སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་དབང་མཐར་ཆགས་སུ་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་དགའ་སྟོན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title sgrub thabs snying po skor lnga'i dbang mthar chags su bskur ba'i cho ga grub gnyis dga' ston JKW-KABAB-15-BA-008.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 15, Text 8, Pages 119-246 (Folios 1a to 64b2)
Author ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Phun tshogs rnam rgyal. sgrub thabs snying po skor lnga'i dbang mthar chags su bskur ba'i cho ga grub gnyis dga' ston. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 15: 119-246. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ (sgrub thabs snying po skor lnga)
Parent Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-15-BA-Karchag
Colophon

།ཅེས་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་དབང་ཆོག་འདི་ནི་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་བཀའ་ལུང་སྤྱི་བོར་བླངས་ཏེ་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་དབང་ཟིན་དང༌། གཏེར་གཞུང་ཉིད་རྩ་བར་བཟུང་ ༧ རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའི་ལྷན་ཐབས་ལས་ཀྱང་ཟུར་ཅུང་ཟད་བརྒྱན་ཏེ། ཡུལ་མདོ་ཁམས་བྲག་གཡབ་ཏུ་སྐྱེས་པའི་བཙུན་པའི་གཟུགས་བརྙན་འཆང་བ་ཐུབ་བསྟན་རབ་གསལ་ལམ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་དུ་འབོད་པས། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ས་ཡོས་བོད་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་བཅུ་ལ་རྫོགས་པར་བྲིས་པ་སྟེ་ཉེས་འགལ་གང་མཆིས་རྩ་གསུམ་ལྷའི་ཚོགས་ལ་བཤགས་ཤིང་དགེ་བས་རྒྱལ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་སྲིད་མཐའི་བར་དུ་གནས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཡི་གེ་པ་ནི་གཅུང་དཀོན་རྒྱལ་ལོ། །མངྒ་ལཾ་ཤུ་བྷཾ།།

ces sgrub thabs snying po skor lnga'i dbang chog 'di ni 'jam dbyangs mkhyen brtse rin po che thub bstan chos kyi rgya mtsho'i bka' lung spyi bor blangs te 'jam mgon kong sprul rin po che'i dbang zin dang/__gter gzhung nyid rtsa bar bzung _7_rgyal dbang karma pa'i lhan thabs las kyang zur cung zad brgyan te/__yul mdo khams brag g.yab tu skyes pa'i btsun pa'i gzugs brnyan 'chang ba thub bstan rab gsal lam phun tshogs rnam rgyal du 'bod pas/__rab byung bcu bdun pa'i sa yos bod zla bzhi pa'i tshes bcu la rdzogs par bris pa ste nyes 'gal gang mchis rtsa gsum lha'i tshogs la bshags shing dge bas rgyal bstan bshad sgrub srid mtha'i bar du gnas pa'i rgyur gyur cig__/yi ge pa ni gcung dkon rgyal lo/__/mang+ga laM shu b+haM//

[edit]
༄༅། །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་དབང་མཐར་ཆགས་སུ་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་དགའ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།རང་རིག་བླ་མ་རྩ་གསུམ་ལ། འདུ་འབྲལ་མེད་པར་ཕྱག་འཚལ་ནས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་བསྐོར་ལྔ་ལ། བརྟེན་པའི་དབང་ཆོག་བྲི་བར་བྱ། དེ་ལ་འདིར་ངོ་མཚར་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་དགོངས་གཏེར་གྲུབ་ཐོབ་ཐུག་ཏིག་གི་ཆོས་སྐོར་ལས་བྱོན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་ལ། དབང་ལྔ་ཀའི་སྔོན་འགྲོ་སྟ་གོན་གྱི་རིམ་པ་བླ་མ་ཞི་བ་ལ་སྦྱར་བ་དང༌། དངོས་གཞི་སོ་སོའི་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་པ་པོས་སྟ་གོན་ལ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད། རྣམ་བུམ། ལས་བུམ། ཉེར་སྤྱོད། སོ་ཤིང༌། དུང་ཆུ། དཔུང་སྐུད། ཀུ་ཤ། དཀར་བགེགས་བཅས་འདུ་བྱས་ལ། སྒྲུབ་གནས་རྙིང་པ་དང། རས་བྲིས་ཀྱི་ཕྱོགས་ས་ཆོག་རྒྱས་པ་མི་དགོས་པའི་རིགས་ལ། ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་བརྒྱུད་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ལས་བྱང་གི་སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་བསགས་ཀྱི་མཐར་དངོས་གཞི་ལྷ་བསྐྱེད་བཟླས་པ་བཅས་གྲུབ་ནས། སྟ་གོན་དངོས་ལ་བཞི་ལས་དང་པོ་ས་ལྷ་ནི། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ཁྲོ་གཏུམ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་སོགས་དཀར་གཏོར་སྤྱི་འགྲོ་བཏང༌། ལས་བྱང་ལྟར་བགེགས་བསྐྲད་ལ་སྲུང་འཁོར་སྒོམ། གཉིས་པ་ལྷ་སྟ་གོན་ནི། བདག་ཉིད་རིག་འཛིན་བླ་མ་ཡི༔ ཐུགས་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ བླ་མ་ཞི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔ ཨོཾ༔ བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྗེས་དགོངས་ལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་པ་དང་༔ སློབ་མ་རྣམས་ལ་སྙིང་བརྩེ་བས༔ གནས་འདིར་བླ་མ་ཞི་བ་ཡི༔ ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་འདེབས་འཚལ་ན༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་གནང་བ་དང་༔ སྣོད་བཅུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛད་གསོལ༔ ཅེས་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་བཏབ་པས་ལྷ་རྣམས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྙིང་རྗེ་ཆེ༔ ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གཞན་ཕན་གདགས་ཕྱིར༔ སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ཚུལ་བཞིན་གྱིས༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བས་བྱིན་རློབས་འགྱུར༔ གནང་བ་སྩལ་ནས་འོད་དུ་ཞུ༔ བདག་དང་གནས་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་རབ་སྦྱངས་ཏེ༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་འགྱུར༔ གསུམ་པ་བུམ་པ་ལྷག་གནས་ནི། ཉེར་སྤྱོད་སྨན་རཀ་གཏོར་མ་བཤམས་ལ་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་དང་ལྷ་བསྐྱེད་ལས་བྱང་ལྟར་བྱ་བའམ་བསྡུ་ན། བུམ་པ་ལ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭ་བྷ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲུྃ་ལས་ཕྱི་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་བུམ་པའི་རྣམ་པ་ལ་ནང་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱུར་པའི་དབུས་སུ་བླ་མ་ཞི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མཚོ་རྫིང་དྭངས་པར་ཟླ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། མཆོད་པ་ནི། ཨོཾ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ༔ མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན་ཅིར་ཡང་ཤར༔ རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ ན་མསྶ་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟཱྃ༔ སརྦ་མུ་དྲ་ཛྙཱ་ན་གཱིརྟི་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ར་ག་དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ༔ པུཥྤེ་ཏྲཱྃ༔ ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱི༔ གནྡྷེ་གན༔ ནཻ་བིདྱ་ཨཱ༔ ཤབྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ སྟ་ན་ག་ཎ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ བསྟོད་པ་ནི། སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་བཞེངས༔ གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་བསྟོད༔ གཟུང་ཐག་བླངས་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་བྱུང་གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྲིལ་ཏེ་བུམ་པའི་ནང་དུ་སོང་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕོག །སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ་བར་གྱུར་པར་བསམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ དང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཅེས་བཟླས་མཐར་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། དུང་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་བུམ་པར་བླུག་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་བས་ལྷ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་བུམ་པའི་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ། ལས་ཀྱི་བུམ་པའི་ནང་དུ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་ལྗང་ནག་རྒྱ་གྲམ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པའི་སྐུར་གསལ་བར་གྱུར་པར་མོས་ལ། ཨ་མྲྀ་ཏ་ཅི་ནུས་བཟླ། བཞི་པ་སློབ་མ་ལྷག་གནས་བྱ་སྟེ། སྣོད་དུ་གྱུར་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ཕྱི་རོལ་དུ་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌། གྲལ་དུ་འཁོད་འཕྲལ་ལས་བྱང་ལྟར་བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྡུ་གྲུབ་ནས། སློབ་དཔོན་གྱིས་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་ཆོས་བཤད་ཇི་ལྟར་འོས་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ། དེ་ལ་འདིར་གང་གསན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ནི་གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་ལ་བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་གི་བབས་སོ་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་མཆིས་པ་ལས། ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མའི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན། དེ་ལ་ཡང་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་ཀ་རའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཐུ་ལས། གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་ཁམས་དབང་དང་མཐུན་པར་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཆོས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་བཞུགས་ཤིང་རིམ་གྱིས་སྣང་བར་མཛད་པ་ལས། འདི་ནི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་དངོས་སུ་གསན་ཤིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ནས་ཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་ཏི་ལ་ཀར་སྦས་པའི་ཆོས་སྡེ་ཇི་སྙེད་གཅིག་བཞུགས་པའི་ནང་ནས་སྙིང་པོའི་ཡང་བཅུད་དུ་གྱུར་པ་གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་གི་ཆོས་སྐོར་རྣམས། གངས་ཅན་ཙམ་ན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་ནོར་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཉིད་དགུང་གྲངས་བཅོ་ལྔར་བཞེས་པའི་ཚེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཐུ་ལས་ཀློང་ཆེན་འོད་གསལ་དགོངས་པའི་ཀློང་ནས་བརྡོལ་ཡང་རིང་དུ་གསང་བས་རྒྱས་བཏབ། ཕྱིས་དུས་བབ་ལུང་བསྟན་བྱུང་སྐབས་གསང་བའི་རྒྱ་བཀྲོལ་ཏེ། གདུལ་བྱ་སྐལ་ལྡན་རྣམས་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ནང་ཚན་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་དབང་གི་སྔོན་འགྲོ་སློབ་མ་སྟ་གོན་གྱི་ཆོས་རྣམས་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ལགས། དེ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་རྣམས་གྲུབ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་བཞིའི་རིམ་པ་གཉིས་ལས་དང་པོ་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབུལ་བ་ལ་ཐོག་མར་སློབ་དཔོན་ལ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དངོས་ཡིན་སྙམ་པའི་མོས་གུས་དང་ལྡན་པས་སློབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མནྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། འབུལ་དུ་གཞུག །དེ་ལྟར་མནྜལ་ཕུལ་ནས་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། བླ་མ་གསང་སྔགས་ཆེ་བའི་མཆོག །ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེར། །བདག་ཅག་རྗེས་སུ་བཟུང་དུ་གསོལ། རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་བྱའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ་སོགས། སྨིན་བྱེད་ཀྱི་སྲོག་དང་རྩ་བར་གྱུར་པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱིས་བསྡུས་པའི་སྡོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་མཐའ་དག་ལེགས་པར་བླངས་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོ༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ བདག་ནི་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ སོ་སོར་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་འདུལ་བ་སྤྱི༔ ཁྱད་པར་རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ་ལྔ༔ སྒྲུབ་པ་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས༔ ཚུལ་བཞིན་བཟུང་ཤིང་སྲུང་བར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དཀར་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་བཞུགས་པའི་སྐུར་གསལ་བའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་མཐིང་གས་མཚན་ཅིང༌། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེར་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་གྱུར་པ་ལ། མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་དབང་པོ་སོ་སོ་ལ་མཆོད་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཉེར་སྤྱོད་བཏེགས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་པྲ་ཏིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ནས་ནེ་ཝི་དྱའི་བར་བརྗོད། གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་རིམ་པ་ལ་ལྔ་ལས་དང་པོ་སོ་ཤིང་སྦྱིན་པ་ནི། སོ་ཤིང་འདི་ཉིད་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་བར་དུ་བཟུང་ལ་སོ་དྲུད་པའི་ཚུལ་བྱས་པས་ལུས་ཁམས་རྩའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་སྐྱུག་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཕྱིར་དོན་ནས་བྱང༌། ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གང་ཐོབ་པའི་པྲ་ལྟས་གསལ་བར་བསྟན་དུ་གསོལ། སྙམ་པའི་འདུན་པ་དང་ལྡན་པས་སོ་ཤིང་དོར་ལ་རྡོ་རྗེ་བཞེད་པའི་སྔགས་འདི་ཡི་རྗེས་བཟློས་མཛོད། ཨོཾ་བཛྲ་ཧ་ས་ཧཾ། རྭ་བར་འདོར་དུ་བཅུག །དེ་ཡང་སོ་ཤིང་གི་རྩེ་མོ་རང་ངམ་བླ་མ་ལ་བསྟན་ན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ། སྟེང་དུ་མཁའ་སྤྱོད། འོག་ཏུ་ས་སྤྱོད། ཕྱོགས་བཞིར་ཕྲིན་ལས་བཞི། མཚམས་བཞིར་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཕྲན་ཚེགས་འགྲུབ་པར་གསུངས་སོ། གཉིས་པ་དུང་ཆུ་སྦྱིན་པ་ནི། མ་མཱ་ཀིའི་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཁྱོར་ཆུ་ཞལ་དུ་བཞེས་པས་ངག་དང་རླུང་གི་སྒྲིབ་པ་བྱང༌། རྨི་ལམ་གྱི་རྟགས་མཚན་གསལ་བར་འཆར་ནུས་སུ་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་བཾ་བཛྲ་མ་མཱ་ཀཱི་ཨ་མྲྀ་ཏ་བི་ཤྭ་དྷ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཅེས་པས་སྦྱིན། གསུམ་པ་དཔུང་སྐུད་སྦྱིན་པ་ནི། སྐུད་པ་དམར་པོ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང་ལས་ཆུས་བསང་ལ། ཞེས་རྡོ་རྗེ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྔགས་ཀྱིས་བསང་བའི་སྲུང་བའི་སྐུད་པ་དམར་པོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་རྡོ་རྗེའི་ཆང་པས་ཕོའི་དཔུང་པ་གཡོན་དང་མོའི་གཡས་སུ་བཅིང་ཤིང་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བས་རྒྱས་བཏབ་པས་ཡིད་ཐིག་ལེའི་སྒྲིབ་པ་སྦྱང་རྨི་ལམ་བརྟག་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་སྲུང་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་བཛྲ་བྷནྡྷ་བཾ། ཞེས་བཅིང༌། ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵཱ་ཧི༔ ཞེས་མདུད་སྟེང་རྡོ་རྗེས་རྒྱས་གདབ། བཞི་པ་ཀུ་ཤ་སྦྱིན་པ་ནི། ཀུ་ཤའི་ཆུན་པོ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་གཏད་ལ། དག་བྱེད་མཆོག་ཏུ་དགེ་བའི་རྩྭ་ཀུ་ཤའི་ཆུན་པོ་གཉིས་སྔས་དང་སྟན་གྱི་དོན་དུ་བྱིན་པས་ཀུན་གཞི་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་བྱང༌། རྨི་ལམ་མི་འཁྲུགས་ཤིང་དག་པར་མཐོང་བའི་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ཙ་ལ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཅེས་པས་སྦྱིན། ལྔ་པ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ཕྱིར་དུ་ཆོས་བཤད་པ་ནི། འདི་ལ་གསན་པས་ཁྱབ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་དུ་ན་ཀུན་མཁྱེན་དག༔ ཨུ་དུམ་ཝཱ་རའི་མེ་ཏོག་བཞིན༔ བརྒྱ་ལམ་ན་ནི་རེས་འགའ་ཞིག༔ འབྱུང་འགྱུར་ཡང་ནི་མི་འབྱུང་ངོ་༔ གསང་སྔགས་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་འཛིན་པ༔ དེ་བས་ཀྱང་ནི་དཀོན་པ་སྟེ༔ གང་གི་སེམས་ཅན་མཉམ་མེད་དོན༔ བླ་མེད་བྱེད་པར་ནུས་མ་ཡིན༔ བསྐལ་པ་བྱེ་བ་དུ་མ་རུ༔ སྔོན་དུ་སྡིག་པ་གང་བྱས་པ༔ དཀྱིལ་འཁོར་འདི་འདྲ་མཐོང་མ་ཐག༔ དེ་དག་ཟད་པར་འགྱུར་ཡིན་ན༔ གྲགས་པ་མཐའ་ཡས་སྔགས་སྤྱོད་པའི༔ ཚུལ་ལ་གནས་ན་སྨོས་ཅི་དགོས༔ སྐྱོབས་པའི་གསང་སྔགསབཟླས་ནས་ནི༔ འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡི༔ གོ་འཕང་བླ་ན་མེད་པར་འགྱུར༔ གང་ཞིག་སྤྱོད་པ་མཆོག་འདི་ལ༔ བློ་གྲོས་ཤིན་ཏུ་མི་གཡོ་ན༔ གང་ཞིག་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བའི༔ ངན་འགྲོ་དེ་ཡིས་གཅོད་པར་འགྱུར༔ དེ་ཕྱིར་ཁྱེད་རྣམས་ཐེག་ཆེན་དུ༔ སང་ནི་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར༔ ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཆེར་འབྱུང་བའི༔ ལམ་མཆོག་འདི་ནི་དཔལ་དང་ལྡན༔ ཁྱེད་རྣམས་དེར་ནི་དོང་བས་ན༔ རང་བྱུང་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་ལ༔ འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡི༔ གོ་འཕང་བླ་ན་མེད་པར་འགྱུར༔ ཅེས་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་དོན་ཆེན་པོ་རྙེད་པ་ཡིན་པས་དགའ་བ་དང་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཅིག །དེས་སྟ་གོན་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་གྲུབ་ནས་དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི་སླད་ནས་འབྱུང་བ་ལགས། ཅེས་བརྗོད་དགེ་བ་བསྔོ་ཤིང་སློབ་མ་རྣམས་རང་གནས་སུ་བཏང་ངོ༌། །སྟ་གོན་འདི་ནི་བླ་མ་ཞི་བ་ལ་སྦྱར་བ་ཡིན་ཤིང་འདི་སྔོན་དུ་སོང་བས་འོག་མ་རྣམས་ལ་སྟ་གོན་ལོགས་སུ་མི་དགོས། མ་སོང་ན་བླ་མ་དྲག་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སོགས་སྐབས་སུ་གང་བབས་ལྟར་ལྷ་སྔགས་བསྒྱུར་བས་སྟ་གོན་སྦྱར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་ལྔ་ལས་དང་པོ་བླ་མ་ཞི་བའི་དབང་བསྐུར་ལ་སྦྱོར་དངོས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ཤོམ་དང༌། ཆོ་གའི་སྦྱོར་བའོ། །དང་པོ་ནི་སྟེགས་བཟང་པོར་དཀྱིལ་འཁོར་རས་བྲིས་སམ། ལྷ་གྲངས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་བཀོད་པའི་དབུས་སུ་ཁྲིའུ་ལ་བླ་མའི་གཏོར་ཆེན་དང་སྐུ་འབགས་བྲིས་འབུར་གང་རུང༌། ཕྱོགས་རྣམས་སུ་རྣམ་བུམ། དབུ་རྒྱན། རྡོ་རྗེ། དྲིལ་བུ། ཅོད་པན། སྡོམ་གསུམ་ཆས་གོས། ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ། བེར་ཕྱམ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན། གསང་གོས་དང་ཕོད་ཆེན། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་བཅས་ཀྱི་ཙཀ་ལི། རྒྱུད་ཀྱི་གླེག་བམ། མེ་ལོང༌། གསང་ཐོད། རིག་ཙཀ ཚེ་འབྲང༌། ཚེ་རིལ་ཆང་རྣམས་བཀོད། མདུན་དུ་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་དང་ཞབས་བསིལ། ཉེར་སྤྱོད་བཅས་བསྐོར་བཤམས་བྱ། ཡོལ་བའི་ཕྱིའི་ཉེ་ལོག་གང་བདེར་འཇུག་སྒོའི་ཁྲུས་བུམ། སྒྲོན་མེ། ཆུ་བུམ། རྡོ་རྗེ་བཅས་དང༌། མཁར་བསིལ། ལྷུང་བཟེད་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གླེག་བམ་བཅས་ཕྱོགས་བསྡུས་ཙཀ་ལི། རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་མཚོན་བྱེད་བྲིས་པའི་ཙག་ལི། རྟགས་བརྒྱད་ཕྱོགས་བསྡུས། རྫས་བརྒྱད་ཕྱོགས་བསྡུས། རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་ཕྱོགས་བསྡུས་ཙཀ་ལི། སྦྱོང་ཆས་གུལ་ཡུངས་ཏིལ་ནག་མིག་དར་མེ་ཏོག་བཅས་བཀོད། གཞན་ཡང་ལས་བྱང་ལ་དགོས་པའི་གཏོར་མ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། དཀར་བགེགས་ཆད་བརྟན་དང་སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་ཌ་དྲིལ་ནང་མཆོད་འཐོར་ནས་སོགས་ཚོགས་པར་བྱ། གཉིས་པ་ཆོ་གའི་སྦྱོར་བ་ནི། བླ་མ་ཞི་བའི་ལས་བྱང་གི་དབུ་ནས་བཟུང་བདག་འདུན་དབྱེར་མེད་དུ་བསྒོམས་ནས་ཛབ྄་ཁང་མ་ཕྱེས་ཀྱང་ཆོག །བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིའི་བཟླས་པ་ཅི་ནུས་བྱ། གོང་དུ་བུམ་པ་སྟ་གོན་བྱས་ཟིན་པས་འདིར་མ་སྒྲུབ་ཀྱང་ཆོག །སྤྲོ་ན་གོང་ལྟར་སྒྲུབ། དེ་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་བྱ་བ་ནི། ཧྲཱིཿ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་སྤྱི་གཙུག་ཏུ༔ པད་སྡོང་ཉི་ཟླ་འོད་འབར་དབུས༔ འཆི་མེད་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ དམར་གསལ་པདྨ་རཱ་གའི་མདངས༔ ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་བརྗིད་ཅན༔ ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ མཉམ་བཞག་ཕྱག་རྒྱས་བུམ་པ་བཟང་༔ བདུད་རྩིས་བཅུད་ཀྱི་གང་བ་བསྣམས༔ རང་འོད་བདེ་སྟེར་ཙནྜ་ལཱི༔ མདའ་དར་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པས་འཁྲིལ༔ པདྨ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའི་ཀློང་༔ ཞི་འཛུམ་མཚན་དཔེའི་ཕུང་པོར་འབར༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ༔ རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ རིག་བདག་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ གདོད་མའི་མགོན་པོ་བླ་མ་ཚེ་དཔག་མེད༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ཡུམ་མཆོག་ཙནྜ་ལཱི༔ ཚེ་ལྷ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ལ༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ༔ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨ་མ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པས་གསོལ་བཏབ་བསྙེན་པའི་མཐུས༔ ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་ལས༔ འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའི་དབྱིབས་ཅན་དང་༔ ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མ་གྲངས་མེད་འཕྲོས༔ རང་གི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་དང་༔ ཕྱི་སྣོད་འབྱུང་བཞིའི་དྭངས་མའི་རྒྱུན༔ ནང་བཅུད་འགྲོ་བའི་ཚེ་བསོད་སྟོབས༔ སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པས་བཀུག༔ ཕྱག་གི་བུམ་པའི་ནང་དུ་ཐིམ༔ ཞུ་ཞིང་ཁོལ་ནས་བདག་ཉིད་ཀྱི༔ སྤྱི་བོ་ནས་བརྒྱུད་ལུས་ཀུན་གང་༔ བླ་ཚེ་ཡར་ཉམས་རང་སོར་ཆུད༔ འབྱུང་བཞིའི་དྭངས་མ་སྟོབས་སུ་གྱུར༔ འཁོར་འདས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱིག༔ སྙིང་གའི་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་སྨིན༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་གཡུང་དྲུང་ལུས༔ ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་བརྗིད་འབར༔ འཆི་མེད་རྟག་པའི་རིག་འཛིན་གྲུབ༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ མྱང་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་ཕུང་པོར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨ་མ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཅེས་ཅི་ནུས་མཐར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཡིག་བརྒྱ་བཅས་ལན་གསུམ་དང༌། སྟོང་ཚིག་ཕུལ་ལ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར་མོས་གུས་ཀྱི་ཤུགས་བསྐྱེད་ཅིང་མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧྲཱིཿ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་དཔག་མེད༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ༔ མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཕོ་ཉ་འགྱོགས་མའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་རྗེའི་མཐུ་རྩལ་ཕྱུང་༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་རང་སོར་ཆུད༔ ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བའི་དྭངས་མ་བསྡུས༔ འཇིག་རྟེན་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ཚེ་དཔལ་སྟོབས༔ རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རབ་འབྱམས་མཁྱེན་བརྩེའི་ཚེ༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་དབྱེར་མེད་ཐིམ༔ རྣལ་འབྱོར་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་སྒྲུབས༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རྟག་པ་དམ་པ་ཡི༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བཛྲ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་བཀུག་ཤིང་བསྟིམས་ནས་རྒྱས་གདབ་པ་ནི། ཨ་འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཏུ་འདུས༔ དེ་ཉིད་གཉུག་མ་མི་ཤིགས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆས་རྒྱས་བཏབ་པས༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་ཨ་ཡུ་ཥེ་བཛྲ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ་ཨ་ཨ༔ དེ་ནས་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་གཏོར་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་ཕུལ་ལ། ཟུར་གསལ་ལྟར་བཤགས་སྐོང་བྱས་ནས་ལས་བྱང་གི་ཚོགས་སྐོང་བ་གྲུབ་ཀྱི་བར་བཏང༌། རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་ཤིང་གནང་བ་ནོད། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། སྟ་གོན་བྱས་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཁྲུས་བྱས་བགེགས་བསྐྲད། སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་ཆོས་བཤད་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ། དེ་ལ་འདིར་སྐབས་སུ་བབ་པའི་གསང་བ་ཟབ་མོ་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་ཅུང་ཟད་འཆད་ན། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང༌། དཔལ་རྟ་མགྲིན་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཐུགས་རྗེའི་རང་གཟུགས་གངས་ཅན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་སོགས་མཚན་མཆོག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ། སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨ་ཀ་ར་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་མཚར་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཀྱང༌། རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་དང༌། ཕྱི་རབ་གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་ཟབ་མོའི་གཏེར་ཁ་རྒྱ་ཆེར་སྦས་པའི་ཚུལ་རྣམས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། བོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཐང་སྟོང་པ༔ གཏད་མེད་སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་བདག༔ སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུའི་ངང་༔ རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་བལ་པོ་ལི༔ བོད་ཡུལ་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་ཕྱིན༔ བླ་མ་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོ་ཡིས༔ རྗེས་སུ་གནང་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཁྱད་པར་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ཡིས༔ དངོས་སུ་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དབང་བསྐུར་གདམས་ངག་བསམ་ཡས་སྩལ༔ ཙཱ་རི་ཏྲ་དང་ཏི་སེའི་རོང་༔ དཔལ་གྱི་མཆིམས་ཕུའི་བྲག་སོགས་ནས༔ ཟབ་མོའི་གཏེར་ཁ་འགའ་ཞིག་བྱུང་༔ འོན་ཀྱང་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གིས༔ གསུང་གི་རྗེས་སུ་གནང་བ་དང་༔ སྔོན་ལས་འཕྲལ་རྐྱེན་མཚམས་སྦྱར་ནས༔ ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རླབས་པོ་ཆེ༔ ཆུ་ཆེན་རྣམས་ལ་ལྕགས་ཟམ་བཙུག༔ ས་གནད་མེ་བཙའ་གྲངས་མེད་བཞེངས༔ ཀླ་ཀློ་བཏུལ་ཤིང་མཐའ་དམག་བཟློག༔ གངས་ཅན་སྣོད་བཅུད་རྒུད་པ་གསོས༔ ནད་མུག་མཚོན་འཁྲུགས་སྐལ་ངན་བཅད༔ ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་སྤེལ༔ འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་རྨད་བྱུང་བ༔ ཨོ་རྒྱན་གཉིས་པའི་ཕྲིན་ལས་བསྐྱངས༔ བོད་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བར་བྱས༔ ཁྱད་པར་ཟབ་མོའི་གདམས་པ་རྣམས༔ སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་ཅི་རིགས་བསྟན༔ དེ་ཡང་འགའ་ཞིག་ཁྱབ་ཅིང་བརྡལ༔ ལ་ལ་སྙན་བརྒྱུད་གསང་བར་གདམས༔ ཐམས་ཅད་སྤེལ་བའི་གནས་མེད་པས༔ ཕལ་ཆེར་ལྷ་རྩེའི་བྲག་དང་ནི༔ ཟབ་ལུང་མཆིམས་ཕུའི་རི་སུལ་དུ༔ ཡང་གཏེར་བསྟན་པའི་བཙས་སུ་བཞག༔ དེ་རྣམས་ཀུན་གྱི་བཅུད་ཕྱུང་བ༔ མདོ་རྒྱུད་སྙིང་པོ་གདམས་ངག་ལྔ༔ སྒྲུབ་པ་ལུང་ཆེན་འདུས་པའི་བཀའ༔ སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་དང་༔ ཀུན་གྱི་རྒྱབ་བརྟེན་ཁོ་བོ་ཡི༔ ཟབ་ལམ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས༔ དྲྭ་བ་རྣམ་བཞིའི་གསེང་ལམ་བཅས༔ མ་འོངས་དོན་དུ་སྦས་པའི་ཚུལ༔ གཏེར་གནས་གཞན་ལས་ཁྱད་འཕགས་ཏེ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེའི་ལུས༔ གཏེར་སྣོད་གཞན་ལས་ཁྱད་འཕགས་པ༔ སྐྱེ་འཇིག་བྲལ་བ་དབྱིངས་ཀྱི་སྒྲོམ༔ གཏེར་ཡིག་གཞན་ལས་ཁྱད་འཕགས་ཏེ༔ འཕེལ་འགྲིབ་མེད་པ་རིག་པའི་བརྡའ༔ གཏེར་སྟོན་གཞན་ལས་ཁྱད་འཕགས་པ༔ བདག་དང་གཉིས་མིན་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་མདོ་སྔགས་གླིང་༔ མདོ་ཁམས་མཐིལ་དུ་འབྱུང་དང་འཕྲད༔ མཚོན་ཚུལ་གཞན་ལས་ཁྱད་འཕགས་ཏེ༔ དངོས་ཀྱི་ཡང་ཡང་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་༔ རིག་འཛིན་ཌ་ཀི་འདུ་བ་ཡིས༔ རྩ་ཁམས་རླུང་ལ་བྱིན་ཕབ་པས༔ རྩོལ་མེད་ངང་གིས་རྒྱུད་ལ་འཆར༔ ཐེ་ཚོམ་མ་བྱེད་གཏན་ལ་ཕོབ༔ རིང་དུ་གསང་བས་རང་ཉམས་ལོང་༔ དུས་སུ་བབ་ཚེ་རིམ་པར་སྤེལ༔ མ་ཉམས་མ་འཆལ་བཀའ་རྒྱས་སྡོམས༔ སྔོན་གྱི་གདམས་ངག་གསོ་བ་དང་༔ བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་སྨོན་ལམ་ཐོབ༔ འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡི༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ཅེས་གསུང་པ་ལྟར་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དེས་ཟབ་གཏེར་ཇི་སྙེད་ཅིག་སྦས་པའི་ནང་ནས་སྙིང་པོའི་ཡང་བཅུད་གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་རྣམས། གངས་ཅན་ཙམ་ན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་འཇིགས་བྲལ་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཉིད་དགུངས་གྲངས་བཅོ་ལྔ་བཞེས་པའི་སྐབས་སུ། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཉིད་དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་རྣམས་སུ་ཡང་ཡང་ཞལ་བསྟན་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས། གདམས་པ་དང་ལུང་བསྟན་གྱིས་དབུགས་དབྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཀློང་ཆེན་འོད་གསལ་དགོངས་པའི་ཀློང་ནས་བརྡོལ་ཡང་རིང་དུ་གསང་བའི་རྒྱས་བཏབ། ཕྱིས་ཀྱང་ཡང་ཡང་ལུང་བསྟན་སོགས་ཀྱིས་སྐབས་ཕྱེས་ཏེ་ངེས་པ་ཅན་གྱི་དུས་ལ་བབས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ན་གདུལ་བྱ་སྐལ་ལྡན་རྣམས་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོས་རྗེས་སུ་བཟུང་བར་མཛད་པའི་ནང་ཚན། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་དོན་དང་འབྲེལ་པར་ལམ་བྱེད་རྣམ་བཞིའི་གདམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྟོན་པ་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས་རྩ་བར་གྱུར་པ་བླ་མ་ཞི་བའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་བསྒྲུབ་པ་སྙེ། དེ་ཡི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་བབ་ལུགས་ཀྱང་གཞུང་ལས། དེ་ཡང་འོག་མིན་གསང་ཆེན་དུ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་ཚོམ་བུ་ཡིས༔ རིགས་གསུམ་སེམས་དཔར་བྱིན་བརླབས་ནས༔ ཛམ་གླིང་ལས་ཀྱི་ས་པ་རུ༔ མི་ལས་སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཛཿས༔ པུསྟི་གླེགས་བམ་དབང་ཆེན་ཐོབ༔ ཏནྟྲ་ཡོངས་ཀྱི་བདག་པོར་གྱུར༔ བུདྡྷ་གུ་ཧྱ་བི་མ་ལས༔ དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དབང་བརྙེས་པས༔ པཎ་གྲུབ་མང་པོས་གཙུག་ཏུ་བཀུར༔ རིག་རྩལ་དབང་ཐོབ་ཤྲིཾ་སིཾ་ཧ༔ སྙིང་པོ་དོན་གྱི་བསྟན་པའི་བདག༔ འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་འགྲུབ༔ ཁྱད་པར་ཡོངས་རྫོགས་ཕྱག་ཆེན་དབང་༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ རིག་འཛིན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེས་རྫོགས༔ དེ་རྣམས་ཀུན་ཀྱྀ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན༔ ཀུན་འདུས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་དེས༔ བོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཐང་སྟོང་པར༔ དགོངས་ཀློང་རོ་གཅིག་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ རྟོགས་གྲོལ་དུས་མཉམ་བརྡ་ཐབས་བསྟན༔ སྨིན་གྲོལ་སྙན་བརྒྱུད་དངོས་སུ་སྩལ༔ དཔེ་རྒྱུད་ཟབ་གཏེར་སྒྲོམ་བུ་གཏད༔ རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བས༔ གཞན་ལས་ཁྱད་འཕགས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི༔ བྱིན་རླབས་མཉམ་པ་མེད་པའོ༔ ཞེས་གསུང་པ་ལྟར་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ནས་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོའི་བར་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བརྒྱུད་པ་དང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་བར་མ་ཆད་པར་བྱོན་པའི་བླ་མ་ཞི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་ཐེག་པ་བཅུ་གཅིག་གི་དབང་མཐའ་བརྟེན་དང་བཅས་པ་བསྐུར་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་མཎྜལ་ཞིག་འབུལ་བར་ཞུ། ཞེས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་བཞུགས། དེ་ལྟར་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། བདག་གི་སྟོན་པ་ཁྱབ་བདག་ཆེ༔ རྡོ་རྗེའི་རིག་འཛིན་བླ་མ་ཡིས༔ རྒྱུད་དག་ནུས་པ་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར༔ དཀྱིལ་འཁོར་འཇུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་གསོལ༔ དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཐེག་པ་བཅུ་གཅིག་གི་དབང་རྣམས་རིམ་པར་བསྐུར་ནས་མ་རྟོགས་པ་དང་ལོག་པར་རྟོག་པ་དང་ཕྱོགས་ཙམ་རྟོགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐེག་པ་དང་པོ་བཅུའི་སྒོར་བཅུག་ནས། ཐེག་པ་སྔ་མ་སྔ་མའི་རྟོག་པའི་དྲི་མ་སྦྱངས་ནས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་སྤང་རྟོགས་ལ་བཀོད་ཅིང༌། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་མཆོག་གི་ས་ལ་དབུག་འབྱིན་པར་བྱེད་པའི་དབང་སྟེ། དེ་ལ་ཐོག་མར་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་དང༌། ཞུགས་ནས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས་དང་པོ་ལ་ཕྱི་ལྟར་འཇུག་པ་དང་ནང་ལྟར་འཇུག་པ་གཉིས་ལས། ཐོག་མར་ཕྱི་ལྟར་འཇུག་པ་ནི་མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་ཕྱོགས་རྟོགས་ཡང་དག་ཉིད་མ་རྟོགས་པ་ལས་ཕྱེ་བའི་ཐེག་པ་ལྔའི་རིམ་པས་འཇུག་ཅིང་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཟུང་བ་རྣམས་རིམ་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ། ཐོག་མར་འཇིག་རྟེན་པ་ལམ་དུ་མ་ཞུགས་ཤིང་བླང་དོར་གྱི་གནས་ལ་རྟོག་དཔྱོད་མེད་པར་དངོས་འཛིན་རང་དགར་སྤྱོད་པ་མ་རྟོགས་པའི་དྲི་མ་རྣམས་སྦྱངས་ཕྱིར། དག་བྱེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་ཁྲུས་བྱས་པས་སྦྱང་བྱའི་དྲི་མ་རྣམས་སངས་ཀྱིས་དག་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཁྲུས་བུམ་ཐོག་ལ། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་བུམ་བཟང་དུ༔ དྲི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་ཡིས་གཏམ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ མ་རྟོགས་འཁྲུལ་པ་དག་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨུུ་ད་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ སརྦ་པཱ་པཾ་ཀླེ་ཤ་ཤཱིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་ལྟར་ཁྲུས་དང་འཐོར་འཐུང་ཉེ་རེག་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མ་རྟོགས་འཇིག་རྟེན་རྨོངས་པའི་དྲི་མ་དག །ཡང་དག་གི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་མངོན་མཐོའི་ལམ་གྱི་སྣོད་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། གཉིས་པ་ལོག་པར་རྟོག་པ་མུ་སྟེགས་པའི་ཐེག་པ་ལ་ལྟ་ངན་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་སོགས་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བསྡུ་ན་ཚེ་སྔ་ཕྱི་མེད་པར་ལྟ་བའི་ཆད་པར་ལྟ་བ་དང༌། བེམས་ཤེས་ཀྱི་བདག་རྟག་པར་ལྟ་བ་གཉིས་སུ་འདུས་པ་ལས། དང་པོ་སོ་སོའི་ཤེས་རྒྱུད་ཀྱི་ཆད་པར་ལྟ་བའི་དྲི་མ་སྦྱོང་བའི་ཕྱིར་དུ་སྒྲོན་མེ་འབར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་བརྡ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་འདི་ཉིད་གཅིག་པུར་ཞེན་པའི་མུན་པ་དང་བྲལ་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ཡང་དག་གི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས་ཚེ་ཕྱི་མ་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་དབང་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། མར་མེ་ཐོག་སྟེ། ཧཱུྃ༔ ཤེས་རབ་ཆེན་པོའི་སྣང་བ་ཅན༔ ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཕྱི་མར་རྨོངས་པའི་མུན་བསལ་ནས༔ དམ་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་དཱི་པ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཞེས་དབང་བསྐུར་བས་ཚེ་འདི་ཁོ་ན་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཀྱི་ཕྱི་མ་མེད་དོ་སྙམ་པའི་ལྟ་ངན་དང་བྲལ་ཏེ་ཕྱི་མའི་དོན་སྒྲུབ་པའི་མཐུ་ལྡན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །སླར་ཡང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་གྱི་བརྡ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་སྔ་ཕྱི་བར་མ་ཆད་པར་འབྲེལ་མར་འབྱུང་བར་རྟོགས་ཤིང༌། དགེ་སྡིག་བླང་དོར་གྱི་གནས་ལ་འཇུག་ནུས་པའི་དབང་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཆུ་བསྒྲེང་ལ། ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་འཆད་མེད་འཇུག་པའི་ཆུ༔ བྱང་ཆུབ་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ མེད་པར་ལྟ་བའི་དྲི་བཀྲུས་ནས༔ ལས་འབྲས་ཚུལ་ལ་དད་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཨུ་ད་ཀ་ཨ་བྷི་ཥཉྩ་མི༔ ཞེས་དབང་བསྐུར་བས་རྒྱུ་འབྲས་མེད་པར་ལྟ་བའི་དྲི་མ་དག་ནས་ལས་འབྲས་ལ་དད་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་བདག་རྟག་པར་ལྟ་བའི་དྲི་མ་སྦྱོང་བའི་ཕྱིར་དུ། རྡོ་རྗེའི་དབང་བསྐུར་བའི་བརྡ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟག་པར་ལྟ་བའི་ལོག་རྟོག་གི་རི་བོ། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་གཞོམ་ནས། བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩལ་རྒྱས་ཏེ་ངེས་འབྱུང་གི་ལམ་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་ནུས་པའི་དབང་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་འབར་བ་ཡིས༔ བདག་ལྟ་འཇོམས་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་སྒྲོ་བཏགས་པའི༔ ལྟ་བའི་རི་བོ་འཇིག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཞེས་དབང་བསྐུར་བས་བདག་ལྟའི་དྲི་མ་དག་ནས་ཐར་པའི་ལམ་དུ་འཇུག་ཏུ་རུང་བའི་སྣོད་ལྡན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་པ་དང་ལོག་པར་རྟོག་པའི་འཁྲུལ་པ་བསལ་ནས་ངེས་འབྱུང་གི་བློས་སངས་རྒྱས་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ལ་ཐོག་མའི་འཇུག་སྒོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་སྡོམ་པ་སྦྱིན་དགོས་པས་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མཆོད་པའི་བཀོད་པ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་འཇའ་ཟེར་གྱི་དབུས་སུ་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཀྱཱའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་དང་བཅས་པའི་སྐྱབས་ཡུལ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་སྤྲིན་བཞིན་དུ་བཏིབ་པ་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་བཞུགས་པའི་མོས་པ་བྱས་ནས། ཅི་མཛད་ཁྱེད་ཤེས་ཀྱིས་འདུན་པ་དྲག་པོས་ཚིག་གི་རྗེས་སུ་དོན་དྲན་བཞིན་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ན་མོཿ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས༔ ལོག་པའི་ལམ་ལས་ལྡོག་ནས་ཀྱང་༔ ཐར་པའི་གོ་འཕང་དོན་གཉེར་བས༔ རྐང་གཉིས་གཙོ་བོ་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ ཞི་བ་ཆག་བྲལ་དམ་པའི་ཆོས༔ ཚོགས་མཆོག་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ༔ སྙིང་ནས་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་སྐྱབས་མཛད་གསོལ༔ དེས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་སྡོམ་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་དེང་ཕྱིན་ཆད་དགག་སྒྲུབ་ཆ་མཐུན་ལ་སོགས་པའི་སྐྱབས་འགྲོའི་བསླབ་བྱ་ལ་གནས་ཤིང༌། དུས་རྟག་ཏུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་བ་ལ་བརྩོན་དགོས་པ་ལགས། དེ་ནས་ཕྱོགས་ཙམ་རྟོགས་པ་ལས་ཕྱེ་བའི་ཐེག་པ་གསུམ་པ་ཉན་ཐོས་བདེན་བཞིའི་དབང་བསྐུར་བ་དང༌། བཞི་པ་རང་རྒྱལ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་ལས། དང་པོའི་སླད་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་གནས་ལ་སྦྱོར་བ་མཚོན་པའི་བསིལ་བྱེད། ཀུན་འབྱུང་ཟག་མེད་དུ་སྡོམ་པ་མཚོན་པའི་ལྷུང་བཟེད། ལམ་བདེན་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་པུས་སྟི། འཁོར་བའི་ཚ་གདུང་ལས་སྐྱོབས་ཅིང་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱེད་པར་མཚོན་པའི་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་བཅས་ཕྱག་ཏུ་གཏད་པས་བདེན་བཞིའི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་དེ་འབྲས་བུ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྤངས་རྟོགས་རྫོགས་པའི་དབང་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། མཁར་བསིལ་སོགས་ཕྱོགས་བསྡུས་ཙག་ལི་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ ཉན་ཐོས་བདེན་བཞིའི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པས་ཀུན་འབྱུང་གི༔ ཉེས་པ་སྤང་ཕྱིར་ལམ་ལ་བསྟེན༔ འགོག་པའི་འབྲས་བུ་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཤྲ་བ་ཀ་ཨརྠ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཞེས་དབང་བསྐུར་བས་ལྟ་སྤྱོད་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྟོགས་རིགས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་རང་རྒྱལ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། མ་རིག་པ་ལས་འདུ་བྱེད་སོགས་ཀུན་ཉོན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་འབྱུང་ལྡོག་དང༌། མ་རིག་པ་འགགས་པས་འདུ་བྱེད་འགགས་པ་སོགས་རྣམ་བྱང་གི་རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་འབྱུང་ལྡོག་གི་གནས་བདག་མེད་ཕྱེད་གཉིས་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ནས་འབྲས་བུ་རང་རྒྱལ་གྱི་སྤངས་རྟོགས་རྫོགས་པའི་དབང་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཙཀ་ལི་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ རང་རྒྱལ་རྟེན་འབྲེལ་དབང་བསྐུར་བས༔ མ་རིག་ལ་སོགས་ལུགས་འབྱུང་ཤེས༔ ལུགས་ལྡོག་ཚུལ་དུ་སྒོམ་པ་ཡིས༔ རྐྱེན་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སྭ་བྷཱུ་བུདྡྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཨོཾ༔ ཞེས་དབང་བསྐུར་བས་རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་འབྱུང་ལྡོག་ཤེས་པའི་རང་རྒྱལ་གྱི་རྟོགས་རིགས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཉན་རང་གི་རྟོགས་རིགས་གཉིས་བསྐྱེད་ནས་ལྔ་པ་དེ་དག་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ། ཡང་དག་ཉིད་མ་རྟོགས་ཞེས་པའི་བསྟན་དོན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྨོན་པ་དང་འཇུག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དགོས་པས། དེའི་ཆེད་དུ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་དཔང་པོར་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་འཇུག་སྒོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོ༔ ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དང་༔ སློབ་དཔོན་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ༔ ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་མགོན་པོ་རྣམས༔ བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་ངེས་མཛད་པའི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བླ་མེད་པ༔ དམ་པ་བདག་གིས་བསྐྱེད་པར་བགྱི༔ ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནི་བསླབ་པ་དང་༔ དགེ་བའི་ཆོས་ནི་སྡུད་པ་དང་༔ སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམས༔ སོ་སོར་བརྟན་པོར་གཟུང་བར་བགྱི༔ སླར་ཡང་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སླད་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མཚོན་བྱེད་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་བའི་སྟེང་དུ། དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མཚོན་བྱེད་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་གྱེན་དུ་ལང་པས་མཚན་པའི་མོས་པ་བྱས་ཏེ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གཅིག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་སྙིང་གར་འཆིང་ནས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གཅིག་མཛོད། ཧོ༔ སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་པ༔ བདེན་གཉིས་ཚུལ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར༔ ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་དབྱེར་མེད་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པར་བགྱི༔ ཨོཾ་སརྦ་ཡོ་ག་ཙིཏྟ་ཨུཏྤཱ་ད་ཡཱ་མི༔ དེས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྟོགས་རིགས་མཐའ་དག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ཉིད་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡོ་རྗེའི་རྩེ་ལྔ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་བཞག་སྟེ། ཨོཾ༔ དེ་རིང་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱོར་སེམས་བསྐྱེད་པ༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བརྟན་པ་ཡིས༔ དམ་པ་སྐུ་གཉིས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཙནྡྲ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ དེ་ནས་མདོ་ཡི་ལམ་ཀུན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ལ་གཞུག་པ་ནི། དེ་ལྟར་རྒྱུ་ཡི་ཐེག་པས་རྒྱུད་སྦྱང་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་འབྲས་བུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་ཡིན་པས། དེ་ལ་སྔོན་ཆད་མ་རིག་པའི་ལིང་ཐོག་གིས་སྒྲིབ་ནས་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་རང་ཞལ་མ་མཐོང་བའི་མཚོན་བྱེད་དུ་མིག་དར་སྦྱིན་པ་ནི། ཨ་ཁཾ་ཝི་ར་ཧཱུྃ། ཞེས་པས་སྦྱིན། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་དང་འཇལ་བའི་ཕྱག་རྟེན་དུ་ཨུ་དུམ་ཝཱ་ར་ལ་སོགས་པའི་མེ་ཏོག་རིགས་ལྔ་བརྒྱུས་པའི་ཕྲེང་བ་སྦྱིན་པ་ནི། ཨ་ཁཾ་ཝི་ར་ཧཱུྃ། ཅེས་པས་སྦྱིན། ཐོག་མར་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་ཞིང་གནས་པའི་རྟེན་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྡེ་སྣོད་ལས་གསུངས་པའི་སྡོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་བླངས་ནས་སྲུང་དགོས་པས། བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དད་པའི་སྤྱན་སྔར་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་རིག་ལྔ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཚུལ་དུ་བཞིན་འཛིན་སྙམ་པའི་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོ༔ བླ་མ་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ལྷ༔ བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ བདག་གིས་འགྲོ་ཀུན་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ལྷ༔ སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གཟུང་བར་བགྱི༔ སྨོན་དང་འཇུག་པ་དོན་དམ་པའི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས༔ བདེ་གཤེགས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ༔ པདྨ་ལས་ཀྱི་རིགས་བཞུགས་པའི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་སྡོམ་པ་གཟུང་༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་རྣམས༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་ངོ་༔ ཞེས་པ་རྣམས་ཕྱི་འཇུག་ཡིན། གཉིས་པ་ནང་འཇུག་གི་སླད་དུ་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨེ་མ་ཧོཿཕྱི་ལྟར་འཇུག་པ་ཡིས༔ རྒྱུད་སྦྱངས་བཀའ་དྲིན་སྩལ་ལགས་ན༔ ནང་དུ་གཞུག་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད་མཛད་གསོལ༔ ལན་གཅིག །ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་གནང་བ་སྦྱིན་ཤིང་གསང་བར་གདམས་པ་ནི༔ དེ་ལྟར་ཡིན་ན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེའི༔ ནང་དུ་འཇུག་ཅིང་སྨིན་པར་བྱ༔ གསང་བ་གསང་ཆེན་གསང་མཆོག་གི༔ ཉམས་མྱོང་གཞན་ལ་མ་སྨྲ་ཞིག༔ ཅེས་གདམས་ནས་ཛ་ཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཞེས་བརྗོད་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱག་གི་རྡོ་རྗེ་ལ་འཇུས་ནས་ཡོལ་བའི་ནང་དུ་དྲངས་པས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་སྒོ་ནས་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕྱག་བྱ་བར་མོས་ཏེ་ཐལ་མོ་གནས་གསུམ་དུ་སྦྱོར་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་ན་མ་ཏེ་ཧཱུྃ༔ ན་མ་མི་ཧཱུྃ༔ ན་མོ་ན་མ་ཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་ནས་གཡས་བསྐོར་གྱིས་ཕྱིན་ཏེ། ལྷོའི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བར་མོས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་ན་མ་ཏེ་ཧཱུྃ༔ ན་མ་མི་ཧཱུྃ༔ ན་མོ་ན་མ་ཧཱུྃ༔ ནུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བར་མོས་ཏེ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་ན་མ་ཏེ་ཧཱུྃ༔ ན་མ་མི་ཧཱུྃ༔ ན་མོ་ན་མ་ཧཱུྃ༔ བྱང་གི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བར་མོས་ཏེ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་ན་མ་ཏེ་ཧཱུྃ༔ ན་མ་མི་ཧཱུྃ༔ ན་མོ་ན་མ་ཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་སྒོར་འཁོད་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ལ་དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་ནན་སྦྱིན་པ་ནི། དམ་ཚིག་སྲུང་ན་ཆུ་འདི་ཉིད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་གྱུར་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་སྙིང་དབུས་སུ་བརྟན་ཅིང་བྱིན་གྱིས་རློབས་པར་བྱེད་ལ། དམ་ཚིག་ལས་འདས་ན་སྡིག་པ་མགོ་དགུ་པར་གྱུར་ནས་སྙིང་ཁྲག་འཇིབ་ཅིང་ཚེའི་དུས་བྱས་ནས་རྡོ་རྗེའི་དམྱལ་བར་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས་ཁེ་ཉན་གྱི་གནས་ལ་བླང་དོར་མི་འཆོལ་བའི་དམ་བཅའ་དང་བཅས་ཏེ་མྱང་བར་ཞུ། འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཆུ༔ བསྲུང་ན་དངོས་གྲུབ་དམ་པ་ཐོབ༔ མ་བསྲུངས་དམྱལ་མེ་བཟོད་དཀས་སྲེག༔ དམ་སྲུངས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་འཐུངས་ཤིག༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་ཋ་ཋ༔ ཇི་སྐད་གསུངས་པའི་དམ་ཚིག་ལས་མི་འདའ་བར་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་བོར་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ས་མ་ཡ་ཨི་དཾ་ན་ར་ཀན༔ དེ་ནས་ནང་འཇུག་གི་དངོས་གཞི་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། དམ་ཆུ་དེ་ཉིད་སྙིང་གར་ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་པོའི་རྣམ་པར་གྱུར་པ་ལས་རབ་ཏུ་འབར་བའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གཞི་ལུས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་སངས་ཀྱིས་སྦྱངས་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་མ་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་སེམས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཧྲཱིཿཡིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་དང་ལྡན་ཞིང༌། ཞི་མ་ཁྲོ་ཡི་ཉམས་ཅན་ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེཐུགས་ཀར་གཏོད་ཅིང་གཡོན་མཉམ་གཞག་གི་སྟེང་ན་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བྷནྡྷ་དང་ཚེ་ཡི་བུམ་བཟང་བསྣམས་པ། སྐུ་ལ་ནང་དུ་རྡོ་རྗེའི་གསང་གོས་དཀར་པོ། དེ་ཡི་སྟེང་དུ་ཕོད་ཆེན་མཐིང་ནག་ཆོས་གོས་དམར་པོ་ཟབ་བེར་དམར་སྨུག་རྣམས་བརྩེག་མར་གསོལ་ཤིང་དབུ་ལ་པདྨའི་སྙན་ཞུས་བརྗིད་པ། ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་འོད་ཟེར་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པར་གྱུར་པའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་མཐིང་གས་མཚན་པའི་མོས་པ་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་དང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་འོད་ཟེར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲོས། རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་རང་དབང་མེད་པར་བསྐུལ་ཏེ་དེ་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་གསུང་ཡིག་འབྲུ་ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལ་ཆར་དྲག་བབ་པ་བཞིན་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་བའི་མོས་པ་མཛོད། སྤོས་རོལ་དབྱངས་བཅས། ཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོ་དང་༔ རིག་འཛིན་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་རླབས་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་བསྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནི་མནྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཱྃ༔ ཨེ་ཨཱ་ར་ལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ ཞེས་མང་དུ་བརྗོད་ལ་དབབ་བོ། དེ་ལྟར་དབབ་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཏིཥྛ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ རིགས་དང་སྐལ་བར་བརྟག་པའི་དོན་དུ་སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་འབྲེལ་བའི་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་གང་ཡིན་པ་དེས་བཞེས་སུ་གསོལ་སྙམ་པས་ལྷ་ལ་མེ་ཏོག་འབུལ་བའི་ཕྱིར་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཧོ༔ བདག་གི་རིག་པའི་མེ་ཏོག་འདི༔ ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་དེང་འབུལ་ན༔ སྔོན་ནས་རྗེས་བཟུང་ཡི་དམ་ལྷ༔ གང་ཡིན་དེ་ལ་འབབ་པར་ཤོག༔ བཛྲ་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ ལན་གཅིག །ཅེས་བརྗོད་ལ་མེ་ཏོག་དོར། སྤྲོ་ན་མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པ་ནས་བྲེས་ཏེ་གསང་མཚན་སོ་སོར་གདགས་པའམ། བསྡུ་ན་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ལ་ཕོག་པས་གསང་བའི་མཚན་དུ་པདྨ་དགྱེས་པ་རྩལ་ཞེས་བྱ་བར་ཟུང་ཤིག་ཅེས་བརྗོད། མིག་དབྱེ་བའི་དོན་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ལྟ་བུར་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་གཡོག་མིག་དར་དང་ལྷན་གཅིག་ཏུ་བསལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་སྟོན་པ་ཡིས༔ འགྲོ་རྣམས་མ་རིག་བསལ་མཛད་ལྟར༔ དེ་བཞིན་ཁྱོད་ཀྱི་མ་རིག་མིག༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དུ་དབྱེ་བར་བྱ༔ བཛྲ་ཙཀྵུཿཛྙཱ་ན་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་པ་ནི། ཕྱག་ཤིང་གིས་མཚོན་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་པོ་འདི་ལ་ལྟོས༔ དད་དང་སྤྲོ་བ་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད༔ ལས་དང་རབ་འབྱམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས༔ འདི་ན་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབུས་སུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་རིག་བདག་ཚེ་དཔག་མེད་དང་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ། དེའི་ཕྱི་རོལ་པདྨ་འདབ་བཞི་རེ་རེའི་སྟེང་དུ་མདུན་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔ། དེའི་ཕྱི་རོལ་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་དུ་གུ་རུ་མཚན་མཆོག་བརྒྱད། བར་ཁྱམས་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་བཞིར་གུ་རུ་ཐུབ་པ་དྲུག སྒོ་བཞིར་མཐར་བྱེད་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད་གཞན་ཡང་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་མཚོན་བྱེད་རྟགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲ་ལམ་མེར་མཇལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་དབྱེར་མེད་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་རྫོགས་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་དག་གི་སྒོ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ཤིང་ལྷ་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ཞུགས་ནས་མངོན་པར་བསྐུར་བ་ལ་འདུལ་བ་དགོངས་པ་གསང་བ་རང་བཞིན་གསང་བ་རྣམས་ལས་ཕྱེ་བའི་ཐེག་པ་ཕྱི་མ་དྲུག་གི་དབང་རྣམས་རིམ་པར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། དེ་ལྟར་མནྜལ་ཕུལ་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཀྱེ་ཧོ་ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་གྱིས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་ཞུགས་ལགས་ན༔ རྒྱུད་དག་ཡེ་ཤེས་སྨིན་པ་ཡི༔ དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་སྒོའི་དྲུང་དུ་དབང་སྟེགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་འཁོད་པ་ལ། བགེགས་བྱུར་སྡིག་སྒྲིབ་རྣམས་སྦྱང་བར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། གཏོར་མ་ཏིང་ལོ་དང་བཅས་པ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ། ཨོཾ་སརྦ་བྷུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་མགྲོན་བཀུག །ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣན་མཿསརྦ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། གསང་སྔགས་དང་རིག་སྔགས་དང་གཟུངས་སྔགས་དང་སྙིང་པོ་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོངས་ཀྱང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་རིགས་འདུས་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་དེང་འདིར་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདིས་ཚིམ་པར་གྱིས་ལ་འདིར་མ་གནས་པར་གཞན་དུ་དེངས་ཤིག གང་དག་མི་འགྲོ་བ་དེ་དག་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་རབ་ཏུ་འབར་བས་མགོ་བོ་ཚལ་པ་བརྒྱར་འགས་པར་འགྱུར་ཏ་རེ། ཧཱུྃ་བཞིའི་སྔགས་བརྗོད་ལ་གུལ་ཡུང་གི་བྲབ་བདུག་བཅས་ཀྱིས་སྦྱང༌། དེ་ལྟར་བགེགས་བསལ་ནས་སྡིག་པ་སྦྱང་བ་ནི། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་ལྟུང་བག་ཆག་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ཏིལ་ལ་ཐིམ། ཏིལ་དེ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེས་བསྲེག་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་སརྦ་པཱ་པཾ་ད་ཧ་ན་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་རྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ལ་ཏིལ་མེར་བསྲེག སློབ་དཔོན་གྱིས་བུམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་གང་བ་ཐོགས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཁྲུས་བྱས་པས་སྡིག་ལྟུང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ལ་སོགས་པ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལྷག་མེད་དུ་བཀྲུས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི་སོགས་བརྗོད་ཅིང་ལས་བུམ་གྱི་ཆུས་འཐོར། དེ་ལྟར་ན་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་གཙང་བར་གྱུར་པ་ལ་སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་པ་དང་བཅས་པས་ཤིས་པར་བརྗོད་ཅིང་སྐལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་མངའ་གསོལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ། སྤང་རྟོགས་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །ཞི་བསིལ་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་དམ་པའི་ཆོས། །རིག་གྲོལ་ཡོན་ཏན་རྨད་བྱུང་དགེ་འདུན་སྡེས། །འཇིག་རྟེན་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར། དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྦྱོང་བའི་ཆོ་ག་རྣམས་གྲུབ་ནས་དངོས་གཞི་ཡོན་ཏན་ཡར་འཕེལ་གྱི་དབང་རྣམས་རིམ་པར་བསྐུར་བ་ལ་འདུལ་བ་ལས་ཕྱེ་བའི་དྲུག་པ་བྱ་རྒྱུད་དང༌། བདུན་པ་སྤྱོད་རྒྱུད་གཉིས་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆུ་དང་ཅོད་པཎ་རྡོར་དྲིལ་མིང་དབང་བཅས་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛད་པར་ཞུ། ནམ་མཁའ་གང་བའི་དབང་གི་ལྷ་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་གཅིག་པས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་བས་སྒོ་གསུམ་གྱི་སྤང་བྱ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་བཟང་པོ་ནི༔ དག་བྱེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་ཡིས་གཏམས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་ཀུན་བྱང་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲྀ་ཡེ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དབང་བསྐུར་ཞིང་བུམ་ཆུ་བླུད། དབུ་རྒྱན་ཐོག་ལ། རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་འདི་ཉིད་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པས་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་རྒྱུད་ལ་འབྱོར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ༔ རིན་ཆེན་དབུ་རྒྱན་དམ་པ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་རཏྣ་མུ་ཀུ་ཊ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ རྡོ་རྗེ་ལག་ཏུ་གཏད་ལ། རྡོ་རྗེ་ཕྱག་གཡས་སུ་གཏད་པས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་མི་ཕྱེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འགྱུར་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་དོན་རྟོགས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཆེ༔ འགྱུར་བ་མེད་པ་རྟགས་ཀྱི་རྒྱས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ དྲིལ་བུ་འཁྲོལ་ཞིང་ལག་གཡོན་པར་གཏད་ལ། དྲིལ་བུ་ཕྱག་གཡོན་དུ་གཏད་པས་བདེ་བར་བཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་གཞོམ་མེད་གྲགས་སྟོང་ནཱ་དའི་དབྱངས་སུ་འགྲུབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དབྱངས༔ ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོགས་དྲིལ་བུ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་གྷཱནྜེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་པ་དང་བཅས་པས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་རྡོ་རྗེའི་མིང་གི་དབང་བསྐུར་ཞིང༌། དབང་རྟགས་ཀྱི་ཅོད་པན་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་གསུམ་ཁྱབ་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མཚན་འགྲུབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅོད་པན་སྤྱི་བོར་གདགས་ལ། ཨོཾ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་བསྔགས་པའི་མཚན༔ ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་རབ་གྲགས་པས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདེ་གཤེགས་རྡོ་རྗེའི་མཚན་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་ནཱ་མ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ བརྒྱད་པ་དགོངས་པ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡི་དབང་བསྐུར་ནས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དུ་སྒྲུབ་པའི་སླད་དུ་རྡོར་དྲིལ་སྦྱིན་པ་ནི། ཁྱེད་རང་རྣམས་དབང་སྟེགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་འཁོད་ནས་རྡོ་རྗེ་སེམས་པའི་སྐུར་གྱུར་པ་ལ་རྡོ་རྗེ་ཐུགས། དྲིལ་བུ་གསུང༌། མཉམ་སྦྱོར་སྐུ་སྟེ་དམ་ཚིག་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་སྒོ་གསུམ་ལ་བཏབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། རྡོར་དྲིལ་སྦྱིན་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང་བ་གསུམ༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདེ་གཤེགས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཧཱུྃ༔ ཝཱའ་ཀ་གྷཱནྜེ་ཨ༔ མ་ཧཱ་མུ་ཌ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཨོཾ༔ རྡོར་དྲིལ་སྙིང་གར་བསྣོལ་བའི་ཕྱག་རྒྱས་བཟུང་བར་ཞུ། དེ་ཉིད་བརྟན་པའི་ཕྱིར་དུ་རིགས་ལྔའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བུམ་པའི་ཆུས་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། རྣམ་བུམ་ཐོག་སྟེ། ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་རིགས་ལྔའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུན༔ བདུད་རྩི་ཆུ་ཡི་བཅུད་དུ་བསྐྱིལ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔར་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲྃ་ཧྲཱི་ཨཱཿཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཞེས་བུམ་པའི་ཆུས་དབང་བསྐུར་བས་སྐུ་གང་གཙོ་བོར་ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རིགས་ལྔས་དབུར་བརྒྱན་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་དབྱེར་མེད་ཀྱང༌། །གཟུགས་སྐུ་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་སོ་སོར་གསལ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཆོག་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི། །རིགས་ལྔ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ། དགུ་པ་གསང་བ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་ཆུ་བོ་བཞི་འདུས་ཀྱི་དབང་གི་སླད་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་རང་འོད་ཀྱི་ཡུམ་དང་བཅས་པའི་སྐུར་གྱུར་པར་མོས་ལ། སློབ་དཔོན་ལ་མོས་གུས་དུང་ངེ་བ་ཞིག་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སློབ་དཔོན་མདུན་བསྐྱེད་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཆར་དྲག་བབས་པ་ལྟར་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་སིབ་སིབ་ལ་ཐིམ་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྤོས་རོལ་དང་བཅས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌ་ཀི་ནི་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨེ་ཧྱ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ དེ་ལྟར་བྱིན་དབབ་ནས་ཕྱི་སོ་ཐར་གྱྀ་ཆས་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ། ནང་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཆས་བེར་ཕྱམ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན། གསང་བ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆས་གསང་གོས་དང་ཕོད་ཆེན། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་དང་བཅས་ཏེ་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཆས་རྣམས་བྱིན་པས་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་གཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་དབང་པོར་མངའ་གསོལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ༔ སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཆས་གོས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་མངའ་གསོལ་བས༔ ཐེག་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར༔ རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་ས་ཐོབ་ཤོག༔ མ་ཧཱ་བིདྱཱ་དྷ་ར་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ དེ་ལྟ་བུའི་ཆས་ཀྱིས་གཞི་བཟུང་ནས་དེ་ཉིད་བཅུ་སོགས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག །ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་སྐུ་ལས་རང་འདྲའི་སྐུ་གཉིས་པ་རེ་བྱུང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་ཐིམ་པས་ལུས་ཐ་མལ་དུ་འཛིན་པའི་དྲི་མ་དག་ནས་རྡོ་རྗེའི་སྐུའི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིན་བརླབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། བླ་མའི་སྐུ་འབག་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ་རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཡི༔ རིག་རྩལ་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་ཡོངས་སུ་དག༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཏི་བི་ཤུདྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཨོཾ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་ཅིར་སྣང་ཐམས་ཅད་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ལ་སྣང་སྲིད་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བརྩོན་པར་མཛོད་ཅིག །གསུང་གླེགས་བམ་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་མགོན་པོའི་ཐུགས་དབྱིངས་ཡེ་ཟུང་འཇུག་གི་ངོ་བོ་དེ་ཉིད་ཡི་གེའི་རྣམ་པར་ཤར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་གླེགས་བམ་གྱི་དབང་བསྐུར་བས། ངག་གི་དྲི་མ་དག་ནས་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲར་སྨིན་པའི་མོས་པ་མཛོད། གླེགས་བམ་མགྲིན་པར་བཞག་ལ། ཨཱ༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་རྒྱུད་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ གླེགས་བམ་ལུང་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒྲར་གྲགས་སྔགས་དང་རྒྱུད་དུ་དག༔ བསམ་ཡས་ཆོས་ཀྱི་ཆར་འབེབས་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་སརྦ་དྷརྨ་གྷནྜེ་ར་ཎི་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཨཱཿ དེ་ཡི་རྗེས་འབྲེལ་དུ་བཟླས་ལུང་སྦྱིན་པ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བྱུང་ཞལ་ནས་ཐོན་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ས་བོན་གྱི་མཐར་འཁོད་པའི་མོས་པ་མཛད་ནས་སྔགས་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་སྒྲར་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ལ་བཟླས་བརྗོད་དང་རྒྱུད་བཤད་པ་ལ་བརྩོན་པར་མཛོད་ཅིག །ཐུགས་འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། མེ་ལོང་གི་ངོས་སུ་ལྷ་སྐུའི་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བའི་ཚེ་ན་ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་མི་འགག་ཅིང་གདོས་གཅས་སུ་མ་གྲུབ་པ་བཞིན་དུ། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་ལྷའི་རང་བཞིན་དུ་དག་ཅིང་གསལ་སྣང་མི་འགགས། དེ་ཡང་གདོས་གཅས་དང་བདེན་གྲུབ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་འོད་གསལ་སྟོང་ཆེན་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱ་ལས་གདོད་མ་ནས་མི་འདའ་བའི་དོན་མེ་ལོང་གི་བརྡ་ལ་བརྟེན་ནས་ངོ་སྤྲོད་པའི་མོས་པ་མཛོད། ལྷ་སྐུའི་གཟུགས་བརྙན་མེ་ལོང་དུ་ཤར་བ་བསྟན་ལ། ཧཱུྃ༔ བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ཡོངས་རྫོགས་དབྱིངས༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བས༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཐུགས་སུ་སྨིན༔ ལྷ་དང་ཡེ་ཤེས་ཟུང་འཇུག་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་པ་ར་མ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཧཱུྃ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ལྷག་པའི་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ཆོས་སྐུར་ཆེན་པོ་དོན་དམ་དཀོར་བདུན་གྱི་རང་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་གྱིས་ལ་བསྒོམ་མཛོད་ཅིག །དེ་དག་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དབང་ལྷ་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་རྣམས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་བུམ་པ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བས་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། བུམ་པ་ཐོག་ལ། ཨོཾ་དབྱིངས་ཀྱི་བུམ་པར་རིགས་པའི་ལྷ༔ སྙོམས་ཞུགས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིས་གཏམ༔ རིག་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སུ་ར་ཏཱ་སྟྭཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་སུ་ཏྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། མེ་ཏོག་འཐོར། དེ་ལྟར་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་སད་པར་བྱས་པ་ལ་མཆོད་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཉེར་སྤྱོད་བཏེགས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ་ནས་ནེ་ཝི་དྱ་བར་བརྗོད། རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྩ་རྒྱུད་བླ་མ་དང༌། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྐུར་སྣང་ཡི་དམ་ལྷ། །རྣལ་འབྱོར་གྲོགས་མཛད་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཡི། །དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ། དེ་རྣམས་ཀྱི་གསང་བ་དང་པོ་མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་རྣམ་ཤེས་ལམ་དུ་བྱེད་པའི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་སྨིན་བྱེད་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བས་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་གྱི་དྲི་མ་དག །སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོར་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །བཅུ་པ་གསང་བ་གཉིས་པ་ཨ་ནུ་ཡོ་གའི་མཚན་བཅས་རྫོགས་རིམ་གྱི་སྨིན་བྱེད་གཉིས་རིམ་པ་བཞིན་བསྐུར་བ་ལ་ཐོག་མར་གསང་དབང་གི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་བའི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་གྱིས་བདེ་བར་བཤེགས་པ་སྲས་དང་བཙུན་མོར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་ཡབ་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས་ཐུགས་ཀར་རྗེས་ཆགས་ཀྱི་མེས་འོད་དུ་ཞུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སུ་འཁྱིལ་བ་དེ་ཉིད་སྐུའི་དབྱིབས་བརྒྱུད། རྡོ་རྗེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྱི་པདྨར་བབ་པ་དམ་ཚིག་གིས་རྫས་དང་སྦྱར་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་ཐོག་ཏུ་བྱིན་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཐོད་པ་མགྲིན་པར་བཞག་ལ་བདུད་རྩི་སྦྱིན། ཨཱཿ དཀར་དམར་ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་བཅུད༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཞེས་པས་བྱིན་པ་དེ་ཉིད་མངོན་པར་དད་པ་ཆེན་པོས། ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁྃ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་མྱང་བར་ཞུ། དེ་ལྟར་མྱང་པས་རྩ་ཁམས་ཀྱི་དྲི་མ་དག་རླུང་སེམས་དབང་དུ་འདུས་ཤིང་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་པས་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས། གསལ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཞེས་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བས་རྩ་རླུང་གི་ཐ་མལ་གྱི་དྲི་མ་དག །ལམ་གཏུམ་མོ་གསལ་སྟོང་བདེ་བ་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ཤེར་དབང་གི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། སློབ་དཔོན་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཤེས་རབ་མ་གཟུགས་དང་རིགས་དང་ལང་ཚོར་ལྡན་པ་ཞིག་སྤྲོས། གསང་བའི་ཡུམ་དུ་བརླབས་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་བྱིན་པའི་མོས་པ་མཛོད། རིག་ཙག་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ ཤེས་རབ་རེག་བྱ་བདེ་བ་ཡིས༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ ལྷན་སྐྱེས་བདེ་སྟོང་མངོན་འགྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་བྱིན་པའི་རིག་མ་དང་འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་གྱིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དབབ་པ་དང་བཟུང་བ་དང་ལྡོག་པ་དང་དགྲམ་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་གྱིས་ཡས་བབ་རྒྱུ་ཡི་དགའ་བ་བཞི་དང་མས་བརྟན་འབྲས་བུའི་དགའ་བ་དང་པོ་གསུམ་མཐར་སོན་པས་མས་བརྟན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ བདེ་བ་དང་སྟོང་པ་རོ་གཅིག་པའི་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས་ཟག་བཅས་ཐིག་ལེའི་དྲི་མ་དག །ལམ་ཕོ་ཉའི་བདེ་སྟོང་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །བཅུ་གཅིག་པ་རང་བཞིན་གསང་བ་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེ་བསྐུར་བ་ནི། དབང་གསུམ་པའི་ཉམས་མྱོང་དེ་ཉིད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རིག་པ་རྗེན་པར་ངོ་སྤྲོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འདི་ལ་ཐུགས་མ་ཡེངས་པར་གཏད་མཛོད། ཨ༔ བདེ་བའི་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཉིད༔ དབྱེར་མེད་རིག་པ་རྗེན་པའི་ངང་༔ གཟུང་འཛིན་རང་དག་རང་གྲོལ་བའི༔ མི་འགྱུར་དགོངས་པའི་གདིང་ཟུང་ཞིག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་དྷརྨ་དྷ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨ་ཨ༔ ཁྱེད་རང་རྣམས་སེམས་དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་རྟོག་གི་སྤྲོས་པ་ཆོད་ལ་སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རིག་སྟོང་རྗེན་པའི་ངང་དུ་བསལ་བཞག་སྤྲོ་བསྡུ་མེད་པར་ལྷོད་ཀྱིས་ཀློད་ལ་ཅུང་ཟད་ཅིག་མཉམ་པར་འཇོག་པར་ཞུ། དེ་ལྟར་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བས་གཟུང་འཛིན་རྟོག་པའི་སྒྲིབ་པ་དག །རང་བཞིན་གསང་བ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གི་སྒོ་ནས་དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་བ་རྣམས་གྲུབ་ནས་མཐའ་རྟེན་གྱི་རིམ་པ་ལ་དབང་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པར་བྱ་བ་གཏོར་མའི་དབང་དང༌། བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཡི་དཔལ་འཕེལ་བ་ཚེ་ཡི་དབང་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས་དང་པོའི་ཆེད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་གནང་བར་ཞུ། སྒྲུབ་པའི་གཏོར་ཆེན་བཟུང་སྟེ། གཏོར་མ་འདི་ཉིད་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མ་ཚང་བ་མེད་པ་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་བྱོན་ངེད་ཀྱིས་གསོལ་བ་ཇི་ལྟར་བཏབ་པ་བཞིན་གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་གནས་བཞི་ནས་ཨོཾ་དཀར་པོ། ཨཱཿདམར་པོ། ཧཱུྃ་མཐིང་ག །ཧྲཱིཿལྗང་གུ་འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དང་བཅས་པ་བྱུང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་བཞིར་ཐིམ་པས། དབང་བཞི་ཐོབ། སྒྲིབ་བཞི་སྦྱངས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་དང་བཅས་པའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ འགྲོ་བ་འདྲེན་མཛད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ སྐུ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་ངོ་བོར་བཞུགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རབ་འབྱམས་སྤྲོ་ཞིང་སྡུད༔ མོས་ཤིང་གདུང་བས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་འདེབས་ན༔ དད་ཅིང་གུས་པའི་སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་ཡི༔ སྤྱི་བོའི་པདྨོར་མངོན་སུམ་བྱོན་ནས་ཀྱང་༔ གདུལ་བྱའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལུས་ལ་སྣང་སྟོང་བུམ་པའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ སྣང་ཞེན་སྒྲིབ་སྦྱོངས་སྐུ་ཡི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ངག་ལ་གསལ་སྟོང་གསང་བའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ རྩ་རླུང་སྒྲིབ་སྦྱོངས་གསུང་གི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཡིད་ལ་བདེ་སྟོང་གསུམ་པའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ ཐིག་ལེའི་སྒྲིབ་སྦྱོངས་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ དབྱེར་མེད་རིག་སྟོང་བཞི་པའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ རྟོག་ཚོགས་ཀུན་སྦྱོངས་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ གཏོར་མ་སློབ་མའི་གནས་བཞིར་རིམ་པར་བཞག་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཨོཾ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ བཛྲ་ཝཱ་ཀཱ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཨཱཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ བཛྲ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ བཛྲ་དྷརྨ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཧྲཱི༔ གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་མཛད་ནས་རིག་པ་མ་བཅོས་པའི་ངང་དུ་ཅུང་ཟད་ཅིག་མཉམ་པར་ཞོག་མཛོད། གཏོར་མའི་ལྷ་དམ་ཚིག་པ་ཞུ་བ་ལས་གཏོར་རྫས་དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་དབྱིག་ཏུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ བདེ་མཆོག་བདེ་སྤྱོད་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་བྱིན༔ དམ་ཚིག་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འགྱུར་མེད་སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འགག་མེད་གསུང་གི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འཁྲུལ་མེད་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡོན་ཏན་རེ་སྐོང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འཛད་མེད་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཐུན་མོང་ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་གཏོར་ཟན་བདུད་རྩི་དང་སྦྱར་ནས་བྱིན་པ་དེ་ཉིད་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཛབ྄་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ་རོལ་བར་ཞུ། དེ་ལྟར་མྱང་པས་རྩ་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གང༌། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེས་གཏོར་དབང་གྲུབ་ནས་གཉིས་པ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཡི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་ཐོག་མར་ཚེ་འགུགས་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། སློབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དུ་གསལ་བའི་ཕྱག་གཡོན་གྱི་བུམ་ཐོད་དང་སྤྱི་བོའི་རིགས་བདག་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་དང་ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་སྤྲུལ་པ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོས་འཕྲོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། འབྱུང་བ་བཞི་ཡི་དྭངས་མ། སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཤེས་རབ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་རྡོ་ཁབ་ལེན་གྱིས་ལྕགས་ཕྱེ་སྡུད་པ་ལྟར་བསྡུས་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་དང་མདུན་གྱི་ཚེ་རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཅིང༌། རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ཡི་བཅུད་ལེན་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧྲཱི༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་དཔག་མེད༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ༔ མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཕོ་ཉ་འགྱོགས་མའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་རྗེའི་མཐུ་རྩལ་ཕྱུང་༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་རང་སོར་ཆུད༔ ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བའི་དྭངས་མ་བསྡུས༔ འཇིག་རྟེན་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ཚེ་དཔལ་སྟོབས༔ རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རབ་འབྱམས་མཁྱེན་བརྩེའི་ཚེ༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་དབྱེར་མེད་ཐིམ༔ རྣལ་འབྱོར་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་སྒྲུབས༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རྟག་པ་དམ་པ་ཡི༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བཛྲ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ དེ་ལྟར་ཚེ་འགུག་ཤིང་བཅུད་བསྡུས་ནས་ཚེ་ཡི་འབྲང་རྒྱས་འདི་ཉིད་ཚེ་ལྷ་རབ་འབྱམས་སུ་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བས་རྡོ་རྗེ་བཞིའི་ཚེ་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཚེ་བུམ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧྲཱི་ཧྲཱི་ཧྲཱི༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་བླ་མ་ཚེ་དཔག་མེད༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ཡུམ་མཆོག་ཙཎྜ་ལཱི༔ ཚེ་ལྷ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ལ༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ༔ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿམ་ར་ཎི་ཛཱི་ཝནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཛྲ་ཨཱ་ཡུར་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཐབས་ཀྱི་རྫས་རིལ་བུའི་གཟུགས་སུ་ཤར་བ་འདི་ཉིད་མྱང་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྱུར་བ་མེད་པར་རྟག་ཅིང་བརྟན་པའི་ཚེ་ཡི་དཔལ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཚེ་རིལ་ལགས་གཡས་སུ་སྦྱིན་ལ། ཧྲཱི༔ ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་མི་འགྱུར་ཚེ་ཡི་རྫས༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་བཅུད་ལེན་རིལ་བུ་འདི༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ རྟག་བརྟན་གཞོམ་བྲལ་ཚེ་ཡི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿམ་ར་ཎི་ཛཱི་ཝནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཛྲ་ཨཱ་ཡུར་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྫས་བདེ་ཆེན་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དུ་འཁྱིལ་བ་འདི་ཉིད་མྱང་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ནམ་ཡང་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ཚེ་ཡི་དཔལ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད༔ ཚེ་ཆང་ལག་གཡོན་དུ་སྦྱིན་ལ། ཧྲཱི༔ ཤེས་རབ་རང་བཞིན་བདེ་ཆེན་ཚེ་ཡི་རྒྱུན༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་འཆི་མེད་བདུད་རྩི་འདི༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ཚེ་ཡི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿམ་ར་ཎི་ཛཱི་ཝནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཛྲ་ཨཱ་ཡུར་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཚེ་རྒྱས་གདབ་པའི་སླད་དུ་ཚེ་མདའ་སྤྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཀོད་པས་ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆས་རྒྱས་བཏབ་ཅིང་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྲོག་འགྲུབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨཱཿ འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཏུ་འདུས༔ དེ་ཉིད་གཉུག་མ་མི་ཤིགས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆས་རྒྱས་བཏབ་པས༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་ཨ་ཡུ་ཥེ་བཛྲ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ་ཨ་ཨཱཿ རྟགས་བརྒྱད་རྫས་བརྒྱད་སྣ་བདུན་རྣམས་ཀྱི་ཙཀ་ལཱི་རིམ་པར་གཏད་ལ། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་མཐའ་རྟེན་དང་བཅས་པ་གྲུབ་པ་ལ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་རྫས་སྣ་བདུན་དང་བཅས་པས་མངའ་གསོལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། བསོད་ནམས་བརྒྱ་ལས་གྲུབ་པའི་མཚན་དཔེའི་དཔལ། །བསོད་ནམས་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་སུ་ཡོངས་ཤར་བ། །བསོད་ནམས་དཔལ་གྱིས་འབྱོར་པས་དབང་བསྐུར་བས། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག ཨོཾ་ཨཥྟ་མངྒ་ལཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི། །བཀྲ་ཤིས་ཚངས་སོགས་ཆེ་རྒུའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །བཀྲ་ཤིས་དོན་ཀུན་གྲུབ་ལ་ཕུལ་བ་ཡི། །བཀྲ་ཤིས་རྫས་མཆོག་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས། །བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཞིའི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་ཤོག ཨོཾ་མངྒ་ལཾ་ཀུ་རུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི། དགེ་ལེགས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི། །དགེ་ཚོགས་ཆུ་གཏེར་བསྲུབས་ལས་སྐྱེས་པ་ཡི། །དགེ་མཚན་རིན་ཆེན་བདུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས། །དགེ་ཞིང་ཤིས་པའི་རྒྱལ་སྲིད་བརྟན་གྱུར་ཅིག ཨོཾ་སབྟ་རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི། ཁྱེད་རང་རྣམས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དུ་གསལ་བའི་མདུན་དུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་བརྒྱད་དང་རྫས་བརྒྱད། རྒྱལ་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱིས་མདུན་བདར་ཏེ་འཁོད་པ་ལ་སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་པ་དང་བཅས་པའི་ཞལ་ནས་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་གླུ་དབྱངས་ཀྱི་སྒྲ་སྙན་པར་སྒྲོགས་ཤིང༌། ཕྱག་ནས་མེ་ཏོག་མནྡ་ར་བའི་ཆར་སིལ་མར་བསྙིལ་བས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་འབྱོར་པ་ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་ཅིང་རྟག་པར་སྤེལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ༔ སྤང་རྟོགས་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ ཞི་བསིལ་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་དམ་པའི་ཆོས༔ རིག་གྲོལ་ཡོན་ཏན་རྨད་བྱུང་དགེ་འདུན་སྡེས༔ འཇིག་རྟེན་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྐུར་སྣང་ཡི་དམ་ལྷ༔ རྣལ་འབྱོར་གྲོགས་མཛད་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ རིག་པ་རང་ཤར་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ གང་འདུལ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་སྤྲུལ་པའི་སྐུར༔ དབྱེར་མེད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་ཤིས་པར་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར་ནས་གུར་དྲག་གི་དབང་ལ་འཇུག་པའམ་འདི་ཁོ་ན་བསྐུར་སྐབས། དམ་ཚིག་ཁས་བླངས་ཤིང༌། བཏང་རག་གི་མནྜལ་ཕུལ། ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ་དགེ་བ་བསྔོ་བ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། གསུམ་པ་རྗེས་ནི་ལས་བྱང་ལྟར་མཐར་དབྱུང་བར་བྱའོ། ༈ །རྩ་བའི་གཉིས་པ་བླ་མ་དྲག་པོའི་དབང་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ཤོམས་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་རས་བྲིས་སམ་ཚོམ་བུ་གང་རུང་དབུས་སུ་རྣམ་བུམ། རྒྱབ་ཏུ་དཔལ་གཏོར། གཡས་གཡོན་གྱི་ལོགས་སུ་དཔའ་གཅིག་སྐུ་ཙཀ །རཀྵའི་ཕྲེང་བ་དང་སྔགས་བྱང༌། གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ། གསང་ཐོད། རིག་ཙཀ་རྣམས་དང༌། མཆོད་གཏོར་སོགས་གོང་ལྟར་བཀོད། སྒྲོལ་དབང་ལ་མཁོ་བའི་གདབ་ཕུར། ཕྱག་རྒྱ་བཞི། བྱ་འུག་གི་སྒྲོ། སྐམ་ཐུན་རློན་ཐུན་སྒྲོལ་གྲི། ཧོམ་གཟར། ལྕགས་ཧོམ་ལིངྒ་བཅས་ཉེ་བར་བསྡོགས་པ་རྣམས་སོ། །ཆོ་གའི་སྦྱོར་བ་བླ་མ་དྲག་པོའི་ལས་བྱང་བཟླས་པ་བཅས་གྲུབ་ནས་རྣམ་བུམ་དུ་བསྐྱེད་བཟླས་སྤྱི་འགྲོ་དང་ལས་བུམ་རྟ་མགྲིན་ནམ་འཁྱིལ་པས་སྒྲུབ་མཐར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་བརྟན་པར་བྱས་ལ། སྟོང་ཚིག་ཕུལ་ནས་བུམ་ལྷ་འོད་ཞུ་བྱ། དེ་ནས་བཀའ་སྲུང་ལ་མཆོད་གཏོར་ཕུལ། སྐོར་ལྔའི་བཤགས་སྐོང་ལོགས་སུ་འབྱུང་བ་ལྟར་གྲུབ་ནས། རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་ལ་གནང་བ་ཞུ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། སློབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་ནས་དབྱུང་ལས་བྱང་ལྟར་བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་ལ། སྤྲོ་ན་གོང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་བསྐོར་ལྔ་ལས་བླ་མ་དྲག་པོའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་སོགས་སྦྱར། མ་གྲུབ་ན་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་ནས། དེ་ལ་འདིར་གང་གསན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ནི་གཏེར་འབྱིན་མཁས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བཞུགས་པའི་ནང་ཚན། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ཏིག་གི་ཆོས་བསྐོར་ལས་བྱོན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས་བླ་མ་དྲག་པོའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་སྐབས་སུ་བབ་པ་སྟེ་དེ་ཡང་གཞུང་ལས། འདི་ནི་དྲག་སྒྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ གེགས་སེལ་བོགས་འདོན་རྒྱལ་པོ་སྟེ༔ འདི་མེད་ནུས་མཐུ་ཙམ་གྱི་ཆེད༔ བླ་མ་དྲག་པོ་སྒྲུབ་བྱེད་ན༔ ཕལ་ཆེར་བར་ཆད་དབང་དུ་འགྲོ༔ གོ་མེད་གཡུལ་ངོར་ཞུགས་པ་འདྲ༔ དེ་བས་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པར་ཟུང་༔ ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་གཞན་ལ་ཡང་༔ འདི་ཉིད་སྦྱོར་ན་མཆོག་ཏུ་འགྱུར༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དྲག་སྒྲུབ་ཐམས་ཅད་སྙིང་པོའི་ཡང་ཞུན་དུ་གྱུར་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་སྒྲུབ་པ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱིས་བགྱི་བར་འོས་པ་རྣམས་གྲུབ་ནས་ད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཐོག་མར་སྨིན་བྱེད་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མནྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། ཅེས་འབུལ་དུ་གཞུག། དེ་ལྟར་མནྜལ་ཕུལ་ནས་སྔོན་ཆད་གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་པས་ལྡོངས་ཏེ་དོན་དམ་རང་རིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་མཐོང་བའི་མཚོན་བྱེད་དུ་མིག་དར་སྦྱིན་པ་ནི། ཨ་ཁཾ་ཝི་ར་ཧཱུྃ། ཞེས་པས་སྦྱིན། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་དང་མཇལ་བའི་ཕྱག་རྟེན་གྱི་སླད་དུ་མེ་ཏོག་སྦྱིན་པ་ནི། ཨ་ཁཾ་ཝི་ར་ཧཱུྃ། བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དབྱེར་མེད་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བར་གསོལ་བ་གཏབ་པ་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། བདག་གི་སྟོན་པ་ཁྱབ་བདག་ཆེ༔ རྡོ་རྗེའི་རིག་འཛིན་བླ་མ་ཡིས༔ རྒྱུད་དག་ནུས་པ་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར༔ དཀྱིལ་འཁོར་འཇུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་གསོལ༔ དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་དབང་དངོས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་དང་ཞུགས་ནས་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ལ་ཐོག་མར་ཕྱི་འཇུག་གི་སླད་དུ་བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ན་མོ༔ མཁའ་མཉམ་འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་གསུམ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་འཆི༔ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོཿ མར་གྱུར་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ལ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བློས༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་འགོད་པའི་སླད༔ ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བགྱི༔ དེ་ལྟར་སྐྱབས་འགྲོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའི་སོ་བྱང་གི་སྡོམ་པ་གཉིས་དང་དབང་གི་དངོས་བཞིའི་སྐབས་སུ་ཐོབ་འགྱུར་གྱི་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཟུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོ༔ བླ་མ་མཆོག་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཀུན་ནས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་དང་༔ བྱང་སེམས་བསླབ་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས༔ ཁྱད་པར་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྲོག༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཀུན༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་གཟུང་༔ བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་པ༔ རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅའ་ན༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབ་གསོལ༔ དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་འཇུག་གི་རིམ་པ་རྣམས་གྲུབ་ནས་གཉིས་པ་ནང་འཇུག་གི་སླད་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨེ་མ་ཧོཿཕྱི་ལྟར་འཇུག་པ་ཡིས༔ རྒྱུད་སྦྱངས་བཀའ་དྲིན་རྩལ་ལགས་ཀྱི༔ ནང་དུ་གཞུག་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད་མཛད་གསོལ༔ ལན་གཅིག །ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་གནང་བ་སྦྱིན་ཤིང་གསང་བར་གདམས་པ་ནི༔ དེ་ལྟར་ཡིན་ན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེའི༔ ནང་དུ་གཞུག་ཅིང་སྨིན་པར་བྱ༔ གསང་བ་གསང་ཆེན་གསང་མཆོག་གི༔ ཉམས་མྱོང་གཞན་ལ་མ་སྨྲ་ཞིག༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ¿ཞེས་པས་ཡོལ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ནང་དུ་དྲངས་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་གི་སྒོ་བཞི་ནས་རིམ་བཞིན་ཕྱག་བྱས་པར་མོས་ཏེ་ཐལ་མོ་གནས་གསུམ་དུ་སྦྱོར་ལ་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་ལན་བཞི་མཛོད། ཨོཾ་ན་མ་ཏེ་ཧཱུྃ༔ ན་མ་མི་ཧཱུྃ༔ ན་མོ་ན་མ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་ཕྱག་འཚལ་ནས་ནང་འཇུག་གི་དངོས་གཞི་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་དོན་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤུ་ནྱ་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧྃ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་སངས་ཀྱིས་སྦྱངས་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཁྱེད་རང་རྣམས་རེ་རེ་ནས་པདྨ་ཉི་མ་རྒྱལ་བསེན་བསྣོལ་བའི་སྟེང་དུ་སེམས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཧཱུྃ་དམར་ནག་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། བླ་མ་དྲག་པོ་སྐུ་མདོག་དམར་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། ཕྱག་གཡས་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསོར་ཤིང༌། གཡོན་པས་ལྕགས་སྡིག་འཛིན་པ། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་དང་གར་དགུའི་ཉམས་ཅན་ཁྲོ་གཏུམ་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་བ། ཞལ་བགྲད་ཅིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་སྨ་ར་དང་སྨིན་མ་དབུ་སྐྲ་མེ་ལྟར་གཡོ་ཞིང་ཞབས་གཉིས་འདོར་ཐབས་ཀྱིས་བཞེངས་པ་ལ། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མཐིང་ནག་གྲི་ཐོད་ཕྱག་རྒྱ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ། སྤྱི་གཙུག་ནས་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔ་འཕྲོ་ཤིང་གནས་ལྔར་གཤིན་རྗེ་རྟ་མགྲིན་གསང་བདག་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་ཡཀྵ་མེ་དབལ་རྣམས་ཀྱིས་གོ་ཆས་གཏམ་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དཔུང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པའི་སྐུར་གྱུར་པའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པའི་མོས་པ་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་དང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་འོད་ཟེར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲོས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་རང་དབང་མེད་པར་བསྐུལ་ཏེ་དེ་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་ཡིག་འབྲུ། ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཆར་དྲག་བབ་པ་བཞིན་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ པདྨ་གསང་ཆེན་མཆོག་གི་ཞིང་༔ དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆེ་མཆོག་དྲག་པོ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ རྒྱལ་བསེན་དམ་སྲི་ཚར་གཅོད་ཅིང་༔ གཟུང་འཛིན་དགྲ་བགེགས་འདུལ་བ་དང་༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་སྦྱང་བའི་ཕྱིར༔ དྲག་ཤུལ་སྟོབས་ཀྱིས་གནས་འདིར་བཤེགས༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ དེ་ལྟར་དབབ་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཏིཥྛ་བཛྲ༔ སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་འབྲེལ་བའི་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ལ་འབབ་པར་ཤོག་ཅིག་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཧོཿ བདག་གི་རིག་པའི་མེ་ཏོག་འདི༔ ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་དེང་འབུལ་ན༔ སྔོན་ནས་རྗེས་བཟུང་ཡི་དམ་ལྷ༔ གང་ཡིན་དེ་ལ་འབབ་པར་ཤོག༔ བཛྲ་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧོཿ ཅེས་བརྗོད་ལ་དོར། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ལྟ་བུས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་མིག་དར་དང་ལྷན་གཅིག་ཏུ་བསལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་སྟོན་པ་ཡིས༔ འགྲོ་རྣམས་མ་རིག་བསལ་མཛད་ལྟར༔ དེ་བཞིན་ཁྱོད་ཀྱི་མ་རིག་མིག༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དུ་དབྱེ་བར་བྱ༔ བཛྲ་ཙཀྵུ་ཛྙཱ་ན་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་པོ་འདི་ཉིད་ལྟོས༔ དད་དང་སྤྲོ་བ་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད༔ ལས་དང་རབ་འབྱམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས༔ དེ་དག་གིས་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་གྲུབ་ནས་གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་དབང་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྐུར་བ་ལ་ཐོག་མར་བུམ་པའི་དབང་གི་དོན་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་དབང་ལྷ་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷ་ཚོགས་ཡབ་ཡུབ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ༔ དབྱིངས་ཀྱི་བུམ་པར་རིག་པའི་ལྷ༔ སྙོམས་ཞུགས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིས་གཏམ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་སུ་ར་ཏཱ་སྟྭྃ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱི་མི༔ དེ་ཡི་རྗེས་འབྲེལ་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་རིམ་པར་སྦྱིན་དགོས་པས་ཐོག་མར་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་སྐུ་ལས་རང་འདྲའི་སྐུ་གཉིས་པ་ཞིག་འཕྲོས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྐུ་ཙཀ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ བཅོམ་ལྡན་གུ་རུ་དྲག་པོ་རྩལ༔ བདེ་གཤེགས་ཁྲག་འཐུང་རབ་འབྱམས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་དག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཨོཾ༔ གསུང་བཟླས་པ་ལུང་གི་སླད་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་དམར་པོར་དམིགས་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་སྔགས་ཕྲེང་ལུ་གུ་བརྒྱུད་དུ་འཕྲོས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་གི་མཐར་འཁོད་པའི་མོས་པ་མཛད་ནས་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་རེ་མཛོད། ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་དང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨརྩིཀ་ནིརྩིཀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་དང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨརྩིཀ་ནིརྩིཀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཧཱུྃ༔ ཡཀྴ་ཧཱུྃ༔ རཀྴ་ཧཱུྃ༔ ཨཿཡཿམཿདུཿརུཿཙཿཤཿནཿས་མ་ཡ་སརྦ་དུཥྟན་མ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཅེས་སོ། དེ་ཉིད་བརྟན་པར་བྱེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་སྔགས་བྱང་མགྲིན་པར་བཞག་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། སྔགས་བྱང་གཏད་ལ། ཨ༔ བཅོམ་ལྡན་གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡི༔ ནུས་པ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱྀ་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་དུ་རྫོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཝཀཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཨཱཿ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱག་མཚན་རྡོ་རྗེ་འབར་བ་འཕྲོས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པས་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡི༔ གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་སུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཧཱུྃ༔ དབང་ལྷ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་པ་དང་བཅས་པས་རབ་ཏུ་གནས་ཤིང་ཤིས་པར་བརྗོད་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཡེ་དྷརྨ་སོགས་དང༌། མི་འགྱུར་ལྷུན་པོ་སྐུ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་གསུང་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །མཐའ་བྲལ་དྲི་མེད་ཐུགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤྀས་ཤོག །རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་མེ་ཏོག་འཐོར། དེ་ལྟར་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བས་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་གྱི་དྲི་མ་དག སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོར་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་གསང་དབང་གི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་ཐོག་ཏུ་སྦྱིན་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨཱཿ དཀར་དམར་ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་བཅུད༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཨ༔ ཞེས་པས་བྱིན་པ་དེ་ཉིད་ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁཾ་ཞེས་གསུང་ནས་མྱོང་བར་ཞུ། དེ་ལྟར་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བས་རྩ་རླུང་གི་ཐ་མལ་གྱི་དྲི་མ་དག གསལ་སྟོང་བདེ་བ་སྒོམ་པ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཤེར་དབང་གི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། སློབ་དཔོན་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་སྤྲོས་ཏེ་གསང་བའི་ཡུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་བྱིན་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ ཤེས་རབ་རེག་བྱ་བདེ་བ་ཡིས༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ ལྷན་སྐྱེས་བདེ་སྟོང་མངོན་འགྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས་ཟག་བཅས་ཐིག་ལེའི་དྲི་མ་དག །ལམ་ཕོ་ཉའི་བདེ་སྟོང་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ཚིག་དབང་ནི། དབང་གསུམ་པའི་ཉམས་མྱོང་དེ་ཉིད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རིག་པ་རྗེན་པར་ངོ་སྤྲོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འདི་ལ་ཐུགས་མ་ཡེངས་པར་གཏད་མཛོད། ཨ༔ བདེ་བའི་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཉིད༔ དབྱེར་མེད་རིགས་པ་རྗེན་པའི་ངང་༔ གཟུང་འཛིན་རང་དག་རང་གྲོལ་བའི༔ མི་འགྱུར་དགོངས་པའི་གདེངས་ཟུང་ཤིག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་དྷརྨ་དྷ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཨ་ཨ་ཨ༔ ཁྱེད་རྣམས་སེམས་དུས་གསུམ་རྣམ་རྟོག་གི་སྤྲོས་པ་ཆོད་ལ་རིག་སྟོང་རྗེན་པའི་ངང་དུ་སྤྲོ་བསྡུ་མེད་པར་ལྷོད་ཀྱིས་ཀློད་ལ་ཅུང་ཟད་ཅིག་འཇོག་པར་ཞུ། དེ་ལྟར་ཚིག་དབང་བསྐུར་བས་གཟུང་འཛིན་རྟོག་པའི་སྒྲིབ་པ་དག །ལམ་རྫོགས་ཆེན་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་བ་གྲུབ་ནས་མཐའ་རྟེན་གྱི་རིམ་པ་ལ་དྲག་པོ་སྒྲོལ་བའི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་གཉིས་ལས་དང་པོ་དྲག་པོ་སྒྲོལ་བའི་དབང་གི་སླད་དུ་སྣོད་བཅུད་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སད་པས་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་སྒྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ལ་ཐོག་མར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ པདྨ་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ནས༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་རབ་འཇིགས་སྐུར་སྟོན་པ༔ ཁྲག་འཐུང་ཡོངས་རྫོགས་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ བདག་ཅག་སྙིགས་མའི་དུས་མཐར་སྐྱེས་པ་རྣམས༔ བླ་མ་དྲག་པོའི་གདུང་འཚོབ་བརྒྱུད་འཛིན་ཕྱིར༔ བསྙེན་སྒྲུབ་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་བརྩོན་སྙམ་ཡང་༔ ཕྱི་ནང་དགྲ་བགེགས་འགལ་རྐྱེན་བྱེད་ཕུར་གྱིས༔ ཚེ་སྲོག་ཆོས་ལ་བར་དུ་གཅོད་བྱེད་ན༔ ལྷ་མཆོག་ཁྱེད་ལས་སྐྱབས་གཞན་མ་མཆིས་པས༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་བསད་ཅིང་བསྐྲད་པ་དང་༔ ཕྱིར་བཟློག་མངོན་སྤྱོད་སྟོབས་ཀྱིས་དུས་ལ་བབ༔ གསེར་སྐྱེམས་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ འདོད་ཡོན་ཟག་པ་མེད་པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱི༔ ལན་གསུམ། ཧཱུྃ༔ བྱིན་རླབས་མཆོག་རྩོལ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་༔ ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་དཔལ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་དང་༔ དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་སུམ་ཅུ་སོགས༔ ཡེ་ཤེས་ལས་ལས་གྲུབ་པའི་དམ་ཅན་ལ༔ གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་གབ་སྦས་བསྟན་པ་སྐྱོང་༔ དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་སོགས༔ སྲིད་གསུམ་འབྱུང་པོ་མཐུ་སྟོབས་ཅན་རྣམས་ལ༔ གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ གཟུ་དཔང་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཕྱོགས་བཅུའི་ནམ་མཁའ་ཡངས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས༔ གུ་རུ་པདྨ་གཏུམ་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ནི་རྣལ་འབྱོར་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོ༔ སྔགས་འཆང་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དགྲ་བྱུང་ན༔ བདག་གིས་མ་ཉེས་མ་ཡོ་སྲུང་མ་མཁྱེན༔ གཟུ་དང་དཔང་དུ་དཀོན་མཆོག་བཞུགས༔ ཞལ་ལྕེ་སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེས་མཛོད༔ དམ་ཉམས་དགྲ་བོ་སྡིག་ཅན་འདིས༔ དང་པོ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བཤིགས༔ བར་དུ་དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་སྨད༔ ཐ་མར་གསང་སྔགས་སྙིང་པོ་ཕྲལ༔ ད་ལྟ་རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་བསྡོས༔ དགེ་བ་བཅུ་ནི་ཁྱད་དུ་བསད༔ མི་དགེ་བཅུ་ནི་དང་དུ་བླངས༔ མཚམས་མེད་ལྔ་ནི་འབྲས་བུར་སྨིན༔ འདི་ནི་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་ཡིན་པས༔ རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས༔ ཆོས་ཉིད་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ རྔམས་བརྗིད་ཚུལ་དུ་ཁྲོ་བོའི་སྐུར་བཞེངས་ལ༔ བསྒྲལ་བའི་ཞིང་བཅུ་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ༔ མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས༔ དམ་ཉམས་དགྲ་བོ་སྒྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་གསོལ་བས། སྣོད་བཅུད་ལྷར་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྗེས་སུ་དགོངས་ནས་དྲག་པོའི་ལས་ལ་བཞེངས་ཏེ། རང་ལ་གནང་བ་སྩལ་ཤིང་དགྲ་བགེགས་ལ་ཐུགས་ཆེར་འཁྲུགས་པས་མངོན་སྤྱོད་ལ་རྔམས་ཤིང་རིངས་པའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧོམ་བསྐྱེད་པ་ནི། རུ་ཏྲ་སརྦ་ཤ་ཏྲུན་མཱ་ར་ཡ་ནྲྀ་ཛཿ མདུན་དུ་བྷཉྫ་ཨེ་ལས་ལྕགས་བསྲེགས་ཀྱི་ཁང་སྒྲོམ་གྲུ་གསུམ་བང་རིམ་དགུ་པ་ཁ་ཁྱེར་དོག་ཅིང་གཏིང་ཟབ་པ། འོག་ནས་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཁྲག་མཚོ་ཁོལ་བ། ལོགས་ལ་ཞེ་སྡང་གི་མེ་རི་འཚུབས་པ། སྟེང་ནས་གཏི་མུག་གི་མུན་པ་གཏིབས་པ། མཚོན་ཆའི་ཆར་འབེབས་ཤིང་དུག་གི་རླངས་པ་འཕྱོ་བ། ཐན་དང་ལྟས་ངན་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་མི་བཟད་པར་འཁྲུགས་པ། ལས་བྱེད་གཤིན་རྗེའི་དམག་ཚོགས་སེང་གེ་ལྟར་རྔམས་པ། སྟག་ལྟར་འཕྱོ་བ། སྲིན་པོ་ལྟར་ཁྲོས་པ། ཤ་ཟ་ལྟར་རྒྱུག་པ། རྒྱོབ་རྒྱོབ་དང་སོད་སོད་ཀྱི་སྒྲ་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོགས་པས་གང་བ། སྲིད་པ་ལས་ཀྱི་བཙོན་ཁང་དྲག་པོ་དེའི་ནང་དུ་ནྲྀ་ཏྲི་དུད་ཁ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ལུས་གཅེར་བུ་ཤིན་ཏུ་རིད་པ་མདོག་ནག་ཅིང་དྲན་པ་ཉམས་པ་མྱ་ངན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། བུ་ག་དགུ་ནས་རྣག་ཁྲག་འཛག་པ་གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོར་གྱུར། དགུག་གཞུག་ནི་གཡབ་དྲིལ་བཅས། ན་མོ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་པདྨ་གཏུམ་པོའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བཀའ་སྲུང་ཕོ་ཉ་ལས་མཁན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་གཟུང་སྔགས་སྙིང་པོ་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་སྟོབས་ཀྱིས་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་གཟུགས་ཅན་གྱི་དགྲ། གཟུགས་མེད་ཀྱི་བགེགས། བར་ཆད་ཀྱི་རྐྱེན། ཁྱད་པར་དུ་བྱད་མ་རྦོད་གཏོང་ལྷ་དང་བཅས་པ་རྣམས། མགོན་བྱེད་ཀྱི་ལྷ། ཚེ་དང་དབང་ཐང༌། བསོད་ནམས་དང་དུས་ཀྱི་དབང་དུ་མ་གཏོང་བར་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ལིངྒ་འདི་ལ་ཁུག་ཅིག །ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ནྲྀ་ཏྲི་ཧུར་ཐུམ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨཱ་ཝཱེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་ལན་གསུམ་བྱས་ལ་ཕོ་ཉ་བསྐུལ་བ་ནི། ཛཿ པདྨ་དྲག་པོའི་འགུགས་བྱེད་ཕོ་ཉ་ཆེ༔ རྟ་གདོང་དཀར་མོ་ལྕགས་ཀྱུ་འཛིན་པའི་ཚོགས༔ ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་འཕྲོས༔ དགྲ་བགེགས་རྣམ་ཤེས་རྟེན་ལ་མྱུར་དུ་ཁུག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨརྩིཀ་ནིརྩིཀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཧ་ཡ་མུ་ཁཱི་སརྦ་དུཥྟཱན་ནྲྀ་ཏྲི་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ཧཱུྃ༔ པདྨ་དྲག་པོ་འཆིང་བྱེད་ཕོ་ཉ་ཆེ༔ ཕག་གདོང་སེར་མོ་ཞགས་པ་ཐོགས་པའི་ཚོགས༔ ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་སྤྲོས༔ དགྲ་བགེགས་རྣམ་ཤེས་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་ཆིངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨརྩིཀ་ནིརྩིཀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་སུ་ཀ་ར་མུ་ཁཱི་སརྦ་དུཥྟན་ནྲྀ་ཏྲི་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ༔ བྃ༔ པདྨ་དྲག་པོ་སྡོམ་བྱེད་ཕོ་ཉ་ཆེ༔ སེང་གདོང་དམར་མོ་ལྕགས་སྒྲོགས་ཐོགས་པའི་ཚོགས༔ ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་སྤྲོས༔ དགྲ་བགེགས་རྣམ་ཤེས་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་སྡོམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨརྩིཀ་ནིརྩིཀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་སིང་ཧ་མུ་ཁཱི་སརྦ་དུཥྟན་ནྲྀ་ཏྲི་སྥོ་ཊ་བྃ༔ ཧོ༔ པདྨ་དྲག་པོའི་མྱོས་བྱེད་ཕོ་ཉ་ཆེ༔ སྦྲུལ་གདོང་ལྗང་མོ་དྲིལ་བུ་ཐོགས་པའི་ཚོགས༔ ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་སྤྲོས༔ དགྲ་བགེགས་རྣམ་ཤེས་རྟེན་ལ་མྱོས་སུ་ཆུག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨརྩིཀ་ནིརྩིཀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་ན་ག་མུ་ཁཱི་སརྦ་དུཥྟན་གནྜེ་ཧོ༔ ཕཊ༔ པདྨ་དྲག་པོའི་དབྱེ་བྱེད་ཕོ་ཉ་ཆེ༔ རྡོ་རྗེ་བྱ་རོག་འུག་པའི་གདོང་ཅན་ཚོགས༔ ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་སྤྲོས༔ དགྲ་བགེགས་རྣམ་ཤེས་མགོན་སྐྱབས་ལྷ་དང་ཕྲོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨརྩིཀ་ནིརྩིཀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཀཾ་ཀ་ཨུ་ལུ་ཀ་མུ་ཁཱི་སརྦ་དུཥྟན་ནྲྀ་ཏྲི་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཨཱཿ པདྨ་དྲག་པོའི་འབེབས་བྱེད་ཕོ་ཉ་ཆེ༔ མི་སྲུན་ཐོད་རློན་ཐུན་ཁྲག་ཐོགས་པའི་ཚོགས༔ ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་སྤྲོས༔ དགྲ་བགེགས་རྣམ་ཤེས་སླར་ཡང་གཟུགས་ལ་ཕོབ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨརྩིཀ་ནིརྩིཀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་རཀྵ་སའི་སརྦ་དུཥྟན་ནྲྀ་ཏྲི་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ དེ་ལྟར་འགུག་འཆིང་དབྱེ་གཟིར་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་ནས་གདབ་ཁའི་བསྒྲལ་ལས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དྲག་པོའི་ནུས་སྟོབས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕུར་པ་རེ་ཕྱག་ཏུ་བྱིན་པའི་མོས་པ་མཛོད། ལས་ཕུར་ལག་ཏུ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ ཆེ་མཆོག་པདྨ་དྲག་པོ་ཡི༔ ཕྲིན་ལས་སྟོབས་རྫོགས་ཀཱི་ལ་ཡས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཁམས་གསུམ་ཡོངས་སྒྲོལ་མཐུ་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨརྩིཀ་ནིརྩིཀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཀརྨ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཞེས་པས་བྱིན་པའི་ཕུར་པ་དེ་ཉིད་རྔམས་སྟབས་ཀྱིས་བླངས་ཏེ་རྒྱལ་བསེན་དམ་སྲིའི་གདོན་བགེགས་རྣམས་ལ་གདབ་དགོས་པས་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། རང་ཉིད་པདྨ་དྲག་པོ། ཕུར་པ་སྲས་མཆོག ལིངྒ་དགྲ་བགེགས་སུ་གསལ། ཕུར་པའི་དབལ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱང་ནས་ཚེ་བསོད་ཀྱི་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་ཕུར་པས་བླངས་ཏེ་རང་ལ་ཐིམ། རྣམ་ཤེས་དབལ་རྩེར་འདུས་པ་དག་པའི་ཞིང་དུ་སྤར་ཏེ་རྡོ་རྗེ་སེམས་པའི་སྲས་སུ་བསྐྲུན། དགྲ་བགེགས་ཀྱི་གཟུགས་ཕུང་བརླགས་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་འདེབས་པར་ཞུ། ཕུར་བུ་འདྲིལ་བཞིན་པས། ཧཱུྃ༔ པདྨ་དྲག་པོའི་གསོད་བྱེད་ཕོ་ཉ་ཆེ༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་ཡཀྵ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཕྱག་གཡས་རྣཽ་དབལ་གདུག་པའི་ཕུར་བུ་འདྲིལ༔ གཡོན་པས་འཆོར་མེད་ལྕགས་ཀྱུ་རྣོན་པོ་གདེངས༔ དགྲ་བགེགས་གནོད་བྱེད་གདུག་ཅིང་གཏུམ་པོའི་ཚོགས༔ ལྕགས་ཀྱུས་ཟུང་ལ་ཕུར་བུས་སྙིང་གར་ཐོབ༔ ཚེ་བསོད་དྭངས་མ་སྒྲུབ་མཆོག་རྣམས་ལ་སྟིམས༔ རྣམ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་སེམས་པའི་སྲས་སུ་དྲོངས༔ གཟུགས་ཕུང་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་དུམ་བུར་གཏུབས༔ མངོན་སྤྱོད་སྟོབས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ བཛྲ་ཡཀྵ་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཨཱ་ཡུར་པུནྱ་ཛཿབྷྲཱུྃ༔ ནྲྀ་ཏྲི་བིནྡུ་ཨ་ཕཊ༔ བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ སླར་ཡང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨརྩིཀ་ནིརྩིཀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཧཱུྃ་ཡཀྵ་ཧཱུྃ་རཀྵ་ཧཱུྃ༔ ཨཿཡཿམཿདུཿརུཿཙཿཤཿནཿསརྦ་དུཥྟཱན་མ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཅེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་ལ་ཐུན་གྱི་བརྡེགས། སྒྲོལ་གྲིས་གཏུབ་ནས་ལིང་རོ་ཧོམ་གཟར་དུ་བླངས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ པདྨ་དྲག་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་ཕྱེས་ཤིག༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་རུས༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་བཞེས༔ དུག་གསུམ་རྩད་ནས་གཅོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སརྦ་ཤ་ཏྲུན་བིགྷྣཱན་མ་ཧཱ་མཱྃ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་བརྗོད་ལ་ལིང་རོ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཕུལ་སློབ་མ་རྣམས་ལའང་ཅུང་ཟད་རེ་སྦྱིན། གཉིས་པ་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་གི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། གཏོར་མ་ལག་ཏུ་བཟུང་ལ། གཏོར་མ་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་༔ པད་ཉི་རྒྱལ་བསེན་བསྣོལ་བའི་སྟེང་༔ སེམས་ཉིད་དག་པ་རྒྱུ་ཡི་ཧཱུྃ༔ ཡོངས་གྱུར་གཉུག་མ་རང་བཞིན་ལྷ༔ ཞལ་ཕྱག་སྐུར་བཞེངས་དྲག་པོ་རྩལ༔ དམར་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ ཕྱག་གཡས་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་གསོར༔ གཡོན་པས་ལྕགས་སྡིག་སྙིང་ནས་གཟིར༔ དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྗིད༔ ཁྲོ་གཏུམ་གར་དགུའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ སྤྱན་གསུམ་ཞལ་བསྒྲད་མཆེ་བ་བརྩིགས༔ སྨར་སྨིན་དབུ་སྐྲ་མེ་ལྟར་གཡོ༔ ཞབས་གཉིས་གྱད་ཀྱི་དོར་ཐབས་ཀྱིས༔ དྲག་མེ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་རོལ༔ སྦྱོར་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མཐིང་༔ གྲི་ཐོད་ཕྱག་རྒྱ་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ སྤྱི་གཙུག་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔ་འཕྲོ༔ གནས་ལྔར་གཤིན་རྗེ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ གསང་བདག་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་དང་༔ ཡཀྵ་མེ་དབལ་གོ་ཆས་གཏམས་པར་གསལ་བའི་གཏོར་མ་དེ་ཉིད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་བྱོན་ནས་དབང་བསྐུར་ཤིང་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད༔ གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ། ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་གུ་རུ་དྲག་པོ་རྩལ༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བས༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་བརྟན་པར་ཤོག༔ མ་ཧཱ་བ་ལིང་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བ་ལ་སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་དང་བཅས་པས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་ཤིས་པར་བརྗོད་པའི་མོས་པ་མཛོད། རབ་ཞི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང༌། །རྒྱལ་བསེན་དམ་སྲིའི་གཤེད་གྱུར་ལྷག་པའི་ལྷ། །པདྨ་གཏུམ་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི། །གསང་གསུམ་བྱིན་རླབས་འབར་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་དང་དམ་ཚིག་ཁས་བླངས་བཏང་རག་གི་མནྜལ་ཕུལ། ལུས་དབུལ་ཞིང་བླ་མའི་དྲན་དུ་ཁས་བླངས་བ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། གསུམ་པ་རྗེས་ནི་ལས་བྱང་ལྟར་མཐར་དབྱུང་ངོ༌། ༈ །རྩ་བའི་གསུམ་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དབང་ལ། དང་པོ་སྦྱོར་བ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ཤོམ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་རས་བྲིས་སམ་ཚོམ་བུ་གང་རུང་གི་དབུས་སུ། སྐྱེ་བདུན་རིལ་བུའི་བུམ་པ། གཡས་གཡོན་དུ་དབང་གཏོར་དང་རྣམ་བུམ། མདུན་རྒྱབ་ཏུ་སྐུ་ཙག་འགྲོ་འདུལ་ཕྱག་བཞི་པ་དཀར་པོ་ལ་ཡུམ་དམར་པོ་ཌར་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ། གསུང་སྔགས་བྱང་ཤེལ་ཕྲེང༌། ཐུགས་ཕྱག་མཚན་པདྨ་དང་ཕྲེང་བ། གསང་ཐོད། རིག་ཙཀ མཆོད་གཏོར་སོགས་གོང་བཞིན་བཀོད་ལ། ཆོ་གའི་སྦྱོར་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལས་བྱང་བཟླས་པ་བཅས་གྲུབ་ནས། སྐྱེ་བདུན་རིལ་བུས་བཀང་བའི་བུམ་པ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭ་བྷ་བས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་སྟེང་༔ ཕྱི་ནི་རིན་ཆེན་བུམ་པ་ལ༔ ནང་ནི་ཡེ་ཤེས་གཞལ་མེད་ཁང་༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་རྫོགས་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ རིལ་བུ་ཧྲཱིཿལས་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་འཁོར༔ རིགས་ལྔ་སེམས་དཔའ་ལྕམ་དྲལ་དང་༔ སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་ཐུབ་པ་དྲུག༔ སྒོ་སྐྱོང་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ལྷ༔ ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་བྱེ་ལྟར༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་གསལ༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དངོས༔ ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་དབང་གི་ལྷས༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིས་ཆར་འབེབས་པས༔ ཕུང་པོ་གནས་གྱུར་ཉོན་མོངས་དག༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་ཅོད་པན་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲྃ་ཧྲཱིཿཨཱ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི་སུ་ར་ཏཱ་སྟྭྃ་ཨ་ཧྃ༔ སྤྱན་འདྲེན་ནི། ཧོ༔ ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི༔ སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ལུས་ལ་སྐུ་ཡི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ངག་ལ་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཡིད་ལ་ཡེ་ཤེས་དབང་མཆོག་བསྐུར༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་རྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱརྱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་བཛྲ་དྷཱ་ཏུ་སརྦ་མནྜ་ལ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཏིཥྛ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧོ༔ མཆོད་པ་ནི། ཕྱི་མཆོད་ཉེར་སྤྱོད་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ ནང་མཆོད་སྨན་གཏོར་ར་ཀྟ་དང་༔ གསང་མཆོད་སྦྱོར་སྒྲོལ་ཟུང་འཇུག་གི༔ མཆོད་པ་ཀུན་གྱིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ན་ཨརྒྷཾ་པདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནེ་ཝི་དྱ་ཤབྟ་སརྦ་པཱུ་ཛཿཧོ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བ་ལིང་ཏ་རཀྟ་ཁ་རཾ་ཁ་ཧི༔ ཏ་ན་ག་ན་མ་ཧ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛཿཧོ༔ བསྟོད་པ་ནི། ཨོཾ༔ གང་འདུལ་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་རུ་ཤར༔ མི་ཤིག་ན་དཱའི་དབྱངས་སུ་སྒྲོགས༔ མཁྱེན་བརྩེའི་རོལ་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་བསྟོད༔ ཛབ྄་ཀྱི་དགོངས་པ་ནི། བུམ་ལྷའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་༔ ཧྲཱི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ རང་གི་ཐུགས་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་༔ གཟུངས་ཐག་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ནས༔ རབ་སྤྲོས་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་བརྒྱུད་བསྐུལ༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས༔ སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་ཡེ་ཤེས་དབྱིག༔ ཚུར་འདུས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔ སླར་འཕྲོས་སྣང་གྲགས་རྟོག་པའི་ཚོགས༔ ལྷ་སྔགས་འོད་གསལ་འཁོར་ལོར་ཤར༔ གྲགས་སྟོང་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེའི་སྒྲས༔ འཁོར་འདས་ཞིང་ཀུན་གང་བར་བསམ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཨ་ར་པ་ཙ་མི་ཏ་ཧྲཱི་ད་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ཅི་རིགས་བཟླ། ལྷ་ཚོགས་འོད་ཞུ་རིལ་བུ་ལ༔ ཐིམ་པས་གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་གྱུར༔ ཅེས་བརྗོད། རྣམ་བུམ་དུ་བསྐྱེད་ཟླས་སྤྱི་ལྟར་དང་ལས་བུམ་དུ་རྟ་མགྲིན་ནམ་འཁྱིལ་པ་གང་རུང་གིས་སྒྲུབ་མཐར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཡིག་བརྒྱ་བཅས་ལན་གསུམ་གྱིས་ལྷག་ཆད་བསྐང་ནས་སྟོང་ཚིག་ཕུལ། དེ་ནས་བཀའ་བསྲུང་ལ་མཆོད་གཏོར་ཕུལ། སྐོར་ལྔའི་བཤགས་སྐོང་ཡན་གྲུབ་པ་དང་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་ལ་གནང་བ་ཞུ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། སློབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌། ལས་བྱང་ལྟར་བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་སྒོམ་ལ། སྤྲོ་ན་གོང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་སོགས་སྦྱར། བསྡུ་ན་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་ནས་དེ་ལ་འདིར་གང་གསན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ནི་གཏེར་ཞུང་ལས། གངས་ཅན་ལྷ་གཅིག་སྙིང་རྗེའི་གཏེར༔ སྒྲུབ་ཐབས་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ཕུལ༔ བོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཐང་སྟོང་པས༔ རེ་ཞིག་སྤེལ་བའི་གནས་མེད་པས༔ མ་འོངས་ང་སྤྲུལ་སྐྱེས་བུ་ལ༔ སྨོན་ལམ་གཏད་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ༔ ཆོས་དབྱིངས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་སྦས༔ ནམ་ཞིག་རྟེན་འབྲེལ་དུས་བབ་ཚེ༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཏེར་འབྱིན་མཁས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཟབ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བཞུགས་པའི་ནང་ཚན། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ཏིག་གི་ཆོས་སྐོར་ལས་བྱོན་པའི་བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་འབུལ་བ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་བགྱི་བར་འོས་པ་རྣམས་གྲུབ་ནས་ད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཐོག་མར་སྨིན་བྱེད་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ་མཛོད། འབུལ་དུ་བཞུག དེ་ལྟར་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་སྔོན་ཆད་མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་དབང་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རང་ངོ་མ་ཤེས་པའི་མཚོན་བྱེད་དུ་མིག་དར་སྦྱིན་པ་ནི། ཨ་ཁཾ་ཝི་ར་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་སྦྱིན། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་དང་མཇལ་བའི་ཕྱག་རྟེན་གྱི་སླད་དུ་མེ་ཏོག་སྦྱིན་པ་ནི། ཨ་ཁཾ་ཝི་ར་ཧཱུྃ༔ བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དབྱེར་མེད་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། བདག་གི་སྟོན་པ་ཁྱབ་བདག་ཆེ༔ རྡོ་རྗེའི་རིག་འཛིན་བླ་མ་ཡིས༔ རྒྱུད་དག་ནུས་པ་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར༔ དཀྱིལ་འཁོར་འཇུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་གསོལ༔ དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་དབང་དངོས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་དང་ཞུགས་ནས་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ལ་ཐོག་མར་ཕྱི་འཇུག་གི་སླད་དུ་བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ན་མོ༔ མཁའ་མཉམ་འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་གསུམ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་མཆིས་ཀྱི་བར༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་འཆི༔ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོ༔ མར་གྱུར་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ལ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བློས༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་འགོད་པའི་སླད༔ ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བགྱི༔ དེ་ལྟར་སྐྱབས་འགྲོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའི་སོར་བྱང་གི་སྡོམ་པ་གཉིས་དང༌། དབང་གི་དངོས་གཞིའི་སྐབས་སུ་ཐོབ་འགྱུར་གྱི་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཟུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོ༔ བླ་མ་མཆོག་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཀུན་ནས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་དང་༔ བྱང་སེམས་བསླབ་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས༔ ཁྱད་པར་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྲོག༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཀུན༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་གཟུང་༔ བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་པ༔ རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅའ་ན༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབ་གསོལ༔ དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་འཇུག་གི་རིམ་པ་རྣམས་གྲུབ་ནས་གཉིས་པ་ནང་འཇུག་གི་སླད་དུ་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨེ་མ་ཧོཿཕྱི་ལྟར་འཇུག་པ་ཡིས༔ རྒྱུད་སྦྱངས་བཀའ་དྲིན་རྩལ་ལགས་ཀྱི༔ ནང་དུ་གཞུག་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད་མཛད་གསོལ༔ ལན་གཅིག །གནང་བ་སྦྱིན་ཤིང་གསང་བར་གདམས་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེའི༔ ནང་དུ་གཞུག་ཅིང་སྨིན་པར་བྱ༔ གསང་བ་གསང་ཆེན་གསང་མཆོག་གི༔ ཉམས་མྱོང་གཞན་ལ་མ་སྨྲ་ཞིག༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ¿ཞེས་པས་ཡོལ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ནང་དུ་དྲངས་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་གི་སྒོ་བཞི་ནས་རིམ་བཞིན་ཕྱག་བྱས་པར་མོས་ཏེ་ཐལ་མོ་གནས་གསུམ་དུ་སྦྱོར་ལ་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་ན་མ་ཏེ་ཧཱུྃ༔ ན་མ་མི་ཧཱུྃ༔ ན་མོ་ན་མ་ཧཱུྃ༔ ལན་བཞི། དེ་ལྟར་ཕྱག་འཚལ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་དོན་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧྃ༔ ཁྱེད་རྣམས་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང་༔ སེམས་ཉིད་དག་པ་རྒྱུ་ཡི་ཧྲཱི༔ ཡོངས་གྱུར་གཉུག་མ་རང་བཞིན་ལྷ༔ ཞལ་ཕྱག་སྐུར་བཞེངས་འཕགས་པ་མཆོག༔ འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ནི༔ དཀར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ༔ རྩ་ཕྱག་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར༔ ལྷག་མ་བགྲང་ཕྲེང་པདྨ་འཆང་༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ ཞི་འཛུམ་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་རོལ༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་དཀར་དམར་མདངས༔ ཌཱ་རུ་ཐོད་ཆང་བསྣམས་པས་འཁྲིལ༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་གསལ༔ དེ་ལྟར་གསལ་བའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པའི་སྐུར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་དང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་འོད་ཟེར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲོས་པས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་རང་དབང་མེད་པར་བསྐུལ་ཏེ་དེ་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་ཡིག་འབྲུ་ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་བའི་མོས་པ་མཛོད༔ སྤོས་རོལ་དབྱངས་བཅས། ཧྲཱི༔ ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི༔ སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ལུས་ལ་སྐུ་ཡི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ངག་ལ་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཡིད་ལ་ཡེ་ཤེས་དབང་མཆོག་བསྐུར༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱརྱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་བཛྲ་དྷ་ཏུ་སརྦ་མཎྜ་ལ་ཨེ་ཧྱ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ དེ་ལྟར་དབབ་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཏིཥྛ་བཛྲ། སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་འབྲེལ་བའི་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ལ་འབབ་པར་ཤོག་ཅིག་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཧོཿ བདག་གི་རིག་པའི་མེ་ཏོག་འདི༔ ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་དེང་འབུལ་ན༔ སྔོན་ནས་རྗེས་བཟུང་ཡི་དམ་ལྷ༔ གང་ཡིན་དེ་ལ་འབབ་པར་ཤོག༔ བཛྲ་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧོཿ ཅེས་པས་མེ་ཏོག་དོར། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ལྟ་བུས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་མིག་དར་དང་ལྷན་གཅིག་ཏུ་བསལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་སྟོན་པ་ཡིས༔ འགྲོ་རྣམས་མ་རིག་བསལ་མཛད་ལྟར༔ དེ་བཞིན་ཁྱེད་ཀྱི་མ་རིག་མིག༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དུ་དབྱེ་བར་བྱ༔ བཛྲ་ཙཀྵུ་ཛྙཱ་ན་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་པོ་འདི་ཉིད་ལྟོས༔ དད་དང་སྤྲོ་བ་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད༔ ལས་དང་རབ་འབྱམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས༔ དེ་དག་གིས་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་གྲུབ་ནས་གཉིས་པ་དངོས་བཞིའི་དབང་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྐུར་བ་ལ་ཐོག་མར་བུམ་པའི་དབང་གི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་དབང་གི་ལྷ་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་པས་དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ༔ དབྱིངས་ཀྱི་བུམ་པར་རིག་པའི་ལྷ༔ སྙོམས་ཞུགས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིས་གཏམ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་སུ་ར་ཏཱ་སྟྭྃ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱི་མི༔ དེ་ཡི་རྗེས་འབྲེལ་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་རིམ་པར་སྦྱིན་དགོས་པས་ཐོག་མར་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་སྐུ་ལས་རང་འདྲའི་སྐུ་གཉིས་པ་ཞིག་འཕྲོས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྐུ་ཙཀ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ རབ་འབྱམས་ཞི་བའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྣང་ཞེན་ལྷ་སྐུར་དག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི་ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ གསུང་བཟླས་ལུང་གི་སླད་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་པོ་དམིགས་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཕྲོས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཧྲཱིཿཡིག་གི་མཐར་འཁོད་པའི་མོས་པ་མཛད་ནས་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་རེ་མཛོད། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ དང༌། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ དྷུ་མ་གྷ་ཡེ་ན་མ་སྭཱ་ཧཱཿ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷ་ཏུ་ཨ༔ དང༌། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ དྷུ་མ་གྷ་ཡེ་ན་མ་སྭཱ་ཧཱཿ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷ་ཏུ་ཨ༔ ཨ་ནྲྀ་སུ་ཏྲི་པྲེ་དུཿསརྦ་པཱ་པྃ་ཀླེ་ཤ་དུཿཁ་ཤཱནྟིཾཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཅེས་སོ། །སྔགས་བྱང་གཏད་ལ། དེ་ཉིད་བརྟན་པར་བྱེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་སྔགས་བྱང་མགྲིན་པར་བཞག་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཨཱཿ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི༔ བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒྲར་གྲགས་སྔགས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཝ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱག་མཚན་བགྲང་ཕྲེང་དང་པདྨ་དཀར་པོ་འཕྲོས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཕྱག་མཚན་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ སྙིང་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ རིག་པ་རང་ཤར་ཕྱག་མཚན་གྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྟོགས་ཚོགས་ཐུགས་སུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དབང་གི་ལྷ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་པ་དང་བཅས་པས་རབ་ཏུ་གནས་ཤིང་ཤིས་པར་བརྗོད་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཡེ་དྷརྨ་སོགས་དང༌། མི་འགྱུར་ལྷུན་པོ་སྐུ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་གསུང་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །མཐའ་བྲལ་དྲི་མེད་ཐུགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤྀས་ཤོག །རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་མེ་ཏོག་འཐོར། དེ་ལྟར་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བས་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་གྱི་དྲི་མ་དག སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོར་བསྒོམས་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་གསང་དབང་གི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་སྦྱིན་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨཱཿ དཀར་དམར་ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་བཅུད༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཨ༔ ཞེས་པས་བྱིན་པ་དེ་ཉིད་ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁཾ་ཞེས་གསུང་ནས་མྱོང་བར་ཞུ། དེ་ལྟར་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བས་རྩ་རླུང་གི་ཐ་མལ་གྱི་དྲི་མ་དག གསལ་སྟོང་བདེ་བ་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཤེར་དབང་གི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། སློབ་དཔོན་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་སྤྲོས་ཏེ་གསང་བའི་ཡུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་བྱྀན་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ ཤེས་རབ་རེག་བྱ་བདེ་བ་ཡིས༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ ལྷན་སྐྱེས་བདེ་སྟོང་མངོན་འགྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས་ཟག་བཅས་ཐིག་ལེའི་དྲི་མ་དག །ལམ་ཕོ་ཉའི་བདེ་སྟོང་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ཚིག་དབང་ནི་དབང་གསུམ་པའི་ཉམས་མྱོང་དེ་ཉིད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རིག་པ་རྗེན་པར་ངོ་སྤྲོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འདི་ལ་ཐུགས་མ་ཡེངས་པར་གཏད་མཛོད། ཨ༔ བདེ་བའི་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཉིད༔ དབྱེར་མེད་རིག་པ་རྗེན་པའི་ངང་༔ གཟུང་འཛིན་རང་དག་རང་གྲོལ་བའི༔ མི་འགྱུར་དགོངས་པའི་གདེངས་ཟུང་ཤིག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་དྷརྨ་དྷ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཨ་ཨ་ཨཱཿ ཁྱེད་རྣམས་སེམས་དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་རྟོག་གི་སྤྲོས་པ་ཆོད་ལ་རིག་སྟོང་རྗེན་པའི་ངང་དུ་སྤྲོ་བསྡུ་མེད་པར་ལྷོད་ཀྱིས་ཀློད་ལ་ཅུང་ཟད་འཇོག་པར་ཞུ། དེ་ལྟར་ཚིག་དབང་བསྐུར་བས་གཟུང་འཛིན་རྟོག་པའི་སྒྲིབ་པ་དག །ལམ་རྫོགས་ཆེན་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གིས་དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་བ་གྲུབ་ནས་མཐའ་རྟེན་ལ་གཉིས་ལས་ཐོག་མར་མྱོང་གྲོལ་སྐྱེ་བདུན་རིལ་བུའི་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། རིལ་བུའི་ཕོ་བྲང་གཞལ་མེད་ཁང་དུ་གྱུར་པའི་ནང་དུ་རིལ་བུ་རེ་རེ་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་གསལ་བས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས། གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། རིལ་བུམ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་རིལ་བུ་ལག་ཏུ་བྱིན་ཏེ། ཧྲཱི༔ སྣང་སྟོང་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་བུམ་པ་ན༔ རིལ་བུ་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཨ་ར་པ་ཙ་མི་ཏ་ཧྲི་ད་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཞེས་པས་བྱིན་པའི་རིལ་བུ་དེ་ཉིད་ལྷ་ཉིད་རིལ་བུའི་གཟུགས་སུ་གྱུར་པ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ལྕེ་ཡི་པདྨོ་ནས་བརྒྱུད་དེ་སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་པའི་ཡི་གེ་ཧྲཱི་ལ་ཐིམ་པས་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་སྨིན་ཅིང་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཐམས་ཅད་གྲོལ་བར་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་བར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། རིལ་བུའི་ཆེ་བ་བརྗོད་པ་ནི། ཧོཿ ལེགས་འོངས་རིགས་ཀྱི་བུ་མཆོག་རྣམས༔ དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ རྟག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་ལས༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་སེམས་འཕེལ༔ རྫོགས་སྨིན་སྦྱངས་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ མྱུར་དུ་འཕགས་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ༔ འགྲོ་ཀུན་སྨིན་གྲོལ་མཐུ་ལྡན་ཤོག༔ གཉིས་པ་དབང་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པར་བྱ་བ་གཏོར་མའི་དབང་གི་ཆེད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་གནང་བར་ཞུ། གཏོར་མ་བཟུང་སྟེ། གཏོར་མ་འདི་ཉིད་འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མ་ཚང་བ་མེད་པ་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་བྱོན་ངེད་ཀྱིས་གསོལ་བ་ཇི་ལྟར་བཏབ་པ་བཞིན་གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་གནས་བཞི་ནས་ཨོཾ་དཀར་པོ། ཨཱཿདམར་པོ། ཧཱུྃ་མཐིང་ག །ཧྲཱིཿལྗང་གུ་འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དང་བཅས་པ་བྱུང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་བཞིར་ཐིམ་པས། དབང་བཞི་ཐོབ། སྒྲིབ་བཞི་སྦྱངས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་དང་བཅས་པའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ འགྲོ་བ་འདྲེན་མཛད་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ སྐུ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་ངོ་བོར་བཞུགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རབ་འབྱམས་སྤྲོ་ཞིང་སྡུད༔ མོས་ཤིང་གདུང་བས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་འདེབས་ན༔ དད་ཅིང་གུས་པའི་སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་ཡི༔ སྤྱི་བོའི་པདྨོར་མངོན་སུམ་བྱོན་ནས་ཀྱང་༔ གདུལ་བྱའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལུས་ལ་སྣང་སྟོང་བུམ་པའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ སྣང་ཞེན་སྒྲིབ་སྦྱོངས་སྐུ་ཡི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ངག་ལ་གསལ་སྟོང་གསང་བའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ རྩ་རླུང་སྒྲིབ་སྦྱོངས་གསུང་གི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཡིད་ལ་བདེ་སྟོང་གསུམ་པའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ ཐིག་ལེའི་སྒྲིབ་སྦྱོངས་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ དབྱེར་མེད་རིག་སྟོང་བཞི་པའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ རྟོག་ཚོགས་ཀུན་སྦྱོངས་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ གཏོར་མ་སློབ་མའི་གནས་བཞིར་རིམ་པར་བཞག་ལ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཨོཾ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བཛྲ་ཝཱ་ཀཱ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཨཱཿ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བཛྲ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བཛྲ་དྷརྨ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཧྲཱི༔ གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་མཛད་ནས་རིག་པ་མ་བཅོས་པའི་ངང་དུ་ཅུང་ཟད་ཅིག་མཉམ་པར་ཞོག་མཛོད། གཏོར་མའི་ལྷ་དམ་ཚིག་པ་ཞུ་བ་ལས་གཏོར་རྫས་དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་དབྱིག་ཏུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ བདེ་མཆོག་བདེ་སྤྱོད་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ འགྲོ་བ་འདྲེན་མཛད་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་བྱིན༔ དམ་ཚིག་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འགྱུར་མེད་སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འགག་མེད་གསུང་གི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འཁྲུལ་མེད་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡོན་ཏན་རེ་སྐོང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འཛད་མེད་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཐུན་མོང་ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་གཏོར་ཟན་བདུད་རྩི་དང་སྦྱར་ནས་བྱིན་པ་དེ་ཉིད་དངོས་གྲུབ་ཏུ་ཤེས་པས་རོལ་བར་ཞུ། དེ་ལྟར་མྱང་པས་རྩ་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གང༌། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་དག་གིས་དབང་མཐའ་རྟེན་དང་བཅས་པ་གྲུབ་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བ་ལ་སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་པ་དང་བཅས་པས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་ཤིས་པར་བརྗོད་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྣང་གྲག་རྟོག་པའི་ཆོས་སོ་ཅོག །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྣང་བས་ཁྱབ། །གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ། དམ་ཚིག་ཁས་བླངས། གཏང་རག་གི་མཎྜལ་ཕུལ། ལུས་དབུལ་དགེ་བསྔོ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། ཤིང་དབང་གཞན་དང་མི་འབྲེལ་ན་གསུམ་པ་རྗེས་ནི་ལས་བྱང་ལྟར་མཐར་དབྱུང་ངོ། ༈ །རྩ་བའི་བཞི་པ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྦྱོར་བ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ཤོམ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་རས་བྲིས་སམ་ཚོམ་བུ་གང་རུང་གི་དབུས་སུུ་རྣམ་བུམ། རྒྱབ་ཏུ་དཔལ་གཏོར་རྟ་ཞལ་གྱིས་མཚན་པ། གཡས་གཡོན་ཅི་བདེ་བར་སྐུ་ཙཀ་རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ལྟར་ཡུམ་ཕག་སྔོན་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ། སྔགས་བྱང་ཕྲེང་དམར། ཕྱག་མཚན་རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊཱྃ་རྔེའུ་ཆུང་སྡིག་འཛུབ་མདུང་ཐུང་རྒྱུ་ཞགས། གཞན་ཡང་གསང་ཐོད། རིག་ཙཀ །སྒྲོལ་དབང་ལ་འཁོ་བའི་གདབ་ཕུར། ལྕགས་ཧོམ། ལིངྒ༌། སྒྲོལ་གྲི། གཏོར་ཟོར་གྲུ་གསུམ་འཚེ་ཡུངས་བཙུག་པ། དྲག་ཤིང་གི་མེ་ཧོམ་རྣམས་འདུ་བྱ་བ་མ་ཟད་མཆོད་གཏོར་སོགས་ཀྱང་གོང་ལྟར་བཀོད་དགོས་སོ། །ཆོ་གའི་སྦྱོར་བ་ནི་རྟ་མགྲིན་གྱི་ལས་བྱང་ཟླས་པ་བཅས་གྲུབ་ནས། རྣམ་བུམ་དུ་བསྐྱེད་ཟླས་སྤྱི་ལྟར་དང་ལས་བུམ་དུ་རྟ་མགྲིན་ནམ་འཁྱིལ་པ་གང་རུང་གིས་སྒྲུབ་མཐར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཡིག་བརྒྱ་བཅས་ལན་གསུམ་གྱིས་ལྷག་ཆད་བསྐང་ནས་སྟོང་ཚིག་ཕུལ། དེ་ནས་བཀའ་སྲུང་ལ་མཆོད་གཏོར་ཕུལ། སྐོར་ལྔའི་བཤགས་སྐོང་བྱས་རྗེས་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་ལ་གནང་བ་ཞུ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། སློབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌། ལས་བྱང་ལྟར་བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་སྒོམ། སྤྲོ་ན་རྩ་དབང་སྐབས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་བསྐོར་ལྔ་ལས་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་སོགས་སྦྱར། མ་གྲུབ་ན་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་ནས། དེ་ལ་འདིར་གང་གསན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ནི། གཏེར་གཞུང་ལས། སྟེང་གདོན་གཟའ་དང་འོག་གདོན་ཀླུ༔ བར་གདོན་རྒྱལ་བཙན་དམ་སྲི་སོགས༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་འདུལ་བ་དང་༔ བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ་དང་༔ འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཕྱིར༔ རྟ་མགྲིན་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པ་ཡི༔ སྒྲུབ་ཐབས་ཟབ་མོ་བསྒོམ་པར་བྱ༔ ཅེས་དང༌། དབང་ཆེན་རོལ་པའི་ཏནྟྲ་ནི༔ ཟབ་རྒྱས་བཀའ་གཏེར་གཞུང་གི་བཅུད༔ པདྨ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཁྲོ་བོའི་ལམ༔ སྔོན་མེད་ཀུན་ལས་ཁྱད་འཕགས་པ༔ ང་སྤྲུལ་རིག་པ་འཛིན་པ་ཡི༔ དགོངས་པའི་གཏེར་དུ་སྦས་རྒྱས་གདབ༔ རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ རྩོལ་མེད་ངང་གིས་ཤར་ནས་ཀྱང་༔ རང་གཞན་དོན་མང་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ ཞེས་གསུང་པ་ལྟར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་དགོངས་གཏེར་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ཏིག་གི་ཆོས་སྐོར་ལས་བྱོན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་སྒྲུབ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་བགྱི་བར་འོས་པ་རྣམས་གྲུབ་ནས། ད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཐོག་མར་སྨིན་བྱེད་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ་མཛོད། འབུལ་དུ་བཞུག །དེ་ལྟར་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་སྔོན་ཆད་མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་དབང་གིས་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་ངོ་མ་ཤེས་པའི་མཚོན་བྱེད་དུ་མིག་དར་སྦྱིན་པ་ནི། ཨ་ཁཾ་ཝི་ར་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་སྦྱིན། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་དང་མཇལ་བའི་ཕྱག་རྟེན་གྱི་སླད་དུ་མེ་ཏོག་སྦྱིན་པ་ནི། ཨ་ཁཾ་ཝི་ར་ཧཱུྃ༔ བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དབྱེར་མེད་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། བདག་གི་སྟོན་པ་ཁྱབ་བདག་ཆེ༔ རྡོ་རྗེའི་རིག་འཛིན་བླ་མ་ཡིས༔ རྒྱུད་དག་ནུས་པ་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར༔ དཀྱིལ་འཁོར་འཇུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་གསོལ༔ དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་དབང་དངོས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་དང་ཞུགས་ནས་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ལ་ཐོག་མར་ཕྱི་འཇུག་གི་སླད་དུ་བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ན་མོ༔ མཁའ་མཉམ་འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་གསུམ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་མཆིས་ཀྱི་བར༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་འཆི༔ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོ༔ མར་གྱུར་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ལ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བློས༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་འགོད་པའི་སླད༔ ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བགྱི༔ དེ་ལྟར་སྐྱབས་འགྲོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའི་སོར་བྱང་གི་སྡོམ་པ་གཉིས་དང༌། དབང་གི་དངོས་གཞིའི་སྐབས་སུ་ཐོབ་འགྱུར་གྱི་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཟུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོ༔ བླ་མ་མཆོག་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཀུན་ནས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་དང་༔ བྱང་སེམས་བསླབ་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས༔ ཁྱད་པར་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྲོག༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཀུན༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་གཟུང་༔ བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་པ༔ རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅའ་ན༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབ་གསོལ༔ དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་འཇུག་གི་རིམ་པ་རྣམས་གྲུབ་ནས་གཉིས་པ་ནང་འཇུག་གི་སླད་དུ་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨེ་མ་ཧོཿཕྱི་ལྟར་འཇུག་པ་ཡིས༔ རྒྱུད་སྦྱངས་བཀའ་དྲིན་རྩལ་ལགས་ཀྱི༔ ནང་དུ་གཞུག་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད་མཛད་གསོལ༔ ལན་གཅིག །གནང་བ་སྦྱིན་ཤིང་གསང་བར་གདམས་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེའི༔ ནང་དུ་གཞུག་ཅིང་སྨིན་པར་བྱ༔ གསང་བ་གསང་ཆེན་གསང་མཆོག་གི༔ ཉམས་མྱོང་གཞན་ལ་མ་སྨྲ་ཞིག༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ¿ཞེས་པས་ཡོལ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ནང་དུ་དྲངས་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་གི་སྒོ་བཞི་ནས་རིམ་བཞིན་ཕྱག་བྱས་པར་མོས་ཏེ་ཐལ་མོ་གནས་གསུམ་དུ་སྦྱོར་ལ་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་ན་མ་ཏེ་ཧཱུྃ༔ ན་མ་མི་ཧཱུྃ༔ ན་མོ་ན་མ་ཧཱུྃ༔ ལན་བཞི། དེ་ལྟར་ཕྱག་འཚལ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་དོན་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧྃ༔ ཁྱེད་རྣམས་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང༌། པད་ཉི་སྦྲུལ་བརྒྱད་བསྣོལ་བའི་སྟེང་༔ སེམས་ཉིད་དག་པ་རྒྱུ་ཡི་ཧྲཱི༔ ཡོངས་གྱུར་གཉུག་མའི་རང་བཞིན་ལྷ༔ ཞལ་ཕྱག་སྐུར་བཞེངས་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ དམར་སྨུག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔ དབུས་དམར་གཡས་ལྗང་གཡོན་དཀར་ཞལ༔ སྤྱི་གཙུག་རྟ་མགོ་ལྗང་ཁུར་འཚེར༔ རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊཱཾ་རལ་གྲི་གཡས༔ སྡིགས་འཛུབ་མདུང་ཐུང་རྒྱུ་ཞགས་གཡོན༔ དུར་ཁྲོད་འཇིགས་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྗིད༔ ཁྲོ་གཏུམ་གར་དགུའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ སྤྱན་གསུམ་ཞལ་བགྲད་འཆེ་བ་གཙིགས༔ སྨར་སྨིན་དབུ་སྐྲ་མེ་ལྟར་གཡོ༔ ཞབས་བརྒྱད་གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་ཀྱིས༔ དྲག་མེ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་རོལ༔ སྦྱོར་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མཐིང་༔ གྲི་ཐོད་ཕྱག་རྒྱ་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ དབུ་གཙུག་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔ་འཕྲོ༔ སྤྱི་བོར་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ མགྲིན་པར་པདྨ་དྲག་པོ་རྩལ༔ ཐུགས་ཀར་ཡང་དག་ཁྲག་འཐུང་ཆེ༔ ལྟེ་བར་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀ༔ གསང་གནས་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་རྣམས༔ སེར་དམར་མཐིང་སྨུག་ལྗང་གུའི་མདོག༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཕྱག་མཚན་དང་༔ དུར་ཁྲོད་ཆས་རྫོགས་གཟི་བྱིན་འབར༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པའི་སྐུར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་དང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་འོད་ཟེར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲོས། རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་རང་དབང་མེད་པར་བསྐུལ་ཏེ་དེ་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་ཡིག་འབྲུ། ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ བདེ་ཆེན་འབར་བ་ཨེ་ཡི་དབྱིངས༔ དུར་ཁྲོད་གསང་བའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ དབང་གི་རྒྱལ་པོ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་འཁོར་དང་བཅས༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ མི་མཐུན་བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་སོལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དབང་བསྐུར་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ ཨོཾ་ཤྲཱིཿཔདྨ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ དེ་ལྟར་དབབ་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཏིཥྛ་བཛྲ༔ སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་འབྲེལ་བའི་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ལ་འབབ་པར་ཤོག་ཅིག་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཧོཿ བདག་གི་རིག་པའི་མེ་ཏོག་འདི༔ ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་དེང་འབུལ་ན༔ སྔོན་ནས་རྗེས་བཟུང་ཡི་དམ་ལྷ༔ གང་ཡིན་དེ་ལ་འབབ་པར་ཤོག༔ བཛྲ་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧོཿ ཅེས་པས་མེ་ཏོག་དོར། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ལྟ་བུས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་མིག་དར་དང་ལྷན་གཅིག་ཏུ་བསལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་སྟོན་པ་ཡིས༔ འགྲོ་རྣམས་མ་རིག་བསལ་མཛད་ལྟར༔ དེ་བཞིན་ཁྱེད་ཀྱི་མ་རིག་མིག༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དུ་དབྱེ་བར་བྱ༔ བཛྲ་ཙཀྵུ་ཛྙཱ་ན་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་པོ་འདི་ཉིད་ལྟོས༔ དད་དང་སྤྲོ་བ་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད༔ ལས་དང་རབ་འབྱམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས༔ དེ་དག་གིས་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་གྲུབ་ནས་གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་དབང་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྐུར་བ་ལ་ཐོག་མར་བུམ་པའི་དབང་གི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་དབང་གི་ལྷ་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་པས་དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ༔ དབྱིངས་ཀྱི་བུམ་པར་རིག་པའི་ལྷ༔ སྙོམས་ཞུགས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིས་གཏམ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་སུ་ར་ཏཱ་སྟྭྃ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱི་མི༔ དེ་ཡི་རྗེས་འབྲེལ་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་རིམ་པར་སྦྱིན་དགོས་པས་ཐོག་མར་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་སྐུ་ལས་རང་འདྲའི་སྐུ་གཉིས་པ་ཞིག་འཕྲོས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། གཙོ་བོའི་སྐུ་རྟེན་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧྲཱི༔ དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ༔ ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་བྱིན་ནུས་ཕོབ༔ ཨོཾ་ཧྲཱི་པདྨནྟ་ཀྲི་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱ༔ བཟླས་ལུང་གི་སླད་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་པོ་དམིགས་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཕྲོས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཧྲཱིཿམཐར་འཁོད་པའི་མོས་པ་མཛད་ནས་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་རེ་མཛོད། ཨོཾ་ཧྲཱི་པདྨནྟ་ཀྲིཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དང༌། ཨོཾ་ཧྲཱི་པདྨནྟ་ཀྲིཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དང༌། ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ དང༌། ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨནྟ་ཀྲིཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་དུ་ན་བྷྱོ་ཏིག་ནན་ཛ་ཛ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ ཁཾ་རཀྵ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཁཾ་རཀྵ་ས་མ་ཡ་བྷྱོ༔ ཁཾ་རཀྵ་ས་མ་ཡ་ཟློག༔ ཁཾ་རཀྵ་ས་མ་ཡ་གཏུབས༔ ཁཾ་རཀྵ་ས་མ་ཡ་བྱེར༔ ཁཾ་རཀྵ་ས་མ་ཡ་རྦད༔ ཁཾ་རཀྵ་ས་མ་ཡ་རྦད་རྦུད་ཕཊ་ཡ༔ སརྦ་ཤ་ཏྲུན་བིགྷྣཱན་འབྱུང་པོ་མཱ་ར་ཡ་ཛཿ མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ༔ མཱ་ར་ཡ་ཟློག༔ མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་སོ། །དེ་ཉིད་བརྟན་པར་བྱེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་སྔགས་བྱང་མགྲིན་པར་བཞག་སྟེ་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། སྔགས་ཕྲེང་གཏད་ལ། དབང་ཆེན་རྟ་སྐད་བཞེད་པའི་སྒྲ༔ ནུས་པ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་ནུས་བྱིན་ཕོབ༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨནྟ་ཀྲིཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱག་མཚན་རྡོ་རྗེ་དང༌། ཁ་ཊཾ་སོགས་འཕྲོས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པས་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཕྱག་མཚན་རྣམས་བྲིས་པའི་ཙག་ལི་གཏད་ལ། ཧྲཱི༔ སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་ཕྱག་མཚན་གྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་ནུས་ཕོབ༔ ཨོཾ་ཧྲཱི་པདྨནྟ་ཀྲིཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱཿ དབང་ལྷ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་པ་དང་བཅས་པས་རབ་ཏུ་གནས་ཤིང་ཤིས་པར་བརྗོད་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཡེ་དྷརྨ་སོགས་དང༌། མི་འགྱུར་ལྷུན་པོ་སྐུ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་གསུང་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །མཐའ་བྲལ་དྲི་མེད་ཐུགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤྀས་ཤོག །རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་མེ་ཏོག་འཐོར། དེ་ལྟར་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བས་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་གྱི་དྲི་མ་དག སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོར་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་གསང་དབང་གི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་ཐོག་ཏུ་སྦྱིན་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨཱཿ དཀར་དམར་ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་བཅུད༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཨ༔ ཞེས་པས་བྱིན་པ་དེ་ཉིད་ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁཾ་ཞེས་གསུང་ནས་མྱོང་བར་ཞུ། དེ་ལྟར་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བས་རྩ་རླུང་གི་ཐ་མལ་གྱི་དྲི་མ་དག །གསལ་སྟོང་བདེ་བ་སྒོམ་པ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཤེར་དབང་གི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། སློབ་དཔོན་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་སྤྲོས་ཏེ་གསང་བའི་ཡུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་བྱིན་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ ཤེས་རབ་རེག་བྱ་བདེ་བ་ཡིས༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ ལྷན་སྐྱེས་བདེ་སྟོང་མངོན་འགྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས་ཟག་བཅས་ཐིག་ལེའི་དྲི་མ་དག །ལམ་ཕོ་ཉའི་བདེ་སྟོང་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ཚིག་དབང་ནི། དབང་གསུམ་པའི་ཉམས་མྱོང་དེ་ཉིད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རིག་པ་རྗེན་པར་ངོ་སྤྲོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འདི་ལ་ཐུགས་མ་ཡེངས་པར་གཏད་མཛོད། ཨ༔ བདེ་བའི་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཉིད༔ དབྱེར་མེད་རིག་པ་རྗེན་པའི་ངང་༔ གཟུང་འཛིན་རང་དག་རང་གྲོལ་བའི༔ མི་འགྱུར་དགོངས་པའི་གདེངས་ཟུང་ཤིག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་དྷརྨ་དྷ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཨ་ཨ་ཨ༔ ཁྱེད་རྣམས་སེམས་དུས་གསུམ་རྣམ་རྟོག་གི་སྤྲོས་པ་ཆོད་ལ་རིག་སྟོང་རྗེན་པའི་ངང་དུ་སྤྲོ་བསྡུ་མེད་པར་ལྷོད་ཀྱིས་ཀློད་ལ་ཅུང་ཟད་ཅིག་འཇོག་པར་ཞུ། དེ་ལྟར་ཚིག་དབང་བསྐུར་བས་གཟུང་འཛིན་རྟོག་པའི་སྒྲིབ་པ་དག །ལམ་རྫོགས་ཆེན་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གིས་དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་བ་གྲུབ་ནས་མཐའ་རྟེན་གྱི་རིམ་པ་ལ། བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་དང༌། དྲག་པོ་སྒྲོལ་སྲེག་འཕངས་གནན་གྱི་དབང་གཉིས་ལས། ཐོག་མར་གཏོར་མའི་དབང་གི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། གཏོར་སྣོད་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཕོ་བྲང་གི་དབུས་སུ་གཏོར་མ་འདི་ཉིད་དཔལ་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དམར་སྨུག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ་རྒྱན་དང་ཕྱག་མཚན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མཐིང་ཁ་གྲི་ཐོད་ཕྱག་རྒྱ་འཛིན་པས་འཁྱུད་ཅིང་ཞབས་བརྒྱད་གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་ཀྱིས་མེ་དཔུང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་བཞེངས་པ། རབ་འབྱམས་ཁྲོ་བོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བའི་སྐུར་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་བྱོན་ཤིང་དབང་བསྐུར་བས་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་ནོན། གདོན་བགེགས་རྒྱལ་བསེན་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧྲཱི༔ གཏོར་སྣོད་དུར་ཁྲོད་གསང་བ་མཆོག་གི་ཞིང་༔ གཏོར་མའི་ངོ་བོ་དབང་ཆེན་རྟ་གདོང་ཞལ༔ ཁྲག་འཐུང་གཙོ་མཆོག་སྐུ་ཡི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས༔ རབ་འབྱམས་ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་འབར་རྔམས་ཤིང་བཞད་པའི་སྒྲས༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་དབང་བསྒྱུར་ཟིལ་གྱིས་ནོན༔ གདོན་བགེགས་རྒྱལ་བསེན་འབྱུང་པོ་ཚར་ཐག་ཆོད༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ ཤྲཱི་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧི་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ཡི་དམ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དངོས་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། གཉིས་པ་དྲག་པོ་སྒྲོལ་སྲེག་འཕངས་མནན་བཅས་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་དབང་གི་སླད་དུ་ཐོག་མར་སློབ་དཔོན་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གསལ་བས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་དྲག་རྩལ་སྟོབས་འདུས་ཕུར་པའི་དབང་བསྐུར་བས་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། གདབ་ཕུར་ལག་ཏུ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ཡི༔ དྲག་རྩལ་སྟོབས་འདུས་ཀཱི་ལ་ཡས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག །བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ དེ་ནས་ཧོམ་བསྐྱེད་པ་ནི། རུ་ཏྲ་སརྦ་ཤ་ཏྲུན་མ་ར་ཡ་ནྲྀ་ཛཿ མདུན་དུ་ཨ་ལས་ལྕགས་བསྲེགས་ཀྱི་ཁང་སྒྲོམ་གྲུ་གསུམ་བང་རིམ་དགུ་པ་ཁ་ཁྱེར་དོག་ཅིང་གཏིང་ཟབ་པ་ནད་མཚོན་དུག་གི་ཆར་འབེབས་ཤིང་ཐན་དང་ལྟས་ངན་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་འཁྲུགས་པ། གཤིན་རྗེའི་ལས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱོབ་སོད་ཀྱི་སྒྲ་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོགས་པ། སྲིད་པ་ལས་ཀྱི་བཙོན་ཁང་དྲག་པོ་དེའི་ནང་དུ་ནྲྀ་ཏྲི་དུད་ཁ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ལུས་གཅེར་བུ་རིད་པ་མདོག་ནག་ཅིང་དྲན་པ་ཉམས་པ་མྱ་ངན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། བུ་ག་དགུ་ནས་ཁྲག་འཛག་པ་གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོར་གྱུར། གཡབ་དྲིལ་བཅས། ཧཱུྃ༔ དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་བདེན་སྟོབས་དང་༔ ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཅན་བསླུ་མེད་མཐུས༔ སྡང་དགྲ་གནོད་བྱེད་བདུད་བཞིའི་དཔུང་༔ དམ་སྲི་སྒབ་འདྲེ་འབྱུང་པོ་ཀུན༔ མཚན་མའི་རྟེན་ལ་མྱུར་དུ་ཁུག༔ དབྱེར་མེད་སྟིམས་ཤིག་དམ་པར་སྡོམས༔ མྱོས་པར་གྱིས་ཤིག་ལྷ་དང་ཕྲོལ༔ གཟུགས་ལ་ཕོབ་ཅིག་མཱ་ར་ཡ༔ བདུད་བཞིའི་དམ་སྲི་སྒབ་འདྲེ་ལོག་པར་འདྲེན་པ་ཐམས་ཅད་བཛྲ་ཨྃ་ཀུ་ཤ་ཛཿ བཛྲ་པཱ་ཤཾ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་སྥོ་ཊ་བྃ༔ བཛྲ་གྷཱནྜེ་ཧོ༔ བཛྲ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཅེས་དགུགས་སྟིམས་སོགས་བྱས་ནས། ལྷ་ཚོགས་སྤྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་དྲག་པོའི་ཐུན་རྫས་ཀྱི་སེར་བ་དང༌། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཐོག་ཆེན་ཕབ་པས་དགྲ་བགེགས་རྣམས་ཀྱི་ལུས་རྡུལ་ཕྲན་དུ་བཤིག །རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྤར་བའི་མོས་པ་མཛོད༔ ཨོཾ་ཧྲཱི་པདྨནྟ་ཀྲིཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་དུ་ན་བྷྱོ་ཏིག་ནན་ཛ་ཛ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཁྃ་རཀྵ་ས་མ་ཡ་ཛ༔ ཁྃ་རཀྵ་ས་མ་ཡ་བྷྱོ༔ ཁྃ་རཀྵ་ས་མ་ཡ་ཟློག༔ ཁྃ་རཀྵ་ས་མ་ཡ་གཏུབས༔ ཁྃ་རཀྵ་ས་མ་ཡ་བྱེར༔ ཁྃ་རཀྵ་ས་མ་ཡ་རྦད༔ ཁྃ་རཀྵ་ས་མ་ཡ་རྦད་རྦུད་ཕཊ་ཡ༔ སརྦ་ཤ་ཏྲུན་བིགྷྣཱན་འབྱུང་པོ་མཱ་ར་ཡ་ཛ༔ མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ༔ མཱ་ར་ཡ་ཟློག༔ མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླས་བཞིན་དུ་ཕུར་པ་གདབ། ཐུན་གྱིས་བརྡེག་གྲི་ཡིས་གཏུབས་ལ་དུམ་བུ་གཅིག་ཟོར་དུ་བསྟབ། ལྕགས་ཧོམ་དུ་དྲག་ཤིང་གི་མེ་སྦར་ལ། མེ་འབར་བའི་ནང་དུ་སྐད་གཅིག་གིས་ཡི་དམ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲ་ལམ་གྱིས་གསལ་བ་ལ། དགྲ་བགེགས་དམ་སྲི་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་གྱུར་པས་མཆོད་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨནྟ་ཀྲིཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་ཤ་ཏྲུན་བིགྷྣཱན་ཛྭ་ལ་རྃ་ཁ་ཧི། ཅེས་བརྗོད་ཅིང་ལིང་གའི་དུམ་བུ་གཅིག་ཧོམ་མེའི་ནང་དུ་དབུལ་མཐར་དམིགས་མེད་དུ་བཞག །དེ་ནས་ཟོར་འཕེན་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། གཏོར་ཟོར་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་ཐོག་མཚོན་དུག་ཟེར་གྱི་ཟི་ར་འཁྱུགས་པ་འདི་ཉིད་བསྟན་པའི་སྤྱི་དགྲ། དམ་སྲི་རྒྱལ་འགོང་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་འཕངས་པས་སྦུར་མ་མེ་ཡིས་བཅོམ་པ་ལྟར་ལྷག་མ་རྗེས་ཤུལ་མེད་པར་རྡུལ་དུ་བརླག་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ༔ གཏོར་ཟོར་ནད་མཚོན་དུག་གི་ཆར་ཆེན་པོ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་བྱེད་པའི༔ སྡང་དགྲ་གནོད་བྱེད་བྱད་མའི་སྟེང་དུ་ཕོབ༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་ཀ་དག་དབྱིངས་སུ་སོད༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱས་ཐོབ༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་རལ་གྲིས་ཆོད༔ ཆག་ཆེ་ཉམས་ང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་བཟློག༔ དགྲ་དཔུང་ཐུལ་ལ་བགེགས་དཔུང་རྩད་ནས་ཆོད༔ མངོན་སྤྱོད་དམོད་པའི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ ཨོཾ་ཧྲཱི་པདྨནྟ་ཀྲིཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་དུ་ན་བྷྱོ་ཏིག་ནན་ཛ་ཛ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཁྃ་རཀྴ་ས་མ་ཡ་ཛ༔ ཁྃ་རཀྴ་ས་མ་ཡ་བྷྱོ༔ ཁྃ་རཀྴ་ས་མ་ཡ་ཟློག༔ ཁྃ་རཀྴ་ས་མ་ཡ་གཏུབས༔ ཁྃ་རཀྴ་ས་མ་ཡ་བྱེར༔ ཁྃ་རཀྴ་ས་མ་ཡ་རྦད༔ ཁྃ་རཀྴ་ས་མ་ཡ་རྦད་རྦུད་ཕཊ་ཡ༔ སརྦ་ཤ་ཏྲུན་བིགྷྣཱན་འབྱུང་པོ་མཱ་ར་ཡ་ཛ༔ མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ༔ མཱ་ར་ཡ་ཟློག༔ མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ མ་ཧཱ་ཤྭ་རི་རྃ་དུཥྟཱན་པྲ་ཏྱྃ་གི་ར་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག་བྷྱོ་ཟློག་ཅིག༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་གཏོར་ཟོར་འཕེན། དེ་ནས་གཏོར་སྣོད་སྦུབ་པའི་འོག་ཏུ་དམ་སྲི་མནན་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། མདུན་དུ་ཐར་མེད་ལས་ཀྱི་བཙོན་ཁང་ཨེ་སྒྲོམ་འབར་བའི་ནང་དུ་གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་དམ་སྲི་ཐམས་ཅད་རང་དབང་མེད་པར་བཀུག་པའི་མོས་པ་མཛོད། ན་མོ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཡི་དམ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བཀའ་སྲུང་ཕོ་ཉ་ལས་མཁན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། གསང་སྔགས་རིགས་སྔགས་གཟུངས་སྔགས་སྙིང་པོ་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་དམ་སྲི་སྒབ་འདྲེ་ཐམས་ཅད། གཏོར་གཞོང་རི་རབ་འབར་བའི་འོག་ཏུ་ཁུག་ཅིག ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨནྟ་ཀྲིཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ནྲྀ་ཏྲི་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་བཀུག་པའི་སྟེང་དུ་རྟ་མཆོག་རིགས་དྲུག་གི་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་བརྡུངས་པས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི། བགེགས་དང་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་ནོན། ས་གསུམ་གྱི་མ་མོའི་ཚོགས་རྣམས་དབང་དུ་འདུས་ཤིང་ཡིད་འཕྲོག་པས་ཅི་བཅོལ་བའི་ལས་ཐོག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ གཏི་མུག་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ རྟ་སྐད་ལྡིར་ཞིང་འཚེར་བ་ཡིས༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་གླུ་བླངས་ཤིང་༔ གཡས་ནས་བསྐོར་ཞིང་གཡོན་དུ་འཁྱིལ༔ བདེ་གཤེགས་རོལ་པའི་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ ཞི་བའི་ལས་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཟློག༔ རྨོངས་པའི་བདུད་དང་དམ་སྲི་དང་༔ སྒབ་འདྲེ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཚོགས༔ ཐར་མེད་ལས་ཀྱི་ཨེ་དབྱིངས་མནན༔ འཁོར་ལོའི་ཕྱག་རྒྱས་རྒྱས་བཏབ་པས༔ བདག་ཏུ་ལྟ་བ་མ་ཞིག་བར༔ ནམ་ཡང་ལྡང་བའི་སྐབས་མེད་དོ༔ ཧི་ཧི་ཧི་ཨོཾ་བུདྡྷ་བེ་རོ་ཙ་ན་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་སརྦ་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག་ཨེ་ལྃ་སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ནན༔ ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ རྟ་སྐད་རྔམ་ཤིང་འཚེར་བ་ཡིས༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་གླུ་བླངས་ཤིང་༔ གཡས་གཡོན་དབུས་སུ་འཁྲབ་པ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེ་རོལ་པའི་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ མཆོག་གི་ལས་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཟློག༔ འཁྲུགས་པའི་བདུད་དང་དམ་སྲི་དང་༔ སྒབ་འདྲེ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཚོགས༔ ཐར་མེད་ལས་ཀྱི་ཨེ་དབྱིངས་མནན༔ རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱས་རྒྱས་བཏབ་པས༔ བདག་ཏུ་ལྟ་བ་མ་ཞིག་བར༔ ནམ་ཡང་ལྡང་བའི་སྐབས་མེད་དོ༔ ཧི་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཨཀྵོ་བྷྱ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་སརྦ་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག་ཨེ་ལྃ་སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ནན༔ ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ སེར་སྣ་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ རྟ་སྐད་ཕྲ་ཞིང་འགྱུར་བ་ཡིས༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་གླུ་བླངས་ཤིང་༔ འཁྱིལ་ཞིང་རྩེ་མོར་འདུར་བ་ཡིས༔ རིན་ཆེན་རོལ་པའི་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ རྒྱས་པའི་ལས་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཟློག༔ ངར་འཛིན་བདུད་དང་དམ་སྲི་དང་༔ སྒབ་འདྲེ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཚོགས༔ ཐར་མེད་ལས་ཀྱི་ཨེ་དབྱིངས་མནན༔ རིན་ཆེན་ཕྱག་རྒྱས་རྒྱས་བཏབ་པས༔ བདག་ཏུ་ལྟ་བ་མ་ཞིག་བར༔ ནམ་ཡང་ལྡང་བའི་སྐབས་མེད་དོ༔ ཧི་ཧི་ཧི་ཏྲཱྃ་རཏྣ་སཾ་བྷ་བ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་སརྦ་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག་ཨེ་ལྃ་སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ནན༔ ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ འདོད་ཆགས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ རྟ་སྐད་སྙན་ཅིང་ཆགས་པ་ཡིས༔ སོར་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་གླུ་བླངས་ཤིང་༔ དབུས་དང་ཕྱོགས་འཚམས་འདུར་བ་ཡིས༔ པདྨ་རོལ་པའི་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ དབང་གི་ལས་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཟློག༔ ཆགས་པའི་བདུད་དང་དམ་སྲི་དང་༔ སྒབ་འདྲེ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཚོགས༔ ཐར་མེད་ལས་ཀྱི་ཨེ་དབྱིངས་མནན༔ པདྨའི་ཕྱག་རྒྱས་རྒྱས་བཏབ་པས༔ བདག་ཏུ་ལྟ་བ་མ་ཞིག་བར༔ ནམ་ཡང་ལྡང་བའི་སྐབས་མེད་དོ༔ ཧི་ཧི་ཧི་ཧྲཱི་པདྨ་དྷ་ར་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་སརྦ་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག་ཨེ་ལྃ་སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ནན༔ ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ ཕྲག་དོག་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ རྟ་སྐད་དྲག་རྔམས་འཚེར་བ་ཡིས༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་གླུ་བླངས་ཤིང་༔ སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་འབར་བ་ཡིས༔ ཀརྨ་རོལ་པའི་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཟློག༔ ཕྲག་དོག་བདུད་དང་དམ་སྲི་དང་༔ སྒབ་འདྲེ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཚོགས༔ ཐར་མེད་ལས་ཀྱི་ཨེ་དབྱིངས་མནན༔ ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་རྒྱས་བཏབ་པས༔ བདག་ཏུ་ལྟ་བ་མ་ཞིག་བར༔ ནམ་ཡང་ལྡང་བའི་སྐབས་མེད་དོ༔ ཧི་ཧི་ཧི་ཨཱཿཨ་མོ་གྷ་སིངྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་སརྦ་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག་ཨེ་ལྃ་སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ནན༔ ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ རྟ་སྐད་རྔམ་བཞད་རྒྱུན་ཆགས་པས༔ འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་གླུ་བླངས་ཤིང་༔ སྒེག་ལྡེམས་ཤུགས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་ཡིས༔ ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཟློག༔ མ་རིག་བདུད་དང་དམ་སྲི་དང་༔ སྒབ་འདྲེ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཚོགས༔ ཐར་མེད་ལས་ཀྱི་ཨེ་དབྱིངས་མནན༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱས་རྒྱས་བཏབ་པས༔ བདག་ཏུ་ལྟ་བ་མ་ཞིག་བར༔ ནམ་ཡང་ལྡང་བའི་སྐབས་མེད་དོ༔ ཧི་ཧི་ཧི་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་སརྦ་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག་ཨེ་ལྃ་སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ནན༔ དེས་མཐའ་རྟེན་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་གྲུབ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་སྐུར་གསལ་བ་ལ་ཤིས་པར་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་སིལ་མར་བསྙིལ་བས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་འབྱོར་པ་ཕྱོགས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་ཅིང་རྟག་པར་སྤེལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆོས་སྐུ་འོད་དཔག་མེད།།གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྐུ། །འབར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ས་གསུམ་ཀུན་འགེངས་པའི། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཅེས་བརྗོད་ཅིང༌། དམ་ཚིག་ཁས་བླངས༌། མཎྜལ་ཕུལ། ལུས་དབུལ་དགེ་བསྔོ་སྤྱི་ལྟར་བྱ། གསུམ་པ་རྗེས་ནི་ལས་བྱང་གི་ཚོགས་ནས་བཟུང་མཐར་དབྱུང་ངོ། ༈ །རྩ་བའི་ལྔ་པ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བྱིན་རླབས་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྦྱོར་བ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ཤོམས་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་བདུད་རྩིས་བཀང་བའི་ཁར་མེ་ལོང་ལ་སིནྡྷུ་ར་བརྡལ་བར་ཨོཾ་གསུམ་མ་བྲིས་པ་དར་དམར་གྱིས་བཀབ། རྒྱབ་ཏུ་བདུད་རྩི་རིལ་བུས་བཀང་བའི་ཐོད་པ། གཡས་གཡོན་དུ་ཕག་མོ་དམར་མོའི་སྐུ་ཙཀ །ཐོད་ཕྲེང་མེ་ལོང༌། དབང་རྫས་ཁྱེར་བདེའི་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་དང༌། མར་མེ་མཆོད་གཏོར་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་བཀོད་པའོ། །ཆོ་གའི་སྦྱོར་བ་ནི། ཕག་མོའི་ལས་བྱས་བཟླས་པ་བཅས་གྲུབ་ནས་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་སྒྲུབ་པ་ནི། སྔར་ནས་སྒྲུབ་ཟིན་ལ་འདི་ཙམ་གྱིས་མཐུས་པས། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། ཤུ་ནྱ་ཏས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ་རླུང་དཀྱིལ་དང་༔ གོས་དཀར་འབར་བ་མེ་ཡི་སྟེང་༔ སྤྱན་མའི་རང་བཞིན་ཐོད་སྒྱེད་གསུམ༔ དེ་སྟེང་དབྱིངས་ཕྱུག་ཀ་པཱ་ལ༔ ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེའི་ནང་ཁོངས་སུ༔ མཱ་མ་ཀཱི་ཡིས་བདུད་རྩིས་བཅུད༔ ཤ་ལྔའི་རི་བོ་ལྷུན་མཐོར་བརྩེགས༔ བདུད་རྩི་ལྔ་ཡི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ༔ ཐབས་ཤེས་ཡི་གེ་འབྲུ་བཅུ་དང་༔ དབྱངས་གསལ་འབྲུ་གསུམ་འོད་འབར་མཚན༔ བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡི༔ ཐུགས་སྲོག་ལས་བྱུང་འོད་ཟེར་གྱིས༔ འོད་དུ་ཞུ་ཞིང་བསྐོལ་བ་ལས༔ ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པའི་བཅུད༔ རྨད་བྱུང་བདུད་རྩི་རྒྱ་མཚོའི་དབུས༔ པདྨ་ཉི་མ་བམ་རོའི་སྟེང་༔ བཾ་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དམར༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གཟི་བརྗིད་འབར༔ ཁྲོ་འཛུམ་ཆགས་ཉམས་མཆེ་བ་གཙིགས༔ གྲི་གུག་ཐོད་པ་ཁ་ཊྭྃ་འཆང་༔ དར་དང་རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ཕྲེང་༔ རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་ཡིས་སྤྲས༔ ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་དོ་ཤལ་གཡོ༔ ཞབས་གཉིས་བརྐྱངས་བསྐུམས་གར་ཐབས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་ཀློང་ན་བཞུགས༔ རྣ་ལྟག་ཕག་ཞལ་ངུར་བའི་སྒྲས༔ སྲིད་ཞི་ཐམས་ཅད་གཡོ་ཞིང་སྡུད༔ དེ་ཕྱིར་པདྨའི་འདབ་མ་བཞིར༔ སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་མཁའ་འགྲོ་བཞི༔ ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡི་འཁོར་ལོ་ལ༔ ཡུལ་ཆེན་ཉེར་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་མ༔ དུར་ཁྲོད་མ་མོ་སྒོ་མཚམས་བརྒྱད༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོ་དང་༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་རྩལ༔ བདེ་ཆེན་འོད་སྐུར་ལམ་མེར་བཞུགས༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དངོས༔ ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་དབང་གི་ལྷས༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་པས༔ ཕུང་པོ་གནས་གྱུར་ཉོན་མོངས་དག༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་རིགས་ཀྱི་བདག༔ ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔའི་ཅོད་པཎ་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱའ་ཀ་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི་སུ་ར་ཏ་སྟྭྃ་ཨ་ཧཾ༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་ཆེན་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡུམ༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཡུལ་ཀུན་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡི༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་ཤར༔ བདེ་ཆེན་དབང་པོའི་དམ་ཚིག་གིས༔ དགྱེས་བཞེས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཤྲི་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི་མནྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བི་དྱ་ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིང་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷ་ཏུ་པུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ནི༔ རྒྱལ་ཀུན་བསྐྱེད་དང་རོལ་པའི་ཡུམ༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་བསྟོད༔ གཞན་ཡང་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བཞི་དང་༔ འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མ༔ སྒོ་མཚམས་སྐྱོང་བའི་ཕོ་ཉ་མོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཀུན་ལ་བསྟོད༔ བཟླས་པ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་༔ གཟུངས་ཐག་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ནས་བརྒྱུད༔ མདུན་བསྐྱེད་ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་ལ༔ བྃ་མཐར་སྔགས་ཀྱིས་མཚན་པར་ཐིམ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཉམས་འབར་བས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དང་༔ གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཡི༔ ཐུགས་རྒྱུད་རང་དབང་མེད་པར་བསྐུལ༔ རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་དང་༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མའི་བཅུད༔ ཆར་བཞིན་བབ་ནས་ཞལ་དུ་ཞུགས༔ སྐུ་ཡི་ནང་གང་གཟི་བྱིན་འབར༔ ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དག་ལས་ཀྱང་༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་རོ་གཅིག་ཏུ༔ མཁའ་དབྱིངས་པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུ་ལས༔ རྒྱུན་མི་འཆད་པར་དྲག་ཏུ་བབས༔ དམ་ཚིག་གསང་བའི་རྫས་ལ་ཐིམ༔ མཐོང་ཚོར་མྱོང་དང་རེག་པ་ཀུན༔ གྲོལ་བ་མཆོག་གི་དཔལ་སྟེར་བའི༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཕུང་པོར་བསམ༔ སྒྲུབ་སྔགས་ཨོཾ་གསུམ་མའི་ཤམ་བུར། མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི་ཋཱ༔ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླ་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཡིག་བརྒྱ་བཅས་ལན་གསུམ་གྱིས་ལྷག་ཆད་བསྐང་ལ་སྟོང་ཚིག་ཕུལ། ཧཱུྃ༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་སྩལ་ལགས་ན༔ དམ་ཚིག་རྟེན་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས༔ དབྱེར་མེད་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ དགྱེས་པས་འོད་ཞུ་བཅུད་ལ་ཐིམ༔ བདུད་རྩི་འོད་ཀྱྀ་གོང་བུའི་ཚུལ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ༔ གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་ཆེན་པོར་གྱུར༔ པར་བསམ་མོ། དེ་ནས་ཆོས་སྲུང་ལ་མཆོད་གཏོར་ཕུལ་གྲུབ་འཕྲལ་ལས་བྱང་ལྟར། སྐོང་བཤགས་ཚོགས་མཆོད་སྤྱི་སྐོང་བཅས་བཏང༌། རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་ལ་གནང་བ་ཞུ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། སློབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌། ལས་བྱང་ལྟར་བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་སྒོམ། སྤྲོ་ན་རྩ་དབང་སྐབས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་བསྐོར་ལྔ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རིམ་པ་སོགས་སྦྱར། བསྡུ་ན་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་ནས། དེ་ལ་འདིར་གང་གསན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ནི། གཏེར་གཞུང་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ནི༔ ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པ་དང་༔ རླུང་སེམས་དབང་དུ་འདུ་བ་དང་༔ གཟུང་འཛིན་འབྱུང་པོ་ཚར་གཅོད་པའི༔ བླ་མེད་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེ༔ མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཟབ་མོ༔ སྐལ་བཟང་མཆོག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་ལོ༔ ཞེས་དང༌། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྔགས་རྒྱུད་དང་༔ མན་ངག་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད༔ ང་སྤྲུལ་སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་ཡི༔ དབྱིངས་ལ་རིག་པའི་གཏེར་དུ་སྦས༔ རྩོལ་མེད་ལྷུག་པར་གཏན་ལ་ཕོབ༔ རང་དང་གཞན་དོན་ཕན་པ་ཆེའི༔ ཕྲིན་ལས་མཐར་རུ་དབྱུང་བར་གྱིས༔ འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཨེ་མ་ཧོ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་དགོངས་གཏེར་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ཏིག་གི་ཆོས་སྐོར་ལས་བྱོན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རིམ་པ་ཕུལ་བར་བྱེད་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་གྲུབ་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཐོག་མར་བྱིན་རླབས་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜ་ཕུལ་མཛོད། འབུལ་དུ་བཞུག །དེ་ལྟར་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་སྔོན་ཆད་མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་དབང་གིས་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་ངོ་མ་ཤེས་པའི་མཚོན་བྱེད་དུ་མིག་དར་སྦྱིན་པ་ནི། ཨ་ཁཾ་ཝི་ར་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་སྦྱིན། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་དང་མཇལ་བའི་ཕྱག་རྟེན་གྱི་སླད་དུ་མེ་ཏོག་སྦྱིན་པ་ནི། ཨ་ཁཾ་ཝི་ར་ཧཱུྃ༔ བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དབྱེར་མེད་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། བདག་གི་སྟོན་པ་ཁྱབ་བདག་ཆེ༔ རྡོ་རྗེའི་རིག་འཛིན་བླ་མ་ཡིས༔ རྒྱུད་དག་ནུས་པ་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར༔ དཀྱིལ་འཁོར་འཇུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་གསོལ༔ དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་དབང་དངོས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་དང་ཞུགས་ནས་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ལ་ཐོག་མར་ཕྱི་འཇུག་གི་སླད་དུ་བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ན་མོ༔ མཁའ་མཉམ་འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་གསུམ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་མཆིས་ཀྱི་བར༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་འཆི༔ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོ༔ མར་གྱུར་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ལ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བློས༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་འགོད་པའི་སླད༔ ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བགྱི༔ དེ་ལྟར་སྐྱབས་འགྲོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའི་སོར་བྱང་གི་སྡོམ་པ་གཉིས་དང༌། དབང་གི་དངོས་གཞིའི་སྐབས་སུ་ཐོབ་འགྱུར་གྱི་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཟུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོ༔ བླ་མ་མཆོག་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཀུན་ནས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་དང་༔ བྱང་སེམས་བསླབ་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས༔ ཁྱད་པར་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྲོག༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཀུན༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་གཟུང་༔ བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་པ༔ རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅའ་ན༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབ་གསོལ༔ དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་འཇུག་གི་རིམ་པ་རྣམས་གྲུབ་ནས་གཉིས་པ་ནང་འཇུག་གི་སླད་དུ་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨེ་མ་ཧོཿཕྱི་ལྟར་འཇུག་པ་ཡིས༔ རྒྱུད་སྦྱངས་བཀའ་དྲིན་རྩལ་ལགས་ཀྱི༔ ནང་དུ་གཞུག་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད་མཛད་གསོལ༔ ལན་གཅིག །གནང་བ་སྦྱིན་ཤིང་གསང་བར་གདམས་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེའི༔ ནང་དུ་གཞུག་ཅིང་སྨིན་པར་བྱ༔ གསང་བ་གསང་ཆེན་གསང་མཆོག་གི༔ ཉམས་མྱོང་གཞན་ལ་མ་སྨྲ་ཞིག༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ¿ཞེས་པས་ཡོལ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ནང་དུ་དྲངས་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་གི་སྒོ་བཞི་ནས་རིམ་བཞིན་ཕྱག་བྱས་པར་མོས་ཏེ་ཐལ་མོ་གནས་གསུམ་དུ་སྦྱོར་ལ་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་ན་མ་ཏེ་ཧཱུྃ༔ ན་མ་མི་ཧཱུྃ༔ ན་མོ་ན་མ་ཧཱུྃ༔ ལན་བཞི། དེ་ལྟར་ཕྱག་འཚལ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་དོན་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧྃ༔ ཁྱེད་རྣམས་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང༌། པདྨ་ཉི་མ་བམ་རོའི་སྟེང་༔ རང་སེམས་བྃ་ཡིག་དམར་པོ་ལས༔ རྒྱལ་ཡུམ་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི༔ རབ་དམར་བསྐལ་པའི་མེ་འོད་འབར༔ ཁྲོ་འཛུམ་ཞལ་གཅིག་འཆེ་བ་གཙིགས༔ སྤྱན་གསུམ་དམར་ཟླུམ་རྗེས་ཆགས་གཡོ༔ དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཅོག་སྤྱི་བོར་བཅིངས༔ ལྷག་མ་སྐུ་རྒྱབ་སིལ་ལེར་གྲོལ༔ རྣ་ལྟག་གཡས་སུ་ཕག་ཞལ་ངུར༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེའི་གྲི་གུག་འཕྱར༔ གཡོན་པས་ཐོད་པ་ཁྲག་བཀང་གསོལ༔ གྲུ་མོ་གཡོན་ན་ཁ་ཊཱྃ་ག༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ངོ་བོར་རྫོགས༔ རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་ལྔ་དང་༔ ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་དོ་ཤལ་འཕྱང་༔ དར་དང་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བས་བརྒྱན༔ སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱེད་པའི་གར་སྟབས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་ཀློང་ན་བཞེངས༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པའི་སྐུར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་དང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་འོད་ཟེར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲོས། རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་རང་དབང་མེད་པར་བསྐུལ་ཏེ་དེ་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་ཡིག་འབྲུ། ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ བདེ་ཆེན་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡུམ༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨེ་ཨ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ དེ་ལྟར་དབབ་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཏིཥྛ་བཛྲ༔ སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་འབྲེལ་བའི་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ལ་འབབ་པར་ཤོག་ཅིག་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཧོཿ བདག་གི་རིག་པའི་མེ་ཏོག་འདི༔ ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་དེང་འབུལ་ན༔ སྔོན་ནས་རྗེས་བཟུང་ཡི་དམ་ལྷ༔ གང་ཡིན་དེ་ལ་འབབ་པར་ཤོག༔ བཛྲ་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧོཿ ཅེས་པས་མེ་ཏོག་དོར། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ལྟ་བུས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་མིག་དར་དང་ལྷན་གཅིག་ཏུ་བསལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་སྟོན་པ་ཡིས༔ འགྲོ་རྣམས་མ་རིག་བསལ་མཛད་ལྟར༔ དེ་བཞིན་ཁྱེད་ཀྱི་མ་རིག་མིག༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དུ་དབྱེ་བར་བྱ༔ བཛྲ་ཙཀྵུ་ཛྙཱ་ན་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་པོ་འདི་ཉིད་ལྟོས༔ དད་དང་སྤྲོ་བ་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད༔ ལས་དང་རབ་འབྱམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས༔ དེ་དག་གིས་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་གྲུབ་ནས་གཉིས་པ་དངོས་བཞིའི་དབང་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྐུར་བ་ལ་ཐོག་མར་བུམ་པའི་དབང་གི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་འདི་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ལྷ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་གྱི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ལམ་གྱིས་གསལ་བཏབ་ནས་སློབ་དཔོན་ལ་གུས་འདུད་དྲག་པོ་ཞིག་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སློབ་དཔོན་མདུན་བསྐྱེད་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་རབ་་འབྱམས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་ཐོད་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་འབར། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་བྱོན་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པ་སྤྱི་བོ་ནས་ཐིམ་ཤིང་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཐོད་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དམ་ཚིག་ཆེ༔ བདེ་སྐྱོང་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨོཾ་ཨོཾ་སརྦ་བུདྷ་ཌཱ་ཀཱི་ནཱི་ཡེ༔ བཛྲ་ཝརྞ་ནཱི་ཡེ༔ བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་བཛྲ་ཡོ་གི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ དེ་ལྟར་ན་ལུས་བདུད་རྩིས་གང་བས་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ། རྩ་ཁམས་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་གྱི་དྲི་མ་དག །སྣང་སྟོང་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད། གཉིས་པ་གསང་དབང་གི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། ཐོད་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་རང་འོད་ཀྱི་ཧེ་རུ་ཀ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་བདེ་བས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སུ་ཞུ་བའི་རྒྱུན་དམ་ཚིག་གི་རྫས་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་ལྗགས་ཐོག་ཏུ་བྱིན་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨཱཿ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་ཞུ་བའི་རྒྱུན༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་བྱིན་པ་ཡིས༔ རླུང་ཁམས་སྔགས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཅེས་པས་བྱིན་པ་དེ་ཉིད། ཨ་ཧོ་མ་ཧ་སུ་ཁ་༔ ཞེས་གསུང་ཤིང་མྱོང་བར་ཞུ། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་དྭངས་མ་རྩ་གནས་ཐིག་ལེ་རྣམས་སུ་ཐིམ། ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་རྟོག་རགས་པ་འགགས། གསལ་སྟོང་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས། གསང་བའི་དབང་ཐོབ་ངག་གི་དྲི་མ་དག ལམ་རྩ་རླུང་དང་གཏུམ་མོ་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། ངག་གསུང་རྡོ་རྗེར་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད། གསུམ་པ་ཤེར་དབང་གི་སླད་དུ་མཎྜལ་གྱིས་དབུས་ནས་མེ་ལོང་སིནྡྷུ་ར་སྔགས་དང་བཅས་པ་ལས་ཕྱག་གཡས་ཀྱི་སྲིན་ལག་གིས་བླངས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་ངོ་བོར་མོས་པས་ལྟེ་བར་ཐིག་ལེ་རེ་མཛད་པར་ཞུ། ཧཱུྃ༔ རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་ཡུམ་གྱི་མཁའ༔ མཚོན་བྱེད་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་སྨིན་པར་ཤོག༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དབང་བསྐུར་བས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལྟེ་བའི་ཐིག་ལེ་དེ་ཉིད་རང་འོད་ཀྱི་ཡབ་དཔའ་བོ་རྟ་མཆོག་རོལ་པར་གྱུར་པ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་ལྟེ་བའི་གཏུམ་མོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེས་སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ལས་བྱང་སེམས་བསྐུལ། ཡས་བབས་རྒྱུ་ཡི་དགའ་བ་བཞི་དང༌། མས་བརྟེན་འབྲས་བུའི་དགའ་བ་བཞི་ཡི་རིམ་པས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བདེ་སྟོང་ཉམས་སུ་མྱོང༌། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །བདེ་སྟོང་ཕོ་ཉའི་རྣལ་འབྱོར་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། ཡིད་ཐུགས་རྡོ་རྗེར་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད། །བཞི་པ་ཚིག་དབང་ནི་དབང་གསུམ་པའི་ཉམས་མྱོང་དེ་ཉིད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རིག་པ་རྗེན་པར་ངོ་སྤྲོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འདི་ལ་ཐུགས་མ་ཡེངས་པར་གཏད་མཛོད། ཨ༔ ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ མ་ཧཱ་མུ་ཌ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨ༔ ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བདེ་བའི་ཉམས་མྱོང་གི་སྟེང་དུ་བླ་མའི་ཐུགས་དང་རང་སེམས་བསྲེས་ལ་རིག་སྟོང་རྗེན་པའི་ངང་དུ་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་འཇོག་པར་ཞུ། དེ་ལྟར་ཚིག་དབང་བསྐུར་བས་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་སྟོབས་ཀྱིས། བཞི་པའི་དབང་ཐོབ། ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དག །ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། ཆ་མཉམ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེར་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་དག་གི་དབང་གི་དངོས་གཞི་གྲུབ་ནས་མཐའ་རྟེན་གྱི་དབང་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་རྣམས་བསྐུར་བ་ལ་ཐོག་མར་སྐུ་བསྐྱེད་པའི་རྗེས་གནང་གི་སླད་དུ་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་མའི་སྐུ་སྤྱི་བོར་བཞག་པས་སྣང་བ་ལ་ཐ་མལ་དུ་འཛིན་པའི་སྒྲིབ་པ་དག །གང་སྣང་ཐམས་ཅད་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སད་པར་བྱས། སྣང་སྟོང་སྐུ་རྡོ་རྗེ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་དབང་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྐུ་ཙཀ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་བསྟན་ལ། ཧོ༔ དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་བུ་ཁྱེད་ཀྱིས༔ སྣོད་བཅུད་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ ཡེ་ཤེས་ཕག་མོའི་ཕྱག་རྒྱར་སྒོམ༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དག་པར་གྱིས༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ གཉིས་པ་གསུང་དབང་བཟླས་པའི་ལུང་གི་སླད་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་དབུས་ཉི་ཟླའི་གའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་སྦུབས་སུ་བྃ་ཡིག་དམར་པོར་གསལ་བ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་རེ་འཕྲོས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་བྃ་ཡིག་གི་མཐར་འཁོད་པའི་མོས་པ་མཛད་ནས་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་རེ་མཛོད། ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དང་སྒྲུབ་སྔགས། ཨོཾ་ཨོཾ་ཨོཾ་སརྦ་བུདྷ་ཌཱ་ཀཱི་ནཱི་ཡེ༔ བཛྲ་ཝརྞ་ནཱི་ཡེ༔ བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡེ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་བཛྲ་ཡོ་གི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ དང༌། ཨོཾ་ཨོཾ་ཨོཾ་སརྦ་བུདྷ་ཌཱ་ཀཱི་ནཱི་ཡེ༔ བཛྲ་ཝརྞ་ནཱི་ཡེ༔ བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡེ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་བཛྲ་ཡོ་གི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཅེས་དང་སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་བུར་ལས་བཞི་སོ་སོའི་སྔགས། ཨོཾ་ཤཱིནྟཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ བྷྲཱུྃ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾཿ ཧྲཱི་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ་མ་ར་ཡ་ཕཊ༔ བཏགས་པ་ལན་རེ་བཟླ། སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་བརྟན་པའི་ཕྱིར་ཕྲེང་བ་མགྲིན་པར་བཞག་པས་ངག་ཐ་མལ་དུ་འཛིན་པ་དག །གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲར་སད། གྲགས་སྟོང་གསུང་རྡོ་རྗེ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་དབང་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཕྲེང་བ་མགྲིན་པར་བཞག་ལ། ཧོ༔ དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་བུ་ཁྱེད་ཀྱིས༔ བརྟན་གཡོའི་སྒྲ་སྐད་འགྱུ་བའི་རླུང་༔ ཡེ་ཤེས་ཕག་མོའི་སྔགས་སུ་ཟློས༔ ལས་རླུང་སྔགས་སུ་རྫོགས་པར་གྱིས༔ ཝཱའ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ གསུམ་པ་ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེ་ལོང་དུ་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བ་བཞིན། རིག་པའི་རང་རྩལ་སྣ་ཚོགས་སུ་ཤར་ཙམ་ཉིད་ནས་རིག་སྟོང་དོན་གྱི་ཕག་མོ་ལས་མ་གཡོས་པར་ཤེས་པས་རྟོག་ཚོགས་ཆོས་སྐུར་སྨིན་པར་བྱེད་པའི་དབང་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། མེ་ལོང་བསྟན་ལ། ཧོ༔ དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་བུ་ཁྱེད་ཀྱིས༔ གཟུང་འཛིན་རྟོགས་པས་མ་སླད་པའི༔ ཡེ་ཤེས་ཕག་མོའི་གནས་ལུགས་སྒོམ༔ རིག་སྟོང་ཆོས་སྐུར་སྨིན་པར་གྱིས༔ ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རྩ་བའི་གཉིས་པ་ཐུན་མོང་སྐོང་བཤགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ། སྨན་རཀ་གཏོར་མ་མར་མེ་རྣམས་ཕྱག་ཏུ་གཏད་ལ་བརྟེན་ནས་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་སོར་ཆུད་དེ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་འཇུག་ནུས་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་དག་དངོས་སམ་ཙག་ལི་གཏད་ལ། ཧོ༔ དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་བུ་ཁྱེད་ཀྱི༔ ཉམས་ཆགས་སྐོང་ཞིང་བཤགས་པའི་རྫས༔ སྨན་རཀ་གཏོར་མ་མར་མེ་ཡིས༔ རྒྱུད་དག་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པར་གྱིས༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་བི་ཤུདྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ གསུམ་པ་ཁྱད་པར་བདུད་རྩི་རིལ་བུས་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། བུམ་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་རིལ་བུ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་སུ་ཤར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོས་དབང་བསྐུར་བས། སྣང་སྲིད་གདོད་ནས་བདུད་རྩིར་དག་པའི་དགོངས་སྤྱོད་ཀྱིས། གྲོལ་བ་དྲུག་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་འགྲོ་དོན་རླབས་པོ་ཆེ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། རིལ་བུའི་ཐོད་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་རིལ་བུ་ལག་ཏུ་བྱིན་ཏེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དོན་གྱི་བདུད་རྩི་རིགས་ལྔའི་རྟགས༔ རྫས་ཀྱི་རིལ་བུ་སྒྲུབ་བྱེད་ཆོས༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨོཾ་ཨོཾ་སརྦ་བུདྷ་ཌཱ་ཀཱི་ནཱི་ཡེ༔ བཛྲ་ཝརྞ་ནཱི་ཡེ༔ བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡེ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་བཛྲ་ཡོ་གི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་པ་ཥ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི་ཋ༔ ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཅེས་པས་བྱིན་པའི་རིལ་བུ་དེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོར་མོས་ཏེ་མྱང་བར་ཞུ། དེས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་དབང་ཐོབ་པས་དེང་ཕྱིན་ཆད་གཞན་དོན་གྱིས་ཤིག་ཅེས་གདམས་པ་ནི། ཧོཿ དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་བུ་ཁྱེད་ཀྱིས༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ མཐོང་ཚོར་མྱོང་རེག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ རྣམ་གྲོལ་མཆོག་ཏུ་དབུགས་དབྱུང་ཞིག༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་རིལ་བུ་སྒྲུབ་ཅིང་དུས་དང་རྒྱུན་དུ་བསྟེན་ན་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ་གཏེར་གཞུང་ལས། དུས་དང་རྒྱུན་དུ་བསྟེན་པ་ཡིས༔ ཉམས་ཆགས་སྐོང་ཞིང་སྡིག་སྒྲིབ་དག༔ ཚེ་དང་ལང་ཚོ་བསོད་ནམས་འཕེལ༔ ཁྱད་པར་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ༔ མཆོག་དངོས་རྩོལ་མེད་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱད་པར་བྱ༔ ཞེས་གསུངས་པས་བདག་ལེགས་སུ་འདོད་པ་དག་གིས་བྱ་སླ་ཞིང་ཆོད་ཆེ་བ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་ཡི་དམ་བྱ་བར་རིགས་སོ། དེ་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་རྟེན་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་གྲུབ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྐུར་གསལ་བ་ལ་སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་པ་དང་བཅས་པས་ཤིས་པར་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་སིལ་མར་བསྙིལ་བས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་འབྱོར་པས་ཕྱོགས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་ཅིང་རྟག་པར་སྤེལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། སྣང་བའི་དངོས་ཀུན་ཕག་མོའི་སྐུ་རུ་དག །གྲགས་པ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་གསུང་དུ་འུར། །རྟོགས་ཚོགས་བདེ་སྟོང་ཐུགས་སུ་སྨིན་པ་ཡིས། །གསང་གསུམ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །དེ་ལྟར་ཤིས་པར་བརྗོད་ནས་དམ་ཚིག་བསྒྲགས་པ་ནི་འདི་ལ་གསན་པས་ཁྱབ་ཏེ། དེ་ལྟར་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡི༔ ལམ་གྱི་རྩ་བ་དབང་བསྐུར་ནས༔ དབང་དང་དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་ནི༔ རྣམ་པར་དག་པའི་ཚུལ་ལ་བསླབ༔ དེ་ཡང་ངོ་བོ་སྨིན་བྱེད་ལས༔ ཐོབ་པའི་སྔགས་ཀྱི་འདུལ་བ་སྟེ༔ ངེས་ཚིག་འདའ་དཀའི་བསླབ་པ་ཉིད༔ དབྱེ་ན་གསང་བ་རྒྱུད་སྡེ་ལས༔ ཤེས་སྒྲུབ་མི་སྤང་ལྔ་ཕྲག་གསུམ༔ ཡན་ལག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་སྤྲོས༔ སྒྲུབ་སྡེར་རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡན་ལག་ཉི་ཤུར་རྩ་ལྔར་བཤད༔ གསང་མཆོག་རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་ལ༔ དགྲ་གསུམ་བསད་དང་བདུད་བཞི་འདུལ༔ འཕྲང་གསུམ་བསལ་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུང་༔ རང་བཞིན་གསང་བ་རྫོགས་པ་ཆེར༔ མེད་ཕྱལ་གཅིག་པུ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེ༔ རང་བཞིན་ལྟ་བའི་དམ་ཚིག་རྣམས༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་སྟེ༔ རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཤེས་བྱས་ནས༔ མ་ཉམས་སྲུང་ཤིང་ཕྱིར་བཅོས་སོགས༔ རང་རྒྱུད་དག་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས༔ འཇུག་པའི་ལམ་ལ་བརྩོན་པ་ཡིས༔ དཀའ་བ་མེད་པར་རིག་འཛིན་འགྲུབ༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་རྣམས༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་འབྲས་ཐོབ་འགྱུར༔ དེ་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པར་ཟུངས༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པའི་ཚོགས་རྣམས་ལ་སྲུང་སྡོམ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བགྱིད་སྙམ་པས་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས། བཏང་རཀ་གི་མཎྜལ་ཕུལ། ལུས་དབུལ་ཞིང་ཕྱིན་ཆད་བླ་མའི་བྲན་དུ་ཁས་བླངས། དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་སློབ་མ་རྣམས་རང་གནས་སུ་བཏང་ངོ༌། གསུམ་པ་རྗེས་ནི་ཚོགས་ལ་རོལ་ཅིང་ལྷག་མ་བཏང་བ་མན་ལས་བྱང་མཐར་དབྱུང་བས་གྲུབ་བོ། །དེ་ལྟར་སྐོར་ལྔའི་དབང་ཆོག་དེ་དག་ནང་རྩ་དབང་རྒྱས་པར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། མདོར་བསྡུས་སྐབས་ཞི་བའི་རྩ་དབང་གི་ཚེ་རྒྱས་གདབ་ཡན་སྔོན་དུ་སོང་ནས་གུར་དྲག་ཕྱིན་ཆད་ལ་གཞུང་གི་དངོས་བསྟན་ལྟར། མཎྜལ། གསོལ་གདབ། སྐྱབས་སེམས། སྡོམ་བཟུང༌། ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་བརྟན། བུམ་དབང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབང༌། གཏོར་དབང་ཙམ་སྦྲེལ་བས་འཐུས་ཤིང་འཇུག་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་རྫས་རྣམས་སྦྱིན། རྐྱེན་སེལ་དང་དབང་འབྲེལ་ལྟ་བུ་ལ་གཏོར་དབང་ཁོ་ན་བསྐུར་ཡང་རུང་བས་སྐབས་ཕྱེད་པར་བྱའོ། །སྨྲས་པ། བྱིན་རླབས་རིན་ཆེན་ལྷུན་པོ་ལ། །དངོས་གྲུབ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་འཛུམ། །ཕྲིན་ལས་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བས་འཁྱུད། །རྩ་བ་གསུམ་ལ་སླར་ཡང་གུས། །དང་པོར་ལྷ་སྲིན་བཏུལ་ནས་རྒྱལ་བསྟན་སྤེལ། །བར་དུ་ཆོས་ནོར་གཏེར་གྱིས་ས་སྟེང་བཀང༌། །ཐ་མར་བོད་ཁམས་སྐྱོབས་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས། །མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ཇི་ལྟར་གཞལ། །གངས་ཅན་ཞིང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་རྣམས་ཀྱིས། །རང་རང་སྲོལ་གཏོད་བླ་མ་འདི་ཁོ་ན། །མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཞེས་ཡང་ཡང་བསྔགས་པ་ཡིས། །ཡོན་ཏན་བརྗོད་པ་དོན་ལྡན་ལགས་མོད་ཀྱི། །གང་གི་བྱིན་རླབས་གཏད་རྒྱ་སྨོན་ལམ་གྱིས། །བརྒྱུད་ཐག་ཉེ་ཞིང་སེལ་མེད་ཟབ་གཏེར་ཆོས། །སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའི་བཅུད་དུ་སྣང་མཛད་པའི། །པདྨའི་ཕྲིན་ལས་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མིན། །བརྗོད་བྱ་ཟབ་ཅིང་བརྗོད་བྱེད་མདོ་འདྲིལ་བ། །ཀུན་དང་མཐུན་ལ་ཀུན་ལས་ཁྱད་འཕགས་ཤིང༌། གཏེར་གཞུང་རེ་བཞིན་ཟབ་གནད་ཀུན་ཚང་བའི། །ཡོན་ཏན་དྲན་ཚེ་མིག་ནས་མཆི་མ་དཀུ། །རིན་ཐང་གཞལ་མེད་ཟབ་ཆོས་ཡིད་བཞིན་ནོར། །དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་ལག་ཏུ་ལོན་གཞིན་དུ། །ཕྱོགས་ལྷུང་ཕྲག་དོག་ཁོ་ནའི་གཞན་དབང་གིས། །ད་དུང་འཆིང་བུར་ཚོལ་རྣམས་སྐལ་རེ་དམན། །རྙེད་དཀའི་དལ་འབྱོར་འདབ་བརྒྱ་འཛུམ་གྱུར་ཀྱང༌། །སྙིང་པོའི་སྦྲང་རྩི་བླང་བར་མ་བྱས་པར། །གྲུབ་མཐའི་ཁ་འཛིན་ཙམ་གྱིས་དུས་འདས་ན། །ཆོས་ལམ་ཞུགས་པའི་ལག་རྗེས་སུ་ལ་རེ། །དེ་ཕྱིར་བླང་དོར་འཇུག་ལྡོག་མ་ནོར་བའི། །སྐལ་བཟང་རྣམས་ཀྱི་དད་པའི་བགོ་སྐལ་དུ། །དོན་གཉིས་ལོངས་སྤྱོད་ཅི་དགར་འཇོ་བའི་དཔྱིད། །དབྱིག་མཆོག་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་སྟེ།།པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཡིས། །ཡང་ཟབ་དགོངས་པའི་ཀློང་ནས་ཕྱུང་བའི་ཆོས། །སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་སྨིན་བྱེད་སྐོར། །མདོར་བསྡུས་ཚུལ་གྱིས་བཀླག་ཆོག་འདི་བྱས་སོ། །ཅུང་ཟད་འབད་པའི་ལེགས་བྱས་ཟླ་སྣང་གིས། །ཡུན་རིང་ཉོན་མོངས་ཚད་པས་གཟིར་བ་ཡིས། །མར་གྱུར་འགྲོ་རྣམས་ཞི་བསིལ་རྣམ་མཁྱེན་གྱི། །གོ་འཕང་མཆོག་ལ་མྱུར་དུ་རེག་གྱུར་ཅིག །བདག་ཀྱང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །བླ་མ་མཆོག་དང་མི་འབྲལ་ཤིང༌། །རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བ་ཡིས། །ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བྲེལ་བར་སྨོན། །ཐུབ་བསྟན་མདོ་སྔགས་འོ་མའི་ཆུ་བོའི་གཏེར། །མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་འཕྲུལ་གྱིས་བསྲུབས་པ་ལས། །ལེགས་འོང་ཐེག་པའི་ཡང་རྩེ་རྫོགས་པ་ཆེའི། །བསྟན་པ་སྲིད་པའི་མཐར་ཡང་འབར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་དབང་ཆོག་འདི་ནི་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་བཀའ་ལུང་སྤྱི་བོར་བླངས་ཏེ་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་དབང་ཟིན་དང༌། གཏེར་གཞུང་ཉིད་རྩ་བར་བཟུང་ ༧ རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའི་ལྷན་ཐབས་ལས་ཀྱང་ཟུར་ཅུང་ཟད་བརྒྱན་ཏེ། ཡུལ་མདོ་ཁམས་བྲག་གཡབ་ཏུ་སྐྱེས་པའི་བཙུན་པའི་གཟུགས་བརྙན་འཆང་བ་ཐུབ་བསྟན་རབ་གསལ་ལམ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་དུ་འབོད་པས། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ས་ཡོས་བོད་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་བཅུ་ལ་རྫོགས་པར་བྲིས་པ་སྟེ་ཉེས་འགལ་གང་མཆིས་རྩ་གསུམ་ལྷའི་ཚོགས་ལ་བཤགས་ཤིང་དགེ་བས་རྒྱལ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་སྲིད་མཐའི་བར་དུ་གནས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཡི་གེ་པ་ནི་གཅུང་དཀོན་རྒྱལ་ལོ། །མངྒ་ལཾ་ཤུ་བྷཾ།། །།
[edit]

@#/__/grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i dbang mthar chags su bskur ba'i cho ga grub gnyis dga' ston zhes bya ba bzhugs so//rang rig bla ma rtsa gsum la/__'du 'bral med par phyag 'tshal nas/__sgrub thabs snying po bskor lnga la/__brten pa'i dbang chog bri bar bya/__de la 'dir ngo mtshar bka' babs bdun ldan pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i dgongs gter grub thob thug tig gi chos skor las byon pa'i sgrub thabs snying po skor lnga'i smin byed kyi rim pa la/__dbang lnga ka'i sngon 'gro sta gon gyi rim pa bla ma zhi ba la sbyar ba dang*/__dngos gzhi so so'i dbang bskur ba gnyis las/__dang po ni/__sgrub pa pos sta gon la dgos pa'i yo byad/__rnam bum/__las bum/__nyer spyod/__so shing*/__dung chu/__dpung skud/__ku sha/__dkar bgegs bcas 'du byas la/__sgrub gnas rnying pa dang/__ras bris kyi phyogs sa chog rgyas pa mi dgos pa'i rigs la/__tshig bdun gsol 'debs dang brgyud 'debs sngon du 'gro bas/__las byang gi skyabs sems tshogs bsags kyi mthar dngos gzhi lha bskyed bzlas pa bcas grub nas/__sta gon dngos la bzhi las dang po sa lha ni/__rang nyid skad cig gis rta mchog he ru ka khro gtum bzod par dka' ba'i sogs dkar gtor spyi 'gro btang*/__las byang ltar bgegs bskrad la srung 'khor sgom/__gnyis pa lha sta gon ni/__bdag nyid rig 'dzin bla ma yi:__thugs nas 'phros pa'i 'od zer gyis:__bla ma zhi ba'i dkyil 'khor lha:__mdun gyi nam mkhar spyan drangs gyur:__oM:__bla ma'i dkyil 'khor lha tshogs rnams:__sngon gyi thugs dam rjes dgongs la:__dkyil 'khor dgyes pa bskyed pa dang :__slob ma rnams la snying brtse bas:__gnas 'dir bla ma zhi ba yi:__pho brang chen po 'debs 'tshal na:__thugs rjes dgongs te gnang ba dang :__snod bcud byin gyis brlab mdzad gsol:__ces gsol ba lan gsum btab pas lha rnams dgyes pa chen pos/__rdo rje slob dpon snying rje che:__khyed kyis rang gzhan phan gdags phyir:__sgrub pa'i cho ga tshul bzhin gyis:__bde gshegs rgyal bas byin rlobs 'gyur:__gnang ba stsal nas 'od du zhu:__bdag dang gnas la thim pa yis:__tha mal snang zhen rab sbyangs te:__ye shes chen pos byin brlabs 'gyur:__gsum pa bum pa lhag gnas ni/__nyer spyod sman raka gtor ma bshams la mchod pa byin rlabs dang lha bskyed las byang ltar bya ba'am bsdu na/__bum pa la a mr-i tas bsang*/__swa b+ha was sbyang*/__stong pa'i ngang las b+h+ru~M las phyi rin po che yi bum pa'i rnam pa la nang gzhal yas khang du gyur pa'i dbus su bla ma zhi ba'i dkyil 'khor gyi lha tshogs thams cad mtsho rdzing dwangs par zla skar shar ba bzhin skad cig gis gsal bar gyur par bsam la/__mchod pa ni/__oM:_kun tu bzang po'i smon lam las:__ye shes rnam pa thams cad pa:__mchod pa'i sprin chen cir yang shar:__rdo rje'i longs spyod mchog tu rol:__na mas+sa man+ta bud+d+hA nAM ga ga na khaM sa ma ye swA hA:__sa ma ya ho:__sa ma ya stA~M:__sarba mu dra dz+nyA na gIrti pU dza ho:__oM shrI badz+ra ra ga d+hU pe hU~M:__puSh+pe trA~M:__A lo ke hrI:__gan+d+he gan:__nai bid+ya A:__shab+da sarba pU dza ho:__ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta kha raM khA hi:__sta na ga Na ma hA su kha d+harma d+hA tu pU dza ho:__bstod pa ni/__skye med chos sku'i ngang nyid las:__bde chen longs spyod rdzogs skur bzhengs:__gang 'dul sprul pa'i sprin phung 'phro:__dkyil 'khor lha tshogs rnams la bstod:__gzung thag blangs la/__rang gi thugs ka nas sngags kyi 'od zer byung gzungs thag la 'khril te bum pa'i nang du song lha rnams la phog__/snyoms par zhugs pas byang chub kyi sems ye shes kyi bcud du 'khyil bar gyur par bsam/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__dang*/__oM AHhU~Mbadz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__ces bzlas mthar yi ge brgya pa brjod/__dung chos kyi chu bum par blug la/__oM AHhU~M gis mchod yon phul bas lha rnams 'od du zhu bum pa'i chu dang ro gcig tu gyur par bsam/__las kyi bum pa'i nang du bdud rtsi 'khyil pa ljang nag rgya gram dang dril bu 'dzin pa'i skur gsal bar gyur par mos la/__a mr-i ta ci nus bzla/__bzhi pa slob ma lhag gnas bya ste/__snod du gyur pa'i slob ma rnams phyi rol du khrus nas dbyung*/__gral du 'khod 'phral las byang ltar bgegs bskrad srung 'khor bsgom/__me tog bkye bsdu grub nas/__slob dpon gyis sems bskyed gsal gdab chos bshad ji ltar 'os pa dang khyad par du/__de la 'dir gang gsan par bya ba'i chos ni gsang sngags snga 'gyur la bka' gter dag snang gi babs so chen po gsum du mchis pa las/__nye brgyud gter ma'i phyogs su gtogs pa yin/__de la yang grub pa'i slob dpon chen po ma hA gu ru pad+ma ka ra'i byin rlabs kyi mthu las/__gdul bya rnams kyi khams dbang dang mthun par zab gter gyi chos dpag tu med pa zhig bzhugs shing rim gyis snang bar mdzad pa las/__'di ni grub thob chen po thang stong rgyal pos gu ru rin po che las dngos su gsan shing thugs nyams su bzhes nas yang gsang thugs kyi ti la kar sbas pa'i chos sde ji snyed gcig bzhugs pa'i nang nas snying po'i yang bcud du gyur pa grub thob thugs tig gi chos skor rnams/__gangs can tsam na 'gran zla dang bral ba mkhas shing grub pa yongs kyi gtsug nor pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa nyid dgung grangs bco lngar bzhes pa'i tshe grub thob chen po'i byin rlabs kyi mthu las klong chen 'od gsal dgongs pa'i klong nas brdol yang ring du gsang bas rgyas btab/__phyis dus bab lung bstan byung skabs gsang ba'i rgya bkrol te/__gdul bya skal ldan rnams smin grol zab mos rjes su bzung ba'i nang tshan sgrub thabs snying po skor lnga'i dbang gi sngon 'gro slob ma sta gon gyi chos rnams sgrub pa'i skabs su bab pa lags/__de la slob dpon gyi bya ba rnams grub nas khyed rang rnams kyi ngo skal du gyur pa la sngon 'gro dang dngos bzhi'i rim pa gnyis las dang po sngon 'gro'i chos rnams rim pa bzhin du 'bul ba la thog mar slob dpon la gu ru pad+ma 'byung gnas dngos yin snyam pa'i mos gus dang ldan pas slob ma lhag par gnas pa'i chos rnams zhu ba'i yon du man+Dal 'bul bar zhu/__'bul du gzhug__/de ltar man+Dal phul nas me tog dang bcas pa'i thal mo sbyor la gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__bla ma gsang sngags che ba'i mchog__/khyab bdag rdo rje slob dpon gyis/__/rig 'dzin bla ma'i dkyil 'khor cher/__/bdag cag rjes su bzung du gsol/__rgyud dag par bya ba'i slad du rgyun bshags yan lag brgyad pa tshul bzhin tu bya'o snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal sogs/__smin byed kyi srog dang rtsa bar gyur pa spyi dang khyad par gyis bsdus pa'i sdom pa dang dam tshig mtha' dag legs par blangs nas tshul bzhin du srung snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__ho:__bla ma rdo rje slob dpon dang :__dkyil 'khor lha tshogs dgongs su gsol:__sems can kun gyi don gyi phyir:__bdag ni gus pas skyabs su mchi:__so sor thar dang byang chub sems:__rig 'dzin sngags kyi 'dul ba spyi:__khyad par rtsa ba sku gsung thugs:__yan lag dam tshig nyi shu lnga:__sgrub pa lhag pa'i dam tshig rnams:__tshul bzhin bzung shing srung bar bgyi:__lan gsum/__khyed rang rnams skad cig gis bcom ldan 'das rdo rje sems dpa' dkar po rdo rje dang dril bu 'dzin pa dar dang rin po che'i rgyan gyis brgyan pa/__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis pad+ma dang zla ba'i gdan la bzhugs pa'i skur gsal ba'i dpral bar oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M mthing gas mtshan cing*/__sangs rgyas thams cad kyi sku gsung thugs rdo rjer rang bzhin du byin gyis brlab par gyur pa la/__me tog la sogs pas dbang po so so la mchod pa'i mos pa mdzod/__nyer spyod btegs la/__oM badz+ra puSh+pe pra tits+tsha swA hA/_nas ne wi d+ya'i bar brjod/__gnyis pa dngos gzhi'i rim pa la lnga las dang po so shing sbyin pa ni/__so shing 'di nyid thal mo sbyar ba'i bar du bzung la so drud pa'i tshul byas pas lus khams rtsa'i dri ma thams cad skyug pa'i tshul gyis phyir don nas byang*/__las kyi dngos grub gang thob pa'i pra ltas gsal bar bstan du gsol/__snyam pa'i 'dun pa dang ldan pas so shing dor la rdo rje bzhed pa'i sngags 'di yi rjes bzlos mdzod/__oM badz+ra ha sa haM/__rwa bar 'dor du bcug__/de yang so shing gi rtse mo rang ngam bla ma la bstan na mchog gi dngos grub/__steng du mkha' spyod/__'og tu sa spyod/__phyogs bzhir phrin las bzhi/__mtshams bzhir bum pa la sogs pa'i dngos grub phran tshegs 'grub par gsungs so/__gnyis pa dung chu sbyin pa ni/__ma mA ki'i sngags kyi byin gyis brlabs pa'i khyor chu zhal du bzhes pas ngag dang rlung gi sgrib pa byang*/__rmi lam gyi rtags mtshan gsal bar 'char nus su byas pa'i mos pa mdzod/__oM baM badz+ra ma mA kI a mr-i ta bi shwa d+ha ya hU~M:__ces pas sbyin/__gsum pa dpung skud sbyin pa ni/__skud pa dmar po la/__oM badz+ra yak+Sha hU~M:__zhes dang las chus bsang la/__zhes rdo rje gnod sbyin gyi sngags kyis bsang ba'i srung ba'i skud pa dmar po tshad dang ldan pa rdo rje'i chang pas pho'i dpung pa g.yon dang mo'i g.yas su bcing shing rdo rje srung bas rgyas btab pas yid thig le'i sgrib pa sbyang rmi lam brtag pa la bar du gcod pa thams cad srung ba'i mos pa mdzod/__oM badz+ra b+han+d+ha baM/__zhes bcing*/__oM badz+ra rak+ShA hi:__zhes mdud steng rdo rjes rgyas gdab/__bzhi pa ku sha sbyin pa ni/__ku sha'i chun po che chung gnyis gtad la/__dag byed mchog tu dge ba'i rtswa ku sha'i chun po gnyis sngas dang stan gyi don du byin pas kun gzhi dang ye shes kyi sgrib pa byang*/__rmi lam mi 'khrugs shing dag par mthong ba'i mthu can du gyur pa'i mos pa mdzod/__oM badz+ra a tsa la sa ma ya s+t+waM/__ces pas sbyin/__lnga pa phyir mi ldog pa'i phyir du chos bshad pa ni/__'di la gsan pas khyab ste/__'jig rten du na kun mkhyen dag:__u dum wA ra'i me tog bzhin:__brgya lam na ni res 'ga' zhig:__'byung 'gyur yang ni mi 'byung ngo :__gsang sngags spyod pa'i tshul 'dzin pa:__de bas kyang ni dkon pa ste:__gang gi sems can mnyam med don:__bla med byed par nus ma yin:__bskal pa bye ba du ma ru:__sngon du sdig pa gang byas pa:__dkyil 'khor 'di 'dra mthong ma thag:__de dag zad par 'gyur yin na:__grags pa mtha' yas sngags spyod pa'i:__tshul la gnas na smos ci dgos:__skyobs pa'i gsang sngagasabazlas nas ni:__'jig rten thams cad mkhyen pa yi:__go 'phang bla na med par 'gyur:__gang zhig spyod pa mchog 'di la:__blo gros shin tu mi g.yo na:__gang zhig sdug bsngal kun 'byung ba'i:__ngan 'gro de yis gcod par 'gyur:__de phyir khyed rnams theg chen du:__sang ni rab tu skye bar 'gyur:__theg pa chen po cher 'byung ba'i:__lam mchog 'di ni dpal dang ldan:__khyed rnams der ni dong bas na:__rang byung bskal pa chen po la:__'jig rten thams cad mkhyen pa yi:__go 'phang bla na med par 'gyur:__ces rgyud nas gsungs pa ltar don chen po rnyed pa yin pas dga' ba dang spro ba bskyed cig__/des sta gon gyi rim pa rnams grub nas dngos gzhi'i dbang bskur ba ni slad nas 'byung ba lags/__ces brjod dge ba bsngo shing slob ma rnams rang gnas su btang ngo*/__/sta gon 'di ni bla ma zhi ba la sbyar ba yin shing 'di sngon du song bas 'og ma rnams la sta gon logs su mi dgos/__ma song na bla ma drag po thugs rje chen po rta mchog rol pa rdo rje phag mo sogs skabs su gang babs ltar lha sngags bsgyur bas sta gon sbyar shes par bya'o/__/gnyis pa dngos gzhi la lnga las dang po bla ma zhi ba'i dbang bskur la sbyor dngos gnyis las/__dang po la yo byad kyi shom dang*/__cho ga'i sbyor ba'o/__/dang po ni stegs bzang por dkyil 'khor ras bris sam/__lha grangs kyi tshom bu bkod pa'i dbus su khri'u la bla ma'i gtor chen dang sku 'bags bris 'bur gang rung*/__phyogs rnams su rnam bum/__dbu rgyan/__rdo rje/__dril bu/__cod pan/__sdom gsum chas gos/__chos gos rnam gsum/__ber phyam/__rin po che'i rgyan/__gsang gos dang phod chen/__dur khrod kyi chas bcas kyi tsaka li/__rgyud kyi gleg bam/__me long*/__gsang thod/__rig tsaka__tshe 'brang*/__tshe ril chang rnams bkod/__mdun du sman raka gtor gsum dang zhabs bsil/__nyer spyod bcas bskor bshams bya/__yol ba'i phyi'i nye log gang bder 'jug sgo'i khrus bum/__sgron me/__chu bum/__rdo rje bcas dang*/__mkhar bsil/__lhung bzed chos gos rnam gsum gleg bam bcas phyogs bsdus tsaka li/__rten 'brel bcu gnyis kyi mtshon byed bris pa'i tsag li/__rtags brgyad phyogs bsdus/__rdzas brgyad phyogs bsdus/__rgyal srid sna bdun phyogs bsdus tsaka li/__sbyong chas gul yungs til nag mig dar me tog bcas bkod/__gzhan yang las byang la dgos pa'i gtor ma tshogs kyi yo byad/__dkar bgegs chad brtan dang slob dpon gyi mdun du Da dril nang mchod 'thor nas sogs tshogs par bya/__gnyis pa cho ga'i sbyor ba ni/__bla ma zhi ba'i las byang gi dbu nas bzung bdag 'dun dbyer med du bsgoms nas dzaba? khang ma phyes kyang chog__/bsnyen sgrub yan lag bzhi'i bzlas pa ci nus bya/__gong du bum pa sta gon byas zin pas 'dir ma sgrub kyang chog__/spro na gong ltar sgrub/__de nas tshe sgrub bya ba ni/__hrIH__dkyil 'khor gtso mchog spyi gtsug tu:__pad sdong nyi zla 'od 'bar dbus:__'chi med mgon po tshe dpag med:__dmar gsal pad+ma rA ga'i mdangs:__nyi ma bye ba'i gzi brjid can:__longs spyod yongs rdzogs rgyan gyis spras:__mnyam bzhag phyag rgyas bum pa bzang :__bdud rtsis bcud kyi gang ba bsnams:__rang 'od bde ster tsan+Da lI:__mda' dar tshe bum bsnams pas 'khril:__pad+ma rdo rje skyil krung gis:__ye shes 'od zer 'phro ba'i klong :__zhi 'dzum mtshan dpe'i phung por 'bar:__dam tshig ye shes dbyer med pa:__rtsa gsum tshe lha'i sprin phung 'phro:__rig bdag tshul du bzhugs par gyur:__hrIHhrIHhrIH__gdod ma'i mgon po bla ma tshe dpag med:__'chi med tshe yi yum mchog tsan+Da lI:__tshe lha rtsa gsum rgyal ba rab 'byams la:__gsol ba 'debs so phyi nang bar chad sol:__byin gyis rlobs shig tshe dbang dngos grub stsol:__oM a ma ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__zhes pas gsol btab bsnyen pa'i mthus:__thugs srog hrIHyig dmar po las:__'od zer lcags kyu'i dbyibs can dang :__pho nya mgyogs ma grangs med 'phros:__rang gi bla tshe chad nyams dang :__phyi snod 'byung bzhi'i dwangs ma'i rgyun:__nang bcud 'gro ba'i tshe bsod stobs:__sras bcas rgyal ba'i mkhyen brtse nus:__ye shes bdud rtsi'i rnam pas bkug:__phyag gi bum pa'i nang du thim:__zhu zhing khol nas bdag nyid kyi:__spyi bo nas brgyud lus kun gang :__bla tshe yar nyams rang sor chud:__'byung bzhi'i dwangs ma stobs su gyur:__'khor 'das tshe dang ye shes dbyig:__snying ga'i thig ler ro gcig smin:__rdo rje'i tshe dang g.yung drung lus:__nyi ma bye ba'i gzi brjid 'bar:__'chi med rtag pa'i rig 'dzin grub:__sgrub pa'i rdzas la thim pa yis:___myang grol bdud rtsi'i phung por gyur:__oM a ma ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__ces ci nus mthar dbyangs gsal rten snying yig brgya bcas lan gsum dang*/__stong tshig phul la thugs dam bskul ba'i phyir mos gus kyi shugs bskyed cing mda' dar g.yab la/__hrIH__bcom ldan mgon po ye shes tshe dpag med:__rtsa brgyud bla ma yi dam zhi khro'i lha:__mkha' 'gro chos skyong pho nya 'gyogs ma'i tshogs:__thugs dam bskul lo thugs rje'i mthu rtsal phyung :__rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas pa yi:__bla tshe chad nyams yar ba rang sor chud:__sa chu me rlung 'byung ba'i dwangs ma bsdus:__'jig rten bsod nams can gyi tshe dpal stobs:__rtsa gsum bde gshegs rab 'byams mkhyen brtse'i tshe:__ye shes bdud rtsi'i rnam par spyan drangs nas:__bdag dang sgrub pa'i rdzas la dbyer med thim:__rnal 'byor sgo gsum rdo rje gsum du sgrubs:__mi 'gyur mi shigs rtag pa dam pa yi:__tshe dang ye shes mchog thun dngos grub stsol:__badz+ra A yur+dz+nyA na sa ma ya dza dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__zhes bkug shing bstims nas rgyas gdab pa ni/__a 'khor 'das tshe bcud rdo rje'i srog tu 'dus:__de nyid gnyug ma mi shigs dbyings su thim:__lus la rdo rje'i go chas rgyas btab pas:__rang byung ye shes chen po'i srog 'grub shog:__dz+nyA na a yu She badz+ra rak+Sha b+h+rU~M a a:__de nas bka' gter srung ma rnams la mchod gtor ji ltar rigs pas phul la/__zur gsal ltar bshags skong byas nas las byang gi tshogs skong ba grub kyi bar btang*/__rig pa'i me tog dor shing gnang ba nod/__gnyis pa dngos gzhi dbang bskur ba ni/__sta gon byas pa'i slob ma rnams la khrus byas bgegs bskrad/__srung 'khor bsgom/__sems bskyed gsal gdab chos bshad ji ltar rigs pa dang khyad par du/__de la 'dir skabs su bab pa'i gsang ba zab mo 'di'i lo rgyus cung zad 'chad na/__'phags mchog thugs rje chen po dang*/__dpal rta mgrin zung du 'jug pa'i thugs rje'i rang gzugs gangs can grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po sogs mtshan mchog brgyad dang ldan pa/__sangs rgyas gnyis pa pad+ma ka ra dang rnam dbyer med pa de nyid kyi ngo mtshar ba'i rnam par thar pa bsam gyis mi khyab kyang*/__rnam thar mdor bsdus dang*/__phyi rab gdul bya'i don du zab mo'i gter kha rgya cher sbas pa'i tshul rnams rje nyid kyi rdo rje'i gsung las/__bod kyi rnal 'byor thang stong pa:__gtad med sgyu ma'i skyes bu bdag:__sgyu ma rmi lam lta bu'i ngang :__rgya gar rgya nag bal po li:__bod yul mtha' dbus kun tu phyin:__bla ma lha dang mkha' 'gro yis:__rjes su gnang shing byin gyis brlabs:__khyad par o rgyan chen po yis:__dngos su sprul pa'i dkyil 'khor du:__dbang bskur gdams ngag bsam yas stsal:__tsA ri tra dang ti se'i rong :__dpal gyi mchims phu'i brag sogs nas:__zab mo'i gter kha 'ga' zhig byung :__'on kyang pad+ma thod phreng gis:__gsung gi rjes su gnang ba dang :__sngon las 'phral rkyen mtshams sbyar nas:__phrin las 'gro 'dul rlabs po che:__chu chen rnams la lcags zam btsug:__sa gnad me btsa' grangs med bzhengs:__kla klo btul shing mtha' dmag bzlog:__gangs can snod bcud rgud pa gsos:__nad mug mtshon 'khrugs skal ngan bcad:__chos dang srid kyi legs tshogs spel:__'brel tshad don ldan rmad byung ba:__o rgyan gnyis pa'i phrin las bskyangs:__bod la bka' drin che bar byas:__khyad par zab mo'i gdams pa rnams:__skal ldan rnams la ci rigs bstan:__de yang 'ga' zhig khyab cing brdal:__la la snyan brgyud gsang bar gdams:__thams cad spel ba'i gnas med pas:__phal cher lha rtse'i brag dang ni:__zab lung mchims phu'i ri sul du:__yang gter bstan pa'i btsas su bzhag:__de rnams kun gyi bcud phyung ba:__mdo rgyud snying po gdams ngag lnga:__sgrub pa lung chen 'dus pa'i bka':__sgrub thabs snying po skor lnga dang :__kun gyi rgyab brten kho bo yi:__zab lam bla ma sgrub pa'i thabs:__drwa ba rnam bzhi'i gseng lam bcas:__ma 'ongs don du sbas pa'i tshul:__gter gnas gzhan las khyad 'phags te:__byang chub snying po rdo rje'i lus:__gter snod gzhan las khyad 'phags pa:__skye 'jig bral ba dbyings kyi sgrom:__gter yig gzhan las khyad 'phags te:__'phel 'grib med pa rig pa'i brda':__gter ston gzhan las khyad 'phags pa:__bdag dang gnyis min rnal 'byor ni:__bka' babs bdun ldan mdo sngags gling :__mdo khams mthil du 'byung dang 'phrad:__mtshon tshul gzhan las khyad 'phags te:__dngos kyi yang yang byin gyis brlabs:__o rgyan chen pos rjes su bzung :__rig 'dzin Da ki 'du ba yis:__rtsa khams rlung la byin phab pas:__rtsol med ngang gis rgyud la 'char:__the tshom ma byed gtan la phob:__ring du gsang bas rang nyams long :__dus su bab tshe rim par spel:__ma nyams ma 'chal bka' rgyas sdoms:__sngon gyi gdams ngag gso ba dang :__bstan 'gror sman pa'i smon lam thob:__'brel tshad don dang ldan pa yi:__'gro 'dul phrin las mthar phyin shog:__ces gsung pa ltar grub pa'i dbang phyug chen po des zab gter ji snyed cig sbas pa'i nang nas snying po'i yang bcud grub thob thugs thig gi chos skor rnams/__gangs can tsam na 'gran zla dang bral ba 'jigs bral gyi slob dpon chen po mkhas shing grub pa brnyes pa yongs kyi khyu mchog pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa nyid dgungs grangs bco lnga bzhes pa'i skabs su/__grub thob chen po nyid dngos nyams rmi lam rnams su yang yang zhal bstan cing byin gyis brlabs/__gdams pa dang lung bstan gyis dbugs dbyung ba'i rkyen gyis klong chen 'od gsal dgongs pa'i klong nas brdol yang ring du gsang ba'i rgyas btab/__phyis kyang yang yang lung bstan sogs kyis skabs phyes te nges pa can gyi dus la babs pas gtan la phab pa na gdul bya skal ldan rnams smin grol zab mos rjes su bzung bar mdzad pa'i nang tshan/__rdo rje sems dpa' sgyu 'phrul drwa ba gsang ba snying po'i rgyud don dang 'brel par lam byed rnam bzhi'i gdams pa khyad par can ston pa sgrub thabs snying po skor lnga las rtsa bar gyur pa bla ma zhi ba'i smin byed kyi rim pa bsgrub pa snye/__de yi smin byed kyi bab lugs kyang gzhung las/__de yang 'og min gsang chen du:__kun tu bzang po rdo rje 'chang :__bde gshegs zhi khro'i tshom bu yis:__rigs gsum sems dpar byin brlabs nas:__dzam gling las kyi sa pa ru:__mi las skal ldan rgyal po dzaHsa:__pusti glegs bam dbang chen thob:__tan+t+ra yongs kyi bdag por gyur:__bud+d+ha gu h+ya bi ma las:__dge ba'i bshes gnyen dbang brnyes pas:__paN grub mang pos gtsug tu bkur:__rig rtsal dbang thob shriM siM ha:__snying po don gyi bstan pa'i bdag:__'od gsal ye shes sku mchog 'grub:__khyad par yongs rdzogs phyag chen dbang :__rdo rje sems dpa'i sprul pa'i sku:__rig 'dzin dga' rab rdo rjes rdzogs:__de rnams kun ky-i chu bo'i rgyun:__kun 'dus pad+ma thod phreng rtsal:__dus gsum rgyal ba'i gdung 'tshob des:__bod kyi rnal 'byor thang stong par:__dgongs klong ro gcig byin gyis brlabs:__rtogs grol dus mnyam brda thabs bstan:__smin grol snyan brgyud dngos su stsal:__dpe rgyud zab gter sgrom bu gtad:__rgyal tshab chen por dbang bskur bas:__gzhan las khyad 'phags nye brgyud kyi:__byin rlabs mnyam pa med pa'o:__zhes gsung pa ltar kun bzang rdo rje 'chang nas khyab bdag 'khor lo'i mgon po'i bar smin grol gyi brgyud pa dang byin rlabs kyi gzi byin bar ma chad par byon pa'i bla ma zhi ba'i dkyil 'khor la brten nas theg pa bcu gcig gi dbang mtha' brten dang bcas pa bskur ba sgrub pa la slob dpon la dkyil 'khor gyi gtso bo dang dbyer med pa'i mos pa dang bcas te maN+Dal zhig 'bul bar zhu/__zhes maN+Dal 'bul du bzhugs/__de ltar maN+Dal phul nas gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__bdag gi ston pa khyab bdag che:__rdo rje'i rig 'dzin bla ma yis:__rgyud dag nus pa mchog thob phyir:__dkyil 'khor 'jug cing dbang bskur gsol:__de ltar gsol ba btab nas rdo rje'i slob ma rnams la theg pa bcu gcig gi dbang rnams rim par bskur nas ma rtogs pa dang log par rtog pa dang phyogs tsam rtogs pa la sogs pa'i theg pa dang po bcu'i sgor bcug nas/__theg pa snga ma snga ma'i rtog pa'i dri ma sbyangs nas phyi ma phyi ma'i spang rtogs la bkod cing*/__mthar thug theg pa mchog gi sa la dbug 'byin par byed pa'i dbang ste/__de la thog mar dkyil 'khor du 'jug pa dang*/__zhugs nas mngon par dbang bskur ba gnyis su yod pa las dang po la phyi ltar 'jug pa dang nang ltar 'jug pa gnyis las/__thog mar phyi ltar 'jug pa ni ma rtogs log rtog phyogs rtogs yang dag nyid ma rtogs pa las phye ba'i theg pa lnga'i rim pas 'jug cing gsang ba sngags kyi sdom pa bzung ba rnams rim par bsgrub pa la/__thog mar 'jig rten pa lam du ma zhugs shing blang dor gyi gnas la rtog dpyod med par dngos 'dzin rang dgar spyod pa ma rtogs pa'i dri ma rnams sbyangs phyir/__dag byed ye shes kyi bdud rtsis khrus byas pas sbyang bya'i dri ma rnams sangs kyis dag pa'i mos pa mdzod/__khrus bum thog la/__oM:__bkra shis dge ba'i bum bzang du:__dri med bdud rtsi'i chu yis gtam:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__ma rtogs 'khrul pa dag gyur cig:__oM sarba ta thA ga ta badz+ra a mr-i ta u+u da ka a b+hi Shiny+tsa mi:__sarba pA paM kle sha shIn+taM ku ru ku ru swA hA:__de ltar khrus dang 'thor 'thung nye reg byas pa la brten nas ma rtogs 'jig rten rmongs pa'i dri ma dag__/yang dag gi lta ba rgyud la skyes mngon mtho'i lam gyi snod du gyur pa'i mos pa mdzod/__gnyis pa log par rtog pa mu stegs pa'i theg pa la lta ngan sum brgya drug cu sogs bshad pa thams cad kyang bsdu na tshe snga phyi med par lta ba'i chad par lta ba dang*/__bems shes kyi bdag rtag par lta ba gnyis su 'dus pa las/__dang po so so'i shes rgyud kyi chad par lta ba'i dri ma sbyong ba'i phyir du sgron me 'bar ba'i rten 'brel gyi brda la brten nas tshe 'di nyid gcig pur zhen pa'i mun pa dang bral te/__'jig rten yang dag gi lta ba rgyud la skyes nas tshe phyi ma yod par yid ches pa'i dbang thob pa'i mos pa mdzod/__mar me thog ste/__hU~M:__shes rab chen po'i snang ba can:__ye shes sgron mes dbang bskur bas:__phyi mar rmongs pa'i mun bsal nas:__dam pa'i lam la 'jug par shog:__oM pra dz+nyA dz+nyA na dI pa a b+hi Shiny+tsa mi:__zhes dbang bskur bas tshe 'di kho na tsam zhig yod kyi phyi ma med do snyam pa'i lta ngan dang bral te phyi ma'i don sgrub pa'i mthu ldan du byas pa yin no/__/slar yang rgyun chad med par chu bo'i rgyun gyi brda la brten nas rgyu dang 'bras bu snga phyi bar ma chad par 'brel mar 'byung bar rtogs shing*/__dge sdig blang dor gyi gnas la 'jug nus pa'i dbang thob pa'i mos pa mdzod/__chu bsgreng la/__hU~M:__dus gsum 'chad med 'jug pa'i chu:__byang chub rgyun gyis dbang bskur bas:__med par lta ba'i dri bkrus nas:__las 'bras tshul la dad par shog:__oM bo d+hi u da ka a b+hi Shany+tsa mi:__zhes dbang bskur bas rgyu 'bras med par lta ba'i dri ma dag nas las 'bras la dad pa'i skal ba dang ldan par byas pa yin no/__/gnyis pa bdag rtag par lta ba'i dri ma sbyong ba'i phyir du/__rdo rje'i dbang bskur ba'i brda la brten nas rtag par lta ba'i log rtog gi ri bo/__rig pa ye shes kyi rdo rjes gzhom nas/__bdag med rtogs pa'i shes rab kyi rtsal rgyas te nges 'byung gi lam rgyud la brten nus pa'i dbang thob pa'i mos pa mdzod/__rdo rje spyi bor bzhag la/__hU~M:__ye shes rdo rje 'bar ba yis:__bdag lta 'joms pa'i dbang bskur bas:__ngar 'dzin lhan skyes sgro btags pa'i:__lta ba'i ri bo 'jig par shog:__oM dz+nyA na badz+ra a b+hi Shiny+tsA mi:__zhes dbang bskur bas bdag lta'i dri ma dag nas thar pa'i lam du 'jug tu rung ba'i snod ldan du gyur pa yin no/__/de ltar ma rtogs pa dang log par rtog pa'i 'khrul pa bsal nas nges 'byung gi blos sangs rgyas pa'i lam du zhugs pa la thog ma'i 'jug sgo dkon mchog gsum la skyabs su 'gro ba'i sdom pa sbyin dgos pas dmigs pa 'di bzhin mdzod/__mdun gyi nam mkhar mchod pa'i bkod pa mdzes shing yid du 'ong ba dang 'ja' zer gyi dbus su ston pa mnyam med shakyA'i rgyal po la nyan thos rang rgyal sangs rgyas byang sems chos srung nor lha dang bcas pa'i skyabs yul dkon mchog rgya mtsho sprin bzhin du btib pa mngon sum lta bur bzhugs pa'i mos pa byas nas/__ci mdzad khyed shes kyis 'dun pa drag pos tshig gi rjes su don dran bzhin pas skyabs su 'gro ba 'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__na moH__bdag dang mtha' yas sems can rnams:__log pa'i lam las ldog nas kyang :__thar pa'i go 'phang don gnyer bas:__rkang gnyis gtso bo rdzogs sangs rgyas:__zhi ba chag bral dam pa'i chos:__tshogs mchog 'phags pa'i dge 'dun la:__snying nas gus pas skyabs su mchi:__thugs rjes dgongs te skyabs mdzad gsol:__des skyabs su 'gro ba'i sdom pa thob pa yin pas deng phyin chad dgag sgrub cha mthun la sogs pa'i skyabs 'gro'i bslab bya la gnas shing*/__dus rtag tu dkon mchog gsum la skyabs 'gro ba la brtson dgos pa lags/__de nas phyogs tsam rtogs pa las phye ba'i theg pa gsum pa nyan thos bden bzhi'i dbang bskur ba dang*/__bzhi pa rang rgyal rten 'brel gyi dbang bskur ba gnyis las/__dang po'i slad du sdug bsngal zhi ba'i gnas la sbyor ba mtshon pa'i bsil byed/__kun 'byung zag med du sdom pa mtshon pa'i lhung bzed/__lam bden nyams su len pa'i pus sti/__'khor ba'i tsha gdung las skyobs cing 'gog pa mngon du byed par mtshon pa'i chos gos rnam gsum bcas phyag tu gtad pas bden bzhi'i don khong du chud de 'bras bu nyan thos kyi spangs rtogs rdzogs pa'i dbang thob pa'i mos pa mdzod/__mkhar bsil sogs phyogs bsdus tsag li gtad la/__hU~M:__nyan thos bden bzhi'i dbang bskur bas:__sdug bsngal shes pas kun 'byung gi:__nyes pa spang phyir lam la bsten:__'gog pa'i 'bras bu mngon gyur shog:__oM shra ba ka ar+tha a b+hi Shiny+tsA mi:__zhes dbang bskur bas lta spyod zung du 'jug pa'i nyan thos kyi rtogs rigs rgyud la skyes pa yin no/__/bzhi pa rang rgyal rten 'brel gyi dbang bskur ba ni/__ma rig pa las 'du byed sogs kun nyon gyi rten 'brel lugs 'byung ldog dang*/__ma rig pa 'gags pas 'du byed 'gags pa sogs rnam byang gi rten 'brel lugs 'byung ldog gi gnas bdag med phyed gnyis kyi don rtogs nas 'bras bu rang rgyal gyi spangs rtogs rdzogs pa'i dbang thob pa'i mos pa mdzod/__rten 'brel gyi tsaka li gtad la/__hU~M:__rang rgyal rten 'brel dbang bskur bas:__ma rig la sogs lugs 'byung shes:__lugs ldog tshul du sgom pa yis:__rkyen rtogs ye shes mngon gyur shog:__oM swa b+hU bud+d+ha a b+hi Shiny+tsA oM:__zhes dbang bskur bas rten 'brel lugs 'byung ldog shes pa'i rang rgyal gyi rtogs rigs rgyud la skyes pa yin no/__/de ltar nyan rang gi rtogs rigs gnyis bskyed nas lnga pa de dag las khyad par du 'phags pa/__yang dag nyid ma rtogs zhes pa'i bstan don theg pa chen po'i smon pa dang 'jug pa'i bdag nyid can gyi byang chub mchog tu sems bskyed dgos pas/__de'i ched du mdun gyi nam mkhar phyogs bcu'i rgyal ba sras dang bcas pa dpang por bzhugs pa'i spyan sngar theg pa chen po'i lam gyi 'jug sgo byang chub mchog tu sems bskyed pa 'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__ho:__phyogs bcu'i rgyal ba sras bcas dang :__slob dpon bdag la dgongs su gsol:__bdag gis dus 'di nas bzung ste:__ji srid byang chub snying po'i bar:__ji ltar dus gsum mgon po rnams:__byang chub tu ni nges mdzad pa'i:__byang chub sems ni bla med pa:__dam pa bdag gis bskyed par bgyi:__tshul khrims kyi ni bslab pa dang :__dge ba'i chos ni sdud pa dang :__sems can don byed tshul khrims rnams:__so sor brtan por gzung bar bgyi:__slar yang bden gnyis dbyer med du sems bskyed pa'i slad du khyed rang rnams kyi snying gar kun rdzob byang chub kyi sems mtshon byed zla ba'i dkyil 'khor nya gang ba'i steng du/__don dam byang chub kyi sems mtshon byed rdo rje dkar po rtse lnga pa gyen du lang pas mtshan pa'i mos pa byas te rdo rje rtse gcig pa'i phyag rgya snying gar 'ching nas 'di'i rjes zlos lan gcig mdzod/__ho:__sangs rgyas rnams kyis chos bstan pa:__bden gnyis tshul la brten pa'i phyir:__kun rdzob don dam dbyer med kyi:__ye shes rgyud la bskyed par bgyi:__oM sarba yo ga tsit+ta ut+pA da yA mi:__des theg pa chen po mdo mtshan nyid theg pa'i bden gnyis dbyer med kyi rtogs rigs mtha' dag rgyud la skyes pa'i mos pa mdzod/__de nyid brtan par bya ba'i slad du slob dpon gyis rdo rje'i rtse lnga pa'i phyag rgya khyed rang rnams kyi snying gar bzhag ste/__oM:__de ring bden gnyis dbyer med pa'i:__thams cad rnal 'byor sems bskyed pa:__byang chub bar du brtan pa yis:__dam pa sku gnyis mngon gyur shog:__oM bo d+hi tsit+ta tsan+d+ra badz+ra sa ma ya s+t+wa~M:__de nas mdo yi lam kun las khyad par du 'phags pa gsang sngags kyi lam la gzhug pa ni/__de ltar rgyu yi theg pas rgyud sbyang pa sngon du song ba'i skal ba dang ldan pa rnams 'bras bu rdo rje theg pa'i dkyil 'khor du 'jug tu rung ba yin pas/__de la sngon chad ma rig pa'i ling thog gis sgrib nas rig pa ye shes snying po'i rang zhal ma mthong ba'i mtshon byed du mig dar sbyin pa ni/__a khaM wi ra hU~M/__zhes pas sbyin/__dkyil 'khor gyi lha dang 'jal ba'i phyag rten du u dum wA ra la sogs pa'i me tog rigs lnga brgyus pa'i phreng ba sbyin pa ni/__a khaM wi ra hU~M/__ces pas sbyin/__thog mar dbang gi ye shes skye zhing gnas pa'i rten rig pa 'dzin pa'i sde snod las gsungs pa'i sdom pa dang dam tshig blangs nas srung dgos pas/__bla ma dang dkyil 'khor gyi gtso bo tha mi dad pa'i spyan sngar theg pa thun mong ma yin pa'i skyabs su 'gro ba dang sems bskyed pa dang rig lnga spyi dang bye brag rtsa ba dang yan lag gi dam tshig rnams tshul du bzhin 'dzin snyam pa'i 'dun pa rtse gcig pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__ho:__bla ma rtsa gsum rab 'byams lha:__bdag la dgongs par mdzad du gsol:__bdag gis 'gro kun don gyi phyir:__bla ma dkon mchog rtsa gsum lha:__skyabs kyi mchog tu gzung bar bgyi:__smon dang 'jug pa don dam pa'i:__byang chub sems gsum la brten nas:__bde gshegs rdo rje rin po che:__pad+ma las kyi rigs bzhugs pa'i:__spyi dang khyad par sdom pa gzung :__rtsa ba yan lag dam tshig rnams:__srog gi phyir yang mi btang ngo :__zhes pa rnams phyi 'jug yin/__gnyis pa nang 'jug gi slad du gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos mdzod/__e ma hoHphyi ltar 'jug pa yis:__rgyud sbyangs bka' drin stsal lags na:__nang du gzhug cing ye shes kyi:__gzi byin mchog tu bskyed mdzad gsol:__lan gcig__/ces gsol ba btab nas gnang ba sbyin shing gsang bar gdams pa ni:__de ltar yin na dkyil 'khor che'i:__nang du 'jug cing smin par bya:__gsang ba gsang chen gsang mchog gi:__nyams myong gzhan la ma smra zhig:__ces gdams nas dza hU~M ba~M hoHzhes brjod pas khyed rang rnams kyis slob dpon gyi phyag gi rdo rje la 'jus nas yol ba'i nang du drangs pas/__dkyil 'khor gyi shar sgo nas lha rnams la phyag bya bar mos te thal mo gnas gsum du sbyor la 'di'i rjes zlos mdzod/__oM na ma te hU~M:__na ma mi hU~M:__na mo na ma hU~M:__slar yang dkyil 'khor gyi phyi nas g.yas bskor gyis phyin te/__lho'i sgo nas phyag 'tshal bar mos pas 'di'i rjes zlos mdzod/__oM na ma te hU~M:__na ma mi hU~M:__na mo na ma hU~M:__nub kyi sgo nas phyag 'tshal bar mos te 'di'i rjes zlos mdzod/__oM na ma te hU~M:__na ma mi hU~M:__na mo na ma hU~M:__byang gi sgo nas phyag 'tshal bar mos te 'di'i rjes zlos mdzod/__oM na ma te hU~M:__na ma mi hU~M:__na mo na ma hU~M:__slar yang dkyil 'khor gyi shar sgor 'khod pa'i mos pa mdzod/__de la dam tshig gi bdud rtsi'i chu nan sbyin pa ni/__dam tshig srung na chu 'di nyid rdo rje sems dpar gyur nas byang chub ma thob kyi bar du snying dbus su brtan cing byin gyis rlobs par byed la/__dam tshig las 'das na sdig pa mgo dgu par gyur nas snying khrag 'jib cing tshe'i dus byas nas rdo rje'i dmyal bar ltung bar 'gyur ba yin pas khe nyan gyi gnas la blang dor mi 'chol ba'i dam bca' dang bcas te myang bar zhu/_'di ni khyod kyi dam tshig chu:__bsrung na dngos grub dam pa thob:__ma bsrungs dmyal me bzod dkas sreg:__dam srungs bdud rtsi'i chu 'thungs shig:__badz+ra a mr-i ta u da ka Tha Tha:__ji skad gsungs pa'i dam tshig las mi 'da' bar rdo rje'i bro bor ba 'di'i rjes zlos mdzod/__sa ma ya i daM na ra kan:__de nas nang 'jug gi dngos gzhi ye shes pa dbab pa'i slad du dmigs pa 'di ltar mdzod/__dam chu de nyid snying gar hrIHyig dkar po'i rnam par gyur pa las rab tu 'bar ba'i 'od zer 'phros pas khyed rang rnams kyi gzhi lus phung khams skye mched thams cad 'od gsal stong pa nyid du sangs kyis sbyangs pa'i mos pa mdzod/__stong pa'i ngang las khyed rang rnams skad cig gis sna tshogs pad+ma dang nyi ma zla ba'i steng du sems nyid kyi ngo bo hrIHyig yongs su gyur pa las ma hA gu ru pad+ma 'byung gnas sku mdog dkar la dmar ba'i mdangs dang ldan zhing*/__zhi ma khro yi nyams can phyag g.yas rdo rjethugs kar gtod cing g.yon mnyam gzhag gi steng na 'chi med ye shes kyi bdud rtsis gang ba'i b+han+d+ha dang tshe yi bum bzang bsnams pa/__sku la nang du rdo rje'i gsang gos dkar po/__de yi steng du phod chen mthing nag chos gos dmar po zab ber dmar smug rnams brtseg mar gsol shing dbu la pad+ma'i snyan zhus brjid pa/__zhabs gnyis rdo rje skyil krung gis ye shes lnga'i 'od zer 'khrigs pa'i klong na bzhugs par gyur pa'i spyi bor oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M mthing gas mtshan pa'i mos pa mdzod/__slob dpon gyi thugs ka dang khyed rang rnams kyi thugs ka nas kyang 'od zer bde ba chen po'i rnam par 'phros/__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi thugs rgyud rang dbang med par bskul te de thams cad sku phyag rgya gsung yig 'bru thugs phyag mtshan gyi rnam par spyan drangs nas rgya mtsho chen po la char drag bab pa bzhin du khyed rang rnams la sib sib thim pas gzi byin mchog tu 'bar ba'i mos pa mdzod/__spos rol dbyangs bcas/__hU~M:__o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang po dang :__rig 'dzin bde gshegs zhi khros bskor:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyi:__byin gyis rlabs phyir gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi bskur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru de ba DA ki ni man+Da la sa pa ri wA ra e h+ya hi:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wA~M:__e A ra l+li hrIM hrIM phaiM phaiM:__zhes mang du brjod la dbab bo/__de ltar dbab pa'i ye shes pa rnams byang chub ma thob kyi bar du brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__tiSh+Tha dz+nyA na badz+ra sa ma ya s+t+wa~M:__rigs dang skal bar brtag pa'i don du sngar byin pa'i me tog de nyid tshe rabs sngon nas 'brel ba'i yi dam gyi lha gang yin pa des bzhes su gsol snyam pas lha la me tog 'bul ba'i phyir 'di'i rjes zlos mdzod/__ho:__bdag gi rig pa'i me tog 'di:__lhag pa'i lha la deng 'bul na:__sngon nas rjes bzung yi dam lha:__gang yin de la 'bab par shog:__badz+ra puSh+pe pra tIts+tsha ho:__lan gcig__/ces brjod la me tog dor/__spro na me tog gang la phog pa nas bres te gsang mtshan so sor gdags pa'am/__bsdu na khyed rang rnams kyi me tog dkyil 'khor gyi gtso bo la phog pas gsang ba'i mtshan du pad+ma dgyes pa rtsal zhes bya bar zung shig ces brjod/__mig dbye ba'i don du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__slob dpon gyi thugs ka nas ye shes kyi 'od zer gser gyi thur ma lta bur byung*/__khyed rang rnams kyi ma rig pa'i sgrib g.yog mig dar dang lhan gcig tu bsal ba'i mos pa mdzod/__ho:__dkyil 'khor gtso mchog ston pa yis:__'gro rnams ma rig bsal mdzad ltar:__de bzhin khyod kyi ma rig mig:__ye shes spyan du dbye bar bya:__badz+ra tsak+ShuHdz+nyA na pra be sha ya phaT:__de nas dkyil 'khor bstan pa ni/__phyag shing gis mtshon te/__dkyil 'khor bzang po 'di la ltos:__dad dang spro ba mchog tu bskyed:__las dang rab 'byams ye shes kyi:__dngos grub sgrub la brtson par gyis:__'di na 'byung ba rim brtsegs ri rab dang bcas pa'i steng du srung ba'i 'khor lo dang gzhal yas khang mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i dbus su pad+ma 'byung gnas rig bdag tshe dpag med dang chos sku kun tu bzang po yab yum/__de'i phyi rol pad+ma 'dab bzhi re re'i steng du mdun dang phyogs bzhir thod phreng sde lnga/__de'i phyi rol rin chen zur brgyad kyi steng du gu ru mtshan mchog brgyad/__bar khyams steng 'og phyogs bzhir gu ru thub pa drug__sgo bzhir mthar byed yab yum brgyad gzhan yang rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi tshogs dang bcas pa'i rten dang brten par bcas pa mtshon byed rtags kyi dkyil 'khor bkra lam mer mjal ba la brten nas/__mtshon bya don gyi ye shes snang srid gzhir bzhengs kyi dkyil 'khor mngon du gyur te phyi nang gzhan gsum dbyer med ngo bo gcig tu rdzogs pa'i mos pa mdzod/__de dag gi sgo nas khyed rang rnams dkyil 'khor du zhugs shing lha dang skal ba mnyam par gyur pa yin no/__/gnyis pa zhugs nas mngon par bskur ba la 'dul ba dgongs pa gsang ba rang bzhin gsang ba rnams las phye ba'i theg pa phyi ma drug gi dbang rnams rim par zhu ba'i yon du maN+Dal 'bul bar zhu/__de ltar man+Dal phul nas gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__kye ho khyod kyi bka' drin gyis:__dkyil 'khor chen por zhugs lags na:__rgyud dag ye shes smin pa yi:__dngos gzhi'i dbang bskur stsal du gsol:__zhes gsol ba btab nas khyed rang rnams dkyil 'khor gyi shar sgo'i drung du dbang stegs kyi steng du 'khod pa la/__bgegs byur sdig sgrib rnams sbyang bar byas pa'i mos pa mdzod/__gtor ma ting lo dang bcas pa/__ra~M ya~M kha~M/__oM AHhU~M/_lan gsum/__oM sarba b+hu ta A kar+Sha ya dzaHsa mgron bkug__/oM sarba big+h+nan maHsarba sogs lan gsum gyis bsngos la/__na mo/__rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang*/__sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/__gsang sngags dang rig sngags dang gzungs sngags dang snying po dang phyag rgya dang ting nge 'dzin gyi bden pa dang*/__chos nyid gdod nas stongs kyang chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/__khyad par du rigs 'dus ma hA gu ru'i dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i mthu la brten nas deng 'dir rdo rje'i slob ma rnams kyi lus ngag yid gsum la bar du gcod pa'i 'byung po thams cad mchod sbyin gyi gtor ma rgya chen po 'dis tshim par gyis la 'dir ma gnas par gzhan du dengs shig__gang dag mi 'gro ba de dag la de bzhin gshegs pa thams cad kyi thugs dang gnyis su med pa'i ye shes kyi rdo rje rab tu 'bar bas mgo bo tshal pa brgyar 'gas par 'gyur ta re/__hU~M bzhi'i sngags brjod la gul yung gi brab bdug bcas kyis sbyang*/__de ltar bgegs bsal nas sdig pa sbyang ba ni/__khyed rang rnams kyi sku tshe 'khor ba thog ma med pa nas bsags pa'i sdig ltung bag chag dang bcas pa thams cad mdun gyi til la thim/__til de nyid ye shes kyi mes bsreg pa'i mos pa mdzod/__oM sarba pA paM da ha na badz+ra dz+nyA na dz+wa la ra~M:__zhes brjod la til mer bsreg__slob dpon gyis bum pa ye shes kyi bdud rtsi'i chu rgyun gyis gang ba thogs te khyed rang rnams la khrus byas pas sdig ltung dam tshig nyams chags la sogs pa mi mthun pa'i phyogs thams cad lhag med du bkrus pa'i mos pa mdzod/__ji ltar bltams pa tsam gyis ni sogs brjod cing las bum gyi chus 'thor/__de ltar na khyed rang rnams kyi mi mthun pa'i phyogs thams cad dag cing gtsang bar gyur pa la slob dpon dkyil 'khor pa dang bcas pas shis par brjod cing skal ba phun sum tshogs par mnga' gsol ba'i mos pa mdzod/__oM/_spang rtogs phrin las mthar phyin rdzogs sangs rgyas/__/zhi bsil bdud rtsi'i char 'bebs dam pa'i chos/__/rig grol yon tan rmad byung dge 'dun sdes/__/'jig rten dge legs 'phel ba'i bkra shis shog__/ces brjod cing me tog 'thor/__de rnams kyis sbyong ba'i cho ga rnams grub nas dngos gzhi yon tan yar 'phel gyi dbang rnams rim par bskur ba la 'dul ba las phye ba'i drug pa bya rgyud dang*/__bdun pa spyod rgyud gnyis kyi theg pa dang 'brel ba'i chu dang cod paN rdor dril ming dbang bcas bskur ba'i slad du dmigs pa 'di bzhin du mdzad par zhu/__nam mkha' gang ba'i dbang gi lha dang slob dpon lhan gcig pas rnam par rgyal ba'i bum pas dbang bskur bas sgo gsum gyi spang bya mi mthun pa'i phyogs thams cad byang zhing dag par byas pa'i mos pa mdzod/__bum pa spyi bor bzhag la/__oM:__bkra shis bum pa bzang po ni:__dag byed bdud rtsi'i chu yis gtams:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__sgrib gnyis bag chags kun byang shog:__oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka ta sa ma ya shr-i ye hU~M:__zhes dbang bskur zhing bum chu blud/__dbu rgyan thog la/__rin po che'i dbu rgyan 'di nyid spyi bor bcings pas rtogs pa'i yon tan rnams rgyud la 'byor pa'i mos pa mdzod/__oM:__sangs rgyas kun gyi longs spyod che:__rin chen dbu rgyan dam pa yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rtogs pa'i yon tan yongs rdzogs shog:__oM sarba ta thA rat+na mu ku Ta a b+hi Shiny+tsA mi:__rdo rje lag tu gtad la/__rdo rje phyag g.yas su gtad pas bde bar gshegs pa thams cad kyi thugs mi phyed pa'i ye shes 'gyur med rtag pa dam pa'i don rtogs pa'i mos pa mdzod/__oM:__sangs rgyas kun gyi ye shes che:__'gyur ba med pa rtags kyi rgyas:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bde chen rdo rje'i thugs 'grub shog:__oM sarba ta thA ga ta badz+ra dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa mi:__dril bu 'khrol zhing lag g.yon par gtad la/__dril bu phyag g.yon du gtad pas bde bar bshegs pa thams cad kyi gsung gzhom med grags stong nA da'i dbyangs su 'grub pa'i mos pa mdzod/__oM:__sangs rgyas kun gyi ye shes dbyangs:__chos kyi sgra sgrogs dril bu yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bde chen rdo rje'i gsung 'grub shog:__oM sarba ta thA ga ta badz+ra g+hAn+De a b+hi Shiny+tsA mi:__slob dpon dkyil 'khor pa dang bcas pas mgrin gcig tu rdo rje'i ming gi dbang bskur zhing*/__dbang rtags kyi cod pan khyed rang rnams kyi spyi bor bcings pa la brten nas sa gsum khyab pa'i bde bar gshegs pa'i mtshan 'grub pa'i mos pa mdzod/__cod pan spyi bor gdags la/__oM sangs rgyas kun gyi bsngags pa'i mtshan:__sa gsum khyab par rab grags pas:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bde gshegs rdo rje'i mtshan 'grub shog:__oM sarba ta thA ga ta badz+ra nA ma a b+hi Shiny+tsA mi:__brgyad pa dgongs pa rnal 'byor gyi rgyud kyi thugs gsung sku yi dbang bskur nas rdo rje slob dpon du sgrub pa'i slad du rdor dril sbyin pa ni/__khyed rang rnams dbang stegs kyi steng du 'khod nas rdo rje sems pa'i skur gyur pa la rdo rje thugs/__dril bu gsung*/__mnyam sbyor sku ste dam tshig gsum gyi phyag rgyas sgo gsum la btab pa'i mos pa mdzod/__rdor dril sbyin la/__oM AHhU~M:__sangs rgyas kun gyi gsang ba gsum:__rdo rje dril bu phyag rgya yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bde gshegs rdo rje gsum 'grub shog:__oM sarba ta thA ga ta tsit+ta badz+ra hU~M:__wA' ka g+hAn+De a:__ma hA mu Da dz+nyA na kA ya oM:__rdor dril snying gar bsnol ba'i phyag rgyas bzung bar zhu/__de nyid brtan pa'i phyir du rigs lnga'i rgyal ba rnams kyis bum pa'i chus dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__rnam bum thog ste/__oM:__sangs rgyas rigs lnga'i ye shes rgyun:__bdud rtsi chu yi bcud du bskyil:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bde gshegs rigs lngar 'grub par shog:__oM hU~M tra~M hrI AHa b+hi Shiny+tsA mi:__zhes bum pa'i chus dbang bskur bas sku gang gtso bor lus kyi sgrib pa dag__chu'i lhag ma yar lud pa las rigs lngas dbur brgyan pa'i mos pa mdzod/__chos sku nam mkha' bzhin du dbyer med kyang*/__/gzugs sku 'ja' tshon bzhin du so sor gsal/__/thabs dang shes rab mchog la mnga' brnyes pa'i/__/rigs lnga bde bar gshegs pa'i bkra shis shog__/ces brjod cing me tog gi char dbab/__dgu pa gsang ba rnal 'byor chen po ma hA yo ga'i chu bo bzhi 'dus kyi dbang gi slad du khyed rang rnams dkyil 'khor gyi gtso bo ma hA gu ru pad+ma 'byung gnas rang 'od kyi yum dang bcas pa'i skur gyur par mos la/__slob dpon la mos gus dung nge ba zhig byas pa'i rkyen gyis slob dpon mdun bskyed dang bcas pa'i thugs ka nas 'phros pa'i 'od zer gyis/__phyogs dus rgyal ba'i sku gsung thugs ye shes rdo rje'i phyag rgya'i tshogs thams cad char drag babs pa ltar spyan drangs nas khyed rang rnams sib sib la thim pa'i mos pa mdzod/__spos rol dang bcas/__oM AHhU~M badz+ra gu ru de ba Da ki ni sa pa ri bA ra e h+ya hi:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~M:__e A ral+li hrIM hrIM phaiM phaiM:__de ltar byin dbab nas phyi so thar gy-i chas chos gos rnam gsum/__nang byang sems kyi chas ber phyam dang rin po che'i rgyan/__gsang ba gsang sngags kyi chas gsang gos dang phod chen/__dur khrod kyi chas dang bcas te sdom pa gsum gyi chas rnams byin pas yongs kyi dge ba'i gshes gnyen chen po rig 'dzin grub pa'i dbang por mnga' gsol ba'i mos pa mdzod/__oM:__sdom pa gsum gyi chas gos kyis:__rigs kyi bu la mnga' gsol bas:__theg mchog chos kyi 'khor los sgyur:__rig 'dzin grub pa'i sa thob shog:__ma hA bid+yA d+ha ra a b+hi Shiny+tsA mi:__de lta bu'i chas kyis gzhi bzung nas de nyid bcu sogs rdo rje slob dpon gyi phrin las rab 'byams sgrub par mdzod cig__/lha sku phyag rgya'i dbang bskur ba ni/__dkyil 'khor gyi gtso bo'i sku las rang 'dra'i sku gnyis pa re byung khyed rang rnams kyi spyi bo nas thim pas lus tha mal du 'dzin pa'i dri ma dag nas rdo rje'i sku'i rang bzhin du byin gyin brlab pa'i mos pa mdzod/__bla ma'i sku 'bag spyi bor bzhag la/__oM rig 'dzin sgyu 'phrul drwa ba yi:__rig rtsal phyag rgyas dbang bskur bas:__tha mal snang zhen yongs su dag:__rdo rje'i sku dang dbyer med shog:__kA ya dz+nyA na a ti bi shud+ha a b+hi Shiny+tsA oM:__deng phyin chad cir snang thams cad lha dang gzhal yas khang du ngo shes par gyis la snang srid dag pa rab 'byams kyi bskyed rim la brtson par mdzod cig__/gsung glegs bam gyi dbang bskur ba ni/__kun bzang gdod ma'i mgon po'i thugs dbyings ye zung 'jug gi ngo bo de nyid yi ge'i rnam par shar ba'i rgyud kyi glegs bam gyi dbang bskur bas/__ngag gi dri ma dag nas grags pa thams cad sngags kyi rang sgrar smin pa'i mos pa mdzod/__glegs bam mgrin par bzhag la/__A:__rdo rje'i sngags rgyud rab 'byams kyi:__glegs bam lung gi dbang bskur bas:__sgrar grags sngags dang rgyud du dag:__bsam yas chos kyi char 'bebs shog:__wA ka dz+nyA na sarba d+harma g+han+De ra Ni ta a b+hi Shiny+tsA AH__de yi rjes 'brel du bzlas lung sbyin pa ni/__slob dpon gyi thugs ka nas sngags kyi phreng ba byung zhal nas thon khyed rang rnams kyi zhal du zhugs thugs kar zla ba'i steng du sa bon gyi mthar 'khod pa'i mos pa mdzad nas sngags 'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__deng phyin chad sgrar grags pa thams cad sngags kyi rang bzhin du ngo shes par gyis la bzlas brjod dang rgyud bshad pa la brtson par mdzod cig__/thugs 'od gsal phyag rgya chen po'i dbang bskur ba ni/__me long gi ngos su lha sku'i gzugs brnyan shar ba'i tshe na lha sku'i gsal snang mi 'gag cing gdos gcas su ma grub pa bzhin du/__snang ba thams cad gdod ma nas lha'i rang bzhin du dag cing gsal snang mi 'gags/__de yang gdos gcas dang bden grub lta bu ma yin par 'od gsal stong chen mnyam pa nyid kyi rgya las gdod ma nas mi 'da' ba'i don me long gi brda la brten nas ngo sprod pa'i mos pa mdzod/__lha sku'i gzugs brnyan me long du shar ba bstan la/__hU~M:__bden gnyis dbyer med yongs rdzogs dbyings:__phyag rgya chen po'i dbang bskur bas:__mchog tu mi 'gyur thugs su smin:__lha dang ye shes zung 'jug shog:__tsit+ta dz+nyA na ma hA mu dra pa ra ma a b+hi Shiny+tsA hU~M:__deng phyin chad 'khor 'das thams cad lhag pa'i bden pa dbyer med chos skur chen po don dam dkor bdun gyi rang bzhin du shes par gyis la bsgom mdzod cig__/de dag brtan par bya ba'i slad du slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros pas zhi khro rab 'byams kyi dbang lha nam mkha' khyab par mdun gyi nam mkhar spyan drangs pa'i mos pa mdzod/__de bzhin gshegs pa thams cad kyis rdo rje'i slob ma rnams mngon par dbang bskur ba stsal du gsol/__zhes gsol ba btab pas dbang gi lha rnams kyis bkra shis kyi rnam pa du ma dang ldan pa'i bum pa lha tshogs rnams snyoms par zhugs pa'i byang chub sems kyi bdud rtsis gang bas dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__bum pa thog la/__oM dbyings kyi bum par rigs pa'i lha:__snyoms zhugs byang sems bdud rtsis gtam:__rig kyi bu la dbang bskur bas:__sku dang ye shes yongs rdzogs shog:__oM sarba ta thA ga ta su ra tA s+t+waM a b+hi Shiny+tsA mi:__dbang gi lha rnams khyed rang rnams la thim pa la rab tu gnas par byas pa'i mos pa mdzod/__oM su tra tiSh+Tha badz+ra ye swA hA/__me tog 'thor/__de ltar sgo gsum rdo rje gsum du sad par byas pa la mchod pa'i mos pa mdzod/__nyer spyod btegs la/__oM badz+ra puSh+pe pra ti ts+tsha swA hA nas ne wi d+ya bar brjod/__rig 'dzin rtsal 'chang rtsa rgyud bla ma dang*/__/sgyu 'phrul drwa ba'i skur snang yi dam lha/__/rnal 'byor grogs mdzad gnas gsum mkha' 'gro yi/__/dngos grub dpal 'byor rgyas pa'i bkra shis shog__/ces brjod cing me tog gi char dbab/__de rnams kyi gsang ba dang po ma hA yo ga'i rnam shes lam du byed pa'i bskyed rim gyi smin byed bum pa'i dbang bskur bas tha mal snang zhen gyi dri ma dag__/snang ba thams cad lha yi 'khor lor sgom pa la dbang*/__'bras bu sprul pa'i sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/bcu pa gsang ba gnyis pa a nu yo ga'i mtshan bcas rdzogs rim gyi smin byed gnyis rim pa bzhin bskur ba la thog mar gsang dbang gi slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__bla ma dkyil 'khor gyi gtso bo yab yum du gsal ba snyoms par zhugs pa'i bde ba'i sgra dang 'od zer gyis bde bar bshegs pa sras dang btsun mor bcas pa thams cad spyan drangs yab kyi zhal du zhugs thugs kar rjes chags kyi mes 'od du zhu byang chub kyi sems su 'khyil ba de nyid sku'i dbyibs brgyud/__rdo rje'i lam nas yum gyi pad+mar bab pa dam tshig gis rdzas dang sbyar nas khyed rang rnams kyi ljags thog tu byin pa'i mos pa mdzod/__thod pa mgrin par bzhag la bdud rtsi sbyin/__AH__dkar dmar lhag pa'i byang chub sems:__sangs rgyas kun gyi ye shes bcud:__rigs kyi bu la sbyin pa yis:__rtsa rlung thig le smin par shog:__oM sarba ta thA ga ta gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta a b+hi Shiny+tsa A:__zhes pas byin pa de nyid mngon par dad pa chen pos/__a ho ma hA su kha~M zhes gsungs shing myang bar zhu/__de ltar myang pas rtsa khams kyi dri ma dag rlung sems dbang du 'dus shing thig le la thim pas zag med kyi bde ba khyad par can rgyud la skyes/__gsal stong gi ye shes nyams su myong ba'i mos pa mdzod/__zhes gsang ba'i dbang bskur bas rtsa rlung gi tha mal gyi dri ma dag__/lam gtum mo gsal stong bde ba sgom pa la dbang*/__'bras bu longs sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gnyis pa sher dbang gi slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__slob dpon lhar gsal ba'i thugs ka nas shes rab ma gzugs dang rigs dang lang tshor ldan pa zhig spros/__gsang ba'i yum du brlabs nas khyed rang rnams la byin pa'i mos pa mdzod/__rig tsag gtad la/__hU~M:__shes rab reg bya bde ba yis:__ye shes mchog tu bskyed pa'i yum:__rigs kyi bu la sbyin pa yis:__lhan skyes bde stong mngon 'gyur shog:__oM sarba ta thA ga ta pra dz+nyA dz+nyA na A b+hi Shiny+tsA hU~M:__zhes pas byin pa'i rig ma dang 'du shes gsum ldan gyis snyoms par zhugs byang chub kyi sems dbab pa dang bzung ba dang ldog pa dang dgram pa'i 'khrul 'khor gyis yas bab rgyu yi dga' ba bzhi dang mas brtan 'bras bu'i dga' ba dang po gsum mthar son pas mas brtan lhan skyes kyi _bde ba dang stong pa ro gcig pa'i dpe yi ye shes rgyud la skyes pa'i mos pa mdzod/__de ltar shes rab ye shes kyi dbang bskur bas zag bcas thig le'i dri ma dag__/lam pho nya'i bde stong bsgom pa la dbang*/__'bras bu chos sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/bcu gcig pa rang bzhin gsang ba a ti yo ga'i tshig dbang rin po che bskur ba ni/__dbang gsum pa'i nyams myong de nyid bde stong dbyer med kyi ye shes rig pa rjen par ngo sprod pa'i rdo rje'i tshig 'di la thugs ma yengs par gtad mdzod/__a:__bde ba'i ngo bo stong pa nyid:__dbyer med rig pa rjen pa'i ngang :__gzung 'dzin rang dag rang grol ba'i:__mi 'gyur dgongs pa'i gding zung zhig:__oM sarba ta thA ga ta d+harma d+ha tu dz+nyA na gar+b+ha a b+hi Shiny+tsa a a a:__khyed rang rnams sems dus gsum gyi rnam rtog gi spros pa chod la sems dang ye shes rang snang gi dkyil 'khor rig stong rjen pa'i ngang du bsal bzhag spro bsdu med par lhod kyis klod la cung zad cig mnyam par 'jog par zhu/__de ltar dbang bzhi pa bskur bas gzung 'dzin rtog pa'i sgrib pa dag__/rang bzhin gsang ba rdzogs pa chen po sgom pa la dbang*/__'bras bu ngo bo nyid sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/de dag gi sgo nas dngos gzhi'i dbang bskur ba rnams grub nas mtha' rten gyi rim pa la dbang don gyi ye shes brtan par bya ba gtor ma'i dbang dang*/__bkra shis tshe yi dpal 'phel ba tshe yi dbang gnyis su yod pa las dang po'i ched du dmigs pa 'di bzhin du gnang bar zhu/__sgrub pa'i gtor chen bzung ste/__gtor ma 'di nyid ma hA gu ru pad+ma 'byung gnas gtso bor gyur pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs ma tshang ba med pa mngon sum lta bur gsal ba khyed rang rnams kyi spyi bor byon nged kyis gsol ba ji ltar btab pa bzhin gtor ma'i lha tshogs rnams kyi gnas bzhi nas oM dkar po/__AHdmar po/__hU~M mthing ga__/hrIHljang gu 'od zer bdud rtsi'i rgyun dang bcas pa byung khyed rang rnams kyi gnas bzhir thim pas/__dbang bzhi thob/__sgrib bzhi sbyangs/__sku gsung thugs ye shes dang bcas pa'i byin rlabs rgyud la zhugs pa'i mos pa mdzod/__oM AHhU~M hrI:__'gro ba 'dren mdzad pad+ma thod phreng rtsal:__sku gsum bde gshegs zhi khro'i ngo bor bzhugs:__dkyil 'khor lha tshogs rab 'byams spro zhing sdud:__mos shing gdung bas rtse gcig gsol 'debs na:__dad cing gus pa'i skal ldan slob ma yi:__spyi bo'i pad+mor mngon sum byon nas kyang :__gdul bya'i yul la 'jug pa'i thugs rje yis:__dbang dang byin rlabs dngos grub stsal du gsol:__lus la snang stong bum pa'i dbang mchog skur:__snang zhen sgrib sbyongs sku yi byin chen phob:__ngag la gsal stong gsang ba'i dbang mchog skur:__rtsa rlung sgrib sbyongs gsung gi byin chen phob:__yid la bde stong gsum pa'i dbang mchog skur:__thig le'i sgrib sbyongs thugs kyi byin chen phob:__dbyer med rig stong bzhi pa'i dbang mchog skur:__rtog tshogs kun sbyongs ye shes byin chen phob:__gtor ma slob ma'i gnas bzhir rim par bzhag la/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__badz+ra kA ya dz+nyA na A be sha ya a A a b+hi Shiny+tsA oM:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__badz+ra wA kA dz+nyA na A be sha ya a A a b+hi Shiny+tsA AH__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__badz+ra tsit+ta dz+nyA na A be sha ya a A a b+hi Shiny+tsA hU~M:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__badz+ra d+harma dz+nyA na A be sha ya a A a b+hi Shiny+tsA hrI:__gtor ma'i lha tshogs rnams 'od du zhu nas khyed rang rnams la thim pas lha dang dbyer med chen por byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzad nas rig pa ma bcos pa'i ngang du cung zad cig mnyam par zhog mdzod/__gtor ma'i lha dam tshig pa zhu ba las gtor rdzas dngos grub kun gyi dbyig tu gyur pa'i mos pa mdzod/__hU~M:__bde mchog bde spyod nam mkha'i dkyil 'khor nas:__rgyal ba sras bcas kun gyi ye shes sku:__rdo rje'i bla ma pad+ma thod phreng gi:__sku gsung thugs dang yon tan phrin las byin:__dam tshig rdzas la brten nas stsal du gsol:__'gyur med sku yi byin rlabs dngos grub stsol:__'gag med gsung gi byin rlabs dngos grub stsol:__'khrul med thugs kyi byin rlabs dngos grub stsol:__yon tan re skong byin rlabs dngos grub stsol:__phrin las 'gro 'dul byin rlabs dngos grub stsol:__'chi med tshe yi dngos grub stsal du gsol:__'dzad med nor gyi dngos grub stsal du gsol:__thun mong yid bzhin dngos grub stsal du gsol:__bla med mchog gi dngos grub stsal du gsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya sid+d+hi pha la hU~M AH__kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma sarba sid+d+hi pha la hU~M:__zhes pas gtor zan bdud rtsi dang sbyar nas byin pa de nyid thod phreng rtsal gyi dzaba? dbyangs dang bcas te rol bar zhu/__de ltar myang pas rtsa thams cad bdud rtsi'i bcud kyis gang*/__mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa thob pa'i mos pa mdzod/__des gtor dbang grub nas gnyis pa bkra shis tshe yi dbang bskur ba la thog mar tshe 'gugs pa'i slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__slob dpon pad+ma thod phreng rtsal du gsal ba'i phyag g.yon gyi bum thod dang spyi bo'i rigs bdag tshe dpag med kyi sku las 'od zer kha dog lnga ldan dang lha mo mgyogs ma'i sprul pa nyi zer gyi rdul ltar mkha' khyab tu spros/__khyed rang rnams kyi bla tshe chad nyams yar ba sde brgyad 'byung pos 'phrogs pa thams cad dang*/__'byung ba bzhi yi dwangs ma/__skye 'gro'i tshe bsod dpal 'byor shes rab rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi thugs rje'i byin rlabs nus mthu thams cad rdo khab len gyis lcags phye sdud pa ltar bsdus nas khyed rang rnams dang mdun gyi tshe rdzas rnams la thim pas 'chi med tshe yi dngos grub thob cing*/__rdo rje'i tshe yi bcud len du gyur pa'i mos pa mdzod/__hrI:__bcom ldan mgon po ye shes tshe dpag med:__rtsa brgyud bla ma yi dam zhi khro'i lha:__mkha' 'gro chos skyong pho nya 'gyogs ma'i tshogs:__thugs dam bskul lo thugs rje'i mthu rtsal phyung :__rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas pa yi:__bla tshe chad nyams yar ba rang sor chud:__sa chu me rlung 'byung ba'i dwangs ma bsdus:__'jig rten bsod nams can gyi tshe dpal stobs:__rtsa gsum bde gshegs rab 'byams mkhyen brtse'i tshe:__ye shes bdud rtsi'i rnam par spyan drangs nas:__bdag dang sgrub pa'i rdzas la dbyer med thim:__rnal 'byor sgo gsum rdo rje gsum du sgrubs:__mi 'gyur mi shigs rtag pa dam pa yi:__tshe dang ye shes mchog thun dngos grub stsol:__badz+ra A yur+dz+nyA na sa ma ya dza dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__de ltar tshe 'gug shing bcud bsdus nas tshe yi 'brang rgyas 'di nyid tshe lha rab 'byams su gsal ba khyed rang rnams kyi spyi bor bzhag cing dbang bskur bas rdo rje bzhi'i tshe la dbang thob pa'i mos pa mdzod/__tshe bum spyi bor bzhag la/__hrI hrI hrI:__gdod ma'i mgon po bla ma tshe dpag med:__'chi med tshe yi yum mchog tsaN+Da lI:__tshe lha rtsa gsum rgyal ba rab 'byams la:__gsol ba 'debs so phyi nang bar chad sol:__byin gyis rlobs shig tshe dbang dngos grub stsol:__oM AHma ra Ni dzI wan+ti ye swA hA:__badz+ra A yur dz+nyA na sarba sid+d+hi a b+hi Shiny+tsA oM AHhU~M hrIH__'khor 'das kyi tshe bcud thams cad thabs kyi rdzas ril bu'i gzugs su shar ba 'di nyid myang pa la brten nas 'gyur ba med par rtag cing brtan pa'i tshe yi dpal thob pa'i mos pa mdzod/__tshe ril lags g.yas su sbyin la/__hrI:__thabs kyi rang bzhin mi 'gyur tshe yi rdzas:__rdo rje'i dam tshig bcud len ril bu 'di:__skal ldan rigs kyi bu la sbyin pa yis:__rtag brtan gzhom bral tshe yi dpal thob shog:__oM AHma ra Ni dzI wan+ti ye swA hA:__badz+ra A yur dz+nyA na sarba sid+d+hi a b+hi Shiny+tsA oM AHhU~M hrIH__srid zhi'i dwangs bcud thams cad shes rab kyi rdzas bde chen byang sems bdud rtsi'i rang bzhin du 'khyil ba 'di nyid myang pa la brten nas nam yang rgyun mi 'chad pa'i tshe yi dpal thob pa'i mos pa mdzod:__tshe chang lag g.yon du sbyin la/__hrI:__shes rab rang bzhin bde chen tshe yi rgyun:__byang chub sems mchog 'chi med bdud rtsi 'di:__skal ldan rigs kyi bu la sbyin pa yis:__rgyun mi 'chad pa'i tshe yi dpal thob shog:__oM AHma ra Ni dzI wan+ti ye swA hA:__badz+ra A yur dz+nyA na sarba sid+d+hi a b+hi Shiny+tsA oM AHhU~M hrIH__tshe rgyas gdab pa'i slad du tshe mda' spyi bor rgya gram du bkod pas lus la rdo rje'i go chas rgyas btab cing rang byung ye shes chen po'i srog 'grub pa'i mos pa mdzod/__AH__'khor 'das tshe bcud rdo rje'i srog tu 'dus:__de nyid gnyug ma mi shigs dbyings su thim:__lus la rdo rje'i go chas rgyas btab pas:__rang byung ye shes chen po'i srog 'grub shog:__dz+nyA na a yu She badz+ra rak+Sha b+h+rU~M a AH__rtags brgyad rdzas brgyad sna bdun rnams kyi tsaka lI rim par gtad la/__de ltar dbang bskur mtha' rten dang bcas pa grub pa la bkra shis rtags rdzas sna bdun dang bcas pas mnga' gsol ba'i mos pa mdzod/__bsod nams brgya las grub pa'i mtshan dpe'i dpal/__/bsod nams bkra shis rtags su yongs shar ba/__/bsod nams dpal gyis 'byor pas dbang bskur bas/__/bsod nams ye shes tshogs gnyis yongs rdzogs shog__oM aSh+ta mang+ga laM a b+hi Shiny+tsA mi/__/bkra shis tshangs sogs che rgu'i tshogs rnams kyis/__/bkra shis don kun grub la phul ba yi/__/bkra shis rdzas mchog brgyad kyi dbang bskur bas/__/bkra shis srid zhi'i yon tan gong 'phel shog__oM mang+ga laM ku ru a b+hi Shiny+tsA mi/__dge legs 'khor los bsgyur ba'i bsod nams kyi/__/dge tshogs chu gter bsrubs las skyes pa yi/__/dge mtshan rin chen bdun gyis dbang bskur bas/__/dge zhing shis pa'i rgyal srid brtan gyur cig__oM sab+ta rat+na a b+hi Shiny+tsA mi/__khyed rang rnams pad+ma thod phreng rtsal du gsal ba'i mdun du bkra shis pa'i rtags brgyad dang rdzas brgyad/__rgyal srid rin po che sna bdun gyis mdun bdar te 'khod pa la slob dpon dkyil 'khor pa dang bcas pa'i zhal nas shis pa brjod pa'i glu dbyangs kyi sgra snyan par sgrogs shing*/__phyag nas me tog man+da ra ba'i char sil mar bsnyil bas dge legs kyi 'byor pa phyogs dus gnas skabs thams cad du khyab cing rtag par spel ba'i mos pa mdzod/__oM:_spang rtogs phrin las mthar phyin rdzogs sangs rgyas:__zhi bsil bdud rtsi'i char 'bebs dam pa'i chos:__rig grol yon tan rmad byung dge 'dun sdes:__'jig rten dge legs 'phel ba'i bkra shis shog:__rig 'dzin rtsal 'chang rtsa brgyud bla ma dang :__sgyu 'phrul drwa ba'i skur snang yi dam lha:__rnal 'byor grogs mdzad gnas gsum mkha' 'gro yis:__dngos grub dpal 'byor rgyas pa'i bkra shis shog:__shin tu zhi ba chos sku'i dbyings nyid las:__rig pa rang shar bde chen longs spyod rdzogs:__gang 'dul 'gro ba'i don mdzad sprul pa'i skur:__dbyer med mngon par byang chub bkra shis shog:__ces shis par brjod cing me tog 'thor nas gur drag gi dbang la 'jug pa'am 'di kho na bskur skabs/__dam tshig khas blangs shing*/__btang rag gi man+Dal phul/__lus dang longs spyod 'bul dge ba bsngo ba sogs spyi ltar bya/__gsum pa rjes ni las byang ltar mthar dbyung bar bya'o/__!__/rtsa ba'i gnyis pa bla ma drag po'i dbang la sbyor dngos rjes gsum las/__dang po yo byad kyi shoms ni dkyil 'khor ras bris sam tshom bu gang rung dbus su rnam bum/__rgyab tu dpal gtor/__g.yas g.yon gyi logs su dpa' gcig sku tsaka__/rak+Sha'i phreng ba dang sngags byang*/__gnam lcags kyi rdo rje/__gsang thod/__rig tsaka rnams dang*/__mchod gtor sogs gong ltar bkod/__sgrol dbang la mkho ba'i gdab phur/__phyag rgya bzhi/__bya 'ug gi sgro/__skam thun rlon thun sgrol gri/__hom gzar/__lcags hom ling+ga bcas nye bar bsdogs pa rnams so/__/cho ga'i sbyor ba bla ma drag po'i las byang bzlas pa bcas grub nas rnam bum du bskyed bzlas spyi 'gro dang las bum rta mgrin nam 'khyil pas sgrub mthar dbyangs gsal rten snying yig brgya lan gsum gyis brtan par byas la/__stong tshig phul nas bum lha 'od zhu bya/__de nas bka' srung la mchod gtor phul/__skor lnga'i bshags skong logs su 'byung ba ltar grub nas/__rig pa'i me tog dor la gnang ba zhu/__gnyis pa dngos gzhi dbang bskur ba ni/__slob ma rnams khrus nas dbyung las byang ltar bgegs bskrad srung 'khor bsgom la/__spro na gong gi mtshams sbyor las sgrub thabs snying po bskor lnga las bla ma drag po'i smin byed kyi dbang bskur ba sgrub pa la slob dpon gyi sogs sbyar/__ma grub na sems bskyed gsal gdab nas/__de la 'dir gang gsan par bya ba'i chos ni gter 'byin mkhas grub kun gyi rgyal po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i zab gter gyi bka' babs bsam gyis mi khyab pa bzhugs pa'i nang tshan/__grub thob chen po thang stong rgyal po'i thugs tig gi chos bskor las byon pa'i sgrub thabs snying po skor lnga las bla ma drag po'i smin byed kyi dbang bskur ba skabs su bab pa ste de yang gzhung las/__'di ni drag sgrub thams cad kyi:__gegs sel bogs 'don rgyal po ste:__'di med nus mthu tsam gyi ched:__bla ma drag po sgrub byed na:__phal cher bar chad dbang du 'gro:__go med g.yul ngor zhugs pa 'dra:__de bas shin tu gces par zung :__zab mo'i rnal 'byor gzhan la yang :__'di nyid sbyor na mchog tu 'gyur:__zhes gsungs pa ltar drag sgrub thams cad snying po'i yang zhun du gyur pa 'di nyid kyi sgo nas smin byed kyi dbang bskur ba sgrub pa la/__slob dpon gyis bgyi bar 'os pa rnams grub nas da khyed rang rnams kyi ngo skal du gyur pa la thog mar smin byed zab mo zhu ba'i yon du man+Dal 'bul bar zhu/__ces 'bul du gzhug/__de ltar man+Dal phul nas sngon chad gnyis 'dzin 'khrul pas ldongs te don dam rang rig gi dkyil 'khor ma mthong ba'i mtshon byed du mig dar sbyin pa ni/__a khaM wi ra hU~M/__zhes pas sbyin/__dkyil 'khor gyi lha dang mjal ba'i phyag rten gyi slad du me tog sbyin pa ni/__a khaM wi ra hU~M/__bla ma dang dkyil 'khor gyi dbang phyug dbyer med pa la dbang bskur bar gsol ba gtab pa 'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__bdag gi ston pa khyab bdag che:__rdo rje'i rig 'dzin bla ma yis:__rgyud dag nus pa mchog thob phyir:__dkyil 'khor 'jug cing dbang bskur gsol:__de ltar gsol ba btab nas dbang dngos la dkyil 'khor du 'jug pa dang zhugs nas dbang bskur ba gnyis las dang po la thog mar phyi 'jug gi slad du bdag dang mtha' yas pa'i sems can thams cad kyi don du rdo rje theg pa'i thun mong ma yin pa'i skyabs yul rnams la byang chub snying po la mchis kyi bar du skyabs su 'gro bar bgyi'o snyam pas 'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__na mo:__mkha' mnyam 'gro rnams bsgral ba'i phyir:__bla ma dkon mchog rtsa ba gsum:__byang chub snying por mchis kyi bar:__rtse gcig gus pas skyabs su 'chi:__theg pa chen po'i lam gyi rtsa ba byang chub mchog tu sems bskyed par bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__hoH__mar gyur rigs drug sems can la:__byams dang snying rje chen po'i blos:__byang chub mchog la 'god pa'i slad:__zab mo'i lam la 'jug par bgyi:__de ltar skyabs 'gro dang sems bskyed kyi skabs su thob pa'i so byang gi sdom pa gnyis dang dbang gi dngos bzhi'i skabs su thob 'gyur gyi spyi dang bye brag gi dam tshig rnams tshul bzhin du bzung bar bgyi'o snyam pas 'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__ho:__bla ma mchog dang dkyil 'khor lha:__kun nas bdag la dgongs su gsol:__bdag gis dus 'di nas bzung ste:__byang chub snying por mchis kyi bar:__mtha' yas 'gro ba'i don gyi phyir:__so sor thar pa'i sdom pa dang :__byang sems bslab pas rgyud sbyangs nas:__khyad par gsang ba sngags kyi srog:__rtsa ba yan lag dam tshig kun:__srog gi phyir yang mi gtong gzung :__bla ma yi dam dbyer med pa:__rtse gcig bsgrub par dam bca' na:__ye shes chen pos byin brlab gsol:__de rnams kyis phyi 'jug gi rim pa rnams grub nas gnyis pa nang 'jug gi slad du gsol ba btab pa 'di'i rjes zlos mdzod/__e ma hoHphyi ltar 'jug pa yis:__rgyud sbyangs bka' drin rtsal lags kyi:__nang du gzhug cing ye shes kyi:__gzi byin mchog tu bskyed mdzad gsol:__lan gcig__/ces gsol ba btab pa la gnang ba sbyin shing gsang bar gdams pa ni:__de ltar yin na dkyil 'khor che'i:__nang du gzhug cing smin par bya:__gsang ba gsang chen gsang mchog gi:__nyams myong gzhan la ma smra zhig:__dzaHhU~M ba~M hoH[ ¿]zhes pas yol ba phyes te nang du drangs nas dkyil 'khor gyi shar lho nub byang gi sgo bzhi nas rim bzhin phyag byas par mos te thal mo gnas gsum du sbyor la sngags 'di rnams kyi rjes zlos lan bzhi mdzod/__oM na ma te hU~M:__na ma mi hU~M:__na mo na ma hU~M:__de ltar phyag 'tshal nas nang 'jug gi dngos gzhi ye shes pa dbab pa'i don du dmigs pa 'di ltar mdzod/__oM ma hA shu n+ya ta dz+nyA na badz+ra swa b+ha wa at+ma ko\u0f85ha~M:__zhes brjod pas chos thams cad 'od gsal stong pa nyid du sangs kyis sbyangs pa'i mos pa mdzod/__stong pa'i ngang las khyed rang rnams re re nas pad+ma nyi ma rgyal bsen bsnol ba'i steng du sems nyid kyi ngo bo hU~M dmar nag de yongs su gyur pa las/__bla ma drag po sku mdog dmar nag zhal gcig phyag gnyis pa/__phyag g.yas gnam lcags kyi rdo rje gsor shing*/__g.yon pas lcags sdig 'dzin pa/__dur khrod kyi chas dang gar dgu'i nyams can khro gtum gzi byin mchog tu 'bar ba/__zhal bgrad cing mche ba gtsigs pa sma ra dang smin ma dbu skra me ltar g.yo zhing zhabs gnyis 'dor thabs kyis bzhengs pa la/__rdo rje phag mo mthing nag gri thod phyag rgya 'dzin pas 'khyud pa/__spyi gtsug nas khyung chen rigs lnga 'phro shing gnas lngar gshin rje rta mgrin gsang bdag mkha' 'gro sde lnga yak+Sha me dbal rnams kyis go chas gtam pa/__ye shes kyi me dpung 'khrugs pa'i klong na bzhugs pa'i skur gyur pa'i spyi bor oM/__mgrin par AH__thugs kar hU~M gis mtshan pa'i mos pa mdzod/__slob dpon gyi thugs ka dang khyed rang rnams kyi thugs ka nas kyang 'od zer bde ba chen po'i rnam par 'phros rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi thugs rgyud rang dbang med par bskul te de thams cad sku phyag rgya/__gsung yig 'bru/__thugs phyag mtshan gyi rnam par spyan drangs te rgya mtsho chen por char drag bab pa bzhin du khyed rang rnams la sib sib thim pas gzi byin mchog tu 'bar ba'i mos pa mdzod/__hU~M:__pad+ma gsang chen mchog gi zhing :__dur khrod rol pa'i pho brang nas:__che mchog drag po thod phreng rtsal:__sgyu 'phrul drwa ba'i phyag rgyar bzhengs:__rgyal bsen dam sri tshar gcod cing :__gzung 'dzin dgra bgegs 'dul ba dang :__tha mal snang zhen sbyang ba'i phyir:__drag shul stobs kyis gnas 'dir bshegs:__oM shrI he ru ka pad+ma kro d+ha sa pa ri wA ra e h+ya hi:__badz+ra sa ma ya dza dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__de ltar dbab pa'i ye shes pa rnams brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__tiSh+Tha badz+ra:__sngar byin pa'i me tog de nyid tshe rabs sngon nas 'brel ba'i yi dam gyi lha la 'bab par shog cig snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/__hoH__bdag gi rig pa'i me tog 'di:__lhag pa'i lha la deng 'bul na:__sngon nas rjes bzung yi dam lha:__gang yin de la 'bab par shog:__badz+ra puSh+pe pra tI ts+tsha hoH__ces brjod la dor/__slob dpon gyi thugs ka nas byung ba'i ye shes kyi 'od zer gser gyi thur ma lta bus/__khyed rang rnams kyi ma rig pa'i sgrib g.yogs mig dar dang lhan gcig tu bsal ba'i mos pa mdzod/__ho:__dkyil 'khor gtso mchog ston pa yis:__'gro rnams ma rig bsal mdzad ltar:__de bzhin khyod kyi ma rig mig:__ye shes spyan du dbye bar bya:__badz+ra tsak+Shu dz+nyA na pra be sha ya phaT:__de nas dkyil 'khor bstan pa ni/__dkyil 'khor bzang po 'di nyid ltos:__dad dang spro ba mchog tu bskyed:__las dang rab 'byams ye shes kyi:__dngos grub sgrub la brtson par gyis:__de dag gis 'jug pa'i chos rnams grub nas gnyis pa dngos gzhi'i dbang rnams rim pa bzhin du bskur ba la thog mar bum pa'i dbang gi don du dmigs pa 'di ltar mdzod/__slob dpon gyi thugs ka'i 'od kyis dbang lha bde gshegs zhi khro rab 'byams kyi tshogs nam mkha' gang bar spyan drangs de rnams kyis lha tshogs yab yub snyoms par zhugs pa'i byang chub kyi sems kyi bdud rtsis gang ba'i bum pas dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__oM:__dbyings kyi bum par rig pa'i lha:__snyoms zhugs byang sems bdud rtsis gtam:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__sku dang ye shes yongs rdzogs shog:__oM sarba ta tha ga ta su ra tA s+t+wa~M a b+hi Shiny+tsI mi:__de yi rjes 'brel du sku gsung thugs kyi phyag rgya rnams rim par sbyin dgos pas thog mar lha sku phyag rgya'i dbang bskur ba ni/__dkyil 'khor gyi gtso bo'i sku las rang 'dra'i sku gnyis pa zhig 'phros khyed rang rnams kyi spyi bo nas zhugs snying gar thim pas byin gyis brlab pa'i mos pa mdzod/__sku tsaka spyi bor bzhag la/__oM:__bcom ldan gu ru drag po rtsal:__bde gshegs khrag 'thung rab 'byams kyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rdo rje'i sku ru dag par shog:__oM shrI he ru ka pad+ma kro d+ha ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsA oM:__gsung bzlas pa lung gi slad du khyed rang rnams lhar gsal ba'i thugs kar nyi ma'i steng du hU~M dmar por dmigs la/__slob dpon gyi thugs ka'i sngags phreng las sngags phreng lu gu brgyud du 'phros khyed rang rnams kyi thugs ka'i hU~M gi mthar 'khod pa'i mos pa mdzad nas sngags 'di rnams kyi rjes zlos lan gsum re mdzod/__oM shrI he ru ka pad+ma kro d+ha ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__ces dang*/__oM AHhU~M artsika nirtsika na mo b+ha ga wa te ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__a hU~M hU~M phaT:__ces dang*/__oM AHhU~M artsika nirtsika na mo b+ha ga wa te ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__a hU~M hU~M phaT:__badz+ra hU~M:__yak+sha hU~M:__rak+sha hU~M:__aHyaHmaHduHruHtsaHshaHnaHsa ma ya sarba duSh+tan ma ra ya hU~M hU~M phaT phaT:__ces so/__de nyid brtan par byed pa'i yan lag tu sngags byang mgrin par bzhag nas dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__sngags byang gtad la/__a:__bcom ldan gu ru drag po yi:__nus pa sngags kyi phreng ba yis:__rigs ky-i bu la dbang bskur bas:__rdo rje'i gsung du rdzogs par shog:__oM shrI he ru ka pad+ma kro d+ha ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT wakA dz+nyA na badz+ra a b+hi Shiny+tsA AH__dkyil 'khor gyi gtso bo'i thugs ka nas phyag mtshan rdo rje 'bar ba 'phros khyed rang rnams kyi thugs kar thim pas thugs kyi byin rlabs ma lus pa thob pa'i mos pa mdzod/__gnam lcags kyi rdo rje gtad la/__hU~M:__bcom ldan gu ru drag po yi:__gnyis su med pa'i ye shes kyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rdo rje'i thugs su smin par shog:__oM shrI he ru ka pad+ma kro d+ha ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT tsit+ta dz+nyA na badz+ra a b+hi Shiny+tsA hU~M:__dbang lha rnams 'od du zhu nas khyed rang rnams la thim pa la slob dpon dkyil 'khor pa dang bcas pas rab tu gnas shing shis par brjod pa'i mos pa mdzod/__ye d+harma sogs dang*/__mi 'gyur lhun po sku yi bkra shis shog__/yan lag drug cu gsung gi bkra shis shog__/mtha' bral dri med thugs kyi bkra sh-is shog__/rgyal ba'i sku gsung thugs kyi bkra shis shog__/ces me tog 'thor/__de ltar bum pa'i dbang bskur bas tha mal snang zhen gyi dri ma dag__snang ba thams cad lha yi 'khor lor bsgom pa la dbang*/__'bras bu sprul sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gnyis pa gsang dbang gi slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__bla ma dkyil 'khor gyi gtso bo yab yum du gsal ba snyoms par zhugs pa las byung ba'i byang chub kyi sems khyed rang rnams kyi ljags thog tu sbyin pa'i mos pa mdzod/__AH__dkar dmar lhag pa'i byang chub sems:__sangs rgyas kun gyi ye shes bcud:__rigs kyi bu la sbyin pa yis:__rtsa rlung thig le smin par shog:__oM sarba ta thA ga ta gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta a b+hi Shiny+tsA a:__zhes pas byin pa de nyid a ho ma hA su khaM zhes gsung nas myong bar zhu/__de ltar gsang ba'i dbang bskur bas rtsa rlung gi tha mal gyi dri ma dag__gsal stong bde ba sgom pa la dbang :__'bras bu longs sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gsum pa sher dbang gi slad du dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__slob dpon lhar gsal ba'i thugs ka nas las kyi phyag rgya mtshan nyid dang ldan pa zhig spros te gsang ba'i yum du byin gyis brlabs nas khyed rang rnams la byin pa'i mos pa mdzod/__hU~M:__shes rab reg bya bde ba yis:__ye shes mchog tu bskyed pa'i yum:__rigs kyi bu la sbyin pa yis:__lhan skyes bde stong mngon 'gyur shog:__oM sarba ta thA ga ta pra dz+nyA dz+nyA na a b+hi Shiny+tsA hU~M:__de ltar shes rab ye shes kyi dbang bskur bas zag bcas thig le'i dri ma dag__/lam pho nya'i bde stong sgom pa la dbang*/__'bras bu chos sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/bzhi pa tshig dbang ni/__dbang gsum pa'i nyams myong de nyid bde stong dbyer med kyi ye shes rig pa rjen par ngo sprod pa'i rdo rje'i tshig 'di la thugs ma yengs par gtad mdzod/__a:__bde ba'i ngo bo stong pa nyid:__dbyer med rigs pa rjen pa'i ngang :__gzung 'dzin rang dag rang grol ba'i:__mi 'gyur dgongs pa'i gdengs zung shig:__oM sarba ta thA ga ta d+harma d+ha tu dz+nyA na gar+b+ha a b+hi Shiny+tsA a a a:__khyed rnams sems dus gsum rnam rtog gi spros pa chod la rig stong rjen pa'i ngang du spro bsdu med par lhod kyis klod la cung zad cig 'jog par zhu/__de ltar tshig dbang bskur bas gzung 'dzin rtog pa'i sgrib pa dag__/lam rdzogs chen bsgom pa la dbang*/__'bras bu ngo bo nyid sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/de ltar dngos gzhi'i dbang bskur ba grub nas mtha' rten gyi rim pa la drag po sgrol ba'i dbang dang byin rlabs gtor ma'i dbang gnyis las dang po drag po sgrol ba'i dbang gi slad du snod bcud khro bo'i dkyil 'khor du sad pas gdug pa can rnams sgrol ba'i phrin las mdzad pa'i mos pa mdzod/__de la thog mar dkyil 'khor gyi lha rnams kyi thugs dam bskul ba ni/__hU~M:__chos kyi dbyings nas rang byung grub pa'i lha:__pad+ma rol pa'i dur khrod chen po nas:__shin tu mi bzad rab 'jigs skur ston pa:__khrag 'thung yongs rdzogs drag po'i phrin las mdzod:__bdag cag snyigs ma'i dus mthar skyes pa rnams:__bla ma drag po'i gdung 'tshob brgyud 'dzin phyir:__bsnyen sgrub rnal 'byor zab mo brtson snyam yang :__phyi nang dgra bgegs 'gal rkyen byed phur gyis:__tshe srog chos la bar du gcod byed na:__lha mchog khyed las skyabs gzhan ma mchis pas:__gdug pa can rnams bsad cing bskrad pa dang :__phyir bzlog mngon spyod stobs kyis dus la bab:__gser skyems ni/__ra~M ya~M kha~M:__'dod yon zag pa med pa'i bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/__oM AHhU~M ha ho hrI:__lan gsum/__hU~M:__byin rlabs mchog rtsol rtsa brgyud bla ma dang :__yi dam zhi khro sgrub pa bka' brgyad lha:__sangs rgyas byang sems dpa' bo mkha' 'gro la:__gser skyems mchod pa 'bul lo phrin las mdzod:__mthu stobs dbang phyug dpal mgon lcam dral dang :__dregs pa'i sde dpon chen po sum cu sogs:__ye shes las las grub pa'i dam can la:__gser skyems mchod pa 'bul lo phrin las mdzod:__phyi nang gsang ba gab sbas bstan pa skyong :__dregs pa sde brgyad yul lha gzhi bdag sogs:__srid gsum 'byung po mthu stobs can rnams la:__gser skyems mchod pa 'bul lo phrin las mdzod:__gzu dpang gsol ba ni/__hU~M:__phyogs bcu'i nam mkha' yangs pa'i dkyil 'khor nas:__bla ma rig 'dzin rgyal ba sras dang bcas:__gu ru pad+ma gtum po'i lha tshogs rnams:__brtse ba'i thugs rjes bdag la dgongs su gsol:__bdag ni rnal 'byor rig 'dzin sgrub pa po:__sngags 'chang sgrub pa po la dgra byung na:__bdag gis ma nyes ma yo srung ma mkhyen:__gzu dang dpang du dkon mchog bzhugs:__zhal lce snang srid lha 'dres mdzod:__dam nyams dgra bo sdig can 'dis:__dang po sangs rgyas bstan pa bshigs:__bar du dkon mchog dbu 'phang smad:__tha mar gsang sngags snying po phral:__da lta rnal 'byor bdag la bsdos:__dge ba bcu ni khyad du bsad:__mi dge bcu ni dang du blangs:__mtshams med lnga ni 'bras bur smin:__'di ni bsgral ba'i zhing yin pas:__rgyal ba zhi khro'i lha tshogs 'khor dang bcas:__chos nyid zhi ba'i ngang las ma g.yos kyang :__rngams brjid tshul du khro bo'i skur bzhengs la:__bsgral ba'i zhing bcu 'dul ba'i dus la bab:__ma g.yel ma g.yel rgyal ba zhi khro'i tshogs:__dam nyams dgra bo sgrol ba'i phrin las mdzod:__ces gsol bas/__snod bcud lhar gsal ba thams cad sngon gyi thugs dam rjes su dgongs nas drag po'i las la bzhengs te/__rang la gnang ba stsal shing dgra bgegs la thugs cher 'khrugs pas mngon spyod la rngams shing rings pa'i tshul du bzhugs par gyur pa'i mos pa mdzod/__hom bskyed pa ni/__ru tra sarba sha trun mA ra ya nr-i dzaH__mdun du b+hany+dza e las lcags bsregs kyi khang sgrom gru gsum bang rim dgu pa kha khyer dog cing gting zab pa/__'og nas 'dod chags kyi khrag mtsho khol ba/__logs la zhe sdang gi me ri 'tshubs pa/__steng nas gti mug gi mun pa gtibs pa/__mtshon cha'i char 'bebs shing dug gi rlangs pa 'phyo ba/__than dang ltas ngan gyi cho 'phrul sna tshogs mi bzad par 'khrugs pa/__las byed gshin rje'i dmag tshogs seng ge ltar rngams pa/__stag ltar 'phyo ba/__srin po ltar khros pa/__sha za ltar rgyug pa/__rgyob rgyob dang sod sod kyi sgra 'brug ltar sgrogs pas gang ba/__srid pa las kyi btson khang drag po de'i nang du nr-i tri dud kha yongs su gyur pa las dgra bgegs thams cad lus gcer bu shin tu rid pa mdog nag cing dran pa nyams pa mya ngan gyi phyag rgya can/__bu ga dgu nas rnag khrag 'dzag pa gnod byed thams cad 'dus pa'i ngo bor gyur/__dgug gzhug ni g.yab dril bcas/__na mo/__sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/__bcom ldan 'das pad+ma gtum po'i lha tshogs 'khor dang bcas pa rnams kyi bka' bden pa dang*/__bka' srung pho nya las mkhan rnams kyi bka' bden pa dang*/__gsang sngags rig sngags gzung sngags snying po phyag rgya ting nge 'dzin rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i stobs kyis bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa rnams la gnod cing 'tshe bar byed pa'i gzugs can gyi dgra/__gzugs med kyi bgegs/__bar chad kyi rkyen/__khyad par du byad ma rbod gtong lha dang bcas pa rnams/__mgon byed kyi lha/__tshe dang dbang thang*/__bsod nams dang dus kyi dbang du ma gtong bar da lta nyid du ling+ga 'di la khug cig__/oM shrI he ru ka pad+ma kro d+ha ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__nr-i tri hur thum dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__A wA+e sha ya a AH__zhes lan gsum byas la pho nya bskul ba ni/__dzaH__pad+ma drag po'i 'gugs byed pho nya che:__rta gdong dkar mo lcags kyu 'dzin pa'i tshogs:__nyi zer rdul ltar mkha' khyab kun tu 'phros:__dgra bgegs rnam shes rten la myur du khug:__oM AHhU~M artsika nirtsika na mo b+ha ga wa te ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__a hU~M hU~M phaT:__badz+ra ha ya mu khI sarba duSh+tAn nr-i tri aM ku sha dzaH__hU~M:__pad+ma drag po 'ching byed pho nya che:__phag gdong ser mo zhags pa thogs pa'i tshogs:__nyi zer rdul ltar mkha' khyab kun tu spros:__dgra bgegs rnam shes rten dang dbyer med chings:__oM AHhU~M artsika nirtsika na mo b+ha ga wa te ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__a hU~M hU~M phaT:__badz+ra su ka ra mu khI sarba duSh+tan nr-i tri pA sha hU~M:__ba~M:__pad+ma drag po sdom byed pho nya che:__seng gdong dmar mo lcags sgrogs thogs pa'i tshogs:__nyi zer rdul ltar mkha' khyab kun tu spros:__dgra bgegs rnam shes rten dang dbyer med sdom:__oM AHhU~M artsika nirtsika na mo b+ha ga wa te ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__a hU~M hU~M phaT:__badz+ra sing ha mu khI sarba duSh+tan nr-i tri s+pho Ta ba~M:__ho:__pad+ma drag po'i myos byed pho nya che:__sbrul gdong ljang mo dril bu thogs pa'i tshogs:__nyi zer rdul ltar mkha' khyab kun tu spros:__dgra bgegs rnam shes rten la myos su chug:__oM AHhU~M artsika nirtsika na mo b+ha ga wa te ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__a hU~M hU~M phaT:__badz+ra na ga mu khI sarba duSh+tan gan+De ho:__phaT:__pad+ma drag po'i dbye byed pho nya che:__rdo rje bya rog 'ug pa'i gdong can tshogs:__nyi zer rdul ltar mkha' khyab kun tu spros:__dgra bgegs rnam shes mgon skyabs lha dang phrol:__oM AHhU~M artsika nirtsika na mo b+ha ga wa te ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__a hU~M hU~M phaT:__badz+ra kaM ka u lu ka mu khI sarba duSh+tan nr-i tri pra be sha ya phaT:__AH__pad+ma drag po'i 'bebs byed pho nya che:__mi srun thod rlon thun khrag thogs pa'i tshogs:__nyi zer rdul ltar mkha' khyab kun tu spros:__dgra bgegs rnam shes slar yang gzugs la phob:__oM AHhU~M artsika nirtsika na mo b+ha ga wa te ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__a hU~M hU~M phaT:__badz+ra rak+Sha sa'i sarba duSh+tan nr-i tri A be sha ya a A:__de ltar 'gug 'ching dbye gzir gyi phyag rgyas btab nas gdab kha'i bsgral las kyi ched du drag po'i nus stobs yongs su rdzogs pa'i phur pa re phyag tu byin pa'i mos pa mdzod/__las phur lag tu gtad la/__hU~M:__che mchog pad+ma drag po yi:__phrin las stobs rdzogs kI la yas:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__khams gsum yongs sgrol mthu thob shog:__oM AHhU~M artsika nirtsika na mo b+ha ga wa te ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__a hU~M hU~M phaT:__badz+ra karma kI la ya a b+hi Shiny+tsA mi:__zhes pas byin pa'i phur pa de nyid rngams stabs kyis blangs te rgyal bsen dam sri'i gdon bgegs rnams la gdab dgos pas dmigs pa 'di ltar mdzod/__rang nyid pad+ma drag po/__phur pa sras mchog__ling+ga dgra bgegs su gsal/__phur pa'i dbal las 'od zer 'phros dgra bgegs kyi sdig sgrib sbyang nas tshe bsod kyi dwangs ma thams cad phur pas blangs te rang la thim/__rnam shes dbal rtser 'dus pa dag pa'i zhing du spar te rdo rje sems pa'i sras su bskrun/__dgra bgegs kyi gzugs phung brlags pa'i mos pa dang bcas 'debs par zhu/__phur bu 'dril bzhin pas/__hU~M:__pad+ma drag po'i gsod byed pho nya che:__shin tu mi bzad yak+Sha he ru ka:__phyag g.yas rnau dbal gdug pa'i phur bu 'dril:__g.yon pas 'chor med lcags kyu rnon po gdengs:__dgra bgegs gnod byed gdug cing gtum po'i tshogs:__lcags kyus zung la phur bus snying gar thob:__tshe bsod dwangs ma sgrub mchog rnams la stims:__rnam shes rdo rje sems pa'i sras su drongs:__gzugs phung rdul phran bzhin du dum bur gtubs:__mngon spyod stobs kyis phrin las yongs rdzogs mdzod:__badz+ra yak+Sha kI la ya sarba duSh+tAn A yur pun+ya dzaHb+h+rU~M:__nr-i tri bin+du a phaT:__b+hin+d+ha b+hin+d+ha mA ra ya rbad:__slar yang*/__oM AHhU~M artsika nirtsika na mo b+ha ga wa te ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__a hU~M hU~M phaT:__badz+ra hU~M yak+Sha hU~M rak+Sha hU~M:__aHyaHmaHduHruHtsaHshaHnaHsarba duSh+tAn ma ra ya hU~M hU~M phaT phaT:__ces yang yang brjod la thun gyi brdegs/__sgrol gris gtub nas ling ro hom gzar du blangs te/__hU~M:__pad+ma drag po'i lha tshogs zhal phyes shig:__dgra bgegs 'byung po bsgral ba'i sha khrag rus:__bde chen rdo rje'i longs spyod chen por bzhes:__dug gsum rtsad nas gcod pa'i phrin las mdzod:__sarba sha trun big+h+nAn ma hA mA~M sa rak+ta kiM ni ri ti kha kha khA hi khA hi:__zhes brjod la ling ro dkyil 'khor du phul slob ma rnams la'ang cung zad re sbyin/__gnyis pa byin rlabs gtor ma'i dbang gi slad du dmigs pa 'di ltar mdzod/__gtor ma lag tu bzung la/__gtor ma mi dmigs stong pa'i ngang :__pad nyi rgyal bsen bsnol ba'i steng :__sems nyid dag pa rgyu yi hU~M:__yongs gyur gnyug ma rang bzhin lha:__zhal phyag skur bzhengs drag po rtsal:__dmar nag zhal gcig phyag gnyis pa:__phyag g.yas gnam lcags rdo rje gsor:__g.yon pas lcags sdig snying nas gzir:__dur khrod rol pa'i chas kyis brjid:__khro gtum gar dgu'i gzi byin 'bar:__spyan gsum zhal bsgrad mche ba brtsigs:__smar smin dbu skra me ltar g.yo:__zhabs gnyis gyad kyi dor thabs kyis:__drag me 'khrugs pa'i klong na rol:__sbyor yum rdo rje phag mo mthing :__gri thod phyag rgya 'dzin pas 'khyud:__spyi gtsug khyung chen rigs lnga 'phro:__gnas lngar gshin rje rta mchog dpal:__gsang bdag mkha' 'gro sde lnga dang :__yak+Sha me dbal go chas gtams par gsal ba'i gtor ma de nyid khyed rang rnams kyi spyi bor byon nas dbang bskur shing byin gyis rlabs pa'i mos pa mdzod:__gtor ma spyi bor bzhag ste/__hU~M:__bcom ldan gu ru drag po rtsal:__bde gshegs zhi khro rab 'byams kyi:__byin rlabs gtor ma'i dbang bskur bas:__dbang dang dngos grub brtan par shog:__ma hA ba ling ta a b+hi Shiny+tsA mi:__khyed rang rnams lhar gsal ba la slob dpon dkyil 'khor dang bcas pas mgrin gcig tu shis par brjod pa'i mos pa mdzod/__rab zhi chos kyi sku las ma g.yos kyang*/__/rgyal bsen dam sri'i gshed gyur lhag pa'i lha/__/pad+ma gtum po'i dkyil 'khor lha tshogs kyi/__/gsang gsum byin rlabs 'bar ba'i bkra shis shog__/ces dang dam tshig khas blangs btang rag gi man+Dal phul/__lus dbul zhing bla ma'i dran du khas blangs ba sogs spyi ltar bya/__gsum pa rjes ni las byang ltar mthar dbyung ngo*/__!__/rtsa ba'i gsum pa thugs rje chen po'i dbang la/__dang po sbyor ba yo byad kyi shom ni/__dkyil 'khor ras bris sam tshom bu gang rung gi dbus su/__skye bdun ril bu'i bum pa/__g.yas g.yon du dbang gtor dang rnam bum/__mdun rgyab tu sku tsag 'gro 'dul phyag bzhi pa dkar po la yum dmar po Dar thod 'dzin pas 'khyud pa/__gsung sngags byang shel phreng*/__thugs phyag mtshan pad+ma dang phreng ba/__gsang thod/__rig tsaka__mchod gtor sogs gong bzhin bkod la/__cho ga'i sbyor ba thugs rje chen po'i las byang bzlas pa bcas grub nas/__skye bdun ril bus bkang ba'i bum pa a mr-i tas bsang*/__swa b+ha bas sbyangs/__stong pa'i ngang las pad zla'i steng :__phyi ni rin chen bum pa la:__nang ni ye shes gzhal med khang :__gru bzhi sgo bzhi mtshan rdzogs dbus:__sna tshogs pad+ma nyi zla'i steng :__ril bu hrIHlas spyan ras gzigs:__yab yum mnyam par sbyor ba'i 'khor:__rigs lnga sems dpa' lcam dral dang :__sangs rgyas stong rtsa thub pa drug:__sgo skyong rtsa gsum rab 'byams lha:__til gyi gong bu kha bye ltar:__snang stong zung 'jug chen por gsal:__gnas gsum rdo rje gsum gyi dngos:__yi ge gsum gyi phyag rgyas gdab:__nam mkha' gang ba'i dbang gi lhas:__bde chen bdud rtsis char 'bebs pas:__phung po gnas gyur nyon mongs dag:__ye shes dbang bskur cod pan rdzogs:__oM AHhU~M badz+ra kA ya wA ka tsit+ta sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~M:__oM hU~M tra~M hrIHA:__a b+hi Shiny+tsa mi su ra tA s+t+wa~M a ha~M:__spyan 'dren ni/__ho:__phyogs dus rgyal ba sras bcas kyi:__snying rje chen po'i ye shes sku:__'jig rten dbang phyug dkyil 'khor lha:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__lus la sku yi byin gyis rlobs:__ngag la sngags kyi byin chen phob:__yid la ye shes dbang mchog bskur:__dngos grub ma lus rtsal du gsol:__oM Ar+ya lo ke shwa ra badz+ra d+hA tu sarba man+Da la e h+ye hi:__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+wa~M:__e A ral+li hrIM hrIM dza:__dzaHhU~M ba~M ho:__tiSh+Tha sa ma ya s+t+wa~M:__a ti pu ho:__pra tI ts+tsha ho:__mchod pa ni/__phyi mchod nyer spyod sprin phung 'phro:__nang mchod sman gtor ra k+ta dang :__gsang mchod sbyor sgrol zung 'jug gi:__mchod pa kun gyis mnyes gyur cig:__oM shrI badz+ra rA ga na ar+g+haM pad+yaM puSh+pe d+hU pe a lo ke gan+d+he ne wi d+ya shab+ta sarba pU dzaHho:__ma hA pany+tsa a mr-i ta ba ling ta rak+ta kha raM kha hi:__ta na ga na ma ha su kha d+harma d+hA tu pU dzaHho:__bstod pa ni/__oM:__gang 'dul gzugs kyi sku ru shar:__mi shig na dA'i dbyangs su sgrogs:__mkhyen brtse'i rol pa bsam mi khyab/__rdo rje'i sku gsung thugs la bstod:__dzaba? kyi dgongs pa ni/__bum lha'i thugs kar zla ba'i steng :__hrI mthar sngags kyi phreng bas bskor:__rang gi thugs nas sngags kyi phreng :__gzungs thag 'od kyi sbu gu nas:__rab spros lha tshogs thugs brgyud bskul:__dgyes pa chen po'i 'od zer gyis:__rtsa gsum rgyal ba sras bcas mchod:__khams gsum 'khor ba dong nas sprugs:__srid zhi'i dwangs bcud ye shes dbyig:__tshur 'dus thugs kyi thig ler thim:__slar 'phros snang grags rtog pa'i tshogs:__lha sngags 'od gsal 'khor lor shar:__grags stong zung 'jug rdo rje'i sgras:__'khor 'das zhing kun gang bar bsam:__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__a ra pa tsa mi ta hrI da ya swA hA:__zhes ci rigs bzla/__lha tshogs 'od zhu ril bu la:__thim pas grol ba bzhi ldan gyur:__ces brjod/__rnam bum du bskyed zlas spyi ltar dang las bum du rta mgrin nam 'khyil pa gang rung gis sgrub mthar dbyangs gsal rten snying yig brgya bcas lan gsum gyis lhag chad bskang nas stong tshig phul/__de nas bka' bsrung la mchod gtor phul/__skor lnga'i bshags skong yan grub pa dang rig pa'i me tog dor la gnang ba zhu/__gnyis pa dngos gzhi dbang bskur ba ni/__slob ma rnams khrus nas dbyung*/__las byang ltar bgegs bskrad srung 'khor sgom la/__spro na gong gi mtshams sbyor las sgrub thabs snying po skor lnga las thugs rje chen po'i smin byed kyi dbang bskur ba sgrub pa la slob dpon gyi sogs sbyar/__bsdu na sems bskyed gsal gdab nas de la 'dir gang gsan par bya ba'i chos ni gter zhung las/__gangs can lha gcig snying rje'i gter:__sgrub thabs bye ba phrag brgya'i phul:__bod kyi rnal 'byor thang stong pas:__re zhig spel ba'i gnas med pas:__ma 'ongs nga sprul skyes bu la:__smon lam gtad rgya dang bcas te:__chos dbyings thugs kyi thig ler sbas:__nam zhig rten 'brel dus bab tshe:__'gro 'dul phrin las mthar phyin shog:__ces gsungs pa ltar gter 'byin mkhas grub kun gyi rgyal po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la zab gter gyi bka' babs bsam gyis mi khyab pa bzhugs pa'i nang tshan/__grub thob chen po thang stong rgyal po'i thugs tig gi chos skor las byon pa'i bla ma thugs rje chen po spyan ras gzigs kyi smin byed 'bul ba la/__slob dpon gyi bgyi bar 'os pa rnams grub nas da khyed rang rnams kyi ngo skal du gyur pa la thog mar smin byed zab mo zhu ba'i yon du maN+Dal phul mdzod/__'bul du bzhug__de ltar maN+Dal phul nas sngon chad ma rig 'khrul pa'i dbang gis thugs rje chen po rang ngo ma shes pa'i mtshon byed du mig dar sbyin pa ni/__a khaM wi ra hU~M:__zhes pas sbyin/__dkyil 'khor gyi lha dang mjal ba'i phyag rten gyi slad du me tog sbyin pa ni/__a khaM wi ra hU~M:__bla ma dang dkyil 'khor gyi dbang phyug dbyer med pa la dbang bskur bar gsol ba btab pa 'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__bdag gi ston pa khyab bdag che:__rdo rje'i rig 'dzin bla ma yis:__rgyud dag nus pa mchog thob phyir:__dkyil 'khor 'jug cing dbang bskur gsol:__de ltar gsol ba btab nas dbang dngos la dkyil 'khor du 'jug pa dang zhugs nas dbang bskur ba gnyis las dang po la thog mar phyi 'jug gi slad du bdag dang mtha' yas pa'i sems can thams cad kyi don du rdo rje theg pa'i thun mong ma yin pa'i skyabs yul rnams la byang chub snying po'i bar du skyabs su 'gro bar bgyi'o snyam pas 'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__na mo:__mkha' mnyam 'gro rnams bsgral ba'i phyir:__bla ma dkon mchog rtsa ba gsum:__byang chub snying po mchis kyi bar:__rtse gcig gus pas skyabs su 'chi:__theg pa chen po'i lam gyi rtsa ba byang chub mchog tu sems bskyed par bgyi'o snyam pas 'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__ho:__mar gyur rigs drug sems can la:__byams dang snying rje chen po'i blos:__byang chub mchog la 'god pa'i slad:__zab mo'i lam la 'jug par bgyi:__de ltar skyabs 'gro dang sems bskyed gnyis kyi skabs su thob pa'i sor byang gi sdom pa gnyis dang*/__dbang gi dngos gzhi'i skabs su thob 'gyur gyi spyi dang bye brag gi dam tshig rnams tshul bzhin du bzung bar bgyi'o snyam pas 'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__ho:__bla ma mchog dang dkyil 'khor lha:__kun nas bdag la dgongs su gsol:__bdag gis dus 'di nas bzung ste:__byang chub snying por mchis kyi bar:__mtha' yas 'gro ba'i don gyi phyir:__so sor thar pa'i sdom pa dang :__byang sems bslab pas rgyud sbyangs nas:__khyad par gsang ba sngags kyi srog:__rtsa ba yan lag dam tshig kun:__srog gi phyir yang mi gtong gzung :__bla ma yi dam dbyer med pa:__rtse gcig bsgrub par dam bca' na:__ye shes chen pos byin brlab gsol:__de rnams kyis phyi 'jug gi rim pa rnams grub nas gnyis pa nang 'jug gi slad du gsol ba gdab pa 'di yi rjes zlos mdzod/__e ma hoHphyi ltar 'jug pa yis:__rgyud sbyangs bka' drin rtsal lags kyi:__nang du gzhug cing ye shes kyi:__gzi byin mchog tu bskyed mdzad gsol:__lan gcig__/gnang ba sbyin shing gsang bar gdams pa ni/__de ltar yin na dkyil 'khor che'i:__nang du gzhug cing smin par bya:__gsang ba gsang chen gsang mchog gi:__nyams myong gzhan la ma smra zhig:__dzaHhU~M ba~M hoH[ ¿]zhes pas yol ba phyes te nang du drangs nas dkyil 'khor gyi shar lho nub byang gi sgo bzhi nas rim bzhin phyag byas par mos te thal mo gnas gsum du sbyor la sngags 'di rnams kyi rjes zlos mdzod/__oM na ma te hU~M:__na ma mi hU~M:__na mo na ma hU~M:__lan bzhi/__de ltar phyag 'tshal nas ye shes pa dbab pa'i don du dmigs pa 'di ltar mdzod/__oM ma hA shU n+ya ta dz+nyA na badz+ra swa b+ha wa at+ma ko\u0f85ha~M:__khyed rnams mi dmigs stong pa'i ngang :__sna tshogs pad+ma zla ba'i steng :__sems nyid dag pa rgyu yi hrI:__yongs gyur gnyug ma rang bzhin lha:__zhal phyag skur bzhengs 'phags pa mchog:__'gro 'dul thugs rje chen po ni:__dkar gsal zhal gcig phyag bzhi pa:__rtsa phyag thugs kar thal mo sbyar:__lhag ma bgrang phreng pad+ma 'chang :__dar dang rin chen rgyan gyis mdzes:__zhi 'dzum mtshan dpe'i gzi byin 'bar:__zhabs zung rdo rje'i skyil krung gis:__ye shes 'od lnga'i klong na rol:__gsang ba ye shes dkar dmar mdangs:__DA ru thod chang bsnams pas 'khril:__snang stong zung 'jug chen por gsal:__de ltar gsal ba'i spyi bor oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon po rnams kyis mtshan pa'i skur gyur pa'i mos pa mdzod/__slob dpon gyi thugs ka dang khyed rang rnams kyi thugs ka nas kyang 'od zer bde ba chen po'i rnam par 'phros pas rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi thugs rgyud rang dbang med par bskul te de thams cad sku phyag rgya/__gsung yig 'bru thugs phyag mtshan gyi rnam par spyan drangs/__khyed rang rnams la sib sib thim pas gzi byin mchog tu 'bar ba'i mos pa mdzod:__spos rol dbyangs bcas/__hrI:__phyogs dus rgyal ba sras bcas kyi:__snying rje chen po'i ye shes sku:__'jig rten dbang phyug dkyil 'khor lha:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__lus la sku yi byin gyis rlobs:__ngag la sngags kyi byin chen phob:__yid la ye shes dbang mchog bskur:__dngos grub ma lus stsal du gsol:__oM Ar+ya lo ke shwa ra badz+ra d+ha tu sarba maN+Da la e h+ya hi:__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+wa~M:__e A ral+li hrIM hrIM dzaH__dzaHhU~M ba~M ho:__de ltar dbab pa'i ye shes pa rnams brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__tiSh+Tha badz+ra/__sngar byin pa'i me tog de nyid tshe rabs sngon nas 'brel ba'i yi dam gyi lha la 'bab par shog cig snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/__hoH__bdag gi rig pa'i me tog 'di:__lhag pa'i lha la deng 'bul na:__sngon nas rjes bzung yi dam lha:__gang yin de la 'bab par shog:__badz+ra puSh+pe pra tI ts+tsha hoH__ces pas me tog dor/__slob dpon gyi thugs ka nas byung ba'i ye shes kyi 'od zer gser gyi thur ma lta bus khyed rang rnams kyi ma rig pa'i sgrib g.yogs mig dar dang lhan gcig tu bsal ba'i mos pa mdzod/__ho:__dkyil 'khor gtso mchog ston pa yis:__'gro rnams ma rig bsal mdzad ltar:__de bzhin khyed kyi ma rig mig:__ye shes spyan du dbye bar bya:__badz+ra tsak+Shu dz+nyA na pra be sha ya phaT:__de nas dkyil 'khor bstan pa ni/__dkyil 'khor bzang po 'di nyid ltos:__dad dang spro ba mchog tu bskyed:__las dang rab 'byams ye shes kyi:__dngos grub sgrub la brtson par gyis:__de dag gis 'jug pa'i chos rnams grub nas gnyis pa dngos bzhi'i dbang rnams rim pa bzhin du bskur ba la thog mar bum pa'i dbang gi slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__slob dpon gyi thugs ka'i 'od kyis dbang gi lha bde gshegs zhi khro rab 'byams kyi lha tshogs nam mkha' gang bar spyan drangs pas de rnams kyis snyoms par zhugs pa'i byang chub kyi sems kyi bdud rtsis gang ba'i bum pas dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__oM:__dbyings kyi bum par rig pa'i lha:__snyoms zhugs byang sems bdud rtsis gtam:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__sku dang ye shes yongs rdzogs shog:__oM sarba ta tha ga ta su ra tA s+t+wa~M a b+hi Shiny+tsI mi:__de yi rjes 'brel du sku gsung thugs kyi phyag rgya rnams rim par sbyin dgos pas thog mar lha sku phyag rgya'i dbang bskur ba ni/__dkyil 'khor gyi gtso bo'i sku las rang 'dra'i sku gnyis pa zhig 'phros khyed rang rnams kyi spyi bo nas zhugs snying gar thim pas byin gyis brlab pa'i mos pa mdzod/__sku tsaka spyi bor bzhag la/__oM:__'jig rten dbang phyug spyan ras gzigs:__rab 'byams zhi ba'i sprin phung 'phro:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__snang zhen lha skur dag par shog:__oM ma Ni pad+me hU~M hrI kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__gsung bzlas lung gi slad du khyed rang rnams lhar gsal ba'i thugs kar zla ba'i steng du hrIHyig dkar po dmigs la/__slob dpon gyi thugs ka'i sngags phreng las sngags phreng gnyis pa 'phros khyed rang rnams kyi thugs kar hrIHyig gi mthar 'khod pa'i mos pa mdzad nas sngags 'di rnams kyi rjes zlos lan gsum re mdzod/__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__dang*/__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__d+hu ma g+ha ye na ma swA hAH__oM bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+ha tu a:__dang*/__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__d+hu ma g+ha ye na ma swA hAH__oM bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+ha tu a:__a nr-i su tri pre duHsarba pA pa~M kle sha duHkha shAn+tiMku ru swA hA:__ces so/__/sngags byang gtad la/__de nyid brtan par byed pa'i yan lag tu sngags byang mgrin par bzhag nas dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__AH__'phags pa thugs rje chen po yi:__bzlas pa sngags kyi phreng ba yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__sgrar grags sngags su rdzogs par shog:__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__wa ka dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa AH__dkyil 'khor gyi gtso bo'i thugs ka nas phyag mtshan bgrang phreng dang pad+ma dkar po 'phros khyed rang rnams kyi snying gar thim pas thugs kyi byin rlabs ma lus pa thob pa'i mos pa mdzod/__phyag mtshan gtad la/__hU~M:__snying rje'i dbang phyug spyan ras gzigs:__rig pa rang shar phyag mtshan gyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rtogs tshogs thugs su smin par shog:__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__dbang gi lha rnams 'od du zhu nas khyed rang rnams la thim pa la slob dpon dkyil 'khor pa dang bcas pas rab tu gnas shing shis par brjod pa'i mos pa mdzod/__ye d+harma sogs dang*/__mi 'gyur lhun po sku yi bkra shis shog__/yan lag drug cu gsung gi bkra shis shog__/mtha' bral dri med thugs kyi bkra sh-is shog__/rgyal ba'i sku gsung thugs kyi bkra shis shog__/ces me tog 'thor/__de ltar bum pa'i dbang bskur bas tha mal snang zhen gyi dri ma dag__snang ba thams cad lha yi 'khor lor bsgoms pa la dbang*/__'bras bu sprul sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gnyis pa gsang dbang gi slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__bla ma dkyil 'khor gyi gtso bo yab yum du gsal ba snyoms par zhugs pa las byung ba'i byang chub kyi sems khyed rang rnams kyi lce thog tu sbyin pa'i mos pa mdzod/__AH__dkar dmar lhag pa'i byang chub sems:__sangs rgyas kun gyi ye shes bcud:__rigs kyi bu la sbyin pa yis:__rtsa rlung thig le smin par shog:__oM sarba ta thA ga ta gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta a b+hi Shiny+tsA a:__zhes pas byin pa de nyid a ho ma hA su khaM zhes gsung nas myong bar zhu/__de ltar gsang ba'i dbang bskur bas rtsa rlung gi tha mal gyi dri ma dag__gsal stong bde ba sgom pa la dbang*/__'bras bu longs sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gsum pa sher dbang gi slad du dmigs pa 'di ltar mdzod/__slob dpon lhar gsal ba'i thugs ka nas las kyi phyag rgya mtshan nyid dang ldan pa zhig spros te gsang ba'i yum du byin gyis brlabs nas khyed rang rnams la by-in pa'i mos pa mdzod/__hU~M:__shes rab reg bya bde ba yis:__ye shes mchog tu bskyed pa'i yum:__rigs kyi bu la sbyin pa yis:__lhan skyes bde stong mngon 'gyur shog:__oM sarba ta thA ga ta pra dz+nyA dz+nyA na a b+hi Shiny+tsA hU~M:__de ltar shes rab ye shes kyi dbang bskur bas zag bcas thig le'i dri ma dag__/lam pho nya'i bde stong sgom pa la dbang*/__'bras bu chos sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/bzhi pa tshig dbang ni dbang gsum pa'i nyams myong de nyid bde stong dbyer med kyi ye shes rig pa rjen par ngo sprod pa'i rdo rje'i tshig 'di la thugs ma yengs par gtad mdzod/__a:__bde ba'i ngo bo stong pa nyid:__dbyer med rig pa rjen pa'i ngang :__gzung 'dzin rang dag rang grol ba'i:__mi 'gyur dgongs pa'i gdengs zung shig:__oM sarba ta thA ga ta d+harma d+ha tu dz+nyA na gar+b+ha a b+hi Shiny+tsA a a AH__khyed rnams sems dus gsum gyi rnam rtog gi spros pa chod la rig stong rjen pa'i ngang du spro bsdu med par lhod kyis klod la cung zad 'jog par zhu/__de ltar tshig dbang bskur bas gzung 'dzin rtog pa'i sgrib pa dag__/lam rdzogs chen bsgom pa la dbang*/__'bras bu ngo bo nyid sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/de dag gis dngos gzhi'i dbang bskur ba grub nas mtha' rten la gnyis las thog mar myong grol skye bdun ril bu'i bum pas dbang bskur ba'i slad du dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__ril bu'i pho brang gzhal med khang du gyur pa'i nang du ril bu re re bzhin thugs rje chen po'i thugs ye shes kyi phyag rgyar gsal bas khyed rang rnams kyi spyi bo nas dbang bskur ba la brten nas/__grol ba bzhi ldan gyi phrin las la dbang thob pa'i mos pa mdzod/__ril bum spyi bor bzhag cing ril bu lag tu byin te/__hrI:__snang stong 'od gsal dbyings kyi bum pa na:__ril bu ye shes thugs kyi lha tshogs kyis:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__grol ba bzhi ldan phrin las mthar phyin shog:__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__a ra pa tsa mi ta hri da ya a b+hi Shiny+tsa mi:__zhes pas byin pa'i ril bu de nyid lha nyid ril bu'i gzugs su gyur pa khyed rang rnams kyi rdo rje lce yi pad+mo nas brgyud de snying dbus mi shigs pa'i yi ge hrI la thim pas thugs rje'i byin rlabs rgyud la smin cing mthong thos dran reg thams cad grol bar nus pa'i ye shes kyi gzi byin mchog tu 'bar bar gyur pa'i mos pa mdzod/__ril bu'i che ba brjod pa ni/__hoH__legs 'ongs rigs kyi bu mchog rnams:__deng nas byang chub snying po'i bar:__'phags pa thugs rje chen po yis:__rtag tu byin gyis rlabs pa las:__byams dang snying rje byang sems 'phel:__rdzogs smin sbyangs gsum mthar phyin nas:__myur du 'phags pa'i go 'phang thob:__'gro kun smin grol mthu ldan shog:__gnyis pa dbang don gyi ye shes brtan par bya ba gtor ma'i dbang gi ched du dmigs pa 'di bzhin du gnang bar zhu/__gtor ma bzung ste/__gtor ma 'di nyid 'phags mchog 'jig rten dbang phyug thugs rje chen po gtso bor gyur pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs ma tshang ba med pa mngon sum lta bur gsal ba khyed rang rnams kyi spyi bor byon nged kyis gsol ba ji ltar btab pa bzhin gtor ma'i lha tshogs rnams kyi gnas bzhi nas oM dkar po/__AHdmar po/__hU~M mthing ga__/hrIHljang gu 'od zer bdud rtsi'i rgyun dang bcas pa byung khyed rang rnams kyi gnas bzhir thim pas/__dbang bzhi thob/__sgrib bzhi sbyangs/__sku gsung thugs ye shes dang bcas pa'i byin rlabs rgyud la zhugs pa'i mos pa mdzod/__oM AHhU~M hrI:__'gro ba 'dren mdzad 'phags mchog spyan ras gzigs:__sku gsum bde gshegs zhi khro'i ngo bor bzhugs:__dkyil 'khor lha tshogs rab 'byams spro zhing sdud:__mos shing gdung bas rtse gcig gsol 'debs na:__dad cing gus pa'i skal ldan slob ma yi:__spyi bo'i pad+mor mngon sum byon nas kyang :__gdul bya'i yul la 'jug pa'i thugs rje yis:__dbang dang byin rlabs dngos grub stsal du gsol:__lus la snang stong bum pa'i dbang mchog skur:__snang zhen sgrib sbyongs sku yi byin chen phob:__ngag la gsal stong gsang ba'i dbang mchog skur:__rtsa rlung sgrib sbyongs gsung gi byin chen phob:__yid la bde stong gsum pa'i dbang mchog skur:__thig le'i sgrib sbyongs thugs kyi byin chen phob:__dbyer med rig stong bzhi pa'i dbang mchog skur:__rtog tshogs kun sbyongs ye shes byin chen phob:__gtor ma slob ma'i gnas bzhir rim par bzhag la/__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__badz+ra kA ya dz+nyA na A be sha ya a A a b+hi Shiny+tsA oM:__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__badz+ra wA kA dz+nyA na A be sha ya a A a b+hi Shiny+tsA AH__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__badz+ra tsit+ta dz+nyA na A be sha ya a A a b+hi Shiny+tsA hU~M:__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__badz+ra d+harma dz+nyA na A be sha ya a A a b+hi Shiny+tsA hrI:__gtor ma'i lha tshogs rnams 'od du zhu nas khyed rang rnams la thim pas lha dang dbyer med chen por byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzad nas rig pa ma bcos pa'i ngang du cung zad cig mnyam par zhog mdzod/__gtor ma'i lha dam tshig pa zhu ba las gtor rdzas dngos grub kun gyi dbyig tu gyur pa'i mos pa mdzod/__hU~M:__bde mchog bde spyod nam mkha'i dkyil 'khor nas:__rgyal ba sras bcas kun gyi ye shes sku:__'gro ba 'dren mdzad spyan ras gzigs dbang gi:__sku gsung thugs dang yon tan phrin las byin:__dam tshig rdzas la brten nas stsal du gsol:__'gyur med sku yi byin rlabs dngos grub stsol:__'gag med gsung gi byin rlabs dngos grub stsol:__'khrul med thugs kyi byin rlabs dngos grub stsol:__yon tan re skong byin rlabs dngos grub stsol:__phrin las 'gro 'dul byin rlabs dngos grub stsol:__'chi med tshe yi dngos grub stsal du gsol:__'dzad med nor gyi dngos grub stsal du gsol:__thun mong yid bzhin dngos grub stsal du gsol:__bla med mchog gi dngos grub stsal du gsol:__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma sarba sid+d+hi pha la hU~M:__zhes pas gtor zan bdud rtsi dang sbyar nas byin pa de nyid dngos grub tu shes pas rol bar zhu/__de ltar myang pas rtsa thams cad bdud rtsi'i bcud kyis gang*/__mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa thob pa'i mos pa mdzod/__de dag gis dbang mtha' rten dang bcas pa grub nas/_khyed rang rnams lhar gsal ba la slob dpon dkyil 'khor pa dang bcas pas mgrin gcig tu shis par brjod pa'i mos pa mdzod/__snang grag rtog pa'i chos so cog__/thugs rje chen po'i snang bas khyab/__/grol ba bzhi ldan phrin las kyis/__/'khor ba dong sprugs bkra shis shog__/ces brjod cing me tog gi char dbab/__dam tshig khas blangs/__gtang rag gi maN+Dal phul/__lus dbul dge bsngo sogs spyi ltar bya/__shing dbang gzhan dang mi 'brel na gsum pa rjes ni las byang ltar mthar dbyung ngo/__!__/rtsa ba'i bzhi pa rta mchog rol pa'i dbang bskur ba la/__sbyor dngos rjes gsum las/__dang po sbyor ba yo byad kyi shom ni/__dkyil 'khor ras bris sam tshom bu gang rung gi dbus su+u rnam bum/___rgyab tu dpal gtor rta zhal gyis mtshan pa/___g.yas g.yon ci bde bar sku tsaka rta mgrin gsang sgrub skyer sgang lugs ltar yum phag sngon gri thod 'dzin pas 'khyud pa/__sngags byang phreng dmar/__phyag mtshan rdo rje kha TA~M rnge'u chung sdig 'dzub mdung thung rgyu zhags/__gzhan yang gsang thod/__rig tsaka__/sgrol dbang la 'kho ba'i gdab phur/__lcags hom/__ling+ga*/__sgrol gri/__gtor zor gru gsum 'tshe yungs btsug pa/__drag shing gi me hom rnams 'du bya ba ma zad mchod gtor sogs kyang gong ltar bkod dgos so/__/cho ga'i sbyor ba ni rta mgrin gyi las byang zlas pa bcas grub nas/__rnam bum du bskyed zlas spyi ltar dang las bum du rta mgrin nam 'khyil pa gang rung gis sgrub mthar dbyangs gsal rten snying yig brgya bcas lan gsum gyis lhag chad bskang nas stong tshig phul/__de nas bka' srung la mchod gtor phul/__skor lnga'i bshags skong byas rjes rig pa'i me tog dor la gnang ba zhu/__gnyis pa dngos gzhi dbang bskur ba ni/__slob ma rnams khrus nas dbyung*/__las byang ltar bgegs bskrad srung 'khor sgom/__spro na rtsa dbang skabs kyi mtshams sbyor las sgrub thabs snying po bskor lnga las rta mchog rol pa'i smin byed kyi dbang bskur ba sgrub pa la slob dpon gyi sogs sbyar/__ma grub na sems bskyed gsal gdab nas/__de la 'dir gang gsan par bya ba'i chos ni/__gter gzhung las/__steng gdon gza' dang 'og gdon klu:__bar gdon rgyal btsan dam sri sogs:__gdug pa can rnams 'dul ba dang :__bdud bzhi'i g.yul las rgyal ba dang :__'khor 'das kun la dbang bsgyur phyir:__rta mgrin khrag 'thung rol pa yi:__sgrub thabs zab mo bsgom par bya:__ces dang*/__dbang chen rol pa'i tan+t+ra ni:__zab rgyas bka' gter gzhung gi bcud:__pad+ma sgyu 'phrul khro bo'i lam:__sngon med kun las khyad 'phags pa:__nga sprul rig pa 'dzin pa yi:__dgongs pa'i gter du sbas rgyas gdab:__rig 'dzin DA ki'i byin rlabs kyis:__rtsol med ngang gis shar nas kyang :__rang gzhan don mang spyod par shog:__zhes gsung pa ltar 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po'i dgongs gter grub thob chen po thang stong rgyal po'i thugs tig gi chos skor las byon pa'i sgrub thabs snying po skor lnga las rta mchog rol pa'i smin byed kyi dbang bskur sgrub pa la slob dpon gyi bgyi bar 'os pa rnams grub nas/__da khyed rang rnams kyi ngo skal du gyur pa la thog mar smin byed zab mo zhu ba'i yon du maN+Dal phul mdzod/__'bul du bzhug__/de ltar maN+Dal phul nas sngon chad ma rig 'khrul pa'i dbang gis pad+ma dbang chen gyi dkyil 'khor rang ngo ma shes pa'i mtshon byed du mig dar sbyin pa ni/__a khaM wi ra hU~M:__zhes pas sbyin/__dkyil 'khor gyi lha dang mjal ba'i phyag rten gyi slad du me tog sbyin pa ni/__a khaM wi ra hU~M:__bla ma dang dkyil 'khor gyi dbang phyug dbyer med pa la dbang bskur bar gsol ba btab pa 'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__bdag gi ston pa khyab bdag che:__rdo rje'i rig 'dzin bla ma yis:__rgyud dag nus pa mchog thob phyir:__dkyil 'khor 'jug cing dbang bskur gsol:__de ltar gsol ba btab nas dbang dngos la dkyil 'khor du 'jug pa dang zhugs nas dbang bskur ba gnyis las dang po la thog mar phyi 'jug gi slad du bdag dang mtha' yas pa'i sems can thams cad kyi don du rdo rje theg pa'i thun mong ma yin pa'i skyabs yul rnams la byang chub snying po'i bar du skyabs su 'gro bar bgyi'o snyam pas 'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__na mo:__mkha' mnyam 'gro rnams bsgral ba'i phyir:__bla ma dkon mchog rtsa ba gsum:__byang chub snying po mchis kyi bar:__rtse gcig gus pas skyabs su 'chi:__theg pa chen po'i lam gyi rtsa ba byang chub mchog tu sems bskyed par bgyi'o snyam pas 'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__ho:__mar gyur rigs drug sems can la:__byams dang snying rje chen po'i blos:__byang chub mchog la 'god pa'i slad:__zab mo'i lam la 'jug par bgyi:__de ltar skyabs 'gro dang sems bskyed gnyis kyi skabs su thob pa'i sor byang gi sdom pa gnyis dang*/__dbang gi dngos gzhi'i skabs su thob 'gyur gyi spyi dang bye brag gi dam tshig rnams tshul bzhin du bzung bar bgyi'o snyam pas 'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__ho:__bla ma mchog dang dkyil 'khor lha:__kun nas bdag la dgongs su gsol:__bdag gis dus 'di nas bzung ste:__byang chub snying por mchis kyi bar:__mtha' yas 'gro ba'i don gyi phyir:__so sor thar pa'i sdom pa dang :__byang sems bslab pas rgyud sbyangs nas:__khyad par gsang ba sngags kyi srog:__rtsa ba yan lag dam tshig kun:__srog gi phyir yang mi gtong gzung :__bla ma yi dam dbyer med pa:__rtse gcig bsgrub par dam bca' na:__ye shes chen pos byin brlab gsol:__de rnams kyis phyi 'jug gi rim pa rnams grub nas gnyis pa nang 'jug gi slad du gsol ba gdab pa 'di yi rjes zlos mdzod/__e ma hoHphyi ltar 'jug pa yis:__rgyud sbyangs bka' drin rtsal lags kyi:__nang du gzhug cing ye shes kyi:__gzi byin mchog tu bskyed mdzad gsol:__lan gcig__/gnang ba sbyin shing gsang bar gdams pa ni/__de ltar yin na dkyil 'khor che'i:__nang du gzhug cing smin par bya:__gsang ba gsang chen gsang mchog gi:__nyams myong gzhan la ma smra zhig:__dzaHhU~M ba~M hoH[ ¿]zhes pas yol ba phyes te nang du drangs nas dkyil 'khor gyi shar lho nub byang gi sgo bzhi nas rim bzhin phyag byas par mos te thal mo gnas gsum du sbyor la sngags 'di rnams kyi rjes zlos mdzod/__oM na ma te hU~M:__na ma mi hU~M:__na mo na ma hU~M:__lan bzhi/__de ltar phyag 'tshal nas ye shes pa dbab pa'i don du dmigs pa 'di ltar mdzod/__oM ma hA shU n+ya ta dz+nyA na badz+ra swa b+ha wa at+ma ko\u0f85ha~M:__khyed rnams mi dmigs stong pa'i ngang*/__pad nyi sbrul brgyad bsnol ba'i steng :__sems nyid dag pa rgyu yi hrI:__yongs gyur gnyug ma'i rang bzhin lha:__zhal phyag skur bzhengs rta mchog dpal:__dmar smug zhal gsum phyag drug pa:__dbus dmar g.yas ljang g.yon dkar zhal:__spyi gtsug rta mgo ljang khur 'tsher:__rdo rje kha TAM ral gri g.yas:__sdigs 'dzub mdung thung rgyu zhags g.yon:__dur khrod 'jigs pa'i chas kyis brjid:__khro gtum gar dgu'i gzi byin 'bar:__spyan gsum zhal bgrad 'che ba gtsigs:__smar smin dbu skra me ltar g.yo:__zhabs brgyad gyad kyi dor stabs kyis:__drag me 'khrugs pa'i klong na rol:__sbyor yum rdo rje phag mo mthing :__gri thod phyag rgya 'dzin pas 'khyud:__dbu gtsug khyung chen rigs lnga 'phro:__spyi bor 'jam dpal gshin rje'i gshed:__mgrin par pad+ma drag po rtsal:__thugs kar yang dag khrag 'thung che:__lte bar bla med he ru ka:__gsang gnas rdo rje gzhon nu rnams:__ser dmar mthing smug ljang gu'i mdog:__zhal gcig phyag gnyis phyag mtshan dang :__dur khrod chas rdzogs gzi byin 'bar:__gnas gsum rdo rje'i yi ge gsum gyis mtshan pa'i skur gyur pa'i mos pa mdzod/__slob dpon gyi thugs ka dang khyed rang rnams kyi thugs ka nas kyang 'od zer bde ba chen po'i rnam par 'phros/__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi thugs rgyud rang dbang med par bskul te de thams cad sku phyag rgya/__gsung yig 'bru/__thugs phyag mtshan gyi rnam par spyan drangs te khyed rang rnams la sib sib thim pas gzi byin mchog tu 'bar ba'i mos pa mdzod/__hU~M:__bde chen 'bar ba e yi dbyings:__dur khrod gsang ba'i gzhal yas nas:__dbang gi rgyal po rta mchog dpal:__khrag 'thung rol pa'i 'khor dang bcas:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__mi mthun bdud bzhi'i bar chad sol:__sku gsung thugs kyi byin gyis rlobs:__dbang bskur dngos grub char ltar phob:__oM shrIHpad+ma ha ya gr-I wa sarba kro d+ha e h+ye hi:__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+wa~M:__e A ral+li hrIM hrIM dzaH__dzaHhU~M ba~M ho:__de ltar dbab pa'i ye shes pa rnams brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__tiSh+Tha badz+ra:__sngar byin pa'i me tog de nyid tshe rabs sngon nas 'brel ba'i yi dam gyi lha la 'bab par shog cig snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/__hoH__bdag gi rig pa'i me tog 'di:__lhag pa'i lha la deng 'bul na:__sngon nas rjes bzung yi dam lha:__gang yin de la 'bab par shog:__badz+ra puSh+pe pra tI ts+tsha hoH__ces pas me tog dor/__slob dpon gyi thugs ka nas byung ba'i ye shes kyi 'od zer gser gyi thur ma lta bus khyed rang rnams kyi ma rig pa'i sgrib g.yogs mig dar dang lhan gcig tu bsal ba'i mos pa mdzod/__ho:__dkyil 'khor gtso mchog ston pa yis:__'gro rnams ma rig bsal mdzad ltar:__de bzhin khyed kyi ma rig mig:__ye shes spyan du dbye bar bya:__badz+ra tsak+Shu dz+nyA na pra be sha ya phaT:__de nas dkyil 'khor bstan pa ni/__dkyil 'khor bzang po 'di nyid ltos:__dad dang spro ba mchog tu bskyed:__las dang rab 'byams ye shes kyi:__dngos grub sgrub la brtson par gyis:__de dag gis 'jug pa'i chos rnams grub nas gnyis pa dngos gzhi'i dbang rnams rim pa bzhin du bskur ba la thog mar bum pa'i dbang gi slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__slob dpon gyi thugs ka'i 'od kyis dbang gi lha bde gshegs zhi khro rab 'byams kyi lha tshogs nam mkha' gang bar spyan drangs pas de rnams kyis snyoms par zhugs pa'i byang chub kyi sems kyi bdud rtsis gang ba'i bum pas dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__oM:__dbyings kyi bum par rig pa'i lha:__snyoms zhugs byang sems bdud rtsis gtam:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__sku dang ye shes yongs rdzogs shog:__oM sarba ta tha ga ta su ra tA s+t+wa~M a b+hi Shiny+tsI mi:__de yi rjes 'brel du sku gsung thugs kyi phyag rgya rnams rim par sbyin dgos pas thog mar lha sku phyag rgya'i dbang bskur ba ni/__dkyil 'khor gyi gtso bo'i sku las rang 'dra'i sku gnyis pa zhig 'phros khyed rang rnams kyi spyi bo nas zhugs snying gar thim pas byin gyis brlab pa'i mos pa mdzod/__gtso bo'i sku rten spyi bor bzhag la/__hrI:__dbang chen rta mchog khro bo'i rgyal:__khrag 'thung 'dus pa'i phyag rgya yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rdo rje'i sku yi byin nus phob:__oM hrI pad+man+ta kri ta hU~M phaT:__kA ya dz+nyA na A be sha ya a b+hi Shiny+tsa a A:__bzlas lung gi slad du khyed rang rnams lhar gsal ba'i thugs kar zla steng hrIHyig dkar po dmigs la/__slob dpon gyi thugs ka'i sngags phreng las sngags phreng gnyis pa 'phros khyed rang rnams kyi thugs kar hrIHmthar 'khod pa'i mos pa mdzad nas sngags 'di rnams kyi rjes zlos lan gsum re mdzod/__oM hrI pad+man+ta krita hU~M phaT:__dang*/__oM hrI pad+man+ta krita badz+ra kro d+ha ha ya gr-I wa hu lu hu lu hU~M phaT:__dang*/__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__dang*/__oM hrIHpad+man+ta krita badz+ra kro d+ha ha ya gr-I wa hu lu hu lu hU~M phaT:__oM badz+ra du na b+h+yo tig nan dza dza:__sa ma ya s+t+wa~M__khaM rak+Sha sa ma ya dzaH__khaM rak+Sha sa ma ya b+h+yo:__khaM rak+Sha sa ma ya zlog:__khaM rak+Sha sa ma ya gtubs:__khaM rak+Sha sa ma ya byer:__khaM rak+Sha sa ma ya rbad:__khaM rak+Sha sa ma ya rbad rbud phaT ya:__sarba sha trun big+h+nAn 'byung po mA ra ya dzaH__mA ra ya rbad:__mA ra ya b+h+yo:__mA ra ya zlog:__mA ra ya phaT:__ces so/__/de nyid brtan par byed pa'i yan lag tu sngags byang mgrin par bzhag ste dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__sngags phreng gtad la/__dbang chen rta skad bzhed pa'i sgra:__nus pa sngags kyi phreng ba yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rdo rje'i gsung gi nus byin phob:__oM hrIHpad+man+ta krita hU~M phaT:__wA ka dz+nyA na A be sha ya a b+hi Shiny+tsa a A:__dkyil 'khor gyi gtso bo'i thugs ka nas phyag mtshan rdo rje dang*/__kha TaM sogs 'phros khyed rang rnams kyi thugs kar thim pas thugs kyi byin rlabs ma lus pa thob pa'i mos pa mdzod/__phyag mtshan rnams bris pa'i tsag li gtad la/__hrI:__so sor rtogs pa'i ye shes dbyings:__'bar zhing 'khrugs pa'i phyag mtshan gyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rdo rje'i thugs kyi byin nus phob:__oM hrI pad+man+ta krita hU~M phaT:__tsit+ta dz+nyA na A we sha ya a b+hi Shiny+tsa a AH__dbang lha rnams 'od du zhu nas khyed rang rnams la thim pa la slob dpon dkyil 'khor pa dang bcas pas rab tu gnas shing shis par brjod pa'i mos pa mdzod/__ye d+harma sogs dang*/__mi 'gyur lhun po sku yi bkra shis shog__/yan lag drug cu gsung gi bkra shis shog__/mtha' bral dri med thugs kyi bkra sh-is shog__/rgyal ba'i sku gsung thugs kyi bkra shis shog__/ces me tog 'thor/__de ltar bum pa'i dbang bskur bas tha mal snang zhen gyi dri ma dag__snang ba thams cad lha yi 'khor lor bsgom pa la dbang*/__'bras bu sprul sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gnyis pa gsang dbang gi slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__bla ma dkyil 'khor gyi gtso bo yab yum du gsal ba snyoms par zhugs pa las byung ba'i byang chub kyi sems khyed rang rnams kyi ljags thog tu sbyin pa'i mos pa mdzod/__AH__dkar dmar lhag pa'i byang chub sems:__sangs rgyas kun gyi ye shes bcud:__rigs kyi bu la sbyin pa yis:__rtsa rlung thig le smin par shog:__oM sarba ta thA ga ta gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta a b+hi Shiny+tsA a:__zhes pas byin pa de nyid a ho ma hA su khaM zhes gsung nas myong bar zhu/__de ltar gsang ba'i dbang bskur bas rtsa rlung gi tha mal gyi dri ma dag__/gsal stong bde ba sgom pa la dbang :__'bras bu longs sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gsum pa sher dbang gi slad du dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__slob dpon lhar gsal ba'i thugs ka nas las kyi phyag rgya mtshan nyid dang ldan pa zhig spros te gsang ba'i yum du byin gyis brlabs nas khyed rang rnams la byin pa'i mos pa mdzod/__hU~M:__shes rab reg bya bde ba yis:__ye shes mchog tu bskyed pa'i yum:__rigs kyi bu la sbyin pa yis:__lhan skyes bde stong mngon 'gyur shog:__oM sarba ta thA ga ta pra dz+nyA dz+nyA na a b+hi Shiny+tsA hU~M:__de ltar shes rab ye shes kyi dbang bskur bas zag bcas thig le'i dri ma dag__/lam pho nya'i bde stong sgom pa la dbang*/__'bras bu chos sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/bzhi pa tshig dbang ni/__dbang gsum pa'i nyams myong de nyid bde stong dbyer med kyi ye shes rig pa rjen par ngo sprod pa'i rdo rje'i tshig 'di la thugs ma yengs par gtad mdzod/__a:__bde ba'i ngo bo stong pa nyid:__dbyer med rig pa rjen pa'i ngang :__gzung 'dzin rang dag rang grol ba'i:__mi 'gyur dgongs pa'i gdengs zung shig:__oM sarba ta thA ga ta d+harma d+ha tu dz+nyA na gar+b+ha a b+hi Shiny+tsA a a a:__khyed rnams sems dus gsum rnam rtog gi spros pa chod la rig stong rjen pa'i ngang du spro bsdu med par lhod kyis klod la cung zad cig 'jog par zhu/__de ltar tshig dbang bskur bas gzung 'dzin rtog pa'i sgrib pa dag__/lam rdzogs chen bsgom pa la dbang*/__'bras bu ngo bo nyid sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/de dag gis dngos gzhi'i dbang bskur ba grub nas mtha' rten gyi rim pa la/__byin rlabs gtor ma'i dbang dang*/__drag po sgrol sreg 'phangs gnan gyi dbang gnyis las/__thog mar gtor ma'i dbang gi slad du dmigs pa 'di ltar mdzod/__gtor snod dur khrod rol pa'i pho brang gi dbus su gtor ma 'di nyid dpal chen rta mchog rol pa dmar smug zhal gsum phyag drug pa rgyan dang phyag mtshan thams cad yongs su rdzogs pa/__yum rdo rje phag mo mthing kha gri thod phyag rgya 'dzin pas 'khyud cing zhabs brgyad gyad kyi dor stabs kyis me dpung 'khrugs pa'i klong na bzhengs pa/__rab 'byams khro bo'i sprin phung 'phro ba'i skur gyur pa de nyid khyed rang rnams kyi spyi bor byon shing dbang bskur bas 'khor 'das thams cad zil gyis non/__gdon bgegs rgyal bsen 'byung po'i tshogs thams cad tshar bcad/__mchog dang thun mong gi dngos grub thob pa'i mos pa mdzod/__gtor ma spyi bor bzhag la/__hrI:__gtor snod dur khrod gsang ba mchog gi zhing :__gtor ma'i ngo bo dbang chen rta gdong zhal:__khrag 'thung gtso mchog sku yi dbyings su rdzogs:__rab 'byams khro bo rol pa'i sprin phung 'phro:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__ye shes gzi 'bar rngams shing bzhad pa'i sgras:__'khor 'das thams cad dbang bsgyur zil gyis non:__gdon bgegs rgyal bsen 'byung po tshar thag chod:__mchog thun dngos grub dpal la spyod par shog:__shrI pad+ma he ru ka ha ya grI wa hi hi hi hU~M a b+hi Shiny+tsa mi:__gtor ma'i lha tshogs rnams 'od du zhu nas khyed rang rnams la thim pas yi dam rta mchog rol pa dngos dang dbyer med du gyur pa'i mos pa mdzod/__gnyis pa drag po sgrol sreg 'phangs mnan bcas mngon spyod kyi dbang gi slad du thog mar slob dpon rta mchog rol pa gsal bas khyed rang rnams la drag rtsal stobs 'dus phur pa'i dbang bskur bas mngon spyod kyi phrin las sgrub pa la thogs pa med par gyur pa'i mos pa mdzod/__gdab phur lag tu gtad la/__hU~M:__dbang chen rta mchog rol pa yi:__drag rtsal stobs 'dus kI la yas:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__mngon spyod phrin las yongs rdzogs shog__/badz+ra kI la ya sarba duSh+tAn mA ra ya phaT:__de nas hom bskyed pa ni/__ru tra sarba sha trun ma ra ya nr-i dzaH__mdun du a las lcags bsregs kyi khang sgrom gru gsum bang rim dgu pa kha khyer dog cing gting zab pa nad mtshon dug gi char 'bebs shing than dang ltas ngan gyi cho 'phrul 'khrugs pa/__gshin rje'i las mkhan rnams kyis rgyob sod kyi sgra 'brug ltar sgrogs pa/__srid pa las kyi btson khang drag po de'i nang du nr-i tri dud kha yongs su gyur pa las dgra bgegs thams cad lus gcer bu rid pa mdog nag cing dran pa nyams pa mya ngan gyi phyag rgya can/__bu ga dgu nas khrag 'dzag pa gnod byed thams cad 'dus pa'i ngo bor gyur/__g.yab dril bcas/__hU~M:__dkon mchog rtsa gsum bden stobs dang :__chos nyid chos can bslu med mthus:__sdang dgra gnod byed bdud bzhi'i dpung :__dam sri sgab 'dre 'byung po kun:__mtshan ma'i rten la myur du khug:__dbyer med stims shig dam par sdoms:__myos par gyis shig lha dang phrol:__gzugs la phob cig mA ra ya:__bdud bzhi'i dam sri sgab 'dre log par 'dren pa thams cad badz+ra a~M ku sha dzaH__badz+ra pA shaM hU~M:__badz+ra s+pho Ta ba~M:__badz+ra g+hAn+De ho:__badz+ra pra be sha ya phaT:__badz+ra A be sha ya a AH__ces dgugs stims sogs byas nas/__lha tshogs sprul pa dang bcas pa drag po'i thun rdzas kyi ser ba dang*/__rdo rje phur pa'i thog chen phab pas dgra bgegs rnams kyi lus rdul phran du bshig__/rnam shes chos kyi dbyings su spar ba'i mos pa mdzod:__oM hrI pad+man+ta krita badz+ra kro d+ha ha ya grI wa hu lu hu lu hU~M phaT:__oM badz+ra du na b+h+yo tig nan dza dza:__sa ma ya s+t+wa~M:__kha~M rak+Sha sa ma ya dza:__kha~M rak+Sha sa ma ya b+h+yo:__kha~M rak+Sha sa ma ya zlog:__kha~M rak+Sha sa ma ya gtubs:__kha~M rak+Sha sa ma ya byer:__kha~M rak+Sha sa ma ya rbad:__kha~M rak+Sha sa ma ya rbad rbud phaT ya:__sarba sha trun big+h+nAn 'byung po mA ra ya dza:__mA ra ya rbad:__mA ra ya b+h+yo:__mA ra ya zlog:__mA ra ya phaT:__ces bzlas bzhin du phur pa gdab/__thun gyis brdeg gri yis gtubs la dum bu gcig zor du bstab/__lcags hom du drag shing gi me sbar la/__me 'bar ba'i nang du skad gcig gis yi dam rta mchog rol pa'i rten dang brten par bcas pa'i dkyil 'khor bkra lam gyis gsal ba la/__dgra bgegs dam sri bsgral ba'i sha khrag ye shes kyi bdud rtsir gyur pas mchod pa'i mos pa mdzod/__oM hrIHpad+man+ta krita badz+ra kro d+ha ha ya gr-I wa hu lu hu lu hU~M phaT:__sarba sha trun big+h+nAn dz+wa la ra~M kha hi/__ces brjod cing ling ga'i dum bu gcig hom me'i nang du dbul mthar dmigs med du bzhag__/de nas zor 'phen pa'i slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__gtor zor gnam lcags 'bar ba'i thog mtshon dug zer gyi zi ra 'khyugs pa 'di nyid bstan pa'i spyi dgra/__dam sri rgyal 'gong rnams kyi steng du 'phangs pas sbur ma me yis bcom pa ltar lhag ma rjes shul med par rdul du brlag pa'i mos pa mdzod/__hU~M:__rta mchog rol pa'i dkyil 'khor lha tshogs rnams:__ma g.yel ma g.yel thugs dam dus la bab:__gtor zor nad mtshon dug gi char chen po:__rnal 'byor bdag cag yon mchod 'khor bcas kyi:__byang chub bsgrub la bar du gcod byed pa'i:__sdang dgra gnod byed byad ma'i steng du phob:__gsang ba'i dgra gsum ka dag dbyings su sod:__'jigs pa'i bdud bzhi 'od gsal phyag rgyas thob:__bar chad 'phrang gsum ye shes ral gris chod:__chag che nyams nga mi mthun phyogs kun bzlog:__dgra dpung thul la bgegs dpung rtsad nas chod:__mngon spyod dmod pa'i phrin las yongs rdzogs mdzod:__oM hrI pad+man+ta krita badz+ra kro d+ha ha ya gr-I wa hu lu hu lu hU~M phaT:__oM badz+ra du na b+h+yo tig nan dza dza:__sa ma ya s+t+wa~M:__kha~M rak+sha sa ma ya dza:__kha~M rak+sha sa ma ya b+h+yo:__kha~M rak+sha sa ma ya zlog:__kha~M rak+sha sa ma ya gtubs:__kha~M rak+sha sa ma ya byer:__kha~M rak+sha sa ma ya rbad:__kha~M rak+sha sa ma ya rbad rbud phaT ya:__sarba sha trun big+h+nAn 'byung po mA ra ya dza:__mA ra ya rbad:__mA ra ya b+h+yo:__mA ra ya zlog:__mA ra ya phaT:__ma hA shwa ri ra~M duSh+tAn pra t+ya~M gi ra b+h+yo b+h+yo zlog zlog b+h+yo zlog cig:__ces brjod la gtor zor 'phen/__de nas gtor snod sbub pa'i 'og tu dam sri mnan pa'i slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__mdun du thar med las kyi btson khang e sgrom 'bar ba'i nang du gnod byed dgra bgegs dam sri thams cad rang dbang med par bkug pa'i mos pa mdzod/__na mo/__sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/__yi dam rta mchog rol pa'i lha tshogs rnams kyi bka' bden pa dang*/__bka' srung pho nya las mkhan rnams kyi bka' bden pa dang*/__gsang sngags rigs sngags gzungs sngags snying po phyag rgya ting nge 'dzin rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i mthu la brten nas bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa rnams la gnod cing 'tshe bar byed pa'i dam sri sgab 'dre thams cad/__gtor gzhong ri rab 'bar ba'i 'og tu khug cig__oM hrIHpad+man+ta krita badz+ra kro d+ha ha ya gr-I wa hu lu hu lu hU~M phaT:__nr-i tri badz+ra aM ku sha dzaH__lan gsum/__de ltar bkug pa'i steng du rta mchog rigs drug gi rdo rje'i bro brdungs pas byang chub sgrub pa'i bar chad thams cad zhi/__bgegs dang 'byung po thams cad zil gyis non/__sa gsum gyi ma mo'i tshogs rnams dbang du 'dus shing yid 'phrog pas ci bcol ba'i las thog med du sgrub pa'i mos pa mdzod/__hU~M:__dbang chen rgyal po de bzhin gshegs:__gti mug rdo rje 'khor bcas kyis:__rta skad ldir zhing 'tsher ba yis:__chos dbyings ye shes glu blangs shing :__g.yas nas bskor zhing g.yon du 'khyil:__bde gshegs rol pa'i bro brdungs pas:__zhi ba'i las kun lhun gyis grub:__'gal rkyen bar chad thams cad zlog:__rmongs pa'i bdud dang dam sri dang :__sgab 'dre bar du gcod pa'i tshogs:__thar med las kyi e dbyings mnan:__'khor lo'i phyag rgyas rgyas btab pas:__bdag tu lta ba ma zhig bar:__nam yang ldang ba'i skabs med do:__hi hi hi oM bud+d+ha be ro tsa na ha ya gr-I wa sarba big+h+nAn mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog e la~M s+t+wa~M b+ha ya nan:__hU~M:__dbang chen rgyal po de bzhin gshegs:__zhe sdang rdo rje 'khor bcas kyis:__rta skad rngam shing 'tsher ba yis:__me long ye shes glu blangs shing :__g.yas g.yon dbus su 'khrab pa yis:__rdo rje rol pa'i bro brdungs pas:__mchog gi las kun lhun gyis grub:__'gal rkyen bar chad thams cad zlog:__'khrugs pa'i bdud dang dam sri dang :__sgab 'dre bar du gcod pa'i tshogs:__thar med las kyi e dbyings mnan:__rdo rje'i phyag rgyas rgyas btab pas:__bdag tu lta ba ma zhig bar:__nam yang ldang ba'i skabs med do:__hi hi hi hU~M badz+ra ak+Sho b+h+ya ha ya gr-I wa sarba big+h+nAn mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog e la~M s+t+wa~M b+ha ya nan:__hU~M:__dbang chen rgyal po de bzhin gshegs:__ser sna rdo rje 'khor bcas kyis:__rta skad phra zhing 'gyur ba yis:__mnyam nyid ye shes glu blangs shing :__'khyil zhing rtse mor 'dur ba yis:__rin chen rol pa'i bro brdungs pas:__rgyas pa'i las kun lhun gyis grub:__'gal rkyen bar chad thams cad zlog:__ngar 'dzin bdud dang dam sri dang :__sgab 'dre bar du gcod pa'i tshogs:__thar med las kyi e dbyings mnan:__rin chen phyag rgyas rgyas btab pas:__bdag tu lta ba ma zhig bar:__nam yang ldang ba'i skabs med do:__hi hi hi trA~M rat+na saM b+ha ba ha ya gr-I wa sarba big+h+nAn mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog e la~M s+t+wa~M b+ha ya nan:__hU~M:__dbang chen rgyal po de bzhin gshegs:__'dod chags rdo rje 'khor bcas kyis:__rta skad snyan cing chags pa yis:__sor rtogs ye shes glu blangs shing :__dbus dang phyogs 'tshams 'dur ba yis:__pad+ma rol pa'i bro brdungs pas:__dbang gi las kun lhun gyis grub:__'gal rkyen bar chad thams cad zlog:__chags pa'i bdud dang dam sri dang :__sgab 'dre bar du gcod pa'i tshogs:__thar med las kyi e dbyings mnan:__pad+ma'i phyag rgyas rgyas btab pas:__bdag tu lta ba ma zhig bar:__nam yang ldang ba'i skabs med do:__hi hi hi hrI pad+ma d+ha ra ha ya gr-I wa sarba big+h+nAn mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog e la~M s+t+wa~M b+ha ya nan:__hU~M:__dbang chen rgyal po de bzhin gshegs:__phrag dog rdo rje 'khor bcas kyis:__rta skad drag rngams 'tsher ba yis:__bya grub ye shes glu blangs shing :__sna tshogs rdo rje 'bar ba yis:__karma rol pa'i bro brdungs pas:__drag po'i phrin las lhun gyis grub:__'gal rkyen bar chad thams cad zlog:__phrag dog bdud dang dam sri dang :__sgab 'dre bar du gcod pa'i tshogs:__thar med las kyi e dbyings mnan:__las kyi phyag rgyas rgyas btab pas:__bdag tu lta ba ma zhig bar:__nam yang ldang ba'i skabs med do:__hi hi hi AHa mo g+ha sing+ha ha ya gr-I wa sarba big+h+nAn mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog e la~M s+t+wa~M b+ha ya nan:__hU~M:__dbang chen rgyal po de bzhin gshegs:__ye shes rdo rje 'khor bcas kyis:__rta skad rngam bzhad rgyun chags pas:__'od gsal ye shes glu blangs shing :__sgeg ldems shugs kyis 'gro ba yis:__khrag 'thung rol pa'i bro brdungs pas:__las rnams thams cad lhun gyis grub:__'gal rkyen bar chad thams cad zlog:__ma rig bdud dang dam sri dang :__sgab 'dre bar du gcod pa'i tshogs:__thar med las kyi e dbyings mnan:__ye shes phyag rgyas rgyas btab pas:__bdag tu lta ba ma zhig bar:__nam yang ldang ba'i skabs med do:__hi hi hi shrI he ru ka ha ya gr-I wa sarba big+h+nAn mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog e la~M s+t+wa~M b+ha ya nan:__des mtha' rten gyi rim pa rnams grub nas khyed rang rnams yi dam lha yi skur gsal ba la shis par brjod cing me tog gi char sil mar bsnyil bas dge legs kyi 'byor pa phyogs dus thams cad du khyab cing rtag par spel ba'i mos pa mdzod/__rig stong zung 'jug chos sku 'od dpag med//gdug pa 'dul phyir rta mchog rol pa'i sku/__/'bar ba'i cho 'phrul sa gsum kun 'gengs pa'i/__/bkra shis des kyang deng 'dir bde legs shog__/ces brjod cing*/__dam tshig khas blangs*/__maN+Dal phul/__lus dbul dge bsngo spyi ltar bya/__gsum pa rjes ni las byang gi tshogs nas bzung mthar dbyung ngo/__!__/rtsa ba'i lnga pa rdo rje phag mo'i byin rlabs la sbyor dngos rjes gsum las/__dang po sbyor ba yo byad kyi shoms ni/__dkyil 'khor gyi dbus su thod pa mtshan ldan bdud rtsis bkang ba'i khar me long la sin+d+hu ra brdal bar oM gsum ma bris pa dar dmar gyis bkab/__rgyab tu bdud rtsi ril bus bkang ba'i thod pa/__g.yas g.yon du phag mo dmar mo'i sku tsaka__/thod phreng me long*/__dbang rdzas khyer bde'i sman raka gtor gsum dang*/__mar me mchod gtor rnams spyi ltar bkod pa'o/__/cho ga'i sbyor ba ni/__phag mo'i las byas bzlas pa bcas grub nas bdud rtsi ril bu sgrub pa ni/__sngar nas sgrub zin la 'di tsam gyis mthus pas/__a mr-i tas bsang*/__shu n+ya tas sbyangs/__stong pa'i ngang las skad cig gis:__dam tshig sgrol ma rlung dkyil dang :__gos dkar 'bar ba me yi steng :__spyan ma'i rang bzhin thod sgyed gsum:__de steng dbyings phyug ka pA la:__yangs shing rgya che'i nang khongs su:__mA ma kI yis bdud rtsis bcud:__sha lnga'i ri bo lhun mthor brtsegs:__bdud rtsi lnga yi rgya mtshor 'khyil:__thabs shes yi ge 'bru bcu dang :__dbyangs gsal 'bru gsum 'od 'bar mtshan:__bdag nyid rdo rje phag mo yi:__thugs srog las byung 'od zer gyis:__'od du zhu zhing bskol ba las:__kha dog dri ro nus pa'i bcud:__rmad byung bdud rtsi rgya mtsho'i dbus:__pad+ma nyi ma bam ro'i steng :__baM yig yongs gyur skad cig gis:__bcom ldan rdo rje phag mo dmar:__zhal gcig phyag gnyis gzi brjid 'bar:__khro 'dzum chags nyams mche ba gtsigs:__gri gug thod pa kha T+wa~M 'chang :__dar dang rin chen me tog phreng :__rus pa'i phyag rgya lnga yis spras:__thod skam dbu rgyan do shal g.yo:__zhabs gnyis brkyangs bskums gar thabs kyis:__ye shes me 'od klong na bzhugs:__rna ltag phag zhal ngur ba'i sgras:__srid zhi thams cad g.yo zhing sdud:__de phyir pad+ma'i 'dab ma bzhir:__snying po'i rnal 'byor mkha' 'gro bzhi:__thugs gsung sku yi 'khor lo la:__yul chen nyer bzhi'i rnal 'byor ma:__dur khrod ma mo sgo mtshams brgyad:__'bum phrag yangs pa'i mkha' 'gro dang :__rtsa gsum rgya mtsho'i sprin phung 'phro:__snang stong zung 'jug ye shes rtsal:__bde chen 'od skur lam mer bzhugs:__gnas gsum rdo rje gsum gyi dngos:__yi ge gsum gyi phyag rgyas gdab:__nam mkha' gang ba'i dbang gi lhas:__bde chen bdud rtsi'i char 'bebs pas:__phung po gnas gyur nyon mongs dag:__ye shes dbang bskur rigs kyi bdag:__thod phreng rigs lnga'i cod paN rdzogs:__oM AHhU~M badz+ra kA ya wA' ka tsit+ta sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~M:__oM hU~M tra~M hrIHAH__a b+hi Shiny+tsa mi su ra ta s+t+wa~M a haM:__hU~M:__bde chen 'bar ba'i dkyil 'khor nas:__bcom ldan rdo rje phag mo yum:__gnas gsum mkha' 'gro'i tshogs dang bcas:__byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:__oM shrI badz+ra wA rA hI sarba sa ma ya e A ral+li hrIM hrIM phaiM phaiM:__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__a ti pU ho:__pra tI ts+tsha ho:__oM AHhU~M:__yul kun phyi nang gsang ba yi:__mchod pa'i phyag rgya chen por shar:__bde chen dbang po'i dam tshig gis:__dgyes bzhes mchog thun dngos grub stsol:__oM shri badz+ra wA rA hI man+Da la sa pa ri wA ra ar+g+haM pA d+yaM puSh+pe d+hu pe A lo ke gan+d+he nai bi d+ya shab+da pany+tsa kA ma gu Na pU dza hoH__ma hA a mr-i ta rak+ta ba ling ta kha kha khA hi khA hi:__ma hA su kha d+ha tu pu dza ho:__hU~M:__bcom ldan rdo rje phag mo ni:__rgyal kun bskyed dang rol pa'i yum:__gnas gsum mkha' 'gro'i sprin phung 'phro:__dkyil 'khor dbang phyug ma la bstod:__gzhan yang mkha' 'gro sde bzhi dang :__'khor lo gsum gyi rnal 'byor ma:__sgo mtshams skyong ba'i pho nya mo:__dkyil 'khor lha tshogs kun la bstod:__bzlas pa ni/__rang gi thugs nas sngags kyi phreng :__gzungs thag rdo rje'i lam nas brgyud:__mdun bskyed thugs kar nyi gdan la:__ba~M mthar sngags kyis mtshan par thim:__bde ba chen po'i nyams 'bar bas:__ye shes 'od zer mkha' khyab 'phros:__bde gshegs zhi khro rab 'byams dang :__gnas gsum dpa' bo mkha' 'gro yi:__thugs rgyud rang dbang med par bskul:__rnam par grol ba'i byang chub sems:__bde chen ye shes bdud rtsi dang :__'khor 'das brtan g.yo'i dwangs ma'i bcud:__char bzhin bab nas zhal du zhugs:__sku yi nang gang gzi byin 'bar:__thugs srog sngags phreng dag las kyang :__bdud rtsi'i rgyun babs ro gcig tu:__mkha' dbyings pad+ma'i ze'u 'bru las:__rgyun mi 'chad par drag tu babs:__dam tshig gsang ba'i rdzas la thim:__mthong tshor myong dang reg pa kun:__grol ba mchog gi dpal ster ba'i:__ye shes bdud rtsi'i phung por bsam:__sgrub sngags oM gsum ma'i sham bur/__ma hA su kha badz+ra a mr-i ta hU~M hrI ThA:__zhes ci nus bzla dbyangs gsal rten snying yig brgya bcas lan gsum gyis lhag chad bskang la stong tshig phul/__hU~M:__sngon gyi thugs dam chen po yis:__mchog gi phrin las stsal lags na:__dam tshig rten la ye shes sems:__dbyer med brtan par bzhugs su gsol:__oM sarba ta thA ga ta badz+ra wA rA hI sa pa ri bA ra dzaHhU~M ba~M hoH__dgyes pas 'od zhu bcud la thim:__bdud rtsi 'od ky-i gong bu'i tshul:__dam tshig ye shes dbyer med pa:__grol ba bzhi ldan chen por gyur:__par bsam mo/__de nas chos srung la mchod gtor phul grub 'phral las byang ltar/__skong bshags tshogs mchod spyi skong bcas btang*/__rig pa'i me tog dor la gnang ba zhu/__gnyis pa dngos gzhi dbang bskur ba ni/__slob ma rnams khrus nas dbyung*/__las byang ltar bgegs bskrad srung 'khor sgom/__spro na rtsa dbang skabs kyi mtshams sbyor las sgrub thabs snying po bskor lnga las rdo rje phag mo'i byin rlabs kyi rim pa sogs sbyar/__bsdu na sems bskyed gsal gdab nas/__de la 'dir gang gsan par bya ba'i chos ni/__gter gzhung las/__rdo rje phag mo'i sgrub thabs ni:__nyams chags thams cad zhi ba dang :__bde chen ye shes rgyas pa dang :__rlung sems dbang du 'du ba dang :__gzung 'dzin 'byung po tshar gcod pa'i:__bla med phrin las rmad po che:__myur du sgrub pa'i thabs zab mo:__skal bzang mchog gi spyod yul lo:__zhes dang*/__rdo rje phag mo'i sngags rgyud dang :__man ngag kun gyi snying po'i bcud:__nga sprul sgyu ma'i skyes bu yi:__dbyings la rig pa'i gter du sbas:__rtsol med lhug par gtan la phob:__rang dang gzhan don phan pa che'i:__phrin las mthar ru dbyung bar gyis:__'brel tshad don ldan e ma ho:__zhes gsungs pa ltar pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i dgongs gter grub thob chen po thang stong rgyal po'i thugs tig gi chos skor las byon pa'i sgrub thabs snying po skor lnga las rdo rje phag mo'i byin rlabs kyi rim pa phul bar byed pa la slob dpon gyi bya ba grub nas/__khyed rang rnams kyi ngo skal du gyur pa la thog mar byin rlabs zab mo zhu ba'i yon du maN+Da phul mdzod/__'bul du bzhug__/de ltar maN+Dal phul nas sngon chad ma rig 'khrul pa'i dbang gis pad+ma dbang chen gyi dkyil 'khor rang ngo ma shes pa'i mtshon byed du mig dar sbyin pa ni/__a khaM wi ra hU~M:__zhes pas sbyin/__dkyil 'khor gyi lha dang mjal ba'i phyag rten gyi slad du me tog sbyin pa ni/__a khaM wi ra hU~M:__bla ma dang dkyil 'khor gyi dbang phyug dbyer med pa la dbang bskur bar gsol ba btab pa 'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__bdag gi ston pa khyab bdag che:__rdo rje'i rig 'dzin bla ma yis:__rgyud dag nus pa mchog thob phyir:__dkyil 'khor 'jug cing dbang bskur gsol:__de ltar gsol ba btab nas dbang dngos la dkyil 'khor du 'jug pa dang zhugs nas dbang bskur ba gnyis las dang po la thog mar phyi 'jug gi slad du bdag dang mtha' yas pa'i sems can thams cad kyi don du rdo rje theg pa'i thun mong ma yin pa'i skyabs yul rnams la byang chub snying po'i bar du skyabs su 'gro bar bgyi'o snyam pas 'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__na mo:__mkha' mnyam 'gro rnams bsgral ba'i phyir:__bla ma dkon mchog rtsa ba gsum:__byang chub snying po mchis kyi bar:__rtse gcig gus pas skyabs su 'chi:__theg pa chen po'i lam gyi rtsa ba byang chub mchog tu sems bskyed par bgyi'o snyam pas 'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__ho:__mar gyur rigs drug sems can la:__byams dang snying rje chen po'i blos:__byang chub mchog la 'god pa'i slad:__zab mo'i lam la 'jug par bgyi:__de ltar skyabs 'gro dang sems bskyed gnyis kyi skabs su thob pa'i sor byang gi sdom pa gnyis dang*/__dbang gi dngos gzhi'i skabs su thob 'gyur gyi spyi dang bye brag gi dam tshig rnams tshul bzhin du bzung bar bgyi'o snyam pas 'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__ho:__bla ma mchog dang dkyil 'khor lha:__kun nas bdag la dgongs su gsol:__bdag gis dus 'di nas bzung ste:__byang chub snying por mchis kyi bar:__mtha' yas 'gro ba'i don gyi phyir:__so sor thar pa'i sdom pa dang :__byang sems bslab pas rgyud sbyangs nas:__khyad par gsang ba sngags kyi srog:__rtsa ba yan lag dam tshig kun:__srog gi phyir yang mi gtong gzung :__bla ma yi dam dbyer med pa:__rtse gcig bsgrub par dam bca' na:__ye shes chen pos byin brlab gsol:__de rnams kyis phyi 'jug gi rim pa rnams grub nas gnyis pa nang 'jug gi slad du gsol ba gdab pa 'di yi rjes zlos mdzod/__e ma hoHphyi ltar 'jug pa yis:__rgyud sbyangs bka' drin rtsal lags kyi:__nang du gzhug cing ye shes kyi:__gzi byin mchog tu bskyed mdzad gsol:__lan gcig__/gnang ba sbyin shing gsang bar gdams pa ni/__de ltar yin na dkyil 'khor che'i:__nang du gzhug cing smin par bya:__gsang ba gsang chen gsang mchog gi:__nyams myong gzhan la ma smra zhig:__dzaHhU~M ba~M hoH[ ¿]zhes pas yol ba phyes te nang du drangs nas dkyil 'khor gyi shar lho nub byang gi sgo bzhi nas rim bzhin phyag byas par mos te thal mo gnas gsum du sbyor la sngags 'di rnams kyi rjes zlos mdzod/__oM na ma te hU~M:__na ma mi hU~M:__na mo na ma hU~M:__lan bzhi/__de ltar phyag 'tshal nas ye shes pa dbab pa'i don du dmigs pa 'di ltar mdzod/__oM ma hA shU n+ya ta dz+nyA na badz+ra swa b+ha wa at+ma ko\u0f85ha~M:__khyed rnams mi dmigs stong pa'i ngang*/__pad+ma nyi ma bam ro'i steng :__rang sems ba~M yig dmar po las:__rgyal yum badz+ra wA rA hI:__rab dmar bskal pa'i me 'od 'bar:__khro 'dzum zhal gcig 'che ba gtsigs:__spyan gsum dmar zlum rjes chags g.yo:__dbu skra thor cog spyi bor bcings:__lhag ma sku rgyab sil ler grol:__rna ltag g.yas su phag zhal ngur:__phyag g.yas rdo rje'i gri gug 'phyar:__g.yon pas thod pa khrag bkang gsol:__gru mo g.yon na kha TA~M ga:__he ru ka dpal ngo bor rdzogs:__rus pa'i phyag rgya rnam lnga dang :__thod skam dbu rgyan do shal 'phyang :__dar dang me tog phreng bas brgyan:__skyil krung phyed pa'i gar stabs kyis:__ye shes me dpung klong na bzhengs:__gnas gsum rdo rje'i yi ge gsum gyis mtshan pa'i skur gyur pa'i mos pa mdzod/__slob dpon gyi thugs ka dang khyed rang rnams kyi thugs ka nas kyang 'od zer bde ba chen po'i rnam par 'phros/__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi thugs rgyud rang dbang med par bskul te de thams cad sku phyag rgya/__gsung yig 'bru/__thugs phyag mtshan gyi rnam par spyan drangs te khyed rang rnams la sib sib thim pas gzi byin mchog tu 'bar ba'i mos pa mdzod/__hU~M:__bde chen 'bar ba'i dkyil 'khor nas:__bcom ldan rdo rje phag mo yum:__gnas gsum mkha' 'gro'i tshogs dang bcas:__byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:__oM shrI badz+ra wA rA hI sarba sa ma ya e a ral+li hrIM hrIM phaiM phaiM:__dzaHhU~M ba~M hoH__de ltar dbab pa'i ye shes pa rnams brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__tiSh+Tha badz+ra:__sngar byin pa'i me tog de nyid tshe rabs sngon nas 'brel ba'i yi dam gyi lha la 'bab par shog cig snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/__hoH__bdag gi rig pa'i me tog 'di:__lhag pa'i lha la deng 'bul na:__sngon nas rjes bzung yi dam lha:__gang yin de la 'bab par shog:__badz+ra puSh+pe pra tI ts+tsha hoH__ces pas me tog dor/__slob dpon gyi thugs ka nas byung ba'i ye shes kyi 'od zer gser gyi thur ma lta bus khyed rang rnams kyi ma rig pa'i sgrib g.yogs mig dar dang lhan gcig tu bsal ba'i mos pa mdzod/__ho:__dkyil 'khor gtso mchog ston pa yis:__'gro rnams ma rig bsal mdzad ltar:__de bzhin khyed kyi ma rig mig:__ye shes spyan du dbye bar bya:__badz+ra tsak+Shu dz+nyA na pra be sha ya phaT:__de nas dkyil 'khor bstan pa ni/__dkyil 'khor bzang po 'di nyid ltos:__dad dang spro ba mchog tu bskyed:__las dang rab 'byams ye shes kyi:__dngos grub sgrub la brtson par gyis:__de dag gis 'jug pa'i chos rnams grub nas gnyis pa dngos bzhi'i dbang rnams rim pa bzhin du bskur ba la thog mar bum pa'i dbang gi slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__thod pa'i bdud rtsi 'di nyid bcom ldan 'das rdo rje phag mo'i lha sum cu so gsum gyi rten dang brten par bcas pa'i dkyil 'khor du lam gyis gsal btab nas slob dpon la gus 'dud drag po zhig mdzad pa la brten nas/__slob dpon mdun bskyed dang bcas pa'i thugs ka nas 'od zer 'phros rtsa gsum rgyal ba zhi khro rab 'byams kyi lha tshogs nam mkha' gang bar spyan drangs thod pa'i lha tshogs rnams la thim pas byin rlabs kyi gzi byin 'bar/__khyed rang rnams kyi spyi bor byon sku las bdud rtsi'i rgyun babs pa spyi bo nas thim shing dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__thod pa spyi bor bzhag la/__oM:__sangs rgyas kun gyi dam tshig che:__bde skyong bdud rtsi'i dkyil 'khor gyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__tha mal snang zhen dag par shog:__oM oM oM sarba bud+ha DA kI nI ye:__badz+ra war+Na nI ye:__badz+ra bai ro tsa nI ye hU~M hU~M hU~M phaT phaT phaT swA hA:__ba~M ha ri ni sa badz+ra yo gi nI sarba sid+d+hi pha la hU~M:__ma hA su kha a mr-i ta a b+hi Shiny+tsa oM:__de ltar na lus bdud rtsis gang bas bum pa'i dbang thob/__rtsa khams tha mal snang zhen gyi dri ma dag__/snang stong bskyed rim bsgom pa la dbang*/__lus rdo rje'i sku ru byin gyis rlabs pa'i mos pa mdzod/__gnyis pa gsang dbang gi slad du dmigs pa 'di ltar mdzod/__thod pa'i lha tshogs rnams rang 'od kyi he ru ka dang snyoms par zhugs pa'i rjes su chags pa'i bde bas byang chub kyi sems su zhu ba'i rgyun dam tshig gi rdzas dang ro gcig tu gyur pa de nyid ljags thog tu byin pa'i mos pa mdzod/__AH__rdo rje btsun mo'i dkyil 'khor lha:__byang chub sems su zhu ba'i rgyun:__rigs kyi bu la byin pa yis:__rlung khams sngags su rdzogs par shog:__ma hA su kha bo d+hi tsit+ta a b+hi Shiny+tsa AH__ces pas byin pa de nyid/__a ho ma ha su kha :__zhes gsung shing myong bar zhu/__de ltar dbang bskur bas byang chub sems kyi lus thams cad gang dwangs ma rtsa gnas thig le rnams su thim/__nyon mongs pa dang rnam rtog rags pa 'gags/__gsal stong bde ba'i ye shes skyes/__gsang ba'i dbang thob ngag gi dri ma dag__lam rtsa rlung dang gtum mo sgom pa la dbang*/__ngag gsung rdo rjer byin gyis rlabs pa'i mos pa mdzod/__gsum pa sher dbang gi slad du maN+Dal gyis dbus nas me long sin+d+hu ra sngags dang bcas pa las phyag g.yas kyi srin lag gis blangs te chos kyi phyag rgya'i ngo bor mos pas lte bar thig le re mdzad par zhu/__hU~M:__rnam thar gsum ldan yum gyi mkha':__mtshon byed chos kyi phyag rgya yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__dpe yi ye shes smin par shog:__ma hA su kha pra dz+nyA dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__zhes dbang bskur bas khyed rang rnams kyi lte ba'i thig le de nyid rang 'od kyi yab dpa' bo rta mchog rol par gyur pa dang snyoms par zhugs lte ba'i gtum mo'i ye shes kyi mes spyi bo'i haM las byang sems bskul/__yas babs rgyu yi dga' ba bzhi dang*/__mas brten 'bras bu'i dga' ba bzhi yi rim pas lhan skyes kyi bde stong nyams su myong*/__shes rab ye shes kyi dbang thob/__yid kyi sgrib pa dag__/bde stong pho nya'i rnal 'byor sgom pa la dbang*/__yid thugs rdo rjer byin gyis rlabs pa'i mos pa mdzod/__/bzhi pa tshig dbang ni dbang gsum pa'i nyams myong de nyid bde stong dbyer med kyi ye shes rig pa rjen par ngo sprod pa'i rdo rje'i tshig 'di la thugs ma yengs par gtad mdzod/__a:__thog mtha' med pa'i byang chub sems:__rdo rje nam mkha'i dkyil lta bus:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__don gyi ye shes mngon gyur shog:__ma hA mu Da dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa a a:__lhan skyes kyi bde ba'i nyams myong gi steng du bla ma'i thugs dang rang sems bsres la rig stong rjen pa'i ngang du cung zad mnyam par 'jog par zhu/__de ltar tshig dbang bskur bas byin rlabs 'pho ba'i stobs kyis/__bzhi pa'i dbang thob/__shes bya'i sgrib pa dag__/lam phyag rgya chen po sgom pa la dbang*/__cha mnyam ye shes rdo rjer byin gyis rlabs pa'i mos pa mdzod/__de dag gi dbang gi dngos gzhi grub nas mtha' rten gyi dbang la gsum las dang po sku gsung thugs kyi dbang rnams bskur ba la thog mar sku bskyed pa'i rjes gnang gi slad du 'khor lo'i dbang phyug ma'i sku spyi bor bzhag pas snang ba la tha mal du 'dzin pa'i sgrib pa dag__/gang snang thams cad lha yi dkyil 'khor du sad par byas/__snang stong sku rdo rje mngon du byed pa'i dbang thob pa'i mos pa mdzod/__sku tsaka spyi bor bzhag cing bstan la/__ho:__deng nas brtsams te bu khyed kyis:__snod bcud phung khams skye mched kun:__ye shes phag mo'i phyag rgyar sgom:__tha mal snang zhen dag par gyis:__kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__gnyis pa gsung dbang bzlas pa'i lung gi slad du khyed rang rnams lhar gsal ba'i thugs dbus nyi zla'i ga'u kha sbyor gyi sbubs su ba~M yig dmar por gsal ba la/__slob dpon gyi thugs ka'i sngags phreng las sngags phreng gnyis pa re 'phros khyed rang rnams kyi thugs kar ba~M yig gi mthar 'khod pa'i mos pa mdzad nas sngags 'di rnams kyi rjes zlos lan gsum re mdzod/__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye hU~M phaT:__dang sgrub sngags/__oM oM oM sarba bud+ha DA kI nI ye:__badz+ra war+Na nI ye:__badz+ra bai ro tsa nI ye:__hU~M hU~M hU~M phaT phaT phaT swA hA:__ba~M ha ri ni sa badz+ra yo gi nI sarba sid+d+hi pha la hU~M:__dang*/__oM oM oM sarba bud+ha DA kI nI ye:__badz+ra war+Na nI ye:__badz+ra bai ro tsa nI ye:__hU~M hU~M hU~M phaT phaT phaT swA hA:__ba~M ha ri ni sa badz+ra yo gi nI sarba sid+d+hi pha la hU~M:__ma hA su kha dz+nyA na A be sha ya hU~M hU~M:__ces dang sgrub sngags kyi sham bur las bzhi so so'i sngags/__oM shIn+taM ku ru swA hA:__b+h+rU~M puSh+tiM ku ru oMH__hrI wa shaM ku ru ho:__hU~M ma ra ya phaT:__btags pa lan re bzla/__sngags kyi nus pa brtan pa'i phyir phreng ba mgrin par bzhag pas ngag tha mal du 'dzin pa dag__/grags pa thams cad sngags kyi rang sgrar sad/__grags stong gsung rdo rje mngon du byed pa'i dbang thob pa'i mos pa mdzod/__phreng ba mgrin par bzhag la/__ho:__deng nas brtsams te bu khyed kyis:__brtan g.yo'i sgra skad 'gyu ba'i rlung :___ye shes phag mo'i sngags su zlos:__las rlung sngags su rdzogs par gyis:__wA' ka dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa AH__gsum pa thugs ting nge 'dzin gyi dbang bskur ba ni chos thams cad me long du gzugs brnyan shar ba bzhin/__rig pa'i rang rtsal sna tshogs su shar tsam nyid nas rig stong don gyi phag mo las ma g.yos par shes pas rtog tshogs chos skur smin par byed pa'i dbang thob pa'i mos pa mdzod/__me long bstan la/__ho:__deng nas brtsams te bu khyed kyis:__gzung 'dzin rtogs pas ma slad pa'i:__ye shes phag mo'i gnas lugs sgom:__rig stong chos skur smin par gyis:__tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__rtsa ba'i gnyis pa thun mong skong bshags kyi dbang bskur ba'i slad du/__sman raka gtor ma mar me rnams phyag tu gtad la brten nas dam tshig nyams chags thams cad sor chud de mchog dang thun mong gi dngos grub sgrub pa la thogs pa med par 'jug nus pa'i mos pa mdzod/__de dag dngos sam tsag li gtad la/__ho:__deng nas brtsams te bu khyed kyi:__nyams chags skong zhing bshags pa'i rdzas:__sman raka gtor ma mar me yis:__rgyud dag dngos grub sgrub par gyis:__ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta A lo ke bi shud+ha a b+hi Shiny+tsa oM:__gsum pa khyad par bdud rtsi ril bus dbang bskur ba'i slad du dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__bum pa gzhal yas khang du ril bu ye shes mkha' 'khro'i lha tshogs su shar ba'i dkyil 'khor chen pos dbang bskur bas/__snang srid gdod nas bdud rtsir dag pa'i dgongs spyod kyis/__grol ba drug ldan gyi sgo nas 'gro don rlabs po che 'grub pa'i nus pa thob pa'i mos pa mdzod/__ril bu'i thod pa spyi bor bzhag ril bu lag tu byin te/__oM AHhU~M:__don gyi bdud rtsi rigs lnga'i rtags:__rdzas kyi ril bu sgrub byed chos:__rdo rje btsun mo'i dkyil 'khor gyis:__rigs kyi bu la dbang bskur ro:__oM oM oM sarba bud+ha DA kI nI ye:__badz+ra war+Na nI ye:__badz+ra bai ro tsa nI ye:__hU~M hU~M hU~M phaT phaT phaT swA hA:__ba~M ha ri ni sa badz+ra yo gi nI sarba sid+d+hi pha la hU~M:__ma hA pa Sha badz+ra a mr-i ta hU~M hrI Tha:__dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M:__ces pas byin pa'i ril bu de nyid sangs rgyas thams cad 'dus pa'i ngo bor mos te myang bar zhu/__des bde ba chen po rdo rje'i bdud rtsi'i dbang thob pas deng phyin chad gzhan don gyis shig ces gdams pa ni/__hoH__deng nas brtsams te bu khyed kyis:__rdo rje bdud rtsi sbyor ba yis:__mthong tshor myong reg thams cad kun:__rnam grol mchog tu dbugs dbyung zhig:__ma hA a mr-i ta badz+ra sa ma ya ho:__de lta bu'i ril bu sgrub cing dus dang rgyun du bsten na phan yon chen po dang ldan pa yin te gter gzhung las/__dus dang rgyun du bsten pa yis:__nyams chags skong zhing sdig sgrib dag:__tshe dang lang tsho bsod nams 'phel:__khyad par bde chen ye shes skye:__mchog dngos rtsol med 'grub pa'i phyir:__rnal 'byor rnams kyis spyad par bya:__zhes gsungs pas bdag legs su 'dod pa dag gis bya sla zhing chod che ba 'di lta bu la yi dam bya bar rigs so/__de rnams kyi mtha' rten gyi rim pa rnams grub nas khyed rang rnams rdo rje phag mo'i skur gsal ba la slob dpon dkyil 'khor pa dang bcas pas shis par brjod cing me tog gi char sil mar bsnyil bas dge legs kyi 'byor pas phyogs dus thams cad du khyab cing rtag par spel ba'i mos pa mdzod/__snang ba'i dngos kun phag mo'i sku ru dag__/grags pa ye shes mkha' 'gro'i gsung du 'ur/__/rtogs tshogs bde stong thugs su smin pa yis/__/gsang gsum mngon du byed pa'i bkra shis shog__/de ltar shis par brjod nas dam tshig bsgrags pa ni 'di la gsan pas khyab te/__de ltar rdo rje phag mo yi:__lam gyi rtsa ba dbang bskur nas:__dbang dang dam tshig sdom pa ni:__rnam par dag pa'i tshul la bslab:__de yang ngo bo smin byed las:__thob pa'i sngags kyi 'dul ba ste:__nges tshig 'da' dka'i bslab pa nyid:__dbye na gsang ba rgyud sde las:__shes sgrub mi spang lnga phrag gsum:__yan lag sum brgya drug cur spros:__sgrub sder rtsa ba sku gsung thugs:__yan lag nyi shur rtsa lngar bshad:__gsang mchog rjes su rnal 'byor la:__dgra gsum bsad dang bdud bzhi 'dul:__'phrang gsum bsal sogs rgya cher gsung :__rang bzhin gsang ba rdzogs pa cher:__med phyal gcig pu lhun grub ste:__rang bzhin lta ba'i dam tshig rnams:__spyi dang khyad par lhag pa ste:__rnam pa gsum du shes byas nas:__ma nyams srung shing phyir bcos sogs:__rang rgyud dag pa'i rnal 'byor pas:__'jug pa'i lam la brtson pa yis:__dka' ba med par rig 'dzin 'grub:__sku dang ye shes phrin las rnams:__bsam gyis mi khyab 'bras thob 'gyur:__de phyir shin tu gces par zungs:__zhes gsungs pa ltar dam tshig dang sdom pa'i tshogs rnams la srung sdom tshul bzhin du bgyid snyam pas 'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__gtso bos ji ltar sogs/__btang raka gi maN+Dal phul/__lus dbul zhing phyin chad bla ma'i bran du khas blangs/__dge ba bsngo zhing slob ma rnams rang gnas su btang ngo*/__gsum pa rjes ni tshogs la rol cing lhag ma btang ba man las byang mthar dbyung bas grub bo/__/de ltar skor lnga'i dbang chog de dag nang rtsa dbang rgyas par sgrub pa'i skabs kyi phyag len bklag chog tu bkod pa yin la/__mdor bsdus skabs zhi ba'i rtsa dbang gi tshe rgyas gdab yan sngon du song nas gur drag phyin chad la gzhung gi dngos bstan ltar/__maN+Dal/__gsol gdab/__skyabs sems/__sdom bzung*/__ye shes pa dbab brtan/__bum dbang*/__sku gsung thugs dbang*/__gtor dbang tsam sbrel bas 'thus shing 'jug tu bkra shis rtags rdzas rnams sbyin/__rkyen sel dang dbang 'brel lta bu la gtor dbang kho na bskur yang rung bas skabs phyed par bya'o/__/smras pa/__byin rlabs rin chen lhun po la/__/dngos grub nyi ma'i dkyil 'khor 'dzum/__/phrin las 'od kyi drwa bas 'khyud/__/rtsa ba gsum la slar yang gus/__/dang por lha srin btul nas rgyal bstan spel/__/bar du chos nor gter gyis sa steng bkang*/__/tha mar bod khams skyobs par zhal gyis bzhes/__/mtsho skyes bla ma'i bka' drin ji ltar gzhal/__/gangs can zhing gi grub mtha' smra rnams kyis/__/rang rang srol gtod bla ma 'di kho na/__/mchog tu gyur zhes yang yang bsngags pa yis/__/yon tan brjod pa don ldan lags mod kyi/__/gang gi byin rlabs gtad rgya smon lam gyis/__/brgyud thag nye zhing sel med zab gter chos/__/skal bzang gdul bya'i bcud du snang mdzad pa'i/__/pad+ma'i phrin las gzhan dang thun mong min/__/brjod bya zab cing brjod byed mdo 'dril ba/__/kun dang mthun la kun las khyad 'phags shing*/__gter gzhung re bzhin zab gnad kun tshang ba'i/__/yon tan dran tshe mig nas mchi ma dku/__/rin thang gzhal med zab chos yid bzhin nor/__/dka' tshegs med par lag tu lon gzhin du/__/phyogs lhung phrag dog kho na'i gzhan dbang gis/__/da dung 'ching bur tshol rnams skal re dman/__/rnyed dka'i dal 'byor 'dab brgya 'dzum gyur kyang*/__/snying po'i sbrang rtsi blang bar ma byas par/__/grub mtha'i kha 'dzin tsam gyis dus 'das na/__/chos lam zhugs pa'i lag rjes su la re/__/de phyir blang dor 'jug ldog ma nor ba'i/__/skal bzang rnams kyi dad pa'i bgo skal du/__/don gnyis longs spyod ci dgar 'jo ba'i dpyid/__/dbyig mchog kun gyi snying por gyur pa ste//pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa yis/__/yang zab dgongs pa'i klong nas phyung ba'i chos/__/sgrub thabs snying po skor lnga'i smin byed skor/__/mdor bsdus tshul gyis bklag chog 'di byas so/__/cung zad 'bad pa'i legs byas zla snang gis/__/yun ring nyon mongs tshad pas gzir ba yis/__/mar gyur 'gro rnams zhi bsil rnam mkhyen gyi/__/go 'phang mchog la myur du reg gyur cig__/bdag kyang tshe rabs thams cad du/__/bla ma mchog dang mi 'bral shing*/__/rgyal bstan 'dzin skyong spel ba yis/__/nyin mtshan kun tu brel bar smon/__/thub bstan mdo sngags 'o ma'i chu bo'i gter/__/mkhyen gnyis ye shes 'phrul gyis bsrubs pa las/__/legs 'ong theg pa'i yang rtse rdzogs pa che'i/__/bstan pa srid pa'i mthar yang 'bar gyur cig__/ces sgrub thabs snying po skor lnga'i dbang chog 'di ni 'jam dbyangs mkhyen brtse rin po che thub bstan chos kyi rgya mtsho'i bka' lung spyi bor blangs te 'jam mgon kong sprul rin po che'i dbang zin dang*/__gter gzhung nyid rtsa bar bzung _7_rgyal dbang karma pa'i lhan thabs las kyang zur cung zad brgyan te/__yul mdo khams brag g.yab tu skyes pa'i btsun pa'i gzugs brnyan 'chang ba thub bstan rab gsal lam phun tshogs rnam rgyal du 'bod pas/__rab byung bcu bdun pa'i sa yos bod zla bzhi pa'i tshes bcu la rdzogs par bris pa ste nyes 'gal gang mchis rtsa gsum lha'i tshogs la bshags shing dge bas rgyal bstan bshad sgrub srid mtha'i bar du gnas pa'i rgyur gyur cig__/yi ge pa ni gcung dkon rgyal lo/__/mang+ga laM shu b+haM//__//

Footnotes

Other Information