JKW-KABAB-11-DA-008

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས། ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་གྲུབ་གཉིས་ནོར་བུའི་རྒྱ་མཚོ།
Wylie title kun bzang thugs gter las yang dag zhi khro phur gsum gyi phrin las kyi byang bu grub gnyis nor bu'i rgya mtsho JKW-KABAB-11-DA-008.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 11, Text 8, Pages 167-206 (Folios 1a to 20b1)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (byang chub gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. kun bzang thugs gter las yang dag zhi khro phur gsum gyi phrin las kyi byang bu grub gnyis nor bu'i rgya mtsho. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 11: 167-206. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang
Cycle ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་ (yang dag zhi khro phur gsum)
Parent Cycle ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ (kun bzang thugs gter)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-11-DA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-SHA-019
Colophon

།འདིའི་ཆོག་ཁྲིགས་ཀྱི་དཔེ་རྒྱུན་ཕྱོགས་འདིར་མ་བཞུགས་ཤིང་གཏེར་གཞུང་ཉིད་རྒྱ་འགྱུར་ཟང་མ་ལྟ་བུར་སོང་གཤིས་ཕན་ཚུན་གབ་འཁྲུགས་བསྡེབ་དགོས་མང་བས་དབང་རྒྱུན་ཙམ་དང་སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་འཕྲལ་འཕྲལ་ལག་ལེན་འདེབས་དཀའ་བར་མཐོང་ནས། །སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྔགས་རིག་འཛིན་པ་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

'di'i chog khrigs kyi dpe rgyun phyogs 'dir ma bzhugs shing gter gzhung nyid rgya 'gyur zang ma lta bur song gshis phan tshun gab 'khrugs bsdeb dgos mang bas dbang rgyun tsam dang sgrub mchod sogs kyi skabs su 'phral 'phral lag len 'debs dka' bar mthong nas/__/sangs rgyas gnyis pa gu ru rdo rje thod phreng rtsal gyi sngags rig 'dzin pa pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzang bde chen 'od gsal gling du bsdebs pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས། ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་གྲུབ་གཉིས་ནོར་བུའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀཱ་ཡ། །འཁོར་འདས་ཀུན་ཁྱབ་རང་རིག་བྱང་ཆུབ་སེམས། །གདོད་ནས་དཔལ་ཆེན་འཁོར་ལོར་ཤར་བ་དེས། །བདེ་མཆོག་སྒྱུ་མའི་ཕྱག་རྒྱས་སྒོ་གསུམ་ལ། །བཏབ་ནས་གྲུབ་པ་གཅིག་པུའི་དབུགས་དབྱུང་སྩོལ། །གང་དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀའ་གཏེར་གྱི། །རིང་སྲོལ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོའི་བཅུད། །མཆོག་གྲུབ་ཐུགས་ཀྱི་ཏི་ལ་ཀའི། །ཕྲིན་ལས་བཀླགས་པས་ཆོག་པ་བསྡེབ། །དེ་ལ་ཐོག་མར་དབེན་ཅིང་བྱིན་ཆགས་པའི་གནས་སུ་རྟེན་དང་སྒྲུབ་རྫས་སོགས་སྐབས་སུ་བབས་པའི་གཏོར་མཆོད་རྣམས་ལེགས་པར་ཚོགས་ནས། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཁྲུས་བྱ་བར་གསུངས་པས་དེ་ལྟར་རམ། རྡོར་སེམས་ཧེ་རུ་ཀའི་སྒོམ་བཟླས་ཙམ་གྲུབ་ན་ལེགས། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་མོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། ཐོག་མར་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་བྱས་ལ། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས། །ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡིན་མོད་ཀྱང༌། །རྟོག་པའི་དབང་གིས་འཁོར་བ་ལས། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །དོན་དམ་གྱི་སེམས་ལྔ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཨེ་མའོ་ངོ་མཚར་རྨད་ཀྱི་ཆོས། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང༌། །སྐྱེ་བ་མེད་ལས་ཐམས་ཅད་སྐྱེས། །སྐྱེས་པ་ཉིད་ནས་སྐྱེ་བ་མེད། །ཨེ་མའོ་ངོ་མཚར་རྨད་ཀྱི་ཆོས། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང༌། འགག་པ་མེད་ལ་ཐམས་ཅད་འགགས། །འགགས་པ་ཉིད་ནས་འགག་པ་མེད། །ཨེ་མའོ་ངོ་མཚར་རྨད་ཀྱི་ཆོས། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང༌། །གནས་པ་མེད་ལ་ཐམས་ཅད་གནས། །གནས་པ་ཉིད་ནས་གནས་པ་མེད། །ཨེ་མའོ་ངོ་མཚར་རྨད་ཀྱི་ཆོས། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང༌། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཐམས་ཅད་དམིགས། །དམིགས་པ་ཉིད་ནས་དམིགས་པ་མེད། །ཨེ་མའོ་ངོ་མཚར་རྨད་ཀྱི་ཆོས། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང༌། །འགྲོ་འོང་མེད་ལས་འགྲོ་དང་འོང༌། །འགྲོ་འོང་ཉིད་ནས་འགྲོ་འོང་མེད། ཅེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་བསྐྱེད། གཉིས་པ་བགེགས་བསྐྲད་ཅིང་མཚམས་བཅད་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་སྟོང་པའི་ངང་ལས་ནི༔ རང་རིག་ཧཱུྃ་དུ་གསལ་བ་ལས༔ འོད་ཀྱིས་སྣོད་བཅུད་དག་པར་སྦྱངས༔ ཚུར་འདུས་ཧཱུྃ་ཉིད་གྱུར་པ་ལས༔ བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་བསམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཡཀྵ་ནཱི་ལམ་བ་ར་དྷ་ར་ད་ཧ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཐུགས་ལས་རྡོ་རྗེ་གནོད་སྦྱིན་ཚོགས༔ འཕྲོས་པས་བགེགས་ཚོགས་བསྐྲད་པར་བྱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཀྲོ་དྷ་ཛྭ་ལ་ཧ་ལ་ཧ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ རང་བཞིན་དག་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ༔ སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་གཉིས་མེད་དེ༔ མ་རྟོགས་པ་དང་ལོག་པར་རྟོག༔ ཕྱོགས་རྟོགས་ཡང་དག་ཉིད་མ་རྟོགས༔ ལྟ་བ་ས་འཕངས་དམས་པ་དང་༔ སེམས་ཀྱི་མདུད་པས་བཅིངས་པ་ཡིས༔ བཞི་སྟོང་གཅིག་ལ་བར་ཆད་བྱེད༔ སེམས་ཀྱི་དོན་རྣམས་མ་རྟོགས་ཤིང་༔ ཇི་ལྟར་བསྟན་ཀྱང་མ་གོ་བ༔ འདི་རུ་འདུག་པའི་སྐལ་མེད་ཀྱིས༔ ས་ཕྱོགས་འདི་རུ་གནས་མ་བྱེད༔ ལུང་ཆེན་འདི་ལས་ཁྱེད་མ་འདའ༔ གསང་བ་འདི་ལས་ཁྱེད་འདས་ན༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀའ་བཅག་པས༔ ལུས་ངག་སེམས་བཅས་བརླག་པར་འགྱུར༔ དེ་བས་མི་གནས་གཞན་དུ་དེངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཀྲ་རཀྵ་རཀྵ་མུ་ལ་ཙུ་ལ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་རཾ༔ ཞེས་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོས་བཀའ་བསྒོ་ཞིང་གུ་གུལ་ཡུངས་ཐུན་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས་པས་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྐྲད་ལ། ཧཱུྃ༔ མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་བགེགས་བསལ་ནས༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ རྫོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཚམས་བཅད་དོ༔ ཨོཾ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཁྲོ་བོ་ཕྱག་མཚན་གུར་དུ་གཏམས༔ ཕྱི་རོལ་ཡེ་ཤེས་མེ་རུ་འབར༔ ཅེས་དོན་དམ་དང་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་སྲུང་འཁོར་བརྟན་པོས་མཚམས་བསྲུང་༔ གསུམ་པ་ཚོགས་བསགས་པ་ནི། བཛྲ་ས་མཱ་ཡ་ཛཿ ཞེས་རྡོ་རྗེ་བསྡུ་བའི་རྒྱ་བྱས། དམིགས་མེད་མཁའ་ལྟར་དག་ཅིང་ཁྱབ་པའི་སྐུ༔ སྤྱན་དྲངས་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་མི་མངའ་ཡང་༔ ཐུགས་རྗེའི་ངང་ཉིད་ཆོས་སྐུར་དག་པ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་ཅིང་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བྷ་ག་ཝཱན༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་ཛ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ངེས་པའི་དོན་སྟོན་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བའི་མཛོད༔ མ་རིག་མུན་པ་སེལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན༔ དུས་གསུམ་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་བསྙེན་ཅིང་བསྒྲུབས་པའི་ལྷ༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡོན་ཏན་གཏེར་འཛིན་པ༔ སྒྲུབ་མཆོག་ཡི་དམ་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཐུགས་ཉིད་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ དྲག་ཤུལ་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་འདུལ་མཛད་པ༔ རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ སྲིད་གསུམ་འཇོམས་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ མཉམ་ཉིད་ངང་གིས་ཁྲོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཁྲོ་བས་ལོངས་སྤྱོད་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ རྡོ་རྗེ་འདུ་འཕྲོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིས་བསྒྲུབས་པའི་ལྷ༔ ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ནས་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་པའི༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོ༔ པྲ་ཏི་པུ་ཧོ༔ གཉིས་མེད་དོན་གྱི་ངོ་བོ་ལ༔ སྤྲོས་པའི་མཚན་མ་མི་མངའ་ཡང་༔ བདེ་མཆོག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་བསྒྲུབ་སླད་དུ༔ དགེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཕྱི་ནང་དངོས་འབྱོར་ཡིད་ལས་བྱུང་༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས༔ དུས་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་མཆོད༔ བཛྲ་སཏྭ་པྲ་ཏཱིཙྪ་དྷཱུ་པེ། པུཥྤེ། ཨཱ་ལོ་ཀེ གནྡྷེ། ནཻ་བི་དྱཱ། ཤཔྡ། བཛྲ་ལཱ་སེ་ཧཱུྃ། བཛྲ་མཱ་ལེ་ཏྲཱྃ༔ བཛྲ་གཱིརྟི་ཧྲཱི༔ བཛྲ་ནཱིརྟི་ཨཱ༔ བཛྲ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པཱུ་ཙ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཛྲ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་པཱུ་ཙ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྤྲོས་པའི་མཚན་མ་མི་མངའ་ཡང་༔ སེམས་ཅན་ཐར་པའི་ལམ་འདྲེན་ཕྱིར༔ གཟུགས་སྐུར་བསྟན་པ་ཁྱེད་ལ་བསྟོད༔ འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས༔ སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་དང་༔ བགྱིད་དུ་བདག་ནི་སྩལ་བ་དང་༔ བགྱིད་པ་དག་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ དེ་དག་སོ་སོར་བཤགས་པར་བགྱི༔ ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་དང་༔ གཞན་དག་དགེ་བ་བགྱིད་པ་ལ༔ དད་པས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་༔ ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་སུ༔ སྐལ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་ལ༔ ཞི་དང་ཁྲོ་བས་གང་འདུལ་བའི༔ རྨད་བྱུང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར༔ རྒྱལ་བ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ ཇི་སྲིད་སྣང་བ་གནས་ཀྱི་བར༔ དེ་སྲིད་མྱ་ངན་མི་འདའ་བར༔ འདུལ་བའི་དབང་གིས་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་དེས་གསུང་ཆོས༔ བྱང་སེམས་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ༔ དུས་འདི་ཉིད་ནས་བཟུང་ནས་ནི༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ རླུང་རྩ་དྲོད་དང་ཐིག་ལེའི་བདེ་བ་ལ༔ མ་ནོར་རིམ་གྱིས་བསྒོམས་ནས་སུ༔ འོད་གསལ་སྤྲོས་བྲལ་ཟུང་འཇུག་པའི༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་འདི་བསྟེན་པར་བགྱིའོ༔ བསགས་པའི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་༔ མོས་པ་གཞན་ལ་བགྱིས་པ་རྣམས༔ འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་དོན་སླད་དུ༔ བདག་གིས་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བགྱིའོ༔ ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསགས་སྦྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱས་ལ་མཐར། དབང་པོ་དགྱེས་པས་འོད་དུ་ཞུ༔ བདག་ལ་ཐིམ་པས་སྡིག་སྒྲིབ་དག༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་ལྡན་པར་གྱུར༔ ཅེས་བསྒོམ། བཞི་པ་སྨན་གཏོར་རཀྟ་ཕྱི་མཆོད་རྣམས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་དག་པར་སྦྱངས༔ བྷནྡྷའི་སྣོད་ནང་ཟླ་སོགས་སྟེང་༔ འབྲུ་ལྔ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བཅས༔ སྦྱོར་བའི་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིར་དབབ༔ སྣོད་བཅུད་ཡོངས་སུ་བདུད་རྩིར་བསྐྱིལ༔ དབང་པོའི་ཚུལ་དུ་དབང་ཆེན་སྐུ༔ ཤེས་རབ་བཅས་པས་བདུད་རྩི་སྲུང་༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ལན་གསུམ། བདུད་རྩི་མྱང་ལ། བདག་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱང་པར་གྱུར༔ གནས་ཁང་མཆོད་རྫས་རྣམས་ལ་འཐོར། མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་དམ་ཚིག་གི་རྫས་རྣམ་པར་དག་པས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཕྱོགས་བཅུར་འཐོར་ལ། བདུད་རྩིའི་རྡུལ་ཁྲོ་ཆུང་གི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་ཅིང་སྲུང་བའི་གུར་ཁང་དུ་གྱུར༔ འབྲུ་གསུམ་འོད་ཀྱི་གཏོར་མ་དག༔ སྦྱངས་བསྒྱུར་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིནྟ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། ར་ལས་ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ༔ འདོད་ཆགས་དག་པའི་ངོ་བོར་བསམ༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། ཕྱི་ལྔ་རང་རང་ལྷ་མོའི་ཚོགས༔ དཔག་མེད་སྤྲིན་ལྟར་འཁྲིགས་པའོ༔ ཨོཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལྔ་པ་ཚད་མེད་བསྒོམ་པ་ནི། སྙིང་རྗེས་སྡུག་བསྔལ་གཅོད་པར་བྱེད༔ བྱམས་པས་ཀུན་ལ་སྐྱོབ་པ་སྟེ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན་པས་དགའ༔ གཟུང་འཛིན་བྲལ་བའི་དོན་ལ་གནས༔ དོན་དམ་པ་ཡི་བཏང་སྙོམས་སོ༔ ཞེས་བསྒོམ་དོན་ཡིད་ལ་བཀོད་ནས་ཚིག་གིས་གསལ་འདེབས་པ་ནི། །སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་ཤོག །བདེ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག །ཅེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྔོན་འགྲོ་སོང༌། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གཉིས། ཞི་བར་བསྙེན། ཁྲོ་བོར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བསྐྱེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ཨཿ སངས་རྒྱས་ཚེ་འདིར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ སྐུ་གསུམ་ས་ལ་གོམས་པར་བྱ༔ རིགས་ཀྱི་རིགས་ཏེ་རིགས་ཀྱི་གཙོ༔ ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་མཆོག༔ ཐིག་ལེ་ཡེ་ཤེས་གཅིག་པ་ཡི༔ མི་གནས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་བསྒོམ༔ ཡང་དག་གྲུབ་པ་གཅིག་པུ་ཉིད༔ དང་པོར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཉིད་ལ༔ དམིགས་པ་མེད་པའི་དོན་གྱིས་བསྒོམ༔ མི་དམིགས་ཆོས་དབྱིངས་དེ་ཉིད་དོ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ༔ རང་རིག་སྤྲོས་བྲལ་ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུའི་ངང་དུ་བློ་བཞག་པ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་དོ། སངས་རྒྱས་བདེ་ཆེན་ཀུན་འདུས་པས༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ༔ རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཀུན་ཏུ་སྣང་༔ ཙིཏྟ་སྭ་བྷཱ་བ༔ རིག་པ་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་ལྟ་བུའི་མདངས་རྩལ་ཀུན་ཁྱབ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོར་ཤར་བ་ནི་ཀུན་སྣང་ངོ༌། རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་སྐུ་གསུམ་རྫོགས༔ མ་སྐྱེས་ངང་ལས་མངོན་གསལ་བ༔ སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་གསལ༔ རྒྱུ་ཡི་ཡི་གེ་ཨ་རབ་གསལ༔ ཨ༔ སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཟུང་འཇུག་གི་རང་མདངས་ཨ་དཀར་པོ་ལམ་གྱིས་གསལ་བ་རྒྱུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། དེ་ནས་ས་བོན་རྣམས་རིམ་པར་སྤྲོས་ནས་རྟེན་བརྟེན་པ་བསྒོམ་པ་ན། སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་ཡྃ་བྃ་སུྃ་ལྃ་བྷྲཱུྃ༔ ཡིག་འབྲུ་ལྔ་ཡི་འཕྲོ་འདུ་ལས༔ ནམ་མཁའ་རླུང་དང་བདག་ཉིད་མཚོ༔ རིན་ཆེན་ས་གཞི་རི་རབ་མཛེས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་ཀུན་ཏུ་འབར༔ བྷྲཱུྃ༔ ཅིར་ཡང་འགྱུར་བའི་ཡིག་འབྲུ་ལས༔ འཕྲོས་འདུས་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་ལྡན༔ སེང་གེ་གླང་ཆེན་རྟ་རྨ་ཏེའུ༔ རིན་ཆེན་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ རྒྱུ་ཡི་ཡི་གེ་ཨ་རབ་གསལ༔ བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཙཀྲ་རཏྣ་མཎྜ་ལ་བྷྲཱུྃ༔ ཨ༔ ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཤར༔ འཕྲོ་འདུས་གསལ་བར་གྱུར་པ་ལས༔ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་གསལ༔ མཁའ་འགྲོ་སྒྱུ་མ་བདེ་མཆོག་བདེ༔ ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་སྐུ་མདོག་མཐིང་༔ གཡས་དཀར་གཅིག་ཤོས་དམར་བའི་མདངས༔ རྣམ་ཐར་སྐུ་གསུམ་དབུ་གསུམ་མོ༔ ཕྱག་དྲུག་ཡེ་ཤེས་དྲུག་ལྡན་པའི༔ རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ༔ དྲིལ་བུ་པདྨ་རལ་གྲིའོ༔ དང་པོ་མཉམ་བཞག་ཐབས་ཤེས་ལྡན༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་༔ ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་དབྱེར་མེད་པའོ༔ ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཡུམ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཐིང་གའི་མདོག༔ ཡེ་ཤེས་ཡབ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ དབྱིངས་རྟགས་དྲིལ་བུ་འཛིན་པའོ༔ ཞི་བའི་ཚུལ་དགུ་རབ་ལྡན་ཅིང་༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་འབར་བ་བསྒོམ༔ ནང་རྟགས་ཕྱི་རུ་བརྡ་བསྟན་པས༔ ཆོས་ཉིད་རང་རྩལ་གོ་བའི་དོན༔ ཐུན་མོང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི༔ མཚན་དཔེ་རབ་བརྒྱན་མ་འདྲེས་གསལ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ རང་རྩལ་གདོད་ནས་དབང་བྱིན་ལྡན༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་དྷྲྀཀ༔ མཱུཾ་དྷཱ་ཏུ་ཤྭ་རི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱ༔ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཛྙཱ་ན་པཉྩ༔ ཧཱུྃ་ཨོཾ་སྭཱ་ཨཱཾཿཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་ལྷ་སྐུར་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ལྡན་རྒྱ་གསལ་བར་བསྒོམས་ནས་རྫོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་ནི། སྟོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང་ལས༔ མ་སྐྱེས་མི་འགག་གཟུགས་སྐུར་སྣང་༔ མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་ཇི་བཞིན་དུ༔ དབྱིངས་ལས་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས་སུ་གསོལ༔ ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བྷ་ག་བཱན༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ དྲྀ་ཤྱ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ དབྱིངས་ཀུན་རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པ་ལ༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་བཞེངས་ལ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་གཙོ༔ རང་སྣང་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོ༔ པྲ་ཏི་པུ་ཧོ༔ སེམས་ཅན་དོན་ཕྱིར་ནན་ཏན་མཆོག་བསྐྱེད་ཅིང་༔ ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་དགོངས་ནས་ཀྱང་༔ མི་དམྀགས་དོན་ཕྱིར་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གྱུར་རྣམས༔ བདག་ལ་སྩལ་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨ༔ ཧཱུྃ༔ མི་བསྐྱོད་མཐིང་ག་དཀར་དམར་ཞལ༔ རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ༔ དྲིལ་བུ་པདྨ་རལ་གྲི་འཛིན༔ ཡུམ་ཡང་གཉིས་སུ་མེད་པར་འཁྲིལ༔ མི་བསྐྱོད་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཆེ༔ མི་གཡོ་བ་ནི་སྐུ་ཡི་རྒྱ༔ ཨ་ཧོ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ན་མོ་བྷ་ག་བཱན་ས་མནྟ་པྲ་ཏི༔ སརྦ་པཱུ་ཙ་ཡ༔ ཨི་དཾ༔ དྷཱུ་པེ༔ པུཥྤེ༔ དྷཱི་པཾ༔ གནྡྷེ༔ ནཻ་བི་དྱཱ༔ ཤཔྡ༔ པཱུ་ཛ་ཧོ༔ རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་ལ་སྦྱར་བའི་སྨན༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་གྲུབ་པའི་རྫས༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ རྣམ་དག་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་དང་༔ ཕྲིན་ལས་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་དོན་དག༔ རྩོལ་མེད་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ དྲི་མེད་རྣམ་དག་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ལ༔ ལོག་རྟོག་མཚན་མ་མང་པོའི་སྤྲིན་སྤངས་ཏེ༔ ཡེ་ཤེས་ཉི་ཟེར་འོད་ཀྱིས་རབ་བརྒྱན་ཏེ༔ དག་པའི་དོན་དུ་རྟོགས་ནས་མཆོད་པར་བགྱི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སུ་ར་ཏོ༔ ས་སོ་ཀ་མ་ལ་བཛྲ་ཨམྲྀ་ཏ༔ ཧ་ར་ཎ༔ བྷ་ག་ཝཱན༔ པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཨོཾ༔ ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ལས༔ གཟུགས་སྐུ་སྒྱུ་མ་སྐྱེ་བའི་སྐུར་སྟོན་ཅིང་༔ ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ལས་ཁྱབ་པའི་དོན་མཛད་པའི༔ ཡི་དམ་རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་དག་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་དགེས་རབ་མཆོག༔ མཉེས་པར་རབ་ཀྱི་ཕུལ་དུ་གྱུར་ནས་ཀྱང་༔ ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་ཡིད་བཞིན་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ དེ་ནས་བཟླས་པའི་རིམ་པ་ལ་གསུམ། ཕྱིའི་བཟླས་པ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཙིཏྟ་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་ཨ༔ དེ་ལ་ཟླ་བྱའི་སྔགས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུས་བསྐོར་བ༔ བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ གཟི་བྱིན་ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀྱི་རང་བཞིན་རང་སྒྲ་དང་བཅས་པ་ཚུར་འདུས་ཏེ་བདག་ལ་ཐིམ་པས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ། བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ ཞེས་རིགས་འདུས་རྩ་བའི་སྔགས་ཉིད་ཅི་ནུས་བཟླ། ནང་གི་བཟླས་པ་ནི། དབུགས་ཕྱིར་འགྲོ་བའི་ཚེ་ཐུགས་ཀའི་ཨ་ལས་ཧཱུྃ་གསལ་ལ་འཚེར་བ་ཞིག་དབུགས་དང་མཉམ་དུ་ཐོན། ནང་དུ་འཇུག་པའི་ཚེ་དེ་ཉིད་ཨོཾ་དུ་གྱུར་ནས་ནང་དུ་ཞུགས། གནས་པའི་ཚེ་ཐུགས་ཀའི་ཨ་ལ་ཐིམ་པས་ཟླ་བའི་སྤྲིན་དེངས་པ་ལྟར་དེ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་འོད་གསལ་བར་བསྒོམས་ལ་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་བྱ་བའོ། །གསང་བའི་བཟླས་པ་ནི། ཐུགས་ཀའི་ཨ་ལ་སེམས་གཏད་དེ་སྐྱེ་མེད་བརྗོད་བྲལ་དུ་རང་བཞིན་གྱིས་གནས་པ་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པའོ། །སྒྲུབ་ཆེན་སོགས་སྤྲོས་པ་རྒྱས་པའི་སྐབས་སུ་འདི་དག་སོ་སོའི་སྐུལ་ཚིག་ཀུན་བཟང་དོན་སྒྲུབ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཁྲོ་བོའི་སྒྲུབ་པ་ལ། དང་པོ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ཞི་བ་ཉིད་ཁྲཽ་བོར་གནས་སྒྱུར་བའི་དོན་ཏུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་གསུམ་བསྒོམ་པ་ནི། བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་ཀུན༔ ཀུན་བཟང་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ ཁྲོ་བ་ཅན་ལ་ཁྲོ་བ་ཡིས༔ གདུལ་ཕྱིར་ཁྲོ་བོའི་སྐུར་སྟོན་པར༔ ཆོས་སྐུའི་རྒྱལ་བས་འདི་སྐད་བསྐུལ༔ མ་བཅོས་སྤྲོས་མེད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ནི༔ མཁའ་ལྟར་མི་འགྱུར་ཐིག་ལེ་སྟོང་པ་སྟེ༔ མ་རྟོགས་བློ་ལ་རྟོག་པའི་རི་མོར་སྣང་༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་པས་ཁྲོ་བ་གདུལ་དུ་གསོལ༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་རྒྱལ་བ་ཡིས༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ དང་པོར་དམ་བཅས་རྒྱལ་བ་ཐུགས་དམ་ཅན༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས༔ གདུལ་དཀའ་མ་ལུས་འདུལ་ཞིང་ཚར་བཅད་ནས༔ མ་བཅོས་སྙིང་པོའི་ངང་ལ་འགོད་དུ་གསོལ༔ སྤྲུལ་སྐུའི་རྒྱལ་བས་གསོལ་བ་བཏབ༔ ཨེ་མ༔ ཤིན་ཏུ་གདུག་ཅིང་གཏུམ་པ་ལས༔ ཞི་བས་ཕན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ༔ ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྱི་རོལ་པ་ལས༔ ཁྲོ་བོར་དེ་བཞིན་གཤེགས་ཀུན་མཛད༔ ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཀྱིས་ཕྱོགས་བཅུར་བསྐུལ༔ རང་སྣང་རོལ་པར་ཀུན་འདུས་ནས༔ རྔམས་པའི་གདངས་ཀྱིས་གདུལ་བྱའི་ཕྱིར༔ ཨེ་མ་ཐབས་ཀྱིས་གདུལ་བའི་ཕྱིར༔ ཐབས་ཆེན་མཆོག་ལྡན་ང་ཡིན་ཏེ༔ སྙིང་རྗེས་གདུག་པ་བསྒྲལ་ཕྱིར་དུ༔ ཆེ་མཆོག་ཐབས་ཀྱི་ཁྲོ་བོར་བསྟན༔ སྙིང་རྗེ་རང་གནས་མི་གཡོ་བས༔ ཞི་བ་ཐམས་ཅད་ང་ཡི་སྐུ༔ བདུད་འདུལ་དུས་ལས་མི་འདའ་བས༔ ཁྲོ་བོ་ཐམས་ཅད་ང་ཡིན་ཅིང་༔ དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ང་འབྱུང་འགྱུར༔ སྔོན་མེད་ཕྱིས་མེད་གདོད་ནས་བྱུང་༔ སྣང་སྲིད་མ་བཅོས་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཀུན་བཟང་རོལ་པ་སྤྲོས་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཧེ་ནི་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་སྒྲ༔ རུ་ནི་དབྱིངས་སུ་སྡུད་པའི་དོན༔ ཀ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཆེན་པོ༔ ཀུན་ཁྱབ་རང་སྣང་དཔལ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་པ་ནི། རང་བྱུང་དུར་ཁྲོད་གཞལ་ཡས་སུ༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཁྲོ་རྒྱལ་ཧེ་རུ་ཀ༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ཞལ༔ རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭཱྃ་རྔེའུ་ཆུང་གཡས༔ དྲིལ་བུ་དུང་དམར་རྒྱུ་ཞགས་གཡོན༔ ཞབས་བཞི་དྲེགས་པ་ཕོ་མོ་མནན༔ ཁྲོ་མོ་ཡུམ་དང་གཉིས་མེད་རོལ༔ དཔལ་གྱི་ཆས་བརྒྱད་སྐུ་ལ་བརྒྱན༔ འབར་བའི་གར་དགུས་རབ་ཏུ་བརྗིད༔ ཁྲོ་བོའི་ཚུལ་ཅན་ཁྲོས་པ་ཡིས༔ འཇིག་རྟེན་གསུམ་དག་སྲེག་བྱེད་ན༔ སངས་རྒྱས་ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་པ་ཡིས༔ ཁམས་གསུམ་ཡོངས་སྒྲོལ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ང་ནི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བདག༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྫོགས་བྱིན་དང་ལྡན༔ འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་རང་དབང་བསྒྱུར༔ ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་ཡེ་ཤེས་སེམས༔ ཛྙཱ་ན་པཉྩ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ༔ ཡབ་ཡུམ་མཁའ་གསང་བྱིན་བརླབས་ལ༔ ཐུགས་ལས་འོད་འཕྲོས་རྒྱལ་བའི་ཚོགས༔ ཐུགས་རྗེ་དྲག་པོའི་དོན་དུ་བསྐུལ༔ ཐམས་ཅད་བདག་གི་སྤྱི་བོར་བསྡུ༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་རིག་འཛིན་རྣམས༔ སྲིད་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲུབ་མཛོད་ཅིག༔ སྲིད་པ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་ལྷ༔ ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོར་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ཐམས་ཅད་དགེས་པས་རོལ་བར་མཛོད༔ བདེ་བའི་དྲོད་ཀྱིས་འོད་དུ་ཞུ༔ བདག་གི་དབུ་མའི་ལམ་ནས་བྱོན༔ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཆེན་སྔོན་པོར་གསལ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པས་ཞེ་སྡང་འཇོམས༔ ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ན་ཐིག་པ་ཤར༔ མཚོན་ཆེན་སྔོན་པོའི་ཡི་གེ་ཧཱུྃ༔ སྲོག་གི་གོ་རུ་ཤར་བ་དང་༔ སྙིང་གི་གོ་རུ་གསལ་བར་བསྒོམ༔ འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བར་ཐུགས་བསྐྱེད་དེ༔ དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་སྐུར་བཞེངས་ཕྱིར༔ ཧཱུྃ༔ ངང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཆོས་དབྱིངས་ལས༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ འབར་བའི་ཁྲོ་བོ་མི་བཟད་པའི༔ སྐུ་ཡི་དབྱིག་ཏུ་བདག་བསྐྱེད་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ ཐབས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་འགྲོ་དོན་དུ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་གང་འདུལ་བའི༔ སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་མཛད་ཕྱིར༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་འདིར་སྩོལ་ཅིག༔ དེ་སྐད་བསྐུལ་བས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས༔ བདེ་ཆེན་མཆོག་ཏུ་རོལ་པ་ལས༔ ཧཱུྃ་ཆེན་གསང་བའི་མཁའ་ལ་ཕབ༔ སྐུར་བྱེད་དབང་རྣམས་རྫོགས་པར་བསྐུར༔ མཁའ་སྒོ་བྲལ་ཏེ་མདུན་ཉིད་དུ༔ བརྗིད་གསལ་ཚམ་རྔམས་འབར་བའི་སྐུ༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ག༔ རྩེ་དགུ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་དང་༔ མེ་དཔུང་འབར་བ་ཁ་ཊྭཱྃ་འཛིན༔ ཕུར་བུ་རབ་ཏུ་དྲིལ་ཞིང་འདེབས༔ སྐུ་སྨད་ཕུར་བུ་དྲག་པོའི་དབལ༔ རབ་འབར་གནམ་ལྕགས་ངར་ལྡན་ནོ༔ རྐེད་པ་རྒྱ་མདུད་ཆུ་སྲིན་ཁ༔ ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་དབང་དུ་བྱེད༔ སྐུ་ལ་དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱད་གསོལ༔ དཔལ་གྱི་ཆས་བརྒྱད་གར་དགུས་བརྗིད༔ རལ་པ་མེ་དཔུང་རྒྱ་མདུད་འཁྱིལ༔ སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་སུམ་སྤྲུལ་དང་༔ ཕོ་ཉ་མང་པོ་སྐུ་ལས་འཕྲོ༔ དུག་གསུམ་བསྒྲལ་བའི་ཨེ་དཀྱིལ་དུ༔ བཟོད་པར་དཀའ་བའི་སྐུ་མཆོག་བསྒོམ༔ དེ་ཡི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གནས་སུ༔ ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གསལ་བར་བསྒོམ༔ ཁ་དོག་དཀར་དམར་མཐིང་ནག་གོ༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཕཊ༔ དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་ཕྱོགས་བཅུ་ཡི༔ རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དག་གི༔ དབྱིག་བསྡུས་གཉིས་མེད་ཐིམ་གྱུར་པས༔ རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས༔ དཔག་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དག་གིས༔ འགྲོ་ཀུན་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ་བར་བསྒོམ༔ སྙིང་རྗེས་བསྒྲལ་བའི་དམ་ཚིག་ནི༔ བསད་ཅིང་མནན་པ་མ་ཡིན་ཏེ༔ ཕུང་པོ་རྡོ་རྗེས་རབ་བསྒྲལ་ནས༔ རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྡོ་རྗེར་བསྒོམ༔ ཐབས་ཀྱིས་བསྒྲལ་བའི་སྐལ་དང་མི་ལྡན་རྣམས༔ ཐུགས་རྗེ་དྲག་པོའི་ཤུགས་ཀྱི་མྱུར་དུ་སྒྲོལ༔ ཅེས་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གསལ་གདབ། དེ་ནས་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་འཁོར་དང་བཅས༔ སེམས་ཅན་དོན་སླད་དམ་ཚིག་དགོངས༔ གནས་འདིར་མ་ལུས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ཨ་རལླི༔ ཧྲཱིང་ཧྲཱིང་ཧྲཱིང་༔ ཧཱུྃ༔ སྲིད་པའི་ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པ་དང་༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཕྱིར༔ ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཆེ་མཆོག་མཉམ་སྦྱོར་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ ཐུགས་རྗེ་ཐབས་ཀྱིས་ཁྲོ་བོ་སྐུ་སྤྲུལ་ནས༔ གསང་སྔགས་རྨད་བྱུང་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་རྣམས༔ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཏིཥྛ་བཛྲ༔ འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་བརྟན་པར་བྱ་བ་ནི། བསམ་དུ་མེད་དོ་སེམས་ཉིད་ནམ་མཁའ་ཆེ༔ བརྗོད་དུ་མེད་དོ་རྣམ་ཤེས་གཟུགས་དང་བྲལ༔ འདུ་འབྲལ་མེད་དོ་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལ་རྫོགས༔ རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་གནས་ལ་འཕོ་འགྱུར་མེད༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་དྷཱ་ཏུ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ༔ ཟིལ་གྱིས་མནན་པ་ནི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བདག་སྦྱོར་བས༔ ཕོ་བྲང་དཀྱིལ་འཁོར་རང་ལས་སྤྲུལ༔ ང་ནི་བདུད་ཀྱི་བདུད་བདག་སྟེ༔ མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ངས་བསྡུའོ༔ ཧཱུྃ་ཧ་ཧེ་ཕཊ་བྷྱོ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཞེས་པས་འཁོར་འདས་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་རང་ཉིད་ལས་གཞན་དུ་མེད་པའི་ལྟ་བས་ཟིལ་གྱིས་མནན་ཅིང་ཐག་བཅད་དོ། །ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། སྤྲོས་མེད་རྟོག་བྲལ་མཁའ་དབྱིངས་དག་པ་ལ༔ སྐྱེ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མངའ་བ༔ འགྲོ་མགོན་རང་བྱུང་བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ཀློང་དུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོ༔ པྲ་ཏི་པུ་ཧོ༔ སྲིད་གསུམ་གདུག་པ་འདུལ་བ་དང་༔ ང་རྒྱལ་དྲེགས་པ་གཞོམ་པའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ རྩེ་གཅིག་ཡིད་ཀྱིས་ཕྱག་བགྱིའོ༔ དེ་ནས་མཆོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མར་ཕྱག་རྒྱ་གར་ནི། སྐུ་བཞི་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་བརྡལ་བའི་སྐུ༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཁྲོ་རྒྱལ་ཧེ་རུ་ཀ༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ཞལ༔ རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭཱྃ་རྔེའུ་ཆུང་གཡས༔ བྷནྡྷ་རྒྱུ་ཞགས་ཁྱུང་ཁྲ་གཡོན༔ ཡུམ་ཡང་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་འཁྲིལ༔ མིང་དང་མཚན་མ་རྟོག་ལ་མི་གནས་པས༔ མི་གཡོ་བ་ནི་སྐུ་ཡི་རྒྱ༔ སྤྲུལ་པ་རྒྱན་ནི། སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་འདོད་ཡོན་རྣམས་ལྔ་པོ༔ འབྱུང་ལྔ་ལྷ་མོའི་ཕྱག་ན་བསྣམས་ནས་ནི༔ སྤྲུལ་པ་རྒྱན་གྱི་མཆོད་པ་འདི་འབུལ་གྱིས༔ སྲིད་གསུམ་ཐིག་ལེར་རྫོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ དགོས་པའི་བཞད་སྒྲས་རོལ་པ་ཚུལ་བཞིན་མཛོད༔ སརྦ་པཱུ་ཛཿཧོཿ བདུད་རྩི་སྨན་ནི། ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་ལ་སྦྱར་བའི་སྨན༔ རྩ་བ་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་བཅུད༔ རིགས་ལྔ་དམ་ཚིག་ལྔ་ཡི་དངོས༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་གྲུབ་པའི་རྫས༔ རྒྱུད་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན་སྒྲོལ་བའི༔ དུག་ལྔ་སེལ་བའི་བདུད་རྩི་འདི༔ དཔལ་ཆེན་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡུམ་ཆེན་ཀྲོ་ཏཱི་ཤྭ་རཱི་མ༔ སྲས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུ་ལ༔ རྣམ་དག་བདུད་རྩིའི་དམ་རྫས་མཉེས་མཆོད་འབུལ༔ ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་མ་སྲིང་ཐུགས་དམ་ཅན༔ རྣལ་འབྱོར་སྲུང་མར་གྱུར་པ་མཐའ་དག་ལ༔ རྣམ་དག་བདུད་རྩི་དམ་རྫས་མཉེས་མཆོད་འབུལ༔ ཐུགས་དམ་སྐོངས་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ དོན་དམ་དམིགས་མེད་ཐིག་ལེ་ལས༔ དངོས་པོ་མེད་ལས་དངོས་གྲུབ་བླང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན་ཡིན་པས༔ ཇི་ལྟར་དམིགས་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱ༔ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་མཆོད་ཅིང་ལྷག་མ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་བླང༌། རྟོག་བྲལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི། སྤྲོས་མེད་རྟོག་བྲལ་མཁའ་དབྱིངས་དག་པ་ནས༔ སྐྱེ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མངའ་བ༔ འགྲོ་མགོན་རང་བྱུང་བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་མ་ལུས་འཁོར་དང་བཅས༔ སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་གྱིས༔ སྤྲུལ་པ་དབྱིངས་ལས་རོལ་ཅིང་གཤེགས༔ དངོས་པོ་མཚན་མ་བཟུང་དུ་མེད་པ་ལ༔ ཡེ་ཤེས་རྟོག་བྲལ་ཡིད་ཀྱི་མཆོད་པ་འདི༔ སྟོང་ཉིད་སྟོང་ལ་རོལ་ཅིང་བཞེས་མཛོད་ལ༔ དགོངས་སྤྱོད་ཟབ་མོའི་ཐུགས་དམ་སྐོངས་གྱུར་ཏེ༔ སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ བྷོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་རཀྟ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ རྨད་བྱུང་གཏོར་མ་ནི། ཧཱུྃ༔ རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་དང་༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་ལྔ་པོ༔ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་དབྱིངས་ལས༔ ཇི་ལྟར་དམིགས་པ་བཞིན་དུ་དབུལ༔ མ་ཧཱ་བ་ལིནྟ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ གསང་ནན་ནི། ཧཱུྃ༔ ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པ་རྒྱལ་བའི་བཀའ༔ སྣང་སྲིད་སྣང་བ་ཆེན་པོ་ཤར་བའི་རྒྱུ༔ རྒྱུ་གཉིས་རྐྱེན་གསུམ་སྦྱར་བའི་བདུད་རྩི་འདི༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ཚོགས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ སྟོང་པ་དང་ནི་འཛིན་པ་དང་༔ སྣང་ཞེས་བྱ་བ་རྣམ་གསུམ་པོ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མཆོད་པར་འབུལ༔ བླ་མེད་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ རཀྟ་ལ་ཁཱ་ཧི༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཁཱ་ཧི༔ རཀྟ་ཁྲག་ནི། ཧཱུྃ༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་གནས་བཅུ་དང་༔ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གནས་བརྒྱད་ནས༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་སྤྱན་དྲངས་ཏེ༔ དུར་ཁྲོད་མཆོག་གི་གནས་ཆེན་འདིར༔ ཞིང་ཆེན་གསར་རྙིང་ཏིར་བམ་བཅས༔ དམར་གྱི་ཨརྒྷཾ་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ མཁའ་འགྲོ་འབར་བའི་ཚོགས་བཅས་རྣམས༔ མ་ལུས་བཞེས་ཏེ་རོལ་པར་མཛོད༔ གཏི་མུག་རྩད་ནས་བཅད་པའི་ཕྱིར༔ ཤ་ཡི་ཕུང་པོ་མཆོད་པར་བཞེས༔ འདོད་ཆགས་རྩད་ནས་བཅད་པའི་ཕྱིར༔ ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ་མཆོད་པར་བཞེས༔ ཞེ་སྡང་རྩད་ནས་བཅད་པའི་ཕྱིར༔ རུས་པའི་ཕུང་པོ་མཆོད་པར་བཞེས༔ སྡུག་བསྔལ་རྩད་ནས་བཅད་པའི་ཕྱིར༔ བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཆོད་པར་བཞེས༔ མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་ལྡན་ཁྲོ་རྒྱལ་འབར་བའི་ཚོགས༔ བདག་འཛིན་ལ་སོགས་འཁྲུལ་པའི་དགྲ་བགེགས་རྣམས༔ བདག་མེད་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་སུ་བཞེས་པར་མཛོད༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཧཱུྃ་ཧ་ཧེ་ཕཊ་བྷྱོ༔ བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་བཛྲ༔ མ་རཾ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཧྲྀ་ད་ཡ་བི་པ་ཏ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ མ་ཧཱ་མཱྃ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་མཉམ་ཉིད་ཐུགས་ཀྱི་ངང་༔ མ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ནི༔ ཐབས་ལ་མཁས་པས་ཁྲོ་རྒྱལ་སྐུར་སྣང་བ༔ ཀུན་བཟང་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རྣམ་དག་སྐུ་ལ་འདོད་ཆགས་མི་མངའ་ཡང་༔ དགྱེས་ཆེན་ཆགས་པས་དཔལ་ཆེན་སྐུ་ལ་འཁྲིལ༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མེད་བདེ་ཆེན་ལྷུན་རྫོགས་སྐུ༔ ཡུམ་ཆེན་དཔལ་འབར་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ལས་བསྐྱེད་པའི་སྲས་མཆོག་ནི༔ བདེ་ཆེན་ཐུགས་མཆོག་ཡེ་ཤེས་རྩེ་གཅིག་པ༔ གདུག་པ་འདུལ་མཛད་དུས་ལས་མི་འདའ་བའི༔ བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་པ་ཙམ་མམ། སྤྲོ་ན་དོན་སྒྲུབ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕུར་བསྟོད་ཀྱང་སྦྱར། སྨོན་ལམ་གསོལ་བ་ནི། ཧོ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དུར་ཁྲོད༔ དུག་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར༔ ཙིཏྟ་མཁའ་མཉམ་ཀློང་གི་རྒྱལ་པོ༔ ཀུན་གཞི་མ་བཅོས་པའི་ཐིག་ལེ༔ ཡིད་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔར་བཞུགས་པས༔ ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཀློང་ན༔ དོན་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་དེ༔ ཟླ་གམ་གཅིག་དང་མར་མེ་གཅིག་ཏུ་དོན་གསལ་ཏེ༔ རྟགས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ༔ འབྲས་བུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ དཔལ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུར་གསལ་བ་ཡང་༔ ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུར་གྱུར་ཅིག༔ དེའི་དོན་གསལ་བར་བསྒོམས་པས༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་མ་བསླད་པའི་སེམས་ཉིད༔ གཞན་དུ་བཙལ་མི་དགོས་པར༔ རང་ལ་རང་ཆས་སུ་གྲུབ་ཀྱང་༔ དེ་ཉིད་རྟོགས་པ་ཀློང་དུ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ༔ སངས་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག༔ འོན་ཀྱང་སངས་རྒྱས་དང་༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་སུ༔ བརྩལ་བ་མེད་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་པས༔ བདག་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ་ཨཱ༔ བཤགས་བྱང་ནི། ཧཱུྃ༔ རྩ་སྲོག་ཙིཏྟ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་པོ༔ གུ་ཧྱ་གསང་ཆེན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཛོད༔ ཀུན་གཞིའི་ཀློང་ནས་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཤར༔ ཤེས་རབ་ཞན་པས་དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་ཏེ༔ དོན་དམ་ཐིག་ལེ་གཉིས་སུ་མེད་པར་བཤགས༔ ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ སྙིང་པོ་བརྗོད་པས་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པའི་ཚུལ༔ དབྱེར་མེད་ངོ་བོ་རང་རིག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཐབས་ལ་མཁས་པས་གཉིས་སུ་མེད་པར་བཤགས༔ ཞེས་པ་རྣམས་སོ། །གཉིས་པ་བཟླས་པའི་རིམ་པ་ལ་སྤྱིར་ཡང་ཕུར་སོ་སོར་སྒྲུབ་པ་དང་སྦྲགས་སྒྲུབ་གང་བྱེད་ཀྱང་རྩ་བའི་བསྙེན་པ་དང་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་སྐབས་སུ་སོ་སོར་བཟླ་བ་དང༌། སྒྲུབ་མཆོད་དབང་བསྐུར་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སོགས་ལ་ཆུན་དྲིལ་དུ་བཟླ་བའི་ཚུལ་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་དང་པོ་ལ་གསུམ། བསྙེན་པ་རང་གི་གནས་སྦྱོང་བ། ཉེ་བསྙེན་ལྷ་ལ་འཕྲོ་འདུ་བྱ་བ། སྒྲུབ་པ་གཉིས་མེད་ཀྱི་དགོངས་པ་རྩལ་སྦྱོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཙིཏྟ་རིན་ཆེན་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་པར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཆ་ལུགས་ཅན། དེའི་ཐུགས་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་པའི་དབུས་སུ་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་བའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། །རཏྣ་ཟུར་བརྒྱད་ལ་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་བཀླག་ཕྱོགས་སུ་བསྐོར་བ། ལྗགས་ཀྱི་རྩ་བར་པདྨ་འདབ་བཞིའི་གེ་སར་ལ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས། དེའི་ལྗགས་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྟེ་བར་ཨཱཿདམར་པོ་ལ་འབྲུ་བརྒྱད་དམར་པོས་བསྐོར་བ། ཀླད་པ་དུང་ཁང་གི་ནང་དུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད། དེའི་དུང་ཁང་དུ་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་རྩིབ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ་ལ་འབྲུ་བརྒྱད་དཀར་པོས་བསྐོར་བ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་མར་མེ་ལྟར་འབར་ཞིང་གསལ་བའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའོ། །ཞེས་གསལ་བརྟན་མ་གྱུར་གྱི་བར་དུ་བསྒོམས་ལ། ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླའོ། །དེ་ནས། ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་གཉིས་པ་འཕྲོས། ལྗགས་སྟེང་དང་དུང་ཁང་གི་སྔགས་ཕྲེང་བརྒྱུད་དེ་རང་སྒྲ་དང་བཅས་ཤངས་བུག་གཡས་ནས་འཐོན། ཡུམ་གྱི་ཤངས་བུག་གཡོན་ནས་ཞུགས། མཁའ་གསང་བརྒྱུད་དེ་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་ལ་བར་མ་ཆད་དུ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཅེས་སྒོམ་བཟླས་བྱ། གཉིས་པ་ནི། ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་གསེར་གྱི་བ་ཐག་ལྟ་བུ་འཕྲོས། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། སླར་འདུས་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་དཔལ་བེའུ་གང་བར་བསམས་ལ་སྐྱེད་མེད་བརྗོད་བྲལ་གྱི་ངང་ལ་བཟླ། ལྗགས་སྟེང་གི་ས་བོན་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལ་འོད་ཟེར་མགར་གྱི་ཚྭ་ཚྭ་ལྟ་བུ་འཕྲོས། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་བསྐུལ། སླར་འདུས་ཏེ་ལྗགས་ཀྱི་པདྨ་གང་བར་བསམས་ལ་སྒྲ་སྐད་རུ་ལུའི་སྒྲ་གྲགས་སྟོང་འུ་རུ་རུ་སྒྲོགས་པར་མོས་ལ་བཟླ། དུང་ཁང་གི་ས་བོན་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་མགལ་མེ་ཀླད་ལ་བསྐོར་བ་ལྟ་བུ་འཕྲོས། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཐིམ། སླར་འདུས་ཏེ་སྐུའི་འཁོར་ལོ་གང་བར་བསམས་ལ་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་རང་ཤར་དུ་དམིགས་ཏེ་བཟླའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རྒྱལ་བ་རྣམས་མཆོད་པས་མཉེས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པས་བདག་ལ་ཐིམ། རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུར་གྱུར་ནས་རུ་ལུའི་སྒྲ་འབྲུག་སྟོང་ལྡིར་བ་ལྟར་སྒྲོག་པར་བསམས་ལ་བཟླའོ། །དེ་ནས་ཕུར་པའི་བསྙེན་པ་ལ། སྲས་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་ནག་གི་མཐར་ཀཱི་ལ་འབྲུ་དགུས་གཡས་སུ་བསྐོར་བར་དམིགས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུ་གོང་གསལ་གཉིས་མེད་རྩལ་སྦྱོང་ལྟར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཆུན་དྲིལ་དུ་བཟླ་བ་ནི། དམིགས་པ་གོང་སྨོས་རྣམས་ཚངས་བའམ་མི་ལྕོགས་ན་གཉིས་མེད་རྩལ་སྦྱོང་ལྟར་བྱས་ལ། །རུ་ལུ་དང་ཀཱི་ལ་ཡ་གཉིས་སྦྲེལ་མར་བཟླ་བའམ། ཨོཾ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ མ་ཧཱ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྟཱཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་པའང་བཟླས་ལ་སྟོང་ཚིག་མཆོད་བསྟོད་སྤྱི་ལྟར་ཕུལ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་གཞི་སོང༌། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ལ་ལྔ། ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ། ཡར་གནས་གཏོར་འབུལ། མར་གནས་ལྷག་ཆོག །སྲུང་མའི་གཏོར་སྐྱོང༌། དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་རིམ་མཐར་དགེ་དང་བཅས་པའོ། དང་པོ་ལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལེགས་པར་བཤམ་སྟེ་ཐོག་མར་ཡུངས་ཐུན་དང་བདུད་རྩི་འཐོར། འཁྱིལ་བའི་སྔགས་བརྗོད་པས་བགེགས་བསྐྲད། བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་ཆེ་མཆོག་དཔལ་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གསུམ་ཡིག་འབྲུའི་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་ཟས་འདོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་རྣམས༔ མི་གཙང་དྲི་མ་ཉེས་པའི་སྐྱོན་རྣམས་ཀུན༔ བསྲེག་དང་གཏོར་དང་བག་ཆགས་སྦྱང་བར་བྱ༔ བཛྲ་ཛྭ་ལ་རཾ༔ ཡྃ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ ཁཾ་བི་ཤུདྡྷ྅ཧཾ༔ ཧཱུྃ༔ རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའི༔ ཡྃ་རྃ་ཀྃ་དང་ཨ་ཡི་འཕྲོ་འདུ་ལས༔ རླུང་མེ་ཐོད་སྐྱེད་བྷནྡྷའི་ནང་དུ་ནི༔ བཅུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་བསམ༔ ཧཱུྃ༔ བྷནྡྷ་མཚན་ལྡན་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ༔ ཨོཾ་དང་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡི་གེའི་འཕྲོ་འདུ་ལས༔ ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་ཟས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ༔ ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ལས༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་རུ༔ རྒྱལ་བའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་ཕྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ཋཱ༔ ཚོགས་རྟེན་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན༔ ཐུགས་མཆོག་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ རིགས་མཆོག་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་རིག་འཛིན་མ་ལུས་ཀུན༔ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ལ་རོལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ༔ ཚོགས་ཆ་ལྔ་བགོས་པའི་དང་པོ་མཆོད་པ་ནི། ལྷ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པ་ལ༔ སྐྱེ་བོ་དམ་པ་ཀུན་ཚོགས་ནས༔ ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་ཟས་སྣ་ཚོགས་འབུལ༔ ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ལ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ མཉམ་པའི་གྲུབ་རྫས་ཆེན་པོ་དག༔ བདག་དང་མཉམ་པའི་ཚོགས་ལ་དབུལ༔ བཟའ་དང་བཅའ་དང་བཏུང་དང་བགོ༔ ལོངས་སྤྱོད་ལྔ་ལྡན་ཐམས་ཅད་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་ཐིམ༔ ཆོས་ཉིད་ལ་ཡང་ཆོས་ཉིད་རོལ༔ སྣང་སྲིད་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ ཞེ་སྡང་འོད་གསལ་མཆོད་པར་བཞེས༔ སྣང་སྟོང་ཆོས་ཉིད་རོལ་པར་སྦྱར༔ འདོད་ཆགས་བདེ་སྟོང་མཆོད་པར་བཞེས༔ མ་རིག་འོད་གསལ་ངང་དུ་དག༔ གཏི་མུག་མཉམ་ཉིད་མཆོད་པར་བཞེས༔ མ་ཧཱ་བ་ལིནྟ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི༔ གཉིས་པ་བཤགས་པ་ནི། ཀུན་བྲལ་ཅིར་མ་སྤངས་པའི་མཉམ་ཉིད་ལས༔ མ་རིག་བསླུ་བའི་དབང་གིས་མ་རྟོགས་ཏེ༔ དངོས་འཛིན་ཐུགས་དང་འགལ་བ་ཅི་མཆིས་པ༔ རང་བྱུང་རྣམ་དག་ངང་དུ་མཐོལ་ཤིང་བཤགས༔ ཞེས་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། ཆ་གསུམ་པ་བསྒྲལ་བལྟབ་ནི། དེ་ལ་དམྀགས་པའི་རྟེན་བྱས་ལ། ན་མོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱ་འཚལ་ལོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་མེད་པའི་བདེན༴ ཞི་ཁྲོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ༴ སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པའི་བདེན༴ བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུས། མ་རུངས་པའི་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ནྲྀ་ཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཕུར་བུ་གདབ་རལ་གྲིས་གཏུབས་ལ། ཧཱུྃ༔ དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ སྤྲུལ་པ་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ ཕྱག་བརྙན་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ ཤྭ་ན་མུ་ཁའི༴ བདག་ཉིད་ཆེན་མོའི་དུས༴ ས་བདག་ཆེན་མོའི༴ བཀའ་ཉན་གིང་གི་དུས་ལ་བབ༔ ཁྱེད་ཀྱི་དམ་ཚིག་དུས་ལ་བབ༔ དང་པོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་གདུང་སོབ་པའི༔ རིག་འཛིན་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ནི༔ སྡང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས༔ བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་འཕྲོག་ཅིང་འཚེ་བྱེད་རྣམས༔ ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ ཡུད་ཙམ་གྱིས་ནི་འདིར་བཀུག་ནས༔ མངོན་སྤྱོད་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲལ་བ་དང་༔ སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་མཛོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཀ་ཏཾ་ཀ་ཡེ་ཛ་ཡེ་བི་ཛ་ཡེ་ཨ་ཛི་ཏེ་ཨ་པ་ར་ཛི་ཏེ་མ་ར་སེ་ན་པྲ་མཱ་ར་ཏ་ན་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བསྟབ་པ་ནི། གོང་གསལ་རཀྟ་འབུལ་ཚིག ཧཱུྃ༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་གནས་བཅུ་སོགས་བརྗོད་ལ་འབུལ་ལོ། །ཆ་བཞི་པ་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ལ་དྲངས་ཏེ། ཧོ༔ རྨད་བྱུང་གསང་བའི་ལོངས་སྤྱོད་འདིས༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་རྨད་བྱུང་རྫོགས༔ ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་ཆོས་ཉིད་ཀྱི༔ ངང་དུ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་རོལ༔ ཅེས་འབུལ་ལེན་བྱས་ལ་ནང་གི་སྲེག་བླུགས་ཀྱི་དགོངས་པས་རོལ། དམེ་ལྷག་བསྡུས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་ལྷག་དཀྱིལ་གྱི་སྟེང་དུ་བཞག་གོ །གཉིས་པ་ནི། འབུལ་གཏོར་དང་ཚོགས་ཆ་ལྔ་པ་གཉིས་སུ་བྱས་པའི་ཆ་གཅིག་བཤམ། བདུད་རྩི་བྲན་ལ་རྔེའུ་ཆུང་གི་སྒྲ་དང་བཅས་པས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སྤྲོས་མེད་རྟོག་བྲལ་མཁའ་དབྱིངས་དག་པ་ནས༔ སྐྱེ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མངའ་བ༔ འགྲོ་མགོན་རང་བྱུང་བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་མ་ལུས་འཁོར་དང་བཅས༔ སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང་༔ སྤྲུལ་པའི་དབྱིངས་ནས་རོལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཡེ་ཤེས་རྟོག་བྲལ་ཡིད་ཀྱི་མཆོད་པ་འདིས༔ དགོངས་སྤྱོད་ཟབ་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐངས་གྱུར་ཏེ༔ བདག་ལ་མཚན་རྟགས་སྤྲུལ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ རྟག་ཆད་གཡུང་དྲུང་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ལ༔ ཐུགས་རྗེས་ཁྲོས་པའི་སྐུ་མཆོག་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ནི༔ རབ་འཇིགས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྲིད་གསུམ་དཔལ་མགོན་རྣམ་ཐར་དབུ་གསུམ་ལྡན༔ འགྲོ་དྲུག་ཐར་མཛད་ཕྱག་དྲུག་མཚོན་ཆ་འཛིན༔ སྐྱེ་བཞི་རྩད་གཅོད་ཞབས་བཞི་བརྐྱང་བསྐུམ་བསྒྲད༔ འབར་བའི་ཐོད་ཕྲེང་སྦྲུལ་གྱི་གདུབ་འཁོར་བརྒྱན༔ དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱད་མང་པོས་ཀླུབས་ཞིང་བརྗིད༔ རྡོ་རྗེའི་གཤོག་པས་སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནོན༔ མཁའ་འགྲོའི་རྒྱལ་པོ་ཕྲིན་ལས་ཡིད་བཞིན་གཏེར༔ ཕྱི་ནང་མ་སྲིང་མཁའ་འགྲོ་སྤྲིན་ཕུང་བཅས༔ དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་གཤེགས་མཆོད་ཡོན་འདི་བཞེས་ལ༔ ལྷ་མཆོག་ཁྱེད་འདྲའི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ ཀྲོ་ཏཱི་ཤྭ་རི་དཔལ་འབར་མ༔ སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་འབར་བ་སྟེ༔ ཁམས་གསུམ་སྲིད་ལ་དབང་སྒྱུར་ཞིང་༔ དབྱིངས་ལས་འཕྲོ་འདུ་སྣ་ཚོགས་འབྱིན༔ ཙིཏྟ་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་རོལ༔ འགྲོ་འདུལ་ལས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ལ་བརྩོན༔ བུད་མེད་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ་མོ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔ འགྲོ་ཀུན་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཀྲོ་ཏཱི་ཤྭ་རི་དཔལ་འབར་མ༔ རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ ལྷན་ཅིག་མ་ནོར་དོན་མཛད་མ༔ མངགས་པའི་གནས་སུ་ཡུད་ཙམ་གྱིས༔ སྐད་ཅིག་ཡུད་ལ་དབང་དུ་བྱེད༔ སྤྲུལ་གཅིག་མྱུར་དུ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ༔ བདུད་དང་རུ་དྲ་དམ་ལས་འགལ༔ ཐལ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་རློག༔ ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་རོལ་ཅིག་དགོངས༔ རོལ་ཏུ་ཆུག་ཅིག་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རུ་ཏྲ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཨ་ལི་ཨུ་ལི༔ ཏ་ལི་ཏ་པ་ལི༔ དཾཥྟཱཾ་གྷུ་ན་རོ་ལུ་ཏྲི༔ ཁར་མ་ཡོ་གི་ནི༔ ཁར་མ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་གཤེགས༴ སྤྲུལ་པ་ཆེན་པོ་གཤེགས་སུ༴ ཕྱག་བརྙན་ཆེན་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཐུགས་དམ་བཞིན་དུ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔ རྟགས་དང་མཚན་མ་བསྟན་པ་དང་༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ མེ་ཕུང་འབར་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་ན༔ དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗཻ་ཕུར་བུའི་ལྷ༔ ཁྲོ་བཅུ་སྤྲུལ་པ་ཁྲོ་མོར་བཅས༔ ཀུན་ཀྱང་འཇིགས་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན༔ སྐུ་སྨད་དྲག་པོའི་ཕུར་བུ་ཡིས༔ དྲེག་པ་ཕྱོགས་སྐྱོང་འཁོར་བཅས་གཟིར༔ དབུ་སྐྲ་རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན༔ གྱེན་དུ་འཁྱིལ་ཅིང་སྲིད་རྩེར་འབར༔ མི་མཉམ་ཁྲོ་གཉེར་ཟློག་པ་ནི༔ ལོག་པར་ལྟ་བ་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ ཡེ་ཤེས་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་ཡིས༔ སྐྱེ་ཤི་རྩ་བ་གཅོད་པའི་ཚུལ༔ ཐུགས་རྗེ་ཡེ་ཤེས་བྱིན་རླབས་ལས༔ འབར་བའི་ཕྱག་མཚན་སྣ་ཚོགས་བསྣམས༔ ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་ཆོ་འཕྲུལ་ལས༔ དུར་ཁྲོད་དཔལ་གྱི་ཆས་ཀྱིས་བརྗིད༔ ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་གཏིབས༔ བྱམས་པའི་འོད་ཟེར་གློག་ལྟར་འགྱུ༔ རྔམ་པའི་ང་རོ་འབྲུག་སྟོང་ལྡིར༔ སྤྲུལ་པའི་གནམ་ལྕགས་སེར་ཆེན་འབེབས༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ ཀླན་ཀ་ཆེན་པོ་བདུད་ལ་ཚོལ༔ ཀྱལ་ཀ་ཆེན་པོ་བགེགས་ལ་བྱེད༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས་མཛད་ཅིང་༔ བདག་གི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་རྣམས༔ ཁྱེད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ འཁྱིལ་ཤིང་རྒྱན་ཡང་འཁྱིལ་བ་སྟེ༔ བརྗོད་དུ་མི་གནས་སྐུ་ཡི་ངང་༔ སྒྲ་ལས་འདས་པ་དྲག་པོའི་གསུང་༔ བསམ་དང་བྲལ་ཞིང་སྒྲོལ་བྱེད་ཐུགས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བདག་ལ་བསྟོད༔ ཁྲོ་མོ་དབང་ཕྱུག་སྐུ་ལ་ཉེར་འཁྲིལ་མ༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འབྲེལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཕྲ་མེན་མགོ་བརྙན་སྐུ་འཕྲོས་མ༔ གདུག་པ་འདུལ་མཛད་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས་ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐང་༔ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས་དགྱེས་པར་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ རཀྟ་དམར་གྱི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨ་མྲྀ་ཏ༔ བ་ལིནྟ༔ རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་སྨན་རཀ་བཅས་འབུལ། གསུམ་པ་ནི། དམར་གཏོར་དང་ཚོགས་ཆ་གཅིག་བཅས་དམེ་ལྷག་སྟེང་རྐང་གསུམ་ཁར་བཞག །ལྷག་མགྲོན་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། ཐལ་མོ་དང་བཤུགས་པ་བཅས་པས། ཧཱུྃ༔ ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་བྱེད་པར་དམ་བཅས་པའི༔ ལྷག་མ་ཁ་ཆུའི་དམ་ལ་གཏོགས་སོ་འཚལ༔ དོན་རྣམས་མ་ལུས་སྟོན་ཅིང་འཕྲོགས་མ་ཡི༔ དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་ཅི་བགྱི་བཀའ་ཉན་ཞེས༔ ལས་རྣམས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའི་ཕྲ་མེན་མ༔ མཛེས་མའི་སྐུ་ལ་འཇོ་སྒེག་ཚུལ་འཆང་ཞིང་༔ མེ་ཏོག་ཆུན་མཛེས་ལེགས་པའི་རྐེད་འཆིངས་ཅན༔ རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མེན་མ་དང་ཕྱག་བརྙན་ཚོགས༔ དཔལ་འབར་ཁྲོ་མོའི་རྒྱུད་ལ་གཏོགས་པ་རྣམས༔ བྱེ་བ་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་སྡེ་དཔོན་ཚོགས༔ དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་ལས་མཛོད་ད་ཚུར་སྤྱོན༔ དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི༔ ཨཱ་ཀཌྜྷ་ཡ་ཨ་ཀཌྜྷ་ཡ༔ པྲ་བེ་ཤ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ༔ བྷནྡྷ་ཡ་བྷནྡྷ་ཡ༔ ཏོ་ཤ་ཡ་ཏོ་ཤ་ཡ༔ མོ་ཧ་ན་མོ་ཧ་ན༔ སརྦ་ཌཱ་ཀི་ནཱི༔ ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿཛཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཡཀྴ་རཀྴ༔ མ་མ་ཀྲོ་དྷཱི་ཛཿབྷྱོ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི༔ ཨེ་ཨ་རལླི་ཧྲིཾ་ཧྲིཾ་ཛ༔ ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཡཀྴ་རཀྴ་མ་མ་ཀྲོ་ཏཱི་བྷྱོ༔ དུན་ཏིང་དུན་ཏིང་༔ ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿནན༔ ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཛཿ ཞེས་པས་དབང་དུ་བསྡུས་ལ་གདན་དུ་གདིང༌། ས་མ་ཡ༔ ཨརྒྷཾ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཞལ་བསིལ་ཅིང་ལྗགས་རྡོ་རྗེའི་སྦུ་གུ་ཅན་དུ་གྱུར་པར་བསམ། ཨོཾ་གྷོ་རུ་དྲྀ་ཤྱ་ས་མ་ཡ༔ ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་བ་ལིནྟ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ བཛྲ༔ བུདྡྷ༔ རཏྣ༔ པདྨ༔ ཀརྨ༔ ཌཱ་ཀི་ནཱི༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་མ་ཧཱ་བ་ལིནྟ་པཱུ་ཛ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་པས་ཕུད་ལ་དགྱེས་པ་རྣམས་རོལ་པར་བསམ། ཚོགས་དེའི་ཆ་ཤས་དམེ་ལྷག་ཏུ་བསྲེ། ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨི་དན་ཏེ་ན་ར་ཀན༔ ཞེས་ཁ་ཆུས་བྲན་ལ་དམ་བཅས་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ས་མ་ཡ་གུ་ཡ་ཀ་ར་སིདྡྷཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་དམ་ཚིག་ཕོག་སྟེ། སྔོན་གྱི་དམ་བཅས་པ་དྲན་པར་བསམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་བདུད་རྩི་དབུལ། ས་མ་ཡ། མ་ཧཱ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་པས་རཀྟ་དབུལ། ས་མ་ཡ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་བ་ལིནྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་གཏོར་མ་དབུལ། ཧཱུྃ༔ མཁའ་འགྲོ་གིང་དང་ལང་ཀ་ཆུང་མར་བཅས༔ མ་མོ་ཕོ་ཉ་སྤྲུལ་པ་འབུམ་སྡེའི་ཚོགས༔ དམ་ཚིག་བཞིན་དུ་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབ༔ ཤྭ་ན་མུ་ཁའི་དུས་ལ་བབ༔ བདག་ཉིད་ཆེན་མོའི༴ ས་བདག་ཆེན་མོའི༴ བཀའ་ཉན་གིང་གི་དུས་ལ་བབ༔ ཡང་ཕུར་སྲུང་མར་ཞལ་བཞེས་པའི༔ བྲན་དང་བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ བཀའ་བཞིན་གཏོར་མ་འདི་ལོངས་ལ༔ སྔོན་ཆད་ཇི་ལྟར་དམ་བཅས་ལྟར༔ མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་མཛོད༔ མ་ཐ་མ་ཐ་བཛྲ༔ ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་བཛྲ༔ སུ་རུ་སུ་རུ་བཛྲ༔ མུ་རུ་མུ་རུ་བཛྲ༔ བ་ལིནྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ་མ་མ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ༔ མ་ཏཾ་ཛྙཱ་ཀ་ར་ཨི་ནན༔ དྷ་ཏི་མ་མ༔ ཤྲཱི་ཀྲ་མ་ཀརྨ་ཀ་ར༔ བ་ལིནྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཀ་ཏཾ་ཀ་ཏ༔ ཛ་ཡེ་བི་ཛ་ཡེ། ཨ་ཛི་ཏེ་ཨ་པ་ར་ཛི་ཏེ༔ བ་ལིནྟ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ར་སེ་ན་པྲ་མར་ཏ་ནི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ མ་ཧཱ་བ་ལིནྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཡཀྴ་རཀྴ་ཤ༔ ས་མ་ཡ༔ མ་མ་ཀྲཽ་དྷཱི་བཛྲ་བྷྱོ༔ པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ་ཛ༔ ཅེས་པས་གདན་ལ་བཀྱེས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མུ་རན་ལ་བཞག་ལ་ཐ་ཚིག་བརྗོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ༔ དང་པོར་ཕུད་ཀྱིས་མི་མཆོད་དུ༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་ཕུད་ཀྱི་བདག༔ དེ་ནས་ཚོགས་ལ་མི་རོལ་དུ༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཚོགས་ལ་དགྱེས༔ ཐ་མར་ལྷག་མས་མི་མཆོད་དུ༔ བྲན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཁས་བླངས་པ༔ དབང་བསྡུས་ཟིལ་གྱིས་མི་གནོན་དུ༔ སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་དམ་ལས་འགལ༔ ཁ་ཆུས་དམ་ཚིག་མི་བསྲེ་རུ༔ འཁུ་ལྡོག་དམ་ལས་ལོག་གིས་དོགས༔ སོ་སོར་གནས་སུ་མི་དགོད་དུ༔ དམ་བཅས་བཞིན་དུ་མངག་པར་བྱས༔ ཁྱད་པར་མཆོད་པ་མི་བསྟབ་ཏུ༔ གསང་བའི་དམ་ཚིག་སྲུང་ལ་བརྩོན༔ སྔོན་ཚེ་ཁྱེད་ཀྱི་དམ་བཅས་པ༔ དཔའ་བོ་ཁྱེད་ལ་རིམ་གྲོ་སྐྱེད་པའི་ཕྱིར༔ བདག་གི་ལུས་འདི་གདན་དུ་དབུལ༔ མ་སྲིང་ཆུང་མ་བྲན་གྱི་ཚོགས༔ དཔའ་བོ་ཆེན་པོའི་འབངས་སུ་འབུལ༔ མ་སྲིང་རྣམས་ཀྱིས་དམ་བཅས་པ༔ དབུས་སུ་མཆིས་པའི་སྐལ་མེད་ཀྱིས༔ དཀྱིལ་འཁོར་མུ་རན་མཐའ་རུ་ཞོག༔ ཕུད་ལ་འཚལ་སྐལ་མ་མཆིས་ཀྱིས༔ ལྷག་མ་ཞལ་ཆབ་བྲོན་ལ་སྩོལ༔ འབངས་ལ་ནན་ཏན་མ་ཆུང་ཞིག༔ ཞེས་པས་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་བཞིན༔ བཀའ་ཡི་ཕ་འབབས་འདི་ལོང་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ གཏོར་མར་མེ་སྒྲོན་བཙུགས་ཏེ་རཀྟ་སྦྲེང་ཞིང༌། ཧཱུྃ༔ ཧེ་རུ་མ་བདུན་ཕྲ་མེན་ཚོགས་བརྒྱད་དང་༔ ཕོ་ཉའི་ཚོགས་བཅས་ཁྱུང་གི་ཁྲ་ཐོགས་མ༔ དབང་ཕྱུག་འཇུག་སྲེད་གིང་གི་ཚོགས་དང་བཅས༔ སྟོང་ཁམས་བསྲུང་བར་དམ་བཅས་མ་མོ་རྣམས༔ བརྗིད་པའི་ཧཱུྃ་སྒྲ་སྔགས་ཀྱི་སེར་ཆེན་བསྒྲིལ༔ སྣ་ཚོགས་ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་མཆེ་གཤོག་ཅན༔ རོལ་པ་མཆོག་གི་ས་ལ་དམ་བཅས་བཞིན༔ ཚར་གསུམ་དུང་ཆེན་རཀྟའི་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས༔ རྣམ་ལྔའི་ལོངས་སྤྱོད་ཚུལ་བཞིན་སྦྱར་བ་འདི༔ མ་ཆགས་གསང་བའི་དམ་ལ་གཏོགས་སོ་འཚལ༔ ཕྱག་རྒྱ་གར་གྱི་གཡབ་འདོར་ཞིང་༔ སྔགས་ཚིག་གཤུགས་པའི་བརྡ་ཡིས་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས༔ ཕྱག་རྒྱ་གསང་བའི་དབྱིངས་ནས་སྐུ་བཞེངས་ལ༔ ཐུགས་དམ་བརྡ་ལ་དགོངས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ འཚལ་སྐལ་བཞིན་དུ་བཀའ་ཡི་གཏོར་མ་བཞེས༔ ལྟ་བས་མཁའ་ལ་འགྲོ་བའི་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དམ་ཚིག་ཤུགས་ཀྱིས་འགྲོ་བའི་ཤུགས་འགྲོ་མ༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལ་རོལ་པའི་དབྱིངས་ཕྱུག་མ༔ བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ བར་ཆད་བདུད་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་ཞི་བར་མཛོད༔ ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཛོད༔ མ་མ༔ མ་མ་དུ་ན་བྷྱོ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བ་ལིནྟ༔ རཀྟ༔ ཙིཏྟ༔ གོ་ར་ཙ་ན༔ བ་སུ་ཏ༔ ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་བྷི་ན་དུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ དུར་ཁྲོད་དཔལ་གྱི་ཕཽ་བྲང་དུ༔ ཁྱད་པར་དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་སྒྲུབ་གནས་ཉུལ༔ མི་བཟུང་གཏོང་བའི་གཏོར་མ་མཁའ་འགྲོའི་ཟས༔ ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་གཏོར་མ་དམ་པ་འདི༔ བཀའ་ཡི་མཆོད་སྦྱིན་རྒྱ་ཆེན་ལ༔ དཔལ་གྱི་འཁོར་ན་གནས་པའི་ལྷ་སྲིན་དང་༔ གིང་དང་ཕོ་ཉ་ཡང་སྤྲུལ་རྣམས༔ མ་དང་སྲིང་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ བྲན་དང་ཡང་གཡོག་འཁོར་དང་བཅས༔ མི་ཟད་གཏེར་གྱི་དམ་རྫས་ལ༔ སྤྲིན་ཕུང་བཞིན་དུ་བསྡུ་བསྡུ་ནས༔ རྣམ་རྟོག་འཛིན་པའི་ཉོན་མོངས་ཀུན་བསྒྲལ་ཏེ༔ ཡོངས་སུ་བསྔོས་པས་ཀུན་ཏུ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་གཏོར་མ་གཙང་སར་འབུལ། དམེ་ལྷག་བཤལ་ཆུ་རྒྱབ་ཏུ་སྐྱེལ་ལ། ཨོཾ་སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨུ་ཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ་བྱའོ། །བཞི་པ་ནི། རཀྴ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དང་ལྷ་མོ་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོ་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་གཏོར་ཆོག་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་གིས་གཏོར་མ་འབུལ་ཞིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། སྤྲོ་ན་བརྟན་མ་བསྐྱང་བའང་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །ལྔ་པ་ལ། གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་མ་གསུངས་པས་དགོས་ངེས་མེད་ཀྱང་སྤྱི་མཐུན་ལྟར་མོས་ན་མདོར་བསྡུས་ཙམ་བྱ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད་ལ་ནོངས་པ་བཤགས། ཚོགས་མགྲོན་སོགས་རྟེན་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་རྡུལ་ཚོན་གྱི་ཕྱོགས་དང་རྟེན་མེད་ན་གཤེགས། དཀྱིལ་འཁོར་ཉེར་བསྡུ་ནི། ཨོཾ༔ མ་སྐྱེས་རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་རང་བྱུང་ལ༔ རྣམ་རྟོག་མཚན་མའི་སྤྲོས་པ་ཀུན་དང་བྲལ༔ ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་འཁོར་འདས་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས༔ ཆོས་ཉིད་རྣམ་དག་སྟོང་ཉིད་ངང་ལ་གནས༔ ཆོས་ཉིད་བསམ་དུ་མེད་དོ་སེམས་ཉིད་ནམ་མཁའ་ཆེ༔ ཀུན་བཟང་ཡངས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ རྣམ་དག་ལམ་ཆེན་འགྲོ་ཀུན་སྒྲོལ༔ སྟོང་གསལ་དག་པ་མཁའ་ལ་ཉི་ཤར་འདྲ༔ མ་བཅོས་རང་སྣང་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་བསྒོམ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླས་པས། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲཽས༔ སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང༌། སྲས་མཆོག་ཕུར་བུའི་བར་རིམ་གྱིས་བསྡུས་ནས་རང་ལ་ཐིམ། བདག་ཉིད་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ལྔར་འདུས། དེ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ། དེ་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ལ། ཧཱུྃ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ལེ། དེ་འང་མེ་ལོང་ལ་ཧས་བཏབ་པ་བཞིན་མི་དམིགས་ཆོས་ཉིད་ཀ་དག་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་གནས་པར་གྱུར་པར་མོས་ལ་ཆོས་ཉིད་རྣམ་དག་གི་དབྱིངས་སུ་ལ་བཟླ། སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས། སླར་ཡང་དཔལ་ཆེན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་སྐུར་གྱུར་པར་མོས་ལ། རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་བསལ། གོ་བསྒོ་ལུས་བསྲུང་ནི། །བདག་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀ་གསལ་ཞིང་གཟི་བྱིན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱིས་གཏམས་པས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཏུ་གནས་པར་བསམས་ལ། གོ་ཆའི་རྒྱ་བཅིངས་ཏེ། ཅིས་ཀྱང་མི་ཕྱེད་མི་ཤིགས་པའི། །སྟོང་པའི་གོ་ཆ་བླ་ན་མེད། །མཚན་མའི་ཡུལ་ཀུན་བཅོམ་ནས་ཀྱང༌། །ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་རྒྱལ་བར་གནས། །ཨོཾ་བཛྲ་ཀ་ཝ་ཙི་ཡ་མནྡྷཾ། ཞེས་པས་གནས་ལྔར་རྒྱས་གདབ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་སུ་ར་ཏ་རཀྴཱ་ཧཾ། ཞེས་པས་བརྟན་པར་བྱས་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱི་བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེར་གདབ། ཤིས་བརྗོད་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་ཤེས་རབ་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ ཉོན་མོངས་བདག་འཛིན་རྣམ་རྟོག་ཀུན་སྤངས་ནས༔ བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་དོན་ལ་རབ་གོམས་པའི༔ བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པ་སྐར་ལྟར་འཕྲོ་བ་ཡིས༔ ཟ་བྱེད་བདུད་དང་ལོག་རྟོག་ཀུན་བཏུལ་ནས༔ བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་འགོད་པ་ཡི༔ བཀྲ་ཤིས༴ ཞི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ རྒྱུད་དྲུག་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན་བསྒྲལ་ཏེ༔ བླ་མེད་མི་གནས་ས་ལ་འགོད་པ་ཡི༔ བཀྲ་ཤིས༴ བཀའ་གསང་རྨད་བྱུང་བསྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་གྱི༔ ཐུགས་དམ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་བསྐངས་བ་ཡི༔ བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྙན་ལ་ཡུན་རིང་སྒྲོགས་ཏེ་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དང་གཞོམ་མེད་རུ་ལུའི་སྒྲའི། །གཟི་བྱིན་འགྲོ་རྒྱུད་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་ཆེར། །ཞུགས་པས་འཁྲུལ་པའི་སྦུབས་བརྟོལ་བདེ་ཆེན་གྱི། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་མེད་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །སོ་སྐྱེའི་རྟོག་པའི་སྐྱོན་གྱུར་བླ་མ་ལྷར། །བཟོད་པར་གསོལ་ན་འཕྲལ་ཡུན་མི་སྒྲིབ་པར། །ལམ་མཆོག་འདི་ལས་གསང་བ་མྱུར་འགྲུབ་ཅིང༌། །འདི་བསྟན་ཉི་ལྟར་སྣང་བའི་རྒྱུ་རུ་ཤོག །འདིའི་ཆོག་ཁྲིགས་ཀྱི་དཔེ་རྒྱུན་ཕྱོགས་འདིར་མ་བཞུགས་ཤིང་གཏེར་གཞུང་ཉིད་རྒྱ་འགྱུར་ཟང་མ་ལྟ་བུར་སོང་གཤིས་ཕན་ཚུན་གབ་འཁྲུགས་བསྡེབ་དགོས་མང་བས་དབང་རྒྱུན་ཙམ་དང་སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་འཕྲལ་འཕྲལ་ལག་ལེན་འདེབས་དཀའ་བར་མཐོང་ནས། །སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྔགས་རིག་འཛིན་པ་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__/kun bzang thugs gter las/__yang dag zhi khro phur gsum gyi phrin las kyi byang bu grub gnyis nor bu'i rgya mtsho zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru shrI he ru kA ya/__/'khor 'das kun khyab rang rig byang chub sems/__/gdod nas dpal chen 'khor lor shar ba des/__/bde mchog sgyu ma'i phyag rgyas sgo gsum la/__/btab nas grub pa gcig pu'i dbugs dbyung stsol/__/gang de'i sgrub thabs bka' gter gyi/__/ring srol rgya mtsho'i snying po'i bcud/__/mchog grub thugs kyi ti la ka'i/__/phrin las bklags pas chog pa bsdeb/__/de la thog mar dben cing byin chags pa'i gnas su rten dang sgrub rdzas sogs skabs su babs pa'i gtor mchod rnams legs par tshogs nas/__phyi nang gsang ba'i khrus bya bar gsungs pas de ltar ram/__rdor sems he ru ka'i sgom bzlas tsam grub na legs/__phrin las kyi gzhung la gsum/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes kyi las rim mo/__/dang po la lnga/__thog mar kun rdzob tu mkha' khyab kyi sems can rnams la byams pa dang snying rje chen pos khyab par byas la/__/bdag dang mtha' yas sems can rnams/__/ye nas sangs rgyas yin mod kyang*/__/rtog pa'i dbang gis 'khor ba las/__/byang chub mchog tu sems bskyed do/__/don dam gyi sems lnga bskyed pa ni/__e ma'o ngo mtshar rmad kyi chos/__/rdzogs pa'i sangs rgyas kun gyi gsang*/__/skye ba med las thams cad skyes/__/skyes pa nyid nas skye ba med/__/e ma'o ngo mtshar rmad kyi chos/__/rdzogs pa'i sangs rgyas kun gyi gsang*/__'gag pa med la thams cad 'gags/__/'gags pa nyid nas 'gag pa med/__/e ma'o ngo mtshar rmad kyi chos/__/rdzogs pa'i sangs rgyas kun gyi gsang*/__/gnas pa med la thams cad gnas/__/gnas pa nyid nas gnas pa med/__/e ma'o ngo mtshar rmad kyi chos/__/rdzogs pa'i sangs rgyas kun gyi gsang*/__/dmigs pa med la thams cad dmigs/__/dmigs pa nyid nas dmigs pa med/__/e ma'o ngo mtshar rmad kyi chos/__/rdzogs pa'i sangs rgyas kun gyi gsang*/__/'gro 'ong med las 'gro dang 'ong*/__/'gro 'ong nyid nas 'gro 'ong med/__ces pa rnams kyis sems bskyed/__gnyis pa bgegs bskrad cing mtshams bcad pa ni/__chos nyid stong pa'i ngang las ni:__rang rig hU~M du gsal ba las:__'od kyis snod bcud dag par sbyangs:__tshur 'dus hU~M nyid gyur pa las:__bdag nyid rdo rje sems dpar bsam:__oM badz+ra yak+Sha nI lam ba ra d+ha ra da ha badz+ra pA Ni hU~M phaT:__thugs las rdo rje gnod sbyin tshogs:__'phros pas bgegs tshogs bskrad par bya:__oM badz+ra yak+Sha kro d+ha dz+wa la ha la ha la hU~M phaT:__hU~M:__rang bzhin dag pa'i chos rnams la:__sangs rgyas sems can gnyis med de:__ma rtogs pa dang log par rtog:__phyogs rtogs yang dag nyid ma rtogs:__lta ba sa 'phangs dmas pa dang :__sems kyi mdud pas bcings pa yis:__bzhi stong gcig la bar chad byed:__sems kyi don rnams ma rtogs shing :__ji ltar bstan kyang ma go ba:__'di ru 'dug pa'i skal med kyis:__sa phyogs 'di ru gnas ma byed:__lung chen 'di las khyed ma 'da':__gsang ba 'di las khyed 'das na:__de bzhin gshegs pa'i bka' bcag pas:__lus ngag sems bcas brlag par 'gyur:__de bas mi gnas gzhan du dengs:__oM badz+ra tsakra rak+Sha rak+Sha mu la tsu la rak+Sha rak+Sha hU~M hU~M hU~M:__badz+ra dz+nyA na dz+wa la raM:__zhes nga rgyal brtan pos bka' bsgo zhing gu gul yungs thun rol mo'i sgra dang bcas pas bar du gcod pa thams cad bskrad la/__hU~M:__mi rtog ye shes bgegs bsal nas:__mi 'gyur mi shigs rdo rje'i sku:__rdzogs pa'i ye shes mtshams bcad do:__oM shU n+ya ta dz+nyA na badz+ra swA b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__khro bo phyag mtshan gur du gtams:__phyi rol ye shes me ru 'bar:__ces don dam dang kun rdzob kyi srung 'khor brtan pos mtshams bsrung :__gsum pa tshogs bsags pa ni/__badz+ra sa mA ya dzaH__zhes rdo rje bsdu ba'i rgya byas/__dmigs med mkha' ltar dag cing khyab pa'i sku:__spyan drangs gshegs su gsol ba mi mnga' yang :__thugs rje'i ngang nyid chos skur dag pa las:__ye shes sgyu mar rol cing gshegs su gsol:__e h+ye hi b+ha ga wAn:__ma hA kA ru Ni kA dr-i sh+ya ho:__sa ma ya dza dza:__dzaHhU~M ba~M ho:__nges pa'i don ston ye shes 'byung ba'i mdzod:__ma rig mun pa sel ba'i ye shes sgron:__dus gsum bla ma rnams la phyag 'tshal lo:__tshe rabs sngon nas bsnyen cing bsgrubs pa'i lha:__dus gsum rgyal ba'i yon tan gter 'dzin pa:__sgrub mchog yi dam lha la phyag 'tshal lo:__thugs nyid zhi ba'i ngang las ma g.yos kyang :__drag shul thabs kyis 'gro ba 'dul mdzad pa:__rdo rje srin po'i tshogs la phyag 'tshal lo:__srid gsum 'joms pa'i lha la phyag 'tshal lo:__mnyam nyid ngang gis khro la phyag 'tshal lo:__khro bas longs spyod mdzad la phyag 'tshal lo:__rdo rje 'du 'phro'i tshogs la phyag 'tshal lo:__dus gsum rgyal ba kun gyis bsgrubs pa'i lha:__tshogs gnyis rdzogs nas yon tan mthar phyin pa'i:__sku dang ye shes tshogs la phyag 'tshal lo:__a ti pu ho:__pra ti pu ho:__gnyis med don gyi ngo bo la:__spros pa'i mtshan ma mi mnga' yang :__bde mchog ye shes rol par bsgrub slad du:__dges shing brtan par bzhugs su gsol:__badz+ra sa ma ya tiSh+Tha lhan:__phyi nang dngos 'byor yid las byung :__kun bzang mchod sprin rab 'byams kyis:__dus gsum 'du 'bral med par mchod:__badz+ra satwa pra tIts+tsha d+hU pe/__puSh+pe/__A lo ke__gan+d+he/__nai bi d+yA/__shap+da/__badz+ra lA se hU~M/__badz+ra mA le trA~M:__badz+ra gIrti hrI:__badz+ra nIrti A:__badz+ra pany+tsa a mr-i ta pU tsa AHhU~M:__badz+ra bo d+hi tsit+ta pU tsa AHhU~M:__spros pa'i mtshan ma mi mnga' yang :__sems can thar pa'i lam 'dren phyir:__gzugs skur bstan pa khyed la bstod:__'khor ba thog ma med pa nas:__sdig pa bdag gis bgyis pa dang :__bgyid du bdag ni stsal ba dang :__bgyid pa dag la rjes yi rang :__de dag so sor bshags par bgyi:__phyogs bcu'i sangs rgyas sgrub pa dang :__byang chub lam la zhugs pa dang :__gzhan dag dge ba bgyid pa la:__dad pas rjes su yi rang ngo :__phyogs bcu'i zhing khams rab 'byams su:__skal dang ldan pa'i sems can la:__zhi dang khro bas gang 'dul ba'i:__rmad byung chos kyi 'khor lo bskor:__rgyal ba 'khor dang bcas pa rnams:__ji srid snang ba gnas kyi bar:__de srid mya ngan mi 'da' bar:__'dul ba'i dbang gis bzhugs su gsol:__sangs rgyas rnams dang des gsung chos:__byang sems 'phags pa'i dge 'dun la:__dus 'di nyid nas bzung nas ni:__byang chub bar du skyabs su mchi:__rlung rtsa drod dang thig le'i bde ba la:__ma nor rim gyis bsgoms nas su:__'od gsal spros bral zung 'jug pa'i:__phyag rgya chen po'i lam 'di bsten par bgyi'o:__bsags pa'i dge ba thams cad dang :__mos pa gzhan la bgyis pa rnams:__'gro ba kun gyi don slad du:__bdag gis yongs su bsngo bar bgyi'o:__zhes pa rnams kyis bsags sbyong spel gsum byas la mthar/__dbang po dgyes pas 'od du zhu:__bdag la thim pas sdig sgrib dag:__ye shes gzi byin ldan par gyur:__ces bsgom/__bzhi pa sman gtor rak+ta phyi mchod rnams byin gyis brlab pa ni/__ra~M ya~M kha~M gis dag par sbyangs:__b+han+d+ha'i snod nang zla sogs steng :__'bru lnga rigs lnga yab yum bcas:__sbyor ba'i byang sems bdud rtsir dbab:__snod bcud yongs su bdud rtsir bskyil:__dbang po'i tshul du dbang chen sku:__shes rab bcas pas bdud rtsi srung :__oM AHhU~M badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHThA:__lan gsum/__bdud rtsi myang la/__bdag rgyud kyi sgrib gnyis bag chags dang bcas pa sbyang par gyur:__gnas khang mchod rdzas rnams la 'thor/__mchod pa'i yo byad dam tshig gi rdzas rnam par dag pas nam mkha' gang bar gyur:__phyogs bcur 'thor la/__bdud rtsi'i rdul khro chung gi tshogs dpag tu med pas bgegs thams cad tshar bcad cing srung ba'i gur khang du gyur:__'bru gsum 'od kyi gtor ma dag:__sbyangs bsgyur 'dod yon lnga ldan bsam:__oM AHhU~M ma hA ba lin+ta pU dza hU~M:__lan gsum/__ra las khrag gi rgya mtsho che:__'dod chags dag pa'i ngo bor bsam:__ma hA rak+ta dz+wa la hU~M:__lan gsum/__phyi lnga rang rang lha mo'i tshogs:__dpag med sprin ltar 'khrigs pa'o:__oM sarba pU dza AHhU~M:__lnga pa tshad med bsgom pa ni/__snying rjes sdug bsngal gcod par byed:__byams pas kun la skyob pa ste:__byang chub sems dang ldan pas dga':__gzung 'dzin bral ba'i don la gnas:__don dam pa yi btang snyoms so:__zhes bsgom don yid la bkod nas tshig gis gsal 'debs pa ni/__/sems can bde dang ldan gyur cig__/sdug bsngal kun dang bral bar shog__/bde dang rtag tu mi 'bral zhing*/__/chos kun mnyam nyid rtogs par shog__/ces pa rnams kyis sngon 'gro song*/__gnyis pa dngos gzhi la gnyis/__zhi bar bsnyen/__khro bor sgrub pa'o/__/dang po la bskyed pa'i rnal 'byor ni/__aH__sangs rgyas tshe 'dir sgrub pa'i phyir:__sku gsum sa la goms par bya:__rigs kyi rigs te rigs kyi gtso:__thugs kyi thugs te thugs kyi mchog:__thig le ye shes gcig pa yi:__mi gnas ye shes chen po bsgom:__yang dag grub pa gcig pu nyid:__dang por chos kyi dbyings nyid la:__dmigs pa med pa'i don gyis bsgom:__mi dmigs chos dbyings de nyid do:__ma hA su kha hU~M:__rang rig spros bral nam mkha' dwangs pa'i dkyil lta bu'i ngang du blo bzhag pa ni de bzhin nyid do/___sangs rgyas bde chen kun 'dus pas:__chos kyi dbyings kyi ye shes kyis:__thams cad ma lus yongs la khyab:__rang bzhin 'od gsal kun tu snang :__tsit+ta swa b+hA ba:__rig pa rang bzhin gyis 'od gsal ba nyi ma'i snying po lta bu'i mdangs rtsal kun khyab snying rje chen por shar ba ni kun snang ngo*/__rnal 'byor zab mo sku gsum rdzogs:__ma skyes ngang las mngon gsal ba:__sems kyi rang bzhin ye shes gsal:__rgyu yi yi ge a rab gsal:__a:__stong nyid snying rje zung 'jug gi rang mdangs a dkar po lam gyis gsal ba rgyu'i ting nge 'dzin te/__de nas sa bon rnams rim par spros nas rten brten pa bsgom pa na/__s+pha ra Na phaT:__saM ha ra Na hU~M:__e ya~M ba~M su~M la~M b+h+rU~M:__yig 'bru lnga yi 'phro 'du las:__nam mkha' rlung dang bdag nyid mtsho:__rin chen sa gzhi ri rab mdzes:__ye shes me 'od kun tu 'bar:__b+h+rU~M:__cir yang 'gyur ba'i yig 'bru las:__'phros 'dus rin chen gzhal yas khang :__yid bzhin rin chen zur brgyad ldan:__seng ge glang chen rta rma te'u:__rin chen pad+ma nyi zla'i steng :__rgyu yi yi ge a rab gsal:__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he badz+ra dz+nyA na tsakra rat+na maN+Da la b+h+rU~M:__a:__nam mkha'i dkyil nas ye shes shar:__'phro 'dus gsal bar gyur pa las:__kun bzang rdo rje sems dpar gsal:__mkha' 'gro sgyu ma bde mchog bde:__chos nyid mi 'gyur sku mdog mthing :__g.yas dkar gcig shos dmar ba'i mdangs:_rnam thar sku gsum dbu gsum mo:__phyag drug ye shes drug ldan pa'i:__rdo rje 'khor lo rin po che:__dril bu pad+ma ral gri'o:__dang po mnyam bzhag thabs shes ldan:__zhabs gnyis rdo rje skyil mo krung :__thabs shes zung 'jug dbyer med pa'o:__chos dbyings kun tu bzang mo yum:__zhal gcig phyag gnyis mthing ga'i mdog:__ye shes yab dang mnyam par sbyor:__dbyings rtags dril bu 'dzin pa'o:__zhi ba'i tshul dgu rab ldan cing :__dar dang rin chen rgyan gyis brgyan:__ye shes 'od zer 'bar ba bsgom:__nang rtags phyi ru brda bstan pas:__chos nyid rang rtsal go ba'i don:__thun mong thun mong ma yin pa'i:__mtshan dpe rab brgyan ma 'dres gsal:__ye shes lnga dang sku gsung thugs:___rang rtsal gdod nas dbang byin ldan:__hU~M badz+ra d+hr-ika:__mUM d+hA tu shwa ri ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu A:__sarba ta thA ga ta dz+nyA na pany+tsa:__hU~M oM swA AMHhA:__kA ya wA ka tsit+ta oM AHhU~M:__de ltar lha skur phyag rgya bzhi ldan rgya gsal bar bsgoms nas rdzogs byed kyi yan lag rnams ni/__stong nyid ye shes me long las:__ma skyes mi 'gag gzugs skur snang :__mkha' la 'ja' tshon ji bzhin du:__dbyings las phyag rgyar bzhengs su gsol:__e h+ye hi b+ha ga bAn:__ma hA kA ru Ni kA__dr-i sh+ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__dzaHhU~M ba~M hoH__dbyings kun rang bzhin rnam par dag pa la:__thugs rje'i dbang gis sprul pa'i skur bzhengs la:__sangs rgyas kun 'dus rgyal ba yab yum gtso:__rang snang thugs rje'i lha la phyag 'tshal lo:__a ti pu ho:__pra ti pu ho:__sems can don phyir nan tan mchog bskyed cing :__ye shes thugs rjes bdag la dgongs nas kyang :__mi dm-igs don phyir dngos grub mchog gyur rnams:__bdag la stsal shing brtan par bzhugs su gsol:__oM badz+ra sa ma ya s+t+waM:__oM badz+ra sa ma ya hoH__oM badz+ra sa ma ya a:__hU~M:__mi bskyod mthing ga dkar dmar zhal:__rdo rje 'khor lo rin po che:__dril bu pad+ma ral gri 'dzin:__yum yang gnyis su med par 'khril:__mi bskyod pa ni ye shes che:__mi g.yo ba ni sku yi rgya:__a ho:__dzaHhU~M ba~M ho:__na mo b+ha ga bAn sa man+ta pra ti:__sarba pU tsa ya:__i daM:__d+hU pe:__puSh+pe:__d+hI paM:__gan+d+he:__nai bi d+yA:__shap+da:__pU dza ho:__rang byung gdod nas rnam par dag:__rtsa brgyad stong la sbyar ba'i sman:__ye shes lnga rdzogs grub pa'i rdzas:__bde gshegs rgyal ba yab yum la:__rnam dag bdud rtsi'i mchod pa 'bul:__oM sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi:__sku gsung thugs kyi dngos grub dang :__phrin las thugs rjes 'gro don dag:__rtsol med grub pa'i dngos grub stsol:__oM AHhU~M:sid+d+hi hU~M hU~M:__dri med rnam dag nam mkha'i rang bzhin la:__log rtog mtshan ma mang po'i sprin spangs te:__ye shes nyi zer 'od kyis rab brgyan te:__dag pa'i don du rtogs nas mchod par bgyi:__oM AHhU~M:__su ra to:__sa so ka ma la badz+ra amr-i ta:__ha ra Na:__b+ha ga wAn:__pU dza ho:__khA hi khA hi:__oM:__chos sku skye ba med pa'i rang bzhin las:__gzugs sku sgyu ma skye ba'i skur ston cing :__thugs rje kun las khyab pa'i don mdzad pa'i:__yi dam rgyal ba'i sku la phyag 'tshal bstod:__rang byung ye shes dag pa'i byin rlabs kyis:__bde gshegs rgyal ba yab yum dges rab mchog:__mnyes par rab kyi phul du gyur nas kyang :__thugs dam gnyan po yid bzhin bskang gyur cig:__de nas bzlas pa'i rim pa la gsum/__phyi'i bzlas pa ni/__rang gi thugs tsit+ta rin chen zur brgyad pa'i lte bar a:__de la zla bya'i sngags mu tig phreng ba lta bus bskor ba:__bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer 'phros:__rgyal ba rnams kyi thugs dam bskul:__gzi byin thams cad sngags kyi rang bzhin rang sgra dang bcas pa tshur 'dus te bdag la thim pas dngos grub thams cad thob par bsams la/__oM AHhU~M sarba ta thA ga ta kA ya wA ka tsit+ta/__bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M A:__zhes rigs 'dus rtsa ba'i sngags nyid ci nus bzla/__nang gi bzlas pa ni/__dbugs phyir 'gro ba'i tshe thugs ka'i a las hU~M gsal la 'tsher ba zhig dbugs dang mnyam du thon/__nang du 'jug pa'i tshe de nyid oM du gyur nas nang du zhugs/__gnas pa'i tshe thugs ka'i a la thim pas zla ba'i sprin dengs pa ltar de nyid shin tu 'od gsal bar bsgoms la rdo rje'i bzlas pa bya ba'o/__/gsang ba'i bzlas pa ni/__thugs ka'i a la sems gtad de skye med brjod bral du rang bzhin gyis gnas pa la mnyam par 'jog pa'o/__/sgrub chen sogs spros pa rgyas pa'i skabs su 'di dag so so'i skul tshig kun bzang don sgrub las 'byung ba ltar bya'o/__/gnyis pa khro bo'i sgrub pa la/__dang po bskyed pa'i rim pa zhi ba nyid khrau bor gnas sgyur ba'i don tu ting nge 'dzin rnam gsum bsgom pa ni/__bde gshegs rgyal ba ma lus kun:__kun bzang ngang las ma g.yos kyang :__khro ba can la khro ba yis:__gdul phyir khro bo'i skur ston par:__chos sku'i rgyal bas 'di skad bskul:__ma bcos spros med byang chub snying po ni:__mkha' ltar mi 'gyur thig le stong pa ste:__ma rtogs blo la rtog pa'i ri mor snang :__thugs rje khros pas khro ba gdul du gsol:__longs spyod rdzogs sku'i rgyal ba yis:__e ma ho:__dang por dam bcas rgyal ba thugs dam can:__sku gsung thugs las sprul pa'i cho 'phrul gyis:__gdul dka' ma lus 'dul zhing tshar bcad nas:__ma bcos snying po'i ngang la 'god du gsol:__sprul sku'i rgyal bas gsol ba btab:__e ma:__shin tu gdug cing gtum pa las:__zhi bas phan par mi 'gyur te:__shes rab thabs kyi rol pa las:__khro bor de bzhin gshegs kun mdzad:__thugs rje'i 'od kyis phyogs bcur bskul:__rang snang rol par kun 'dus nas:__rngams pa'i gdangs kyis gdul bya'i phyir:__e ma thabs kyis gdul ba'i phyir:__thabs chen mchog ldan nga yin te:___snying rjes gdug pa bsgral phyir du:__che mchog thabs kyi khro bor bstan:__snying rje rang gnas mi g.yo bas:__zhi ba thams cad nga yi sku:__bdud 'dul dus las mi 'da' bas:__khro bo thams cad nga yin cing :__dus gsum kun tu nga 'byung 'gyur:__sngon med phyis med gdod nas byung :__snang srid ma bcos dpal chen he ru ka:__kun bzang rol pa spros med chos kyi sku:__he ni ye shes gsal ba'i sgra:__ru ni dbyings su sdud pa'i don:__ka ni byang chub sems chen po:__kun khyab rang snang dpal chen yab yum bsgom:__oM badz+ra ma hA shrI he ru ka hU~M:__ma hA kro d+hI shwa rI sa ma ya s+t+wa~M:__dam tshig pa bskyed pa ni/__rang byung dur khrod gzhal yas su:__zhal gsum phyag drug khro rgyal he ru ka:__g.yas dkar g.yon dmar dbus mthing zhal:__rdo rje kha T+wA~M rnge'u chung g.yas:__dril bu dung dmar rgyu zhags g.yon:__zhabs bzhi dregs pa pho mo mnan:__khro mo yum dang gnyis med rol:__dpal gyi chas brgyad sku la brgyan:__'bar ba'i gar dgus rab tu brjid:__khro bo'i tshul can khros pa yis:__'jig rten gsum dag sreg byed na:__sangs rgyas thugs rje khros pa yis:___khams gsum yongs sgrol smos ci dgos:__hU~M hU~M hU~M:__nga ni ye shes lnga yi bdag:__sku gsung thugs rdzogs byin dang ldan:__'khor 'das kun la rang dbang bsgyur:__che ba'i che mchog ye shes sems:__dz+nyA na pany+tsa hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M:__oM AHhU~M:__dz+nyA na sa twa tsit+ta hU~M:__yab yum mkha' gsang byin brlabs la:__thugs las 'od 'phros rgyal ba'i tshogs:__thugs rje drag po'i don du bskul:__thams cad bdag gi spyi bor bsdu:__rdo rje gzhon nu rig 'dzin rnams:__srid pa rdo rje sgrub mdzod cig:__srid pa rdo rje phur bu'i lha:__ye shes khro bor grub par mdzod:__thams cad dges pas rol bar mdzod:__bde ba'i drod kyis 'od du zhu:__bdag gi dbu ma'i lam nas byon:__thugs kar hU~M chen sngon por gsal:__rdo rje khros pas zhe sdang 'joms:__nam mkha'i dkyil na thig pa shar:__mtshon chen sngon po'i yi ge hU~M:__srog gi go ru shar ba dang :__snying gi go ru gsal bar bsgom:__'gro ba sgrol bar thugs bskyed de:__dbyings las ye shes skur bzhengs phyir:__hU~M:__ngang nyid rdo rje chos dbyings las:__sangs rgyas kun gyi ye shes sku:__'bar ba'i khro bo mi bzad pa'i:__sku yi dbyig tu bdag bskyed cig:__hU~M:__thabs kyi spyod pas 'gro don du:__byams dang snying rje gang 'dul ba'i:__sangs rgyas phrin las rdzogs mdzad phyir:__dbang dang byin rlabs 'dir stsol cig:__de skad bskul bas yab yum gnyis:__bde chen mchog tu rol pa las:__hU~M chen gsang ba'i mkha' la phab:__skur byed dbang rnams rdzogs par bskur:__mkha' sgo bral te mdun nyid du:__brjid gsal tsham rngams 'bar ba'i sku:__g.yas dkar g.yon dmar dbus mthing ga:__rtse dgu rdo rje rtse lnga dang :__me dpung 'bar ba kha T+wA~M 'dzin:__phur bu rab tu dril zhing 'debs:__sku smad phur bu drag po'i dbal:__rab 'bar gnam lcags ngar ldan no:__rked pa rgya mdud chu srin kha:__khams gsum zil gnon dbang du byed:__sku la dur khrod chas brgyad gsol:__dpal gyi chas brgyad gar dgus brjid:__ral pa me dpung rgya mdud 'khyil:__sprul pa yang sprul sum sprul dang :__pho nya mang po sku las 'phro:__dug gsum bsgral ba'i e dkyil du:__bzod par dka' ba'i sku mchog bsgom:__de yi sku gsung thugs gnas su:__yi ge 'bru gsum gsal bar bsgom:__kha dog dkar dmar mthing nag go:__oM hrIHphaT:__de las 'od 'phros phyogs bcu yi:__rgyal ba'i sku gsung thugs dag gi:__dbyig bsdus gnyis med thim gyur pas:__rgyal ba'i sku gsung thugs kyi dngos:__dpag med sku gsung thugs dag gis:__'gro kun dbyings su sgrol bar bsgom:__snying rjes bsgral ba'i dam tshig ni:__bsad cing mnan pa ma yin te:__phung po rdo rjes rab bsgral nas:__rnam par shes pa rdo rjer bsgom:__thabs kyis bsgral ba'i skal dang mi ldan rnams:__thugs rje drag po'i shugs kyi myur du sgrol:__ces yang phur sbrags ma'i dkyil 'khor du gsal gdab/__de nas las kyi rim pa rnams kyis rdzogs par byed pa la/__ye shes kyi dkyil 'khor spyan drangs pa ni/__hU~M:__ye shes spyan gyi spyod yul las:__dpal chen khrag 'thung 'khor dang bcas:__sems can don slad dam tshig dgongs:__gnas 'dir ma lus gshegs su gsol:__oM e h+ye hi:__badz+ra a ral+li:__hrIng hrIng hrIng :__hU~M:__srid pa'i phur bu sgrub pa dang :__dbang dang dngos grub blang ba'i phyir:__ye shes khro bo gshegs su gsol:__badz+ra kI la ya e h+ye hi dzaHhU~M ba~M ho:__bzhugs su gsol ba ni/__che mchog mnyam sbyor 'bar ba'i dkyil 'khor 'dir:__thugs rje thabs kyis khro bo sku sprul nas:__gsang sngags rmad byung drag po'i phrin las rnams:__lhun gyis grub par byin gyis brlab tu gsol:__oM AHhU~M kA ya wA ka tsit+ta tiSh+Tha badz+ra:__'pho 'gyur med par brtan par bya ba ni/__bsam du med do sems nyid nam mkha' che:__brjod du med do rnam shes gzugs dang bral:__'du 'bral med do yum gyi mkha' la rdzogs:__rig pa'i ye shes gnas la 'pho 'gyur med:__shrI he ru ka d+hA tu swA b+hA wa ma hA su kha hU~M:__zil gyis mnan pa ni/__sku gsung thugs su bdag sbyor bas:__pho brang dkyil 'khor rang las sprul:__nga ni bdud kyi bdud bdag ste:__mkha' 'gro'i tshogs bcas ngas bsdu'o:__hU~M ha he phaT b+h+yo dzaHhU~M ba~M ho:__zhes pas 'khor 'das snang srid thams cad rang nyid las gzhan du med pa'i lta bas zil gyis mnan cing thag bcad do/__/phyag 'tshal ba ni/__spros med rtog bral mkha' dbyings dag pa la:__skye med rdo rje'i sku gsung thugs mnga' ba:__'gro mgon rang byung bcom ldan thugs rje'i lha:__'du 'bral med pa'i klong du phyag 'tshal lo:__a ti pu ho:__pra ti pu ho:__srid gsum gdug pa 'dul ba dang :__nga rgyal dregs pa gzhom pa'i phyir:__rdo rje srin po'i lha tshogs la:__rtse gcig yid kyis phyag bgyi'o:__de nas mchod pa rnams kyi thog mar phyag rgya gar ni/__sku bzhi kun la khyab par brdal ba'i sku:__zhal gsum phyag drug khro rgyal he ru ka:__g.yas dkar g.yon dmar dbus mthing zhal:__rdo rje kha T+wA~M rnge'u chung g.yas:__b+han+d+ha rgyu zhags khyung khra g.yon:__yum yang 'du 'bral med par 'khril:__ming dang mtshan ma rtog la mi gnas pas:__mi g.yo ba ni sku yi rgya:__sprul pa rgyan ni/__snang zhing srid pa'i 'dod yon rnams lnga po:__'byung lnga lha mo'i phyag na bsnams nas ni:__sprul pa rgyan gyi mchod pa 'di 'bul gyis:__srid gsum thig ler rdzogs pa'i dkyil 'khor la:__dgos pa'i bzhad sgras rol pa tshul bzhin mdzod:__sarba pU dzaHhoH__bdud rtsi sman ni/__hU~M:__rang byung gdod nas rnam par dag:__rtsa brgyad stong la sbyar ba'i sman:__rtsa ba 'bum phrag yangs pa'i bcud:__rigs lnga dam tshig lnga yi dngos:__ye shes lnga rdzogs grub pa'i rdzas:__rgyud drug sems can kun sgrol ba'i:__dug lnga sel ba'i bdud rtsi 'di:__dpal chen badz+ra he ru ka:__yum chen kro tI shwa rI ma:__sras mchog rdo rje phur bu la:__rnam dag bdud rtsi'i dam rdzas mnyes mchod 'bul:__nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i dkyil 'khor nas:__rig 'dzin mkha' 'gro ma sring thugs dam can:__rnal 'byor srung mar gyur pa mtha' dag la:__rnam dag bdud rtsi dam rdzas mnyes mchod 'bul:__thugs dam skongs la dngos grub stsol:__oM sarba ta thA ga ta ar+g+haM pra tIts+tsha hoH__sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi:__don dam dmigs med thig le las:__dngos po med las dngos grub blang :__byang chub sems kyi sprin yin pas:__ji ltar dmigs pa bzhin du 'grub:__shrI he ru ka:__kA ya sid+d+hi oM:__wA ka sid+d+hi A:__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__zhes mchod cing lhag ma dngos grub tu blang*/__rtog bral ye shes kyi mchod pa ni/__spros med rtog bral mkha' dbyings dag pa nas:__skye med rdo rje'i sku gsung thugs mnga' ba:__'gro mgon rang byung bcom ldan thugs rje'i lha:__zhi khro rab 'byams ma lus 'khor dang bcas:__stong nyid dbyings nas thugs dam rgyud bskul gyis:__sprul pa dbyings las rol cing gshegs:__dngos po mtshan ma bzung du med pa la:__ye shes rtog bral yid kyi mchod pa 'di:__stong nyid stong la rol cing bzhes mdzod la:__dgongs spyod zab mo'i thugs dam skongs gyur te:__skye med chos sku'i dngos grub stsal du gsol:__pany+tsa a mr-i ta:__b+ho d+hi tsit+ta ma hA rak+ta pU dza khA hi:__rmad byung gtor ma ni/__hU~M:__rmad du byung ba'i gtor ma dang :__'dod pa'i yon tan rnam lnga po:__chos dbyings skye ba med dbyings las:__ji ltar dmigs pa bzhin du dbul:__ma hA ba lin+ta pU dza khA hi:__gsang nan ni/__hU~M:__khyad par chen po sgrub pa rgyal ba'i bka':__snang srid snang ba chen po shar ba'i rgyu:__rgyu gnyis rkyen gsum sbyar ba'i bdud rtsi 'di:__dpal chen khrag 'thung tshogs la mchod pa 'bul:__stong pa dang ni 'dzin pa dang :__snang zhes bya ba rnam gsum po:__byang chub sems kyi mchod par 'bul:__bla med mchod pa 'di bzhes la:__dbang dang dngos grub stsal du gsol:__sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi:__rak+ta la khA hi:__bo d+hi tsit+ta khA hi:__rak+ta khrag ni/__hU~M:__he ru ka yi gnas bcu dang :__dur khrod chen po'i gnas brgyad nas:__dpal chen khrag 'thung spyan drangs te:__dur khrod mchog gi gnas chen 'dir:__zhing chen gsar rnying tir bam bcas:__dmar gyi ar+g+haM rgya mtshor bskyil:__mkha' 'gro 'bar ba'i tshogs bcas rnams:__ma lus bzhes te rol par mdzod:__gti mug rtsad nas bcad pa'i phyir:__sha yi phung po mchod par bzhes:__'dod chags rtsad nas bcad pa'i phyir:__khrag gi rgya mtsho mchod par bzhes:__zhe sdang rtsad nas bcad pa'i phyir:__rus pa'i phung po mchod par bzhes:__sdug bsngal rtsad nas bcad pa'i phyir:__bde ba chen po mchod par bzhes:__mkhyen brtse nus ldan khro rgyal 'bar ba'i tshogs:__bdag 'dzin la sogs 'khrul pa'i dgra bgegs rnams:__bdag med chos nyid dbyings su bzhes par mdzod:__shrI he ru ka:__hU~M ha he phaT b+h+yo:__badz+ra kI la ya ma hA badz+ra:__ma raM kha raM khA hi:__hr-i da ya bi pa ta ya hU~M phaT:__ma hA mA~M sa rak+ta kiM ni ri ti bo d+hi tsit+ta kha raM khA hi khA hi:__bstod pa ni/__hU~M:__bde gshegs thams cad mnyam nyid thugs kyi ngang :__ma skyes rdo rje kun tu bzang po ni:__thabs la mkhas pas khro rgyal skur snang ba:__kun bzang he ru ka la phyag 'tshal bstod:__rnam dag sku la 'dod chags mi mnga' yang :__dgyes chen chags pas dpal chen sku la 'khril:__yab yum gnyis med bde chen lhun rdzogs sku:__yum chen dpal 'bar ma la phyag 'tshal bstod:__yab yum thugs las bskyed pa'i sras mchog ni:__bde chen thugs mchog ye shes rtse gcig pa:__gdug pa 'dul mdzad dus las mi 'da' ba'i:__badz+ra kI la ya la phyag 'tshal bstod:__ces pa tsam mam/__spro na don sgrub las 'byung ba'i phur bstod kyang sbyar/__smon lam gsol ba ni/__ho dgongs su gsol:__khams gsum chos nyid kyi dur khrod:__dug gsum sku gsung thugs kyi dkyil 'khor:__tsit+ta mkha' mnyam klong gi rgyal po:__kun gzhi ma bcos pa'i thig le:__yid ye shes sems dpar bzhugs pas:__thugs ye shes kyi klong na:__don dbyings dang ye shes gnyis su med de:__zla gam gcig dang mar me gcig tu don gsal te:__rtags thabs dang shes rab:__'bras bu sku gsung thugs:__dpal chen po ye shes kyi skur gsal ba yang :__thig le chen po ye shes kyi skur gyur cig:__de'i don gsal bar bsgoms pas:__sangs rgyas thams cad kyi rtsa ba ma bslad pa'i sems nyid:__gzhan du btsal mi dgos par:__rang la rang chas su grub kyang :__de nyid rtogs pa klong du mthar phyin te:__sangs rgyas par gyur cig:__'on kyang sangs rgyas dang :__sems can thams cad yid rang byung gi ye shes su:__brtsal ba med par sangs rgyas pa yin pas:__bdag kyang de bzhin du sangs rgyas par gyur cig:__hU~M a la la ho A:__bshags byang ni/__hU~M:__rtsa srog tsit+ta lus ngag yid gsum po:__gu h+ya gsang chen sku gsung thugs kyi mdzod:__kun gzhi'i klong nas rang byung ye shes shar:__shes rab zhan pas de ltar ma rtogs te:__don dam thig le gnyis su med par bshags:__ji ltar snang ba lha yi dkyil 'khor du:__snying po brjod pas thams cad rdzogs pa'i tshul:__dbyer med ngo bo rang rig chos kyi sku:__thabs la mkhas pas gnyis su med par bshags:__zhes pa rnams so/__/gnyis pa bzlas pa'i rim pa la spyir yang phur so sor sgrub pa dang sbrags sgrub gang byed kyang rtsa ba'i bsnyen pa dang sgrub pa chen po'i skabs su so sor bzla ba dang*/__sgrub mchod dbang bskur rgyun gyi rnal 'byor sogs la chun dril du bzla ba'i tshul gnyis su yod pa'i dang po la gsum/__bsnyen pa rang gi gnas sbyong ba/__nye bsnyen lha la 'phro 'du bya ba/__sgrub pa gnyis med kyi dgongs pa rtsal sbyong ba'o/__/dang po ni/__rang gi thugs tsit+ta rin chen 'bar ba'i gzhal yas khang par nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du ye shes sems dpa' rdo rje 'dzin pa kun tu bzang po'i cha lugs can/__de'i thugs rin chen zur brgyad pa'i dbus su rdo rje sngon po rtse lnga ba'i lte bar hU~M sngon po/__/rat+na zur brgyad la ru lu 'bru brgyad bklag phyogs su bskor ba/__ljags kyi rtsa bar pad+ma 'dab bzhi'i ge sar la snang ba mtha' yas/__de'i ljags pad+ma dmar po 'dab brgyad kyi lte bar AHdmar po la 'bru brgyad dmar pos bskor ba/__klad pa dung khang gi nang du zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du rnam par snang mdzad/__de'i dung khang du 'khor lo dkar po rtsib brgyad pa'i lte bar oM dkar po la 'bru brgyad dkar pos bskor ba/__thams cad kyang mar me ltar 'bar zhing gsal ba'i 'od zer 'phro ba'o/__/zhes gsal brtan ma gyur gyi bar du bsgoms la/__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__zhes bzla'o/__/de nas/__thugs ka'i sngags phreng las gnyis pa 'phros/__ljags steng dang dung khang gi sngags phreng brgyud de rang sgra dang bcas shangs bug g.yas nas 'thon/__yum gyi shangs bug g.yon nas zhugs/__mkha' gsang brgyud de thugs srog sngags phreng la bar ma chad du thim par gyur/__ces sgom bzlas bya/__gnyis pa ni/__thugs ka'i sa bon sngags phreng dang bcas pa las 'od zer gser gyi ba thag lta bu 'phros/__rgyal ba rnams kyi thugs dam bskul/__slar 'dus te thugs kyi dpal be'u gang bar bsams la skyed med brjod bral gyi ngang la bzla/__ljags steng gi sa bon sngags phreng dang bcas pa la 'od zer mgar gyi tshwa tshwa lta bu 'phros/__rgyal ba rnams kyi gsung bskul/__slar 'dus te ljags kyi pad+ma gang bar bsams la sgra skad ru lu'i sgra grags stong 'u ru ru sgrogs par mos la bzla/__dung khang gi sa bon sngags phreng dang bcas pa las 'od zer mgal me klad la bskor ba lta bu 'phros/__rgyal ba rnams kyi sku la thim/__slar 'dus te sku'i 'khor lo gang bar bsams la lha sku phyag rgya chen po gsal stong dbyer med rang shar du dmigs te bzla'o/__/gsum pa ni/__thugs ka nas sngags kyi 'od zer 'phros/__rgyal ba rnams mchod pas mnyes/__sku gsung thugs kyi dngos grub thams cad 'od zer gyi rnam pas bdag la thim/__rigs drug gi sems can rnams kyi sgrib pa sbyangs/__snang srid thams cad dpal chen po'i skur gyur nas ru lu'i sgra 'brug stong ldir ba ltar sgrog par bsams la bzla'o/__/de nas phur pa'i bsnyen pa la/__sras mchog gi thugs kar nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du ye shes sems dpa' hU~M yig mthing nag gi mthar kI la 'bru dgus g.yas su bskor bar dmigs la/__oM badz+ra kI li kI la ya hU~M phaT:__ces 'od zer spro bsdu gong gsal gnyis med rtsal sbyong ltar bya'o/__/gnyis pa chun dril du bzla ba ni/__dmigs pa gong smos rnams tshangs ba'am mi lcogs na gnyis med rtsal sbyong ltar byas la/__/ru lu dang kI la ya gnyis sbrel mar bzla ba'am/__oM badz+ra shrI he ru ka badz+ra kI la ya:__ma hA tsaN+Da sarba duSh+tAM hU~M hU~M phaT:__ces pa'ang bzlas la stong tshig mchod bstod spyi ltar phul/__de rnams kyis dngos gzhi song*/__/gsum pa rjes kyi las rim la lnga/__tshogs kyi mchod pa/___yar gnas gtor 'bul/__mar gnas lhag chog__/srung ma'i gtor skyong*/__dkyil 'khor bsdu rim mthar dge dang bcas pa'o/__dang po la tshogs kyi yo byad rnams legs par bsham ste thog mar yungs thun dang bdud rtsi 'thor/__'khyil ba'i sngags brjod pas bgegs bskrad/__byin gyis brlab pa ni/__hU~M:__bdag nyid che mchog dpal gyi thugs ka nas:__ra~M ya~M kha~M gsum yig 'bru'i 'phro 'du yis:__tshogs kyi zhal zas 'dod pa'i longs spyod rnams:__mi gtsang dri ma nyes pa'i skyon rnams kun:__bsreg dang gtor dang bag chags sbyang bar bya:__badz+ra dz+wa la raM:__ya~M s+pha ra Na phaT:__khaM bi shud+d+ha\u0f85haM:__hU~M:__rang gi thugs ka'i sa bon las byung ba'i:__ya~M ra~M ka~M dang a yi 'phro 'du las:__rlung me thod skyed b+han+d+ha'i nang du ni:__bcud kyi snying po yi ge 'bru gsum bsam:__hU~M:__b+han+d+ha mtshan ldan rin chen snod nang du:__oM dang AHhU~M yi ge'i 'phro 'du las:__tshogs kyi zhal zas sha lnga bdud rtsi lnga:__zag med ye shes bdud rtsi'i rgya mtsho las:__'dod pa'i yon tan lnga dang ldan pa ru:__rgyal ba'i thugs dam bskang phyir byin gyis rlobs:__oM AHhU~M sarba ma hA pany+tsa a mr-i ta hU~M hrI:ThA:__tshogs rten spyan 'dren pa ni/__hU~M:__rab 'byams phyogs bcu'i 'jig rten na:__thugs mchog bde ba chen po yab yum dang :__rigs mchog lha dang lha mo'i 'khor dang bcas:__rgyal ba rgya mtsho rig 'dzin ma lus kun:__longs spyod tshogs la rol phyir gshegs su gsol:__oM badz+ra sa ma ya dza:__tshogs cha lnga bgos pa'i dang po mchod pa ni/__lha rnams thams cad tshogs pa la:__skye bo dam pa kun tshogs nas:___tshogs kyi zhal zas sna tshogs 'bul:__ye shes thugs rjes dgongs la bzhes su gsol:__mnyam pa'i grub rdzas chen po dag:__bdag dang mnyam pa'i tshogs la dbul:__bza' dang bca' dang btung dang bgo:__longs spyod lnga ldan thams cad ni:__dkyil 'khor la yang dkyil 'khor thim:__chos nyid la yang chos nyid rol:__snang srid skye med dbyings su bsgral:__zhe sdang 'od gsal mchod par bzhes:__snang stong chos nyid rol par sbyar:__'dod chags bde stong mchod par bzhes:__ma rig 'od gsal ngang du dag:__gti mug mnyam nyid mchod par bzhes:__ma hA ba lin+ta ga Na tsakra pU dza pra tIts+tsha ho:__kha kha khA hi:__gnyis pa bshags pa ni/__kun bral cir ma spangs pa'i mnyam nyid las:__ma rig bslu ba'i dbang gis ma rtogs te:__dngos 'dzin thugs dang 'gal ba ci mchis pa:__rang byung rnam dag ngang du mthol shing bshags:__zhes dang yi ge brgya pa brjod/__cha gsum pa bsgral bltab ni/__de la dm-igs pa'i rten byas la/__na mo dkon mchog gsum la phya 'tshal lo/__dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang*/__chos nyid rnam par dag pa'i bden pa dang*/__chos can rgyu 'bras bslu med pa'i bden=__zhi khro sgyu 'phrul rnam par rol pa'i lha tshogs rnams kyi bden pa=__sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa'i bden=___bden pa chen po'i mthus/__ma rungs pa'i sems can bsgral ba'i zhing du gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/nr-i tri badz+ra ang+ku sha dza:__dzaHhU~M ba~M ho:__phur bu gdab ral gris gtubs la/__hU~M:__dam tshig chen po'i dus la bab:__sprul pa chen po'i dus la bab:__phyag brnyan chen po'i dus la bab:__shwa na mu kha'i=__bdag nyid chen mo'i dus=__sa bdag chen mo'i=__bka' nyan ging gi dus la bab:__khyed kyi dam tshig dus la bab:__dang po byang chub mchog tu sems bskyed cing :__dus gsum rgyal ba'i gdung sob pa'i:__rig 'dzin bdag cag rnams la ni:__sdang ba'i dgra dang gnod pa'i bgegs:__bdud dang bar du gcod pa dang :__dngos grub 'phrog cing 'tshe byed rnams:__khro bo chen po'i byin rlabs kyis:__yud tsam gyis ni 'dir bkug nas:__mngon spyod tshul bzhin bsgral ba dang :__sdug bsngal nyams su myong bar mdzod:__oM badz+ra kI li kI la dzaHhU~M ba~M ho:__ka taM ka ye dza ye bi dza ye a dzi te a pa ra dzi te ma ra se na pra mA ra ta na ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:__bstab pa ni/__gong gsal rak+ta 'bul tshig__hU~M:__he ru ka yi gnas bcu sogs brjod la 'bul lo/__/cha bzhi pa rnal 'byor pa rnams la drangs te/__ho:__rmad byung gsang ba'i longs spyod 'dis:__bsod nams tshogs chen rmad byung rdzogs:__lha dang dbyer med chos nyid kyi:__ngang du rang byung ye shes rol:__ces 'bul len byas la nang gi sreg blugs kyi dgongs pas rol/__dme lhag bsdus la dkyil 'khor mdun lhag dkyil gyi steng du bzhag go__/gnyis pa ni/__'bul gtor dang tshogs cha lnga pa gnyis su byas pa'i cha gcig bsham/__bdud rtsi bran la rnge'u chung gi sgra dang bcas pas/__hU~M hU~M:__spros med rtog bral mkha' dbyings dag pa nas:__skye med rdo rje'i sku gsung thugs mnga' ba:__'gro mgon rang byung bcom ldan thugs rje'i lha:__zhi khro rab 'byams ma lus 'khor dang bcas:__stong nyid dbyings nas thugs dam rgyud bskul zhing :__sprul pa'i dbyings nas rol phyir gshegs su gsol:__ye shes rtog bral yid kyi mchod pa 'dis:__dgongs spyod zab mo'i thugs dam bskangs gyur te:__bdag la mtshan rtags sprul pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__rtag chad g.yung drung nam mkha'i rang bzhin la:__thugs rjes khros pa'i sku mchog cir yang ston:__dus gsum rgyal ba'i thugs kyi ngo bo ni:__rab 'jigs khro bo'i rgyal po he ru ka:__srid gsum dpal mgon rnam thar dbu gsum ldan:__'gro drug thar mdzad phyag drug mtshon cha 'dzin:__skye bzhi rtsad gcod zhabs bzhi brkyang bskum bsgrad:__'bar ba'i thod phreng sbrul gyi gdub 'khor brgyan:__dur khrod chas brgyad mang pos klubs zhing brjid:__rdo rje'i gshog pas srid gsum zil gyis gnon:__mkha' 'gro'i rgyal po phrin las yid bzhin gter:__phyi nang ma sring mkha' 'gro sprin phung bcas:__dkyil 'khor 'dir gshegs mchod yon 'di bzhes la:__lha mchog khyed 'dra'i dngos grub bdag la stsol:__hU~M:__kro tI shwa ri dpal 'bar ma:__sku mdog mthing nag 'bar ba ste:__khams gsum srid la dbang sgyur zhing :__dbyings las 'phro 'du sna tshogs 'byin:__tsit+ta chen po mchog la rol:__'gro 'dul las kyis sems can don la brtson:__bud med tshogs kyi rje mo gshegs nas kyang :__'gro kun dbyings su grol ba'i dngos grub stsol:__kro tI shwa ri dpal 'bar ma:__rgyu las byung ba'i de bzhin gshegs:__lhan cig ma nor don mdzad ma:__mngags pa'i gnas su yud tsam gyis:__skad cig yud la dbang du byed:__sprul gcig myur du rnam rgyal dpal:__bdud dang ru dra dam las 'gal:__thal ba bzhin du rab tu rlog:__ha ha hi hi rol cig dgongs:__rol tu chug cig kha raM khA hi:__ma hA ru tra phaT phaT:__a li u li:__ta li ta pa li:__daMSh+tAM g+hu na ro lu tri:__khar ma yo gi ni:__khar ma khA hi:__hU~M hU~M:__gru gsum mthing nag 'bar ba'i dkyil 'khor nas:__dam tshig chen po gshegs=__sprul pa chen po gshegs su=__phyag brnyan chen po gshegs su gsol:__thugs dam bzhin du gshegs nas kyang :__rtags dang mtshan ma bstan pa dang :__dbang dang dngos grub stsal du gsol:__me phung 'bar ba'i klong dkyil na:__dpal chen rdo rjai phur bu'i lha:__khro bcu sprul pa khro mor bcas:__kun kyang 'jigs pa'i cha lugs can:__sku smad drag po'i phur bu yis:__dreg pa phyogs skyong 'khor bcas gzir:__dbu skra ral pa'i thor tshugs can:__gyen du 'khyil cing srid rtser 'bar:__mi mnyam khro gnyer zlog pa ni:__log par lta ba 'dul ba'i phyir:__ye shes mche ba gtsigs pa yis:__skye shi rtsa ba gcod pa'i tshul:__thugs rje ye shes byin rlabs las:__'bar ba'i phyag mtshan sna tshogs bsnams:__ngo mtshar rmad byung cho 'phrul las:__dur khrod dpal gyi chas kyis brjid:__thugs rje'i byin rlabs sprin phung gtibs:__byams pa'i 'od zer glog ltar 'gyu:__rngam pa'i nga ro 'brug stong ldir:__sprul pa'i gnam lcags ser chen 'bebs:__sngon gyi thugs dam chen po yis:__klan ka chen po bdud la tshol:__kyal ka chen po bgegs la byed:__thugs rje chen po'i byin rlabs kyis:__bdag la byin gyis rlobs mdzad cing :__bdag gi lhag pa'i bsam pa rnams:__khyed kyis grub par mdzad du gsol:__'khyil shing rgyan yang 'khyil ba ste:__brjod du mi gnas sku yi ngang :__sgra las 'das pa drag po'i gsung :__bsam dang bral zhing sgrol byed thugs:__sku gsung thugs kyi bdag la bstod:__khro mo dbang phyug sku la nyer 'khril ma:__thabs dang shes rab 'brel ba'i dkyil 'khor nas:__phra men mgo brnyan sku 'phros ma:__gdug pa 'dul mdzad de la phyag 'tshal bstod:__rmad byung gtor mas thugs dam gnyan po bskang :__bdud rtsi sman gyis dgyes par thugs dam bskul:__rak+ta dmar gyi mchod pa 'di bzhes la:__ye shes rol pa'i phrin las grub par mdzod:__a mr-i ta:__ba lin+ta:__rak+ta khA hi:__zhes sman raka bcas 'bul/__gsum pa ni/__dmar gtor dang tshogs cha gcig bcas dme lhag steng rkang gsum khar bzhag__/lhag mgron spyan drangs te/__thal mo dang bshugs pa bcas pas/__hU~M:__las kyi rdo rje byed par dam bcas pa'i:__lhag ma kha chu'i dam la gtogs so 'tshal:__don rnams ma lus ston cing 'phrogs ma yi:__dbang phyug chen po'i ci bgyi bka' nyan zhes:__las rnams zhal gyis bzhes pa'i phra men ma:__mdzes ma'i sku la 'jo sgeg tshul 'chang zhing :__me tog chun mdzes legs pa'i rked 'chings can:__rdo rje phra men ma dang phyag brnyan tshogs:__dpal 'bar khro mo'i rgyud la gtogs pa rnams:__bye ba 'bum phrag yangs pa'i sde dpon tshogs:__dbang phyug chen po'i las mdzod da tshur spyon:__dam tshig tshul bzhin mchod kyis gshegs su gsol:__badz+ra DA ki nI:__A kaD+D+ha ya a kaD+D+ha ya:__pra be sha ya pra be sha ya:__b+han+d+ha ya b+han+d+ha ya:__to sha ya to sha ya:__mo ha na mo ha na:__sarba DA ki nI:__A kar+Sha ya dzaHdzaH__oM badz+ra yak+sha rak+sha:__ma ma kro d+hI dzaHb+h+yo:__dzaHhU~M ba~M hoH__badz+ra DA ki nI:__e a ral+li hriM hriM dza:__zhes pas spyan drangs la/__oM badz+ra yak+sha rak+sha ma ma kro tI b+h+yo:__dun ting dun ting :__sa ma ya dzaHdzaHnan:__hrIHhU~M dzaH__zhes pas dbang du bsdus la gdan du gding*/__sa ma ya:__ar+g+haM pra be sha ya phaT:__zhal bsil cing ljags rdo rje'i sbu gu can du gyur par bsam/__oM g+ho ru dr-i sh+ya sa ma ya:__ar+g+haM pra tIts+tsha ba lin+ta pU dza khA hi:__badz+ra:__bud+d+ha:__rat+na:__pad+ma:__karma:__DA ki nI:__pra tIts+tsha ma hA ba lin+ta pU dza kha raM khA hi:__zhes pas phud la dgyes pa rnams rol par bsam/__tshogs de'i cha shas dme lhag tu bsre/__oM a mr-i ta i dan te na ra kan:__zhes kha chus bran la dam bcas par bsam:__oM sa ma ya gu ya ka ra sid+d+hI hU~M phaT:__ces dam tshig phog ste/__sngon gyi dam bcas pa dran par bsam/__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hU~M badz+ra tsit+ta sa ma ya hU~M khA hi khA hi:__zhes bdud rtsi dbul/__sa ma ya/__ma hA ar+g+haM pra tIts+tsha ho:__ma hA rak+ta pU dza khA hi:__zhes pas rak+ta dbul/__sa ma ya ar+g+haM pra tIts+tsha ho:__ma hA ba lin+ta khA hi:__zhes gtor ma dbul/__hU~M:__mkha' 'gro ging dang lang ka chung mar bcas:__ma mo pho nya sprul pa 'bum sde'i tshogs:__dam tshig bzhin du phrin las dus la bab:__shwa na mu kha'i dus la bab:__bdag nyid chen mo'i=__sa bdag chen mo'i=__bka' nyan ging gi dus la bab:__yang phur srung mar zhal bzhes pa'i:__bran dang bka' nyan pho nya'i tshogs:__bka' bzhin gtor ma 'di longs la:__sngon chad ji ltar dam bcas ltar:__mngon spyod phrin las myur du mdzod:__ma tha ma tha badz+ra:__dz+wa la dz+wa la badz+ra:__su ru su ru badz+ra:__mu ru mu ru badz+ra:__ba lin+ta khA hi:__hU~M ma ma pa shaM ku ru:__ma taM dz+nyA ka ra i nan:__d+ha ti ma ma:__shrI kra ma karma ka ra:__ba lin+ta khA hi:__ka taM ka ta:__dza ye bi dza ye/__a dzi te a pa ra dzi te:__ba lin+ta khA hi:__ma ra se na pra mar ta ni hU~M phaT:__ma hA ba lin+ta khA hi:__oM badz+ra yak+sha rak+sha sha:__sa ma ya:__ma ma krau d+hI badz+ra b+h+yo:__pra be sha ya phaT dza:__ces pas gdan la bkyes la dkyil 'khor gyi mu ran la bzhag la tha tshig brjod cing phrin las bcol:__dang por phud kyis mi mchod du:__bcom ldan dpal chen phud kyi bdag:__de nas tshogs la mi rol du:__ma mo mkha' 'gro tshogs la dgyes:__tha mar lhag mas mi mchod du:__bran gyi tshul du khas blangs pa:__dbang bsdus zil gyis mi gnon du:__sngon gyi tha tshig dam las 'gal:__kha chus dam tshig mi bsre ru:__'khu ldog dam las log gis dogs:__so sor gnas su mi dgod du:__dam bcas bzhin du mngag par byas:__khyad par mchod pa mi bstab tu:__gsang ba'i dam tshig srung la brtson:__sngon tshe khyed kyi dam bcas pa:__dpa' bo khyed la rim gro skyed pa'i phyir:__bdag gi lus 'di gdan du dbul:__ma sring chung ma bran gyi tshogs:__dpa' bo chen po'i 'bangs su 'bul:__ma sring rnams kyis dam bcas pa:__dbus su mchis pa'i skal med kyis:__dkyil 'khor mu ran mtha' ru zhog:__phud la 'tshal skal ma mchis kyis:__lhag ma zhal chab bron la stsol:__'bangs la nan tan ma chung zhig:__zhes pas khas blangs dam bcas bzhin:__bka' yi pha 'babs 'di long la:__rnal 'byor bcol ba'i phrin las mdzod:__gtor mar me sgron btsugs te rak+ta sbreng zhing*/__hU~M:__he ru ma bdun phra men tshogs brgyad dang :__pho nya'i tshogs bcas khyung gi khra thogs ma:__dbang phyug 'jug sred ging gi tshogs dang bcas:__stong khams bsrung bar dam bcas ma mo rnams:__brjid pa'i hU~M sgra sngags kyi ser chen bsgril:__sna tshogs lus la rdo rje'i mche gshog can:__rol pa mchog gi sa la dam bcas bzhin:__tshar gsum dung chen rak+ta'i rba klong 'khrugs:__rnam lnga'i longs spyod tshul bzhin sbyar ba 'di:__ma chags gsang ba'i dam la gtogs so 'tshal:__phyag rgya gar gyi g.yab 'dor zhing :__sngags tshig gshugs pa'i brda yis spyan 'dren gyis:__phyag rgya gsang ba'i dbyings nas sku bzhengs la:__thugs dam brda la dgongs te gshegs su gsol:__'tshal skal bzhin du bka' yi gtor ma bzhes:__lta bas mkha' la 'gro ba'i mkha' 'gro ma:__dam tshig shugs kyis 'gro ba'i shugs 'gro ma:__ye shes dbyings la rol pa'i dbyings phyug ma:__bla med byang chub sgrub pa'i phrin las mdzod:__bar chad bdud kyi tshogs rnams zhi bar mdzod:__tshe rabs kun tu dge ba'i bshes gnyen mdzod:__ma ma:__ma ma du na b+h+yo:__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi:__ba lin+ta:__rak+ta:__tsit+ta:__go ra tsa na:__ba su ta:__kiM ni ri ti b+hi na du dza khA hi:__dur khrod dpal gyi phau brang du:__khyad par dpal gyi gtor ma sgrub gnas nyul:__mi bzung gtong ba'i gtor ma mkha' 'gro'i zas:__sha khrag dmar gyi gtor ma dam pa 'di:__bka' yi mchod sbyin rgya chen la:__dpal gyi 'khor na gnas pa'i lha srin dang :__ging dang pho nya yang sprul rnams:__ma dang sring mo mkha' 'gro'i tshogs:__bran dang yang g.yog 'khor dang bcas:__mi zad gter gyi dam rdzas la:___sprin phung bzhin du bsdu bsdu nas:__rnam rtog 'dzin pa'i nyon mongs kun bsgral te:__yongs su bsngos pas kun tu tshim gyur cig:__ces gtor ma gtsang sar 'bul/__dme lhag bshal chu rgyab tu skyel la/__oM sarba b+hU ta u ts+tshiSh+ta ba liM ta khA hi:__zhes dang rol mo'i sgra bya'o/__/bzhi pa ni/__rak+sha ma hA kA la dang lha mo rang byung rgyal mo bka' gter srung ma rnams la gtor chog rgyas bsdus gang rung gis gtor ma 'bul zhing phrin las bcol/__spro na brtan ma bskyang ba'ang spyi ltar bya'o/__/lnga pa la/__gtang rag mchod bstod ma gsungs pas dgos nges med kyang spyi mthun ltar mos na mdor bsdus tsam bya/__yi ge brgya pa brjod la nongs pa bshags/__tshogs mgron sogs rten yod na brtan bzhugs dang*/__dkyil 'khor rdul tshon gyi phyogs dang rten med na gshegs/__dkyil 'khor nyer bsdu ni/__oM:__ma skyes rnam dag chos dbyings rang byung la:__rnam rtog mtshan ma'i spros pa kun dang bral:__phyi nang snod bcud 'khor 'das skye 'gro rnams:__chos nyid rnam dag stong nyid ngang la gnas:__chos nyid bsam du med do sems nyid nam mkha' che:__kun bzang yangs pa chos kyi dbyings:__rnam dag lam chen 'gro kun sgrol:__stong gsal dag pa mkha' la nyi shar 'dra:__ma bcos rang snang bdag nyid chen por bsgom:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__zhes bzlas pas/__bdag gi thugs ka nas 'od zer 'phraus:__snod kyi 'jig rten stong par sbyangs:__bcud kyi sems can 'od kyi rnam par bsdus nas gzhal yas khang*/__sras mchog phur bu'i bar rim gyis bsdus nas rang la thim/__bdag nyid kyang ye shes kyi 'od lngar 'dus/__de ye shes sems dpa' la/__de rdo rje hU~M la/__hU~M ye shes kyi thig le/__de 'ang me long la has btab pa bzhin mi dmigs chos nyid ka dag rang bzhin gyis 'od gsal ba'i ngang du mnyam par gnas par gyur par mos la chos nyid rnam dag gi dbyings su la bzla/__spyod lam la 'jug pa ni/__oM badz+ra ma hA shrI he ru ka hU~M:__zhes pas/__slar yang dpal chen po zhal gcig phyag gnyis pa'i skur gyur par mos la/__rtag chad kyi mtha' bsal/__go bsgo lus bsrung ni/__/bdag nyid he ru ka gsal zhing gzi byin dang ldan par gyur pa'i lus kyi cha thams cad de bzhin gshegs pa'i rdul phra rab kyis gtams pas rdo rje gsum gyi rang bzhin tu gnas par bsams la/__go cha'i rgya bcings te/__cis kyang mi phyed mi shigs pa'i/__/stong pa'i go cha bla na med/__/mtshan ma'i yul kun bcom nas kyang*/__/thams cad myur du rgyal bar gnas/__/oM badz+ra ka wa tsi ya man+d+haM/__zhes pas gnas lngar rgyas gdab/__oM hU~M su ra ta rak+shA haM/__zhes pas brtan par byas la/__theg pa chen po spyi dang khyad par gyi bsngo ba dang smon lam rgya cher gdab/__shis brjod ni/__byang chub sems mchog shes rab ting 'dzin gyis:__nyon mongs bdag 'dzin rnam rtog kun spangs nas:__bdag nyid chen po'i don la rab goms pa'i:__bkra shis des kyang deng 'dir bde legs shog:__rdo rje sems dpa'i sprul pa skar ltar 'phro ba yis:__za byed bdud dang log rtog kun btul nas:__bla med byang chub mchog la 'god pa yi:__bkra shis=__zhi rgyas dbang dang mngon spyod phrin las kyis:__rgyud drug sems can ma lus kun bsgral te:__bla med mi gnas sa la 'god pa yi:__bkra shis=__bka' gsang rmad byung bsgrub pa'i dkyil 'khor du:__rdo rje slob dpon mched dang lcam dral gyi:__thugs dam chen po yongs su bskangs ba yi:__bkra shis des kyang deng 'dir bde legs shog:__ces brjod la me tog 'thor zhing rol mo'i sgra snyan la yun ring sgrogs te dge legs su bya'o/__/rdo rje'i sku dang gzhom med ru lu'i sgra'i/__/gzi byin 'gro rgyud mi shigs thig le cher/__/zhugs pas 'khrul pa'i sbubs brtol bde chen gyi/__/ye shes chen po phyogs med rgyas gyur cig__/so skye'i rtog pa'i skyon gyur bla ma lhar/__/bzod par gsol na 'phral yun mi sgrib par/__/lam mchog 'di las gsang ba myur 'grub cing*/__/'di bstan nyi ltar snang ba'i rgyu ru shog__/'di'i chog khrigs kyi dpe rgyun phyogs 'dir ma bzhugs shing gter gzhung nyid rgya 'gyur zang ma lta bur song gshis phan tshun gab 'khrugs bsdeb dgos mang bas dbang rgyun tsam dang sgrub mchod sogs kyi skabs su 'phral 'phral lag len 'debs dka' bar mthong nas/__/sangs rgyas gnyis pa gu ru rdo rje thod phreng rtsal gyi sngags rig 'dzin pa pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzang bde chen 'od gsal gling du bsdebs pa dge legs 'phel//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: