JKW-KABAB-02-KHA-036

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ན་ཚ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཆོས་ཉིད་གྲུབ་པའི་བདུད་རྩི།
Wylie title na tsha lam khyer gyi rdo rje'i thol glu chos nyid grub pa'i bdud rtsi JKW-KABAB-02-KHA-036.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 36, Pages 225-227 (Folios 1a1 to 2a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. na tsha lam khyer gyi rdo rje'i thol glu chos nyid grub pa'i bdud rtsi. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 225-227. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ན་ཚ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཆོས་ཉིད་གྲུབ་པའི་བདུད་རྩི་ཞེས་བྱ་བ།།ཨ་ཧོ། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན། །འོད་གསལ་བའི་དབྱིངས་སུ་ཟད་ནས་སླར། །འཕོ་ཆེན་གྱི་གཟུགས་སྐུར་ཡོངས་བཞེངས་པ། །དཔལ་འཆི་མེད་པདྨ་ཀཱ་རར་འདུད། །ཕྱི་འབྱུང་བཞི་འདུས་པའི་ཕུང་པོ་ལ། །གློ་བུར་བྲོ་ནད་ཀྱིས་ཐེབས་པའི་ཚེ། །ནང་རིག་སྟོང་གཉུག་མའི་ཁྱེའུ་ཡིས། །སྣང་བ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་གླུ་འདི་བླངས། །གནས་འཁོར་བ་མཐོ་དམན་གར་སྐྱེས་ཀྱང༌། །ཚུལ་འདི་ལྟའི་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་ལས། །གཏན་བདེ་བའི་གོ་སྐབས་བྲལ་བར་མཐོང༌། །འདི་ངེས་འབྱུང་ལམ་ཁྱེར་གྱི་གནད་གཅིག་ལགས། །དོན་དེ་སླད་མ་གྱུར་འགྲོ་བ་ཡི། །སྡུག་བསྔལ་བདག་ལ་ལེན་པ་དང༌། །བདག་ཉིད་ཀྱི་བདེ་བ་གཞན་ལ་གཏོང༌། །འདི་སྙིང་རྗེ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་གནད་གཅིག་ལགས། །ཚེ་རབས་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་ལྟུང་ཚོགས། །རྐྱེན་ངན་ལ་བསྟེན་ནས་སྦྱང་བའི་ཕྱིར། །ཕ་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེར་སྙིང་ནས་དད། །འདི་མོས་གུས་ལམ་ཁྱེར་གྱི་གནད་གཅིག་ལགས། །ནད་ཟུག་རྔུའི་ངོ་བོར་བལྟས་པའི་ཚེ། །སྤང་གཉེན་གྱི་གཟུང་འཛིན་དབྱིངས་སུ་ཡལ། །བདེ་སྟོང་གི་ཉམས་ཞིག་དེ་རུ་འཆར། །འདི་ཕྱག་ཆེན་ལམ་ཁྱེར་གྱི་གནད་གཅིག་ལགས། །ནང་བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་རྒྱུ་མེད་པས། །སྐྱེ་བ་དང་འགགས་པ་མ་མཆིས་ཕྱིར། །སྟོང་པ་དང་རྟེན་འབྱུང་འགལ་མེད་རྟོགས། །འདི་དབུ་མ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་གནད་གཅིག་ལགས། །སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཟུག་རྔུ་མྱོང་བའི་སེམས། །རང་རིག་པའི་དཔའ་འོས་ཟིལ་མནན་པས། །ཅེར་གྲོལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་རུ་མཇལ། །འདི་རྫོགས་ཆེན་ལམ་ཁྱེར་གྱི་གནད་གཅིག་ལགས། །གཤིས་གདོད་ནས་དག་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ། །གློ་བུར་གྱི་རྟོག་པ་རང་སར་གྲོལ། །དོན་དེ་ཕྱིར་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་ལས་འདས། །འདི་ལྟ་བ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་གནད་གཅིག་ལགས། །སེམས་ཐོག་ཏུ་ནད་ཟུག་མ་བླངས་པར། །ནད་ཐོག་ཏུ་རིག་སྟོང་རྗེན་པར་བཞག །ཡེངས་མེད་ལ་འཛིན་མེད་ཀྱི་དྲན་པས་སྐྱོང༌། །འདི་སྒོམ་པ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་གནད་གཅིག་ལགས། །ཀུན་རྫོབ་ཏུ་གཟུགས་ཕུང་ཚོགས་སུ་ཕུལ། །དོན་དམ་དུ་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་བསྲེས། །དུས་ཀུན་ཏུ་འཁོར་གསུམ་སྒྱུ་མར་བལྟས། །འདི་སྤྱོད་པ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་གནད་གཅིག་ལགས། །བཟོད་མེད་ཀྱི་ནད་ཟུག་གཡོ་འཕྲུལ་པོ། །ད་ལྟ་ཡི་ཤེས་པ་རྗེན་པའི་ཀློང༌། །སྐྱེ་འགགས་དང་གནས་གསུམ་བྲལ་བར་ཐིམ། །འདི་ཆོས་སྐུ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་གནད་གཅིག་ལགས། །དབྱིངས་བླཽ་འདས་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་པས། །རྩལ་སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུར་ཤར། །ཤར་ཙམ་ནས་རང་གི་ངོ་བོར་གྲོལ། །འདི་ལོངས་སྐུ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་གནད་གཅིག་ལགས། །རྐྱེན་གང་བྱུང་ངོ་བོའི་ཐུགས་རྗེ་ལ། །རོ་སྙོམས་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ལམ་ལོངས་པས། །རེ་དོགས་ཀྱི་བླང་དོར་ཐད་ཀར་བཅད། །འདི་སྤྲུལ་སྐུ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་གནད་གཅིག་ལགས། །ཚིག་དེ་སྐད་གསལ་འདེབས་ཉམས་ཀྱི་གླུ། །གནས་ལྷོ་མོན་ནགས་མའི་ལྗོངས་ཀྱི་མགོ། །དཔལ་སྐུ་ལྷ་མཁའ་རིའི་ཉེ་ཞོལ་དུ། །སྤྲང་གཏད་མེད་པདྨ་དགྱེས་པས་བྲིས།། །།
[edit]

@#/__/na tsha lam khyer gyi rdo rje'i thol glu chos nyid grub pa'i bdud rtsi zhes bya ba//a ho/__'khor 'das kyi chos rnams thams cad kun/__/'od gsal ba'i dbyings su zad nas slar/__/'pho chen gyi gzugs skur yongs bzhengs pa/__/dpal 'chi med pad+ma kA rar 'dud/__/phyi 'byung bzhi 'dus pa'i phung po la/__/glo bur bro nad kyis thebs pa'i tshe/__/nang rig stong gnyug ma'i khye'u yis/__/snang ba lam khyer gyi glu 'di blangs/__/gnas 'khor ba mtho dman gar skyes kyang*/__/tshul 'di lta'i sdug bsngal 'ba' zhig las/__/gtan bde ba'i go skabs bral bar mthong*/__/'di nges 'byung lam khyer gyi gnad gcig lags/__/don de slad ma gyur 'gro ba yi/__/sdug bsngal bdag la len pa dang*/__/bdag nyid kyi bde ba gzhan la gtong*/__/'di snying rje lam khyer gyi gnad gcig lags/__/tshe rabs nas bsags pa'i sdig ltung tshogs/__/rkyen ngan la bsten nas sbyang ba'i phyir/__/pha bla ma'i thugs rjer snying nas dad/__/'di mos gus lam khyer gyi gnad gcig lags/__/nad zug rngu'i ngo bor bltas pa'i tshe/__/spang gnyen gyi gzung 'dzin dbyings su yal/__/bde stong gi nyams zhig de ru 'char/__/'di phyag chen lam khyer gyi gnad gcig lags/__/nang bdag gzhan gnyis ka rgyu med pas/__/skye ba dang 'gags pa ma mchis phyir/__/stong pa dang rten 'byung 'gal med rtogs/__/'di dbu ma lam khyer gyi gnad gcig lags/__/sdug bsngal gyi zug rngu myong ba'i sems/__/rang rig pa'i dpa' 'os zil mnan pas/__/cer grol gyi ye shes de ru mjal/__/'di rdzogs chen lam khyer gyi gnad gcig lags/__/gshis gdod nas dag pa'i chos nyid la/__/glo bur gyi rtog pa rang sar grol/__/don de phyir smra bsam brjod las 'das/__/'di lta ba lam khyer gyi gnad gcig lags/__/sems thog tu nad zug ma blangs par/__/nad thog tu rig stong rjen par bzhag__/yengs med la 'dzin med kyi dran pas skyong*/__/'di sgom pa lam khyer gyi gnad gcig lags/__/kun rdzob tu gzugs phung tshogs su phul/__/don dam du dbyings rig dbyer med bsres/__/dus kun tu 'khor gsum sgyu mar bltas/__/'di spyod pa lam khyer gyi gnad gcig lags/__/bzod med kyi nad zug g.yo 'phrul po/__/da lta yi shes pa rjen pa'i klong*/__/skye 'gags dang gnas gsum bral bar thim/__/'di chos sku lam khyer gyi gnad gcig lags/__/dbyings blau 'das rnam kun mchog ldan pas/__/rtsal snang stong chu zla lta bur shar/__/shar tsam nas rang gi ngo bor grol/__/'di longs sku lam khyer gyi gnad gcig lags/__/rkyen gang byung ngo bo'i thugs rje la/__/ro snyoms kyi brtul zhugs lam longs pas/__/re dogs kyi blang dor thad kar bcad/__/'di sprul sku lam khyer gyi gnad gcig lags/__/tshig de skad gsal 'debs nyams kyi glu/__/gnas lho mon nags ma'i ljongs kyi mgo/__/dpal sku lha mkha' ri'i nye zhol du/__/sprang gtad med pad+ma dgyes pas bris//__//

Footnotes

Other Information