rje gsum gyi ye shes su byin gyis brlabs te/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__zhes stong phrag sogs ci nus bzlas mthar/__rje btsun ma'i thugs dang rang sems dbyer med pa'i 'od gsal phyag rgya chen po'i ngang du cung zad re mnyam par bzhag__/gnyis pa mdun bskyed sgrub pa ni/__mdun rten bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las mdun gyi gzhir:__pad dkar zla ba rgyas pa'i steng :__tA~M yig ljang gu'i 'od zer gyis:__'phags mchod 'gro kun bar chad bsal:__tshur 'dus skad cig dran rdzogs su:__rdo rje srung ba'i gur chen dbus:__rje btsun 'phags ma sgrol ma ljang :__zhes sogs bdag bskyed ltar la/__bzlas pa'i skabs/__'phags ma sgrol ma'i go 'phang bkod:__ces pa'i mtshams/__tshur 'dus bdag la thim pa yis:__bdag gi lus ngag yid gsum dang :__zhes sogs sbrel la yi ge bcu pa ci nus dang*/__spro na 'khor gyi lha mo rnams kyi sngags kyang cung zad bzla/__khyad par rnam bum la dmigs te/__b+h+rU~M las rin chen bum pa ni:__mtshan nyid thams cad yongs rdzogs dbus:__rje btsun 'phags ma'i lha tshogs rnams:__snang stong chu zla lta bur gsal:__rang gi thugs srog sngags phreng las:__'od zer mchod pa'i tshul du spros:__sku las bdud rtsi'i rgyun babs pas:__bum pa yongs su gang bar gyur:__ces gsal btab la gzungs thag nas bzung ste yi ge bcu pa ci rigs pa bzlas/__las bum du rta mgrin gyi bskyed bzlas bya/__mthar mchod cing bstod la/__yi ge brgya pa lan gsum dang*/__oM AHhU~M gis mchod yon phul bas lha 'od du zhu ba'i bum pa'i chu bdud rtsir gyur/__'bul gtor bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las rin po che'i snod du gtor ma 'dod dgu 'byung ba'i bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/__oM AHhU~M lan gsum gyis brlab/__nam mkha' mdzod kyi phyag rgya dang bcas/__na maHsarba bud+d+ha bo d+hi satwA nAM:__a pra ti ha ta shA sa na nAM:__he he b+hA ga wa tI:__ma hA satwa sarba bud+d+ha a wa lo ki te:__mA be laM ba mA bi laM ba:__i daM ba liM gr-ih+NA pa ya gr-ih+NA pa ya hU~M hU~M sarba bi sany+tsa re swA hA:__lan gsum gyis phul/__oM Ar+Ya tA re sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs kyis mchod/__oM:__sangs rgyas kun gyi phrin las bdag:__rje btsun myur ma dpa' mo dang :__'jigs pa thams cad sel mdzad ma:__'khor gyi tshogs dang bcas la bstod:__mchod sbyin gtor ma dam pa 'di:__ye shes chen pos rjes dgongs la:__bde ba chen por bzhes nas kyang :__dngos grub ma lus stsal du gsol:__'byung bzhi 'khrugs dang gnam lcags lhung :__mtshon cha rgyal po'i chad pa dang :__chom rkun sha za glang chen khros:__gcan gzan khro bo gdug pa'i sprul:__nad gdon dus min 'chi ba'i rkyen:__dbul phongs 'dod don nyams pa sogs:__mi bzad 'jigs pa'i tshogs rnams kun:__srung dang zhi dang bzlog par mdzod:__'khor ba ngan song sdug bsngal sgrol:__tshe dang bsod nams ye shes sogs:__mchog thun phrin las rgyas par mdzod:__ces bstod cing 'dod don gsol/__gsum pa bdag nyid 'jug pa ni/__spro zhing nus na 'og nas 'byung ba ltar khrus dang maN+Dal nas brtsams/__dbang gi dngos gzhi rnams bdag nyid 'jug pa'i tshul du blang*/__mi nus na rig pa'i me tog dor bas 'jug pa snga 'gyur ba'i gsang ba spyi'i lugs bzhin tu bya'o/__/gsum pa slob ma smin byed dbang gi cho ga la/__bsgrub bya rnams dkyil 'khor gyi khang pa'i sgo drung du khrus nas dbyung*/__nang du 'jug pa dang bgegs gtor bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod zab cing rgya che ba'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus mthu phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M gsum/__sarba b+hU ta A kar+Sha ya dzaHsa mgron bkug__/sarba big+h+nAn na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM ut+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM gr-ih+Ne daM ba l+yA di swA hA/__lan gsum gyis bsngo/__hU~M hrIH__snang srid gdod nas dag pa'i dkyil 'khor la:__zhes sogs thugs sgrub kyi phrin las sngon 'gro'i skabs ltar mthar/__oM ha ya grI wa hU~M phaT:__sum+b+ha dang bcas gu gul yungs thun rol mo dang bcas pas bskrad/__oM badz+ra rak+Sha rak+Sha hU~M zhes brjod pas phyogs mtshams steng 'og thams cad rdo rje sa gzhi rwa ba drwa ba gur bla bre ye shes kyi me 'bar ba dang bcas pa'i srung ba'i 'khor lo yangs shing rgya che ba cis kyang mi chod mi shigs par gyur par bsam/__gral la 'khod pa dang me tog bkye bsdu grub rjes/__nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad kyi don du rnam pa thams cad mkhyen pa rdzogs pa'i sangs rgyas kyi go 'phang thob par bya/__de'i ched du byin rlabs dbang bskur gyi rim pa zab mo gsan la don tshul bzhin tu nyams su blang bar bgyi'o snyam pa kun slong byang chub kyi mchog tu thugs bskyed pa dang*/__chos gsan pa'i kun tu spyod pa rnams kyang legs par gsal btab ste gsan 'tshal/__de la gang gsan par bya ba'i chos ni/__phyogs bcu'i rgyal ba sras dang bcas pa'i phrin las mi zad pa rgyan gyi 'khor lo'i ye shes kyi sku can rje btsun 'phags ma sgrol ma'i byin rlabs dbang bskur gyi rim pa ste/__de'ang 'phags ma 'di nyid nges pa'i don tu gzod ma nas 'phags bzhi'i skyed yum shes rab kyi pha rol tu phyin ma'i ngo bor mngon par byang chub pa'i ye shes brnyes su zin kyang rang don thun mong ba'i gdul bya'i snang ngor/__sngon thog ma med pa'i dus shig na/__'jig rten gyi khams sna tshogs 'od du de bzhin gshegs pa rnga sgra'i spyan sngar rgyal po'i bu mo ye shes zla ba zhes bya bar gyur te byang chub mchog tu thugs bskyed/__'khor ba ma stong gi bar du bud med kyi gzugs kyis 'gro ba'i don byed pa g.yar dam du bzhes pa ltar/__nyin re bzhin tu snga dro dang phyi dro'i dus kyi tshe sems can bye ba phrag brgya stong re 'jig rten pa'i sems las bsgral te mi skye ba'i chos la bzod pa thob par mdzad pas 'phags ma sgrol ma zhes mtshan dran pa tsam gyis kyang srid pa dang zhi ba'i gdung ba mtha' dag sel bar byin gyis brlabs/__de nas sangs rgyas don yod grub pa'i spyan sngar phyogs bcu'i sems can thams cad nyer 'tshe mtha' dag las srung zhing skyob par dam bcas/__slar yang 'phags pa spyan ras gzigs kyi ye shes las rnam par 'phrul pa'i tshul gyis 'gro ba sgrol ba'i grogs mdzad pa sogs rnam par thar pa bsam gyis mi khyab cing*/__bye brag tu bskal pa bzang po 'di nyid la/__rdzogs ldan gyi dus su 'phags yul gru 'dzin gyi ri bor 'jig rten dbang phyug snying rje chen pos sgrol ma'i sngags rgyud 'bum phrag brgya pa gsungs/__de nas sum ldan dang*/__nyis ldan dang*/__rtsod ldan gyi dus rnams su gdul bya so so'i dbang po dang mthun par rgyud 'bring po dang*/__bsdus pa sogs ji snyed cig gsungs pas sgrol ma'i sngags rig grub pa mtha' yas pa byon zhing thun mong du 'jigs pa chen po brgyad dang bcu drug gi tshogs zhi ba dang*/__'dod rgu'i 'byor pa yid bzhin du thob pa dang*/__mthar thug phyag rgya chen po'i ye shes kyi sku brnyes pa sogs kyi gtam rgyud ngo mtshar can bsam las 'das pa byung ba ste/__mdor na 'phags ma 'di nyid sangs rgyas thams cad kyi phrin las gcig tu bsdus pa'i phyir lhag pa'i lha gzhan las byin rlabs ches cher myur bas na/__'phags bod du byon pa'i mkhas grub phal mo ches thugs dam du mdzad cing dngos grub brnyes pa'i phyir sgrub thabs man ngag dang bcas pa'i bka' srol kyang mtha' yas par bzhugs pa las 'dir skabs su bab pa ni/__'jam pa'i dbyangs dngos mnga' bdag khri srong lde'u btsan gyi lha sras bar pa sa bcu'i dbang phyug chen po mu rub btsad po ye shes rol pa rtsal gyi rnam 'phrul/__rtsod pa thams cad dang bral zhing tshad ma gsum gyis legs par grub pa'i sprul pa'i gter chen rgya mtsho'i 'khor los sgyur ba o rgyan mchog gyur bde chen gling pas rgyud kyi lung dang 'brel ba/__dngos stobs kyi rig pas grub pa/__man ngag gi myong bas brgyan pa/__ngo mtshar byin rlabs kyi tshan kha mchog tu che ba ste khyad chos bzhi dang ldan pa'i zab chos ji snyed cig spyan drangs pa las/__dpal o rgyan chos kyi rgyal po'i thugs bcud/__bod yul sa 'og kun gyi gter gcig__/mchog dang thun mong gi dngos grub sgrub pa'i thabs thams cad tshang la ma nor ba 'khor los sgyur ba'i rgyal po'i bang mdzod chen po lta bu bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi cha lag khyad par can gyi drwa phyed mdzes pa lta bu'i chos sde/__mdo khams shar phyogs phrin las 'gro ba 'dul ba'i gnas chen brgyad kyi ya gyal dbang gi gnas chen ri bo dbang zhu'i brag nas spyan drangs pa'i chos bdag bar chad sel ba'i chos bka' bzhi zhes grags pa las/__phyi 'jigs pa bcu drug gi bar chad sel zhing 'dod pa'i dngos grub thams cad yid bzhin tu 'grub par byed pa 'phags ma sgrol ma 'jigs pa kun sel zhes dkyil 'khor rgya mtsho'i khyab bdag kun bzang pad+ma 'byung gnas nyid kyi phyag g.yon pa'i kha T+wAM ga'i phyag rgya chen po'i cho 'phrul las rang shar ba'i tshul gyis byung ba ste/__gzhung rtsa ba las/__shin tu gsang ba'i gsang ba mchog:__gtso bo'i sbas yum kha T+wAM ga:__phyi ltar rje btsun sgrol ma ste:__nang ltar badz+ra wA rA hI:__gsang ba ye shes mtsho rgyal yum:__yang gsang 'chi med man+dAr:__don dam shes rab pha rol phyin:__rnam pa rtags kyi phyag rgyar snang :__mchog tu mi 'gyur gsang ba'i lcam:__sras bcas rgyal kun skyed pa dang :__bde chen rol pa'i btsun mo ni:__myur ma dpa' mo'i sgrub pa'i thabs:__ma 'ongs rjes 'jug rnal 'byor rnams:__phyi yi bar chad kun sel phyir:__rang byung pad+ma bdag gis bstan:__ces dang*/__de ltar rgyal ba kun gyi yum:__'phags ma'i rgyud dang man ngag tshogs:__rgyud sde bzhi dang rab sbyar nas:__rgyas par gzhan tu bstan pa yin:__'dir ni zab cing 'dril ba'i don:__bya sla tshegs chung byin rlabs myur:__rig sngags 'chang bas don yod pa'i:__yang gsang snying gi dum bur bstan:__da lta'i mnga' bdag rje 'bangs kyi:__'jigs pa'i tshogs kun zhi ba dang :__ma 'ongs chos bdag skyes bu yi:__bar chad sna tshogs sel ba dang :__bod khams mtha' dbus thams cad kun:__phan dang bde la 'god pa'i slad:__chos nyid rdo rje'i rang sgrar shar:__mtsho rgyal mos pas yi ger thob:__'gro phan phrin las mtha' rgyas 'gyur:__ces rdo rje'i gsung gis lan cig ma yin par bsngags pa ltar ngo mtshar dang byin rlabs kyi tshan kha mchog dang ldan pa'i chos skor la'ang smin grol las tshogs dang bcas pa mtha' rgyas su bzhugs pa las/__'dir smin byed dbang bskur gyi rim pa zab mo sgrub pa'i skabs su bab pa yin/__de la'ang slob dpon gyi bya ba rnams sngon tu grub nas/__khyed rang rnams kyi ngo skal du gyur pa la'ang sbyor dngos rjes gsum las/__sbyor ba'i rim pa maN+Dal 'bul zhing gsol ba gdab pa/__skyabs su 'gro zhing sems bskyed pa/__yan lag bdun gyis tshogs bsags pa rnams sngon tu 'gro dgos pas/__thog mar byin rlabs dbang bskur gyi rim pa zab mo zhu ba'i yon tu maN+Dal 'bul 'tshal/__ces mtshams sbyar la maN+Dal 'bul du gzhug__/bla ma dang rje btsun sgrol ma tha mi dad pa'i drung du mi phyed dad pa'i gdung shugs drag pos me tog dang bcas pas thal mo sbyar te gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__e ma sangs rgyas thams cad kyi:__phrin las bdag nyid 'phags ma dang :__dbyer med rdo rje slob dpon gyis:__bdag la byin gyis brlab tu gsol:__skyabs su 'gro zhing sems bskyed pa'i slad du bla ma dang gnyis su med pa'i rje btsun 'phags ma sgrol ma la skyabs yul rgya mtsho'i tshogs kyis bskor ba mngon sum du bzhugs pa'i spyan sngar rgyun bshags sngon tu 'gro bas skyabs su 'gro ba dang smon 'jug gi sdom pa bzung bar bgyi snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__dkon mchog gsum la bdag skyabs mchi/__sogs spyi ltar/__tshogs bsags pa'i slad du tshogs zhing de rnams kyi spyan sngar bdag gzhan sems can thams cad kyis phyag 'tshal zhing mchod pa 'bul ba sogs yan lag bdun pa tshul bzhin tu bsgrub par bgyi snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__rje btsun 'phags ma sgrol ma dang*/__sogs/__dngos gzhi byin rlabs kyi gzhi dgod pa dang*/__dbang bskur ba dngos gnyis las/__dang po byin rlabs kyi gzhi 'god pa'i slad du slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros pas dbang gi lha nam mkha' gang bar spyan drangs pa dang lhan cig tu bkra shis pa'i rnam pa du ma dang ldan pas rin po che'i bum pa bdud rtsi'i chu rgyun gyis gang bas khrus byas shing dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__rnam bum btegs la/__oM:__bkra shis bum pa'i bdud rtsi'i chus:__skal ldan khyod la khrus bgyis pas:__bag chags dri ma kun byang nas:__'phags ma'i phyag rgyar mngon gyur shog:__rtsa sngags dang*/__oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka te sa ma ye shrI hU~M:__sarba pA paM A wa ra Na bi sho d+ha na swA hA:__zhes brjod cing slob ma nyung na khrus bya zhing bum chu sbyin/__khrom tshogs lta bu'i tshe bum chu 'thor zhing sbyin no/__/de ltar bum pa bzang po las byung ba'i ye shes lnga yi rang bzhin can gyi bdud rtsi'i chu rgyun gyis dbang bskur bas lus kyi nang thams cad gang*/__dri ma thams cad dag__/bde ba chen po'i ye shes nyams su myong ba'i rkyen gyis skad cig gis khyed rang rnams rje btsun sgrol ma'i dkyil 'khor gyi 'khor lo'i skur gyur pa ni/__pad+ma dkar po 'dab ma nyi shu pa'i lte bar zla ba'i gdan gyi steng du rje btsun sgrol ma myur ma dpa' mo sku mdog ljang gu zhal gcig phyag gnyis pa/__zhi zhing 'dzum la sgeg pa'i nyams can/__g.yas mchog sbyin dang*/__g.yon skyabs sbyin gyi phyag rgyas me tog ut+pa la bsnams pa/__dar dang rin po che'i rgyan du mas brgyan cing zla ba'i 'od kyi rgyab yol mnga' ba/__snang stong 'od lnga 'khrigs pa'i klong du zhabs gnyis sems ma'i skyil krung gis bzhugs pa/__mtha' skor gyi pad 'dab nyi shu la phyogs bzhir phrin las bzhi'i sgrol ma dang*/__bar mtshams rnams su 'jigs pa bcu drug las skyob pa'i sgrol ma bcu drug ste/__thams cad kyang sku mdog phyag mtshan rgyan cha lugs rnam 'gyur thams cad yongs su rdzogs pa'i ye shes sgyu ma'i skur lam ste gyur pa'i mos pa mdzod/__dbang bskur ba dngos la/__sku gsung thugs kyi dbang bskur ba brtan byed dang bcas pa rnams su yod pa las/__thog mar sku phyag rgya'i dbang bskur ba'i slad du/__slob dpon mdun bskyed dang bcas pa'i 'phags ma gtso 'khor rnams kyi smin mtshams nas rang 'dra'i ye shes kyi sku gnyis pa re byung*/__khyed rang rnams dam tshig par gsal ba la dbyer med du thim pas rgyud byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzod/__oM:__snang stong dbyer med rdo rje'i sku:__rje btsun 'phags ma'i sku yi dbang :__deng 'dir skal ldan khyod la bskur:__rdo rje'i sku ru 'grub par shog:__rtsa sngags dang*/__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__des sku'i dbang thob/__lus kyi sgrib pa dag__/sku phyag rgya'i rnal 'byor bsgom pa la dbang bar byas pa yin no/__/gsung bzlas pa sngags kyi lung sbyin zhing dbang bskur ba'i slad du slob dpon mdun bskyed dang bcas pa'i 'phags ma gtso 'khor rnams kyi thugs ka nas sngags kyi phreng ba byung*/__zhal nas thon/__khyed rang rnams kyi zhal du zhugs/__thugs kar zla ba'i dkyil 'khor gyi dbus su sa bon gyi mthar 'khod pa bzlas pa'i rkyen gyis sngags phreng sa bon dang bcas pa las 'phags ma gtso 'khor rnams kyi sku nam mkha' gang bar 'phros/__rang gzhan sems can thams cad kyi gnas skabs dang mthar thug gi 'jigs pa thams cad yongs su sbyangs/__mchog dang thun mong gi dngos grub rab 'byams yid bzhin tu 'grub pa'i mos pas sngags 'di rnams kyi rjes zlos lan gsum mdzod/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__oM badz+ra tA re sarba big+h+nAn shAn+tiM ku ru swA hA:__oM tA re tut+tA re tu re ma ma sarba la~M la~M b+hA ya shAn+tiM ku ru swA hA:__oM tA re tut+tA re tu re ma ma sarba ba~M ba~M dza la b+hA ya shAn+tiM ku ru swA hA:__oM tA re tut+tA re tu re ma ma sarba ra~M ra~M dz+wa la b+hA ya shAn+tiM ku ru swA hA:__oM tA re tut+tA re tu re ma ma sarba ya~M ya~M tsa la b+hA ya shAn+tiM ku ru swA hA:__oM rat+na tA re sarba lo ka dz+nyA na bid+yA d+ha ra d+ha ra d+hi ri d+hi ri hrIM hrIM dza dz+nyA na puSh+tiM ku ru oM:__oM tA re tut+tA re tu re ma ma sarba e e ma hA ha na b+hA ya shAn+tiM ku ru swA hA:__oM tA re tut+tA re tu re ma ma sarba tig tig tIk+Sh+Na rak+Sha rak+Sha ku ru swA hA:__oM tA re tut+tA re tu re ma ma sarba rA dza duSh+tA na kro d+ha shAn+tiM ku ru swA hA:__oM tA re tut+tA re tu re sarba tsau ra b+han+d+ha b+han+d+ha trig thuM swA hA:__oM pad+ma tA re san+ta ra hrIHsarba lo ka wA shaM ku ru ho:__oM tA re tut+tA re tu re sarba duSh+tAn big+h+nan ba~M phaT swA hA:__oM tA re tut+tA re tu re sarba haM haM duSh+tAn ha na ha na tra sa ya phaT swA hA:__oM tA re tut+tA re tu re sarba he he tsa le tsa le b+han+du phaT swA hA:__oM tA re tut+tA re tu re sarba bi Sha tsa la ya ha ra hA ra phaT swA hA:__oM karma tA re sarba shA trUn big+h+nAn mA ra se na ha ha he he ho ho haM haM b+hin+d+ha b+hin+d+ha phaT:__oM tA re tut+tA re tu re sarba dz+wa ra sarba duHkha pra sha ma Na ya phaT swA hA:__oM tA re tut+tA re tu re badz+ra A yu She swA hA:__oM tA re tut+tA re tu re dzam+b+he mo he d+ha na me d+hi hrIHswA hA:__oM tA re tut+tA re tu re sarba ar+tha sid+d+hi sid+d+hi ku ru swA hA:__de brtan par bya pa'i slad du sngags gyi phreng ba mgrin par bzhag ste dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__AH__grags stong dbyer med rdo rje'i gsung :__rje btsun 'phags ma'i gsung gi dbang :__deng 'dir skal ldan khyod la bskur:__rdo rje'i gsung du 'grub par shog:__wAka a b+hi Shiny+tsa AH__des gsung gi dbang thob/__ngag gi sgrib pa dag__/gsung bzlas brjod byed pa la dbang bar byas pa yin no/__/thugs kyi dbang bskur ba'i slad du/__slob dpon mdun bskyed dang bcas pa'i 'phags ma gtso 'khor rnams kyi thugs ka nas thugs gnyis su med pa'i ye shes kyi ngo bo phyag mtshan ut+pa la'i rnam par byung*/__khyed rang rnams kyi snying gar thim pas rgyud byin gyis brlabs pa'i mos pa dang bcas te 'od gsal rnam par mi rtog pa'i dbyings su mnyam par 'jog mdzod/__phyag mtshan snying gar bzhag la/__hU~M:__rig stong dbyer med rdo rje'i thugs:__rje btsun 'phags ma'i thugs kyi dbang :__deng 'dir skal ldan khyod la bskur:__rdo rje'i thugs su 'grub par shog:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__des thugs kyi dbang thob/__yid kyi sgrib pa dag__/thugs gnyis med kyi ye shes bsgom pa la dbang bar byas pa yin no/__/brtan par bya ba'i slad du/__gtor ma rje btsun sgrol ma gtso 'khor rnams kyi ye shes sgyu ma'i skur dngos su gsal ba khyed rang rnams kyi spyi bor spyan drangs shing byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzod/__tA~M:__gtor ma lha yi phyag rgyar rdzogs:__thugs rje'i 'od phung lams se lam:__rje btsun sgrol ma'i byin rlabs kyis:__skal ldan smin cing grol bar shog:__kA ya wAka tsit+ta gu Na karma ba liM ta a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M hrI:__mthar gtor ma'i lha tshogs rnams 'od du mer gyis zhu ste khyed rang rnams la gnyis su med par thim pas khyed rang rnams kyi lus ngag yid gsum dang*/__'phags ma gtso 'khor rnams kyi sku gsung thugs byang chub snying po'i bar du dbyer mi phyed par gyur nas yon tan dang phrin las rgya mtshor dbang 'byor pa la slob dpon mdun bskyed dang bcas pas me tog gi char 'bebs shing shis pa brjod pa'i tshigs su bcad pas kyang mnga' gsol ba'i mos pa mdzod/__ces mtshams sbyar la shis brjod rgyas bsdus gang rigs dang bcas me tog gi char dbab/__rol mo'i sgra snyan cing rgyun ring bar 'khrol/__des dbang gi dngos gzhi legs par grub nas/__mjug gi bya ba dam tshig bsdus te 'dzin par khas blang ba 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__gtso bos ji ltar sogs/__bka' drin gtang rag gi yon tu maN+Dal phul/__slar yang lus longs spyod dge tshogs rgya mtsho dang bcas pa 'khor los sgyur ba'i rgyal srid kyi 'byor pa ltar sprul te phul na cha shas nas bzhes la longs spyad du gsol snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__deng nas brtsams te sogs/__des byin rlabs dang dngos grub kyi gter chen po 'phags ma sgrol ma 'jigs pa kun sel rigs thams cad bsdus pa'i dkyil 'khor du mngon par dbang bskur ba rgyas par grub zin pa lags pas/__dge ba'i rtsa ba byang chub snying por yongs su bsngo ba 'di lhan cig tu gnang bar zhu/__bsod nams 'di yis sogs brjod la slob ma rnams gyes/__slob dpon gyis mdun bskyed kyi mchod pa bsang sbyang byin gyis brlab/__mchod bstod/__ma rnyed yongs su ma tshang dang*/__sogs kyi mthar yi ge brgya pa lan gsum gyis nongs pa bshags/__mdun bskyed rten yod na brtan bzhugs dang*/__med na badz+ra muHsa ye shes pa gshegs/__dam tshig pa rang la thim/__rang nyid 'phags ma gtso 'khor du gsal ba 'od gsal rnam par mi rtog pa'i dbyings su thim par mos te cung zad mnyam par 'jog__/slar yang skad cig gis gtso mo'i skur gsal ba'i gnas gsum du oM AHhU~M gis mtshan par bsam/__bsngo smon shis brjod rgyas par bya'o/__/bzhi pa 'phros don gyi khyad par cung zad bshad pa la/__gzhung rtsa ba las/__'jigs pa so so zhi bya'i phyir:__zhes sogs gsungs pa ltar gong du ji skad smros pa'i rigs bsdus pa'i dbang bskur ba 'di nyid rgyas par thob pa'i gang zag gis/__las so so la dmigs kyis bsal ba lta bu'i tshe rigs tha dad pa'i dbang bye brag tu skur ba'i tshul ni/__thog mar sa yi 'jigs pa las skyob pa'i rdo rje sgrol ma'i dbang bskur ba la mtshon na/__sbyor ba'i skabs su maN+Dal pad+ma 'dab brgyad kyi dbus su tshon phung mthing ga dang*/__'di'i sku brnyan bsham pa sogs khyad chos phra mo ma gtogs gzhan gong dang 'dra/__dngos gzhi sgrub thabs la sngon 'gro skyabs sems nas mchod pa byin brlab bar 'dra/__lha bskyed skabs/__stong pa'i ngang las skad cig gis:__pad+ma zla ba'i gdan gyi steng :__rang nyid rdo rje sgrol ma mthing :__phyag g.yas mchog sbyin g.yon pa ni:__skyabs sbyin phyag rgyas ut+pa la:__rdo rje rtse lngas mtshan pa bsnams:__dar dang rin chen rgyan gyis brgyan:__gnas gsum rdo rje'i 'bru gsum sogs nas bstod pa'i bar 'dra/__bzlas dmigs/__thugs kar zla steng tA~M mthing ga:__mtha' skor sngags kyi pheng bas bskor:__'od zer rdo rje'i rang bzhin 'phros:__'phags mchod 'gro ba'i don kun byas:__slar yang nga rgyal las gyur pa'i:__sa yi 'jigs pa kun zhi gyur:__oM tA re tut+tA re tu re ma ma sarba la~M la~M b+hA ya shAn+tiM ku ru swA hA:__zhes bzla/__mdun bskyed bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las skad cig gis:__mdun tu pad+ma zla ba'i gdan:__de steng rdo rje sgrol ma mthing :__zhes sogs sbrel la bzlas pa'i bar gong ltar dang*/__rnam rgyal dang las bum sgrub pa sogs dkyus nas 'byung ba ltar bya/__bdag 'jug rgyas bsdus gang rigs blang*/__dbang bskur la/__mtshams sbyor skabs/__dbang bskur ba'i rim pa zab mo sgrub pa'i skabs su bab pa yin/__zhes pa yan gong ltar la/__de'ang rigs bsdus gtso 'khor yongs su rdzogs pa dang*/__bye brag las sgrub pa'i rigs so so'i dbang bskur ba gnyis su yod pa las/__phyi ma la'ang gzhung rtsa ba'i rdo rje'i gsung las/__'jigs pa so so zhi bya'i phyir:__sgrol ma so so'i dbang bskur na:__lha sngags bsgyur la gong ltar bskur:__byin rlabs rtags mtshan myur du 'byung :__zhes gsungs pa ltar las kyi bye brag gis rnam pa nyi shur 'gyur ba'i nang gses phyi rol tu sa g.yo ba dang*/__thog brdib pa sogs 'byung ba sa las gyur pa'i 'jigs pa thams cad zhi zhing srung ba dang*/__nang du nyon mongs pa nga rgyal las gyur pa'i nad dang gnod pa sogs 'jigs pa'i phyogs thams cad las dbugs 'byin pa bcom ldan 'das rdo rje sgrol ma'i dbang bskur ba ste/__de la'ang slob dpon gyi bya ba sogs sbrel/__de bzhin du lha bskyed skabs rdo rje sgrol mar gsal gdab pa dang*/__sku'i dbang gi skabs/__slob dpon mdun bskyed dang bcas pa'i bcom ldan 'das rdo rje sgrol ma'i smin mtshams nas sogs kha bsgyur zhing*/__bzlas lung skabs 'di rang gi sngags lan gsum bzla ba sogs khyad par phra mo rnams shes slabs ma 'khrul bar sbyar bar bya'o/__/rjes chog skabs/__rang nyid rdo rje sgrol mar gsal ba 'od gsal rnam par mi rtog pa'i dbyings su thim/__slar yang rang rdo rje sgrol ma'i skur gyur/__ces brjod pa ma gtogs 'dra'o/__/des mtshon te chu yi 'jigs skyob pad+ma sgrol ma'i dbang bskur ba sogs la'ang so so'i khyad chos ma 'khrul bar sbyar bas don 'grub pa nyid do/__/gzhan yang rigs bsdus kyi dbang gi skabs su mdun bskyed cho ga rgyas par bsgrub par spro na/__maN+Dal bzhi chog gi mdun bskyed ltar mchod bstod rgyas par bgyis kyang rung zhing*/__slob ma lhar bskyed pa'ang rgyas par na maN+Dal cho ga ltar brda sprad na legs/__shin tu bsdus pa'i tshe bdag mdun cho ga gcig gis mnyam du bsgrubs kyang rung mod/__dmigs bsal ma gtogs bdag mdun so sor dbye ba 'gal ba med par ma zad/__las dang po pa dmigs pa 'char bde ba sogs legs pa las/__lam mthon po dang ting nge 'dzin cung zad brtan pa'i dbang du byas pa'i cho ga rnams sems gnas cung zad ma thob pas 'chun par dka' zhing lad mo tsam bgyis kyang byas la ma bsags pa'i las su 'gro nyen che bas cho ga phyag len gang la'ang mdo rgyas 'tshams shing dbang po dang mthun pa 'di kho na legs par rtogs so/__/yang dkyus su mi gsal bas dbang lung spyir btang la ma byas kyang rung mod/__khrom tshogs lta bu mang po'i skabs gtor dbang gi mgor/__brtan par bya ba'i slad du/__slar yang slob dpon mdun bskyed dang bcas pa 'phags ma gtso 'khor du gsol ba la mi phyed dad pa'i gdung shugs drag pos phyag 'tshal zhing bstod pa'i rgyud kyi rgyal po 'di lhan cig tu gsung bar zhu/__/zhes mtshams sbyar la/__oM rje btsun ma 'phags ma sogs nas/__nyi shu rtsa gcig__/ces pa'i bar tshar gsum mam gcig mnyam du 'don/__zhes gsol ba btab pa la brten nas gtor ma rje btsun sgrol ma sogs man gong gi mtshams sbyor dkyus ltar bgyis na byin rlabs che zhing shin tu legs pa yin no/__/'phags ma'i thugs rje'i zla ba las/__/byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs pa'i/__/cho ga rdzogs ldan sprin chen 'dis/__/sa gsum dge legs sbyin gyur cig__/ces pa'ang gtsang gnubs yul rong du 'khrungs pa'i lang gro lo tsA ba chen po dkon mchog 'byung gnas kyi rnam 'phrul du gdod nas grub cing*/__chos 'di'i bdag por rdo rje'i lung gis khyad par du bsngags pa kun bzang pad+ma'i snying po'i phrin las pa chen po rje dbon mchog gi sprul pa'i sku karma sgrub brgyud bstan 'dzin phrin las kyi bka' stsal nor bu'i phreng ba spyi bor mchod de/__gter chen bla ma mchog las zab chos 'di nyid thog mar thob pa'i skal ba bzang po can mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gter gnas ri bo dbang zhu'i nub phyogs/__bde chen pad+ma shel phug gi 'dabs 'byor rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwar nag pa zla ba'i dkar phyogs kyi rgyal ba gnyis pa la legs par sbyar ba'i dge bas zab chos 'di nyid kyi phrin las 'jig rten gsum na nyi zla ltar rtag tu snang ba'i rgyur gyur cig__/sarba mang+ga laM b+ha ba tu//__//

Footnotes

Other Information