JKW-KABAB-16-MA-020

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་སྤྱི་ཡི་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་འདོད་དགུའི་རྒྱན།
Wylie title rtsa gsum 'od gsal snying thig gi bka' srung spyi yi gsol mchod phrin las 'dod dgu'i rgyan JKW-KABAB-16-MA-020.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 16, Text 20, Pages 759-762 (Folios 1a1 to 2b3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. rtsa gsum 'od gsal snying thig gi bka' srung spyi yi gsol mchod phrin las 'dod dgu'i rgyan. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 16: 759-762. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Cycle རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ (rtsa gsum 'od gsal snying tig)
Deity bka' srung
Karchag page JKW-KABAB-Volume-16-MA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-HUNG-008
Colophon

།ཅེས་པའང་རབ་ཚེས་ལྕགས་བྱ་ཁྲུམ་ཟླའི་ཚེས་གསུམ་ལ་སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཆོས་འདི་འཆད་ཉན་བགྱིས་པའི་སྐབས་རྟེན་མཆོག་འགྱུར་མེད་གླིང་གི་དགེ་སློང་སྤོང་བ་པ་ངག་དབང་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་ནས་རྟེན་བཅས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བ་བཞིན་སྔགས་བརྩོན་རྒན་པོ་འགྱུར་མེད་འོད་གསལ་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པ་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་དུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།།

ces pa'ang rab tshes lcags bya khrum zla'i tshes gsum la spa gro skyer chu'i gtsug lag khang du chos 'di 'chad nyan bgyis pa'i skabs rten mchog 'gyur med gling gi dge slong spong ba pa ngag dbang pad+ma chos 'byor nas rten bcas ched du bskul ba bzhin sngags brtson rgan po 'gyur med 'od gsal theg mchog rdo rjes bris pa bstan 'gro'i dpal du gyur cig__/sarba mang+ga laM/__dge'o//

[edit]
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་སྤྱི་ཡི་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་འདོད་དགུའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭ་སྟི། སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་བྱ་བར་འདོད་པས། དཔལ་གཏོར་དཔུང་རོང་གཙོ་འཁོར་ལྔ་མཐེབ་ཀྱུ་དང་ཟས་སྣས་བརྒྱན་པ་བཤམས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རླུང་མེ་ཐོད་སྒྱེད་སྟེང༌། །བྷནྡྷའི་སྣོད་དུ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ། །བསྐོལ་ཞིང་འོད་ཞུ་ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད། །འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿས་བརླབ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཀ་དག་དབྱིངས་ལས་འོད་གསལ་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ། །རྩ་གསུམ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དཔལ་ཆེན་པོ། །བཀའ་སྲུང་སྐུར་བཞེངས་དཔལ་མགོན་མ་ནིང་ནག །སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་ཁྱབ་འཇུག་དམ་ཅན་སོགས། །བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཀུན། །མཆོད་པའི་མགྲོན་དུ་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཤྲཱི་དྷརྨ་པ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན། བཞུགས་སུ་གསོལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྣང་སྲིད་བདེ་ཆེན་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྩལ། །སྲིད་ཞིའི་དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡི། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །འབུལ་ལོ་དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཤྲཱི་དྷརྨ་པ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས། ཤབྡ་རཱུ་པ་ཤབྡ་གྷནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། མ་ཤཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཤཱི་དྷརྨ་པ་ལ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀེ་ཏ་ཀེ་ཏ་རཱ་ཧུ་ལ་མ་མ་ཏྲག་རཀྴ་ཨཿཡཿམཿདུཿརུཿཙཿཤཿནཿསརྦ་ས་མ་ཡ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ བསྟན་པའི་བཀའ་སྲུང་ཆེན་པོ་དཔལ་མགོན་མ་ནིང་ནག་པོ། ཁྱབ་འཇུག་དུག་གི་སྤུ་གྲི། མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ། དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་ལ་སོགས་སྙིང་ཐིག་གཉན་པོའི་བཀའ་སྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་བཞེས་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་སོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། བསྟོད་ཅིང་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ སྐྱེ་བ་མེད་ལས་སྐྱེ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ནི། །ནམ་མཁའི་མདོག་ཅན་སྲིན་པོ་ཁྲོས་པའི་གཟུགས། །ཕྱག་གཉིས་ཐབས་ཤེས་རུ་མཚོན་སྙིང་ཞགས་བསྣམ། །ཧེ་རུ་ཀཿདཔལ་འབར་བ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །སྤྱན་གསུམ་དམར་ཟླུམ་མེ་དང་མཉམ་སྦྱོར་བས། །ལོག་འདྲེན་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་ཀུན་སྲེག་མཛད་ཅིང༌། །ཡིད་བཞིན་འདོད་པ་འཇོ་བའི་བེང་ཆེན་ལས། །རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་མཛད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ཐབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་གཏུམ་དྲག་འབར་བའི་སྐུ། །ཕོ་རྒྱུད་དྲེགས་པའི་ཚོགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞིང༌། །སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ཉམས་པའི་སྲོག་གི་གཤེད། །དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་སྒྲ་གཅན་འཛིན་ལ་བསྟོད། །ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་སྒྱུ་མ་ནི། །སྣང་སྲིད་མ་མོའི་རྗེ་མོར་ཡོངས་ཤར་བ། །སྙིང་ཐིག་གཉན་པོའི་བཀའ་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་གཙོ། །དཔལ་འབར་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊཱི་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །དོན་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང༌། །རྣམ་པ་ཁྲོ་ཆགས་སྒེག་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱིས། །བསྟན་དགྲ་ཚར་གཅོད་རྣལ་འབྱོར་བུ་བཞིན་སྐྱོང༌། །དཔལ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད། །ཧཱུྃ་བྷྱོཿ སྔོན་ཚེ་འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དུ། །ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་ཀུན་བཟང་ཧེ་རུ་ཀས། །བཀའ་བསྒོས་དམ་བཞག་བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །སྤྲོས་བྲལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཀློང་ནས་བཞེངས། །དུག་གསུམ་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་རུས། །ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ལ། །ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་གཡར་དམ་བཅས་པ་བཞིན། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ། །གནས་སྐབས་ནད་གདོན་ཉེར་འཚེ་ཞི་བ་དང༌། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་སྙན་པའི་གྲགས་པ་སྤེལ། །མི་དང་མི་མིན་ཚོགས་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུས། །དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་རྩད་ནས་བརླག་པར་མཛོད། །ཁྱད་པར་འགྲོ་ལ་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་གཞི། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང༌། །འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས། །ཟག་བཅས་འོད་སྐུར་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཕྱི་རུ་སྣང་སྲིད་ཀློང་ལྔ་སྤྲུལ་པའི་ཞིང༌། །ནང་ལྟར་མི་ཤིགས་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བ་ཆེ། །གཞན་དུ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོའི་དབྱིངས། །ཧེ་རུ་ཀཿདཔལ་གོ་འཕང་མྱུར་འགྲུབ་མཛོད། །མདོར་ན་ཡིད་ལ་སྨོན་པའི་དོན་རྣམས་ཀུན། །བུམ་པ་བཟང་དང་དཔག་བསམ་ནོར་བུ་ལྟར། །དབང་དྲག་ཞི་བར་རོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །ཐོགས་མེད་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ནོངས་བཤགས་རྟེན་བཞུགས་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །ཅེས་པའང་རབ་ཚེས་ལྕགས་བྱ་ཁྲུམ་ཟླའི་ཚེས་གསུམ་ལ་སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཆོས་འདི་འཆད་ཉན་བགྱིས་པའི་སྐབས་རྟེན་མཆོག་འགྱུར་མེད་གླིང་གི་དགེ་སློང་སྤོང་བ་པ་ངག་དབང་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་ནས་རྟེན་བཅས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བ་བཞིན་སྔགས་བརྩོན་རྒན་པོ་འགྱུར་མེད་འོད་གསལ་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པ་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་དུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།། །།
[edit]

__rtsa gsum 'od gsal snying thig gi bka' srung spyi yi gsol mchod phrin las 'dod dgu'i rgyan zhes bya ba bzhugs so/__/oM swa sti/__srung ma'i gtor 'bul bya bar 'dod pas/__dpal gtor dpung rong gtso 'khor lnga mtheb kyu dang zas snas brgyan pa bshams la/__ra~M ya~M kha~M gis bsang sbyangs/__stong pa'i ngang las rlung me thod sgyed steng*/__/b+han+d+ha'i snod du sha lnga bdud rtsi lnga/__/bskol zhing 'od zhu zag med bdud rtsi'i bcud/__/'dod yon rgya mtsho'i sprin phung 'phro bar gyur/__/oM AHhU~M hoHsa brlab/__hU~M hrIH__ka dag dbyings las 'od gsal sgyu ma'i 'phrul/__/rtsa gsum spyi dang khyad par dpal chen po/__/bka' srung skur bzhengs dpal mgon ma ning nag__/sngags kyi srung ma khyab 'jug dam can sogs/__/bka' gter srung ma 'khor dang bcas pa kun/__/mchod pa'i mgron du myur du gshegs su gsol/__/oM AHhU~M badz+ra gu ru de ba DA ki ni shrI d+harma pa la sa pa ri wA ra badz+ra sa ma dzaHsa spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M hoHsa ma ya tiSh+Tha lhan/__bzhugs su gsol/__hU~M hrIH__snang srid bde chen dag pa'i ye shes rtsal/__/srid zhi'i dpal 'byor lhun gyis grub pa yi/__/phyi nang gsang ba bla med mchod pa'i sprin/__/'bul lo dgyes par bzhes la phrin las mdzod/__/oM AHhU~M badz+ra gu ru d+he ba DA ki ni shrI d+harma pa la sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs nas/__shab+da rU pa shab+da g+han+d+he rA sa spar+she pra tIts+tsha swA hA/__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi/__ma shA rak+ta khA hi oM AHhU~M badz+ra gu ru d+he ba DA ki ni shI d+harma pa la ma hA kA la ke ta ke ta rA hu la ma ma trag rak+sha aHyaHmaHduHruHtsaHshaHnaHsarba sa ma ya i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__bstan pa'i bka' srung chen po dpal mgon ma ning nag po/__khyab 'jug dug gi spu gri/__ma mo sngags kyi srung ma/__dam can skyes bu chen po rdo rje legs pa la sogs snying thig gnyan po'i bka' srung 'khor dang bcas pa rnams kyis mchod sbyin gyi gtor ma rgya chen po 'di bzhes la/__sangs rgyas kyi bstan pa srung sogs kyi phrin las bcol/__bstod cing bskul ba ni/__hU~M b+h+yoH__skye ba med las skye ba'i cho 'phrul ni/__/nam mkha'i mdog can srin po khros pa'i gzugs/__/phyag gnyis thabs shes ru mtshon snying zhags bsnam/__/he ru kaHdpal 'bar ba khyod la bstod/__/spyan gsum dmar zlum me dang mnyam sbyor bas/__/log 'dren bgegs kyi tshogs kun sreg mdzad cing*/__/yid bzhin 'dod pa 'jo ba'i beng chen las/__/rnal 'byor dngos grub stsol mdzad khyod la bstod/__/thabs kyi phyag rgya gtum drag 'bar ba'i sku/__/pho rgyud dregs pa'i tshogs la dbang bsgyur zhing*/__/srid gsum zil gnon nyams pa'i srog gi gshed/__/drang srong chen po sgra gcan 'dzin la bstod/__/shes rab rdo rje btsun mo'i sgyu ma ni/__/snang srid ma mo'i rje mor yongs shar ba/__/snying thig gnyan po'i bka' srung rgya mtsho'i gtso/__/dpal 'bar e ka dza TI khyod la bstod/__/don dam chos kyi dbyings las ma g.yos kyang*/__/rnam pa khro chags sgeg pa'i sgyu 'phrul gyis/__/bstan dgra tshar gcod rnal 'byor bu bzhin skyong*/__/dpal mgon lcam dral 'khor dang bcas la bstod/__/hU~M b+h+yoH__sngon tshe 'og min chos dbyings pho brang du/__/che ba'i che mchog kun bzang he ru kas/__/bka' bsgos dam bzhag bstan srung rgya mtsho'i tshogs/__/spros bral bde ba chen po'i klong nas bzhengs/__/dug gsum dgra bgegs bsgral ba'i sha khrag rus/__/zag med bdud rtsi'i mchod gtor 'di bzhes la/__/ji ltar khas blangs g.yar dam bcas pa bzhin/__/rnal 'byor bdag gi bcol ba'i phrin las sgrub/__/gnas skabs nad gdon nyer 'tshe zhi ba dang*/__/tshe bsod dpal 'byor snyan pa'i grags pa spel/__/mi dang mi min tshogs rnams dbang du bsdus/__/dgra bgegs 'byung po rtsad nas brlag par mdzod/__/khyad par 'gro la phan bde 'byung ba'i gzhi/__/bshad sgrub bstan pa yun ring gnas pa dang*/__/'od gsal snying po'i lam la zhugs pa rnams/__/zag bcas 'od skur 'grub pa'i phrin las mdzod/__/phyi ru snang srid klong lnga sprul pa'i zhing*/__/nang ltar mi shigs lhan skyes bde ba che/__/gzhan du bskyed rdzogs zung 'jug chen po'i dbyings/__/he ru kaHdpal go 'phang myur 'grub mdzod/__/mdor na yid la smon pa'i don rnams kun/__/bum pa bzang dang dpag bsam nor bu ltar/__/dbang drag zhi bar rol pa'i phrin las kyi/__/thogs med myur ba nyid du 'grub par mdzod/__/nongs bshags rten bzhugs sogs spyi ltar bya'o/__/ces pa'ang rab tshes lcags bya khrum zla'i tshes gsum la spa gro skyer chu'i gtsug lag khang du chos 'di 'chad nyan bgyis pa'i skabs rten mchog 'gyur med gling gi dge slong spong ba pa ngag dbang pad+ma chos 'byor nas rten bcas ched du bskul ba bzhin sngags brtson rgan po 'gyur med 'od gsal theg mchog rdo rjes bris pa bstan 'gro'i dpal du gyur cig__/sarba mang+ga laM/__dge'o//__//___

Footnotes[edit]

Other Information[edit]