JKW-KABAB-13-PA-027

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡང་ཟབ་ཚེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ།
Wylie title 'chi med 'phags ma'i snying thig las yang zab tshe'i byin rlabs kyi phyag len gsal bar bkod pa ye shes thig le JKW-KABAB-13-PA-027.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 13, Text 27, Pages 289-307 (Folios 1a to 10a2)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. 'chi med 'phags ma'i snying thig las yang zab tshe'i byin rlabs kyi phyag len gsal bar bkod pa ye shes thig le. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 13: 289-307. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ ('chi med 'phags ma'i snying thig)
Deity sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-13-PA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CHI-029
Colophon

ཅེས་པའང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ངག་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཞལ་སྔ་ནས་རིན་ཆེན་དང་པོའི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་བཀའ་ལུང་སྤྱི་བོར་ཕེབ་པར་བརྟེན། གཏེར་ཆེན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་རྗེ་ཉིད་ལས་བཀའི་གནང་བ་དང་ཞལ་ཁྲིད་ཀྱི་བདུད་རྩི་གུས་པས་ནོས་ཏེ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དཔལ་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་སྙིང་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa'ang thams cad mkhyen gzigs mkhan chen rdo rje 'chang ngag dbang bsod nams rgyal mtshan zhal snga nas rin chen dang po'i me tog dang bcas te bka' lung spyi bor pheb par brten/__gter chen mkhas grub yongs kyi spyi rje nyid las bka'i gnang ba dang zhal khrid kyi bdud rtsi gus pas nos te/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis dpal de bI ko Ti'i sgrub gnas kyi snying por bgyis pa dge legs 'phel/

Notes This is the middle-length empowerment (dbang 'bring) for this cycle.
[edit]
༄༅། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡང་ཟབ་ཚེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༄༅། ན་མོ་གུ་རུ་བེ། ཡིད་བཞིན་མཆོག་སྩོལ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ། །དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་དེ་ལ། །བཏུད་ནས་ཡང་ཟབ་ཚེའི་བྱིན་རླབས། །ཐུན་མིན་གསང་བའི་ལམ་གསལ་བྱ། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་བྱེད་འབྲིང་པོ་ཡང་ཟབ་ཚེའི་བྱིན་རླབས་བསྒྲུབ་པ་ལ། གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི་རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། བསྙེན་སྒྲུབ་སྔོན་ཏུ་སོང་བའི་སློབ་དཔོན་གྱིས་གནས་དབེན་པར་ཟླ་བ་ཡར་ངོའི་གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་སྔ་དྲོས་མཚོན་བཀྲ་ཤིས་པའི་དུས་སུ། སྟེགས་གཙང་མའི་ཁར་འཛོམ་ན་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲམ། མ་འཛོམ་ན་རིན་པོ་ཆེའི་མཎྜལ་འབྲུ་དཀར་དྲི་བཟང་གིས་སྦགས་པས་ཚོམ་བུ་གཙོ་འཁོར་ལྔ། དེ་རྒྱབ་བཞི་སྟེ་ལྷ་གྲངས་བཀོད། དེ་སྟེང་མཉྫིའི་ཁར་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་དུམ་བུ་གསུམ་པའི་ནང་གཞུང་གསལ་སྨན་མཆོག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚེའི་རིལ་བུ་སྔར་ནས་བསྒྲུབས་པ་དངོས་སམ། དེའི་རྒྱུན་ཟན་དང་མངར་གསུམ་ལ་བསྲེས་པའི་ཚེ་རིལ། ཆང་བཟང་པོ་མངར་དང་སྦྱར་བ་བཅས་ཀྱིས་བཀང་བ་བཞག་ལ་དར་དམར་གྱིས་ཁ་བཅད། གཡས་སུ་བུམ་པ་མགུལ་ཆིངས་དཀར་པོ་ཉེར་ལྔའི་བཅུད་ལྡན་ཁ་རྒྱན་དང་བཅས་པ། གཡོན་ཏུ་ཚེ་འབྲང་བུམ་གཟུགས་རྒྱན་ལྡན། མདུན་རྒྱབ་གང་བདེར་མཆོད་གཏོར་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་ཅན་གྱི་གཡས་གཡོན་ཏུ་སྨན་རཀ །མཐར་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་གཡས་སྐོར་དུ་བཤམ། བགེགས་གཏོར། ཆོས་སྲུང་གཏོར་འབུལ། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། ཆད་བརྟན་རྣམས་དང༌། སློབ་དཔོན་མདུན་ཏུ་ལས་བུམ་མགུལ་ཆིངས་དམར་པོ་ཅན། མདའ་དར། ཌཱ་རུ་རྡོར་དྲིལ། འཐོར་ནས་བཀོད་པ་སོགས་ཉེར་འཁོ་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ཐོག་མར་ཚིག་བདུན་དང་བརྒྱུད་འདེབས་ཀྱིས་དབུ་དྲངས། ལས་བྱང་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་གཞུང་བསྲངས་ལ་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་དུ་བསྐྱེད་བསྟིམ་མཆོད་བསྟོད་བྱ། བཟླས་པ་ལ་སླེབས་པ་དང༌། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཕཊ་ཛཿ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཧྲཱིཿབྷྲཱུྃ་མཎྜ་ལ་ཕཊ་ཛཿ ཞེས་པས་ཛབ྄་ཁང་ཕྱེས་ཏེ། བྷནྡྷར་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་གསལ་བཏབ་ལ་སྤྲོ་བསྡུ་བཅས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་གྱི་བཟླས་པ་ཚང་བར་གྲུབ་པ་དང༌། བུམ་ནང་དུ་ཚེ་དཔག་མེད། ཚེ་འབྲང་ལ་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ཁྱད་པར་གསལ་གདབ་ཅིང༌། སོ་སོའི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུའི་དམིགས་པ་དང་བཅས་དེ་གཉིས་ཀྱི་བསྙེན་པ་བརྒྱ་རྩ་རེ་ཙམ་བཟླས་ལ། མདའ་དར་གཡབ། སྤོས་དུད་དྲིལ་བསིལ་བཅས། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་ཁྱབ་སོགས་ཟུར་བྱང་ལྟར་བརྗོད་ལ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་བཅུད་སྒྲུབ་རྫས་ལ་བསྟིམ་པ་ནན་ཏུ་བྱ། སྤྲོ་ན་སྟོང་ཚིགས་མཆོད་བསྟོད་ཀྱང་འབུལ། བུམ་པའི་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ་བར་གྱུར། ཅེས་མོས། ལས་བུམ་ནང་དུ་པད་ཉིའི་སྟེང་༔ པདྨ་རྟ་མགྲིན་སྐུ་མདོག་དམར༔ ཕྱག་གཉིས་པདྨ་དྲིལ་བུ་འཛིན༔ དུར་ཁྲོད་ཆས་ལྡན་དོར་སྟབས་བཞུགས༔ སྐུ་ལས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་གྱུར༔ ཅེས་དམིགས་ལ། ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨཱནྟ་ཀྲྀཏ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྒྱ་རྩ་ཙམ་དང༌། དེ་ནས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་བྱ། ཚོགས་བྱིན་རླབས། ཚོགས་མགྲོན་སྤྱན་དྲངས། དང་པོ་མཆོད་ཅིང་བར་པ་བདུད་རྩིར་བྱིན་རླབས་ཡན་བྱས་ལ། །བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་ཕྱིར་མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལས་སྐུ་དང་སྔགས་ཕྲེང་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པའི་འོད་ཟེར་བར་མ་ཆད་པར་བྱོན་ཏེ་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ལ། ཨོཾ༔ དབྱིངས་ལས་རང་ཤར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེའི་གསང་གསུམ་རྨད་པོ་ཆེ༔ དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཀློང་༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པར་བདག་སྦྱོར་ཅིག༔ བཛྲ་སཏྭ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟཱ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ སློབ་མ་གཞུགས་པའི་གསོལ་འདེབས་ནི། ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ། ཨོཾ༔ བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ གོ་འཕང་ཆེན་པོ་མཆོག་བསྒྲུབ་ཕྱིར༔ སྣོད་ལྡན་སློབ་མ་འཇུག་འཚལ་ན༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་སྨིན་མཛད་གསོལ༔ ཅེས་པས་གནང་བ་ཐོབ་པར་མོས། དེ་ནས་སྣོད་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་གཅིག་གམ་བདུན་ལས་མི་མང་བསྒོའི་ཕྱི་རོལ་དུ་ལས་བུམ་གྱི་ཁྲུས་བྱ། ནང་དུ་འཇུག་པ་དང་ལས་བྱང་ལྟར་བགེགས་གཏོར་བཏང་ཞིང་བཀའ་བསྒོ། དྲག་སྔགས་ཡུངས་ཐུན་གུ་གུལ་དུད་པས་བདུག་སྟེ་བགེགས་བསྐྲད་ཅིང་སྲུང་འཁོར་འདོན་བསྒོམ་བྱ། མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྡུ་དང་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་ལ། འདིར་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་གཅས་པ་སྐྱེད་པའི་ཡུམ་མཆོག་ཆོས་སྐུ་ཞི་བར་བཞུགས་པའི་དུས་ན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་དབྱིངས་འོད་གསལ་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་མ། ལོངས་སྐུའི་ཐུགས་རྗེའི་སྤྲིན་ཆེན་བཀོད་པའི་དུས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ལྔའི་རང་མདངས་དབྱིངས་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་རིགས་ལྔའི་རྣམ་པར་སྣང་ཞིང༌། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲལ་དྲྭ་བའི་རོལ་མོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་སྤྲོ་བ་ལས་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་ཕྲིན་ལས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་སྒྲོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ་ཞེས་པའི་མཚན་དང་སྐུའི་བཀོད་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རབ་འབྱམས་དང་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པར་བདལ་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་མངའ་དབང་སྒྱུར་ཏེ་སེམས་ཅན་མ་བསྒྲལ་བ་མཐའ་དག་བསྒྲལ་ཞིང་དབུགས་དབྱུང་བ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་བཀོད་པའི་བྱེ་བྲག །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་སྩོལ་བ་ལ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་འཆི་མེད་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་བཀའ་སྲོལ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་མ་ཉམས་པ་འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་ལྗོངས་སུ་སྔ་ཕྱི་ཅི་རིགས་པར་བྱོན་ཅིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་ཕྲེང་བ་བར་མ་ཆད་དུ་བྱུང་བ་ལས། སྐབས་སུ་བབས་པ་འདི་ནི། འཇིགས་བྲལ་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་བསམ་བཞིན་སྐྱེ་བའི་རྣམ་པར་རོལ་པ་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་གསར་རྙིང་བཀའ་གཏེར་གྱི་བབས་ཆེན་པོ་བདུན་ཏུ་བཞུགས་པའི་ནང་ཚན་ཟབ་མོ་དག་སྣང་གི་ཆོས་སྡེ་ལས་བྱོན་པ་སྟེ། དེའང་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་དག་པའི་སྣང་བར་རྩ་བ་གསུམ་གྱིས་དགྱེས་པས་སྩལ་བའི་ཟབ་ཆོས་ཇི་སྙེད་ཅིག་བཞུགས་པ་ལས། འདིར་ཇི་སྐད་དུ། གཙུག་གཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ཡིས༔ རྗེས་གཟུང་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་དང་༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མས་དབུགས་དབྱུང་བའི༔ འོད་གསལ་ཆེན་པོ་བི་མ་ལ༔ ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔ མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་དབང་བསྐུར་བ༔ བདག་ཉིད་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཏེ༔ གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམ་གསུམ་གྱི༔ དགོངས་ཉམས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བྱས་ཏེ༔ ད་ལྟའི་མངའ་བདག་རྗེ་འབངས་དང་༔ མ་འོངས་ལས་ཅན་དོན་དུ་བསྟན༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཅན་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་དགོངས་ཉམས་མཐར་ཐུག་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བའི་སྙིང་ཏིག །སློབ་དཔོན་དེ་དག་གིས་སྔོན་གནས་རྗེས་གསོབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྩལ་ཞིང་འཕགས་མའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུར་དངོས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་རིམ་པར་སྤེལ་བར་མཛད་པའི་སྨར་ཆོས། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གཉིས་ལས་རྩ་བ། དེ་ལའང་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་དུ་བཞུགས་པ་ལས་སྐབས་འདིར་སྨིན་བྱེད་འབྲིང་པོ་ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་ལམ་མཆོག་ཡང་ཟབ་ཚེའི་བྱིན་རླབས་བསྒྲུབ་པར་བགྱི་བ་ལ་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །ཕྱག་སྙིམས་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཚུལ་སྟོན་པ༔ ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་སློབ་དཔོན་གྱིས༔ བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། ལམ་མཐའ་དག་གི་རྩ་བར་གྱུར་པ་སྐྱབས་འགྲོའི་སྡོམ་པ་བཟུང་བའི་སླད་དུ། བླ་མ་དང་མདུན་བསྐྱེད་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བར་གསལ་བ་ལ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར། བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་འདུན་པ་བཅས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ན་མོ༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད༔ བླ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ༔ མི་ཕྱེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་མར་གྱུར་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་ཏེ་འཆི་མེད་རྟག་པ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་གོ་འཕང་ལ་འཁོད་པར་བྱ། དེའི་སླད་དུ་བྱིན་རླབས་ཟབ་མོས་རང་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམས་ལ་གཞན་རྒྱུད་གྲོལ་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོ༔ མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔ སྡུག་བསྔལ་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ འཆི་མེད་བསྒྲུབ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། སྔར་སྨས་པའི་ཞིང་མཆོག་དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་བདག་གཞན་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིད་ཅན་མཐའ་དག་སྒོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ཏེ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་མཆོད་པ་འབུལ་བ་སོགས་བསགས་སྦྱོང་གི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ་བའི་ཚིག་རྗེས་སུ་དོན་དྲན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསལ་འདེབས་བཞིན་པ་དང་བཅས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དང་༔ ཡུམ་གྱུར་སྒྲོལ་མའི་ཞབས་པདྨོར༔ ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གྱི་གྲངས་སྙེད་ཀྱི༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་པའི༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ ཚོགས་གཉིས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བཞིན་ཏུ༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ དགེ་ཚོགས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་བསྔོ༔ གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཞི་འགོད་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་གནད་གཅུན་ཏེ་གཞན་ཏུ་མ་ཡེངས་པར་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་གསལ་འདེབས་འཚལ། ལས་སྔགས་དང་བུམ་ཆུས་བསང༌། སྭ་བྷ་བས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཁྱེད་རང་རྣམས་གང་དུ་གནས་པའི་གོ་སར་པདྨ་འདབ་མ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྟེང་དུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་བ། དེའི་སྟེང་དུ་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཏཱྃ་ཡིག་དཀར་པོ། །དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། འཁོར་འདས་ཀྱི་དྭངས་བཅུད་མ་ལུས་པ་བསྡུས་ཏེ་ཏཱྃ་ལ་ཐིམ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཤེས་རབ་སྟོང་ཉིད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡུམ་འཆི་མེད་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་སྐུ་མདོག་དཀར་གསལ་ཟླ་བ་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་གྱི་མདངས་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་སྐུ་སྒེག་པའི་ཉམས་ཅན་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ལང་ཚོ་རྒྱས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་བདུན་དང་ལྡན་པ། ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་པུས་མོའི་སྟེང་དུ་བརྐྱང་ཞིང་གཡོན་པས་ཐུགས་ཀར་མཐེབ་སྲིན་སྦྱར་བའི་སྐྱབས་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་ཨུཏྤལ་དཀར་པོའི་སྡོང་བུ་ནས་འཛིན་པའི་འདབ་མ་སྙན་གྱི་ཐད་ཀར་རྒྱས་པའི་ཟེའུ་འབྲུར་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས་པའི་ཚེའི་བུམ་པས་མཚན་པ། དར་གྱི་ན་བཟའ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དུ་མས་མཛེས་པར་སྤྲས་ཤིང་ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་པང་དུ་ཡབ་ཐབས་མཆོག་བདེ་ཆེན་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་དང་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པས་འཁྲིལ་བ། དེའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དབྱིག་ཏུ་གསལ་བ་དང༌། བདག་མདུན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས་པས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མཐའ་དག་གང༌། དེ་དག་ཏུ་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་སྙིང་པོ། ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་ནམ་མཁའ་གང་བ་ཙམ་དུ་བྱོན་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་སྒོ་གསུམ་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པར་མོས་མཛོད། སྤོས་རོལ་དབྱངས་དང་བཅས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ གཞི་དབྱིངས་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ གཞི་སྣང་སོ་སོར་ཀུན་རྟོག་པ༔ པདྨའི་རིགས་མཆོག་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཚེ་འཕེལ་མས༔ གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་དབང་མཆོག་སྐུར༔ ལུས་ངག་ཡིད་ལ་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྟོགས་སྤོར༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཅེས་སྔགས་དང་རོལ་མོ་དྲག་ཏུ་བྱས་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྩེ་གཅིག་གཏད་པས་རྒྱུད་ལ་ཡེ་ཤེས་ཕེབ་པའི་རྟགས་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་བྱིན་ཕབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུན་དེ་ཉིད་ཁྱེད་རང་གི་སྒོ་གསུམ་ལ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་བཞག་ལ། ཛྙཱ་ན་སརྦ་ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་བརྗོད། དེ་ནས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་བཅུད་བསྡུ་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད། བདག་མདུན་གྱི་གཙུག་ཏོར་ནོར་བུའི་རྩེ་མོ་ནས་ཚེ་འགུགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་དཀར་མོ་ལྕགས་ཀྱུ་དང་བུམ་པ་བསྣམས་པ་ལས་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟ་བུ་འཕྲོས། སྟོང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། འཁོར་འདས་སྣོད་བཅུད་ཀུན་ཀྱྀ་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་བཅུད་དང་དྭངས་མ། ཁྱད་པར་རང་རང་གི་བླ་ཚེ་ཡར་ཉམས་ཆད་པ་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་འཇའ་འོད་ཟེར་ཐག་གི་རྣམ་པར་བསྡུས་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒྲུབ་རྫས་དང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་སྐྱེ་འཆི་གཞོམ་གཞིག་དང་བྲལ་བའི་འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་མོས་མཛོད། མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ལས༔ མ་འགགས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ མ་གཡེལ་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབས༔ ཚེ་འགུགས་ལྷ་མོ་རྣམ་རྒྱལ་མ༔ དཀར་མོ་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་བསྣམས༔ སྟོང་ཁམས་ཁྱབ་པའི་སྐུ་སྤྲུལ་ལ༔ རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་འབར་བ་ཡིས༔ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ བརྟན་གཡོ་ཀུན་གྱི་ཚེ་བཅུད་སྡུས༔ བཀྲ་ཤིས་བུམ་པའི་ནང་དུ་སྐྱིལ༔ ཚེ་རྟེན་རྫས་མཆོག་རྣམས་ལ་སྟིམས༔ ཚེ་བདག་ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་བཅས༔ འཆི་མེད་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་སྩོལ༔ ཕྱག་བརྙན་ཞི་ཁྲོ་འཁོར་དང་བཅས༔ བྱེ་བ་བསམ་ཡས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྐུ་ཡི་མཛོད་སྤུ་མགུལ་གྱི་བུམ༔ ཐུགས་ཀའི་དཔལ་གྱི་བེའུ་དང་༔ ལྟེ་བ་ཨུཏྤལ་ཟབ་ཅིང་འཁྱིལ༔ བདེ་ཆེན་སྦྱོར་བའི་མཁའ་གསང་ནས༔ མི་འགྱུར་སྐུ་དང་འགགས་མེད་གསུང་༔ འཁྲུལ་བྲལ་ཡེ་ཤེས་མཁྱེན་བརྩེའི་ཐུགས༔ ཡོན་ཏན་རེ་བ་སྐོང་བ་དང་༔ ཐོགས་མེད་ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་སྐུལ༔ བཀྲ་ཤིས་བུམ་པའི་ནང་དུ་སྐྱིལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྣམས་ལ་དབང་བཞི་བསྐུར༔ སྲ་བརྟན་ས་གཞི་ལྷུན་ཆགས་རི༔ རྒྱུན་རིང་ཆུ་ཀླུང་གཏན་འཁྱིལ་མཚོ༔ འབར་བ་མེ་དང་སྟོབས་ཆེན་རླུང་༔ གཞོམ་གཞིག་མེད་པ་ཀུན་ཁྱབ་མཁའ༔ ཀུན་གྱི་བཅུད་སྡུས་བུམ་པར་སྐྱིལ༔ བསྒྲུབ་བྱའི་ཁམས་དང་དབྱེར་མེད་སྟིམས༔ རིན་ཆེན་དབྱིག་དང་ནད་སེལ་སྨན༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩི་བཅུད་ལྡན་ཟས༔ བསོད་ནམས་དབང་དང་སྟོབས་ཆེན་གྱི༔ ལྷ་ཀླུ་མི་དང་གནོད་སྦྱིན་སོགས༔ ཀུན་གྱི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་སྡུས༔ བཀྲ་ཤིས་བུམ་པའི་ནང་དུ་སྐྱིལ༔ ཚེ་དཔལ་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ འབྱུང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བརྐུས་ཏ་རེ༔ ཡར་དང་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་སྡུས༔ འོད་ལྔའི་རང་མདངས་ཤིགས་སེ་ཤིག༔ ཟེར་ཐག་མང་པོ་སྦྲེངས་སེ་སྦྲེང་༔ ཐིག་ལེ་མང་པོ་ཡ་ལ་ལ༔ བདུད་རྩི་བཀྲག་གསལ་སྣུམ་འོད་འབར༔ འཆི་མེད་ལུས་ཀྱི་བུམ་བཟང་ཁེངས༔ འགྱུར་བ་མེད་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་དག༔ ཁམས་ལྔ་ཉམས་པ་འབྱུང་ལྔས་གསོས༔ འོད་ལྔ་འབར་བས་ཆད་པ་མཐུད༔ ཐིག་ལེ་ལྔ་ཡིས་ཡོ་བ་སྲོངས༔ བདུད་རྩི་ལྔ་ཡིས་གས་པ་སྦྱོར༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལྔར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཧྲཱིཿབྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་སོང་ནས། བྱིན་རླབས་དངོས་ལའང་སྔོན་དངོས་རྗེས་གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་དང་པོ་བུམ་དབང་གཏོར་བླུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ལ་བརྟེན་ནས་སྔོན་འགྲོ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཞི་འགོད་པར་བྱ་བ་ལ། རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བུམ་པ་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ནང་དུ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་གྱི་རང་བཞིན་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས་པས་རིག་འཛིན་ཚེའི་དབང་ཆེན་བསྐུར་བར་མོས་ཤིག །བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧྲཱི༔ བཀྲ་ཤིས་བུམ་པའི་གཞལ་ཡས་ན༔ འཆི་མེད་མགོན་པོ་ཞུ་བའི་བཅུད༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ༔ བུམ་ཆུ་སྦྱིན་ཅིང་སྤྱི་བོར་འཐོར། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་ལུས་ཀྱི་ནང་གང༌། སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་གཅས་པ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་འོད་དཔག་མེད་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱིས་དབུར་བརྒྱན། བདུད་རྩིའི་དྭངས་མ་སྙིང་གི་དབུས་སུ་འདུས་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚེ་དཔག་མེད་དཀར་གསལ་མཉམ་བཞག་ཚེ་བུམ་བསྣམས་ཤིང་ལོངས་སྐུའི་རྒྱན་རྫོགས་པ། པད་ཟླར་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་ཤིང་འོད་དང་གཟི་བརྗིད་རབ་ཏུ་འབར་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པར་མོས་མཛོད། གཉིས་པ་རང་བྱུང་པདྨ་བྷཉྫའི་སྣོད་བཅུད་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གཞི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་སྦྱིན་པ་ནི། བྷནྡྷ་རང་བྱུང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་འོད་ཀྱི་ཡབ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དང་བཅས་པས་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ཤིག །ཐོད་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ རང་བྱུང་བྷནྡྷའི་སྣོད་མཆོག་ཏུ༔ ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ སྙོམས་འཇུག་བྱང་སེམས་བདུད་རྩི་ཡིས༔ ཡེ་ཤེས་སྐུ་རུ་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ཚངས་པའི་བུ་ག་ནས་བརྒྱུད་དེ་ལུས་ཀྱི་ནང་གང༌། གནས་པ་རྩ་བའི་སྒྲིབ་པ་དག་ནས་རགས་ལུས་དྭངས་མར་གནས་གྱུར། འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་མངོན་ཏུ་སྣང་བར་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །ལྷ་ཚོགས་རྣམས་བདེ་བ་ཆེན་པོར་འོད་དུ་ཞུ་བའི་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལྗགས་ཐོགས་ཏུ་བྱིན་པར་མོས་ཤིག །ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་སྦྱིན་ལ། ཨཱཿ རིག་རྩལ་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ཞུ་བའི་རྒྱུན༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཡིས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ དེ་ལྟར་བྱིན་པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་ཞིང་རྩ་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏིར་ཞུགས་པ་ལས། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཐུགས་ཀའི་དབུས་སུ་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་ཁ་སྦྱོར་དུ་གྱུར། གཡོ་བ་རླུང་གི་སྒྲིབ་པ་དག་ནས་འགྲོ་འོང་འཕོ་བའི་རྒྱུ་བ་འཛག་མེད་དུ་བཅིངས། ངག་མི་ཤིགས་པ་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སུ་གྱུར་པར་མོས་མཛོད། སྲིད་ཞིའི་བཅུད་དང་དྭངས་མ་འདུས་པའི་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་རིལ་བུ་མགྲིན་པའི་ལམ་ནས་སྙིང་དབུས་སུ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ཐོད་ནང་རིལ་བུ་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃ༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་རྫོགས༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདུད་རྩི་ཡིས༔ འཆི་མེད་རྟག་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་བྱིན་པའི་རིལ་བུ་དེ་ཉིད་ལྕེ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གསུམ་པའི་ལམ་བརྒྱུད། སྙིང་གའི་ཉི་ཟླའི་གྭའུའི་དབུས་སུ་ཞུགས། རླུང་རིག་སེམས་གསུམ་དབྱེར་མེད་པའི་ཐིག་ལེ་དཀར་འཚེར་འོད་འབར་བར་གྱུར། གྭའུའི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་ཟེར་ལྔའི་དྲྭ་བས་བསྡམས། གཞོམ་གཞིག་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་རྒྱས་གདབ། ཁམས་ཐིག་ལེའི་སྒྲིབ་པ་དག་ནས་དྭངས་མ་གཡོ་རྩོལ་དང་བྲལ་བའི་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེར་བརྟན། འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཐུགས་འོད་གསལ་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རང་བཞིན་མངོན་ཏུ་གྱུར་པར་མོས་ལ་དགག་སྒྲུབ་བསལ་བཞག་རེ་དོགས་ཀྱི་བཅོས་མ་ཀུན་དང་བྲལ་བ་རང་རིག་ཀ་དག་ཟང་ཐལ་རྗེན་པའི་ངང་བསྐྱང་བར་ཞུ། ཞེས་དར་ཅིག་མཉམ་པར་འཇོག་ཏུ་བཅུག །གསུམ་པ་མཐའ་རྟེན་ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱིན་རླབས་འཕེལ་བརྟན་དུ་བྱ་བ་ནི། ཚེ་འབྲང་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་དངོས་སུ་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་པས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་དགོངས་ཏེ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་འཕེལ་རྒྱས་རབ་ཏུ་བརྟན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་མོས་ཤིག །ཚེ་གཏོར་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། བྷྲཱུྃ༔ འཆི་བདག་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མ༔ གཙུག་ཏོར་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ རྟག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལས༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཡི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨཱ་ཡུརྡ་དེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བྷྲཱུྃ་བྷྲཱུྃ་བྷྲཱུྃ༔ གཏོར་མའི་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་ཀྱི་རྣམ་པར་གྱུར་པས་ཁྱད་རང་གི་ལུས་ཀྱི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཀུན་ཏུ་གཏམས་ཏེ་མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གྲུབ་པར་གྱུར༌། དེ་ལས་མཁའ་དབྱིངས་གང་བར་ཁྱབ་པའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བའི་རྩེ་མོར་འཕགས་མ་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་སྐུ་གྲངས་མེད་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟ་བུ་ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ཏུུ་འཕྲོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་གླུ་དབྱངས་ལེན་ཅིང་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཆེན་པོ་ཕབ་པས་འཆྀ་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་ལྟར་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་པའི་འདུན་པ་མཛོད་ཅིག །མེ་ཏོག་འཐོར་ལ་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་ཚིགས་བཅད་སོགས་དང༌། ཁྱད་པར། ཨཱཿ སྤྲོས་པས་སྣང་སྲིད་ཁྱབ་པའི་ཚེ༔ བསྡུས་པས་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཀློང་༔ འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་རྒྱས་བཏབ་པས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག༔ ཅེས་དང་རྟེན་སྙིང༌། སུ་པྲ་ཏིཥྛ་སོགས་བརྗོད་ལ་རོལ་མོ་སྙན་པའི་རྒྱུན་རིང་དུ་འཁྲོལ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཟབ་ཆོས་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་སྨིན་བྱེད་འབྲིང་པོ་ཡང་ཟབ་ཚེའི་བྱིན་རླབས་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་སྟེ། དེའི་དགོས་པའང་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་གསུངས་ལས། ཚུལ་བཞིན་དབང་ཐོབ་ཉམས་བླངས་པས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ་འགྲུབ་ནས༔ གནས་སྐབས་བར་ཆད་སེལ་བ་དང་༔ ཚེ་དཔལ་འཕེལ་བ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ ཚེ་ཟད་པ་ཡང་ངེས་པར་བསྲིང་༔ ཚངས་པའི་ཚེ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར༔ དེ་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་ལམ༔ སྙིང་གི་དབུས་སུ་གཅེས་པར་ཟུངས། ཞེས་ཆེད་དུ་བསྔགས་ཤིང་རྗེས་སུ་གདམས་པ་ལྟར་རིམ་གཉིས་སྒོམ་པ་ལ་དབང་བའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་དང༌། གནས་སྐབས་ཚེའི་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་ལ་ཁྱད་པར་དུ་ཟབ་པ་ཡིན་པས་འདི་ཉིད་གཡར་དམ་དུ་འཆང་ཞིང༌། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གིས་བསྡུས་པའི་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་དང༌། གཏང་རག་མཎྜལ་ཕྱིན་ཆད་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་ལྷག་མ་གཏོང་བ་ཕྱིན་ཆད་ཀྱང་ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་དཀྱུས་ལྟར་བྱས་པས་འགྲུབ་བོ། །རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་བཅུད་ལེན་གྲུབ། །རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས། །འགྱུར་མེད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་ཀློང༌། །སྐྱེ་འཆིའི་མཚན་རྟོག་ཡོངས་གྲོལ་ཤོག །ཅེས་པའང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ངག་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཞལ་སྔ་ནས་རིན་ཆེན་དང་པོའི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་བཀའ་ལུང་སྤྱི་བོར་ཕེབ་པར་བརྟེན། གཏེར་ཆེན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་རྗེ་ཉིད་ལས་བཀའི་གནང་བ་དང་ཞལ་ཁྲིད་ཀྱི་བདུད་རྩི་གུས་པས་ནོས་ཏེ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དཔལ་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་སྙིང་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__'chi med 'phags ma'i snying thig las/__yang zab tshe'i byin rlabs kyi phyag len gsal bar bkod pa ye shes thig le zhes bya ba bzhugs so//__@#/__na mo gu ru be/__yid bzhin mchog stsol rgyal ba'i yum/__/dkyil 'khor 'khor los sgyur de la/__/btud nas yang zab tshe'i byin rlabs/__/thun min gsang ba'i lam gsal bya/__'chi med 'phags ma'i snying thig gi smin byed 'bring po yang zab tshe'i byin rlabs bsgrub pa la/__gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi rjes so/__/dang po ni/__bsnyen sgrub sngon tu song ba'i slob dpon gyis gnas dben par zla ba yar ngo'i gza' skar dge ba'i snga dros mtshon bkra shis pa'i dus su/__stegs gtsang ma'i khar 'dzom na ras bris kyi dkyil 'khor bkram/__ma 'dzom na rin po che'i maN+Dal 'bru dkar dri bzang gis sbags pas tshom bu gtso 'khor lnga/__de rgyab bzhi ste lha grangs bkod/__de steng many+dzi'i khar thod pa mtshan ldan dum bu gsum pa'i nang gzhung gsal sman mchog bcu gnyis kyi tshe'i ril bu sngar nas bsgrubs pa dngos sam/__de'i rgyun zan dang mngar gsum la bsres pa'i tshe ril/__chang bzang po mngar dang sbyar ba bcas kyis bkang ba bzhag la dar dmar gyis kha bcad/__g.yas su bum pa mgul chings dkar po nyer lnga'i bcud ldan kha rgyan dang bcas pa/__g.yon tu tshe 'brang bum gzugs rgyan ldan/__mdun rgyab gang bder mchod gtor zlum po pad 'dab can gyi g.yas g.yon tu sman raka__/mthar chu gnyis nyer spyod g.yas skor du bsham/__bgegs gtor/__chos srung gtor 'bul/__tshogs kyi yo byad/__chad brtan rnams dang*/__slob dpon mdun tu las bum mgul chings dmar po can/__mda' dar/__DA ru rdor dril/__'thor nas bkod pa sogs nyer 'kho rnams tshogs par bya'o/__/gnyis pa dngos gzhi'i thog mar tshig bdun dang brgyud 'debs kyis dbu drangs/__las byang ye shes snang ba'i gzhung bsrangs la bdag mdun dbyer med du bskyed bstim mchod bstod bya/__bzlas pa la slebs pa dang*/__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he phaT dzaH__oM tA re tut+tA re tu re hrIHb+h+rU~M maN+Da la phaT dzaH__zhes pas dzaba? khang phyes te/__b+han+d+har dkyil 'khor yongs rdzogs gsal btab la spro bsdu bcas bsnyen sgrub las sbyor gyi bzlas pa tshang bar grub pa dang*/__bum nang du tshe dpag med/__tshe 'brang la rnam par rgyal ma khyad par gsal gdab cing*/__so so'i thugs srog sngags phreng 'od zer spro bsdu'i dmigs pa dang bcas de gnyis kyi bsnyen pa brgya rtsa re tsam bzlas la/__mda' dar g.yab/__spos dud dril bsil bcas/__hU~M hrI:__chos dbyings kun khyab sogs zur byang ltar brjod la thugs dam bskul zhing 'khor 'das kyi tshe bcud sgrub rdzas la bstim pa nan tu bya/__spro na stong tshigs mchod bstod kyang 'bul/__bum pa'i lha 'od du zhu nas 'chi med ye shes bdud rtsi'i bcud du 'khyil bar gyur/__ces mos/__las bum nang du pad nyi'i steng :__pad+ma rta mgrin sku mdog dmar:__phyag gnyis pad+ma dril bu 'dzin:__dur khrod chas ldan dor stabs bzhugs:__sku las rdo rje bdud rtsi'i rgyun:__babs pas bum pa gang bar gyur:__ces dmigs la/__oM hrIHpad+mAn+ta kr-ita sarba big+h+nAn ha na ha na hU~M phaT:_ces brgya rtsa tsam dang*/__de nas spyi dang bye brag gi srung ma'i gtor 'bul bya/___tshogs byin rlabs/___tshogs mgron spyan drangs/__dang po mchod cing bar pa bdud rtsir byin rlabs yan byas la/__/bdag nyid 'jug pa'i phyir mdun bskyed lha tshogs rnams las sku dang sngags phreng phyag mtshan gyi rnam pa'i 'od zer bar ma chad par byon te rang la thim par bsam la/__oM:__dbyings las rang shar ye shes kyi:__rdo rje'i gsang gsum rmad po che:__dam tshig phyag rgya chen po'i klong :__'du 'bral med par bdag sbyor cig:__badz+ra satwa dz+nyA na sa ma ya kA ya wA ka tsit+tA dzaHhU~M ba~M hoH__slob ma gzhugs pa'i gsol 'debs ni/__thal mo sbyar la/__oM:__bla na med pa'i ye shes kyi:__go 'phang chen po mchog bsgrub phyir:__snod ldan slob ma 'jug 'tshal na:__thugs rjes dgongs te smin mdzad gsol:__ces pas gnang ba thob par mos/__de nas snod ldan gyi slob ma gcig gam bdun las mi mang bsgo'i phyi rol du las bum gyi khrus bya/__nang du 'jug pa dang las byang ltar bgegs gtor btang zhing bka' bsgo/__drag sngags yungs thun gu gul dud pas bdug ste bgegs bskrad cing srung 'khor 'don bsgom bya/__me tog bkye bsdu dang sems bskyed gsal btab la/__'dir dus gsum gyi rgyal ba sras dang gcas pa skyed pa'i yum mchog chos sku zhi bar bzhugs pa'i dus na kun la khyab pa'i dbyings 'od gsal spros pa dang bral ba shes rab kyi pha rol du phyin ma/__longs sku'i thugs rje'i sprin chen bkod pa'i dus su ye shes chen po lnga'i rang mdangs dbyings phyug rdo rje btsun mo rigs lnga'i rnam par snang zhing*/__sprul pa'i sku gang 'dul sgyu 'phral drwa ba'i rol mo bsam gyis mi khyab par spro ba las thugs bskyed dang phrin las rgyal ba sras dang bcas pa las rmad du byung ba sgrol ma myur ma dpa' mo zhes pa'i mtshan dang sku'i bkod pa sangs rgyas kyi zhing rab 'byams dang 'gro ba rigs drug gi gnas thams cad du khyab par bdal zhing sangs rgyas kun gyi phrin las mnga' dbang sgyur te sems can ma bsgral ba mtha' dag bsgral zhing dbugs dbyung ba de nyid kyi sgyu 'phrul rdo rje'i bkod pa'i bye brag__/tshe dang ye shes kyi dngos grub chen po stsol ba la khyad par du 'phags pa 'chi med yid bzhin 'khor lo zhes bya ba 'di nyid kyi rgyud dang sgrub thabs man ngag bka' srol byin rlabs kyi tshan kha ma nyams pa 'phags bod gnyis kyi ljongs su snga phyi ci rigs par byon cing dngos grub brnyes pa'i phreng ba bar ma chad du byung ba las/__skabs su babs pa 'di ni/__'jigs bral gyi slob dpon chen po 'jam dpal bshes gnyen bsam bzhin skye ba'i rnam par rol pa gter ston grub thob yongs kyi rgyal po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la gsar rnying bka' gter gyi babs chen po bdun tu bzhugs pa'i nang tshan zab mo dag snang gi chos sde las byon pa ste/__de'ang rje nyid kyi dag pa'i snang bar rtsa ba gsum gyis dgyes pas stsal ba'i zab chos ji snyed cig bzhugs pa las/__'dir ji skad du/__gtsug gtor rnam par rgyal ma yis:__rjes gzung shrI siM ha dang :__'phags ma sgrol mas dbugs dbyung ba'i:__'od gsal chen po bi ma la:__tshe dpag med mgon yab yum gyis:__mngon sum nyid du dbang bskur ba:__bdag nyid pad+ma 'byung gnas te:__grub pa'i slob dpon rnam gsum gyi:__dgongs nyams gcig tu dril byas te:__da lta'i mnga' bdag rje 'bangs dang :__ma 'ongs las can don du bstan:__ces gsungs pa ltar 'chi med rdo rje'i sku can grub pa'i slob dpon rnam gsum gyi dgongs nyams mthar thug gcig tu dril ba'i snying tig__/slob dpon de dag gis sngon gnas rjes gsob kyi tshul du stsal zhing 'phags ma'i ye shes kyi skur dngos su byin gyis brlabs te skal ldan rnams la rim par spel bar mdzad pa'i smar chos/__'chi med 'phags ma'i snying tig gi smin byed kyi rim pa la rtsa ba dang yan lag gnyis las rtsa ba/__de la'ang rgyas 'bring bsdus gsum du bzhugs pa las skabs 'dir smin byed 'bring po shin tu gsang ba'i lam mchog yang zab tshe'i byin rlabs bsgrub par bgyi ba la sogs kyis mtshams sbyar nas maN+Dal 'bul du gzhug__/phyag snyims pa me tog dang bcas te thal mo sbyar la gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__'chi med 'phags ma'i ye shes sku:__sgyu 'phrul drwa ba'i tshul ston pa:__thugs rje'i gter chen slob dpon gyis:__bdag la byin gyis brlab tu gsol:__lan gsum/__lam mtha' dag gi rtsa bar gyur pa skyabs 'gro'i sdom pa bzung ba'i slad du/__bla ma dang mdun bskyed 'chi med 'phags ma'i dkyil 'khor bar gsal ba la rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyis bskor te bzhugs pa'i spyan sngar/__bdag gzhan sems can thams cad byang chub snying po'i bar skyabs su 'gro bar bgyi'o snyam pa'i 'dun pa bcas 'di'i rjes zlos mdzod/__na mo:__bdag sogs 'gro kun byang chub bar:__dkon mchog gsum gyi ngo bo nyid:__bla ma yid bzhin 'khor lo la:__mi phyed gus pas skyabs su mchi:__lan gsum/__nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i mar gyur rigs drug gi sems can thams cad 'khor ba sdug bsngal gyi rgya mtsho las bsgral te 'chi med rtag pa yid bzhin 'khor lo'i go 'phang la 'khod par bya/__de'i slad du byin rlabs zab mos rang rgyud smin cing rim gnyis kyi rnal 'byor bsgoms la gzhan rgyud grol bar bya'o snyam du byang chub chen por sems bskyed pa 'di'i rjes zlos/__ho:__mkha' mnyam sems can ma lus kun:__sdug bsngal mtsho las bsgral bya'i phyir:__rje btsun 'phags ma'i rnal 'byor gyis:__'chi med bsgrub par sems bskyed do:__lan gsum/__rgyud dag par bya ba'i slad du/__sngar smas pa'i zhing mchog de dag gi spyan sngar bdag gzhan mkha' khyab kyi yid can mtha' dag sgo gsum 'jug pa gcig tu dril te phyag 'tshal zhing mchod pa 'bul ba sogs bsags sbyong gi snying po yan lag bdun pa 'bul ba'i tshig rjes su don dran pa'i ting nge 'dzin gsal 'debs bzhin pa dang bcas 'di'i rjes zlos/__hoH__phyogs dus rgyal ba sras bcas dang :__yum gyur sgrol ma'i zhabs pad+mor:__zhing rdul kun gyi grangs snyed kyi:__sgo gsum gus pas phyag 'tshal lo:__phyi nang gsang ba bla med pa'i:__kun bzang mchod sprin rgya mtshos mchod:__sdig sgrib nyes ltung mthol zhing bshags:__tshogs gnyis spyod la rjes yi rang :__chos kyi 'khor lo bskor bzhin tu:__mya ngan mi 'da' bzhugs gsol 'debs:__dge tshogs byang chub snying por bsngo:__gzhan don sangs rgyas myur 'grub shog:__lan gsum/__de nas byin rlabs kyi gzhi 'god pa la ye shes pa dbab pa'i slad du lus ngag yid gsum gyi gnad gcun te gzhan tu ma yengs par dmigs pa 'di bzhin gsal 'debs 'tshal/__las sngags dang bum chus bsang*/__swa b+ha bas sbyang*/__stong pa'i ngang las khyed rang rnams gang du gnas pa'i go sar pad+ma 'dab ma rab tu rgyas pa'i steng du zla ba'i dkyil 'khor nya gang ba/__de'i steng du rang gi sems nyid tA~M yig dkar po/___/de las 'od zer 'phros/__'phags pa mchod/__'khor 'das kyi dwangs bcud ma lus pa bsdus te tA~M la thim/__de yongs su gyur pa las khyed rang rnams shes rab stong nyid lhan cig skyes pa'i yum 'chi med 'phags ma yid bzhin 'khor lo sku mdog dkar gsal zla ba nor bu chu shel gyi mdangs can zhal gcig zhi zhing 'dzum la sku sgeg pa'i nyams can bcu drug lon pa'i lang tsho rgyas shing ye shes kyi spyan bdun dang ldan pa/__phyag g.yas mchog sbyin gyi phyag rgya pus mo'i steng du brkyang zhing g.yon pas thugs kar mtheb srin sbyar ba'i skyabs sbyin gyi phyag rgyas ut+pal dkar po'i sdong bu nas 'dzin pa'i 'dab ma snyan gyi thad kar rgyas pa'i ze'u 'brur 'chi med bdud rtsi'i bcud kyis gtams pa'i tshe'i bum pas mtshan pa/__dar gyi na bza' dang rin po che'i rgyan du mas mdzes par spras shing zhabs gnyis rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs pa'i pang du yab thabs mchog bde chen gar gyi dbang phyug pad+ma dang tshe bum bsnams pas 'khril ba/__de'i dpral bar oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon po/__sangs rgyas thams cad kyi rdo rje gsum gyi dbyig tu gsal ba dang*/__bdag mdun gyi thugs ka nas kyang 'od zer gyi snang ba bsam gyis mi khyab pa 'phros pas chos kyi dbyings mtha' dag gang*/__de dag tu bzhugs pa'i rgyal ba sras dang bcas pa thams cad 'phags ma yid bzhin 'khor lo'i sku phyag rgya/__gsung snying po/__thugs phyag mtshan gyi rnam par nam mkha' gang ba tsam du byon te khyed rang gi sgo gsum la thim pas rdo rje gsum gyi byin rlabs dang ye shes chen po rgyud la zhugs par mos mdzod/__spos rol dbyangs dang bcas/__oM AHhU~M:__a la la ho:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~M:__gzhi dbyings chos sku'i pho brang nas:__gzhi snang so sor kun rtog pa:__pad+ma'i rigs mchog bcom ldan 'das:__yid bzhin 'khor lo tshe 'phel mas:__gnas 'dir byin phob dbang mchog skur:__lus ngag yid la ye shes skyed:__tshe bsod dpal 'byor nyams rtogs spor:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__dz+nyA na badz+ra sa ma ya A be sha ya a A:__hrIM hrIM pheM pheM:__hU~M hU~M hU~M:__dzaHhU~M ba~M ho:__ces sngags dang rol mo drag tu byas la ting nge 'dzin rtse gcig gtad pas rgyud la ye shes pheb pa'i rtags 'byung ngo*/__/de ltar byin phab pa'i ye shes kyi rgyun de nyid khyed rang gi sgo gsum la byang chub ma thob kyi bar du brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__rdo rje rgya gram bzhag la/__dz+nyA na sarba tiSh+Tha badz+ra/__zhes brjod/__de nas 'khor 'das kyi tshe bcud bsdu ba'i slad du dmigs pa 'di bzhin tu mdzod/__bdag mdun gyi gtsug tor nor bu'i rtse mo nas tshe 'gugs kyi lha mo rnam par rgyal ma dkar mo lcags kyu dang bum pa bsnams pa las sprul pa yang sprul nyi zer gyi rdul lta bu 'phros/__stong khams thams cad khyab/__'khor 'das snod bcud kun ky-i tshe bsod dpal 'byor bcud dang dwangs ma/__khyad par rang rang gi bla tshe yar nyams chad pa thams cad 'chi med bdud rtsi'i thig le 'ja' 'od zer thag gi rnam par bsdus te/__dkyil 'khor gyi sgrub rdzas dang khyed rang rnams kyi lus la sib sib thim pas skye 'chi gzhom gzhig dang bral ba'i 'chi med rtag pa dam pa'i tshe'i dngos grub thob par mos mdzod/__mda' dar g.yab la/__hU~M hrIH__chos dbyings kun khyab chen po las:__ma 'gags longs spyod rdzogs pa'i sku:__thugs rje sprul pa'i lha tshogs rnams:__ma g.yel thugs dam dus la babs:__tshe 'gugs lha mo rnam rgyal ma:__dkar mo tshe yi bum pa bsnams:__stong khams khyab pa'i sku sprul la:__rdo rje lcags kyu 'bar ba yis:__rgyal ba kun gyi thugs dam bskul:__brtan g.yo kun gyi tshe bcud sdus:__bkra shis bum pa'i nang du skyil:__tshe rten rdzas mchog rnams la stims:__tshe bdag yab yum sras dang bcas:__'chi med 'phags ma yid bzhin stsol:__phyag brnyan zhi khro 'khor dang bcas:__bye ba bsam yas thams cad kyi:__sku yi mdzod spu mgul gyi bum:__thugs ka'i dpal gyi be'u dang :__lte ba ut+pal zab cing 'khyil:__bde chen sbyor ba'i mkha' gsang nas:__mi 'gyur sku dang 'gags med gsung :__'khrul bral ye shes mkhyen brtse'i thugs:__yon tan re ba skong ba dang :__thogs med phrin las dngos grub skul:__bkra shis bum pa'i nang du skyil:__sgrub mchog rnams la dbang bzhi bskur:__sra brtan sa gzhi lhun chags ri:__rgyun ring chu klung gtan 'khyil mtsho:__'bar ba me dang stobs chen rlung :__gzhom gzhig med pa kun khyab mkha':__kun gyi bcud sdus bum par skyil:__bsgrub bya'i khams dang dbyer med stims:__rin chen dbyig dang nad sel sman:__'chi med bdud rtsi bcud ldan zas:__bsod nams dbang dang stobs chen gyi:__lha klu mi dang gnod sbyin sogs:__kun gyi tshe dang bsod nams sdus:__bkra shis bum pa'i nang du skyil:__tshe dpal rgyas pa'i phrin las mdzod:__'byung po rnams kyis brkus ta re:__yar dang nyams pa thams cad sdus:__'od lnga'i rang mdangs shigs se shig:__zer thag mang po sbrengs se sbreng :__thig le mang po ya la la:__bdud rtsi bkrag gsal snum 'od 'bar:__'chi med lus kyi bum bzang khengs:__'gyur ba med par lhun gyis grub:__dug lnga ye shes lnga ru dag:__khams lnga nyams pa 'byung lngas gsos:__'od lnga 'bar bas chad pa mthud:__thig le lnga yis yo ba srongs:__bdud rtsi lnga yis gas pa sbyor:__rdo rje'i sku lngar lhun gyis grub:__oM tA re tut+tA re tu re hrIHb+h+rU~M badz+ra dz+nyA na A yu She swA hA:__de rnams kyis byin rlabs kyi sngon du 'gro ba song nas/__byin rlabs dngos la'ang sngon dngos rjes gsum du yod pa'i dang po bum dbang gtor blugs kyi cho ga la brten nas sngon 'gro byin rlabs kyi gzhi 'god par bya ba la/__rnam par rgyal ba'i bum pa mtshan nyid yongs su rdzogs pa'i nang du/__ye shes sems dpa' tshe dpag med mgon gyi rang bzhin bdud rtsi'i bcud kyis gtams pas rig 'dzin tshe'i dbang chen bskur bar mos shig__/bum pa spyi bor bzhag la/__hrI:__bkra shis bum pa'i gzhal yas na:__'chi med mgon po zhu ba'i bcud:__ye shes bdud rtsi'i chu rgyun gyis:__rig 'dzin tshe yi dbang bskur ro:__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__ka la sha a b+hi Shiny+tsa oM hU~M trA~M hrIHAH__sarba ta thA ga ta sa ma ya shrI ye hU~M:__bum chu sbyin cing spyi bor 'thor/__de ltar dbang bskur bas bdud rtsi'i chu rgyun gyis lus kyi nang gang*/__sdig sgrib bag chags dang gcas pa dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las 'od dpag med sprul sku'i rnam pa can gyis dbur brgyan/__bdud rtsi'i dwangs ma snying gi dbus su 'dus pa las ye shes sems dpa' tshe dpag med dkar gsal mnyam bzhag tshe bum bsnams shing longs sku'i rgyan rdzogs pa/__pad zlar rdo rje'i skyil krung gis bzhugs shing 'od dang gzi brjid rab tu 'bar ba zhig tu gyur par mos mdzod/__gnyis pa rang byung pad+ma b+hany+dza'i snod bcud la brten nas dngos gzhi rdo rje gsum gyi byin rlabs sbyin pa ni/__b+han+d+ha rang byung gi gzhal yas khang du 'chi med 'phags ma'i dkyil 'khor pa yongs su rdzogs par bzhugs pa thams cad kyang rang 'od kyi yab dang snyoms par 'jug pa'i bdud rtsi'i rgyun dang bcas pas dbang bskur bar mos shig__/thod pa spyi bor bzhag la/__oM:__rang byung b+han+d+ha'i snod mchog tu:__yid bzhin 'khor lo'i lha tshogs bzhugs:__snyoms 'jug byang sems bdud rtsi yis:__ye shes sku ru dbang bskur ro:__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__dz+nyA na kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__byang sems bdud rtsi'i chu rgyun khyed rang rnams kyi spyi bo tshangs pa'i bu ga nas brgyud de lus kyi nang gang*/__gnas pa rtsa ba'i sgrib pa dag nas rags lus dwangs mar gnas gyur/__'od gsal ye shes sgyu ma'i skur mngon tu snang bar gyur par mos shig__/lha tshogs rnams bde ba chen por 'od du zhu ba'i 'chi med ye shes kyi bdud rtsi ljags thogs tu byin par mos shig__/thod pa'i bdud rtsi sbyin la/__AH__rig rtsal sprul pa'i dkyil 'khor lha:__'od gsal dbyings su zhu ba'i rgyun:__byang chub sems kyi bdud rtsi yis:__bde ba chen por dbang bskur ro:__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__ma hA su kha bo d+hi tsit+ta wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__de ltar byin pa'i bdud rtsi'i rgyun gyis lus kyi nang thams cad gang zhing rtsa a ba d+hU tir zhugs pa las/__ye shes sems dpa' tshe dpag tu med pa'i thugs ka'i dbus su nyi zla'i gwa'u kha sbyor du gyur/__g.yo ba rlung gi sgrib pa dag nas 'gro 'ong 'pho ba'i rgyu ba 'dzag med du bcings/__ngag mi shigs pa gzhom med rdo rje'i dbyangs su gyur par mos mdzod/__srid zhi'i bcud dang dwangs ma 'dus pa'i rdo rje tshe'i ril bu mgrin pa'i lam nas snying dbus su thim par mos shig__/thod nang ril bu sbyin la/__hU~M:__'khor 'das dwangs bcud thams cad kun:__thig le chen po'i klong du rdzogs:__lhan cig skyes pa'i bdud rtsi yis:__'chi med rtag pa'i dbang bskur ro:__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__ma hA dz+nyA na tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__de ltar byin pa'i ril bu de nyid lce rdo rje rtse gsum pa'i lam brgyud/__snying ga'i nyi zla'i gwa'u'i dbus su zhugs/__rlung rig sems gsum dbyer med pa'i thig le dkar 'tsher 'od 'bar bar gyur/__gwa'u'i phyi rol du ye shes kyi rang bzhin 'od zer lnga'i drwa bas bsdams/__gzhom gzhig 'pho 'gyur med par rgyas gdab/__khams thig le'i sgrib pa dag nas dwangs ma g.yo rtsol dang bral ba'i bde chen rdo rjer brtan/__'gyur ba med pa'i thugs 'od gsal gnyug ma lhan cig skyes pa'i rang bzhin mngon tu gyur par mos la dgag sgrub bsal bzhag re dogs kyi bcos ma kun dang bral ba rang rig ka dag zang thal rjen pa'i ngang bskyang bar zhu/__zhes dar cig mnyam par 'jog tu bcug__/gsum pa mtha' rten tshe'i 'brang rgyas la brten nas byin rlabs 'phel brtan du bya ba ni/__tshe 'brang gtsug tor rnam par rgyal ma dngos su gsal ba spyi bor spyan drangs pas thugs rje chen pos rjes su dgongs te tshe dang ye shes kyi dngos grub 'phel rgyas rab tu brtan par byin gyis rlob par mos shig__/tshe gtor spyi bor bzhag la/__b+h+rU~M:__'chi bdag bdud las rnam rgyal ma:__gtsug tor chen po'i ye shes kyis:__rtag tu byin gyis brlabs pa las:__bkra shis tshe yi dpal thob shog:__oM a mr-i ta A yurda de swA hA:__b+h+rU~M b+h+rU~M b+h+rU~M:__gtor ma'i lha 'od du zhu nas rdo rje'i go khrab kyi rnam par gyur pas khyad rang gi lus kyi ba spu'i khung bu kun tu gtams te mi phyed rdo rje'i srog grub par gyur*/__de las mkha' dbyings gang bar khyab pa'i 'od zer gyi snang ba'i rtse mor 'phags ma gtsug tor rnam par rgyal ma'i sku grangs med nyi zer gyi rdul lta bu phyogs bcu kun tu+u 'phros pa rnams kyis bkra shis pa'i glu dbyangs len cing lha'i me tog gi char chen po phab pas 'ch-i med tshe dang ye shes kyi dngos grub mchog gi dga' ston yar ngo'i zla ba ltar gong nas gong du 'phel zhing rgyas par gyur pa'i 'dun pa mdzod cig__/me tog 'thor la zhal nas gsungs pa'i tshigs bcad sogs dang*/__khyad par/__AH__spros pas snang srid khyab pa'i tshe:__bsdus pas thig le nyag gcig klong :__'pho 'gyur med par rgyas btab pas:__ye shes chen po'i srog 'grub shog:__ces dang rten snying*/__su pra tiSh+Tha sogs brjod la rol mo snyan pa'i rgyun ring du 'khrol bar bya'o/__/de ltar ngo mtshar rmad du byung ba'i zab chos 'chi med 'phags ma'i snying tig gi smin byed 'bring po yang zab tshe'i byin rlabs legs par grub pa ste/__de'i dgos pa'ang rtsa ba rdo rje'i gsungs las/__tshul bzhin dbang thob nyams blangs pas:__bde chen ye shes sku 'grub nas:__gnas skabs bar chad sel ba dang :__tshe dpal 'phel ba smos ci dgos:__tshe zad pa yang nges par bsring :__tshangs pa'i tshe dang ldan par 'gyur:__de phyir shin tu gsang ba'i lam:__snying gi dbus su gces par zungs/__zhes ched du bsngags shing rjes su gdams pa ltar rim gnyis sgom pa la dbang ba'i smin byed kyi snying por gyur pa dang*/__gnas skabs tshe'i bar chad sel zhing tshe'i dngos grub brnyes pa la khyad par du zab pa yin pas 'di nyid g.yar dam du 'chang zhing*/__rtsa ba dang yan lag gis bsdus pa'i dam tshig tshul bzhin bsrung bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs dang*/__gtang rag maN+Dal phyin chad spyi ltar bya'o/__/gsum pa rjes tshogs la rol zhing lhag ma gtong ba phyin chad kyang phrin las ye shes snang ba'i dkyus ltar byas pas 'grub bo/__/rig 'dzin tshe yi bcud len grub/__/rdo rje bzhi yi lhums su zhugs/__/'gyur med thig le chen po'i klong*/__/skye 'chi'i mtshan rtog yongs grol shog__/ces pa'ang thams cad mkhyen gzigs mkhan chen rdo rje 'chang ngag dbang bsod nams rgyal mtshan zhal snga nas rin chen dang po'i me tog dang bcas te bka' lung spyi bor pheb par brten/__gter chen mkhas grub yongs kyi spyi rje nyid las bka'i gnang ba dang zhal khrid kyi bdud rtsi gus pas nos te/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis dpal de bI ko Ti'i sgrub gnas kyi snying por bgyis pa dge legs 'phel//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: