JKW-KABAB-08-NYA-017

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཡང་ཟབ་རྒྱལ་བ་མཚོའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་བསྙེན་ཡིག་མདོར་དྲིལ་དུ་བཀོད་པ་ཟབ་གསལ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
Wylie title yang zab rgyal ba mtsho'i gdams pa ye shes 'od kyi snying po'i bsnyen yig mdor dril du bkod pa zab gsal bdud rtsi'i snying po JKW-KABAB-08-NYA-017.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 8, Text 17, Pages 441-458 (Folios 1a to 9b1)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön དྲི་མེད་ཀུན་དགའ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (dri med kun dga', 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. yang zab rgyal ba mtsho'i gdams pa ye shes 'od kyi snying po'i bsnyen yig mdor dril du bkod pa zab gsal bdud rtsi'i snying po. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 8: 441-458. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Recitation Manual - bsnyen yig
Cycle ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ (yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho ye shes 'od kyi snying po)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-08-NYA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-ZA-035
Colophon

།ཅེས་པའང་ཆོས་མཛད་སྒྲུབ་བརྩོན་རིགས་ཀྱི་སྐལ་བཟང་དང་ལྡན་པ་ཀརྨ་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་སྒྲོན་ལ་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ཡིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་སྩལ་བའི་དོན་བཞིན་དོན་གཉེར་ཆེན་པོས་བསྐུལ་བའི་སླད་དུ། ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཐོག་མའི་སྣོད་ལྡན་ཏུ་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ་པ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa'ang chos mdzad sgrub brtson rigs kyi skal bzang dang ldan pa karma tshul khrims dpal sgron la rje bla ma rin po che'i bka' yis rjes su gnang ba stsal ba'i don bzhin don gnyer chen pos bskul ba'i slad du/__zab chos 'di nyid kyi thog ma'i snod ldan tu dbugs dbyung thob pa pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes dpal spungs yang khrod tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel/

[edit]
༄༅། །ཡང་ཟབ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་བསྙེན་ཡིག་མདོར་དྲིལ་དུ་བཀོད་པ་ཟབ་གསལ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །གསང་གསུམ་ཕྲིན་ལས་གཅིག་བསྡུས་པ། །གང་ལ་བཏུད་ནས་དེ་སྒྲུབ་ཐབས། །གསལ་བྱེད་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་དགོད། གངས་ཅན་ལྷག་གཅིག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་སྙིང་པོའི་ཡང་ཟབ་འཕྲད་པས་ཆོག་པའི་གདམས་ངག །ཐོས་པས་ཆོག་པའི་ཟབ་ལམ་འདི་ལ་དབང་བཞིའི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ལམ་རིམ་ཉུང་ལ་དོན་འདྲིལ་བ། ཟབ་ལ་གནད་དུ་འགྲོ་བའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་བཞིར་བཞུགས་པའི་དང་པོ་བུམ་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱང་བ་བསྐྱེད་རིམ་ལྷ་ཁྲིད་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་བཞི། ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་ངོ༌། །དང་པོ་ཕྱི་སྒྲུབ་ལའང་གསུམ། བསྙེན་པ། སྒྲུབ་པ། ལས་ལ་སྦྱོར་བའོ། །དང་པོ་ནི། དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པའི་སྒྲུབ་པ་པོས། དབེན་པའི་གནས་སུ་གཡེང་བ་སྤངས་ཏེ་ཐོག་མ་ནས་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་པས་ཆོག་ཅིང་འདི་སྐབས་བཤམ་བཀོད་ཀྱི་སྤྲོས་པ་ཆེར་མི་དགོས་ཀྱང་ཐུན་མཚམས་གཏོར་འབུལ་གྱི་སླད་དུ་སྟེགས་བུའི་སྟེང་དུ་ཟླུམ་གཏོར་དམར་པོ་རྒྱན་ལྡན་དམ་རྫས་བཟའ་བཅས་བསྐོར་བའི་གཡས་གཡོན་དུ་སྨན་རཀ །མདུན་དུ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ཕྲེང་ཚར་དུ་བཤམ། རྣམ་འཇོམས་དང་སྨེ་བརྩེགས་བཟླས་པའི་ཁྲུས་ཆུས་རང་ལུས་དང་གནས་ཁང་དག་པར་བྱ། སྟན་བདེ་བར་འཁོད་དེ་ཚིག་བདུན་དང་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཏང༌། གཏེར་གཞུང་ལེའུ་དང་པོ་ལྟར་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་བཏབ་ལས་བྱང་ལྟར་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ལན་གསུམ། ཡན་ལག་བདུན་གྱིས་ཚོགས་བསགས། སྡོམ་པ་བཟུང༌། ཚད་མེད་བཞིས་བློ་སྦྱང༌། མངོན་རྟོགས་ཚིག་ལྷུག་གིས་རྟེན་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་ལ་གནས་གསུམ་བྱིན་རླབས། ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ལ་བསྟིམ། དབང་བསྐུར་ཅིང་རིགས་བདག་གིས་རྒྱས་གདབ། དེ་ནས་ཐོག་མར་བསྐྱེད་རིམ་གྱིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒྲུབ་དགོས་པས་ལུས་གནད་བསྲང༌། རླུང་རོ་ལན་གསུམ་བསལ། འོག་རླུང་ཅུང་ཟད་འཐེན། བར་རླུང་ལྟེ་བ་ཐད་ཀར་བརྒྱངས་ལ། རང་ཉིད་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱྀ་སྐུའི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་ནས་གསལ་གདབ། མཐར་སྐུ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་སེམས་འཛིན། གསལ་སྣང་སྐྱེས་པའི་ཚེ་ཆུ་ཟླ་དང་འཇའ་ཚོན་གྱི་སྣང་བ་ལྟར་སྣང་སྟོང་ཞེན་བྲལ་དུ་སྦྱང༌། མི་གསལ་ན་བྲིས་སྐུ་མཚན་ལྡན་ལ་ཡིད་མིག་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད། དེ་ཉིད་ཡིད་ཡུལ་དུ་ཤར་བ་ན་རང་ཉིད་དེ་འདྲ་བའི་ལྷར་བསྒོམ། དེའང་རླུང་སེམས་ལྷ་སྐུ་གསུམ་རོ་གཅིག་པའི་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཉིད། རང་བཞིན་བདེ་བ་ཆེན་པོ། རྣམ་པ་ལྷ་སྐུ་གསལ་ལམ་མེར་ཤར་བ་ལ་སེམས་བཟུང༌། བརྟན་པའི་ཉམས་སྐྱེས་པ་ན་རིམ་གྱིས་འཁོར་རྣམས་དང༌། གཞལ་ཡས་ཁང༌། སྲུང་འཁོར་མེ་རི་དང་བཅས་པ་ལ་གསལ་སྣང་བརྟན་པོར་བསྒྲུབ། རང་ཉིད་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་པའི་ངེས་ཤེས་དང་ང་རྒྱལ་རྟག་ཏུ་བཟུང༌། སྐབས་རེར་དག་པ་དྲན་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མཚན་རྟོག་གི་སྤྲོས་པའི་ཞལ་ཕྱག་སོགས་མི་མངའ་ཡང་གདུལ་བྱ་དྲང་བའི་སླད་དུ་བརྡ་དང་རྟགས་སུ་ཤར་བ་སྟེ། མ་རྟོགས་པའི་འགྲོ་བ་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་རོ་གཅིག་པའི་ཞལ་གཅིག །བྱམས་པ་སྙིང་རྗེ་དགའ་བ་བཏང་སྙོམས་ཚད་མེད་པ་བཞིའི་ཕྱག་བཞི། རྩ་ཕྱག་དང་པོས་ཆོས་སྐུ་མཚོན་པའི་རྡོ་རྗེ། གཡས་འོག་མས་ལོངས་སྐུ་ཕྲེང་བ། གཡོན་འོག་མས་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་དམར་པོ། ཞབས་གཉིས་བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག །ཡེ་ཤེས་དང་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པ་རྣམས་རྒྱན་གྱི་རྣམ་པར་ཤར་བ་དང༌། བདེ་སྟོང་འདུ་འབྲལ་མེད་པས་ཡུམ་དང་སྦྱོར་བ། འཁོར་གྱི་རིགས་བཞི་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་སོགས་ཡེ་ཤེས་བཞི། སྒོ་སྐྱོང་མཁའ་འགྲོ་ཚད་མེད་བཞི། གཞལ་མེད་ཁང་བྱང་ཆུབ་ཕྱཽགས་ཆོས་སོ་བདུན། འོད་གསལ་མི་ཤིགས་པ་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་རྩལ་ཀུན་ཏུ་འཕྲོ་བའི་མེ་འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤར་བའི་དོན་དྲན་པས་ཀུན་བརྟགས་རང་རྒྱུད་པར་ཞེན་པའི་འཛིན་པ་ལྡོག །སྐབས་སུ་སྣང་སྲིད་དག་པ་རབ་འབྱམས་གང་སྣང་ལྷ་སྐུར་འཆར་བ་ལ་རྩལ་སྦྱང༌། རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲོས་ཏེ་བོགས་འདོན། དེ་ཐམས་ཅད་རང་གི་རིག་པ་སྐད་ཅིག་མའི་ངོ་བོར་བཟུང་སྟེ་ལ་བཟླ། དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་གོམས་པས་བསྐྱེད་རིམ་གསལ་བ་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མངོན་ཏུ་གྱུར་ནས་དྲོད་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །བསྐྱེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བཟླས་བརྗོད་བྱ་བ་ལ། བཟླས་པའི་གཞི་གསལ་གདབ་པ་དང་འཕྲོ་འདུའི་དམིགས་པ་གཞུང་གསལ་ལྟར་ལ་ཕྲེང་བ་བྱིན་རླབས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ཏེ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་སྔགས་རྣམས་སྦྲེལ་བའི་བཟླས་པ་འབུམ་ཕྲག་བཞིའམ། རྒྱས་པར་གྲུབ་ན་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་བཟླ། ཐུན་མཐར་དབྱངས་གསལ་ཡིག་བརྒྱ་རྟེན་སྙིང་གིས་ཁ་བསྐངས་ལ་གཏོར་མ་འབུལ། མཆོད་བསྟོད་ལས་བྱང་ལྟར་རྒྱས་བསྡུས་གང་འགྲུབ་དང༌། རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་ཚོགས་དང་༔ སོགས་ཀྱིས་འདོད་དོན་གསོལ་ནས་གཏོར་མགྲོན་རང་ལ་བསྟིམ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཤམ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་དཀྱིལ་འཁོར་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ་ཞིང་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་ལྡང༌། བསྔོ་སྨོན་དང་ཤིས་བརྗོད་བྱས་ལ་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུའང་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་དང་མི་འབྲལ་བའི་དྲན་པ་ཡེངས་མེད་དུ་བསྟེན་ནོ། །གཉིས་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། བསྙེན་པ་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་གྲུབ་ནས་ཐོག་མར་རྟེན་བཤམ་པ་ནི། སྟེགས་གཙང་མའི་སྟེང་དཀྱིལ་འཁོར་རས་བྲིས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་བཀྲམ། མ་འབྱོར་ན་མཎྜལ་མེ་ཏོག་དམར་པོའི་ཚོམ་བུ་གཙོ་འཁོར་ལྔ། ཕྱོགས་བཞིར་བཞི་བཅས་བཀོད་པའི་དབུས་སུ་ཁྲིའུའི་ཁར་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་ནང་དུ་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུ་གཞུང་གསལ་ཚད་ལྡན་འདུས་བྱས་པ་བླུགས་པའི་ཁ་དར་དམར་གྱིས་བཀབ། དེ་སྟེང་མེ་ལོང་སིནྡྷུ་ར་བདལ་བ་ལ་སྙིང་པོའི་སྔགས་ཕྲེང་གཡས་བསྐོར་དུ་བྲིས་པ་བཀོད། སྦ་ལྕགས་ཚིགས་གསུམ་པའི་ནང་དུ་དར་དམར་ལ་གསེར་གྱིས་བྲིས་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས་ཤམ་དུ། བདག་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོགས་པ་མེད་པར་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་སྩལ་དུ་གསོལ། ལྟ་བུ་རྒྱས་བསྡུས་གང་འདོད་སྦྱར་བ་དང༌། པདྨ་རཱ་ག་དངོས་སམ་མ་རྙེད་ན་རིན་པོ་ཆེ་དམར་པོའི་རིགས་ལ་གསེར་གྱི་ཧྲཱིཿབྲིས་པ། དར་ཟབ་འབྲུ་སྨན་རིན་ཆེན་ཕྱེ་མ་དང་བཅས་པ་བཅུག །དར་དམར་པོའི་ཅོད་པན་བཏགས་ལ་ཐོད་པའི་མདུན་རྒྱབ་གང་རུང་དུ་གདན་ལ་བརྟན་པོར་གཟུག །མཐའ་སྐོར་དུ་སྨན་རག་གཏོར་གསུམ། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་རྣམས་ཀྱང་བཤམ། སྔོན་གཏོར་དཀར་བགེགས། ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་བྱད། སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་སོགས་ཕྲིན་ལས་ལ་དགོས་པ་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱའོ། །ཐོག་མར་བརྒྱུད་འདེབས་འཕྲོས་དཀར་གཏོར་སྤྱི་འགྲོ་བཏང་ལ་གྲོགས་བཅོལ། ཕྲིན་ལས་ལམ་ཁྱེར་ལྟར་བགེགས་གཏོར་བསྔོས་ལ་བསྐྲད། སྲུང་འཁོར་མཆོད་རླབས་ནས་བརྩམ་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པ་རྣམས་བྱ། དངོས་གཞི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད། ཡེ་ཤེས་སྤྱན་འདྲེན་ནས་བསྟཽད་པ་དང་ཛབ྄་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་བར་ཕྲིན་ལས་ལྟར་བཏང་ལ་བཟླས་པའི་དམིགས་པ་བཅས་བཟླས་པ་ལ་འབད། གྲངས་ཚད་འབུམ་ཕྲག་བཞི་དགོས་སོ། །ཐུན་མཐར་ཁ་སྐོང་དང༌། ཁྱད་པར་མཆོད་པ། ཧྲཱིཿ སྣང་སྟོང་བསྐྱེད་པའི་མཆོད་པ་འདི༔ སོགས་དང༌། ཐུན་མོང་གཏོར་འབུལ། འདོད་དོན་གསོལ་བ་རྣམས་སྔར་ལྟར་བྱ། ཆོས་སྲུང་གཏོར་ཆོག་སྤྱི་འགྲོ་བཏང༌། ཚོགས་མཆོད་ནས་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་པ་བརྗོད་བར་ཕྲིན་ལས་མཐར་དབྱུང༌། དངོས་གྲུབ་ལེན་ཆོག་གྲོལ་ཉིན་བར་མི་དགོས། དཀར་བགེགས་ཐུན་དང་པོ་ལས་བསྐྱར་མི་དགོས་ཤིང་ཚོགས་མཆོད་རྒྱུན་དུ་འགྲུབ་དཀའ་བས་དུས་བཟང་རྣམས་སུ་ཅི་འགྲུབ་བྱའོ། །འདི་སྐབས་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་ཛབ྄་ཁང་དབྱེ་མི་དགོས་ཤིང་བཟླས་པའི་གྲངས་ཐེམ་ནས་ཐུན་མོང་གི་ལས་སྦྱོར་རིགས་དྲུག་གནས་སྦྱོང་སོ་སོའི་དམིགས་པ་བཅས་ཡིག་དྲུག་བརྒྱ་རྩ་རེའི་མཇུག་ཏུ་ཤམ་བུ་ཚར་རེ་བཏགས་ལ་རེ་རེ་བཞིན་ཡིག་དྲུག་འབུམ་ཕྲག་དང་སྔགས་ཤམ་སྟོང་ཕྲག་རེ་ཐཻམས་པར་བྱ། དེ་ནས་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་གཟུངས་རིང་སྟོང་ཕྲག་བདུན་བཟླ། འདི་སྐབས་སྣང་སྲིད་ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རོལ་པས་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་མོས་པས་ཆོག །ཐུན་མཚམས་ཀྱི་བྱ་བ་སྔར་བཞིན་ནོ། །སྒྲུབ་པའི་བཟླས་གྲངས་ཐེམས་ནས་གྲོལ་རན་པ་དང་མཆོད་གཏོར་ཁ་གསོ། ཆོས་སྲུང་གཏོར་འབུལ་དང་ཚོགས་མཆོད་རྒྱས་པར་བྱ། རྗེས་ཆོག་མཆོད་བསྟོད་གྲུབ་ནས་དངོས་གྲུབ་བླང་ལ་བདུད་རྩི་མྱོང༌། ནོངས་བཤགས་ནས་ཤིས་བརྗོད་བར་དཀྱུས་ལྟར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ཁྱད་པར་གྱི་ལས་སྦྱོར་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུ་སྒྲུབ་པ་ནི། རྟེན་སྔར་ནས་བཀོད་ཟིན་པས་གཏོར་མཆོད་རྣམས་གསར་དུ་བཤམ། སྒྲུབ་པའི་ཡུན་ཚད་ཞག་བདུན་ཏུ་གསུངས་པས་འབྱོར་པ་ཡོད་ན་སྒྲུབ་གྲོགས་ཁ་ཤས་དང་བཅས་པས་བསྙེན་རྒྱུན་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བྱས་པས་དེ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པ་ཡིན་ཀྱང༌། རང་ཉིད་ཁོ་ནས་གཅིག་སྒྲུབ་སྐབས་བདུན་ཕྲག་གཉིས་སམ་གསུམ་ཙམ་དུ་འཁྱོངས་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས། གང་ལྟར་ཕྲིན་ལས་བཏང་ལུགས་སྔར་ལྟར་ལ་ཉིན་དང་པོར་སྔོན་གཏོར་དཀར་བགེགས་བཏང༌། བསྙེན་རྒྱུན་གྲུབ་ནས་ལས་བྱང་ཉིན་གསུམ་མཚན་གསུམ་དང༌། གཅིག་སྒྲུབ་སྐབས་ཐུན་བཞི་བྱ། ལས་བྱང་གི་བསྟོད་པ་གྲུབ་ནས་མདུན་རྟེན་གྱི་གོ་སར་ཛབ྄་ཁང་དབྱེ། བཟླས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལ་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་བཟླས་ཁྱུགས་ཙམ་བྱ། དངོས་གཞི། ཧྲཱིཿ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་དབུས། སོགས་ཐོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དམིགས་པའི་ཛབ྄་དགོངས་བྱས་ལ་སྒྲུབ་སྔགས་མཐར་མྱོང་གྲོལ་སྔགས་ཤམ་བཏགས་པ་ཐུན་རེ་ལ་སྟོང་ཕྲག་རེ་ལས་མི་ཉུང་བ་བཟླ། ཐུན་མཐར་གནད་ནས་བསྐུལ་བའི་སྔགས་ཤམ་བཏགས་པའང་བརྒྱ་རྩ་རེ་བཟླས་ལ་ཁ་སྐོང་དང་ཁྱད་པར་མཆོད་པ་གཏོར་འབུལ་འདོད་གསོལ་བཅས་བྱ། འདིར་དམིགས་གསལ་མ་གསུངས་ཀྱང་སྤྱི་ལྟར་གྲུབ་ན་ལེགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བས་ཚོགས་སྒྲུབས་སྐབས་སུ་འབྱུང་བ་ལྟར་ལྕགས་ཧོམ་དུ་ལིངྒ་བཞག་ལ་འགུགས་གཞུག་ཕུར་གདབ་ཐུན་བྲབ་པ་བཅས་ཀྱིས་ཉུ་ལེ་བསྐྲད། དར་སྣའི་གཡབ་མོ་དང་སྤོས་བཏུལ་ལ་བྱིན་འབེབས་བྱས་པས་ཐུན་དང་པོ་གྲུབ། སླར་ཐུན་ལ་འཇུག་པ་སྲུང་འཁོར་གསལ་འདེབས་ཙམ་དང་མཆོད་རླབས་ཡན་ཆད་བསྐྱར། དགོངས་མོ་སྲུང་མའི་གཏོར་ཆོག་བཏང༌། རང་ཁོ་ནས་ཐུན་བཞི་བྱེད་སྐབས་སྲོད་ཐུན་བཤམ་དང༌། ཉིན་མཚན་ཐུན་གསུམ་བྱེད་སྐབས་དགོངས་ཐུན་དང་ཐོར་ཐུན་གཤམ་དུ་ཚོགས་མཆོད་རེའང་མ་ཆགས་པ་དགོས་ཤིང་དེ་སྐབས་རྩ་གསུམ་སྤྱི་སྐོང་སོགས་སྐོང་བ་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་རེའང་སྦྱར་དགོས། ལྷག་མ་བཙོན་འཛིན་བྱ་བ་ལས་ཕྱིར་མི་བཏང༌། ཆད་བརྟན་རྟ་བྲོ་གྲོལ་ཉིན་བར་མི་དགོས་ཤིང་ཚོགས་མཆོད་རྗེས་སུ་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་མདུན་རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྡུ་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་པར་བྱ། གྲོལ་བའི་སྔ་ཉིན་ཞག་གཅིག་ཙམ་ལ་དངོས་གྲུབ་དབང་དུ་བྱ་བའི་སྔགས་ཤམ་ཡང་བསྣན་ལ་བཟླ། སྒྲུབ་པ་ཞག་གྲངས་ཚང་བའི་ཐོ་ རངས་སམ་སྔ་དྲོའི་ཆར་ཕྲིན་ལས་བཏང་ཞིང་བཟླས་པ་ཤམ་ཅན་རྣམས་ཅི་འགྲུབ་རེ་བྱས་ལ་ཁ་སྐོང་མཆོད་པ་གཏོར་འབུལ་སོགས་སོང་ནས་བསྙེན་རྒྱུན་ཡོད་ན་གྲོལ། བཀའ་སྲུང་གཏོར་འབུལ། ཚོགས་མཆོད་སྐོང་བཤགས་རྒྱས་པར་བྱ། ལྷག་མ་སྔར་བསགས་པ་བཅས་ཕྱི་རོལ་དུ་བཏང༌། ཆད་མདོ་བརྟན་མ་རྟ་བྲོ་རྣམས་གྲུབ་ནས་གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པར་འབུལ། དངོས་གྲུབ་སྐུལ་ཚིག་བརྗོད་ལ། རིལ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རང་ལ་ཐིམ། དམ་ཚིག་པ་མྱོང་གྲོལ་འོད་འབར་བའི་བདུད་རྩིར་གྱུར་པར་བསམས་ལ་སྒྲུབ་སྔགས་མཐར། ཀཱ་ཡ་སོགས་བཏགས་པ་བརྗོད་ལ་དབང་བླང་ཞིང་རིལ་བུ་ཁོང་དུ་མིད་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་ལ། བསྙེན་རྒྱུན་ཡོད་སྐབས་སོགས་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་བཤམ། ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་སྐབས་སུ་འབྱུང་བ་ལྟར་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་རྣམས་ཚང་བར་བྱེད་པའང་ལེགས་སོ། །ནོངས་བཤགས་ཕྱིན་ཆད་སྔར་ལྟར་ལ་བསྔོ་སྨོན་ཐུན་མོང་མིན་པ་རྣམས་རྒྱས་པར་གྲུབ་ན་ལེགས་ལ། ཤིས་བརྗོད་ཞལ་ནས་གསུངས་པས་ཐོག་དྲང་ཚིག་ཕྲེང་རྒྱས་པར་སྤེལ། ཁ་སྐོང་སྦྱིན་སྲེག་གྲུབ་ན་གསང་བ་སྤྱིའི་ཆོ་ག་ལྟར་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅུ་ཆ་དགོས་ཤིང་ཞག་ཤས་ནས་སྲུང་བ་སོགས་ཀྱང་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནང་སྒྲུབ་ནི། གཞུང་གསལ་འཁོར་ལོ་ཚད་ལྡན་བྲིས་པ་རྫས་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་བཞག །སྦྱོང་ཁྲུས་རབ་གནས་མདོར་བསྡུས་བྱ། ལྟེ་བ་མ་ཆག་པར་ལྟེབ་ལ་ཆིངས་སྤྱི་འགྲེ་བྱས་པ་ཟངས་ཀྱི་གའུར་བཅུག་པ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་དུས་སུ་ལུས་ལ་དྲོད་དང་མ་བྲལ་བར་བཅང༌། མདུན་སྟེགས་ཁར་སྨན་རག་གཏོར་གསུམ་དང་ཕྱི་མཆོད་བཤམ། ཁྲིད་གཞུང་ལྟར་ངེས་འབྱུང་གི་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྐྱབས་འགྲོ། སེམས་བསྐྱེད། སྡིག་སྦྱོང༌། ཕུང་པོ་ཚོགས་གསོག །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཅས་སྔོན་འགྲོ་ཚང་བ་བྱ། ལས་བྱང་ལྟར་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས། དངོས་གཞི། ཧྲཱིཿ སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ལས་སྙིང་རྗེའི་གདངས༔ སོགས་ཀྱིས་ནང་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་གདབ་ཅིང་མཆོད་བསྟོད་ཕུལ། སེམས་འཛིན་ཅི་རིགས་པ་བྱ། བཟླས་དམིགས་གསལ་གདབ། བར་རླུང་ཐད་ཀར་བཟུང་ལ་ཡིད་བཟླས་ཁོ་ན་བྱ། འདི་ལ་ཚད་བཟུང་དུ་མེད་པས་རླུང་སེམས་ཟིན་པའི་རྟགས་མ་བྱུང་བར་བྱ་བར་གསུངས། དེས་སུན་པའམ་མི་ནུས་ན་ངག་བཟླས་ཀྱང་བྱ་སྟེ་གྲངས་ཚད་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་མོ། །ཐུན་མཐར་མཆོད་བསྟོད་བྱ། སྤྱན་རས་གཟིགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་འཁོར་དང་བཅས་པས་བདག་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཅེས་དང༌། ནོངས་བཤགས་བསྡུ་ལྡང་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་སྔར་ལྟར་བྱ། ཐུན་བཞིའམ་གསུམ་སོགས་རང་གི་ཁམས་དང་སྦྱར། དབུ་འཛུག་དང་གྲོལ་སྐབས་དུས་བཟང་རྣམས་སུ་ཚོགས་མཆོད་རེའང་བྱ། སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་ལྕོགས་ན་ལེགས། འདིར་འབྲེལ་འཇོག་ཙམ་ལ་ནི་ཡིད་བཟླས་ཅི་ནུས་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་ངག་བཟླས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་གཙོར་བཏོན་པས་འཐུས་སོ། །གསུམ་པ་གསང་སྒྲུབ་ནི། གསང་རྟེན་མེ་ལོང་གི་བཅས་རྣམས་གཞུང་གསལ་ལྟར་ཚོགས་པར་བྱས་ལ་དེ་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་འབྲུ་སྣོད་དུ་བཀོད། མཆོད་གཏོར་བཤམས་ལ་ཕྱི་སྒྲུབ་ལྟར་ཕྲིན་ལས་གཞུང་བསྲང༌། སྒྲུབ་པའི་སྙིང་པོ་བཟླ་བའི་སྐབས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསྟིམ་པའི་དམིགས་པ་ཁོ་ན་བྱ། ཐོག་མར་དེ་ཉིད་ཉིན་གསུམ་ཙམ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཤིང་ཐུན་གྲངས་མང་ཉུང་ཁམས་ཀྱིས་གང་ལྕོགས་དང་ཚོགས་མཆོད་འབུལ་བ་སོགས་ཀྱང་བྱ། མཐར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་མེ་ལོང་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱས་ཏེ་ཟངས་ཀྱི་གའུར་དབུ་ཞབས་མ་ནོར་བར་བཅུག་སྟེ་དྲོད་དང་མ་བྲལ་བར་ལུས་ལ་བཅང༌། སྒྲུབ་པ་དངོས་ལ་བཤམ་བཀོད་དང་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྣམས་ནང་སྒྲུབ་དང་འདྲ། ལྷ་བསྐྱེད་ཀྱང་དེ་ལྟར་འདིར་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་མལ་དུ་རྩ་འཁོར་ལོ་རྣམས་སུ་ལྷར་བཀོད་དགོས་པས་མངོན་རྟོགས་ནང༌། དམར་གསལ་མཉམ་བཞག་ཚེ་བུམ་འཛིན༔ ཅེས་པའི་འཕྲོས། རང་ལུས་དྭངས་གསལ་འོད་དམར་དབུས༔ ཞེས་སོགས་ཀྱི་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་ལྷ་ཚོགས་གཙོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་གསལ་གདབ། རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན༔ ཅེས་སོགས་ནས་མཆོད་བསྟོད་བར་ནང་སྒྲུབ་ལྟར་སྦྱར། དེ་ནས་བར་རླུང་བཟུང་སྟེ་ཕྱི་དབྱིབས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སེམས་གཏད། དེ་ལ་གསལ་སྣང་ཐོན་པ་ན་ཐོག་མར་སྙིང་གའི་རྩ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡབ་ཡུམ་མཐིང་ག །རྒྱན་དང་ཕྱག་མཚན་གཙོ་བོ་དང་མཚུངས་པ། རྩ་འདབ་བརྒྱད་ལ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་བརྒྱད་མཐིང་ག་གྲི་ཐོད་འཛིན་པ་ལ་སེམས་བཟུང༌། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་མགྲིན་པར་པདྨ་རིགས་ཀྱི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡབ་ཡུམ་དམར་པོ། འཁོར་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་བཅུ་དྲུག །སྤྱི་བོར་བདེ་གཤེགས་རིགས་ཀྱི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡབ་ཡུམ་དཀར་པོ། འཁོར་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས། ལྟེ་བར་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡབ་ཡུམ་སེར་པོ། འཁོར་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི། གསང་བར་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡབ་ཡུམ་ལྗང་གུ། འཁོར་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ཉེར་བརྒྱད་རྣམས་སྙིང་གས་འགྲེས་ཏེ་གསལ་གདབ་ཅིང་སེམས་གཏད། སོ་སོའི་བུམ་ཅན་བཟུང་བར་གསུངས་ཀྱང་ལས་དང་པོ་པས་མི་ཆུན་པས་ལྷ་རེ་རེ་བཞིན་རླུང་ཡིད་རིག་པ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ལ་ཡུན་ཅི་རིགས་རེ་བཟུང་བས་འཐུས། འདིའི་སྒྲུབ་པའི་དངོས་གཞི་འདི་ཡིན་ཀྱང་ད་ལྟ་གསལ་སྣང་སོགས་ཇི་བཞིན་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཟླས་བརྗོད་ཙམ་ལ་གྲངས་ཚད་བྱེད་ན་སྔར་གྱི་དམིགས་པ་རྣམས་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། ལུས་གནད་བསྲང༌། རླུང་རོ་གསལ། རླུང་རང་འགྲོས་ཀྱི་འཇུག་གནས་ལྡང་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ལ་དམིགས་པའི་འཕྲོ་འདུ་དང་སྦྱར་བའི་རྡོར་བཟླས་ཅི་ནུས་དང༌། དམིགས་པ་དེ་ལྟར་ལྕེ་མཆུ་མི་བསྐྱོད་པའི་འབྲུ་གསུམ་ངག་བཟླས་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་བྱ་བར་གསུངས། ཐུན་འཇུག་གི་བྱ་བ་སོགས་ནང་སྒྲུབ་སྐབས་སུ་བཤད་པ་དང་འདྲའོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕྱྀ་ནང་གསང་བའི་རྟེན་རྣམས་ཚོགས་ན་ཡེ་ཤེས་ལྷས་སྒོ་གསུམ་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་འགྱུར་བ་སོགས་དགོས་གནད་ཆེ་རུང༌། དེང་སང་ལམ་བགྲོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཚུལ་བཞིན་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཉུང་ཞིང་འབྲེལ་འཇོག་དང་གྲངས་བསྙེན་ཙམ་ལ་བློ་རྩེ་གཏོད་པ་མང་བས་དེ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་པ་པོ་དད་མོས་ཡོད་ཅིང་འབྱོར་འཁོས་དམན་པ་དག་གིས་རྟེན་རྣམས་མ་ཚོགས་ཀྱང་སྒྲུབ་པ་བཤོལ་མི་དགོས་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་གཙོ་བོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་བཟླས་པ་ཡིན་པས་སོ། །བཞི་པ་གསང་བའི་སྒྲུབ་པ་ནི། སྒྲུབ་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲིབ་པའི་དྲི་མ་དག །རླུང་སེམས་གནད་དུ་ཚུད་ནས་གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་ཞལ་མཇལ་ཏེ་ད་ལྟའི་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་སྐྱོན་ཡོན་གང་གིས་མ་བསླད་པ། རང་བྱུང་རིག་པ་ཟང་ཐལ་སྐད་ཅིག་མ་འདི་ཉིད་རང་རིག་དོན་དམ་པའི་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ཤིང་ཐག་ཆོད་པ་ནི་ཡང་གསང་གི་རྟེན་གཅིག་པུ་མཚན་མའི་རྟེན་གྱི་མཚོན་ཏུ་མེད་པ་ཆོས་ཉིད་གཉུག་མར་ལ་བཟླ་བ་ཡིན་པས་མཚན་མའི་རྟེན་མི་དགོས་ཀྱང༌། ཚོགས་གསོགས་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་དང་གཏོར་མཆོད་སྔར་བཞིན་བཤམ། སྔོན་འགྲོ་རྣམས་རྒྱས་པར་བཏང༌། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བསྐྱེད་བཟླས་རྣམས་ཅུང་ཟད་རེ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་དངོས་གཞི་ལུས་གནད་བསྲང༌། རླུང་རང་བབས་སུ་སློད། མིག་གི་ལྟ་སྟངས་ནམ་མཁར་གཏད། སེམས་དུས་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་པ་བཅད་ལ་རང་བབས་སུ་གློད་ལ་བཞག །དོན་གྱི་དགོངས་པ་གསལ་འདེབས་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ངག་ཏུ་བརྗོད་ལ་དོན་རེ་རེ་བཞིན་དྲན་པའི་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་ལ་འཁྲུལ་རྟོག་གི་རྗེས་སུ་མི་འབྲེང་བར་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གྱིས་རང་རིག་གཉུག་མ་ཁྱབ་གདལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་དགོངས་ཉམས་བསྐྱངས་ལ་ཅི་གནས་སུ་མཉམ་པར་བཞག །སླར་ཡང་རྣམ་རྟོག་འཕྲཽ་ན་གསལ་འདེབས་ཀྱི་ཚིག་བསྐྱར་ནས་བརྗོད་ཅིང་མཉམ་བཞག་གི་ངོ་བོ་བསྐྱང་བ་ལ་ཐུན་གྱི་དངོས་གཞི་བྱ། ཐུན་མཐར་འོད་གསལ་དུ་འཇུག་ལྡངས་དང་བསྔོ་སྨོན་སོགས་སྔར་ལྟར་བྱས་ལ། ཐུན་མཚམས་སུའང་བཅོས་མིན་གཉུག་མའི་ལྷ་སྔགས་རིག་པར་རང་ཤར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱུན་བསྐྱང༌། འདི་ལ་དུས་གྲངས་ཀྱི་ཚད་མེད་པས་ཇི་ལྟར་ནུས་པར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གྲུབ་ནས་གསང་དབང་གི་ལམ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། དེའི་ཡན་ལ་སྒྱུ་ལུས་རྨི་ལམ་འོད་གསལ་འཕོ་བ་བར་དོ་ལྔ། ཤེར་དབང་གི་ལམ་གཞན་ལུས་ཕོ་ཉའི་ཟབ་གནད་རྣམས་དད་བརྩོན་དབང་པོའི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པར་ཡོངས་རྫོགས་སམ་ཁོལ་ཕྱུང་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་བཞི་པའི་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ་ཉིད་ཚིག་ཉུང་གོ་བདེ། དོན་ཟབ། ཡེ་ཤེས་གཅེར་མཐོང་དུ་ངོ་སྤྲོད་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཁྲིད་ཚུལ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྙིང་པོའི་ཡང་ཞུན་མཆོག་དམན་ཀུན་ལ་ཕན་ཐོགས་པའི་གདམས་པ་ངོ་མཚར་བྱིན་རླབས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས་མདོ་དོན་དྲིལ་བའི་བློ་གཏོད་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བྱ་བ་གཅེས་སོ། །རྗེས་ཡེ་ཤེས་གོང་འཕེལ་དུ་བྱེད་པའི་སྤྱོད་པ་ལྔ་ལ་སློབ་པའི་ཚུལ་རྣམས་ཀྱང་གཏེར་གཞུང་ཉིད་ལས་རྟོགས་པར་བྱ་དགོས་པ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ། །འདིས་ཀྱང་འགྲོ་ཀུན་ལམ་བཟང་འདིར་ཞུགས་ནས། །རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྱིན་ས་ལམ་གེགས་མེད་བགྲོད། །བདེ་ཅན་ཞིང་དུ་པདྨའི་རིགས་མཆོག་དང༌། །གསང་གསུམ་ཕྲིན་ལས་མཉམ་པ་ཉིད་གྱུར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཆོས་མཛད་སྒྲུབ་བརྩོན་རིགས་ཀྱི་སྐལ་བཟང་དང་ལྡན་པ་ཀརྨ་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་སྒྲོན་ལ་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ཡིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་སྩལ་བའི་དོན་བཞིན་དོན་གཉེར་ཆེན་པོས་བསྐུལ་བའི་སླད་དུ། ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཐོག་མའི་སྣོད་ལྡན་ཏུ་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ་པ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__/yang zab rgyal ba rgya mtsho'i gdams pa ye shes 'od kyi snying po'i bsnyen yig mdor dril du bkod pa zab gsal bdud rtsi'i snying po zhes bya ba bzhugs so//bde gshegs rgyal ba rgya mtsho yi/__/gsang gsum phrin las gcig bsdus pa/__/gang la btud nas de sgrub thabs/__/gsal byed snying por dril te dgod/__gangs can lhag gcig thugs rje chen po'i sgrub thabs bye ba phrag brgya'i snying po'i yang zab 'phrad pas chog pa'i gdams ngag__/thos pas chog pa'i zab lam 'di la dbang bzhi'i rim pa dang 'brel ba'i bskyed rdzogs kyi lam rim nyung la don 'dril ba/__zab la gnad du 'gro ba'i khrid kyi rim pa bzhir bzhugs pa'i dang po bum dbang gi ye shes bskyang ba bskyed rim lha khrid dang rjes su 'brel ba sgrub thabs nyams su len pa la bzhi/__phyi nang gsang ba yang gsang ngo*/__/dang po phyi sgrub la'ang gsum/__bsnyen pa/__sgrub pa/__las la sbyor ba'o/__/dang po ni/__dbang bskur ba thob cing dam tshig la gnas pa'i sgrub pa pos/__dben pa'i gnas su g.yeng ba spangs te thog ma nas rnal 'byor la 'jug pas chog cing 'di skabs bsham bkod kyi spros pa cher mi dgos kyang thun mtshams gtor 'bul gyi slad du stegs bu'i steng du zlum gtor dmar po rgyan ldan dam rdzas bza' bcas bskor ba'i g.yas g.yon du sman raka__/mdun du chu gnyis nyer spyod phreng tshar du bsham/__rnam 'joms dang sme brtsegs bzlas pa'i khrus chus rang lus dang gnas khang dag par bya/__stan bde bar 'khod de tshig bdun dang brgyud pa'i gsol 'debs btang*/__gter gzhung le'u dang po ltar mdun gyi nam mkhar skyabs yul gsal btab las byang ltar skyabs 'gro sems bskyed lan gsum/__yan lag bdun gyis tshogs bsags/__sdom pa bzung*/__tshad med bzhis blo sbyang*/__mngon rtogs tshig lhug gis rten brten pa'i dkyil 'khor dam tshig pa bskyed la gnas gsum byin rlabs/__ye shes pa spyan drangs la bstim/__dbang bskur cing rigs bdag gis rgyas gdab/__de nas thog mar bskyed rim gyis ting nge 'dzin bsgrub dgos pas lus gnad bsrang*/__rlung ro lan gsum bsal/__'og rlung cung zad 'then/__bar rlung lte ba thad kar brgyangs la/__rang nyid gtso bo yab yum gy-i sku'i cha shas re re nas gsal gdab/__mthar sku yongs rdzogs la sems 'dzin/__gsal snang skyes pa'i tshe chu zla dang 'ja' tshon gyi snang ba ltar snang stong zhen bral du sbyang*/__mi gsal na bris sku mtshan ldan la yid mig rtse gcig tu gtad/__de nyid yid yul du shar ba na rang nyid de 'dra ba'i lhar bsgom/__de'ang rlung sems lha sku gsum ro gcig pa'i ngo bo stong pa nyid/__rang bzhin bde ba chen po/__rnam pa lha sku gsal lam mer shar ba la sems bzung*/__brtan pa'i nyams skyes pa na rim gyis 'khor rnams dang*/__gzhal yas khang*/__srung 'khor me ri dang bcas pa la gsal snang brtan por bsgrub/__rang nyid 'jig rten dbang phyug rgyal ba rgya mtsho yin pa'i nges shes dang nga rgyal rtag tu bzung*/__skabs rer dag pa dran pa ni/__ye shes kyi dbyings la mtshan rtog gi spros pa'i zhal phyag sogs mi mnga' yang gdul bya drang ba'i slad du brda dang rtags su shar ba ste/__ma rtogs pa'i 'gro ba la rjes su chags pa'i sku mdog dmar po thams cad stong pa nyid du ro gcig pa'i zhal gcig__/byams pa snying rje dga' ba btang snyoms tshad med pa bzhi'i phyag bzhi/__rtsa phyag dang pos chos sku mtshon pa'i rdo rje/__g.yas 'og mas longs sku phreng ba/__g.yon 'og mas sprul sku pad+ma dmar po/__zhabs gnyis bden gnyis zung 'jug__/ye shes dang yon tan tshad med pa rnams rgyan gyi rnam par shar ba dang*/__bde stong 'du 'bral med pas yum dang sbyor ba/__'khor gyi rigs bzhi me long lta bu sogs ye shes bzhi/__sgo skyong mkha' 'gro tshad med bzhi/__gzhal med khang byang chub phyaugs chos so bdun/__'od gsal mi shigs pa rdo rje'i srung 'khor/__ye shes kyi rang rtsal kun tu 'phro ba'i me 'od kyi rnam par shar ba'i don dran pas kun brtags rang rgyud par zhen pa'i 'dzin pa ldog__/skabs su snang srid dag pa rab 'byams gang snang lha skur 'char ba la rtsal sbyang*/__rten dang brten pa'i dkyil 'khor nam mkha' gang bar spros te bogs 'don/__de thams cad rang gi rig pa skad cig ma'i ngo bor bzung ste la bzla/__de ltar yang yang goms pas bskyed rim gsal ba gsum ldan gyi ting nge 'dzin mngon tu gyur nas drod thob pa yin no/__/bskyed pa'i yan lag tu bzlas brjod bya ba la/__bzlas pa'i gzhi gsal gdab pa dang 'phro 'du'i dmigs pa gzhung gsal ltar la phreng ba byin rlabs spyi ltar byas te yab yum 'khor sngags rnams sbrel ba'i bzlas pa 'bum phrag bzhi'am/__rgyas par grub na 'bum phrag bcu drug bzla/__thun mthar dbyangs gsal yig brgya rten snying gis kha bskangs la gtor ma 'bul/__mchod bstod las byang ltar rgyas bsdus gang 'grub dang*/__rgyal ba rgya mtsho'i lha tshogs dang :__sogs kyis 'dod don gsol nas gtor mgron rang la bstim/__phrin las kyi gsham nas 'byung ba ltar dkyil 'khor 'od gsal du bsdu zhing zung 'jug gi skur ldang*/__bsngo smon dang shis brjod byas la thun mtshams kyi rnal 'byor spyod lam thams cad du'ang lha sngags ye shes kyi snang ba dang mi 'bral ba'i dran pa yengs med du bsten no/__/gnyis pa sgrub pa ni/__bsnyen pa rgyas bsdus gang rung grub nas thog mar rten bsham pa ni/__stegs gtsang ma'i steng dkyil 'khor ras bris mtshan nyid dang ldan pa bkram/__ma 'byor na maN+Dal me tog dmar po'i tshom bu gtso 'khor lnga/__phyogs bzhir bzhi bcas bkod pa'i dbus su khri'u'i khar thod pa mtshan ldan nang du myong grol ril bu gzhung gsal tshad ldan 'dus byas pa blugs pa'i kha dar dmar gyis bkab/__de steng me long sin+d+hu ra bdal ba la snying po'i sngags phreng g.yas bskor du bris pa bkod/__sba lcags tshigs gsum pa'i nang du dar dmar la gser gyis bris pa'i bsnyen sgrub sngags sham du/__bdag sgrub pa po la mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa thogs pa med par myur ba nyid du stsal du gsol/__lta bu rgyas bsdus gang 'dod sbyar ba dang*/__pad+ma rA ga dngos sam ma rnyed na rin po che dmar po'i rigs la gser gyi hrIHbris pa/__dar zab 'bru sman rin chen phye ma dang bcas pa bcug__/dar dmar po'i cod pan btags la thod pa'i mdun rgyab gang rung du gdan la brtan por gzug__/mtha' skor du sman rag gtor gsum/__chu gnyis nyer spyod rnams kyang bsham/__sngon gtor dkar bgegs/__tshogs kyi yod byad/__srung ma'i gtor 'bul sogs phrin las la dgos pa rnams tshogs par bya'o/__/thog mar brgyud 'debs 'phros dkar gtor spyi 'gro btang la grogs bcol/__phrin las lam khyer ltar bgegs gtor bsngos la bskrad/__srung 'khor mchod rlabs nas brtsam sngon 'gro'i rim pa rnams bya/__dngos gzhi sgrub thabs ltar dam tshig pa bskyed/__ye shes spyan 'dren nas bstaud pa dang dzaba? kyis thugs dam bskul ba'i bar phrin las ltar btang la bzlas pa'i dmigs pa bcas bzlas pa la 'bad/__grangs tshad 'bum phrag bzhi dgos so/__/thun mthar kha skong dang*/__khyad par mchod pa/__hrIH__snang stong bskyed pa'i mchod pa 'di:__sogs dang*/__thun mong gtor 'bul/__'dod don gsol ba rnams sngar ltar bya/__chos srung gtor chog spyi 'gro btang*/__tshogs mchod nas bsngo smon shis pa brjod bar phrin las mthar dbyung*/__dngos grub len chog grol nyin bar mi dgos/__dkar bgegs thun dang po las bskyar mi dgos shing tshogs mchod rgyun du 'grub dka' bas dus bzang rnams su ci 'grub bya'o/__/'di skabs bdag mdun dbyer med du sgrub pa yin pas dzaba? khang dbye mi dgos shing bzlas pa'i grangs them nas thun mong gi las sbyor rigs drug gnas sbyong so so'i dmigs pa bcas yig drug brgya rtsa re'i mjug tu sham bu tshar re btags la re re bzhin yig drug 'bum phrag dang sngags sham stong phrag re thaims par bya/__de nas 'khor ba dong sprugs kyi gzungs ring stong phrag bdun bzla/__'di skabs snang srid lha sngags chos nyid kyi rol pas 'khor ba dong nas sprugs par mos pas chog__/thun mtshams kyi bya ba sngar bzhin no/__/sgrub pa'i bzlas grangs thems nas grol ran pa dang mchod gtor kha gso/__chos srung gtor 'bul dang tshogs mchod rgyas par bya/__rjes chog mchod bstod grub nas dngos grub blang la bdud rtsi myong*/__nongs bshags nas shis brjod bar dkyus ltar bya'o/__/gsum pa khyad par gyi las sbyor myong grol ril bu sgrub pa ni/__rten sngar nas bkod zin pas gtor mchod rnams gsar du bsham/__sgrub pa'i yun tshad zhag bdun tu gsungs pas 'byor pa yod na sgrub grogs kha shas dang bcas pas bsnyen rgyun khor yug tu byas pas de tsam gyis chog pa yin kyang*/__rang nyid kho nas gcig sgrub skabs bdun phrag gnyis sam gsum tsam du 'khyongs na shin tu legs/__gang ltar phrin las btang lugs sngar ltar la nyin dang por sngon gtor dkar bgegs btang*/_bsnyen rgyun grub nas las byang nyin gsum mtshan gsum dang*/__gcig sgrub skabs thun bzhi bya/__las byang gi bstod pa grub nas mdun rten gyi go sar dzaba? khang dbye/__bzlas pa'i thugs dam bskul la sgrub pa'i dmigs bzlas khyugs tsam bya/__dngos gzhi/__hrIH__rang byung lhun grub pho brang dbus/__sogs thod pa'i dkyil 'khor la dmigs pa'i dzaba? dgongs byas la sgrub sngags mthar myong grol sngags sham btags pa thun re la stong phrag re las mi nyung ba bzla/__thun mthar gnad nas bskul ba'i sngags sham btags pa'ang brgya rtsa re bzlas la kha skong dang khyad par mchod pa gtor 'bul 'dod gsol bcas bya/__'dir dmigs gsal ma gsungs kyang spyi ltar grub na legs pa'i yan lag tu 'gyur bas tshogs sgrubs skabs su 'byung ba ltar lcags hom du ling+ga bzhag la 'gugs gzhug phur gdab thun brab pa bcas kyis nyu le bskrad/__dar sna'i g.yab mo dang spos btul la byin 'bebs byas pas thun dang po grub/__slar thun la 'jug pa srung 'khor gsal 'debs tsam dang mchod rlabs yan chad bskyar/__dgongs mo srung ma'i gtor chog btang*/__rang kho nas thun bzhi byed skabs srod thun bsham dang*/__nyin mtshan thun gsum byed skabs dgongs thun dang thor thun gsham du tshogs mchod re'ang ma chags pa dgos shing de skabs rtsa gsum spyi skong sogs skong ba rgyas bsdus gang rung re'ang sbyar dgos/__lhag ma btson 'dzin bya ba las phyir mi btang*/__chad brtan rta bro grol nyin bar mi dgos shing tshogs mchod rjes su mchod bstod nongs bshags mdun rten la brtan bzhugs bsdu bsngo smon shis brjod par bya/__grol ba'i snga nyin zhag gcig tsam la dngos grub dbang du bya ba'i sngags sham yang bsnan la bzla/__sgrub pa zhag grangs tshang ba'i tho _rangs sam snga dro'i char phrin las btang zhing bzlas pa sham can rnams ci 'grub re byas la kha skong mchod pa gtor 'bul sogs song nas bsnyen rgyun yod na grol/__bka' srung gtor 'bul/__tshogs mchod skong bshags rgyas par bya/__lhag ma sngar bsags pa bcas phyi rol du btang*/__chad mdo brtan ma rta bro rnams grub nas gtang rag mchod bstod rgyas par 'bul/__dngos grub skul tshig brjod la/__ril bu'i ye shes kyi 'khor lo rang la thim/__dam tshig pa myong grol 'od 'bar ba'i bdud rtsir gyur par bsams la sgrub sngags mthar/__kA ya sogs btags pa brjod la dbang blang zhing ril bu khong du mid pa tsam gyis chog la/__bsnyen rgyun yod skabs sogs rgyas par spro na dngos grub kyi rdzas bsham/__tshom bu tshogs sgrub skabs su 'byung ba ltar dngos grub blang ba'i cho ga'i rim pa rnams tshang bar byed pa'ang legs so/__/nongs bshags phyin chad sngar ltar la bsngo smon thun mong min pa rnams rgyas par grub na legs la/__shis brjod zhal nas gsungs pas thog drang tshig phreng rgyas par spel/__kha skong sbyin sreg grub na gsang ba spyi'i cho ga ltar bsnyen sgrub kyi bcu cha dgos shing zhag shas nas srung ba sogs kyang bya'o/__/gnyis pa nang sgrub ni/__gzhung gsal 'khor lo tshad ldan bris pa rdzas rnams dang lhan cig bzhag__/sbyong khrus rab gnas mdor bsdus bya/__lte ba ma chag par lteb la chings spyi 'gre byas pa zangs kyi ga'ur bcug pa nyid sgrub pa'i dus su lus la drod dang ma bral bar bcang*/__mdun stegs khar sman rag gtor gsum dang phyi mchod bsham/__khrid gzhung ltar nges 'byung gi mtshams sbyar te skyabs 'gro/__sems bskyed/__sdig sbyong*/__phung po tshogs gsog__/bla ma'i rnal 'byor bcas sngon 'gro tshang ba bya/__las byang ltar mchod pa byin rlabs/__dngos gzhi/__hrIH__stong nyid dbyings las snying rje'i gdangs:__sogs kyis nang lus kyi dkyil 'khor gsal gdab cing mchod bstod phul/__sems 'dzin ci rigs pa bya/__bzlas dmigs gsal gdab/__bar rlung thad kar bzung la yid bzlas kho na bya/__'di la tshad bzung du med pas rlung sems zin pa'i rtags ma byung bar bya bar gsungs/__des sun pa'am mi nus na ngag bzlas kyang bya ste grangs tshad 'bum phrag gsum mo/__/thun mthar mchod bstod bya/__spyan ras gzigs rgyal ba rgya mtsho 'khor dang bcas pas bdag la mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa stsal du gsol/__ces dang*/__nongs bshags bsdu ldang bsngo smon shis brjod sngar ltar bya/__thun bzhi'am gsum sogs rang gi khams dang sbyar/__dbu 'dzug dang grol skabs dus bzang rnams su tshogs mchod re'ang bya/__srung ma'i gtor 'bul lcogs na legs/__'dir 'brel 'jog tsam la ni yid bzlas ci nus sngon du btang nas ngag bzlas kyi grangs tshad gtsor bton pas 'thus so/__/gsum pa gsang sgrub ni/__gsang rten me long gi bcas rnams gzhung gsal ltar tshogs par byas la de nyid dkyil 'khor dbus su 'bru snod du bkod/__mchod gtor bshams la phyi sgrub ltar phrin las gzhung bsrang*/__sgrub pa'i snying po bzla ba'i skabs ye shes kyi dkyil 'khor yang nas yang du bstim pa'i dmigs pa kho na bya/__thog mar de nyid nyin gsum tsam bsgrub rgyu byung na shin tu legs shing thun grangs mang nyung khams kyis gang lcogs dang tshogs mchod 'bul ba sogs kyang bya/__mthar dkyil 'khor gyi lha rnams me long la brtan bzhugs byas te zangs kyi ga'ur dbu zhabs ma nor bar bcug ste drod dang ma bral bar lus la bcang*/__sgrub pa dngos la bsham bkod dang sngon 'gro'i chos rnams nang sgrub dang 'dra/__lha bskyed kyang de ltar 'dir lus dkyil gyi mal du rtsa 'khor lo rnams su lhar bkod dgos pas mngon rtogs nang*/__dmar gsal mnyam bzhag tshe bum 'dzin:__ces pa'i 'phros/__rang lus dwangs gsal 'od dmar dbus:__zhes sogs kyi rtsa gsum 'khor lo lnga lha tshogs gtso 'khor dang bcas pa gsal gdab/__rdo rje gsum gyi bdag nyid can:__ces sogs nas mchod bstod bar nang sgrub ltar sbyar/__de nas bar rlung bzung ste phyi dbyibs kyi sku la sems gtad/__de la gsal snang thon pa na thog mar snying ga'i rtsa 'khor gyi dbus su rdo rje rigs kyi spyan ras gzigs yab yum mthing ga__/rgyan dang phyag mtshan gtso bo dang mtshungs pa/__rtsa 'dab brgyad la rdo rje mkha' 'gro ma brgyad mthing ga gri thod 'dzin pa la sems bzung*/__de nas rim bzhin mgrin par pad+ma rigs kyi spyan ras gzigs yab yum dmar po/__'khor pad+ma mkha' 'gro bcu drug__/spyi bor bde gshegs rigs kyi spyan ras gzigs yab yum dkar po/__'khor sangs rgyas mkha' 'gro sum cu rtsa gnyis/__lte bar rin chen rigs kyi spyan ras gzigs yab yum ser po/__'khor rin chen mkha' 'gro drug cu rtsa bzhi/__gsang bar las kyi rigs kyi spyan ras gzigs yab yum ljang gu/__'khor las kyi mkha' 'gro nyer brgyad rnams snying gas 'gres te gsal gdab cing sems gtad/__so so'i bum can bzung bar gsungs kyang las dang po pas mi chun pas lha re re bzhin rlung yid rig pa gcig tu dril la yun ci rigs re bzung bas 'thus/__'di'i sgrub pa'i dngos gzhi 'di yin kyang da lta gsal snang sogs ji bzhin sgrub mi nus pa rnams kyis bzlas brjod tsam la grangs tshad byed na sngar gyi dmigs pa rnams sngon du btang nas/__lus gnad bsrang*/__rlung ro gsal/__rlung rang 'gros kyi 'jug gnas ldang gsum 'bru gsum la dmigs pa'i 'phro 'du dang sbyar ba'i rdor bzlas ci nus dang*/__dmigs pa de ltar lce mchu mi bskyod pa'i 'bru gsum ngag bzlas 'bum phrag gsum bya bar gsungs/__thun 'jug gi bya ba sogs nang sgrub skabs su bshad pa dang 'dra'o/__/de ltar bshad pa'i phy-i nang gsang ba'i rten rnams tshogs na ye shes lhas sgo gsum la rang bzhin gyis byin gyis rlob par 'gyur ba sogs dgos gnad che rung*/__deng sang lam bgrod pa'i rnal 'byor la tshul bzhin don du gnyer ba nyung zhing 'brel 'jog dang grangs bsnyen tsam la blo rtse gtod pa mang bas de lta bu sgrub pa po dad mos yod cing 'byor 'khos dman pa dag gis rten rnams ma tshogs kyang sgrub pa bshol mi dgos te sgrub pa'i gtso bo ting nge 'dzin dang bzlas pa yin pas so/__/bzhi pa gsang ba'i sgrub pa ni/__sgrub pa snga ma rnams kyis sgrib pa'i dri ma dag__/rlung sems gnad du tshud nas gnas lugs kyi rang zhal mjal te da lta'i tha mal gyi shes pa skyon yon gang gis ma bslad pa/__rang byung rig pa zang thal skad cig ma 'di nyid rang rig don dam pa'i rgyal ba rgya mtsho yin par ngo shes shing thag chod pa ni yang gsang gi rten gcig pu mtshan ma'i rten gyi mtshon tu med pa chos nyid gnyug mar la bzla ba yin pas mtshan ma'i rten mi dgos kyang*/__tshogs gsogs pa'i cha rkyen du dkyil 'khor dang gtor mchod sngar bzhin bsham/__sngon 'gro rnams rgyas par btang*/__phyi nang gsang ba'i bskyed bzlas rnams cung zad re sngon du 'gro bas dngos gzhi lus gnad bsrang*/__rlung rang babs su slod/__mig gi lta stangs nam mkhar gtad/__sems dus gsum gyi spros pa bcad la rang babs su glod la bzhag__/don gyi dgongs pa gsal 'debs rgyud nas gsungs pa'i rdo rje'i tshig rkang ngag tu brjod la don re re bzhin dran pa'i nges shes bskyed la 'khrul rtog gi rjes su mi 'breng bar dran pa dang shes bzhin gyis rang rig gnyug ma khyab gdal nam mkha' lta bu'i dgongs nyams bskyangs la ci gnas su mnyam par bzhag__/slar yang rnam rtog 'phrau na gsal 'debs kyi tshig bskyar nas brjod cing mnyam bzhag gi ngo bo bskyang ba la thun gyi dngos gzhi bya/__thun mthar 'od gsal du 'jug ldangs dang bsngo smon sogs sngar ltar byas la/__thun mtshams su'ang bcos min gnyug ma'i lha sngags rig par rang shar ba'i ting nge 'dzin gyi rgyun bskyang*/__'di la dus grangs kyi tshad med pas ji ltar nus par nyams su len pa yin no/__/de ltar grub nas gsang dbang gi lam rtsa rlung thig le'i rnal 'byor dang*/__de'i yan la sgyu lus rmi lam 'od gsal 'pho ba bar do lnga/__sher dbang gi lam gzhan lus pho nya'i zab gnad rnams dad brtson dbang po'i rim pa dang mthun par yongs rdzogs sam khol phyung du nyams su len pa dang*/__khyad par bzhi pa'i lam phyag rgya chen po ye shes mthong grol nyid tshig nyung go bde/__don zab/__ye shes gcer mthong du ngo sprod pa'i gdams ngag zab mo khrid tshul gzhan las khyad par du 'phags pa snying po'i yang zhun mchog dman kun la phan thogs pa'i gdams pa ngo mtshar byin rlabs dang ldan pa yin pas mdo don dril ba'i blo gtod rtse gcig tu bya ba gces so/__/rjes ye shes gong 'phel du byed pa'i spyod pa lnga la slob pa'i tshul rnams kyang gter gzhung nyid las rtogs par bya dgos pa kho na nyid do/__/'dis kyang 'gro kun lam bzang 'dir zhugs nas/__/rnal 'byor mthar phyin sa lam gegs med bgrod/__/bde can zhing du pad+ma'i rigs mchog dang*/__/gsang gsum phrin las mnyam pa nyid gyur shog__/ces pa'ang chos mdzad sgrub brtson rigs kyi skal bzang dang ldan pa karma tshul khrims dpal sgron la rje bla ma rin po che'i bka' yis rjes su gnang ba stsal ba'i don bzhin don gnyer chen pos bskul ba'i slad du/__zab chos 'di nyid kyi thog ma'i snod ldan tu dbugs dbyung thob pa pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes dpal spungs yang khrod tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel//__//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: